Sunteți pe pagina 1din 29

Consiliul pentru Standarde Ocupa ţ ionale ş i Atestare

Unitatea de Cercetare ş i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa ţia: Bibliotecar

Domeniul: Înv ăţă mânt, educa ţie, cultur ă , mass media

Bucure ş ti 1 999

Unitatea pilot:

Biblioteca Municipal ă "Mihail Sadoveanu" Coordonator proiect standard ocupaţ ional:

Elena Grigorescu Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţ ional:

Liviu Teodor Butuc, Biblioteca Municipal ă "Mihail Sadoveanu" Mariana Teodorescu, biblioteca Municipal ă "Mihail Sadoveanu" Referen ţ i de specialitate:

cercet ător principal Viorica Elisabeta Prodan, Institutul Naţ ional de Informare ş i

Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: M - 67 © copyright 1 999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par ţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr ă ri fara acordul COSA.

Descrierea ocupaţiei

Bibliotecar

Biblioteca, componentã importantã a vietii social-culturale, înseamnã o colectie organizatã de cãrti, periodice si alte documente grafice si audio-vizuale, cât si serviciile unui personal capabil sã asigure si sã punã la dispozitie aceste materiale în scopul satisfacerii necesitãtilor de educare, informare, cercetare si recreere a utilizatorilor sãi. Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, functiile acestora având menirea sã asigure circuitul documentelor de bibliotecã de la achizitie si intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la punerea la dispozitia utilizatorilor. Fiecare bibliotecar se integreazã într-o muncã colectivã, sarcinile lui fiind percepute ca un efort de ansamblu

al colectivului. Personalul de specialitate specific unei biblioteci constituie o laturã definitorie în organizarea si buna desfãsurare a activitãtii acesteia. Bibliotecarului îi revin sarcini complexe legate de :

- constituirea si dezvoltarea colectiilor

- evidenta documentelor de bibliotecã

- clasificarea zecimalã si cotarea documentelor

- catalogarea documentelor achizitionate si organizarea cataloagelor de bibliotecã organizarea documentelor de bibliotecã si conservarea acestora

- activitatea cu utilizatorii privind gestionarea materialã a împrumuturilor

Realizarea în conditii optime a acestor sarcini este posibilã în contextul existentei unor criterii de evaluare a ocupatiei de bibliotecar :

- o bunã pregãtire biblioteconomicã si o continuã activitate de perfectionare profesionalã

- solide cunostinte de culturã generalã

- notiuni generale de psihologie si psihopedagogia lecturii

- solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate si tact în relatiile cu utilizatorii

- abilitate, politete, fermitate si eficientã în relatiile cu furnizorii

- capacitatea de a mentine si stimula un climat de colegialitate în contextul lucrului în echipã

- interesul de a aprecia randamentul activitãtii sale în raport cu mijloacele de care dispune, pe de o parte si, în functie de serviciile datorate utilizatorilor, pe de altã parte.

- capacitatea de a aplica, transfera si combina cunostinte si deprinderi de muncã

Bibliotecar

UNITĂŢ ILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competen ţă Administraţ ie

Competenţ e generale la locul de muncă

Dezvoltare profesională Gestionare

Marketing

Planificare Relaţ ii cu clientela

Unit ăţ ile de competen ţă

Întocmirea de acte administrative şi de contabilitate Întocmirea soma ţiilor şi a chitanţelor de plat ă

Aplicarea NPM şi PSI Menţinerea rela ţiilor de colaborare profesională

Perfec ţionarea pregă tirii profesionale

Achiziţia documentelor de bibliotecă Catalogarea - clasificarea / indexarea documentelor de bibliotecă Depozitarea şi conservarea documentelor de bibliotec ă Evidenţa documentelor de bibliotec ă din fonduri Inventarierea fondurilor de bibliotecă

Promovarea produselor / serviciilor bibliotecii Prospectarea pieţei editoriale

Planificarea activităţii proprii

Acordarea de consultanţă utilizatorului Comunicarea cu utilizatorul Oferirea documentelor de bibliotecă spre împrumut utilizatorului

Întocmirea de acte administrative şi de contabilitate

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea destina ţ iei referatelor de necesitate

2. Pregă tirea referatului

3. Întocmirea referatului

Gama de variabile

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Obiectivul referatului se stabileşte documentat în baza constatarii anterioare a situaţiei de necesitate 1 .2 Destina ţia referatului de necesitate se identifică în conformitate cu organizarea administrativă 2. 1 Datele necesare descrierii obiectivului referatului se stabilesc pe baza situa ţ iei concrete

2.2 Pregă tirea referatului se face cu consultarea colegilor din echip ă

3. 1 Referatul se întocmeşte cu atentie, corect şi complet

3.2 Referatul de necesitate se redactează în

dublu exemplar şi se înregistreaza conform

normelor interne

3.3 Copia referatului se p ă streaz ă în dosar

special în vederea urmă ririi rezolvă rii situa ţiei

de necesitate

Situa ţ ii de necesitate

- aprovizionare (achiziţ ie) materiale consumabile ş i obiecte de inventar

- obiecte de inventar

- repara ţii diverse

- recondiţionă ri

- dezinsec ţii / igieniz ă ri

- recuper ă ri de documente de bibliotec ă / lucr ă ri bibliografice / material documentar

- deconturi

- note de predare / primire

- note contabile

- casă ri

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- corectitudinea în aprecierea destinatarului referatului de necesitate

- abilitatea în identificarea corectă şi completă a obiectivului referatului

- acurate ţea în întocmirea referatului de necesitate

- corectitudinea în solicitarea necesarului corespunz ă tor situaţiei concret Cuno ştinţe : Servicii de specialitate, ierarhie Procedura de întocmire a referatului de necesitate

Întocmirea soma ţ iilor şi a chitanţ elor de plată

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea restanţierilor

2. Redactarea soma ţ iilor

3. Întocmirea chitanţelor de plat ă

Gama de variabile

Formulare tipizate

- soma ţie carte po ştală

- soma ţie tipizată

- chitanţ iere

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Restanţierii sunt identifica ţi prin consultarea evidenţei documentelor de bibliotecă nerestituite la timp 1 .2 Evidentierea fişelor documentelor impru mutate se face pentru fiecare restanţ ier în parte 2. 1 Soma ţiile sunt completate corect, cu adresa completa a destinatarului şi sunt datate

2.2 Soma ţiile trimise sunt consemnate corect

pe Fişa-contract de împrumut a utilizatorului

restanţier

2.3 Somarea se repetă în cazul nerecuper ă rii

documentelor de bibliotecă conform prevederilor Regulamentului de

func ţionare a bibliotecii

2.4 întocmirea actelor pentru executarea silită

se face conform procedurii legale

3. 1 Chitanţele de plată se întocmesc corect, pe formulare tipizate

3.2 Completarea valorii corecte de plată se face în conformitate cu

procedurile financiare în vigoare

3.3 Chitanţele de plată sunt întocmite în dublu exemplar conform

procedurilor financiare

Proceduri din regulament

- amend ă pentru întârziere

- calculul contravalorii actualizate = indexate = a documentului de bibliotecă

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- aten ţia şi corectitudinea cu care sunt identificaţi restanţierii prin alc ă tuirea unui fi şier al acestora

- modul responsabil de redactare a soma ţ iilor

- întocmirea corectă a chitanţelor de plat ă

- calcularea corectă a valorii documentelor de bibliotecă Cuno ştinţe :

Regulamentul de func ţionare a bibliotecii No ţiuni de calcul matematic No ţiuni de legislaţie privind executarea silită Evidenţele curente de bibliotecă

Aplicarea NPM şi PSI

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Aplicarea normelor de protecţia muncii în să li de lectur ă , de împrumut şi depozite

Gama de variabile

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Normele de protectia muncii şi PSI sunt aplicate în conformitate cu specificul activităţii 1 .2 Defec ţiunile de orice natur ă sunt semnalate prompt personalului abilitat pentru a interveni 1 .3 Aparatura electric ă aflată în dotare se manipuleaz ă conform instruc ţiunilor de utilizare 1 .4 Situa ţiile critice sunt apreciate cu discernă mânt 1 .5 Aplicarea masurilor de prim ajutor în situatii critice se face prompt şi oportun

Specificul activit ăţii

- depozitarea documentelor de bibliotec ă

- descongestionare / reamplasare rafturi de bibliotecă

- transport cutii / baloturi

- instala ţii electrice de încă lzit, iluminat, ventilat

- computere, electronice, audio / video

Defec ţiuni

- mecanice

- electrice

Situa ţ ii critice

- accident de munc ă / incendiu

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- cunoa şterea şi aplicarea NPM şi PSI specifice activităţilor din bibliotec ă

- oportunitatea în aplicarea mă surilor de prim ajutor

- prezenţă de spirit şi discernă mânt în aprecierea situa ţiilor critice

Menţ inerea relaţ iilor de colaborare profesională

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la mentinerea relatiilor de colaborare cu colegii din propriul serviciu si cu cei din alte servicii ale bibliotecii, în scopul realiză rii unui climat socio-profesional care să asigure îndeplinirea activită tii, la timp si la parametrii calitativi corespunz ă tori.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Stabilirea activităţii proprii în cadrul echipei

2. Derularea schimburilor reciproce de servicii de specialitate

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Activitatea proprie este stabilită în conformitate cu obiectivele echipei 1 .2 Stabilirea activităţii proprii se bazeaz ă pe considerarea competenţei proprii 1 .3 Modific ă rile survenite în situaţii conjuncturale sunt adoptate în mod 2. 1 Schimburile de servicii de specialitate se desfaşoara într-o maniera armonioasa ş i echitabila

2.2 Oferirea de servicii de specialitate se face cu promptitudine şi

profesionalism

2.3 Solicitarea serviciilor de specialitate se realizează în mod documentat

şi cu discernamânt

2.4 Schimburile de servicii de specialitate sunt bazate pe colegialitate şi

amabilitate

Gama de variabile

Obiectivele echipei

- achiziţie

- clasificare / indexare

- depozitare

- verificare colecţii

- promovare

Situa ţ ii conjuncturale

- repartizarea bibliotecarului la o altă sec ţie / serviciu

- suplinirea temporar ă a unui coleg

- pregă tirea unei recenzii, material promoţional, etc.

Servicii de specialitate

- clasific ă ri / indexă ri

- schimburi / împrumuturi de documente de bibliotecă , instrumente de bibliotecă , etc.

- cercetare bibliografic ă

- serviciile oferite de documentarişti

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- autoevaluarea, cunoa ş terea propriilor performanţe profesionale

- capacitatea de adaptare la situaţii conjuncturale, comportament în situaţii de stres

- comportamentul în desfăşurarea activităţii în echip ă , colegialitatea

- profesionalismul şi operativitatea în derularea schimburilor reciproce de servicii de specialitate în cadrul bibliotecii

- discernă mântul şi oportunitatea în solicitarea serviciilor de specialitate Cuno ştinţe :

No ţiuni de biblioteconomie

Perfec ţ ionarea pregă tirii profesionale

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la perfectionarea pregă tirii profesionale impusă de noua arhitectur ă a evolutiei cunoasterii, de dinamica teoriei ş i practicii biblioteconomice, a procesului de informare şi documentare, de introducere a noilor tehnologii de diversificarea si / sau specializarea intereselor de lectură si studiu ale utilizatorilor, de cresterea gradului de exigent ă a acestora si de crearea conditiilor pentru a face fată unui mediu profesional concurential.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Identificarea necesit ăţii de perfec ţionare

2. Alegerea formei de perfec ţionare

3. Participarea la diferite forme de

perfec ţionare

Gama de variabile

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Necesitatea de perfecţionare se determină în func ţie de complexitatea şi exigentele activitatii curente 1 .2 Nevoia de perfecţionare se constată prin evaluarea responsabil ă a calit ăţii rezultatelor activit ăţ ii 2. 1 Ofertele de pregă tire / perfec ţionare sunt investigate cu discernă mânt

2.2 Alegerea formei de perfec ţionare se face printr-o analiz ă atentă a

3. 1 Perfec ţionarea se realizeaz ă prin participare activă , urmă rind permanent obiectivele propuse

3.2 Autoperfec ţionarea se realizeaz ă continuu prin receptarea promptă a

oric ă rui gen de informa ţie relevantă pentru domeniul de activitate.

3.3 Informa ţiile dobândite la diferite forme de perfecţionare sunt aplicate

cu concrete ţe în activitatea curentă

Unitatea se aplică ocupa ţiilor : bibliotecar, bibliograf, documentarist.

Tipuri de obiective ale perfec ţionă rii

- actualizarea şi completarea cuno ş tin ţelor de biblioteconomie

- operare PC, birotic ă

- actualizarea şi completarea cuno ş tin ţelor de limbi str ă ine

- dobândirea sau completarea cuno ş tin ţelor de management

- accesul la INTERNET

Forme de perfec ţionare

- cursuri cu tematică corespunz ă toare tipului de obiectiv de perfec ţionare

- studiu individual (autoperfec ţionare)

- schimburi de experienţă (simpozion, dezbatere, sesiune de comunic ă ri, etc.) ? implicarea activa in asocia ţii profesionale

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- realismul cu care se determină nevoia de perfec ţionare

- capacitatea de analiz ă a exigenţelor locului de munc ă

- discernă mântul cu care alege forma de perfecţionare corespunz ă toare activit ăţii proprii

- conş tiinciozitatea cu care particip ă la perfecţionare sau se autoperfec ţioneaz ă

- exigenţa cu care aplic ă informa ţiile dobândite la perfecţionare Cuno ştinţe :

Biblioteconomie Management cuno ştinţe aplicate Marketing cuno ş tin ţe aplicate Limbi str ă ine Birotic ă / informatică Ştiinta informarii

Achiziţ ia documentelor de bibliotecă

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la achizitia documentelor de bibliotecă prin stabilirea titlurilor, a numă rului de exemplare din fiecare titlu, expedierea comenzilor ferme că tre furnizori, urmă rirea ritmicită tii satisfacerii comenzilor, primirea si verificarea documentelor livrate

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Întocmirea necesarului de documente de bibliotec ă

2. Lansarea comenzilor c ă tre furnizori

3. Primirea şi verificarea comenzilor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Preselec ţia titlurilor documentelor necesare bibliotecii se face prin mijloace specifice 1 .2 Compararea titlurilor de achiziţionat cu fondul existent se face prin consultarea cu atenţie a cataloagelor 1 .3 Stabilirea şi definitivarea necesarului se face cu responsabilitate şi discernă mânt 2. 1 Întocmirea comenzilor se face în conformitate cu prevederile politicii de achiziţie a bibliotecii

2.2 Transmiterea comenzilor că tre furnizori se realizeaz ă pe c ă i specifice

2.3 Solicitarea confirmă rii (verbale sau scrise, dup ă caz) a primirii

3. 1 Recep ţionarea comenzilor la livrarea lor de că tre furnizori se face prin confruntarea cu actele înso ţitoare

3.2 Comunicarea neconcordantelor între actele însotitoare şi documentele

livrate se face cu operativitate, prin mijloace specifice

3.3 Verificarea integrităţ ii fizice a documentelor se face cu atenţie în

vederea înlocuirii celor cu defecte prin semnalarea situa ţiei la furnizor, în

timp util

Gama de variabile

Mijloace specifice de preselecţie

- delimitarea atribuţiilor secţiilor şi filialelor (să li de lectur ă , împrumut la domiciliu, sec ţii pentru copii, colecţii speciale)

- ra ţionalizarea achiziţiilor în cadrul reţelei

- stabilirea categoriilor de documente (carte, publicaţii periodice, discuri, casete audio / video)

- studierea modului de organizare a fondurilor (acces liber la raft, depozite cu circuit închis, fă r ă accesul direct la

ele al utilizatorilor )

- stabilirea gradului de uzură fizic ă la care sunt supuse anumite p ă r ţi ale colec ţiilor (cartea pentru copii, lucră rile

prevă zute în programele diverselor forme de învăţă mânt)

- studierea dinamicii solicit ă rilor(numă r de cititori înscrişi, c ă r ţi difuzate, frecvenţa zilnic ă , circula ţia publicaţiilor

din anumite domenii)

Că i specifice de transmitere a comenzilor

- comunicarea taloanelor de comand ă , a listelor cu anchete prin deplasare la furnizori ,prin fax sau telefonic

Politica de achiziţie

- conform profilului bibliotecii

- conform structurii colecţiilor

- conform colecţiilor existente

- conform spa ţiului de depozitare

- conform resurselor financiare existente

Acte înso ţitoare

- facturi

- avize sau dispozi ţii de livrare

- chitanţe fiscale

- procese verbale

Neconcordanţe

- numă r de exemplare

- pre ţ

Mijloace specifice de comunicare

- telefon, fax

- proces verbal de constatare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- atenţ ia şi spiritul de observa ţie la verificarea comenzilor

- promptitudinea şi eficienţa în rela ţiile cu furnizorii

- abilitatea în redactarea cu acurateţe şi claritate a proceselor verbale de constatare şi solu ţionarea reclama ţiilor c ă tre furnizori Cuno ştinţe: No ţiuni de marketing

Catalogarea - clasificarea / indexarea documentelor de bibliotecă

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Separarea exemplarului semnal

2. Indexarea documentelor de

3. Cotarea documentelor de bibliotecă

4. Redactarea fişelor de catalog

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Exemplarul semnal este separat din stocul de documente de bibliotec ă corespunz ă tor fiec ă rui titlu 1 .2 Exemplarul semnal este studiat cu profesionalism 2. 1 Realizarea indexă rii documentelor se face în baza prevederilor standardelor internaţ ionale (CZU)

2.2 Clasificarea corectă se realizează prin

aplicarea procedurilor acceptate de practica

biblioteconomică

2.3 Clasificarea se realizează prin raportarea

permanentă la instrumentele de informare din bibliotecă

3. 1 Tipul de cotare aplicat corespunde tipului documentelor

3.2 Cotarea şi a şezarea la raft (procese

inseparabile) se realizează prin aplicarea cu rigurozitate a principiilor de cotare

4. 1 Descrierea bibliografic ă a documentului de bibliotec ă se face în conformitate cu standarde - le interna ţionale (ISBD)

4.2 Aplicarea normelor ISBD se face cu

atentie şi profesionalism

4.3 Redactarea fişei de catalog se face cu

exactitate, clar şi complet

4.4 Fişele de catalog sunt ordonate şi

intercalate în cataloage prin proceduri specifice

Gama de variabile

:Standarde de clasificare-indexare :

- clasificarea zecimală universală care suport ă permanente modific ă ri aprobate de Comisia Centrală de clasificare a FID

Proceduri de clasificare :

- precizarea subiectului documentului prin analiza atentă a conţinutului în vederea stabilirii indicelui CZU

- identificarea indicelui referitor la conţinutul documentului în Tabelele CZU

- stabilirea indicelui

Instrumente de informare :

- cataloagele :alfabetic, sistematic, geografic

- indexul alfabetic al no ţiunilor din catalogul sistematic

Tipuri de cotare :

- sistematic - alfabetic (fonduri cu acces liber la raft)

- pe formate (fonduri cu circuit închis, depozite fă r ă accesul direct al cititorilor la ele)

Tipuri de documente :

- c ă r ţi

- publica ţii de muzic ă tip ă rită ( partituri)

- discuri

- casete video / audio

- albume de artă

Proceduri specifice de ordonare a fişelor de catalog :

- introducere în cataloagele tradiţionale (alfabetice pe autori şi titluri, sistematice, pe subiecte)

- introducere în fi şiere computerizate

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- capacitatea de analiz ă şi sinteză în studierea documentelor ce urmează a fi indexate şi catalogate

- profesionalismul, discernă mântul în clasificarea şi descrierea documentelor de bibliotecă

- creativitatea în compunerea ş i alc ă tuirea indicilor CZU Cuno ştinţe : Cultur ă generală No ţiuni de biblioteconomie (surse şi instrumente de informare, catalogare, clasificare) Standardele de specialitate na ţionale şi interna ţionale

Depozitarea şi conservarea documentelor de bibliotec ă

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Depozitarea şi manipularea documentelor de bibliotecă

2. Aranjarea documentelor în depozite

3.Conservarea documentelor de bibliotec ă

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Documentele de bibliotecă sunt depozitate în spaţii special amenajate, în func ţie de destinaţ ia lor 1 .2 Spa ţiile de depozitare sunt utilizate judicios 1 .3 Manipularea documentelor de bibliotecă se realizează folosind mijloace speciale, corespunzatoare cantitatii şi destinatiei 2. 1 Documentele de bibliotecă sunt aranjate, conform tipului de cotă stabilit 3. 1 Conservarea documentelor de bibliotec ă se face în conformitate cu normele stabilite

3.2 Condiţiile de conservare sunt corespunză toare tipului de document de

bibliotec ă

3.3 Propunerea spre restaurare şi reconditionare de documente de

bibliotec ă se face în func ţie de gradul de deteriorare constatat

Gama de variabile

Mijloace speciale de manipulare

-

c ă rucior

-

ascensor

-

band ă rulantă

Spa ţiu de depozitare

- rafturi pentru c ă r ţi dulapuri

- rafturi speciale pentru discuri casete pentru diafilme

- anvelope pentru diapozitive, etc.

Tipuri de cote

- cota alfanumerică

- cota de format

Destina ţie

-

consultare la sală

-

împrumut la domiciliu

-

audiţie

-

vizionare

Norme de conservare

- ferite de umezeală , lumină , temperaturi excesive, manipulă ri brutale

- să fie p ă strate în poziţie verticală (c ă r ţi)

- să fie p ă strate în poziţie orizontală (periodice de format mare)

- să fie despr ă fuite periodic

Tipuri de documente de bibliotec ă

- c ă r ţi, periodice

- discuri, casete audio / video

- filme

- albume de artă

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te:

- capacitatea de organizare în depozitarea , manipularea şi aranjarea documentelor de bibliotecă

- spiritul practic şi judecata la utilizarea judicioasă a spa ţiilor de depozitare

- aplicarea normelor de protecţie a muncii şi PSI la operaţiile de depozitare şi conservare

- spiritul de observa ţie în selectarea documentelor de bibliotecă ce trebuie restaurate sau recondiţionate Cuno ştinţe : Sisteme de organizare a colec ţiilor de bibliotecă No ţiuni elementare de conservarea şi patologia c ă r ţii Norme de protec ţia muncii şi PSI Legisla ţ ia naţională (Normele elaborate de Ministerul Culturii) şi interna ţională privind conservarea

Evidenţ a documentelor de bibliotecă din fonduri

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Pregă tirea documentelor pentru înregistrare

2. Evidenţa primar ă şi secundar ă a

documentelor de bibliotecă

3. Redactarea fişelor de evidenţă

4. Eliminarea documentelor din

bibliotec ă şi din evidenţe

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Documentele de bibliotecă achiziţionate sunt confruntate cu actul înso ţitor 1 .2 Documentul de bibliotec ă este examinat cu atenţie din punct de vedere al integrit ăţii 1 .3 Opera ţiile preliminare se execută pentru fiecare document de bibliotecă 1 .4 Documentele de bibliotec ă sunt marcate prin semnele de proprietate, cotele şi indicii de clasificare corespunzatori 2. 1 Stocul achiziţionat este înregistrat cu acuratete în RMF - Registrul de Mişcare a Fondurilor, conform datelor furnizate de actul înso ţitor

2.2 Documentele de bibliotec ă sunt înscrise

individual în RI - Registru Inventar, corect,

complet şi lizibil

2.3 Fişa documentului de biblioteca se

completeaza corect şi citet şi se ata şeaza fiec ă rui document de bibliotec ă

3. 1 Fişa de evidenta se întocmeşte pentru fiecare document de biblioteca cu claritate şi conform procedurilor

3.2 Fişele topografice întocmite se introduc în

catalogul topografic de eviden ţă gestionar ă în mod sistematic şi cronologic

4. 1 Selectarea documentelor de bibliotecă pretabile elimină rii se face cu discernă mânt, conform criteriilor de specialitate

4.2 întocmirea listelor cu documentele elimi

nate se face corect şi complet şi se înainteaza spre aprobare

4.3 Radierea documentelor de bibliotecă din

evidente (RMF şi RI) se face cu atentie, conform procedurilor de

specialitate

4.4 Fişele documentelor de biblioteca radiate

din instrumentele de eviden ţă sunt eliminate

prompt din cataloagele bibliotecii

Gama de variabile

Acte înso ţitoare :

- borderou

- factur ă

- chitanţă

- act de dona ţie

- proces verbal de transfer

- act de primire

Opera ţii preliminare :

- aplicarea bulinei papetare pentru cotă

- aplicarea fişei cu termene de restituire

- completarea fişei proprii documentului de bibliotec ă

- fi şa c ă r ţii (buletinul c ă r ţii)

Însemne de proprietate :

- ştampila bibliotecii

- numă r de inventar

Criterii de eliminare a documentelor de bibliotecă :

- uzur ă fizic ă şi moral ă

- calamităţi naturale

- documente de bibliotec ă nerecuperate de la utilizatori şi pl ă tite de gestionari

- transfer la alte biblioteci

- destructurare de fonduri(colec ţii)

Documente de eviden ţă :

-RMF- consemnarea intr ă rilor, ie şirilor şi a fondului existent la un moment dat -RI

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- acurate ţea şi spiritul organizatoric la întocmirea evidenţelor documentelor de bibliotecă

- perspicacitatea, atenţia, corectitudinea, simţ ul estetic în operaţiile pregă titoare înregistr ă rii documentelor de bibliotec ă

- responsabilitatea şi discernă mântul în selectarea documentelor de bibliotecă pentru eliminare

- acurate ţea cu care sunt redactate fişele topografice

- profesionalismul şi rigurozitatea cu care sunt eliminate din evidenţe documentele de bibliotec ă destinate acestei opera ţii Cuno ştinţe : No ţiuni de biblioteconomie Proceduri de specialitate privind evidenţa şi gestionarea colec ţiilor Cunoa şterea tipizatelor de bibliotecă Metode de lectur ă rapid ă Operare PC la evidenţa computerizată

Inventarierea fondurilor de bibliotecă

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Verificarea gestionar ă a fondurilor

2. Întocmirea listelor cu documentele de bibliotec ă lipsă şi a procesului verbal de constatare

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Verificarea gestionar ă a fondurilor se face în func ţie de situaţia concretă intervenită 1 .2 Verificarea fondurilor se realizează cu încadrarea în termenul de timp stabilit, conform tipului de inventariere 1 .3 Inventarierea se realizează prin confruntarea atenta şi responsabila a fondurilor cu eviden ţele scriptice 2. 1 Rezultatele verifică rii gestionare se consemneaz ă corect în liste cu documentele de bibliotec ă lipsă

2.2 Listele cu lipsuri în gestiune se întocmesc

cu acuratete ş i obiectivitate

2.3 Procesul verbal de constatare (final) se

întocme şte cu responsabilitate şi claritate

2.4 Documentele de bibliotec ă nerecuperate

până la data inventarierii sunt evidenţiate distinct pentru procedura de executare silită

Gama de variabile

Fondurile de bibliotecă

- colec ţii de documente de bibliotec ă

- fonduri fixe (mobilier, birotic ă , aparatur ă electronic ă , etc.)

Situa ţ ii când se impune inventarierea

- calamităţi; efrac ţii; p ă strare necorespunză toare a documentelor de bibliotecă ; schimbare de gestionar; sustrageri; manipulare defectuoasă

Tipuri de inventariere

- periodic ă în func ţ ie de mă rimea fondului

- de necesitate

Compartiment de specialitate

- financiar-contabil

-CFI

- administrativ

- conducerea bibliotecii

Evidenţe

- contabile

- primare

- secundare

- împrumuturi la utilizatori

- achiziţii

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- responsabilitatea şi corectitudinea cu care se efectueaz ă verificarea gestionar ă

- operativitatea în inventariere pentru încadrarea în termenul stabilit

- corectitudinea în consemnarea rezultatelor inventarierii

- acurate ţea în completarea listelor de inventar Cuno ştinţe : No ţiuni de contabilitate No ţiuni de gestiune fonduri No ţiuni de calcul matematic Cunoa şterea legisla ţ iei în vigoare Cunoa şterea procedurilor de inventariere

Promovarea produselor / serviciilor bibliotecii

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Elaborarea materialelor şi instrumentelor de promovare

2.Alegerea modalit ăţilor de promovare

3. Prezentarea produselor şi serviciilor bibliotecii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Materialele şi instrumentele de promovare şi propaganda sunt elaborate în functie de caracteristicile publicului tinta şi de resursele materiale alocate 1 .2 Materialele şi instrumentele de promovare sunt realizate prin colaborarea permanenta cu specialiştii 1 .3 Materialele redactate sunt clare, concise, relevante conform regulilor de persuasiune şi de reclama / publicitate

2. 1 Op ţiunea pentru o anumită modalitate de promovare sau propagand ă se face în func ţie de tipul de produs / serviciu care urmeaz ă să fie lansat

2.2 Modalitatea de promovare a produselor / serviciilor bibliotecii se

stabileşte diferentiat în functie de publicul tinta şi de continutul mesajului transmis

2.3 Modalitatea de promovare a produselor / serviciilor bibliotecii este

aleasa în functie de evenimente şi conjunctura

3. 1 Difuzarea materialelor promo ţionale se face cu discernă mânt în func ţie de interesul real al publicului ţintă

3.2 Prezentarea produselor / serviciilor bibliotecii se face în mod

oportun, cu claritate, şi profesionalism

Gama de variabile

Tipuri de produse de bibliotecă :

- cu caracter ştiinţific

- durabile

- perisabile

- în serie

- unicat

- de necesitate

- de lux

Tipuri de servicii :

- consultarea documentelor de bibliotecă în să lile de lectură

- împrumut la domiciliu

- împrumut interbibliotecar (local, naţional, internaţ ional)

- acces direct la documentele de bibliotecă

- de referinţă

- de orientare

- de informare curentă

- de traducere

- de informare bibliografic ă

- de reprografiere (copii xerox)

- diseminarea selectivă a informa ţiilor (DSI)

- gratuite / cu plată -INTRANET -INTERNET

Caracteristicile grupului ţintă :

- utilizatori reali / potenţiali

- formarea socio-profesională

- gradul de specializare

Evenimente şi conjunctur ă :

- aniversă ri

- comemor ă ri

- lansă ri de carte, disc, casete

- vizite ale diferitelor categorii de utilizatori

- seri literare, muzicale, etc.

- rela ţia directă / personalizată dintre utilizator şi bibliotecar (rela ţia curentă cu publicul)

Tipuri de publicitate :

- videopublicitate

- audio

- texte publicitare pentru presa scrisă

Modalităţi de promovare (canale publicitare) :

- presa scrisă

-TV

- radio

Tipuri de materiale şi instrumente de promovare ş i propagand ă :

- anunţuri în presă

- recenzii

- referate

- pliante

- afi şe

- breviare metodologice

- ghidul bibliotecii

- liste / vitrine cu noutăţ i

- vizite organizate la biblioteci

- demonstra ţii

- ac ţiuni de tipul “Zilele bibliotecii” sau “Zilele informă rii”

Specialişti în redactarea materialelor promo ţionale :

- graficieni

- designeri

- tehnoredactori

- redactori

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- imagina ţia, creativitatea ş i originalitatea la elaborarea materialelor şi instrumentelor de promovare şi propagand ă a produselor / serviciilor bibliotecii

- acurate ţea, concizia şi coerenţa materialului promo ţional elaborat

- func ţionalitatea şi calitatea rela ţiei dintre bibliotecar şi utilizator în activitatea de prezentare a produselor / serviciilor bibliotecii

- calitatea ş i consistenţa rela ţiei dintre bibliotecar şi reprezentanţii canalelor publicitare Cuno ştinţe : Produse / servicii oferite de bibliotecă Reguli de persuasiune, reclamă / publicitate (noţiuni)

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Consultarea gamei de surse de informare ale pie ţei editoriale

2.Investigarea (Analizarea) ofertelor de documente de bibliotec ă

Prospectarea pieţ ei editoriale

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Procurarea surselor de informare editorială se face prin proceduri specifice 1 .2 Consultarea surselor de informare se face atent şi selectiv, în functie de politica de achiziţie a bibliotecii

2. 1 Ofertele existente în sursele de informare consultate sunt analizate în conformitate cu prevederile politicii de achiziţie a bibliotecii

2.2 Analiza ofertelor de documente de bibliotecă se face atent, apelând

permanent la instrumentele de informare din bibliotecă

2.3 Propunerea precomenzii se face pe baza

rezultatelor analizei ofertelor, ţinându-se seama de nevoile utilizatorilor

reali şi potentiali (prin permanenta comunicare cu ace ştia)

Gama de variabile

Surse de informare editorial ă :

- ancheta de tiraj

- proiecte de planuri editoriale

- exemplarul de semnalare statistic ă

- cataloage de presă ; cataloage de edituri

- bibliografii locale, naţionale, pe domenii de specialitate

- fi şa tip ă rită

- rubrici bibliografice şi de semnalare publicate în ziare şi reviste

- reviste specializate editate de Ministerul Culturii : Universul că r ţii(rubrica Bibliografie)

- navigarea în baze de date specializate române şti şi str ă ine

- târgurile de carte naţionale şi interna ţ ionale

Proceduri specifice de procurare :

- solicitare verbală / telefonică

- oferte transmise periodic de edituri

- corespondenţă cu editurile

Politica de achiziţii :

- conform profilului bibliotecii

- conform structurii colecţiilor

- conform colecţiilor existente

- conform spa ţiului de depozitare

- conform bugetului alocat

Instrumente de informare :

- cataloage de bibliotec ă

- surse computerizate

- anuare

- liste bibliografice

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- capacitatea de selecţie şi spiritul critic în consultarea surselor de informare ale pieţei editoriale

- capacitatea de analiz ă a ofertelor furnizorilor

- profesionalismul în aplicarea politicii de achiziţie a bibliotecii Cuno ştinţe : Politica de achiziţ ie a bibliotecii Proceduri specifice de procurare Surse de informare Instrumente de informare

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea obiectivelor

2.Întocmirea programului de activităţ i

3. Verificarea şi revizuirea programului

Gama de variabile

Planificarea activit ăţ ii proprii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Sarcinile sunt analizate cu atentie ş i responsabilitate pentru evaluarea corecta a conditiilor şi posibilitatilor de realizare 1 .2 Etapele de realizare sunt stabilite corect şi realist în functie de complexitatea lucrarilor şi a termenului de finalizare 2. 1 Programul este stabilit în mod realist, pe etape şi termene intermediare de desfa şurare a activitatii 2.2Programul este întocmit cu luarea în considerare a unor situa ţii neprevă zute 2.3Întocmirea programului se face cu responsabilitate, pentru a fi asigurată respectarea termenelor 3. 1 Programul este verificat cu atenţie, periodic, pentru încadrarea în termenele stabilite

3.2 Revizuirea programului se face în cazul intervenţiei unor condiţii

speciale

3.3Termenele revizuite sunt corelate permanent cu termenele celorlalte etapele de realizare

3.4 Termenele revizuite sunt anuntate şi aprobate de şeful ierarhic.

Unitatea se aplică ocupa ţiilor : bibliotecar, bibliograf, documentarist.

Lucr ă ri :

- specifice ocupa ţiei de bibliotecar : achiziţie, clasificare / indexare

- lucr ă ri / studii / cercet ă ri bibliografice

- materiale documentare

Condiţii speciale ce pot interveni :

- redistribuirea sarcinilor / responsabilităţilor

- absenteism

- calamităţi

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- corecta identificare a obiectivelor din planul de activitate

- rigurozitatea şi realismul la întocmirea programului de activitate

- responsabilitatea şi receptivitatea în verificarea şi revizuirea programului

- capacitatea de analiz ă şi evaluare a sarcinilor în vederea stabilirii corecte a termenelor de realizare

- capacitatea de adaptare la lucrul în echip ă Cuno ştinţe :

No ţiuni de planificare şi organizare Norme de timp privind execuţ ia activităţ ilor / opera ţiunilor

Acordarea de consultanţă utilizatorului

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Instruirea utilizatorului privind modul de utilizare a instrumentelor de informare

2. Îndrumarea utilizatorului în alegerea documentelor de bibliotecă

3.Recomandarea consultă rii altor surse de informare

Gama de variabile

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Prezentarea instrumentelor de informare în bibliotecă se face în raport cu domeniul de interes al utilizatorului 1 .2 Alegerea instrumentului de informare adecvat se face în consens cu cerinţele utilizatorului 1 .3 Utilizatorul este instruit asupra modului de utilizare a instrumentelor de informare în biblioteca cu rabdare şi calm, apelând la demonstratii 2. 1 Utilizatorul este îndrumat cu profesionalism şi solicitudine pentru gă sirea documentului de bibliotec ă de care are nevoie

2.2 Prezentarea unor documente de bibliotecă recent achiziţionate se face

prin punerea în contact a utilizatorului cu fi şierul de noutati

2.3 Îndrumarea utilizatorului spre consultarea unor colecţii speciale se

face cu profesionalism.

3. 1 Recomandarea consultă rii colec ţiilor apar ţinând altor biblioteci se face în mod documentat, corespunză tor domeniului de interes al utilizatorului

3.2 Recomandarea contactă rii unor servicii specializate de informare se

Instrumente de informare în bibliotecă :

- cataloage

- liste bibliografice

- ghiduri

- anuare

- fi şier noutăţi

- listinguri (computerizate)

Colec ţii speciale :

- literatur ă de referinţă (dic ţionare, enciclopedii, tratate)

- colec ţii rare sau de patrimoniu

Biblioteci :

- Biblioteca Na ţională a României

- Biblioteca Academiei Române

Servicii specializate de informare :

- studii şi cercet ă ri bibliografice

- servicii de arhivă

- servicii de documentare

- centre de informare şi documentare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- r ă bdarea şi bună voinţa la instruirea utilizatorului pentru folosirea instrumentelor de informare şi la alegerea documentelor de bibliotecă conform tematicii

- solicitudinea cu care recomand ă utilizatorului servicii specializate de informare

- r ă bdarea şi profesionalismul cu care îndrumă utilizatorul pentru realizarea cerinţelor acestuia Cuno ştin ţe :

Cultur ă generală No ţiuni de biblioteconomie

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Întâmpinarea utilizatorului

2. Prezentarea bibliotecii şi a

Regulamentului de organizare şi func ţionare a acesteia

3. Identificarea profilului şi a

domeniului de interes ale utilizatorului

Gama de variabile

Profil socio-profesional :

- copii, tineret,

- pensionari

- elevi, studenţi

- intelectuali

- muncitori, etc.

Domenii de interes:

- enciclopedic

- beletristic

- artă (muzic ă , pictur ă , film, etc.)

Tipuri de sec ţii / spa ţii de lectur ă :

- literatur ă şcolar ă

- literatur ă tehnico- ştiinţific ă

- artă

- informare - documentare / PC

- sală de lectur ă / audiţie Tehnici specifice(de investigare)

- observa ţie

- chestionar scris

- conversaţie

- experiment

Ghid pentru evaluare

Comunicarea cu utilizatorul

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Utilizatorul este întâmpinat cu solicitudine , într-o manieră deschisă şi politicoasa 1 .2 Rela ţia cu utilizatorul se derulează direct, personalizat, adaptată profilului, atitudinii şi conduitei acestuia în raport cu biblioteca 1 .3 Ră spunsurile la întreb ă rile formulate de utilizator sunt prompte, clare şi coerente 2. 1 Sectiile bibliotecii sunt prezentate cu solicitudine ş i profesionalism 2.2 Serviciile pentru public sunt expuse cu claritate în funcţ ie de interesul manifestat de utilizator

2.3 Regulamentul de organizare şi functionare a bibliotecii este prezentat

în raport cu tipul de secţii / spa ţii de lectur ă agreat de utilizator

3. 1 Identificarea domeniului de interes se realizează printr-o evaluare corectă a tipului de probleme formulate de utilizator.

3.2 Cerintele utilizatorului sunt identificate corect şi cu profesionalism în

raport cu profilul şi domeniul de interes specifice acestuia

3.3 Cerintele utilizatorului se identifica prin metode şi tehnici specifice

La evaluare se urmă re ş te :

- amabilitatea şi polite ţea manifestate în rela ţiile cu utilizatorul

- stilul şi claritatea expunerii la prezentarea bibliotecii şi a Regulamentului de funcţionare

- eficienţa comunic ă rii în identificarea corect ă a cerinţelor utilizatorului

- capacitatea de adaptare la specificul utilizatorului Cuno ştinţe: Regulamentul de organizare şi func ţionare a bibliotecii Structura bibliotecii No ţiuni generale de psihologie

Oferirea documentelor de bibliotec ă spre împrumut utilizatorului

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la oferirea spre împrumut a documentelor de bibliotec ă solicitate de utilizatori, activitate concretizată prin stabilirea conditiilor de împrumut si evidentierea scriptică a acestuia , prin recuperarea si verificarea stă rii fizice a documentelor de bibliotecă împrumutate cititorului.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Stabilirea condiţiilor de împrumut

2.Completarea formularelor la împrumutul documentelor de bibliotec ă

3.Recuperarea documentelor de bibliotec ă împrumutate

4. Verificarea stă rii fizice a documentelor de bibliotecă restituite

Gama de variabile

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Utilizatorul este informat în legatura cu drepturile, obligatiile şi condiţiile de împrumut 1 .2 Termenul de restituire a documentului de bibliotecă împrumutat este comunicat utilizatorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului de împrumut 1 .3 Obliga ţiile ce revin utilizatorului, referitoare la documentul de bibliotec ă împrumutat, sunt comunicate cu claritate

2. 1 Fişa contract de

împrumut este completata lizibil, corect şi complet

cu datele de pe documentul de identitate al utilizatorului

2.2 Fişa fiecarui document de biblioteca împrumutat este completata

conform procedurilor şi este semnata de utilizator

2.3 Fişele contract ale utilizatorilor sunt ordonate, în raport cu termenul

de restituire stabilit, numeric sau alfabetic

3. 1 Restituirea documentelor de bibliotecă împrumutate se opereaz ă corect în fişele de împrumut

3.2 Documentele de bibliotec ă restituite se reintroduc la raftul

corespunz ă tor

3.3 Documentele de bibliotec ă nerestituite la termen sunt evidenţiate

separat într-un fi şier al restantierilor

4. 1 Integritatea documentelor de bibliotecă este verificată în momentul restituirii, în prezenţa utilizatorului

4.2 Utilizatorul este sancţionat, în cazul deterior ă rii documentului de

bibliotec ă , prin aplicarea mă surilor din Regulamentul de funcţionare a

bibliotecii sau a altor acte normative în vigoare

Condiţii de împrumut :

- consultare la sala de lectură (audiţie, vizionare)

- împrumut la domiciliu

Tipizate de bibliotec ă :

- fi şa contract de împrumut

- fi şa documentului de bibliotec ă

- permis de bibliotec ă

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

- modul de conştientizare a utilizatorului asupra condiţiilor de împrumut prevă zute în Regulamentul bibliotecii

- comunicarea eficientă cu utilizatorul în activitatea de împrumut a documentelor de bibliotec ă

- aten ţia şi minuţ iozitatea la verificarea documentelor de bibliotecă restituite

- corectitudinea la completarea formularelor Cuno ştinţe : Regulamentul de împrumut al bibliotecii No ţiuni de biblioteconomie