Sunteți pe pagina 1din 2

naþionale „Limba noastrã” s-a discutat

Limba noastrã Cum a apãrut? despre degradarea totalã a limbii vorbite


în spaþiul basarabean. Vorbirea oralã a
Limba noastrã-i o comoarã Sãrbãtoarea “Limba noastrã” a apãrut în urma moldovenilor a devenit una ridicolã ºi
Din adâncuri înfundatã unor mari demonstraþii ºi dezbateri publice, la provoacã râsul populaþiei.
Un ºirag de piatrã rarã 31 august 1989 Sovietul Suprem al RSSM a „Prezintã oare acest fapt o calamitate
Pe moºie revãrsatã adoptat trei legi referitoare la probleme naþionalã pentru Republica Moldova ?”
Limba noastrã-i foc ce arde lingvistice: se întreabã academicianul Silviu
Dintr-un neam ce fara veste Berejan .
s-a trezit din somn de moarte 1. Limba Moldoveneascã - gãsitã identicã
Ca viteazul din poveste” cu cea românã a fost declaratã „Limbã
de Stat” a Republicii Moldova.
Limba noastrã-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Ne punem
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zãri albastre.
2. A fost recunoscutã unitatea lingvisticã
dintre limba românã ºi cea
întrebarea:
Limba noastrã-i graiul pâinii, basarabeanã ºi a fost stipulatã trecerea De ce degradeazã vorbirea limbii române
Când de vânt se miºcã vara; de la alfabetul chirilic la alfabetul latin. la noi?
In rostirea ei bãtrânii
3. A fost iniþiat un program pentru De ce degradãm ºi noi odatã cu limba?
Cu sudori sfinþit-au þara.
Limba noastrã-i frunzã verde, extinderea folosirii limbii moldoveneºti De ce degradeazã o tarã creºtinã ca
Zbuciumul din codrii veºnici, în guvernare, educaþie ºi economia Moldova?
Nistrul lin, ce-n valuri pierde naþionalã.
A uitat Dumnezeu de noi sau noi nu vrem
Ai luceferilor sfeºnici.
Ziua de 31 august a fost declaratã „Ziua limbii sã ºtim de Dumnezeu?
Nu veþi plânge-atunci amarnic,
Cã vi-i limba prea sãracã, Române” ºi se sãrbãtoreºte anual, fiind Biblia vorbeºte la Romani 10:11 cã oricine
ªi-þi vedea, cât îi de darnic marcatã cu manifestãri patriotice prin poezie, crede in Dumnezeu nu va fi dat de ruºine.
Graiul þãrii noastre dragã. cîntec ºi joc, prin repunerea în drepturi a El, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Sau Isus
Limba noastrã-i vechi izvoade. vechilor tradiþii populare ºi a momentelor care Hristos în lume ca sã moarã pentru
Povestiri din alte vremuri; le-a marcat istoria pãcatele noastre. La Filipeni 2:11este
ªi citindu-le 'nºirate, - . scris: „Orice limbã trebuie sã
Te-nfiori adânc ºi tremuri.
Limba noastrã îi aleasã
Este frumoasã mãrturiseascã, spre slava lui Dumnezeu,
cã Isus Hristos este Domnul”.
Sã ridice slava-n ceruri,
Sã ne spiue-n hram ºi-acasã
sãrbãtoarea, dar... Cartea Iacov din Biblie ne spune despre
limbã lucruri interesante:
Veºnicele adevãruri. În cadrul unei ºedinþe a membrilor Academiei
.... de ªtiinþe a Moldovei dedicatã sãrbãtorii „Toþi greºim in multe feluri. Dacã nu
( A. Mateevici)
greºeºte cineva în vorbire este un om
desãvârºit ºi poate sã-ºi þinã în frâu tot a fi o binecuvîntare pentru oameni vorbind
trupul. De pildã, dacã punem cailor frîul o limbã dulce ºi frumoasã, curatã ºi
în gurã ca sã ne asculte le cârmuim tot plãcutã.
trupul. Iatã ºi corabiile, cât de mari sunt
ºi mãcar cã sunt mânate de vânturi iuþi Vã invitãm cu multã dragoste la serviciile
de inchinare care au loc la Biserica
Sarbatoarea
totuºi sunt cârmuite de o cârmã dupã
gustul cârmaciului. Tot aºa ºi limba este „Sfânta Treime” (bul. Dacia 13, Chiºinãu) “Limba noastrã”
un mic mãdular ºi se fãleºte cu lucruri
mari. Iatã un foc mic ce pãdure mare
aprinde. Limba este ºi ea un foc, o lume

BD
Biserica

.D
de nelegiuiri. Ea este aceia dintre “Sfânta Treime”

AC

L A
IA

ECEB
R
mãdularele noastre, care întineazã tot r.
TE
IL
O

St

BD . D
trupul ºi aprinde roata vieþii, când este
aprinsã de focul gheenei. Toate soiurile Str. CR
IÞANA

de fiare, de pãsãri, de târâtoare, de N


Magazinul
“Mariþa”
Str. BA IA
vieþuitoare de mare se îmblânzesc ºi au NATUL
UI
.T
RA
BD
fost îmblânzite de neamul omenesc, dar
limba nici un om n-o poate îmblânzi. Ea Duminicã:
este un rãu, care nu se poate înfrâna, 10:00 – 12:00
este o otravã plinã de moarte. Cu limba 15:00 – 17:00 limba rusã
binecuvântãm pe Domnul ºi Tatãl nostru 17:00 – 19:00 – Studierea
ºi tot cu ea blestemãm pe oameni care Bibliei
sunt fãcuþi dupã asemãnarea lui
Dumnezeu. Din aceiaº gurã iese ºi Luni: 18:00 – 20:30 – Vizionare Filme
binecuvîntarea ºi blestemul. Nu trebuie creºtine
sã fie aºa fraþii mei.” (Iacov 3:2-11)
Dacã crede cineva cã este religios ºi nu- Miercuri: 18:30 – 20:00

(
ºi înfrâneazã limba ci îºi înºealã inima,
religiunea unui astfel de om este Vineri: 18:00 – 20:00 - pentru tineri
zãdarnicã. (Iacov 2:26)
Puteþi sã ne scrieþi la adresa de e-mail:
Vã felicitãm cu aceastã sãrbãtoare ºi sfintatreime@gmail.com
dorim ca Dumnezeu sã ne dea la toþi multã
înþelepciune ca sã folosim limba pe care
ne-a dat-o El pentru a-l lauda pe Domnul ºi Dumnezeu sã vã binecuvânteze!

S-ar putea să vă placă și