Sunteți pe pagina 1din 29

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare

Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaţia: Bibliotecar

Domeniul: Învăţământ, educaţie, cultură, mass media

Bucureşti 1999
Unitatea pilot:
Biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu"
Coordonator proiect standard ocupaţional:
Elena Grigorescu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţional:
Liviu Teodor Butuc, Biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu"
Mariana Teodorescu, biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu"
Referenţi de specialitate:
cercetător principal Viorica Elisabeta Prodan, Institutul Naţional de Informare şi
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: M - 67
© copyright 1999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte
lucrări fara acordul COSA.
Bibliotecar

Descrierea ocupaţiei

Biblioteca, componentã importantã a vietii social-culturale, înseamnã o colectie organizatã de cãrti, periodice
si alte documente grafice si audio-vizuale, cât si serviciile unui personal capabil sã asigure si sã punã la
dispozitie aceste materiale în scopul satisfacerii necesitãtilor de educare, informare, cercetare si recreere a
utilizatorilor sãi.
Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, functiile acestora având menirea
sã asigure circuitul documentelor de bibliotecã de la achizitie si intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la
punerea la dispozitia utilizatorilor.
Fiecare bibliotecar se integreazã într-o muncã colectivã, sarcinile lui fiind percepute ca un efort de ansamblu
al colectivului. Personalul de specialitate specific unei biblioteci constituie o laturã definitorie în organizarea
si buna desfãsurare a activitãtii acesteia.
Bibliotecarului îi revin sarcini complexe legate de :
- constituirea si dezvoltarea colectiilor
- evidenta documentelor de bibliotecã
- clasificarea zecimalã si cotarea documentelor
- catalogarea documentelor achizitionate si organizarea cataloagelor de bibliotecã
organizarea documentelor de bibliotecã si conservarea acestora
- activitatea cu utilizatorii privind gestionarea materialã a împrumuturilor
Realizarea în conditii optime a acestor sarcini este posibilã în contextul existentei unor criterii de evaluare a
ocupatiei de bibliotecar :
- o bunã pregãtire biblioteconomicã si o continuã activitate de perfectionare profesionalã
- solide cunostinte de culturã generalã
- notiuni generale de psihologie si psihopedagogia lecturii
- solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate si tact în relatiile cu utilizatorii
- abilitate, politete, fermitate si eficientã în relatiile cu furnizorii
- capacitatea de a mentine si stimula un climat de colegialitate în contextul lucrului în echipã
- interesul de a aprecia randamentul activitãtii sale în raport cu mijloacele de care dispune, pe de o parte si,
în functie de serviciile datorate utilizatorilor, pe de altã parte.
- capacitatea de a aplica, transfera si combina cunostinte si deprinderi de muncã
Bibliotecar

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă


Administraţie Întocmirea de acte administrative şi de contabilitate
Întocmirea somaţiilor şi a chitanţelor de plată

Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi PSI


Menţinerea relaţiilor de colaborare profesională

Dezvoltare profesională Perfecţionarea pregătirii profesionale

Gestionare Achiziţia documentelor de bibliotecă


Catalogarea - clasificarea / indexarea documentelor de bibliotecă
Depozitarea şi conservarea documentelor de bibliotecă
Evidenţa documentelor de bibliotecă din fonduri
Inventarierea fondurilor de bibliotecă

Marketing Promovarea produselor / serviciilor bibliotecii


Prospectarea pieţei editoriale

Planificare Planificarea activităţii proprii

Relaţii cu clientela Acordarea de consultanţă utilizatorului


Comunicarea cu utilizatorul
Oferirea documentelor de bibliotecă spre împrumut utilizatorului
Întocmirea de acte administrative şi de contabilitate

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Identificarea destinaţiei referatelor 1.1 Obiectivul referatului se
de necesitate stabileşte documentat în baza constatarii
anterioare a situaţiei de necesitate
1.2 Destinaţia referatului de necesitate se identifică în conformitate cu
organizarea administrativă
2. Pregătirea referatului 2.1 Datele necesare descrierii obiectivului
referatului se stabilesc pe baza situaţiei
concrete
2.2 Pregătirea referatului se face cu consultarea colegilor din echipă
3. Întocmirea referatului 3.1 Referatul se întocmeşte cu atentie, corect şi
complet
3.2 Referatul de necesitate se redactează în
dublu exemplar şi se înregistreaza conform
normelor interne
3.3 Copia referatului se păstrează în dosar
special în vederea urmăririi rezolvării situaţiei
de necesitate

Gama de variabile

Situaţii de necesitate
- aprovizionare (achiziţie) materiale consumabile şi obiecte de inventar
- obiecte de inventar
- reparaţii diverse
- recondiţionări
- dezinsecţii / igienizări
- recuperări de documente de bibliotecă / lucrări bibliografice / material documentar
- deconturi
- note de predare / primire
- note contabile
- casări

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- corectitudinea în aprecierea destinatarului referatului de necesitate
- abilitatea în identificarea corectă şi completă a obiectivului referatului
- acurateţea în întocmirea referatului de necesitate
- corectitudinea în solicitarea necesarului corespunzător situaţiei concret
Cunoştinţe : Servicii de specialitate, ierarhie
Procedura de întocmire a referatului de necesitate
Întocmirea somaţiilor şi a chitanţelor de plată

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Identificarea restanţierilor 1.1 Restanţierii sunt identificaţi prin
consultarea evidenţei documentelor de
bibliotecă nerestituite la timp
1.2 Evidentierea fişelor documentelor impru
mutate se face pentru fiecare restanţier în parte
2. Redactarea somaţiilor 2.1 Somaţiile sunt completate corect, cu adresa
completa a destinatarului şi sunt datate
2.2 Somaţiile trimise sunt consemnate corect
pe Fişa-contract de împrumut a utilizatorului
restanţier
2.3 Somarea se repetă în cazul nerecuperării
documentelor de bibliotecă conform prevederilor Regulamentului de
funcţionare a bibliotecii
2.4 întocmirea actelor pentru executarea silită
se face conform procedurii legale
3. Întocmirea chitanţelor de plată 3.1 Chitanţele de plată se întocmesc corect, pe formulare tipizate
3.2 Completarea valorii corecte de plată se face în conformitate cu
procedurile financiare în vigoare
3.3 Chitanţele de plată sunt întocmite în dublu exemplar conform
procedurilor financiare

Gama de variabile

Formulare tipizate
- somaţie carte poştală
- somaţie tipizată
- chitanţiere

Proceduri din regulament


- amendă pentru întârziere
- calculul contravalorii actualizate = indexate = a documentului de bibliotecă

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- atenţia şi corectitudinea cu care sunt identificaţi restanţierii prin alcătuirea unui fişier al acestora
- modul responsabil de redactare a somaţiilor
- întocmirea corectă a chitanţelor de plată
- calcularea corectă a valorii documentelor de bibliotecă
Cunoştinţe :
Regulamentul de funcţionare a bibliotecii
Noţiuni de calcul matematic
Noţiuni de legislaţie privind executarea silită
Evidenţele curente de bibliotecă
Aplicarea NPM şi PSI

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Aplicarea normelor de protecţia 1.1 Normele de protectia muncii şi PSI sunt aplicate în conformitate cu
muncii în săli de lectură, de împrumut specificul activităţii
şi depozite 1.2 Defecţiunile de orice natură sunt semnalate prompt personalului
abilitat pentru a interveni
1.3 Aparatura electrică aflată în dotare se manipulează conform
instrucţiunilor de utilizare
1.4 Situaţiile critice sunt apreciate cu discernământ
1.5 Aplicarea masurilor de prim ajutor în situatii critice se face prompt şi
oportun

Gama de variabile

Specificul activităţii
- depozitarea documentelor de bibliotecă
- descongestionare / reamplasare rafturi de bibliotecă
- transport cutii / baloturi
- instalaţii electrice de încălzit, iluminat, ventilat
- computere, electronice, audio / video

Defecţiuni
- mecanice
- electrice

Situaţii critice
- accident de muncă / incendiu

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- cunoaşterea şi aplicarea NPM şi PSI specifice activităţilor din bibliotecă
- oportunitatea în aplicarea măsurilor de prim ajutor
- prezenţă de spirit şi discernământ în aprecierea situaţiilor critice
Menţinerea relaţiilor de colaborare profesională

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la mentinerea relatiilor de colaborare cu colegii din propriul serviciu si cu cei din alte servicii ale
bibliotecii, în scopul realizării unui climat socio-profesional care să asigure îndeplinirea activitătii, la timp si la
parametrii calitativi corespunzători.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Stabilirea activităţii proprii în cadrul 1.1 Activitatea proprie este stabilită în conformitate cu obiectivele
echipei echipei
1.2 Stabilirea activităţii proprii se bazează pe considerarea competenţei
proprii
1.3 Modificările survenite în situaţii conjuncturale sunt adoptate în mod
2. Derularea schimburilor reciproce de 2.1 Schimburile de servicii de specialitate se desfaşoara într-o maniera
servicii de specialitate armonioasa şi echitabila
2.2 Oferirea de servicii de specialitate se face cu promptitudine şi
profesionalism
2.3 Solicitarea serviciilor de specialitate se realizează în mod documentat
şi cu discernamânt
2.4 Schimburile de servicii de specialitate sunt bazate pe colegialitate şi
amabilitate

Gama de variabile

Obiectivele echipei
- achiziţie
- clasificare / indexare
- depozitare
- verificare colecţii
- promovare

Situaţii conjuncturale
- repartizarea bibliotecarului la o altă secţie / serviciu
- suplinirea temporară a unui coleg
- pregătirea unei recenzii, material promoţional, etc.

Servicii de specialitate
- clasificări / indexări
- schimburi / împrumuturi de documente de bibliotecă, instrumente de bibliotecă, etc.
- cercetare bibliografică
- serviciile oferite de documentarişti

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- autoevaluarea, cunoaşterea propriilor performanţe profesionale
- capacitatea de adaptare la situaţii conjuncturale, comportament în situaţii de stres
- comportamentul în desfăşurarea activităţii în echipă, colegialitatea
- profesionalismul şi operativitatea în derularea schimburilor reciproce de servicii de specialitate în cadrul
bibliotecii
- discernământul şi oportunitatea în solicitarea serviciilor de specialitate
Cunoştinţe :
Noţiuni de biblioteconomie
Perfecţionarea pregătirii profesionale

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la perfectionarea pregătirii profesionale impusă de noua arhitectură a evolutiei cunoasterii, de
dinamica teoriei şi practicii biblioteconomice, a procesului de informare şi documentare, de introducere a noilor
tehnologii de diversificarea si / sau specializarea intereselor de lectură si studiu ale utilizatorilor, de cresterea gradului
de exigentă a acestora si de crearea conditiilor pentru a face fată unui mediu profesional concurential.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Identificarea necesităţii de 1.1 Necesitatea de perfecţionare se determină în funcţie de complexitatea
perfecţionare şi exigentele activitatii curente
1.2 Nevoia de perfecţionare se constată prin
evaluarea responsabilă a calităţii rezultatelor
activităţii
2. Alegerea formei de perfecţionare 2.1 Ofertele de pregătire / perfecţionare sunt investigate cu discernământ

2.2 Alegerea formei de perfecţionare se face printr-o analiză atentă a


3. Participarea la diferite forme de 3.1 Perfecţionarea se realizează prin participare activă, urmărind
perfecţionare permanent obiectivele propuse
3.2 Autoperfecţionarea se realizează continuu prin receptarea promptă a
oricărui gen de informaţie relevantă pentru domeniul de activitate.
3.3 Informaţiile dobândite la diferite forme de perfecţionare sunt aplicate
cu concreteţe în activitatea curentă

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupaţiilor : bibliotecar, bibliograf, documentarist.

Tipuri de obiective ale perfecţionării


- actualizarea şi completarea cunoştinţelor de biblioteconomie
- operare PC, birotică
- actualizarea şi completarea cunoştinţelor de limbi străine
- dobândirea sau completarea cunoştinţelor de management
- accesul la INTERNET

Forme de perfecţionare
- cursuri cu tematică corespunzătoare tipului de obiectiv de perfecţionare
- studiu individual (autoperfecţionare)
- schimburi de experienţă (simpozion, dezbatere, sesiune de comunicări, etc.)
? implicarea activa in asociaţii profesionale

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- realismul cu care se determină nevoia de perfecţionare
- capacitatea de analiză a exigenţelor locului de muncă
- discernământul cu care alege forma de perfecţionare corespunzătoare activităţii proprii
- conştiinciozitatea cu care participă la perfecţionare sau se autoperfecţionează
- exigenţa cu care aplică informaţiile dobândite la perfecţionare
Cunoştinţe :
Biblioteconomie
Management cunoştinţe aplicate
Marketing cunoştinţe aplicate
Limbi străine
Birotică / informatică
Ştiinta informarii
Achiziţia documentelor de bibliotecă

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la achizitia documentelor de bibliotecă prin stabilirea titlurilor, a numărului de exemplare din
fiecare titlu, expedierea comenzilor ferme către furnizori, urmărirea ritmicitătii satisfacerii comenzilor, primirea si
verificarea documentelor livrate

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Întocmirea necesarului de documente 1.1 Preselecţia titlurilor documentelor necesare bibliotecii se face prin
de bibliotecă mijloace specifice
1.2 Compararea titlurilor de achiziţionat cu fondul existent se face prin
consultarea cu atenţie a cataloagelor
1.3 Stabilirea şi definitivarea necesarului se face cu responsabilitate şi
discernământ
2. Lansarea comenzilor către furnizori 2.1 Întocmirea comenzilor se face în conformitate cu prevederile
politicii de achiziţie a bibliotecii
2.2 Transmiterea comenzilor către furnizori se realizează pe căi specifice

2.3 Solicitarea confirmării (verbale sau scrise, după caz) a primirii


3. Primirea şi verificarea comenzilor 3.1 Recepţionarea comenzilor la livrarea lor de către furnizori se face
prin confruntarea cu actele însoţitoare
3.2 Comunicarea neconcordantelor între actele însotitoare şi documentele
livrate se face cu operativitate, prin mijloace specifice
3.3 Verificarea integrităţii fizice a documentelor se face cu atenţie în
vederea înlocuirii celor cu defecte prin semnalarea situaţiei la furnizor, în
timp util
Gama de variabile

Mijloace specifice de preselecţie


- delimitarea atribuţiilor secţiilor şi filialelor (săli de lectură, împrumut la domiciliu, secţii pentru copii, colecţii
speciale)
- raţionalizarea achiziţiilor în cadrul reţelei
- stabilirea categoriilor de documente (carte, publicaţii periodice, discuri, casete audio / video)
- studierea modului de organizare a fondurilor (acces liber la raft, depozite cu circuit închis, fără accesul direct la
ele al utilizatorilor )
- stabilirea gradului de uzură fizică la care sunt supuse anumite părţi ale colecţiilor (cartea pentru copii, lucrările
prevăzute în programele diverselor forme de învăţământ)
- studierea dinamicii solicitărilor(număr de cititori înscrişi, cărţi difuzate, frecvenţa zilnică, circulaţia publicaţiilor
din anumite domenii)

Căi specifice de transmitere a


comenzilor
- comunicarea taloanelor de comandă, a listelor cu anchete prin deplasare la furnizori ,prin fax sau telefonic

Politica de achiziţie
- conform profilului bibliotecii
- conform structurii colecţiilor
- conform colecţiilor existente
- conform spaţiului de depozitare
- conform resurselor financiare existente

Acte însoţitoare
- facturi
- avize sau dispoziţii de livrare
- chitanţe fiscale
- procese verbale

Neconcordanţe
- număr de exemplare
- preţ

Mijloace specifice de comunicare


- telefon, fax
- proces verbal de constatare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- atenţia şi spiritul de observaţie la verificarea comenzilor
- promptitudinea şi eficienţa în relaţiile cu furnizorii
- abilitatea în redactarea cu acurateţe şi claritate a proceselor verbale de constatare şi soluţionarea reclamaţiilor
către furnizori
Cunoştinţe: Noţiuni de marketing
Catalogarea - clasificarea / indexarea documentelor de bibliotecă

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Separarea exemplarului semnal 1.1 Exemplarul semnal este separat din stocul
de documente de bibliotecă corespunzător
fiecărui titlu
1.2 Exemplarul semnal este studiat cu
profesionalism
2. Indexarea documentelor de 2.1 Realizarea indexării documentelor se face
în baza prevederilor standardelor
internaţionale (CZU)
2.2 Clasificarea corectă se realizează prin
aplicarea procedurilor acceptate de practica
biblioteconomică
2.3 Clasificarea se realizează prin raportarea
permanentă la instrumentele de informare din
bibliotecă
3. Cotarea documentelor de bibliotecă 3.1 Tipul de cotare aplicat corespunde tipului
documentelor
3.2 Cotarea şi aşezarea la raft (procese
inseparabile) se realizează prin aplicarea cu
rigurozitate a principiilor de cotare
4. Redactarea fişelor de catalog 4.1 Descrierea bibliografică a documentului de
bibliotecă se face în conformitate cu standarde -
le internaţionale (ISBD)
4.2 Aplicarea normelor ISBD se face cu
atentie şi profesionalism
4.3 Redactarea fişei de catalog se face cu
exactitate, clar şi complet
4.4 Fişele de catalog sunt ordonate şi
intercalate în cataloage prin proceduri
specifice
Gama de variabile

:Standarde de clasificare-indexare :
- clasificarea zecimală universală care suportă permanente modificări aprobate de Comisia Centrală
de clasificare a FID

Proceduri de clasificare :
- precizarea subiectului documentului prin analiza atentă a conţinutului în vederea stabilirii indicelui
CZU
- identificarea indicelui referitor la conţinutul documentului în Tabelele CZU
- stabilirea indicelui

Instrumente de informare :
- cataloagele :alfabetic, sistematic, geografic
- indexul alfabetic al noţiunilor din catalogul sistematic

Tipuri de cotare :
- sistematic - alfabetic (fonduri cu acces liber la raft)
- pe formate (fonduri cu circuit închis, depozite fără accesul direct al cititorilor la ele)

Tipuri de documente :
- cărţi
- publicaţii de muzică tipărită ( partituri)
- discuri
- casete video / audio
- albume de artă

Proceduri specifice de ordonare


a fişelor de catalog :
- introducere în cataloagele tradiţionale (alfabetice pe autori şi titluri, sistematice, pe subiecte)
- introducere în fişiere computerizate

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- capacitatea de analiză şi sinteză în studierea documentelor ce urmează a fi indexate şi catalogate
- profesionalismul, discernământul în clasificarea şi descrierea documentelor de bibliotecă
- creativitatea în compunerea şi alcătuirea indicilor CZU
Cunoştinţe : Cultură generală
Noţiuni de biblioteconomie (surse şi instrumente de informare, catalogare, clasificare)
Standardele de specialitate naţionale şi internaţionale
Depozitarea şi conservarea documentelor de bibliotecă

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Depozitarea şi manipularea 1.1 Documentele de bibliotecă sunt depozitate în spaţii special amenajate,
documentelor de bibliotecă în funcţie de destinaţia lor
1.2 Spaţiile de depozitare sunt utilizate judicios
1.3 Manipularea documentelor de bibliotecă se realizează folosind
mijloace speciale, corespunzatoare cantitatii şi destinatiei
2. Aranjarea documentelor în depozite 2.1 Documentele de bibliotecă sunt aranjate, conform tipului de cotă
stabilit
3.Conservarea documentelor de 3.1 Conservarea documentelor de bibliotecă se face în conformitate cu
bibliotecă normele stabilite
3.2 Condiţiile de conservare sunt corespunzătoare tipului de document de
bibliotecă
3.3 Propunerea spre restaurare şi reconditionare de documente de
bibliotecă se face în funcţie de gradul de deteriorare constatat
Gama de variabile

Mijloace speciale de manipulare


- cărucior
- ascensor
- bandă rulantă

Spaţiu de depozitare
- rafturi pentru cărţi dulapuri
- rafturi speciale pentru discuri casete pentru diafilme
- anvelope pentru diapozitive, etc.

Tipuri de cote
- cota alfanumerică
- cota de format

Destinaţie
- consultare la sală
- împrumut la domiciliu
- audiţie
- vizionare

Norme de conservare
- ferite de umezeală, lumină, temperaturi excesive, manipulări brutale
- să fie păstrate în poziţie verticală (cărţi)
- să fie păstrate în poziţie orizontală (periodice de format mare)
- să fie desprăfuite periodic

Tipuri de documente de bibliotecă


- cărţi, periodice
- discuri, casete audio / video
- filme
- albume de artă

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de organizare în depozitarea , manipularea şi aranjarea documentelor de bibliotecă
- spiritul practic şi judecata la utilizarea judicioasă a spaţiilor de depozitare
- aplicarea normelor de protecţie a muncii şi PSI la operaţiile de depozitare şi conservare
- spiritul de observaţie în selectarea documentelor de bibliotecă ce trebuie restaurate sau recondiţionate
Cunoştinţe : Sisteme de organizare a colecţiilor de bibliotecă
Noţiuni elementare de conservarea şi patologia cărţii
Norme de protecţia muncii şi PSI
Legislaţia naţională (Normele elaborate de Ministerul Culturii) şi internaţională privind conservarea
Evidenţa documentelor de bibliotecă din fonduri

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Pregătirea documentelor pentru 1.1 Documentele de bibliotecă achiziţionate
înregistrare sunt confruntate cu actul însoţitor
1.2 Documentul de bibliotecă este examinat cu
atenţie din punct de vedere al integrităţii
1.3 Operaţiile preliminare se execută pentru
fiecare document de bibliotecă
1.4 Documentele de bibliotecă sunt marcate
prin semnele de proprietate, cotele şi indicii de clasificare corespunzatori
2. Evidenţa primară şi secundară a 2.1 Stocul achiziţionat este înregistrat cu
documentelor de bibliotecă acuratete în RMF - Registrul de Mişcare a
Fondurilor, conform datelor furnizate de actul
însoţitor
2.2 Documentele de bibliotecă sunt înscrise
individual în RI - Registru Inventar, corect,
complet şi lizibil
2.3 Fişa documentului de biblioteca se
completeaza corect şi citet şi se ataşeaza
fiecărui document de bibliotecă
3. Redactarea fişelor de evidenţă 3.1 Fişa de evidenta se întocmeşte pentru
fiecare document de biblioteca cu claritate şi
conform procedurilor
3.2 Fişele topografice întocmite se introduc în
catalogul topografic de evidenţă gestionară în
mod sistematic şi cronologic
4. Eliminarea documentelor din 4.1Selectarea documentelor de bibliotecă
bibliotecă şi din evidenţe pretabile eliminării se face cu discernământ,
conform criteriilor de specialitate
4.2 întocmirea listelor cu documentele elimi
nate se face corect şi complet şi se înainteaza spre aprobare
4.3 Radierea documentelor de bibliotecă din
evidente (RMF şi RI) se face cu atentie, conform procedurilor de
specialitate
4.4 Fişele documentelor de biblioteca radiate
din instrumentele de evidenţă sunt eliminate
prompt din cataloagele bibliotecii
Gama de variabile

Acte însoţitoare :
- borderou
- factură
- chitanţă
- act de donaţie
- proces verbal de transfer
- act de primire

Operaţii preliminare :
- aplicarea bulinei papetare pentru cotă
- aplicarea fişei cu termene de restituire
- completarea fişei proprii documentului de bibliotecă
- fişa cărţii (buletinul cărţii)

Însemne de proprietate :
- ştampila bibliotecii
- număr de inventar

Criterii de eliminare a documentelor de bibliotecă :


- uzură fizică şi morală
- calamităţi naturale
- documente de bibliotecă nerecuperate de la utilizatori şi plătite de gestionari
- transfer la alte biblioteci
- destructurare de fonduri(colecţii)

Documente de evidenţă :
-RMF- consemnarea intrărilor, ieşirilor şi a fondului existent la un moment dat
-RI

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- acurateţea şi spiritul organizatoric la întocmirea evidenţelor documentelor de bibliotecă
- perspicacitatea, atenţia, corectitudinea, simţul estetic în operaţiile pregătitoare înregistrării documentelor de
bibliotecă
- responsabilitatea şi discernământul în selectarea documentelor de bibliotecă pentru eliminare
- acurateţea cu care sunt redactate fişele topografice
- profesionalismul şi rigurozitatea cu care sunt eliminate din evidenţe documentele de bibliotecă destinate acestei
operaţii
Cunoştinţe : Noţiuni de biblioteconomie
Proceduri de specialitate privind evidenţa şi gestionarea colecţiilor
Cunoaşterea tipizatelor de bibliotecă
Metode de lectură rapidă
Operare PC la evidenţa computerizată
Inventarierea fondurilor de bibliotecă

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Verificarea gestionară a fondurilor 1.1 Verificarea gestionară a fondurilor se face
în funcţie de situaţia concretă intervenită
1.2 Verificarea fondurilor se realizează cu
încadrarea în termenul de timp stabilit,
conform tipului de inventariere
1.3 Inventarierea se realizează prin
confruntarea atenta şi responsabila a
fondurilor cu evidenţele scriptice
2. Întocmirea listelor cu documentele 2.1 Rezultatele verificării gestionare se
de bibliotecă lipsă şi a procesului verbal consemnează corect în liste cu documentele de
de constatare bibliotecă lipsă
2.2 Listele cu lipsuri în gestiune se întocmesc
cu acuratete şi obiectivitate
2.3 Procesul verbal de constatare (final) se
întocmeşte cu responsabilitate şi claritate
2.4 Documentele de bibliotecă nerecuperate
până la data inventarierii sunt evidenţiate
distinct pentru procedura de executare silită
Gama de variabile

Fondurile de bibliotecă
- colecţii de documente de bibliotecă
- fonduri fixe (mobilier, birotică, aparatură electronică, etc.)

Situaţii când se impune inventarierea


- calamităţi; efracţii; păstrare necorespunzătoare a documentelor de bibliotecă; schimbare de
gestionar; sustrageri; manipulare defectuoasă

Tipuri de inventariere
- periodică în funcţie de mărimea fondului
- de necesitate

Compartiment de specialitate
- financiar-contabil
-CFI
- administrativ
- conducerea bibliotecii

Evidenţe
- contabile
- primare
- secundare
- împrumuturi la utilizatori
- achiziţii

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- responsabilitatea şi corectitudinea cu care se efectuează verificarea gestionară
- operativitatea în inventariere pentru încadrarea în termenul stabilit
- corectitudinea în consemnarea rezultatelor inventarierii
- acurateţea în completarea listelor de inventar
Cunoştinţe : Noţiuni de contabilitate
Noţiuni de gestiune fonduri
Noţiuni de calcul matematic
Cunoaşterea legislaţiei în vigoare
Cunoaşterea procedurilor de inventariere
Promovarea produselor / serviciilor bibliotecii

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Elaborarea materialelor şi 1.1 Materialele şi instrumentele de promovare şi propaganda sunt
instrumentelor de promovare elaborate în functie de caracteristicile publicului tinta şi de resursele
materiale alocate
1.2 Materialele şi instrumentele de promovare sunt realizate prin
colaborarea permanenta cu specialiştii
1.3 Materialele redactate sunt clare, concise, relevante conform regulilor
de persuasiune şi de reclama / publicitate
2.Alegerea modalităţilor de promovare 2.1 Opţiunea pentru o anumită modalitate de promovare sau propagandă
se face în funcţie de tipul de produs / serviciu care urmează să fie lansat
2.2 Modalitatea de promovare a produselor / serviciilor bibliotecii se
stabileşte diferentiat în functie de publicul tinta şi de continutul mesajului
transmis
2.3 Modalitatea de promovare a produselor / serviciilor bibliotecii este
aleasa în functie de evenimente şi conjunctura
3. Prezentarea produselor şi serviciilor 3.1 Difuzarea materialelor promoţionale se face cu discernământ în
bibliotecii funcţie de interesul real al publicului ţintă
3.2 Prezentarea produselor / serviciilor bibliotecii se face în mod
oportun, cu claritate, şi profesionalism
Gama de variabile

Tipuri de produse de bibliotecă :


- cu caracter ştiinţific
- durabile
- perisabile
- în serie
- unicat
- de necesitate
- de lux
Tipuri de servicii :
- consultarea documentelor de bibliotecă în sălile de lectură
- împrumut la domiciliu
- împrumut interbibliotecar (local, naţional, internaţional)
- acces direct la documentele de bibliotecă
- de referinţă
- de orientare
- de informare curentă
- de traducere
- de informare bibliografică
- de reprografiere (copii xerox)
- diseminarea selectivă a informaţiilor (DSI)
- gratuite / cu plată
-INTRANET
-INTERNET

Caracteristicile grupului ţintă :


- utilizatori reali / potenţiali
- formarea socio-profesională
- gradul de specializare

Evenimente şi conjunctură :
- aniversări
- comemorări
- lansări de carte, disc, casete
- vizite ale diferitelor categorii de utilizatori
- seri literare, muzicale, etc.
- relaţia directă / personalizată dintre utilizator şi bibliotecar (relaţia curentă cu publicul)

Tipuri de publicitate :
- videopublicitate
- audio
- texte publicitare pentru presa scrisă

Modalităţi de promovare
(canale publicitare) :
- presa scrisă
-TV
- radio

Tipuri de materiale şi instrumente de promovare şi propagandă :


- anunţuri în presă
- recenzii
- referate
- pliante
- afişe
- breviare metodologice
- ghidul bibliotecii
- liste / vitrine cu noutăţi
- vizite organizate la biblioteci
- demonstraţii
- acţiuni de tipul “Zilele bibliotecii” sau “Zilele informării”

Specialişti în redactarea materialelor promoţionale :


- graficieni
- designeri
- tehnoredactori
- redactori
Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- imaginaţia, creativitatea şi originalitatea la elaborarea materialelor şi instrumentelor de promovare şi
propagandă a produselor / serviciilor bibliotecii
- acurateţea, concizia şi coerenţa materialului promoţional elaborat
- funcţionalitatea şi calitatea relaţiei dintre bibliotecar şi utilizator în activitatea de prezentare a produselor /
serviciilor bibliotecii
- calitatea şi consistenţa relaţiei dintre bibliotecar şi reprezentanţii canalelor publicitare
Cunoştinţe : Produse / servicii oferite de bibliotecă
Reguli de persuasiune, reclamă / publicitate (noţiuni)
Prospectarea pieţei editoriale

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Consultarea gamei de surse de 1.1 Procurarea surselor de informare editorială se face prin proceduri
informare ale pieţei editoriale specifice
1.2 Consultarea surselor de informare se face atent şi selectiv, în functie
de politica de achiziţie a bibliotecii
2.Investigarea (Analizarea) ofertelor 2.1 Ofertele existente în sursele de informare consultate sunt analizate în
de documente de bibliotecă conformitate cu prevederile politicii de achiziţie a bibliotecii
2.2 Analiza ofertelor de documente de bibliotecă se face atent, apelând
permanent la instrumentele de informare din bibliotecă
2.3 Propunerea precomenzii se face pe baza
rezultatelor analizei ofertelor, ţinându-se seama de nevoile utilizatorilor
reali şi potentiali (prin permanenta comunicare cu aceştia)
Gama de variabile

Surse de informare editorială :


- ancheta de tiraj
- proiecte de planuri editoriale
- exemplarul de semnalare statistică
- cataloage de presă; cataloage de edituri
- bibliografii locale, naţionale, pe domenii de specialitate
- fişa tipărită
- rubrici bibliografice şi de semnalare publicate în ziare şi reviste
- reviste specializate editate de Ministerul Culturii : Universul cărţii(rubrica Bibliografie)
- navigarea în baze de date specializate româneşti şi străine
- târgurile de carte naţionale şi internaţionale

Proceduri specifice de procurare :


- solicitare verbală / telefonică
- oferte transmise periodic de edituri
- corespondenţă cu editurile

Politica de achiziţii :
- conform profilului bibliotecii
- conform structurii colecţiilor
- conform colecţiilor existente
- conform spaţiului de depozitare
- conform bugetului alocat

Instrumente de informare :
- cataloage de bibliotecă
- surse computerizate
- anuare
- liste bibliografice

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- capacitatea de selecţie şi spiritul critic în consultarea surselor de informare ale pieţei editoriale
- capacitatea de analiză a ofertelor furnizorilor
- profesionalismul în aplicarea politicii de achiziţie a bibliotecii
Cunoştinţe : Politica de achiziţie a bibliotecii
Proceduri specifice de procurare
Surse de informare
Instrumente de informare
Planificarea activităţii proprii

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Identificarea obiectivelor 1.1 Sarcinile sunt analizate cu atentie şi responsabilitate pentru evaluarea
corecta a conditiilor şi posibilitatilor de realizare
1.2 Etapele de realizare sunt stabilite corect şi realist în functie de
complexitatea lucrarilor şi a termenului de finalizare
2.Întocmirea programului de activităţi 2.1 Programul este stabilit în mod realist, pe etape şi termene
intermediare de desfaşurare a activitatii
2.2Programul este întocmit cu luarea în considerare a unor situaţii
neprevăzute
2.3Întocmirea programului se face cu responsabilitate, pentru a fi
asigurată respectarea termenelor
3. Verificarea şi revizuirea programului 3.1Programul este verificat cu atenţie, periodic, pentru încadrarea în
termenele stabilite
3.2 Revizuirea programului se face în cazul intervenţiei unor condiţii
speciale
3.3Termenele revizuite sunt corelate permanent cu termenele celorlalte
etapele de realizare
3.4 Termenele revizuite sunt anuntate şi aprobate de şeful ierarhic.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupaţiilor : bibliotecar, bibliograf, documentarist.

Lucrări :
- specifice ocupaţiei de bibliotecar : achiziţie, clasificare / indexare
- lucrări / studii / cercetări bibliografice
- materiale documentare

Condiţii speciale ce pot interveni :


- redistribuirea sarcinilor / responsabilităţilor
- absenteism
- calamităţi

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- corecta identificare a obiectivelor din planul de activitate
- rigurozitatea şi realismul la întocmirea programului de activitate
- responsabilitatea şi receptivitatea în verificarea şi revizuirea programului
- capacitatea de analiză şi evaluare a sarcinilor în vederea stabilirii corecte a termenelor de realizare
- capacitatea de adaptare la lucrul în echipă
Cunoştinţe :
Noţiuni de planificare şi organizare
Norme de timp privind execuţia activităţilor / operaţiunilor
Acordarea de consultanţă utilizatorului

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Instruirea utilizatorului privind 1.1 Prezentarea instrumentelor de informare în bibliotecă se face în
modul de utilizare a instrumentelor de raport cu domeniul de interes al utilizatorului
informare 1.2 Alegerea instrumentului de informare adecvat se face în consens cu
cerinţele utilizatorului
1.3 Utilizatorul este instruit asupra modului de utilizare a instrumentelor
de informare în biblioteca cu rabdare şi calm, apelând la demonstratii
2. Îndrumarea utilizatorului în alegerea 2.1 Utilizatorul este îndrumat cu profesionalism şi solicitudine pentru
documentelor de bibliotecă găsirea documentului de bibliotecă de care are nevoie
2.2 Prezentarea unor documente de bibliotecă recent achiziţionate se face
prin punerea în contact a utilizatorului cu fişierul de noutati
2.3 Îndrumarea utilizatorului spre consultarea unor colecţii speciale se
face cu profesionalism.
3.Recomandarea consultării altor 3.1 Recomandarea consultării colecţiilor aparţinând altor biblioteci se
surse de informare face în mod documentat, corespunzător domeniului de interes al
utilizatorului
3.2 Recomandarea contactării unor servicii specializate de informare se

Gama de variabile

Instrumente de informare în bibliotecă :


- cataloage
- liste bibliografice
- ghiduri
- anuare
- fişier noutăţi
- listinguri (computerizate)

Colecţii speciale :
- literatură de referinţă(dicţionare, enciclopedii, tratate)
- colecţii rare sau de patrimoniu

Biblioteci :
- Biblioteca Naţională a României
- Biblioteca Academiei Române

Servicii specializate de informare :


- studii şi cercetări bibliografice
- servicii de arhivă
- servicii de documentare
- centre de informare şi documentare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- răbdarea şi bunăvoinţa la instruirea utilizatorului pentru folosirea instrumentelor de informare şi la alegerea
documentelor de bibliotecă conform tematicii
- solicitudinea cu care recomandă utilizatorului servicii specializate de informare
- răbdarea şi profesionalismul cu care îndrumă utilizatorul pentru realizarea cerinţelor acestuia Cunoştinţe :
Cultură generală
Noţiuni de biblioteconomie
Comunicarea cu utilizatorul

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Întâmpinarea utilizatorului 1.1 Utilizatorul este întâmpinat cu solicitudine , într-o manieră deschisă
şi politicoasa
1.2 Relaţia cu utilizatorul se derulează direct, personalizat, adaptată
profilului, atitudinii şi conduitei acestuia în raport cu biblioteca
1.3 Răspunsurile la întrebările formulate de utilizator sunt prompte, clare
şi coerente
2. Prezentarea bibliotecii şi a 2.1 Sectiile bibliotecii sunt prezentate cu solicitudine şi profesionalism
Regulamentului de organizare şi 2.2 Serviciile pentru public sunt expuse cu claritate în funcţie de interesul
funcţionare a acesteia manifestat de utilizator
2.3 Regulamentul de organizare şi functionare a bibliotecii este prezentat
în raport cu tipul de secţii / spaţii de lectură agreat de utilizator
3. Identificarea profilului şi a 3.1 Identificarea domeniului de interes se realizează printr-o evaluare
domeniului de interes ale utilizatorului corectă a tipului de probleme formulate de utilizator.
3.2 Cerintele utilizatorului sunt identificate corect şi cu profesionalism în
raport cu profilul şi domeniul de interes specifice acestuia
3.3 Cerintele utilizatorului se identifica prin metode şi tehnici specifice

Gama de variabile

Profil socio-profesional :
- copii, tineret,
- pensionari
- elevi, studenţi
- intelectuali
- muncitori, etc.
Domenii de interes:
- enciclopedic
- beletristic
- artă (muzică, pictură, film, etc.)
Tipuri de secţii / spaţii de lectură :
- literatură şcolară
- literatură tehnico-ştiinţifică
- artă
- informare - documentare / PC
- sală de lectură / audiţie
Tehnici specifice(de investigare)
- observaţie
- chestionar scris
- conversaţie
- experiment

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- amabilitatea şi politeţea manifestate în relaţiile cu utilizatorul
- stilul şi claritatea expunerii la prezentarea bibliotecii şi a Regulamentului de funcţionare
- eficienţa comunicării în identificarea corectă a cerinţelor utilizatorului
- capacitatea de adaptare la specificul utilizatorului
Cunoştinţe: Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii
Structura bibliotecii
Noţiuni generale de psihologie
Oferirea documentelor de bibliotecă spre împrumut utilizatorului

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la oferirea spre împrumut a documentelor de bibliotecă solicitate de utilizatori, activitate
concretizată prin stabilirea conditiilor de împrumut si evidentierea scriptică a acestuia , prin recuperarea si
verificarea stării fizice a documentelor de bibliotecă împrumutate cititorului.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Stabilirea condiţiilor de împrumut 1.1Utilizatorul este informat în legatura cu drepturile, obligatiile şi
condiţiile de împrumut
1.2 Termenul de restituire a documentului de bibliotecă împrumutat este
comunicat utilizatorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului
de împrumut
1.3 Obligaţiile ce revin utilizatorului, referitoare la documentul de
bibliotecă împrumutat, sunt comunicate cu claritate
2.Completarea formularelor la 2.1 Fişa contract de împrumut este completata lizibil, corect şi complet
împrumutul documentelor de bibliotecă cu datele de pe documentul de identitate al utilizatorului
2.2 Fişa fiecarui document de biblioteca împrumutat este completata
conform procedurilor şi este semnata de utilizator
2.3 Fişele contract ale utilizatorilor sunt ordonate, în raport cu termenul
de restituire stabilit, numeric sau alfabetic
3.Recuperarea documentelor de 3.1 Restituirea documentelor de bibliotecă împrumutate se operează
bibliotecă împrumutate corect în fişele de împrumut
3.2 Documentele de bibliotecă restituite se reintroduc la raftul
corespunzător
3.3 Documentele de bibliotecă nerestituite la termen sunt evidenţiate
separat într-un fişier al restantierilor
4. Verificarea stării fizice a 4.1 Integritatea documentelor de bibliotecă este verificată în momentul
documentelor de bibliotecă restituite restituirii, în prezenţa utilizatorului
4.2 Utilizatorul este sancţionat, în cazul deteriorării documentului de
bibliotecă, prin aplicarea măsurilor din Regulamentul de funcţionare a
bibliotecii sau a altor acte normative în vigoare

Gama de variabile

Condiţii de împrumut :
- consultare la sala de lectură (audiţie, vizionare)
- împrumut la domiciliu

Tipizate de bibliotecă :
- fişa contract de împrumut
- fişa documentului de bibliotecă
- permis de bibliotecă

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :
- modul de conştientizare a utilizatorului asupra condiţiilor de împrumut prevăzute în Regulamentul bibliotecii
- comunicarea eficientă cu utilizatorul în activitatea de împrumut a documentelor de bibliotecă
- atenţia şi minuţiozitatea la verificarea documentelor de bibliotecă restituite
- corectitudinea la completarea formularelor
Cunoştinţe : Regulamentul de împrumut al bibliotecii
Noţiuni de biblioteconomie