Sunteți pe pagina 1din 2

c c

Nr.______ din data de ________

Prezentul contract de mandat se fundamenteaza pe procesul verbal al Adunarii Generale


din data de.................................., prezentat in anexa, prin care dl./dna. ................................. a fost
ales/aleasa in functie de............................................

I.Y O 
 
a.Y Asociaţia de Proprietari ..................................................................................., cu sediul în
«««««««.., str. ««««««««., nr««.., sector....«., CUI ««««««««., in
calitate de i , reprezentata prin presedinte/vicepresedinte ..................................................
si
2.Y pomnul/poamna ..................................................., domiciliat/a in localitatea
............................., str ......................................., nr .............., sector .............., posesor al actului
de identitate seria ..................., nr....................., eliberat de ................................, la data de
............................, cod numeric personal ........................................., in calitate de i  , am
incheiat prezentul contract de mandat cu respectarea urmatoarelor clauze:

II.Y 
 
Vandatarul este imputernicit de mandant sa asigure functia de:
..........................................................................................................................................................
Vandatarul are obligatia sa indeplineasca atributiile si sarcinile conform legislatiei in vigoare,
conform prevederilor statutului propriu si hotararilor Adunarii Generale a proprietarilor.

III.Y  


Prezentul contract s-a incheiat pe o durata de .............., incepnad cu data de ......................

IV.Y    


-Y Indemnizatia bruta stabilita pentru prestatie .......................................... lei
-Y pata efectuarii platii indemnizatiei ........................................................

V.Y 
 

a.Y Vandatarul se obliga:
-Y Sa execute mandatul;
-Y Sa raspunda in fata mandantului de actiunile intreprinse in vederea indeplinirii
obiectului contractului de mandat.
2.Y Vandantul se obliga:
-Y Sa indeplineasca obligatiile contractate de mandatar in limitele mandatului;
-Y Sa ii restituie mandatarului cheltuielile utili si necesare efectuate cu ocazia executatii
mandatului;
-Y Sa ii acorde mandatarului indemnizatia stabilita de comun acord, inscrisa ii prezentul
contract;
-Y Sa retina si sa vireze impozitele prevazute de lege pentru suma bruta acordata
mandatarului.

VI.Y  
 
Prezentul contract inceteaza prin:
a.Y evocarea mandatului de catre mandant;
evocarea va fi notificata mandatarului in termen de a zile de la data revocarii.
2.Y enuntarea mandatatului la mandat;
enuntarea va fi notificata mandantului in termen de a zile de la data renuntarii;
3.Y Voarteam iterdictia sau insolvabilitatea mandatatului.

VII.Y c  


a.Y Vandatarul raspunde administrativ, material, civil sau penal pentru prejudiciile
cauzate mandatantului:
-Y In cazul in care a primit bunuri spre folosinta sau documente spre utilizare in
intereseul indeplinirii functieimandatului, sar au pierit din culpa sa;
-Y pe neindeplinirea sarcinilor asumate [rin semnarea contractului de mandat.
2.Y Toate actiunile si activitatile efectuare de mandatar dupa incetarea contractului sunt
nule.
3.Y Numirea unui nou mondatar pentru aceeasi activitate cuprinde in sine revocarea
mandatului dat celui dinaiinte, din ziua in care i s-a notificat.
4.Y Prevederile prezentului constract respecta si sunt i conformitate cu dispozitiile art.
a32 ± a Cod Civil.
.Y Prezentul contrat a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

V V  
............................................. ...............................................