Sunteți pe pagina 1din 2

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad

Calea Victoriei nr.1 310031 Arad, Romania Tel +4 0357 407200 tel/fax +4 0357 407211 E-mail: secretariat@scj.dntar.ro secretariat@scj.dntar.ro

A N U NT
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA A R A D, Scoate la concurs un post vacant de fiziokinetoterapeut (cu studii superioare de lunga durata) in cadrul Laboratorului de recuperare,medicina fizica si balneologie al unitatii,cu sediul in P-ta Mihai Viteazunr.7/8, in perioada 27- 29 septembrie 2011, orele 10,00. Concursul va consta dintr-o proba scrisa, sub forma de test grila si un interviu si se va desfasura la sediul unitatii din Arad, Calea Victoriei nr.1. Cerintele postului: Diploma de licenta in specialitate Minim 6 luni vechime in specialitate Disponibilitate pentru perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica a pacientilor(adulti si copii). Dosarul de concurs va cuprinde in mod obligatoriu: 1. cerere de inscriere la concurs(scrisoare de intentie); 2. copia actului de identitate; 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,ale altor acte care sa ateste eventuale specializari in domeniu; 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si respectiv in specialitate; 5. cazierul judiciar; 6. adeverinta medicala de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare( eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului; 7. curriculum vitae; 8. chitanta privind plata taxei de concurs ,in valoare de 50 de lei. Actele prevazute la pct.2 si 3 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu originalele. Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul resurse umane al unitatii pina cel tirziu in data de 07.09.2011, orele 12.00, la adresa mentionata mai sus. Bibliografia, tematica precum si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul resurse umane al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, sau la numarul de telefon 0357 / 407211, interior 296.

COMITETUL

D I R E C T O R: