Sunteți pe pagina 1din 34

Consiliul pentru Standarde Ocupa ţ ionale ş i Atestare

Unitatea de Cercetare ş i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa ţia: Asistent medical generalist

Domeniul: S ă n ă tate ş i asisten ţă social ă

Bucure ş ti 1 999

Unitatea pilot:

Spitalul Universitar Bucureş ti Coordonator proiect standard ocupaţ ional:

Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţ ional:

Teodora Bănic ă, asistent medical Spitalul Universitar Bucureş ti Mihaela Petre, asistent medical Spitalul Universitar Bucureş ti Referen ţ i de specialitate:

Constanţ a Ş tefănescu, asistent medical principal, Centrul Medical de Diagnostic ş i Tratament Ambulator, Bucureş ti

Nicoleta Ciuperceanu, asitstent medical CMDTA Bucureş ti

Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 82 © copyright 1 999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par ţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr ă ri fara acordul COSA.

Descrierea ocupaţiei

Asistent medical generalist

Ocupatia se referă la activitatea de asistare a bolnavilor pe probleme de medicină generală presupunând competenţ e legate de efectuarea investigaţ iilor clinice, paraclinice ş i a explorărilor functionale necesare evaluării st ării de săn ătate a pacientilor

Asistent medical generalist

UNITĂŢ ILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competen ţă Administrarea tratamentelor

Administraţ ie

Competenţ e generale la locul de muncă

Investigaţ ii clinice ş i paraclinice

Planificare

Unit ăţ ile de competen ţă

Administrarea tratamentelor Intervenţii în situa ţii de urgenţă Monitorizarea stă rii pacientului

Completarea documentelor de evidenţă a medicamentelor Completarea documentelor de evidenţă a pacienţ ilor Completarea documentelor de observaţie clinică medicală

Asigurarea condi ţiilor igienico - sanitare generale la locul de muncă Comunicarea cu pacienţii Comunicarea interactivă la locul de muncă Dezvoltarea profesională Munca în echip ă Prevenirea cre ă rii focarelor de infec ţie Respectarea NPM şi PSI Sterilizarea instrumentelor şi a materialelor

Asistarea medicului la efectuarea investiga ţiilor clinice Efectuarea exploar ă rilor func ţ ionale Realizarea investiga ţ iilor paraclinice uzuale

Administrarea medicamentelor şi a materialelor consumabile Asigurarea condi ţiilor necesare desfăş ur ă rii tratamentelor şi recolt ă rilor Planificarea activităţii proprii Programarea pacienţilor pentru investiga ţii de specialitate

Administrarea tratamentelor

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale generaliste pentru pregă tirea administră rii tratamentelor si aplicarea tehnicilor specifice de tratament, însotite de urmă rirea evolutiei st ă rii pacientului si înlă turarea unor eventuale efecte secundare nedorite.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Alegerea instrumentelor / materialelor necesare tratamentului

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Selecţionarea instrumentelor / materialelor / aparaturii necesare aplicarii tratamentului este realizata în functie de afectiune şi organul tratat

1 .2. Alegerea instrumentelor / materialelor este în concordan ţă cu tehnica de tratament utilizată

2. Pregă tirea medicamentelor necesare

tratamentului

1 .3. Instrumentele / materialele necesare tratamentelor sunt asigurate în corelatie cu necesitatile din punct de vedere calitativ, cantitativ şi 2. 1 . Medicamentele sunt verificate din punct de vedere cantitativ, calitativ şi sortimental în corelatie cu tipul tratamentului aplicat

2.2. Pregă tirea medicamentelor necesare este realizată cu respectarea

normelor igienico - sanitare şi a conditiilor de asepsie pentru evitarea

focarelor de contaminare

3. Aplicarea tehnicilor specifice de

tratament

2.3. Organizarea medicamentelor este realizată la indicaţiile medicului

specialist, prin gruparea şi ambalarea lor în functie de caracteristicile schemei de tratament şi tipul de afectiune 3. 1 . Alegerea tehnicilor de tratament vizeaza riscul minim de infectie şi securitatea maximă a pacientului

3.2. Aplicarea tehnicilor specifice de tratament este efectuat ă în func ţie

de calea de abordare

3.3. Tehnicile specifice de tratament sunt aplicate în funcţie de

caracteristicile individuale ale pacientului şi gradul de urgenta

3.4. Tratamentele sunt aplicate în func ţie de prescrip ţiile medicului

specialist

4. Urmă rirea evoluţiei stă rii pacientului în timpul tratamentului şi dup ă

aplicarea acestuia

3.5. Tehnicile de tratament sunt corelate cu tipul medicamentelor

utilizate, compatibilitatea dintre acestea şi instructiunile de folosire men ţionate de produc ă tor 4. 1 . Evaluarea stă rii pacientului se realizeaz ă în fiecare etap ă a aplic ă rii tratamentului permiţând o intervenţie promptă în cazul unor modific ă ri nedorite

4.2. Urmă rirea evoluţ iei st ă rii pacientului este realizată pentru

combaterea eventualelor efecte secundare ale tratamentului şi anularea componentelor cu risc

Gama de variabile

Administrarea tratamentelor se efectuează dup ă un orar strict sau ori de câte ori este nevoie, în camere special amenajate sau la patul bolnavului Instrumente : foarfeci, chiurete, pen, seringi, etc. Că i de abordare : oral ă , respiratorie, parenteral ă , pe mucoase şi tegumente, intrarectală , etc. Caracteristici individuale : sex, vârstă , greutate Aparatur ă : perfuzoare Materiale : ace, comprese, vat ă , tampoane, pungi cu lichide perfuzabile, leucoplast, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- farmacologie

- tehnica îngrijirii bolnavului

- procedurile standard de aplicare a tratamentelor

- caracteristicile tehnice şi func ţionale ale aparaturii folosite

- elemente de psihologie

- manevre de prim ajutor

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de identificare şi selec ţionare a instrumentarului / materialelor / aparaturii / medicamentelor necesare aplică rii tratamentelor în concordanţă cu tipul de afecţiune ş i organul tratat

- modul de utilizare a medicamentelor în cadrul procedurilor de tratament în func ţ ie de tipul substanţelor utilizate,

compatibilitatea dintre acestea, efectul dorit, locul de administrare ( calea de abordare ), caracteristicile individuale

ale pacientului şi starea de urgenţă

- modul de aplicare a tehnicilor standard de tratament pentru asigurarea securit ăţii maxime a pacientului

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Evaluarea stă rii de urgenţă a pacienţilor

2. Aplicarea tehnicilor de prim ajutor

Intervenţ ii în situa ţ ii de urgenţă

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Evaluarea stă rii de urgenţă a pacienţilor se realizează cu maximă promptitudine

1 .2. Evaluarea stă rii de urgenţă este efectuată în func ţie de aspectul general al pacientilor, de comportament şi aspectul produselor biologice exteriorizate în momentul critic 2. 1 . Tehnicile de resuscitare sunt aplicate cu rol delegat, în absenţa medicului specialist

2.2. Tehnicile de prim ajutor sunt aplicate în mod diferenţiat func ţie de

organul compromis şi de rezultatul a ş teptat în urma manevrelor

2.3. Primul ajutor este acordat prin aplicarea unor proceduri şi manevre

standard corelate cu tipul afecţ iunii

2.4. Aplicarea tehnicilor de prim ajutor este efectuată cu maximă

operativitate

Gama de variabile

Aspect general : culoare, edeme, transpira ţie, postur ă , starea de agita ţie, etc. Tehnici de prim ajutor : administrare de oxigen, traheotomie, resuscitare cardio-respiratorie, administrare de lichide reci, pozi ţionare, etc. Rezultate în urma manevrelor : oprirea hemoragiilor, reinstalarea funcţiilor vitale, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- componenţa echipei de gard ă

- tehnici de prim ajutor

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de apreciere a situa ţiilor critice şi de evaluare corect ă a stă rii de urgenţă a pacienţilor în func ţ ie de aspectul general, comportamentul bolnavilor şi aspectul produselor biologice exteriorizate

- modul de aplicare a tehnicilor de prim ajutor în concordanţă cu organul compromis şi rezultatul a şteptat în urma manevrelor standard.

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Urmă rirea evoluţiei stă rii pacientului pe perioada internă rii

Monitorizarea stă rii pacientului

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Urmarirea evolutiei starii pacientului şi înregistrarea constantelor biologice se realizează dup ă un program prestabilit sau ori de câte ori este nevoie pe parcursul zilei

1 .2. Urmă rirea constantelor biologice este realizată în func ţ ie de afectiune şi la indicatiile medicului specialist

1 .3. Urmă rirea evoluţ iei st ă rii pacientului pe perioada intern ă rii este realizată în corela ţie cu schemele de tratament aplicate

2. Analizarea stă rii clinice a pacientului

3. Identificarea st ă rii de urgen ţă a

pacienţilor

1 .4. Urmă rirea evoluţ iei st ă rii pacientului pe perioada intern ă rii este realizată conform caracteristicilor individuale ale bolnavului 2. 1 . Analizarea stă rii clinice a pacientului este efectuată prin corelarea tuturor elementelor relevante pentru evaluare

2.2. Analizarea stă rii clinice a pacientului se realizeaz ă în limitele

acceptate de fişa postului, sub coordonarea medicului specialist, pe întreaga durat ă a spitaliză rii 3. 1 . Identificarea stă rii de urgenţă a pacienţilor se efectuează cu promptitudine, în timp util, pentru aplicarea procedurilor de prim ajutor

3.2. Starea de urgenţă a pacien ţilor este anunţată operativ medicului

specialist

3.3. Identificarea st ă rii de urgenţă se realizează în corela ţie cu evoluţia

Gama de variabile

Constante biologice : temperatur ă , tensiune, puls, ritm respirator, etc. Program prestabilit : diminea ţ a şi seara Caracteristici individuale : vârstă , greutate, sex Elemente relevante : aspect general, stare de agitaţie, edeme, culoare, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- limitele normale ale parametrilor biologici

- manevre de prim ajutor

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de urmă rire, înregistrare riguroasă şi interpretare a constantelor biologice, în corelaţie cu tipul

afec ţiunii, caracteristicile individuale ale pacientului şi schema de tratament aplicată

- capacitatea de analizare a stă rii clinice a pacienţilor prin corelarea tuturor elementelor relevante pentru evaluare

- capacitatea de identificare a situa ţiilor critice în evoluţia st ă rii pacienţilor şi de intervenţie operativă pentru

Completarea documentelor de evidenţă a medicamentelor

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea necesarului de medicamente

2. Întocmirea documentelor de evidenţă a circulaţiei medicamentelor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Identificarea necesarului de medicamente este realizată din punct de vedere cantitativ şi sortimental în functie de indicatiile cuprinse în foile de observa ţie.

1 .2. Identificarea necesarului de medicamente este efectuată în corela ţie cu stocul minim de urgenţă prestabilit. 2. 1 . Întocmirea documentelor de evidenţă a circula ţiei medicamentelor este efectuată dup ă un orar stabilit în corelare cu programul farmaciei.

2.2. Întocmirea documentelor de evidenţă este corelată cu natura

medicamentului.

2.3. Întocmirea documentelor de evidenţă este corelată cu tipul de

afectiune şi indicatiile medicului.

2.4. Completarea documentelor de evidenţă este realizată individual,

pentru fiecare bolnav în parte, cu menţionarea tuturor datelor necesare.

Gama de variabile

Documente de evidenţă a circula ţiei medicamentelor : condica de suplimente, condica de stupefiante, caietul de desc ă rcare a medicamentelor din stocul de urgen ţă Natura medicamentelor : de uz curent, cu regim special. Date necesare pentru completarea documentelor de evidenţă a medicamentelor : numele pacientului, numă rul salonului, numă rul patului, numă rul foii de observa ţie.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- farmacologie

- elemente de contabilitate primară

- circuitul documentelor în spital

- programul de func ţionare al farmaciei

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de identificare a necesarului de medicamente din punct de vedere cantitativ ş i sortimental, în corela ţie cu indicaţiile cuprinse în foile de observaţie şi stocul minim de urgen ţă prestabilit.

- capacitatea de întocmire a documentelor de evidenţă a circulaţiei medicamentelor în concordanţă cu natura medicamentului şi tipul afecţiunilor, ţinând seama de programul de func ţionare al farmaciei şi conform prescrip ţiilor medicului specialist.

Completarea documentelor de evidenţă a pacienţ ilor

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea pacienţilor

2. Înregistrarea datelor în documentele de evidenţă

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Identificarea pacienţilor se realizează în func ţie de înregistr ă rile efectuate la camera de gard ă .

1 .2. Identificarea şi luarea în evidenta a pacientilor este realizata prin corelarea trimiterilor cu locul de destinaţie. 2. 1 . Evidenta şi plasarea pacientilor se realizeaza în functie de locurile disponibile în cadrul fiecă rei clinici.

2.2. Înregistrarea datelor în documentele de evidenţă este cuprinză toare

men ţionându-se toate caracteristicile individuale ale pacientului.

2.3. Înregistrarea datelor se efectueaz ă dup ă un program prestabilit

2.4. Completarea documentelor de evidenţă a pacienţilor este corelată cu

datele înscrise în foile de observaţie

2.5. Documentele de evidenţă a deceda ţilor se întocmesc cu respectarea

strictă a normelor interne.

Gama de variabile

Documente de evidenţă : caietul de raport de gard ă , procesele verbale în caz de deces Program prestabilit : zilnic, la schimbul turei, sau ori de câte ori este nevoie pentru decese. Norme interne : procesele verbale se întocmesc la locul decesului, în dublu exemplar, în prezenţa unor martori, cu înregistrarea strict ă a tuturor obiectelor apar ţinând decedatului şi care sunt preluate în gestiune până la sosirea apar ţină torilor.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- elemente de gestiune şi contabilitate primară

- formularele tipizate utilizate

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de identificare şi luare în evidenţă a pacien ţilor cu evitarea orică ror confuzii

- capacitatea de înregistrare corectă şi riguroasă a datelor în documentele de evidenţă , cu men ţionarea tuturor caracteristicilor individuale ale pacienţilor, conform normelor interne ale unităţii sanitare.

Completarea documentelor de observa ţ ie clinică medical ă

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competen ţele necesare asistentelor medicale generaliste privind înregistrarea medicamentelor cu regim special, a parametrilor biologici ai pacienţilor şi a rezultatelor investigaţiilor paraclinice în foaia de observaţie clinic ă medicală .

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Înregistrarea medicamentelor cu regim special

2. Înregistrarea parametrilor biologici

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Înregistrarea medicamentelor cu regim special este realizată cu maximă rigurozitate specificându-se toate datele necesare.

1 .2. Medicamentele cu regim special sunt eliberate numai la indicaţia medicului specialist, ori de câte ori este nevoie, în corelaţie cu evoluţia bolii. 2. 1 . Înregistrarea parametrilor biologici este efectuată zilnic, la ore fixe, sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de evolu ţia stă rii pacientului.

2.2. Graficul evolu ţiei parametrilor biologici este înregistrat în foaia de

observa ţie clinic ă medicală în spa ţiul destinat acestuia.

3. Completarea documentului de

observa ţie clinic ă medicală cu rezultatele investigaţiilor paraclinice

2.3. Înregistrarea parametrilor biologici este realizată la indicaţiile

medicului specialist pentru situatiile speciale şi în functie de tipul 3. 1 . Includerea rezultatelor investigaţiilor paraclinice se realizează în spatii special destinate şi marcate

3.2. Completarea foii de observa ţie clinică medicală se realizeaz ă în

functie de identitatea bolnavilor şi în ordinea efectuarii investigatiilor

3.3. Completarea documentului de observa ţie clinic ă medicală cu

rezultatele investigaţiilor paraclinice este efectuată cu rigurozitate, pentru

evitarea oricaror confuzii şi pastrând secretul profesional.

Gama de variabile

Medicamente cu regim special : stupefiante, citostatic Date necesare : ora administr ă rii medicamentului cu regim special, data, doza, numele medicamentului, semnă tura asistentei Parametrii biologici : temperatur ă , puls, tensiune, ritm respirator, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- farmacologie

- medicină generală

- documentele de observa ţie clinică medicală

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de înregistrare riguroasă a datelor speciale în documentele medicale, în concordanţă cu indica ţiile

medicului şi în func ţ ie de evoluţia stă rii pacientului.

- capacitatea de înregistrare a parametrilor biologici dup ă un program prestabilit, sau ori de câte ori este nevoie şi de întocmire a graficului evoluţiei acestora.

Asigurarea condi ţ iilor igienico - sanitare generale la locul de muncă

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale generaliste privind asigurarea respectă rii normelor igienico - sanitare generale în spatiile de lucru, precum si pentru îndeplinirea conditiilor privind igiena individuală si starea de să nă tate a personalului subordonat, pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declansă rii de epidemii.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Urmă rirea realiz ă rii igieniz ă rii generale ş i a cur ăţeniei în spa ţ iile de lucru

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Curatenia este realizata cu ustensilele potrivite şi cu substantele dezinfectante adecvate locului de dezinfectat şi scopului urmarit.

1 .2. Realizarea operatiilor de curatire şi dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile de lucru precum şi pentru accesoriile folosite.

1 .3. Intervenţiile pentru întreţinerea aparaturii, instala ţiilor de lucru sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie, prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului.

1 .4. Activitatile de curatenie, dezinfectie, dezinsectie şi deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico - sanitare în vigoare.

2. Asigurarea îndeplinirii condiţiilor privind igiena individuală şi starea de să nă tate a personalului subordonat

1 .5. Realizarea igienizarii generale şi a curateniei în spatiile de lucru este 2. 1 . Controlul stă rii de să nă tate a personalului sanitar este efectuat zilnic, pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile ş i înlaturarea pericolului declanşarii unor epidemii.

2.2. Purtă torii / suspec ţii de boli transmisibile sunt identificaţ i pe baza

unor evaluari corecte şi sco şi temporar din activitate.

2.3. Menţinerea st ă rii de să nă tate a personalului sanitar este verificată

prin efectuarea controlului medical periodic.

2.4. Gradul de igiena individuala a personalului sanitar şi comportamentul

igienic al acestuia sunt menţinute prin respectarea normelor igienico -

sanitare în vigoare.

Gama de variabile

Spa ţii : saloane, grupuri sanitare, holuri, puncte de colectare deşeuri, oficii, camere de tratament, etc. Ustensile pentru curăţenie : m ă turi, perii, cârpe, etc. Tipuri de dezinfec ţie : chimică , mecanic ă Aparatur ă , instala ţii : aparatura de sterilizare, perfuzoare, aparatura pentru exploră ri func ţionale Alte servicii : tehnic, administrativ, etc. Normative igienico - sanitare : “ Regulile generale de curăţenie şi dezinfec ţ ie în spitale” extrase din ORD. MS 1 90/1 982 şi ORD. MS 984/ 1 994. Boli transmisibile : hepatită , tuberculoza, SIDA, etc. Controlul medical periodic : trimestrial, semestrial, anual, în funcţie de parametrii controlaţ i.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- programul de func ţionare al celorlalte servicii din unitatea sanitară

- normele igienico - sanitare în vigoare

- medicină generală ( boli infecţioase )

- zonele critice cu potenţial infec ţios crescut

- modul de organizare pentru circuitele func ţionale în cadrul unităţii sanitare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de identificare, evaluare ş i înlă turare a posibilelor focare de infec ţie pentru evitarea contamină rii spa ţiilor de lucru şi împiedicarea declanşă rii unor epidemii.

- capacitatea de evaluare a stă rii de să nă tate a personalului angajat şi spiritul de discernă mânt în selecţia ş i înlă turarea suspec ţilor pentru anularea pericolului declan şă rii unor epidemii.

- capacitatea de supraveghere şi coordonare a activit ăţilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Menţinerea dialogului cu bolnavii şi apar ţină torii acestora

Comunicarea cu pacienţ ii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Comunicarea este realizat ă printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului şi starii în care acesta se afla.

1 .2. Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuată la obiect.

1 .3. Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic şi de instruire.

1 .4. Dialogul cu bolnavii şi apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie.

Gama de variabile

Limbaj : accesibil, specializat Forma de comunicare : oral ă , indica ţii scrise.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- de specialitate

- cultur ă generală

- elemente de psihologie

- modul de organizare a sec ţiilor în cadrul spitalului

- programul de masă

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de exprimare corectă , concisă şi clar ă a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de înţelegere dovedit de pacient

- gradul de sociabilitate şi tactul dovedit în relaţiile cu pacienţii

- capacitatea de persuasiune fa ţă de bolnavi pentru acceptarea şi respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament

Comunicarea interactiv ă la locul de muncă

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale generaliste pentru comunicarea eficientă în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitară si cu alte categorii de personal din institutia sanitară si din exteriorul acesteia.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Participarea la discuţii pe teme profesionale

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Comunicarea la locul de munc ă este realizată în colective de specialitate

1 .2. Schimbul de informa ţii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect şi concis

2. Menţinerea dialogului cu personal din cadrul unităţii sanitare şi din exteriorul acesteia

1 .3. Comunicarea se realizeaz ă într-o manier ă politicoasă , directă , cu evitarea conflictelor. 2. 1 . Menţinerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unităţii sanitare este realizată pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical

2.2. Schimbul de informa ţii cu personalul din cadrul unităţii sau cu

personalul extraspitalicesc se realizează prin metode corespunz ă toare

situa ţiei concrete

2.3. Informatiile transmise sunt corecte şi relevante în raport cu scopul

comunic ă rii

2.4. Schimbul de informa ţii cu personalul din cadrul unităţii se efectuează

Gama de variabile

Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente, medici specialişti, personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angajaţii serviciului administrativ, de igienă , securitate, aprovizionare, etc. Personal extraspitalicesc : personal din alte unităţi sanitare, personalul diverselor institu ţii administrative, etc. Probleme conexe actului medical : repararea instalaţiilor sanitare, de ap ă şi curent, aprovizionarea cu materiale şi consumabile diverse

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- elemente de statistică şi contabilitate

- organizarea ş i func ţionarea altor servicii din cadrul spitalului

- componenţa serviciilor de specialitate cu care se colaborează

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul unor discuţii profesionale, cu evitarea conflictelor, în

spiritul rezolvă rii prompte a problemelor

- capacitatea de men ţinere a rela ţiilor cu colective diverse din cadrul unităţ ii sanitare şi din afara acesteia, pentru îndeplinirea operativă a sarcinilor de serviciu

Dezvoltarea profesională

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competen ţele necesare asistentelor medicale generaliste privind autoevaluarea şi identificarea necesită tilor de perfectionare profesională , urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de pregă tire / perfectionare pentru cresterea calită tii rezultatelor muncii.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea necesităţilor de perfec ţionare profesională

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Necesităţile de perfec ţionare profesională vizeaz ă ansamblul activitatilor desfa ş urate la locul de munca.

1 .2. Stabilirea necesităţilor de perfec ţionare profesională se realizează în corelatie cu sarcinile incluse în fi şa postului.

1 .3. Identificarea lacunelor din pregă tirea profesională se efectueaz ă permanent, în raport cu informaţiile de actualitate din domeniul de activitate.

2. Participarea la cursuri de pregă tire / perfec ţionare

1 .4. Necesit ăţile de perfec ţionare profesională sunt identificate pe baza autoevaluă rii. 2. 1 . Reactualizarea cuno ştintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie.

2.2. Asimilarea informa ţiilor noi se efectuează prin apelarea unor surse

autorizate.

2.3. Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ ş i

calitativ cu necesităţile individuale de perfec ţionare.

2.4. Cuno ştintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în

scopul cre şterii calitatii rezultatelor muncii.

Gama de variabile

Activităţi : administrarea tratamentelor, sterilizarea instrumentarului, asistarea medicului la efectuarea investiga ţiilor clinice, realizarea exploră rilor func ţionale, intervenţia în situaţ ii de urgenţă , etc. Modalităţi de perfec ţionare : studiu individual, cursuri de pregă tire / perfec ţionare Surse autorizate : tratate de specialitate, materiale redactate de instituţii atestate oficial, normative în vigoare,

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- farmacologie

- tehnici de prim ajutor

- modul de organizare a activit ăţii pe secţii

- modul de func ţionare a cabinetelor de specialitate din alte clinici

- elemente de gestiune şi contabilitate primară

- structura cursurilor de perfecţionare organizate în cadrul unit ăţii sanitare - posibilităţile de perfec ţionare existente în afara unităţii sanitare

Evaluarea va urmă ri :

- receptivitatea fa ţă de nou şi capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activităţii şi diversitatea sarcinilor incluse în fişa postului

- capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor de pregă tire / perfec ţionare profesională în corela ţie cu exigenţele postului.

Munca în echipă

Descrierea unit ăţii Unitatea include competentele legate de desfă surarea activit ă tii asistentelor medicale generaliste în ture, în cadrul colectivelor de specialitate, evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individuală în realizarea obiectivului echipei.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Stabilirea sarcinilor este efectuată în concordanţă cu preciz ă rile unor surse autorizate.

1 .2. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei şi dispozitiile şefului ierarhic.

1 .3. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evită rii unor eventuale neînţelegeri.

2. Implicarea individuală în realizarea sarcinilor echipei

1 .4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util. 2. 1 . Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice şi func ţionale.

2.2. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manieră de lucru unanim

acceptată .

2.3. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite.

2.4. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale şi în

limita competenţei.

Gama de variabile

Surse autorizate : fi şa postului, dispozi ţii ale şefilor ierarhici ( asistenta şefă , medici specialişti ). Echipa : asistente repartizate în ture, asistenta şefă , infirmiere, medici specialişti.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- componenţa echipei

- raporturile ierarhice şi func ţionale

- atribuţiile de serviciu

La evaluare se va urmă ri :

- capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilal ţi membrii ai echipei

- capacitatea individuală de asumare ş i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit, în corelare cu obiectivul general al echipei.

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Respectarea circuitelor func ţionale în cadrul spitalului

Prevenirea cre ă rii focarelor de infecţ ie

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Circuitele func ţionale sunt urmă rite strict diferenţiat în func ţ ie de subiectul / obiectul transportului

1 .2. Circuitul pacien ţilor este realizat în condiţii de maximă securitate, evitându-se contactul cu poten ţialele surse de contaminare

1 .3. Colectarea reziduurilor se realizeaza separat, pe tipuri de deşeuri, în recipienti speciali, corespunzatori din punct de vedere cantitativ şi calitativ

1 .4. Depozitarea recipientilor colectori se realizeaza în spatii izolate şi perfect securizate, uşor accesibile pentru debarasare.

1 .5. Functionarea circuitelor este asigurata constant şi ritmic, pe tot parcursul zilei.

2. Identificarea şi izolarea surselor de infec ţie

1 .6. Func ţionarea circuitelor în cadrul spitalului este asigurată cu 2. 1 . Evaluarea potentialului infectios este realizata cu exactitate şi promptitudine, avându-se în vedere toate zonele critice.

2.2. M ă surile de izolare se aplică în func ţie de gradul de vulnerabilitate a

pacienţilor.

2.3. Izolarea surselor de contaminare este efectuată prin aplicarea

tehnicilor aseptice şi a masurilor de asepsie şi cu respectarea normelor de igienă intraspitalicească .

2.4. Normele igienico - sanitare aplicate vizează ansamblul factorilor

intraspitalice şti pentru evitarea raspândirii bolilor şi epidemiilor.

Gama de variabile

Circuite func ţionale : personal sanitar şi bolnavi / vizitatori / lenjerie / alimente / instrumentar / reziduuri / deceda ţi Tipuri de reziduuri : material sanitar contaminat cu produse biologice, de şeuri alimentare, etc. Recipienţ i colectori : containere, gă le ţi acoperite, saci de plastic, etc. Zone critice cu potenţial infec ţ ios crescut : debara de colectare a reziduurilor, grupuri sanitare, locurile de colectare pentru reziduurile organice, etc. Factori intraspitalice şti : condi ţii de cazare, microclimat, administrarea alimentelor, aprovizionarea cu ap ă , etc. Norme igienico - sanitare : Ordinele MS 1 90/1 982; 984/1 994; 56/ 1974; “Regulile generale de cur ăţenie şi

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- normele igienico - sanitare în vigoare

- organizarea traseelor func ţionale în cadrul spitalului

- locurile de colectare pentru reziduuri

- tehnici de asepsie

- schema organizatoric ă a personalului care se ocup ă de debarasare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de urmă rire şi respectare strict ă a circuitelor funcţionale din cadrul unităţii sanitare, prin evitarea

contactului cu potenţialele surse de contaminare şi cu respectarea normelor igienico - sanitare şi de asepsie.

- capacitatea de evaluare a potenţialului infec ţios al diferitelor zone din cadrul spitalului şi de aplicare a mă surilor de izolare a surselor de contaminare pentru evitarea r ă spândirii bolilor şi epidemiilor în interiorul şi exteriorul unităţii sanitare.

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Aplicarea normelor de protecţie a muncii

Respectarea NPM şi PSI

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Normele de protectie a muncii sunt însu şite şi aplicate conform specificului locului de munc ă .

1 .2. Normele de protectie a muncii sunt însu şite şi aplicate în corelatie cu aparatura şi instalatiile folosite.

1 .3. Normele de protectie a muncii sunt însu şite şi aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni.

2. Aplicarea normelor PSI

1 .4. Echipamentul de protectie este folosit ş i pastrat în conformitate cu normele de protec ţie a muncii. 2. 1 . Echipamentul de stingere a incendiilor este menţinut în stare de func ţionare.

2.2. Normele PSI sunt însu şite conform specificului fiecarui loc de munca.

3. Aplicarea procedurilor de intervenţie

2.3. Normele PSI sunt însu şite în corelatie cu aparatura şi instalatiile

3. 1 . Procedurile de interven ţie sunt stabilite în corelaţie cu situa ţiile create şi prevederile normelor.

3.2. Intervenţiile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea

situa ţiilor de risc.

3.3. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afişate

la loc vizibil.

3.4. Primul ajutor în caz de accident se acord ă conform tipului

Gama de variabile

Accidente : de tip mecanic, arsuri, electrocută ri, asfixii, intoxicaţii, etc. Echipament de protec ţie : halate, şor ţuri, mă nu şi de cauciuc, bonete, etc. Aparate şi instala ţii : perfuzoare, aparatura pentru realizarea explor ă rilor func ţ ionale, aparatura pentru sterilizare, etc. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare, hidranţi, rezervoare de ap ă, gă le ţi, furtunuri, lă zi cu nisip, lope ţi, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- normele de PM şi PSI cu caracter general şi cele specifice locului de munc ă

- modul de utilizare a echipamentelor de PM şi PSI

- planurile de evacuare în caz de incendiu

- componenţa echipelor de intervenţie în caz de accidente sau incendii

- proceduri de acordare a primului ajutor

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de întrebuinţare corectă şi operativă a echipamentelor de PM şi PSI pentru înl ă turarea factorilor de

risc

- capacitatea de organizare a evacuă rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii şi evitarea producerii de noi accidente

- capacitatea de reacţie în situaţii limită de stres, autocontrolul, echilibrul personal

Sterilizarea instrumentelor ş i a materialelor

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea procedurilor de sterilizare

2. Aplicarea procedurii de sterilizare

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Identificarea procedurilor de sterilizare este realizată în func ţ ie de obiectul steriliză rii

1 .2. Procedurile de sterilizare sunt stabilite în corelaţie cu normele igienico - sanitare în vigoare 2. 1 . Procedurile de sterilizare sunt aplicate după verificarea caracteristicilor obiectului de sterilizat

2.2. Procedurile de sterilizare se aplica respectându-se normele de PM şi

PSI pentru asigurarea unor condiţii de securitate maximă pentru personalul sanitar

2.3. Sterilizarea este realizata utilizând aparatura şi substante specializate

2.4. Durata procedeului de sterilizare este corelat ă cu tipul obiectului de

sterilizat

2.5. Parametrii de func ţionare a aparatelor se stabilesc în concordanţă cu

Gama de variabile

Sterilizarea se realizează în spaţii special amenajate, după un program prestabilit

Obiectul steriliz ă rii : instrumentar medical, aparatur ă , echipament, spa ţii diverse, etc. Caracteristicile obiectului de sterilizat : integritatea, gradul de curăţenie Aparatur ă : lamp ă de ultraviolete, autoclave, etuve, etc. Parametrii de func ţionare : temperatur ă , presiune, umiditate Natura materialelor : textile, cauciuc, sticlă , metal

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- normele igienico - sanitare în vigoare, norme PM şi PSI, modul de func ţionare a aparaturi de sterilizare, procedee de sterilizare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de identificare a procedurilor de sterilizare în func ţ ie de obiectul steriliză rii ş i în concordanţă cu normele igienico - sanitare în vigoare

- capacitatea de aplicare a procedurilor de sterilizare prin corelarea parametrilor tehnici şi func ţionali ai aparatelor utilizate cu caracteristicile obiectelor de sterilizat

Asistarea medicului la efectuarea investiga ţ iilor clinice

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Evaluarea primar ă a stă rii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Informa ţ iile necesare evaluă rii primare a st ă rii pacientului sunt ob ţinute printr-o atentă observare directă

1 .2. Informatiile clinice obtinute sunt cuprinzatoare şi se refera la toate elementele relevante pentru starea pacientului

1 .3. Interpretarea observa ţiilor este corectă în conformitate cu realitatea

2. Asistarea medicului specialist în realizarea investiga ţiilor clinice şi interclinice

1 .4. Observarea clinic ă este efectuată la începutul turei sau ori de câte ori 2. 1 . Pregă tirea pacientului pentru examinare este corespunză toare tipului de investiga ţ ie

2.2. Asistarea medicului specialist este realizat ă conform unui program

prestabilit

2.3. Asistarea este efectuata în functie de tipul investigatiei ş i tinând cont

de starea pacientului

2.4. Interventia practica este desfa şurata în conformitate cu tehnicile şi

procedurile standard pentru asigurarea securităţii maxime a pacientului

Gama de variabile

Activitatea se desfăşoar ă în : saloane, camere de gard ă , cabinete din alte clinici sau policlinică Elementele relevante în observarea directă a pacientului se refer ă la : aspectul general, culoarea, edemele, postura, starea de agita ţie a bolnavului Tipuri de investiga ţii : mă surarea temperaturii, mă surarea diurezei, a tensiunii arteriale, pulsului, ritmului respirator Program prestabilit : zilnic, dimineaţa, în timpul vizitei medicale, la contravizită şi ori de câte ori este nevoie

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- tehnica îngrijirii bolnavului

- elemente de psihologie

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de a observa elementele relevante pentru aprecierea stă rii pacientului

- capacitatea de a evalua corect şi operativ starea pacientului

- modul de pregă tire a pacienţilor, corespunz ă tor tipului de investiga ţie

- modul de asistare a medicului specialist ş i de intervenţie practic ă adecvat tipului de investigaţie, conform procedurilor standard

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Pregă tirea pacientului pentru efectuarea explor ă rilor func ţionale

Efectuarea exploară rilor func ţ ionale

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Pregatirea pacientului este realizata înaintea şi în timpul explorarii func ţionale

1 .2. Pregă tirea pacientului pentru explorarea func ţională vizeaz ă ansamblul parametrilor medicali specifici

1 .3. Pregă tirea bolnavului se realizează în func ţie de indicaţiile medicului specialist, de natura afectiunii şi tipul explorarii efectuate

2. Pregă tirea aparatelor pentru

realizarea explor ă rilor func ţionale

1 .4. Pacientul este pregă tit psihologic explicându-i-se eventualele reacţii care pot să apar ă pe durata explor ă rii func ţ ionale 2. 1 . Pregă tirea aparatului pentru realizarea exploră rii func ţionale este corelata cu caracteristicile tehnice şi functionale ale acestuia.

2.2. Pregă tirea aparatului este efectuată în conformitate cu tipul de

investiga ţie de realizat.

3. Realizarea explor ă rii func ţionale

2.3. Pregă tirea aparaturii se realizează în condiţii de maximă securitate

pentru pacienti şi personalul sanitar 3. 1 . Explor ările funcţionale sunt realizate diferenţiat în funcţ ie de organul explorat

3.2. Explor ările funcţionale sunt realizate în func ţie de starea bolnavului,

gradul de urgenţă

3.3. Efectuarea explor ă rilor func ţionale este corelată cu programul

serviciilor de specialitate şi planificarea pacientilor pentru investigatii

3.4. Explor ările funcţionale sunt efectuate folosind tehnici standard, prin

intervenţie directă sau cu asistarea medicului specialist

Gama de variabile

Explor ă rile funcţionale se efectuează în spaţii special amenajate, după un program prestabilit sau ori de câte ori este nevoie pentru situa ţii de urgenţă Parametrii medicali specifici : modul de efectuare a explor ă rii func ţionale, efectul urmă rit, eventuale efecte secundare Explor ă ri func ţionale cu intervenţ ia directă a asistentei : electrocardiografie, explor ă ri respiratorii, oscilometre, captare tiroidiană , electroencefalografie, electromiografie, intradermoreacţii. Explor ă ri func ţionale cu asistarea medicului specialist : endoscopie, ecografie, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- manevre de prim ajutor

- caracteristicile tehnice şi func ţionale ale aparaturii utilizate

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de utilizare a aparaturii specifice exploră rii func ţionale dorite, la parametrii de funcţionare prevă zuţi în documenta ţ ia tehnică , în condiţii de maximă securitate pentru pacienţi şi personalul sanitar

- capacitatea de realizare a exploră rii func ţ ionale conform procedurilor standard, prin intervenţ ie directă sau cu asistarea medicului specialist

Realizarea investiga ţ iilor paraclinice uzuale

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale generaliste pentru mă surarea constantelor biologice, prelevarea produselor biologice şi interpretarea parametrilor de laborator pentru ob ţinerea unei imagini globale cât mai corecte a st ă rii pacientului.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . M ă surarea constantelor biologice

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . M ă surarea constantelor biologice se realizează dup ă un program prestabilit

1 .2. Aparatele şi instrumentele standard utilizate pentru masurarea constantelor biologice sunt corespunză toare tipului acestora

2. Prelevarea produselor biologice

1 .3. Masurarea şi urmarirea constantelor biologice se realizeaza în functie de afectiune şi de indicatiile medicului 2. 1 . Prelevarea este realizată prin metode specifice, în func ţie de produsul biologic

2.2. Produsele biologice sunt prelevate în cantităţi suficiente pentru

efectuarea analizelor

2.3. Prelevarea produselor biologice este efectuată în spaţii special

organizate, dup ă un orar prestabilit

2.4. Prelevarea se realizeaz ă în condiţii stricte de asepsie, cu utilizarea

echipamentului de protec ţie obligatoriu

3. Interpretarea parametrilor de

2.5. Prelevarea produselor biologice este realizată folosindu-se

ustensilele, substantele, materialele sanitare şi de laborator specifice 3. 1 . Interpretarea parametrilor de laborator se realizează diminea ţa pentru pregă tirea vizitei medicale, sau ori de câte ori este nevoie pentru situa ţii de urgenţă

3.2. Urmă rirea parametrilor de laborator se realizează în func ţie de tipul

analizelor solicitate

3.3. Interpretarea parametrilor de laborator este efectuata prin analiza şi

compara ţie, pentru ob ţinerea unei imagini globale a stă rii pacientului

Gama de variabile

Constante biologice : tensiune, puls, temperatur ă , ritm respirator, diureză , greutate, înă lţime, etc. Programul prestabilit : la ore fixe dimineaţa şi seara, sau ori de câte ori este nevoie pe parcursul zilei Aparate şi instrumente : tensiometru, termometru, cântar, cronometru, etc. Metode de prelevare : punc ţii venoase, arteriale, capilare pentru sânge; directă sau cu sond ă sterilă pentru urină şi scaun; baghetă cu tampon steril pentru secre ţii nazale, lacrimale, faringiene şi culturi din plă gi; tubaj pentru sucul gastric sau biliar, etc. Spa ţii de prelevare : camere de tratament, camere de prelevare, la patul bolnavului Echipament de protec ţie : mă nuşi de cauciuc, halate, etc. Ustensile sanitare : seringi şi ace de unic ă folosinţă , sonde sterile, garouri, glucotest, etc. Aparatur ă de laborator : epruvete, sticluţe, vase gradate Materiale sanitare : vată , alcool sanitar, muşama, etc. Substanţe specifice : anticoagulante, substanţe cu efect relaxant Tipul de analize : hemogramă , glicemie, uree, sumar urină , etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- valorile normale ale parametrilor urmă riţi

- tehnici de prelevare

- utilizarea materialului, ustensilelor, instrumentarului sanitar

Evaluarea va urmă ri :

- modul de aplicare a tehnicilor de prelevare în func ţie de produsul biologic necesar

- modul de utilizare a aparatelor şi instrumentelor standard pentru mă surarea constantelor biologice, în

concordanţă cu tipul de afec ţiune

- capacitatea de interpretare a parametrilor de laborator în funcţie de tipul analizelor solicitate, pentru obţinerea unei imagini globale a evoluţiei stă rii pacientului

Administrarea medicamentelor şi a materialelor consumabile

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competen ţele necesare asistentelor medicale generaliste pentru preluarea, depozitarea şi distribuirea medicamentelor, materialelor consumabile si a instrumentarului în vederea asigură rii asistentei medicale

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Preluarea medicamentelor, materialelor consumabile şi a instrumentarului

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Preluarea medicamentelor, materialelor consumabile şi a instrumentarului este realizată în concordanţă cu necesarul din punct de vedere cantitativ, calitativ şi sortimental

1 .2. Preluarea medicamentelor şi a consumabilelor este evidentiata prin utilizarea unor documente specifice

2. Depozitarea medicamentelor,

materialelor consumabile şi a

instrumentelor

1 .3. Preluarea medicamentelor şi a consumabilelor este efectuata în functie de programul de lucru al farmaciei şi pe baza de semnatura 2. 1 . Depozitarea medicamentelor este realizată prin respectarea condiţiilor specifice necesitate de fiecare produs în parte

2.2. Depozitarea medicamentelor, materialelor consumabile şi

instrumentarului este asigurata în spatii uşor accesibile, special organizate,

3. Distribuirea stocului necesar de

medicamente, materiale consumabile şi instrumente medicale

securizate şi marcate

2.3. Depozitarea se realizeaza pe grupe de medicamente şi materiale,

distinct, în funcţie de natura medicamentelor 3. 1 . Distribuirea medicamentelor, a materialelor consumabile şi instrumentarului este efectuată de c ă tre personalul specializat conform specifica ţiilor regulamentului intern

3.2. Distribuirea stocului de medicamente şi consumabile se realizeaza în

conformitate cu prescrip ţiile medicului specialist

3.3. Distribuirea medicamentelor şi a consumabilelor este efectuata în

corelatie cu necesarul calitativ, cantitativ şi sortimental

3.4. Distribuirea stocului de medicamente, materiale consumabile şi

instrumente medicale este realizată în condiţii de siguranţă , cu respectarea normelor igienico - sanitare în vigoare

Gama de variabile

Specifica ţii regulament intern : la predarea turelor, în cadrul raportului de gard ă Documente specifice : condica de prescrip ţii, condica de suplimente, condica pentru trusa de urgenţă Condiţii specifice pentru depozitarea medicamentelor : temperatur ă , umiditate, lumină Natura medicamentelor : obişnuite şi cu regim special Norme igienico - sanitare : ORD MS 1 90/1 982; ORD MS 984/ 1 994; ORD 56/ 1 974 şi “Regulile generale de cur ăţenie şi dezinfec ţie în spitale” furnizate de Inspectoratul de Să nă tate Publică .

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- farmacologie

- medicină generală

- programul de lucru al farmaciei

- elemente de gestiune

- elemente de organizare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de gestionare a medicamentelor, materialelor consumabile ş i a instrumentarului, din momentul

preluă rii acestora şi până la distribuirea c ă tre pacienţi, cu asigurarea unei depozită ri adecvate caracteristicilor fiec ă rui tip de produs în parte

- capacitatea de administrare a stocului zilnic de medicamente, în condiţii de siguranţă , cu respectarea normelor

igienico - sanitare şi de distribuire c ă tre pacienţi, în corela ţie cu necesarul cantitativ, calitativ şi sortimental.

Asigurarea condi ţ iilor necesare desf ăşur ă rii tratamentelor şi recolt ă rilor

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competen ţele necesare asistentelor medicale generaliste pentru organizarea locului de tratament / recoltare de probe, pregă tirea pacientului, asigurarea materialelor si medicamentelor pentru tratament / recoltare si organizarea documentelor medicale ale bolnavilor.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Organizarea locului de tratament / recoltare de probe

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Pregă tirea locului de tratament / recoltare de probe este efectuată operativ, dup ă un program prestabilit

1 .2. Organizarea locului de tratament / recoltare este realizată cu respectarea normelor igienico - sanitare în vigoare

2. Pregă tirea pacientului pentru

tratament / recoltare de probe

1 .3. Locul de tratament / recoltare organizat este uşor accesibil şi 2. 1 . Pregatirea pacientului este realizata înaintea şi în timpul administr ă rii tratamentului / recoltă rii probelor

2.2. Pregă tirea pacientului pentru tratament vizează ansamblul

parametrilor medicali specifici

2.3. Pregă tirea bolnavului se realizează în func ţie de indicaţiile medicului

specialist, de natura afectiunii şi tipul tratamentului / recoltarii

3. Organizarea documentelor medicale

ale pacientului

2.4. Pacientul este pregă tit psihologic explicându-i-se eventualele reacţii /

senza ţii care pot să apar ă pe durata administr ă rii tratamentului / recolt ă rii probei 3. 1 . Trierea documentelor medicale şi ata şarea lor în foile de observatie este realizata în functie de identitatea bolnavilor şi în ordinea efectuarii investiga ţiilor

3.2. Verificarea buletinelor de analiză este efectuată din punct de vedere

numeric şi al concordantei cu tipurile de analize solicitate

4. Asigurarea materialelor şi

medicamentelor necesare tratamentelor / recoltă rilor de probe

3.3. Foile de observa ţie sunt p ă strate în siguranţă , cu respectarea

secretului profesional, în locuri special amenajate şi securizate 4. 1 . Materialele de laborator necesare recoltă rilor de probe sunt etichetate şi grupate pe tipuri de analize dupa verificarea prealabila a integritatii ş i gradului lor de curatenie

4.2. Etichetarea materialelor de laborator este realizată prin men ţionarea

tuturor datelor curente şi speciale ale pacientului, pentru evitarea oric ă ror confuzii

4.3. Medicamentele şi materialele sanitare sunt verificate din punct de

vedere cantitativ, calitativ şi sortimental, în corelatie cu tipul

tratamentului / recolt ă rii

4.4. Pregatirea medicamentelor, materialelor sanitare şi a ustensilelor

necesare este realizata cu respectarea normelor igienico - sanitare şi a condiţiilor de asepsie pentru evitarea focarelor de contaminare

4.5. Organizarea medicamentelor este realizată la indicaţiile medicului

specialist, prin gruparea şi ambalarea lor în functie de caracteristicile schemei de tratament şi tipul de afectiune

Gama de variabile

Programul prestabilit pentru :

- recoltare de probe : zilnic, înaintea mesei de dimineaţă ş i ori de câte ori este nevoie în situaţii de urgenţă

- administrarea tratamentelor : la 4, 6, 8, 12 ore sau în corela ţie cu orele de masă

Parametrii medicali specifici : modul de administrare a tratamentului , orarul de administrare, cantitatea ( doza ) prescrisă , efectul urmă rit, eventuale efecte secundare Documente medicale : buletine de analiz ă , radiografii Pregă tirea pacientului : psihic ă , fizic ă Tipuri de analize : hemogramă , VSH, glicemie, uree, creatinină , tymol, colesterol, sumar urină , ionogramă , sideremie, fosfatază alcalină , electroforez ă , hormoni, etc. Materiale de laborator : epruvete de diferite dimensiuni, sticluţe, etc. Materiale sanitare : vată , alcool sanitar, garouri, seringi de unică folosinţă , ace, etc. Date curente menţionate la etichetare : numă rul salonului, numă rul patului, numele pacientului, clinica Date speciale : temperatura, diagnosticul prezumtiv, data recolt ă rii, ora, dac ă s-a început tratament cu antibiotice

Caracteristicile schemei de tratament medicamentos : programul de administrare, compatibilitatea dintre medicamente, efectul urmă rit, dozele administrate Verificarea calitativă a medicamentelor se refer ă la : culoarea, aspectul solu ţiilor şi tabletelor, integritatea medicamentelor, identificarea obligatorie a substanţelor folosite Norme igienico - sanitare : “Regulile generale de cur ăţenie ş i dezinfec ţ ie în spitale”, ORD MS 1 90/1 982, ORD MS

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală / farmacologie

- tehnica îngrijirii bolnavului

- elemente de organizare a locului de munc ă

- sistemul de organizare şi func ţionare a laboratoarelor

- norme igienico- sanitare specifice

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de pregă tire în timp util a locului de tratament / recoltare de probe, cu asigurarea unui spaţiu de lucru uşor accesibil, confortabil pentru pacient şi func ţional organizat

- capacitatea de pregă tire psihic ă şi de instruire a pacientului cu privire la schemele de tratament aplicate sau

modalităţile utilizate pentru recoltare de probe, în funcţ ie de natura afecţiunii şi tipul tratamentului

- capacitatea de a tria, ordona şi verifica documentele medicale în funcţie de identitatea pacienţilor, tipurile de analize solicitate, respectând succesiunea cronologică a efectuă rii investiga ţiilor

- capacitatea de a verifica, grupa, ambala, distribui medicamentele în condiţii de siguranţă , în concordanţă cu

tipurile afecţ iunilor şi schemele de tratament aplicate şi ţinând cont de compatibilitatea dintre medicamente, dozele prescrise, efectul urmă rit

- capacitatea de a pregă ti materialele de laborator necesare recolt ă rilor de probe, cu etichetarea lor şi menţionarea tuturor datelor curente şi speciale ale pacientului, pentru evitarea oric ă ror confuzii.

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Stabilirea graficului zilnic de activit ăţ i

Planificarea activit ăţ ii proprii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Planificarea activităţilor în cadrul zilei este întocmită în func ţie de priorităţi

1 .2. Graficul zilnic de activităţ i este stabilit în corelaţie cu modul de organizare a activitatii în cadrul sectiei şi al serviciilor de specialitate din alte clinici

2. Urmă rirea îndeplinirii graficului

zilnic de activităţi

1 .3. Activităţ ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate. 2. 1 . Activităţ ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv, în ordinea stabilită

2.2. Etapele graficului zilnic de activităţi sunt realizate cu operativitate,

în intervalele de timp planificate

3. Replanificarea activit ăţ ilor

2.3. Graficul de activităţi este îndeplinit în corela ţie cu programul

celorlalte servicii de specialitate din cadrul unităţii sanitare 3. 1 . Cauzele nerealiz ă rii unor activităţ i sunt analizate în scopul elimină rii disfunc ţ ionalităţilor

3.2. Replanificarea activit ăţilor nerealizate este armonizată cu structura

graficului curent de activităţi

3.3. Activităţ ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt

replanificate cu operativitate

Gama de variabile

Priorităţi : identificarea urgenţ elor, prelevarea probelor biologice, efectuarea explor ă rilor func ţ ionale Servicii de specialitate : radiologie, laborator, farmacie, exploră ri func ţ ionale, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- sarcinile de serviciu specificate în fişa postului

- programul serviciilor de specialitate

- elemente de planificare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de a discerne şi de a decide în privinţa priorităţilor zilei şi de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate

- capacitatea de organizare a propriei activit ăţi în corela ţie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unităţii sanitare ş i de adaptare la situaţiile neprevă zute ce pot interveni pe parcursul zilei.

Programarea pacienţ ilor pentru investiga ţ ii de specialitate

Descrierea unit ăţii Unitatea cuprinde competen ţele necesare asistentelor medicale generaliste pentru programarea pacienţilor în vederea realiz ă rii investigatiilor de specialitate, urmă rirea îndeplinirii coerente a graficului de programă ri si replanificarea investiga ţiilor nerealizate

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Planificarea pacienţilor pentru investiga ţiile de specialitate

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Programarea pacienţilor este realizată în func ţie de natura afecţiunii, starea bolnavilor şi gradul de urgenta

1 .2. Planificarea pacienţilor pentru investiga ţii este realizată în concordanţă cu programul serviciilor de specialitate din cadrul unităţii sanitare ş i în functie de capacitatea cabinetelor solicitate

1 .3. Programarea este realizat ă în conformitate cu indicaţ iile medicului specialist

2. Urmă rirea realiz ă rii graficului de

programă ri

1 .4. Includerea pacienţilor în graficul de investigaţii este efectuată în corelatie cu vârsta acestora şi prin respectarea ritmului biologic al organismului 2. 1 . Graficul de programă ri întocmit include to ţi pacienţ ii care necesit ă investiga ţii de specialitate

2.2. Investiga ţ iile de specialitate sunt realizate în timp util în scopul

minimizarii timpului de aşteptare al pacientilor şi / sau reducerea timpilor mor ţ i

3. Reprogramarea pacienţ ilor

2.3. Investiga ţ iile de specialitate pentru urgenţele medicale sunt realizate

cu prioritate 3. 1 . Includerea pacienţilor într-un nou plan de investiga ţii este efectuată cu operativitate

3.2. Replanificarea pacienţilor pentru investiga ţii este realizată în func ţie

de programul şi capacitatea cabinetelor

3.3. Reprogramarea bolnavilor este efectuat ă în func ţie de tipul

investigatiei şi natura afectiunii

Gama de variabile

Programarea pacienţilor pentru investiga ţii de specialitate se realizeaz ă zilnic, pe termen scurt sau eşalonat, pentru durata unei să ptă mâni

Investiga ţii : micro, fund de ochi, irigografie, urografie, tomografie computerizată , ecografie, etc. Starea bolnavilor : deplasabili, nedeplasabili Servicii de specialitate : ORL, radiologie, oftalmologie, etc.

Ghid pentru evaluare

Cuno ştinţe :

- medicină generală

- programul cabinetelor de specialitate din cadrul diferitelor clinici

- elemente de organizare

Evaluarea va urmă ri :

- capacitatea de repartizare coerentă a bolnavilor pentru efectuarea investiga ţ iilor solicitate de medicul specialist,

în concordanţă cu programul cabinetelor din cadrul diverselor clinici de specialitate, tipul investigaţiilor, natura afec ţiunii, gradul de urgenţă şi starea pacienţilor

- capacitatea de urmă rire şi verificare a respectă rii graficului de investiga ţ ii la termenele prevă zute şi în etapele

prestabilite, de sesizare a eventualelor disfuncţionalităţi ş i de reprogramare operativă a pacienţilor