Regulamentul din 6 martie 2009 (Regulamentul din 2009

)
- al disciplinei militare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Domeniul de aplicare a prevederilor regulamentului

Art. 1. - Regulamentul disciplinei militare precizeaza modalitatile de implementare a disciplinei militare la toate
structurile din Ministerul Apararii Nationale si competentele comandantilor de acordare a recompenselor si de aplicare
a sanctiunilor disciplinare tuturor militarilor ce savarsesc abateri disciplinare.
Art. 2. -
(1) Personalului militar din armatele unor state straine care urmeaza cursurile institutiilor militare de invatamant din
Romania i se aplica prevederile prezentului regulament, cu particularitatile stabilite de comun acord printr-un protocol
cu reprezentantii legali ai acestora.
(2) Sensurile unor termeni si expresii utilizate in prezentul regulament sunt prevazute in anexa nr. 1.

SECTIUNEA a 2-a
Elementele deIinitorii ale disciplinei militare

Art. 3. -
(1) Disciplina militara consta in respectarea de catre militari a normelor de ordine si de comportament obligatorii
pentru mentinerea starii Iunctionale, indeplinirea misiunilor speciIice si buna desIasurare a activitatilor din armata.
(2) Indeplinirea serviciului militar impune respectarea cu strictete a regulilor de disciplina militara speciIice Armatei
Romane.
(3) Disciplina militara constituie unul dintre Iactorii determinanti ai capacitatii de lupta a armatei si se bazeaza atat
pe acceptarea constienta a normelor de comportament stabilite, cat si pe acordarea recompenselor si aplicarea
sanctiunilor prevazute in prezentul regulament.
(4) Disciplina militara implica urmatoarele masuri preventive:
a) exercitarea actului de comanda de catre comandanti;
b) indeplinirea intocmai a ordinelor, indatoririlor si atributiilor Iunctionale de catre subordonati;
c) respectarea normelor de ordine interioara, de comportare ostaseasca si civica de catre militari;
d) asumarea raspunderii pentru Iaptele proprii de catre tot personalul.
(5) Comandantul este obligat sa aplice masuri Ierme pentru prevenirea si combaterea Iaptelor care aIecteaza
disciplina militara.
Art. 4. - Directiile principale de actiune pentru implementarea disciplinei militare sunt:
a) Iundamentarea relatiilor Iunctionale din cadrul tuturor structurilor militare pe baza autoritatii legii si a
regulamentelor militare, a ordinelor si dispozitiilor emise de autoritatile competente;
b) adoptarea unor masuri preventive pentru implementarea disciplinei militare conIorm prevederilor art. 3 alin. (4);
c) Iormarea convingerilor, la toate categoriile de personal, privind corectitudinea actului de comanda;
d) promovarea unor atitudini Ierme de catre comandantii de la toate nivelurile ierarhice impotriva lipsei de
proIesionalism in planiIicarea, organizarea, desIasurarea, conducerea, evaluarea si controlul oricarei activitati in cadrul
structurilor militare;
e) asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea si educarea intregului personal;
I) promovarea exemplului personal;
g) inIormarea oportuna a intregului personal cu privire la continutul actelor normative nou-aparute, precum si la
completarile survenite in cele existente din domeniul disciplinei militare.
Art. 5. - Factorii care diminueaza disciplina militara sunt:
a) neindeplinirea de catre comandanti a tuturor responsabilitatilor si atributiilor pe linia prevenirii si sanctionarii
Iaptelor incompatibile cu calitatea de militar, incercarea de a ascunde abaterile disciplinare savarsite de catre
subordonati sau de a diminua gravitatea acestora;
b) subminarea coeziunii structurilor militare si/sau a coeziunii dintre diIeritele categorii de personal;
c) tolerarea unor maniIestari, actiuni denigratoare sau discriminatorii in randul personalului;
d) lipsa de Iermitate, ineIicienta aplicarii sanctiunilor, precum si inconsecventa actiunilor educativ-preventive;
e) nivelul de trai al personalului subordonat;
I) cunoasterea insuIicienta a subordonatilor;
g) lipsa de proIesionalism.

SECTIUNEA a 3-a
Indatoririle si raspunderile militarilor

Art. 6. - Indatoririle principale ale cadrelor militare si ale soldatilor si gradatilor voluntari sunt prevazute in Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modiIicarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 384/2006 privind
statutul soldatilor si gradatilor voluntari.
Art. 7. -
(1) Comandantii structurilor militare sunt raspunzatori de aducerea la cunostinta personalului din subordine, in partile
ce il privesc, a ordinelor si dispozitiilor, precum si de asigurarea intelegerii corecte a acestora si de implementarea
disciplinei militare de catre personalul militar.
(2) Comandantul raspunde de aplicarea normelor de disciplina militara in structura pe care o comanda.
(3) Militarii sunt raspunzatori pentru ordinele date si legalitatea acestora, pentru modul de executare a ordinelor
primite si pentru Iaptele care incalca ordinea de drept sau onoarea si demnitatea militara.
(4) Militarii sunt raspunzatori de aplicarea permanenta a prevederilor actelor normative speciIice in vigoare ce
reglementeaza disciplina militara, in domeniul proIesional in care isi desIasoara activitatea.
(5) Autorul Iaptelor ce constituie abateri disciplinare este obligat sa raporteze imediat comandantului sau nemiilocit
despre savarsirea acestora.
CAPITOLUL II
Autoritatea militara si obligatiile ce decurg din aceasta

SECTIUNEA 1
Ierarhia militara

Art. 8. - Autoritatea, competentele disciplinare si raspunderea disciplinara ale Iiecarui militar sunt determinate de
nivelul Iunctiei si gradului detinut de acesta in ierarhia militara.
Art. 9. - Comandantul, in Iunctie de situatia operativa, tehnica sau administrativa, poate acorda, in conditiile legii,
temporar, persoanelor subordonate nemiilocit delegare de competenta, in intregime sau limitat, asupra unor
atributii/sarcini ale sale. Acesta transIera acestor persoane autoritatea si responsabilitatea asupra deciziilor luate in
numele sau din punctul de vedere al disciplinei militare. Delegarea de competenta nu inlatura integral raspunderea
comandantului.

SECTIUNEA a 2-a
Autoritatea militara

Art. 10. - Comandantul reprezinta autoritatea militara investita legal cu responsabilitati si drepturi pentru exercitarea
actului de comanda in cadrul unei structuri militare.
Art. 11. - Recompensele si sanctiunile se acorda/se aplica numai pe linie directa de autoritate ierarhica.
Art. 12. - Persoanele civile cu Iunctii de conducere au dreptul de a acorda recompense sau de a aplica sanctiuni
disciplinare, potrivit Iunctiilor similare incadrate de militari.
Art. 13. - Ministrul apararii nationale este conducatorul intregului personal al armatei si are dreptul sa acorde
recompensele, respectiv sa aplice sanctiunile disciplinare prevazute in prezentul regulament.

SECTIUNEA a 3-a
Particularitati in acordarea/aplicarea recompenselor/sanctiunilor
de catre comandanti

Art. 14. -
(1) Competentele militarilor cu Iunctii de comanda cu grade superioare/inIerioare Iunctiilor prevazute in statul de
organizare de a acorda/aplica recompense/sanctiuni sunt cele corespunzatoare Iunctiei pe care acestia sunt incadrati.
(2) Au aceleasi competente de a acorda/aplica recompense/ sanctiuni disciplinare ca si titularii Iunctiilor respective
urmatoarele persoane:
a) militarii, pe timpul detasarii sau delegarii;
b) oIiterii imputerniciti sa asigure indeplinirea atributiilor unor Iunctii pentru care se acorda indemnizatie de
comanda.
Art. 15. - Cand mai multi militari indeplinesc o activitate/ misiune in comun, iar situatia lor de subordonare nu a Iost
stabilita, comandant este cel mai mare in grad, iar la grade egale comandant este cel mai mare in Iunctie. Acesta poate
propune acordarea/aplicarea recompenselor/sanctiunilor corespunzatoare Iunctiei pe care o detine in unitatea din care
Iace parte.
Art. 16. -
(1) OIiterul care conduce activitatea de control are, pe timpul desIasurarii acesteia, competente de a aplica/propune
aplicarea de sanctiuni disciplinare corespunzatoare Iunctiei pe care o detine.
(2) Sanctiunile aplicate se transmit in scris dupa terminarea activitatii de control comandantului structurii controlate,
care este obligat sa le puna in aplicare.
Art. 17. -
(1) Comandantii garnizoanelor, seIii cursurilor din institutiile militare de invatamant, seIii comenduirilor de
garnizoana, seIii organelor de transporturi militare, precum si comandantii spitalelor, complexurilor de prestari
servicii, reIacere si cazare au dreptul sa propuna sanctionarea disciplinara a militarilor cu grade si Iunctii egale sau
inIerioare, care au savarsit abateri de la disciplina militara pe timpul:
a) executarii serviciului interior si a celui de control in garnizoana;
b) detasarii/delegarii, in interesul serviciului;
c) transportului pe cai de comunicatie Ieroviare, rutiere, aeriene sau navale;
d) concediului, permisiei sau invoirii;
e) internarii in spital sau eIectuarii unui tratament.
(2) Propunerile de sanctionare prevazute la alin. (1) sunt transmise comandantilor nemiilociti ai militarilor ce au
savarsit abateri disciplinare si care se aIla detasati/delegati in unitatile militare pe care acestia le conduc, in maximum
6 luni de la data savarsirii abaterii disciplinare.
Art. 18. - Soldatii si gradatii voluntari numiti sa conduca misiuni independente au dreptul de a propune acordarea
recompenselor/aplicarea sanctiunilor similar comandantului de pluton.

SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile comandantului privind disciplina militara

Art. 19. - Potrivit Iunctiei pe care este incadrat si autoritatii date de aceasta, comandantul este obligat:
a) sa cunoasca si sa aplice, in toate impreiurarile, indatoririle ce ii revin conIorm actelor normative/actelor normative
speciIice in vigoare privind disciplina militara;
b) sa ia decizii, sa le exprime prin ordine scurte, clare si precise, sa asigure conditiile necesare indeplinirii acestora si
sa urmareasca executarea lor, asumandu-si intreaga raspundere privind disciplina militara;
c) sa cultive si sa dezvolte la subordonati sentimentul demnitatii si onoarei militare, raspunderea personala Iata de
indeplinirea atributiilor Iunctionale si a ordinelor primite, respectarea prevederilor legilor si ale actelor normative
speciIice;
d) sa ordone executarea unor actiuni numai in temeiul legii;
e) sa respecte drepturile si libertatile Iundamentale ale subordonatilor, precum si personalitatea si demnitatea
acestora;
I) sa rezolve cererile subordonatilor in limitele competentelor pe care le are sau sa raporteze ierarhic cand acestea
depasesc posibilitatile sale de solutionare;
g) sa Iie principial, drept si exigent in relatiile de serviciu cu subordonatii si in aprecierea activitatii lor;
h) sa Iie exemplu pozitiv pentru subordonati in toate impreiurarile;
i) sa ia toate masurile pentru prevenirea abaterilor disciplinare si sa combata practicile neregulamentare;
i) sa acorde recompense si sa aplice sanctiuni disciplinare in concordanta cu competentele conIerite de prezentul
regulament;
k) sa analizeze starea disciplinei militare la termenele prevazute prin reglementarile in vigoare sau ori de cate ori este
nevoie si sa ia masurile ce se impun;
l) sa permita subordonatilor sa isi iustiIice Iaptele ce le sunt reprosate.

SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile militarilor subordonati privind disciplina militara

Art. 20. - Militarul subordonat are obligatia sa cunoasca toate drepturile si indatoririle ce ii revin conIorm prezentului
regulament si sa execute ordinele, misiunile incredintate si atributiile ce ii revin conIorm regulamentelor in vigoare si
Iisei postului, Iiind raspunzator de indeplinirea acestora.
Art. 21. -
(1) Neindeplinirea unui ordin dat de comandant sau alta autoritate legala nu constituie abatere de la disciplina militara
daca ordinul nu este dat in Iorma prevazuta de lege si nu este in concordanta cu actele normative in vigoare, obiceiurile
razboiului si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), militarii sunt obligati sa raporteze despre neexecutarea ordinului seIului nemiilocit
al celui care a dat ordinul.

SECTIUNEA a 6-a
Modalitatile de realizare a disciplinei militare

Art. 22. - Disciplina militara se realizeaza prin:
a) respectarea stricta a actelor normative in vigoare si a iuramantului militar;
b) intarirea coeziunii in cadrul structurilor militare si aIirmarea spiritului camaraderesc;
c) exigenta Iata de sine si Iata de subordonati;
d) aplicarea cu corectitudine si obiectivitate a masurilor stimulative si a celor coercitive;
e) desIasurarea activitatilor cu caracter educativ, pe categorii de militari si individual;
I) exemplul personal in relatiile de serviciu si in societate.

CAPITOLUL III
Recompense si sanctiuni disciplinare

SECTIUNEA 1
Recompense

Art. 23. - Cadrelor militare, precum si soldatilor si gradatilor voluntari, participanti la actiuni militare, in mod
individual sau colectiv, li se acorda, in conditiile legii, decoratii, distinctii militare, precum si titluri onoriIice.
Art. 24. -
(1) Pentru acte de eroism, curai si devotament in executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite in
indeplinirea indatoririlor ce le revin, cadrelor militare li se pot conIeri decoratii.
(2) Pentru vechime in activitate si rezultate meritorii, cadrelor militare li se pot conIeri medalii si ordine militare.
(3) Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, cadrelor militare li se pot acorda urmatoarele recompense
morale si materiale:
a) multumiri;
b) Ielicitari;
c) diplome de merit;
d) citarea prin ordin de zi pe unitate;
e) conIerirea de distinctii si insemne militare;
I) acordarea de arme de aparare si paza cu inscrisuri gravate, in conditiile legii;
g) premii in bani sau in obiecte.
Art. 25. - Recompensele ce se pot acorda cadrelor militare in rezerva, pe timpul cat sunt concentrate sau mobilizate
ori in retragere, sunt:
a) multumiri;
b) Ielicitari;
c) conIerirea de decoratii;
d) conIerirea de distinctii si insemne militare;
e) premii in bani sau in obiecte.
Art. 26. -
(1) Pentru servicii exceptionale aduse statului si poporului, pentru acte de eroism savarsite pe timpul indeplinirii
indatoririlor militare ori pentru merite deosebite in activitate, soldatilor si gradatilor voluntari le pot Ii conIerite, in
conditiile legii, decoratii.
(2) Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, soldatilor si gradatilor voluntari li se pot acorda
urmatoarele recompense morale si materiale:
a) multumiri;
b) Ielicitari;
c) IotograIierea langa drapelul de lupta desIasurat al unitatii militare din care Iac parte;
d) diplome de merit;
e) citarea prin ordin de zi pe unitate;
I) conIerirea de distinctii si insemne militare;
g) premii in bani sau in obiecte.
Art. 27. -
(1) Recompensele ce se pot acorda studentilor din institutiile militare de invatamant superior sunt:
a) multumiri;
b) Ielicitari;
c) permisii de merit;
d) premii in bani sau in obiecte;
e) IotograIierea langa drapelul de lupta desIasurat al unitatii militare din care Iac parte;
I) diplome de merit;
g) citarea prin ordin de zi pe unitate;
h) scrisori de multumire;
i) certiIicat de merit;
i) conIerirea de decoratii;
k) inaintarea in gradul urmator;
l) inscrierea pe placa de onoare a gradului, numelui si prenumelui studentilor absolventi ca seIi de promotii din
institutiile militare de invatamant superior;
m) conIerirea de distinctii si insemne militare.
(2) Recompensele care se pot acorda elevilor militari din colegiile militare liceale si scolile militare de maistri
militari si suboIiteri sunt prevazute in "I.M.-3/14, Norme de organizare si Iunctionare a colegiilor militare liceale",
aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.113/2006*, si in "I.M.-3/3, Norme de organizare si
Iunctionare a Scolilor militare de maistri militari si suboIiteri", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr.
M.85/2003*.

*Ordinele ministrului apararii nationale nr. M.85/2003 si M.113/2006 nu au Iost publicate in Monitorul OIicial al
Romaniei, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.
Art. 28. - Recompensele se acorda Iara partinire, diIerentiat si, dupa caz, individual sau in grup. Pentru aceeasi Iapta
se acorda o singura recompensa.
Art. 29. -
(1) Competentele comandantilor de a acorda recompense sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Competentele comandantilor de a acorda distinctii si insemne militare sunt stabilite prin "S.M.G./M.R.U.-1.1,
Instructiuni privind distinctiile militare onoriIice din Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr.
M.152/2006**.

**Ordinul ministrului apararii nr. M.152/2006 nu a Iost publicat in Monitorul OIicial al Romaniei, Partea I, deoarece
avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

SECTIUNEA a 2-a
Particularitati privind acordarea recompenselor

Art. 30. - Multumirile pot Ii verbale sau scrise pentru cadrele militare, in Iunctie de importanta Iaptei, si numai
verbale pentru soldatii si gradatii voluntari, precum si pentru studentii/elevii din institutiile militare de invatamant.
Art. 31. -
(1) Permisia de merit poate Ii de pana la 10 zile, la care se adauga timpul necesar pentru deplasare, dus-intors.
(2) Militarilor recompensati cu permisii de merit li se pot asigura documente de transport, potrivit prevederilor legale
in vigoare.
Art. 32. - Felicitarile se adreseaza verbal sau in scris, individual sau in grup, pe categorii de militari sau structuri
militare.
Art. 33. - Premiile in bani sau in obiecte se acorda in conIormitate cu normele legale in vigoare; obiectele pe care se
pot grava inscrisuri pot Ii de utilitate personala sau simbolice.
Art. 34. - Inmanarea IotograIiei militarului langa drapelul de lupta desIasurat al unitatii militare din care Iace parte
are loc in cadru Iestiv, la adunarea unitatii/subunitatii; activitatea se desIasoara distinct, neIiind cumulata cu alte
activitati.
Art. 35. - Citarea prin ordin de zi pe unitate se Iace prin inscrierea gradului, numelui, prenumelui si a Iaptei in ordinul
de zi pe unitate dat de comandantul care il recompenseaza.
Art. 36. - Scrisorile de multumire se trimit parintilor, sotiei sau, dupa caz, altor rude ale studentului recompensat din
institutia militara de invatamant superior.
Art. 37. - CertiIicatul de merit se acorda studentilor/elevilor din institutiile militare de invatamant la terminarea
studiilor, pentru rezultate Ioarte bune in procesul de instruire si o conduita exemplara. Modelul acestuia este prezentat
in anexa nr. 3.
Art. 38. - Inscrierea pe placa de onoare a gradului, numelui si prenumelui studentilor absolventi ca seIi de promotii
din institutiile militare de invatamant superior se Iace la Iinalizarea studiilor.

SECTIUNEA a 3-a
Sanctiuni disciplinare

Art. 39. -
(1) Pentru abateri de la disciplina militara, neindeplinirea indatoririlor, incalcarea normelor de conduita militara, a
regulilor de convietuire sociala, cadrelor militare li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) mustrare scrisa;
c) retrogradare in Iunctie;
d) amanarea inaintarii in gradul urmator pe timp de 1-2 ani;
e) trecerea in rezerva.
(2) Cadrelor militare in rezerva/retragere, pentru comportare nedemna, in situatii in care poarta uniIorma militara, li
se retrage dreptul de a o purta. Retragerea dreptului de a purta uniIorma militara pentru cadrele militare in
rezerva/retragere se Iace conIorm procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului apararii nationale nr.
M.146/2003*** privind ocaziile in care se poarta uniIorma militara de catre cadrele militare in rezerva si in retragere.
***Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.146/2003 nu a Iost publicat in Monitorul OIicial al Romaniei, Partea I,
deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 40. - Pentru abateri de la disciplina militara, neindeplinirea indatoririlor, incalcarea normelor de conduita
militara, a regulilor de convietuire sociala, soldatilor si gradatilor voluntari li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) mustrare scrisa;
c) diminuarea soldei lunare cu 5°-20°, pe o perioada de la o luna la 3 luni;
d) amanarea promovarii in grad, pe o perioada de la unu la 2 ani;
e) desIacerea disciplinara a contractului de munca.
Art. 41. -
(1) Studentilor din institutiile militare de invatamant superior li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) mustrare verbala;
c) retrogradarea in grad/Iunctie;
d) exmatriculare.
(2) Sanctiunile ce se pot acorda elevilor militari din colegiile militare liceale si scolile militare de maistri militari si
suboIiteri sunt cele prevazute in "I.M.-3/14, Norme de organizare si Iunctionare a colegiilor militare liceale", aprobate
prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.113/2006*, si "I.M.-3/3, Norme de organizare si Iunctionare a
Scolilor militare de maistri militari si suboIiteri", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.85/2003*.

*Ordinele ministrului apararii nationale nr. M.85/2003 si M.113/2006 nu au Iost publicate in Monitorul OIicial al
Romaniei, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 42. -
(1) Constituie abateri de la disciplina militara urmatoarele Iapte care compromit onoarea si demnitatea militara:
a) acordarea de recompense nemeritate sau aplicarea de sanctiuni disciplinare neiustiIicate subordonatilor;
b) imprumuturile de bani si/sau bunuri materiale de la subordonati;
c) dezinIormarea sau tainuirea unor Iapte de indisciplina savarsite in unitate sau subunitate;
d) lipsa de sinceritate sau a curaiului raspunderii pentru Iaptele comise;
e) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri si sesizari individuale/petitii in grup neconIorme cu realitatea;
I) ascunderea sau nedeclararea identitatii in cazul comiterii unor abateri sau reIuzul de a se legitima la cererea
comandantilor si superiorilor in grad sau a organelor militare de control;
g) prezentarea la program sau la intrarea in serviciu sub inIluenta bauturilor alcoolice/drogurilor sau consumul
acestora in timpul programului, serviciului, exercitiilor si misiunilor; consumul de bauturi alcoolice in unitate este
permis doar in cadru organizat si aprobat, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare;
h) lipsa de respect maniIestata Iata de comandanti, superiori, egali sau inIeriori in grad;
i) participarea voluntara la maniIestarile unor comunitati religioase sau organizatii prin care se aduc atingere
demnitatii militarului, statului sau natiunii romane si emiterea unor opinii discriminatorii Iata de grupuri de persoane
sau entitati sociale;
i) participarea la activitati cu caracter politic care au ca eIect implicarea institutiei militare;
k) portul neregulamentar al uniIormei, gradelor si insemnelor militare;
l) nerespectarea regulilor de igiena individuala si colectiva;
m) instigarea altor militari sau Iavorizarea cu intentie a acestora la savarsirea de Iapte care constituie abateri
disciplinare.
(2) Reprezinta abateri de la disciplina militara urmatoarele Iapte privind exercitarea atributiilor Iunctionale:
a) incalcarea normelor de evaluare a perIormantelor subordonatilor;
b) nerespectarea atributiilor de serviciu sau superIicialitate in indeplinirea acestora;
c) neexecutarea la timp a controalelor stabilite prin reglementarile in vigoare, din cauze ce tin de persoana respectiva;
d) neacordarea la timp a drepturilor legale ce se cuvin militarilor;
e) dezinteresul in pregatirea personala;
I) neintretinerea armamentului si a tehnicii din dotare;
g) incalcarea reglementarilor in vigoare privind protectia inIormatiilor clasiIicate nationale, NATO si UE;
h) ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizata a corespondentei;
i) introducerea sau detinerea, Iara aprobarea persoanelor in drept, intr-o unitate militara, la bordul unei nave ori
aeronave sau in orice alt loc unde stationeaza militari a bauturilor alcoolice, drogurilor sau a materialelor periculoase;
i) introducerea uneia sau a mai multor persoane, Iara aprobare, intr-o unitate militara, la bordul unei nave sau
aeronave, in raionul de dispunere/tabere sau cartiruire;
k) maniIestarea de slabiciune si partinire Iata de subordonatii care comit abateri de la disciplina militara;
l) incalcarea normelor de conduita militara in unitate.
(3) Constituie abateri de la disciplina militara urmatoarele Iapte privind indeplinirea misiunilor/activitatilor:
a) neincadrarea in programul orar al unitatii;
b) devierea, Iara motiv, de la itinerarul Iixat;
c) absenta nemotivata de la serviciu, pana la 24 de ore;
d) neraportarea despre executarea ordinelor primite;
e) intarzierile in executarea sau transmiterea ordinelor primite;
I) incredintarea vehiculului, navei sau aeronavei altei persoane ori parasirea acestora Iara aprobare;
g) neindeplinirea misiunii in conditiile ordonate;
h) sustragerea de la activitatile ordonate pe linie de garnizoana;
i) parasirea Iara aprobare a unitatii sau a locului de dispunere/cartiruire ori a taberei;
i) patrunderea Iara autorizare intr-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut in acest sens;
k) sustragerea de la indeplinirea serviciului sau de la desIasurarea activitatilor speciIice;
l) Iumatul sau aprinderea Iocului in locuri nepermise;
m) nerespectarea normelor de protectie a mediului, sanatate si securitate in munca si P.S.I.
(4) Faptele prevazute la alin. (1)-(3) constituie abateri de la disciplina militara si se sanctioneaza numai daca nu
constituie inIractiuni sau contraventii.
Art. 43. -
(1) Competentele comandantilor de a aplica sanctiuni disciplinare sunt prevazute in anexa nr. 4.
(2) In cazul in care un militar savarseste una dintre contraventiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru
sanctionarea Iaptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu
modiIicarile si completarile ulterioare, comandantul unitatii din care Iace parte contravenientul, pe baza procesului-
verbal de constatare, daca este intemeiat, va dispune masuri pentru aplicarea dispozitiilor art. 55 lit. b) sau c) din
prezentul regulament, dupa caz.
Art. 44. - Avertismentul este sanctiunea aplicata pentru o abatere de la disciplina militara. Prin aceasta se atrage
atentia militarului ca la o noua abatere va primi o sanctiune mai aspra.
Art. 45. - Mustrarea verbala sau mustrarea scrisa, dupa caz, se aplica pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu
care nu aIecteaza esential atributiile principale ale postului sau Iunctiei. Mustrarea verbala sau mustrarea scrisa, dupa
caz, reprezinta o sanctiune mai aspra decat avertismentul.
Art. 46. - Retrogradarea in grad se aplica studentilor/elevilor din institutiile militare de invatamant pentru lipsa de
exigenta si de raspundere in mentinerea si intarirea disciplinei militare.
Art. 47. - Retrogradarea in Iunctie a cadrelor militare in activitate si a studentilor/elevilor din institutiile militare de
invatamant se aplica in situatia neindeplinirii in mod repetat a atributiilor de serviciu, atunci cand dovedesc constant
lipsa de exigenta si de raspundere pentru mentinerea si intarirea disciplinei militare. Propunerile de retrogradare in
Iunctie se Iac de catre comandantii nemiilociti/directi, dupa caz.
Art. 48. -
(1) Trecerea in rezerva a cadrelor militare, cat si desIacerea disciplinara a contractului soldatilor si gradatilor voluntari
se aplica atunci cand se comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau ale altor dispozitii legale.
(2) Exmatricularea studentilor/elevilor din institutiile militare de invatamant se aplica atunci cand se comit abateri
grave de la prevederile regulamentelor militare generale, ale regulamentelor de organizare si Iunctionare proprii sau
ale altor dispozitii legale.
Art. 49. - Comandantii unitatilor militare imputerniciti sau numiti prin cumul de Iunctii au competente de a
acorda/aplica recompense/sanctiuni disciplinare ca si titularii Iunctiilor pe care acestia le indeplinesc.

SECTIUNEA a 4-a
Aplicarea si executarea sanctiunilor disciplinare

Art. 50. -
(1) Abaterea de la disciplina militara este singurul temei legal al sanctiunii disciplinare.
(2) Sanctiunea disciplinara se stabileste individual si se aplica numai dupa ce s-a probat vinovatia celui in cauza.
(3) Abaterile de la disciplina militara se sanctioneaza numai daca s-a luat cunostinta de acestea in termen de 6 luni de
la savarsire.
Art. 51. -
(1) Pentru o abatere de la disciplina militara se aplica o singura sanctiune disciplinara.
(2) Pentru savarsirea concomitent a mai multor abateri de la disciplina militara se aplica sanctiunea disciplinara cea
mai aspra.
Art. 52. - In cazul in care Iapta militarului a Iost sesizata ca abatere de la disciplina militara si ca inIractiune,
procedura angaiarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, a scoaterii de
sub urmarire penala ori a incetarii urmaririi penale sau pana la data la care instanta iudecatoreasca dispune achitarea
sau incetarea procesului penal.
Art. 53. - La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii de la disciplina
militara, de impreiurarile in care aceasta a Iost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea
generala, precum si de existenta in antecedentele persoanei a altor sanctiuni disciplinare.
Art. 54. - Comandantul organizeaza si conduce activitatile de pregatire si educare a personalului in scopul prevenirii
si eliminarii abaterilor de la disciplina militara, iar in cazul savarsirii acestora ia masuri Ierme de sanctionare a celor
vinovati si de eliminare a cauzelor care le-au provocat.
Art. 55. - Pentru o abatere disciplinara comandantul poate lua una dintre urmatoarele masuri:
a) sa atraga atentia subordonatului asupra Iaptei savarsite si a consecintelor acesteia si sa-i indice modul de
comportare in viitor;
b) sa aplice o sanctiune disciplinara, conIorm competentelor, sau sa Iaca propuneri pentru sanctionarea disciplinara
catre persoanele care au aceasta competenta;
c) sa Iaca propuneri sau sa ordone cercetarea si iudecarea Iaptei in consiliul de onoare sau in consiliul de iudecata ori
in comisia de cercetare prealabila, conIorm competentelor prevazute de actele normative in vigoare.
Art. 56. -
(1) Pentru soldatii si gradatii voluntari, aplicarea si executarea sanctiunilor disciplinare se Iac in conIormitate cu
dispozitiile art. 29 si art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006.
(2) Cercetarea prealabila disciplinara a soldatilor si gradatilor voluntari trebuie sa se incheie in cel mult 25 de zile
calendaristice de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii.
Art. 57. - Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio sanctiune disciplinara dintre cele prevazute la art. 39, cu exceptia
avertismentului, nu poate Ii dispusa pentru cadrele militare mai inainte de cercetarea si iudecarea Iaptelor de catre
consiliile de onoare sau consiliile de iudecata, dupa caz.
Art. 58. - Comandantul nemiilocit al comandantului care a aplicat sanctiunea, in cazul in care apreciaza ca aceasta nu
este in concordanta cu gradul de vinovatie probata, ordona reanalizarea cazului intr-un termen de pana la 5 zile
lucratoare de la data cand a Iost inIormat despre aceasta.
Art. 59. -
(1) Sanctiunea disciplinara se executa, de regula, imediat dupa ce a Iost stabilita si adusa la cunostinta militarului
sanctionat, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) in cazul in care militarul sanctionat disciplinar se gaseste in curs de indeplinire a unei misiuni; in acest caz,
sanctiunea se va executa dupa inapoierea sa la unitatea de care apartine;
b) in cazul in care militarul se aIla in aIara orelor de program, iar comandantii de subunitati lipsesc din unitate; in
aceasta situatie oIiterul de serviciu pe unitate ia cunostinta de savarsirea abaterii de la disciplina militara si, in Iunctie
de gravitatea abaterii savarsite de militar, raporteaza comandantului unitatii, imediat sau la inceperea programului;
c) in cazul in care militarul se aIla sub inIluenta bauturilor alcoolice/drogurilor sau maniIesta tulburari de
comportament; in acest caz, aplicarea sanctiunii disciplinare se amana pana cand acesta revine la starea normala,
conIirmata de medicul de specialitate;
d) sanctiunea amanarii inaintarii in gradul urmator pe timp de 1-2 ani este adusa la cunostinta in termen de 30 de zile
militarului care a savarsit abaterea de la disciplina militara, urmand ca termenul eIectelor sanctiunii sa inceapa sa curga
de la data cand militarul sanctionat indeplineste conditiile de inaintare in grad, conIorm Ghidului carierei militare.
(2) Militarul sanctionat disciplinar in aIara unitatii militare de catre comandanti Iata de care nu se aIla in relatii de
subordonare, dar care au acest drept, este obligat ca la sosirea in unitate sa raporteze imediat, pe cale ierarhica,
comandantului unitatii militare despre aceasta.
Art. 60. -
(1) Decizia privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare se emite in Iorma scrisa si se ia in termen de cel mult 30 de
zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de abaterile disciplinare.
(2) Modelul deciziei privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare este prevazut in anexa nr. 5.
SECTIUNEA a 5-a
Suspendarea, amanarea, anularea si radierea sanctiunilor disciplinare

Art. 61. - Sanctiunile disciplinare se pot suspenda, amana sau anula numai prin decizia persoanei care le-a aplicat, a
seIilor directi ai acesteia, precum si prin decizia esalonului superior sau a instantei de contencios.
Art. 62. -
(1) Amanarea si suspendarea sanctiunilor disciplinare se pot aplica in urmatoarele situatii:
a) la criza;
b) la razboi;
c) calamitate naturala;
d) internari in spital;
e) eIectuarea unui tratament medical;
I) alte situatii obiective.
(2) Suspendarea sanctiunilor disciplinare este masura care implica intarzierea executarii sanctiunii Iata de termenele
legale, pe o perioada determinata, datorata unor situatii precum cele prevazute la alin. (1). Executarea sanctiunii se reia
la terminarea termenului de suspendare.
Art. 63. - Amanarea sanctiunilor disciplinare este masura care implica intarzierea aplicarii sanctiunii Iata de
termenele legale, datorata unor situatii precum cele prevazute la art. 62 alin. (1). Amanarea aplicarii sanctiunii are loc
pana cand situatia revine la normalitate.
Art. 64. -
(1) Anularea unei sanctiuni disciplinare constituie masura prin care o sanctiune disciplinara este desIiintata, retroactiv,
de la data emiterii deciziei privind aplicarea sanctiunii, eIectele acesteia Iiind nule. Anularea unei sanctiuni disciplinare
se speciIica in documentele de evidenta.
(2) Comandantul care a aplicat o sanctiune disciplinara si ia cunostinta, pe orice cale, de aplicarea eronata a acesteia,
Iara temei legal sau asupra altei persoane, este obligat sa emita o decizie de anulare a sanctiunii aplicate, imediat dupa
ce a constatat acest Iapt.
(3) Comandantul poate anula sanctiunile disciplinare pe care le-a aplicat, in totalitate sau partial, inainte de executare
sau pe timpul executarii acestora.
Art. 65. - Sanctiunile disciplinare aplicate de esalonul superior sunt amanate, suspendate sau anulate Iie la initiativa
acestui esalon, in cadrul unei masuri de ansamblu, Iie la propunerea comandantului nemiilocit/direct al celui
sanctionat.
Art. 66. -
(1) Prin radierea unei sanctiuni disciplinare se prezuma ca acea sanctiune nu mai exista pentru viitor.
(2) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept dupa cum urmeaza:
a) avertismentul si mustrarea scrisa - se radiaza in termen de 6 luni de la aplicare;
b) diminuarea soldei lunare cu 5°-20° si amanarea inaintarii/promovarii in gradul urmator pe o perioada de la unu
la 2 ani - se radiaza in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au Iost aplicate;
c) retrogradarea in Iunctie - se radiaza in termen de un an calendaristic de la data aplicarii sanctiunii. Dupa curgerea
acestui termen, cadrul militar poate candida pentru ocuparea unei Iunctii conIorm gradului si pregatirii sale.
(3) Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin act administrativ al comandantului unitatii. Radierea
sanctiunilor disciplinare se speciIica in documentele de evidenta.
(4) Pentru motive intemeiate, comandantul poate acorda, conIorm competentelor prevazute in anexa nr. 4, ca
recompensa, radierea unei sanctiuni disciplinare, cu exceptia trecerii in rezerva, desIacerii contractului de munca sau
exmatricularii, dupa caz, inaintea termenelor prevazute la alin. (2).

SECTIUNEA a 6-a
Raspunderea disciplinara

Art. 67. - In cazul savarsirii unei Iapte cu caracter inIractional de catre un militar subordonat, comandantul unitatii
militare trebuie sa sesizeze imediat organul de urmarire penala. Comandantul este obligat sa raporteze comandantului
ierarhic despre aceasta situatie.
Art. 68. - Daca pentru Iapta savarsita s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala,
incetarea procesului penal intentat militarului ori achitarea acestuia, militarul poate Ii sanctionat, daca Iapta comisa
constituie abatere de la disciplina militara, in conditiile prezentului regulament.
Art. 69. - Pentru abateri disciplinare, militarii pot Ii trimisi, dupa caz, in Iata consiliului de onoare, consiliului de
iudecata sau a comisiei de cercetare prealabila, avand permanent dreptul la audienta, aparare si petitie. Consiliile de
onoare, consiliile de iudecata sau comisiile de cercetare prealabila Iunctioneaza potrivit regulamentelor proprii.

SECTIUNEA a 7-a
Cai de atac impotriva deciziei privind aplicarea
sanctiunii disciplinare

Art. 70. -
(1) Militarii nemultumiti de sanctiunea aplicata ca urmare a savarsirii abaterilor de la disciplina militara se pot adresa
comandantului nemiilocit al celui care a emis decizia de sanctionare, printr-un raport scris in care sa argumenteze
demersul lor.
(2) Comandantul nemiilocit al celui care a emis decizia privind aplicarea sanctiunii disciplinare a unui militar din
subordine si care a Iost sesizat prin raport scris despre aceasta este obligat sa numeasca o comisie de cercetare, care va
propune o noua decizie. Prin aceasta decizie se poate lua masura mentinerii sau anularii sanctiunii disciplinare ori se
poate aplica o alta sanctiune disciplinara.
(3) Termenul in care se poate inainta raportul prevazut la alin. (1) este de 30 de zile lucratoare de la data comunicarii
deciziei privind aplicarea sanctiunii disciplinare. Inaintarea raportului prevazut la alin. (1) suspenda aplicarea
sanctiunii disciplinare.
(4) Decizia prevazuta la alin. (2) poate Ii atacata la instanta de contencios administrativ competenta, cu respectarea
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modiIicarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL IV
Aducerea la cunostinta, evidenta recompenselor si a
sanctiunilor disciplinare.
Analiza starii disciplinei militare

SECTIUNEA 1
Aducerea la cunostinta a recompenselor
si a sanctiunilor disciplinare

Art. 71. - Recompensele se aduc la cunostinta militarilor astIel:
a) cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari - verbal sau in scris, conIorm prezentului regulament;
b) studentilor si elevilor din institutiile militare de invatamant - verbal, in Iata personalului subunitatii/unitatii.
Art. 72. - Sanctiunile disciplinare se aduc la cunostinta militarilor astIel:
a) cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari - in scris, conIidential ori la adunarea ordonata a cadrelor
militare, respectiv a soldatilor si gradatilor voluntari, unde participa numai militarii cu grade egale sau mai mari decat
ale militarilor sanctionati;
b) studentilor si elevilor din institutiile militare de invatamant - verbal, in Iata subunitatii/unitatii, si/sau in scris.
Art. 73. -
(1) Aducerea la cunostinta a sanctiunilor disciplinare pentru abaterile savarsite de militari pe timpul indeplinirii
serviciului interior sau a celui de lupta permanent se Iace dupa iesirea acestora din serviciu.
(2) In cazul savarsirii unor abateri grave, militarii considerati vinovati sunt inlocuiti imediat din serviciile mentionate
la alin. (1).

SECTIUNEA a 2-a
Evidenta recompenselor si a sanctiunilor disciplinare

Art. 74. - Comandantii sunt obligati sa raporteze ierarhic, verbal sau in scris, despre toate recompensele acordate si
sanctiunile disciplinare aplicate, potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 75. - Evidenta recompenselor si a sanctiunilor disciplinare se tine astIel:
a) pentru cadrele militare, in Iisa matricola din memoriul original al acestora si in registrul de evidenta a
recompenselor si sanctiunilor pentru cadrele militare;
b) pentru soldati si gradati voluntari, in Iisa matricola din dosarul personal al acestora si in registrul de evidenta a
recompenselor si sanctiunilor pentru soldati si gradati voluntari;
c) pentru studentii/elevii din institutiile militare de invatamant, la companie/similare, in registrul de evidenta
nominala a studentilor/elevilor, unde se inscriu motivul recompensarii/ sanctionarii si numele comandantului care a
aplicat acea masura, precum si la nivel de institutie de invatamant militar, in Iisele de evidenta a studentilor/elevilor.
Art. 76. - Comandantul unitatii militare este obligat sa controleze Iisele matricole ale cadrelor militare, iar seIul de
stat maior al unitatii, registrele cu evidenta nominala si Iisele de evidenta a soldatilor si gradatilor voluntari, pentru a
constata daca recompensele acordate si sanctiunile disciplinare aplicate sunt regulamentare, iar evidenta lor este tinuta
corect.

SECTIUNEA a 3-a
Analiza starii disciplinei militare

Art. 77. - Periodic, la Iiecare structura militara, comandantul analizeaza starea disciplinei militare, urmarind
stabilirea modului in care este inIluentat procesul de instructie si de invatamant, cauzele care au Iavorizat producerea
de evenimente ori abateri disciplinare, si ordona masuri pentru prevenirea acestora.
Art. 78. - Nivelul disciplinei militare se analizeaza la Iiecare structura militara in cadrul activitatii de evaluare
periodica a starii structurilor militare, astIel:
a) la pluton - zilnic;
b) la companie/similara - saptamanal;
c) la batalion/similar, regiment/similar, brigada/similar - semestrial, de regula la sIarsitul etapelor de instructie in
prima decada a lunii urmatoare, si cand comandantul apreciaza ca este necesar, in cadrul sedintelor de lucru;
d) la divizie/similar - anual, in ultima decada a anului de instructie, si cand comandantul apreciaza ca este necesar, in
cadrul sedintelor de lucru;
e) la institutiile militare de invatamant - la sIarsitul Iiecarui an de invatamant si cand comandantul apreciaza ca este
necesar, in cadrul sedintelor de lucru;
I) la statele maiore ale categoriilor de Iorte ale armatei, la comandamentele de arma, la Comandamentul operational
intrunit - anual si cand comandantul apreciaza ca este necesar, in cadrul sedintelor de lucru.
Art. 79. - Analiza starii disciplinei militare pe garnizoana se organizeaza si se desIasoara anual, pana la data de 15
ianuarie pentru anul precedent, si este condusa de catre comandantul garnizoanei. La aceasta activitate participa
comandantii unitatilor militare, cadrele nominalizate de catre comandantul garnizoanei si invitati din randul
autoritatilor publice locale, precum si al structurilor de ordine publica si siguranta nationala.
Art. 80. - Structurile militare, de la batalion corp aparte in sus, inainteaza pe cale ierarhica rapoartele-sinteza privind
starea disciplinei militare pe anul precedent, astIel incat, in termen de 15 zile de la Iinalizarea anului de instructie,
statele maiore ale categoriilor de Iorte ale armatei, comandamentele de arma, Comandamentul operational intrunit,
directiile centrale si celelalte structuri subordonate nemiilocit structurilor centrale sa poata centraliza rapoartele de la
toti subordonatii nemiilociti si, ulterior, sa elaboreze propriile rapoarte-sinteza.
Art. 81. -
(1) Pe baza rapoartelor-sinteza primite de la structurile militare subordonate, in termen de 30 de zile de la Iinalizarea
anului de instructie, structurile centrale ale Ministerului Apararii Nationale centralizeaza, elaboreaza si trimit
Serviciului politie militara din Statul Maior General "Sinteza privind starea disciplinei militare in - denumirea
structurii militare - si structurile subordonate/coordonate, in anul de instructie ...........".
(2) Serviciul politie militara din Statul Maior General centralizeaza si analizeaza documentele primite si pe baza lor
elaboreaza si prezinta ministrului apararii nationale, in termen de 20 de zile, "Sinteza privind starea disciplinei militare
in Armata Romaniei" pentru anul de instructie precedent.
(3) Analiza starii disciplinei militare va cuprinde tematica prevazuta in anexa nr. 6, adaptata la speciIicul structurii
militare respective.
(4) Sinteza privind starea disciplinei militare va avea tematica prevazuta in anexa nr. 7, adaptata la speciIicul
structurii militare respective, si va Ii clasiIicata "SECRET DE SERVICIU".
(5) Circuitul inIormational al sintezelor privind starea disciplinei militare este prezentat in anexa nr. 8.
Art. 82. - Anexele nr. 1-8 Iac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

GLOSAR

Abatere de la disciplina militara - Iapta in legatura cu atributiile de serviciu si care consta intr-o actiune sau inactiune
savarsita cu vinovatie de catre militar, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentele militare, ordinele si
dispozitiile legale ale comandantilor ierarhici.
Comandant - persoana care conduce o unitate, o subunitate, un compartiment Iunctional sau un grup de militari; in
sensul regulamentului, prin comandant se intelege si "seI" sau "conducator", dupa caz.
Lipsa de respect - atitudine caracterizata prin absenta consideratiei Iata de cineva; nerespectarea prevederilor
regulamentare privind autoritatea si ierarhia militara.
Masura - dispozitie/hotarare/prevedere luata pentru realizarea unui anumit scop.
Militar - cetatean roman caruia i s-a acordat grad militar in raport cu pregatirea sa militara si de specialitate, in
conditiile prevazute de lege.
Norma - regula, dispozitie obligatorie stabilita prin lege sau prin uz; ordine recunoscuta ca obligatorie sau
recomandabila.
Ordin - dispozitie obligatorie, scrisa sau verbala, data de o autoritate militara pentru a Ii executata intocmai.
Ordine publica - ordine politica, economica si sociala dintr-un stat, care se asigura printr-un ansamblu de norme si
masuri si se traduce prin Iunctionarea normala a aparatului de stat, mentinerea linistii cetatenilor si respectarea
drepturilor acestora.
Rezultate Ioarte bune - realizari care se situeaza la limita superioara a baremelor/standardelor de perIormanta.
Sanctiune disciplinara - masura coercitiva cu scop educativ ce se aplica militarului care comite abateri de la
prevederile actelor normative, care nu constituie inIractiuni.
Serviciu militar - activitate menita sa asigure Iunctionarea, perIectionarea si conducerea organismului militar in timp
de pace si de razboi.
Comisie de cercetare prealabila - comisia numita in conditiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul
soldatilor si gradatilor voluntari, a carei organizare si Iunctionare se stabilesc prin ordin al ministrului apararii
nationale.
Subordonare - raport ierarhic intre comandant si subordonatii sai, in temeiul caruia comandantul ordona, indruma si
controleaza activitatea subordonatilor, iar acestia au obligatia de a executa ceea ce li se cere.

ANEXA Nr. 2
la regulament

COMPETENTELE COMANDANTILOR DE A ACORDA RECOMPENSE

a) Cadrelor militare in activitate

+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+-----------------+
| \ 8ecompense | | |Þremìì ìn| | Cìtarea | ^cordarea de |
| |
| \ | | |banì sau | 0ìp1ome | prìn |arme de
aparare|Con1erìrea| Con1erìrea de |
| \ |Mu1tumìrì|Ie1ìcìtarì| ìn | de |ordìn de | sì paza cu | de
| dìstìnctìì sì |
| \ | | | obìecte | merìt | zì pe | ìnscrìsurì |decoratìì
|ìnsemne mì1ìtare |
| Iunctìì \ | | | | | unìtate | gravate |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+-----------------+
|Comandant de p1uton {sìmì1ar)* | 0a | 0a | - | - |Þropunerì| - | -
|Con1orm "S.M.6.1 |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+M.8.u.-Č.Č, |
|Comandant de companìe {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì| - |Þropunerì| - | -
|1nstructìunì |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+prìvìnd |
|Comandant de bata1ìon {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì|Þropunerì|Þropunerì| - | -
|dìstìnctìì1e |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+mì1ìtare |
|Comandant de bata1ìon corp | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | - | -
|onorì1ìce dìn |
|aparte {sìmì1ar) | | | | | | |
|^rmata 8omanìeì",|
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+aprobate prìn |
|Comandant de regìment {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | - | -
|0rdìnu1 |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+mìnìstru1uì |
|Comandant de brìgada {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | Þropunerì |Þropunerì
|apararìì nr. |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+M.Č5č1čĉĉ6 |
|Comandant de dìvìzìe {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | Þropunerì |Þropunerì
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+ |
|Se1 de stat major de categorìe | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì
| |
|de 1orte a1e armateì1comandant | | | | | | |
| |
|de comandament de arma, se1 | | | | | | |
| |
|dìrectìe1sìmì1ar | | | | | | |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+ |
|Secretaru1 genera1 a1 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì
| |
|Mìnìsteru1uì ^pararìì uatìona1e | | | | | | |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+ |
|Se1u1 Corpu1uì de contro1 sì | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì
| |
|ìnspectìe | | | | | | |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+ |
|Se1u1 Statu1uì Major 6enera1 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+ |
|Secretar de stat | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+ |
|Mìnìstru1 apararìì natìona1e | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------------+---------
-+-----------------+

*Militarul care indeplineste o Iunctie al carei grad, prevazut in statul de organizare, este similar.

b) Cadrelor militare in rezerva/in retragere

+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+-----
-------------------+
| \ 8ecompense | | | | |
|
| \ | | |Þremìì ìn|Con1erìrea|
|
| \ |Mu1tumìrì|Ie1ìcìtarì|banì sau | de
|Con1erìrea de dìstìnctìì|
| \ | | | ìn |decoratìì | sì
ìnsemne mì1ìtare |
| \ | | | obìecte | |
|
| Iunctìì \ | | | | |
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+-----
-------------------+
|Comandant de bata1ìon corp aparte {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì| -
|Con1orm "S.M.6.1M.8.u.- |
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+Č.Č,
1nstructìunì |
|Comandant de regìment {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì| -
|prìvìnd dìstìnctìì1e |
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------
+mì1ìtare onorì1ìce dìn |
|Comandant de brìgada {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì| -
|^rmata 8omanìeì", |
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------
+aprobate prìn 0rdìnu1 |
|Comandant de dìvìzìe {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a |Þropunerì
|mìnìstru1uì apararìì |
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+nr.
M.Č5č1čĉĉ6 |
|Se1 de stat major de categorìe de 1orte a1e armateì1comandant| 0a | 0a | 0a |Þropunerì |
|
|de comandament de arma, se1 dìrectìe1sìmì1ar | | | | |
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+
|
|Secretaru1 genera1 a1 Mìnìsteru1uì ^pararìì uatìona1e | 0a | 0a | 0a |Þropunerì |
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+
|
|Se1u1 Corpu1 de contro1 sì ìnspectìe | 0a | 0a | 0a |Þropunerì |
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+
|
|Se1u1 Statu1uì Major 6enera1 | 0a | 0a | 0a |Þropunerì |
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+
|
|Secretar de stat | 0a | 0a | 0a |Þropunerì |
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+
|
|Mìnìstru1 apararìì natìona1e | 0a | 0a | 0a |Þropunerì |
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+-----
-------------------+

c) Soldatilor si gradatilor voluntari

+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+-----------------+
| \ 8ecompense | | | | Iotogra1ìerea | | |
| |
| \ | | |Þremìì ìn|1anga drape1u1 | | | Cìtarea
| |
| \ | | |banì sau | de 1upta | 0ìp1ome |Con1erìrea| prìn
| Con1erìrea de |
| \ |Mu1tumìrì|Ie1ìcìtarì| ìn | des1asurat a1 | de | de |ordìn de
| dìstìnctìì sì |
| \ | | | obìecte | unìtatìì | merìt |decoratìì | zì pe
|ìnsemne mì1ìtare |
| \ | | | | mì1ìtare dìn | | | unìtate
| |
| Iunctìì \ | | | |care 1ace parte| | |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+-----------------+
|Comandant de p1uton {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì| Þropunerì |Þropunerì| -
|Þropunerì|Con1orm "S.M.6.1 |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+M.8.u.-Č.Č, |
|Comandant de companìe {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì| Þropunerì |Þropunerì| -
|Þropunerì|1nstructìunì |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+prìvìnd |
|Comandant de bata1ìon {sìmì1ar) | 0a | 0a |Þropunerì| Þropunerì |Þropunerì| -
|Þropunerì|dìstìnctìì1e |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+mì1ìtare |
|Comandant de bata1ìon corp | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì|Þropunerì | 0a
|onorì1ìce dìn |
|aparte {sìmì1ar) | | | | | | |
|^rmata 8omanìeì",|
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+aprobate prìn |
|Comandant de regìment {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì|Þropunerì | 0a
|0rdìnu1 |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+mìnìstru1uì |
|Comandant de brìgada {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
|apararìì nr. |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+M.Č5č1čĉĉ6 |
|Comandant de dìvìzìe {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+ |
|Se1 de stat major de categorìe | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| |
|de 1orte a1e armateì1comandant | | | | | | |
| |
|de comandament de arma, se1 | | | | | | |
| |
|dìrectìe1sìmì1ar | | | | | | |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+ |
|Secretaru1 genera1 a1 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| |
|Mìnìsteru1uì ^pararìì uatìona1e | | | | | | |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+ |
|Se1u1 Corpu1 de contro1 sì | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| |
|ìnspectìe | | | | | | |
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+ |
|Se1u1 Statu1uì Major 6enera1 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+ |
|Secretar de stat | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+ |
|Mìnìstru1 apararìì natìona1e | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| |
+--------------------------------+---------+----------+---------+---------------+---------+----------+--------
-+-----------------+

d) Studentilor din institutiile militare de invatamant

+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+------------+
|\ 8ecompense | | | | | Iotogra- | | | |
| | | | |
| \ | | | | | 1ìerea | | | |
| | | | |
| \ | | | | | 1anga | | Cìtarea | |
| | |1nscrìerea| |
| \ | | | |Þremìì ìn|drape1u1 de| 0ìp1ome | prìn
|Con1erìrea|Scrìsorì | | | pe p1aca | Con1erìrea |
| \ |Mu1tumìrì|Ie1ìcìtarì|Þermìsìì |banì sau | 1upta | de |ordìn de | de | de
|Certì1ìcat|1naìntarea|de onoare | de |
| \ | | |de merìt | ìn |des1asurat | merìt | zì pe |decoratìì
|mu1tumìre| de merìt | ìn grad |a se1ì1or | dìstìnctìì |
| \ | | | | obìecte |a1 unìtatìì| | unìtate | |
| | | de | sì ìnsemne |
| \ | | | | | mì1ìtare | | | |
| | | promotìì | mì1ìtare |
| \ | | | | | dìn care | | | |
| | | | |
| Iunctìì \| | | | |1ace parte | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+------------+
|Comandant de | 0a | 0a | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - |Con1orm |
|grupa {sìmì1ar) | | | | | | | | |
| | | |"S.M.6.1 |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+M.8.u.-Č.Č, |
|Comandant de | 0a | 0a |Þropunerì| - | - | - | - | -
|Þropunerì|Þropunerì |Þropunerì |Þropunerì |1nstructìunì|
|p1uton {sìmì1ar) | | | | | | | | |
| | | |prìvìnd |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+dìstìnctìì1e|
|Comandant de | 0a | 0a |Þropunerì|Þropunerì| Þropunerì |Þropunerì|Þropunerì| -
|Þropunerì|Þropunerì |Þropunerì |Þropunerì |mì1ìtare |
|companìe | | | | | | | | |
| | | |onorì1ìce |
|{sìmì1ar) | | | | | | | | |
| | | |dìn ^rmata |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+8omanìeì", |
|Comandant de | 0a | 0a |Þropunerì|Þropunerì| Þropunerì |Þropunerì|Þropunerì| -
|Þropunerì|Þropunerì |Þropunerì |Þropunerì |aprobate |
|bata1ìon {sìmì1ar)| | | | | | | | |
| | | |prìn 0rdìnu1|
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+mìnìstru1uì |
|Comandant de | 0a | 0a | 5 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a | - | 0a
| 0a | 0a | - |apararìì nr.|
|bata1ìon corp | | | | | | | | |
| | | |M.Č5č1čĉĉ6 |
|aparte {sìmì1ar) | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Comandant de | 0a | 0a | 5 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | - | |
|regìment {sìmì1ar)| | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Comandant de | 0a | 0a | 6 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | - | |
|brìgada {sìmì1ar) | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Comandant de | 0a | 0a | 7 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | 0a | |
|dìvìzìe {sìmì1ar) | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Se1 de stat major | 0a | 0a | 7 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | 0a | |
|de categorìe de | | | | | | | | |
| | | | |
|1orte a1e | | | | | | | | |
| | | | |
|armateì1 | | | | | | | | |
| | | | |
|comandant de | | | | | | | | |
| | | | |
|comandament de | | | | | | | | |
| | | | |
|arma, se1 | | | | | | | | |
| | | | |
|dìrectìe1 | | | | | | | | |
| | | | |
|sìmì1ar* | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Secretaru1 | 0a | 0a | 8 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | - | |
|genera1 a1 | | | | | | | | |
| | | | |
|Mìnìsteru1uì | | | | | | | | |
| | | | |
|^pararìì | | | | | | | | |
| | | | |
|uatìona1e | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Se1u1 Corpu1uì de | 0a | 0a | 8 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | - | |
|contro1 sì | | | | | | | | |
| | | | |
|ìnspectìe | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Se1u1 Statu1uì | 0a | 0a | 8 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | 0a | |
|Major 6enera1* | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Secretar de stat* | 0a | 0a | 8 zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | - | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+ |
|Mìnìstru1 apararìì| 0a | 0a | Čĉ zì1e | 0a | 0a | 0a | 0a |Þropunerì | 0a
| 0a | 0a | 0a | |
|natìona1e | | | | | | | | |
| | | | |
+------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+------
---+----------+----------+----------+------------+

*Comandanti, seIi sau conducatori care au in subordine institutii militare de invatamant.

ANEXA Nr. 3
la regulament

- Model -

ROMANIA
MINISTERUL APARARII NATIONALE

CERTIFICAT DE MERIT

Se acorda dlui/dnei ............................................, nascut la data de .........................., in localitatea ............................,
iudetul ................................., la incheierea studiilor in - institutia militara de invatamant - pentru rezultate Ioarte bune
obtinute in procesul de invatamant si pentru conduita exemplara.
Ai invatat de la parintii, bunicii, dascalii si comandantii tai sa Iii cel mai bun. SI ESTI!
Te Ielicit, OSTAS AL ROMANIEI! Sunt convins ca vei castiga un loc in Marea Carte a Neamului Romanesc, daca
Tara iti va cere sa o aperi.
Esti devotat, vrednic, cu credinta si nadeide in Dumnezeu.
Alaturi de parintii tai, de toti cei care te cunosc si te apreciaza, sunt mandru de tine si eu,

Comandantul tau,
L.S.

Data ..................

NOTA:
CertiIicatul se tipareste la Centrul Tehnic Editorial al Armatei pe hartie velina, pe Iond vernil, avand imprimat pe
margini un chenar alcatuit din Irunze de laur stilizate, de-a lungul unei esarIe tricolore.
Peste intreaga supraIata a diplomei se vor imprima desene, in Iiligran, cu scene semniIicative din instruirea armatei.
Fondul certiIicatului va avea imprimata sigla Ministerului Apararii Nationale.

ANEXA Nr. 4
la regulament

COMPETENTELE COMANDANTILOR DE A APLICA SANCTIUNI DISCIPLINARE

a) Cadrelor militare

+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
| \ Sanctìunì | | | | |
|
| \ | | Mustrare | ^manarea |8etrogradare|
1recerea |
| \ |^vertìsment| scrìsa |ìnaìntarìì ìn | ìn 1unctìe |ìn
rezerva|
| \ | | |gradu1 urmator| |
|
| Iunctìì \ | | | | |
|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Comandant de p1uton {sìmì1ar) | 0a |Þropunerì*| - | - |
- |
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Comandant de companìe {sìmì1ar) | 0a |Þropunerì*| - | - |
- |
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Comandant de bata1ìon {sìmì1ar) | 0a | 0a* | - | - |
- |
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Comandant de bata1ìon corp aparte {sìmì1ar) | 0a | 0a* | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Comandant de regìment {sìmì1ar) | 0a | 0a* | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Comandant de brìgada {sìmì1ar) | 0a | 0a* | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Comandant de dìvìzìe {sìmì1ar) | 0a | 0a* | Þropunerì* | Þropunerì* |
0a*1 |
| | | | |
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Se1 de stat major de categorìe de 1orte a1e armateì1 | 0a | 0a* | 0a*1 | 0a*1 |
0a*1 |
|comandant de comandament de arma, se1 dìrectìe1 sìmì1ar| | | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Secretaru1 genera1 a1 Mìnìsteru1uì ^pararìì uatìona1e | 0a | 0a* | 0a*1 | 0a*1 |
0a*1 |
| | | | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Se1u1 Corpu1uì de contro1 sì ìnspectìe | 0a | 0a* | 0a*1 | 0a*1 |
0a*1 |
| | | | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Se1u1 Statu1uì Major 6enera1 | 0a | 0a* | 0a*1 | 0a*1 |
0a*1 |
| | | | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Secretar de stat | 0a | 0a* | 0a*1 | 0a*1 |
0a*1 |
| | | | Þropunerì* | Þropunerì*
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+
|Mìnìstru1 apararìì natìona1e | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a*1 |
| | | | |
|Þropunerì*|
+-------------------------------------------------------+-----------+----------+--------------+------------+--
--------+

*Potrivit competentelor pe linie de personal, pe baza hotararilor consiliilor de onoare sau a consiliilor de iudecata,
dupa caz.

b) Soldatilor si gradatilor voluntari

+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
| \ Sanctìunì | | |0ìmìnuarea so1deì| ^manarea |
0es1acerea |
| \ |^vertìsment| Mustrare | cu 5x-čĉx |promovarìì ìn grad|
dìscìp1ìnara |
| \ | | scrìsa | pe Č-2 1unì | pe o perìoada |a
contractu1uì|
| Iunctìì \ | | | | de Č-č anì |
de munca |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Comandant de p1uton {sìmì1ar) | 0a |Þropunerì*| Þropunerì* | Þropunerì* |
Þropunerì* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Comandant de companìe {sìmì1ar) | 0a |Þropunerì*| Þropunerì* | Þropunerì* |
Þropunerì* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Comandant de bata1ìon {sìmì1ar) | 0a |Þropunerì*| Þropunerì* | Þropunerì* |
Þropunerì* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Comandant de bata1ìon corp aparte {sìmì1ar) | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Comandant de regìment {sìmì1ar) | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Comandant de brìgada {sìmì1ar) | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Comandant de dìvìzìe {sìmì1ar) | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Se1 de stat major a1 categorìeì de 1orte a1e | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
|armateì1comandant de comandament de arma, se1| | | | |
|
|dìrectìe1sìmì1ar | | | | |
|
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Secretaru1 genera1 a1 Mìnìsteru1uì ^pararìì | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
|uatìona1e | | | | |
|
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Se1u1 Corpu1uì de contro1 sì ìnspectìe | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Se1u1 Statu1uì Major 6enera1 | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Secretar de stat | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+
|Mìnìstru1 apararìì natìona1e | 0a | 0a* | 0a* | 0a* |
0a* |
+---------------------------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------+---
-----------+

*Pe baza actelor de constatare intocmite de catre comisiile de cercetare, dreptul de aplicare apartinand comandantului
unitatii militare in care acestia sunt incadrati.

c) Studentilor din institutiile militare de invatamant

+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+------
--------+
| \ Sanctìunì | | | | |
|
| \ | | Mustrare |8etrogradare|8etrogradare|
|
| \ |^vertìsment| verba1a | ìn grad | ìn 1unctìe
|Lxmatrìcu1are |
| \ | | | | |
|
| Iunctìì \ | | | | |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+------
--------+
|Comandant de grupa {sìmì1ar) | 0a |Þropunerì | - | - |
Con1orm |
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------
+regu1amente1or|
|Comandant de p1uton {sìmì1ar) | 0a | 0a | Þropunerì | - |de
organìzare |
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+sì
1unctìonare|
|Comandant de companìe {sìmì1ar) | 0a | 0a | Þropunerì | Þropunerì |
a1e |
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------
+ìnstìtutìì1or |
|Comandant de bata1ìon {sìmì1ar) | 0a | 0a | Þropunerì | Þropunerì |
mì1ìtare de |
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------
+ìnvatamant dìn|
|Comandant de bata1ìon corp aparte {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a |care
1ac parte|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Comandant de regìment {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Comandant de brìgada {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Comandant de dìvìzìe {sìmì1ar) | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Se1 de stat major de categorìe de 1orte a1e | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
|armateì1comandant de comandament de arma, se1 | | | | |
|
|dìrectìe1sìmì1ar | | | | |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Secretaru1 genera1 a1 Mìnìsteru1uì ^pararìì uatìona1e| 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Se1u1 Corpu1uì de contro1 sì ìnspectìe | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Se1u1 Statu1uì Major 6enera1 | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Secretar de stat | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+
|
|Mìnìstru1 apararìì natìona1e | 0a | 0a | 0a | 0a |
|
+-----------------------------------------------------+-----------+----------+------------+------------+------
--------+

ANEXA Nr. 5
la regulament

- Model -

DECIZIE PRIVIND APLICAREA UNEI SANCTIUNI DISCIPLINARE

a) descrierea Iaptei care constituie abatere disciplinara;
b) inscrierea prevederilor care au Iost incalcate de militar;
c) motivele pentru care au Iost inlaturate apararile Iormulate de militar in timpul cercetarii prealabile/iudecarii Iaptei
in consiliul de onoare sau consiliul de iudecata, dupa caz;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate Ii contestata si catre cine trebuie inaintata contestatia;
I) termenul de la care incepe si perioada de aplicare a sanctiunii.

Comandant, 0ata .....................
.....................................
l.S.

ANEXA Nr. 6
la regulament

TEMATICA
privind analiza starii disciplinei militare

- ghid orientativ -

1. Analiza starii disciplinei militare cuprinde:
a) activitatea desIasurata de catre comandant pentru indeplinirea atributiilor Iunctionale, cunoasterea si aplicarea la
timp a prevederilor actelor normative, in scopul dezvoltarii raspunderii militarilor;
b) organizarea si executarea controalelor pe linia disciplinei militare, masurile luate si modul de rezolvare a
neregulilor constatate pe timpul acestora;
c) eIicacitatea masurilor intreprinse si a analizelor eIectuate in scopul prevenirii abaterilor disciplinare si
evenimentelor;
d) cunoasterea si aplicarea cerintelor rezultate din prevederile actelor normative ce reglementeaza activitatea din
unitatea militara privind pastrarea bunurilor armatei, precum si pentru prevenirea pagubelor materiale;
e) numarul, natura si urmarile evenimentelor, cauzele care le-au generat si raspunderea ce revine celor care se Iac
vinovati de producerea acestora;
I) respectarea disciplinei rutiere;
g) organizarea si executarea serviciului interior si a celui de paza, pastrarea armamentului si a munitiei, aplicarea
masurilor de prevenire si de stingere a incendiilor;
h) respectarea programului si orarului zilnic, a ordinii interioare in subunitati si in parcurile de tehnica militara, a
reglementarilor in vigoare privind conduita si tinuta militarilor in toate impreiurarile;
i) inIluenta exercitata de starea disciplinei militare asupra indeplinirii planului cu principalele activitati, a celui de
productie si a programului de invatamant;
i) cunoasterea subordonatilor, a preocuparilor si a nevoilor acestora;
k) modul de rezolvare a rapoartelor, propunerilor si sesizarilor, precum si asigurarea drepturilor personalului militar
si civil;
l) cunoasterea situatiei eIectivelor, evidenta acestora, participarea militarilor la instructie, preocuparea pentru
reducerea raspandirilor;
m) respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la gestionarea documentelor si asigurarea protectiei
inIormatiilor clasiIicate;
n) analiza securitatii si sanatatii in munca si a protectiei mediului in zona de responsabilitate;
o) recompensarea celor merituosi si sanctionarea celor vinovati;
p) alte probleme speciIice.
2. Analiza starii disciplinei militare pe garnizoana cuprinde, in plus:
a) modul de indeplinire a activitatilor prevazute in planul de colaborare intre unitatile militare ale Ministerului
Apararii Nationale si cele ale celorlalte structuri din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
b) relatiile dintre unitatile militare din garnizoana, dintre acestea si autoritatile administratiei publice locale/operatorii
economici, precum si dintre militari si populatia civila;
c) organizarea si desIasurarea controlului circulatiei, cu accent pe urmarirea Iolosirii autovehiculelor militare in
garnizoana; masurile luate impotriva acelora care au incalcat regulile de circulatie si de exploatare a autovehiculelor;
d) actele de indisciplina savarsite de militarii unitatilor militare din garnizoana in aIara cazarmii;
e) modul de comportare a militarilor din unitatile militare din aIara garnizoanei, care indeplinesc diIerite misiuni pe
teritoriul garnizoanei - exercitii, trageri de lupta, exercitii de mobilizare etc.

ANEXA Nr. 7
la regulament

TEMATICA
sintezei privind starea disciplinei militare

- ghid orientativ -

1. Introducere
2. Analiza evenimentelor
2.1. Situatia comparativa a evenimentelor savarsite in semestrul/anul de instructie si semestrul/anul de instructie
precedent
2.2. Situatia evenimentelor, pe structuri militare, si urmarile acestora
2.3. Participanti - pe categorii de personal
2.4. Urmari - morti, raniti, pagube materiale
2.5. Cauzele care au generat evenimentele
2.6. Situatia celor mai semniIicative evenimente si urmarile acestora
2.7. Nominalizarea structurilor militare in care s-au inregistrat cele mai multe evenimente
2.8. Prezentarea celor mai elocvente evenimente
3. Situatia abaterilor disciplinare, pe categorii de personal, si a sanctiunilor aplicate
4. Situatia pagubelor
5. Situatia cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si a rapoartelor
5.1. Situatia numerica a cererilor si reclamatiilor, pe categorii de personal, si modul de solutionare a acestora in
semestrul/anul de instructie analizat, comparativ cu semestrul/anul de instructie precedent
5.2. Domenii vizate si modul de implicare a comandantilor structurilor respective in rezolvarea cererilor si
reclamatiilor
6. Concluzii
7. Masuri adoptate pentru mentinerea ordinii interioare cu Iermitate si a disciplinei militare - ordine si dispozitii
emise, numarul controalelor executate si eIicienta acestora etc.
8. Propuneri
9. Anexe.

ANEXA Nr. 8
la regulament

CIRCUITUL INFORMATIONAL
al sintezelor privind starea disciplinei militare

+----+--------------+----------+-----------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
+-------+---------+-----------+---------+---------+
| | | | | | | | | Se1 de | | |
| | | | |
| | | | | | | | | stat |Structurì| |
| | | | |
| | | | |1nstì- | | | |major a1 |subordo- | |
| | | | |
| | | | | tutìe | | | | cate- | nate | |
| Secre- | 0ìrectìì |Servìcìu1| |
| | |^rtìco1u1 | Irecventa | mì1ì- | | | | gorìeì | nemìj- |
|Statu1 |tarìatu1 |subordonate| po1ìtìe |Mìnìstru1|
|ur. | 0enumìrea | dìn | sì data |tara de|8ata1ìon | 8rìgada | 0ìvìzìe |de 1orte | 1ocìt |0epar- |
Major | genera1 |nemìj1ocìt |mì1ìtara1|apararìì |
|crt.| documentu1uì |regu1ament|ìnaìntarìì |ìnvata-|{sìmì1ar)|{sìmì1ar)|{sìmì1ar)| a1e | struc-
|tamente|6enera1|a1 Mìnì- |mìnìstru1uì| Statu1 |natìona1e|
| | |unde este | | mant | | | |armateì1 | turì1or | |
|steru1uì | apararìì | Major | |
| | | prevazut | | | | | |comandant|centra1e | |
|^pararìì | natìona1e | 6enera1 | |
| | | | | | | | |de coman-| | |
|uatìona1e| | | |
| | | | | | | | | dament | | |
| | | | |
| | | | | | | | | de arma | | |
| | | | |
+----+--------------+----------+-----------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
+-------+---------+-----------+---------+---------+
| Č. | "Sìnteza | 8Č | 1n termen | L | L | L | L | Þ | Þ | - |
- | - | - | - | - |
| |prìvìnd starea| |de Č5 zì1e | | | | | | | |
| | | | |
| | dìscìp1ìneì | | de 1a | | | | | | | |
| | | | |
| | mì1ìtare ìn | |1ìna1ìzarea| | | | | | | |
| | | | |
| | - denumìrea | | anu1uì de | | | | | | | |
| | | | |
| | structurìì | |ìnstructìe | | | | | | | |
| | | | |
| |mì1ìtare - sì | +-----------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
+-------+---------+-----------+---------+---------+
| | structurì1e | | 1n termen | - | - | - | - | C | C | Þ |
Þ | Þ | Þ | - | - |
| | subordonate1 | | de 2ĉ de | | | | | S | S | |
| | | | |
| |coordonate, ìn| |zì1e de 1a | | | | | L | L | |
| | | | |
| | anu1 de | |1ìna1ìzarea| | | | | | | |
| | | | |
| | ìnstructìe | | anu1uì de | | | | | | | |
| | | | |
| | ......." | |ìnstructìe | | | | | | | |
| | | | |
+----+--------------+----------+-----------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
+-------+---------+-----------+---------+---------+
| č. | "Sìnteza | 8Č | 1n termen | - | - | - | - | - | - | C |
C | C | C | Þ | - |
| |prìvìnd starea| | de 6ĉ de | | | | | | | S |
S | S | S | | |
| | dìscìp1ìneì | |zì1e de 1a | | | | | | | L |
L | L | L | | |
| | mì1ìtare ìn | |1ìna1ìzarea| | | | | | | |
| | | | |
| | ^rmata | | anu1uì de | | | | | | | |
| | | | |
| | 8omanìeì" | |ìnstructìe | | | | | | | |
| | | | |
| |pentru anu1 de| +-----------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
+-------+---------+-----------+---------+---------+
| | ìnstructìe | | 1n termen | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | C | Þ |
| | precedent | | de čĉ de | | | | | | | |
| | | S | 0 |
| | | | zì1e | | | | | | | |
| | | L | |
+----+--------------+----------+-----------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
+-------+---------+-----------+---------+---------+

Legenda:
E - elaborare; C - centralizare; S - sintetizare; P - structuri la care se promoveaza; D - decizie.

79  
,.947.,70/23:0,,/8.53,29,7,8:39 , 303/05370,/0.,970.42,3/,39,9:9:7477085438,-9,9478,97-:947503,570;03788,3.943,7 1,590473.425,9-0.:.,9,90,/029,7 3.07.,70,/0,,8.:3/0,-,9070/8.53,708,;,7890/0.,970 8:-47/43,98,:/0,/23:,7,;9,90,,.08947, - 8:-23,70,.40:3897:.9:74729,708

039.084/./057410843. 570./704729.507843. .039.947 58..:3472./.7 .::8:-47/43..0:/097.:34.4380.708.:283.94787.0.:90300.:: / 58.8.039.89070.9477087.37  .8:-47/43. 3/.708.78.9047/0507843..:/8.723.38:1.5.82  $%&.9..94770573.:..31089.70. 9407.039..0 0 3.85:3/07029.9 1 .3/:507843..0.9:347 570. ./010729.947.3.747 79  3/.94..4:39.94737..9:3/037.40:3/3970/107900..78:39570...90 301..5.9:3470/:.

/704729.42509.:24/1.70:9074..70 8300..37 .3/89.9:9:.70 .57.708.

53.59047..94787.790 ..53.3/.703.0 70020390.70.08947.9 ./::/093:9/0.97-:9.90..3/.29..7.  9.8:7.29.7087.70.9:9:84/.90.30478:-47/43. .70.4:39.29.:347 ./8.1.970507843.. 79  42.:9.057./.85:3.54790020/. 903. 3.3039.470..90..:29.70.947/0./23897...47/.907/8..84-.307.4.704.7.90.39:7.85:3.070.42.570. 54.90.9080.:3024. 3/4203:57410843..  :947:1.9:7.0850.7.7 79   42. $%& 07.47/3047 57290850397:1..70.98. .9087.53029.85:3/0/0.7  42../8.43/900 902547.3897:...3/.39::8.9.5072.7.7..90.85:3. !% & :9479.90/0 3..:348939.8.70/0./:.3/.:.90473472.9.8:57.53.9.47/30..85:3/070.39897:.78:39/090723.0:1:3.08947.089.7870.9:74729.3/.7.50..29..03.70/0.9.9.3.947/0.43899:0.42.:7/3.8/02502039.53.0/0747.39: 31:3.90.0.5...708/081.7:29.903024.7.010. 57.53.42509039.84.9.507843. /8.47/30478/854947 570.0.7.94750397:47/300/.9/00.0/0.3/ 89.:29.4507.9.7008904-..:28/0.  9.08..89..390007. 33970208.4250903900/8.5900.8/0239.7.90/089:.90.:434..29.78:397..29.78:397.9 /085708. 79  :9479.-..08947.70.::/38:-47/30 35.947.7.708:397..70.3472047/0/8..9.5.7 50784.7.. 50397:24/:/000../0/70598.

.8./8.-9..38107.3.7./0. ..:7085438.90..70 79  #0.7.53029.3.3907.7.9:729.089.30.85:3/070.29.:9479./0.3/.9:3080.9:/0.3.0899.0894750784./7::30897:.0/070.70.9:7.47/.87085438.42509039.0 .47:.08.90.4250380088.70 00.90.0.9::/0.97.90.29. .42.39:7057039.:9479..3.903 3:2008.39::  $%&.98/7059:750397:007.9.70.8:57. 79  42.-9.3/. .3:3..7.:/35:3..42. :9479.3/..

/0. 79  !0784.5.703.3:2.9:3 /8.0.:9479.42503808..300..90/029..80.9007..3.9.:/7059:/0.5030/70..43/:.8..7.7 .70./7..:1:3..70 5497.91:3.:/0.9/0.5.94782.53.47/.070.

72..943.47/.2039  $%&. .....908.43/:.70/7059:8.79.7.73.3.9.9:30/8.53.79.:903570039:70:.:.00890...93.08.79  3897:.42503800 70850.5.47/0 70.5.8.70570..947:3970::507843.70. !.

70.425038047..70.5..

..70.:1:3.3/.:7.42.3.39 79   425090390029.9/0.3/.970.8./08:5074.42.747.9:347 /0.

.:90389.3.31074..70/0.947570.47/.701:3.9:/0 47..

.5.70.4250380..

425090390/0.9:38:39.701:3.9050..70.8.47085:3.3..8:393.9  :.94.089...00../7.47/.8..00.

4250380.5.70...

7080. 79  .9.3/.90/0 .47/.4190725:9073.78.7 50925:/09.94.9.3.71:3.73/05308.7 ... 29.3/023.8..53.8:703/05370.90.97-:947:3471:3.70050784.98.4.42.:/00.70..30 .3/2.950397:..94770850.9.899:..9:3/8.2:929.8.0 :72.

703:.70.42:3 .390890.02.9.90 . .789:.089.7031:3./ .2.42./00.7037.47/.3/.28:303..1489 89.3/.-9.02.0.54.7.390890.42.90 5745:30.47/08:-47/43.7.2.

5..70.70.425038047..

70 50925:/081.7..90..43974.70.701:3..70 1.425090390/0.47085:3.0890.9050.5./3.. ...05.8:7./0..94.43/:.704/09303:39.0.8.9:347.90.3.790 79   1907:.9.9.

701:3....39859.78/:5.385479:729.47085:3.90.70.907/0.3.70 570...3.53.50925: .2.3.747.:7.94./09.70. 80147.9:30.70.5745:30 .53.3047 801.5745:3.29.0:/0..734.7008904-.43974.3/.:8.8.7 807.08.789.90 .70 .70/03../8..7807.382938.3.3.9..43974.39::897:.::3907478.53..5.05:3.5.3/.7.8...9:7.:28.9.70.42.4250:747/057089..4203/:747/0 .3/.908097.: 31074.:/7059:8.7.9/0.943.7.70.704/0930  $.9...90723./08.39.39 801.70 79   42.9050.42.98. . 00..:78:747/33899:9029.3.70.29.5.-. 701.:9.9:3/8.734./081:3./8.439743.047 .0708..734..3047/097.

.943.7 3390708:807.:: .39473024..:90...070308./0.3.1.53.29.385479::50.8.7:3:97.9.0 / .8.2039  !745:3070/08...747.:3.:3.: 8.47 0 39073.42:3.70570.708.70 7:9070 ..-.73859.9.901074.38280..9.907/8.789./00.42...3/.. 97.9:.43.7080.0/:: 5072808.3  8:3997./09.:010.0.

5745:30.70.70.9029.73:298.787.53. 70.-.4:39.70 79  $4/..0.2:2 :3/0.. 32.43/:./00.987.425038047../.:/7059:/0../.43/:.9.28:33/0503/0390.47/.8.907/8..93:39..7050..9.089.

431472.39:08904-...90.9/.90/0.9:34782.070..9050.8.3.:9479.94770.0.53.70 3/..3/.29. 8.7..42.89. .98./7.3/.0 394.39::57.91:3.88.902570:7.9.42...42.90473472.5. -..70.9 .39::/05:943  $%&.5. .7008903..3//8.7.0.8.3. 79  !497.:34.3/.

53.70.0/07470478.80 8.70.85:3/07057.8:-47/43.490..03.08947.0 850.3/: 83970..70 7.98434.8:70.47 .8.570..29. .703/0537.3//8.08.7.0 850.0.. 8../0.70.3//8.8 8.1.4..9.00.0 .943..90473472.:9.7057.:72.8:2.8.7...1.9.088.90473472.97-:9471:3.980392039:/0239..708570.85:3/070.00572057347/308. .08.:9.:790 ./0.47/304757290 70850.9.507843./0 3/05370..29.43/9030.7029.53.9.7.1. 8..

7..90/007482 .947747.901:3/.0370.:3:47/3/.53.53029. 70850.40..8:747892:.9.10573. -.4.2.47/3:3:0890/.5.947/3:  $%&.90470890 30.770..08:-47/43.-.70..8.9.53..98.97-:90.0890.3  29.94.70.90.100025:549.8/0.70.39..9:74729.9.7.7..70.9.7.5900.9.70 570..1.39020:0 0 8...4250903900.90.9. 80.:9. 3. ../:.9478.:8:-47/43.29.70 $%& #0.:. 1 8.929.79.90/0807.947 570.08947./704729.:.57.5..425038088.9.:.:8.3. .897./.9070/:.70.42-.947 8.0 0 /081...704./704729.47/3::801::3024.708.9  !0397:.90207947 .:2884/..43.7080549.50397:8:-47/43.. 0039..:7...47/..9029.8:891.407..2.0.431472570039:: 70:.9.:2850397:20790/0480-903 3/05370.0..90/7059:7083/.7.03070:.70 8.9.39.008:39705748.70.43107/0.29.08947.203988...9.573 .4.704-.03..3:.0.047.20390473./:.8/0239..9.5.0070.808.49.9.9.9.847/3029.070.4310720/.8:70.53029.4088./8.9.3..9.8.:34728:3 570.53.3/.90/070...:.:2899:743471..708.9:33:2. 50.47.9047/029.9:3/8.2039.70 324/ 3/..7080549.9394.39. 4/.90870:9.3.90  $%&.:34.43.:9.70.94770.47/43000.90747/8.3.43.53.47/./8. 1 0025:507843.947.2.39.70.4.0/084:943. /05.931472.070.90  !% & #0.47.7 .70 4-..08.8:7.:..:347./8.902570:7...:8384.43899:0. 79   03/05370.39::29.:9..908.:47/0.4:39.2039 8. /.3./00083:08903.3/.:905737002039...29.-..9003472.0089./704729.70 8.470.039039073..08.03.783/.7478:-47/43.0.8.947.94.0.70.3/.703..47/070././7:897:./08:-47/43.50729.:9.547900/085703000.:.70#42.943.9.908.570.90/0807.2039./083081.172.70 8..8:7050397:570...40:33.2.09.8:-47/43.:9479.983....7 5.9:3/8.7.902.:570.370.398..00.548-9.85:3..3.070708:-47/43.570..9/0.8579::.08905.7..7.4....70 79  8.42.94787.9 /893.7:8:-47/43.790  3.43/900 /0.9 .01.54790007.99:/3084-0...9.90720300570.70 570..947/03/05370..9.90473472.:28507843..70. .8070.70 .-4::8.43147270:.53.203.9.900.708.2039300./ 8.:9.9.70.4250380 79  ./0708.47/.708 1805489:: 13/7..9 / .0:70 7..9.425038088.:9047/300 28:303.90/7059:708-079.070.70/39.78:394-.53..9.:7.4310790/0570039: 70:.9.08025:3 8.3 .7088.957.700.9:329.9.9070/0. 79  9. .70850..0 79   !0397:.3//8.0:.. /705980039370.708.:.90.94732900.5.4250903904750.703.

908..4310770.0025..082.929./0/0.00. 50728/02079 / 57023-. 2:9:27 ..705491.70 57023-. 14947.47/..2.9./704729.94787.7...7070.70 1 .47/..43/900 /0.9.4310790 3 .90 8.4310770.720/0.9 / .10..7037007.4029.1070.70.4310770.47./7.780549.9  !0397:3/05370.947 38.7 .0397..47/.38./0/893./0/0.70.42503800..:34-0.1070.:72.10.70 0 57023-./.47.039.90 79   !0397:807.701.98:39.94. /5420/02079 / .788:-419078:39570.70  #0.10..7 .080549..: .3..080549.70070.90 3..4310770.-84.9838023029.4310770..90 84/.9.790 1 /5420/02079 ../0./0434..9/02079 .43/900 57023-.97-:947/0807..3.70.:34-0.701.38.39.47.398:507478:39 .4250380 247.5.929./:: 3:20:85703:20:89:/03947..0791..:34-0.398:50747 2 .7085..7080549.9.90 1 .47/. 2:9:27 ...8:7..9./704729.70/02..:24-.70/3.7 .0.38./::72. !0397:3/05370.42503800.8:7.57347/3/050:39.94.50:/0:59./081.70.7/3.9.9.4:39..897 29./0/893.../0/893.0 .: 84/.9.9838023029.90/0074828.4:39.70.43.907.947.57347/3/050:39.70070.38.9.0025.90 79  #0.9.47/.70.4250380247.37.9 3.9::854547:: 50397:.7847/02:9:270 .790 / /5420/02079 0 .7080549.9838023029.704750397:20790/0480-903.57347/3/050:39.4310770.78:77.7 .70/3.94787.0.. 2:9:27 .907.7..947..90 4737097.. 2:9:27 .088.42503800.:39.90 0 14947..2..94774729. 50925:.:903 ./.7.70./7.40029..9..:39..789050925:3/0537 3/.70/03./0/893.4729.0 . .9.50:/0:59..0.5.5. :72.89:/03947/33899:9029.90 79   #0./:8089..082.070 8:39 .7.10./081.9.:34-0.:38.70/03.505.801/0574249/3 3899:9029.90 0 ..05943.9838023029.47/.97-:947/0807.

90573 7/3:23897::.3.73.70.574-.70.7.5.037 .404729..7081:3.943.0.0 .943. 4720/047.

 83 .

943.708 1:3.70/02.037  .5.574-. 4720/047.3.943.788:-41907 .89729.7.$.90573 7/3:23897::.70.73.44729.

  *********** .

 7/30023897::.943.7.73.037 .5.

 8 .

81.30.97002039.1.483:7..47/. /04.425038. 80..3/.00.9838023029.70.708:3989.4250380080.-90573$  ..98 /:5. 79  #0.47/. 3/.3947/0.7880.70.8.42503808:39570.790. #42.3947/0.79370 /107039.5..:./:.. 3:...59.:79..42.3/.70.90343947: 1.37   4250903900.5.7/380..9.70.:14895:-..:903./893..947:/0.7.7...943.47/.47/.:37:5 !0397:..0.4-0...903.0. 79   4250903900.42.30 !.

7043471.9029.0/372.#42. # &  3897:.737  .7.3//893.5.9:357.90573 7/3:23897::.9.30 .574-.

  *********** 7/3:23897::.7.737 .5.

70.. /04.78050397:..4:39.9.39.5./.7880.79.425038047 79  :9:2705491.90/025479..08.14895:-. .30 !.590 83:2.7.0 .943. !.0..:79.7 570..1.903.7/380.07-.47/.9343947: 1.957.07-.79. 3:.4-0..#42.70..050397:84/.70.  $%&./70029.:8.987.. .97002039.:2850397:89:/039.:.947:/0.790.9..3/.70.70 31:3.

701./33899:9029. 0 .9.:50728/0207980549..50:/0:59.3.4314729.90050./7:1089.8.90507843.07-.14947.2.70/03.:39.78 3/..3.3.9.0/07470.05./4./:3.8..0 3..7::./081.9047/029.:82-4.9570.1029.:.4.8.70/3.925:30..38.704-0.9080.47/.:38.3.385479 5497.704.78..70 /:8 39478  9./7.8.0 79  32...03.70./7080..790 .78:75491/0:99. ./0207954.39 79   !0728.70 79  0.425038.7080 5497..7080.9.8:7..:37:5 50.70 79  !70203-.:897:.:3472000....929.74770.901/05.:20390/097.8:7.9.9...08.4.:34-0.00.90.9:7 29.:39.70.38./.7080.3./:.750397:/05.

7070.39:..9.9477:/0.7070.9/3 3899:9.90.8:-:39.9. ./03.4250380.9 79  9.57347/3/050:39.47/.90 .80/081.42.: /:5./893....1..398:50747 79  0791.9.29.590347/3: /050:39.3/.9/0.2.425038.9....70.9.90/.089:/039::70.84.057338. 79  $.7.89:/03947.78470/02:9:2708097295.9..90801.9 3013/.:2:..7.9..9:/0207980.:.73947 84908.7./:: 3:20: 5703:20:8.

.39.29.398:50747801.947747 3.737.039....790-:303574.7.801/0574249 /33899:9029..3.9:3/8.3..9014./.7080549.94.70.2.3 0 970..9:3 .7.47/33899:9029.07982039 .2. ./8. . 303/05370.3.2:897.2.0890570039.0025. .0. 4/0:.70 79   !0397:..70/03./704729. .53.-84.7031:3.94750925/0 .089:. 709747..30.13.70./:: 3:20:85703:20:89:/03947.3/.90723. 89:/47 50397:70:9.29./0434. $.9.89:/47  $%&..70.070.70.70.53..:72.7008.7..09:7084. .08:/03897:7084. .3...-.7070..37007./::72..43/:9.3472047/0. 70:47/0.9.39.78.70/03.907/0.37  79  38..90 / .9 3.7.505.708.43/:9.00.5.43.

7037007./704729. .

#097./70029.29.:31472..070. 389:.703 7007.0/7059:/0../7059::/0.29.93.5:79. 807097.:31472.79.070 50397:.7097.425479.50397:.7.45:79.7.7054.7030/023.

73.5.037  ..7097.3  /3 7/3:23897::..431472574.943.:90.0..7.070801.0/:7570.79 .

29.79.837097.7.943./0...070  7/3:23897::.7.7037007.5.03..3/4.:31472. 57.708054..73.037 ../70029.970.

.70/03.29.70. .9:3 .5.7008..3.....4397..4:3.7880.:3:..4-0./.-..94787..0.398:5074780549.70.30 !.3...9::/02:3.9:3 .790...57424. 3:./..70.97002039./.3.07-. 79   $9:/03947/33899:9029.5.737.94.37.9343947: 1.14895:-.907/0.:72.53.070.43/:9. 84/.70:47/0.7008.947:/0.2:897.780549./. .943.2:897.2. /04.53.708./ 5045074./8.2..947747 3. 29.78.70..70.4:39. 709747..70.43.  79  !0397:.0.:79.09:7084.07982039 . .7.903.. 303/05370..07982039 .7.70.3472047/0..94. .3/.#42./8.947... /23:..84/0:3.9.70.:  5045074.7/380.7./0. ..7.:3 / ./.9.3 0 /081./0.:72..5.

40029.00.90 / 02.0.4029.:903 ..7/3.97.78 8:-419078:39.4729.088.70/02.080549.3.9:30.70  $.89729.47/.00570.:.1:3..70.

943.70.404729.73.90 573 7/3:23897::. 4720/047.0 .037 .3.574-.943.70.7.5..7081:3.0.

 8 .

44729. $.89729.73.70/02.7081:3.70.943.90573 7/3:23897::. 4720/047.788:-41907 .5.037 .574-.7.943.3.

5.7.037 .943.73.  *********** 7/30023897::.

 8 .

 3:.47/.29.947:/0.943..:14895:-.7030:891.0.4-0..:79.4257429434.7/380.5..903.38. /04.29./8.590.7001.3.  79   43899:0. . .4250380302079.:72.:.70.9:3/8.70.7.:..908.70./08.257:2:9:70/0-. #42.8/0239.947 ..908:-47/43..7880..907/0./070.5.53.70..90.7.0.7.90343947: 1.70.9..30 !.790.70.94.53.-.97002039..

:..78903:39.73/../:./07./083.90 / 58.85:3/0750397:1.54.590/03/8.07078808.908.7847 .907.8:-47/43.0..0/0.8.8.:7.8.:-:3:72.70.5900.:8:-:39.:3471.70.::7.:9.9 . /031472.3:70.079.908.4280 0 570039.53.790 8.

/8.9.43974 570039.7.80092..70.:30/0. 1 ..90...28.:8:-31:039..304729.9078.3/.47. .4314720.8..42907:347.07070./0399.-.5747.397.44.:70.:.70.-.:.93..:3/070.0.394788:507474737.509937:530.70/0.:.70.:701::/0.3807.42.8.:9:747.

7.907549.47.70.:47.53.5.:314720 7..70.78.79.9471.590.3.3925:5747...70:47/003.308029070.984.7870.9 3.70:347.70..97-:9471:3.:.925.73..010.43/9089.70./070850.9.93070 /0239.7....:347453/8..947 .808.70 5479:3070:.2.94729.:0399.70 58./04783802304729.390478:-47/43./:.3472047/00.929../:.9.31089.9.42.907/0.:3.:390390.5071472.7.-90/07002039.92.94.9::8.7080.9..8.4.2039.70.3.703.7.9..438:2: .29.43899:0.70./ 5.08947.70..30 8.70  #057039.:.70.7001.947828:347.9:3742.723./01.:1.39 8:50747 0.42:39.03:39.98..574-.70 3070850.943...3/.3/007.9704.:.0 .9....-......40./0.53..907 /8.59057.8.:9:7. 3./7:47..70.44.900890 50728/4.9.7:: 89./07:5:7/050784.9..9573.79..3/.70.../8.0 5.9.5..-../74:7478.1.31089.2:: 807.:.:72.08947..:31074737..4:39. 2 389.:: 007.3899:9029.70..438:2:/0-.8.

43:/0/85:3070.-905737002039..925.970.80 3974/:.903.925.8.947./070.81.. .-47/::303.943.9430.7.9033/05370.4.-.9029. 1..:347.:9.70.:30.747 0 /0390708:3570.574-.:9:747.047507.70850..04789.7002039...9.4708543/0390 3974/:.:8:5071.080..:3/089.:.44.4..30 1.:0.070.70 /3.:.7473.507843..9.0 /74:7478..7. 3000.7.0.329.903.070.703.2039::8..43974.:4.70 3./088.047 ..70..31472..3070850.-47/::303.907.30473/7059 397 4:39.9...0 37.72. / 30.:.2:94750784.7057.50784.0743..29.9.8..3.0 % 8& 7:5070..47/..0743..70.:/093070.0. ./3/49.9029.7.574-.70.2..:947.30.: .:8.:/08.. 1 30397093070.97-:947/0807...70...3/57490..08../7059:7470.70 397 4:39. .08947.9.94.093/050784.2.7.08.

9.3472047/0..53./8.7001.70.28:347.43/:9.29.-0708.94.31089.:3085.-./08.59057.429.29..3/3/05370.70.:72.90  43899:0.9.-.-..:.3:39.7.29.53..797:70 2./8.907/0.70.7./08:-47/43..9.793701. 3.7.907/0.

/0470 / 307.28:33.....:39.9307..:./0.9..5479.947 .98.9047/43./0.30249.70 303/05370.3.7.70./7.::/0/85:3070.90 8:897.9 .7.0.:.70..4.47/304757290 1 3. 5.7. .1.:9.08947.1.807.0743.:9.: 5.7.574-. 1.:39..70.0.70.30475.7070300.70.7:1...070.734.47/304757290 0 39.905030/0.7.870...3.9050784.9.9./0.3829070.7.9 .9.870.70.70/39.-8039.:97..574-. /0.9.08.2:47.. 303./0857000.249.43/9047/43.35747.::: 3..070.8.

.3  .9:8.8.0 1:2...:348.::8.90880.90./3970..30.9.78.9.5..79 /300.3: .:.:903.9032:3.-..3.0390570...1...797:7047..:.98.:947.29.5900570.:.947850...070.70:329./081.43899:0317.039 79   4250903900.7.9...37   3.7.0829..:730507280 2 3070850.1..8! $   .:.4397.907/0.8808.9...-070 5.53.807...9430.42..780890:3.708:39570.:/0.8:7.97:3/070./0..70.3947/0.:90.3.573/070.::34.53.14.4397.:3.3.70397 :34..3/..3:2./8../.70.9 8023.9:38.:79.0898038 8:897.9:3/8...20/:: 8.37 .9.43899:0.3/05370.:90.:93..3472047/057490.

08039.434:..97.857.07982039: 79  #09747.70.9.50397:4.89. .8.07-.9:30.9 ..07982039:08908.:1:3.70 ...39::39.:.943...7.42. 7057039.-. !73..9. 80.: 24/1.089039020..0.03039: 50-..3.70 /.0 .5.70.90 :897.50397:303/05370.9070.42509.8:750397:..3.29...9:302..53.70.59047/03.5.8.80.9070/0.5.8.05.90.78...0 705:-.29...10../854947..70:9074.9:302....79 9 .8.1.3.9../0.5.:2:897.08:: .. 79  :897.0.. /:5.790.70.78.4397.8../80.9039.97-:947/0807.43.703:..-.48. /:5..9.708..2039 /:5..07-.47/383895:-.3/.37.05489::8. .857..70..70...97-:90573..:2:897.07-..574..7::..57248.9/3././0..701..50397: 8. /3 570039:70:.:34734720/0.: .4389. ..89:/03947. 79  .70./85:302.70.5.3./8..09:7084.

53029.89:/03947.90....770.2.908.9.839./.9./0 0039.31:3..703.3950397:58.85:3/070320393070.9./8./704729.8/07.70 79  #09747.47/33899:9029.70/03.70.00.

839.9.70 !745:3070/0709747.3980.47/33899:9029..2./00039..42..303/0537324/70509.8/07./8..770.53029.97-:947/0807.4389..9.9:3.85:3/07050397:20393070.0/08../.970.9..703 1:3.: .39 58..393024.90801./0..3//4.5.70/0 3.9.3/.389:.00.

.70 .0/07070:...3/80.../704729.:.429.070.7 80.37007..947/85490.././70..9:3.4:39.570. 79   %70.0.070.7.0/0.947.5.53....708.4397.-...203904729.9 /:5.9::84/.9077.0 ../8..94787..98/081.

70.:. 2.97.89:/03947.

0 79  42.0/07070:.425090390/0.9..3/.2.39:39.5..070:.98.:2:/01:3.943.947/85490.700307..70574578.0 .0/0.7025:9073.:3:29573.2039047/047.907 7..7081:3..47/.-..:.3/80. ..47/33899:9029.0.70/03.: .203904729.570.3.9:3.9.00.429.3980.94729.

70...4250380.5.

1.789.303.5745:3078.70.703.5.47.7002.787.899:..53.: /85490..53.  $%&.3907203/0:3/0 .3..8.3.9430..4.29.29./. .3/.7870 79   !0397:4.42..70 79   -.9070/8.0.:8.2:947.0/0390050784..70..9039.-....70. .70.53.:3.5908.94..53.53...43/:.3.317.8:/0.987.. .8 ./:5.70.-.70..947 ..3.574-./.7.8.-08903/.2....70.7..53. 570.08::503.857..429039.. 8.3.3..:3./8.77.9::. 79  ..507843.:3.08 ....70  $.9:30./:/0./.37 .9.42509039047570.9:30..5.9070..43...34.. 5..85:3/07/8.9470.8.089.7080. .9...89.0/:7.943.0890.431472.089083:7:90200.9....:9..4380.29../0.3900.7..30./8.70..97.:.09.29./:.:0087.7.438:/0:/0. 8.:9.8:7 .0890.08..-.9:347/8.53.7.9.7 .9070/0./0..47 3..9.7.880.907/0.-.024/:/0 .90.42509039.7870.3.770503../8.9:30/8.9070/0.09.53..907 .3:2.9.70./:.89..77503.:3.483:7./85:30.39:54.94750.0 ...9:3/8.3.70801./8.7.4./8.53.425479.8.0.047 .048.8.574..70.9 79  !0397:4. 79  3.90747/0.2.907/0.. .53.03.80./8.97050784.703.7.3..4..3.9:30 574.438:/0434.70.09.8.14898...03/05308..29.3.-.70389..808.3.09.53.907/0 8:-:72.9:3/8..3.5903.1..8.2./85:3070.08947.9.70. 2..42509039047 8.4:39../3970:72./8.9:3/8.3/.79 8.3.8.9478.53.:348939.7..701.9070/0.4314729..-.1.3.9:3/8.390../8.8:57. 29.7:72.70.88.037 8023.53.9.70808:8503/.79 .97080/:.:/0..9.70.:.8:-47/43..:90/0..7.425479..800.::38..0..1489808./8.59.70 79  42.7.8. 7.07..29.80..7.9.9..5.428. .0507:72..5.700 .53../8.70..90/0570.5.-.431472..5745:30750397:8.53..:574.53.30.70.9003472.9:347/8.943..7.07.300.:5. 3/.:.77503...3/.71:3.3./0.39:47.908.70.  !0397:8...3:2.7::.:8.9.39.98/0023..3.1.70570.47/430.34./0.8.29.4380..3  /300.90..73.-.8:710720/08.3. 8.3..8. 0307.5. /02570:7.8.:047.0.:8.70.70 79   !0397:84/.8.8089...90:.7.78908.708.53.  -.34.39047.53.53.0:3.9:30/8.53.800..93080.45:570..:28/0089039.

789. /070:..0 :.704789:.34./:8.901/85:8..:39.0.9:30.70.50397:.7930 .9.00570...3.00. 3.089..0.. /:5.9:30./.:348939.53.148931472.059.570...708.:3.3.:90..53.970 .39:3024.3/.:72.90..3.:9. 47/43.70.07... 8.:348939...7..907 79  $:-8.8:/0. ././3970.7:8.7870./8.9/:5.:.943.-.   07..70.4:39.4380/0434..9...4380/0:/0.7...1..09.9.70..70/0.94.7.:78/03/05370.89.:0.9..07982039:: 3:54.9:30.702.0.3...98.9 .059. 79  42.3.9.943.3./08.7970-:08..9 .8000...53.39::.70.7:: 8.::397 :3907203/05.89./.-.03/.947..-84:90 3.:9.70.148989.48.09.3.84/.94...90574-.../:5.3:9.0/0.3/.3..808903.:3.80.9:30/8./8.59047/0.7.9/8.39.70.:7.570.3/./70029.780.:3028:33..70.9.8. 20/.42./0.9/08570.7029.5..7.803....390/0.02:9/00 ./:/0.9:30..-9..79 .5..3...53.94787.29.:.003.47/...8.43.3. 3.3: 08903. 79   $.:0.54070.3.

7870.1.47047/05747.7890/029..7 7.0.1...42.98.54790..05070.7.907/0.0.42./08.7:80.. 3..:9:747.89.2:: ..3/.90 /07.:3.7.8:-31:039.44.3/..9078.1..9.7.-../8.5747..39:::39.90../3:39.:3..9041907:/0807..7029.39/08:-:39.7:80..90.29.7029.:50:39.:.89:.:348939.8 31:3.903 .3..53.-.2 .95808.3..-..3.9 20/.

0  $:8503/.:348939..3.53.8.5...43899:02../:8.. 5047.39:::39. /0.70 79  $. .9:347/8.3/.3..:348939. /0.907203::/08:8503/.08947.88:8503/.3/.3:./090720300 0.:308.53.7::.3.29. .13/3:0 3:.3.39.057.:3:97.3.9.2..70.:34789:.70.90478..3/.5.0.42.9:347/8.9/0 8:-47/43.9.9:-:7.0.9.9:30/8.70 80850.03/. ..53../8.50784.70..3  0.70/0. .00570.5. 80147/70.20393.9.:7.7./070.90 / 8.3.70. 79   0. 70974.-.54790020/.9:3..908..9:30/8.90 20/..70.9070/8.94750925/0 .8.  42.8...70.3/.3  2.9.3.8.70.:5.. 1 .9.9:3 010.39./0..53...:2.9570.9 50.:.30 08904-.929.789.70/08570.3..70. 79  $..9:3/8.:. 570.5...7048.3/./0 907203000.30.5.089:08.3.53.573/0.53.30.7./..90/008.9089:..3:39.3...9.431472/::.0890.39:54.53.3.3:2.9.53.703:80.70.3.08.30.. / 39073.70  9.9.53.3472.089.7080029031472.:.7037.970.573.1.7.48 79   2.007.87.. ..737.43/90/03.53.3./.70.9/:5.3:..02:9 /0 0.3/4...90200.7.9:31.39:.:../::72.7008902.2.9:3/8.70.94-0.59  42.3.8:7.3/.9:347/8.43 3... .39::3024./74:7478./0.39.789.8.9:38.89..943.900..38.70.8..9050784..3907203/0.7.5... .390/0.9.70.57.:90.3.9..:90.5.707029.53.7070.53.42.3.7.8:7.70 79  2./039.8.700890570.73859.:308.3.:93..70  4/0:/0.93/0530890. 5..3:72.089.029.7025.9.8.8.9:7..3.425479.8.43::8:507478.9 ./.3. 0 010.9..9.3907203/0 /00 29.9:347/8.:203900/00.9:30/8.7025.0/0.78.3472..5..0890..700 .70.391.8.70.84870.9.5.29.53.:2..8..9 3949.39./090723..2-: 10./7::302.7070.43172.39.:308.:9.9.3.7.:2...9.70.929.90723.3/.9:38070..948.3.0 /0.9010.70089:.7/0 .9:30/8.70.70.3.8.0890.7./.9570.:9.3/29./0. $:8503/..-4 .79.3..3:./020/.:9.5.704.. ..389. .3..947..3/.3.7008902.9.9/8.907203:010.78.3.5.8.3.9.43:8:507478:39.9:3/8. .3/.30.70.73.9./ .203920/.2.0890/08139.3.:348939.9.3.70805498:8503/.908...70.9:.3.70.79 ...:50925:00.8:57.3.7.5.1.7080.9:3/8.:.943. :72..908..880.70.5.37  $%&..1.7.70.4389.78.:9.0743..089/7059 08904-.70.3:.42...:.90..4/0.5.90 8:8503/...9.903.3:..9.9:30.9..0 /.3/89:.53.3/.9.7. 1.3.53. .:28573/0..43903. .700 .947.53..9:3.3.31089. /.00570.0 5045074.:/0850.94.9:31.:308.7.3..73.8.98.0...390/000.9 .-..70.7080549.7:8.8:7..70..7:8.057.89.0/0.5745:3070.8:7/0.2..:34789:.70 /.78. 3.00.90 79   3:..0891.3.9070.370.2..9:3/8. .30890.:39.7050.70 8.5.9:30/8..53..70.0.02907/0.

7080570:2../0/7059/:5..9:303:2.:2:720.8./070.943./.70 .3.3907203/0:3/0.3.947  $.3.5.9 79   !737.8...07982039:82:897.9..70.53../..50397:.0: 8. .53.9:30/8.70807./70.:308.3. 807.089..78....9:3/8.. .0.

70.84/0:3.70.3.2.39.3../23:.70.: 8.7.

47/. .059.70.9:3/8.53.42./039./23897.9:3/8.1489808.3907203/0:3.057.8.70.70 .3.907317.78:-47/43. 42...:1489...089:907203 .9.-...42.90:.9430.438::/0 :/0.39.3/4.08054..8 .039020.057.70  0.574.70570..9:3/8.39039..783..4389.53.9:347/8.590..:3: .:5.0. 70.89.789. 3.7.3 807...31:3..:0..05070.8.07.70 .9.70.5. 5745:30434:.42509039047570.3/.9.9.9.3  8:8503/...3/.90.08::503.54798.9.53..8.09.0  #.1.-.970:..9:347/8...:./0.787.9475045074.4280/0.3:20..:9.../8.3. ..-.7.3/5072.9.89:.70 29.7080850.0:.9 #. 3..7:203900 /02078:47  42.9018..:.37 .../. .5.-.754919728 /:5..089:.0.09..5.53.70970-:08.3  54.0:.70 ..70/0....028/0.. 7./...78.53.. 8./::72.4.43903.70570.78.9 29.789.9:30.3/.:70850.70 .9.7..39:08904-.:903.389.3.3/.. 31..573.9 /.39::39./0.:72.5.. 79  3.390./708.9.: 02.438::/0434.07. .3.39:: 07.:7070.978.5.9.3.4.50397:4./08.8../.3..4380/0:/0.50397:1..425038. /081.3/.90 .0737007.95737.9:3/8.4280/0.431472.09..29./0.0..3/. #..39:::39./0..:308.90 807.3.53.770503.0 8.53.:. 3./08570.97.1.89.42:3.:301:3..7 /0.570.8./070.7.:90.7:54.5.3.4397.70 79   9..3/.3907203/0:3.80549.59.43903.9.5.9:3 :5.7302:9:29/08.7/3 8:-47/308.7.43899:0. .70. .70.943.07.203904757457  $%&.787:301.9070.3:.5....48::.2039 79  !0397:.3/.. 570.39:3024../8.54798..5.70.53.42509039.028/0.9.3...4.5497./.70.90 .3/./08:-:72.0/07470.8.70 57397 :37.970:329./0.7.03/. .3.70 3.:.../23897.4280/0..8080020/.3.3.39::3024.70.7.3.70.2..907/8.70.85:3/070.53./7:29./23897.947.53....3//.970.48.42..29. 8.3/...70850990 4380/0 434..9:3/8.8.59. 29.9...43/90570039::70:..90747/0.39.3:/0:72..42.70...8:7.737..3   $%&.39:54.057.9.8./070./::8570.8.9:3/8.90..7::47.770503.907203::50397:.3  0890/0 /00:.:.53..9:30/8...9./.70.8.9.9070/0.:9...9::/02:3.3.53.90.:8...30.5479::570.37 ./85:8303.708054.428.5479:570.20393078.57.39.7.  %07203:3.754.53.704780 54.3039/7059:.77503.943...9.57424.907203047570.1:3..  !0397:249./.. ..708.-./070..25497.:/039.929.:203900/00.9..70.7.901.70.903.70.7.90 79  .7.07.09. 8.98.89.70./8.547900.08904-..943.3/0.0 !73.:72.78/08570..42.../0./0.9./0.:9..:3:29.9 .7080.7 /:5. .4314727. .9... 709747.70.94..70..98..

89.:24/1.42509.53.:348939.9:347/8.53.:348939...70:9074.3.2039 ./:.70 3.8910 .708.:348939.070.94787.07-. 0. .70 $%& /:.7/8..425038047 8.29.:38.947..070..747.3..8.431472570039::70:..8.7 .78 ./.4:39../039.4250380478.4250380080../704729.70 84/.53029.70 !% &' /:.70.9:347/8..70 79  #0. . 8.70.

9.2. 31.9.89:/03947800.::8:-:39.70/03..507843.39 .47/33899:9029.07-..9.

.7 38.3:2.7./:...70/03.2.70.9.947.08.7/0.:39.4:39.79.39 .29.53.78 .:2.9 .943.47/43.747.9 79  $.:348939.029.9.70 84/.9.07-.84/.4:39.5..94787.8:-:39. .9 ..3./7047 29.:7. 31.2../:3.9:30/8../704729.947.94787.431/039.7478.8910 ..89:/03947800.7 :3/05.47.7080.9.29././00..47/33899:9029..3.70 70850.9./.

:39.9 8.

.34...90 5497.7.4.98:3934./039.:920/./039.4:39..8.:8.7:507843.2.97.:  3. 70.70.47/.53.70 79  42..987.8..././039.9.70 79  .70. 50397:89:/039./70029.08947.:348939.8370897:/00.0:/0:59..070.7080930.8370897:/00.9:34750397:.787:347.2.5072..4250380478..9/3807.9:34750397:84/.. .9077.97.54790007.7.4250380478.7473.78 /0857094.9:30/8.8.9070.987.53.42503804788.42503800...7050397:..3./320247:473.750925:3/0537 807.3.53.0203943.9:347/8..7 ..98.438/07.7..3039801. .50397:84/.70 318.08947.. 70./70029.-.9. 50397:.5./039./3807.3.8..42503804788..9:347/8./3/48.::3907478.:38..7890/029..78 79   /:.3.97002039.3../.0870.8910 .908 8.9:347/8.0 29..4.90708..8..0/:5.53.7 318.07-..398:394-.. ..4.9.4:39.3   $%&.90 .08947..-.:.70 .:38.70.3.3/.

00.9.30.425.2..39 ./33899:9029.70/03..

82..89:/03947./039..70 370897:/00. 3423.

7.425038.47 :3/08038.7:249.:70.00.

.8..943./039.3.3929.89:/03947.9.2.7 31800/00.:28.2.8:7.9..5.0..70.42.39::.3/. 570..0/03899:90/03.783:200.3. .

439740018002.5.0.29.9574/:.908/03.94787. /00.2039..10...9:30/8.7008904-.929.9... .9/00./704729.8910 .:....40. .:39..39::39.:0... .0.47../039.0.9..2.9  $%&. ...470.3..47089093:9.10.3/./..8:750397:570.08947.70 .70 .39 .70 :72..47/.70 5074/.425.08:/03897:.7801:/0 89. .5:943 3.70 79  !074/...92.9 7089700.70.9.42503800.30.7...70 847/43.84/.81800/00.:00.3423../.53029.947.53029.53.7/8.0370.47 79  42.24/::3./8.7897:..70897:. 3.9088.7 50397:.908:3970:.89.9:7.00.4389...-./039.89.7.9. .70.89..:1.070..7080./039.53.70089031:039.907/8.70.9574.032039047.73/ 89.70 .29.2.97.70.9:74729.3/.3.4:39./7:.3.42. 79  . .3.53029.70897:.0:/8.-70.70.98.47.9:7.39:.

9. 8.59.2.7. .43.82.3.-. .

7 702039.82.

82.7 -7./.

/..789:09..3/.7 3.:3:72.570.3/.903 572.70 8.0..81.42.08..82.94./.7 8020897...39:.089030..5047/03897:./0.. /070:./7:80/39047/0:.7: / ..

08.42.30 .84.7050.904747/014790.39:./.81.42./0 . .89.734./7:80/39047/0:./7:80/39047/0:. 397:39 ..3/..2.2..7050397:..7: 0 .3899:9029.398.89.82.3/.970..30.9..3/./0.42...943...3...9.3/03.880/081.8.39:.0.3/.3:..3./.9.90 8.79.7 3. .203900/0.734.42..39:.3:..39 .0.7 3 ..789:10.89.0.7: 1 .7..7: 79  3..5....3/.2039:4507.72.08.570..72.3:570..7:.3/.9./0.3/.9002.470.3::/03897:..90 .3/.089030...42.3:.3/../7:80/39047/0:.08.570.905. 5..0/039 80890.43/:8.7/8.0890 30.39:.089030. 3:92....70/03..7 ..53029.7 3...42.9.3:.570.8047.

0.943.70.00.038907::5.3::/03897:.7.94729.703 /03:270.:28.79038:8 3.53029.7.04.897:...3..0.54.39:39..943. 79  $97:.89103.-47005745707.9:78:-47/43...-470.9:7029.897:.$390..7.:9479. 42.3/.54.790 8390. 897:.9.88:7.0.-. 9498:-47/43.3/89.0397..3083..9 3907203/00/0.42.203900/0.0 570.08.7.3::/03897:..89729 $07.0397.0.7.9:70.9897:.70 .3/: .9:729.90 .72..57.0397.470307..90 89.708:-47/43./3$9.9:747/047/305:-..70.13.90 897:.54.0..475.93024.90.::549029.397:39 /70..7.7.3/.5.90/0..50./8. . 79   !0-.42.57290/0.2039:4507.3/.39:.53029..70.70 8897:.903024.70 /0.0/039 .9.943.79047 8390.70.0397.970.9:7029.904747/014790..9:708:-47/43.390.39.57.90.90 3907203/0 /00/0.7050.9002.9..9:.9/37.08.13.470. 0.0.734.9:747.007.54.54.7900/0./8.3:570.7900 8390.72.9475:-.43.90897:./7003423.42.0397..98 :90747 8.3/ 89..3/.

70.37 .90 3.3:/03897:.2039../4...90 48:-:39./8./070850.0 8.37 .:9..90   $07..9:308.70.9:..9.570.:.42.30..850.3..37  79  300037 1.23897::.53029.9:7.7.-470.57..: 897:.3/.#42.70:.9070/0.5.3070850.9.39 50784.947 /:5.4389.7.394707.::37:5/029.:20390057290850-.7.2039  7 ..9:30 8.3.9.53.:.0/0747 70:.9:7 29.0 70:.7.30..9..:9479.:9:31472.90/0.3/.97029.470307./.:573/0902.089.943.7.29.30.53029..0397.9.789.573.39.0.9.850.73.70.3.81..0 3907203/0 /00 $390..57.53029.:9.29.70.:897:./8...0/039  3./8.:.943.3/.../3570039:70:.8.7.$#%$#'&  7..425.3050397:..34.89..8:7.9.7/8.90.04:39. 1./3$9. 42.7070850.3/..43/:.99:/30.70.0..7057.2039  $# -.20390029./.39803900088018.59.447/43.3.30.8.70 372.700890570039.59.43/:.397 4./8.3/89.907.73 8038:70:.0.:8.7070850.0.70 47/3008 /854900.0.42. .9.:549029...570.59....0  $390.839004757.70.857039..7903907..9:729.97-:90/0807.901.70.5.3.93472000.807... /85490...-8039.1./0..90 :3....1..902....70.93.30.9.9.. 58.9 .70.:3.2039:: 573.53029.3:/03897:..3/89..7 573.47 0.438/07.570.943.9.7..3/89.7920391:3..90570.1..

49.7.70.

.970.: 70..05731:3...42.70.7. 0..09./:.9470 8.3/.0/070:.90.5.7 .2-:/0347208 2.8/0850.-.737..100.8.:9. /7059:747.9..3:298.389.9.9.8 .90347870850.:348.4342.50397:70.702047..08947.97.2.947089.7. /.3742.7. 70:.29.7:..8:7..45 9. #0:9.5479./397 :389.9 20393070.790-:30 70.78.  7/305:-.708089:0.07-.38./04.-.  7/3 /854904-.4-.:9479.94708.570..:3:.8:788097.50397:..943.7..573008.9.70.9014..9::/089.9.:.70.:90/000 472.43/90570.3472..7080.:9./29.8.9 .:573:47/3070. /854904-..394.8:5074.-9.7..09...3.90 3 .57397 :3.29. 47/30549..:570.9029.47/.....884.

3.407.79 ....43/:.7 .080.8:701:3.9.3/.-4 4280/0.9. 50710.:8..89. 2..90473472.70.09.70.450/:..3:29.8.3.7..907/0.0/070.37 . $...9:3 $07.29.9.-.3  /300.9.70570.. .47.53.8:7..-...39.:29.9:30/8.73925 /05.7/047/05071472.. 570.382::29.703:.5.070.943.9.902039.08/07.43/90.8.943.0 .7::.70.07.428.4290.43899:0317..

0 .7 3.4:39..3./.3/89.7047.947.943.943.708089.94787.57347/3.9:9: 84/.-08.7081:3.5.7 ..7. 57.23897::.

.90.7.070  7 . 3/7:2./704729.70 7.9..8:-47/43..00.3/.70:..547907.39:47/43.9.9.3/.:9. .439740..42.8 ..703.089.42..3988:-47/43.080.:4-..2039  !%% % # ## !$ .9..7.9.$:-47/43..00.98. 39020:.947 .3970.90  °WU[\WZ_W°°° ^WZ°°`S^WS°U[^VS^WSVW° °° °°°°TSZ_Sa°\[W°\^Z°S^WVW S\S^S^W°[ZXW^^WS°[ZXW^^WSVW° °° a`a^° WU`S^°Z°VW°[^VZVW°_\S SUa°VW °V_`ZU`_° °°°°[TWU`W°W^`° \W°Z_U^_a^°VWU[^S` °Z_WZW`S^W° ° aZU`°°°°°aZ`S`W°Y^SbS`W° °°  °[SZVSZ`VW\a`[Z_S^´°S°S°°° ^[\aZW^°° °[ZX[^û ¯°   Ÿ° °[SZVSZ`VWU[\SZW_S^´°S°S° ^[\aZW^°° ^[\aZW^°° ° Z_`^aU`aZ° \^bZV° °[SZVSZ`VWTS`S[Z_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^°° °V_`ZU`W° `S^W° °[SZVSZ`VWTS`S[ZU[^\°S°S°S°S°S°° °[Z[^XUWVZ° °S\S^`W_S^´°°°°°°° °^S`S[SZWûŸ° S\^[TS`W\^Z° °[SZVSZ`VW^WYWZ`_S^´°S°S°S°S°S°° °./0.7:.

^VZa° Z_`^aa° °[SZVSZ`VWT^YSVS_S^´°S°S°S°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^ °S\S^S^Z^°   ¯ ° °[SZVSZ`VWVb W_S^´°S°S°S°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^ °° ° °WXVW_`S`S[^VWUS`WY[^W°S°S°S°S°S°S° ^[\aZW^ °° °VWX[^`WSWS^S`W¯U[SZVSZ`°°°°°°° °° °VWU[SZVSWZ`VWS^SŸ_WX°°°°°°° °° °V^WU`W¯_S^°°°°°°° °° ° °WU^W`S^aYWZW^SS°S°S°S°S°S°S° ^[\aZW^ °° ° Z_`W^aa\S^S^ S`[ZSW°°°°°°° °° ° °WXa[^\aaVWU[Z`^[_°S°S°S°S°S°S° ^[\aZW^ °° °Z_\WU`W°°°°°°° .

...:9389...7:.7037007.90.707.703/053089041:3./ 570.3.7  .°° ° °WXa`S`aa S[^ WZW^S°S°S°S°S°S°S° ^[\aZW^ °° ° °WU^W`S^VW_`S`°S°S°S°S°S°S° ^[\aZW^ °° ° ° Z_`^aS\S^S^ZS`[ZSW°S°S°S°S°S°S° ^[\aZW^ °°  9./704729.70 089082.9:/047.

37097.070  °WU[\WZ_W°°°°° ° °°°° ^WZ°[ZXW^^WS° ° °° a`a^° WU`S^°TSZ_Sa°VW °[ZXW^^WSVWV_`ZU`° °°°°Z°VWU[^S`°_ Z_WZW`S^W° °°°°[TWU`W°° ° ° aZU`°°°°° °  °[SZVSZ`VWTS`S[ZU[^\S\S^`W_S^´°S°S° ^[\aZW^° °[ZX[^û ¯ °  Ÿ Z_`^aU`aZ° °[SZVSZ`VW^WYWZ`_S^´°S°S° ^[\aZW^° °\^bZVV_`ZU`W° `S^W[Z[^XUWVZ° °[SZVSZ`VWT^YSVS_S^´°S°S° ^[\aZW^° °^S`S[SZWûŸ° S\^[TS`W\^Z.

^VZa° °[SZVSZ`VWVb W_S^´°S°S°S° ^[\aZW^ °Z_`^aaS\S^S^° Z^  ¯ ° °WXVW_`S`S[^VWUS`WY[^WVWX[^`WSWS^S`W¯U[SZVSZ`°S°S°S° ^[\aZW^° ° °VWU[SZVSWZ`VWS^SŸ_WXV^WU`W¯_S^°°°°° ° ° °WU^W`S^aYWZW^SS Z_`W^aa\S^S^ S`[ZSW°S°S°S° ^[\aZW^° ° ° °WXa[^\aVWU[Z`^[_Z_\WU`W°S°S°S° ^[\aZW^° ° ° °WXa`S`aa S[^ WZW^S°S°S°S° ^[\aZW^° ° ° °WU^W`S^VW_`S`°S°S°S° ^[\aZW^° ° ° ° Z_`^aS\S^S^ZS`[ZSW°S°S°S° ^[\aZW^° ° .

947.94787./.7  °WU[\WZ_W°°°° [`[Y^SXW^WS°°° °° °°°° ^WZ°SZYSV^S\Wa°°°`S^WS °° °°°°TSZ_Sa°VWa\`S°\[W°[ZXW^^WS°\^Z °[ZXW^^WSVW° °° a`a^° WU`S^°Z°VW_XS_a^S`S°VW°VW°[^VZVW °V_`ZU`_° °°°°[TWU`W°aZ`S`°W^`°VWU[^S`° \W °Z_WZW`S^W° °°°°°`S^WVZ°°°aZ`S`W °° ° aZU`°°°°US^WXSUW\S^`W°°° °°  °[SZVSZ`VW\a`[Z_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ° ^[\aZW^°[ZX[^û ¯°   Ÿ° °[SZVSZ`VWU[\SZW_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ° ^[\aZW^° Z_`^aU`aZ° \^bZV° °[SZVSZ`VWTS`S[Z_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ° ^[\aZW^°V_`ZU`W° `S^W° °[SZVSZ`VWTS`S[ZU[^\°S°S°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^°S °[Z[^XUWVZ° °S\S^`W_S^´°°°°°°° °^S`S[SZWûŸ° S\^[TS`W\^Z° °[SZVSZ`VW^WYWZ`_S^´°S°S°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^°S °.4:39.  . $4/.

^VZa° Z_`^aa° °[SZVSZ`VWT^YSVS_S^´°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S\S^S^Z^°   ¯ ° °[SZVSZ`VWVb W_S^´°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °° ° °WXVW_`S`S[^VWUS`WY[^W°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °° °VWX[^`WSWS^S`W¯U[SZVSZ`°°°°°°° °° °VWU[SZVSWZ`VWS^SŸ_WX°°°°°°° °° °V^WU`W¯_S^°°°°°°° °° ° °WU^W`S^aYWZW^SS°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °° ° Z_`W^aa\S^S^ S`[ZSW°°°°°°° °° ° °WXa[^\aVWU[Z`^[_°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °° °Z_\WU`W°°°°°°° °° ° °WXa`S`aa S[^ WZW^S°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °° .

39  °WU[\WZ_W°°°°° [`[Y^S°°°° °°°°° °°°°°°XW^WS°°°° °°°°° °°°°°°SZYS°°`S^WS°° °°° Z_U^W^WS°° °°°°° ^WZ°V^S\WaVW°\[W°\^Z °[ZXW^^WS°U^_[^°°°\W\SUS°[ZXW^^WS° °° a`a^° WU`S^° W^_°TSZ_Sa°a\`S°VW°[^VZVW°VW°VW °W^`XUS`° ZSZ`S^WS°VW[Z[S^W°VW° °°°°VWW^`°Z°VW_XS_a^S`°W^`° \W°VWU[^S` °a`a^W°VWW^`°ZY^SV°S_WX[^°V_`ZU`° °°°°°[TWU`W°SaZ`S`°°aZ`S`W°° °°°VW°_Z_WZW° °°°°°°`S^W°°°° °°°\^[[`°`S^W° °°°°°°VZUS^W°°°° °°°°° ° aZU`°°°°°XSUW\S^`W°°°° °°°°°  °[SZVSZ`VW°S°S°°°°°°° °°°°[ZX[^° °Y^a\S_S^´°°°°°°°°° °°°°û ¯°   Ÿ° °[SZVSZ`VW°S°S° ^[\aZW^°°°°° ° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° Z_`^aU`aZ° °\a`[Z_S^´°°°°°°°°° °°°°\^bZV° V_`ZU`W° °[SZVSZ`VW°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^°`S^W° °U[\SZW°°°°°°°°° °°°°[Z[^XUW° °_S^´°°°°°°°°° °°°°VZ^S`S° [SZWûŸ° °[SZVSZ`VW°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^°S\^[TS`W° °TS`S[Z_S^´°°°°°°°°° °°°°\^Z.2.70/03.9. ° °WU^W`S^VW_`S`°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °° ° ° Z_`^aS\S^S^ZS`[ZSW°S°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °°  / $9:/03947/33899:9029..

^VZa° Z_`^aa° °[SZVSZ`VW°S°S° W°S°S°S°S°°S °S°S°°S\S^S^Z^° °TS`S[ZU[^\°°°°°°°°° °°°°  ¯ ° °S\S^`W_S^´°°°°°°°°° °°°°° ° °[SZVSZ`VW°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°°° °^WYWZ`_S^´°°°°°°°°° °°°°° ° .

70/03.9.39 8018.:..3/.43/:.2.°[SZVSZ`VW°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°°° °T^YSVS_S^´°°°°°°°°° °°°°° ° °[SZVSZ`VW°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°S°° °Vb W_S^´°°°°°°°°° °°°°° ° °WXVW_`S`S[^°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°S°° °VWUS`WY[^WVW°°°°°°°°° °°°°° °X[^`WSW°°°°°°°°° °°°°° °S^S`W¯°°°°°°°°° °°°°° °U[SZVSZ`VW°°°°°°°°° °°°°° °U[SZVSWZ`VW°°°°°°°°° °°°°° °S^SŸ_WX°°°°°°°°° °°°°° °V^WU`W¯°°°°°°°°° °°°°° °_S^°°°°°°°°° °°°°° ° °WU^W`S^a°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°°° °YWZW^SS°°°°°°°°° °°°°° ° Z_`W^aa°°°°°°°°° °°°°° °\S^S^°°°°°°°°° °°°°° ° S`[ZSW°°°°°°°°° °°°°° ° °WXa[^\aaVW°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°°° °U[Z`^[_°°°°°°°°° °°°°° °Z_\WU`W°°°°°°°°° °°°°° ° °WXa`S`aa°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°S°° ° S[^ WZW^S°°°°°°°°° °°°°° ° °WU^W`S^VW_`S`°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°°° ° ° Z_`^aS\S^S^°S°S° W°S°S°S°S° ^[\aZW^°S °S°S°S°° °ZS`[ZSW°°°°°°°°° °°°°°  42.2039  4/0 ..39  7 .:38:-47/303899:929.70..70:.947.

47/./:.. # $%#&!##%  #%%#% $0.

.9.9.9::.03.1.790-:30 4-93:903574../30 3...8. :/09: .943.89.9.02.8.:8.0.073 .../0/03:2300: ./03.70  °SZU`aZ°°°°° ° °°° a_`^S^W°SZS^WS°W`^[Y^SVS^W° ^WUW^WS° °°bW^`_WZ`°_U^_S°ZSZ`S^Z°ZXaZU`W°Z ^W W^bS° °°°°Y^SVaa^S`[^°° ° ° aZU`°°°°° °  °[SZVSZ`VW\a`[Z_S^´°S° ^[\aZW^°°° °  °[SZVSZ`VWU[\SZW_S^´°S° ^[\aZW^°°° °  °[SZVSZ`VWTS`S[Z_S^´°S°S°°° °  °[SZVSZ`VWTS`S[ZU[^\S\S^`W_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^° .3.8:57.83./08030 317.39850397:.0025. 3.:789..9.29.3/2572.89:/473 3899:9.90 /0 .1.39 50397:70:9.0  7 ..950 2./704729.:348.70:.472572.8.2572. 50143/..39:9...0397:%03.790. /. %..-:3 $$% %010.08:/03. /.9.3/7:/093080:  42.9:8095.8..0..:9.7.7.9.38907::5./..790.:3::3008.0.890...7.70/39.7399.2::#42. /0949..4470 !08903970./0 34./542080.308.3.0708. .43.:  $  .2..3 .3/.9:7/05.  % 0791.9 ..570.9050. 8:392.71097.7.:.42.5.9 $%$# $:39.70.9:9/317:30/0..70/3.73:3.03..38.9..2039  !%% % #!$%&$!# ...507 89/0.9.399.7090.7.7.49..72.03080231.43/:9.9/0.9014.90.. ..739 -:3.90 43/:.8.9..0791..70890.0070.3/.72.0.0/33897:70.9.2./947.:34.4.

/. 50-..  .94787.947. °[SZVSZ`VW^WYWZ`_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^°  °[SZVSZ`VWT^YSVS_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^°  °[SZVSZ`VWVb W_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° S¯° °°°°° ° ^[\aZW^°  °WXVW_`S`S[^VWUS`WY[^WVWX[^`WSWS^S`W¯°S°S°S¯°S¯° S¯° °U[SZVSZ`VWU[SZVSWZ`VWS^SŸ_WXV^WU`W¯_S^°°° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^°  °WU^W`S^aYWZW^SS Z_`W^aa\S^S^ S`[ZSW°S°S°S¯°S¯° S¯° °°°° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^°  °WXa[^\aaVWU[Z`^[_Z_\WU`W°S°S°S¯°S¯° S¯° °°°° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^°  °WXa`S`aa S[^ WZW^S°S°S°S¯°S¯° S¯° °°°° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^°  °WU^W`S^VW_`S`°S°S°S¯°S¯° S¯° °°°° ^[\aZW^° ^[\aZW^ ° ^[\aZW^°  ° Z_`^aS\S^S^ZS`[ZSW°S°S°S°S° S¯° °°°°° ° ^[\aZW^°  !497.9.4:39..425090390475030/0507843.7  °SZU`aZ°°°ZaS^WS_[VW°SZS^WS° W_XSUW^WS° °°bW^`_WZ`° a_`^S^W°Ua °\^[[bS^ZY^SV° V_U\ZS^S° °°°_U^_S°\W aZ°\W[\W^[SVS°S U[Z`^SU`aa° ° aZU`°°°°VW SZ° VWaZUS°  °[SZVSZ`VW\a`[Z_S^´°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^°  °[SZVSZ`VWU[\SZW_S^´°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° .49.9.$4/.7.747.43847/0:/0.:.708.43847/0434. /:5....

.9.290/0..4389.39  °SZU`aZ°°°°° ° °°° a_`^S^W°W`^[Y^SVS^W°W`^[Y^SVS^W° ° °°bW^`_WZ`°bW^TSS°ZY^SV°ZXaZU`W ° S`^UaS^W° °°°°°° ° ° aZU`°°°°° °  °[SZVSZ`VWY^a\S_S^´°S° ^[\aZW^°°° [ZX[^° .70.5.70.8:393.9047/0.3/..929.2.. ^[\aZW^°  °[SZVSZ`VWTS`S[Z_S^´°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^° ^[\aZW^°  °[SZVSZ`VWTS`S[ZU[^\S\S^`W_S^´°S°S°S°S° S°  °[SZVSZ`VW^WYWZ`_S^´°S°S°S°S° S°  °[SZVSZ`VWT^YSVS_S^´°S°S°S°S° S°  °[SZVSZ`VWVb W_S^´°S°S°S°S° S°  °WXVW_`S`S[^SUS`WY[^WVWX[^`WSW°S°S°S°S° S° °S^S`W¯U[SZVSZ`VWU[SZVSWZ`VWS^SŸ_WX°°°°° ° °V^WU`W¯_S^°°°°° °  °WU^W`S^aYWZW^SS Z_`W^aa\S^S^°S°S°S°S° S° ° S`[ZSW°°°°° °  °WXa[^\aaVWU[Z`^[_Z_\WU`W°S°S°S°S° S°  °WXa`S`aa S[^ WZW^S°S°S°S°S° S°  °WU^W`S^VW_`S`°S°S°S°S° S°  ° Z_`^aS\S^S^ZS`[ZSW°S°S°S°S° S°  !0-.9.70394.70/03..3/.42. $9:/03947/33899:9029.970..089..703../7.9  .4280/0.70 /7059:/0.793.09.39:: :39..07.5.

70..1.38. ^WYaSWZ`W[^° °[SZVSZ`VW\a`[Z_S^´°S°S° ^[\aZW^°°VW [^YSZ S^W° _ XaZU`[ZS^W° °[SZVSZ`VWU[\SZW_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° SW° Z_``a`[^° °[SZVSZ`VWTS`S[Z_S^´°S°S° ^[\aZW^° ^[\aZW^° `S^WVW° ZbS`SSZ`VZ° °[SZVSZ`VWTS`S[ZU[^\S\S^`W_S^´°S°S°S°S°US^W XSU\S^`W° ° °[SZVSZ`VW^WYWZ`_S^´°S°S°S°S° ° ° °[SZVSZ`VWT^YSVS_S^´°S°S°S°S° ° ° °[SZVSZ`VWVb W_S^´°S°S°S°S° ° ° °WXVW_`S`S[^VWUS`WY[^WVWX[^`WSW°S°S°S°S° ° °S^S`W¯U[SZVSZ`VWU[SZVSWZ`VWS^SŸ_WX°°°°° ° °V^WU`W¯_S^°°°°° ° ° °WU^W`S^aYWZW^SS Z_`W^aa\S^S^ S`[ZSW°S°S°S°S° ° ° °WXa[^\aaVWU[Z`^[_Z_\WU`W°S°S°S°S° ° ° °WXa`S`aa S[^ WZW^S°S°S°S°S° ° ° °WU^W`S^VW_`S`°S°S°S°S° ° ° ° Z_`^aS\S^S^ZS`[ZSW°S°S°S°S° °  7 .:14893..7 .73925:.701472:.-.90/029.7570.7070.43899:0.9070/8.09. .07.2039  4/0  !#'!#&$%&$!# .70.0/0747..53.7..590.9:7. 249.7..7070.70.90/029.70:.570.90.:14893.-0. /08...5.0050397:.

39.970. 0 907203:3.9.53. .708../8.438:/0434..8.708..7..3.. /:5.9:30.8.80..71.9.901.9:30.590 3.54..:..438:/0:/0..439089.9..:/0.5.439089.9.3. / 9020:/0/70593-.30970-:03..7:.

.9..5..70.:9035.85:3/070..703970:39.-9...987.1 907203:/0.7 8.947 .:34.0370.2..7.3.070.9..8:57.970. 24/:/03/05370.0 0 3:2.90.0. 2...9.70./23897.90.70.:573/0 35:8 .9. .39 . 5.89.8:-47/43...89:.9..9 .70..70.:70/0903.90 570.3.4.073904770:9. .70.047010.70 31:039.80..:28.947570.747 ./7059:747507843.70/3.0:/0 574/:.70.047 0..0890.:57.4..047. ./0.9..2.45:/0.8.907.29.4.3950397:3/05370.90/3970:39.72.1. /3970.:9.9..53029..7::3.:20390478.070020390.734.53..:5.3.703.29.70. 7002039. .5747.3:/0.3/.047.747.90473472. 1 70850.04.747 570.90 31472.53029.0/07470.08.893:9...070.53029.:00.9 5 .3/747 2 70850.70.9.. 01.8:72.70:.7/8.70.. .9.70.53029.:79.947.943..3/05375.9029.70.570.7038:-:39.9:3  [SZVSZ`ŸS`S   7 .3897:..57490.0 38.:-0472./4.9.9.7057.0.42.97-:9471:3.9835.90 5704.9.79047 5745:307478808.9/0574/:.43974.7473.5.0  3.-47..:5.2039 %% 57.7050.038907:: 5.:34../081.70801.05085074..9029.89.9.29...70.943.8:70:. .5704..988..30.4389.0:/05..700 .708 0.89070.9:7..::3907478.3.7.2::847.85:3/0729.2039::8.70..0/070.90 4 70.70.70.70.5.72.425038.70.7/8.7.89070.3.800.08947.30.3/5.9.47.932:3...747394./.57490.90 3 ./0.90.8.90/3570..8:747/0570.70 47/305:-.5.8. 3070:47.8:7.570.7478.90./039.807.90.908.3..00.0/0747.3.3/.89070.3::.943.0472079:4888.70.9.54.08947./8.447..90897:.  3.2:390 .08947.3. 925../8..03/47 70850.:34.50397: 70/:.734.037.53029.:573.88:7.70.70  /47039..7.9..70../07085438.-:3:747.070.45:570.9../3 :39.9.9020/::343.89070.70 2.70.7: 3..5.0. .9038.7/8./8.047503.70.032039047 ..77.08943.90747/8..79..5307:9070 47.9:.:0307.9. 24/:/0704.-.2::/03.03.3/.905:-./089.00.943.902570:7.7.70.34.007.90574-020850.:2850397:570...5.9.5.:573/0 .57.032039047 / .70.90824/:/0704.8:7473970573808.8.:9.08947.29.47/339074.8:7..70.::29.39.81.9:7/388902:/0.85.3.:34.90473472.800.8.34.49.700.70..7.0 .70.3.9...897.047.3.7.9. 5.5747.43/:9.897.9050925:.5.:9479..03708/0893070.70.3..7.8:7.90010.89..

.:047 / .4342...4507.7890/029.:.2..9.:3.734.747/3:39.703 ...703/05308.3..1.. 007.7:39.9/024-.970:0/0.908/0054.70.7009.:94.....9 97.8:70:.78545:..7.425479.8/081.8:7.0./1079028:350 907947:.70/3..72 0 24/:/0..734.734.:04729.90 . .7.8.43974::.9.3.30 007.70.9025497...03950:72..3.734.047.29.94729.:28/397029.07/0:59.14487.770. 570.:.:.947 0...70/3.1.7.3.53.70. 47.70.9029..900/03/8.70.0. ..:94.7..30 .

2039 %% 8390057.789038020897:.9. 7 ..0320390478.7.9..0.  3974/:.9..70:./8.70..425.0...032039047  $9:.53029.3/89.70  /47039.070 3.

.9088020897:.3:/03897:.

0320390 $9:.070747870.2.08947...9047/0507843..897:.0472. 8..9.79.9047/0507843..3:207.  &72.70 8:72.70 50.90747/8.70..9.:-047 $9:.7 2479 7.70..708 .0.  !.39 5.947 808...08947. 824/:/084:943.8.5.9.79047  $9:..70.9.54.03900.80231.9..002.3...907.-.5.00...0320390  !70039...90 570.:-02.5.703...3 8020897:.2:900..9047/0507843.032039047 50897:.2.53..03203900  $9:.70..7478.04.3:/03897:.03203908:72..0472.08947.0/039  $9:.9:729.7.9.9:74729.:0307.9:347.:370897.39 50.90.:00.9.70.0  .90 $9:.070747 70.70.  423.947 50.9.

425...3.9 .7..90.9.3:/03897:.:8020897:.

3/89..0707478 70.  !745:307 300  7 .09.70.947 43.70.90570./459.03704.039.70 47/308/8549 0280 3:2.9.7:.70..:10729...90801..53029.0/039  4203.3/.908.2039 #&%& #% .42.70:..08947.: .8:7.839004757..3:/03897:..47/339074.04700./8..9050397:20393070.70.2.3947897:.43974.90824/:/025.53029.70  °°°°°°°°°WXVW°°° °°°°° °°°°°°°°°_`S`°`^aU`a^°° °°°°° °°°°° Z_`°°°°S[^S°_aT[^V[°° °°°°° °°°°°`a`W°°°°US`W°ZS`W°° °WU^W°^WU`°W^bUa°° °°°^`U[a° ^WUbWZ`S°°°°°Y[^W°ZW° °`S`a°`S^S`a°_aT[^V[ZS`W°\[`W° Z_`^a° ° ^°WZa^WS°VZ°_VS`S°`S^SVW°S`S[Z°^YSVS°b W°VWX[^`W°[U`°W\S^° S[^°YWZW^S°ZW[U`°`S^S¯°S\S^S^° °U^`°V[UaWZ`aa°^WYaSWZ`°ZSZ`S^°ZbS`S°_S^´°_S^´°_S^´°SW°_`^aU °`SWZ`W° WZW^S°S Z°Z_`^aa°`S`a°ZS`[ZSW° °°°aZVWW_`W°°SZ`°°°°S^S`W¯°`a^[^°° °_`W^aa°S\S^S^° S[^°° ./8.9:74770850.:9.

-47.70$ 83909.9:7.0.70 .0397.70! 897:. 0..708057424.0  ..°°°\^WbS a`°°°°°°U[SZVSZ`°UWZ`^SW°° °\S^S^°ZS`[ZSW° WZW^S°° °°°°°°°°°VWU[SZ°°° ° S`[ZSW°°°° °°°°°°°°°VSWZ`°°° °°°°° °°°°°°°°°VWS^S°°° °°°°°  ° °ûZ`W S° ° Z`W^WZ°°°°° ° °° °°°°° °°\^bZV_`S^WS°°VW W°°°°°°°° °°°°° °°V_U\ZW°°VWS°°°°°°°° °°°°° °°`S^WZ°°XZS S^WS°°°°°°°° °°°°° °°VWZa^WS°°SZaaVW°°°°°°°° °°°°° °°_`^aU`a^°°Z_`^aU`W°°°°°°°° °°°°° °°`S^W_° °°_`^aU`a^W°° Z`W^WZ°°°°°°° ° ° ° °°° °°_aT[^V[ZS`W¯°°VW VW°°°°°°°° °°°°° °°U[[^V[ZS`WŸZ°° WVWS°°°°°°°° °°°°° °°SZaVW°°XZS S^WS°°°°°°°° °°°°° °°Z_`^aU`W°°SZaaVW°°°°°°°° °°°°° °°û°°Z_`^aU`W°°°°°°°° °°°°°  ° °ûZ`W S° ° Z`W^WZ°°°°°°°° °°° °° °°\^bZV_`S^WS°°VW VW°°°°°°°° °°°°° °°V_U\ZW°° WVWS°°°°°°°° °°°°° °°`S^WZ°°XZS S^WS°°°°°°°° °°°°° °°^S`S°°SZaaVW°°°°°°°° °°°°° °°[SZWû°°Z_`^aU`W°°°°°°°° °°°°° °°\WZ`^aSZaVW° °°Z_`^aU`W°° Z`W^WZ°°°°°°°° °°°° ° °°\^WUWVWZ`°°VW VW°°°°°°°° °°°°° °°°° W°°°°°°°° °°°°°  003/... /0.