Sunteți pe pagina 1din 2

La multele sărbători ce le avem în Moldova, în ultimii ani, b. Vinul simbolizează sângele Domnul a.

Vinul face pe oameni să-şi piardă


s-a mai adăugat şi Sărbătoarea Vinului, care de unii este Isus Hristos, vărsat pentru ispăşirea competenţa şi integritatea. Împăratul
lăudată, de alţii criticată, chiar şi blestemată. Am auzit eu Solomon, ne relatează în cartea Proverbelor cum o
singur când o doamnă în piaţă a spus în auzul tuturor: „Nu păcatelor noastre. Apostolul Pavel scrie: „Căci
am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, mamă îi da sfaturi înţelepte fiului ei Lemuel, care era
este destul că soţii noştri vin aproape în fiecare seară beţi împărat. Iată ce spunea acea femeie înţeleaptă, fiind
acasă, acum le-au mai şi făcut o sărbătoare ca să-i Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat
o pâine. Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a inspirată de Duhul lui Dumnezeu. „Nu se cade
încurajeze în răul pe care îl fac...” Aproape toţi cei din jur, împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea
mai ales femeile, au dat dreptate doamnei în cauză. frânt-o, şi a zis: ,,Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul
Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari; ca nu
Pe de altă parte, industria vinului, este o ramură de bază cumva, bând, să uite legea, şi să calce drepturile
a economiei ţării noastre şi presupun că, cei ce au luat acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a
luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legământul tuturor celor nenorociţi.” (Proverbe 31:4-5)
decizia instituirii acestei sărbători s-au gândit s-o
folosească pentru facilitarea realizării cu succes a vinului, cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre
pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” b. Beţia este destrăbălare şi duce la
produsul şi rezultatul muncii multor oameni din Moldova.
Vinul este menţionat de multe ori pe paginile Sfintelor Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta destrăbălare. Apostolul Pavel spune în Epistola
Scripturi şi are o semnificaţie largă şi foarte profundă şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, scrisă creştinilor din Efes: „Nu vă îmbătaţi de vin,
pentru fiecare om. În calitate de preot, mă văd dator şi am până va veni El.” (1 Corinteni 11:23-26). Creştinii care aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de
bucuria să vă împărtăşesc ce învaţă Dumnezeu în Biblie prin credinţă au încheiat legământ cu Domnul Isus şi Duh” (Efeseni 5:18). La beţie sunt săvârşite multe
despre vin. au căpătat iertarea păcatelor şi darul vieţii veşnice, au nelegiuiri care aduc după sine consecinţe grele. Biblia
poruncă de la Domnul Isus să sărbătorească jertfa Lui ne relatează un astfel de caz. Lot a fost un om
şi evenimentul încheierii acestui legământ. Această neprihănit, dar prin nevegherea lui şi dorinţa de a avea
Vinul este un simbol cu sărbătoare este Cina Domnului sau Sfânta o viaţă mai „civilizată”, a acceptat să locuiască cu
Împărtăşanie cum mai este cunoscută de mulţi familia pentru o vreme în cetatea Sodoma, o localitate
semnificaţie profundă. credincioşi. Este o necinstire la adresa lui Dumnezeu unde erau tolerate tot felul de perversiuni sexuale.
când unii oamenii beau, se îmbată şi se scuză, Fiicele lui, în acel context, chiar daca din punct de
Simbolurile joacă un mare rol în vieţile noastre, deoarece spunând că vinul pe care îl beau este „sângele vedere fiziologic au rămas virgine, au lăsat să le fie
prin ele învăţăm şi păstrăm proaspete în memorie lucrurile Domnului”. Aceasta nu este compatibil cu caracterul afectată rău mintea de mediul destrăbălat din
importante ale vieţii. Astfel, crucea, în Imperiul Roman a şi trăirea unui copil al lui Dumnezeu, pentru că Sodoma. După ce Dumnezeu a nimicit oraşul
fost folosită ca unealtă de executare a robilor şi criminalilor. Dumnezeu spune... împreună cu locuitorii lui, urmau să iasă la iveală
Participanţii la răscoala lui Spartacus au fost răstigniţi pe consecinţele. Ceva asemănător se întâmplă azi şi în
crucile înşirate pe toată lungimea drumului de la Sicilia ţara noastră, când cineva încearcă să le bage copiilor
până la Roma. După răstignirea Domnului Isus, care a fost
executat în acelaşi chip groaznic, crucea a devenit un
Nu vă îmbătaţi de vin! noştri în şcoli obiectul „Deprinderi de viaţă”, prin care
caută să-i înveţe desfrânarea şi egoismul. Dacă nu
simbol al tuturor creştinilor. Mulţi credincioşi obişnuiesc să intervenim acuma, ne va costa foarte scump în viitor,
poarte acest simbol pentru a-şi manifesta şi a proclama Recent am primit un mesaj de la un tânăr creştin, care
aşa cum Lot nu a intervenit la timp şi a avut de plătit
credinţa în Domnul Isus, dar, cu părere de rău, cei mai mulţi mi-a scris următoarele: „ Astăzi, la şcoala de şoferi unde
consecinţe grave. Iată ce ne relatează Biblia: „Când a
oameni care poartă azi acest simbol, nu trăiesc vrednic de învăţ, a venit un specialist de la Centrul Narcologic şi ne-a
nimicit Dumnezeu cetăţile Câmpiei, Şi-a adus
jertfa Domnului Isus. Astfel, precum crucea, tot aşa şi vinul citit o lecţie despre situaţia din Moldova. În ţară sunt luate
aminte de Avraam; şi a scăpat pe Lot din mijlocul
are o profundă semnificaţie în Biblie. Voi enumăra mai jos la evidenţă 50.000 de persoane dependente de alcool
prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile
două dintre ele. dintre care 3500 sunt copii de alcoolici, născuţi cu
unde îşi aşezase Lot locuinţa. Lot a ieşit din Ţoar şi a
dependenţă de alcool. In anul 2003 au fost luaţi la
a. Vinul este simbolul prosperităţii. Când rămas pe munte, cu cele două fete ale lui, căci s-a
evidenţă 600 alcoolici, iar în anul 2004 - alte 1000 de
Isaac a binecuvântat pe fiul său Iacov „a zis: ,,Iată, temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peşteră, cu
persoane dependente de alcool. Intr-o şcoală de la sat, o
mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp, pe care cele două fete ale lui. Cea mai mare a zis celei mai
fata din clasa a treia, fiind în stare de ebrietate, a căzut jos
l-a binecuvântat Domnul. Să-ţi dea Dumnezeu rouă tinere: ,,Tatăl nostru este bătrân; şi nu mai este nici
de pe scaun în timpul lecţiei. După cercetări s-a constatat
din cer, şi grăsimea pământului, grâu şi vin din un bărbat în ţinutul acesta, ca să intre la noi, după
că toată clasa era băută.” Noi pretindem că ne dăm
belşug!” (Geneza 27:27-28) Să-i fim mulţumitori din obiceiul tuturor ţărilor. Vino, să punem pe tatăl
seama, cât este de greu să fie cineva totdeauna beat în
inimă lui Dumnezeu, pentru că ne-a dat o ţară nostru să bea vin, şi să ne culcăm cu el, ca să ne
apropiere, dar nu putem înţelege până la urmă ce iad este
binecuvântată şi prosperă. păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.” Au făcut dar pe
în acele case. Iată câteva motive din care Dumnezeu se
tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea; şi cea mai
pronunţă categoric împotriva beţiei.
mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de iubesc pe Domnul Isus dau ascultare cuvintelor scrise
seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. A în Biblie. Pentru slujba de preoţi se califică bărbaţii
doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Iată, eu care sunt o pilda pentru alţii “Căci episcopul, ca

Sarbatoarea
m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană;

)
să-i dăm să bea vin şi în noaptea aceasta, şi du-te de nu încăpăţînat, nici mânios, nici dedat la vin, nici
te culcă şi tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin bătăuş, nici lacom de câştig mârşav” (Tit 1:7). Acelaşi
tatăl nostru.” Au dat tatălui lor de a băut vin şi în lucru se aplică femeilor creştine „...femeile în vârstă
noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici

Vinului .!?
culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce
culcat ea, nici când s-a sculat. Cele două fete ale lui este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi
Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor.” (Geneza iubească bărbaţi şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa
19:29-36). Putem noi să ne închipuim cu ce durere în curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune,
inimă şi-a trăit Lot ultimii ani ai vieţii şi a părăsit această supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească
lume? Aceasta a fost în mare parte consecinţa beţiei. de rău Cuvântul lui Dumnezeu”. (Tit 2:3-5)
Înţeleptul împărat Solomon fiind inspirat de Duhul
Sfânt a spus: „Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt Potrivit cu textele din Biblie pe care le-ai citit, este
oftările? Ale cui sânt neînţelegerile? Ale cui sunt important la această sărbătoare şi în fiecare zi, să ne
plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui punem la inimă următoarele învăţături veşnice:
sunt ochii roşi? Ale celor ce întârzie la vin, şi se duc să !1. Vinul este un simbol al prosperităţii şi trebuie să fim
golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin mulţumitori în inimile noastre pentru ţara
când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el binecuvântată ce ne-a dat-o Dumnezeu.
alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi !2. Vinul este simbolul jertfei aduse de Domnul Isus
înţeapă ca un basilisc. Ochii ţi se vor uita după pentru ispăşirea păcatelor noastre. Pentru a căpăta
femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii. Vei fi ca un această iertare, trebuie să credem în Domnul Isus şi
om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful să ne pocăim de păcate (inclusiv beţie).
unui catarg”. (Proverbe 23:29-34) !3. Beţia este destrăbălare şi aduce cu sine
Azi la noi, multe familii au ajuns să fie distruse din distrugerea personalităţii, distrugerea familiei,
pricina beţiei şi mulţi copii suferă din pricina părinţilor pierderea competenţei şi integrităţii oamenilor şi face
care sunt prinşi în ghearele beţiei. să fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.
c. Beţia duce la sărăcie. Tot împăratul Solomon
scrie: „Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi inima Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia
pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici
nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici
beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii,
aţipirea te face să porţi zdrenţe”. (Proverbe 23:19-35) nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui
Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi
d. Dedarea la vin face să fie vorbit de rău fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului
Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni
Cuvântul lui Dumnezeu. Când cineva se pretinde 6:9-11)
a fi creştin şi este un om dedat la vin, prin aceasta
aduce ruşine credinţei pe care o mărturiseşte, bisericii
şi familiei. Musulmanii nu acceptă Evanghelia Dumnezeu să ne ajute să-i fim ascultători şi astfel
Domnului Isus Hristos singura cale spre Împărăţia lui să ne fie binecuvântate vieţile, familiile şi ţara.
Dumnezeu. Ei nu vor să accepte Adevărul Cuvântului lui
Dumnezeu, pentru că cei mai mulţi care se pretind Pastor Vasile Filat
creştini trăiesc în beţii şi destrăbălare. Aceşti „creştini”
urmează să dea socoteală la scaunul de judecată al Biserica “Sfânta Treime”,
Domnului Isus pentru felul cum trăiesc acum. Cei ce B-d Dacia 13, Botanica, Chişinău

S-ar putea să vă placă și