Sunteți pe pagina 1din 133
Dr. Zenovia Niculescu LIMBAJE DE INDEXARE CU STRUCTURA IERARHICA Curs universitar EDITIA ASOCIATIA mRLIOTECARILOR DIY ISBN 973-0-0 1037-4 ABBR, B.C.U. Bucureatl IU ¢20040597 ARGUMENT Porind dela premisa cf in epoca informational a incepu- tului de mileniu, omul va putea ezista presiuni iminente a acesteia,printrosistematizate riguroasi a cunosinielor gi pre tire mulidiseplinara in perimeteal comunicayonal, estima © problemaica organzari si indexdeli publicailor poate ofer! Soloii conceptuale si pragmatice in regisirea eficientd a ‘nfarmailor, ‘Acest cus praxiologic si metodologic privind teorile si tebnicile de indexare a publicatior, organieat intro structurh ‘modular, propune un ansamblu de concepts. categoi,princ- pli, metode gi stati, grupate in 15 ari curielare, care vi vizio ingelegere aprofundata » complenitii si specificity domeniul de prof Proicetarea in diacronia mesajuui, a genezei sia dimen- iui inforeaionale a strturirisistematice a cir, precum si relevareamultcipiai preoeupiilor pragmatice.privind clasiticarea biblotecar-bbliogafie’, got adiuga noi ijelegeri ale motivafei, conceptci si metodologiet acessia, in sensul continu i capaci de inovati, Din perspective biblioteconomics, ideea de clasificare a ‘corespuns unorceringe pragmatce de aranjare a calor, cu att ‘mai mule cu et numieul acesora se multiple’ int propor tionalitate direct cu evoluia cud. Inacest sens, realizim o schifd evolutivd a comceptulul de clasificar, in difertele sale semniicai eu care -2 operat in ‘cadrul organiza biblotcilor. © evolute aidel de organizar, into primis acceptin, cea de ranjre,o regasim ineepind din momentul in care colee- tile uneibibliteci ~inditerent de uportal material al acestora— fu crsscut tumeric si sa resimjt absenja unui criteria de 5 ‘ordonate si rgisie a diferitelor lure, Pe de alts pare, un fap posibil este, desigur, into perspectv8 pe termen lung, identi ‘area unor formuliri operational in ordonares publicajilor. De asemenca, se va argumenta ideea c& semnifiewia formativé 3 lasificiri tezauruo: informational al poblicafilot apare i mo- ‘ment in eare cataloagele de biblioteca sunt intosmite diec- tionat spre cistri si devin asl, instramente intlectale pena ‘lecturd opjionala. Indubitabil,catalogul de bibliotecd, in care se regiseste un confinut informafional structurat pe anumite enter, eect preocupirileculturale si since ale epocii respective, precam stun anumit tip de atitadine fat de pastrare, dar gi valorificaea spiritual universe. In aceast drei, asstim la fenomene de cavzalitate jnre dimensiunea practicd a preacupilor de structuare a informatio si elaborareasistemelor clasie de cla- siflate a publicafillor, care parcurg o traiecorie intre genezi — ‘mogtenire valried — proiectare~inovare ‘Abordind concepul de sistem, genezaclasiicri bibiow- car bibliografie, ino accepfune global de organiza a co- leoilor, dincolo de valorea epstemologicd gi cultural, reflect conexiunea ate paticulaiii:funeionale ~cerinfe de organi- zate a colefilor3iregisitea cirilor dupa conjinut; structurale factor! umani implica in acest proces: biblioteca gi cttori; Fctoriistoric i cultural: evenimenteistorice,fenomene cult rale, dinamica scrisulu si a cit; operaionale ~ aranjarea ciqior dupa format, tematic 5 alfabetc. Dec, avind ca punet e plecare necestatea organiza coletilor, fuxul informa: sional est determinat si influenat de datele de ansamblaintrin- sei (cane, bibliotet) si extrinsee (epoca, evenimenteeultural= ‘tinjice) flat int- puterica si dinamic® inerconexiune. Circutu: praxilogic al clasticri de bbliotec, raporat ln conceptul de sistem, demonstreazi ci geneza clasificiri bibl otecar-bibliografice aparjine uni cimp informational complex, 6 {in cada ciruia 2 operat 0 multitudine de variable: parame istorco-socialis1 cultural; evolutia gi dnamica publicailo; concep $i pincpit ilozoRce si stimifie; modaliii pragma tice de aanjare si ordonare a cil. Fira indoials, apariia si evolusa clasificiritbibliologice cst rezulatul construct al preocupirilor pragmatice de organi ate a colerilr, care au avut o deschidere b-diecyonali: sist ‘matizarea colecilor si orientarea informational acittorulu. [a acest context, ceretarea diacronied gi sincronied a preoeupirior prvind strcturafea tematied a Tuertilor din biilioteci i cata Toagele de profil, ne ingAduie s4 argumentim c& difertele for rule de clasificare bibiotecar-bibliografied au apirut pe fan dalul amplificai gi diversifetiinformatior, iat-o consecute cu orizootl de asteptare al ettoruli epoca modem, clasticarea colefilr de biblitec8 a cunoscut © experienfdepistemologie’ ce a determinat concep: tualizarea si erstalizarea unor paradigme specfice strecturiii sintematice a fondului de publica, corelaive confinutul te- matical fecirei ein. De fap, sistem de clasificare a publica- filor au fost rispunsul teoresc Ia praxisul din ordonarca si sistematigarea luctrilor di bibilotc azat pe reperele gnoseologice prezentte, acest curs oferé structrilogico-metodologice formative side intruie, circum- serie strategie} cognitive a Timbajelor de indexare cu structurd serach, ‘TABEL SINOPTIC AL MODULELOR DE CURS Be “Tiere modaeor Geneza gi teoia clastic de biblioteca Limbaje de indexare cu structur ierarhie 3, | Clasifcarea Zecimala Universal (CU) 4, | €Z.U. in plan ioterational gi nafional 5. Arhitecturasistemuini CZ.U. 6.| Coraeteristctfeyionale ale sstemulul C2. 7, | Clasa 0~ Generali 8, | Clasa I~ Filozotie 9, | Clasa 2 Religie 10. | Clasa 3~ Sting sociale 11, | Clasa $~ Matematica. Stije naturale 12 | Clas 6 ~ ting apicate 15, | Clasa 7 An. Acitecturd, Fotografie. Muzica 14, Clasa 8 Lingyisticd. Fiologie. Literatura 15, | Clase 9 Istrie. Biograte. Geograie 8 Modulul 1: Genera si teoria clasificarii de bibliotect taba snap Wr Tema pee Siac omar Tir volala peoninrfor pagan | Ar Evo peoeparior de indclifatendebibies | sais Antti BB Prive evolu preceptor de ccieae Cities mie TE] Respect evo pind con [ Comet wor sae ‘pte sizerwlor deel | su prin de cal Sibtecartigrek | cre di permet! ssl Te coli. Bi Atordtt rtoologie se lai ibe ‘sien de bbites. TT Ror acon vanala | A Cmmeeal pee ‘ermoaope de nti a ls | a sem erin debts 8 Sister genus TH] Pri ont a er oe Does con gaan se recor pragmatic ibete- shige ‘Modulul 1: Genera si teoria clasificdrii de bi joteca. Tema 1.1: Exolutia preocupirilor pragmatice priving clasificarea de biblioted, 1. Obicetivele operat 1.1. Obiective cognitive. 0. Cunoasteresanaliicd a geneze clasifcri bibliotecar- bibliograi (0 Identificaree, in diacronia messjuli, a prinipalelor ‘tape al evoluiel preseupailor pragmatice de ordonare« publi capilr. :;.Relevarea itierarulei semificaiv al. reprezentiri ragmatice a concep declasitieatebiblotecar-bibliografics «.Canoasterea principalelor cataloage ale bibliteilor ‘nportante din Antichitate, Evel Medi, Perioada Moderna Os. Infelepetea sprofundata @ evolue cataloagelor bibl ‘oteilorrominesti 0, Percepereaadecvati aide de organizare& coletilor e publica 1.2, Obieetive afective 0: Sporiea competenei print motivate valoric a pro- Fesiei de biblotecar male, IL Metodologiadidactict. 2, Metode. Procedee. 2.2. Material didactic. 1 Prelegere, Schome de clasifcae 2, Desbaterea maicutic8. 2. Plane ‘Structura organizatoricd i tematic, 3.1, Seeventa inal, 1. Stabiliteaunei relat comunicatonaleprofesor-cursan 2. Captarea atenjici cusanjlr, 0 3.2. Seeventa median’, 1, Prezentaree problemelor pe baza cirora se va structura Drelegerea 2.Reactilizarea cunostnfelor generale ale cursanjilor privind trinomul:eulurd~ ciizaqie—bibliotec. 5, Stbiliea caractristclor socio-culturale predominante ale Antichitjit, Evului Mediu gi Perioadet Moderne, IV. Conjinutul ideatic si tematic al prelegerti: .Evoluia preocupirilor pragmatice privind claificarea de Dlioreca, ificare in Antichitate, A. Rvolutia preocupatilor deel 1. Semnalareaprimelor aejlunteate pot fi considerate ca incipiente preocupir de gindie in-o viziune de ordonare in sistema lcerilorbbilteilor, 2. Perspectva gnoseologics in dezviuirea perceperti or ini universe" eflecat in diferitele opiuni de aranjare a lor in bibliotei 3. Ideea condition intre aparijia, dezvoltres bibliot cilor si diferitele modele de ordonare a cio. 4.ltinerarul semmificativ al reprezentirii pragmatice a concept elsitiedri de biblotes 4.1. Biblioteca din Ninive © lui Assurbanipal (668-626 fem) ~ scatalogul pe plici de Jue cu note in serere evs neiforma 4.2 Biblioteca din Bdfu— ,Casa Paprusul* ~ catalogsl