Sunteți pe pagina 1din 37

q,fl(rcwuL

au[itorufui
as-upra
innpiitor fmanciareintoanite
fa St [ecmtflric2009
in conformitdteat prmeterife
hr (ht6frce
Ortinufui *Lini*rufui trinanpe
nundruf1752/2005
penttuaprobarea
Wgbmenadrihrcontahifeconformcat
tirectivefeeuropene
Tel:(+40)1352.42.10
Fax:(+40)/352.42.10
e-m
url:

nta !

CdtreConsiliuldeAdministra[ie
al S.C.VRANCARTS.A.Ad.iud,
iudetulVrancca

RAPORTUL
auditoruluiasuprasitualiilorflnanciare
intocmitepentruexerciiul
incheiatla datade 3l decembrie2009

Noi am procedatla auditareabilanfului, contului de profit gi pierdere,situaliei modificdrilor


capitalurilorproprii, situatieifluxurilor de trezorerie,politicilor contabilegi notelorexplicativeale
situafiilorfinanciareale S.C. VRANCART S.A. intocmitela datade 31 decembrie2009,careswrt
anexatela prezentulRaportgi caresereferdla:

o Totalcapitaluriproprii (activenete) 83.132.731 lei


. Venituridin exploatare 119.065.796lei
. Rezultatulnet al exerciliului(profit) 4.901.320lei

SituaJiile financiare au fost stabilite sub responsabilitateaconducerii societllii.


Responsabilitateanoastreesteca, pe bazaauditului,sd exprimdmo opinie asupraacestorsitualii
financiare.

Din confinutul acestuiraport frc parte urmitoarele componente:

RaportulAuditorului pag. 2 - 3
Bilanl incheiatla datade 3l decembrie2009(Situa{iapozilieifinanciare) pag. 4 - 7
Contuldeprofit gi pierderela datade 31 decembrie2009(Situa!ia rezultatuluiglobal)
pag. 8 - 10
Situajiamodificdrilorcapitalurilorpropriila datade 3l decembrie2009 pag. II
Situa[iafluxurilor detrezoreriela datade 31 2009 pag. 12
Noteexplicative la situaliile
financiare pag.13- 35

Bucureqti,
l1 februarie
2010
E4pertContab- Lurc5.R/1.
M e m b r uC . E . C . C . A . Rc.o n f o r mc e r t i fci a t n r . 77l l c 9 5
Membru al CamereiAuditorilor Financiaridin RomAnia.conform nr. 32512003

RATtAil,, VAff J
xr. tgta .Cl
5".f ttt'---g
Pag.1136
Str.$dntierului Nr.S 6rs ffi"n"o:
Buftea, Illov
Romdnia
li"r:r^t".LL'
t iourasl-txe-
'- s.R.L ^\
k n.ruo9

Citre Consiliulde Administratie


al S.C.\'RANCART S.A.Adjud,
iudetulVrancca

Raportul Auditorului

Noi am auditatbilanfut,contulde profit gi pierdere,situaliamodificdrilorcapitalurilorproprii,


situafiafluxurilor de numerar,politicile contabilegi noteleexplicativeale situaliilorfinanciareale
S.C.VRANCART S.A.intocmitela datade 3l decembrie2009.
Rdspunderea intocmirii acestorsitualii financiarein conformitatecu reglementerilecontabile
rom6negtigi anumeLegeanr.8211991 LegeaContabilitifi, OrdinulMinistruluiFinanlelorPublicenr.
175212005 pentruaprobareareglementiirilorcontabileconformecu directiveleerropene.
Responsabilitatea noastri consti in a exprimao opinie asupraacestorsituatii financiare.pe
bazaauditului nostru.
Noi am efectuatauditul situa{iilor financiarein conformitatecu StandardeleIntemalionalede
Audit (ISA) gi a reglementirilorcontabilein vigoaredin RomAnia.Acestestandardene cer sa
planificdmqi sd efectudmauditulastfelincat sEobfnem suficienteasigurdricd situafiilefinanciare
nu con[inerori semnificative.Un audit constdin examinarea, pe bazEde teste,a documentelorprin
caresejustificd sumeleqi prezentdrile cuprinsein situaliilefinanciare.Un auditconstd,de asemenea!
in apreciereaprincipiilor contabilefolosite gi a estimdrilorsemnificativefEcutede conducere.
precumgi in evaluarea prezentdriisitualiilorfinanciarein ansamblu. Considerdmcd auditulpe care
l-am efectuatconstituieo bazdsuficientdpentruopinianoastrdde audit.
in opinianoastrd, situaliilefinanciare oferi o imagineclard,subtoateaspectele semnificalive,
a pozilieifinanciarea S.C.VRANCARTS.A.la 3l decembrie 2009,a rezultatelor
operajiunilor
sale,
a situalieimigc[rilorin capitalurile propriigi a situafieifluxurilordetrezoreriepentruanulincheiatla
aceaste data.in conformitate cu reglementdrile contabile in vigoarein Romdnia$i suntintocmitein
conformitate cu cerinlelenormelorde contabilitate din Ronrdnia gi anume:Legeanr.82/1991 Legea
Contabilitllii, Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 1,7 52/2005 pentru aprobarea
reglementdrilor contabileconforme cu directivele europene.
In ooinianoastrd. in confbrmitate cu cerintele din OrdinulMinistrulr"riFinantelorPublicenr.

Pag.2136
1752/2005pentru aprobareareglementerilorcontabile conforme cu directivele europene,Raportul
administratorilorintocmit la 31 decembrie2009 esteintocmit ln conformitatecu Situaliile financiare
intocmitede clte S.C.VRANCART S.A. la 3l decembrie2009.

Bucuregti,
,s#,$* 11 februarie2010

lEryertConta|- LincS.A,L.
MembruC.E.C.C.A.R.conformcertific*t ltr. 7711995
GIe
Membru al CamereiAuditorilor Financiaridin Rom6nia.conform

RdileanuVasile (E.

*
{
.ri

Pag.3/36
!"t-ExReRT'
"coilTA&ttNE
S.C.VRANCART S.A.
BILANT
iNCHtlnr LA DATA DE 3l decembrie
a;:e
2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

Nr. crt. Inceput Sfirqit


exercitiu2009 exerci!iu2009
A ACTIVE IMOBILIZATE
l Imobiliziri necorporale
1 Cheltuielideconstituire 01
2 Cheltuieli de dezvoltare 02
3 Concesiuni, brevete,licenle,mdrci,drepturi
gi valori similaregi alteimobiliz6rinecorporale 03 4.033 90.500
4 Fondul comercial 04
5 Avansuri9i imobilizdrinecorporale
in cursde
U)
executie
Total (rd. 01 la 05) 06 4.033 90.s00
II Imobiliziri corporale
I Terenurigi constructii 07 24.742.100 33.299.t38
2 Instalaliitehnicegi magini 08 27.6s5.450 48.166.034
3 Alte instalalii,utilaiegi mobilier 09 t.t3s.442 r.197.8s4
4 Avansuriqi imobilizdricorporalein curs de executie l0 3 1 . 0 3 1 . 3 5 2 10.363.289
Total(rd. 07 la I0) 11 84.56434/ 93.0263rs
III Imobilizlrifinanciare
I Acliunidelinutela entirdtileafiliate 12
2 Imprumuturiacordateentitatilorafiliate IJ

3 Interesede participare 14
4 Imprumuturiacordateentitdlilorde carecompania
l5
estelegatdin virtuteaintereselorde participare
5 Investitiidetinuteca imobilizdri t6
6 Alte imprumuturi 17
Total (rd. 12la 17\ 18
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+18) t9 84.568.377 93.116.8r5

Pag.4136
ffen":
'o"
EXPERT
(,,, - ^ . - . - . . . . . '
CONTA&tINE
n'. il L
S.C.VRANCART S.A. ,O/
\-A-
^\,
.<"t
BILANT Qtoruo9
INCHgt,qr LA DATA DE 3l decembrie 2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

Inceput SfArgit
Nr. crt.
exercitiu2009 exercitiu2009
B ACTIVE CIRCT]LAI\TE
I Stocuri
I Materii primesi materialeconsurnabile 20 6.887.838 8 .1 6 7 . s 8 5
2 Productiain cursde executie 21 2.536.4r4 2.r80.029
3 Produsefinite si mdrfuri 11 r.790.431 1.410.593
4 Avansuri pentrucumpdrdride stocuri ZJ 362.661 378.309
Total (rd. 20 la 23) 24 11.577.344 12.r36.516
II Creante
1 Creantecomerciale 25 22.t03.600 27.192.879
2 Sumede incasatde la entitdtileafiliate 26
3 Sumede incasatde la entitilile de care companiaeste
27
lesatdin virtutea intereselorde oarticioare
4 Alte creante 28 103.589 2t3.542
5 Capitalsubscrissi nevdrsat 29
Total (rd. 26 la 30) 30 22.207.t89 27.406.421
III Investiiii financierepe termen scurt
I Acliunidetinutela entirdlileafiliate 3l
2 Alte investiliipetermenscurt JZ 145 145
Total (rd. 31 la 32) 33 145 145
IV Casasi conturi la binci 34 536.4s4 611.473
TOTAL ACTM CIRCULANTE (rd. 24+30+33+34) 35 34321.r32 40.154.555

C CHELTUIELI N AVAI{S 36 863.286 124.787

Pag.5/36
6.^"q,
'o"
EXPERT
r'ICOI{TAB-LINE'
a,^^.--- .....

S.C.VRANCARTS.A.
BILANT
iNCffetAt LA DATA DE 3l decembrie2009
tu;::e
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

Inceput Slhrqit
Nr. crt.
.L- exercitiu2009 exercitiu2009
D
?ii"c.fl.1Jl;'il!b'"f
:trffi ffi
I lmprumuturidin emisiunide oblifiatiuni
t-

JI
2 Sumedatorateinstitutiilor de credit 38 8912.24s 13.675.423
3 Avansuri incasatein contul comenzilor 39 82.139 173.023
4 iDatorii comerciale- fumizori 40 12.876.127 t5.696.715
5 Efectede comerl de pldtit 4l
6 :"€ltrns datorateentit2itilorafiliate 42
7 uare datorateentitililor de carecompaniaestelegatd
43
n virtrrteaintereselorde oarticipare
44 4.202.337 4.321.439
ril7l 45 26.092.848 33.866.600
' t r' E ACTIV l ( il,AI{TE, (RESPECTIV
................
DATOI III IIIITE II{ETE) (rd. 35+364tr2)
46 9.091.570 6.412.742
'i
trYE MINUS DATORII CTJRENTE
47 93.659.947 99.529.ss7
.'1, sL:".
:.':z G

'l
hnprumunridirf emisiunide obligatiuni 48
2 Sum&dtorateiasituliilor decredit 49 10.783.892 11.662.777
'i3XlAvanfttdifl b in contul comenzilor 50
' *49j
. Datorjfi.oomerciale- fumizori 5l
5 Efectede come4depldtit 52
9 Sumedatorateentitdtilor afiliate 53
1 0 Sumedatorateentitii[ilor de carecompaniaestelegatE
in virtuteaintereselorde oanicioare
54
8 . Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile
pentruasigw6rile sociale 55
Total (rd.48 la 55) 56 10.783.892 11.662.177
H PROVIZIOAITE
I ProvizioanepenlrupensiiSiobligatiisimilare 57.
2 Provizioanepentruimpozite 58
3 Alte provizioane 59 65.000
Total PROVIZIOAI\E (rd.57 la 59) 60 0 65.000

Pag.6136
l6e^c"q
al[?Fll?
S.C.VRANCART S.A. ;loTAT"':
BILANT S."uo.9
iNCHeIaf LA DATA DE 3t decembrie 2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

Inceput Sfirqit
Nr. crt.
exercitiu2009 exercitiu2009
I VENITURI IN AVANS
1 Subventiipentruinvestilii 61 4 . 7 1 .17 1 8 4.669.049
2 Venituriinresistratein avans 62
Total VENITURI IN AVANS (rd.61 + 62) 63 4.7tt.718 4.669.049
J CAPITAL $I REZERVE
I Capital
1 Caoitalsubscrisnevdrsat 64 69.542.584 69.542.584
2 Cagitalsubscrisv[rsat 65
3 Patrimoniulresiei 66
Total CAPITAL (rd.64 la 66) 67 69.542.584 69.542.584
II Prime de capital 68
III Rezervedin reevaluare 69 65.765 65.7
6s
IV Rezerve
1 Rezervelegale 70 2.511.194 2.803.740
2 Rezervestatutaresaucontractuale 71
3 RezervereprezentAnd surplusulrealizatdin rezerve
din reevaluare
72
4 Alte rezerve t) 116.311 183.385
Total REZERVE(rd.70 la 73) 74 2.627.s0s 2.987.r2s
Acliuniproprii 75
CAgtigurilegatede instrumentele de capitaluriproprii 76
Pierderi legatede instrumentelede capitaluri proprii 77
V Profitul sau pierdereareportat(tr)
- SoldC 78 527.982 5.928.483
- SoldD 10
VI Profitul sau pierdereaexercifiuluifinanciar
- SoldC 80 s.743.095 4.901.320
- Sold D 81
Repartizareaprofitului 82 342.594 292.546
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67 + 68 +
69 + 74 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)
&3 78.164.337 83.132.731
Patrimoniulpublic 84
TOTAL CAPITALURI (rd.83 + 84) 85 78.164.337 83.132.731

.I
J"N''.-.

Pag.7136
6o'^ ""\
o"EXPERTi
- t
coNTaa-LtNe
S.C.VRANCART S.A. | @_ o,l-t.L. \

C O N T U LD E P R O F I TS I P I E R D E R E , \''}^S,q-;uo
"el
Y
iNCnot,q.r LA DATA DE 3l decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, daci nu estespecificataltfel)

Nr. SfArgit SfArgit


crt. exercitiu2008 exercitiu2009
I Cifri de afaceri netd (rd. 02 la 01 115.072.962 117.049.695
Producliavindutd 112.790.265 | 14.649.694
Venituri din vAnzarea mdrfirrilor 03 2.282.697 2.400.001
Venituri din dobdirzilnregistratede entitateal
cdrorobiectde activitateiI constituieleasineul 04
Venituri din subvenlii de exploatare
aferentecifrei de afacerinete 05
.,
Varia{ia stocurilor de produsefinite gi a
productiei in curs de execufie
- Sold C 06 162.356
- SoldD 07 733.178
Produc{ia realizati de entitate pentru
3 08 1.587.572 2.sr8.428
scopurilesaleproprii Sicapitdizatl
4 Alte venituri din exploatare 09 345.lll 230.851
Total venituri din exploatare
(rd. 01+06-07+08+09) 10 117.168.001 r19.065.796
5 a) Cheltuielicu materiiprimegi
materialeconsumabile ll 57.092.776 s2.180.953
Alte cheltuieli materiale 12 389.416 304.177
b) Alte cheltuieliexterne1cuenergiagi apa; IJ 9.899.460 12.905.208
Cheltuieliprivind mdrfurile l4 r.632.512 r.687.640
6 Cheltuielicu personalul(rd. t 6+17) 15 22.814.227 23.8t3.927
a) Salariigi indemnizatii 16 18.196.693 19.009.508
b) Cheltuielicu asigurdrileti protectiasociald t7 4.617.534 4.804.419
7 a) Ajustareavalorii imobilizirilor corporalegi
necorporale(rd. 19-20) 18 4.135.745 4.586.845
a. l) Cheltuieli l9 4.135.74s 4.586.845
a. 2) Venituri 20
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.
22-23\ 2l 50.000 1.7s6.602
b. 1) Cheltuieli 22 50.000 1.880.000
b. 2) Venituri ZJ 123.398
8 Alte cheltuieli de exploatare(rd. 25 la 28) 24 13.018.233 14.263.315
8.1 Cheltuieliprivindprestatiile
exteme 25 11.879.92s l 3 . 3 8 6 . r1 2
8.2Cheltuielicu alteimpozite,taxegi vlrstrminte
asimilate
lo 276.299 3l8.l1l
8.3 Cheltuielicr-rdespdgubiri,donagiigi active
cedate
27 862.009 559.083
Cheltuieli privind dobAnzile de refinan{are
inregistrate de entitdtile al cdror obiect de 2 8
activitateil constituieleasinsul

Pag.8/36
ffix'oq
Sexpenr
o
lr-^rFr6|r l
'-coNtl&tllr;
S.C.VRANCART S.A. s.F.L. \
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Q*.."9
iXCnnrat LA DATADE31decembrie
2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

rivind provizioanele(rd. 30-31

Total cbeltuielide exploatare


rd. 11la 15+18+
PPROF'ITUL
EXPLOATARE
- Drofit(rd. l0-32
- pierdere(rd. 32-10

- din care, veniturile oblinule de la entitElile


afiliate .
Venituri din altd'investifii9i
fac Dartedin mtivele
- din care, vsniturile oblinute
o dog$

care"veniturile oblinute de la entitilile

ANCIARE - TOTAL .;,

[&i valoare privind imobilizirile


9i a investifiilor financiare de{inute

- din care.'ch{tuielitlbin relalia cu entitiilile


afiliate

CHELTUIELI FINANCIAffi-

PROI'ITUL SAU PIERDEREA

rd.42-49
1.500.165
PROFITT]L SAU PIERDEREA CURENT
frt (rd,.10+42-32-49 6.635.467
rd.32+49-10-42

Pag.9136
6'n"oG
b. EXPERT
o':CoNTASLI{E-
^^---- .....

S.C.VRANCART S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
iXCffnf,lf LA DATA DE 3l decembrie2009
a:::e
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

fl
.1.,d

r jlt*
F drr
i ,4ft'

Pag.10/36
cot6:
/Fe^
bt"expenr
o
o -^rF^6
-| lttl
cot{tAB-LIHE

S.C.VRANCART S.A. q"ll;ie


cAptrALURtLoRpRopRII
srruATtAnaootRtcARtLoR
PENTRU,ttlUl inCffpIAT LA 31 decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, daci nu estespecificataltfel)

Sold la Sold la
Elementeale capitalurilor proprii Cregteri Reduceri
01.01.2009 3r.12.2009
Capitalsubscrissi vdrsat 69.542.583 69.542.583
Rezervedin reevaluare 65.766 65.766
Rezervelesale 2.511.194 292.546 2.803.740
Rezervepentru actiuni proprii
Rezervestatutaresaucontractuale
Alte rezerve 116.311 67.074 183.385
Rezervedin conversie
RezultatulreDortat.din care: 5.400.501 5.400.501
- soldcreditor(profit nerepartizat)
- sold debitor (pierdereneacoperiti)
Rezultatul reportat provenit din
adoptareapentru prima dati a IAS,
mai pu(in IAS 29
- soldcreditor
- sold debitor
Rezultatulreportat provenit din
modificirile politicilor contabile
- soldcreditor
- solddebitor
Rezultatulreportat provenit din
corectareaerorilor fundamentale
- soldcreditor 527.982 527982
- solddebitor
Rezultatulreportrt reprezentAnd
surplusulrealizatdin rezervedin
reevaluare
Rezultatul exercitiului fi nanciar
- sold creditor 5.743.095 4.901.320 5.743.095 4.901.320
- sold debitor
Repartizareaprofi tului (342.594) (24.301) (74.349) (292.546)
Total 78.164.337 10.637.140 5.668.746 83.r32.731

Pag.11/36
6t^'oE
o"EXPERT
" coitTAE-L[,lE
lr--.-.^,.rrl

t
.i:r- "t ..*i
S.C.VRANCART S.A.
srruATIA nlootrrcARlLoR cApITALURILoRpRopRrI
PENTRUANUI, iNCUffAT LA 31 decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

Capital subscrisqi vArsateste de 69.542.583.lei' gi,m a inregistratmodificdri in cursul


exerciliuluifinanciaral anului2009. . .
Rezerveledin reevaluaresu$t de 65.766 lei gi nu au inregishat modificdri in cursul
exerciliuluifinanciaral anului2009.
Rezervelelegale sunt de 2.803.740lei 9i au inregistrato cre$terein cursul exerciliului
financiar al anului 2009 cu 292.546lei, de la nivelul de 2.511.194lei existent la inceputul
exercitiului.
Alte rezervesuntde 183.385lei gi au inregistrato cretterein cursulexercifiuluifinanciaral
. anului2009cu 67.074lei, de la nivelulde 116.311 lei existentla inceputulexerciliului.
'
: ... Rezultatulreportat(profit nerepartizat)estede 5.400.501lei gi a inregistrato cregterein
lrcgqtiilexerciliuluifinanciaral anului2009cu 5.400.501lei.
' Rezultanrlreportatprovenitdin corectarea erorilor fundamentale estede 527.9821eigi nu a
.
modifciri in cursulexercitiuluifinanciaral anului2009.
Itezultatid cregterede
2009,de la
nivelulde 5.743
Repartizrirea profitului arenivelul de 292.546lei gi a inregistrato cre$terede 24.301lei 9i o
diminuarede 74.349lei in cursulexercitiuluifinanciaral anului 2009,de la nivelul de 342.594lei
existentla inceputr.rlexerciliului.
, Totalulcapitalurilorproprii estede 83.132.731 lei gi a inregistrato cre$terede 10.637.140lei
'$i de 5.668.746 lei in financiar
o diminuare cursul exerciliului al anului 2009, de la nivelul de
78.164.337 lei existentla inceputulexercitiului.
Z Finsl
' Ft Euqnd r

t'e\ 6
R l i l e an u

Io,-J
\e"
Va6ile
Nr.22

er!)l
i
EIPET qor'^!|-
RAII^T'
h. I
Y^!II

Pag.12136
/fen":
d-ElqFnr
]COiITASLINE'
S.C.VRANCART S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 decembrie2009
k":::g
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

Anul incheiat la
31 decernbrie2009
Activitatea de exploatare
Rezultatulcontabil inainte de imoozit*e 5.648.048
Eliminarea veniturilor si cheltuielilorr
+ Cheltuieliprivind amortizdrisi provizioaubr 6.531.845
Venituri din orovizioane -123.398
Eliminareaveniturilor 9i cheltuiellldiaeleeatede exploatare 1.530.979
+/- Rezultatuldin cesiuneaihobilizdrilor 11
+/- Rezultatuldin cesimea1 0
+ Cheltuieli privind dobdnzile 1.588.053
- Venituri din dobAnzisi dividende -14.416
-42.669
Rezultatuldin exploatareinainter variatiei NFR , 13.587.474
+/- Variatiastocurilor -543.524
+/- Variatriaclienfilorgi a altorcreanfedin exploatare -5.214.880
+/- Varialia fumizorilor si a altor,datorii din dlDloatare -3.030.574
+/- Variatia cheltuielilor in avans: 'i 738.499
r/- Variatiavenilurilorin avans 0
- Plef privind impozitulpeprofit -886.576
Fluxul de numerar total din exploataie 4 9

- Pldti privind achizitiade itnobilizdri -9.060.307


- Pldti privind achizifiadetitffi de plasament 0
+ Incasdridin vAnzareaimobiliz5rilor 123.504
+ Incasdridin v6nzaria dtldrildr de Dlasament 0
+ DobArziincasate 14.416
+ Dividendelncasate 0
t Incasareade Subventiipentruinvestitii 0
Numerar net utilizat in activitateede investitii

+ Cre$teride capitalin nunerar 0


- Rambursdride capital in numerar 0
+ Emisiuneadeimprumuturiobligatare 0
- Rambursdrideimorumuturioblisatare 0
+ Contractareade imprumuflri bancare 13.772.256
- Rambursareade imprumuturi bancare -8.014.401
- DobAnzipldtite -1.409.942
- Dividendepl6tite -926
Numerar net generat de activitatea de finantare 4.346.987
Creqtereneti a disponibilitltilor bine$ti 75.019
Numerar la inceputul perioadei 536.454
Numerar la finele perioadei 611.473

#ffi"s,
'*..P1 .,9
Pag.13/36
L_
"..9;
h-.mrml
'.s S.F.L ^s'
Nota I
Sn.ruo9
S.C.VRANCARTS.A.
P O I - I T I C IC O N T A B I L E S I N O T E E X P L I C A T I V E L A
srrtrnrrrld FTNANCTAnE
PENTRU aNul iNcHntAT LA 3l decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei. dacdnu estespecificataltfel)

1. Active imobilizate

1.1 Imobilizlri necorlrorale

ACTIVE IMOBILIZATE
ImobiliZtrri necorporale
Sold la Sold la
cosr 01.0r.2009
Cregteri Reduceri
31.t2.2009
Concesiuni. brevete, licente, mdrci
comerciale,drepturigi activesimilare 0 90.500 0 90.500
Alte imobilizdri 126.646 0 0 126.646
Total t26.646 90.500 0 217.146
Amortizarea inregistrati
Amortizlri
Sold la Sold la
AMORTIZARE Reduceri
0r.01.2009 in cursul 31.12.2009
exercitiului
Alte imobilizdri 122.613 4.033 126.646
Total valoare netl 4.033 0 0 90.500

Imobilizdrilenecorporale suntreprezentate de concesiuni, brevete,licenfe,mdrci comerciale,


qi
drepturi activesimilare (concesiune teren pe 25 ani) qi de alte imobilizdricorporale(programeqi
aplicafiiinformatice)careau fost achizifionate
in exerciliilefmanciareale anilor2006,2007,20089i
2009.

l 2 Inobiliziri corporale

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizlri corporale
COST Sold la Cregteri Reduceri Sold la
01.01.2009 31.12.2009
Terenuri 13.146.041 416.790 0 r 3 . 5 6 2 .18 3
Constructii l 8 . 0 1 9 . 3 9 4 8.647.463 0 26.666.857
Instalatiitehnicesi masini 55.7 62.103 24.428.360 170.582 8 0 . 0 1 9 . 8 8 2
Alte instalatii,
utilaiesi mobilier 1.463.493 221.418 12.917 | .671.994
lmobilizdricomoralein curs 3 1. 0 3 .13 5 2 12.622.471 33.297.242 1 0 . 3 5 6 . 5 8 1
Avansuripentruimobilizaricorporale 0 4.358.824 4.352.116 6.708
Total 119.422.383 50.695.327 37.832.857 132.284.853

Notelede la oasinile l3 la 36 suntoarteinteerantddin acestesituatiifinanciare


Pag.l4l36
6u*4,
o"EXPERT, ,.., -
(/r-^.-.^
" cot{TA&Ll}lE
16 J.n.L. \

S.C.VRANCART S.A. Sr"uo9


POLITICI CONTABILE$I NOTE EXPLICATIVEt
SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 3l decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, ddcdnu estespecificataltfel)

(continuare)

corporaleexistentela sfdrgitulexerciliului financiar al 2009 sunt


terenuri,constructii,instalaliitehnice9i magini,alte instalafii, qi mobilier,
i corporalein curs.
in cutS existente la sfdrgihrl 2009 sunt
investilii pentru achiziliile de materii li ibilizarea gi
cre$terea {e eficienp a producliei,investi}iipentru
nu a constituit ajust5ripentru le imobilizate.

1.3 Imobiliziri financiare "' ,!i

Imobiliziri frnanciare
Sold la Sold la
COST
0r.01.2009 Cregteri Reduceri
31.12.2009
Actiuni detinutela entitatileafiliate
Alte imprumuturi
Total

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantddin acestesitualiifinanciare


Pag.15/36
6^"n
o"EXPERT
"coilrAB"LrNE-
dt--.-.-...,.

S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE $I NOTE EXPLICATIVE LA w:e
PENT rie 2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

(continuare)

',r+.'I;

ff+ .T ,li

il F,r
,li

'Frp4"'
t I

ft t

Notele de la paginile 13 la 36 suntparteintegrant?idin acestesitualii financiare


Pag.l6/36
6"n "od,
o'EXPERT
st-^..-.-.....
; cor{TAeuNE'
D.rl.L
,o, ^\,

V.ruo I Nota2

S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILESI NOTE EXPLICATIVE LA
srTUATilLd FTNANCTARE
PENTRU.q.I{ULINCHEIAT LA 3r decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

2. Provizioane

.r@i;.*, '; €'-


""i'#;#--

Sold la Sold la
01.01.2009 3t.12.2009
Alte orovizioane 0 65.0( 65.000
Total 0 65.000 0

in cursul exercifiului
In exercil.iuluifimnciar au fost constituite
cc provizioanepentru ri .la
nivelul sumei de 65.000 lei pentru cheltuietile vor fi legate indeplinireaunor obligalii
contractualein perioadaunndtoare.
:

Ff, hE S
!Y Rrrt".nu stFT COrtAlr,
RAtr xt, v sLE
(6 Nr.22 rT. tetl
.4,- 'a

Notele de la paginile l3 la 36 sunt parte integrantddin acestesitualii financiare


Pag.17/36
6"^'.4
o"
- EXPERT )
coilrAsltNE

S.C.VRANCART S.A.
k.::g Nota 3

POLITICI CONTABILESI NOTE EXPLICATIVELA


S I T U A T I I L EF I N A N ( ' I A R E
PENTRUANUL INCHEIAT LA 3l decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein leindg&Equ.@Ipspecificataltfel)
;1 -
'. . .
"1'''1'rt.'';;

3. Repartizareaprofitului

Rd,PARTIZAREA PROX'ITULUI

31 decembrie2008 3l decembrie2009

Profit net de repartizat 5.743.095 4.901.320


+rezervalegald 342.594 292.546
5.400.501 4.608.774
r' 'n-i
FL E{.rr|d
EXPEFT@[TA4.
R^tlal , YAlr-E
rar.ota

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantddin acestesitua{iifinanciare


Pag.18l36
6ot^'\
d EXPERT'-'
,
'1 a^r,+r ''
h I rrrF >
CONTAB.LINE
a 5.1_1,L. \
\",<., avt Nota 4
\€a-;uo.\Z
S.C.VRANCART S.A.
P O L I T I C IC O N T A B I L ES I N O T EE X P L I C A T I V EL A
srruATuLd FTNANCTARE
PENTRU ANUI iNCffBIAT LA 31 decembrie2009
(toate sumelesunt exprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

4. Anahza rezultatului din exploatare

ANALIZA REZULTATULUI
DINEXPLOATARE
INDICATORT'L 31 decembrie2009

Cifri neti de afaceri 1 1t7.049.696

Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate(3+4+5) , 99.175.010

Cheltuielileactivitdtiide baza J 69.942.351

CheltuielileactivitAtilorauxiliare 4 15.950.955

Chettuielileindirectede produclie 5 13.28t.704

Rezultatulbrut aferentcifrei de afacerinete(1-2) 6 r7.874.6E6

Cheltuielide desfacere 7 5.899.670

Cheltuieligeneralede administratie 8 4.703.739

Alte venituridin exoloatare 9 230.852

Rezultatuldin exploatare(6-7-8+9) 10 7.502.129

gt'""8 r a
Ff lruuo
/r Rtlloanu
tn\
tp6/N.-.-- g
Vaslle
Nr.22
ffirtr^ft
R*. J

Notelede la paginile 13 la 36 suntparteintegrantddin acestesituafiifinanciare


Pag.19/36
-
ffetc
o"
', EXPERT ,
COI{TAB.LINE
'oo^ S.R.L.i
Nota 5
k*"E
S.C. VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILIi SINOTE EXPLICATIVE LA
SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL iNCHEIAT LA 3I dECCMbriE 2OO9
(toate sumelesunt exprimateijn lei, dacdnu estespecificataltfel)

5. Situa{ia crean(elor 9i datoriilor

CREANTE 31 decembrie2009
Clienti 29.701.022
Fumizoridebitori 37 8 . 3 0 9
Aiuslari pentrudepreciereacreantelorclienli 2.892.452
Contributiaangaiatoruluipentruasigurfuide senehte 173.929
Debitoridiverqi 39.613
Total CREANTE 27.406.421

Din totalulcreanlelorde 27.406.421lei sumade 22.444.454lei reprezintdcreanlecu termen


de lichiditatesub un an, iar diferenjade 2.854.419lei reprezintiicreanlecu termende lichiditate
pesteun an. La totalul crean[elorse cumuleazdcheltuielileinregistratein avansde 124.787lei, din
care124.787lei reprezintdcheltuieliinreeistrate
in avanscu termende lichiditatesubun an.

DATORII 3l decenbrie 2009


Fumizori ts
15.696.7
Crediteexteme 2.135.376
Creditepe termenscurt 23.202.824
Clienti- creditori 173.023
Salarii si conturi asimilate 1.647.547
Impozitpe profit 0
TVA de plata 284.s05
Dividendede olatd 2.227.291
Alte datorii 16r.096
Total DATORII 45.529.377

Din totalul datoriilord,e45.529.377lei, sumade 38.757.120lei reprezintddatorii cu termen


de exigibilitatesub un an. sumade 4.351.856lei reprezintddatoriicu temrende exigibilitateintre un
an qi cinci ani. iar diferenlade 2.420.401lei reprezintddatorii cu termende exigibilitatepestecinci
an1.
Ajustdrile pentru depreciereacreanlelorclienfi au fbst constituite la nivelul sumei de
2.892.452lei pentruclienlii ince4i qi pentrualli clienqi.
In totalul datoriilor lald de fumizori, suma de 1.081.685lei reprezintddatorii fala de
fumizorii de imobilizari.

Notelede la paginile13 la 36 suntparteintegrantddin acestesitua{iifinanciare


Pac..20136
6'^"'^
o"EXPERT -
" COI{TAB.LINE

k:::e Nota 6

S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA
snuaprlf FTNANCTARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 3l decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

6. Principii, politici gi metodecontabile

A. Principii contabile *.

Situaliile
intocmite in conformitatecu
Principiul continuitdlii - potrivit ciruia societatea
igi va
firncfionareaintr-un firtr a inha in imposibilitada
reducereasermnificativi a acesteia
Principiul permanentel metodelor- potrivit cdruiaaplicareaaceloragireguli,
privindevaluare4'Sfuegistrarea
9i pr4zentarpalf;Htpttaffit.ht"ft"l{ de n
datoriilor gi capitalurilor proprii,
Principiul Qrudentei- cue a,c*t"ea.#F€rd€e stlh['0'unt detoatd?justdriti8S'i$o"r"
datoratsdeprecierilorde valoarea activelor,precumgi de toate obligaliile previzibilecdt gi de
pierderilbpotenfialecareau luat nagterein cursul exerciliului financiarincheiat saupe parcursulunui
exerqiliu fi nanciaranterior.
independenlei*erci\iului - a fost respectatin sensulcA au fost luate in
toateveniturilegi toatecheltuielileexegiJiului,fdrd a se fine seamade dataincasdrii
dqglataefectudriipldtii corespunzdtolre
chelruielii.
evaludrii separatea elemenlelorde nalura activelor si datoriilor - in sensulcd
valorii totale corespunzetoareunei pozilii din bilant, s-a determinat separat

bilanlului de
cu bilanfuldeinchidereal
- potrivit cdrui4 valorile
ce reprezintii datorii, elementelorcare
reprezintdveniturilenu aq
;iH',l]"
#"il:Hsffi "i?s,*',i;'
iill,ixlll
Ministrului FinanlelorPublicepentruaprobareareglementdrilorcontabileconformecu directivele
europene.
Principiul prevalenlei economicului asupra juridiculzi - potrivit ciruia informafiile
prezentatein situaliile financiarereflectdrealitateaeconomicda evenimentelorgi tranzacliilor,nu
numaiformalor juridice.
Principiul pragului de semnificalie - care cere ca fiecare element care are o valoare
semnificativdsdfie prezentatdistinctin cadrulsituatiilorfinanciare.

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantddin acestesituafiifinanciare


Pag.21/36
-
Ktn"
!"-"exPERt
'coHtle-ltle;
. cal
."/. ,O I
S.C.VRANCART S.A. Rea.L.ro92
P O L I T I C IC O N T A B I L ES I N O T EE X P L I C A T I V Et
S I T U A T I I L EF I N A N C I A R E
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 decembrie2009
(toate sumelesunt exprimatein lei, dacl nu estespecificataltfel)

(continuare)

B. Politici contabilesemnificative

a) Monedade raportare
Situaliilefinanciaresuntintocmitegi suntexprimatein lei.
b) Bazaintocmirii situa(iilorfinanciare
Situaliilefinanciareau fost intocmitein conformitatecu reglementdrile
contabileromdnegti,
aprobate prin Ordinul nr. 1752/2005 al Ministrului Finanfelor Publice pentru aprobarea
reglementdrilorcontabileconformecu directiveleeuropene.
Anul 2009esteal patru- lea an in careseintocmescsitualiilefinanciarein conformitatecu
prevederile Ordinului nr. 175212005al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea
reslementdrilorcontabileconformecu directiveleeurooene.

Situa{iilefinanciarecuprind:

) Bilan! (Situaliapozilieifinanciare)
F Contde profit gi pierdere(Situaliarezultatuluiglobal)
)> Situaliamodificdrilorcapitaluluipropriu
F Situaliafluxurilor detrezorerie
)> Politici contabile
) Note explicativela situaliilefinanciare.

c) Estimiri
Pentru intocmirea situaliilor financiare,conducereasocietdlii comercialeface anumite
estimdrigi presupunericareafecleazd valorileraportateale activelor$i datoriilorla data Bilanlului,
precumgi veniturile$i cheltuielile perioadei raportate.Rezultatelerealepot diferideceleestimate,
darnu in mod semnificativ.
Estimdrilepot fi utilizatepenfruinregisharea ajustirilor pentrudeprecierea clienfilorincerfi,
pe
creanfelor termenlung, stocurilor,amortizare/ depreciere taxe.gi
Efectr.rlschimbitrii estimirilor contabileestecalculat anticipat gi esteinclus in determinarea
rezultatuluinetaferent:
- perioadeiin cares-aefectuatschimbarea, dacdeaestesinguraperioad6afectatd;
- perioadeiin care s-a efectuatschimbareagi perioadelorulterioare,dacd schimbarea
afecteazetoateacesteperioade.

Notele de la paginile 13 la 36 sunt pafte integrantddin acestesitualii financiare


Pag.22l36
KSen'oE
k--eL'^Eil
ucoNrlg-ttxr-

S.C.VRANCART S.A.
P O L I T I C IC O N T A B I L ES I N O T E E X P L I C A T I V EL,A
e"::":9
S I T U A T I I L EF I N A N C I A R E
PENTRUANUL INCHEIAT LA 31 decembrie2009
(toatesumelesuntexprimate
in lei.dacdnu estespecificat
altfel)

(continuare)

d) Imobiliztri corporale

Imobiliziri corporaleproprii

Imobilizdrile corporale sunt prezentatein bilanf la costul de achizitie sau la valoarea


reevaluatd,mai pu{in amortizareacumulata gi pierderile de valoare cumulate. Retatarea valorii
contabilenetea activelors-aefectuatpentruca aceasta
s[ reflectemai binevaloarealor depia![.

Cheltuielileulterioarede htrefinere 9i repara{ii

Cheltuielilecu reparaliasauintrelinereaimobiliztrrilorcorporaleefectuatepenfu a restabili


sau a men{inevaloareaacestoractive sunt recunoscutein coritul de profit gi piierderela data
efectudriilor, in timp ce cheltuielileefectuatein scopulimbunitElirii performantelor
tehnicesunt
gi
capitalizate amortizate pe perioada rdmasdde amortizarea imobilizdriicorporale.

Amortizarea

Amortizarea este determinatapentru a diminua cosh.rlsau valoarea actrnlizati, utiliz6nd


metodaliniard de amortizarepe duratade funclionarea imobilizlrilor corporalesi a componentelor
lor, caresuntcontabilizateseparat.
Duratelede viali estimate,pe grupeprincipalede imobilizdri,sunturmdtoarele:

Clddiri si constructiispeciale 10- 50ani


Magini,instalalii,utilaiesi echipamentede lucru 08 - 28 ani
Aparatesi instalatiide mdsurare, controlsi reqlare 03- 10ani
Miiloace de transport 03- 06 ani
Mobilier, aparatu5 biroticd qi echipamentede protecfie a valorilor 08- 15ani
umanegi materialesi alteactivecorporale

Cledirile gi construcliilespecialeau o valoarede intrare de 26.666.856,53lei, valoarea


amortizata estede6.930.549,86 lei (25,98%),iar valoarea
rdmasd estede 19.736.306,67 lei (74,02%).
Maginile, instalaliile, utilajele si echipamentelede lucru au o valoare de intrare de
68.339.328,78 lei, valoareaamortizald estede 25.462.106,95 lei (37,25%),iar valoarea remasdeste
de42.877.221,83 lei (62,75%).
Aparatele gi instalaJiiledemdsurare, controlqi reglareauo valoaredeintrarede2.203.262,27
lei, valoareaamortizatd estede 1.146.042,92 lei (52,0\%),iar valoarea rdmasd estede 1.057.219,35
lei (47,99%).
Mijloacelede transport au o valoarede intrarede 9.477.290,80 lei, valoareaamorlizatd este
de 5.245.698,34 lei (55,35%), iar valoareardmasiestede4.231.592,46 let(44,65%).
Mobilierul, aparatura biroticdgi echipamentele de protecliea valorilor umaneqi materialeqi
alte activecorporaleau o valoarede intrarede 1.671.994,20 lei, valoareaamortizateestede
474.140,27 lei (28,35%), iar valoarea ramasdestede 1.197.853,93 lei (71,65%).
Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantddin acestesitua{iifinanciare
Pag.23l36
6*"'"1
'o"
EXPERT
rr-^.-.- ..^..
C0l{TA&Ll1'lE
S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA kil:e
PENTR rie 2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, daci nu estespecificataltfel)

(continuare)
Terenurileqi imobilizdrilein
e) Imobiliziri
knobiliznrile necorporaleachizifionatede societateacomercialasunt prezentatela cost mai
pulin amortizareacumulatagi pierderilede valoarecumulate.
" Amortizareaestereclrnoscutiiin contul de profit gi pierderepe bazametodeiliniare pe durata
devia16estimatiia imobilizdriinecorporale.Concesiunea deterende 90.500,00lei areo duratdde 25
ani. Majoritatea imobilizdrilor necorporaleinregistratela alte imobilizdri necorporaleeste
d de programeinformaticegi licentede utilizarea produselorinformatice.Acesteasunt
liFiarpe o perioadade I -3 ani.

la cea mai micd valoaredintre cost pi valoarearealizabildnetd.


!r include discounturileprimite de la fumizori. Valoarearealizabiltrneti
inzareestimatin condiliiledesfdguririinormalea activitdliimai pufin costurile
o$ul stocurilor se bazpazApe principiul costului de achizilie si include
r de achizifia ncestoragi aducerealor in locagiacwentd. Pentru determinarea
slEcurilorde materii prime gi materialese utilizeazametodaFIFO (primul intrat,
f,celelalte elementede stocuri costul de intrare devine cost de iegire. produsele
situafiilefinanciarela costulefectiv.
;[;i-ist.F:!:
$ " Coiturile de clien{i gi alte creanfe
: i1-" -,,*--

h) Numerar gi echivalentede numerar


Numerarul include conturile curente in lei 9i in valuti, disponibilul casdprecum gi
avansurilecurenteacordateangajatilor.
i) Conturile de furnizori si alte datorii
Conturile de fumizori 9i alte datorii sunt prezentatein bilanf la cost, mai pu{in discounturile
primite referitoarela conturile de furnizori.
j) Provizioane
Provizioanelesunt recunoscute in Bilanl atunci cendpentru societateacomercialdapareo
obligalie legaldsau constructivelegatiide un evenimenttrecut gi esteprobabilca in viitor sd fie
necesaraconsumarea unor resurseeconomicecare sd stingdaceastAobligafie.Provizioanelesunt
revizuitela fiecaresfdrqitde perioadd$i ajustatepentrua reflectaestimarea
curenticeamai adecvatd.
k) Dividende
Dividendele sunt recunoscutein bilanf ca datorie in perioadain care este aprobatd
repartizarea
lor.

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantddin acestesituatiifinanciare


Pas..24/36
6*'\
s'^qxlFnI_?
,, .
COI{TA&LINE
6r o,ll.L. ^s.

S.C.VRANCART S.A. Sn-ruoV


POLITICI CONTABILE SINOTE EXPLICATIVE LA
S I T T ] A T I I L EF I N A N C I A R E
PENTRUANUL INCHEIATLA 3l decembrie 2009
(toate sumelesunt exprimatein lei. dacdnu estespecificataltfel)

(continuare)
l) Pierderide valoare
Valoareacontabilda activeloralteledecdtstocurilegi impozitulamAnatla plataesterevizuite
la sfArgitulfiecdrei perioadepentru a se determinadacd existd pierderi din depreciere.Dacd o
asemenea scidereesteprobabild,esteestimatavaloarearecuperabild a activuluiin cauz6.O ajustare
pentrudepreciereesterecunoscutiin contul de profit gi pierdereatuncicdndvaloareacontabil5a
activuluiestesuperioard valorii salerecuperabile.

m) Calculul valorii recuperabile

Valoarearealizabilda creanlelorpe termen lung este calculati ca o valoarc prezentda


fluxurilor viitoare de trezorerie, actualizatecu rata de dob6nddefectivA corespunzAtoare
acestor
active.Creanlelepe termenscurtsuntevaluatela valoarearealizabildneti.

n) Reluareaajustirilor pentrudepreciere

O ajustare pentru depreciereaunei creanfepe termen lung este reluatd in cazul in care
cre$terea poatefi in mod obiectivatribuitiiunui eyenimentsurvenit
ulterioarda valorii recuperabile
dupd momentulconstituirii ajustdrii.Pentrucelelalteactive,ajustareapentru deprecierepoate fi
reluatd dacd s-a produs o schimbarein condiliile existentela momentul determinAriivdorii
recuperabile.Reluareaunei ajustiri pentru deprecierepoate fi efectuatdnumai in aga fel incAt
valoareanete a activului sd nu deptrqeascd valoareasa netd contabildistoricd, lindnd cont de
deprecieregi fErda lua in calculajustarea
pentrudepreciere.
o) Recunoagtereaveniturilor
Veniturile sunt reprezentate de veniturile din vAnzdrilede bunuri, veniturile din lucrdri
executatepi serviciiprestate.in cazul vdnztuilorde bunuri,venitul esteinregistratin momentulin
care riscurile gi benefrciileafercntedrepturilor de proprietatesunt transferateintr-o proporfie
semnificativdasupracumpirdtorilor.Veniturile se recunoscatunci cdnd nu existe incertitudini
semnificativecu privire la recuperarea unor contraprestalii
datorate,la unelecheltuieliasociatesau
la posibileretumdrialebunr.rilor.
Societateacomerciald aplicd principiul independenteiexerciliilor financiare pentru
recunoagterea veniturilorgi a cheltuielilor.
p) Rezultatulfinanciar
AcestaincludedobAndade primit pentrudepozitele la bdnciqi diferenlele
de cursvalutar.
Principiulindependenlei
exerciliilorfinanciare pentrurecunoa$terea
esterespectat acestor
elemente.

q) Impozitulpe profit

Impozitulpeprofitesteconstituitderegulddin doudpd4i:o partecurentegi o parteamanald.


Impozitulcurenl estecalculatpe bazarezultatuluifiscal anual,utilizdndcotade impozit in
vigoarela dataBilanlului$i esteajustatcu eventualele
corecliialeexerciliilorfinanciare
anterioare.
ImpozilulamiinatseobgineaplicAndmetodabilanlieraasupratuturordiferenlelortemporare
Notelede la paginile13 la 36 suntparteintegrantddin acestesitualiifinanciare
Pas..25136
6'^ "'4
o"EXPERT
- cot{tAe-ttNe
L s.R.r-.
S.C.VRANCART S.A. Sn.,"ot9
P O L T T | CC
I ONTABTLE S T N O T EE X P L T C A T I V E
r
S I T U A T I I L EF I N A N C I A R E
PENTRUANUL INCHEIAT LA 31 decembrie2OO9
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

(continuare)
dintrevaloareacontabildgi bazafiscalda elementelor bilanliere.
Impozitul amAnatse calculeaz6pe baza ratelor de impozitareprevdzutede legislaliain
vigoarepentrua fi aplicatein perioadacrindseva realizadiferenlatemporarA.
Impozitulamtnatla plataesterecunoscutnumaiin mdsurain cale esteprobabilsa se obfinb
profit impozabilin viitor, astfelincdtpierderilefiscalereportategi diferenteletemporaresd poatdfi
utilizate.
Impozitul amAnat la platn - activ estediminuat in mdsurain carenu existdprobabilitatea
ca beneficiulfiscal sd se realizeze.Efectul modificdrii ratelor de impozitareasupraimpozitului
amAnatesterecunoscutin contulde profit gi pierderecu excepliacazuluiin caresereferl la poziqii
anteriorrecunoscutedirect in capitalurileproprii.
Impozitul amAnatse poate calcula pe baza cotelor de impozitareprevdzutede legisla{ia in
vigoare a se aplica in perioadacAndse va realizadiferenlatemporar5"Rataefectivd a impozitului pe
profit utilizatl pentrucalcululimpoziteloram6natela 31 decembrie2009 gi la 3l decembrie2008
estede 16%.
4 Discounturi
Discounturilegi notelede credit primite de la fumizori sunt imegistratein contabilitatein
momentulprimirii documentelor
careconfinntrrealizarea tranzacfiei.
s) Cheltuielilede cercetare- dezvoltare
Cheltuialade cercetareefectuatain scopulob;inerii de noi cunogtintegtiinlifice gi tehnice
esterecunoscuteca o cheltuialaatuncicAndaceasta
esteefectuatd.
ActiVele necorporaleprovenitedin dezvoltaresunt recunoscutenumai dac6sunt fezabile din
punct de vederetehnic, vor generabeneficii economiceviitoare, societateacomercial6are intenlia qi
abilitateade a le folosi sau vinde, are resurseleneceszrepentru dezvoltarealor iar cheltuielile
atribuibile acestor active pot fi fidel evaluate.Costul activelor necorporaleproduse din resurse
proprii include cheltuielile cu materialele,salariile si alte costuri legatede personalulangajat direct
in generarea lor, precum9i cheltuielilefixe alocatepe o bazdconsistentd gi rezonabild.Orice altd
cheltuialdesterecunoscutdin contul de profit gi pierdereatunci cAndaceastaesteefectuaE.
t) Societi{ile afiliate
Societilile se consideriafiliafein cazulin careuna din partr,fie prin proprietate.drepturi
contractuale,relalii familialesaude alt?inahrd, areposibilitateade a controlain mod directsaude a
influen!ain mod semnificativcealalt?iparte.
u) Pensiisi alte beneficiiulterioare pensionarii
in cursul desfEgurlriinormalea activitelii, societateacomercialdpldtegtestatului taxele
aferentesalarialilorsdi. Toli angajaliisocietifii comercialesunt membri ai Fondului Roman de
Pensii.Politicasocie6tiicomerciale nu includeo altd schemdde pensionare sau vreunplan de
acordarea unorbeneficii^suplimentaredupdpensionare, in consecinfd
nu arealteobligafiiin legdtura
cu sistemulde pensii.In plus, societatea comercialdnu este obligatdsd ofere alte beneficii
sdi1adatapensiondrii.
angajalilor

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantd


din aceste
situa{iifinanciare
Pas..26136
frex'o"
!"-"expgnt
"'-COI{TA&LINE:
s.R.L .\.
S^.ruo.9
S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE $I NOTE EXPLICATIVE LA
SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIATTTA 31 decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

7. Acfiuni qi obligaliuni

+ I r- ,
In bursulexercifiuluifinanciaral anului 2@9 capitalulsocialsubscrisgi virsat nu a fost
f s--s- .-', f.
lrftecembrie2009capitalulsocialsJbsfris$i vdrsatla nivelul sumeide 69.542.584 lei
t 695.425.836 actiuni cu o valoarenominaldde 0,10 lei fiecare.Toateactiunilesunt

legale constituite
't in sumd de lei la 31 decembrie2009 nu oot fi
lnari. "'t''
de capitalul socialal Socieuitiila

695.425.836
actiuni

519.603.523actirxti.74.71732 %o
130.268.394actiuni.18.73218 %
45.553.919actiuni. 6.55051%

FL g.Errd
Rlllornu lpBT oo,tal
/4 { Vaslle R tlAru YAI| E
P'e\ 6 Nr.22 l|?. 96t

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantiidin financiare


Pag.27/36
iEA cod
6{"=*I$
' '
co}{rAB-LINE
,O,
o n'L
^\, Nota 8
Sr.ruo.9
S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE SINOTE EXPLICATIVE LA
SITUATIILE FINANCIARE
PENTRUANUL INCHEIATLA 31decembrie
2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

8. Informafii privind salaria{ii,administratoriiqi directorii

Numdrulmediual angajafiloraferentanului2009a fost de 995,avdndurmetoarea


structurA:

Numlr oA

Angajati permanen(i 894 89,84%


Angaja{i pe perioada determinati 101 10,06%
Total 995 100.00%
Cheltuielilesalarialeale Societiitiiin anul2008au fost urmdtoarele:
2008

Cheltuieli cu salariile personalului r9.009.s08


Contribufia unit5{ii la asiguririle socialesi la fondul de gomaj 4.804.419

Total 23.813.927
La 31 decembrie
2009conducerea Societelii
esteasiguratd
de:
Nume Functia
BotezMihai Marcel DirectorGeneral
GheorgheNicoleta Director Fabricr de Carton Ondulat
Orita Doru DirectorFabricade HArtieIgienicl
BanarieCristian DirectorFabricade Hirtie
MatcasuVasile DirectorFabricaUtilitlfi
Mitrofan Tatiana DirectorEconomic
Vintili Dan $ef compartimentAchizi{iimaculaturi qi centreintegrate
Drigoi Irina $ef compartimentResurseumane
Dobre Laurenfiu $ef compartimentJuridic
SavaRomeo $ef compartimentMrnrgenent proiecte
Dima Dorian $ef compartimentIntegrare informafionaltr9i marketing
StanciuMaria $ef compartimentControl fnanciar de gestiune
SanduViorel Daniel $ef compartimentAdmirirtrarea subsistemuluiinformational

Societatea nu inregistreazddatorii neonoratela termen la Bugetul Statului gi la Bugetul


AsigurdrilorSociale.

Fll. Aucu.6d

Notelede la paginile13 la 36 suntparteintegrantA


din acestesitualiifinanciare
Pag.28/36
Z{en'oil
f,aa'
E EXPERT'
(4 -^..-.^
r rrl
" CONTAB.LINE
O b.rl L
^\,
Nota 9
S^-ruo I
S.C.VRANCART S.A.
P O L I T I C IC O N T A B I L ES I N O T EE X P L I C A T I V EL A
S I T U A T I I L dF I N A N C I A R E
PENTRUANUL iNCHEIAT LA 3I decembrie2OO9
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

9. Principalii indicatori economico- financiari

Indicatori de LICHIDITATE 31 decembrie2009


LichidiratecurentA= Active cuente/ DatoriiCurente 1.19
Lichiditate imediatE= (Active curente- Stocuri)/ Datorii curente 0.8i
Indicatori de RISC
Gradul de indatorareal capitaluluipropriu : Capitaluri Proprii / Capital
imDrumutat
7,r3
AconerireadobAnzilor 3.56
Indicatori de ACTIVTTATE 31 decembrie2lXl9
Vitezade rotatiea activelortotale: Cifra de afaceri/ Totalactive 0,88
Vitezade rotatiea activelorimobilizate: Cifra de afaceri/ Active imobilizate r.26
Vitezade rotatiea debitelor- Clienti: Cifra deafaceri/ Clienti(zile) 85
Vitezaderotaliea creditelor- Fumizori: Cifra de afaceri/ Fumizori(zile) 106
Numdrulde zile de stocare= Cifra de afaceriI Stocuri(rotatiipe an) 9,64
Indicatori de PROFITABILITATE 3l decembrie 2009
RentabilitateacaDitalurilor 4,95 0/o
Rataorofitului net 7,340

Pentru o interpretare mai corectd a lor, acegti indicatori trebuie sd fie analizati in
comparaliecu indicatorii specifici domeniului in care activeazdsocietateacomerciali.

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditifii curente (indicatorulcapitaluluicirculant),respectivindicatorul


lichiditllii imediate (indicatorul test acid) exprimd de cate ori se cuprind datoriile curente in
activele curente, respectiv in active curente mai pufin stocuri. Valorile oblinute de societatea
comerciald sunt scdzutein comparalie cu cele recomandate(in jur de 2), reflectAnd o capacitate
redusdde acoperirea datoriilor curente din activele curente ;i in principal din creanje qi din
lichiditdli.

2. Indicatori de risc

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprimi de cate ori se cuprindecapitalul


imprumutat (credite pe o perioaddmai mare de un an) in capitalurile proprii gi reflectd structura de
finan{area societdtiicomercialela incheiereaexerciliuluifinanciar.Acest indicatorare la societatea
comercialio valoarede 7.13.reflectdndfaptulcd societatea comercialdnu aredatoriipe termenlung
Notelede la paginile13 la 36 suntparteintegrantddin acestesitualiifinanciare
Pas-29136
fte^to:
b-"expe*r
o -
(/) ^^i|?r
o I llll
coNTAB-LluE
S.C. VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE SINOTE EXPLICATIVE
re"ll;le
SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU,q.NuLiNcHEIAT LA 31decembrie
2009
(toatesumelesuntexprimatein lei. dacdnu estespecificataltfel)

(continuare)

semnificativein raportcu mdrimeacapitalurilorproprii.

Indicatorulprivind acoperireadobAnzilorreflectadecateori pot fi acoperite cheltuielile


cu dobrindadin profitul inainteadobdnziigi impozitului.Cu cdt valoareaindicatoruluiestemai mica
cu at6tpozifiasocietaliicomercialeesteconsideratd mai riscantd.Indicatorulestemai maredecdtI .
reflect6nd faptul cd activitateasocietafii comerciale generezl suficient profit penrru prara
dobAnzilor.

3. Indicatoride activitate

Viteza de rotrlie a activelor totale evalueazdeficientamanagementului


activelortotale
prin exuninareavalorii cifrei de afacerigenerate
de activelesocietafii.

Viteza de rotafie a activelor imobilizate evalueazdeficientamanagementului activelor


imobilizateprin examinareavalorii cifrei de afacerigenerate
prin exploatarea
acestora.

Viteza de rotafie a debitelor - clienfi exprimdnumdrulde zile pand la data la care


debitorii igi achit5 datoriile cetre societategi aratd astfel eficacitateaintreprinderiiin colectarea
creanfelorsale.

Viteza de rota{ie a creditelor - furnizori exprimdnumdrulde zile de creditarepe care


societatea
il oblinede la fumizorii sii.

Numlrul de zile de stocareindicl numdrulde zile in carebunurilesuntstocatein unitate.


Valoareaoblinuti indicdo rotaliea stocurilorin concordan{icu specificulactivitilii.

4. Indicatori de prolitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinti profitul pe care il obline societatea


comerciald
la o unitatede resurse
inveslite.
Rata profitului net reprezintdprofitul pe careil obline societatea
comercialdla o unitate
de cifrd deafaceri.

s&'*ffi*-
ruueru viiG
r 595r

Notelede la paginile13 la 36 suntparteintegrantA


din acestesituagiifinanciare
Pag.30/36
6i"^"\
#-EllIFFJ-E
lcoHrae-unr'
o_ !.n.L. ^.s,
Nota 10
Se^-ruoV
S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILESI NOTE EXPLICATIVELA
S I T U A T I I L dF I N A N C I A R E
PENTRUANUL iNCHEIAT LA 31 dECEMbriE 2OO9
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

10.Alte informa(ii

10.1 PrezentareaSocieti(ii
S.C.VRANCART S.A.(,,Societatea") esteo societateromAneasci juridicd
cu personalitate
infiintatdin anul 1991.Sediulsocialal Societafiestein Adjud, stradaEcaterinaTeodoroiunr. 17,
judepl Vrancea,RomAnia.Societatea estedelinutdin propo{ie de 74,71732/:ode cdtreSIF BANAT
CRI$ANA.

Obiectul de activitate principal al Societ5fii este fabricareaproduselordin h6nie qi


carton.Activitateaprincipalda Societdliiestefabricareahdrtieiqi cartonuluiondulatqi a ambalajelor
de hArtiegi carton.Aproximativ 98,01% din cifra de afaceri reprezrnti vinzdri de produsefinite, iar
1,99%oreprezint|vdnzdrrdetichetedemasdgi mdrfuri.

10.2 Informa{ii referitoarela impozitul pe profit (curent)


Reconcilierea dintre rezultatulexerciliuluiqi rezultatulfiscal, agacurn esteprezentatdin
de impozitpe profit'
declaralia

31 decembrie
2008 3 1decembrie2009
Lei Lei
1. Rezultatulbrut al exerci{iului 6.635.467 5.648.048
2. Veniturineimpozabile 0 0
3. Alte deduceri: 126.173 89.668
- diferenla intre amortizarea fiscald gi
amortizarea contabild (216.421) Q02.878)
- constituirea rezerveilegale 342.594 292.546
4. Profit / (pierdere)dupl deduceri(rd.l-
rd.2-rd.3) 6.509.294 5.558.380
5 Cheltuielinedeductibile 462.359 275.435
6. (Pierdere)/ Profit impozabil inainte de
reportareapierderii (rd.4+rd.5) 6.97t.653 s.833.81s
7. Pierderefiscaladin anii precedenJi 0 U
8. Profit impozabil(rd.6-rd.7) 6.971.653 5.833.815
9. Total impozitpe profit 1.115.464 933.410
10. Reduceride impozitpeprofit 223.092 186.682
11. Impozitpe profit scutit 0 67.074
ll. Impozitpe profit datorat(rd.9-rd.10) 892.372 679.654
12. Impozitpe profit pletit in cursulanului 685.450 679.654
13. Impozitpe profit de plau (rd.ll-rd.l2) 206922 0

Notele de la paginiJe13 la 36 sunt parte integrantddin acestesitualii financiare


Pag.3ll36
lo"exeenrt{
'
coNtlg'LtNe'

S.C. VRANCART S.A.


re"^lig
P O L I T I C I C O N T A B I L E S IN O T E E X P L I C A T I V E L A
SITUATIILE FINANCIARE
PENTRUaNul iNcgBIAT LA 3t decembrie 2009
(toate sumelesunt exprimatein lei, dacdnu estespecificataltf'el)
(continuare)
10.3 Cifra de afaceri

2008 2009
Lei Lei

Venituri din v6nzareaproduselorfinite 106.816.669,88 110.867.595,74


Venituridin prestiiride servicii 5.91t.632,17 3.737.558,60
Venituri din redevente 61.963,30 44.539,82
Venituri din vdnzareamdrfirrilor 2.282.697,32 2.400.00r,12
Venituri din activitiifi diverse 0,00 0,00
Total tls.072.962,67 r17.049.695,28

10.4 Auditori
La datade 31 decembrie2009 Societatea esteaudiatiide Societatea comercialdEXPERT
CONTAB - LINE S.R.L.din Buftea,judelul Ilfov. Onorariulauditorilorestestabilitprin inlelegerea
celor doud pd4i $i este prevdzutin contrach de prestdride servicii incheiatintre Societategi
comercialdEXPERTCONTAB- LINE S.R.L.
Societatea

t* -ar,! d
tp6t qonr !a
RIll..nu
Vasllo nAlllnu YAIrl
Nr.22 f,.ru

Notelede la paginile13 la 36 suntparteintegranddin acestesitualiifinanciare


Pag.32/36
ffen'oE
o"
,, EXPERT
CONTAB.IINE:

S.C.VRANCART S.A.
tu:::9 Nota11

POLITICI CONTABILE$I NOTE EXPLICATIVELA


SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL iNCHEIAT LA 3I decembrie2OO9
(toatesumelesuntexDrimate
in lei. dacdnu estespecificataltfel)

11.Stocuri

Materii prime
Materialeconsumabile 3.700.s94,38 5.440.68s,96
Materialede naturaobiectelorde inventar 23.880,15 19.136,99
Diferentede pret la materiale 429.433,72 194.504,44
Productiein curs 2.536.413,75 2.180.028,93
Produsefinite 1.674.596,0r 1.282.420,95.
Merfiri rs4.6s7,61
. 26.485,62
Diferentede pret la mdrfuri
Ambalaie 4.51
1,06 2.922,87
Avansuri pentrucumpdrdride stocuri 362.661,22 378.309,38
Aiustdripentrudeprecierea mdrfirilor 0 0
Total
1r.577.344.13 12.136.516.16

.i
t rinaA
"t-i" FL B0.urd
Rd llea nu +- &EAt COrrAS[
V a sl l e RATIAXU YA$.E
cc Nr.22 A lt, 6et.
Ro,^ -.")
i ,
} ' :i +; : ' :

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantidin acestesituajiifinanciare


Pag.33l36
6'n"oE
b'EXPERT
o-^rr.6
(,t r trll -
coMtA&ttNE

k,llg Nota 12

S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA

PENT brie 2009


(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

12.Casagi conturi |a bnnpi +


i., -'
31 decenbrie 31 decembrie
'-
2008 2009
Lei Lei

Casain lei 67.67533 45.388,41


Casain devize t 0,00
Conturi la binci in lei 3.347,27
Conturila b5nciin devize 355.t
Alte valori
Acreditive in lei l3
Avansuri de trezorerie 9.1

Total

Rllloqro 9.
tf ht fi Vasll,e- =

r
'x ,ia&
#*
! eri

Notelede la paginilel3 la 36 suntparteintegrantiidin acestesitualiifinanciare


Pag.34/36
K:e^'oE
h"^r*r^:.m -
ucotfiAe'LINE
Nota13
ku^.ruo9
S.C.VRANCART S.A.
P O L I T I C IC O N T A B I L ES I N O T EE X P L I C A T I V EL A
S I T U A T I I L dF I N A N C I A R E
PENTRU,{NUI, iNCHBIAT LA 31 decembrie2OO9
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu estespecificataltfel)

13.Impozitul pe profit

Cheltuiala cu impozitul pe profit este aferentA impozitului curent. Societateanu a


determinatcheltuielicu imFozihrlamanat.

2008 2009
Lei Lei

Cheltuialacu impozitulpeprofit curent 892.372 746.728*


Cheltuialacu impozitulaminat 0 0

Cheltuialacu impozitul pe profit 892.372 746.728

+) Socielateacomercictlda beneficiatin conformitatecu prevederiledin Codul


fiscal de o sculire de impozit
pe proJit in raport cu profinl reinvesiitcare afost transferatdla ,,Alte rezerve" Ia nivelul sumeide 67.074,00
Iei, ceeace inseamndcd nivelul cheltuielilor cu impozitulpe proft esle de 679.654,00lei la 3l decembria
2009.

Impozitele amAnate - sunt generate de reguld de elementele care reflectd diferenJele


temporaredintre valoareacontabild9i bazafiscald a elementelorbilanliere:
Impozitul amAnat trebuie sd fie calculat pe baza cotelor de impozitare previzute de
legislalia in vigoare a se aplica in perioada cdnd se va realiza diferenla temporare.Rata efectivd a
impozitului pe profit utilizattr pentru calculul impozitelor amAnatela 3l decembrie 2008 9i la 3l
decembrie2009 estede 16 %o.

F|L Bucurrd
R dl l e an u EXPERTCOI{TABI,
Vaslle MI-EA'{U V a|l.E
g^ Nr.22 llr. 595E

Notelede la paginile13 la 36 suntparteintegrantddin acestesitualiifinanciare


Pag.35/36
6f'^"o.d,
o'EXPERT -
"'eC0MTA&Lll'lE
s.R.L. i Nota 14
S^.ruo9
S.C.VRANCART S.A.
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA
SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 3r decembrie2009
(toatesumelesuntexprimatein lei, dacdnu @.specificat altfel)

14.Rezultatulfinanciar

2008 2009
Lei Lei

30.825 20.435
778.588 702.521
809.413 722.956

cu dobdnzile gi alte cheltuieli


966.847 1.641.191
1.342.731 935.846
2.309.578 2.577.037

(1.s00.16s)
0

l,
t{
g&-'..U;i"**
0h
\
%:HF

Notelede la paginile13la 36 suntparteintegrantddin acestesitualiifinanciare


Pag.36/36