Sunteți pe pagina 1din 1

Model Porter

Atractivitatea unei pie e poate fi masurat folosind modelul Porter, structurat pe cele cinci for e concuren iale ce o compun, dup cum urmeaz : 1. nivelul competi iei ntre firmele ce opereaz n prezent pe pia y num rul, for a i nivelul de agresivitate al concuren ilor, y m rimea i dinamica segmentului de pia , y nivelul capacit ilor de produc ie excedentare, y nivelul costurilor fixe, y nivelul barierelor la ie irea din ramur ;

2. amenin area din partea firmelor care poten ial pot intra pe pia y num rul, for a i nivelul de agresivitate al concuren ilor care poten ial ar putea penetra pia a, y nivelul barierelor la intrarea n i ie irea din ramur ; 3. amenin area din partea produselor substituibile y num rul produselor substituibile, y gradul de substituibilitate ntre produsul firmei i produsele nlocuitoare, y nclina ia cump r torilor c tre loialitate fa de oferta firmei sau, dimpotriv , c tre c utarea diversit ii; 4. for y y y y y y y a de negociere a furnizorilor gradul de organizare a furnizorilor, posibilitatea furnizorilor de a cre te pre urile de vnzare, posibilitatea furnizorilor de a reduce cantit ile livrate, num rul nlocuitorilor pentru produsele oferite de furnizori, importan a pentru clien i a produselor livrate de furnizori, nivelul costurilor de schimbare a furnizorului, posibilitatea furnizorilor de a se integra n amonte

5. for a de negociere a cump r torilor y gradul de organizare a cump r torilor, y posibilitatea cump r torilor de a solicita cre terea calit ii produsului, a serviciilor oferite i/sau sc derea pre ului de vnzare, y posibilitatea cump r torilor de a reduce cantit ile achizi ionate, y num rul nlocuitorilor pentru produsele oferite de firm , y gradul de diferen iere al produsului, y importan a pentru cump r tori a produselor livrate de furnizori, y sensibilitatea cump r torului fa de pre , y nivelul costurilor de schimbare a furnizorului, y posibilitatea cump r torilor de a se integra n aval.