Sunteți pe pagina 1din 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 104/9.1.2011 15 masterat existente in Centralizator si pentru alte discipline/domenii din tnvajamantul__preuniversitar se realizeazé cu aprobarea Ministerului Educatiel, Cercetari, Tineretului gi Sportulu ‘Art 3. — Directia general management, resurse umane $i rolea scolard, Directia generala educatie gi Invatare pe tot parcursul viell, Directia general Invatamant superior, echivalarea gi recunoasterea studillor gi diplomelor, Directia general Invatamant in limbile minoritailor, relajia cu parlamentul si parteneri' sociali si inspectoratele scolare judejene/inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti duc la Tndeplinice prevederile prezentulu ordi. Art, 4, — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romani, Parte | Ministrul educatii, cercetaritineretului gi sportulu, ‘Daniel Petru Funeriu Bucuresti, 26 ianuarie 2011 Nr3. 188. MINISTERUL EOUCATIEI, CERCETARIL, TINERETULUI $1 SPORTULUI ORDIN privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant In conformitate cu Hotérarea Guvernului nr. 81/2010 prvind organizareagifunctionarea Ministeruui Educate, Cercetai, Tineretuli si Sportulu, cu madficarile si completaieulterioare, in temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educatel nationale nv. 1/2011 trul educatiei, cercetari,tineretul At 1.— Pana la elaborareametodologilor pentru punerea in apttare a Logi educate najonae 72011, nvr preuniveretar ‘se apled dlepocfe ‘prvnd. orgarizarea, Rinefonarea’ sistemului de. mvalamant 91 destasurarea procesulus de invamant state sau itrafo in vigoare a Freoputl gi pe parcurul andl geolar 2090-2011 ‘ht 2. Pana a elaborarea'metocologior perry punerea in aplicare a Legler. 1/2011, calondaral de dostagurare. a txamenelornalionale, calendar de desfagurare a adrteri In Glase a Dva si graicul examenelor de. cetiicare a Sompetenielor profesonale se aproba anus, prin ordin al ministull educate, cercetai,neretulls spot Tt 3.~~Pan lnelvorarea metodologor pert punerea in apicare a Login. 1/2011, fn iavalamantl superior se aplica deporte prving orgarizarea. desfagurarea si funcjonaroa Sistomull de nvatamént afte sau inte nvigobre i ncoputl Sipe parcursul anil universtar 2010-2011 i spertului emite prezentul ordi. Art. 4. — Ministrl educatiei, cercetarl, tineretului gi sportulul mite instructiuni pentru buna desfagurare a procesului instructiv-educati, Art, 5, — Se aprobaé masuriletranzitoi privind tnvatamantul preuniversitar prevazute In anexa nr. 1, care face parte Integranta din prezentul ordin ‘Art 6. — Se aproba masuriletranzitori privind invatamantul superior prevazute Tn anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordi. ‘Art. 7. — Diectile generale, directile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetari, Tineretului si Sportulu, inspectoratele scolare judefene/al municipiului Bucuresti, Lnitatle de Tnvatamant si instituile de Invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentuli ordi. Art. 8. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Ministrul educatiei, cercetari,tineretului gi sportulul, Daniel Petru Funeriu Bucuresti, 9 februarie 2011, Nr. 3.783 ANEXA Ne 4 ‘Masurl tranzitoril privind Invayamantul preuniversitar Att. 1. — Ministerul Educatiei, Cercetari, Tineretulul si Sportuluasigura fondurle necesare pentru acordarea bursei seolare .Guvernul Romani” pana la finalizarea ccliul Simnazial de catro lov carora li s-a acordat bursa pana fa data invari Tn vigoare a Legi educafe nationale nr. 1/2011 An. 2. — Planuile-cadru 91 programele scolare pentru ‘invalamantul preuniversitar aprobate pana la inceputul 51 pe parcursul anului scolar 20102011 raman valabie pana la rodfiearea curriculumului najoral. Galendarul de Intaro in vigoare a noului curriculum se stabieste prin ordinal ministrull educate, cercetai, tineretulu si spot ‘Art. 3. — In sistomul ralional de Invatamant, unitale de Invajaimant de stat dobandesc personaltatejuridic in condtile prevazute la art. 19 gia, 45 alin. (5) s (6) cin Legea rr. 1/2011 Incepand cu anul scolar 20112012. ‘Ar. 4. ~ Pana la nrarea in vigoare a prevederlor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2071, durata studilor in Invajamantul lceal poate f. dupa caz, de 4 ani sau de Sani gi este stabi de Ministerl Educate, Cercetai, Tineretulu si Sportli ‘ar. 5. — Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (2)—(4) din Legea nr, 1/2011 se realizeazé Incepand cu anul seolar 2011-2012. ‘Act, 6. — Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (5) din Legea rr. 1/2011 se realizeazé Incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011—2012, ‘Art. 7. — Pana la finaizarea stagiului practic de catre prima serie de absolvenfi ai masterului didactic, conform Legil rr, 12011, conditile de ocupare a functilor didactice sunt cele prevazute de dispozitile aflate In vigoare la Tnceputul anului scolar 2010—2011 ‘Art 8. — Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie do absolvenfi ai masterulul didactic, conform Legii rr, 1/2011, examenul de defintvare in Invatamantul preuniversitar se realizeazé conform dispozitilor aflate in vigoare la Inceputul anului scolar 2010—2011 ‘Art, 9, — Pana la formarea corpului naijonal de experi ‘ocupatea functilor de conducere, indrumare si control se poate realiza prin detasare in interesul invatamantulul, cu respectarea dispozitilor aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010—2011 ‘Art. 10. — (1) Departamentele pentru progatirea personalului didactic's| continua actvitatea pana la sfarsitul anului universitar 2011-2012. 16 (2) Modulul 1. al departamentului pentru pregatirea ersonalului didactic intra in lichidare incepand cu anul Universitar 20112012, (3) Inmatricularea le modulul 2 se face gi fn anul universitar 20112012, acesta intrand In lichidare’incepand cu anul universitar 2012—2013. ‘Art. 11, — (1) Personalul didactic de predare, de conducere, Indrumare si control din invatémaintul preuniversitar care indeplinoste varsia de pensionare pe parcursul anului scolar 20102011 se pensioneaza la data inchelerilanului scolar (2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, Indrumare si control din invatamantul preuniversitar se poate face si in fimpul anulul scolar, cu aprobarea consiiuiul de ‘administratie al unitafi de invayamant,respectiv a inspectoratului seolar ‘Art. 12. — Director gi directorii adjunct din unitajile de Invatamant preuniversitar care ocupa functii de pregecinte sau vicepregedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, Masuri tranzitori At. 1. — Structura, organizarea si funcfionarea intituilor de invatémant superior se mentin aga cum au fost aprobate la inceputul anului universitar 2010—2011, pana la intrarea in vigoare @ noilor carte universitare i aprobarea structuri Universitallor pe faculal prin hotardre a Guvernulu ‘Art 2. — Programele de studii universitare de master, organizate in conde legi si affate in derulare la forma de invatamant la cistanfa, intra in lichidare si nu se_mai organizeaza admitere incepand cu anul uriversitar 2011-2012, At. 3. — Obligalia unverstajior de a asigura un minim de 30% din locurle de pracica necesar, inte care cel putin 50% in afara universitajior, prevazuta la at. 150 alin. (8) din Legea ducati nationale rr. 1/2011, se aplicé incepand cu anul Universita 2011-2072 Ar. 4. — Senatul univesitar poate Infinta duble specializar In conformitate cu at. 150 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, numai dupa evaluarea de catre Agontia Romana de Asigurare a Caitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si auiorizarea respectvelor programe Art 5. — Insttujile de invajamént superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012. numai la programele de studi universitare de master acreditate prin ordin al ministuluieducatil,cercetari,tneretulu s sporti, in urma evaluéri ARACIS, panda data orgenizari admiteri, dar nu mai {arziu de 1 septembrie 2011 ‘Ad. 6. — Programele de studi universitare de master intrate in procedura de evaluare anterior intra in vigoare a Legi nr 1/2011 urmeaza sé fie evaluate in conformitate cu prevederle legale in vigoare la data inceperi evaluari ‘AI. 7.— Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate tn derulare la data intra in vigoare a Leg re. 172011 s0 destagoara se finalzeaza in condiilelogale sau Contractuale aplicabile la data aprobari acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 104/9.1.2011 judetean sau nafional rebuie s& opteze, in termen de 15 zle de ta data intr in vigoare @ Legi nr. 1/2011, pentru functia de onducere, indrumate si contol din Invatarsantul prouniversitar saU pentru tuncia politica At. 13. — Personalul didactic de predare si de instuire practica cto vechime In Invatamant de peste 25 de an, cu Gradul didactic |, beneficiaza de reducerea normei didactce cu doud ore saptémanal pana a sfésitulanuli scolar 20102011. ‘Ac. 14, — Provederi art. 248 alin. (8) din Logea ar. 1/2011 0 apic incopana cu data de 1 septembrie 2011, absciventior liceelor pedagogice, i scollor postlceale pedagogice, ai colegiloruniversitare de institutor sau al ator geal echivalente, incadrat in invajamantul pregcolar si primar. ‘Ar. 15. — Prevederile art. 253 cin Legea er. 1/2011 se aplica {in conformitate cu instructunile pentru punerea in aplicare a acestuia emise de Minister Educatiel, Cercelai, Tineretului Sportului, ANEXA Ne 2 ivind Invajamantul superior Art 8.— (1) Studile postuniversitare organizate, in conditile legi, pan la intrarea in vigoare a Legii nr. 1/201% si aflate In derulare intra in lichidare gi nu se mal organizeaza admitere. (2) Organizarea programelor postuniversitare de formare $i dezvoltare profesionala continua se vor organiza Incepand cu anul_universitar 20112012, conform prevederior Legii rr. 112011 Att. 9. — Prevederie art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplica Incepand cu semestrul al [lea al anului universitar 20102011, cu exceptia contractelor la curnul Inchelate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011, aceste contracte derulandu-se pan la finalzarea lor, dar nu mai tarziu de sfarstul anului universitar 20102011. ‘Att. 10. —Prevederile art. 290 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplicd incepand cu anul universitar 2011—2012. Art. 11. — Funclia didactica de preparator universitar prevazuté de statele de ‘uncfi corespunzatoare anului Universitar 2010-2011 se_menfine pana la Indeplinirea condifilor prevazute de art, 362 alin, (1) din Legea nr, 1/2011 dar nu mai tarziu de termenul prevazut de art $62 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 ‘Art, 12. — Cadrele didactice din invatamantul superior care se pensioneaza, In conformitate cu art. 289 alin. (1), iaintea finalizari anului universitar 2010-2011 igi pot continua actvitatea aferenté anului universitar 2010-2011 dupa pensionare, fara aprobarea senatului universitar prevazuta la art, 289 alin. (3) din Legea ne. 1/2011, pana la finalizarea anului Universitar 2010—2011 Art 13. — In cazurile prevazute la art. 12 cadrele didactice pensionate sunt platite fie in regim de plata cu ora, fie prin Contractele la cumul incheiate Tnainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicandu-se art. 288 alin. (1) din Legea rr. 1/2011 conform art. 8 Gabriel S Popa EDITOR: PARLAMENTUL ROMANIEI — CAMERA DEPUTATILOR IBAN: ROSSRNCB0082000711100001 Banca ie. MONITORUL OPICTAL ‘ress pore mercials Romina — 5, ‘i IBAN: RotzTREZTo0800810000050" Dros de Trezreej Conbitae Punic ane und Sucre (cloct nam persoanelsr nels sugetare) Tol. 021.318.1206, fx 021.318.5115, emak markctng@yamaro, nlemet: www montonofil ‘Cent pent reli eu publ, Buevogt goe Panduit Sueur i's 02%-401.00.72 ‘rparut Monto Oar RA Monitoral Olt al Rominil, Parte, nr. 1049112041 contine 16 pag Pre: 3.2010 Is9n 14534495