Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR

AL JUDEŢULUI ARAD 8. Frecvenţa reprezintă:


OLIMPIADA DE BIOLOGIE clasa aVIII a a. consecvenţa speciilor în
Etapa locală – 23 ianuarie 2010 biocenoză
b. proporţia dintre nr. de probe
I. ALEGERE SIMPLĂ:1p/raspuns conţinând specia dată şi nr.
corect...TOTAL 30p total de probe
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un c. factorii abiotici
singur răspuns corect: d. nr. probelor din biocenoză
1. Mediul de viaţă reprezintă: 9. Dominanţa se referă la:
a. totalitatea factorilor externi a. prezenţa majoritară a unei
care acţionează şi influenţează specii în biocenoză
viaţa unui organism b. nr. speciilor din biotop
b. totalitatea factorilor interni c. consecvenţa speciilor în
care acţionează şi influenţează biocenoză
viaţa unui organism d. proporţia dintre nr. şi biomasa
c. totalitatea vieţuitoarelor indivizilor
d. totalitatea factorilor interni 10. Ghioceii prezintă o distribuţie în
care influenţează viaţa unui spaţiu:
organism a. uniformă
2. Sonda de sol este utilizată: b. grupată
a. pentru studierea unui mediu c. întâmplătoare
terestru d. în funcţie de efectivul
b. pentru studierea unui mediu populaţiei
acvatic 11. Protozoarele prezintă o distribuţie în
c. pentru studierea unui mediu spaţiu:
aerian e. uniformă
d. pentru studierea animalelor f. grupată
3. Higrometrul determină: g. întâmplătoare
a. temperatura aerului h. inegală
b. temperatura apei 12. Într-o populaţie, dominarea masculilor
c. umiditatea atmosferei presupune:
d. viteza vântului a. o populaţie stabilă
4. Mira hidrometrică determină: b. regresul populaţiei
a. viteza vântului c. o dinamică a populaţiei
b. oscilaţiile de nivel ale apei d. o populaţie în creştere
c. temperatura apei exponenţială
d. viteza apei 13. Faza staţionară a unei populaţii
5. Factorii abiotici sunt: presupune:
a. lipsiţi de viaţă a. acţionează factori inhibitori
b. plantele b. creşte rapid nr. indivizilor
c. oamenii c. densitatea populaţiei creşte
d. animalele treptat
6. Apa este un factor: d. presupune dezvoltarea
a. geologic populaţiei
b. geografic 14. Lacul este:
c. fizic a. un biotop
d. chimic b. o biocenoză
7. Umiditatea aerului şi a solului intră c. un ecosistem
în categoria factorilor: d. un biom
a. geologici 15. Toţi indivizii dintr-o pădure constituie:
b. geografici a. un individ
c. fizici b. o populaţie
d. chimici c. o biocenoză
d. un biom

1
16. Trestia se mai numeste: 25. Populatia este:
a. papura a.totalitatea indivizilor din aceeasi specie dint-un
b. stuf biotop
c. bradis b.totalitatea indivizilor din specii diferite dintr-
d.ciuma-apelor un biotop
c.totalitatea plantelor si animalelor dintr-un
17. Ecologia studiază: biotop
a. zonele geografice de pe Glob d.toate variantele sunt corecte
b. ecosistemele
c. conexiunile dintre vieţuitoare 26. Carpenul are polenizare:
şi mediul lor de viaţă a.hidrofila
d. biocenozele b.anemofila
18. Trasatura caracteristica a unei biocenoze c. ornitofila
o reprezinta: d.entomofila
a. relatiile intraspecifice
b. relatiile interspecifice 27. Biocenoza este:
c. structura biotopului a. totalitatea populatiilor din specii diferite dintr-
d.numarul indivizilor un biotop
19. Livada este: b. o populatie din aceeasi specie dintr-un biotope
a. un biotop c. totalitatea plantelor dintr-un biotope
b. o biocenoză d. totalitatea animalelor dintr-un biotope
c. un ecosistem
d. un ecosistem antropizat
20. Colilia dintr-o pajişte face parte din: 28. Mediul de viata cuprinde:
a. stratul ierburilor scunde a. factorii naturali,vietuitoarele si produsii
b. stratul ierburilor înalte acestora
c. stratul de sol cu rădăcinile b. factorii abiotici
plantelor c. factorii biotici
d. zona plantelor submerse d. habitatul
21. Pădurile de stejar se întind între:
a. 700 – 800 m altitudine 29. Diversitatea este determinata de:
b. 600 – 1 000 m altitudine a. numarul indivizilor din structura biocenozei
c. 600 – 1 300 m altitudine b. greutatea indivizilor unei specii din biocenoza
d. 700 – 800 m altitudine c. numarul de specii din structura biocenozei
e. 700 – 1000 m altitudine d. prezenta majoritara a unei specii in biocenoza
22. Gorunetele reprezintă:
a. păduri de gorun
b. păduri de brad 30. Zglăvocul, grindelul, păstrăvul, lostriţa se
c. păduri de fag întâlnesc în următoarea zonă din ecosistemul
d. păduri de molid unui rău :
23. Organismele troglobionte sunt a. zona inferioară
reprezentate de: b. zona superioară
a. viermi, crustacee, păianjeni, c. la vărsarea acestuia
insecte d. nici o zonă
b. viermi, peşti, vertebrate
c. acvila de munte, vipera cu corn
d. ursul brun, vulpea, lupul
24. Biospeologia este :
a. ştiinţa care se ocupa cu
studierea vieţuitoarelor
b. ştiinţa care se ocupă cu
studierea peşterilor
c. ştiinţa care se ocupă cu studiul
ecosistemelor acvatice
d. ştiinţa care se ocupă cu studiul
ecosistemelor antropizate

2
Itemi alegere grupată 8)Alegeti varianta corecta:
Răspundeţi la întrebările de mai jos utilizând a)biotopul terestru are ca substrat solul
următoarea cheie: b)biotopul acvatic are ca substrat masa
A-dacă toate variantele sunt corecte apei si substratul solid de pe fundul apei
B-dacă 1 variantă este corectă c)biotopul aerian are ca substrat atmosfera
C-dacă 2 variante sunt corecte d)toate variantele sunt corecte
D-dacă 3 variante sunt corecte 9)Zona de câmpie a unei păduri de stejar,
E-dacă toate variantele sunt greşite cuprinde:
1)În pajiştile de stepă putem găsi următoarele a). stejar brumăriu
plante: b). stejar pufos
a)Colilia c). gorunul
b)Garofiţa pitică d). bradul
c)Macul 10) La limita superioară a pădurilor de molid
d)Pirul întâlnim:
2)Plantele care trăiesc în locuri uscate au: a). zâmbrul şi zada
a)Frunze mari cu multe stomate b). fagul
b)Frunze mici cu puţine stomate c). mesteacăn şi paltin de munte
c)Rădăcini adânci d). afin, zmeur
d)Ciclul de viaţă scurt 11) În litieră, fauna din cadrul unui ecosistem
3)Biocenoza din sol cuprinde: dintr-o pădure de molid cuprinde:
a)Bacterii a). urşi
b)Alge b). pelicani
c)Ciuperci c). vulpi
d)Animale saprofage d). lupi
4)Carbonul prin circuitul său în natură este 12)Biotopul unei pajişti alpine este
implicat în: caracterizat prin:
a)Fotosinteză a). vânturi puternice
b)Transpiraţie b). intensitate mare a luminii
c)Respiraţe c). soluri podzolice de tip alpin
d)Evaporaţie d). veri scurte şi ierni lungi
5)Balta: 13)Ecosistemul unui râu prezintă în zona
a)este o apa statatoare,linistita si putin superioară colinară următoarele specii de
adanca peşti: :
b)temperature este mai ridicata vara si a). crapul, ştiuca
mai scazuta toamna b). clanul, ştiuca
c)transparenta apei scade vara c). bibanul, molanul, mreana
d)cantitaea de oxygen creste primavera d). molanul, mreana, ştiuca
sivara,scade toamna si iarna 14). Zona stufului din cadrul unui lac este
caracterizată de următoarele specii de plante:
6)Selectati variantele corecte: a). papură, trestie, rogoz
a)in acvaterariu se cresc b). stânjenel de baltă, săgeata-apei
salamander,brotacei,broaste testoase de apa c). papură, trestie, molid
b)in terariu se cresc d). papură, trestie, gârniţă
soparle,serpi,cobai,melci 15). Lumea animală dintr-o peşteră este
c)biogrupele se pot organiza in cutii de reprezentată de:
carton sau lemn a). lilieci
d)dioramele pot reda vietuitoarele din b). organisme troglobionte
masa apei c). urşi
7)Sunt forme biotice: d). verzeala -zidurilor
a)ciocanitoarea pestrita
b)stejarul,rama
c)ghiocelul
d)nufarul,cartita

3
III. Probleme
1)Matei a pescuit zilele trecute în râul din apropierea casei mai multe plătici, crapi şi caraşi folosind
ca momeală mămăligă şi viermişori. Precizaţi:
a)În ce zonă a unui râu a pescuit Matei?
b)De ce nu a prins ştiuci?
c)De ce nu a prins păstrăvi?
2) Pe 1m² al unui câmp de 20 ha din zona de şes, se află 10 colilii, 4 păpădii, 6 maci,2 fire de pătlagină
şi 5 de pir
a)Calculaţi numărul aproximativ al acestor plante pe cele 20 de ha.
b)De ce nu există nicio ferigă pe acel câmp?
c)Care sunt trei mamifere rozătoare care ar putea fi observate pe acel câmp?

3)Încadrează următorii factori la categoria respectivă: roca, latitudine, vântul, valurile, longitudinea,
temperatura, mareea,sulf, umiditatea, lumina, cantitatea de oxigen din apă, altitudinea, concentratia
oxigenului, clorul.(Alege varianta corecta pt.toti factorii)

Factori Factori Factori Factori Factori


geologici geografici mecanici fizici chimici
A umiditatea vântul mareea concentratia lumina
oxigenului
B valurile longitudinea roca sulful temperatura
C roca latitudine vântul lumina clorul
D temperatura roca longitudinea valurile vantul

NOTĂ:
- timpul de lucru este de două ore;
- TOATE SUBIECTELE SUNT OBLOGATORII
- 10 puncte se acordă din oficiu
- se acordă câte 1 pct. pentru rezolvarea corectă a itemilor cu alegeresimpla- 30 puncte, 2
pct. pentru rezolvarea corectă a itemilor cu alegere grupata- 30 puncte, pentru
rezolvarea corectă a problemelor 30 puncte/10 pct/pb. Total 100 puncte

Vă urăm SUCCES!