Sunteți pe pagina 1din 18

ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Competențele specifice modulului Ingrijiri la domiciliu sunt:

C1. Descrierea serviciilor de îngrijire la domiciliu și responsabilitățile asistentului medical.

C2. Elaborarea planului de îngrijire.

C3. Aplicarea îngrijirilor conform normelor în vigoare.

C4. Efectuarea bilanțului îngrijirilor aplicate.

C1. 1.1 DESCRIEREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ȘI INTEGRAREA LOR ÎN


SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

1.2. RESPONSABILITĂȚILE ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST ÎN CADRUL ECHIPEI


DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU:

- componența echipei operaționale

- modele de fișe de post.

1.1. DESCRIEREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Menținerea unui nivel crescut a calității vieții pacientului pana in ultimele sale momente a devenit un deziderat
al sistemelor de sanatate in modernism.

Cresterea numarului de pacienti cu boli cronice, incurabile, imbatranirea populatiei pe de o parte si gasirea
solutiilor de a face fata cheltuielilor crescute din sistemul sanitar in conditiile unor resurse limitate pe de alta
parte atrage tot mai mult atentia asupra dezvoltarii ingrijirilor la domiciliu.

Ingrijirile la domiciliu in ROMANIA au cunoscut o dezvoltare ascendenta in ultmii 15 ani de aici aparand
necesitatea de adaptare a domeniului ingrijirilor de sanatate la nivelul de calitate european in special datorita
mobilitatii excesive.

Ingrijirile medicale la domiciliu au constituit principala oferta de locuri de munca pentru personalul medical
care a parasit Romania.

In tara noastra domeniul este axat in special pe ingrijirile medicale acordate pacientilor. Desi acest tip de
ingrijiri s-a dezvoltat initial in cadrul ONG – urilor, modificarile importante din legislatia sanitara au creat
cadrul legal de implementarea a acestui tip de servicii.
Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii de servicii aflati in
relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate sunt prevazute in urmatoarele acte normative:

- O.U.G.nr.150/2002 privind asigurarile sociale de sanatate

- Legea drepturilor pacientului din 2003 care defineste pentru prima oara ingrijirea pacientului si dreptul
acestuia de a muri in demnitate

- H.G. nr.1317/2005 privind sprijinirea activitatilor de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la


domiciliu pentru persoanele varstnice

- Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate,

- Ordinul 325/2006 privind Standardele de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele
varstnice

- Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

- Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-


cadru.

ACORDAREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre persoane fizice si juridice autorizate si acreditate
de Ministerul Sanatatii si C.N.A.S, denumite furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu care au incheiat
contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de
specialitate din Ambulatoriu de Specialitate, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din
spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in
concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al
acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.

Medicii specialisti din Ambulatoriul de Specialitate, medicii de specialitate din spitale sau medicii de familie
recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii care prezinta urmatorele afectiuni:

. Se afla in faza terminala ca urmare a unor afectiuni oncologice,

. Neurologice: A.V.C., hemiplegie, scleroza multipla, paralizie cerebrala infantila

. Ortopedice: fractura de sold etc.


. Dermatologice: ulcere varicoase.

. Urologice ( schimbarea sondei urinare )

. Reumatologice

. Gastroenterologice ( evacuarea lichidului de ascita, alimentative enterala)

. O.R.L. ( ingrijirea canulei traheale )

. Chirurgicale ( ingrijirea stomelor, a fistulelelor ) etc.

In functie de gradul de dependenta bolnavul poate fi:

- Total dependent: pacientul nu paote indelplini 3 sau mai multe activitati zilnice de baza (igiena si/sau
alimentatie si/sau mobilizare) fara ajutorul altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.

- Partial dependent: pacientul nu poate indeplini cel putin 2 activitati zilnice de baza fara ajutorul altei
persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.

- Independent: pacientul indeplineste activitatile zilnice de baza, dar din cauza afectiunii necesita ingrijiri la
domiciliu (ingrijirea stomelor, alimentatie enterala, ingrijirea canulei traheale, ingrijirea plagilor post operatorii,
tratament parenteral, etc).

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru
asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate
de casa de asigurari de sanatate.

Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al pacientului in
biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in
ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de
medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate
in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in
ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire).

Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in
conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii
de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu care
au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la
domiciliu.

Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri paliative la
domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA,
cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3(pacientul este imobilizat la pat peste 50% din
timpul zilei, este partial dependent sau este total dependent.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre medicii de
specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de
sanatate.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se stabileste de catre
medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In
situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul
numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.

CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?

.Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in baza
recomandarii medicale. Recomandarea medicala se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la
medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie,
fiu/fiica), de o persoana imputernicita de acesta sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de
sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat
furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile
respective, daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.

Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in


vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii
recomandarii.

Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din
membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al
asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul, insotita de un
document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului,
dupa caz, (in copie), codul numeric personal - CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila
unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca
afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.

o Cerere pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu

o Declaratie boli profesionale

o Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului

Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea domiciliului
copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de
asigurari de sanatate pe baza originalelor. \

Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 3 zile lucratoare de
la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. La analiza
cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare statusul de performanta
ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care
a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.

Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.

In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza
prin posta sau se preda direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), persoanei
imputernicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului, in maximum 24 de ore de la data emiterii
acesteia.

Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau
reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de
casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de
furnizori, inscrisa pe versoul deciziei.

Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative care nu
se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.

Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu completeaza pentru


fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul
serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost efectuate, durata,
semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite
de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei
care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate.

Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar
numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor emise in luna anterioara,
alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati.

Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii
cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea
si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de asigurari de sanatate,
cu avizul Consliului de administratie, se aproba decizie de catre presedinrtele-director general si se publica pe
pagina web a acesteia.

Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la


domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de catre casele de
asigurari de sanatate.

In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri paliative la
domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni.

Furnizorii de ingrijiri la domiciliu asigura serviicii de ingrijire medicala, servicii socio-medicale: realizarea
igienei corporale, ajutor la imbracare/dezbracare, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasarea in
interior, comunicare, ajutor la cumparaturi, plata facturilor, ajutor in alimentatie etc.

Persoanele interesate pot beneficia de ingrjiri la domiciliu, medicale sau

sociale astfel:

- Gratuit – daca sunt asigurati

- Cu plata serviciilor.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNUI FURNIZOR DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE


LA DOMICILIU

1. Asociatii/asociatul unic.
2. Adminstratorul

3. Serviciul de asistenta medicala care este subordonat administratorului si este coordonat de un medic
specialist. In structura serviciului sunt prevazute posturi de medici, asistenti medicali. +/- infirmieri, +/-
kinetoterapeuti acestia fiind subordonati atat medicului coordinator cat si administratorului.

In cadrul acestui serviciu mai pot exista asistenti sociali, ingrijitori sau voluntari. Atributiile fiecarui post se
stabilesc prin fisa postului.

Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu

. sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si


ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical;

. sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si


demnitatea acestora;

. sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;

. sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv
sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;

. sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu asiguratilor


fara nicio discriminare;

. sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie
contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;

. sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari sociale de
sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, in perioada de
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza Regulamentului CE nr.
883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului

din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala respectiv in baza Regulamentului CEE
nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si
membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz, in aceleasi conditii ca si
persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta
medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente
internationale;

. sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata - pentru furnizorii de
ingrijiri medicale la domiciliu;

. sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la
domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;

. sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost
solicitat de medicul care a facut recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la
domiciliu;

. sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii de ingrijiri medicale /paliative
la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu de care au beneficiat
asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

. sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu prevazute in


pachetul de servicii de baza.

Bolnavilor li se asigura un pachet de servicii medicale de baza care cuprinde:

1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune

arterial, diureza, scaun;

2. Administrarea medicamentelor intramuscular, per os, subcutanat, intradermic.

3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;

4. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala;

5.. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea

medicului;

6. Recoltarea produselor biologice (sange, urina, materii fecale), recoltarea glicemiei

cu ajutorul glucometrului.

7. Alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma si

educarea asiguratului/apartinatorilor;
8. Alimentare pasiva, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii

cu tulburari de deglutitie;

9. Clisma cu scop therapeutic, clisma cu scop evacuator.

10. Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor;

11. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj,

aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor;

12. Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: schimbarea

pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie;

13. Ingrijirea plagilor simple;

14. Ingrijirea plagilor suprainfectate;

15. Ingrijirea escarelor multiple;

16. Ingrijirea stomelor;

17. Ingrijirea fistulelor;

18. Ingrijirea tubului de dren;

19. Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului;

20. Sondajul vezical cu sonda permanenta sau cu scop evacuator.

21. Monitorizarea dializei peritoneale;

22. Aplicarea de pampers, plosca, bazinet.

1.2 Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu

Exercitarea profesiei de asistent medical este un drept al fiecarei persoane fizice, cetatean roman sau cetatean al
altui stat posesor al unei diplome de asistent medical eliberata de o institutie acreditata de specialitate din
Romania sau din strainatate.

Atributiile si responsabilitatile asistentului medical generalist rezulta din dispozitiile legii 144/2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical, din fisa postului, prescriptia medicala, Codul de Etica si Deontologie
Profesionala si reglementarile legale in vigoare si sunt urmatoarele:
- Acorda asistenta tuturor pacientilor fara discriminare

- Respecta confidentialitatea datelor de identificare si ingrijire acordata fiecarui pacient si asigura protectia
informatiei

- Respecta criteriile de calitate a serviciilor de ingrijire furnizate la domiciliu si a activitatilor desfasurate.

- Respecta programul de ingrijire medicala, conform recomandarilor facute de medicul specialist, zilnic inclusiv
sambata, duminica si in cursul sarbatorilor legale

- Evalueaza nevoile medicale ale pacientului continuu, dinamic si strict individualizat

- Elaboreaza planul de ingrijire in functie de recomandarile medicului specialist, in functie de necesitatile si


particularitatile pacientului si in functie de dorinta pacientului sau apartinatorilor.

- Nu modifica si nu intrerupe din proprie initiativa schemele de ingrijire recomandate.

- Tine la zi dosarele pacientilor impreuna cu ceilalti membri ai echipei medicale.

- Intocmeste fise de ingrjiri medicale la domiciliu precum si desfasuratoare privind activitatile realizate.

- Intocmeste necesarul de materiale pentru ingrijirile medicale de care este raspunzator si le comunica medicului
coordonator.

- Desfasoara activitati de organizare a locului de munca pentru o desfasurare eficienta a activitatii.

- Intocmeste procedurile de lucru din firma.

- Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta, ingrijita si cu ecuson la identificcare.

- Evita folosirea limbajului vulgar si al manifestarilor violente.

- Obtine consimtamantul informat al clientului sau sustinatorului legal.

- Aplica, la indicatia medicului, ingrijiri terapeutice si supravegheaza tratamentul.

- Informeaza periodic medicul curant depsre evolutia starii de sanatate a pacientului.

- Propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea pacientului si a anturajului sau.

- Executa pentru pacientii care i-au fost repartizati, unul sau mai multe din serviciile medicale, recomandate de
medicul specialist sau medicul de specialitate din spital (monitorizare temperatura, puls, TA, diureza, scaun,
diverse proceduri de kinetoterapie, administrare medicamente i.m., iv., intradermic, subcutan, per os,
intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie undovenoasa, recoltare de produse biologice, alimentarea artificiala
pe sonda gastrica/gastrostoma, alimentatie pasiva, clisma cu scop terapeutic sau evacuator, manevre terapeutice
pentru evitarea escarelor, manevre de evitare a complicatiilor pulmonare, ingrijirea plagilor simple,
superainfectate, ingrijirea escarelor, stomelor, fistuleleor, canulei traheale, tubului de dren, monitorizarea
dilaizei peritoneale, aplicarea de plosca, bazinet, aplicarea de pampers.

- Acorda asistenta in situatii de urgenta.

C2. ELABORAREA PLANULUI DE INGRIJIRE

Elaborarea planului de ingrijire a pacientului ingrijit la domiciliu urmatoarele etape:

- Evaluarea nevoilor pacientului

- Informarea pacientului/sustinatorului sau legal si obtinerea consimtamantului

- Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea.

- Planul de ingrijire (servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate, obiectivele planului de ingrjire in
functie de nevoile si resursele pacientului, stabilirea prioritatilor de ingrijire, stabilirea planului de ingrijire
individualizat).

Evaluarea pacientului reprezinta prima etapa a procesului de ingrijire, care incepe odata cu prima intalnire a
asistentei mediccale cu persoana sau comunitatea ingrijita si continua pe toata durata procesului de ingrijire,
deoarece starea de sanatate a celor ingrijiti se modifica continuu. (in cadrul ingrijirilor la domiciliu exista fise
standard penntru evaluarea nevoilor).

Ca urmare, asemeni intregului proces de ingrijire, evaluarea pacientului ingrijit la domiciliu reprezinta un
proces continuu, dinamic si strict individualizat.

Etapele procesului de evaluare

Procesul de evaluare comporta patru etape:

1. Culegerea de date

2. Inregistrarea datelor.

3. Analiza datelor.

4. Formularea diagnosticelor de nursing/de ingrijire

Continutul etapelor procesului de evaluare a pacientului este urmatorul:


1. Culegerea de date

Culegerea datelor ne permite sa facem o inventariere a tuturor aspectelor privind persoana asistata in
globalitatea sa. Se poate spune ca ele ne informeaza asupra a ceea ce este persoana asistata, asupra suferintei,
asupra obiceiurilor sale de viata si asupra starii de satisfacere a nevoilor fundamentale.

Culegerea datelor se realizeaza prin:

- anamneza pacientului si apartinatorilor (interviul)

- examenul fizic al pacientului (observarea)

- examene de laborator

- consultarea documentelor anterioare existente.

Surse de informatie

Pentru culegerea datelor, ingrijitorul trebuie sa recurga la diferite surse de informatii, astfel:

- sursa directa, primara: persoana asistata

- surse secundare sau indirecte:

- familia si anturajul persoanei asistate

- membrii echipei de sanatate

- dosarul medical actual si anterior

- scheme de referinta (consultarea unor date; cazuri specifice: hemodializa)

Mijloacele principale cele mai eficace de a obtine informatiile dorite sunt urmatoarele:

a) observarea persoanei asistate

b) interviul persoanei asistate

c) consultarea surselor secundare (mai sus-enumerate) .

Observarea

Observarea ramane elementul primordial, de baza, pe care il foloseste ingrijitorul pe parcursul activitatii.

Implicarea simturilor
In cursul muncii sale pentru persoana asistata, ingrijitorul se foloseste de organele ce simt, vedere, auz, atingere
si miros.

Vederea: ne aduce o multitudine de informatii privind caracteristicile fizice ale unei persoane (fizionomia,
privirea, comportamentul, etc.). Ea ne informeaza, de asemenea, asupra anumitor semne si simptome care
traduc o nevoie insatisfacuta, o problema de sanatate:

- fata trista sau denotand suferinta

- agitatie sau descurajare

- eruptii ale pielii, ictere, etc.

Auzul: prin simtul auzului ne parvin cuvintele

- intonatia vocii

- gemete, vaicareli, plangeri

- zgomote emise de persoana asistata, batai cardiace, gaze

Atingerea: joaca rol important la examenul fizic sau la palparea anumitor parti ale corpului, permitand
cunoasterea detaliilor (induratie, grosimea unei mase, caldura membrelor, etc.)

Mirosul permite:

- decelarea unui miros relevant pentru gradul de curatenie al persoanei asistate

- procese patologice - infectia unei plagi care degaja miros urat

- halena - de exemplu la un diabetic (in acidoza)

Utilizarea observatiei

Pentru a fi eficace, observatia trebuie sa fie facuta cu multa atentie, ingrijitorul trebuie sa-si dezvolte spiritul de
observatie, trebuie sa faca abstractie de propriile preocupari si sa se concentreze asupra persoanei asistate si
asupra a tot ceea ce-l inconjoara.

2. Inregistrarea datelor presupune includerea informatiilor obtinute despre pacient intr-o baza de date (cu forma
specifica fiecarei tari si fiecarui serviciu in parte), in cazul ingijirilor la domiciliu in fisele speciale alocate
fiecarui pacient.
3. Analiza datelor presupune examinarea critica si responsabila a informnatiilor obtinute pentru identificarea si
ierarhizarea necesitatilor de ingrijire prezentate (actuale) sau potentiale, posibile. Aceasta etapa are drept scop
stabilirea problemelor individuale prioritate in cazul pacientului evaluat.

4. Formularea diagnosticului de nursing/ingrijire reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare a pacientului.


Diagnosticul de ingrijire formulat constituie baza rationala si pragmatica pentru elaborarea ulterioara a planului
de ingrijire.

Fisa de interviu a persoanei asistate la domiciliu

DATE GENERALE DESPRE PERSOANA ASISTATA

INITIALELE PERSOANEI ASISTATE _____________, varsta _________,

sexul _________, starea civila ________________________, nr. copii

_______, religia _____________________________

DOMICILIUL: Localitatea ________________________, camere

____________________

LOCUIESTE: singur/ cu sot(ie) /cu copii/ in compania

_____________________________

OBISNUINTE DE VIATA

ALCOOL: da/ nu /ocazional; TUTUN: da/ nu /ocazional.

DROG: da/ nu/ denumirea ______________________ mod de administrare

___________________

CAFEA: da/ nu/ ocazional.

Dieta _______________________________; Greutate ______ kg; inaltime ______ ;

TA ________

Puls ____ /min.; Semne particulare

___________________________________________________
Alergii cunoscute: ___________________________reactia

________________________________

STAREA DE DEPENDENTA

Autonom _____________/ semiindependent ________________/ dependent

__________________

Proteze: dentara/ oculara/ auditiva/ de membru/ valvulara;

Stimulator cardiac _______/din anul ________ ; lentile de contact/ ochelari: dioptrii

____________

Afectiuni care limiteaza activitatea: cardiace/ respiratorii/ locomotorii/ senzoriale/

altele

____________________________________________________________________

____________

ALTE PROBLEME DE SANATATE

Spitalizari anterioare pentru ___________________________________ la data

________________

Operatii/ interventii ___________________________________________ la data

______________ Tratamente prescrise

___________________________________________ urmate: da/ nu

PREZENTARE DE CAZ (CULEGEREA DE DATE)

Data aparitiei

____________________________________________________________________

Motivele apelarii la servicii de ingrijire la domiciliu

______________________________________

Probleme de sanatate (dependenta - P -)


_______________________________________________

Sursele de dificultate (etiologia - E -)

__________________________________________________

Manifestari de dependenta (semne si simptome - S -)

_____________________________________

Alte date: (investigatii paraclinice, etc.)

________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________

OBIECTIVELE INGRIJIRII, PLANIFICAREA INTERVENTIILOR

Obiectivele de ingrijire descriu un comportament pe care noi il asteptam de la pacient si reprezinta un rezultat
pe care dorim sa il obtinem.

Obiectivele ingrijirilor la domiciliu fie ele medicale sau sociale presupun urmatoarele:
- Diminuarea anxietatii prin asigurarea unui climat de calm, predictibil in desfasurarea activitatilor zilnice

- Crearea unei rutine zilnice stricte

- Asigurarea igienei corporale, a lenjeriei de corp si de pat.

- Supravegherea functiilor vitale si monitorizarea acestora.

- Prevenirea complicatiilor pulmonare prin tapotaj, terapie respiratorie si a escarelor prin schimbarea pozitiei,
masaj.etc.

- Eliminarea durerii prin asigurarea unui somn linistit si calitativ.

PLANUL DE INGRIJIRI A PACIENTULUI ASISTAT LA DOMICILIU

Planul de ingrjire al pacientului la domiciliu presupune:

- Adaptarea spatiului pentru bolnav- locuinta proprie, care este locul de ingrijire, pregatirea camerei sale,
pregatirea patului bolnavului.

- Supravegherea bolnavului – perceperea si supravegherea pacientului, observarea pielii, observarea excretiilor.

- Examinarea semnelor vitale – puls, respiratie, tensiunea arteriaala, masurarea temperaturii corpului.

- Evitarea imbolnavirilor secundare – escare, pneumonia hipostatica, tromboza, intepenirea articulatiilor.

- Hranirea rationala – castigarea energiei prin hranire, hrana pentru oamenii in varsta si pentru bolnavi, calitatea
hranei

- Administrarea tratamentului, aplicarea interventiilor proprii si delegate ale asistentului medical generalist.

Adaptarea spatiului pentru pacientul ingrijit la domiciliu

Dintotdeuna, locuinta proprie a fost, un loc sigur, locul unde omul se poate retrage.

Camera bolnavului trebuie sa corespunda situatiei sale; in timpul bolii sale aceasta devine singurul sau mediu de
viata: el mananca, doarme, isi petrece timpul liber si primeste vizite.

Odata aleasa camera pacientului, este foarte important unde se amplaseaza patul acestuia. Exista mai multe
posibilitati de amplasare a patului in camera, dar trebuie sa se tina cont de evitarea curentilor de aer, bolnavul
trebuie sa vada pe cel care intra, sa aiba vedere spre fereastra, sa ii dea acestuia sentimentul de siguranta. De
asemenea, este ideal ca ingrijitorul sa stea in dreapta pacientului asistat la domiciliu.

Adaptarea spatiului pentru pacientul asistat la domiciliu reprezinta inainte de toate:


. Acceptarea ca proprie sa locuinta sa devina un loc pentru ingrijirea bolnavului

. Alegerea unui amplasament optim al patului care sa tina cont de necesitatile pacientului si ale ingrijitorului

. Mobilarea camerei acestuia trebuie sa creeze o atmosfera placuta, dar si functionala.

. Asigurarea unor contacte optime intre bolnav si cei din jur.

. Asigurarea legaturii acestuia cu lumea exterioara prin mijloace adecvate.

. Climatul – sa se asigure o ambianta placuta bolnavului, care sa-i intareasca sentimentul de siguranta si confort.

SUPRAVEGHEREA BOLNAVULUI INGRIJIT LA DOMICILIU

Aceasta etapa a procesului de ingrijire presupune urmatoarele activitati:

- Perceperea si supravegherea bolnavului – etapele supravegherii si estimarea supraveherii

- Observarea pielii – alcatuirea, culoarea, consistenta, stadiul de intindere

- Observarea secretiilor.

Perceperea si supravegherea bolnavului

Fiecare om se percepe pe sine si mediul inconjurator in mod intensiv, este vorba de perceptia de sine, care
influenteaza comportamentul sau. Invers, omul este implicat si in perceperea altora, fiind vorba de perceptie
straina. Perceptia este prin urmare o primire a stimulilor proprii (sete, foame, durere, bucurie, tristete) precum si
a stimulilor din exterior (privirea culorilor, auzirea zgomotelor, diverse mirosuri, senzatia de frig, umezeala etc).

Bolnavul ingrijit la domiciliu este de multe ori in situatia ca altii sa sesizeze si sa completeze propriile perceptii.

Scopul supravegherii pacientului este stabilirea si examinarea starilor acestuia, identificarea nevoilor acestuia
precum si situatii aparute in cadrul ingrijirii, stabilirea starii psihice si emotionale a acestuia si alcatuirea
planului de ingrijire individual.

S-ar putea să vă placă și