Sunteți pe pagina 1din 1

Y

pentrua de conceptul "bucl[" oferim aici explicaliileclarificatoare Pentrucei carenu cunosc cI un spune despre programde calculator "intr6 in atuncicdndse intelegece seintAmpl6 bucl6"(,, Iooping"). secretarei: Directorulunei firme ii spune - Vom plecapentruo sdptimdnl in strlin[tate la un congres spersI ne simfim bineimpreuni. gi pentrucdl6torie... Fi toatepregitirilenecesare iqi Secretara sunl sotul: - Voi plecacu gefulla un congres, striindtate, pentruo s6pt[mdn[.Te rog, dragulmeu,ai grij[ in timp. de tine in acest Sofuligi sun6'amanta: - Nevast6-mea s[ptimdna asta pleacI in striinitate pentruo sdptllmdn[.Hai sdne petrecem lmpreunn,prinlesamea... .''. 'i

4A
Ag 4C

particulard,lgi anunli copiii: Amanta,careestelnvifltoare la o 9coal6 ,r r\ 't r/ - Pentruci slptnmdnaviitoare am de rezolvato problemi, voi lipsi de la gcoal6.Deci siptimdna viitoare nu venili la 9coal6. Unul dintre copii, pentrucl lgi iubege foartemult bunicul, SBe la el 9i ii spune: - Bunicule,sdptim6naviitoare nu trebuies6merg la gcoall. Mi-ai promisci dac6vom aveatimp liber vom mergela muntelmPreund. lE

Bunicul, (careestedirectoruldin aceast!istorioarl) lgi iubegtelbarte mult nepotul.Ca urmareo sun6pe secretarlgi li spune: - Nepotul meu m-a rugat s6-mipetrecslptlmena viitoarc cu el, againcdt nu vom mai mergela . congresuldin strlinetab. Te rog fi demersurile anularea c[ldtoriei. de Secretara sun6soful: igi - Directorulgi-aanulatcilItoria a$aincetvom r6mdne impreun[ dragulmeu...

2- a,-

Sopl lgi suntr amanta: - Nu nemaiputem petrece pnhrcAsoliameanu maipleaciin sdptlimena viitoareimpreund
cAlftorie. pe Amantali anunJtr copiii de la gcoald: - Problema careo aveams-arezolvatapalncat strptdmana pe viitoarc toatl lumeavine la 9coal6. Copilul ii spunebunicului: - Bunicule,s6pttrm6na viitoare mergemla 9coal6 ctr,imi parerdu dar nu mai pot s6-1i aga 1in comparue. Bunicul directorigi sun[ secretara : - Nepohrlmeutocmai m-a sunats6-mispundcd nu mai poatpetec sipt6m6naviitoare cu mine. Ca urmarecontinui pregdtirilepentruplecarea congres.., la Acum a1iinleles ce inseamnA "bucld"?

2- c-

ZL
2-.L