Sunteți pe pagina 1din 39

ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Competentele specifice modulului Ingrijiri la domiciliu sunt:


C1. Descrierea serviciilor de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului
medical.
C2. Elaborarea planului de ingrijire.
C3. Aplicarea ingrijirilor conform normeleo in vigoare.
C4. Efectuarea bilantului ingrijirilor aplicate.
C1. 1.1 DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU SI
INTEGRAREA LOR IN SISTEMUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE
CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE
1.2. RESPONSABILITATILE ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST
IN CADRUL ECHIPEI DE INGRIJIRI LA DOMICILIU:
- componenta echipei operationale
- modele de fise de post.
1.1. DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU
Menținerea unui nivel crescut a calității vietii pacientului pana in ultimele sale
momente a devenit un deziderat al sistemelor de sanatate in modernism. Cresterea
numarului de pacienti cu boli cronice, incurabile, imbatranirea populatiei pe de parte
si gasirea solutiilor de a face fata cheltuielilor crescute din sistemul sanitar in
conditiile unor resurse limitate pe de alta parte atrage tot mai mult atentia asupra
dezvoltarii ingrijirilor la domiciliu.
Ingrijirile la domiciliu in ROMANIA au cunoscut o dezvoltare ascendenta in
ultmii 15 ani de aici aparand necesitatea de adaptare a domeniului ingrijirilor de
sanatate la nivelul de calitate european in special datorita mobilitatii excesive.
Ingrijirile medicale la domiciliu au constituit principala oferta de locuri de munca
pentru personalul medical care a parasit Romania.
In tara noastra domeniul este axat in special pe ingrijirile medicale acordate
pacientilor. Desi acest tip de ingrijiri s-a dezvoltat initial in cadrul ONG – urilor,
modificarile importante din legislatia sanitara au creat cadrul legal de implementarea
a acestui tip de servicii.
Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre
furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a
Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in urmatoarele acte normative:
- O.U.G.nr.150/2002 privind asigurarile sociale de sanatate
- Legea drepturilor pacientului din 2003 care defineste pentru prima oara
ingrijirea pacientului si dreptul acestuia de a muri in demnitate
- H.G. nr.1317/2005 privind sprijinirea activitatilor de voluntariat in
domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate,
- Ordinul 325/2006 privind Standardele de calitate pentru serviciile de
ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice
- Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate
- Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

ACORDAREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI MEDICALE


LA DOMICILIU

 Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre persoane fizice


si juridice autorizate si acreditate de Ministerul Sanatatii si C.N.A.S, denumite
furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu care au incheiat contracte cu casele
de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
 Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu
se face de catre medicii de specialitate din Ambulatoriu de Specialitate,
inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la
externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de
asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de
patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea
activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.
 Medicii specialist din Ambulatoriul de Specialitate, medicii de specialitate din
spitale sau medicii de familie recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru
asiguratii care prezinta urmatorele afectiuni:
 Se afle in faza terminala ca urmare a unor afectiuni oncologice,
 Neurologice: A.V.C., hemiplegie, scleroza multipla, paralizie cerebrala
infantila
 Ortopedice: fractura de sold etc.
 Dermatologice: ulcer varicose.
 Urologice ( schimbarea sondei urinare )
 Reumatologice
 Gastroenterologice ( evacuarea lichidului de ascita, alimentative enterala)
 O.R.L. ( ingrijirea canulei traheale )
 Chirurgicale ( ingrijirea stomelor, a fistulelelor ) etc…
In functie de gradul de dependenta bolnavul poate fi:
- Total dependent: pacientul nu paote indelplini 3 sau mai multe activitati
zilnice de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) fara ajutorul
altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.
- Partial dependent: pacientul nu poate indeplini cel putin 2 activitati zilnice
de baza fara ajutorul altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.
- Independent: pacientul indeplineste activitatile zilnice de baza, dar din
cauza afectiunii necesita ingrijiri la domiciliu (ingrijirea stomelor,
alimentatie enterala, ingrijirea canulei traheale, ingrijirea plagilor post
operatorii, tratament parenteral, etc).
Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri
medicale la domiciliu pentru asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC,
numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de
asigurari de sanatate.
 Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre
medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau
in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu,
asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.
 Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale
la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu
obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in
formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai
mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape
(episoade de ingrijire).
 Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform
unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii
de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din
spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
 Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de
ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari
de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.
 Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare
pentru ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati
eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta
limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3(pacientul este imobilizat
la pat peste 50% din timpul zilei, este partial dependent sau este total
dependent.
 Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se
face de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase,
aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
 Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative
la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu
mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia in
care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de
zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.
CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?
 Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri
paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala
se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un
exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre
unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana
imputernicita de acesta sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de
asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar
ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective,
daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.
 Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa
de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii
recomandarii.
 Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o
persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune
o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul,
insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de
identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), codul
numeric personal - CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si
parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul,
si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut
in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
o Cerere pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu
o Declaratie boli profesionale
o Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului
 Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu
specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul
numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe
baza originalelor.
 Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-
un interval de 3 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in
limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. La analiza cererilor si
recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare
statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat
asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile
prevazut de lege.
 Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si
motivat, cu indicarea temeiului legal.
 In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei
de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei
prevazute cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta sau se preda
direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica),
persoanei imputernicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului, in
maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.
 Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o
persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de
ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de
asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale
la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa
de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe
versoul deciziei.
 Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care
sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.
 Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de
ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de
ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost
efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei
(parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta sau a
reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii,
semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii
de sanatate.
 Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la
aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de
cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor
emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati.
 Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate
tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si
stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de
dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de
asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin
decizie de catre presedinrtele-director general si se publica pe pagina web a
acesteia.
 Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de
ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea
depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de
catre casele de asigurari de sanatate.
 In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu
cat si de ingrijiri paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu
poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni.
Furnizorii de ingrijiri la domiciliu asigura serviicii de ingrijire medicala, servicii
socio-medicale: realizarea igienei corporale, ajutor la imbracare/dezbracare, hranire si
hidratare, transfer si mobilizare, deplasarea in interior, comunicare, ajutor la
cumparaturi, plata facturilor, ajutor in alimentatie etc.
Persoanele interesate pot beneficia de ingrjiri la domiciliu, medicale sau
sociale astfel:
- Gratuit – daca sunt asigurati
- Cu plata serviciilor.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNUI FURNIZOR
DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

1. Asociatii/asociatul unic.
2. Adminstratorul
3. Serviciul de asistenta medicala care este subordonat
administratorului si este coordonat de un medic specialist. In
structura serviciului sunt prevazute posturi de medici, asistenti
medicali. +/- infirmieri, +/- kinetoterapeuti acestia fiind
subordonati atat medicului coordinator cat si administratorului.
In cadrul acestui serviciu mai pot exista asistenti sociali, ingrijitori
sau voluntari. Atributiile fiecarui post se stabilesc prin fisa
postului.
Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu:
 sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de
ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare
la actul medical;
 sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la
asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii
de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;
 sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu
recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul
sarbatorilor legale;
 sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu asiguratilor fara nicio discriminare;
 sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de
sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale
acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
 sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului
european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, in perioada de valabilitate
a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza
Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala
respectiv in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea
regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si
membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa
caz, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala
pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri,
conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in
conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
 sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire
recomandata - pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la
domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al
asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
 sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a
ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut
recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la
domiciliu;
 sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii
de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de
ingrijiri medicale /paliative la domiciliu de care au beneficiat asiguratii, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare;
 sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu prevazute in pachetul de servicii de baza.
Bolnavilor li se asigura un pachet de servicii medicale de baza care cuprinde:
1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune
arterial, diureza, scaun;
2. Administrarea medicamentelor intramuscular, per os, subcutanat, intradermic.
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;
4. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala;
5.. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea
medicului;
6. Recoltarea produselor biologice (sange, urina, materii fecale), recoltarea glicemiei
cu ajutorul glucometrului.
7. Alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma si
educarea asiguratului/apartinatorilor;
8. Alimentare pasiva, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii
cu tulburari de deglutitie;
9. Clisma cu scop therapeutic, clisma cu scop evacuator.
10. Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor;
11. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj,
aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor;
12. Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: schimbarea
pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie;
13. Ingrijirea plagilor simple;
14. Ingrijirea plagilor suprainfectate;
15. Ingrijirea escarelor multiple;
16. Ingrijirea stomelor;
17. Ingrijirea fistulelor;
18. Ingrijirea tubului de dren;
19. Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului;
20. Sondajul vezical cu sonda permanenta sau cu scop evacuator.
21. Monitorizarea dializei peritoneale;
22. Aplicarea de pampers, plosca, bazinet.
Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire
la domiciliu:
Exercitarea profesiei de asistent medical este un drept al fiecarei persoane
fizice, cetatean roman sau cetatean al altui stat posesor al unei diplome de asistent
medical eliberata de o institutie acreditata de specialitate din Romania sau din
strainatate.
Atributiile si responsabilitatile asistentului medical generalist rezulta din
dispozitiile legii 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, din fisa
postului, prescriptia medicala, Codul de Etica si Deontologie Profesionala si
reglementarile legale in vigoare si sunt urmatoarele:
- Acorda asistenta tuturor pacientilor fara discriminare
- Respecta confidentialitatea datelor de identificare si ingrijire acordata
fiecarui pacient si asigura protectia informatiei
- Respecta criteriile de calitate a serviciilor de ingrijire furnizate la domiciliu
si a activitatilor desfasurate.
- Respecta programul de ingrijire medicala, conform recomandarilor facute
de medicul specialist, zilnic inclusiv sambata, duminica si in cursul
sarbatorilor legale
- Evalueaza nevoile medicale ale pacientului continuu, dinamic si strict
individualizat
- Elaboreaza planul de ingrijire in functie de recomandarile medicului
specialist, in functie de necesitatile si particularitatile pacientului si in
functie de dorinta pacientului sau apartinatorilor.
- Nu modifica si nu intrerupe din proprie initiativa schemele de ingrijire
recomandate.
- Tine la zi dosarele pacientilor impreuna cu ceilalti membri ai echipei
medicale.
- Intocmeste fise de ingrjiri medicale la domiciliu precum si desfasuratoare
privind activitatile realizate.
- Intocmeste necesarul de materiale pentru ingrijirile medicale de care este
raspunzator si le comunica medicului coordonator.
- Desfasoara activitati de organizare a locului de munca pentru o desfasurare
eficienta a activitatii.
- Intocmeste procedurile de lucru din firma.
- Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta, ingrijita si cu ecuson la
identificcare.
- Evita folosirea limbajului vulgar si al manifestarilor violente.
- Obtine consimtamantul informat al clientului sau sustinatorului legal.
- Aplica, la indicatia medicului, ingrijiri terapeutice si supravegheaza
tratamentul.
- Informeaza periodic medicul curant depsre evolutia starii de sanatate a
pacientului.
- Propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea pacientului si a
anturajului sau.
- Executa pentru pacientii care i-au fost repartizati, unul sau mai multe din
serviciile medicale, recomandate de medicul specialist sau medicul de
specialitate din spital (monitorizare temperatura, puls, TA, diureza, scaun,
diverse proceduri de kinetoterapie, administrare medicamente i.m., iv.,
intradermic, subcutan, per os, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie
undovenoasa, recoltare de produse biologice, alimentarea artificiala pe
sonda gastrica/gastrostoma, alimentatie pasiva, clisma cu scop terapeutic
sau evacuator, manevre terapeutice pentru evitarea escarelor, manevre de
evitare a complicatiilor pulmonare, ingrijirea plagilor simple,
superainfectate, ingrijirea escarelor, stomelor, fistuleleor, canulei traheale,
tubului de dren, monitorizarea dilaizei peritoneale, aplicarea de plosca,
bazinet, aplicarea de pampers.
- Acorda asistenta in situatii de urgenta.

ELABORAREA PLANULUI DE INGRIJIRE

Elaborarea planului de ingrijire a pacientului ingrijit la domiciliu urmatoarele etape:


- Evaluarea nevoilor pacientului
- Informarea pacientului/sustinatorului sau legal si obtinerea
consimtamantului
- Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si
persoana care acorda ingrijirea.
- Planul de ingrijire (servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor
identificate, obiectivele planului de ingrjire in functie de nevoile si
resursele pacientului, stabilirea prioritatilor de ingrijire, stabilirea
planului de ingrijire individualizat).
Evaluarea pacientului reprezinta prima etapa a procesului de ingrijire, care
incepe odata cu prima intalnire a asistentei mediccale cu persoana sau comunitatea
ingrijita si continua pe toata durata procesului de ingrijire, deoarece starea de sanatate
a celor ingrijiti se modifica continuu. (in cadrul ingrijirilor la domiciliu exista fise
standard penntru evaluarea nevoilor).
Ca urmare, asemeni intregului proces de ingrijire, evaluarea pacientului ingrijit
la domiciliu reprezinta un proces continuu, dinamic si strict individualizat.
Etapele procesului de evaluare:
Procesul de evaluare comporta patru etape:
1. Culegerea de date
2. Inregistrarea datelor.
3. Analiza datelor.
4. Formularea diagnosticelor de nursing/de ingrijire
Continutul etapelor procesului de evaluare a pacientului este urmatorul:
1. Culegerea de date:
Culegerea datelor ne permite sa facem o inventariere a tuturor aspectelor privind
persoana asistata in globalitatea sa. Se poate spune ca ele ne informeaza asupra a ceea
ce este persoana asistata, asupra suferintei, asupra obiceiurilor sale de viata si asupra
starii de satisfacere a nevoilor fundamentale.
Culegerea datelor se realizeaza prin:
- anamneza pacientului si apartinatorilor (interviul)
- examenul fizic al pacientului (observarea)
- examene de laborator
- consultarea documentelor anterioare existente.
Surse de informatie:
Pentru culegerea datelor, ingrijitorul trebuie sa recurga la diferite surse de informatii,
astfel:
- sursa directa, primara: persoana asistata
- surse secundare sau indirecte:
- familia si anturajul persoanei asistate
- membrii echipei de sanatate
- dosarul medical actual si anterior
- scheme de referinta (consultarea unor date; cazuri specifice: hemodializa)
Mijloacele principale cele mai eficace de a obtine informatiile dorite sunt
urmatoarele:
a) observarea persoanei asistate
b) interviul persoanei asistate
c) consultarea surselor secundare (mai sus-enumerate) .
Observarea:
Observarea ramane elementul primordial, de baza, pe care il foloseste ingrijitorul pe
parcursul activitatii.
Implicarea simturilor:
In cursul muncii sale pentru persoana asistata, ingrijitorul se foloseste de organele ce
simt, vedere, auz, atingere si miros.
Vederea: ne aduce o multitudine de informatii privind caracteristicile fizice ale unei
persoane (fizionomia, privirea, comportamentul, etc.). Ea ne informeaza, de
asemenea, asupra anumitor semne si simptome care traduc o nevoie insatisfacuta, o
problema de sanatate:
- fata trista sau denotand suferinta
- agitatie sau descurajare
- eruptii ale pielii, ictere, etc.
Auzul: prin simtul auzului ne parvin cuvintele
- intonatia vocii
- gemete, vaicareli, plangeri
- zgomote emise de persoana asistata, batai cardiace, gaze
Atingerea: joaca rol important la examenul fizic sau la palparea anumitor parti ale
corpului, permitand cunoasterea detaliilor (induratie, grosimea unei mase, caldura
membrelor, etc.)

Mirosul permite:
- decelarea unui miros relevant pentru gradul de curatenie al persoanei asistate
- procese patologice - infectia unei plagi care degaja miros urat
- halena - de exemplu la un diabetic (in acidoza)
Utilizarea observatiei:
Pentru a fi eficace, observatia trebuie sa fie facuta cu multa atentie, ingrijitorul
trebuie sa-si dezvolte spiritul de observatie, trebuie sa faca abstractie de propriile
preocupari si sa se concentreze asupra persoanei asistate si asupra a tot ceea ce-l
inconjoara.
2. Inregistrarea datelor:
- presupune includerea informatiilor obtinute despre pacient intr-o baza de date (cu
forma specifica fiecarei tari si fiecarui serviciu in parte), in cazul ingijirilor la
domiciliu in fisele speciale alocate fiecarui pacient.
3. Analiza datelor:
-presupune examinarea critica si responsabila a informnatiilor obtinute pentru
identificarea si ierarhizarea necesitatilor de ingrijire prezentate (actuale) sau
potentiale, posibile.
Aceasta etapa are drept scop stabilirea problemelor individuale prioritate in cazul
pacientului evaluat.
4. Formularea diagnosticului de nursing/ingrijire:
-reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare a pacientului.
Diagnosticul de ingrijire formulat constituie baza rationala si pragmatica pentru
elaborarea ulterioara a planului de ingrijire.

FISA DE INTERVIU A PERSOANEI ASISTATE LA DOMICILIU

DATE GENERALE DESPRE PERSOANA ASISTATA:


Initialele persoanei asistate_____________, varsta _________,
sexul _________, starea civila ________________________, nr. copii _______,
religia _____________________________
Domiciliu:
Localitatea ________________________, camere ____________________
Locuieste: singur/ cu sot(ie) /cu copii/ in compania
_____________________________

OBIŞNUINŢE DE VIAŢĂ:
Alcool: da/ nu /ocazional; TUTUN: da/ nu /ocazional.
Drog: da/ nu/ denumirea ______________________ mod de administrare
___________________
Cafea: da/ nu/ ocazional.
Dieta _______________________________; Greutate ______ kg; inaltime ______ ;
TA ________
Puls ____ /min.; Semne particulare
___________________________________________________
Alergii cunoscute: ___________________________reactia
________________________________
STAREA DE DEPENDENŢĂ:
Autonom _____________/ semiindependent ________________/ dependent
__________________
Proteze: dentara/ oculara/ auditiva/ de membru/ valvulara;
Stimulator cardiac _______/din anul ________ ; lentile de contact/ ochelari: dioptrii
____________
Afectiuni care limiteaza activitatea: cardiace/ respiratorii/ locomotorii/ senzoriale/
altele
____________________________________________________________________
____________

ALTE PROBLEME DE SANATATE:


Spitalizari anterioare pentru ___________________________________ la data
________________
Operatii/ interventii ___________________________________________ la data
______________ Tratamente prescrise
___________________________________________ urmate: da/ nu

PREZENTARE DE CAZ (CULEGEREA DE DATE):


Data aparitiei
____________________________________________________________________
Motivele apelarii la servicii de ingrijire la domiciliu
______________________________________
Probleme de sanatate (dependenta - P -)
_______________________________________________
Sursele de dificultate (etiologia - E -)
__________________________________________________
Manifestari de dependenta (semne si simptome - S -)
_____________________________________
Alte date: (investigatii paraclinice, etc.)
________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
OBIECTIVELE INGRIJIRII, PLANIFICAREA
INTERVENTIILOR

Obiectivele de ingrijire descriu un comportament pe care noi il asteptam de la


pacient si reprezinta un rezultat pe care dorim sa il obtinem.
Obiectivele ingrijirilor la domiciliu fie ele medicale sau sociale presupun
urmatoarele:
- Diminuarea anxietatii prin asigurarea unui climat de calm,
predictibil in desfasurarea activitatilor zilnice
- Crearea unei rutine zilnice stricte
- Asigurarea igienei corporale, a lenjeriei de corp si de pat.
- Supravegherea functiilor vitale si monitorizarea acestora.
- Prevenirea complicatiilor pulmonare prin tapotaj, terapie
respiratorie si a escarelor prin schimbarea pozitiei, masaj.etc.
- Eliminarea durerii prin asigurarea unui somn linistit si calitativ.

PLANUL DE INGRIJIRI A PACIENTULUI ASISTAT LA


DOMICILIU

Planul de ingrjire al pacientului la domiciliu presupune:


-Adaptarea spatiului pentru bolnav- locuinta proprie, care este locul de ingrijire,
pregatirea camerei sale, pregatirea patului bolnavului.
-Supravegherea bolnavului – perceperea si supravegherea pacientului, observarea
pielii, observarea excretiilor.
-Examinarea semnelor vitale – puls, respiratie, tensiunea arteriaala, masurarea
temperaturii corpului.
-Evitarea imbolnavirilor secundare – escare, pneumonia hipostatica, tromboza,
intepenirea articulatiilor.
-Hranirea rationala – castigarea energiei prin hranire, hrana pentru oamenii in
varsta si pentru bolnavi, calitatea hranei
-Administrarea tratamentului, aplicarea interventiilor proprii si delegate ale
asistentului medical generalist.
Adaptarea spatiului pentru pacientul ingrijit la domiciliu:
Dintotdeuna, locuinta proprie a fost, un loc sigur, locul unde omul se poate
retrage.
Camera bolnavului trebuie sa corespunda situatiei sale; in timpul bolii sale aceasta
devine singurul sau mediu de viata: el mananca, doarme, isi petrece timpul liber si
primeste vizite.
Odata aleasa camera pacientului, este foarte important unde se amplaseaza patul
acestuia. Exista mai multe posibilitati de amplasare a patului in camera, dar trebuie
sa se tina cont de evitarea curentilor de aer, bolnavul trebuie sa vada pe cel care
intra, sa aiba vedere spre fereastra, sa ii dea acestuia sentimentul de siguranta. De
asemenea, este ideal ca ingrijitorul sa stea in dreapta pacientului asistat la
domiciliu.
Adaptarea spatiului pentru pacientul asistat la domiciliu reprezinta inainte de toate:
 Acceptarea ca proprie sa locuinta sa devina un loc pentru
ingrijirea bolnavului
 Alegerea unui amplasament optim al patului care sa tina cont de
necesitatile pacientului si ale ingrijitorului
 Mobilarea camerei acestuia trebuie sa creeze o atmosfera
placuta, dar si functionala.
 Asigurarea unor contacte optime intre bolnav si cei din jur.
 Asigurarea legaturii acestuia cu lumea exterioara prin mijloace
adecvate.
 Climatul – sa se asigure o ambianta placuta bolnavului, care sa-
i intareasca sentimentul de siguranta si confort.

SUPRAVEGHEREA BOLNAVULUI INGRIJIT LA


DOMICILIU

Aceasta etapa a procesului de ingrijire presupune urmatoarele activitati:


- Perceperea si supravegherea bolnavului – etapele supravegherii si
estimarea supraveherii
- Observarea pielii – alcatuirea, culoarea, consistenta, stadiul de
intindere
- Observarea ecretiilor.
Perceperea si supravegherea bolnavului:
-Fiecare om se percepe pe sine si mediul inconjurator in mod intensiv, este vorba
de perceptia de sine, care influenteaza comportamentul sau. Invers, omul este
implicat si in perceperea altora, fiind vorba de perceptie straina. Perceptia este prin
urmare o primire a stimulilor proprii (sete, foame, durere, bucurie, tristete) precum
si a stimulilor din exterior (privirea culorilor, auzirea zgomotelor, diverse mirosuri,
senzatia de frig, umezeala etc).
-Bolnavul ingrijit la domiciliu este de multe ori in situatia ca altii sa sesizeze si sa
completeze propriile perceptii.
Scopul supravegherii pacientului este stabilirea si examinarea starilor acestuia,
identificarea nevoilor acestuia precum si situatii aparute in cadrul ingrijirii,
stabilirea starii psihice si emotionale a acestuia si alcatuirea planului de ingrijire
individual.

CONSIMTAMANTUL PACIENTULUI

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi,


în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor
medicale trebuie explicate pacientului.
Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie
medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului
dintr-o exprimare anterioara a voinţei acestuia.
În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă,
consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să
fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de
înţelegere.
În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul,
decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate, constituită din 3
medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din
ambulator.
Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în
învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru
cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu
excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea
este făcută şi în interesul pacientului.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără
consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare
diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii unei culpe medicale.

Planul de ingrijiri

Planul de ingrijiri alcatuit initial poate sa intampine o serie de rezistente de ordin


psihic prin:
1) mecanismele de aparare psihice inconstiente ale pacientului ca negarea, evitarea,
rationalizarea, distorsionarea, care il impiedica sa accepte rezervat rolul de bolnav,
de persoana asistata, precum si interferenta actiunilor sau procedurilor propuse cu
valorile morale, credintele religioase, opiniile si prejudecatile proprii si ale
grupului familial.
2) Refuzul pasiv de implicare prin demisie depresiva, pacientul fiind coplesit de
stresul anterior boli, produs de alte evenimente psihotraumatizante.
3) Boala fizica acuta poate duce la regresiune, dependenta, pasivitate fata de starea
patologica actuala. Si in tulburarile mental organice, caracterizate prin deteriorarea
functiilor intelectuale si emotionale, clientul poate neglija semnele lor ca si
consecintele pe diferite planuri, cum ar fi nevoia de tutela juridica.

Asistenţa la domiciliu se realizează prin trei teritorii de intervenţie după cum


urmeză:

Îngrijire de bază:

 toaletă general sau parţială, spălarea părului,


 schimbarea lenjeriei, hainelor,
 aranjarea patului,
 tăierea unghiilor,
 a părului,
 bărbierit,
 ajutor în alimentaţie,
 sfaturi de îngrijire.

Îngrijire medicală:
 măsurarea glicemiei,
 masurarea tensiunii arteriale,
 administrarea injecţiilor,
 tratarea plăgilor, pansare,
 spălătura auriculară,
 fixarea sau schimbarea,
 sondei vezicale,
 mobilizare, masaj, plimbare,
 sfaturi şi îndrumare medicală

Îngrijire socială:
 cooperare în activităţi casnice,
 deplasare la farmacie,
 controlul administrării medicamentelor,
 ajutor în relaţia pacient-medic de familie,
 dotare cu unelte, ajutătoare specifice bolii
 vizite, îndrumare,
 informare,
 dotare cu material sanitare sau de îngrijire specific, servicii de spălătorie

I . Comunicarea.
Pentru a putea concepe planul de nursing pentru ingrijirea bolnavei, am purtat
discutii cu aceasta din care am obtinut urmatoarele date referitoare la aparitia
primelor semne si simptome ale bolii, motivele internarii, daca a mai prezentat si
alte boli asociate, antecedentele heredo-colaterale si personale, modul de viata
anterior internarii.
Motivele internarii:
Antecedente heredocolaterale:
Antecedente personale:
Antecedente patologica:
Conditii de viata si munca:
Venit mediu lunar:
Comportament fata de mediu:
Istoricul bolii:
Examen clinic: S-au gasit urmatoarele aspecte patologice:
II . Aprecierea.
Pe baza datelor culese de la bolnava, a examenului clinic obiectiv efectua
de medic si din observatiile personale am stabilit urmatoarele.
Manifestari subiective:
Manifestari obiective:
III . Analiza datelor culese.
IV . Evaluare.

Stabilirea prioritatilor de ingrijire

- copii cu varsta cuprinsă între 0-18 ani


- gravide sau lehuze
- patologie medicală foarte gravă ( personalul de specialitate din cadrul Direcției
Medic Șef va stabili încadrarea în acest criteriu în baza înscrisurilor medicale din
dosarele depuse – complicații,comorbidități,vârstă, termen de realizare a serviciilor
solicitate în funcâie de patologie ) pentru asigurații care nu au mai beneficiat de
astfel de servicii în ultimele 11 luni ( primul episod de îngrijiri la domiciliu
solicitat).
- patologie medicală foarte gravă (personalul de specialitate din cadrul Direcției
Medic Șef va stabili încadrarea în acest criteriu în baza înscrisurilor medicale din
dosarele depuse ) pentru asigurații care au mai beneficiat de astfel de servicii în
ultimele 11 luni, cu limitarea la maxim 11 luni în total/ ultimul an ( episoade
ulterioare/succesive/în continuare de îngrijiri la domiciliu solicitate).
- patologie medicală gravă (personalul de specialitate din cadrul Direcției Medic
Șef va stabili încadrarea în acest criteriu în baza înscrisurilor medicale din dosarele
depuse ) pentru asigurații care nu au mai beneficiat de astfel de servicii în ultimele
11 luni( primul episod de îngrijiri la domiciliu solicitat).
- patologie medicală gravă (personalul de specialitate din cadrul Direcției Medic
Șef va stabili încadrarea în acest criteriu în baza înscrisurilor medicale din
dosarele depuse ) pentru asigurații care au mai beneficiat de astfel de servicii în
ultimele 11 luni, cu limitarea la maxim 11 luni în total/ ultimul an( episoade
ulterioare/succesive/în continuare de îngrijiri la domiciliu solicitate)..
- ordinea cronologică a înregistrării solicitării la CASMB ( vechime dosar )
-cazuri socio-medicale ( se vor supune analizei Presedintelui – Director
General/Medicului – Sef cu documente justificative )
- persoane care se încadrează într-un grad de handicap
- tineri cu varsta între 18-26 ani dacă sunt încadrați într-o formă de învățământ
- persoane cu încadrare în muncă
- asigurați beneficiari de legi speciale.

Stabilirea planului de ingrijire individualizat

Planul individualizat de asistenta si ingrijire cuprinde in principal,


programarea serviciilor sociale, personalul responsabil, precum si procedurile de
acordare a serviciilor. Este procesul prin care planul de interventie este pus in
practica de catre unul sau mai multi profesionisti si sunt furnizate efectiv serviciile
sociale cu acordul si participarea beneficiarului. Un fapt deosebit este ca cel care
ofera asistenta si cel care primeste, deci impreuna, sa participe la implementarea
planului individualizat.
Ritmul in care se face implementarea planului individualizat este un subiect
delicat si va fi negociat cu beneficiarul si cei din familie care il ajuta; uneori, cel
mai frecvent la inceput, este dificil de lucrat si beneficiarul are nevoie de o
perioada de adaptare. Cateodata insa, mai ales cand sunt probleme medicale
deosebite, situatia reclama o prezenta imediata si constanta de la inceput a echipei
furnizoare de servicii de ingrijire.
Serviciile oferite dupa evaluarea nevoilor si definirea unui plan de
interventie vor fi alocate de o maniera prin care sa ofere un sprijin minim necesar
pentru a asigura oamenilor o maxima independenta. Scopul serviciilor oferite este
de a asigura independenta celor care le primesc si nu de a crea o dependenta fata de
serviciul furnizat.
Ideea pe care se construieste echipa care va furniza aceste servicii este
simpla: daca oamenii au nevoi complexe, sociale, medicale,educationale, juridice,
echipa care va oferi serviciile va trebui sa fie o echipa care sa ofere servicii
medicale, sociale, educationale, juridice,etc.
O asemenea echipa este echipa interdisciplinara, care este formata din mai
multe tipuri de profesionisti, ce au stabilite obiective comune si care lucreaza
impreuna pentru a-si atinge obiectivele. In cadrul unei echipe interdisciplinare
profesionistii comunica intre ei, lucreaza impreuna pentru a rezolva un caz (spre
deosebire de echipele multidisciplinare unde profesionistii isi ofera serviciile
punctual, la solicitarea unui coordonator de caz, fara a comunica unii cu ceilalti.)
Echipa care implementeaza planul individualizat pentru cazurile
complexe trebuie sa fie o echipa interdisciplinara, pentru ca persoana sa poata fi
recuperata si ingrijita corespunzator.
Atat in tarile din vest, cat si in Romania, in domeniul serviciilor sociale a
fost propus un model de servicii integrate socio-medicale-educationale care sa fie
furnizate de o astfel de echipa cu mai multe tipuri de profesionisti, care de obicei
include: ingrijitori la domiciliu, asistente medicale, kinetoterapeuti, asistenti
sociali. Gama poate fi mai larga, in functie de gradul de complexitate si dezvoltare
al institutiei/organizatiei, putand include si logopezi, psihoterapeuti, psihologi,
medici specialisti, educatori, juristi.
Coordonatorul de echipa, responsabil pentru furnizarea serviciilor sociale de
catre echipa interdisciplinara, va avea in vedere cateva elemente:
- planurile de asistenta sunt individuale si va trebui sa ia in consideratie daca cel
care este trimis sa puna in aplicare serviciile identificate are experienta si
cunostintele necesare;
- daca cel care e trimis face treaba fara sa fie supravegheat la aceleasi standarde
ca atunci cand poate fi supravegheat;
- daca timpul pentru cel care furnizeaza serviciile este suficient pentru a se
deplasa de la un caz la alt caz.
· Coordonatorul de echipa va explica celui care merge pe teren care este serviciul
pe care il va furniza, iar aceste servicii vor fi scrise detaliat si semnate de catre:
coordonator, cel ce furnizeaza serviciul si beneficiar.
Este foarte important sa avem o gama larga de servicii oferite dar la fel de
important este ca serviciile ce vor fi oferite sa se faca de o maniera prin care sa se
respecte valorile eticii profesionale (respectarea confidentialitatii informatiilor
obtinute in relatia cu beneficiarul, de exemplu).
Pentru echipele mai mari, pentru o mai buna coordonare a cazurilor si pentru a
asigura o buna calitate a serviciilor de ingrijire vom intalni alte doua categorii de
profesionisti: coordonatorul de caz si coordonatorul de ingrijiri.
· Coordonatorul de caz este profesionistul care coordoneaza membrii echipei care
deservesc acelasi beneficiar fiind in acelasi timp profesionistul care intervine direct
si ofera cele mai multe servicii, implicandu-se direct in procesul de furnizare de
servicii. Coordonatorul de caz este stabilit in urma procesului de evaluare si al
stabilirii planului de asistenta. Daca un beneficiar are de exemplu probleme
predominant sociale, atunci coordonatorul acelui caz va fi un profesionist din
domeniul social – asistent social, psiholog.
Daca beneficiarul are probleme predominant medicale, atunci coordonatorul acelui
caz va fi un profesionist din domeniul medical – asistent medical, medic.
· Managerul de caz este profesionistul care face legatura cu alte servicii si
coordoneaza interventiile acestora in vederea evaluarii, tratarii si ingrijirii unui
beneficiar fara insa a fi implicat in furnizarea directa a serviciilor.
Este profesionistul (de obicei un asistent social), care negociaza si cu alte
organizatii (spitale, autoritati locale, centre de zi, camine) astfel incat persoana
aflata in nevoie / beneficiarul sa primeasca un pachet adecvat de servicii care sa fie
potrivite nevoilor identificate. Acest tip de profesionist este profesionistul cheie
avand un rol foarte important in situatia in care resursele furnizorului de servicii
sociale sunt limitate iar cazurile sunt grave.

Implementarea
Este interventia propriu-zisa si consta in eforturile conjugate ale profesionistilor
implicati si ale beneficiarului de a atinge prin activitati, obiectivele fixate de
comun acord.
Raspunderea privind implementarea planului individualizat de asistenta si ingrijire
revine responsabilului de caz desemnat de furnizor.
Monitorizarea
Este o forma de „supraveghere” proactiva a implementarii si consta in asigurarea
implementarii obiectivelor propuse si adaptarea planului individualizat de asistenta
si ingrijire nevoilor mereu in schimbare ale beneficiarilor.
Monitorizarea se face practic prin:
· vizite la domiciliu;
· telefoane / scrisori,
· consultatii intre agentii / organizatii/ institutii.
Pe cat posibil, cel care este responsabil de evaluarea, planului individualizat de
asistenta si ingrijire, si implementarea lui ar trebui sa fie si cel care raspunde de
monitorizare.
Monitorizarea va urmari daca:
· obiectivele propuse in planul individualizat de asistenta si ingrijire sunt
indeplinite de o maniera cost eficienta;
· avem asigurata calitatea serviciilor noastre (asigurarea calitatii este un
proces continuu);
· inregistram fiecare modificare, chiar minora, in starea clientilor nostri sau a
celor care pot contribui la planul individualizat de asistenta si ingrijire si sa
tinem cont de ea la (re)evaluare.
Norme generale

Prevenirea infectiilor:
Instituţia întreprinde măsuri de combatere a infecţiilor în scopul diminuării
riscurilor de infectare a personalului, beneficiarului şi familiei acestuia.
1.Personalul cunoaşte şi aplică măsuri de respectare a regimului sanitaro-
epidemiologic conform
legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
2. Personalul medical instruieşte beneficiarul şi membrii familiei privind metodele
de profilaxie
şi combatere a infecţiilor.
3. Prestatorii de îngrijiri medicale la domiciliu asigură distrugerea în condiţii
corespunzătoare a
reziduurilor medicale.
Prestatorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt responsabili de
respectarea actelor normative şi legislative în domeniul tehnicii securităţii şi
protecţiei muncii.
1. Prestatorul asigură instituţia cu echipament şi consumabile în vederea prevenirii
riscurilor de
infecţii şi condiţiile necesare pentru protecţia personalului.

I. Masuri de igiena:
a. Igiena spatiilor
b.Igiena personalului
c. Igiena pacientului
d.Sterilizarea instrumentarului
II.Control eficient al proceselor
III.Actiuni preventive/corective Masuri de igiena - Igiena a spatiilor

Masuri de igiena - Igiena a spatiilor


Circuite functionale eficiente pentru:
deseuri
lenjerie
instrumentar
probe biologice/patologice
alimente
personal
pacienti
apartinatori
Masuri de igiena - Igiena spatiilor
identificarea fiecarui spatiu existent
incadrarea fiecaruia intr-o grupa de risc infectios
(scazut, mediu, crescut)
grafice zilnice ( si saptamanale) de curatenie si
dezinfectie adecvate fiecarui spatiu
curatenia si dezinfectia spatiilor inchise (
microaeroflora)
dezinfectia terminala ( periodica sau dupa fiecare
pacient cu risc)
folosirea de produse biocide eficiente si alternanta lor
Masuri de igiena - Personal
screeningul personalului ( la angajare si periodic)
triajul epidemiologic zilnic
igiena echipamentului de lucru
folosirea echipamentului suplimentar ( manusi,halat
de unica folosinta,masca, ochelari de protectie ) ori
de cate ori este nevoie
igiena mainilor :
maini ingrijite corect
manusi de protective purtate correct
respectarea celor 5 momente obligatorii de utilizare a
dezinfectantului pe baza de alcool:
1. Inainte de contactul cu pacientul
2. Dupa contactul cu pacientul
3. Inaintea unei manevre aseptice
4. Dupa contactul cu fluide biologice/patologice
( dupa indepartarea manusilor)
5. Dupa contactul cu mediu ambiant al pacientului
Masuri de igiena – vizitatori
Circuite separate
Triaj epidemiologic (descurajarea vizitei in caz de boala
respiratorie, digestiva)
Echipare corespunzatoare :
papuci de unica folosinta
halat de unica folosinta
masca de protectie in caz de:
Vizita la pacient imunodeprimat
Vizitator cu suspiciunea de infectie aerogena
dezinfectie a mainilor cu solutie hidro-alcoolica la intrarea pe
sectie si in salon
Restrictionarea/interzicerea vizitelor in situatii
epidemiologice speciale → carantina
Actiuni preventive,corective
Implementarea procedurilor de lucru
Instruirea si reinstruirea periodica a personalului
privind procedurile si legislatia in vigoare
Depistarea posibilelor surse de neconformitati :
1. Personal
2. Echipament
3. Mediu spitalicesc
4. Metode de lucru
5. Materiale
Rezolvarea neconformitatilor in cel mai scurt timp

Reguli de siguranta la domiciliu

Atunci cand angajatorul decide sa organizeze munca la domiciliu pentru o parte


dintre salariati sau pentru toti, trebuie sa stabileasca reguli specifice sau sa
adapteze regulile minime obligatorii ce trebuie cuprinse intr-un asemenea act
potrivit art. 258 din Codul muncii.
De exemplu, ar putea face obiectul unor dispozitii ale regulamentului intern:
• reguli privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locuinta salariatului
pentru a fi considerata compatibila cu munca la domiciliu;
• reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca la domiciliul salariatilor
(inclusiv cu privire la protectia maternitatii) si modalitatea in care se va efectua
controlul angajatorului si a organelor competente in acest sens;
• reguli privind modul in care se vor asigura utilajele, suportul tehnic, materiile
prime, materialele etc. necesare desfasurarii activitatii (daca vor fi asigurate de:
angajator; salariat pe cheltuiala angajatorului; salariat pe cheltuiala sa cu acordarea
unor compensatii sau drepturi salariale suplimentare);
• reguli privind masurile de siguranta ce se pot lua cu privire la bunurile necesare
exercitarii activitatii, daca acestea sunt asigurate de catre angajator;
• reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii salariatilor;
• reguli privind procedura interna de solutionare a cererilor sau reclamatiilor
individuale ale salariatilor cu munca la domiciliu;
• reguli privind durata si frecventa prezentei salariatilor la sediul angajatorului,
daca este cazul;
• reguli privind modul in care se va asigura comunicarea cu salariatii, in cazul in
care aceasta ar presupune, in afara postei traditionale si utilizarea telefonului,
postei electronice etc.;
• reguli privind obligatia de revenire a salariatilor la sediul in situatiile in care se
defecteaza utilajele sau aparatura necesara desfasurarii activitatii;
• reguli privind raspunderea patrimoniala, in special cu privire la bunurile necesare
exercitarii activitatii, in cazul in care acestea sunt asigurate de catre angajator;
• abaterile disciplinare specifice muncii la domiciliu si sanctiunile aplicabile;
• procedura disciplinara, de exemplu: modalitatea in care se va realiza convocarea
salariatilor la cercetarea disciplinara si timpul necesar deplasarii in acest scop;
locul unde se va realiza efectiv cercetarea disciplinara;
• reguli privind exercitarea concreta a drepturilor si obligatiilor partilor (de
exemplu: intreruperea concediului de odihna din initiativa angajatorului, efectuarea
muncii suplimentare);
• termenul in care un salariat poate reveni la sediu reluand contractul individual de
munca „standard” avut, dupa ce a notificat angajatorului ca nu mai poate continua
munca la domiciliu.

Echipamente si material adecvate

Admiterea beneficiarilor are loc numai cu consimţămîntul în formă scrisă a


acestuia, iar în cazul incapacităţii lui de a lua decizii, familia sau reprezentantul lui
legal au dreptul de a participa la luarea deciziei privind îngrijirea medicală la
domiciliu.
Dotarea instituţiilor de îngrijiri medicale la domiciliu se efectuează în funcţie de
volumul de îngrijiri medicale acordate în conformitate cu normele minime de
dotare:
1. Sediu cu minim două încăperi (administrativ, birou echipă).
2. Colaborare cu o farmacie.
Mobilier şi echipament asociat:
1. Masă de birou, scaune.
2. Calculator, imprimantă, fax, telefon.
3. Masă de calculator.
4. Dulap cu rafturi pentru documente.
5. Fişiere pentru păstrarea documentelor pacienţilor.
6. Dulap pentru arhivă.
7. Telefon.

Dispozitive medicale şi consumabile:


1. Trusă medicală de urgenţă completată conform actelor normative în vigoare;
2. Termometru;
3. Tensiometru;
4. Fonendoscop;
5. Glucometru;
6. Teste pentru determinarea glicemiei;
7. Teste rapide de diagnostic;
8. Cronometru;
9. Termofor;
10. Spatule;
11. Foarfecă;
12. Vas gradat de 200 ml;
13. Tăviţă renală;
14. Sonde gastrice sterile;
15. Clemă de pensare pentru sonda de stomă;
16. Pense hemostatice;
17. Irigator;
18. Stativ pentru irigator;
19. Pară de cauciuc;
20. Canulă rectală;
21. Canulă vaginală;
22. Pîlnie;
23. Ploscă;
24. Şerveţele îmbibate cu alcool;
25. Bumbac;
26. Beţişoare cu tampon de vată; 14
27. Materiale de pansament (faşă de tifon sterilă, faşă de tifon nesterilă, bandaje
sterile,
pansament adeziv îmbibat cu medicamente);
28. Bandaj elastic;
29. Pastă adezivă de stomă;
30. Bandă adezivă;
31. Folie transparentă autoadezivă;
32. Emplastru;
33. Seringi jetabile (2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml);
34. Talc;
35. Echipament de protecţie;
36. Şorţuri;
37. Măşti;
38. Mănuşi de cauciuc nesterile;
39. Mănuşi de cauciuc sterile;
40. Şerveţele umede;
41. Săpun lichid;
42. Absorbante;
43. Scutice (pampers);
44. Saci de colectare a maselor fecale, urinei;
45. Recipiente pentru colectarea reziduurilor;
46. Accesorii (cărucior, cadru pentru deplasare, cîrjă).

Drepturile beneficiarului

1. Prestatorul elaborează şi respectă prevederile unui cod propriu privind drepturile


beneficiarilor. La elaborarea codului drepturilor beneficiarilor, prestatorul se
conduce de
drepturile reglementate în legislaţia naţională în vigoare, precum şi
drepturile/libertăţile
fundamentale ale omului:
1.1. de a fi informaţi personal/sau reprezentanţii lor legali, asupra drepturilor şi
responsabilităţilor în calitate de beneficiari ai serviciilor prestate şi de a fi
consultaţi cu privire la
toate deciziile care îi privesc;
1.2. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate şi serviciile prestate;
1.3. de a-şi exprima benevol consimţămîntului sau refuzul la serviciile de îngrijiri
medicale la
domiciliu, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
1.4. de a li se păstra datele cu caracter personal în siguranţă şi confidenţialitate;
1.5. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 7
1.6. de a nu fi pretinse sume bănesti pentru serviciile prestate
1.7. de a avea acces la servicii non-discriminatorii şi echitabile.
Standardul 8. Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării.
1. Prestatorul informează beneficiarii privind posibilitatea de a sesiza managerul
instituţiei
despre orice formă de abuz din partea personalului medical.
2. Prestatorul deţine un Registru de reclamaţii şi sesizări, numerotat şi parafat.
Standardul 9. Reclamaţii
1. Prestatorul asigură examinarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor în
conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
2. Prestatorul monitorizează reclamaţiile depuse pentru a identifica principalele
cauze de
nemulţumire, în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun.
3. Prestatorul desemnează personalul care răspunde sesizărilor, reclamaţiilor,
propunerilor.

Contract de ingrijire la domiciliu

Prin prezenta părţile contractante precizate în cele ce urmează încheie următorul


CONTRACT DE ÎNGRIJIRE DE PERSOANE
conform art. 159 din Codul Comercial austriac privind îngrijirea
doamnei/domnului
născut(ă) la data de
domiciliat(ă) în
Configuraţia contractuală a relaţiei dintre persoana dependentă de îngrijire şi
îngrijitor / îngrijitoare oferă cadrul legal pentru îngrijirea de persoane şi serveşte
siguranţei juridice a ambelor părţi: pe de o
parte se crează siguranţa că îngrijitorii îşi desfăşoară activitatea în baza
prevederilor legale, iar pe de
altă parte persoanelor dependente de îngrijire li se oferă un standard de calitate.
Contractele privind serviciile de îngrijire a persoanelor sunt contracte de consum şi
sunt supuse
prevederilor Legii privind protecţia consumatorului [Konsumentenschutzgesetz
(KSchG)]. Prevederile
din domeniul dreptului comercial completează Legea privind protecţia
consumatorului prin norme
deontologice şi norme metodologice de exercitare a profesiei.
Prezentul contract-model se bazează pe aceste prevederi legale.

Art. 1 - PĂRŢILE CONTRACTANTE


Bifaţi căsuţa corespunzătoare:
Mandatarul şi, totodată, partea care încheie contractul cu îngrijitorul independent
este
□ persoana dependentă de îngrijire personal, sau
□ curatoarea / curatorul în numele persoanei care necesită îngrijire, sau
□ terţi (aparţinători, persoane de încredere), care încheie contractul de faţă în
beneficiul
persoanei de îngrijit.
CONTRACT DE ÎNGRIJIRE DE PERSOANE PE ANUL 2014,pus la dispoziţie
de către:
1. Beneficiar(ă)
Numele
Adresa
Numărul de telefon
2. Prestator(-oare) (= îngrijitorul/îngrijitoarea)
Numele
Adresa
Numărul de telefon
Nr. din Registrul Comerţului/Nr. autorizaţiei de exercitare a profesiei
Art. 2 - DURATA CONTRACTULUI
Bifaţi căsuţa corespunzătoare:
□ Relaţia contractuală intră în vigoare la data de ...................................... şi se
încheie pe
perioadă nelimitată.
□ Relaţia contractuală se stabileşte pe durată determinată cu începere din data de
................................................... şi încetează la data de ..................................... fără
să fie
nevoie de o reziliere expresă a contractului.
Art. 3 - REPREZENTARE
Îngrijitorul/Îngrijitoarea nu este obligat(ă) să presteze personal serviciul de
îngrijire.
Se stabileşte de comun acord că prestatorul (îngrijitorul/îngrijitoarea) poate coopta
următoarele
persoane competente pentru prestarea efectivă a serviciului:
Numele locţiitorului/locţiitoarei:
Adresa de contact a locţiitorului/locţiitoarei:
Numărul de telefon al locţiitorului/locţiitoarei:
Art. 4 - OBIECTUL CONTRACTULUI
Bifaţi căsuţa corespunzătoare:
Sfera de activitate desfăşurată pe proprie răspundere cuprinde:
1. administrarea menajului, cu precădere
- cumpărături, rezolvarea diverselor comisioane
- activităţi legate de curăţenie, cum ar fi îndeosebi
- curăţenia unităţii locative
- curăţarea obiectelor de uz personal şi a obiectelor medicale auxiliare (de ex.
proteze dentare, aparat auditiv, scaun cu toaletă)
- îndepărtarea gunoiului menajer
□ executarea lucrărilor de menaj (de ex. înlocuirea becurilor arse)
- asigurarea rufăriei (spălare, călcare, cusut)
- îngrijirea plantelor şi a animalelor
- asigurarea unor condiţii ambientale sănătoase (temperatură, aerisire)
- prepararea mâncărurilor precum şi pregătirea alimentelor şi a băuturilor în porţii
uşor ingerabile
2. asistarea persoanei dependente de îngrijire în promovarea intereselor ei
economice şi
în protejarea sănătăţii sale (de ex. însoţirea ei la autorităţi, cabinete medicale)
3. acordarea de sprijin în satisfacerea tabieturilor şi în desfăşurarea activităţilor
cotidiene, mai ales asistarea
- la îmbrăcare şi dezbrăcare
- la spălarea mâinilor şi a feţei
- la baia picioarelor
- la toaleta părului şi la bărbierit
-la organizarea programului zilnic
4. îndeplinirea funcţiei de persoană de companie, mai ales prin
- întreţinere de conversaţii
- lectură
- sprijin în organizarea timpului liber şi în derularea activităţilor favorite
- promovarea contactelor sociale
- însoţirea şi asistarea la diverse activităţi
5. luarea în considerare a stării generale a persoanei dependente de îngrijire (ca de
ex:vârsta înaintată, neîndemânarea, fragilitatea fizică, simptomele de paralizie,
afecţiunile sistemului de vedere şi de auz) ca şi supravegherea persoanei
dependente de îngrijire, mai ales la stări de confuzie (demenţă), manifestări
comportamentale neobişnuite, precum şi percepţia redusă sau chiar absentă a
pericolelor
6. ţinerea evidenţei contabile cu însemnări privind cheltuielile zilnice efectuate în
beneficiul persoanei dependente de îngrijire
7. pregătirea practică a persoanei dependente de îngrijire în vederea unei
mutări/deplasări.
În desfăşurarea activităţii lor, îngrijitorii au obligaţia de a avea în vedere mereu
binele persoanei dependente de îngrijire. Atunci când se ocupă de aprovizionare, ei
trebuie să se ghideze după principiul economiei, în sensul folosirii chibzuite a
mijloacelor băneşti, al eficienţei şi al consideraţiilor de ordin practic, în sensul
utilităţii obiectului de cumpărat.
Se reţine că serviciile de asistenţă convenite prin prezentul contract nu includ şi
acele servicii care sunt de competenţa exclusivă a asistenţei medicale (ca de ex.
administrarea de medicamente, igiena dentară, stabilirea regimului alimentar,
administrarea insulinei injectabile, administrarea unui tratament împotriva
incontinenţei, profilaxia trombozei, iniţierea de măsuri de prevenire împotriva
escarei).
Prestatorul (adică îngrijitorul/îngrijitoarea) declară, pe de o parte, că din punctul de
vedere al ofertei sale de servicii nu se supune dispoziţiilor celeilalte părţi a
contractului, iar pe de altă parte că nu este dependent din punct de vedere
economic de acesta. (Menţiune: Activitatea îngrijitorului de persoane
trebuie să fie degrevată de dependenţa economică sau personală în scopul de a
evita crearea unui raport de muncă, raport care ar implica ambele părţi contractante
prin necesitatea încheierii asigurărilor sociale corespunzătoare.)
Art. 5 - PROGRAMUL DE LUCRU ŞI VOLUMUL SERVICIILOR
Serviciile se prestează în următoarele zile şi între următoarele ore:
Ziua de la ora la ora
luni
marţi
miercuri
joi
vineri
sâmbătă
duminică
Art.6 EVITAREA PERICLITĂRII VIEŢII SAU SĂNĂTĂŢII
În cadrul furnizării de servicii în domeniul îngrijirii de persoane, îngrijitorul /
îngrijitoarea are obligaţia de a asigura evitarea periclitării vieţii şi sănătăţii
persoanei îngrijite. Această obligaţie cuprinde în special aplicarea de măsuri de
prevenire a accidentelor în cadrul furnizării de servicii în gospodărie, respectarea la
prepararea meselor a indicaţiilor privind regimul alimentar prescris persoanei
dependente de îngrijire, precum şi luarea în considerare a gradului de mobilitate
fizică a persoanei îngrijite (Monitorul Oficial al Austriei X [Bundesgesetzblatt,
BGBI.X]).
Luându-se în considerare aceste prevederi, nevoile concrete ale persoanei
dependente de îngrijire sunt descrise după cum urmează:
Explicaţie: Îm măsura în care acest aspect este necesar pentru furnizarea
serviciilor, aici se vor
preciza informaţii în special despre afecţiunile fizice (de ex. slăbirea vederii,
slăbirea auzului,
mobilitatea restricţionată) şi alte afecţiuni şi particularităţi relevante pentru
acordarea îngrijirii (de ex.
ameţeli, slăbiciune, dureri, confuzie mintală, demenţă, teamă, apatie, agresivitate).
Descrierea nevoilor speciale de îngrijire:
Art. 7 NORME DE PROCEDURĂ PENTRU SITUAŢII COTIDIENE ŞI
PENTRU URGENŢE
Persoana care acordă îngrijire se obligă să contacteze persoana/persoanele de mai
jos în caz de
urgenţe sau în cazul în care intervin schimbări în comportamentul persoanei
dependente de îngrijire
(de ex. febră, erupţii pe piele, dispepsie, indigestie, schimbări în comportamentul
alimentar, dureri,
agitaţie, somnolenţă, apatie.
1) Numele
2) Adresa
3) Telefon
În caz de pericol iminent, îngrijitorul este obligat să ia toate măsurile adecvate
situaţiei din punct de vedere faptic şi moral pentru a respecta integritatea corporală
şi demnitatea persoanei îngrijite.
Mandatarul are obligaţia de a asigura accesul îngrijitorului / îngrijitoarei la
domiciliul persoanei dependente de îngrijire. În cazul în care mandatarul nu poate
asigura personal sau prin intermediul unei persoane de încredere accesul în
locuinţă, acesta va fi asigurat prin următoarea modalitate de acces (bifaţi căsuţa
corespunzătoare):
□ seif pentru chei
□ dublură a cheii
□ păstrarea cheii la o persoană de încredere
Art. 8 RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI DEMNITĂŢII PERSONALE
Îngrijitorul / Îngrijitoarea va respecta drepturile personale ale persoanei dependente
de îngrijire, în
special dreptul la un tratament decent, la respectarea sferei private şi intime,
precum şi la
inviolabilitatea secretului corespondenţei (secretul scrisorilor, al telegramelor, al
altor trimiteri poştale)
şi al convorbirilor telefonice. În cadrul desfăşurării activităţilor de asistenţă şi
îngrijire îngrijitorul va lua
în considerare ritmul cotidian, nevoia de odihnă şi dorinţele exprimate de persoana
dependentă de ingrijire.
Art. 9 REMUNERAŢIA ŞI SISTAREA PLĂŢII REMUNERAŢIEI
Bifaţi căsuţa corespunzătoare:
Valoarea retribuţiei pentru serviciile prestate se stabileşte la
□ ........... EUR inclusiv impozitul pe cifra de afaceri (TVA) pe oră
□ ........... EUR inclusiv impozitul pe cifra de afaceri (TVA) pe săptămână
□ ........... EUR inclusiv impozitul pe cifra de afaceri (TVA) pe lună
Suma reprezentând valoarea retribuţiei se va transfera din timp în contul:

Banca
Cod bancar
Nr. cont
Deţinătorul contului

astfel încât aceasta să intre în cont cel târziu la data de 15 a lunii următoare.
Se recomandă apelarea la una dintre următoarele modalităţi de efectuare a plăţii:
dispoziţie de plată, electronic banking sau dispoziţie de debitare (însă nu mandat de
debit direct sau în numerar).
Privitor la retribuţia pentru serviciile de asistenţă şi
ingrijire,îngrijitorul/îngrijitoarea se angajează sădepună declaraţia de venit şi să
plătească toate impozitele şi taxele aferente.
Sistarea plăţii remuneraţiei:
În cazul în care, din cauza unei spitalizări cu o durată ce depăşeşte 3 zile, persoana
dependentă de îngrijire nu poate face uz de serviciile de asistenţă şi îngrijire
stabilite prin contract, dreptul îngrijitorului/îngrijitoarei la remuneraţia convenită
este anulat pe durata spitalizării. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul unei absenţe
din alte motive a persoanei dependente de îngrijire pe o perioadă de timp ce
depăşeşte 3 zile, cu condiţia ca acest fapt să i se fi comunicat
îngrijitorului/îngrijitoarei cel tarziu cu 14 inainte.
Art. 10 SUBVENŢIONAREA SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT DE
CĂTRE OFICIUL FEDERAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ AL AUSTRIEI
Informaţie: Condiţia pentru o asistenţă financiară din partea Oficiului federal de
asistenţă socială al Austriei pentru serviciile prevăzute în contract prevede un timp
de lucru minim de 48 de ore pe săptămână, iar persoana care furnizează serviciile
de îngrijire şi asistenţă nu depune o cerere de scutire de la plata asigurării
obligatorii cf. art 4 alin 7 al Legii federale privind asigurările sociale ale
persoanelor independente care desfăşoară activităţi comerciale [Gewerbliches
Sozialversicherungsgesetz (GSVG)].
Bifaţi căsuţa corespunzătoare:
Mandatarul
□ nu intenţionează să depună cerere de asistenţă financiară la Oficiului federal de
asistenţă
socială al Austriei pentru serviciile prevăzute în contract.
□ intenţionează să depună cerere de asistenţă financiară la Oficiului federal de
asistenţă
socială al Austriei pentru serviciile prevăzute în contract. Cu privire la acest aspect,
persoana care oferă serviciile de asistenţă şi îngrijire declară că venitul său anual
total
anticipat va depăşi limita de € EUR 4.188,12 (= lunar cca. 349 €).
Art. 11 GARANŢII ŞI PREVEDERI CONTRACTUALE NEADMISIBILE
Prevederile contractuale conform cărora persoana dependentă de îngrijire are
obligaţia de a-i plăti o garanţie persoanei care oferă serviciile de asistenţă şi
îngrijire, nu au caracter obligatoriu.
De asemenea, nu au caracter obligatoriu acele prevederi contractuale conform
cărora persoana dependentă de îngrijire are obligaţia de efectua plăţi persoanei care
oferă serviciile de asistenţă şi îngrijire fără ca acesta să presteze servicii
corespunzătoare.
Art. 12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Contractul poate fi reziliat în orice moment de către oricare dintre cele două părţi
contractante cu respectarea unui preaviz de două săptămâni. Rezilierea intră în
vigoare la sfârşitul fiecărei luni.
Dreptul garantat de lege al fiecăreia dintre părţile contractante de a rezilia
contractul cu efect imediat din motive întemeiate (drept legal de reziliere
excepţională în cazul în care continuarea contractului ar fi nerezonabilă) nu este
afectat.
Art. 13 ANULAREA CONTRACTULUI ÎN URMA DECESULUI
PERSOANEI DEPENDENTE DE ÎNGRIJIRE
Prezentul contract se anulează în cazul decesului persoanei dependente de îngrijire.
Persoana care
oferă serviciile de asistenţă şi îngrijire se obligă să restituie o parte proporţională
din sumele plătite în
avans.
Art. 14 DOCUMENTAŢIA
Îngrijitorul/Îngrijitoarea se obligă să întocmească în mod regulat o documentaţie
corespunzătoare care să cuprindă felul, volumul şi timpul destinat serviciilor
prestate şi să pună această documentaţie la dispoziţia persoanei dependente de
îngrijire (respectiv mandatarului). La solicitarea persoanei dependente de îngrijire
(respectiv a mandatarului) se va efectua, contra cost, o copie a documentaţiei.

Mandatar/Mandatară Prestator Prestator(ingrijitor/ingrijitoare)


Locul,Data,Semnatura Locul,Data,Semnatura

Norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu

Practicarea profesiunii în sistem privat. Îngrijirile la domiciliu


ART. 47
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în
regim salarial şi/sau independent.
ART.48
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care îşi desfăşoară
activitatea în calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practică medicală pot
furniza îngrijiri medicale la domiciliu, dacă sunt autorizaţi în acest sens, în
conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la
domiciliu.
ART.49
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să
comunice medicului care a recomandat aceste servicii situaţia evoluţiei stării de
sănătate a pacientului îngrijit.
ART.50
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical chemaţi într-o familie ori
colectivitate trebuie să respecte regulile de igienă şi de profilaxie, în exercitarea
profesiei.
CAPITOLULVIII
Probleme ale îngrijirii minorilor
ART.51
Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical apreciază că
minorul este victima unei agresiuni sau privaţiuni, trebuie să încerce să îl protejeze,
uzând de prudenţe, şi să alerteze autoritatea competentă.
ART.52
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să fie apărătorul
copilului bolnav, dacă apreciază că starea de sănătate nu este bine înţeleasă sau nu
este suficient de bine protejată.
ART.53
În vederea efectuării tehnicilor şi/sau a manevrelor de îngrijire şi/sau de tratament
asupra unui minor, consimţământul trebuie obţinut de la reprezentantul legal al
minorului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.
CAPITOLULIX
Probleme ale experimentării pe om
ART. 54
(1) Se interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sănătoşi, din
raţiuniexperimentale.
(2) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu celelalte prevederi legale
incidente în materie.
ART.55
Impunerea, cu forţa sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezintă
o abatere gravă pentru orice asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical
care participă în mod voluntar şi conştient la asemenea fapte.
CAPITOLULX
Dispoziţii speciale
ART.56
La primirea în OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul
medical vor depune următorul jurământ:
“În numele Vieţii şi al Onoarei,
jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi
să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de
naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi
utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”
ART.57
Dovedirea calităţii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de
membru, eliberat de OAMGMAMR.
ART.58
Actele medicale şi de îngrijire efectuate de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi
asistenţi medicali vor purta parafa şi semnătura acestora, pentru asumarea
răspunderii individuale şi probarea responsabilităţii profesionale.
ART.59
Modelul certificatului de membru şi al parafei profesionale sunt adoptate de
Consiliul Naţional al OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin
Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 şi fac parte
integrantă din acesta.
CAPITOLULXI
Dispoziţii finale
ART.60
Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică şi deontologie constituie
abatere şi atrage răspunderea disciplinară.
ART.61
Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR nu exclude răspunderea
civilă, penală, administrativă sau materială.
ART.62
Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor este prevăzută în Statutul
OAMGMAMR.
ART.63
Toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia de a
informa consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti
despre modificările survenite în situaţia lor profesională.
ART.64
Consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti va
informa Consiliul naţional al OAMGMAMR cu privire la aceste modificări.
ART.65
Prevederile prezentului cod de etică şi deontologie se completează corespunzător
cu dispoziţiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de
asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
ale Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România nr. 1/2009, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009,
precum şi cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.
ART.66
Completarea sau modificarea prezentului cod de etică şi deontologie se va face de
către Adunarea generală naţională, la propunerea Consiliului naţional al
OAMGMAMR.
ART.67
La data intrării în vigoare a prezentului cod de etică şi deontologie se abrogă Codul
de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei din
România, adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România.
ART.68
Prezentul cod de etică şi deontologie a fost adoptat de Adunarea generală naţională
a OAMGMAMR în data de 9 iulie 2009 şi intră în vigoare la data publicării sale în
Monitorul Oficial al României, partea I.

Reajustrarea planului de ingrijire

Evaluarea este cea de-a cincea etapa a procesului de ingrijire,in care se


face o apreciere asupra rezultatelor obtinute in starea de sanatate a
pacientului in functie de obiectivele propuse.Se face periodic,cu
regularitate,la intervalele stabilite in obiectiv.
Pentru evaluare,asistenta culege date obiective si subiective,care sa
evalueze obiectivele si le interpreteaza.De exepmlu:frecventa respiratory
a crescut de la 12 pe minut la 16 pe minut.datele colectate sunt
comparate cu criteriile stabilite.In urma comparatiei exista trei
posibilitati:
-Obiectivele au fost atinse in totalitate
-Obiectivele au fost atinse partial
-Obiectivele nu au fost atinse.
Daca obiectivele au fost atinse,asistenta va decide asupra interventiilor
ce vor fi effectuate in continuare.
Daca obiectivele au fost atinse partial sau nu au fot atinse,asistenta va
reanaliza planul de nursing,punandu-si urmatoarele intrebari:
-Am cules suficiente date?
-Am identificat correct diagnosticul de nursing?
-Am enuntat correct diagnosticul de nursing?
-Am stabilit correct obiectivele?
-Am ales interventii specific obiectivelor?
Pentru o evaluare eficace,asistenta va urmari urmatoarele etape:
-listarea obiectivelor
-aprecierea capacitatiilor pacientului in raport cu obiectivele stabilite
-aprecierea masurii in care au fost atinse obiectivele
-discutarea cu pacientul a rezultatelor obtinute
-identificarea factorilor care au impedicat progresele pacientului
-identificarea noilor problem aparute
In planul de nursing,evaluarea este consemnata enuntand progresele pe
care le-a facut pacientul in functie de obiectivele propuse(de
ex:pacientul nu prezinta escare de decubit).
Concluzii:
-evaluarea aprecieaza modul de atingere a obiectivelor
-este un process organizat
-determina reexaminarea planului de nursing
-duce si la evaluarea calitatilor interventiilor