Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL

EDUCATIEI,
CERCETARII
$I TINERETULUI
OLIMPIADADE ISTORIE
Etapa_ry4onatd
2008

Subiectull(40 puncte)
Citilicu atenlietextelede maijos:
.. A',, E pdcat,spuseatunciducelede La Vallidre,cd Majestatea sa ne-aconfiscat
diclionarele enciclopedice [...]. Regeleigi justificdhoidr.area: fuseseavertizatcd cele
douizecigi unu de volume1...;eriu
l.ucluicelmai peiicutospentruregatulFranlei,gi
dorisesi afleel insugidaci era adevirat, inaintede a permiteca aceasti cartesd fie
cititd("')' Sire'suntelipreafericitci sub DomniaVoastids-auaflat
o"r"ni capabilisi
cunoascitoateartelegi si se transmitdposteritd{ii. (...) Mullumi1i
lui oumnezeucd a
fdcutsi se nascdin regaturvostrucei ce au sfujit
"ir"t'inir"gur'univers.,,
(Voltaire,Candid)
B' ,, Acordim un sprijinentuziastdectrinelorfilosoficeprofesate
indrdzneligi plinide spirit.voltairene-acucerit,Rousseaune-ainduiogatde scriitoragi
pldceresecretdvdzdndu-icum atacdvecheastiucturd, gi simtito
",
.rr" n" apareurro"ra:gi';ii.iia]
Aga incAt,indiferentde rangul nostru,de privilegiiienoastre,cu
rdmdgi{eleputerii
noastrescipdndu-ne.printre degete,ne-apldcutaiest mic rizboi rrr"irpril"ti,am fost
doar spectatori'AcesteconfruntErinu par i5 afectezesuperioritatea
lumeascdde care
ne. bucurdmgi pe care posesiunivechi de secole ne-au ficut
indiscutabild." si o considerim
(Contelede S6gur,despreiluminism gi reprezentanlii
sdi,Tnjurulanului17g0)
!ispunde!i urmitoarelorcerinte:
/('. Menfionali, Pp b.a1asurseiA, atitudinea regeluifa!5 de - Encictopedie gi preciza{i
un
/ motivfolosindo informalie dintext. -"-'-'-r- ' 6 puncte
A' Menlionati, pe b3zgsurdeig, atituiineaContelui de s6gurfaldde fitosofiiiluminigti gi
L ?r.eci.1a!i u.nmotiv folosindo informafiedin te:t. 6 puncte
surseiB, o caracteristicda,,vechiistructuri',. 4 puncte
"/ Y,*::1?1i.??"brza
altrdoi reprezentanliai iluminismului,
in afaracelormenlionali
f' in surseleA gi
il."'t'
4 puncte
5' Prezentali un fapt.istoric,
desfiguratin Franfa,la sfdr:gitulsecolului al XVill-lea,care
contrazicepunctul de vedere al Contelui'de S6gui referitorla rr"t'/e
'g impactulideilor,
iluministe.
^, Z puncte
/ Formula{iun punct de vederedespremodulin care filosofiiiluminigti ,,au
intregulunivers", slujit
' folosindca argumentaltedoudinformaliiistoricereferitoare
fa
spaliuistoric,in afaraceluila caiefac referiresurseleA gi b. alt
13 puncte
Subiectulal ll-lea(b0 puncte)
Elaborafi,in aproximativ patru-cincipagini, o_ sintezi despre rela{iile
internalionale
de la Congresut . p"c"
de la Vienata Conire-srt'd" de la paris,av6ndin
vedere:
menlionarea a doui prevederi arecongresuruide raviena;
t,
Y !1"-f:jT::-unui fapt istoricreferitor
la unificareaGermaniei,care se desfigoardin
contextutrelatiilor
internalionale;
doue,.ont".in1. ale evolulieirelaliitorinternalionate
pentrustatul
F i:ij,:l?r:a,'a
' roman, in a douajumdtatea secolului
alXlX_lea:
precizareaa doui fapte istoricereferitoarela sistemulde alian{ede la sf6rgitul
{
al XIX-lea-inceputulsecolului
secolului alXX'lea;
* prezentarea a PrimuluiRizboi Mondial;
uneicaracteristici
formularea roluldelinutde Congresul
uneiopiniireferitoare"la de la Viena,respectiv,
\
Congresulde Pace de la Paris,in evolulia a
ulterioard internalionale
relaliilor 9i
suslinereaaceqteiaprindoui elemente de comparaliedintrecele doui evenimente.

Noti! Se puncteazi gi utilizarealimbajului istoric adecvat,structurarea prezentdrii,


evidenlierearelaliei cauzi-efect, respectareasuccesiunii cronologicel logice a
fapteloristoricegiincadrareaeseuluiTnlimitade spaliuprecizatl.