Sunteți pe pagina 1din 156

Totui, iubirea (1980-1982) 1. Rug pentru prini 2. Steaguri albe 3. Iubii- pe tunuri !. "oetul #. "a$tel %e toa&n '.

. (u&ne)eul $al rii *. +eagn pentru toat ,opilria 8. -,torii %e ,a$e 9. (or %e .lu/ 10..a$tel &e%ie al 11.-t--ru&o$ 12.Totui, iubirea +o,uri .o&une (198') 1. "a,ient la 0inal %e ea, 2. .el e&igrant 3. 1%e ratul 0iu !. .ine ie$e ulti&ul %in ar #. 2ugur %e ni,3el '. 1ntipri& ara *. 4u $unt eu 1lte olu&e 1. 5a$arabia pe ,ru,e 2. (e$,6nte, %e ia i &oarte 3. 7 iube$, pe 1lb-,a-8pa%a !. .e 0ru&oa$ eti #. 9ir %e ,o,ori
1

'. (reptul la :ntrebare *. ;ipno) %e toa&n 8. Intra%u,tibil 9. <obilul i,iu 10."luton 11.1 &ea 12..6nte, 0e&eie$, 13.Spune-&i ,e a 1!.(in nou, (a,ii liberi 1#.Iertrile 1'.Repetabila po ar 1*.Sara pe %eal 18.7raie %e nunt 19.=&i pa$ 20.(etalii "oe)ii ,en)urate - Sunt ra%i,al (19*9-1989) 1. =n%rgo$tit %e 5u,ureti 2. 9o0erul i ne a$t-$a 3. .ine a & a$,ult !. .lugr #. 2in,iunile '. 1nal0abeilor *. "rob oli&pi, 8. Regre$& 9. 2otorul greit 10..on%a&nai
1

11.Sunt ra%i,al "reaplinul $u0letului (199!-199*) 1. "rea t6r)iu, la "ari$ 2. +u&e, lu&e 3. 4 prea puin !. 7r0ani #. T6r)iu '. .ru,iorul ,u rotile *. 5tr6nul ,eretor 8. >n%e $ ple,i 9. ?iaa, %ublu &i@t 10..e $i&plu &i-ai 0i, %a, nu te-a iubi

Totui, iubirea (1980-1982) Rug pentru prini 4nig&ati,i $i ,u&ini, Ter&in6n%u-i ro$tul lor, +6ng noi $e $ting $i &or,
1

(ragii notri, %ragi prini. .3ia&-i (oa&ne :napoi . i-aa au %u$-o pro$t, Si 0-i tineri ,u& au 0o$t, --i &ai tineri %e,6t noi. "entru ,ei ,e ne-au 0,ut ( un or%in, % ,e a S-i &ai poi :nt6r)ia S o ia %e la :n,eput. 1u pltit ,u iaa lor 1le 0iilor erori, (oa&ne 0-i ne&uritori "e prinii ,are &or. Ia pri ii-i ,u& $e %u,, Ia pri ii-i ,u& $e $ting, +u&6nri :n ,uib %e ,u,, "ar, ta,, $i par, ning. "lini %e boli $i $u0erin% <e :ntoar,e& :n p&6nt, .6t &ai $unte&, ,6t &ai $unt, 26ng6iai-i pe prini. 4 p&6ntul tot &ai greu, (e$prirea-i tot &ai grea, Srut-&6na, tatl &eu, Srut-&6na, &a&a &ea. (ar %e ,e pri iti a$a, -ata &ea $i 0iul &eu, 4u $unt ,el ,e a ur&a (ragii &ei & %u, $i eu. Srut-&6na, tatl &eu, Srut-&6na, &a&a &ea. R&a$ bun, biatul &eu, R&a$ bun, 0etia &ea,
1

Tatl &eu, biatul &eu, 2a&a &ea, 0etia &ea. AAABAAA Steaguri albe 2 rog ,u puterea ,u 6ntului "entru ,opiii p&6ntului, 2 rog ,u %ul,eaa ,olin)ilor (e $ntatea prinilor. -lorile, 0lorile %albe, Iar pe lu&e $teaguri albe. 2 rog ,u lu&ina &inunilor In a&intirea $trbunilor, 2 rog ,u n%e/%ile o&ului (e e,3ilibrul ato&ului. -lorile, 0lorile %albe, Iar pe lu&e $teaguri albe. 2 rog ,u putin &tuilor .ontra enirii ,enuilor, 2 rog ,u bl6n%eea %in 0laute >n 3appC en% $ ne ,aute. -lorile, 0lorile %albe, Iar pe lu&e $teaguri albe. 2 rog ,u pe,ete %e 0ulgere S ne 0eri& %e %i$trugere, 2 rog ,u puterea ,u 6ntului (e $ntatea p&6ntului. -lorile, 0lorile %albe, Iar pe lu&e $teaguri albe. AAABAAA Iubii- pe tunuri
1

2a oi 0eri ,a %e 0o, %e peri,olul .a %rago$tea $a %e ina 7bie,t al &e%itaiei, 1l $pe,ulaiei, 1l 0ilo$o0iei. -erea$, (u&ne)eu (e a,ea %rago$te retori,a, In $tare $a u,i% <u&ai eroii "e $,enele %e $,6n%ur u$,ata. 1lt 0el %e %rago$te a& trit eu In )ilele i-n nopile ieii &ele. 1& 0o$t %e orat, (e pati&i reale, Si ni,iun regi)or <u &i-a putut i$,li pieptul .u biata lui ,erneala ro$ie, (e ,are $-au :n re%ni,it toi a,torii. 4u :n$u&i a& ,e a teatral In 0iina &ea. (ar eu nu $unt a,torul, 4u nu $unt regi)orul, 4u $unt autorul Trage%iei pe ,are o /oa,a at6ia. 1%ole$,eni $i a%ole$,ente Se or reg$i teatral In poe&ele &ele %e %rago$te "e ,are le re$titui lu&ii .a pe-o boala %e ,are oie$, $a &a lep% Si nu pot. .a,i ni,io boala nu %e ine 2ai &i,a in tine (a,a $e &olip$e$, $i alii %e eaD 7, %rago$tea &ea %e a$tatoare, .iti tineri :i or 0a,e ilu)ia .-i poi $al a ,6n% te or ,iti In ,u intele &ele.
1

<u e@i$ta propriu-)i$ e@perienta u&ana, <i&i, nu e alabil %e,6t o $ingura %ata, .a o $eringa in re&ea &o%erna. Totul $e arun,a %up 0olo$ina, In,lu$i %rago$tea unui poet .itita in ,rile lui. <i,i 5iblia nu 0olo$ete, <i,i 5iblia n-are un ,oninut e@e&plar, 4@perienta %in .6ntarea .6ntrilor Se pier%e ,a un pro,e$ erbal %e e%in, <u e ni&i, %e 0,ut, <u e ni&i, %e ale$ (in toate a,ele ,u inte, (e,6t pla,erea e$teti,a. 4u $i&t autorul trage%iei, 4u %e,la& :&preun ,u a,torii, 4u 0a, 0ibrilaie la ini&a o%at ,u regi)orii, 4u aplau% $i 3ui%ui :&preun ,u $pe,tatorii, 4u &a $p6n)ur :&preun ,u a%&ini$tratorul teatrului In a,e$t 0inal %e ea, In ,are %rago$tea 1 a/un$ at6t %e pro$t an%abila. Se /oa,a, %ragii &ei, Trage%ia %rago$tei In 0ata $,aunelor goale. 2uri& $i ni&eni nu $e uita la noi, 1,torii turbea) pe $,6n%ura goala Si poate ,a %e-at6ta $ingurtate In $lile in ,are /oa,a 4i :n,ep $a ia in $erio$ Rolurile %in trage%ia %rago$tei. <-a 0o$t ,3ip $a $,ap %e a,e$te ,u inte, 1 trebuit $a i le $pun Eelo$ pe S3aFe$peare, .are a a ut rb%area S-i o&oare toi eroii, 9tiin%
1

.a a 0i ab$ol it %e &area lui ina "entru ,a, intre ti&p, ori,u&, Toi a eau $a &oara, (e &oarte 0irea$,a. (ar eu $unt poet liri,, 4u in,a n-a& %eprin$ :n ul (e-a pune la per$oana a treia .eea ,e %e ora per$oana :nt6i. Si %e-at6tea ori a& $i&it ne oia Sa &a $al e) ,u un plural al &a/e$tii Si n-a& putut $i unii %intre oi 1u nu&it, pro$tete, 1,ea$ta ,are &i $-a :nt6&plat, 4goi$&. Si ni,i nu a& ble$te&ata R,eala %e ,uget 1 $e0ului %e ,a%re .are iube$te-n taina, In re&e ,e a,ionea) .u %o$are $i re0erine %e tot 0elul =&potri a tuturor iubirilor $i a tuturor ,elor .are iube$,. (rago$tea &ea are un a$pe,t 1proape ,la$i,, In ro&anti$&ul ei (e$uet $i e@pre$ioni$t. Iube$, In nu&ele tuturor u&ilinelor, Si al tuturor aa-)i$elor 0r%elegi pe%ep$ite (e legi 0ara %e lege. ?ai &ie, autor %e trage%ii, 7 $-a/ung e@e&plar, o $a $e pre%ea +e,ii %e literatura uni er$ala "e te@tele &ele, 5iata autop$ie, ?ino ata $i i&pu%i,a autop$ie, .iti %in oi, ,are a ei $upra pe ,opii otri .-au luat note &i,i
1

+a le,ia, "oe)ia lui 1%rian "une$,uG, <-ai 0i a)i in $tare Sa &&a u,i%ei "entru poe)ia %e %rago$te +a ,are nu ,opii otri, ,i oi ati putea r&6ne repeteni. ?a oi tre,e ,la$a, "e oi $i pe 0e&eile oa$tre, In 0ata ,rora :ngenun,3e) "entru $06nta rb%are pe ,are o au ,u noi Si pentru &i$teru1 ,are ne 1eaga. ?a oi tre,e ,la$a, a oi tre,e ea,ul, ?ei $upra ieui in poe)ia &ea, Si poate &ai &ult in po)ia &ea %e %rago$te, .are nu e regle&entata "rin 3otr6re a .on$iliului %e 2initri. 7, bieii &ei prieteniH S,riu poe)ie %e %rago$te Si $tiu ,a n-a& ni,io an$ In ti&pul ieIii &ele. Sunt 0,ut $a par alt,e a, Suport inter%i,ia %e a a 0i unul %in $e&eni, Teatral uneori, "entru ,a-n ,l%irea teatrului no$tru 1 a$,un$ ar&ata Toat &uniia, toate %rapelele. Teatral uneori "entru ,a in oraul no$tru <u &ai e lo, ni,ieri altun%e a %e poei =ntru,6t pri&ria e plina %e 0un,ionari. Teatral, teatral, :ntr-a%e r, Si rug6n%u- , I&plor6n%u- , 7r%oni%u- J "a,e $i %rago$te Si %a,a $unt pe lu&e $i %rago$tea, $i pa,ea ?a 0i $i Tru%a %e-a le pa$tra. 5u,urai- ,a &ai a ei "oei %in a,e$t o$, "$ri %e a,ea$ta &ar,a,
1

I&pul$uri in a,ea$ta %ire,ie. 5u,urai- , bu,urai- , pl6ng6n%, .a in re&e ,e oi &a ,re%eai $urg3iunit In $inta@a unei $ingure orientri, Sa lu,re) ,a orbetele "entru :n0iarea oa$tr 0e$ti a, 4u iubea& $i $,ria& "oe)ie %e %rago$te. Iar pe oi, 0raii &ei tineri, "e oi, ,are &a ei ,iti ,re)6n% .a ei a ea ,e a %e :n at %in poe)ia &ea %e %rago$te ?a rog, nu pariai prea &ult "e a,ea$ta ilu)ie. <i&i, nu $e :n aa %e la ni&eni "ina ,6n% nu :n ei a,el lu,ru (in propria ta e@perienta. ?oi &a ei iubi 1bia %up ,e ?ei a/unge-n $ituaia &ea. "oe)ia &ea nu e %e %rago$te, ea e %rago$te, "oe)ia &ea %e %rago$te nu e iniiere, In er$urile &ele nu ei g$i (e$,ri$e $o&ptuo$ "o)iiile %rago$tei .a-n &anualele %e pornogra0ie in%iana Sau ,3iar %ane)a. 7, nu. Toat poe)ia &ea %e %rago$te 4 o i&en$a atra %e ,enu +a te&elia unui rug .e ar%e in,a. +uai a,ea$ta ,arte-n &6ini, 1,ea$ta &a,3eta a unui teatru tragi,, Iubirea e tragi,a. "entru ,a iubirea e &oarte, Iubirea e tragi,a "entru ,a a,torii o ro$te$te$, ,u $u0larea tiat, 2reaa ,u& e In $,riitura pe ,are au :n at-o, (ar abia ateapt $a ,oboare
1

(up ,e i-au :&br,at 3ainele %e $tra%a In 0ierbintea, ur6t, %ar pa$ionata lor Iubire %e oa&eni. In $ala pe 0ie,are-1 ateapt-o 0e&eie, >n%e a, la bal,on, o 0ata pura pl6nge, .6n% iubitul ei, a,tor la Teatrul &uni,ipal, #e $ruta pe $,ena ,u o a,tri. ?ai, eterna ,ontra%i,ie (intre arta $i iaaH <u a luali %up $pu$ele &ele, ,i %up ,ele $,ri$e .itii ,artea &ea .6n% iaa -a obo$it %e-a/un$ :ntr-o )i, 4u nu a& pretenia $a a :n ni&i,, <-a& %e,6t orgoliul %e-a &a altura .u toat ,enua %i$trugerii &ele .enuilor oa$tre, .a,i 0ie,are %intre oi 4 un ,uplu (e la ,are ar putea :n,epe Iari +u&ea. Si ,6n% ei e%ea In 0ata o,3ilor otri ar)6n% %e iubire Tunurile ea,ului pregtin%u-$e $-a-%i$truga .6&piile $i 0abri,ile, 7a&enii $i &unii, "$rile $i pe$tii, 5ibliote,ile $i $pitalele, 2or&intele $i bi$eri,ile, <u pregetai, arun,ai- 3ainele %e pe oi, =&briai- , $rutai- , Si pentru ,a p&6ntul e re,e, Iar tunurile ,are or $-1 %i$trug $unt ,al%e, 7, oi, tineri ai planetei &ele .on ul$ionata %e-at6tea ar&e, Sub o,3ii 3olbai ai ar&atelor, S0ari&an% o,3elarii greoi ai generalilor, -ara ni,io ruine, In nu&ele $ingurei religii ,are ne unete, .re%ina in ,ontinuitatea $pe,iei u&ane,
1

Iubii- , Iubii- pe tunuriH .on,e%iai tunarii Si %e)a&or$ai obu)ele Si %ai-ne a,e$t pri& $i netre,tor Se&n al p,ii uni er$ale. Iubii- , Iubii- pe tunuriH Iubii- pana le ei 3o%orogi, "ana le ei $,oate %in 0un,iune, Iubii- arun,6n% %in &6ini Tot ,e i $e-nt6&pl $-a ei in &6ini, 1,tele oa$tre, banii otri, oglin)ile, .3iar $i a,ea$ta ,arte ,are nu are %e,6t &eritul .a aparine unui o& .are in iaa lui, %e$i n-a a ut noro,ul Sa 0a, %rago$te pe ni,iun tun, .6n% n-a %or&it $i n-a $,ri$, 1 iubit .u %i$perarea ,on%iiei u&ane, .u l,o&ia enitului %e pe 0ront, .u gri/a &e%i,ului Si ,u %ruirea &uribun%ului. -a,-$e pro0eia &ea, -ie o %ata pentru tot%eauna a tinerilor Iubirea pe tunuriH AAABAAA "oetul 1$ $ta, a$a ,u 0ata-n $u$, +o it pie)i %e re&e 9i-n,et ,a un i) or $upu$ Ki-a &ur&ura poe&e. Si patul %e $ub $ira &ea, "o%eaua ,are-l tine, .u ti&pul $-ar %rpna 9i-n ,a$a-ar 0i ruine
1

Si pe$te &ol,o&ul prp% "e$te pri irea-&i oarba .u gura :n,ep6n% $a a% 4u, np%it %e iarba, (in $o&nul ,a un tri$t &agnet .e tie %oar $a ,3e&e, Ki-a &ai :n,re%ina :n,et 2i$tere $i poe&e. 1lbitul 0irii &ele o$, S,3iloa%a ,3iparoa$a, +o it %e pietre %urero$ Si &runit %e-o ,oa$a. 1r 0a,e gura i-ar opti (e$pre ,e e $i nu &i-i In ea,ul %e $,3i)o0renii "6n-la $06ritul lu&ii Si %a,a arul ,el ne$tin$, .e-i una ,u 0olo$ul, .u ,ini, urlet %ina%in$ 2i-ar :ng3ii $i o$ul, 4u, taini,, blan% $i tutelar, .l,6n% t,eri po$tu&e, (in toi pereii %ai ,u ar 2-a reintoar,e-n lu&e, .tre o ,a$a, un%e-a,u& Si &oartea &ai ateapt, "ina $-n,eap tri$tul %ru& (e %in,olo %e oapt. S-i $pun ,a in,a nu-i t6r)iu. Ruina e %eparte, Iar eu ,u ini&a te $tiu "e ia $i pe &oarte. 1$ $ta ai,i, pe-a,e$t prun%i "e ,are-&i e$te bine,
1

.a re&ii, pu$ 3otar pie)i, S-&batrine$, %e tine. S-&i $ug oa$ele-n p&6nt (e par,a oa$e-a pl6nge, Sa 0iu %oar ,al,ar $i ,u 6nt 9i-un ulti& $trop %e $6nge. AAABAAA "a$tel %e toa&n "e &untele negru %e 0run)a %e ara Te ,3e& ,u a,,ent bru&ariu $a te $perii .6n% $pi,ul %e toa&na %-n $pi,ele erii Si ,a%e lu&ina $i trage $a &oara. Si $unt :ntrebri prin natura pu)%erii Si $06r6ie ploaia %inii ,a o ,eara Si ara ne-n,3i%e in toa&na a0ara -e&eie, brbat $ub pe,etea t,erii. 1i,ea la &unte &ai poate $a $pere Si ,el ,are &oare ,a &oartea-i %eparte Si noi $a 0ugi& $i $a $,rie& o ,arte In ea ,uprin)6n% ale toa&nei &i$tere. .a $unte& in lu&e pe-a,olo prin partea "e un%e :nt6r)ie po$ta $i &oartea. AAABAAA (u&ne)eul $al rii =n,3i%e 0erea$tra, per%eaua o la$a, (a )go&otul &arii a0ara %in ,a$a, (a-&i oie $-ae) 0runtea &ea pe-al tau p6nte,, S-a$,ult al ro%irii i-al tainelor ,6nte,, Sa 0iu tot o rana, $a 0ii tot o rana, 2ateria-n 0ierberea ei gro$olana, Sa tre,e& in &oarte %in ,au)e arii, .u &area enin% ,tre noi ,a barbarii.
1

4u la$ a%e rul a,e$ta $a $teie, 4ti ,ea &ai 0ierbinte $i %ul,e 0e&eie, +a noapte, plingan% l6ng tot ,e &a %oare, "e o,3i %e$ena-te- oi, $traniu, ,u $are. (a &area a0ara %in ,a$a $i ino, <e$tin$o, neblin%o $i iar ne$traino, "ere,3e %e u&bra noptate,a pune In ,ontul %urerii ,a eti $lbi,iune, .a ini&a-&i pi,a %in piept $i &a ,3ea&a, .a $u0letul &eu te ,on$i%era &a&a, .a norii $e-a%una $i re&ea $e $tri,a Si eu, $tan% $ub gri/a, te tin ,a pe-o 0ii,a, (ar tu %intre toate &ai noua, &al e,3ea, =&i eti %ul,ea urnbra, i&pa$ul, pere,3ea, Tu, %ra&a ,u &ii %e $oluii greite, Te pl6ng pana o,3ii :&i ie$ %in orbite. -ii a)i r6)toare, 0ii a)i opti&i$ta, Soluia buna e-n noi $i e@i$ta Si %a,a, iubito, 0e&eie i$ata, 1r 0i $a ne $tinge& ,ur6n%, nu o%at, (in %rago$tea noa$tr nebuna $i buna, .u &area in ,a$a, i-n pat ari %e luna, 4u $tiu ,a $-or nate $ub ,ini,e a$tre 1lti %oi $a repete-ntrebarile noa$tre. Ki-ai nate ,opilul, i-a nate ,opila, In pu&ni %e olar ar $ur6%e argila Si %a,a nu e (u&ne)eu $a au% .e lupta %a& a$t)i ,u &oartea ,ea ,ru%a, (in %rago$tea noa$tr, prin ti&pul prea greu S-ar nate el, in%e,tor (u&ne)euul, "e tronuri $ra,e $uin%u-i 0iina 1r 0a,e $a ,6nte prin noi $u0erina. Iubito, a&6na $e,un%a 0atala, Sa %a& alor notri $i %ra&a $i boala,
1

.opiilor notri $a %a& $a :n ing "rin ei trage%ia ,u ,3ip %e $eringa. (a )go&otul &arii a0ara %in ,a$a, ?reau linite, linite, &area &-apa$a. ?reau &oartea $a ina $a lupte ,u &ine, 4u $unt ,ine a, &oartea e oare,ine. Si &uta %in tine in &ine %urerea, .a tot i-o oi lua 0olo$in% &6ng6ierea Te-n,3ina $i ,re%e, in &ine te &uta, .u /ale ,u tot $i ,u ,lipa te&uta. Si %a,a $e-nga%uie 0apta a,ea$ta, .u pu&nii aprini &ergi $i $parge 0erea$tra, Sa intre barbara $i tulburea &are "rin noi in p&6ntul pe ,are nu-l %oare, Sa intre $ratele )bateri $i un%e Sub toi ,ei ,e n-au $i&&inte pro0un%e, S-&i $pele ar&ura, $-i trea, %e ,oap$a, .a,i &area e $ingura lu&ii pe%eap$a, Sa rup, in al, $antinele %e eg3e, .a,i &area e $ingura &orii pere,3e, Sa ina 0atal, ,on$0inin% ,u toi $olii 2utarea in &ine a %ra&ei $i bolii, Sa ina $a $ting ,u tot i,leugul Si la&pa %in ,a$a $i o,3ii $i rugul 9i-apoi $a &a %u,a %eparte, %eparte, Stulul %e ia, bolna ul %e &oarte, S-i $,riu ,ri potale pe piele %e ,ega (in 2area <ipona, %in 2area <or ega, (in 2area %e -l,ri ,e pl6nge $ub &are, Iubito, pe%eap$a, iubito, &irare, Iubito %e neguri, inbito %e luna, Iubito %e taina $i /ale-&preuna, Iubito %e ,arne, iubito %e oapte, Sua &ia))i $i brutal &ia)noapte,
1

(ar a$tea $unt $i&ple $i bune ,u inte, Sunt legile ,are 0a, iei $i &or&inte, (ar a$tea ni&i, nu :n$ea&n ,6n% ine 7 gri/a la &ine $i &oartea la tine. 1plea,-i 0iina prin ,eata alba$tra Sa nate& $al area %in %rago$ten noa$tr Si roag-te 0iului tau ,e e-n tine, Sa ina &ai repe%e, $-i 0ie bine. Sa ina $a urle ,a &a&a $i tatl Ii $unt %ui la &oarteD el o ie, iat-l, (a $6ngele tau, pur $i t6nr, $-1 ,rea$, In rit& 0ara pau)a neo&enea$,a, (a p6nte,ul tau, ro%ni,iei, $e&inei, -ii ga)%a nu bolii, ,i ieii, 0iinei, Tu &erii p&6ntul $-i $tea $ub pi,ioare, Regina prea blin%a $i ne&uritoare, (in &are $-i bata &atanii ,atargul, .u& bu)ele tale :i t6nguie ar,ul, .u& ini&a &ea te-a g$it $i te tie Si eti bu,urie, $i eti trage%ie. ;ai, ino, in linitea &ea neguroa$a, (a )go&otul &arii a0ara %in ,a$a 9i-n lar&ele lu&ii i-n te&plele &arii Sa nati (u&ne)eul ,in$tit al $al rii. AAABAAA +eagn pentru toat ,opilria "une-i, ,opile, ,apul pe perna, Te-ateapt i$e, prun, a%or&it, In i$e iaa e$te eterna, .u ,eruri bl6n%e $i 0r $06rit. .e tii tu-n lu&e ,ate $e-nt6&pl, <i,i nu e bine tu $ le ti, +u&ea-ngenun,3e la a ta t6&pl,
1

Si, l6ng tine $u0let, ,or %e ,opii. 1$t)i, ,opile, eu :i %au paine, Tu p6inea a$ta o &u$ti 0ire$,, .e-i %au eu a$t)i tu-&i ei %a &aine, 4u, legn6n%u-te, :&btr6ne$,. Trupul tau 0rage% ,a un &e$tea,n S $e :n%oaie gale :n $o&n, .a $ ,reti &are, pl6ng $i te leagn, .opile %ul,e, prea tinere %o&n. +a gea& lu&ina lunii i-o $,apr +u&inii tale $-i %au e,ou, (or&i, 0eri,itule, ,a eu te apar, . eu :n tine & na$, %in nou. .apu-l pe perna pune-l, ,opile, Totul e bine, ai tai $unt ii Si &ai au ia $i &ai au )ile, S ,re)i ,a pururea ei or trai. 2a&a $i tata ie-i or 0a,e +eagn %e $tele $i %e nin$ori, S-i 0ie bine, $ %or&i :n pa,e, S ai lu&ina la ur$itori. "une-i, ,opile, ,apul pe perna, (or&i $i i$ea) bunul tau i$, .-n i$e iaa e$te eterna, ?i$ul e lu&ea ,e eu i-a& pro&i$. "at %e r,3it &iro$itoare, +eagn alba$tru i-n,on%eiat, "entru ,opilul ,are ra$are 9i-ai ,rui o,3i rit&ul lu&ii il bat. 2a&a te leagn, eg3ea) tata, So&nul i-l apara o,3i printeti, (or&i $i i$ea) ,a lu&ea-i gata Si te ateapt nu&ai $ ,reti.
1

2ie-&i tre, anii, ie-i in anii, "oate ,a &aine :i a 0i greu, S-a,,epi ,a a$t)i eu i-a& $pu$ nani, (ar nani-nani, 0ru&o$ul &eu. AAABAAA -,torii %e ,a$e 2i-e %or %e ,a$, %or %e ,a$a &ea, 2i-e %or %e-o ,a$ ,are nu e@i$ta, 2i-o-n,3ipui iar, ,u-o bu,urie tri$ta, .u ,er :n ,er i-n gar% ,u-o 06nt6nea. 4a nu $e a0la a)i :n ni,iun $at, 7 re)i%e$, %in la,ri&i $i netire, 2i-e %or %e ,a$a &ea %in a&intire, .are-a ple,at $i ea, ,6n% a& ple,at. 5tr6nii &ei $e a0la :n perei, Sau itele :i ,al,a :n ,opite, 2i-e %or %e ,a$a &ea pe neg6n%ite, 2i-e %or %e %orul 0o$tei &ele iei. 5iatul &eu )i%ete el, a,u&, <alu,a-nla,ri&atei $ale ,a$e, >n pu&n %e ar :n )i% $i altu-n oa$e, Stau, el $i ,a$a, :n a,elai 0u&. Si iat-l, pune &ana pe p&6nt, Si nu $e /oa,a, $ta $i $e ri%i,a, Si ,rnii &ele i $e 0a,e 0ri,a, In ,lipa ,6n% at6t %e-aproape-i $unt, =n,6t biatul &eu i-al ni&nui, Iubin%u-i 0iul $i uit6n%u-i tatl, In,a &i-e %or %e ,a$a &ea, ,6n% iat-l, 4l & )i%e$te-n,et :n ,a$a lui. Si ,arnea &ea, 0iin%u-i %or &ereu (e-o ,a$a ,a un 0ulgerat %e apa, Kr6na e $i iaa &ea e groapa +anga-naltarea lu/erului &eu.
1

AAABAAA (or %e .lu/ S0io$ in la tine ,a-n te&plul 1r%ealului, 4u, 0iu %e rani %in 0ierbintele $u%, Si .lu/ul e, tot, 3o3otire %e ,lopote, Si paii lui 5laga pe $tr)i $e au%. .a Ian,u a$ rea pe $uiul -elea,ului S ,a% 0urtuno$ pe$te .lu/ ,a un ,al, (ar a$t)i e linite %ul,e :n ini&a "rea &ult pti&itului no$tru 1r%eal. 1,elai e .lu/ul, a,eiai $unt oa&enii, 2ereu n$,tori $i &ereu &uritori, (ar $i %e-a a ea tot o $ingura natere 1i,i a$ &uri %e o &ie %e ori. 2ereu ,tre %ealul ,iu%at al -elea,ului 1tra$ &i-a 0o$t nea&ul btr6n %e oltean, 1i,i :n ar ai &ei, toate ru%ele, (u&itru $i 1na $i Tina $i Ioan. .6n% noaptea $e la$a tre$ar a&intirile Si tre, literai $pre un &agi, ,a$tel, .e $ea&n .lu/ul :n noapte ,u ,reierul, >n ,reier ,u g6n%uri aprin$e :n el. Si ,e n-a 0o$t oie, $i ,lipele libere, Si ,e-i &ulu&ire, $i ,e e repro Se-a%una no$talgi, la ,u&pna nopilor .6n% 5laga :i &ur&ur paii $0ioi. 4l tre,e $pre &oarte, :n &area lui tre,ere Si e printre noi $i %in nou printre %ui, S0io$ :ntr-un .lu/ ,a :n te&plul 1r%ealului, .e %or &i-e %e 5laga, ,e %or &i-e %e .lu/. Ro$-galben-alba$tre $unt ra)ele .lu/ului, -urtuna %in ea, &ai %e pre le 0,u, 5tr6ni :nelepi poarta gri/a gr%inilor,
1

.ei tineri pe piept au in$igne ,u, >G. 1t6t %e $enin $e tran$,riu trage%iile, +egen%ele iart &o&entul ,el ,ru%, .e $i&plu ,ant&J, 5laga-i &ut ,a o leb%G Si paii lui 5laga prin .lu/ $e au%. AAABAAA .a$tel &e%ie al .on%a&n toi $i nu&ai unul iart, .6n% toi orbe$, $e-au%e ,el ,e ta,e, ( $e&ne %e ,%ere $i %e pa,e, (e)a&gita, tulburea &ea $oart. .e re&uri %e re&elni,ii $ra,e, 2i-a& %e/ugat $i ti% a l6ng poart, 9i-a,u& atept oio$ :n noaptea &oart "e ,ine a $ in &ai :n,oa,e. 4 un tiran -- %e tirania p6inii -1i,ea :n ,a$telul 0r gea&uri Si tigrii lui %o&e$ti,i $ar :n 3a&uri 9i-n lanuri lupi $e gu%ur, nu ,6inii. 2iroa$e a pu$tiu $i a ,enua, In be,iuri e-o u)in %e ,tue. AAABAAA -t--ru&o$ 7a&eni, oa&eni, 0raii &ei, (i$peraii, 0eri,iii, ?-ai $plat %e $uper$tiii, (e %e&oni $i %u&ne)ei. =n$-i nu-i %e$tul 0olo$ (a, pe$te tot ,e e$te ?-ai $plat $i %e po e$te, +-ai pier%ut pe -t--ru&o$. ?in la oi a,u& pl6ng6n%,
1

Eura-&i $6nger ,a rana, >n%e e$te .on$6n)eana, In ,e bolti, pe ,e p&6ntL 2 ri%i, pl6ng6n% %e /o$, .a la un pier%ut e@a&en, >n%e e ba$&ul, oa&eni. .e-ai 0,ut ,u -t--ru&o$L -t--ru&o$ n-a e@i$tat, <-a $tat ni&nui :n ,ale, 4ra nu&ai i$ul &oale 1l reunui tri$t biat. 2ai i$ai %e rei $ 0ii -eri,ii ,u ,apu-n pern, -erii epo,a &o%ern (e rigi)i $i $,o06l,ii. (in prea &ult entu)ia$& S nu $pargei ?oroneul, (ai-i oi &ai &are preul, 7a&eni, &ai r6 nii la ba$&. ?oi, ,are a ei ,opii, <u-i l$ai $ub g6n% $atani,, S re$pire $terp, &e,ani,, .a $i ,6n% nu ar 0i. (oborai 3i&era /o$, 7a&eni, re enii :n lu&e, "e u&ana noa$tr ,ul&e Reg$ii pe -t--ru&o$. -t--ru&o$ $i toi ai lui, -iin, un%e nu-i po e$te +u&e nu-i $i o& nu e$te Si, %e 0apt, ni&i,a nu-i. 4l enea la noi pe /o$ Si ni l-au rpit piraii, ?a&ei igileni, re%ai-i
1

1,tele lui -t--ru&o$. (ai-i iaa :napoi, 7,3ii &ari, &i,area bu)ii, -t--ru&o$ul %in ilu)ii Si 0ru&o$ nu&ai prin oi. AAABAAA Totui, iubirea Si totui e@i$t iubire Si totui e@i$t ble$te& (au lu&ii, %au lu&ii %e tire Iube$,, a& ,ura/ $i & te&. Si totui e $tare %e eg3e Si totui &uri& repetat Si totui &ai ,re% :n pere,3e Si totui ,e a $-nt6&plat. "retenii ni,i n-a& %e la lu&e >n pat, :ntuneri, $i tu Intr& :n a&or 0r nu&e -iorul ,a 0ulger ,)u. 2otoarele lu&ii $unt $tin$e Reele pe ,i au ,)ut >n &are pu$tiu pe ,uprin$ e Tre)ete-le tu ,-un $rut. 1,u& te %e,lar (u&ne)ee 4u :n$u&i & $i&t (u&ne)eu .ontinu lu&ea 0e&eie .u plo)i $,rii :n nu&ele &eu. 10ar roie$, :ntuneri,i 1i,i $unte& noi lu&inoi Se ,eart-ntre ele bi$eri,i -,6n%u-i a,elai repro. Si tu $i iubirea e@i$t Si &oartea e@i$t :n ea
1

=&i pla,e &ai &ult ,6n% eti tri$t Tri$teea, %e 0apt, e a ta. Eenun,3ii &i-i ple, pe po%ele .u ,apul & $pri/in %e ,er, Tu eti :n puterile &ele, (e$i in,3i)iii te ,er. .e $pun $e au%e aiurea, 2-ntor, la $ilaba %int6i, "r al pe$te tine p%ureaJ 1%io, a%i, r&6i. Si totui e@i$t iubire Si totui e@i$t ble$te& (au lu&ii, %au lu&ii %e tire Iube$,, a& ,ura/ $i & te&. AAABAAA +o,uri .o&une (198') "a,ient la 0inal %e ea,

9i a0l, %o,tore, ,-ai,i & %oare, 1,olo un%e ge&e-un ,ol %e ar, 1,olo un%e pl6nge 0ie,are .a naiunea noa$tr $ nu &oar.

Iar %a, e %e ,o&pletat o 0i, Te rog, per&ite-&i $ o $,riu ,u $6nge, =n,eptura bolii e$te gri/, 1& tri,olorul ,iuruit pe $6nge.

-ar&a,opeea $t $ $e r$toarne
1

1$upra &ea ,u toate ale $ale, (ar eu port rana ea,ului :n ,arne 9i a& :n $plin rnea$,a /ale.

Tiai-& %e-a lungul i %e-a latul 9i %u&neata i ,eilali %o,tori, :n,, 1poi $-&i i$,lii ,erti0i,atul . nu tii boala ,are & &n6n,.

7, %oa&ne, ,u& :nelai ,u toii 2i-e ,apul greu %e 0ie,are e$te 9i ni,iun &ini$ter al $ntii (e 0olo$in, a$t)i, nu-&i &ai e$te.

Sunt nu&ai un ,reion ,are :i $,rie "roble&a rii lui, :n, o %at, 9i-i ,opia) pe ,urat, t6r)ie, 1,ea$t %ul,e ar )bu,iu&at.

(e,i, %o,tore, a,e$tea $e :nt6&pl, 1,e$tea $ le a0le telegra0ul 2 trage &6lul ea,ului %e t6&pl (in ,are nu reau $ $e-aleag pra0ul.

2ai a& :n &ine bu,urie &ult, 2ai a& :n &ine %orul %e-a $pune
1

. nu %oar oi, ,i alii & a$,ult, S a% %a, a& ,u inte bune.

(e ni,i %e $anatoriu nu &-apropii . n-a ei oi re)er pentru &ine 4u $unt bolna %e $oarta 4uropei 9i "a,ea %oar&e-n ini& la &ine.

=n,olo, ,6te-o tu$e, ,6te-o grip, (ureri %e ale, o, %e apte arte, 1rtrit la pi,ior i la arip 9i, &ai ale$, :n tot, un pi, %e &oarte.

1983 (o,torului -lorea (inu, "entru ini&a $a, pentru eg3ea $a, "entru aloarea $a ?ol. M+o,uri .o&uneN AAABAAA .el e&igrant "e o$ea, l-a& )ut, 3ituit %e &aini, 1 0ugit $pre-a uita $r,ia %in $at, "e-un a$0alt un%e-ai lui $unt aa %e puini 9i-i a,ar&, %e te poi $tura %e urlat. .ei bogai $-au oprit $ &n6n,e-n p%uri 9i &6n,au elegant ,u ta,6&ul 0ru&o$, +-au )ut i pe el, i-au pri it o,3ii puri 9i i-au %at genero$ nite p6ine i-un o$.
1

=ntr-o )i, ,6n% tre,ea %intr-un lo, :n alt lo,, +-a lo it ,ine a ,e grbea ,tre $,op, .arnea lui %e brbat a $i&it , ia 0o, 9i $-a tra$ %in o$ea plin %e $6nge i ,3iop. Tot ,e-a ea a pier%ut, nu &ai $i&te ni&i,, 1r &u,a %i$perat poriuni %e o$ea, (a,-ar ti un%e e $atul lui tri$t i &i, 1r ple,a $pre-un ,ioban ,e-l &inea i-l btea. Trepie% aberant, %e ,el e&igrant, 9i ltrat per ertit la o$ele ,u 0u& 1r ple,a :napoi, $-ar topi :n neant 9i-ar &ai rea %oar at6t, pa,ea-nt6iului %ru&. "e o$ea $unt, a,u&, ,6ini &ai ageri i noi, 2ai &6n,6n% ,e g$e$,, 0r ap un $trop, <u&ai el, nea0l6n% ni,iun %ru& :napoi, 1 a/un$ trei pere,3i %e &nui :ntr-un $3op. (a,, totui, a 0i reun ltrat pe p&6nt "entru ,6ini iaa-n e,i a 0i a$pr i grea, .6ine ,3iop eu te pl6ng , $pinarea i-au 0r6nt (ar %e ,e ai 0ugit $ ,ereti pe o$ea. AAABAAA 1%e ratul 0iu (in ,6i ,opii tot ,re)i , ai &atale "rea bun &ai,, $pune-&i ,are-i e$te 1%e ratul 0iu a ,rui &a& Te $i&i :ntr-a%e r p6n la ,apt. <u poi a ea ,opii &ai &uli ,a unul, 2rturi$ete-&i ,are-i aparine, "e ,are l-ai 0,ut, &urin% tu :n$i, .a $ le %ai i ,elorlali putere. .,i, %a, 0iul are %oar o &a&, Irepetabil e$te i ,opilul, (ar $pune-&i, &ai, bun, a%e rul
1

(in toi a,etia, ,are-i e$te 0iulL 1i &ei $unt toi, r$pun$e &ai,a tri$t, (ar ,el &ai &ult a,el ,e n-are &a&. ?ol. M+o,uri ,o&uneN AAABAAA .ine ie$e ulti&ul %in ar Sr,ia noa$tr ne o&oar, (e at6ta &ar ne %oare $plina, .ine ie$e ulti&ul %in ar 4 rugat $ $ting i lu&ina. <oi &ereu le-a& $uportat pe toate, (u,-$e %e)a$trele %e-a %ura, (ar %e ,e, :n plin libertate, .ea &ai &are $ %e in uraL "lurali$&ul O tuturor ne pla,e, .3iar %a, :l 0a,e& nu&ai unii, (ar e%e&, %e-at6ta ti&p :n,oa,e, "lurali$&ul ,ini, al &in,iunii. S06nt-i opo)iia pe lu&e 9i organi, pre0er& r$prul, (ar %e ,e, :n p,leli i glu&e, <u $e &ai %i$tinge a%e rulL 2ai ,ontea), uneori, i 0apta, <u $e poate ,on$trui ,u t6nga, <u e@i$t $t6nga 0r %reapta, <u e@i$t %reapta 0r $t6nga. <e or :ntreba ,opiii, &6ine, 2orii or $ri $ ne ,on%a&ne, (a,, pentr-un ,ol &ai bun %e p6ine, <e o& in%e ara noa$tr, (oa&ne. +ibertate i %e&o,raie, "aapoarte pentru 0ie,are, (ar %e &il ni&eni nu &ai tie
1

9i e raite la 3otare. .ori%or european i-at6ta, Sub o li,itaie &runt, "ro o,area, pati&a $i b6ta 9i :n ,uri, i-n piee $e :n0runt. 7& la o& ni,i nu &ai rea $ ,rea%, 7& pe o& la )i% 0atal :l $,oate, Singur $e $,oal o bala% 9i :n )%rene ,ir,ul pe $ate. -6nul ne,o$it $e-n 6rtoea), "utre)ete $u$, pe ,rengi, ,ai$a, =n t,erea-nalt %e a&ia) 2orii :i au% ei :nii )i$a. .ale pietruit ,u %e)a$tre, <oapte-ntre%e$,3i$ pentru-o or Eri/ulii ,u $oarta rii noa$tre, ?oie o)ii-a &oarte ne i&plor. <-a e& ni,io an$ %e i)b6n%, ?o& r&6ne biei or0ani pe-ai,ea, (a,, $uprai pe ,ei la p6n%, 1& tre)it %in &oarte ,i,atri,ea. .-un re0ren %e &u)i, uoar, =ntr-un 0el, ne re,unoate& ina, .ine ie$e ulti&ul %in ar 4 rugat $ $ting i lu&ina. AAABAAA 2ugur %e ni,3el

"ri& ara :n ri %e) oltate >n &ugur %e ni,3el $trbate 9i-un er%e ,iu%at, &onoton,
1

+i e)i %e $pun i a&pon, "ri& ara :n ri %e) oltate.

"ri& ara, a ,6ta putereL, +a a& ni,i a,te nu-i ,ere, (u&ini,a totu-i %e$,3i$, 1i lua-o :n,et $pre "ari$, "ri& ara %oar ea grni,er e.

"ri& ara pe-ai,i e o ,ri), R$pun%e ,u-o 0run) i-o 0i$ 9i oa&enii-i $unt bieii $er i, "ri& ara-i o ,ri) %e ner i, 4 o ,ri) ea :n$i :n ,ri). AAABAAA 1ntipri& ara .e %a,a ine pri& ara 1t6ta iarna e :n noi .a &artie $e poate %u,e .u toi ,o,orii :napoi In noi e lo, nu&ai %e iarna ?o& :ng3ea $ub ulti& ger 7rbe,in% pe ,op,i %e g3eata .a un $ting3er $pre alt $ting3er. Si in %in patriile ,al%e .o,orii toa&nei ,e tre,u Si ,uiburi i-au 0,ut la $treini Si l6ng &ine nu eti tu <in$ori &ai gra e %e,6t &oartea 1u 0o$t $i $unt $i or &ai 0i +a &ine-n $u0let e$te i0or
1

Si in nebuni $a 0a, $,3i. Si ninge p6n la pr$ele <in$oarea-&i intr-n :n trupul tot >n %an$ %e oa&eni %e )pa% .e :&briarea n-o &ai pot +a noi e iarna pe e,ie (oi 0oti ne0eri,ii a&ani Ia-i :n0lorirea, pri& ara Si toi ,o,orii e&igrani. "ri& ara, ,are-ai 0o$t <u eni, n-ai ni,iun ro$t "oi $a ple,i $unte& re,i Iarna ni-i pe e,i. AAABAAA 4u $unt eu Trenuri $o&noroa$e plea, :ntreb6n% .e-i ,u &ine-n gar, ,e-oi a ea %e g6n%, "le, i eu %in gar i tri$teea-&i port Spre &ira/ul galben %in aeroport. Ealben-i lu&ina, o,3ii &ei $unt triti, Toi pri e$, la &ine ,a la teroriti. >n%e-a pune pa$ul liber i ,ore,t, -r :n%oial, a prea $u$pe,t. 9i pe )i ,e tre,e lu&ea-i tot &ai rea, .6n% nu reau ni&i,a, ,re%e , a rea. Eara & $o&ea), iarba nu-&i % lo,, "e aeroporturi par, a %a 0o,. =n,or%area-n lu&e a ,re$,ut ,u&plit, 4u & $i&t $u$pe,tul ,are a iubit, 9i ,u ,6t iubirea &i-o art 0ire$,, .u at6t toi ,eilali $traniu & pri e$,. 1& ,o,oa-n $pate i a& &6ini prea &ari, 9tergtori %e la,ri&i a& la o,3elari, .u& :n lu&ea a$ta totul e ,u& nu-i,
1

2 tran$0or& :n altul 0r oia lui. 5at ,u pu&nu-n &a$ i ,u bi,iu-n ,al, <u &ai $unt pateti, i $enti&ental, -ug r6)6n% %in gar la aeroport, >n pi$tol ,u ap :ntr-o &6n port. "un pi$tolu-n ,ea0 la a iator, <u ,r6,ni, ur&ea) ruta ta %e )bor, Ruta %u&itale e$te ruta &ea, (ar eu $unt eu :n$u&i, nu alt,ine a. ?reau %up a,e$tea pe a,e$t p&6nt S & luai ,u toii %rept ,eea ,e $unt, 1,u& ob$er ,6t e %e greu, S art , eu $unt eu. AAABAAA 1lte olu&e 5a$arabia pe ,ru,e Se ur, 5a$arabia pe ,ru,e 9i ,uie pentru ea $e pregte$, 9i pri& ara /ert0e noi a%u,e 9i pl6nge iari nea&ul ro&6ne$,. <oi n-a e& ni,iun %rept la 0eri,ire, 2ereu :n ,a$ &oare ,ine a 9i n-are ara %reptul $ re$pire 9i ni,i pe-a,ela, $i&plu, %e-a i$a. (e-a,olo un%e $-a $06rit p&6ntul, ?in triburi, $ ne ia p&6nt i 0rai 9i-n 0aa lor abia ro$ti& ,u 6ntul 9i, prin t,ere, $unte& ino ai. .e ,ale poate ara $ apu,eL =n tragi,a, ne,on ertita )i, Se ur, 5a$arabia pe ,ru,e 9i nu ti& :n ierea ,6n% a 0i.
1

AAABAAA (e$,6nte, %e ia i &oarte S 0ie %e %ul,e, $ 0ie %e ar, S 0ie %e iarb a/un$ la br6u, S 0ie %e %rago$te ulti&a oar, S 0ie %e pietre $plate %e-un r6u. S 0ie %e &ine, $ 0ie %e tine, S 0ie ,u& a i %e noi a&6n%oi, S 0ie %e ru i $ 0ie %e bine, S 0ie %e &ierea a$,un$-ntr-un roi. S 0ie %e ,er i $ 0ie %e &unte, S 0ie %e &6ine, $ 0ie %e a)i, S 0ie %e t6&plele &ele ,runte, S 0ie %e ,eaa ieit %in bra)i. S 0ie %e )i i $ 0ie %e noapte, S 0ie %e ,lipa ,6n% rei $ i &ori, S 0ie %e gu$tul ,ireelor ,oapte, S 0ie %e %ru&ul $pre 2alu ,u 0lori. S 0ie %e ,alul ,e &6n)u-i :n a, S pa$, :n oie, $-alerge ,on$tr6n$, S 0ie %e )iua $,3i&brii la 0a, S 0ie %e puri0i,are prin pl6n$. S 0ie %e pa$ i $ 0ie %e pern, S 0ie %e toat intrarea-n %e$tin, S 0ie %e ara a$ta etern, "e ,6n% o 0e&eie :i ie$e ,u plin. S 0ie %e-a-n inge, $ 0ie %e-a pier%e, S 0ie %e bra)%, $ 0ie %e $pi,, S 0ie %e tre0l, $ 0ie %e er%e, S 0ie %e &are, $ 0ie %e &i,. S 0ie %e ia, $ 0ie %e &oarte, S 0ie %e gu$tul %e &r p%ure, -e,ioara &u,6n%u-l ,u bu)ele $parte,
1

S 0ie %e $6ngele ei 0r pre. S 0ie %e $al,ia pl6n$ului eni,, .6n% teatrele la,ri&i ,on0i$, %in o,3i, S 0ie %e orni,, $ 0ie %e $0eni,, S 0ie %e %rag, $pre a 0i %e %eo,3i. S 0ie %e toate :n %e l&ie, "ltin% ,on$e, ent ,el %in ur& pariu, S 0ie, $ 0ie, %ar ,ine $ 0ieL 7 tii 0ie,are. 4u a$ta n-o tiu AAABAAA 7 iube$, pe 1lb-,a-8pa%a 2i $e-nl,ri&ea) re,e $pa%a .6n% a/ung :n 0aa ei i-o a%, 7 iube$, pe 1lb-,a-8pa%a 9i alba$trul o,3ilor prp%. >neori ea $pune i ,u inte .u& ar 0i ,a 0rigul e 0ru&o$, (ar :&briarea &ea 0ierbinte 1r putea $-o %ea %in $ine /o$. +egea ei e %eprtarea noa$tr, .a $ 0ie, nu o o& a ea. -ulgera o la,ri& alba$tr 9i & te& , $e topete ea. =&i p$tre) :n %rob %e g3ea $pa% <i,i n-atept $ $e &ai 0a, )i, 9i porne$, $pre 1lb-,a-8pa%a S-o ating, %ar 0r-a o topi. 9i &i-e 0rig, %ar &ult &ai %rag :&i e$te 9i :ng3e p)in%-o ino at, 9i & te& , a 0ugi-n po e$te 9i-o $ &oar la reun %e)g3eat. Turture :n&ire$&at &i-e $pa%a, S %e$pi,e-n /urul ei 0e&ei,
1

7 iube$, pe 1lb-,a-8pa%a 9i-a& $ &or :n ba$& %e %ragul ei. AAABAAA .e 0ru&oa$ eti .e 0ru&oa$ eti :n prag %e iarn, <inge %i$perat a$upra ta, .erul pe$te tine $e r$toarn, Kururii :n plete or $una. ;ai $ 0i& %oi oa&eni %e )pa% Ri%i,ai %e brae %e ,opii, .are-n 0rig i ger &ai tiu $ ,rea% . $e pot iubi, $e pot iubi. .e 0ru&oa$ eti :n prag %e ar, .6n% &iroi a &ere ,e $e ,o,, .erul :n 0iina ta ,oboar Trupul &eu %in trupul tu ia 0o,. -o,urile noa$tre $e ,unun, -o,urile noa$tre $e-neleg, Sunte& ba)a lu&ii :&preun Sunte& ara 0o,ului :ntreg. .e 0ru&oa$ eti :n prag %e toa&n, .a o )i egal :ntre nopi, .6n% iubirea noa$tr te ,on%a&n S ai $oarta $trugurilor ,opi. S :n ei, iubito, $ te bu,uri . i-a& %at %in /ert0 un %e$tin, 9i , ia a$ur)6n% %e $truguri, ?a tri %e0initi :n in. .e 0ru&oa$ eti :n pri& ar, .ea &ai &inunat-ntre 0e&ei, Ie)ii pa$, n0ra&a ta uoar, Tu, ,u &uguri, blu)a i-o :n,3ei. Sigilat %e taine neptrun$e
1

.erul bate %ru&ul tu :ngu$t, Trupul tu %e &uguri i %e 0run)e (e la ,ine $ :n $-l gu$tL AAABAAA 9ir %e ,o,ori .a o in/e,ie intra enoa$ 1,e$t ir %e ,o,ori (e ,are ip 2ugurii, 5lile, 26inile noa$tre :ntin$e. .a o in/e,ie intra enoa$ =ntr-un organi$& $lbit, .a o in/e,ie intra enoa$ (e ,are $e rup 2ugurii, 5lile, 26inile noa$tre :ntin$e. 9i $6nger 0lorile, 9i $6nger $l,iile, 9i inele noa$tre $e-n inee$,. AAABAAA (reptul la :ntrebare (in toate %repturile lu&ii "e unul $ingur nu-l ,e%e), 4 $trategia &ea inti& 9i e$te $ingurul &eu ,re). <u-l %au ,3iar %a, in la &ine Toate $tatuile ,lri, 4 %reptul &eu la :n%oial 9i %e a pune :ntrebri. <u l-a epui)at ni,i ;a&let, (ei l-a 0olo$it %e-a/un$, .re% :n puterea :ntrebrii
1

.3iar %a, nu-i g$e$, r$pun$. 4a &i-e religie :n ia, .u ea ter&in, ,u ea :n,ep, 4u, $i&plu ,etean al lu&ii, 2,ar at6t &ai a&J :ntreb. .u pu&nii $tr6ni :n 0aa &orii +a 0el ,opiii &i-i ,ulti , .a nea&ul o&ene$, %e-a pururi S 0ie interogati . AAABAAA ;ipno) %e toa&n 4-o linite pltit-at6t %e $,u&p 9i e o pa,e %e $orginte $06nt (e $e au%e tinuit ,u& ,6nt 2ta$ea :n tiuleii %e poru&b. .olinele $e-ntune, %e ,ai, 1&r,iunea toa&nei re:n ie 9i ,a%e $u0letul %in ,io,6rlie "e,etluin% 66nile %in rai. (in$pre pote,i %e purpur $ubire Se ,6nt i&nul nunilor %e ,erbi, .erboai,e $en)uale 0ata-n ierbi 9i re:n,ep legen%e $ re$pire. 7r0eu, ,ur6n%, a 0i rpit %e $terpi 9i-n,3i$ :ntr-un a)il %e patru lire. AAABAAA Intra%u,tibil 9tiu &ulte, &ai &ulte %e,6t ageniile %e $pe,ialitate, 9tiu a%e ruri &ortale, 9tiu 0apte ,o&pro&itoare, (ar tiu intra%u,tibil.
1

9tiu intra%u,tibil :n toate %ire,iile, <u &ai pot ni,i $-a,u), ni,i $ apar, 1t6ta &i $e &ai :nt6&pl $ potJ 9tiu. 9tiu &ulte, tiu aproape totul, (ar tiu intra%u,tibil. 2i-e i&po$ibil $ $pun ,e tiuD .e bine era .6n% $punea& &ulte, aproape totul. (ar nu tia& ni&i, 9i era& un pala ragiu poliglot. AAABAAA <obilul i,iu .etatea pe$te &ine $e r$toarn, =n ,arnea &ea :i $i&t :ntr-una bi,iul, (e e$te ar $au %e e$te iarn, -e&eia e$te $ingurul &eu i,iu. <i,i nu &i-e tea&, ni,i nu-&i e$te $il (e tot ,e :&potri &i $e-nt6&pl, 7rgolioa$, %reapt $au u&il -e&eia-&i a%e eni, l6ng t6&pl. 7 $i&t ,a ulpe, ori ,a pe-o tanagr, (ar ,el &ai %rag :&i e a,e$t e@e&plu, Iubirea pentru-o tri$t ,apr neagr (in ,are a& 0,ut r$0 i te&plu. 9tiu , &i-e iaa $,urt, tiu , &oartea =n 0ie,e 0e&eie $t la p6n%, (ar 0ie %e 0e&ei u&plut ,artea (e ,are iaa lu&ii e 0l&6n%. <u &i-au pl,ut a eri, ni,i inuri bune 9i n-a& a ut :n re$t ni,iun ,apri,iu (eert,iune %in %eert,iune -e&eia e$te $ingurul &eu i,iu. <u &-a& btut :n t6rguri $au r)boaie,
1

<-a& rut $ 0iu :&perator $ub $tele, -e&eia ,are nu $e :n,o oaie, 1& :n/ugat-o nebuniei &ele. 9i a& arat ,u ea &ereu p&6ntul, 9i-a& $e&nat ogoare nu&eroa$e, <u i-a& l$at pe bu)e ni,i ,u 6ntul .a pe-un &etal a& re$orbit-o-n oa$e. 4-a%e rat , a& iubit pe una, 4-a%e rat tot ,eea ,e $e )i,e, 1& ,utat-o prin neant ,u luna 4-a%e rat ,-a 0o$t 4uri%i,e. 4-a%e rat ,-n gea&ul &eu ,aiii <-a eau puterea ni,iun an $ $teie .a :ntr-un /o, %e-ab$ur%e arti0i,ii 9i ,reanga lor :&i &iro$ea 0e&eie. 2otorul &eu i-al lu&ii %e a,eea, 2otorul &eu ,u&ine,at ,u bi,iul, 1 0o$t 0e&eia i-a r&a$ 0e&eia, "uterea &ea i $ingurul &eu i,iu. 4a &-a ,on%u$, eu a& ,on%u$-o-n lu&e, 1& 0o$t &ereu un ,uplu :n %eri , 9i ,3iar %e nu i-a& %at ni&i, %in nu&e Tre,6n% &ereu, &i-a 0o$t %e0initi . Iubirea &ea nu a &i,at ni,i atri 9i ni,i p&6ntul $ub o-&briare, (ar lan,e ,6n% a 0o$t, ,u o,3i albatri, Si&ea& ,-n o,3i pri irea ei & %oare. (e n-a ea ran, :i 0,ea& eu ran, S-i pot iubi $upre&ul $a,ri0i,iu, =n 0aa ta, ,on%iie u&an, -e&eia e$te $ingurul &eu i,iu. 198! AAABAAA "luton
1

1tept pri& araJ ?reau $ 0iu %u$ %e un pluton $ua +a pri&ul )i% i :&pu,at ,u &uguri 9i ,6n% oi &uri $-&i :n0lorea$, toate rnile, S in toate albinele la rnile &ele 9i $ & tran$porte pe aripi .tre tr6&ul %e polen un%e &erit $ a/ung .u 0lori ,u tot, ,u tri$tee ,u tot, .u pri& ar ,u tot, 1,u& i-n ea,ul e,ilor. AAABAAA 1 &ea .u& tre,i a,u& i apa e-n ruine, 9i-i e$te bine i :&i e$te bine, 1 rea $-i $pun, iubito, , :n tine 4 ie rerea a&belor %e$tine. Te oi iubi ,u &il i &irare .u :ntrebare i ,u %i$perare, .u gelo)ie i ,u lar& &are, .-un 0el %e 0r%elege ,are %oare. 9i /ur pe tine i pe apa toat .are ne ine bar,a :n,linat . ei ra&ane - %in,olo %e nu&r 9i %in,olo %e 0or&e, &ti i orbe 1 &ea, %e-a pururi, ,a un bra :n u&r. AAABAAA .6nte, 0e&eie$, 1a e &a&a i a 0o$t buni,a 1a $unte& 0e&ei l6ng 0e&ei "re& ni&i, i nu-n$e&n& ni&i,a (oar nite MeleN ,e $lu/e$, pe MeiN. 4i negli/eni, iar ele 0oarte ,al&e 4i :n,ur,6n% ,e ele li&pe)e$, 4i nu&ai tlpi i ele nu&ai pal&e
1

1,e$ta e %e$tinul 0e&eie$,. 9i-n 0on%, ,e 0a, 0e&eile pe lu&eL <i&i, &re, ni&i, i&puntor. S,3i&b6n%u-i %up ei i %ru& i nu&e "un lu,rurile iar la lo,ul lor. .u-at6ia pai ,e au 0,ut prin ,a$ 9i pentru ,are plat ni,i nu ,er (e-ar 0i pornit pe-o ,ale glorioa$ 1r 0i a/un$ i %in,olo %e ,er. 4i 0a, ,e 0a, i tot ,e 0a, $e e%e 5a $tri, &ult i ele-n%reapt tot 9i %e a,eea ni&eni nu le ,re%e .6n% ,a%, :&btr6ne$, i nu &ai pot. 1a e &a&a i a 0o$t buni,a 9i ,a ele &6ine eu oi 0i. .e 0a,e& noi, 0e&eileL <i&i,a, (e,6t ,urat i uneori ,opii. Sunte& eriga 0irului %e a =n 0ie,are lan 0,ut %in %oi .e greu ,u noi 0e&eile :n ia (ar e i i&po$ibil 0r noi... AAABAAA Spune-&i ,e a (a,-a& $ te ,3e& (-&i &,ar un $e&n -ie i-un ble$te& (in partea ta. Totui nu tiu ,u& "entru-at6ta %ru& .e-a-n,eput a,u& Spune-&i ,e a. =n noaptea %e$pririi %intre noi .opa,ii ,a% pe %ru& %in %oi :n %oi, =n o,3i & bate i$,olul ,6ine$,
1

9i a& enit $-i $pun , te iube$,. "robabil %ru&ul &eu a %u,e-n ia% 2-&pie%i, %e o la,ri& i ,a% 9i iar a%or& i iar &i-e %at un i$ . biata ,i0r %oi $-a $inu,i$. 9i %e at6ta i$,ol e$titor <u o,3ii &ei, ,i o,3ii ti & %or, . tineri a& intrat i ,u ,e ro$t 9i ,e btr6ni iei& %in tot ,e-a 0o$t. <i,i aripile )boruri nu &ai pot, 4 nu&ai %e$prire pe$te tot 9i $e au%e , a 0i &ai greu (e,6t o& 0i %eparte tu i eu. (ar nu pentru a-i $pune , e ru 1& %at ,u bulgri &ari :n gea&ul tu, .i ,a $ tii, :n i$,olul ,6ine$,, . ple, i &or i pl6ng i te iube$,. 9i reau $-i %au ,u a,te :napoi (e)a$trul :&pririlor la %oi, .a $-nelegi i tu ,e-i ,uplul 0r6nt 9i ,u& e $ 0ii $ingur pe p&6nt. AAABAAA (in nou, (a,ii liberi <oi n-a& a ut ne oie Sa lua& a%e erine .a ieui& a,a$, In patrie la noi, 1& 0o$t $i o& r&6ne (e-a pururi %a,ii liberi Si iubitori %e pa,e, Si re%ni,i %e r)boi. +a Sar&i$egetu)a, +a 0o,uri, ,u 8a&ol@e, Si $telele %in ,eruri
1

(in $6nge ni $e rup. <u ne-au :n in$ ro&anii 9i-a& ri$ %e toi barbarii Strig6n% la ei ,u $teagul -,ut %in ,ap %e lup. 1,ea$ta %a& %e tire, (e $ub p&6ntul no$tru, >r&ailor in ,are Re:n ie& a,u&. -e&eile iubin%u-i Sa na$, %a,ii liberi Spre r)bunarea noa$tr "e ,el %in ur&a %ru&. <u&ii $i tara noa$tr .u nu&ele ei %a,i, Iubii pe nou eniii (up at6ia ani, (ar eni, inei &inte .a pe$te %a,ii liberi 1u tot ,al,at in a)ii Si alt0el %e ro&ani. <oi a& r&a$ in glie Si %e eni& p%ure, Si %e eni& re,olte, Sa a 3rni& pe oi, Si te&elia tarii S-o :ntri& ,u oa$e Si iubitori %e pa,e, Si re%ni,i %e r)boi. .u tot ,e n)rete (in 0irea noa$tr e,3e, (a& Ro&elor %e tire, "rin ierburi &ur&ur6n%, .a nu&ai obo$eala <e-a ae)at $ub $,oar, (ar %a,a e ne oie <e o& $,ula ori,6n%.
1

AAABAAA Iertrile Tu $a &a ieri %e tot ,e &i $e-nt6&pl .a o,3ii &ei $unt ,6n% $enini ,6n% er)i .a port nin$ori $au port noroi pe t6&pl 1i $a &a ieri alt0el ai $a &a pier)i ?a% lu&ea prin lunete &ritoare Si a% gr%ini ,u ar&e &ari %e 0o, Sub &ana &ea %e/a planeta &oare Si in ure,3i a& ,ontinentul ro,F 1i $a &a ieri ,a $unt labilitate .a tre, pe$te e@tre&e 0ulger6n% 1i $a &a ieri preablan%a &ea %e toate 4u $unt ne&uritorul tau %e ran% 1i $a &a ieri ,a nu pot 0ara tine Si %a,a n-ai $a poi $i n-ai $a poi 2ie pier)an%u-te-&i a 0i &ai bine 4u tri$tul ,el &ai liber %intre toi Si ,u& $e-nt6&pla &oartea $a le $pele "e toate-nobilan%u-le 0i,ti 1i $a te-aple,i %ea$upra &orii &ele Si tot ai $a &a ieri %e0initi 1i $a &a ieri in 0ie,are noapte 9i-a& $a te &int in 0ie,are )i Si ,at putea- $u0letul $a rab%e .u ,at :i oi grei te oi iubi AAABAAA Repetabila po ar .ine are prini, pe p&6nt nu :n g6n% 2ai au%e i-n $o&n o,3ii lu&ii pl6ng6n% . a& 0o$t, , n-a& 0o$t, ori , $unte& ,u&ini, 1$t)i :&btr6nin% ne e %or %e prini. .e priniL <ite oa&eni ,e nu &ai au lo,
1

(e at6ia ,opii $i %e-at6t nenoro, <ite ,ru,i, :n, ii, re$pir6n% tot &ai greu, Sunt prinii a,etia ,e o0tea) &ereu. .e priniL <ite oa&eni, a,olo $i ei, .are $tiu %urero$ ,e e $uta %e lei. (e $unt tineri $au nu, %up a,tele lor, <u ,ontea) %elo,, ei albir %e %or S le 0ie ,opilul ,-o treapt &ai %o&n, .6t &un, :n plu$, $i ,e ,3in, ,6t ne$o&nH .3iar a,u&a, ,6n% $,riu, ,a $i ,6n% a$ urla, 4u :i $tiu $i :i $i&t, pti&in% un%e a. <e-a&inti&, $i %e ei, %up lungi $pt&6ni -ii btr6ni ,e $unte&, ,u prinii btr6ni (a, le&ne i-au luat, %a, oa$ele-i %or, (a, nu au &urit triti :n ,a$ele lor... =ntre ei $i ,opii e-o pr$il %e ,6ini, Si e u&bra %e plu&b a prea)ilni,ei p6ini. .ine are prini, pe p&6nt nu :n g6n%, 2ai au%e i-n $o&n o,3ii lu&ii pl6ng6n%. . %in toate ,e $unt, ,el &ai greu e $ 0ii <u ,opil %e prini, ,i printe %e 0ii. 7,3ii lu&ii pl6ng6n%, la,ri&i &ulte $-au pl6n$ =n$ pentru potop, :n, nu-i %e a/un$. 2ai a e& noi priniL 2ai au %6nii ,opiiL "e p&6ntul %e ,ru,i, nu&ai o& $ nu 0ii, >&ilii %e ne oi $i ,u ,apul ple,at, =ntr-un biet orel, :ntr-o )are %e $at, 2ai ateapt i-a,u&, $e&ne %e la $tr&oi Sau $,ri$ori %e la 0ii ,u& ,-ar 0i noro,oi, Si ,a nite $ta0ii, ie$ arare la pori (e$pre noi po e$tin%, ,a %e &oii lor &ori. .ine are prini, :n, nu e pier%ut, .ine are prini are :n, tre,ut. <e-au 0,ut, ne-au ,re$,ut, ne-au a%u$ p6n-a,i, >n%e-a e& $i noi :nine ai notri ,opii. 4ner ani pot prea, ,6n% n-ai ,e $-i &ai rogi,
1

Si :n genere $unt $i niel pi$logi. 5a nu %, ba n-au%, ba 0a, paii prea &i,i, 5a-i ne oie prea &ult $ le $pui $i e@pli,i, .o,oai, ,o,6r/ai, :ntr-un rit& in0ernal, Te :ntreab %e tii pe re-un $e0 %e $pital. <u-i a$a , te-apu, o &il %e tot, 2ai ,u $ea& %e 0aptul , ei nu &ai potL . po ar :i $i&i $i ei $tiu ,-i a$a Si $e uit la tine ,a $i ,6n% te-ar ruga... 2ai a e&, &ai a e& $,urt re&e %e %u$ "e ,ontiin po ara a,e$tui apu$ Si pe ur& o& 0i 0oarte liberi $ub ,er, Se or :&puina ,ei ,e n-au $i ne ,er. Iar ,6n% o& :n,epe $i noi a $i&i . po ar $unte&, pentru-ai notri ,opii, Si abia :ntr-un tri$t $i %eparte t6r)iu, .6n% o& ti %i$perai e$ti, ,e a)i nu $e $tiu, ?o& pri,epe %e ,e 0iii uit ,ur6n%, Si nu % ni,iun o,3i %e pe lu&e pl6ng6n%, Si %e ,e :n, nu e potop pe ,uprin$, (e$i plou &ereu, %e$i pururi a nin$, (e$i lu&ea :n ,are prini a& a/un$ (e-o e,ie-i &ereu )gu%uit %e pl6n$. AAABAAA Sara pe %eal Ie$e a&urg %intr-o btaie %e ,lopot .aii ,uleg iarba %in ulti&ul tropot, "$ri a%or& %a,a a&urgul le-atinge, Su$ la i) or, $u$ la ob6rie, ninge. .a$e ,uprin% $u0letul )ilni,ei 0r6ngeri, 7a&enii $unt u&bre t,ute %e ingeri, <i&eni ai,i legea ,erea$,a n-o ,al,a, Su0letu-n plop, trupul $e-aplea, :n $al,a. S-a au)it %e pe$te ulii o e$te, >n nou n$,ut iu :ntr-o ie$le &ai e$te, +e&ne %e 0o,, oarbe ,rue &ai ,ara, >lti& $rut, ,a o pe,ete %e ,eara.
1

2i$ti,ul $at lune,a :n rug,iune, <i&eni ni&i,, :n$pre p&6nt nu &ai $pune, Toate $e-ntor, ire%u,tibil $pre ,eruri, -lorile tin $ipete %e a%e ruri. Iari a&urg, %angtul par,a re ar$, .u,ii %i$par l6ng ,lopotnia ar$a, .a%e-n 06nt6ni )iua $ ur,e iar, &6ine, =n a&intiri $atul &iroa$e a p6ine. In ,i&itir, oile nu &ai pa$, iarba, 2ieii o pa$,, po0ta %in ei e$te oarba, <e ino ai, anii $e-n,ar,a %e ina .u& ne-ating, 0iinele ,u& le %e,lina. Sara pe %eal $ea&n ,el &ai a%e$ ,u Sara pe %eal ,u& o $,ria 4&ine$,u Sara pe %eal e i-ai,i ,u& i-ntr-in$ul, Sara pe %eal, 0etii)6n%u-ne pl6n$ul. Sara pe %eal, parte %in noaptea eterna, Sara pe %eal, ,apul $e-aplea, pe perna, Sara pe %eal, totul %eo%ata :n ie, Sara pe %eal, &u)i,a %in poe)ie. .aii :n apu$ pa$, &agneti$&ul ,3in%iei, 7&ului bun, ,a$a puterni,a 0ie-i, <oi intre noi $ &ai gu$ta& ,6t $e poate Sara pe %eal, ,ea &ai %e pre %intre toate. Si $ pri i& ,erul ,u tragi,e $tele, .are &ai ia 0or&a porun,ilor grele, 7a&enii tre,, ni,i nu o& ti un%e plea,, Iar %up ei $e &ai au%e o toa,a. >r&ele lor $unt $au ,opiii $au &un,a, =ntr-un te&ei la$a :ntreaga porun,a, Sara pe %eal nu e %e,6t un a&e$ti, (e 0abulo$, %e nebune$, $i %o&e$ti,. 8iua $-a $tin$, )ea&a %e )ar)ara ,ru%a,
1

Tipa gu)gani, ,ine-are ti&p $-i au%, .arii btr6ni %e-o eni,ie lu,rea), "rintre ,opii )go&otul lor i$,a groa)a. (a,a :ntin)i &6na ,u-o &i,a lu&ina 1i $ $i $i&i re/uri ,re$,6n% :n gra%ina, <ite p6n%ari, 3ulituri :i arun,a, -etele &ari grup $e :ntor, %e la lun,a. "oarta :n $ini %orul %e-o &6na brbata, .ei ,utai &ult &ai t6r)iu $e arata, "o%ul pe r6u $,6rie $i $e :n%oaie, 2u$tele bat, $e&n %e-nnorare $i ploaie. +ina-n 0uior :n turbioane $e leag, .rete-n %o le,i %or %e $&6n :ntreag, "ar,a %e ieri luna ra$are-n$pre &6ine, "l6nge-un ,opil, $au par,a latra un ,6ine. "laurii &ori, ,re$, %intr-o apa uitata, S0ini :nelepi ,elor ,u&ini li $e-arata, Sara pe %eal, uite un &6n) ,are &oare, Su0let %in el, ,a $i o $eara apare. (ul,e-alba$trui ,auta $u0let %e iapa, 4a nu &ai e, alta a ti $-l :n,eap, >lti&i ,opii $triga pe ulia noa$tr, 5l6n%e buni,i :i :n$oe$, %in 0erea$tra. Sra pe %eal, ,u&pna $inea nu-i $tri,a, Sara pe %eal e ,a un %u3 %e buni,a, -ru,t )e&uit :&prtiat pe tot lo,ul, .oa,e& poru&b, un%e ai notri 0a, 0o,ul. Sara pe %eal, %ul,e 6nare %e ara, 1)i ni,iun o& nu are %reptul $ &oara, Sara pe %eal, 0u& %obor6t %intr-un $0eni,, .a%e pe o&, par,a-ntrupin%u-$i-l eni,. Sara pe %eal, ,6nepa 0u&ega bi,e, .ei pe%ep$ii, nu au ,ura/ul $-o $tri,e, Toate r&6n, pre,u& au 0o$t :n natura,
1

Starea %e o& tre,e $pre $tarea ,ea pura. Sara pe %eal, $pune ,a a$ta ni-i ro$tul, S o nu&i& $u0let %in $u0letul no$tru, Sara pe %eal, $u0letul &are al lu&ii, Sara pe %eal, o,3ii :n la,ri&i ai &u&ii. Iar ,6n% noi toi o& &ur&ura ,e ne %oare, Tu $ ne %ai o ,retinea$,a iertare, Sara pe %eal, nu a &urit i%ealul, Sunte& ai,iJ 7a&enii.. Sara.. Si (ealul. AAABAAA 7raie %e nunt 1$t0el %up tine $e :n,3eie toate. Trag oblonul negru la 0erea$tra &ea. <u &ai reau %e,epii, reau $ingurtate, <u &ai reau iubire, oi aban%ona. 1 u$e$e& %reptul $i eu, ,a ori,are, +a o nebunie, la un ulti& glon >lti&a $peran, ulti&a-n,er,are (ar :n &aga)ie era %oar gablon). <u-i ni,io proble&a, toate-$ 0oarte bune. Te-a& iubit %e$igur, ,u& &i-ar $ta $ neg... Si ,u pa$iune, $i ,u oluptate Si ,re%ea& :n tine, re%ni, $i :ntreg. ;ai, :ntin%e &ana pentru %e$prire S,3i&b-i tele0onul, ,a $i eu &i-l $,3i&b Saluteri &ire$ei, $alutari la &ire, "oate $e re)ol a toate intre ti&p. Intra :n &uli&e, ni&eni n-o $ tie (oua, trei per$one ,are ne-au a$,un$, 4u oi tine &inte $,urta nebunie 9i-ntrebarea noa$tr 0r %e r$pun$. -irea ta ,iu%ata n-o oi rega$i-o <i,i n-ar 0i ne oie, tu ra&ai un &it.
1

<unta 0eri,ita, te-a& iubit, a%io, <u :ntoar,e ,apul, plea,, te-a& iubitH ?e)i ,a $e ,on0ir&a b6r0a %e$pre &ineJ Te-a& l$at %eo%ata ,ru% $i ne0ire$, Totui tine &inte, tine bine &inte Te $al e) %e &ine 0iin%, te iube$,. AAABAAA =&i pa$ 2i-e %or %e tine Si nu-&i a/ung ,elelalte >ite ,a un $urogat "entru puritate <u $-a g$it. 2i-e %or %e tine 2i-e tine %e tine 2i-e :nluntrul &eu %e tine 2i-e nu $tiu ,u&, 2i-e nu $tiu ,e, 2i-e %or %e tine ,a %e a,a$. =&i pa$aH AAABAAA (etalii Stiu un%e <u $tiu %e un%e, <u $tiu %e ,e Si nu $tiu "entru ,e &erit (u&ne)eu te-a tri&i$ "e bu)ele &ele. BBBABBB "oe)ii ,en)urate - Sunt ra%i,al (19*9-1989) =n%rgo$tit %e 5u,ureti <u $tiu %e ,e, pe ,6t &-a0un% :n ia
1

2 $i&t atra$ %e 0lea,uri o&eneti, 9i-&i pla,e-n anoti&pul %e a,anta S-nt6r)ii, $ r&6n :n 5u,ureti. (e el ne-a& $aturat, %ar el ne pla,e, 4l e un prag lo it $ e)i alt prag, 9i-a,u&, ,6n% $unt $atul %e lo,ul )ilni, 2 $i&t golit i-&i e %eo%ata %rag. "e piatra lui a& tot btut ,a%ena 9i-a& $-o &ai bat at6t ,6t oi trai, Spre un 7li&p a$,un$ pe ori,e $tra%a =n ,utarea &arii poe)ii. 1i,i &-au $u0o,at ,u %ul,e teii Si au tre,ut aiurea anii &ei 1i,i ,opiii &i-au enit la ia Si a& n$,ut i-a& :ngropat i%ei. +a 5u,ureti, ,opilria toat, ?i$a& $-a/ung $ pot $i eu e%ea .elebrii ,6ini ,e au ,o rigi :n ,oa%a Si $-nt6lne$, $i eu pe &a&a &ea. 4u ara a$ iubi-o pe orbete, (ar $i&t ,a toa&na-i anoti&pul &eu, .6n% 0run)e $i lu&ini pe bule ar%e 2ai %au 3alou prerilor %e ru. .6n% pe tera$e $e &ai bea o bere Si oa&enii ro&ane tri$te or, 9i-n ,uri $e 0a,e in %in &u$t %e $truguri Si toi bu,uretenii au u&or. +-a& pr$it %e$tul, ,a a)i $-l ,aut Si $-l g$e$, into%eauna trea), <u e$te el ,el &ai 0ru&o$ %in lu&e, (ar ,el &ai %rag ne e :n ori,e ,a). 2 pregte$, $ 0ug %in nou :n tara Si $ ,6tig aripi %u&ne)eieti, S pot gu$ta &elan,olia toa&nei
1

=n 0ie,are ,olt %e 5u,ureti. 3 augu$t 1989 AAABAAA 9o0erul $i ne a$t-$a <e ur,a$e& ,u toii :n autobu) .are nu era ,on0ortabil, %ar era in%epen%ent, <-a ea 0ie,are lo,ul $au, (ar ne g6n%ea& ,a o $ aib, 4ra pri& ar, ?enea ara, Se %e)g3eau %ru&urile, "uteai $ &ergi ,u gulerul ,&ii %e$,3eiat, Se %e)g3eau %ru&urile, <oi ,6nta& ,6nte,e %e-ale noa$tre, e,3i, "e ,are nu le &ai ,6nta$e& %e &ulta re&e Si unii %in ,au)a ite)ei, .are-i :&bata, 1lii ,u o tan%ra ironie, 1& :n,eput $ )i,e&, $ ,6nta& .a autobu)ul no$tru 4 ,el ,are %e)g3ea (ru&ul pe ,are &erge&. "e %ire,ia a,eea $pre &unte, Spre &arele &unte, <u &ai &er$e$e ni,io%at un autobu), <u&ai turiti parti,ulari, <u&ai nebuni o,a)ionali. 1$a ,a nu ne intere$a %e$tinaia, <e a/ungea bu,uria .a &erge& ,u toii $pre &arele &unte. 9o0erul era t6nr, .on%u,ea pentru pri&a oara >n a$e&enea autobu). -u$e$e a/utor %e o0er, +u,ra$e &ult $i ,in$tit, (up ,u& &ergea, %up ,u& 0r6na, 4ra 0are :n%oial ,el &ai bun o0er (intre toi o0erii notri,
1

1$ta ,on%u,e e@,epional, $triga& noi, 1$ta-i o&ul ,are ne trebuie Si el %%ea %in &6na ,u &o%e$tie Rug6n%u-ne $ nu-l &ai lu%&, .al :n,ur,a& la ,on%u$. In 0on% e autobu)ul % $., 4u $unt al % $., 2-ai ale$ $ ,on%u, autobu)ul, 1$ta-i treaba &ea. <oi a& aplau%at, ,3iar $i a,ea$ta lep%are, a lui, (e lau%ele noa$tre. Si autobu)ul &ergea &ai %eparte 9i-n %i er$e lo,aliti, :n ,are ne oprea&, 2ulti ur,au Si ni&eni nu &ai oia $ ,oboare. 4ra un autobu) uni, <u &ai e@i$ta a$a ,e a :n :&pre/uri&i. Ra&a$e$era-n ur&a troleibu)ele agate (e reeaua ele,tri,a Si lip$ite %e ori,e in%epen%enta, Tra& aiele :ng3e$uite intre $ine Si a,eeai reea. 1utobu)ol no$tru $e :n,r,a$e :n$pi&6nttor, -ie,are ur,a :n autobu) ,u ,e a ea &ai bun, 9o0erul ,on%u,ea e@,epional, <i&eni nu ,on%u,e &ai bine ,a el, Striga& noi Si el %%ea &oale %in &6na, Si noi $triga& iari, +a$a 0rate, Ia$ &o%e$tia la o parte, (a-o %ra,ului %e &o%e$tie <oi, ,are n-a& a ut ni,io%at po$ibilitatea >nui a$e&enea %ru&, 9ti& aloarea lui a%e rat, 4ti al no$tru, 4ti %intre ai notri, Ra&ii intre noi, 5ra o,
1

>ra, Si el nu &ai putea $ ne oprea$,, Trebuia $ 0ie atent la %ru&, +ar noi era& prea &ulti Si :n,epu$e& $-l in,o&o%a&, Sttea& ,laie pe$te gr&a% :n autobu), (ar uneori :i blo,a& o &6na $au un pi,ior, "ina ,6n% ,6i a &e$eriai +-au rugat $ oprea$, pentru ,6te a &inute .a $-i 0a, o ,u, %e prote,ie, S nu-l &ai in,o&o%a& la ,on%u$, (ar $-i ia $i ne a$ta l6ng el, 1u )i$ alii, .a %ru&ul e lung $i $e pli,ti$ete o&ul. Si uite-l a,u& :n ,u,a lui %e prote,ie, In ,abina lui blin%ataH .e 3otr6t ,on%u,e, 1 %at %ru&ul $i la &u)i,a, Se au%e :n toat &aina o &u)i,a eroi,a, "e ,are o :ntrerupe& noi %in ,6n% :n ,6n% .u ,6nte,e %e$pre el $i %e %ru&ul no$tru, Si 3ai, &, $ 0i& ateni $i ,u ne a$t-$a, .a $i el e o&. In autribu) ara e ,al% Iarna e 0rig, (ru&ul ,ontinua, 1& :n,eput $ obo$i&, <ene o0erule, oprete, S ne o%i3ni& $i noi. S te o%i3neti $i %u&neata, .a n-o 0i 0o,, (ar el nu &ai au%e, 4l ,on%u,e, 9i-ntr-a%e r, ,on%u,e e@,epional, 4 ,el &ai bun, $triga& toi, (ar ne e 0oa&e, "entru ,a n-a& &ai oprit %e&ult, 9i-a e& ne oie $i noi (e p6ine, %e apa, %e un rga),
1

"robabil ,-a& :n,eput $-l $i ener a& .u &o0turile noa$tre Setea, 0oa&ea, $o&nul, Eea&urile autobu)ului nut &ai e@i$ta %e&ult, "e ele au $rit ,ei ,e n-au &ai putut $uporta, >ile au ruginit $i nu $e &ai %e$,3i%, Si o0erul ,on%u,e autobu)ul (in ,e :n ,e &ai ner o$, 1 :n,eput $ 0a, $i a,,i%ente, Stau $i el $i ne a$t-$a ,u &6inile pe olan, 2arile pi$,uri :i ,3ea&a, 2ai e putin ,o&bu$tibil, 1& intrat pe un 0el %e linie 0erata, ?e,ina ,u %ru&ul, (up ,e ni $-au $part ,au,iu,urile Si %up ,e o0erul a %r6&at .u lo ituri %e autobu) .a$e $i bi$eri,i, Sate $i orae, =n,epe& $ ,obor6&, Si bine:nele$ ,a ite)a ,re$te, 1$a e la ori,e ,obor6re, ?ite)a ,re$te, <u &ai e ni&eni :n autobu), >nii au &urit, 1lii au 0ugit, 1lii ne-a& u$,at %e 0oa&e $i %e $ete, 1lii a& :ng3eat %e 0rig, 2untele e tot &ai %eparte, (ar autobu)ul ,oboar ;alu,in6n% pe linia &oarta (e ,ale 0erata, Si nu&ai ei %oi, 9o0erul $i ne a$t-$a, In ,abina blin%ata, Se uita %oar :nainte, <u &ai $tiu pe ,ine ,on%u, $i un%e $e %u,, Si %e ,e ta, toi pa$agerii Si %e ,e $e &erge ,u ite)a prbuirii, .6n% e@,ur$ia :n,epu$e at6t %e 0ru&o$ .tre &arele &unte.
1

12P13 iulie 198* AAABAAA .ine a & a$,ult In ea, ,u putere o,ulta (in )i% ,ine a & a$,ulta. .u ,6t & ,oboar pe &ine. .u-at6t el &ai &are %e ine. Iubirea &i-o $uge prin tuburi. 2 $i&t r$tignit pe uruburi, .e 0a,e ,u &ine nu-i eg3ea, 4l trage %in )i% ,u ure,3ea. 1i )i,e ,a apr, poate, "oporul %e ru $i p,ate, (e ,ei ,e tin ar&e :n lira (e ,ei ,are &int $i ,on$pira. (ar nu el a$,ulta orbete, "e o& ,6n% a,a$li triete, <e intr-n ,eara0 $i $ub piele, =n ,reier %e g6n%uri $ai-l $pele. "rin &ari, ele,troni,e un%e =n o,3i $i :n talpi ne ptrun%e, "utere )eia$,a $i oarba 4l $,ri$ e i-n 0irul %e iarba. 1$,ulta 0erea$tra %e$,3i$a Si ier&ii ur,6n% :n ,ai$a, .u& gi0iie-n %rago$te &irii, .on,ertul &runt al pieirii. In ea, ,u politie &ulta, (in )i%, ,ine a & a$,ulta. 1981 AAABAAA .lugr (oa&ne, 0-& ,lugr
1

Si ,3ea&-& p6n la tine S-i $pun a%e rul (e$pre &arele %e)a$tru p&6nte$,. (oa&ne, 0-& ,lugr. 1u 0o$t 3ituii, 1u 0o$t o0en$ai, (ar ,lugrii au totui 7 oare,are libera tre,ere +a &ile ,erului. >n%e a, la .3eia, 1& au)it eu ,a e@i$ta 7 $,ara %e rin %e bra% .are a/unge p6n la tine, (oa&ne, +a$-& $ ur, $i $-i $pun. ?oi g$i-o ,3iar %a,a <u e :n e i%enta pri&riei %in 2ne,iu 7 oi g$i-o %up &iro$, (up &iro$ul &orilor (up &iro$ul iilor, (up &iro$ul %e t&6ie. 7 oi g$i-o $i oi eni S-i $pun ,e ru e pe p&6nt S-i $pun ,a-n luptele pentru %reptate (reptate a ieit 1t6t %e )%robitor i,torioa$a In,it a %e enit i%ee, <u &ai are ni,io realitate. (oa&ne e ne%rept totul, .opiii nu &ai au %e,6t re,reaii $i e@a&ene, 7re %e ,la$a nu &ai $unt, 5tr6nii $unt pu$i la )i% Sub nite taloane %e pen$ii .are $unt tra$e %in tunuri 1Ie bine oinei generale. In re$t &un,i& p6n ne ,a% &6inile %in u&eri Si nu &ai ti& pentru ,ine &un,i& 2ai ale$ ,a ei ne %au $ 0a,e&
1

+u,ruri pe ,are tot ei le ,on$i%era inutile Si ne reproea) noua .a 0a,e& lu,ruri inutile. (ar, :n 0ine (oa&ne, pri&ete-& :n au%ienta "e &ine, ,lugrul ,el &ai li&but, 1l &6n$tirii tale ,u # ,ontinente. ;ai, (oa&ne, 0i bun $i pri&ete-& .a, alttel, %a,a :nt6r)ii, <u &ai a& pe un%e ur,a ?ine o&enirea 0l&6n% S &n6n,e $,ara %e rin .are %u,e la tine, (oa&ne, 0-& ,lugr, --& $i a$,ult-& +a ora ,6n% &6n$tirea ta .u # ,ontinente Si ,u ! &iliar%e %e prp%ii In$talea) ulti&ele ar&e In ,lopotniH 10 %e,e&brie 1983 AAABAAA 2in,iunile (ar, 3ai, $ ne $pune& &in,iuni i&portante, (ar, 3ai, $ ne $pune& &in,iuni $i &ai &i,i, 1$a ,u& a&anii le &int pe a&ante Si ele :i &int pe p&6nt pe ai,i. (ar, 3ai, $ ne $pune& ,u pato$ braoa e, (ar, 3ai, $ e%e& ,ine &inte &ai &ult, 1$,ulta %elirul ,on$oanelor gra e, .u& $i eu &in,iunile tale le-a$,ult. 4 0oarte 0ru&oa$a, e 0oarte 0ru&oa$a 2in,iuna a,ea$ta pe ,are &i-o $pui, 1$a ,a, te rog, $i pe &ine & la$a S pala rage$, %oar ,e nu-i, %oar ,e nu-i. .on,ur$ %e &in,iuni la e,3ipe $i $olo Si ie$ ,a&pioni &in,inoii ,ei &ari,
1

(ar, %raga ",al, tu ,e 0a,i a,oloL In ,a&pionate %e ,e nu apariL Se &inte ,u& nu $-a &init ni,io%at, 4 &ulta &in,iuna la noi pe p&6nt, Sunt 0al$e re,ur$uri $i nu-i /u%e,ata, 5alanta ,ea e,3e-a %reptii $-a 0r6nt. (ar, 3ai, $ &ini& 0r ni,io ruine, (ar, 3ai, $ &ini& :n %ire,t i-n r$pr, .a poate prin ru o& a/unge la bine, 2in,iuna $upre&a a 0i a%e r. 198! AAABAAA 1nal0abeilor ?-a& $pu$ ,a $unt un o& peri,ulo$ Si nu &i-ai luat a erti$&entu-n $ea&a. ?-a& $pu$ $-a ei pentru per$oana &ea >n plu$ %e-ngri/orare $i %e tea&a. ?-a& $pu$ ,a 0a, teribil %e ur6t (e $unt ,al,at putin pe libertate. ?-a& $pu$ ,a $unt oteanul ,re%in,io$ (ar ,are %oar ,u ina&i,i $e bate. ?-a& $pu$ $ a a$t6&prai $i oi, .en)ori ,apri,ioi ai re&ii &ele, .-o $ a ,o$te $,u&p &runtul &o0t, (e a ne 0a,e noua )ile grele. ?-a& $pu$ $ punei &6na $ &un,ii. S nu &ai tot p6n%ii )eloi %in u&bra, ?-a& $pu$ ,a n-o $ pla,a ni&nui "ornirea oa$tr, tulbure $i $u&bra. ?-a& $pu$ ,a re&urile $-au $,3i&bat Si ,a $ituaia e &ai ,o&ple@a, <u-i intele,tualul - $er itor. .ultura nu-i ,e a ,a o ane@a.
1

Si lu&ea nu $e poate ,u,eri >&0l6n% la ,i0re $i &i&6n% tu&ulturi .u arogani $i tr6n%a i %o,toran)i, .u papagali ,are tin lo, %e ulturi. ?-a& $pu$ $i a& puterea $ &ai $pun .a nu :n,ape &untele :n $era .a prea-i $,urt %ru&ul %e la rai la ia% Si %e la ,prioara la pantera. ?-a& $pu$ $ nu-l 0etii)ai pe 2ar@, S nu-i p$trai :n $pirt :n tura Si oi :ntr-una 0r $-l ,itii Il po&enii p6n a %oare gura. ?-a& $pu$ ,a btlia pentru o& <u iart a$t)i ni,io %e)ertare Si oi -ai %e,orat oi intre oi .6n% lupta e$te :n %e$0urare. ?-a& $pu$ ,a &u)i,a nu-i un &i,rob .are a&enina ,i ili)aii 4-a o&ului pentru a 0i &ai bun, ?-a& $pu$J ,e a ,are $-i pla,a %ai-i. ?-a& $pu$, ,on,eteni anal0abei, Si luai a&inte $i $ inei &inte. (ar nu tia& ,a -ai n$,ut $i $ur)i Si $,oatei ar&a ,6n% e%ei ,u inte. 19*9 AAABAAA "rob oli&pi, 2intea &ea obo$ita <u e &ai proa$ta (e,6t &intea oa$tr o%i3nita, ;ai $ g6n%i& :&preun, ;ai g6n%ii $i oi, =n,or%ai- &inile o%i3nite Si pro%u,ei g6n%uri. .e ,6nt a,ele broboane %e $u%oare
1

(e pe 0runile oa$treL Str%uii- , .on,entrai- , E6n%ii- , 1 ei &inile o%i3nite, (or&ii %e 2.000.000 %e ani, 1ti a ut $,utire, 1ti a ut per&i$ie, 1ti a ut ,on,e%iu &ental, .e %ra,uH ?a %epete :n ite)a broa$,a e$toa$, 2el,ul, %e-a ,rui tre,ere ?a iuie ure,3ile, 4 un &el, &ort, 1ri,iul -apare ,a un i%eal i&po$ibil, ?a &i,ai ,a prin ,orpuri $oli%e, .a prin un%ele&n :ng3eat .a prin o,3i %e $ti,la, .e %ra,uH E6n%ii, <u &ai a&6nai a,ea$ta, E6n%ii, ar 0i tri$t pentru oi Si ai 0i pu$ &intea la u$,at "e gar%urile :n ,are :n,3i%ei, .u %epline $enti&ente (e po$e$iune $i prote,ie, 2intea &ea obo$ita. 10 noie&brie 1983 AAABAAA Regre$& <u-i ni&i,, e-n regula, 2ai atepta& %oua $ute %e ani, .e-o $ 0ie, un biet a,,i%ent i$tori,, 7 $o,oteala &ate&ati,a greit, Sunte& :n 4$tul 4uropei, nu uitai. Ruii, %a, 2ag3iarii, %a, "olone)ii, %a, 5ulgarii, %a, <oi, nu, noi nu, noi nu progre$a&,
1

.a $e interpretea), .6n% nu oiau e,inii, <oi nu putea&, n-a ea& oie, .6n% or e,inii, <u re& noi, n-a e& ne oie, 1$ta e, a$a $unte& noi, ai %ra,ului, (ai :n "a$te, a$ta e, %ai :n "a$te, <u-i. <i&i,, e-n regula, 2ai e%e& noi, &ai e%e&, 1 ei rb%are, nu batei %in pi,ioare, <u a pripii <oi regre$a& ,u pla,ere, <oi regre$a& ,u talent, <oi nu ne lua& %up ni&eni (e,6t ,6n% regre$ea). (oua $ute %e aniH 1t6tH 1 ei rb%are, nu ,3e&ai $al area, <u e@agerai, nu ,r6,nii, Regre$ai ,u noiH =napoi, &ar$H 8 aprilie 1988 AAABAAA 2otorul greit Si %a,a %up ,u& $-a au)it Si %a,a %up ,u& un $i&t o $pune =ntregul %ru& e o %e$arta,iune Si ,3iar &otorul e ,roit greitH 2aina e %in ,e :n ,e &ai grea, 7-&pinge& n)uin% la )ile bune Si atepta& $-apara o &inune S ne pute& ur,ai noi :n ea. Tu nu au)i ,on$tr,u,tor %e &otoare, .a ti l-a& %a pe-a,e$ta :napoiL 4 un &otor prea lene, prea greoi <u poarta, ,i-i purtat %e 0ie,are. Si )i %e )i &otorul no$tru &oare
1

9i-n lo, $ &earg el, l-i&pinge& noi. 1983 AAABAAA .on%a&nai 4u, $,la ul tri$t al tri$tei &ele 3arpe, 4u a% pierin%, ,u o,3ii, ,e-a& iubit, 2i-ar 0i prea &ult i-o gaura %e arpe S &erg :n ea, t,ut $i u&ilit. .e $ &ai ,6nt. .6n% au enit piraii Si apele %in &at,i ni le-au 0urat, 7 la,ri&a 0iinei &ele %ai-i 9i-o $-au)ii %e o&uI $,u0un%at. 2-a :ne,a, &-a $tinge $i &-a %u,e, S & )%robea$, rit&uri pe-o $o$ea, <i,i nu &ai a& ne oie %e o ,ru,e, 2i-a 0o$t %e$tul ,-a& %u$-o pe a &ea. 4u, $,la ul tri$t al 3arpei &ele tri$tre, "rp%ul :ntin)6n%u-$e il a% Si nu &ai e ni&i, $ &ai re)i$te 1,e$tei $inu,i%eri :n prp%. (e n-a a ea puterea %ia olea$,a S :neleg ,a totul a ,)ut, (ar in 3eral)ii ,ini,i $-&i i)bea$, S,ri$orile prp%ului %e $,ut. "rietenii & o,olo$, %e 0ri,a, "robabil & ,on$i%era ,iu&at, 4u :n$u&i $,riu a,u& la la&pa &i,a S nu & a% ,ei ,are $e bat. IubireL ?i$ %e &6ineL Reg$ireL <-au g6)ii &ei un &ini& intere$ "o e$ti ,u %ul,i ilu)ii $-&i :nire (in $tarea ,on%a&natului $ ie$. Se pregtete &arele e@e&pluH
1

1,ela, )i, .a$an%rele, $unt euH .a un berbe, a& $ & %u, :n te&plu. 2urin%, &,ar $-a/ung la (u&ne)eu. 4u, $,la ul tri$t al tri$tei &ele 3arpe, 4u, ,6ntreul $oarelui %in nor%, (e-ai,ea, %intr-o gaura %e 9arpe, Ro$te$, un a,ati$t i-un %e)a,or%. .e $ &ai ,6ntL (oar ,alea p6n-la g6%eH .e $ &ai ,6ntL "e oi, ,a pe eroiL =&i ine $i a pl6nge $i a r6%e .a nu e@i$ta ,ale :napoi. ?oi nu e%ei ea nu &ai a ei tara Si ,a $trini i-$ prun,ii, ,obitori, =n a ei ,e a pe %ina0ara, (ar n-au prini, ei au &e%itatori. ?oi nu $i&ii ,a nu &ai a ei apeL ?-au luat piraii tot pe a$ul lor Si iat, %in aproape :n aproape, <oi $unte& un pu$tiu ne&uritor. (in 3arpa &ea ri%i,ola $i tan%ra In oluntar un ,6nte, 0r rang Te ,3ea&a l6ng &ine, 3ai .a$an%ra, Srut-&i g6tul gata pentru treang. 1981 - 1983 AAABAAA Sunt ra%i,al Sunt ra%i,al 2ai pre,i$ Sunt pentru p$trarea >nui /u$t raport Intre &in,iuna $i a%e r, Intre eroi $i eroi, Intre plu$ $i &inu$, Sunt ra%i,al, 2ai pre,i$,
1

2i-e $ila %e %e&agogia $o,iali$ta 2ai tare %e,6t %e (e&agogia burg3e)a "entru ,a o $i&t 1p$6n%u-& ,u &ult &ai %e aproape. Sunt ra%i,al, .re% ,a nu e buna legea .are te ,on%a&na &ai gra (a,a u,i)i un ur$ (e,6t %a,a u,i)i un o&, 5a &ai &ult, Te ,on%a&na &ai gra (a,a orbeti, (a,a ai opinii, (e,6t %a,a u,i)i. Sunt ra%i,al 1%i, :&i :n,3ipui .a %a,a e,uaia Gpoporul ne-a ale$, ?orbi& :n nu&ete poporului, Eu erna& :n nu&ele poporului, .on$trui& $o,iali$&ul .u oa&enii $i pentru oa&eni, G 4$te a%e rat, <u e ,ore,t S-i %i$trugi o&ului .a$a, oraul $au $atul, -r $-l :ntrebi pe o&D 8e,e ele i au %e,larat la $,oal, .6n% i-a :ntrebat %irigintele .e 0apte bune au $ 6rit, =n )iua a,eea, .a au a/utat o btr6n S trea, $tra%a (ar %e ,e a$a %e &ulti, S-a &irat %irigintele "entru ,a btr6na <u oia $ trea, $tra%a 1u r$pun$ ei.
1

.a& a$ta ar 0i $ituaia Sunt ra%i,al Si o pri e$, :n 0ata, (a,a btr6na nu rea $ trea, $tra%a 4 greu $ te lau)i .a eti ,el &ai bun %intre oa&eni "entru ,a o obligi S tra er$e)e, Si lu,rurile $tau ,3iar a$a, 5tr6na nu rea S trea, $tra%a. 5tr6na nu $e a0la pe $tra%a <i,i nu e@i$ta $tra%a, Si btr6na ni,i nu e btr6n. .i o tara e&oionat .a a trebui $ tra er$e)e. Sunt ra%i,al, 1%i, &i-e groa)a (e re&u,rile .are nu &ai pot $al a ni&i,, 2ai ale$ iaa .are $i a$a $e :n,p6nea) (e ,6te a generaii :n,oa,e S $e %u,a :n pa$tele &-$ii. Sunt ra%i,al, =&i pla, prunele, pier$i,ile, 2arele erati,e, libertatea, -e&eia, granitele i$tori,e, Si $trugurii t&6ioi. Sunt ra%i,al, 1$ putea %i,ta un poe& Si %e la un tele0on publi,, (ar tot ra%i,al $unt Si &enion6n% .a n-a putea 0a,e a,ea$ta (e,6t %a,a $i ,ea .reia :i %i,te) 1r a ea tele0on.
1

Sunt ra%i,al, .re% ,a 2arealul Ion 1ntone$,u, (a,a ar 0i re/u%e,at (e un tribunal i&parial, 1r putea 0i %e,larat -r re)er e, 4rou al Ro&6niei po$t-&orte& Si &artir uni er$al, 2,ar %up le,tura "a,tului Ribbentrop-2oloto . Sunt ra%i,al, .re% :n aloarea 0run)ei %e ar)a 1pli,ata pe lu,rurile %ureroa$e 1le ,orpului. Sunt ra%i,al, <u ,re% $ e@i$te =nger &ai ur6t Si %e&on &ai 0ru&o$ (e,6t o&ul, Si, &ai &ult %e,6t at6t, <u ,re% $ e@i$te 1,,i%ent &ai ro%ni, Si lege &ai ,ontrariata (e,6t o&ul. (in &ine :n$u&i Si %in ,eilali 4@trag r%,ina ptrat Si ob$er ,a nu e %e,6t apa, 1pa :n $tare %e g6n%ire, 1pa ,u $u0let $i ,u 6rte/uri, 1pa :ntr-o ne in%e,abila -or&ula ,3i&i,a. Sunt ra%i,al, .6n% ploua Si ,6n% ninge Stiu ,a e orba (e$pre &ine,
1

(e$pre apa ,are $unt, (e$pre apa ,are $unt. 1 augu$t 1988 AAABAAA "reaplinul $u0letului (199!-199*) "rea t6r)iu, la "ari$ "rea t6r)iu a& a/un$ la "ari$, prea btr6n, <-a& a ut ni,i noro,, ni,i ,3e&ri, ni,i ,ura/, >n%e $unt, & tre)e$, %oritor $ r&6n 9i, ,u grele pi,ioare, &-ating %e pa a/. <u-i %e &ine ni&i, %in in0ernul &o%ern, 4u :n peteri, a,u&, a a ea lo,ul &eu, "e o piatr %e r6u &i-ar 0i %or $-&i atern, 7ri,e %ru& la "ari$ &i $e pare prea greu. 4 trei $0erturi $ub ierbi generaia &ea, .e $ ,aut ai,i, 0r ni&eni %in toiL In ali)i glorioi, l6ng oi a ,%ea, (ar & ,3ea& ab$ur% nebunia pe roi. "rea t6r)iu a& a/un$, prea btr6n, la "ari$, 1&intirea $-a ter$, :n &e&orie-i gol, 4ra bine $-l gu$t, ,6t &i-a 0o$t inetr)i$, (e pe ori,are lo,, a)i, abia & &ai $,ol. 9i &i-e %or %e 5r6n,ui, ,el &ai &ult %e 5r6n,ui, (a, nu-nt6r)ia&, :ntr-un $traniu pariu, =i u&bla& la 0ereti, :i %or&ea& pe la ui, "entru opera lui, &,ar piatr $-i 0iu. .on%a&nat, pentru e,i, $ 0iu nu&ai ro&6n, <oapte bun, ora al eternei lu&ini, "rea t6r)iu a& a/un$ la "ari$, prea btr6n, ;ai a,a$, eu ple,, n-are ro$t $ r&6n, 4 prea $,u&p pentru &ine $ &or :n $trini. 199# AAABAAA
1

+u&e, lu&e (e la &ine p6nQ la tine <u&ai 0luturi $i albine, (e la tine p6nQ la &ine, <u&ai rau $i ni,iun bine. (e la &ine p6nQ la ea, <u&ai lant $i nu&ai )a, >n%e-i ea $i un%e-$ eu, <u&ai pie$e %e &u)eu. (e la noi pana la lu&e, <u&ai 0iare 0ara nu&e, (e la lu&e p6nQ a,a$, <u&ai re&e 0riguroa$a. (e la &ine p6nQ la ei, <u&ai lupte $i $,6ntei, 4i a,olo, eu ai,i, 9i-ntre noi e-un 0el %e bi,i. (e la oi la oare,ine, <u&ai guteri $i ruine, (in neant la %u&nea oa$tr, <u&ai gratii la 0erea$tra. (e la noi pana la noi, <u&ai ei, %in %oi in %oi, In er$, %e la noi la noi, <u&ai $tare %e r)boi. (e la toate p6nQ la toate, <u&ai tu, $ingurtate, <u&ai tu $i eu $i plan$u-&i, (e la eu pana la :n$u&i. * noie&brie 199* AAABAAA 4 prea puin (e-at6tea )ilni,e-n,er,ri &i)ere,
1

(e-at6ta u&ilin i p,at, (e-at6ta &oarte ,6t ni $-a %at, 4 prea puin o $ingur-< iere. 9i, totui, pe p&6ntul :ng3eat, +u&ina lunii %repturile-i ,ere 9i-n $tupi lu,rea) e,3iul %or %e &iere 9i 6nturile pri&enirii bat. 4 ,a un 0el %e rupere %e ere 9i ,a un :ntuneri, lu&inat, 4 lupta-ntre 0e&eie i brbat, .a la un alt $,an%al pentru putere. 9i, ai, :n tot ,e, )ilni,, $-a-nt6&plat, 4 prea puin o $ingur-< iere. 2# aprilie 199* AAABAAA 7r0ani 1 0i o& e &ai greu %e,6t plu&bul pe lu&e, <oi ni,i nu&e n-a e&. (ar ,6i oa&eni au nu&eL <e-ai uitat :n ,&in i ni-i greu i ruine, 2ai ,u&plit, ori,u&, e uitarea %e $ine. Sunte& ri :ntre noi, tot ,e-i ru ne-riete, .ei &ai ri $unt a,ei ,e ur$, o&enete. <oi - prini nu a e&, ,u& %e$tinul ne arat, "e p&6nt, ,ei &ai &uli n-au ni,i &a&, ni,i tat. "oate ,, :ntre noi, pe$te traiul %e ,6ine, Sunt ,ei $upra%otai pentru lu&ea %e &6ine. 9i &ai &are ,a noi e, ori,u&, alt ran, >n popor %e or0ani, :ntr-o lu&e or0an. 10 aprilie 199* AAABAAA T6r)iu
1

.6n% -a& rugat $-i o,roti&, .6n% -a& rugat a nu-i uita, <-ai au)it i &i-ai r$pun$ .-i o proble& 0oarte grea. 9i-a& 0o$t ri%i,ol $truin% 9i-a& :n,er,at $ &ai $pun 9i noi &-ai :n ino it 9i &-ai ,on$i%erat nebun. 9i eu -a& )i$ , nu e ti&p, . $unte& nite pa$ageri, 9i oi ai ,on$truit &in,iuni, 2ai &ulte a$t)i %e,6t ieri. 9i-a,u& %e ,e bu,urai (e arta ,elor ,e-au &urit, .6n% oi i-ai ,on%a&nat pe ei +a trai pe &u,3ie %e ,uitL 7 lo,uin -a& ,erut, S-o %& artitilor pribegi, 9i /a0ul o$tru &i-a r$pun$ .u literele unei legi. 1,u&, e gata ,a$a lor 9i -ai putea i oi &6n%ri . %ai o ,a$ ,elor &ori, (ei ei -au ,erut-o, ii. T6r)iu r$pun$ i ipo,rit, 1rtitii au a/un$ p&6nt, 4 gata ,a$a ieii lor, (ar lo,atarii nu &ai $unt. 20 &ai 199! AAABAAA .ru,iorul ,u rotile 1&eri,a nu $e %e)&inte. 4a, to,&ai :n a,e$te )ile,
1

<e &ai tri&ite-un pree%inte, =n ,ru,iorul ,u rotile. "rin ori)onturi nu&ai inte, =n oie &iun reptile, 9i iari e-un 0ior 0ierbinte =n graniele inutile. (in la,ri&ile 0o$tei &ile, 2ai $trig ruiiJ :nainteH (e Ralta tragi,elor 0ile, <e-a%u,e& iari, toi, a&inte. 9i, $ub ,ruul ,u rotile, Se $,oal &orii %in &or&inte. 20 &artie 199* AAABAAA 5Str6nul ,eretor +a ,oltul $tr)ii e un ,eretor .u &ana-ntin$a, ,atre-o alta lu&e (e,6t a,eea un%e, 0ara nu&e, 4l i$pete ra$ul tuturor. 1%ole$,enii $e &ai tin %e glu&e 9i-i pun in pal&a $e&ne %e-ale lor, 4l e btr6n $i :nelegtor, .u noi, ,u toii, %ar, ,u ,ei &i,i, anu&e. Si ,ine ob$er a, int-o %oar, .a el e-ai,i %in re&uri %e %e&ult, I&perturbabil, in a,e$t tu&ult, 4l, ,eretorul, a uitat $a &oara. Sub )%reana lui, &inunea $e-ntrupea)a, In el e (u&ne)eu, ,e $ta %e pa)a. 9 aprilie 199* AAABAAA >n%e $ ple,i
1

10l i-n a 1,e$t re0renJ "6n la &oarte, <-ai ni,iun tren. .lip ab$ur% 9i, noi, nu,i, <i,i nu tiu un%e ?rei $ te %u,i. =n, nu-i gata, =n 3ale re,i, Trenul ,u ,are .re)i ,-ai $ ple,i. (eo,a&%at, =n, %e ieri, 1,arii :n$ui Se $i&t o&eri. .are ple,are, .are par%on, .are a%io, .are peronL .e %e$prire, .6n% a&6n%oi <u ne ,unoate& <oi :ntre noiL <u 0i pre,o,e, <u in$i$ta, =n,-i ab$tra,t Iubirea &ea, .6t tu, pe lu&e <i,i n-ai enit 9i, :ntr-un p6nte,, Su0eri ,u&plit. .rete, $ub ,erul 1trilor ,ti,
1

2aternitatea >n%e ur&ea) S &i te nati. 28 %e,e&brie 199* AAABAAA ?iaa, %ublu &i@t Trie$, ai,i, %ar & $i&t , $unt %eparte, (in ,e :n ,e &ai $ingur i &ai tri$t, <i,i nu &ai tiu ,6t pot $ re)i$t, =n,3i$ :ntr-un )iar i :ntr-o ,arte. 2-n,re%ine) ilu)iei %earte . & $al ea) reg$irea-n .3ri$t, (ar, ai, a/ung un 0el %e %ublu-&i@t, .u ia-n &inu$ i ,u plu$ %e &oarte. 9i, totui, nu &-a o,olit noro,ul, (ei &i-a 0o$t :ntot%eauna greu, 9i-a& tran$0or&at :n 0o, %e$tinul &eu .a, a)i, ,enua $ re)u&e 0o,ul. 9i %e-a ,%ea, aa ,u& ,ere /o,ul, .a $ %e in o pie$ %e &u)eu, 4u tot :i &ulu&e$, lui (u&ne)eu .-a-nt6r)iat i-aa, prea &ult, $oro,ul. 18 iulie 199* AAABAAA .e $i&plu &i-ai 0i, %a, nu te-a iubi 1lt,e a nu-i ni&i, 9i &ereu & ,o&pli, 9i ,e $i&plu &i-ar 0i, (a, nu te-a iubi. (a, &-a lua %up prete@te, (a,a-a trage un%e e uor, <i,i nu trebuia $-au% %e tine 9i-&i era &ai %e 0olo$ $ &or.
1

2-a& bgat %e bun oie $lug, (rago$tei &orale ,e i-o port, (ar pri,ep , &i-ar 0i 0o$t rentabil S pri e$, %e$tinul ,a pe-un $port. <u-i o $i&pl :n,p6nare, "entru un a&biio$ pariu, (ar aleg o ,ale ,o&pli,at, To,&ai %in &oti ul , $unt iu. 4u %ete$t relaia burg3e), (e,orat ,ir,u&$tanial, 2 :n,3in la legile naturii 9i $alut iubirea, ,a $,an%al. 2a&a ei %e ia pre0,ut, Tatl ei %e $oart la &e)at, Te iube$, :n 0elul unui tr$net, Te pre0er aa ,u& $-a-nt6&plat. Ereu :&i e i greu :i e i ie .u a,e$t 0el %e a tri al &eu, Totui, reau $ tii ,, %in p,ate, (rago$tea e o %i0i,ultate, -r ,are-ar 0i ,u &ult &ai greu. 31 %e,e&brie 199' - 1 ianuarie 199* 5u,ureti AAABAAA 1ltele 1 tine, a &ine 2ai &iro$ a tine, &ai &iroi a &ine, 7 $ in re&ea $ ne tearg ea, =n,er,are a$pr, &i$iune grea, <ou, ni,io%at, nu ne a 0i bine. Te-a& iubit ,u &oartea :n :&preunare Te u&pleai %e &ine, iari te 6na, 1)i r&6i ,u &oartea, tri$ta, bl6n%a &ea, 4u r&6n ,u pielea $,6ntein% %e $are.
1

2ai &iro$ a tine, o,3ii &ei $unt plini (e-ale tale la,ri&i p6n :n ,l,6ie, (rago$te 0inal, &oartea &ea %int6ie, -loare-n gelo)ia $e,telor %e $pini. 2ai orbe$, ,u tine- tri$t i %urero$ "rin al ,rnii noa$tre-&preunat &iro$. AAABAAA 1,torul 7, biet a,tor 7, biet arti$t Rolurile &or ?iaa e un teatru tri$t. 1,torul a ieit :n $tra%, S-i ,u&pere ,e a $ala&, 4ra :n 3aine %e para%, .a ?oie o% pe$te un nea&. "rintre &aini, printre tra& aie 1,torul $e grbea 0ire$, >r&a $ in-un nor %e ploaie "eru,ile $e %e)lipe$,. 9i ,6n% $-a ae)at la ,oa% .u palo, &antie i $,ut (eo%at oa&enii %in $tra% .a ?oie o% l-au ,uno$,ut. S-au %at %eoparte ,u $0ial 2uli&ea toat &ur&ura ?)6n%u-i 3ainele %e gal S ne trieti 2ria-TaH Republi,ani, & rog, ,u toii (e$,operi$er alt &o% (e-a %a ,u 6nt la noi e&oii 9i $e-n,3inau la ?oie o%.
1

(ar ploaia a enit %eo%at 9i ei )6n% ,u o,3ii lor =ntreaga-i 0a %e&a,3iat I-au arun,at un 0el %e platJ +$ai-l %ra,uQ, e-un a,tor. 7, biet a,tor 7, biet arti$t Rolurile &or ?iaa e un teatru tri$t. AAABAAA 1%io, ara 1%io, ara, plea,a-n a$,un)iuri, <oi $unte& gata %e-a ,%ea Tntr-o ,arte, Si %e-a &ai la,ri&a ,tre pietriuri, (e %or %e tine $i %e %or %e &oarte. (in 0ru,te ,oapte pi,ura al,oolul, <i&i, nu &ai ra&ane ,u& 0u$e$e, .e ,o$&i, ie$e %intre ra&uri golul "enulti&elor tragi,e regre$e. Si a eni $i ulti&a ra0ala, (ar nu-o o& apu,a-o, nu e an$a, .6n% in nin$oarea i&ateriala 5olna ii lu&ii or ,%ea in tran$a. .i noi at6ta a& putea %e,i%e, In,o$tienti $i triti ,a pri&a oara, "rin 0u&urile toa&nelor putri%e, 7 ,arte pentru oiJ a%io, araH AAABAAA 5iet ne&uritor la )i%ul &orii <u&ai ite)a & &ai ine iu 9i $,la &re a,elorai proporii, S & opre$,, n-a& %reptul ni,i $ tiu . $unt alergtor la )i%ul &orii.
1

<-a& ti&p la )i%ul &orii $ &-ae), 9i ,o&bu$tibil a&, %e ni,ierea, "robabil unii ,re% , i trie), (a,, %e-o ia, :&i re0u) ,%erea. <-a& &ai %or&it %e ,6n% era& ,opil, .u-a,e$te roi, ,u-a,ea$t a $unt una, Iar %a, a :n,etini, u&il, 2-a prbui %in )i%, pe tot%eauna. (i$tanele pe ,are &i le-a$u&, "ara%o@al, $unt ,ele i r&a$e, "e )i%ul lentei &ori, %e-at6ta %ru&, ?e3i,ulul &i $-a ur,at :n oa$e. 1 & &ai ,re%e liber, nu :n,er,, =n toat ,ur$a a$ta nebunea$,, -iinei &ele, alerg6n% :n ,er,, =i e$te inter)i$ $ $e oprea$,. 9i, ai, :n toat tragi,a belea, .obor i ur, &ereu a,eai pant 9i ne&urirea e o boal grea, >n 0el %e pli,ti$eal arogant. (e$tui :i pot :n,3ipui , eu 1%or a,ea$t-ntre,ere ulgar, .-&i pla,e tot a,e$t ab$ur% turneu "e )i%ul &orii unui ,ir, la ar. (ar eu alerg, ,a $ nu &or, ,u& a, 9i :neleg ,u rere ino at . nu &ai a& puterea %e-a ple,a (e-ai,i, %in )i%ul &orii, ni,io%at. <u pot tri, pre,u& nu pot &uri, <u & opre$,, pre,u& &-alung $orii, <u pier% ni&i, i nu pot birui, .a biet ne&uritor la )i%ul &orii. AAABAAA 5o,etul epui)ant
1

2-a ae)a ,u ,apu-n pu&ni i-a pl6nge "entru %e$tinul &eu ur$u) %e ,u,, . nu pot la $06rit ni&i, $ %u,, 1 pl6nge la,ri&i, ,a $ ,urg $6nge. S &i $e $,urg $6ngele %in ine =n blile 0inalului %e ea,, S par , orbe$,, %ar eu $ ta,, S ta, :n gura &are %e$pre tine. S ta, iubirea &ea a%6n,-bolna , S ta, i 0ulgerul , te-a )%robi, S ta, ,a :n,letatul %e gingii, S ta, i a re an, a g6l,ea . 2-a pl6nge p6n-la o$ i p6n-la nu&e "rin o,3i, ,a la,ri& $ ie$ %in lu&e. AAABAAA .6ine ,3iop .u& u&bli 0r ,au) i $,op "e negrele, &ur%arele o$ele, =ntru,3ipare a tri$teii &ele, ?itreg ,opil al lu&ii, ,6ine ,3iop. 9i la,ri&a i-o bei, $trop %up $trop, 9i ei :i 0r6ng $pinarea ,u )brele 9i-n propriul $6nge or $ &i te $pele, 2nui $ 0ii i $ te %ea la $3op. ?ai, ,3ioapei :ntr-o lu&e ne&iloa$, +o it %e toate roile, $u$pini, <u poi ni,i $ &ai &ergi, ni,i $ te-n,3ini, .ei ,are 0ug :n pa,e nu te la$. 1a ni-i $oarta noa$trB %e $trini, Tu, ,6ine ,3iop, 0o$t ani&al %e ,a$. B(e lo ituri &ortale $ 0i& plini 9i 3ituii, $ ne $i&i& a,a$.
1

AAABAAA .arna al .ea &ai &are $urpri)a, .el &ai &are $o,, <ebunia $erii, "un,tul ,ul&inant 1l balului no$tru &a$,at In ,are <i&eni <-a &ai ,uno$,ut pe ni&eni 1 0o$t a,ela in ,are .ine a 1 a ut i%eea geniala Sa apare& ,u toii .u 0etele noa$tre reale. 1 trebuit $a ne &a$,a& (in nou .a $a ne &ai pute& Re,unoate Si $a ne %a& 5un-)iua. AAABAAA .lopot la $6nul &a&ei .a un ,lopot %e g6tul unei oi 1a at6rna& eu %e $6nul $06nt 1l &a&ei &ele, :n al %oilea r)boi .6n% $-a petre,ut :&prtierea ro&6nilor pe p&6nt. .a un ,lopot %e g6tul unei oi 9i &a&a & inea $ nu pre ,u 6nt, .,i eneau ar&atele $trine pe$te noi S ne ia popor, $ ne ia ar, $ ne ia p&6nt. UUUUU. .a un ,lopot btea& :ntr-o tragi, tur& .e-a& a0lat i ,e-a& pl6n$ & a/unge %in ur&. AAABAAA
1

.lopotul +a atelierul %e turnat ,lopote 4 o $,3elrie pentru :n,er,riD .6n% ,lopotul e gata ai,i i bate, Kranii %in $atele ,are-l ateapt Se :n,3in i ateapt $ a% ,e a 0i =n re&e ,e turla bi$eri,ii tro)ne$te o re&e &are, %e %or %e ,lopot. AAABAAA .lopotul Re:ntregirii (in o& :n o& $e-au%e un ,lopot %eparte (e %in,olo %e ia %e %in,olo %e &oarte. =l %u, pe u&eri 2oii, %in 1pu$eni, :n,oa,e, 2iroa$e-a 6r0 %e &unte i a tergar %e pa,e. >n ,lopot ,are poart un $e&n %i in :n $ine, . tie $ orbea$, i tie $ $u$pine, >n ,lopot ,e arat i &orii %ar i &irii, .-i ,lopotul n%e/%ii i al re:ntregirii. 9i %a, &erg &otoare pe ar%ere $pre a$tre (i inul ,lopot &erge pe la,ri&i, %e-ale noa$tre. >n relie0 %e la,ri&i $-a :nto,&it $ub turl 9i i$,olele re&ii pe-a,operiuri url. .6n% ,lopotul $e )bate la :n,eput %e iarn, I$toria %in $ine pe ar o r$toarn. 9i %up ,e-o ,ltete i li&pe)ete par,, 7 la$ tot $ub turl :n ,lopot $ $e-ntoar,. (in ;oria i %in .lo,a, i %in .rian, %in roat, 4l a-n at $ 0ie, i-a :n at $ bat. "re,u& 2i3ai ?itea)ul eni$e $-l ,unoa$,, S-i %ea tot lui 2ol%o a i Kara Ro&6nea$,. 2artiri, ro$tire i bron) u&blat ,u talpa, Se %e$luete ara pe ,lopotul %in 1lba. =nt6i (e,e&brie, )iua, &ereu ,ea &ai 0ru&oa$, Re:ntregit 3art i patria-&irea$.
1

2untenia-te&eiul, ,a i 2ol%o a, toat, (oar ,6n% $-a-ntor$ 1r%ealul ru ,lopotul $ bat. (i inul no$tru ,lopot, :n%reptit $ $pun . $unte& toi a,a$ la &a&a, :&preun. 9i (oa&ne, ,tre "utna, i ,tre (ireptate, =n 1lba e un ,lopot %e la,ri&i, ,are bate. Ilu&in6n% utrenii, i prelungin% e,ernii, 4l ,6nt pri& ara la :n,eputul iernii. 9i ,6t %e-a%6n, $e a0l :n o,3iul ,are pl6nge, "rin 0ie,are %angt $-l $i&i :n o,3i i-n $6nge. 1a %e-nalt tre$are, :n 0ie,e n%e/%e 9i la ,on,la ul p,ii orbete ro&6nete. E6n%ete ,a un geniu, tre$are ,a o ra&, ?orbete %e$pre $ine %in turla $u eran. .i noi la el $ &erge&, ,a $ ne %ea putere, .u el $ 0i& %e gar% ,6n% patria ne-o ,ere. .u& ,6nt %in el :n$ui, ,u ,erul i )pa%a =n el $e a0l toate, %e ieri, %e a)i, %e &6ine, >n ,6nte, 0r &argini, nu&it Ro&6nia%a. 9i lupta pentru ar i lupta pentru p6ine. (ureri i biruine $-au reg$it :ntr-:n$ul 9i ,e-a& uitat ,u orba noi n-a& uitat ,u pl6n$ul. S6nt &ai,ile :ntr-:n$ul i prun,ii i &artirii, =n ,lopotul <%e/%ii, i al Re:ntregirii. AAABAAA .olin%ul ul,iorului 7&ar V3aCCa& &ai %u,e %orul -e&eilor %e pe la 3anuri, .e 0i- or in ,ur6n% ul,iorul 2enit a potoli elanuri. 1,olo un%e el $06rete "o e$tea lui ,u ,ai $i iepe, .a-ntr-un ,o&ar, %ia olete, "o e$tea &ea abia :n,epe.
1

Tu te ei nate iar %in lutul In ,are-ai ,obor6t :ntreag .a te tre)ete $06nt $rutul .are %in toate te %e)leag. 9i-aa ,u& tu 0u$e$ei a$ul (in ,are au but %ru&eii .a un bolna tre)it &i-e gla$ul .3e&6n% %in nou 3eral)ii ieii. 1,eti %ru&ei ,are baura (in trupul tau, $i in, $i $6nge, Si ,are ,u-o %uioa$a ura 9tiau la piepturi a te $trange ?or 0i $i ei ,ur6n% ul,ioare (in ,are o $a torni ,u &ila >n in in birturi populare In &oi ta,6&uri %e argila. -ru&oa$o, pune-i alta 3aina .a or ur&a a,eleai ,3inuri, (ar tu alege-n &are taina "e ,el &ai negru %intre inuri. Si, ,u& $unte& ,u toi la &a$a, Si ii $i &ori, tot :&preun, Tu, prin purtarea ta alea$a, Tre,uta &oarte i-o r)buna 9i-n braele ,l%urii tale S-i pori pe ,ei ,e te ,antar, "oei ,e %e enir oale Si un 7&ar V3aCCa& %e ,eara. .a el, ,are-i %u$e$e %orul, 9i-n lut a )i$ ,-i ine bine 7&ar, $a 0ie el ul,iorul, (in ,are $a te be& pe tine. 198#
1

AAABAAA .olin%ul ,elui 0ara %e tara >n%e-ai 0i $i un%e te-ai tot %u,e .6t ai 0i %e ru $au ,6t %e bun, . &ai ,re)i $au nu &ai ,re)i in ,ru,e .el &ai greu :i e$te %e .r,iun. .6n% $e $tr6ng $trinii pe la ,a$e Si aprin% lu&ini :n po&ii lor, Ti $e 0a,e &are 0rig in oa$e Si %e tar ti $e 0a,e %or. .u&pr-i un ,6nte, %e pe pia 9i-o $-i ,a% nen%oio$ ,u tron,, 9i-ai $-l tii ,u tine-ntreaga iaa I&igrant an% erC tragi, $ong. 5ate 6ntul, bate %in$pre tar, Su0l-n rni ,u $are $i pelin, 5ate 6ntul $i te-n,3i%e-a0ar, Ru%ele in i)it nu in. >ite, 1nul <ou ,u %or %e ,a$ .u& e ea, &ai bun $au &ai rea, 1&intirea-n pa,e nu te la$ "6n-la ,o& in )a%ar ei bea. "oi $ tii $i %ou, trei ne e$te 9tii prea bine, toi $unte& la 0el, In$ tara nu&ai una e$te 4&igrant at6t %e $ingurel. 2ori ai,i $i ni&eni nu te-au%e (ar i$ea) tot ,e-i e pe pla,, . te brbiereti $i ple,i la ru%e Si g$eti pe &a$ ,o)ona,. 5ate 6ntul plin %e %or %e tar Ti $e 0a,e %intr-o %at ru, 5ate 6ntul $i te-n,3i%e-a0ar, <u tii ,e $ 0a,i ,u trupul tu.
1

<u e &are lu,ru, tii prea bine 1lii &e$e &ai bogate pot, (ar un $i&&6nt e iu in tine . a,a$ e &ai &ult ,a tot. (in puinul lor, ai ti or 0a,e Tot ,e pot $ 0ie 0eri,ii, S petrea,-n linite $i pa,e S &ai r6% $i $ bea un $prit. >n%e-ai 0i $i ori,e-ai 0i, btr6ne, "ar, %orul alele i-a 0r6nt, Si at6t %in tot :i &ai r&6ne S te-ae)i ,u 0ata la p&6nt Si $ pl6ngi ,6n% toi :n $rbtoare ;o3ote$, %e par, te-ar $0i%a, Si $ pl6ngi %urerea ta ,e-a &are Si $ pl6ngi %e %or %e tara ta. AAABAAA .olin%ul "oetului

S-i 0ie ea,ul liber i :ntreg "lin %e $u%oarea lu&ii tru%itoare 1 ,elor ,e-l p)e$, i-l :neleg, 1t6ta ,6t %e $oarta lui :i %oare.

2iner ,in$tit al nopilor t6r)ii, .oleg %e $trlu,iri ,u >ni er$ul, 5ur%u0 %e $u0erini i bu,urii, 1a $-i 0ie toat iaa er$ul.
1

S nu %ea a%e rul la to,&eli .3iar %a, el ,a o& ar 0i $ ,a%, Rpu$ %e propriile lui greeli Sau %e reo ipo,rit &a$,ara%.

"uri0i,6n%u-i $u0letu-n 0urtuni S nu $e la$e 6ntului ,e bate, (ator &ereu a,elor &uli i buni S aib lo, %e-a pururi :n ,etate.

7ri,u&, el a tri &ai &ulte iei (e a $i&i :n,etul ,u :n,etul .e trebuie $ 0a,-un ,6ntre "entru a 0i, prin oia lor, "oetul.

S ,rea%-n oa&eni i-n %reptatea lor 1gent, %in ea,, al plebei $u0erin%e 1/un$ ne&uritor ,a &uritor 9i ,a %epo)it tan%ru %e ,olin%e.

S &erite $ trag-n el un tun .u $al ele obte$,ului oprobiu (e n-a-nele$ ,e $ub$tanti ,o&un .6tig %reptul $06nt %e nu&e propriu.

S-i 0ie er$ul liber i :ntreg .-i elegie, 0abul $au o%, .,i pentru toi a,ei ,e-l :neleg "re)ena lui nu e$te in,o&o%.

"oe&ul lui, e@tra,t %e )ori %e )i 9i :n,eput ,repu$,ular %e $oare, S poarte $u0erini i bu,urii Su%oarea $06nt a lu&ii tru%itoare.

9i, %a, )ilni, :nt6lnin% in0ern, ?a ti $-l pun la-n,l)it ,a)ane, 4l a &uri, $pre-a %e eni etern 9i ,6nte, al ,on%iiei u&ane.

5u,ureti 22,23 %e,e&brie 198# +ui Eeo (u&itre$,u, =n torul %e poe)ie ?ol. M+o,uri .o&uneN AAABAAA -o$ta iubire <i,i a&intirea nu te &ai p$trea) (e-a rea $-i ,ant &-a poti,ni a0on 1i 0o$t o nebunie $i o ra)a Ra&ai un nu&r e,3i %e tele0on.

1$ rea $a te &ai a% %ar nu $e poate


1

1& au)it ,a te-a& )ut ,6n% a (ar ,a prin gea& ,u &arginile &ate "ri ea& prin 0o$ta %raga 0iina ta.

2ai ine ,ine a $i &ai :&i $pune .ate ,e a %e bine $au %e rau, (ar noi n-a e& ni,i a&intiri ,o&une Te-ai %u$ lu6n% tot ,e era al tau.

.6n% a te pre$i&ea& pe-o 06l0ire 9tia& apropierea $a i-o gu$t. 1,u& ,3iar $a &a tai tot nu a& tire .a &ie aproape pa$ul tau :ngu$t.

1 0o$t iubireL Sau &in,iuna lungaL Te rog %a oie g6n%ului ,urat (in %eprtarea &ea $a te a/ung +a ori,e nu&e a)i te-ai 0i &utat.

>n tele0on uitat $i o a%re$a... 1u% ,a $u0eri $i trieti urat 9i-i ,urei )ilni, ,u enita le$a Si tu, ,u &ana ta, i-o pui la gat.

4 greu $-i $pun, %ar iaa :&preun 7ri,6t %e $,urta, &-a tri&i$ $-i $pun
1

>n a%e r &ai gra ,a o &in,iuna, 2ai tri$t, &ai in0la&abil, &ai nebun.

<u &ai e@iti, eti tr$netul %e ara .e &i-a l$at in ,reier ,er topit (ar ,6n% te-a& arun,at pe u$a-a0ara. 4u ,el &ai &ult atun,ea te-a& iubit.

S-i $pun $a te :ntor,iL 1tepi )a%arni,, Ra&ai i-&bra,a-i iaa in op$ea, 2rit-te &ai bine ,-un pa3arni,, Sa aib %ro&a%erii ,e $a bea. AAABAAA .724R.I1<KII (4 I<E4RI

1u tre,ut prin oraele noa$tre .o&er,ianii %e :ngeri, ?in%eau :ngeri, =&preun ,u &turi, (a, luai i p&6ntul %e 0lori.

=ngeri, ulti&ii :ngeri, (in re,oltele $pontane, :&preun ,u ,e a lu,ruri (e u) i&e%iat.

>n%e $-i ine&L .e $ 0a,e&


1

.u :ngerii, :n re&ea a,ea$taL 1a i e$te, ,e $ 0a,e& ,u :ngeriiL =ngerii $unt o &are proble& =n toate ae)rile pro0ane.

.e-o $ )i, ne a$t-&ea (a, r&6n ,u :ngerul :n ,a$, .6n% ea plea, la orele a$e +a $er i,i, iar eu a& re,uperare.

5ine, %ar :ngerul nu-i 0e&eie, (e ,e $-ar $upra to ara, <u are &oti , :ngerul nu-i 0e&eie 9i ni,i nu a 0i ni,io%at.

<i,i ,3iar :n orele &ele libereL <i,i ,3iarL 9i-atun,i %e ,e $-&i iau :nger, .6n% i $e,tori$tul a %e eni $u$pi,io$L

+uai %u&nea oa$tr, %oa&n, +uai un :nger, e 0oarte ie0tin, ? a trebui, ,6n% brbatul ?a 0i ple,atH (oa&ne 0erete, <u tii ,6t e %e gelo$H
1

5ine, bine, %ar :ngerul <u nu&ai , nu e 0e&eie "entru brbatul %u&nea oa$tr, (ar nu e ni,i brbat "entru %u&nea oa$tr.

<u eL 8uL 9i-atun,iL .e-o $ )i, biata $oa,r-&ea, .opiii, ,6n% or eni, ,e-o $ )i, euL 7r $ $e uite e,inii la &ine, 1tept6n% e@pli,aii. 4u o $ & roe$,, brbatul &eu 7 $ %ea :n %arul beiei, +u&ea o $ ne o,olea$,, ?o& plti o per$oan :n plu$ +a :n,l)ire, la ,3irie, la ap, <u, nu, ingeri- nu, 2ai bine o pa$re, Sau ,3iar, (oa&ne iart-&, >n pur,el, % eu ,u& l-oi ,rete, =n$ :ngeri- nuH 9i :ngerii nu putur 0i )ui, (6r%6iau :n ,ruele a&r6te "line ,u p&6nt %e 0lori i &turi, .o&er,ianii %e :ngeri :i pier%ur, =n lupta ,u 0i$,ul,
1

.aii $e tre)ir :n abatoare, Iar ei, :ngerii, tri&ii $pe,ial %in ,eruri 8burar ,e )burar .u &turi i p&6nt %e 0lori, .u ,ruele a&r6te ,u tot, =n,6t oraele Sunt a$t)i &ur%are 9i $terpe %e ori,e :n0lorire, =n re&e ,e prin tribunale <u $e &ai ter&in pro,e$ele intentate .o&er,ianilor %e :ngeri .are nu au ni,io %o a% =n$ au nu&eroa$e aripi .are le $pinte, ;ainele :n%elungatei lor %eteniuni. AAABAAA .on ale$,enta unei 0run)e Si &ai bolna a& pr$it $pitalul Si &a ating ,u 0ata %e p&6nt, <i,i nu &ai $tiu probabil ,e &ai $unt, 1$a ,on ale$,ent &i-e i%ealul.

Si boala e :n0ipt in e$en, (e-a,olo n-o pot $,oate ,u ni&i,, 2i-a &ai r&a$ at6t, un $patiu &i,, .u un bolna a,,e$ la e@i$tenta.
1

Si totul o-ntrebare i-un r$pun$ e, .opa,, ,u 0lori &urin% in r%,ini, Si o,3ii nlu,e$,, %e la,ri&i plini, (e-at6tea :nele$uri neptrun$e.

"oi, trun,3i nar,oti)at, $a te :n,3ini, .tre ,on ale$,enta unei 0run)e. AAABAAA .opa,i 0ara p%ure In po e$tea ,opa,ilor goi S,6rain% :ntr-o $ingura u$a 4$te orba %e noi a&6n%oi 4$te orba %e 0o, $i ,enu

(oi ,opa,i 0ara 0run)e pe %ru& (up ,u& ii pri ete :naltul (oi ,opa,i prin $rutul %e $,ru& 1ple,6n%u-$e unul $pre altul

<u &ai $unte& %e,6t %oi ,opa,i ?or eni tietori $a ne tun% ?or lua ,rengi toi ,opiii $ara,i "entru 0la,ra lor &uribun%a

Si ,3iar %a,a &a ei &ai iubi


1

"e$te ,ri atul iernii ,e ine -ara brae ,u o,3ii pu$tii <-a& $a a& ,e :ntin%e $pre tine

Spune-&i p%ure ,u 0run)a rara >n%e-i iubirea %e a$ta araL <u tie iarna $a $e :n%ure (e noi ,opa,ii 0ara p%ure AAABAAA .opilrie netiutoare (a,a tia& ,a $unt 0,ut %in &ole,ule, 2a )btea& $a a/ung R)boi ato&i,. AAABAAA .o$ 0ara 0lori Ki-a& a%u$ 1,e$t ,o$ (e$pre ,are <u pot $a $pun

.a e ,u 0lori "antru ,a 1,e$ta, iubito <u e Si nu pare >n ,o$ ,u 0lori.


1

1,e$ta e un ,o$ .u oa$ele &ele 8%robite %e r&ul Spre ,are =naint&.

(a,a poi Si ai ti&p Si rb%are =n,ear, $a ae)i 1,e$te oa$e in or%ine Si e)i .e $e &ai poate 1lege %in ele.

Ki-a& a%u$ in %ar 1,e$t ,o$ "lin ,u 7a$ele &ele.

Te-a 0i putut &ini In,a un an .a $unt iu Si ,-i a%u, -lori


1

In ,oul a,e$ta.

.6n% ai ti&p Si rb%are (e$,ur,a putin 1lbul neant (in ,oul pe ,are Ti l-a& l$at In %reptul uii.

AAABAAA (a&nat (e$pre bl6n%eea %e a 0i %e in 9i %e$pre nebunia %e-a 0i tri$t, 1& $ po e$te$,, ,6t &ai e@i$t, 9i o,3ii &ei at6rn %e lu&in.

(e)a$trul ,are &i $e-nt6&pl &ie 1i rea $-a ei noro,ul %e-a-l tri, 4u nu %au %in tri$teea &ea o )i "entru un ea, :ntreg %e e$elie.

<u %au, %in tot ,o&arul &eu, un g6n%, <e,on ertibilul noro, & ine (e-a-&i 0i ,u ,6t &ai greu, ,u-at6t &ai bine, 9i & tre)e$, ,u ,reierul url6n%.
1

9i nu &ai tiu ni,i eu ,e e ,u &ine, .e-i lu&ea, ,e $e-nt6&pl, ,ine $untH AAABAAA (egetele tale Sunt %egetele tale, $ubtiri ,a nite rea$,uri, .e &i-au r&a$ %in toat p%urea %i$prut =ntr-un inut %e g3eat i %e p6r/ol te &ut -iina &ea, ple,at prin lu&e, %up rea$,uri.

2 $i&t ,a o 0e&eie btr6n i $ra,, "le,at prin p%ure $ $tr6ng nite rea$,uri, 4u %egetele tale, $ubiri ,a nite rea$,uri, +e $i&t ,u& %au ,l%ur ,a re&ea $-&i &ai trea,.

1t6t :&i &ai r&6ne, p%urea au 0urat-o, "%urea au $,3i&bat-o pe aur i a ere, 4u %egetelor tale oie$, a le &ai ,ere S-&i )brelea$, o,3ii i 0runtea re,e, iat-o, S-&i :n,l)ea$, %u3ul $e,un%elor &i)ere 7, %egetele tale prea tri$te, a%orato. AAABAAA (eparte S 0ii at6t %e %eparte (e relele lu&ii =n,6t ori,e e$te rea
1

.are rea $ te-ating S nu a/ung la tine (e,6t %up ,e (e ine i$torie. AAABAAA -II<K1 <4S>">S1

1 0i rut $-&i organi)e) poe)ia .a $ 0iu &ai $igur pe ea, (ar er$urile &ele r6%eau %e pro$tia .are & :n0l,raJ .u& ai rea tu $-i organi)e)i poe)iaL

1 0i rut atun,i $-o $parg toat, Si ,u iaa $-o %e)organi)e) (ar ea $e organi)a :&potri a &ea, (intr-o %at, (up relaia &argine-&ie).

<i&i, nu &i-e ,u putin (intre toate a,e$te i%ei, "entru , poe)ia, ori,u&, e-o 0iin, .are triete %up legile ei,

"oe)ia, ori,u& e-o 0iin. AAABAAA


1

(in gar-n gar .ea &ai ur6t 0ai& ne o&oar =n 4uropa ulti&elor tiri, Sunte& ro&6ni, 0ugi& %in gar-n gar (in patria $tr&oilor &artiri.

?o& pu$tii %e tot a,ea$t ar, =n ,ontul unei lente prbuiri, 9i o& pre0a,e-n &u)i, uoar ?e,3i oie o)i ,u %egete $ubiri.

Iar pe a,eia ,are :n, ar, Iar pe a,ei ,e :n, 0a, )i%iri, =i o& l$a :n /alea &ilenar 9i-n 0o,ul t6nguitei lor uniri.

<oi e&igr& t6r6, %in gar-n gar, +a granie bo,i& ,a &u$a0iri 9i 0a,e& Ro&6nia $ tre$ar, .a agabon)i la ulti&ele tiri.

-ur& i p,li& ,u-o art rar, 4uropenii ne i )i, 0a,3iri, . ni,i nu tii, :n 0ie,are $ear, (e la ro&6ni ,e-i bine $ a%&iri.

7ri,u&, ni-i, ,6teo%at, %or %e ar 9i-n la,ri&i gu$t $rat %e a&intiri 9i-apoi &uri& i noi, %in gar-n gar, Sr&ani ro&6ni, la ulti&ele tiri.

AAABAAA 4 5I<4

. ne b6r0ete lu&ea e$te bine. <or&al. 1proape e@,elent. 1a e .6n% %ou %ru&uri &ari $e :ntretaie ?orbe$, toate ,rrile e,ine.

(i$preuiete-i %ul,e ,6n% &ur&ur Sunt i ei oa&eni, or $ ,o&ente)e, +u&ea e un perete %e prote)e =n,on/ur6n% o b6r0itoare gur.

Sunte& un ,uplu %e ,elebritate, Ro&eo-Wulieta ,u panii, 4i ne b6r0e$,, %e &or %e r6$ 5al,anii, (ar $ le &ulu&i& a%6n, %e toate.

9i-n &ur&urri, i-n ,3i,oteli ,on0u)e 4u te $rut, t,erea &ea, pe bu)e. AAABAAA
1

(urerea 0e&eia$,a ?-a& tot iertat, -a& tot a,operit, Si, $a &ai a&6n&, nu-i :nelept, 1r 0i, $a re,unoate&, in $06rit, -e&eia, n-are, totui, ni,iun %rept.

2un,i&, ,a nite $,la e, )i %e )i, -ru&oa$e-a& 0o$t, pe ,el %int6i tra$eu, Si ,on%a&narea %e-a ne ur6i, .3iar oi, ,e ne iubii, ne-o %ai, &ereu.

Sta& in pi,ioare, in,a %e ,u )ori, Si a &irai ,a nu &ai $unt $ubiri, (ar oi, ,are a ,re%ei tot 0e,iori, (e ,e nu artai ,a nite &iriL

"e un%e ne %ai %reptul %e-a &un,i, +u,ra& i$to itor, ,u oi in ran%, (in ,6n% in ,6n%, in buri ne %ai ,opii, Iar oi ple,ai a altele, r6)6n%,

.6n% $u0erii, ne ,erei l6ng oi, 7ri a-&batati, ori ati tru%it prea &ult, ?a pl6nge&, ,6n% a %u,ei la r)boi, Sau ,6n% a $periai, la reun ,on$ult.

4roi, -a& iubit nelegiti&, Si legiti&, eroi, -a& iubit, <e batei, ne-n$elati $i noi o ti&, 5a, alteori, intra& in ,ir,uit.

Iar ,ele ,are, a)i, pe ter&en $,urt, ?a 0ura a&intirile %e ieri, I$ or plati pla,erea unui 0urt, -atal, ,u 0urtu-a,eleia$i pla,eri.

Si, uneori, p,tui& ,urat, .re)6n%, prin la,ri&i &ari, %e o,3i atei, .a :n$ui (u&ne)eu e$te brbat Si nu le :nelege pe 0e&ei.

(ar, ai, a 0o$t o%at prea 0ru&o$, .a-n 0il&ele %e %rago$te a 0o$t, 9i-a,u&, ne o&ora& $6rguin,io$ Si )ilni, ne %i$truge& 0ara ro$t.

<e-n inge iaa 0ara ori)ont Si oi ne-n ingeti, :ntr-un &o% ,aine$,, Tri& ,a nite %u e %e 0ront Si &6inile &ereu ni $e a$pre$,.

1,u&, ,6n% au)ii a,e$t repro,


1

"ri iti, 0ara pri ire, :napoi, In,u intati %in ,ap, &rini&oi, Si ,re%ei ,a nu-i orba %e$pre oi.

Si, totui, e orba %e$pre toi Suntei la 0el %e rai $i %e 0la&an)i, (urerea 0e&eia$,a pentru $oti, 4-un ,re%it 0ara giruri $i %ob6n)i.

?a e urat ,u noi, a e urat, Si ne-ai u,i%e, %ragilor brbai, 1$a ,a a ruga& nu&ai at6tJ "utei $a ne /ignii, $a ne-n/urati, (ar 0a,ei-o ,u tonul ,obor6t Si pan-a%or& ,opiii, ateptai. AAABAAA (rago$te in 0an

Sa &erge& a&6n%oi la $tr6n$ %e 0an Si $oarele $a ne lu,ea$,a-n ,oa$a, (in ,6n% in ,6n% in ur&a $-i ra&an .a $a te a% aprin$a $i 0ru&oa$a.

"e 0on%ul er%e $a te %e,upe)i In 0elul ni&0ei ,u pi,ioare brune 9i-n pati&a &agneti,ei a&ie)i
1

4u $a :&brie) ,e nu pot $pune.

1,olo un%e nu &ai e ,u 6nt Si $6ngele :n,epe bru$, $a 0iarb Sa ,a% a$upra ta ,a trun,3iul 0r6nt 9i-n %rago$te $a ne-&bra,a& in iarba.

Si $a &iro$i a $are i-a tri0oi Si $a te-ntor, in pa)a u&brei &ele Si $a $i&i& tot ,erul pe$te noi Si grgrie ,lin,3etin% pe piele.

Si lenei $,utur6n%u-ne %e 0an Sa trn,ni& un $oi %e a&nunte (in ,ele ,e pe bu)e &ai ra&an .6n% $e arata ploaia %in$pre &unte.

Si $a uita& %e noi :ntr-a%e r (e 0or&a noa$tr pe$te ,li r&a$ Si tu $-i aran/e)i )burlitul par "ri in%u-te in lu,iul blan% %e ,oa$a. AAABAAA 4 oluia $pe,iilor .6n% ni $-a %at ,u 6ntul, ni $-au luat aripile, 8a%arni, e$te %orul no$tru %up aripi, <oi in o,& :n lu&e aripi i, pentru a ,on inge,
1

Triti ,3eltui& ,u inte, :n%urerai %e lip$a unor aripi.

?re& $ )bur&, re& $ tri& ,u aripi, R6 ni& lu@oa$e aripi, ,ere& ,eoa$e aripi, ?re& aripi i re& aripi, re& aripi i re& aripi, 9i ,3eltui& ,u inte :n goana %up aripi.

9i iari ,ere& aripi, ori,ui :i ,ere& aripi, (ei ,6n% ni $-au luat a,e$te aripi <e-a 0o$t ,e%at ,u 6ntul, "e ,are :l tri&ite& %up aripi

?re& $ intr& :n aripi, $ lo,ui& :n aripi, <i-i lo,ul :ntre aripi, a,olo re& $ $t&, 9i ,3eltui& ,u inteJ re& aripi, %ai-ne ori,ruia %in noi "entru a,ea$t ia ,6te un $tol %e %ou aripi.

(eparte, :ntre aripi, $e-nte&niea) p$ri, .u ,6te %ou aripi, pli,ti$in%u-$e %e )borD 9i ,ut6n% terenul pe ,are $ $e-ae)e, +or %e ,u 6ntul, i)gonit %e aripi, le e %or. AAABAAA 4legia ulti&ei iubiri 1,e$te nopi %e in$o&nie 1,e$te pau)e-n %e$tin, Ti le %e%i, ,u totul ie, .u toat &oartea ,e-o ,onin.
1

.6n% $e a 0a,e $o,oteala, S,)6n% tot ti&pul ne%or&it, ?ei ti $a :nelegi gre$ala Si ,at %e t6nr a& &urit. "ar,a te $i&t la &ii %e leg3e "e-o na a ,are ar lua, In toat $tarea &ea %e eg3e, 7,eanu-ntoar,erii ,u ea. Tu eti a,u& nu&ai i%eea, -ara &iro$, 0ara p,at, -e&initatea, nu 0e&eia, "le,area te-a ab$tra,ti)at. Iar %a,a a$ ,%ea %eparte, .u tot a,e$t prp% al &eu, 4u &-a ruga $i pe$te &oarte, (e gri/a ta, lui (u&ne)eu. ............... -rag&ent %in poe)ia 4legia ulti&ei iubiri, %in olu&ul 2e$erie &i)erabila, Su0letul-1%rian "une$,u, 2000. AAABAAA ;aine e,3i R&6n prin ,a$ nite 3aine e,3i, >n 0el %e &otenire printea$, 9i u&bre ale tragi,ei pere,3i, . po$e$orii nu &ai or $ ,rea$,. "rinii a/ung %in ,e :n ,e &ai &i,i, =i pr$ete ,al,aru-n %eri 9i, %intr-o %at, nu &ai $unt ai,i 9i 3otr6rea e %e0initi . "altonul &a&ei nu &ai are ro$t. =n,ap :n el aproape %ou &a&e, 9i-a,el oal, ,e potri it i-a 0o$t, =n,epe, %r6&at, $ $e %e$tra&e. .6t %e$pre tata, ,e $ &ai $pun. .o$tu&ele, ab$ena i-o :&bra,.
1

"ar,-a $u0lat un ,roitor nebun, =n toat gar%eroba lui $ra,. I&aginea panto0ilor btr6ni 4 un &ai%an, o,i0er6n% prin ,a$, 9i par,-i poart-n boturi nite ,6ini, .e-i %u, %in lo, :n lo, i-apoi :i la$. .ra atele $e %e$plete$, 0uior 9i o %e$3i%ratare le $trbate, >n treang $e,ret ,on$pir-n 0irul lor 9i bat ,a nite $teaguri %e&o%ate. "rini btr6ni, %e nu ,u& a i &oriH 9i, bru$,, a,3i)itoriul &arii taine, 7prit :n 0aa 0ie,rei pori, ?rea 3aine e,3i i rea prini :n 3aine AAABAAA =<T71R.4R41 T1R1<>+>I 1plea,-i 0runtea %e $tSp6n Spre bra)%a noa$trS &ilenarS, Re:n iat taran ro&6n Si 0S,Storule %e tarS... =ntr-un pri% or ,u bu$uio, 1$,ute bri,iul pu$ la grin%S, "e$te-un lig3ean &uiat la 0o, Tu bSrbiere$te-te-n oglin%S 1i ,olin%at ,e-ai ,olin%at "rin lu&ea eni, 0riguroa$S, 1,u& bine-ai enit :n $at 2ai ,al% e totui pe a,a$S Te-ateapt bra)%a $-o-n0lore$ti Si gra/%ul $S-l :n%e$i ,u ite Si e,3i ,olin%e ro&aneti Te &u$trS, par,S pSrS$ite... Kran ro&6n, 2Sria Ta, SS nu lai ,6&pul tSu $S &oarS, Ki-au %at $tr&oii ,e lu,ra, .u &6inile-au 0S,ut o tarS (S iute bri,iul pe ,urea
1

Si brbierete-te %e-a r6n%ul, .S e)i ,S a)i e )iua ta, .are %urea)S ,6t pS&6ntul +a ,i&itir, pe la ,ei %ui, .oboarS-n )ori $i te :n,3inS, SS ungi 66nile la ui, (e$,3i%e gea&ul $pre lu&inS, ReparS gar%ul putre)it, (S ,oa&a ,alului prin &6nS, Si ,a $S $i&i ,S ai enit Sleiete apa %in 06nt6nS Si nu uita, %in ,6n% :n ,6n%, SS &ai $i &ori ,u& $e ,u ine, =n toi ur&aii renS$,6n%, .u& toi $tr&oii $unt :n tine Kran ro&6n, 2Sria Ta, =n%reaptS ,Si ,e $e $tr6&barS, "rin tine tara a %ura, .S tu ai pal&a ,6t o tarS AAABAAA ;alu,inaie gra&ati,al ,u ;a&let 9i ;a&let $trbate p&6ntul ,u Rori,F, .u Rori,F :n pu&n $au ,u ,3iar ,apul $u, .,i prini a&6n%oi :n 6rte/ul i$tori,, .3iar Rori,F e ;a&let i nu-i pare ru. 9i ;a&let $e ine pe $ine :n &6n 9i Rori,F pe u&erii $i $-a $uit, 9i ;a&let &iroa$e a &ort i-a r6n 9i ti% a p$trea) :n o,3i un ,lipit. "&6ntul le e ,i&itirul, a,u&, 5u0onul ,u inte %e b6r0 :n%rug, Iar prinul abia :&plinete o rug, (ar ,ine-i pe u&eri i ,ine-i :n pu&nL 1 0i $au a nu 0i, ,e erbe %e 0u&, .iu%at, agra&at i &oriu $e ,on/ug. AAABAAA
1

Ilu)ia unei in$ule (i$eara-i ple,area in in$ula &ea Tr$ura %in nou te ateapt la $,ara Ia-i 3aine &ai groa$e $i nu-ntar)ia .a,i 0iin% poliiti $-ar putea $a apar <u-i 0a,e proble&e, bir/arul e &ort Si ,aii $unt &ori $i tr$ura e &oarta -ugi& 0ara &artori in nu $tiu ,e port In in$ula &ea la ,in,i ,apete $parte <u-i 0a,e proble&e, bir/arul e &ort Si ,aii $unt &ori $i tr$ura e &oarta 1,olo o& ,re$te ,opii &on$truoi +a,3ei %e &etal $i %e &6)ga or ra%e "o e$ti ne-or ti,$i %e la &oi $i $tr&oi Ti,-ta, telegra0ul, ,a%a rele u%e ?o& trage trei 0il&e ,olor %e %eo,3i Si le o& tri&ite in lu&e %e-a ran%ul .a $igla batan%ule ,ate un o,3i 1l patrulea o,3i pentru ,a$a p$tr6n%u-l ?o& trage trei 0il&e ,olor %e %eo,3i Si le o& tri&ite in lu&e %e-a ran%ul <u-i 0a,e proble&e - 4 &i/lo,ul erii 4 &i/lo,ul iernii, ,iu%ata po e$te Iar ,6n% ei ur,a i-n )a%ar $a te $perii Tr$ura ,a &oarta par6n%u-i ,a e$te 4 nu&ai ilu)ie, %in,olo-$ eu Te-atept ,u 0,lii !'00 8a%arni, te $perii ,a ninge &ereu .a $tr/ile %ru&ului 0u&ega-n &unte 4 nu&ai ilu)ie, %in,olo-$ eu Te-atept ,u 0,lii !'00 ;ai ino $i ur,a $i $pune ,e a 5ir/arul e &ort, are $6nge %e ,6r/ Te-atept 0ara &artori in in$ula &ea "ort 3ai%e %e nu,, $unt aproape o bir/a Si %a,a nu-&i e)i 0ata ,e &i-a& g$it-o Sa tii ,a in in$ula &ea tot $unt 2o ila ,elui &ai proa$pt &or&6nt =ntin%e pi,iorul $i ,al,-l, iubito
1

Si a$ta e totul pe ,are %i$ear -anto&a tr$urii ateapt la $,ara AAABAAA "i,tur %e iarn Sunt pi,tori, :n ,er, ,are la$ .ulorile lor $ &ai ,a% "e-a,i, pe p&6nt, pe a,a$, 9i a$ta $e ,3ea& )pa%. Sub b6rne alba$tre-,ele$te +u&ina pri irii tre$are, .6n% $trigtul no$tru &ai e$te 8i%it :ntr-o $06nt nin$oare. 2ai in%e& %in 0u&ul npra)ni, 1l )ilni,ei noa$tre re%ute >n bon %e intrare la pra)ni, .6n% ninge %in $telele &ute. <in$oarea e-aproape ab$tra,t, 1t6ta-i %e $06nt i &are, . tronuri $ub regi $e ,otra,t =n $inu,igaa nin$oare. (ar, %o&nule pi,tor al iernii, .e rar te ari %e o re&e 9i noi te rug& ,u e,ernii 9i noi :i tri&ite& poe&e. "e 0ie,e 0ulg $e ,itete >n ,3ip %e brbat $au 0e&eie 9i unele ,a% :ngerete 9i lo, :i g$e$, :n &u)ee. ?ol. M+o,uri ,o&uneN AAABAAA "atul lui 8a&ol@e$ 4l nu tine tar %e-a %oua .a &ar&ur alb :n &iei ar%e $eul
1

Si el lu&inea) ,u roua Spre tronul %e $are pe ,are $t )eul. 1i,i %oar&e )eul pe patul %e piatr .elul p&6ntului u&bra i-o latr <$,ut a 0o$t )eul pe $,ute, %e $are 9i-n la,ri&i, apoi, l-au purtat 0ie,are. "l6ngeau %e %urere, %e %or $au %e /ale 2reau pe 8a&ol@e$ pe ori,are ,ale. 7preau ,u tiina $i &area $i pl6n$ul =n $6ngele lor ei %%eau tot %e %6n$ul. 9i-a 0o$t bu,urie :n $06nt ,etate . )eul 8a&ol@e$ $t liber :n toate "urtat %e plugari, %e p$tori $i %e $,3i&ni,i (ar )eii ,eilati :l r6 6nir potri ni,i. Si atun,i ,u tri$tee, 8a&ol@e$ 0ru&o$ul .a - :ntreg $ r&6n :n tar 0olo$ul Se tra$e :n &uni :ntr-o peter tri$t S ,rea% ri alii , nu &ai e@i$t. (e a,olo eg3ea) i-i ,reier %e bine 1i lui ni,io%at $ nu $e :n,3ine +a )eii $trini ,u a lor ,ar%ie Si liber $i tea0r, poporul $-i 0ie. "e patul %e piatr el $t :ntr-o r6n Si tara i-o terge %e la,ri&i ,u o &6n =n ,ealalt &6n ,u %egete grele =i poart p&6ntul 6$lin% printre $tele. .elul p&6ntului u&bra i-o latr Si )eul $e ,ul, pe patul %e piatr. AAABAAA 7prii a,ea$ta 0run)a

1tun,i ,6n% ,a%e 0run)a pornita $a r$toarne


1

=ntreaga roata a lu&ii $i 0ie,are po& 7 $i&t ,a &i $e rupe %in $6nge $i %in ,arne Si &i $e 0a,e &ila %e lu&e $i %e o&.

Si &i $e 0a,e &ila %e &ine $i %e tine Si 0run)a ,are ,a%e &a-nebune$te iar Si Tapoi %e-at6tea la,ri&i :&i e putin &ai bine Si &i $e %e$0run)ete pe trup un ,alen%ar.

Si nu $e &ai :nt6&pl ni&i, %in ,ele $0inte (oar 0run)a ,are ,a%e in %ul,e 3o%oron, Si nu &ai a& putere $i nu &ai a& ,u inte Si 0ie,are 0ibra r$una ,a un gong.

7prii pe ,reanga 0run)a, %e$tul ,u-at6ta toa&na, (e$tul ,u-at6ta ,eata $i oa&eni ne,itei 7prii a,ea$ta 0run)a %e 0o, ,e &a ,on%a&na Sa $tiu &$ura $,urtei &ele iei. AAABAAA 7& ,u ,lopot 2alul a,e$ta 0oarte abrupt (in ,are ,erul luna i-a rupt 4$te 3a&a,ul :n ,are &-ae) .a $-&i &ai ia$ 0loarea %in &ie), 1$t0el ai,ea $tau i atept .lopotul lu&ii $-&i trea, :n piept
1

S nu-l &ai $i&t ,u& :&i 0ierbe :n ner i, U

.lopotul &are-&i 0ierbe :n o$, Ti% a e tot ,e-a& putut i a& $,o$ (in a,e$t ,lopot ru i %i0or& "e-a ,rui li&b a$t)i a%or&.

.lopot %e negru, ,lopot %e gri, 5ate ,e bate i nu te opri. S0r& oa$ele &ele ,u $6rg, (u-te apoi i & in%e la t6rg, 2-a& $turat $ te %u, i $uport, "ar, &i-a %u,e propriul &eu, &ort, Tu :nuntru & bai i &-apei (angte roii-&i ie$ prin ,&i, +u&ea apa$ %e-a0ar i ea (oa&ne, turtit e a)i iaa &ea. Sunt ietate 0r noro, .are purt6n% a,e$t ,lopot prin 0o, 9i l-a-ng3iit i-l poart a,u& 7riun%e-n lu&e, pe ori,e %ru&. 9i a& $ r&6n %oar at6t, %oar at6tJ 7&ul %e $unet ,-un ,lopot la g6tH AAABAAA <inge %in S3aFe$peare

<inge uitat. Toi 0ulgii a$ta)i %ai-i .elor $ra,i, ,opii $ i-i &int, <inge 0r %e ,orp, ,a %in oglin%, .a%e lu&ina pe toi ,on%a&naii.

"e toat o&enirea $u0erin%, "e toi %u&anii, ,a i pe toi 0raii, <inge uitat %e-at6tea generaii, <inge ,u 0ulgi %in lanul %e pe grin%.

<inge %in S3aFe$peare, ,u )%rni,ie, .u a&giri, ,u %e$pri& rare, <u&ai groparul li&ita ,unoate .6n% ,u %i$pre el ta,e-n gura &are.

<inge ,u 0ulgi pentru lipit $i,rie 9i lu&ea &oare, nate, &oare, nateU

AAABAAA <i&eni p6nS la i$,ol

<u &ai e ni&eni =ntre &ine i i$,ol, <u&ai e entuala bunS oinS 1 ,elor ,e pS)e$, i a$&ut nin$orile, =n re$t, 6r$ta prSbuin%u-$e
1

1$uprS-&i, 0SrS logi,S.

<i,i tata, ni,i &a&a <u &ai $unt ai,i, SS preia o,ul, SS elibere)e %ru&ul %in 0aS, 1,u&, :ntre &ine i i$,ol, 4 nu&ai i$,olul.

<i,i &S,ar eu nu &ai $unt, 4u a& &urit a)i noapte 7%atS ,u &a&a, >lti&a &ea pa S)S, >lti&a &ea re%utS,

=nainte %e ,apitulare, =nainte %e blo,a/, =nainte %e i$,ol, 5unS oina pa)ni,ilor %e nin$ori "oate :n$e&na un popa$ +a un ,eai 0ierbinte.

1poi, i$,olul lo in%u-&S-n piept 9i eu %u,6n% gri/a .opiilor ,are in %upS &ine 9i ,are, :n,S, nu tiu
1

.e e i$,olul =n toate nin$orile lui 1$&uite :n,oa,e. AAABAAA <i&eni nu e $ingur pe p&6nt

<i&eni nu e $ingur pe p&6nt, .ine a in gri/a lui il are, <i,i ,ei $inguri-$inguri nu &ai $unt (a,a are u&bra 0ie,are.

Singur $tai in ,a$a $i g6n%eti .a eti $ingur 0ara &6ntuire, (ar in pragul ,a$ei printeti Se au%e-un greierat $ubire.

7 $,ri$oare-i 0o$ne$te-n &6ini, >n pota la u$a ta &ai bate, +atra-n %eprtare nite ,6ini, <-ai $a &ai ,unoti $ingurtate.

1$ta e$te boala ,ea &ai grea, (ar %e ea in$tantaneu $e $,apa, .6n% in pl6n$a $ete, ,ine a =i a%u,e un pa3ar ,u apa.

>&bre /o$ $i norii $u$ pe ,er, .ai p$,6n% $i $oarele in $,pat, 7& $ting3er in %ru& $pre o& $ting3er

<i&eni nu e$ingur p6nQ la ,apt. AAABAAA <ebunul %e alb

1,u& $unt &ai pu$tiu ,a-ntot%eauna (e ,6n% &a $i&t tot &a bogat %e tine 9i-&i $tau pe t6&pla Soarele $i +una 1,u& &i-e ,el &ai rau $i ,el &ai bine

Si uite n-are ,ine $a ne-a/ute 1bia-i &ai %u,e lu&ea ale $ale "e un perete alb %e &u)e &ute <ebunii negrii ,auta o ,ale

Si te iube$, ,u &ila $i ,u groa)a Tot ,e-i al tau &i $e ,u ine &ie .a un nebun %e alb ,e ,apturea) Regina neagra pentru eni,ie

"rin gri %e$,reierate a,,i%ente 2ar0are tri$te in in &ie)ul erii Iar eu $unt pln %e ge$turi i&pru%ente
1

.a $a te-apropii $i ,a $a te $perii

Wur-:&pre/ur pri eliti aberante .opii 0ragili %u,6n% prini in $pate Si $6nii gri %e o$ alune,6n% pe pante Iar albatroi enin% %in )ri u$,ate

2i-e %or %e tine i-n,er, $-i a% ,3ipul Te ,aut pe ori,e latura a 0irii Si %a,a-n po%ul pal&ei-n,er, $a iau ni$ipul ?a% un inel /u,6n%u-$e %e-a &irii

Ii a% in batalii %in re&e-n re&e 7$taii gr)ii tale &i $e-n,3ina Iubita &ea ,u 0oarte &ari proble&e .u ,3ip $la on $i nu&e %e regina

-iorul re,e prin $pinare-&i tre,e .6n% &i-a&inte$, ,u gene-nla,ri&ate .a tu %e la eta/ul trei$pre)e,e ?roiai $a te arun,i $a $,api %e toate

(ar tu ai :nele$ %e 0apt ,a nu-i $e ,a%e S-i pui in ,u&pna :ntreaga ia .a nu-$ in /o, ab$tra,tele ro,a%e .i $6ngele ,e 0ierbe $au :ng3ea
1

<eputin,ioa$a, tri$ta $i 0rigi%a 1$a ai 0o$t $i apreai $enina (ar ,el ,are-a tiut $a te %e$,3i% <u-i 0eri,it, ,i :&btat %e ina

+$6n%, %e 0apt, a&biiile %eoparte <e arun,a& in &area ne&iloa$a 9i-&preunati ,a 0ilele-ntr-o ,arte <e 0a,e& %in $u%oare $06nt ,a$a

"e ur&a in ,eilaltii $a ne-o %i$trug Si o,3ii tai &a ,auta :ntruna (ar eu :nal ne0eri,ita ruga "urt6n% pe t6&pla Soarele $i +una AAABAAA 2iro$ %e ,ontrarii

Singurtatea ne 0a,e bine, Singurtatea ne % puteri, 2n6n, a$t)i $,ru&ul %e ieri -la,ra noa$tr 0r ruine.

<oi ne &ai ,re%e& ,orbieri "e$te abi$ul &rii %epline. (ar pi,tur %e ap nu ine
1

(in e ria pe un%e-o ,eri.

2ari :n pretenii i-n 0apte - &i,i <e ine& rangul, ne in%e& g6n%ul, 5ietul orgoliu pururi ur&6n%u-l, R6 nin% a,olo ,e-a e& ai,i, 9i libertii $u0letul %6n%u-l 9eile noa$tre &iro$ a bi,i. AAABAAA 2ioria

Tun%ei oile , le e ,al%, Tun%ei oile , ine ara, Tun%ei oile ,a $ e%e& .e e tur& 9i ,e e legen%. AAABAAA 2i-e i&po$ibil 0r tine

<i,i nu &ai tiu %a,S erai 0ru&oa$S Si ni,i :n ,e ,ulori :i $ta &ai bine, Stiu %oar ,S a&intirea nu &S la$S Si ,S &i-e i&po$ibil 0SrS tine.

?i)ione) 0e&ei nenu&Srate, -e&ei intere$ante &S &ai $unS,


1

(ar re,e i $trSin &S $i&t %e toate Si nu &S S% ,u ele :&preunS.

<u pot ni,i $S-&i e@pli, :ntreaga %ra&S, .are-a %e,ur$ %in :nt6lnirea noa$trS, (ar e,3iul %or al %rago$tei &S ,3ea&S Si tu :&i 0a,i ,u &6na la 0erea$trS.

Subtile e@pli,aii ,ui i-a ,ereL Tot pro$tul 0a,e pe intere$antul 9i-n ,on%a&narea a$ta la tS,ere, 2ai ,on er$e) %e-a $ur%a, ,u neantul.

Si ,u& $S tran$0or&S& iubirea-n urS, (e ,e nu noi, ,i $olii $S lu,re)e, Si $S pStS& $i&irea ,ea &ai purS, "un6n% in,en%iul tot :n parante)eL

<-a rea $S te-n%6r/e$, $au $S te $perii, <i,i $S te 0a, $S te-n%oieti %e tine, (ar eu te-a& a%orat 0SrS ,riterii, 4$tet bolna , al pati&ii %epline.

(e %ragul tSu, a& 0o$t ,u lu&ea-n luptS, Te-a& apSrat %e b6r0e i %e ,ri S, Si %upS toatS eg3ea ne-ntreruptS,
1

.e%e) nu&ai :n lupta :&potri S-i.

Si totui tu ai 0o$t ,ea &ai 0ru&oa$S, +a &ine-n brae :i 0u$e$e bine, 7b$e$ia iubirii nu &S la$S 9i-&i e$te i&po$ibil 0SrS tine.

(in olu&ul M+iber $S $u0SrN - 2003 AAABAAA 2a& %e plu&b

2a&, ,e plu&b ai :n p6nte,, 2a&, a& i$at . at6rn&, %u&neata i eu, (e un ,lopot %e plu&b, .are btea :n0un%at, &o3or6t, 2a&, e,inii au rguit Sau ,lopotul ,are ne-n,on/oar Se $tinge pe oa$ele noa$tre. 2a&, ,e plu&b ai :n p6nte, (e $i&t :n oa$e, %e trei)e,i %e ani, 7tra 9i pl,erea %e a ,%eaL

26inile &ele ,a% pe 0un%ul apei, <i,i o$ul 0runii nu plutete,


1

"lu&b, plu&b no,i , =n toat 0iina &ea, 2a&, %ul,ea i %eprtata &ea &a& (e plu&b, (u&neata, &a&, 2at,a &ea %e plu&b, (u&neata, &a&, 8i a $inu,i%erii poru&beilor. AAABAAA +u&in %in lu&in

+u&in %in lu&in p6n-n e,i, +u&ina :n lu&in $e :n,3in, +u&ina &oare, $pre a :n ia, .opii-lu&in %in prini lu&in.

"&6ntu-ntreg e-un ,an%elabru $06nt, =ntr-o ,ele$t 3or %e lu&in, <u $tele $unt pe ,er, ,i lu&6nri, =n :n ierea pururea ,retin.

9i ,o&bu$tibilul a,e$tei nopi (e %ul,e, in in,ibil lu&in, 4 $6ngele a,elui r$tignit .e :n ia) neatin$ %e in.

+u&ini 3o3otitoare, $u$, pe ,ul&i, =n peter, :n ,a$ i-n ruin, +u&ini :n ,reieri i :n ,i&itir, "ra%o@al noapte %e lu&in.

1,u&, 5i$eri,a lui (u&n)eu <i,i n-are ur, ni,i nu $e %e)bin, 4ternitatea p6lp6ie :n ea, 5i$eri,a )i%it %in lu&in.

Tru%i& i l,ri&& lu&ini, <i,io %urere nu ne e $trin, +u&ini pe bu)ele lui (u&ne)eu, 1,u&, i &oartea :n$i e lu&in. AAABAAA +a ple,area lui 2arin Sore$,u Min0ra,iunea %e a 0iN 9i-&i ine $a pl6ng $i $a $trig, "ute& linitii :nopta, (u,6n%u-&i la 0runte o &6na, T,erea ne e$te %eplina Se 0a,e teribil %e 0rig, Si noaptea a,ea$ta e grea, =n literatura ro&6na. .a ni $-a &ai $tin$ o lu&ina.

Si, ai, in,apabil a& 0o$t, Spre ,eruri neutre &ai $trigJ S-a/ung, :ntr-o $eara, la tine, (ai &oartea, %ai &oartea a0araH =n ulti&ul tau a%po$t, 4 noapte, e u&e%, e 0rig, S-i %au buna $eara 2arine. =n ,ri, :n lu&ina i-n tara.
1

Si totul era $ub ,ontrol (eo%ata, e%e& :ngro)ii Si e$ti, par,a, totui, &ai bune, .u inte $i iei $uprapu$e, >ita$e& ,a, $ingur-n rol, 1i $,ri$ $i o ,arte MTuiiN, (oar &oartea nu ni $e $upune. Te-ai $tin$, :n,ep6n% ,u o tu$e.

Si, iat, au% ,a te-ai %u$, =n piept, $i&t o $tare %e rau Rpu$, p6nQla ur&a, %e boala, Si o,3ii :&i ar% pentru tine Tu, tragi,ul no$tru $ur6$, Si $ingur e $u0letul tau, .u opera ta geniala. "e-un 0ir %e pian/en, 2arine.

8 %e,e&brie 199' AAABAAA +a 06n

.e greu $e pot :nelege oa&enii .u propo)iii $i&pleJ M2i-e %or $ %or& :n 06nN. "rea ,o&pli,at, nu-i aaL <u e %e$tul $ $puiJ 2i-e %or $ %or&L 7, ni,i at6ta nu-i puin, 2ai $i&plu, trebuie &ai $i&pluJ 2i-e %or. (ar a$t)i, pentru &ine, 7ri,6t %e greu &i-ar 0i
1

S tre, :n propo)iii $i&ple .u tot ,alabal6,ul &eu i%eologi,, 7 0a, i nu &ai $pun %e,6t at6t, 9i la at6t &i-e /ur&6ntul $ r&6n 7 u$,,iune %e )i,eri $i&pleJ +una pe ?orone, "lute n)ritoare pe$te 5i$tria 9i-o ,oa$-n 06n, i-o ,oa$-n 06n, 9i %orul &eu %e $o&n, .a o iertare %up greeal. S-a%or& a,u& :n plin ,ri) &on%ial 9i $ & $,ol btr6n, =ntr-o ,laie %e 06n, (a, &orii %in %rago$te Se &ai $,oal. AAABAAA +a 1%io

Se a0l litere i 0ar%uri 9i nite &uni $unt :ntre noi (o$are-n,3i$e, tri$te gar%uri 9i ni,i n-o $ &ai in apoi. =n pragul iernii ab$olute Srut-&i t6&pla alb, 3ai 9i-apoi $,u0un%-te i %u-te =n ori)ontul altui grai.
1

<i,i nu pot ni&i, $-i $pun "e ,ur6n% $au r&a$ bun 1pru, nu&ai nu, la a%io tu.

(e ,e $-i $pun la re e%ere <-a &ai a ea ni,iun &oti M1%ioN %repturile-i ,ere . te-a& pier%ut %e0initi . 9i %e la &ine p6n la tine .u 6ntul :n$ui a-ng3ea <i,i $ te $trig nu tiu prea bine Iubita &ea, pier%uta &ea.

.6n% te-a& )ut ulti&a oar 9tiai i tu, pl6ngeai i tu 9i-ai ple,at ,u tot ,u gar <i,i tren nu &ai e@i$t, nu. 4u &-a& :ntor$ :n, o %at ?oia& $ in pe ur&a ta (ar un%e-i linia 0erat "ar, a luat-o ,ine a.

4u i-a &ai $pune a&nunte (e$tinul %e-a putea $-l $,3i&b Iubita &ea %e pe$te &unte
1

Iubita &ea %e pe$te ti&p. "e ,ea %e-atun,i n-o oi g$i-o 9i eu a,ela a& &urit Sub ,ini, nu,lear a%io <oi bietul ,uplu p6r/olit. AAABAAA Wur&6nt %e ,ai$

1u :n,eput ,ai$ele $ 0iarb (e leagn i $e ele-n ,aii 4u te iube$, t,ut, ,u o,3ii-n,3ii Iubita &ea ,u gle)nele %e iarb.

. lu&ea ni $-a pu$ %e-a ,ur&e)i 9i , ne-a ble$te&at reo ra/ $tearp .e-&i pa$ a)i, ,6n% 0aa &ea e oarb Spre tro$,tul %in ,are r$riiL

Sub lu&ea ,e $e-aplea, :&pre/ur Sub o &ire$& %ul,e %e ,ai$ "e tine /ur, iubire inter)i$ "e gle)na ta %e %e iarb &oale, /ur. 4u lu&ii :i %ore$, 0atala ,ri) (in ,are ie$ ,a un ,ai$ %e pur. AAABAAA Ii &ai a%u,i a&inte &areaL
1

Ii &ai a%u,i a&inte &area a0latS pururea %e gar%S, Ii &ai a%u,i a&inte plopii tre&urStori %in Sr&ul ei, Ii &ai a%u,i a&inte )orii ,6n% $oarele-n,epea $S ar%S (e)&eti,in%u-ne ,e $unte&, $au o,3ii tSi, $au o,3ii &eiL

Ii &ai a%u,i a&inte noaptea ,a o 3ipno)S pe$te ,reier, Ii &ai a%u,i a&inte 0elul :n ,are ne ,opilSrea&, Ii &ai a%u,i a&inte rolul %e $o&ni0er al unui greier, Ii &ai a%u,i a&inte $area ,e $e ,ri$tali)a pe gea&L

Ii &ai a%u,i a&inte totul, tS,eri ur&ate %e ,u inte, Ii &ai a%u,i a&inte pl6n$ul lo,o&oti elor :n gSri, Ii &ai a%u,i a&inte 0aptul ,S eu nu-&i &ai a%u, a&inte, Ii &ai a%u,i a&inte &oartea ,u-n0Siarea unei &SriL

4u a& uitat %e-at6ta noapte :ntregul i$ ,e &S-&bSta$e Sen)aiile ei :n ,reier &i le u$u, ,a pe i%ei, Si ,er $S inS gunoierii $-o ia i-n pa,e $S &S la$e, .a $S-&i a%u, a&inte &unii %in toate-a%6n,urile ei. AAABAAA I)olat :n legen%

4u ni,i nu tiu ,u ,ine &ai orbe$,, 1tun,i ,6n% $,riu ai,ea poe)ie 9i %a, tot %e)a$trul p&6nte$,
1

=ntr-a%e r &i $e ,u ine &ie.

Sunt ner ii &ei ,a nite ,ai %e 0ront +o ii %in toate prile %e 0o,uri, 4u :n$u&i $unt $tul %e ori)ont =n $,urta aipire pe alo,uri.

(e-at6tea %ru&uri ,6te a& par,ur$ 1& tlpile tig3eluite-n $6nge 9i-a rea $ %or& o iarn ,a un ur$ 9i o,3ii &ei $ nu &ai poat pl6nge.

"rintre $,ri$ori 0r %e$tinatar 9i &ie :n$u&i par, &il-&i e$te . nu &ai are ni&enea 3abar 9i toi & i)olea) :n po e$te.

?ol. +o,uri .o&une AAABAAA Iubire $ilni,a pe iaa

4u o iube$,. (uio$. <ebun. "otri ni,. "e ia $i pe &oarte. -ara 0ri,a, .o&pti&e$, pe ,ei ,are ab%i,a, (ar eu ra&an ,u &ine :n$u&i, $,3i ni,.

Si %e $-ar %a $i lu&ea pe %in %oua, .u& 3ri politi,e-o &ai arata, 4u tot oi a%ora a,ea$ta 0ata, .)ut $ub ,tuele %e roua.

4u o iube$,. ?itralii %e ,enua, Spre a ne %e$pri, $e-nte&eia)a, Si ,3eia $ingura $e-n 6rte-n u$a Singurtate $pre a-i %a $i groa)a.

2-au ,on%a&nat /uraii &ei %e g3eata +a o iubire $ilni,a, pe ia. AAABAAA In0inita buntate

.e noapte linitit la ?a$lui Si totui, ,ea &ai &are %intre toate, 1$a ,u& poate :n$i &a&a nu-i 4$te a,ea$tS $06ntS bunState.

1u &ol%o enii bunStatea lor .u ,are au tiut $S intre-n tarS, .u ea $e na$,, pre,u& ,u ea $i &or Si ni&enea ,u ei nu $e ,o&parS.

4i, 3ituii %e-at6tea-&pSrStii,


1

.e norii lu&ii :i ,reteau ,u tuiul, ?i$au ,Stre-a lui Ste0an $06ntS )i .6n% nea&ul no$tru i-a gS$it ?a$luiul.

Se or &ai nate 6nStori i,leni SS $pe,ule)e %rago$te $i &ilS. (ar tara a rS&6ne-n &ol%o eni 1$,un$S :ntr-o ,o$&i,S prS$ilS.

.e noapte linitit la ?a$lui .6n% 0rate gea&Sn $tS $pre 0rate gea&Sn Si :ntre ei ni&i, palpabil nu-i (e,6t o bunState 0SrS $ea&Sn

7 bunState 0SrS %e 0olo$, 7 bunState 0SrS %e pri3anS, 2ol%o a are $u0letul 0ru&o$, .a prun,ul ,e $-ar nate %intr-o ranS.

<u e un $i&plu $trigSt %in tu&ult .i e o bu,urie ,e e@i$tS, 7 bunState biruin% &ai &ult (e,6t o rSutate anti,ri$tS.

+u&inile $-au $tin$ pe la 0ereti Si :n$ui :ntuneri,ul unete,


1

.a un bilan al $oartei o&eneti 2ol%o enete ,u &ol%o eneteH

9i-&i pare ,S :n noapte &ai apar <ori er)i $i &ari $i ineii pe tarS .a $urogatul unui e,3i ,o&ar, .a un a,,e$ %e ,ri)S biliarS.

Si iarS$i ,re% ,S $unte& $labi $i &i,i Si nu&ai ,o%rii pot $S ne a/ute, (ar ai $unt &ol%o enii &ei ai,i, .u $u0letele eni, ne 6n%ute.

4i $unt :ntr-un ?a$lui linititor .u prun,ii lor ,e 0rea&StS-n ne e$te, Etii ori,6n% a %e eni popor 9i-a %a %o a%S ,S 2ol%o a e$te.

(ar &ai ,u $ea&S &i-a 0o$t %at $S S% .e a ,u &ult &ai tare %e,6t toate, 2ai tare ,a o &oarte i-un prSpS%, 1,ea$tS in0initS bunState.

Si %a,S pe pS&6nt $-ar ri$ipi 1t6tea ,aliti ,are-n,otro a 4a, bunStatea ar eni-ntr-o )i
1

.a $-o nu&i& %e0initi 2ol%o a. AAABAAA In%u$trii %e $e@

.e ie0tin &oarte, :n iaa %e lu@, Se-n,ar, :n $o&n toate ar&ele e,3i, "oliti, 0i)i,, 0lu@ i re0lu@, (e ,e $ &ai 0ie iubirea-n pere,3iL

.%ere %e legi i ,iterii. <i&i,. 7 la&p $e-aprin%e :n poarta %e r6u 4 totul &in,iun, ,e pot $-i e@pli,, .6n% toi ab$tinenii i$ea) %e$0r6u.

Se $ap o &ie %e gropi prin ora, (e ni,i nu $e tie ,e ,aut ei, 2ai la$-&, iaa, %ar un%e & lai, . % ,i&itire 6$lin% pe aleiL

"&6nt i&oral, 0r ni,iun &oti , .6n% toate puteau $ :i 0ie %e-a/un$, R&6ne $-i 0a,i in entarul 0i,ti , S &ini 0ru,tuo$, ,a un ulti& r$pun$.

"li&bare %e ,ur e pe &i,ul e,ran, Re,la&e &ur%are op$ite ,o&ple@,


1

?ai, ,u& $e %e) olt, &urin% $i&ultan, In%u$trii &i)ere ba)ate pe $e@.

9i in pe%eratii $-i 0a, %e ,ap, 9i &or $ntoii, n$,6n% $u0erin)i, Iar o&ul a,e$tui ab$ur% 3an%i,ap Se-arun, :n r6uri, $ $parg oglin)i. AAABAAA =n,3inare

(e &ine a ei, %ragii &ei, a te&e, Sunt :ngerul ,u&ine,at %e %e)a$tre, "e $6nge-&i plute$, :n %eri ble$te&e, 4 &intea-&i a)ilu-ntrebrilor oa$tre, (e &ine a ei, %ragii &ei, a te&e.

9tiu tot %e$pre oi, biei a,tori, biete teatre. Suntei per$ona/e :n ,rile &ele, 4u, tan%rul, prea tan%rul %ire,tor %e ,a%re, .e poate pta pre,u& poate $ $pele, 9tiu tot %e$pre oi, biei a,tori, biete teatre. AAABAAA I&po$ibila nunta

2unii &ei %u3o ni,i au intrat in ,eata .lopote btr6ne bat pe &n$tiri
1

.6n% &iroa$e-a iarna, nunile :ng3ea "entru noi, lunate,i, i&po$ibili &iri

?in $a ti $e-n,3ine anturi $i %i3anii ?i$,olul a$upr-&i ,a%e ,a un lat Si i-a 0a,e nunta ,u un $at %e $6nii Si ,u 0elinare $i ,ai :n$telai

I&bra,ate-n alb prea 0u&oa$a &irea$a 1$a $e ,u ine in %ra&a ,e-o /o, "e ur&a ple,a& 0ie,are a,a$ Si &unii or pune &i$terul la lo,

"an $a $e :nt6&ple tu ei 0i ,runt 2ie o $-&i ina ,ea %in ur&a )i Si a 0i i-a,eea tot un 0el %e nunta 9i-&i ei %u,e gri/a $i te oi iubi

Ki-a& a%u$ &irea$a, &unii &ei ,u noapte <unti %e ani&ale $e petre, in &uni .o%rii %e &ire$&e $i p%uri %e oapte 4le $unt $alonul ne-nta&platei nunti

+u&6nri %e nunta tin in labe ur$ii +upii $u0l-n 0o,ul $tanelor pu$tii In ro$togolire ne une$, ob6rii
1

<u-&i ei 0i &irea$a, &ire nu-i oi 0i

Te in it la nunta %ul,e $i alba$tra >n%e )urgalii $,ot argint %in toi .e p,at ,a totui nu e nunta noa$tr .e p,at ,a &orii i-a& 0o$t %at ,a $o AAABAAA ?6ntorii %e rino,eri 4i, &6ine $unt &ai ri ,a ieri, 7tra a le r&6ne-n oa$e, 4i, %up ,e 6nea) rino,eri, ?orbe$, %e$pre 0e&ei 0ru&oa$e.

9i li $e pare inutil $ $peri, (e tot ,e-i bun :n a $ $e la$e, 4i, %up ,e 6nea) rino,eri, ?orbe$, %e$pre 0e&ei 0ru&oa$e.

Sunt 6ntori %e &a@i&e pl,eri, "re,u& le $pun in$tin,tele lor /oa$e, 4i, %up ,e 6nea) rino,eri, ?orbe$, %e$pre 0e&ei 0ru&oa$e.

23 0ebruarie 198' ?ol.M+o,uri .o&uneN AAABAAA


1

?iaa la 0igurat .6n% :n0ptuia& ,e a, .eea ,e :n0ptuia& era luat la 0igurat, .6n% nu :n0ptuia& ,e a, .eea ,e nu :n0ptuia& era luat la propriu.

1$ putea $pune ,a &area nenoro,ire 1 0o$t, nu nu&ai %i0erena %intre +uarea la propriu $i luarea la 0igurat, .at lip$a %e $iguran in toat iaa .u& oi 0i luatL +a propriu $au la 0iguratL Si, ai, ni&eni $a nu %ea ni,io%at ?iaa la propriu pentru iaa la 0igurat. AAABAAA >n o& pe nite $,ri In lu&ea plina %e ur&ri 4u $unt un o& pe nite $,ri, In $u$ ,e e, in /o$ ni&i,, In /o$ ,e e, in $u$ ni&i,.

?orbe$, ,u ,eilali ,are-au 0o$t 9i-n $u$ i-n /o$, $i nu-i %e)i,, 4u :n$u&i $pun %e lo,urile "e un%e-a& 0o$t nu e ni&i,.

?e,inul &eu pr$ete ,iori, ?e,ina &ea pr$ete 0ar%uri, 4u $unt un o& pe nite $,ri 9i-un ,aine bulu,in% prin gar%uri.

(a,a %e &ai &ulte ori .a,i ,e pot 0i a,e$te gar%uri (e,6t ,)ute 0o$te $,ri (e,6t ,)ute 0o$te gar%uri.

?e,ine, (o&nule, Strine,

<u :neleg ,e-a ei ,u &ine, Stiu $,rile ne $unt ,o&une (ar tre, at6t %e rar pe-ai,i, "ortarul :n$ui poate $pune .a a& a&biii 0oarte &i,i.

(in ,6n% in ,6n% &ai in pe-a,a$ (e ,e a $uprai ,6n% in 1gale talpa &ea apa$a "e %alele ,u pa$ $train.

?e,inul &eu pr$ete ,iori ?e,ina &ea pr$ete 0ar%uri 1bia &-a& ri%i,at %in gar%uri
1

Si &6r6in% in /oa$e $alturi 4u $unt un o& pe nite $,ri.

Si %a,a rei $a 0iu bala%a Si 0iin%, eu nu a& o $tea 1,,ept, r6 ne$,, i$e) $a ,a%a >n por, ner o$ la &oartea &ea.

9i-a,u&a, a i&plor, )6&bii In lu&ea plina %e ur&ri In ,are 0ar% $i ,iori pr$ii =ntune,ai $i $pl,ii +$ai-& $a 0iu pe $,ri. AAABAAA >&bre la Iai 1u% pe-ai,i, pe l6ng &ine pai ?in o,i $tr e,3i $ ,6nte i $ &u$tre, >n para%i$ e :ngropat la Iai Sub $tr/uirea u&brelor ilu$tre.

?in oie o)i ,u %egete $ubiri >n $tin$ ,on%ei :i pl6nge arabe$,ul, .e a ,e a-nt6&pla la .on orbiri, 1pare un poe& %e 4&ine$,u.

1le,$an%ri a reg$i %i$,ret


1

(urerea i &i$terul %in talang 9i l6ng u&bra &arelui poet ?a ,rete &eta0i)i,a lui .reang.

.e a ine@pli,abil e ai,i, =n pietre, ,3iar, e-un &agneti$& 0reneti,, (i,ionaru-i pu$ a $e :n%ul,i .u &iere $a,u-i ,oa$e ori,e peti,.

Sunt ,lipe, uneori, $unt )ile ,3iar, .6n% in 0anto&ele %e ,ai :n tropot, 1tun,i 2ol%o a oaa-i un altar "roteguit %e 0ie,are ,lopot.

=ntregul Iai e %e$enat 0ru&o$ 9i ori,e pa$ al 0run)elor r&6ne (e par,, el e %intr-un nobil o$ 5ibliote,a "atriei Ro&6ne.

1r3ite,tura lui e %e a&urg, 4 o ,3in%ie 0ie,are ,a$ (e-at6tea u&bre ,e %in re&uri ,urg =ntregul Iai e-o noapte lu&inoa$.

1i,i un tei a/unge :&prat, 9i o bo/%eu, intr :n legen%,


1

1i,i, pereii au :n,orporat 7 $tare genial per&anent.

1i,i, &ai %ul,e ,urge inu-n tea$, 9i o& &ai bun ,a &ol%o eanul nu e 1i,i, ,3iar i ,opii ,6n% $e na$, =n 0a au proie,tul %e $tatuie.

4terni $unt toi :n 0ie,are )i (e $truguri eni,i 0u&eg po arna. .a o-n0lorire %e &itropolii =i reg$ete )iua $06nt iarna.

4 )iua %e unire %intre 0rai, .6n% Iaul a ale$ ,u brbie (e,6t 0runta :ntre :n$trinai, 2ai bine-al %oilea-ntr-o Ro&6nie.

(e ,e-au ale$ nu Iai, ,i 5u,ureti, =n 0on%, :ntregul Iai era un te&pluL ?oi, ,l%itori ai $oartei ro&6neti, "urtarea Iaului e un e@e&plu.

9i u&brele ilu$tre ,are in S $,uture %e ori,e rele piatra, =n,u iinea) pa$ul $pre %e$tin
1

9i lau% a,e$tei patrii atra.

9i &ai tiau a,ei ,e-au a,,eptat . Iau-i Iai, , nu-l $0r6&a ti&pul, . )eii unui nea& ne:n0ri,at, 1i,i la Iai i-au 3otr6t 7li&pul.

?ol. +o,uri .o&une AAABAAA Trenul $pre neant 4u in ,u toat iaa &ea i gulerul %e$,3i$ 9i pe peron atept un tren ,e &erge $pre abi$, (e-ai,i :n,olo nu &ai $unt ni,i gri i ni,i a,ari (oar $telele $unt tot &ai &ari i po&ii tot &ai rari.

?oi lua un tren ,tre neant, &i-a& ,u&prat bilet, 2ai tare &u)i,a o %au i ini&a :n,et, Se-au%e-un )u&)it &runt, tera$a&entu-i &ort, "rin &ega0on 0ero iar $e ip un raport.

(ar eu :i la$ pe pa$ageri $ )i, tot ,e or, 4u, %a, ei $e ur,-n tren, $unt gata $ ,obor, Sunt pa$agerul $pre neant, i &i-e %e$tul at6t, .u ,ei %in ur& bani ai &ei nu reau $ &or ur6t.

.ltoria tot o 0a,, ori,6t ar 0i %e greu,


1

+a ,ap %e linie atept $ in trenul &eu, (ar &i $e pare , au% un gla$ ,u& n-a &ai 0o$t .ert6n%u-& pentru ,e a, lu6n%u-& la ro$t.

4 u&bra &ea $ub 0elinar, $ini$trul ei %e$en .e a ,%ea la r6n%ul ei :n u&bra unui tren, <u &ai e ni&eni pe ai,i, toi au &urit ,6n% a, 4u $unt %e-o ia :n neant i nu a& ,u& ple,a.

.6n% greieri %u, %in lo, :n lo, lu&inile %in ,er 2-ae) la gea& :n trenul &eu i $i&t ,-n,ep $ pier, <u-i ni,iun tren ,tre neant, ,i 0apt intere$ant, ?oi lua neant ,tre neant, neant ,tre neant. AAABAAA Tren Toi, in a,elai tren Toi, in a,eeai %ire,ie, (ar, prin agoane, trebuie $a ne &i,& -ie,are, in oie. AAABAAA Tra%u,ere ?irgula 4 "un,tul ,are pl6nge. AAABAAA Toa&na tragi,
1

Toa&na :n &uni ia a$pe,te tragi,e, "oate , ni,ieri <u e at6t %e tragi, iarna, .a :n &uni, ,6n% 6ntul bate ,u $oare 9i trebuie $ 0a,i pri&ul 0o, :n $ob, 1poi al %oilea 0o, 9i totul $ te ,o$te $,u&p, To&6a&na tragi,, <oi /ung3iuri :n $pate i :naintarea :n 6r$t 9i prietenii, ,obor6n% tot &ai g6rbo ii, .tre pieele au$tere, =n ,utarea unui $e&n &no$, (in$pre ,6&pia, ea :n$i tragi,. AAABAAA Tain %e toa&n (e$,ul prin :nt6iele bru&e, 5tr6n %e at6ta tri$tee, S ie$ %intr-o %at :n lu&e, .ini$&ul ,e a $ &-n ee.

.u o,3ii $ti,lin% ,a pi$i,a S $ar pe pier%uta re%ut 9i ni,i $ nu tiu %e ni&i,a (in ,are i ier&ii $e &ut.

1%io, prea buna &ea %oa&n,


1

<i&i, %e$pre noi nu $e tie, (ar $unt pro,la&aii %e toa&n 10ie %e pneu&onie.

.opii tue$, &grete, 5tr6nii tue$,, %ar tabagi,, +a toi ten$iunea ne ,rete -inalul %e ea, e$te tragi,.

+a ,6r&ele lor ilu)orii "un rile oa&eni %e paie, Trin% $ub regi&ul terorii "&6ntul e plin %e r)boaie.

+a ,e i-a &ai ine iubire .6n% totul :n /ur e$te &oarte, .6n% linia ieii-i $ubire 9i ni,i nu ,on%u,e %eparte.

2ai bine %e$,uli pe$te bru&e "urt6n% ter0eloage, nu 3aine, S ple, pe e,ie :n lu&e Robit p&6ntetilor taine.

1%io, e toa&n :n toate, Si&t $area :n la,ri&i la &ine,


1

"e bu)ele &ele ,rpate 2ai ar%e-un $rut :n ruine.

(ar ,e-i &ai $pun a&nunte, 4$ena e %orul %e 0ug "rin bru&ele &arelui &unte .u toi 0ilo$o0ii :n rug.

9i-apoi $ $e-n,3i% %e-a pururi "%ure i noapte i bru&e, S-&i pier% ori,e 0el %e ,ontururi S &erg ,a legen%a prin lu&e.

* $epte&brie 198', "ltini ?ol. M+o,uri .o&uneN AAABAAA Suportabila eni,ie .e nu-i boal, e &oarte. .e nu-i ai,i, nu-i ni,ieri. <u %oar e,ia ne %e$parte, .i 0u&eg6n% )i %e ieri.

<oi re)i$t& :n eni,ie "entru , ti& , e &ereu, ?iaa ni-i grea ie i &ie, .u )ilele ne e &ai greu.
1

AAABAAA "$al& %e "ati .e bine &i-e a-i re,unoate 9tergarul alb %e in la pori, Te-ai pregtit i tu %e "ate, ;ri$to$ a :n iat %in &ori.

"e &al %e r6u &ai ,6nt broate 9i r6ul ,6nt-n ,ontra0ori, Re:n ie& i noi %e "ate, ;ri$to$ a :n iat %in &ori.

1 re-n ia, a te &ai nate 4 %arul ,ru%ei tale $ori, S ne pri i& :n o,3i %e "ate, ;ri$to$ a :n iat %in &ori.

1$inul ,e pe pietre pate Te re:n a $ $upori, 9i ani pu$tii, i 8i %e "ate, ;ri$to$ a :n iat %in &ori.

9i o& &uri, i ne o& nate, 9i plini %e $ori, i 0r $ori, (ar o& a ea o 8i %e "ate, ;ri$to$ a :n iat %in &ori.
1

2 poi e%ea, te pot ,unoate, .u& & ,o&port, ,u& te ,o&pori, .6n% prin lu&ina grea %e "ate, ;ri$to$ a :n iat %in &ori.

.retine, ,a $ poi renate, (e$,3i%e ,ru,ii ori,e pori, Re,titorete-te %e "ate, ;ri$to$ a :n iat %in &ori. AAABAAA "u$tiul ,are %e or 1,e$t pu$tiu ,e ne :ngroap-n el, 1,e$t pu$tiu ,re$,6n% %in or-n or, 1,e$t pu$tiu ,urat ,e ne %e or .a re&u,area %up un &,el.

1,e$t pu$tiu ,u %ibla lui &inor, 4gal ,u &ulte, ,u ni&i, la 0el, 1,e$t pu$tiu, ,u-al ,rui gu$t &-nel, . el ne e So%o& i Eo&or.

1,e$t pu$tiu $e i$,lete &oale "e pielea noa$tr ,e l-a lu&inat, 9i el r&6ne $,ri$ ,a un $ol%at =n tatua/ul t6&p al &6inii $ale.
1

.i iat-n pragul o,3iului ne bat -iri&ituri %e lu&e, ,olo$ale. AAABAAA SI<E>RI 9I T7KI

S06ri& &i)eria, :n,epe& ,ri)a, "utea& tri i noi ,u& $e ,u ine, 9i o&enirii-ntregi nu-i e$te bine, "etro%olari plte$, pe 2ona +i$a,

<e-a& %u$ &i)eria ,u %e&nitate, -r &aini, 0r ,urent la pri)e, <-a ea& ni&i, ,6n% lu&ea a ea %e toate, 1)i $uport& ,u ea a,eleai ,ri)e.

<e pregti& %e %ou)e,i %e ea,uri, (e 0eri,irea unui eni, &6ine, <-a& ,uno$,ut 0raterne a/utoare, +a boala noa$tr n-a ea ni&eni lea,uri.

<u ne-a %at ni&eni pa,e, %repturi, p6ine, Iar la %urere tot pe noi ne %oare. AAABAAA S,ri$oare pentru rani S,ri$oarea &ea e %e ulei 0e&eie,
1

>lei %in ,an%ele, ulei %in ,ani, Ki-o $,riu ,a $a Tti &ai trea, :ntri$tarea Ki-o pun pe a&intire $i pe rani.

Sunt preotul ,are o0i,ia) =nte&eierea unui nou bal$a&, S,ri$oarea &ea $-i ri$ipea$, noaptea Si $-i arate a$t)i ,u& era&.

?ei a$0ini $i tu ,a prea te &i$tui Ki-o $pun uor %ar &a tope$, :ntreg, >lei $,ri$oarea &ea pe rani $-i 0ie Si $a ,iteti in ea ,a :neleg.

.u tine printre ,an%ele $a iei S,ri$oarea &ea %e rana $i ulei. AAABAAA Rug,iune ,tre p%ure "%urea &ea, pri&ete-& la tine, .a pe-un $i,riu ,e rea $ intre iar =n 0o$tul trun,3i al 0o$tului $te/ar, =n 3o3otul bolna elor ruine.

1& plgi pe trup a$,un$e, nea$,un$e, Se e%e ,a pe ori,e trun,3i %e le&n, .u ,laritate 0ie,are $e&n
1

"e un%e-au $,o$ %in &ine ner i i 0run)e.

Sunt ,utat %e $ute %e topoare 9i a enit porun, $ & 0r6ng, 9i nu a& oie ni,i &,ar $ pl6ng 1,ea$t a,3iere ,e & %oare.

(ar, %a,-a& 0o$t ioara ta ,ea &are, "%urea &ea, a$,un%e-& a%6n,.

198# ?olu&ul M+o,uri ,o&uneN AAABAAA S,ri$oare 0ara a%re$a .ui $a tri&it a,ea$ta tri$ta $,ri$oare "e ,are o $,riu linitit $i 0ara $peran Re)a&an% 36rtia ei (e tot oraul, (e toat ,artea %e tele0oane, (e toate iubirile ,are $unt ,u& $unt, (e toate ,ri&ele $i %e toate a&girile 1,e$tei nopi In ,are po$taul %e$tinat $a %u,a $,ri$oarea (oar&e in $o&nul lui 0a&ili$t In ,are i$ea) re,or%uri &on%iale per$onale +a &ar$, ite)a $i $ritura in lungi&e,
1

Re)e&6n% $,ri$oarea &ea (e toate a%re$ele $i %e toate r6n%urile albe, (e toate %ra&ele %e %rago$te .are $ea&n probabil ,u a noa$tr, .ui $a tri&it a,ea$ta $,ri$oare .are $ea&n prea &ult ,u realitatea .a $a i-o &ai tri&it $i ieL .ui, %in toat a,ea$ta ,arte %e tele0oane, (in ,are ,uno$, &ai &ulti (ttori %e nu&e %e $tr)i (e,6t lo,uitori ai $tr)ilorL .uiL -ie, a,ea$ta $,ri$oare a &ea, -ie, pentru :nt6ia oara in i$toria Tele,o&uni,aiilor $i po$telor Tri&i$a pe toate a%re$ele, .a o ,itaie in &a$a, .a o &oli&a unani&a, "ri&iti, %u&nea oa$tr, Se&enii &ei %in toat .artea %e tele0oane 1 oraului ur&toarea S,ri$oare a &eaJ M<u e@i$ta iubire 0eri,ita, 4@i$ta nu&ai iubire, -eri,irea nu e %e,6t o 3i&era,
1

<u e@i$ta %orina %e ,o&uni,are (e,6t la tri$tee, Si totui tiin% ,a nu e@i$ta <i,i iubire $i ni,i 0eri,ire, 4u i le %ore$, pe a&6n%ou Si a%or& .u ,apul pe a%re$ele $i tele0oanele .tre ,are plea, prin toi po$taii S,ri$oarea &ea %e a%ioN. ABBBABBB -o$ta iubire <i,i a&intirea nu te &ai p$trea) (e-a rea $-i ,ant &-a poti,ni a0on 1i 0o$t o nebunie $i o ra)a Ra&ai un nu&r e,3i %e tele0on.

1$ rea $a te &ai a% %ar nu $e poate 1& au)it ,a te-a& )ut ,6n% a (ar ,a prin gea& ,u &arginile &ate "ri ea& prin 0o$ta %raga 0iina ta.

2ai ine ,ine a $i &ai :&i $pune .ate ,e a %e bine $au %e rau, (ar noi n-a e& ni,i a&intiri ,o&une Te-ai %u$ lu6n% tot ,e era al tau.

.6n% a te pre$i&ea& pe-o 06l0ire 9tia& apropierea $a i-o gu$t. 1,u& ,3iar $a &a tai tot nu a& tire .a &ie aproape pa$ul tau :ngu$t.

1 0o$t iubireL Sau &in,iuna lungaL Te rog %a oie g6n%ului ,urat (in %eprtarea &ea $a te a/ung +a ori,e nu&e a)i te-ai 0i &utat.

>n tele0on uitat $i o a%re$a... 1u% ,a $u0eri $i trieti urat 9i-i ,urei )ilni, ,u enita le$a Si tu, ,u &ana ta, i-o pui la gat.

4 greu $-i $pun, %ar iaa :&preun 7ri,6t %e $,urta, &-a tri&i$ $-i $pun >n a%e r &ai gra ,a o &in,iuna, 2ai tri$t, &ai in0la&abil, &ai nebun.

<u &ai e@iti, eti tr$netul %e ara .e &i-a l$at in ,reier ,er topit (ar ,6n% te-a& arun,at pe u$a-a0ara. 4u ,el &ai &ult atun,ea te-a& iubit.

S-i $pun $a te :ntor,iL 1tepi )a%arni,,


1

Ra&ai i-&bra,a-i iaa in op$ea, 2rit-te &ai bine ,-un pa3arni,, Sa aib %ro&a%erii ,e $a bea.

S-ar putea să vă placă și