Sunteți pe pagina 1din 38

RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE

Numele unităţii de ÎPT Grup şcolar Tudor Tănăsescu

Adresa unităţii de ÎPT Timişoara , jud. Timiş , str. Lorena nr. 35


telefon – fax – email 0256225906-0356411571-ttanasescu9@rdslink.ro

Perioada acestui raport de de la15/06/2009 până la15/06/2010


autoevaluare zi/luna/an zi/luna/an

Numele directorului prof. Daniel Cojocaru

Semnătura directorului
Data raportului procesului 15/06/2010
de autoevaluare

Data Validării

Numele inspectorului

Semnătura inspectorului

1
Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS).
Puncte tari cheie Puncte slabe cheie
• dispune de personal calificat în proporţie de peste 100 %; • fluctuaţia cadrelor didactice ca urmare a reformei din acest an
• ponderea profesorilor titulari este de 80 %; şcolar;
• ponderea profesorilor care au gradul I este de aproximativ 50 %; • conservatorism şi formalism în desfaşurare unor activităţi
• oferta educaţională a şcolii este adaptată nevoilor de formare ale extracurriculare;
elevilor; • insuficienta pregătire a profesorilor în accesarea resurselor
• disponibilitatea personalului şcolii la formare continuă (obţinerea financiare prin Fondurile Structurale ale UE;
gradelor didactice, doctoratului, cursuri postuniversitare şi participare • baza materială depăşită sau insuficientă la unele specializări şi în
la cursuri de perfecţionare prin CCD); atelierul şcoală (practica nu se efectuează în ateliere dotate la
• experienţă în organizarea tradiţionalului simpozion internaţional; standarde acceptabile);
• deschidere spre nou datorită experienţei cadrelor didactice în • puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea
managementul educaţional, activităţilor de mentorat şi acelor părinţilor;
metodice; • riscul cresterii abandonului şcolar ca urmare a scaderii
• relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat posibilităţilor părinţilor de a susţine financiar şcolarizarea
educaţional deschis, stimulativ; copiilor;
• realizarea unor activităţi extracurriculare diverse (parteneriate,
activităţi comunitare, proiecte, vizite);
• organizarea probei practice a Olimpiadei naţionale pe meserii;
• calculatoarele sunt conectate la Internet;
• şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare;

Apreciere generală

Ţinând cont contextul socio-economic actual, precum şi de resursele umane şi materiale avute la dispoziţie, politica şcolii se axează pe
responsabilizarea fiecărui salariat în realizarea misiunii sale şi implicit a şcolii. În centrul preocupărilor se află satisfacerea cerinţelor şi
aşteptărilor tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi – elevi, părinţi, agenţi economici, comunitate – prin îmbunătăţirea continuă a calităţii
proceselor de educare şi formare profesională, dezvoltarea culturii instituţionale şi responsabilizarea managementului. Aceste obiective s-au
urmărit şi în primăvara acestui an şcolar prin campania de promovare a imaginii instituţiei la şcolile generale din municipiu şi judeţ.

2
Date statistice şi de performanţă

Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste informaţii pot fi preluate din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),unde sunt
anexate :
• numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani);
• numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani);
• rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani);
• rata abandonului şcolar, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani);
• rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de rezidenţă (pentru
ultimii trei ani).

Baza de date a unităţii de ÎPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de organismele şi instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate
informaţii care să permită unităţilor de ÎPT raportarea în funcţie de Setul de referinţăal indicatorilor de calitate elaborat la nivel
european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate informaţiile solicitate şi nici
nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de ÎPT trebuie însă să aibă în vedere colectarea
acestor informaţii în momentul în care mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest lucru.

3
1. Numărul total al elevilor înscrişi pe nivel, vârstă, sex, etnie, rezultate anterioare, deficienţe şi nevoi speciale (pentru ultimii trei ani);

TABELUL 1.1.a – Numărul elevilor înscrişi pe nivel, vârstă, sex, rezidenţă, etnie (în anul şcolar 2009/2010) / la Mirela Boruga

TABELUL 1.1.b – Numărul elevilor înscrişi pe nivel, vârstă, sex, rezidenţă, etnie (în anul şcolar 2008/2009)

Grupe de vârstă Rezidenţă Etnie

Rommi
Băieţi

Maghiari

Germani
Români
Fete
Clase Total

Urban

Sârbi
Rural
14-15 15-16 16-17 17-18 > 18

RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 114 48 66 17 81 15 1 - 53 61 109 2 1 2 -
Clasa a X-a 75 41 34 - 11 49 13 2 32 43 71 1 3 -
Zi

Clasa a XI-a 93 53 40 - 12 70 8 3 51 42 93 - - - -
Clasa a XII-a 83 37 46 - - 7 38 38 50 33 82 1 - - -
Clasa a XI-a 30 10 20 - - - - 30 - - - - - - -
Seral

Clasa a XII-a 60 14 46 - - - - 60 - - - - - - -
Clasa a XIII- -
21 5 16 - - - - 21 - - - - - -
a
Clasa a IX-a 30 18 12 - - - - 30 - - - - - - -
Frecvenţă redusă

Clasa a X-a 60 30 30 - - - - 60 - - - - - - -
Clasa a XI-a 93 37 56 - - - - 93 - - - - - - -
Clasa a XII-a 90 41 49 - - - - 90 - - - - - - -
Clasa a XIII- -
a 29 12 17 - - - - 29 - - - - - -

RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a IX-a 36 12 24 1 4 13 13 5 20 16 32 2 1 -
SAM
Clasa a X-a 55 20 35 - 5 39 10 1 30 25 52 1 - 2 -
An de -
Clasa a XI-a 65 20 45 - - 45 17 3 44 21 65 - - -
completare
Ciclul Clasa a XII-a -
54 6 48 - - - - 54 46 8 46 - - -
superior RP
Clasa a XIII-
43 8 35 - - - - 43 38 5 43 - - -
-
a
4
TABELUL 1.1.c – Numărul elevilor înscrişi pe nivel, vârstă, sex, rezidenţă, etnie (în anul şcolar 2007/2008)
Grupe de vârstă Etnie

Rommi
Băieţi

Maghiari

Germani
Români
Fete
Clase Total

Sârbi
14-15 15-16 16-17 17-18 > 18

RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 114 48 66 17 81 16 - - 109 2 1 2 -
Clasa a X-a 75 41 34 - 60 15 - - 71 1 1 3 -
Zi

Clasa a XI-a 92 53 39 - 12 70 7 3 92 - - - -
Clasa a XII-a 83 57 26 - - 7 65 11 82 1 - - -
Clasa a XI-a 30 10 20 - - - - 30 29 1 - - -
Seral

Clasa a XII-a 30 7 23 - - - - 30 30 - - - -
Clasa a XIII- -
21 5 16 - - - - 21 21 - - -
a
Clasa a IX-a 30 10 20 - - - - 30 30 1 - - -
Frecvenţă redusă

Clasa a X-a 60 30 30 - - - - 60 60 - - - -
Clasa a XI-a 93 37 56 - - - - 93 91 2 - - -
Clasa a XII-a 90 41 49 - - - - 90 90 - - - -
Clasa a XIII- -
a 29 12 17 - - - - 29 29 - - -

RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a IX-a 36 12 24 3 25 8 - - 31 2 1 1 1
SAM
Clasa a X-a 55 20 35 - 20 27 3 5 55 - - - -
An de 1
Clasa a XI-a 65 20 45 - - 5 40 20 61 2 1 -
completare
Ciclul -
Clasa a XII-a 54 6 48 - - 45 9 54 - - -
superior
Clasa a XIII- -
43 8 35 - - - 13 30 43 - - -
a
Clasa a XII – -
30 7 23 - - - - - 30 - - -
a rp

5
TABELUL 1.2.a – Numărul elevilor înscrişi pe nivel şi rezultate anterioare (în anul şcolar 2009/2010) / la Mirela Boruga

TABELUL 1.2.b – Numărul elevilor înscrişi pe nivel şi rezultate anterioare (în anul şcolar 2008/2009)
Media anuală pe anul
Numărul de elevi care Media de admitere
şcolar anterior
Clase Total au promovat nu au promovat
testele naţionale / testele naţionale / minimă maximă minimă maximă
ex. de bacalaureat* ex. de bacalaureat*
RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 114 114 0 5.92 8.40 5.80 9.42
Clasa a X-a 75 5.18 9.38
Zi

Clasa a XI-a 93 6.02 8.92


Clasa a XII-a 83 82 1 6.60 8.55
Clasa a XI-a 30 5.60 7.80
Seral

Clasa a XII-a 60 5.25 7.70


Clasa a XIII-
21 20 1 6.50 8.50
a
Clasa a IX-a 30 - - 6.40 8.60
Frecvenţă redusă

Clasa a X-a 60 6.40 8.50


Clasa a XI-a 93 6.60 8.25
Clasa a XII-a 90 6.20 8.35
Clasa a XIII-
a 29 6.58 8.76

Clasa a IX-a 36 16 20 5.90 7.12


SAM
Clasa a X-a 55 55 5.73 8.80
An de
Clasa a XI-a 65 60 6.28 8.12
completare
Clasa a XIII-
43 43 5.68 8.22
a
Clasa a XII –
54 54 5.44 8.12
a rp
6
TABELUL 1.2.c – Numărul elevilor înscrişi pe nivel şi rezultate anterioare(în anul şcolar 2007/2008)
Media anuală pe anul
Numărul de elevi care Media de admitere
şcolar anterior
Clase Total au promovat nu au promovat
testele naţionale / testele naţionale / minimă maximă minimă maximă
ex. de bacalaureat* ex. de bacalaureat*
RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 114 114 0 6.20 8.70
Clasa a X-a 75 75 6.12 9.38
Zi

Clasa a XI-a 92 92
Clasa a XII-a 83 83 9.70 6.55
Clasa a XI-a 30 30 5.90 7.56
Seral

Clasa a XII-a 30 30 5.75 8.70


Clasa a XIII-
21 21 6.50 8.50
a
Clasa a IX-a 30 30 - -
Frecvenţă redusă

Clasa a X-a 60 60 6.40 8.50


Clasa a XI-a 93 93 6.60 8.25
Clasa a XII-a 90 90 6.20 8.35
Clasa a XIII-
a 29 29 6.58 8.76

RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a IX-a 36 5 31 5.90 7.82
SAM
Clasa a X-a 55 8 47 5.73 8.80
An de
Clasa a XI-a 65 5 60 6.28 8.12
completare
Ciclul Clasa a XII-a 54 4 50 6.16 8.56
superior Clasa a XIII- 43 5 38
a

7
Clasa a XII –
30 - 30
a rp

* pentru învăţământul postliceal

TABELUL 1.3.a – Numărul total al elevilor înscrişi pe nivel şi deficienţe & nevoi speciale (în anul şcolar 2009/2010)

Elevi care beneficiază de Elevi cu CES (în situaţie de risc, cu tulburări de


Clase Elevi bursieri programul „Bani de comportament, cu deficienţe fizice, cu tendinţe de
liceu” absenteism)
RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 5 11
Clasa a X-a 11 9
Zi

Clasa a XI-a 1 8
Clasa a XII-a 2 14
RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a IX-a 0 0
SAM
Clasa a X-a 0 4
An de completare Clasa a XI-a 2 7
Clasa a XII-a
Ciclul superior 3 1
RP,XIII-a RP

TABELUL 1.3.b – Numărul total al elevilor înscrişi pe nivel şi deficienţe & nevoi speciale (în anul şcolar 2008/2009)

Elevi care beneficiază de Elevi cu CES (în situaţie de risc, cu tulburări de


Clase Elevi bursieri programul „Bani de comportament, cu deficienţe fizice, cu tendinţe de
liceu” absenteism)
RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 3 10
Zi

Clasa a X-a 6 11

8
Clasa a XI-a 4 9
Clasa a XII-a 3 10
RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a IX-a 3 8
SAM
Clasa a X-a - 9
An de completare Clasa a XI-a 1 9
Clasa a XII-a
Ciclul superior 1
RP

TABELUL 1.3.c – Numărul total al elevilor înscrişi pe nivel şi deficienţe & nevoi speciale (în anul şcolar 2007/2008)
Elevi care beneficiază de Elevi cu CES (în situaţie de risc, cu tulburări de
Clase Elevi bursieri programul „Bani de comportament, cu deficienţe fizice, cu tendinţe de
liceu” absenteism)
RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 13
Clasa a X-a 13
Zi

Clasa a XI-a 11
Clasa a XII-a 7
RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a IX-a 5
SAM
Clasa a X-a 12
An de completare Clasa a XI-a 9
Ciclul superior Clasa a XII-a - 4

2. Înscrieri pe program de formare, nivel, vârstă, sex, etnie, rezultate anterioare (în ultimii trei ani şcolari)
TABELUL 2.a – Numărul elevilor înscrişi pe program de formare, nivel, sex, vârstă, etnie, rezidenţă, rezultate anterioare (2009/2010)

9
Program de formare Total Media de

Fete

Băieţi
Nivel
Grupe de vârstă Etnie
admitere

ucrain

minimă
14-15

15-16

16-17

17-18

> 18

maximă
Români

Maghiari

Germani
Romi
Sârbi
Liceu, ruta directă, ciclul inferior
Filiera tehnologică, profilul tehnic 141 47 94 29 23 69 17 3 135 5 - 1 - - 5,40
Filiera tehnologică, profilul servicii 54 37 17 - 23 29 2 - 54 - - - - -
Şcoala de arte şi meserii
Domeniul „Mecanică”, calificarea - - - - - - - - - - - - - -
„Lucrător în mecanică motoare”
Domeniul „Electronică şi - - - - - - - - - - - - - -
automatizări”, calificarea „Lucrător
în electronică şi automatizări”
Domeniul „Comerţ”, calificarea 24 11 13 - 2 4 12 6 20 1 - 1 1 -
„Lucrător în comerţ”
Anul de completare
Domeniul „Electronică şi - - - - - - - - - - - - - -
automatizări”, calificarea
„Electronist pentru aparate şi
echipamente de automatizări”
Domeniul Mecanică”,, 30 3 27 - - - 23 7 30 - - - - -
„calificarea,,Mecanic auto”
Domeniul „Comerţ”, calificarea 22 13 9 - - 4 13 5 21 - - 1 - -
Comerciant vinzator
Liceu, ciclul superior
Filiera tehnologică, profilul tehnic, 41 1 - - - - 7 34 - 2 - 1 - -
calificarea „Mecanic intetinere si
reparatii”
Filiera tehnologică, profilul tehnic, 41 8 - - - - - 41 - - - 2 1 1
calificarea”Tehnician electronist”
Filiera tehnologică, profilul tehnic, 42 22 20 - - - 15 27 39 1 - 1 1 - - -
calificarea „Tehnician mecatronist”
Filiera tehnologică, profilul tehnic, 23 10 13 - - - 17 6 19 1 2 - 1 - -
calificarea „Tehnician operator
tehnică de calcul”
Filiera tehnologică, profilul tehnic, 44 23 21 - - - 20 24 44 - - - - - - -
calificarea „Tehnician proiectant
CAD”
Filiera tehnologică, profilul servicii, 23 18 5 - - 4 10 23 23 - - - - 1 - -
calificarea „Tehnician in activităţi 10
financiare si comerciale”
Filiera tehnologică, profilul servicii, 51 32 19 - - 3 5 24 51 - - - - - - -
calificarea „Tehnician în activităţi
economice”
TABELUL 2.b – Numărul elevilor înscrişi pe program de formare, nivel, sex, vârstă, etnie, rezidenţă, rezultate anterioare (2008/2009)

11
Media de
Grupe de vârstă Etnie
admitere

Băieţi
Fete
Nivel

Maghiari

Germani
Români

minimă
Program de formare Total

maximă
14-15

15-16

16-17

17-18

Sârbi
> 18
Liceu, ruta directă, ciclul inferior
Filiera tehnologică, profilul tehnic 133 39 94
Filiera tehnologică, profilul servicii 56 50 6
Şcoala de arte şi meserii
Domeniul „Mecanică”, calificarea
18 - 18 - - 16 2 - 18 - - - - -
„Lucrător în mecanică motoare”
Domeniul „Electronică şi
automatizări”, calificarea „Lucrător 18 3 15 10 8 - 18 - 1 - - -
în electronică şi automatizări”
Domeniul „Comerţ”, calificarea
20 16 4 - 10 7 3 - 20 - - - - -
„Lucrător în comerţ”
Anul de completare
Domeniul „Electronică şi
automatizări”, calificarea
20 3 17 - - 3 8 9 18 2 - - 6,15 8,62
„Electronist pentru aparate şi
echipamente de automatizări”
2
Domeniul Mecanică”,,
22 1 21 2 12 8 19 2 1 - 5,80 7,10
„calificarea,,Mecanic auto”
Domeniul „Comerţ”, calificarea
23 18 5 5 15 3 20 1 - 2 6,40 8,80
Comerciant vinzator
Liceu, ciclul superior
Filiera tehnologică, profilul tehnic,
calificarea „Tehnician mecanic 56 16 40 50 6 51 3 2 - - -
întreţinere şi reparaţii”
Filiera tehnologică, profilul tehnic,
53 10 43 42 11 50 1 2 - -
calificarea „Tehnician mecatronist”
Filiera tehnologică, profilul tehnic,
calificarea „Tehnician operator 53 12 41 45 8 48 1 2 2 - -
tehnică de calcul”
3 Filiera tehnologică, profilul tehnic,
calificarea „Tehnician proiectant 55 15 40 - - - 55 51 2 2 - - -
CAD”
Filiera tehnologică, profilul servicii,
calificarea „Tehnician in activităţi - - - - - - - - - - - - - -
financiare si comerciale”
12
Filiera tehnologică, profilul servicii,
calificarea „Tehnician în activităţi 56 40 16 - - 51 5 - 56 -
economice”
TABELUL 2.c – Numărul elevilor înscrişi pe program de formare, nivel, sex, vârstă, etnie, rezultate anterioare (2007/2008)
13
14
Media de
Grupe de vârstă Etnie
admitere

Băieţi
Fete
Nivel

Maghiari

Germani
Români

minimă
Program de formare Total

maximă
14-15

15-16

16-17

17-18

Sârbi
> 18
Liceu, ruta directă, ciclul inferior
Filiera tehnologică, profilul tehnic 135 59 76
Filiera tehnologică, profilul servicii 54 30 24
Şcoala de arte şi meserii
Domeniul „Mecanică”, calificarea
35 - 35 - - 18 2 - 34 1 - - - -
„Lucrător în mecanică motoare”
Domeniul „Electronică şi
automatizări”, calificarea „Lucrător 18 3 15 10 8 - 18 - 1 - - -
în electronică şi automatizări”
Domeniul „Comerţ”, calificarea
38 29 9 - 35 3 - - 35 - - - - -
„Lucrător în comerţ”
Anul de completare
Domeniul „Electronică şi
automatizări”, calificarea
22 3 19 - - 3 10 9 20 2 - - 6,28 8,12
„Electronist pentru aparate şi
echipamente de automatizări”
2
Domeniul Mecanică”,,
22 1 21 2 12 8 19 2 1 - - --
„calificarea,,Mecanic auto”
Domeniul „Comerţ”, calificarea
21 16 5 3 15 3 20 1 - - - -
Comerciant vinzator
Liceu, ciclul superior
Filiera tehnologică, profilul tehnic,
calificarea „Tehnician mecanic 76 15 61 50 26 75 - - - - -
întreţinere şi reparaţii”
Filiera tehnologică, profilul tehnic,
43 23 20 35 8 32 1 2 - -
calificarea „Tehnician mecatronist”
Filiera tehnologică, profilul tehnic,
calificarea „Tehnician operator 44 22 22 34 10 44 - - - - -
tehnică de calcul”
3 Filiera tehnologică, profilul tehnic,
calificarea „Tehnician proiectant 44 8 - - - - 40 4 40 2 2 - - -
CAD”
Filiera tehnologică, profilul servicii,
calificarea „Tehnician in activităţi 22 15 - - - 7 15 - 22 - - - - -
financiare si comerciale”
15
Filiera tehnologică, profilul servicii,
calificarea „Tehnician în activităţi 23 20 3 - - 23 0 - 23 -
economice”
3. Rezumat al datelor privind progresul pe tip de progres (inclusiv “abandonurile”)

16
TABELUL 3.a – Situaţia promovabilităţii în anii şcolari 2008-2009 şi 2009-2010 / la Claudia Lazea

TABELUL 3.b – Situaţia promovabilităţii în anii şcolari 2007-2008 şi 2008-2009

Abandon
Promovaţi Repetenţi Promovaţi Repetenţi Abandon
2007-2008 2007- 2008-2009
2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2008-2009
2008
Clase
la
la la la
Nr. % Nr. % Nr. % sfârş Nr. % Nr. % Nr. %
început sfârşit început
it
RUTA DIRECTĂ
Clasa a IX-a 91,
5.5 8,77
79 78 69 94.4 9 0 - 114 104 104 22 10 - -
5 %
%
6.4 92
Clasa a X-a 104 104 94 93.5 10 0 - 75 69 69 6 8% - -
5 %
96,
Zi

3,22
Clasa a XI-a 87 83 82 100 1 0 0 - 93 90 90 77 - - 3
%
%
98,
Clasa a XII- 10 1.8 1,2
126 103 98.1 1 0 - 83 82 82 79 1 - -
a 2 1 %
%
73,
6,66 6,66
Clasa a XI-a 30 26 25 90 1 10 - - 30 22 22 33 2 2
% %
%
Seral

Clasa a XII- 7.1 75 6,66 18,3


26 14 14 92.8 0 - - 60 45 45 4 11
a 4 % % 3%
Clasa a 61,
38,0
XIII-a 40 38 37 100 1 0 0 - 21 13 13 90 - - 8
9%
%
Clasa a IX-a 9.5
Frecvenţă redusă

60 47 45 90.4 2 0 - - - - - - - - -
2
86,
13,3
Clasa a X-a 30 29 29 100 0 0 0 - 60 52 52 66 8 - -
3%
%
Clasa a XI-a 90 77 72 93.1 5 6.8 0 - 93 76 76 81, 1 1,07 16 17,2
9 72 % 0%
%

17
84,
Clasa a XII- 6.8 3,33 12,2
29 27 26 93.1 1 0 - 90 76 76 44 3 11
a 9 % 2%
%
Clasa a 82,
17,2
XIII-a 54 53 50 100 3 0 0 - 29 24 24 75 - - 5
4%
%

RUTA PROGRESIVĂ
55,
25. 44,4
Clasa a IX-a 66 67 49 79.2 18 0 - 36 20 20 55 16 - -
6 4%
%
SAM
87,
14. 5,45
Clasa a X-a 65 65 57 85.5 8 0 - 55 48 48 27 3 4 7,27
4 %
%
An de 80 3,07 16,9
Clasa a XI-a 80 62 59 100 7 0 0 - 65 52 52 2 11
completare % % 2%
72,
Ciclul Clasa a XII- 27,7
40 40 40 100 0 0 0 - 54 39 39 22 - - 15
superior a 7%
%
Diferenţe şi tendinţe* : ↓% ↑% -

4. Rezumat al datelor privind retenţia şi rezultatele pentru ultimii trei ani

TABELUL 4.1. – Situaţia rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat

(Valabil pentru capitolul 4. De completat in acestea sau inserate cele primite de la Gigi) / la Gigi Constantinescu
Total elevi: Medii între:
Anul promovaţi respinşi
înscrişi prezenţi 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-99,99 10
Nr. % Nr. %
2008 241 230 206 89.56 24 10.43 62 84 60 - -
2009 158 158 157 99,36 1 0,64 24 114 63 16 -
Diferenţe şi tendinţe* : ↑9.80% ↓9,79%
2010
Diferenţe şi tendinţe* :

18
TABELUL 4.2. – Situaţia rezultatelor obţinute la examenele de certificare a competenţelor profesionale
IDEM GIGI

Nivel Domeniul / Total elevi:


Calificarea / specializarea Anul
ul Profilul înscrişi prezenţi admişi respinşi
2008 21 21 21 0
Electronică şi Lucrător in electronică şi
I 2009 13 11 11 0
automatizări automatizări
2010
2008 14 14 14 0
I Mecanic Lucrător în mecanică motoare 2009 16 15 15 0
2010
I Electromecanică Lucrător în electromecanică 2007 17 17 17 0
2009 17 17 17 0
I Servicii Lucrător in comerţ
2010
2008 20 18 18 2
Electronică şi Electronist pentru aparate şi
II 2009 16 16 16 0
automatizări echipamente de automatizări
2010
2008 39 37 37 2
Mecanic motoare
II Mecanic 2009 15 15 15 0
termice/Mecanic auto
2010
2008 20 20 20 0
II Servicii Comerciant vânzător 2009 21 21 21 0
2010
Tehnician în activităţi 2008 26 26 26 0
comerciale şi 2009 14 14 14 0
III Servicii
financiare/Tehnician in 2010
activităţi economice
2008 18 18 18 0
III Tehnic Tehnician mecatronist 2009 9 9 9 0
2010
Tehnic Tehnician cad 2008 12 12 12 0
2009 11 11 11 0

19
2010
Tehnic 2008 22 22 22 0
III Tehnica de calcul 2009 17 17 17 0
2010
Tehnic 2008 5 5 5 0
Tehnician pentru întreţinere si
III 2009 37 37 37 0
reparaţii
2010

5. Rezumat al notelor acordate predării şi învăţării pe arie curriculară


TABELUL 5 – Note acordate predării şi învăţării pe arie curriculară (pe scara 1 ... 3)
(aici doar schimbat daca este cazul sau daca se doreşte)
Nota
Aria curriculară Catedra Nota arie
catedra
Limba şi literatura română 2
Limbă şi comunicare 2
Limbi moderne 2
Matematică 2
Matematica şi ştiinţe ale naturii 2
Fizică, chimie, bilologie 2
Om şi societate Istorie, geografie, socio-umane şi religie 2 2
Informatică 2
Mecanică 2
Tehnologii Electrotehnică 2 2
Instruire practică 2
Circulaţie rutieră 2
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică, muzicală şi plastică 2 2
Consiliere şi orientare vocaţională Comisia diriginţilor 2 2

20
21
Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE1
+ 0 -
1A CONDUCERE
1.1 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, +
viziunea şi valorile organizaţiei în urma unor procese consultative
1.2 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite +
1.3 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi +
le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi
1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al +
unei culturi a excelenţei
1.5 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul +
operaţional al calităţii este asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art.
11.3 din Legea asigurării calităţii)
1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii 0
organizaţiei şi a ofertei educaţionale
1.7 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii este clară şi eficientă +
1.8 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil +
1B Manualul calităţii
1.9 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a
documentaţiei privind asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil principalilor 0
factori interesaţi
1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi 0
actualizat conform cerinţelor
1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice +
de revizuire a predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 3D)
1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri pentru a aplica şi 0
monitoriza recomandările de îmbunătăţire a calităţii
1C Monitorizarea internă a procedurilor
1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii +
1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi +
procesele sunt adecvate
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor +
Apreciere

1
0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare
22
Managementul monitorizează programele de învăţare şi propria performanţă de management. Planul de acţiune al şcolii, Planul managerial şi
planurile operaţionale, documentaţia sistemului calităţii au fost aduse la cunoştinţa membrilor organizaţie şi a beneficiarilor interni şi externi.
În privinţa Manualului calităţii, actualizările se realizează, dar nu în ritmul în care ar trebui, ca urmare a multiplelor schimbări care survin în
diferite planuri ale activităţii educaţionale.
Procedurile interne pentru diferite compartimente ale şcolii sunt cunoscute de personalul angajat al instituţiei şi se iau măsuri corective atunci
când este cazul.

Dovezi în sprijinul aprecierii

Planul de acţiune al şcolii 2006-2010 (PAS)


Planuri operaţionale
Oferta educaţională a unităţii de învăţământ
Manual de asigurare a calităţii
Dosarul CEAC
Baza de date a secretariatului şi a CEAC
Procese verbale ale Consiliului de administraţie, ale Consiliului profesoral
Rapoartele de monitorizare

Puncte tari cheie Puncte slabe cheie

- Întocmirea documentelor de proiectare strategică şi operaţională; Şcoala nu are un Manual al calităţii bine definit (procedurile existente în privinţa
- Implicare echipei de management în asigurarea calităţii actului asigurării calităţii şi cele ale managementului strategic nu sunt organizate în
educaţional; conformitate cu standardele uinui manual care să fie accesibil principalilor
- Existenţa unei strategii de monitorizare a managementului beneficiari ai actului educaţional).
calităţii;
- Intocmirea la timp a rapoartelor de monitorizare internă.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului


Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de
învăţare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE
+ 0 -
2A Conducere
2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor +
de învăţare şi ale altor servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor

23
2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, +
instruirii practice şi învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie
2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9) +
2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de +
conducere şi alte autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei
2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile +
2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele +
2B Comunicarea
2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă +
2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt 0
comunicate şi înţelese de către toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de
practică) +
2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate,
comunicate şi înţelese de toţi factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) +
2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în
mod regulat +
2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată
2C Parteneriate +
2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi -
2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor
factorilor interesaţi (ex. parteneri economici), şi se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a
dezvolta programe de învăţare (vezi şi PC 4A) 0
2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare +
2.15 se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai
accesibil şi sigur (ex. asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 0
2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a
capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european
2D Sistemul de informare +
2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în
planificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor +
2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de
ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic +
2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la
+
informaţiile relevante
2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi +
inspectate (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) +
2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate
24
periodic +
2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare +
2E Finanţe
2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil +
2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi
juridice; acestea sunt transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) +
2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se
obţine valoare în schimbul banilor +
2.26 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi
priorităţile planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT
2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale
tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate

Apreciere
Organizaţia funcţionează foarte bine din punctul de vedere al responsabilizării compartimentelor cheie în privinţa realizării unor servicii de calitate.
Personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor.
Calitatea programelor de învăţare şi a celorlalte servicii oferite de unitatea şcolară sunt prezentate în documentele elaborate şi puse la dispoziţia
beneficiarilor direcţi şi indirecţi.
Există o comunicare internă eficace la toate nivelele instituţiei, cât şi cu factorii interesaţi din exterior. Sistemul de informare este rapid, prompt, exact
şi permite realizarea de analize şi comparaţii utile.
Din punct de vedere financiar instituţia se ajută şi de fondurile extrabugetare, pe lângă fondurile venite de la bugetul de stat. Orice schimbări se
realizează cu consultatea factorilor responsabili.

Dovezi în sprijinul aprecierii

• Oferta educaţională a unităţii de învăţământ;


• Procese verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie
• Procesele verbale la nivelul catedrelor şi comisiilor metodice
• Procesele verbale ale consiliilor profesorale tematice prin care toţi membrii personalului au fost instruiţi în mod regulat şi au primit informaţii
actualizate privind sursele de informaţii, oportunităţile, legislaţia, practicile curente şi în dezvoltare
• Contractele de parteneriat cu diferite instituţii educaţionale şi nu numai
• Documente şi rapoarte financiare
• Organigrama unităţii de învăţământ
• Chestionare aplicate elevilor şi părinţilor
• Evidenţa cursurilor de formare
• Fişele de post

25
Puncte tari cheie Puncte slabe cheie

- Rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderea care revin - colectarea unor anumite date de la partenerii economici externi se face cu un
fiecărui membru al personalului, respectiv responsabililor de comisii oarecare decalaj de timp datorită ariei multiple de activităţi ale acestora;
şi compartimente, sunt în mod clar definite, alocate şi înţelese de
toţi factorii interesaţi;
-Se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat
parteneriatele şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi;
-Există o comunicare eficientă, promptă în cadrul organizaţiei, la
toate nivelele;

- Conducerea se interesează de starea financiară a şcolii, urmărind


mereu atragerea de fonduri din exterior,

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor


Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate
de personal competent şi calificat.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE
+ 0 -

26
3A Siguranţa mediului de învăţare
3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a +
echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii
şi a centrului de documentare şi TIC)
3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute +
de lege acolo unde este cazul
3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de +
funcţionare clare, uşor de înţeles şi într-o varietate de formate
3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; +
elevii, membrii personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări
sunt evitate
3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) +
3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de către 0
toţi membrii personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi
3B Resurse fizice
3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt 0
revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaţie şi formare profesională, diferitelor
stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire profesională
3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate 0
specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente
3.9 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt +
adecvate atât studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor
+
3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor
factorilor interesaţi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat
0
3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi
relevanţi, privind un mediu de învăţare îmbunătăţit
0
3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil
3C Managementul personalului
+
3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie
de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională
+
3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare
+
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9) +
3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are
ca rezultat planuri de acţiune şi îmbunătăţire +
3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale +
3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile
implicate şi răspund nevoilor acestora
27
3D Dezvoltare profesională continuă 0
3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea
profesională continuă -
3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări +
3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei
practici 0
3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate
de dezvoltarea profesională a personalului +
3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor +
3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii +
3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure
un proces eficient de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare +
3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele
organizaţiei; rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil,
sunt implementate şi monitorizate din punct de vedere al eficacităţii +
3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil
acest lucru, şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii

Apreciere

La nivelul unităţii de învăţământ sunt luat emăsuri eficiente privind siguranţa şi sănătatea resurselor umane. Grupul Şcolar „Tudor Tănăsescu” din
Timişoara, fiind prins în programul Phare-TVET, a beneficiat de dotări cu echipamente noi, însoţite de manuale de utilizare, însă actualizarea lor
permanentă conform standardelor şi cerinţelor de formare şi pregătire profesională nu se poate realiza permanent ca urmare a situaţiei financiare
limitate. Elevii au acces la resursele de învăţare conform orarelor şcolare, planificării activităţilor în laboratoare şi ateliere şcolare.
Din observarea directă a lecţiilor se constată că metodele/resursele/sarcinile de predare şi formare răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de
învăţare, cerinţelor programelor de învăţare şi specificaţiilor calificărilor.
Cadrele didactice sunt direct interesate de activităţile metodice din şcoală şi la nivel judeţean şi sunt implicate în procesul de obţinere a gradelor
didactice. Ele sunt înscrise şi participă la cursurile de formare continuă.

28
Dovezi în sprijinul aprecierii

• Autorizaţia sanitară de funcţionare


• Contractele cu agenţii de pază, poliţia
• Documentaţia Cabinetului medical şcolar, al celui de Consiliere psihoeducaţională
• Rapoartele Comisiei PSI, de protecţia muncii la nivel de şcoală
• Procese verbale de instruire a elevilor şi personalului
• Fişele de protecţia muncii pentru personalul şcolii
• Liste cu dotările de echipamente repartizate pe cabinete, laboratoare şi ateliere
• Graficile de instruire practică
• Proces verbal de control al inspectorului pentru situaţii de urgenţă
• Activităţile desfăşurate în cadrul bibliotecii
• Fişele de observare a lecţiilor
• Evidenţa cursurile de formare
• Portofoliile profesorilor

Puncte tari cheie Puncte slabe cheie

- resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să - şcoala nu poate aloca fonduri pentru reprofesionalizare, pentru că angajările
participe în mod activ la procesul de educare şi formare; sunt făcute de IŞJ Timiş şi anual au loc mişcări al personalului didactic;
- spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor
grupurilor de elevi, fiind semnalate prin indicatoare pentru a fi
uşor de localizat;
- condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de lucru
în deplină siguranţă şi securitate;
- toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu
legislaţia în vigoare privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea
şanselor;
- cadrele didactice participă la proiecte, activităţi metodice şi de
dezvoltare profesională, asigurând un proces eficient de predare,
instruire practică, învăţare şi evaluare.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare


Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE
+ 0 -

29
4A Proiectarea programelor de învăţare
4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe +
externe, sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului
primit de la factorii interesaţi
4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai +
flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul +
şi şansele elevilor şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse
4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice +
4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării +
4.6 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi +
care sunt revizuite regulat
4.7 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor +
4.8 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 0
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare
4.9 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; +
ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene
4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic 0
4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire +
4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se 0
colectează feedback de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea
programelor de învăţare
4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, -
învăţare şi a rezultatelor învăţării
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt +
folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare

Apreciere
Programele de învăţare asigură flexibilitate, egalitatea şanşelor, sunt centrate pe elev şi se bazează pe strategii evaluare a rezultatelor şcolare
adecvate scopului. Ele sunt proiectate pentru a satisface nevoile factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, fiind receptive faţă de situaţia la nivel
local, regional, naţional, însă revizuirea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea lor pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi este anevoioasă şi de
multe ori lipsită de consistenţă şi seriozitate.

Dovezi în sprijinul aprecierii

Chestionare adresate tuturor beneficiarilor


Contractele de parteneriat cu agenţii economici

30
Programele de activităţi ale catedrelor şi comisiilor metodice
Rezultatele la examene şi concursuri
Testele de evaluare
Planurile de îmbunătăţire ale activitîăţilor educaţionale
Programele şi planificările calendaristice ale cadrelor didactice

Puncte tari cheie Puncte slabe cheie

- programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe - învăţarea este mai mult teoretică, atelierul şcolii fiind slab dotat, iar practica la
primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai agenţii economici este slab monitorizată;
flexibil cu putinţă; - continuarea studiilor este direct hotărâtă de elev şi influenţată extrem de mult
-programele de învăţare sunt supuse aprobării de către de situaţia sa materială;
management şi/sau de către autoritatea competentă; - implicarea organizaţiilor locale, a primăriei, este foarte scăzută în rezolvarea
unor probleme care le revin direct;
-programele de învăţare includ procese eficace de evaluare
formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării; - procedurile de revizuire a programelor nu pot conduce la îmbunătăţire, dacă
rezolvarea problemelor depăşeşte cadrul şcolii (profilurile propuse de şcoală nu
-obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi metode de
sunt relevante, pentru că ele se supun aprobării de către I.Ş.J. Timiş);
evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt
revizuite în mod regulat;

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea


Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE
+ 0 -
5A Servicii de sprijin pentru cursanţi
5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor +
pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor
5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este +
utilizată pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv
activităţi extracurriculare pentru elevi
5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o +
varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării
5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite +
5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o +
contribuţie directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele
programatice la nivel naţional, judeţean sau local
5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza -

31
nevoilor individuale ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare
5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 0
5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua 0
studiile după absolvire
5.9 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa 0
muncii) sunt colectate şi înregistrate
5.10 rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu date similare la nivel local, naţional sau internaţional +
5C Relaţia cadru didactic – elev
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai +
personalului şi ai echipei de conducere
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât +
elevii să îşi poată atinge potenţialul
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) +
pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev
5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi +
ale elevilor
5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte +
şi se efectuează în mod regulat
5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor +

5D Studiul individual +
5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte
tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 0
5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe
elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte +
5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi
criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 0
5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru
planificarea învăţării şi pentru monitorizarea progresului elevilor +
5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă
înainte ca evaluarea finală să aibă loc
Apreciere
Elevii primesc în mod regulat sprijin, informaţii şi feedback privind acţiunile lor şi progresul realizat. Ei sunt îndrumaţi cu privire la modul în care pot
stabili criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare.
Activităţile de învăţare sunt planificate de către profesori în detaliu, însă activitatea efectivă a elevilor este redusă din acest punct de vedere ca urmare
a neimplicării acestora în studiul individual desfăşurat acasă, la bibliotecă sau în alte medii formale.

32
Profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori şi cu managerii pentru a găsi
cele mai bune variante de implicare a elevilor în conformitate cu posibilităţile lor de învăţare şi asimilare.
Există însă şi alţi factori independenţi de mediul şcolar (familia, mediul familial, posibilităţile materiale) care frânează acest proces de integrare.

Dovezi în sprijinul aprecierii


Cataloagele şi foile matricole
Analiza ativităţilor pe anul precedent
Portofoliile elevilor
Rezultatele la concursurile şcolare
Planificările profesorilor şi proiectarea pe unităţi de învăţare ,
Mapele profesorilor
ROI
Oferta educaţională a şcolii
Acţiuni de orientare şcolară şi profesională mediatizate prin presa locală
Planul de şcolarizare
Fişa de observare a lecţiei
Interasistenţe
Planificarea activităţilor la orelor de dirigenţie (vizite la agenţi economici, târguri de joburi)

Puncte tari cheie Puncte slabe cheie


-elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre - elevii nu doresc să participe la activităţi de sprijin, mulţi fiind din mediul
toate programele de învăţare existente, inclusiv cele de ajutor urban/navetişti (legaţi de mijloacele de transport), iar profesorii nu pot fi
pentru a înţelege conform nevoilor lor ; cointeresaţi material;
- informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire sunt colectate cu
-evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de greu pentru că în majoritatea cazurilor se întrerupe legătura cu şcolaritatea,
învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare; cerinţe de (continuarea studiilor fiind legată nu numai de dorinţa lor, ci şi starea materială
evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica a fiecărui elev);
un program de învăţare adecvat; - nu sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de
-elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea sprijin destui elevi se mulţumesc cu un nivel minim de cunoştinţe şi arată un
unor probleme personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata dezinteres faţă de şcoală.
şcolarizării, drepturile şi responsabilităţile lor fiind clar definite ;
-programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. temele)
oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici, având criterii explicite;
-programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare
a înregistrărilor ;

33
PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE
+ 0 -
6A Evaluarea sumativă şi certificarea
6.1 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor +
factorilor interesaţi
6.2 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi 0
îndeplinite atunci când este posibil
6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe +
care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa
6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua 0
şansă” de a fi evaluaţi
6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea +
sunt în conformitate cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare
6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare +
6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi +
experienţă corespunzătoare
6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în +
considerare în acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare; cadrele
didactice participă în mod regulat la activităţi de standardizare a evaluării

Apreciere
Managerii instituţiei şi cadrele didactice responsabile comunică clar tuturor factorilor interesaţi, prin diferite mijloace, procedurile şi condiţiile
monitorizării învăţării şi certificării acesteia în cadrul programelor specializate.
Doar elevii care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare oficială. Evaluarea sumativă şi
certificarea sunt în conformitate cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare.
Certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă, de către autorităţi publice legale sau de către organisme legale de reglementare
(ARACIP).
Rezultate obţinute de elevi în atingerea obiectivelor de învăţare din diferite etape ale procesului de învăţare sunt înregistrate şi păstrate în documente
oficiale specifice.
Cadrele didactice participă în mod regulat la activităţi de standardizare a evaluării: olimpiade, concursuri şcolare, examene de evaluare a
competenţelor, examene de bacalaureat.

Dovezi în sprijinul aprecierii

34
Registrele matricole
Cataloagele şcolii
Testele de evaluare sumativă
Lucrări de absolvire
Procesele verbale ale şedinţelor de catedră, ale comisiilor metodice şi ale CP
Examenele de absolvire, de bacalaureat, de atestat
Alte documente de secretariat

Puncte tari cheie Puncte slabe cheie

-evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, exactă şi - oportunitatea elevilor de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare
efectuată în mod regulat ; sumativă este o realtate, însă elevii care deşi solicită a doua şansă nu se
pregătesc corespunzător pentru a beneficia de ea cu responsabilitate (reforma
-evaluarea sumativă este înregistrată şi folosită pentru a monitoriza actuală din învăţământ întăreşte mai mult acest lucru).
progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul
pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi
performanţa;
-evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de
profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă
corespunzătoare în domeniu;
-profesorii responsabili şi/sau instructorii participă în mod regulat la
activităţile de standardizare şi la luarea deciziilor în procesul de
evaluare efectuat în şcoală, la nivel judeţean sau naţional;
- certificarea este validată în mod oficial de către autorităţi publice
legale sau de către alte organisme legale şi de reglementare ;
-procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi externă
respectă cerinţele organismelor legale şi de reglementare ;
-înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învăţare
şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare;

PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii


Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt
implementate şi monitorizate

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE

35
+ 0 -
7A Procesul de autoevaluare
7.1 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este +
sistematic, efectuat anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi
interni şi externi
7.2 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia +
7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de +
autoevaluare
7.4 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente 0
adecvate şi benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu)
7.5 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea +
elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele naţionale
7.6 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” +
al beneficiarilor
7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica 0
noi ţinte de îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor obiective
ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii
7.8 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a +
aprecierilor în privinţa dovezilor prezentate
7.9 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern +
iar raportul procesului de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare

7.10 7B Procesul de îmbunătăţire


7.11 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, +
iar rezultatele procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare
7.12 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a +
realizat în ciclul anterior; domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele
tari şi slabe ale unităţii de ÎPT
7.13 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, +
responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins
7.14 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse +
modificări în conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată
7.15 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii +
0
7.16 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de
autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale)
0
7.17 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte;
progresul este măsurat pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional +
36
7.18 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective +
7.19 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare.

Apreciere
Resursele umane responsabile ale instituţiei sunt angajate şi implicate în mod activ în procesul de autoevaluare, efectuat sistematic, anual.
Există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare în privinţa dovezilor prezentate.
Planul de îmbunătăţire ia în considerare puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior, definind în
mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele.

Dovezi în sprijinul aprecierii


Dosarul CEAC (Strategia, Regulamentul, Planul operaţional, proceduri, rapoartele de monitorizare internă etc)
Planul de îmbunătăţire
Baza de date a CEAC
Procese verbale
Dovezi ale calităţii
Chestionare

Puncte tari cheie Puncte slabe cheie

- există o politică clară privind autoevaluarea, comunicată şi - ţintele vizate nu pot fi ambiţioase deoarece realizarea lor este direct
diseminată tuturor factorilor interesaţi; influenţată de pregătirea şcolară a elevilor, care în cazul nostru este minimă
- procesul de autoevaluare vizează toate aspectele referitoare la (elevi navetişti, elevi cu situaţii materiale modeste, probleme familiale);
organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii; - nu întotdeauna planurile de îmbunătăţire pot stabili în mod adecvat costurile şi
- există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea resursele, ca urmare a multiplelor schimbări socio-economice şi financiare
aprecierilor formulate în privinţa dovezilor prezentate, raportul actuale;
procesului de autoevaluare fiind aprobat de echipa de conducere;
- procesul de autoevaluare este monitorizat extern, raportul - nu în toate domeniile autoevaluate se identifică progres în urma măsurării prin
procesului de autoevaluare fiind validat extern de către prisma indicatorilor şi standardelor naţionale, deoarece factorii externi şcolii,
reprezentanţii inspectoratelor şcolare; independenţi de acţiunea acesteia, îşi pun de foarte multe ori o amprentă
puternică în activitatea instituţiei şcolare.
-domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite
reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale instituţiei
-planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, priorităţile,
sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt
specifice, măsurabile şi posibil de atins ;

37
-implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a
măsurilor corective este monitorizată, evaluată şi analizată, fiind
folosită ca punct de reper pentru programe de învăţare şi activităţi
de dezvoltare viitoare.

Director , Responsabil CEAC ,

Prof. Daniel COJOCARU Prof. Zlatinca NEAMŢ

38