Sunteți pe pagina 1din 9

Tema 1: Categorii introductive in dreptul procesual civil

1. Formele de aparare a drepurilor si intereselor ocrotite prin lege ale


persoanelor fizice si persoanelor juridice
2. Notiunea dreptului procesual civil. Obiectul.metoda si sistemul DPC
3. Normele de procedura civila. Actiunea legilor de procedura civila. Izvoarele
DPC. Legea materiala si cea procedurala.
4. Definitia procesului civil. Felurile procedurii civile. Structura procedurii
civile.
5. Forma procesual civila.
6. Interconexiunea DPC cu alte ramuri de drept.

1. Formele de aparare a drepurilor si intereselor ocrotite prin lege ale


persoanelor fizice si persoanelor juridice

Doctrina procesual civila face distinctie intre notiunea de forme de aparare a


drepturilor si libertatilor fundamentale ale si notiunes de metode de aparare.
Metodele de aparare apartin dreptului material si e reglementata in art.11 Cod Civil, in
care metodele de aparare a drepturilor civile sunt :
• Recunoasterea dreptului ;
• Restabilirea situatiei anterioare incalcarii si si suprimarea actiunilor prin care se
incalca dreptul sau se creaza pericolul incalcarii lui ;
• Recunoasterea nulitatii actului juridic ;
• Declararea nulitatii actului emis de o autoritate publica ;
• Impunerea la executarea obligatiei in natura.
Forma de aparare – activitatea organelor competente sa apere drepturile si interesele
lezate.
E o activitate pentru constatarea circumstantelor de fapt ale
pricinii(judecata,litigiu,civil, cauza ),aplicarea normelor de drept conform acestor
circumstante, determinarea metodei de aparare a dreptului, emiterea hotaririi si
exercitarea controlului asupra executarii ei
Apararea drepturilor civile se face printr-o multime de forme care se impart in :
A. Forme de aparare cu caracter general :
• forma judiciara ;
• forma extrajudiciara.

B. Forme de aparare cu caracter special :


• forma adminisrativa ;
• forma care presupune exercitarea apararii de catre organe nestatale special
imputernicite.
C. Forme de aparare cu caracter de exceptie :
• autoaparare.

1
Forma judiciara – se face cu ajutorul instantei de drept comun si a celor specializate.
Forma extrajudiciara – e facuta de organele de arbitraj, notariat si comisiile de
conciliere.
Astfel functia de aparare a dreptului notarii o indeplinesc, autentificind acte juridice,
eliberind certificate cu privire la dreptul de a mosteni, luind masuri pentru asigurarea
bunurilor succesorale.
Comisiile de conciliere solutioneaza conflictele colective de munca, instanta de
judecata putind interveni dar dupa emiterea unei hotariri de catre o atare comisie.
Apararea drepturilor cu ajutorul formei administrative se face in caxurile expres
prevazute de lege cu mentiunea ca deciziile adoptated de catre organele administrative si
persoanele cu functii de raspundere pot fi atacate in instantele de judecata.
Legislatia reglementeaza si o forma cu caracter de exceptie Autoapararea se face
conform art.13(2) cod civil ’’aceasta nu trebuie sa depaseasca limitele necesare inlaturarii
pericolului. Actiunule de autoaparare nu au nimic in comun cu procesul, deoarece se
realizeaza in mod unilateral de catre persoana indreptatita.
Trasaturile caracteristice formei judiciare de aparare explica de ce aceasta forma
detine rolul preponderent printre celelalte forme de aparare.
Ele sunt :
• forma judiciara de aparare cu caracter universal ;
• e detaliat reglementata de normele DPC ;
• acorda garantie in ce priveste aplicarea corecta a legislatiei si restabilirea
drepturilor sau intereselor lezate
• are prioritate fata de celelalte forme de aparare, deoarece doar hotarirea
instanteijudiciare care a devenit irevocabila numai poate fi contestata si trebuie executata
obligatoriu. Hotaririle emise detoate celelalte organe pot fi supuse controlului judiciar.
2. Notiunea dreptului procesual civil. Obiectul.metoda si sistemul DPC
DPC – ramura de drept ce cuprinde totalitatea normelor procesuale care cuprinde
totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale care iau nastere intre
instante si ceilalti participanti la proces, din clipa pornirii procesului civil, pina in
momentul executarii hotaririi.
Obiectul DPC – este un ansamblu de norme care au ca obiect procesul civil.
In literatura se face distinctie intre obiectul procesului civil si obiectul DPC.
In primul caz obiect il constituie litigii civile concrete, in al doilea caz obiectul e
activitatea instantei si a celorlalti participanti. Adica e obiect procesul civil ca notiune
abstracta si nu ca litigiu civil concret.
Metoda de reglementare
In DPC sunt folosite :
1. Reglementarea autoritara, adica prin norme cu character imperative.
2. Autorizarea partilor, cind statul foloseste pentru reglementarea relatiilor
procesual civile, norme dispozitive.

2
Trebuie sa mentionam ca in DPC prevaleaza norme cu character dispozitiv. Astfel
procesul civil se porneste la initiative partilor si nu a instantei, inaintarea cailor ordinare
de atac este de asemenea o prerogativa a partilor.
Cit priveste normele imperative, in ele se includ :
• norme referitoare la organizarea judecatoreasca ;
• norme de competenta generala si materiala a instantelor;
• principiile fundamentale ale procesului civil ;
• termenele pentru exercitarea cailor de atac.
Sistemul DPC
Trasaturi :
• ele formeaza o totalitate de reglementari, cu acelasi obiect, finalitate, metode
si aceleasi principii ;
• intre normele ce apartin acestui sistem exista legaturi specifice, astfel ca ele
apar ca o totalitate ;
• desi normele de procedura civila apartin sistemului juridic, ele se deosebesc
de toate celelalte norme juridice priin specificul relatiilor sociale pe care le
reglementeaza.
Acest sistem de norme e format din verigi interdependente numite institutii.
Institutia – totalitatea normelor procesuale care regalementeaza o categorie de relatii
sociale ce au un obiect de reglementare specific.
Sistemul DPC se divide in 2 parti :
1. Partea generala
2. Partea speciala.
Cea generala cuprinde normele continute in titlul I a Codului de procedura civila, care
reglementeaza :
• Sarcinele procedurii civile ;
• Actiunea legii procedurale in timp ;
• Competenta instantelor;
• Participantii la procesul civil;
• Cheltuielile de judecata;
• Termenele de procedura;
• Probele.
Cea speciala cuprinde normele reglementate in titlul II-V a Codului de Procedura
Civila:
• Intentarea actiunii civile ;
• Pregatirea pricinii pentru dezbaterile judiciare ;
• Dezbaterile judiciare ;
• Hotarirea judecatoeasca ;
• Procedura specala ;
• Procedura in ordonanta ;
• Caile de atac ;
• Procedura in cazul pricinelor cu element de extranietate ;
• Contestarea hotaririlor arbitrare.

3
3. Normele de procedura civila. Actiunea legilor de procedura
civila. Izvoarele DPC. Legea materiala si cea procedurala.
Izvoarele DPC
Izvoarele DPC - acte normative ce cuprind dispozitii care reglementeaza mersul
procesului civil.
Ca si pentru orice ramura de drept, izvorul fundamental al DPC e Constsitutia RM 29
iulie 1994.
Astfel art. 16 proclama egalitatea tuturor in fata legii, art.20 consacra accesul liber la
justitie , art.26 reglementeaza dreptul la aparare, iar capitolul IX ’’Autoritatea
judecatoreasca cuprinde preceptele de baza a organizarii sistemului judecatoresc’’.
Actul normativ – care e temelia DPC, reglementindu-l detaliat, acesta este Codul
Procesual Civil intrat in vigoare la 12 iunie 2003.E alcatuit din 5 titluri, 44 capitole, 486
articole.
Mai constituie izvor de DPC :
« Legea cu privire la organizarea judecatoreasca »
« Legea cu privire la Curtea Suprema de Justitie »
« Legea cu privire la instantele judecatoresti economice »
« Legea cu privire la taxa de stat »
« Legea cu privire la contenciosul administrativ »
« Legea cu privire la statul judecatorului »
« Legea cu privire la expertiza judiciara »
Mai pot fi izvoare si unele dispozitii din actele legislative care sunt surse pentru alte
ramuri de drept.
Legea materiala si procedurala
Distinctia dintre legea materiala si cea procedurala e caracteristica stiintei juridice
moderne.
Legea materiala – are ca obiect de reglementare relatiile sociale. Aceste relatii odata
reglementate prin lege se transforma in raporturi juridice la care participa persoane fizice
si persoane juridice, purtatorii de drepturi si obligatii
Ansamblul normelor ce reglementeaza acesterelatii sociale constituie dreptul
material(substantial). Altfel spus, dreptul material arata care sunt drepturile si obligatiile
participantilor la raporturile juridice.
Legea procedurala – intervine cind drepturile subiective materiale nu se realizeaza
firesc, fiind necesar concursul unui organ competent, adica interventia fortei de
constringere a statului.
Legea procedurala e un garant al eficacitatii legii materiale.
Normele de procedura civila
Normele de PC – o totalitate de reglementari juridice care se refera la organizarea
instantelor judecatoresti si a activitatii de judecata, competenta organelor de jurisdictie si
executarea silita a hotaririlor judecatoresti.

4
Clasificarea normelor PC :
A. Dupa caracterul conduitei pe care o prescriu:
• norme imperative;
• norme dispozitive.
B. Dupa obiectul de reglementare:
• norme de organizare judecatoreasca ;
• norme de competenta ;
• norme de procedura propriu-zisa.
Cele de organizare judecatoreasca determina modul de organizare si functionare a
institutiilor judecatoresti, statutul magistratilor, compunerea completelor de jud.
Cele de competenta reglementeaza atributiile instantelor judecatoresti fata de
atributiile altor organe cu activitate jurisdictionala, adica stabilesc competenta intre
instante de diferit grad si intre instante de acelasi grad.
Cele de procedura propriu-zisa fac parte normele care care reglementeaza modul de
judecata a cazurilor civile si de executare silita a hotaririlor judecatoresti.
D. Dupa sfera de aplicare :
• norme generale ;
• norme speciale.
Cele generale se aplica in toate cazurile si in orice materie, daca legea nu prevede
altfel, in domeniul DPC norma generala e CodulPC.
Cele speciale sunt aplicabile doar intr-o anumita materie si constituie dispozitii
derogatorii de la norma generala. Acestea se gasesc in ’’Legea cuprivire la contenciosul
administrativ’’.
Actiunea legilor de procedura civila
Normele de procedura civil ca si cele de drept material se aplica in timp, spatiu si
asupa persoanelor.
Aplicarea in timp e reglementata prin art.3 al Codului PC.
Pentru a determina limitele aplicarii in timp a legilor de procedura civila e necesara
precizarea a doua momente;
1. Momentul intrarii in vigoare
2. Momentul iesirii din vigoare
Actele si faptele care se produc in perioada data vor fi dupuse legii respective. Legea
procedurala de cele mei multe ori nu are putere retroactive.
Dupa art.3 CPC, legea procedurala civila care impune obligatii noi, anuleaza sau
reduce drepturile procedurale ale participantilor la proces, limiteza exrcitarea unor
drepturi sau stabileste sanctiuni procedurale noi, nu are putere retroactiva, astfel e
consacrat principiul neretroactivitatii legii pc, care se aplica doar in cazurile mentionate
mai sus. In celelalte cazuri legea procedurala va retroactiva.
Un alt principiu ce guverneaza actiunea legii procedurale in timp e principiul aplicarii
imediate a legii noi, dupa care de la data intrarii in vigoare a noii legi procedurale efectele
vechii legi inceteaza, daca noua lege nu prevede altfel.

5
Aplicarea legii procedurale in spatiu e guvernata de principiul teritorialitatii, adica
legile RM se aplica pe intreg teritoriul tarii. Din promovarea acestui principiu rezulta
consecintele:
• Legile procedurale ale RM se aplica doar proceselor care se solutioneaza in tara;
• Aplicarea unei legi de drept substantial straine de catre o instanta a RM nu
determina si aplicarea legii procedurale a statului;
• Hotaririle judecatoresti pronuntate in strainatate pot fi executatei n RM doar dupa
incuviintarea urmaririi silite de catre organul competent.
Cit priveste actiunea legilor de procedura civila asupra persoanelor, trebuie mentionat
faptul ca normele procesual-civile au un caracter obligatoriu pentru toti cetatenii RM, de
asemenea normele procesual-civile se rasfring asupra persoanelor juridice cu capital
strain, next, cetatenilor straini sau apatrizi.

4. Definitia procesului civil. Felurile procedurii civile. Structura


procedurii civile.

Proces civil – activitate desfasurata de instanta, parti, organul de executare s.a.


persoane care participa la infaptuirea justitiei in pricinele civile si raporturile juridice
dintre acesti participanti in vederea realizarii sau stabilirii drepturile sau interesele civile
deduse judecatii si executarii silite a Hotaririlor judecatoresti sau altor titluri executorii
dupa procedura stabilita.

Elementele esentiale ale procedurii civile ;


A. Procesul civil este un lant de acte si fapte procesuale;
B. In cadrul procesului intre participanti iau nastere raporturi procesual-civile ;
C. Obiectul procesului il constituie solutionarea unui diferend ;
D. Procedura civila incepe cu sesizarea organului jurisdictional si sfirseste prin
executarea hotaririi lui ;
E. In mod necesar participantii la proces civil sunt : organul jurisdictional si
partile ;
F. Uneori pot sa se implice in proces si alte organe sau persoane(procuror,
martori) ;
G. Scopul activitatii de judecata e infaptuirea justitiei ;
H. Temeiul judecatii il poate constitui atit incalcarea unui drept, cit si lezarea
unui interes.

Structura procesului civil


Structura arata fazele si etapele procesului civil. Procesul civil parcurge 2 faze :
- faza judecatii ;
- faza executarii silite a hotaririi judecatoresti.
Faza judecatii se face in fata instantei de fond, dar care poate fi urmata de
solutionarea pricinii in apel si recurs.
Faza ezecutarii silite a hotaririi judecatoresti include activitatea executorilor
judecatoresti.
6
Etapele fazei judecatii:
I- intentarea procesului civil;
II- pregatirea pricinii pentru dezbaterile judiciare;
III- dezbaterea cauzei in fond;
IV- solutionarea pricinii in apel si recurs;
V- solutionarea cauzei ca urmare a inaintarii a unei cereri de revizuire.

Nu e obligatoriu ca procesul civil sa parcurga toate etapele, caci caile de atac se


exercita la dorinta partilor. Din acest motiv in literatura de specialitate primele trei etape
au fost numite obligatorii, iar celelalte facultative. Se poate intimpla ca un litigiu sa
parcurga de mai multe ori aceiasi etapa.

Felurile procedurii civile.


- Procedura contencioasa(actiunea civila).
- Contenciosul administrativ.
- Procedura speciala.
- Procedura in ordonanta.
Procedura contencioasa(actiunea civila) – instantelor le revin spre solutionare
cauze care prin particularitatile lor difera esential. Cel mai raspindit fel de
procedura civila e procedura contencioasa in ordinea careia se solutioneaza litigii
litigii nascute din raprturile de drept civil, familial, muncii. In cadrul acestei
proceduri sunt 2 parti : reclamant si pirit. Intre ele exista un raport juridic letigios.
Contenciosul administrativ – are la baza o cerere contra organelor administrative de
stat sau a persoanelor cu functie de raspundere, prin care s-a lezat un drept sau interes
legitim.
Procedura speciala – se deosebeste de celelalte prin 2 trasaturi :
- inexistenta raportului letigios ;
- lipsa partilor(sau lipsa unor parti cu interese contrare).
Procedura in ordonanta – la baza e emiterea ordonantei judecatoresti, de catre
judecator, in baza materialelor prezentate de catre creditor privind incasarea de sume
banesti sau revendicarea de bunuri mobiliare de catre creditor in pretentiile specificate pe
art.345 Cod de Procedura Civila.

5.Forma procesual-civila

Raporturile juridice ce iau nastere pe parcursul desfasurarii activitatii de judecata se


pot manifesta doar in ordinea si forma instituita prin normele DPC, iar toti participantii la
proces sunt inregistrati cu drepturi si obligatii de catre o lege procesuala.

Aceasta particularitate a raporturilor date determina 3 consecinte :

7
1. In proces civil pot fi savirsite doar acele actiuni care in mod anticipat au fost
prevazute in cadrul normelor procesuale.
2. Relatiile procesual-civile mereu imbraca forma raporturilor procesual-civile.
3. Insasi procesul civil este este o legatura indisolubila dintre actiuni si raprturi
juridice.
De aici rezulta ca activitatea instantei de judecata si a celorlalti participanti la proces
decurge intr-o forma procesuala speciala.
Trasaturile formei procesual civile se manifesta prin:
- temeiul examinarii si solutionarii unui litigiu il constituie initiativa persoanei
interesate ;
- legiuitorul incredinteaza examinarea si solutionarea cazurilor doar instantei ;
- persoanele care au interes in solutionarea unui litigiu concret, au dreptul sa
participle la sedintele de judecata si sa-si apere drepturile ;
- actiunile tuturor participantilor se desfasoara intr-o forma strict determinata ;
- ordinea de examinare si solutionare a cauzelor e determinata anticipat prin
normele DPC ;
- limitele examinarii letigiului sunt determinate de catre persoanele interesate.
Importanta formei procesual-civile :
- asigura persoanelor interesate , in finalul procesului, anumite garantii juridice
concrete, referitoare la corectitudinea solutionarii letigiilor, precum si egalitate
in drepturi si obligatii procesuale ;
- obliga instanta la obligarea si solutionarea conflitelor de drept, respectind
concomitent normele de drept materiel si procesual si la emiterea unei hotariri
legale si intemeiate cu respectarea garantiilor procesuale pentru participantii la
proces.

6. Interconexiunea DPC cu alte ramuri

DPC si D. Constitutional
La baza DPC stau normele fundamentale ale dreptului constitutional, care stabilesc principiile
dreptuuli in ansamblu.
In Constitutia R.M. sunt consacrate principiile : independentei judecatorului ; accesului liber la justitie,
dreptului la aparare, limbii de desfasurare a procesului.
Codul de PC si Constitutia se intersecteaza si prin faptul ca ambele reglementeaza si alcatuirea
instantelor de judecata, cu mentiunea ca legea fundamentala are doar aspecte cu caracter general.
DPC si Drept Civil
Dreptul civil cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementaeaza relatiile sociale intre
persoanele fizice si juridice ce se afla pe pozitie de egalitate.
Dreptul civil ar fi ineficient fara existenta dreptului PC care trebuie sa asigure realizarea lui dupa cum
DPC nu s-ar justifica fara existenta Dreptului Civil pe care sa-l apere la nevoie.
Norma procesuala ofera cele mai potrivite pentru realizarea drepturilor subiective, consacrate de
Dreptul Civil, dar drepturile subiective procesuale nu trebuie sa restringa dreptul subiectiv material.

DPC si DP Penal
Asemanari :
- aceleasi instante rezolva, atit cauze civile, cit si penale ;
- la baza lors tau principii fundamentale identice sau similare.
- ambele au etape asemanatoare.

8
Deosebiri :
- obiect diferit ;
- masuri de constringere diferite ;
- modul de sesizare e diferit.