Sunteți pe pagina 1din 18

1

NGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILI Cursul nr.1

1.1 DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU SI INTEGRAREA LOR IN SISTEMUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE 1.2. RESPONSABILITATILE ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST IN CADRUL ECHIPEI DE INGRIJIRI LA DOMICILIU: - componenta echipei operationale - modele de fise de post. 1.1. DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU Meninerea unui nivel crescut a calitii vietii pacientul ui pana in ultimele sale momente a devenit un deziderat al sistemelor de sanatate in modernism. Cresterea numarului de pacienti cu boli cronice, incurabile, imbatranirea populatiei pe de parte si gasirea solutiilor de a face fata cheltuielilor crescute din sistemul sanitar in conditiile unor resurse limitate pe de alta parte atrage tot mai mult atentia asupra dezvoltarii ingrijirilor la domiciliu. Ingrijirile la domiciliu in ROMANIA au cunoscut o dezvoltare ascendenta in ultmii 15 ani de aici aparand necesitatea de adaptare a domeniului ingrijirilor de sanatate la nivelul de calitate european in special datorita mobilitatii excesive. Ingrijirile medicale la domiciliu au constituit principala oferta de locuri de munca pentru personalul medical care a parasit Romania. In tara noastra domeniul este axat in special pe ingrijirile medicale acordate pacientilor. Desi acest tip de ingrijiri s-a dezvoltat initial in cadrul ONG urilor, modificarile importante din legislatia sanitara au creat cadrul legal de implementarea a acestui tip de servicii.

Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de

Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in urmatoarele acte normative: O.U.G.nr.150/2002 privind asigurarile sociale de sanatate Legea drepturilor pacientului din 2003 care defineste pentru prima oara ingrijirea pacientului si dreptul acestuia de a muri in demnitate H.G. nr.1317/2005 privind sprijinirea activitatilor de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Ordinul 325/2006 privind Standardele de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru. ACORDAREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre persoane fizice si juridice autorizate si acreditate de Ministerul Sanatatii si C.N.A.S, denumite furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din Ambulatoriu de Specialitate, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini. Medicii specialist din Ambulatoriul de Specialitate, medicii de specialitate din spitale sau medicii de familie recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii care prezinta urmatorele afectiuni: Se afle in faza terminala ca urmare a unor afectiuni oncologice, Neurologice: A.V.C., hemiplegie, scleroza multipla, paralizie cerebrala infantila Ortopedice: fractura de sold etc. Dermatologice: ulcer varicose. Urologice ( schimbarea sondei urinare )

Reumatologice Gastroenterologice ( evacuarea lichidului de ascita, alimentative enterala) O.R.L. ( ingrijirea canulei traheale ) Chirurgicale ( ingrijirea stomelor, a fistulelelor ) etc. In functie de gradul de dependenta bolnavul poate fi: Total dependent: pacientul nu paote indelplini 3 sau mai multe activitati zilnice de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) fara ajutorul altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale. Partial dependent: pacientul nu poate indeplini cel putin 2 activitati zilnice de baza fara ajutorul altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale. Independent: pacientul indeplineste activitatile zilnice de baza, dar din cauza afectiunii necesita ingrijiri la domiciliu (ingrijirea stomelor, alimentatie enterala, ingrijirea canulei traheale, ingrijirea plagilor post operatorii, tratament parenteral, etc). Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de asigurari de sanatate. Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire). Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale. Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.

Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3(pacientul este imobilizat la pat peste 50% din timpul zilei, este partial dependent sau este total dependent. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative. CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII? Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de acesta sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective, daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu. Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii. Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), codul numeric personal - CNP,

recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv. Cerere pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu Declaratie boli profesionale Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor. Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 3 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal. In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta sau se preda direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), persoanei imputernicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului, in maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia. Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe versoul deciziei. Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.

Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate. Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati. Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin decizie de catre presedinrteledirector general si se publica pe pagina web a acesteia. Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de catre casele de asigurari de sanatate. In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni. Furnizorii de ingrijiri la domiciliu asigura serviicii de ingrijire medicala, servicii socio-medicale: realizarea igienei corporale, ajutor la imbracare/dezbracare, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasarea in interior, comunicare, ajutor la cumparaturi, plata facturilor, ajutor in alimentatie etc. Persoanele interesate pot beneficia de ingrjiri la domiciliu, medicale sau sociale astfel: Gratuit daca sunt asigurati Cu plata serviciilor.

Cursul nr.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNUI FURNIZOR DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU Asociatii/asociatul unic. Adminstratorul Serviciul de asistenta medicala care este subordonat administratorului si este coordonat de un medic specialist. In structura serviciului sunt prevazute posturi de medici, asistenti medicali. +/- infirmieri, +/- kinetoterapeuti acestia fiind subordonati atat medicului coordinator cat si administratorului. In cadrul acestui serviciu mai pot exista asistenti sociali, ingrijitori sau voluntari. Atributiile fiecarui post se stabilesc prin fisa postului. Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical; sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora; sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu; sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale; sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu asiguratilor fara nicio discriminare; sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;

sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala respectiv in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale; sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata - pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu; sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia; sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu; sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu prevazute in pachetul de servicii de baza. Bolnavilor li se asigura un pachet de servicii medicale de baza care cuprinde: 1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arterial, diureza, scaun; 2. Administrarea medicamentelor intramuscular, per os, subcutanat, intradermic. 3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului; 4. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala; 5.. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea medicului;

6. Recoltarea produselor biologice (sange, urina, materii fecale), recoltarea glicemiei cu ajutorul glucometrului. 7. Alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma si educarea asiguratului/apartinatorilor; 8. Alimentare pasiva, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburari de deglutitie; 9. Clisma cu scop therapeutic, clisma cu scop evacuator. 10. Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor; 11. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor; 12. Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie; 13. Ingrijirea plagilor simple; 14. Ingrijirea plagilor suprainfectate; 15. Ingrijirea escarelor multiple; 16. Ingrijirea stomelor; 17. Ingrijirea fistulelor; 18. Ingrijirea tubului de dren; 19. Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului; 20. Sondajul vezical cu sonda permanenta sau cu scop evacuator. 21. Monitorizarea dializei peritoneale; 22. Aplicarea de pampers, plosca, bazinet.

1.2 Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu


Exercitarea profesiei de asistent medical este un drept al fiecarei persoane fizice, cetatean roman sau cetatean al altui stat posesor al unei diplome de asistent medical eliberata de o institutie acreditata de specialitate din Romania sau din strainatate. Atributiile si responsabilitatile asistentului medical generalist rezulta din dispozitiile legii 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, din fisa postului, prescriptia medicala, Codul de Etica si Deontologie Profesionala si reglementarile legale in vigoare si sunt urmatoarele: Acorda asistenta tuturor pacientilor fara discriminare

10

Respecta confidentialitatea datelor de identificare si ingrijire acordata fiecarui pacient si asigura protectia informatiei Respecta criteriile de calitate a serviciilor de ingrijire furnizate la domiciliu si a activitatilor desfasurate. Respecta programul de ingrijire medicala, conform recomandarilor facute de medicul specialist, zilnic inclusiv sambata, duminica si in cursul sarbatorilor legale Evalueaza nevoile medicale ale pacientului continuu, dinamic si strict individualizat Elaboreaza planul de ingrijire in functie de recomandarile medicului specialist, in functie de necesitatile si particularitatile pacientului si in functie de dorinta pacientului sau apartinatorilor. Nu modifica si nu intrerupe din proprie initiativa schemele de ingrijire recomandate. Tine la zi dosarele pacientilor impreuna cu ceilalti membri ai echipei medicale. Intocmeste fise de ingrjiri medicale la domiciliu precum si desfasuratoare privind activitatile realizate. Intocmeste necesarul de materiale pentru ingrijirile medicale de care este raspunzator si le comunica medicului coordonator. Desfasoara activitati de organizare a locului de munca pentru o desfasurare eficienta a activitatii. Intocmeste procedurile de lucru din firma. Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta, ingrijita si cu ecuson la identificcare. Evita folosirea limbajului vulgar si al manifestarilor violente. Obtine consimtamantul informat al clientului sau sustinatorului legal. Aplica, la indicatia medicului, supravegheaza tratamentul. ingrijiri terapeutice si

11

Informeaza periodic medicul curant depsre evolutia starii de sanatate a pacientului. Propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea pacientului si a anturajului sau. Executa pentru pacientii care i-au fost repartizati, unul sau mai multe din serviciile medicale, recomandate de medicul specialist sau medicul de specialitate din spital (monitorizare temperatura, puls, TA, diureza, scaun, diverse proceduri de kinetoterapie, administrare medicamente i.m., iv., intradermic, subcutan, per os, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie undovenoasa, recoltare de produse biologice, alimentarea artificiala pe sonda gastrica/gastrostoma, alimentatie pasiva, clisma cu scop terapeutic sau evacuator, manevre terapeutice pentru evitarea escarelor, manevre de evitare a complicatiilor pulmonare, ingrijirea plagilor simple, superainfectate, ingrijirea escarelor, stomelor, fistuleleor, canulei traheale, tubului de dren, monitorizarea dilaizei peritoneale, aplicarea de plosca, bazinet, aplicarea de pampers. Acorda asistenta in situatii de urgenta.

12

Cursul nr.3 ELABORAREA PLANULUI DE INGRIJIRE Elaborarea planului de ingrijire a pacientului ingrijit la domiciliu urmatoarele etape: Evaluarea nevoilor pacientului Informarea pacientului/sustinatorului sau legal si obtinerea consimtamantului Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea. Planul de ingrijire (servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate, obiectivele planului de ingrjire in functie de nevoile si resursele pacientului, stabilirea prioritatilor de ingrijire, stabilirea planului de ingrijire individualizat). Evaluarea pacientului reprezinta prima etapa a procesului de ingrijire, care incepe odata cu prima intalnire a asistentei mediccale cu persoana sau comunitatea ingrijita si continua pe toata durata procesului de ingrijire, deoarece starea de sanatate a celor ingrijiti se modifica continuu. (in cadrul ingrijirilor la domiciliu exista fise standard penntru evaluarea nevoilor). Ca urmare, asemeni intregului proces de ingrijire, evaluarea pacientului ingrijit la domiciliu reprezinta un proces continuu, dinamic si strict individualizat.

Etapele procesului de evaluare Procesul de evaluare comporta patru etape: 1. Culegerea de date 2. Inregistrarea datelor. 3. Analiza datelor. 4. Formularea diagnosticelor de nursing/de ingrijire

13

Continutul etapelor procesului de evaluare a pacientului este urmatorul:

1. Culegerea de date Culegerea datelor ne permite sa facem o inventariere a tuturor aspectelor privind persoana asistata in globalitatea sa. Se poate spune ca ele ne informeaza asupra a ceea ce este persoana asistata, asupra suferintei, asupra obiceiurilor sale de viata si asupra starii de satisfacere a nevoilor fundamentale. Culegerea datelor se realizeaza prin: - anamneza pacientului si apartinatorilor (interviul) - examenul fizic al pacientului (observarea) - examene de laborator - consultarea documentelor anterioare existente.

Surse de informatie

Pentru culegerea datelor, ingrijitorul trebuie sa recurga la diferite surse de informatii, astfel: - sursa directa, primara: persoana asistata - surse secundare sau indirecte: - familia si anturajul persoanei asistate - membrii echipei de sanatate - dosarul medical actual si anterior - scheme de referinta (consultarea unor date; cazuri specifice: hemodializa)

14

Mijloacele principale cele mai eficace de a obtine informatiile dorite sunt urmatoarele: a. observarea persoanei asistate b. interviul persoanei asistate c. consultarea surselor secundare (mai sus-enumerate) . Observarea

Observarea ramane elementul primordial, de baza, pe care il foloseste ingrijitorul pe parcursul activitatii.

Implicarea simturilor

In cursul muncii sale pentru persoana asistata, ingrijitorul se foloseste de organele ce simt, vedere, auz, atingere si miros. Vederea: ne aduce o multitudine de informatii privind caracteristicile fizice ale unei persoane (fizionomia, privirea, comportamentul, etc.). Ea ne informeaza, de asemenea, asupra anumitor semne si simptome care traduc o nevoie insatisfacuta, o problema de sanatate: - fata trista sau denotand suferinta - agitatie sau descurajare - eruptii ale pielii, ictere, etc.

Auzul: prin simtul auzului ne parvin cuvintele - intonatia vocii - gemete, vaicareli, plangeri - zgomote emise de persoana asistata, batai cardiace, gaze

15

Atingerea: joaca rol important la examenul fizic sau la palparea anumitor parti ale corpului, permitand cunoasterea detaliilor (induratie, grosimea unei mase, caldura membrelor, etc.)

Mirosul permite: - decelarea unui miros relevant pentru gradul de curatenie al persoanei asistate - procese patologice - infectia unei plagi care degaja miros urat - halena - de exemplu la un diabetic (in acidoza)

Utilizarea observatiei

Pentru a fi eficace, observatia trebuie sa fie facuta cu multa atentie, ingrijitorul trebuie sa-si dezvolte spiritul de observatie, trebuie sa faca abstractie de propriile preocupari si sa se concentreze asupra persoanei asistate si asupra a tot ceea ce-l inconjoara. 2. Inregistrarea datelor presupune includerea informatiilor obtinute despre pacient intr-o baza de date (cu forma specifica fiecarei tari si fiecarui serviciu in parte), in cazul ingijirilor la domiciliu in fisele speciale alocate fiecarui pacient. 3. Analiza datelor presupune examinarea critica si responsabila a informnatiilor obtinute pentru identificarea si ierarhizarea necesitatilor de ingrijire prezentate (actuale) sau potentiale, posibile. Aceasta etapa are drept scop stabilirea problemelor individuale prioritate in cazul pacientului evaluat. 4. Formularea diagnosticului de nursing/ingrijire reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare a pacientului. Diagnosticul de ingrijire formulat constituie baza rationala si pragmatica pentru elaborarea ulterioara a planului de ingrijire.

16

Fisa de interviu a persoanei asistate la domiciliu


DATE GENERALE DESPRE PERSOANA ASISTATA

INIIALELE PERSOANEI ASISTATE _____________, varsta _________, sexul _________, starea civila ________________________, nr. copii _______, religia _____________________________ DOMICILIUL: Localitatea ____________________ LOCUIETE: singur/ cu _____________________________ ________________________, sot(ie) /cu copii/ in camere compania

OBINUINE DE VIA

ALCOOL: da/ nu /ocazional; TUTUN: da/ nu /ocazional. DROG: da/ nu/ denumirea ______________________ mod de administrare ___________________ CAFEA: da/ nu/ ocazional. Dieta _______________________________; Greutate ______ kg; inaltime ______ ; TA ________ Puls ____ /min.; Semne ___________________________________________________ particulare

Alergii cunoscute: ___________________________reactia ________________________________

17

STAREA DE DEPENDEN

Autonom _____________/ semiindependent ________________/ dependent __________________ Proteze: dentara/ oculara/ auditiva/ de membru/ valvulara; Stimulator cardiac _______/din anul ________ ; lentile de contact/ ochelari: dioptrii ____________ Afectiuni care limiteaza activitatea: cardiace/ respiratorii/ locomotorii/ senzoriale/ altele ________________________________________________________________ ________________

ALTE PROBLEME DE SANATATE

Spitalizari anterioare pentru ___________________________________ la data ________________ Operatii/ interventii ___________________________________________ la data ______________ Tratamente prescrise ___________________________________________ urmate: da/ nu

PREZENTARE DE CAZ (CULEGEREA DE DATE)

Data aparitiei ________________________________________________________________ ____

18

Motivele apelarii la servicii de ingrijire la domiciliu ______________________________________ Probleme de sanatate (dependenta - P -) _______________________________________________ Sursele de dificultate (etiologia - E -) __________________________________________________ Manifestari de dependenta (semne si simptome - S -) _____________________________________ Alte date: (investigatii paraclinice, etc.) ________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________