Sunteți pe pagina 1din 2

Mai înainte am alcătuit o broşură în care am expus

voia lui Dumnezeu cu privire la poliţişti. Odată, pe când orice vameş era privit ca şi un trădător, care s-a vândut 2. Vameşul Zacheu şi-a deschis inima înaintea lui Isus şi
s-a pocăit. El “a stătut înaintea Domnului, şi I-a zis:
treceam frontiera, am dat la poliţiştii de acolo să citească nişte Romanilor pentru a avea poziţie şi bani pe seama nedreptăţirii
,,Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau
broşuri. Ei s-au bucurat mult, mi-au cerut să le dau mai multe fraţilor lui. Vameşii erau acei care strângeau birurile pentru
săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi
pentru colegii lor şi au întrebat dacă nu am şi pentru vameşi, ocupanţii Romani de la populaţia ţării, de la fraţii lor. Totuşi, în
dau înapoi împătrit.`` Orice om care pune preţ pe sufletul
care, după părerea lor, sunt mai păcătoşi decât poliţiştii. Altă Noul Testament întâlnim câţiva vameşi care au fost înalt
lui, îşi va deschide inima când vine la Domnul Isus, pentru
dată, când am dat aceeaşi broşură la un vameş, s-a simţit apreciaţi de Domnul Isus şi de Dumnezeu şi chiar Matei, autorul
că de altfel, Domnul Isus cunoaşte tot ce este în inimile
ofensat, a zis că el nu este poliţist şi a refuzat să citească, primei Evanghelii din Noul Testament a fost vameş şi a lăsat
noastre, tot ce am zis, gândit sau făcut noi. Trebuie să o
considerând că este un lucru josnic să fii poliţist. Deci, slujba sa pentru a deveni ucenic şi apostol al Domnului Isus. În
recunoască însă aceasta şi păcătosul, atunci când vine
poliţiştii îi consideră pe vameşi cei mai păcătoşi şi vameşii îi această broşură vă propun să privim la vieţile şi alegerile a doi
înaintea Domnului. Apostolul Ioan a scris: “Dacă zicem
consideră pe poliţisti mai păcătoşi decât ei. Dar Cuvântul lui vameşi pomeniţi în Sfintele Scripturi şi la felul cum au primit ei
că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu
Dumnezeu spune că ei sunt colegi, fac slujbe asemănătoare şi pe Domnul Isus în casa şi în inima lor.
este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este
sunt în slujba lui Dumnezeu şi a statului care este instituit de credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
Dumnezeu. În această broşură vreau să vă expun adevărul lui curăţească de orice nelegiuire.” (Epistola I a lui Ioan 1:8-
Dumnezeu despre vameşi şi pentru vameşi. Aşa dar, să vedem Exemplul vameşului Zacheu
9). Dar tu, dragă cititor, ţi-ai deschis inima înaintea lui Isus,
lucrurile fundamentale pe care le prezintă Dumnezeu în ca să-ţi ceri iertare de păcatele tale?
Scripturi despre vame şi vameşi. Iată ce ne relatează Biblia despre vameşul Zacheu: Vameşul Zacheu nu a nedreptăţit pe oameni. El a zis:
3.
“Isus a intrat în Ierihon, şi trecea prin cetate. Şi un om “dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
Dumnezeu a instituit vamele bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, căuta să vadă împătrit”. Deci, conştiinţa lui era curată, pentru că chiar în
şi serviciul vamal. care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era momentul când vine la Isus spune “dacă”... adică el nu-şi
mic de statură. A alergat înainte, şi s-a suit într-un dud ca aminteşte cu siguranţă să fi năpăstuit pe cineva. Cum am
Apostolul Pavel scrie în Epistola către Romani următoarele să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, scris mai sus, pe atunci laşii şi mişeii căutau să intre în
lucruri. “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; cînd a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus, şi i-a serviciul vamal, ca să se ascundă sub autoritatea statului
căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi zis:,, Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să roman şi să poată nedreptăţi şi jefui pe cei din propriul
stăpânirile cari sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De rămân în casa ta.`` Zacheu s-a dat jos în grabă, şi L-a primit popor. De fapt, aceasta se mai întîmplă şi astăzi. Nu o
aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte cu bucurie. Cînd au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi singură dată am fost în situaţii când vameşii în mod vulgar şi
rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi ziceau:,, A intrat să găzduiască la un om păcătos!`` Dar obraznic îmi cereau să le plătesc mită doar pentru singurul
vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o Zacheu a stătut înaintea Domnului, şi I-a zis: ,,Iată, fapt că trec pe la ei prin vamă. Dar tu, nu ai încercat cumva
faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă să te îmbogăţeşti prin mişelie şi prin nedreptăţirea altora?
stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.`` Vameşul Zacheu era gata să restituie celor pe care i-a
4.
slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci Isus i-a zis: ,,Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci nedreptăţit. El a zis: “dacă am năpăstuit pe cineva cu
răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în şi el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să ceva, îi dau înapoi împătrit”. El era gata nu doar să-şi
slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească caute şi să mântuiască ce era pierdut.``(Evanghelia după Luca ceară iertare, ci să restituie pagubele şi să restituie de patru
pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiţi supuşi nu 19:1-10). ori mai mult decât a pricinuit. Dar tu, dacă ai năpăstuit pe
numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. cineva, ţi-ai cerut iertare de la oameni? Eşti gata să le restitui
Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile (impozitele... 1. Vameşul Zacheu a căutat pe Isus şi viaţa veşnică mai pagubele pe care le-ai pricinuit? Această decizie însoţeşte
inclusiv cel vamal). Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui mult decât banii şi prosperitatea materială. Viitorul pocăinţa din inimă.
Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. sufletului lui îl interesa mai mult decât prosperitatea 5. Vameşul Zacheu a fost mântuit! Isus i-a zis: ,,Astăzi a
Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, materială. Tocmai de aceea a venit să-l vadă pe Isus, chiar intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui
daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi dacă avea să fie arătat cu degetul de oamenii din jur. Zacheu Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să
frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea era flămând după iertarea lui Dumnezeu. El nu era în pace mântuiască ce era pierdut.``(Evanghelia după Luca 19:1-
(Romani 13:1-7). cu sine însuşi şi nu avea pace cu Dumnezeu. El a început să 10). Isus se referea la Zacheu în mod direct. Zacheu era un
Deci, serviciul vamal a fost instituit de Dumnezeu. De ce pună priorităţile vieţii în ordine, pentru că tot Domnul Isus fiu a lui Avraam care era pierdut şi rătăcea departe de faţa lui
atunci au oamenii aşa atitudine faţă de vameşi şi chiar ei singuri a spus odată: “Şi ce ar folosi unui om să câştige toată Dumnezeu, chiar dacă îşi făcea slujba cinstit şi fără să fi
se consideră păcătoşi şi serviciul lor tot păcătos? Oricine a citit lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om năpăstuit pe cineva. Pe de altă parte, apostolul Pavel scrie în
Biblia sau cel puţin Noul Testament a observat că de cele mai în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16:26). Dar, tu, Epistola către Romani că “toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi
multe ori vameşii erau puşi în rând cu păcătoşii şi femeile dragă cititorule, ce ai intreprins pentru a-ţi salva sufletul de de slava lui Dumnezeu.”(Romani 3:23) Vino şi tu, azi ,cu
desfrânate. În poporul Israel, care era sub ocupaţia Romană, la pierzarea veşnică? pocăinţă la Isus, ca să intre mântuirea în inima şi casa ta!
însă, când vrei să vii la Dumnezeu după iertare, nu te lasă
Exemplul vameşului care s-a rugat intimidat de oameni. Să vii la Dumnezeu după iertare este
în templu
Isus a mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau
DREPT şi toţi oamenii trebuie să facă aceasta, şi cei ce fac
caz din alegerea ta, pentru ca ei TOŢI SUNT PĂCĂTOŞI
ŞI AU NEVOIE DE IERTARE!
ADEVĂRATUL
în ei înşişi că sunt neprihăniţi, şi dispreţuiau pe ceilalţi. ,,Doi 3. Vameşul din Templu s-a pocăit de păcatele lui. El nu a
oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era Fariseu, învăţat rugăciuni frumoase din cărţi de rugăciune, ca astfel
şi altul vameş. Fariseul sta în picioare, şi a început să se să-L impresioneze pe Dumnezeu. Cu o inimă străpunsă de
roage în sine astfel:”Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu durere el “sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice
sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: “Dumnezeule, ai milă
sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe de mine, păcătosul!” Această rugăciune trebuie s-o înveţe
săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele”. toţi oamenii, dar şi mai mult să înveţe atitudinea cu care a
Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i spus vameşul rugăciunea.
4. Vameşul din Templu a plecat acasă iertat şi mântuit.
PRIETEN
ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea:
“Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”. Eu vă spun Aceasta a vrut să ne comunice Isus când a spus: “Eu vă
că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit
neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă, va fi neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă, va fi smerit;
smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat.”(Evanghelia după şi oricine se smereşte, va fi înălţat.” Pocăinţa vameşului a
Luca 18:9-14). fost smerirea lui şi iertarea care a primit-o de la Dumnezeu a
fost înălţarea lui. Versetul spune că ORICINE se smereşte
1. Vameşul din Templu a căutat iertarea lui Dumnezeu va fi înălţat, dar mai spune că şi ORICINE se înalţă până
cu insistenţă. El s-a luat cu laşii, a devenit unul din ei şi într-acolo că să nu apeleze la iertarea lui Dumnezeu, va fi
nu poate spune despre sine ca Zacheu “dacă am năpăstuit pe smerit aşa cum spune Isus: “cine nu crede în Fiul, nu va
cineva”, pentru că ştie bine pe cine şi cum a năpăstuit. De vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el”
aceea el “sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i (Evanghelia după Ioan 3:36). Alege azi să te smereşti ca
ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: vameşul, să te pocăieşti, ca să fii înălţat de Dumnezeu.
,Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” Vezi, AL
averile care le-a agonisit prin năpăstuirea altora şi prin
nedreptate nu i-au adus împlinire şi bucurie. Uite în ce
stare şi cu câtă mâhnire de inimă a venit la templu.
Vă invităm:
1. Sã studiaţi Biblia la Cursurile prin Corespondenţã organizate de
Institutul Biblic „Învãţãturã din Cuvânt” C.P. 773, or. Chişinãu 2019, tel.
VAMEŞILOR
Aceasta din pricină că nimic nu ne poate da împlinire 282012, e-mail: isbic@pochtamt.ru
atâta timp cât nu suntem în pace cu Dumnezeu. 2. Sã studiem Biblia şi sã practicãm împreunã Taekwon-Do în cadrul
Vameşul din Templu nu s-a lăsat intimidat de clubului „Stolas Leukas”, tel: 494103.
2. 3. Sã studiem limba englezã în baza textului Bibliei, tel: 480841
dispreţul oamenilor. Oriunde se întorcea avea dispreţ.
4. Dacă eşti interesat să cunoşti mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu sau te
Acesta era rodul faptelor şi alegerilor lui. Până şi aici în
confrunţi cu anumite greutăţi şi vrei să le soluţionezi potrivit cu
templu este privit cu dispreţ de un om religios care nu ştia Biblia, scrie-mi la adresa de e-mail: sfatu_pastorului@mail.ru.
şi nu înţelegea inima lui Dumnezeu. Vameşului nu i-a
păsat de părerea oamenilor când a luat-o pe căi rele şi

Designe: Ţoncu Nicolae


mişele. Dar, bine este că nu s-a lăsat acum intimidat de
părerile oamenilor, ca să vină la Dumnezeu după iertare.
Am auzit de multe ori pe oameni spunând: “Nu pot veni
la Dumnezeu şi la biserică. Îmi este ruşine de oamenii
care cunosc ce am făcut şi cum am trăit înainte. Ce vor
zice ei acuma? Că o fac pe credinciosul?” Dar, îi întreb şi
eu pe cei ce gândesc astfel: De ce nu ai gândit aşa când ai
luat-o pe căi greşite, de ce atunci nu te-a oprit ruşinea de
oameni? Atunci era bine să ai ruşine de oameni şi să te
opreşti de la căile rele pe care doreai să o apuci. Acum ©2004 Vasile Filat