Sunteți pe pagina 1din 10

See

discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/295907531

Tratat de biblioteconomie Vol. I:


Biblioteconomie general

Book January 2013


DOI: 10.13140/RG.2.1.2938.8566

CITATIONS READS

0 731

11 authors, including:

Mihai Constantinescu Robert Coravu


University of Bucharest University of Bucharest
5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS 25 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE SEE PROFILE

Agnes Erich
Valahia University of Trgoviste
14 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Robert Coravu on 26 February 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


CUPRINS

INTRODUCERE

CAP. 1. ISTORIA CRII l A BIBLIOTECILOR

L A U R E N I U AVRAM
Istoria scrisului
Introducere
nceputuri
Petroglifele

Nodurile

Crestturile

Mrcile de proprietate

Tatuajele

Scrieri analitice
Scrierea cuneiform

Scrierea egiptean

Scrierea chinez

Scrierea rongorongo

Scrierea japonez

Scrierile fonetice

Scrierea paleomoabitic

Scrierea ugaritic

Scrieri protosinaitice

Inscripiile de la Byblos

Scrieri feniciene

Scrierea paleoebraic

Scrierea arab
CUPRINS

S i s t e m e l e de scriere i n d i e n e 44
Alfabetele propriu-zise ( c o n s o n a n t i c e i vocalice) 45
Alfabetul armean . , 48

Alfabetul georgian 48

Scrierea runic 48

Alfabetul latin 49

Alfabetul chirilic 50

Note legate de istoria crtii 55


n t r e antic i m e d i e v a l 59

EMILIAN CORNEANU
Scrisul i cartea pe teritoriile locuite de romni 67
I n t r o d u c e r e i precizri t e r m i n o l o g i c e 67
S c u r t istorie a scrisului n teritoriile locuite de r o m n i 68
Precursorii scrisului 69
Obiectele simbolice 69

Semnele mnemonice sau mnemotehnice 70

Pictografia 71

Cele mai v e c h i u r m e ale scrisului n spaiul r o m n e s c -


certitudini i c o n t r o v e r s e 72
Pictograme evoluate 72

Scrierea geto-dacilor i perioada cuceririi romane 73

Scrieri i scriitori proto-romni 74

Alfabetul latin n spaiul r o m n e s c 75


Alfabetul g r e c la noi 75
Alfabetul chirilic i l i m b a s l a v o n - principalele v e h i c u l e
ale culturii n spaiul r o m n e s c m e d i e v a l 76
E l e m e n t e de istoria crii r o m n e t i 78
n c e p u t u r i l e crii m a n u s c r i s e 78
Primii tipografi n spaiul r o m n e s c (secolul al XVI-lea) 81
ara Romneasc 81

Transilvania 82

8
CUPRINS

C a r t e a r o m n e a s c n secolul al XVII-lea 86
Cartea manuscris 86

Cartea tiprit 88

Tiparul n ara Romneasc 89

Tiparul n Transilvania 89

Tiparul n Moldova 90

C a r t e a r o m n e a s c n s e c o l u l al XVIII-lea 91
Cartea manuscris 91

Cartea tiprit 92

Cartea romneasc veche" i modern"


n secolul al XlX-lea 94
Cartea p e n t r u toi" -
primele decenii ale secolului al XX-lea 98
Carte, edituri, tipografii de stat n R o m n i a c o m u n i s t oo
Cartea romneasc contemporan 101
AGNES ERICH
Tehnologiile crtii ws
Faza p r e m e r g t o a r e apariiei tiparului 106
T i p r i r e a cu p l a c de l e m n s a u t a b e l a r 107
P r e m i s e privind d e s c o p e r i r e a c a r a c t e r e l o r mobile 108
Ipoteze a s u p r a inveniei tiparului 109
J o h a n n e s G e n s f l e i s c h , zis G u t e n b e r g no
Activitatea tipografic 111

Procedura de tiprire 112

I n c u n a b u l e l e i s e m n i f i c a i a lor 113
C o n t e m p o r a n i i lui G u t e n b e r g HS
Caracteristicile tipriturilor din aceast perioad 116

Principalele c e n t r e tipografice din G e r m a n i a


n p e r i o a d a de n c e p u t a tiparului 117
n c e p u t u r i l e activitii tipografice n Italia 119
n c e p u t u r i l e activitii tipografice n Frana 120
n c e p u t u r i l e activitii tipografice n S p a n i a 122

9
CUPRINS

n c e p u t u r i l e activitii tipografice n A n g l i a 123


n c e p u t u r i l e activitii tipografice n Belgia 124
n c e p u t u r i l e activitii tipografice n O l a n d a 124
Arta tipografic n p e r i o a d a n c e p u t u r i l o r
i reprezentanii a c e s t e i a 125
Apariia tiparului glagolitic i centrele lui
de d e z v o l t a r e n s e c o l e l e al XV-lea i al XVI-lea 126
Primele c e n t r e ale tiparului chirilic n E u r o p a 127

GHEORGHE B U L U
Apariia i dezvoltarea bibliotecilor 131
N a t e r e a bibliotecii: Antichitatea 132
L u m e a bibliotecilor m e d i e v a l e 138
Revoluiile renaterii 144
S u b s e m n u l luminilor 149
D e m o c r a t i z a r e a bibliotecii s e c o l u l al XlX-lea 254
Biblioteca secolului XX - noi misiuni 160
VICTOR P E T R E S C U
Apariia i dezvoltarea bibliotecilor romneti
(pe actualul teritoriu al Romniei) 169
n c e p u t u r i n n e g u r a v r e m i l o r 169
Din Evul M e d i u s p r e R e f o r m i R e n a t e r e 171
C o n t i n u i t a t e i dezvoltare Apariia unor noi p r e o c u p r i 175
E m a n c i p a r e a i d e z v o l t a r e a cultural a societii r o m n e t i 181
n c e p u t de s e c o l XX. Realizri i c o n t r o v e r s e 190
De la ultima conflagraie m o n d i a l la c o n t e m p o r a n e i t a t e 198
VICTOR P E T R E S C U
Biblioteci romneti contemporane 205
Biblioteca - instituie cultural 205
Dispoziiile g e n e r a l e ale legii bibliotecilor 207
S i s t e m u l naional actual de biblioteci 208
Biblioteca Naional a R o m n i e i 209
Biblioteca A c a d e m i e i R o m n e 211

10
CUPRINS

Bibliotecile universitare 212


Bibliotecile specializate 214
Bibliotecile publice 215
Bibliotecile c o l a r e 217
P e r s o n a l . M a n a g e m e n t . Statistici 218
Relaia bibliotec-reea-colectivitate 219
ALEXANDRA ANTAL
Arhitectura bibliotecilor 223
introducere 223
Biblioteci clasice 224
Biblioteci m o d e r n e 236
Proiectarea unei biblioteci 237
Elaborarea scenariilor de fezabilitate 237

Identificarea serviciilor 238

Ansambluri funcionale. Schema funcional 238

Dimensionarea spaiilor 239

Mobilarea spaiilor 240

Includerea n proiect a performanelor arhitecturale i tehnice 241

Redactarea proiectului 241

C o n s t r u c i a de biblioteci n spaii preexistente 242


C o n s t r u c i a de biblioteci n spaii noi 257
Concluzii 265

CAP. 2. B I B L I O T E C O N O M I E UNIVERSAL

MIRCEA REGNEAL
Introducere n biblioteconomie 271
Terminologie 271
Definiii 272
E t a p e n evoluia biblioteconomiei 275
Antichitatea 275

Evul Mediu 279

11
CUPRINS

Epoca modern 281

Secolele a! XVII-lea i al XVIII-lea 281

Secolul al XlX-lea 286

Secolul al XX-lea 290

Pregtirea profesional 301

Bibliotecarul c o n t e m p o r a n 305

Cerine 307

Generaii 310

MIRCEA REGNEAL
Asociaii profesionale 319
Statele Unite ale Americii 319

Marea Britanie 324

Germania 326

Frana 328

MIHAI CONSTANTINESCU
Organizaii internaionale - IFLA 333
S c u r t istoric 334

S t r u c t u r a IFLA 335

Programe fundamentale ale IFLA 336

Programe Fundamentale IFLA care i-au ncheiat activitatea 337

SILVIU CONSTANTIN NEDELCU


Organizaii internaionale - EBLIDA 34i
S c u r t istoric 341

Obiective 342

Activitji 342

Membri 343

Tipuri de membri 343

Drepturile i obligaiile membrilor 343

Organismele de conducere 343

Consiliul 343

Comitetul executiv 344

12
CUPRINS

Secretariatul 344

Preedintele 345

Resursele financiare 345

Grupuri de experi 345

EGCIS 345

EGIL 346

Programele EBLIDA 346

ECUP 346

CECUP 347

Publicaiile E B L I D A 347

MIRCEA REGNEAL
Unesco i accesul mondial la documente i informaii 349
Introducere 349

Constituire 350

Principii de aciune 350

Acorduri internaionale privind

libera circulaie a publicaiilor 352

Primele proiecte 355

Index translationum 355

Vocabularium bibliothecarii 355

Standardizarea tehnicilor aplicate la publicaii 357

Controlul bibliografic 358

Centre naionale i regionale de bibliografie 360

Mari proiecte 362

Sistemul Mondial de Informare tiinific (UNISIST) 362

Programul General de Informare (PGI) 363

Memoria Umanitii 364

Informaia pentru toi (IFAP) 366


NICOLAIE C O N S T A N T I N E S C U
Prezena bibliotecilor n politicile Uniunii Europene 369
Introducere 369
CUPRINS

C o n t e x t u l politic al acquis-ului e u r o p e a n 370


Principii eseniale 371
A d a p t a r e a bibliotecilor la politicile Uniunii E u r o p e n e 372
Punctul de pornire - Principiile de la L u n d 373
Punctul sensibil - drepturile de autor 374
De la Principiile de la L u n d la N o u a R e n a t e r e :
a d u c e r e a patrimoniului cultural online 375
(2010 - un spa|iu i n f o r m a i o n a l c o m u n 378
Concluzii 382

CAP. 3. B I B L I O T E C O N O M I E R O M N E A S C

De la nceputuri pn la sfritul
celui de-al Doilea Rzboi Mondial
GHEORGHE B U L U
Evoluia biblioteconomiei 389
S c u r t istoric al legislaiei de biblioteca 390
tiina bibliotecilor s a u b i b l i o t e c o n o m i a 392
Profesia de bibliotecar. M e t o d o l o g i e i tehnici 398
O profesie cu tradiie 398

Crturari i bibliotecari 399

O etap de modernizare 400

Tendine i dezvoltri n metodologia i tehnicile biblioteconomice 403

Lucrri d e referin 407


n v m n t u l bibliologic 414
Asociaii p r o f e s i o n a l e 418

Perioada comunist
MIRCEA REGNEAL
Legislaia romneasc de bibliotec n perioada comunist 1950-1989 423

Perioada postcomunist
R O B E R T CORAVU
Evoluia biblioteconomiei 435

14
CUPRINS

Introducere 435
Legislaia 437
n v m n t u l de specialitate 446
Introducere 446

nvmntul biblioteconomie la Bucureti 448

nvmntul biblioteconomie la Ciuj-Napoca 449

nvmntul biblioteconomie la Timioara 450

nvmntul biblioteconomie la Sibiu 450

nvmntul biblioteconomie ia Braov 451

nvmntul biblioteconomie la Trgovite 451

nvmntul biblioteconomie la Oradea 452

nvmntul biblioteconomie la Suceava 452

Perspectivele nvmntului biblioteconomie romnesc 452

Literatura de specialitate 453


Monografii 454

Publicaii seriale 456

Asociaiile profesionale 460


Asociaia Bibliotecarilor din nvmnt -
Romnia (ABIR) / Asociaia Bibliotecarilor din Romnia (ABR) 461
Asociaia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din Romnia (ABBPR)/Asociaia
Naional a Bibliotecarilor i Bibliotecilor Publice din Romnia (ANBPR) 463

Asociaia Bibliotecarilor i Documentaritilor din Bucureti (ABIDOB) /


Asociaia Bibliotecarilor i Documentaritilor din Romnia (ABIDOR) 465

Asociaia Bibliotecarilor din Biblioteca Naional a Romniei (ABBNR) 466

Asociaia Bibliotecarilor Maghiari din Romnia (ABRM) -

Romniai Magyar Konyvtrosok Egyesiilete (RMKE) 466

Federaia Asociaiilor de Bibliotecari din Romnia (FABR) 467

View publication stats

S-ar putea să vă placă și