Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova

Disciplina: LibertăŃi fundamentale

Anul de studiu: III

LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN DISCIPLINA: LIBERTĂłI FUNDAMENTALE

1. Când a fost adoptată DeclaraŃia drepturilor omului şi cetăŃeanului ?

2. Când a ratificat România Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare

fata de femei ?

3. Care dintre documentele enumerate mai jos privind drepturile omului, nu are

caracter obligatoriu ?

4. Când a intrat în vigoare Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea

Generala a ONU ?

5. Când a fost adoptată Bill of Rights?

6. Unde a fost înscrisă pentru prima dată celebra idee

si egali in drepturi” ?

„oamenii se nasc si raman liberi

7. Cine a adoptat Declaratia Universala a Drepturilor Omului ?

8. Care dintre documentele enumerate fac parte din Carta internationala a drepturilor

omului ?

9. Când a fost adoptată Conventia europeana a drepturilor omului?

10. Când a aderat Romania la Conventia europeana a drepturilor omului?

11. Care este documentul cel mai important privind protecŃia minorităŃilor ?

12. Când a adoptat FranŃa Declaratia drepturilor omului ?

13. Unde a fost semnată Conventia Europeana privind apararea drepturilor omului ?

14. Unde a avut loc ConferinŃa în urma căreia a fost semnată Carta Natiunilor Unite ?

15. În ce an a fost adoptată Magna Charta Libertatum ?

16. Care dintre drepturile menŃionate mai jos sunt garantate de Constitutia Romaniei ?

17. Cine nu are drept de vot potrivit Constitutiei României ?

18. De la prevederile art.27 alin. 1 (inviolabilitatea domiciliului) din Constitutie, când

se poate deroga ?

19. Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati, în ce

condiŃii poate fi restrans ?

20. Care este termenul pentru măsura retinerii ce nu poate fi depăşit ?

21. Care dintre prevedri, sunt garantate de Constitutie ?

22. În ce condiŃii nu se consideră muncă forŃată potrivit Constitutiei Romaniei ?

23. Care este durata normala a zilei de lucru, potrivit Constitutiei Romaniei ?

24. Cine nu pot fi angajati ca salariati potrivit Constitutiei Romaniei ?

25. Ce drepturi au potrivit Constitutiei Romaniei cetatenii ?

26. Ce drepturi ale omului revin strainilor?

27. Ce presupune potrivit ConstituŃiei dreptul la educatie ?

28. Un cetatean roman se plange ca este discriminat in ce priveste angajarea in

munca; cine poate lua o hotarare in favoarea sa?

29. Ce poate face un stat cand considera ca un alt stat a incalcat drepturile omului ale

unor cetateni ai sai ?

30. Ce obligatii ale statelor corespund drepturilor culturale ale omului ?

31. In ce consta dreptul la munca?

32. Ce presupune respectarea dreptului la sanatate ?

33. In ce constau obligatiile statului in domeniul drepturilor economice si sociale?

34. Prin ce conventie este protejata insasi existenta grupurilor etnice minoritare ?

35. Care din drepturile urmatoare poate face obiectul restrictiilor prin lege?

36. Pentru ca un organism international sa admita o plangere privind incalcarea

drepturilor omului, ce este necesar ?

37. De la ce drepturi din cele enumerate mai jos, un stat nu poate deroga nici in caz de

pericol pentru existenta natiunii?

38. Care este forma de exercitare a drepturilor politice ?

39. In cazul unor incalcari grave ale drepturilor omului, ce se poate face ?

40. Ce atributii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului?

41. Ce document european prevede in mod detaliat drepturile persoanelor care fac

parte din minoritati?

42. Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetatenia europeana?

43. O persoana care considera ca i-au fost incalcate drepturile, cui se poate adresa ?

44. Ce presupune egalitatea in drepturi ?

45. Care din principiile aplicate de Curtea Europeana de Justitie vizeaza in mod direct

protectia drepturilor omului ?

46. De la cine pot proveni plangeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului

pentru incalcari ale Conventiei din 1950 privind drepturile si libertatile fundamentale

47. Pentru ce fapte este admisa in tratatele internationale adoptarea de legi privind

aplicarea pedepsei cu moartea?

48. Ce principii se aplica in ce priveste drepturile copilului ?

49. Ce organ de stat poate aplica in Romania amenzi pentru acte de discriminare

rasiala ?

50. Care din tratatele Uniunii Europene a prevazut pentru prima data ca Uniunea va

respecta drepturile omului ?

51. Ce procedura trebuie sa urmeze un cetatean roman pentru a ataca in contencios

administrativ un act sau o omisiune ale unui organ administrativ ?

52. Ce drepturi ale omului intra sub jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor

Omului ?

53. Ce documente adopta comitetele create prin tratate privind drepturile omului,

pentru supravegherea aplicarii tratatelor ?

54. De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici in timp de razboi ?

55. Ce presupune dreptul de a parasi liber orice tara si de a reveni in tara sa ?

56. În ce condiŃii nu pot fi folosite drepturile si libertatile acordate persoanelor ?

57. Prin ce se deosebeste substantial abordarea drepturilor omului in Carta drepturilor

fundamentale adoptata de Uniunea Europeana, fata de Conventia din 1950 adoptata in cadrul Consiliului Europei?

58. Ce poate sa faca o organizatie neguvernamentala pentru a promova respectarea

drepturilor omului?

59. In Romania au avut loc in 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Ce

persoane puteau candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile Romaniei ?

60. Pentru ce motive se pot aplica restrictii la exercitarea drepturilor la reuniune si

asociere ?

61. Exista deosebiri intre nediscriminare si egalitatea in drepturi?

62. Ce obligatii are un stat fata de alte state in domeniul drepturilor omului?

63. Cum se asigura respectarea drepturilor omului in plan intern?

64. Care din urmatoarele indatoriri revin cetatenilor romani ?

65.

Care

sunt

omului ?

principii

ce

guverneaza

drepturile

si

libertatile

fundamentale

ale

66. Care este vârsta până la care o persoană este considerată legal ca fiind copil?

67 . Unele din principiile ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului sunt specifice si dreptului comunitar, care sunt acestea ?

68. Persoanele cu tulburări psihice, internate în unităŃi de profil, pot fi convertite la

religia ortodoxă ?

69. Care sunt urmările conform principiului prioritatii reglementarilor internationale

privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului ?

70. Ce presupune principiul egalitatii in drepturi ?

71. De câte ori are acces un avocat la o persoană privată de libertate pe lună ?

72. Care este porŃia de apă potabilă pentru o persoană privată de libertate ?

73. Ce presupune principiul autorităŃii de lucru judecat ?

74. Ce presupune principiul priorităŃii dreptului comunitar ?

75. De cine este condiŃionat existenŃa principiului eficacităŃii dreptului comunitar ?

76. Ce presupune principiul recunoaşterii reciproce ?

77. Ce presupune principiul universalitatii drepturilor omului ?

78. Cum interpretaŃi noŃiunea de indivizibilitate a drepturilor fundamentale?

79. Cum sunt catalogate inegalitatile naturale ?

80. Cum poate fi interpretată libertatea de exprimare ?

81. Libertatea de a-si manifesta religia, poate face obiectul unor restrângeri ?

82. În ce condiŃii munca unei persoane nu poate fi interpretată ca fiind munca fortata ?

83. În ce condiŃii nu este permisa atingerea dreptului la viata ?

84. In statele semnatare ale Conventiei, care persoană va fi sanctionată conform legii ?

85. Conform prevederilor art. 4 din Conventie, care dintre activităŃi este considerată

muncă forŃată?

:

86. Care sunt limitarile legale ale dreptului la libertate ?

87. În ce situaŃii, nu se consideră o limitare legala a dreptului la libertate ?

88. O persoana arestata, mai are drepturi?

89. Potrivit art. 18 din Conventie, în ce condiŃii se pot aplica anumite restricŃii?

90. Limitarile drepturilor prevazute de Conventia pentru apararea drepturilor omului

si libertatilor fundamentale cum pot fi dispuse?

91. Pe timpul executării unei pedepse privative d elibertate o persoană are dreptul de

a încheia o căsătorie?

92. Câtă corespondenŃă poate expedia o persoanăprivată de libertate din penitenciar ?

93. Ce s-a semnat la 5 mai 1949 la Strasbourg?

94. Care sunt tarile care au semnat iniŃial Statutul Consiliului Europei?

95. Care sunt principiile dupa care isi orienteaza activitatea Consiliul Europei ?

96. Cine a adoptat Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor

fundamentale ?

97. Cine a ales judecatorii Comisiei Europene a Drepturilor Omului?

98. La ce obligă statele semnatare Conventia pentru apararea drepturilor omului si a

libertatilor sale fundamentale ?

99. Ce reprezintă Curtea Europeana a Drepturilor Omului?

100. Care este intervalul de timp in care se poate formula o plangere la Curtea

Europeana a Drepturilor Omului din momentul epuizarii tuturor cailor de atac interne?

101. În ce an, Romania devine membra cu drepturi depline a Consiliului Europei ?

102. În ce an, Romania a ratificat Conventia pentru apararea drepturilor omului si a

libertatilor sale fundamentale si cele 11 protocoale aditionale ?

103. Ce s-a creat prin Conventia din 1950 ?

104. Care este scopul Consiliului Europei ?

105. Care au constituit sursele de inspiratie ale Conventiei pentru apararea drepturilor

omului si a libertatilor sale fundamentale ?

106. Conventia, face parte din dreptul nostru intern ?

107. În ce condiŃii anumite persoane se pot numi persoane aflate intr-o situatie speciala ?

108. În ce condiŃii anumite persoane se pot numi persoane aflate intr-o situatie speciala ?

109. Care copii, pot fi categorisiti in persoane aflate in situatie speciala?

110. Persoanele private de libertate, pot fi separate pe timpul executării pedepsei

privative de libertate ? Pe ce criterii

111. Persoanelor private de libertate, li se asigura vreun drept ?

112. Care este scopul tratamentului penitenciar pentru persoanele private de libertate ?

113. În ce condiŃii, o persoana care a comis o infractiune, poate fi depusa in penitenciar?

114. Când este obligatoriu să ajungă mandatul de arestare la penitenciar ?

115. În ce condiŃii se va putea realiza o corecta reeducare a persoanelor private de

libertate?

116. Ce prevede sistemul legislativ in vigoare privind soarta persoanelor private

delibertate?

117. Ce Ńinută pot purta persoanele private delibertate pe timpul executarii pedepsei

privative de libertate ?

118. Al cui acord este necesar pentru internarea voluntara intr-o unitate medicala a unui

bolnav cu tulburari psihice ?

119. În ce condiŃii se poate face internarea nevoluntara intr-o unitate medicala a unui

bolnav cu tulburari psihice?

120. O persoana care sufera de afectiuni si tulburari psihice poate fi supusă unor

acŃiuni sau intervenŃii ?

121. In conformitate cu prevederile legii, cine va înregistra în evidenŃe un copil gasit

care nu are identitate ?

122. Cine a avut iniŃiativa realizarii Consiliul Europei ?

123. Care a fost scopul declarat la infiintarea Consiliului Europei ?

124. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?

125. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?

126. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?

127. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?

128. Care a fost documentul cel mai semnificativ adoptat de Consiliului Europei ?

129. Cum este definită Curtea Europeana a Drepturilor Omului?

130. În ce periade ale anului îşi desfăşoară activitatea Curtea Europeana a Drepturilor

Omului ?

131. Care este misiunea Curtii Europene a Drepturilor Omului ?

132. Care este componenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului?

133. Cine alege judecatorii in cadrul Curtii Europene a Drepturilor Omului?

134. Cine poate să dea indicaŃii judecatorilor ce fac parte din Curtea Europeana a

Drepturilor Omului ?

135. Unde se află Sediul Curtii Europene a Drepturilor Omului ?

136. Curtea Europeana a Drepturilor Omului isi poate desfasura la nevoie lucrarile şi în

altă locaŃie decât cea stabilită ?

137. Cine are responsabilitatea executarii unei hotarari a Curtii Europene a Drepturilor

Omului?

138. In conformitate cu drepturile copilului institutionalizat, acestamai are dreptul la

exprimare ?

139. Un copil institutionalizat, mai poate să menŃină legături cu cineva din afara

instituŃiei ?

140. Ce presupune principiul egalităŃii?

141. Care este perioada unui mandat pentru judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor

Omului ?

142. Un judecător de la CEDO, al cărui mandat a expirat, poate să fie reales ?

143. Care este vârsta până la care un judecător poate să funcŃioneze la CEDO ?

144. Cine conduce Curtea Europeană a Drepturilor Omului ?

145. Un judecător ales într-o funcŃie în cadrul CEDO, mai poate fi reales în aceiaşi funcŃie după

expirarea mandatului ?

146. Cum se face alegerea preşedintelului CEDO ?

147. Cine face alegerea judecătorilor în CEDO ?

148. CîŃi candidaŃi trebuie să fie din partea fiecărui stat membru pentru funcŃia de judecător al

CEDO ?

149. În cazul judecării unei cauze din Ńara sa, un judecător, poate să primească indicaŃii de la

guvernul care l-a desemnat la CEDO ?

150. Înlăturarea unui judecător de la CEDO, cine o decide ?

151. Când a fost adoptată DeclaraŃia Universală a Drepturilor omului ?

152. Un copil, are dreptul la libertatea de exprimare?

153. Un copil poate depune singur plângeri privind încălcarea drepturilor sale ?

154. Când se pronunŃă Curtea ConstituŃională cu privire la constituŃionalitatea unei legi ?

155. Cine se pronunŃă cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea

unui referendum ?

156. Cine are atribuŃiuni privind urmărirea repectării procedurii alegerii preşedintelui ?

157. CâŃi deputaŃi pot cere CurŃii ConstituŃionale să se pronunŃe cu privire la constituŃionalitatea

Regulamentului camerei ?

158. CâŃi senatori pot cere CurŃii ConstituŃionale să se pronunŃe cu privire la constituŃionalitatea

Regulamentului camerei ?

159. Care instituŃie este abilitată să se pronunŃe cu privire la confirmarea sufragiului la alegerea

preşedintelui ?

160. În ce condiŃii o persoană dotată legal cu armă de foc, poate să execute foc asupra altei

persoane ?