Sunteți pe pagina 1din 11

CNFPA Direc ia Metodologie

INSTRUC IUNI DE NTOCMIRE I PREZENTARE A DOCUMENTA IEI DE C TRE FURNIZORUL DE FORMARE N VEDEREA AUTORIZ RII

Cine solicit autorizarea? Autorizarea se solicit de c tre acei furnizori de formare profesional care doresc s organizeze programe de formare profesional finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoa tere na ional . Filialele furnizorilor de formare profesional i centrele de formare profesional , f r personalitate juridic , sunt considerate unit i distincte i se supun separat procedurii de autorizare. Furnizorii de formare profesional care organizeaz programe de formare profesional neconven ionale, cum sunt: nv mntul deschis la distan , prin coresponden , e-learning, etc. nu se supun reglement rilor cuprinse n Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesional a adul ilor, denumit n continuare Metodologia de autorizare.

Cine autorizeaz ? Furnizorii de formare profesional sunt autoriza i s desf oare un anumit program de formare profesional de c tre comisiile de autorizare jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti. Pentru exercitarea atribu iilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Sediile comisiilor de autorizare se afl la direc iile de munc i protec ie social ale jude elor, respectiv a municipiului Bucure ti.

Ce se autorizeaz ? Autorizarea furnizorilor de formare profesional se face, pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioad de 4 ani, pentru fiecare program de formare profesional organizat pentru o calificare, o ocupa ie, o grupare de competen e sau o competen cheie. Se autorizeaz fiecare tip de program n parte, cu o singur excep ie: furnizorii autoriza i pentru un program de calificare pot organiza programe de ini iere pentru calificarea respectiv n baza aceleia i autoriza ii.

Cum se declan eaz procesul de autorizare? Pentru a fi autoriza i, furnizorii de formare profesional depun la comisia de autorizare din jude ul n care furnizorul de formare profesional are sediul social, direct sau prin po t (cu confirmare de primire), o cerere de autorizare nso it de dosarul de autorizare. Modelul Cererii de autorizare este prev zut n Anexa nr. 5 la Metodologia de autorizare.

Ce cuprinde dosarul de autorizare? 1. Dosarul de autorizare cuprinde documente, descrise detaliat mai jos, care atest ndeplinirea de c tre furnizorul de formare a condi iilor de eligibilitate i a criteriilor de autorizare: copii dup documente emise de autorit ile n drept i documente
Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

elaborate de furnizor, dup modele prev zute n anexele la Metodologia de autorizare, ce pot fi procurate de la sediul comisiei de autorizare sau prin Internet, la adresa www.cnfpa.ro. 2. Copiile sunt certificate pentru conformitate cu originalele de c tre persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare profesional . 3. Fiecare fil a dosarului de autorizare este numerotat i tampilat . 4. Pe ultima pagin se consemneaz num rul de file existente, sub semn tura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesional . 5. Prima pagin din dosarul de autorizare este opisul, completat conform modelului de mai jos.

Opisul dosarului de autorizare Nr. crt. 1. 2. .. Denumirea actului Nr. i data actului / Emitent

6. Documentele care atest ndeplinirea condi iilor de eligibilitate A. Documentul care dovede te legalitatea organiz rii i func ion rii furnizorului de formare. Se depune copia dup actul n baza c ruia func ioneaz furnizorul de formare, care poate fi unul dintre documentele urm toare: a) certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului; b) ncheierea prin care s-a dispus nregistrarea n Registrul asocia iilor i funda iilor; c) actul normativ de constituire (lege, hot rre de guvern, hot rre a consiliului jude ean sau a consiliului local); d) hot rre judec toreasc . B. Documentul din care s rezulte c formarea profesional este cuprins n obiectul de activitate al furnizorului de formare. C. Documentele din care reiese c furnizorul i ndepline te obliga iile exigibile de plat a impozitelor, taxelor i contribu iilor, potrivit legisla iei n vigoare. Se prezint Certificatul de atestare fiscal eliberat de administra ia finan elor publice jude ene sau a municipiului Bucure ti, precum i Certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale, eliberat de Direc ia impozite i taxe locale a administra iei locale. D. Dovada achit rii taxei de autorizare. Se depune o copie dup ordinul de plat a taxei de autorizare (cu tampila b ncii). 7. Documentele care atest ndeplinirea criteriilor de autorizare A1. Fi a de autoevaluare i anexele sale, programa de preg tire i modalit ile de evaluare a participan ilor la programul de formare profesional (n 2 exemplare). Aceasta se completeaz conform modelului prezentat n Anexa nr. 1 la Metodologia de autorizare. Completarea Fi ei de autoevaluare este facilitat de indica iile din parantez .
Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

A2. Codurile care se reg sesc n Fi a de autoevaluare se completeaz din nomenclatoarele oficiale. Codul COR se completeaz din Clasificarea Ocupa iilor din Romnia, disponibil pe Internet la adresa www.mmssf.ro, la subpagina cu numele Clasificarea Ocupa iilor din Romnia sau pe site-ul CNFPA www.cnfpa.ro la subpagina Autorizare Clasificarea Ocupa iilor din Romnia (COR). A3. (1) n cazul programelor de calificare, n toate documentele aferente dosarului de autorizare la rubrica Codul Nomenclator, se va completa codul calific rii respective din Nomenclatorul calific rilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (NC). Din acela i Nomenclator se va completa i nivelul calific rii. (2) Durata minim a programelor de calificare depinde de nivelul de calificare. Durata total a acestor programe, exprimat n ore de preg tire, este de: 360 ore pentru nivelul 1 de calificare; 720 ore pentru nivelul 2 de calificare; 1080 ore pentru nivelul 3 de calificare. (3) Timpul alocat programului de formare profesional va fi corelat cu scopul, obiectivele, con inuturile i strategiile de realizare. (4) Activit ilor aplicative din cadrul programelor de calificare li se aloc cel pu in dou treimi din durata total a programului de formare. (5) n situa ia n care se constat c participan ii la programul de formare de in anumite competen e, durata preg tirii se poate reduce corespunz tor, f r a se dep i, ns , 50% din durata total a programului respectiv i avnd grij s se respecte condi iile de acces, mai ales cele referitoare la studii. Constatarea se poate face : - n urma evalu rii ini iale; - pe baza certificatelor de competen profesional ; - pe baza certificatelor de calificare eliberate de sistemul de nv mnt; - pe baza certificatelor cu recunoa tere na ional eliberate n sistemul form rii profesionale a adul ilor. (6) Evaluarea ini ial const ntr-un set de probe teoretice i practice, dup caz, care se sus in n fa a unei comisii de examinare stabilite n mod similar cu cea pentru evaluarea final . A4. Num rul maxim de participan i pe grupa de formare profesional este: a) 28 persoane pentru preg tirea teoretic (cu excep ia prelegerilor, unde num rul de participan i nu este reglementat ); b) 14 persoane pentru preg tirea practic . A5. (1) Programa de preg tire se completeaz , n func ie de structura programei de formare profesional (pe module sau pe discipline), conform modelelor prezentate n Anexa nr. 2 la Metodologia de autorizare. (2) Pentru a elabora aceast program , se recomand ca furnizorul de formare profesional s consulte Ghidul de elaborare programe pe baz de SO/SPP, disponibil la sediul comisiei de autorizare sau prin Internet, la adresa www.cnfpa.ro. (3) n cazul programelor de formare pentru ocupa ii/calific ri reglementate la nivelul form rii, furnizorul de formare profesional trebuie s ob in avizul pe programa de formare, conform legisla iei n vigoare. (4) Pentru ocupa ia/calificarea supus autoriz rii trebuie s existe standard ocupa ional(SO) / standard de preg tire profesional (SPP). SO existente, corespund uneori mai multor ocupa ii/calific ri din COR/NC. Coresponden a cu codul COR/NC este indicat n listele disponibile pe site-ul CNFPA. Att SO ct i SPP, precum i listele respective se g sesc la adresa www.cnfpa.ro.
Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

(5) Pentru programele pentru care nu exist standard ocupa ional sau standard de preg tire profesional , furnizorii de formare profesional trebuie s ndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii: a) prezint dovada c au cerut de la CNFPA asisten metodologic n vederea elabor rii standardului ocupa ional pentru ocupa ia sau calificarea pentru care solicit autorizarea; b) identific competen ele profesionale care vor fi dobndite de participan ii la program i care vor fi completate n suplimentul descriptiv al certificatului de calificare al turi de cele care vor fi stabilite prin SO aprobat de CNFPA. (6) Furnizorul de formare profesional autorizat n condi iile de mai sus, trebuie s realizeze i s supun aprob rii CNFPA, n termen de 9 luni, standardul ocupa ional. Pn la aprobarea standardului ocupa ional, furnizorii de formare profesional autoriza i n condi iile descrise la punctul (5) pot organiza programe de formare profesional finalizate cu certificate recunoscute, absolven ilor eliberndu-li-se certificate cu recunoa tere na ional nenso ite de suplimentul descriptiv. Dac n perioada respectiv (cele 9 luni) se elaboreaz SPP-ul corespondent i se aprob de c tre MEdC, aceasta exonereaz furnizorul de formare profesional de obliga ia de a mai elabora standardul ocupa ional. (7) n cazul n care proiectul de SO nu se aprob de c tre CNFPA, furnizorul de formare profesional poate organiza un nou program de formare profesional pentru ocupa ia respectiv numai dup aprobarea standardului ocupa ional. (8) Dup aprobarea de c tre CNFPA, n condi iile legii, a standardului ocupa ional respectiv, acesta este recunoscut ca standard na ional i public, fiind obligatoriu pentru to i furnizorii de formare profesional , n termen de maximum 30 de zile de la data public rii. Furnizorul de formare profesional autorizat n condi iile descrise la punctul (5) este obligat s elibereze suplimentul descriptiv al certificatului completat cu unit ile de competen comune programului de formare profesional absolvit i SO, precum i cu celelalte unit i de competen dobndite n urma absolvirii programului de formare profesional . n cazul revizuirii standardului ocupa ional, furnizorii de formare profesional autoriza i pentru ocupa ia/calificarea respectiv au obliga ia de a- i revizui programa de preg tire pentru a o pune de acord cu noile prevederi ale standardului ocupa ional, n termen de 30 de zile de la data public rii acestuia pe site-ul CNFPA i de a n tiin a n scris CA despre modific rile pe care le-a suferit programa de preg tire. Noua program se aplic seriilor de cursan i care ncep programul de formare dup aprobarea standardului revizuit. (9) Programele de formare profesional pentru calific ri care permit dezvolt ri arborescente, structurate pe cele trei niveluri de calificare (1, 2, 3), dup modelul folosit n sistemul de nv mnt i care sunt dezvoltate pe baza standardelor de preg tire profesional (SPP-uri), se pot organiza modular, cu eviden ierea nivelurilor de calificare, dup cum urmeaz : a) cte un modul (sau un set de module) pentru fiecare nivel de calificare, conducnd la ob inerea competen elor men ionate n SPP-ul asociat nivelului de calificare respectiv; b) modulul pentru nivelul 2 de calificare (sau setul de module corespunz tor) poate fi parcurs de orice persoan care a dobndit competen ele calific rii de nivel 1, dovedite cu certificat de calificare sau certificat de competen e;

Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

c) modulul pentru nivelul 3 de calificare (sau setul de module corespunz tor) poate fi parcurs de orice persoan care a dobndit competen ele unei calific ri de nivel 2, dovedite cu certificat de calificare sau certificat de competen e. (10) Participantul la programul de formare poate fi evaluat i poate ob ine un certificat de calificare la finalul fiec rui asemenea modul (sau set de module), cu condi ia ca furnizorul de formare s fie autorizat pentru fiecare dintre cele trei calific ri (de nivel 1, 2 i 3). n cazul n care furnizorul de formare nu este autorizat pentru fiecare dintre cele trei calific ri (de nivel 1, 2 i 3), participantul ob ine certificat(e) de absolvire, cu care, eventual, se poate nscrie la examenul final pentru ob inerea certificatului de calificare la un furnizor de formare autorizat pentru calificarea de nivelul respectiv. Participantul la programul de formare poate fi evaluat i poate ob ine un certificat de calificare la finalul fiec rui modul, cu condi ia ca furnizorul de formare s fie autorizat pentru fiecare dintre cele trei calific ri (de nivel 1, 2 i 3). (11) n cazul n care programele de formare profesional dezvoltate pentru calific ri arborescente dezvoltate pe baz de SPP, care nu au o structur modular , n programul de calificare de nivel superior se vor include competen ele specifice calific rii de nivel inferior (de ex.: n programul de calificare de nivelul 2 se vor include competen ele din SPP-urile de nivel 1 i 2, iar n programul de calificare de nivelul 3 se vor include competen ele din SPP-urile de nivel 1, 2 i 3). (12) Pentru programele de calificare de acela i nivel, care au competen e comune, se poate realiza modularizarea acestora, dup cum urmeaz : a) un modul comun care conduce la dobndirea de c tre absolven i a unor competen e comune celor dou calific ri; b) cte un modul specific care conduce la dobndirea de c tre absolven i a unor competen e specifice fiec rei calific ri. (13) Absolven ii care au parcurs modulul comun vor ob ine, dup promovarea examenului, un certificat de absolvire. (14) Absolven ii care parcurg i modulul specific pentru o calificare, ob in un certificat de calificare, dup promovarea examenului final. (15) Persoanele prev zute la alineatul precedent se pot nscrie i la modulul specific pentru cea de a doua calificare, ob innd, n urma examenului final, un certificat de calificare i pentru cea de a doua calificare. (16) n cazul solicit rilor de autorizare a programelor de formare pentru competen e cheie Comunicare n limbi str ine, furnizorul de formare profesional va fi autorizat i va pl ti cte o tax de autorizare pentru fiecare limb str in n parte. (17) Pentru competen a cheie Utilizare calculator, prelucrarea informa iei - la nivel de ini iere, ca i pentru competen a cheie Management se vor solicita autoriz ri separate de restul competen elor cheie. (18) Pentru celelalte competen e din Lista de competen e cheie, comune mai multor ocupa ii (altele dect cele men ionate la punctele (16) i (17) se poate solicita autorizarea unui program comun, pentru una sau mai multe competen e, grupate conform nevoilor de formare ale beneficiarilor, cu plata unei singure taxe de autorizare. Dac num rul competen elor cheie este mare i, pentru enumerarea acestora nu este suficient spa iu la rubrica ocupa ia/calificarea, din formularul de certificat, se va completa grupare de competen e, iar n Suplimentul descriptiv al certificatului se vor completa numele competen elor cheie care au fost dobndite. (19) Programele de formare specificate la punctele (16), (17), (18) se pot autoriza f r s existe obligativitatea utiliz rii unui standard ocupa ional/standard de preg tire profesional . A6. (1) Procedura de evaluare a programului de formare profesional vizeaz : con inutul programului;
Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

modul de desf urare a procesului de formare; presta ia formatorilor i aspectele organizatorice. (2) Evaluarea programului de formare profesional se face obligatoriu de c tre participan ii la program, cel pu in la sfr itul programului, prin chestionar; la aceasta se pot ad uga i alte modalit i de evaluare a programului, conform op iunilor furnizorului de formare. (3) Chestionarele de evaluare se arhiveaz i se prezint speciali tilor cu ocazia monitoriz rii. A7. Descrierea modalit ilor de evaluare a participan ilor la programul de formare profesional se prezint conform modelului din Anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare. B. Documente care atest existen a resurselor necesare desf programului de formare pentru care se solicit autorizarea B1. Autoriza ii i avize: a) (1) Autoriza iile de func ionare pentru locul de desf urare a preg tirii teoretice i practice (copii): 1. Autoriza ia pentru prevenirea i stingerea incendiilor (PSI); 2. Autoriza ia sanitar ; 3. Autoriza ia de func ionare din punct de vedere al protec iei muncii; 4. Autoriza ia de mediu, dac este cazul; 5. Autoriza ia veterinar , dac este cazul. (2) n cazul societ ilor comerciale, nregistrate la Oficiul Registrului Comer ului conform cu reglement rile legale n vigoare, care au codul de activitate (CAEN ) 8042 trecut pe Certificatul de nregistrare, n locul acestor autoriza ii se va prezenta Anexa la certificatul de nregistrare, care constituie actul administrativ emis de autorit ile publice competente. Acestea atest faptul c solicitan ii au ob inut autoriza iile respective. (3) Pentru ceilal i furnizori de formare profesional se vor prezenta autoriza iile specificate sau contractul ncheiat cu agentul economic din care s reias c acesta de ine autoriza iile legale pentru desf urarea preg tirii. b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupa iile pentru care exist cerin e speciale la organizarea preg tirii profesionale dac este cazul (copie). c) Avizul din partea organismelor abilitate s coordoneze activitatea n ocupa ii cu regim de munc special, pentru spa iile folosite pentru preg tirea teoretic i practic dac este cazul (copie). B2. Documente privind resursele umane (1) Furnizorii de formare profesional trebuie s fac dovada c realizeaz programele de formare profesional cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunz toare programei de preg tire. Pentru aceasta furnizorul de formare profesional trebuie s prezinte urm toarele documente: a) Lista formatorilor care vor participa la desf urarea programului de formare, cu precizarea responsabilit ilor fiec ruia n parte. Pe durata efectu rii preg tirii practice la agen i economici, supravegherea i ndrumarea participan ilor la programul de formare sunt asigurate att de formatori numi i de furnizorul de formare, ct i de personal de specialitate numit de agentul economic.; b) Acordul scris al fiec rui formator pentru participarea la programul de formare (original); ur rii

Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

c) CV-ul fiec rui formator, n care s se detalieze experien a n specialitatea corespunz toare programului de formare i, eventual, s se precizeze dac are experien n pedagogia adul ilor; d) Diplomele i certificatele (copii) din care s reias c de ine specializarea corespunz toare programei de preg tire, innd cont c nivelul de preg tire al formatorilor trebuie s fie: a) pentru preg tirea teoretic : minimum nivelul 3 de calificare; b) pentru preg tirea practic : minimum nivelul programului de formare i experien practic recent de cel pu in 2 ani. (2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autoriza i furnizorii de formare profesional trebuie s fac dovada c realizeaz programele de formare profesional cu formatori care, pe lng preg tirea de specialitate corespunz toare programei de preg tire, au i preg tirea pedagogic specific form rii profesionale a adul ilor . B3. (1) Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desf urarea programului, precum i regimul juridic al acestora: a) Lista spa iilor i a dot rilor aferente preg tirii teoretice; capacitatea s lii exprimat n num r de locuri; b) Lista spa iilor i a dot rilor aferente preg tirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea s lii exprimat n num r de locuri de preg tire echipate corespunz tor; c) Lista altor spa ii (bibliotec , s li de lectur , sal se sport, cantin etc., dac este cazul) d) Documente care dovedesc modul de de inere a bazei materiale (spa ii, dot ri) (copii). (2) Prin aceste documente, furnizorul de formare profesional trebuie s fac dovada c dispune de baza material necesar pentru desf urarea programului de formare profesional . Baza material a furnizorului de programe de formare profesional poate fi de inut n proprietate sau concesionat , nchiriat , dobndit prin parteneriat sau alte forme, pe durata programului de formare profesional , fapt dovedit cu documente. (3) Prin documentele prezentate se urm resc urm toarele aspecte: a) Furnizorul de formare profesional trebuie s asigure spa ii adecvate pentru preg tirea teoretic i practic , pentru cel pu in un ciclu de preg tire n avans fa de momentul n care se solicit autorizarea; b) Furnizorul de formare profesional trebuie s i asigure fiec rui participant la programul de formare profesional posibilitatea s - i desf oare activitatea practic i, totodat , s fie supravegheat i ndrumat de c tre formator i de personalul de specialitate numit de agentul economic; c) Spa iile pentru preg tirea teoretic trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tabl , flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatur video/TV etc. i cu materiale demonstrative (plan e, casete video, software specializat etc.), conform programei de preg tire; d) Spa iile de desf urare a activit ii de preg tire practic sunt nzestrate cu echipamentele, ma inile, utilajele, sculele, dispozitivele prev zute n programa de preg tire, n stare de func ionare; e) Fiec rui participant la programul de formare profesional i se asigur un loc de preg tire echipat corespunz tor, precum i cantitatea de materiale consumabile necesar desf ur rii activit ii practice; f) Dimensiunile, dot rile i organizarea spa iilor de preg tire, raportate la num rul participan ilor la programul de formare profesional , precum i desf urarea procesului de preg tire trebuie s respecte normele specifice de protec ia muncii;
Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

g) Fiecare participant la programul de formare profesional are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Observa ii - suportul de curs/manualul cursantului: - trebuie s permit transmiterea cuno tin elor de baz , conform tematicii de preg tire; - poate fi distribuit participan ilor i sub form de fascicule, pe m sura parcurgerii programei de preg tire; - trebuie s con in precizarea c nu este elaborat de furnizorul de formare profesional respectiv, dac este cazul. h) Dup caz, furnizorul de formare profesional pune la dispozi ia participan ilor la programul de formare profesional alte materiale de tipul: caiet de aplica ii practice, materiale documentare, bibliografie etc. (4) n situa ia n care preg tirea practic se desf oar la agen ii economici, dovada existen ei spa iilor de desf urare a preg tirii practice, se face prin contract ncheiat ntre furnizor i agentul economic respectiv. Prin contract, furnizorul de formare profesional se asigur c agentul economic are autoriza iile prev zute de lege i pune la dispozi ie participan ilor spa ii de preg tire, dotarea corespunz toare programei de preg tire i personal specializat pentru supravegherea i ndrumarea participan ilor la programul de formare profesional . B4. Documente din care rezult situa ia financiar a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilan contabil sau dup caz, ultima balan de verificare. Copia de pe bilan ul contabil anual va purta viza administra iei financiare, iar n cazul n care bilan ul a fost expediat administra iei financiare prin scrisoare recomandat , se prezint i copia de pe recipisa po tal . C. Documente din care rezult ndeplinirea criteriilor privind experien a furnizorului de formare i rezultatele activit ii lui anterioare Aceste documente sunt obligatorii doar pentru rennoirea autoriza iei. Cum se solu ioneaz cererea de autorizare? (1) Procedura de autorizare se declan eaz la data nregistr rii cererii de autorizare n Registrul de eviden a cererilor de autorizare. (2) n cazul n care se constat neregularit i ale documenta iei depuse, secretariatul tehnic comunic acest fapt furnizorului de formare profesional care a solicitat autorizarea, n termen de 5 zile de la data nregistr rii cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesional are o singur dat posibilitatea de a remedia neregularit ile, n termen de 30 de zile de la data notific rii. (3) Dosarele complete sunt analizate de comisia de autorizare, care verific dac furnizorul de formare profesional ndepline te condi iile de eligibilitate, concret, dac : este legal constituit; are prev zut n statut sau, dup caz, n actul de nfiin are, activit i de formare profesional ; i ndepline te obliga iile de plat a impozitelor, taxelor i contribu iilor datorate, potrivit legisla iei n vigoare. (4) Dac se constat c aceste condi ii nu sunt ndeplinite, furnizorul de formare profesional este aten ionat n scris, n termen de 5 zile de la data constat rii. Furnizorul de formare profesional are posibilitatea s demonstreze, cu acte, c ndepline te criteriile de eligibilitate, o singur dat , n termen de 30 de zile de la data aten ion rii. (5) n cazul n care comisia de autorizare constat c sunt ndeplinite condi iile de
Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

eligibilitate, nume te doi speciali ti, selecta i prin rota ie din lista de speciali ti, a c ror preg tire i experien au leg tur direct cu ocupa ia pentru care se solicit autorizarea, care verific , n mod independent, dac sunt ndeplinite criteriile de autorizare. (6) n cazul n care comisia de autorizare nu poate selecta speciali ti pe plan local, apeleaz la speciali ti din listele altor comisii. (7) Dac specialistul constat c anumite criterii nu sunt ndeplinite, notific acest fapt furnizorului de formare profesional evaluat i ata eaz o copie a notific rii la raportul de evaluare. Furnizorul de formare va semna pentru primirea notific rii pe exemplarul ce se depune la comisia de autorizare. (8) n termen de 30 de zile de la data notific rii, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesional trebuie s prezinte comisiei de autorizare dovezi privind ndeplinirea criteriilor de autorizare. (9) Cererea de autorizare se solu ioneaz n termen de maximum 45 de zile de la data nregistr rii acesteia sau, dup caz, de la data remedierii neregularit ilor constatate n urma analizei documenta iei cuprinse n dosarul de autorizare sau dup remedierile notificate furnizorului de c tre specialistul care a f cut evaluarea i a rapoartelor de evaluare ntocmite de speciali ti. Comisia de autorizare decide acordarea sau neacordare autoriza iei, motivnd aceast decizie. (10) Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesional decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autoriza iei, inclusiv motivarea acestei decizii, n termen de 5 zile de la data lu rii acesteia. Autoriza ia se elibereaz reprezentantului legal al furnizorului de formare profesional , n termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei comisiei de autorizare. Cum se poate contesta decizia comisiei de autorizare? (1) Furnizorul de formare profesional a c rui solicitare de autorizare a fost respins , poate contesta aceast decizie n termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Contesta ia, nso it de o copie dup decizia comisiei de autorizare, se depune la Consiliul Na ional de Formare Profesional a Adul ilor (CNFPA), care o analizeaz i o solu ioneaz n termen de 30 de zile. (3) n cazul admiterii contesta iei, comisia de autorizare care a solu ionat ini ial cererea de autorizare i elibereaz furnizorului de formare profesional autoriza ia, n termen de 30 de zile de la data rezolv rii contesta iei. (4) Furnizorul de formare profesional nemul umit de solu ionarea contesta iei, se poate adresa instan ei judec tore ti competente, n temeiul Legii contenciosului administrativ. Ce obliga ii au furnizorii de formare profesional autoriza i (1) Furnizorii de formare profesional autoriza i au urm toarele obliga ii: a) b) s presteze serviciul de formare profesional , respectnd criteriile de autorizare; s trateze participan ii la programele de formare profesional f r discriminare pe criterii de vrst , sex, ras , origine etnic , apartenen politic sau religioas ; s adapteze programele de formare profesional la nevoile persoanelor cu nevoi speciale; s asigure confiden ialitatea datelor despre participan ii la programele de formare profesional ;
9

c) d)

Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

e) f)

s permit accesul acestora la propriile date; s ncheie contracte de formare profesional cu participan ii la programele finalizate cu certificate de calificare i s le prezinte pentru nregistrare la secretariatele tehnice; s pun la dispozi ia persoanelor mputernicite s exercite controlul sau monitorizarea toate informa iile i documentele solicitate referitoare la activitatea de formare; s pun la dispozi ia echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesional , completate de participan ii la program; s comunice n timp util datele statistice solicitate de c tre Consiliul Na ional de Formare Profesional a Adul ilor i de alte institu ii abilitate prin lege;

g)

h)

i)

(2) Furnizorii de formare profesional autoriza i sunt obliga i s gestioneze documentele prev zute n Metodologia certific rii form rii profesionale a adul ilor. Gestionarea acestor documente se face conform acestei Metodologii. (3) n Registrul de eviden nominal a eliber rii certificatelor de calificare i n Registrul de eviden nominal a eliber rii certificatelor de absolvire la rubrica Men iuni, furnizorii de formare profesional vor completa unit ile de competen din SO/SPP i care au fost trecute n Suplimentul descriptiv al certificatului de calificare respectiv, al certificatului de absolvire. Este obligatoriu s se completeze aceste unit i de competen , deoarece suplimentul descriptiv nu are cotor i n situa ia n care trebuie emis un duplicat al certificatului nu exist posibilitatea reconstituirii suplimentului descriptiv. (4) Orice schimb ri n statutul i activitatea furnizorului de formare profesional , care modific condi iile n care a fost autorizat, vor fi aduse la cuno tin a comisiei de autorizare, n scris, n cel mult 15 zile de la data producerii schimb rilor. (5) n cazul n care n activitatea unui furnizor de formare profesional autorizat a intervenit o modificare referitoare la sediul n care se desf oar procesul de formare profesional , n sensul derul rii unui program de formare ntr-un alt jude dect n cel n care s-a realizat autorizarea, atunci, conform art. 43 alineatul (2) din Metodologia de autorizare, furnizorul are obliga ia de a aduce la cuno tin aceste modific ri, n scris, att comisiei de autorizare care a emis autoriza ia, ct i comisiei de autorizare din jude ul n care se desf oar programul. Astfel, furnizorul de formare profesional va depune la ambele comisii de autorizare toat documenta ia din care rezult modificarea condi iilor n care a fost autorizat (spa iile i dot rile pentru preg tirea teoretic i practic , formatorii folosi i etc.). Comisia de autorizare a jude ului n care se deruleaz programul de formare, pe baza documenta iei depuse, poate s fac o verificare a felului n care sunt respectate condi iile de autorizare i, n cazuri justificate, poate s sesizeze comisia de autorizare care a emis autoriza ia asupra necesit ii declan rii procedurii de monitorizare a furnizorului de formare.

Procedura de reautorizare (1) Furnizorul de formare profesional care dore te s rennoiasc autoriza ia poate depune, cu maxim 60 de zile nainte de expirarea valabilit ii autoriza iei, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, nso it de dosarul de autorizare. Con inutul dosarului de autorizare este acela i ca la procedura ini ial de autorizare,
Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

10

Instruc iuni de ntocmire i prezentare a documenta iei de c tre furnizorul de formare

conform Anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare. (2). n Fi a de autoevaluare din Anexa nr. 1 la Metodologie, furnizorul de formare completeaz informa iile privind experien a furnizorului de formare i rezultatele activit ii lui anterioare, preciznd urm toarele: a) date despre num rul total de participan i la programul de formare evaluat; b) num rul de serii; c) pentru programele de calificare, rata medie de abandon promovare; i rata medie de

d) la aceste date obligatorii se pot ad uga orice alte informa ii relevante despre experien a furnizorului de formare. (3) Pentru desf urm toarele: urarea n condi iile legii a activit ii de formare se impun

a) n perioada de 60 zile precedente datei expir rii autoriza iei, comisiile de autorizare aprob nceperea programelor de formare a c ror dat de finalizare excede datei la care expir autoriza ia numai pentru furnizorii care i-au depus dosare n vederea reautoriz rii i furnizeaz dovezi c programul respectiv nu este finan at direct de participan i. b) Programele ncepute anterior acestei perioade de 60 zile, a c ror dat de finalizare excede datei la care expir autoriza ia, se finalizeaz , cu seriile n lichidare, urmnd a se elibera certificatele dup sus inerea examenelor.

Text revizuit, conform Hot rrii CNFPA nr. 11 din 11.02.2007.

11