SIMPOZION INTERNAŢIONAL: „O investiţie în educaţie înseamnă un pas spre succes” Tema: „Strategii didactice de tip evaluativ - stimulativ”

„O INVESTIŢIE ÎN EDUCAŢIE ÎNSEAMNĂ UN PAS SPRE SUCCES”

EDIŢIA II Galaţi, 25 februarie 2012 ♦ Argument: În sensul său cel mai larg, evaluarea se concentrează asupra eficienţei sistemului de învăţământ considerat ca un subsistem social. Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare în timp ce evaluarea socio- economică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre resursele investite de societate şi rezultatele materializate în calitatea forţei de muncă şi accelerarea progresului social. Strategiile didactice de tip evaluativ se referă la acea secvenţă a procesului de învăţământ care este feed-back-ul (conexiunea inversă), secvenţă ce asigură fluxul informaţional dinspre elev/evaluat către profesor/evaluator şi care asigură autoreglarea procesului educaţional. Strategiile evaluativstimulative constituie modalităţi interne, proprii fiecărui profesor, folosite pentru înregistrarea şi măsurarea rezultatelor obţinute de elevi. Astfel se poate aprecia modul în care obiectivele proiectate au devenit componente ale personalităţii umane. Cunoaşterea acestor aspecte reprezintă pentru profesor un cadru de referinţă în aprecierea şi autoaprecierea muncii sale iar pentru elevi un factor stimulator în procesul de învăţare. ♦ Data şi locul desfăşurării:  Simpozionul Naţional „O investiţie în educaţie înseamnă un pas spre succes”, cu tema „Strategii didactice de tip evaluativ stimulativ”se va desfăşura în data de 25 februarie 2012, la Şcoala Specială nr.1 „Emil Gârleanu”, Galaţi (Strada Gării nr.66, Tel 0236/41.31.66) ♦ Iniţiatorul simpozionului:  Şcoala Specială nr.1 „Emil Gârleanu”, Galaţi ♦ Parteneri:  Inspectoratul Şcolar Judeţean, Galaţi;  Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Galaţi;

 Casa Corpului Didactic, Brăila;  Casa Corpului Didactic, Galaţi;  Universitatea Danubius, Galaţi;  Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi( Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentară, Galaţi);  Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi;  Uniunea Democrată Turcă din România, Filiala Galati;  Comunitatea Elenă Galaţi. ♦ Scopul: stimularea interesului cadrelor didactice pentru utilizarea de strategii didactice evaluativ– stimulative eficiente, care să asigure autoreglarea permanentă a procesului instructiv– educativ. ♦ Obiective:  promovarea strategiilor evaluativ- stimulative ce asigură feed-back-ul corect, necesar procesului instructiv-educativ  promovarea strategiilor evaluativ- stimulative optime în lucrul cu copiii cu dificultăţi de învăţare;  identificarea unor mijloace eficiente de colaborare şcoală-comunitate în vederea asigurării funcţiei sociale a evaluării  optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice, în vederea realizării unui demers didactic de calitate; ♦ Programul desfăşurării simpozionului:  9.00 – 9.30 – Deschiderea simpozionului ;  9.30 – 12.00 – Prezentarea lucrărilor pe secţiuni ;  12.00 – 12.30 – Pauză ;  12.30 – 13.00 – Vizitarea expoziţiei ;  13.00 – 13.30 – Evaluarea şi înmânarea diplomelor ; ♦ Sustenabilitatea proiectului: Proiectul este la a doua ediţie, şi va continua în anii următori cu acelaşi nume, dar cu teme diferite, urmărind să atragă mai mulţi parteneri şi să obţină o colaborare cât mai extinsă cu diverse instituţii, la nivel naţional. Dintre parteneri, vizăm ONG-urile din ţară care au ca misiune acordarea unui sprijin educaţional copiilor cu cerinţe educative speciale. ♦ Regulament de participare: 1. Secţiuni: I. Strategii didactice de tip evaluativ stimulativ; II. Proiecte în parteneriat şcoală-comunitate în vederea asigurării funcţiei sociale a evaluării

Vă rugăm ca lucrările trimise să se încadreze în tema specificată, pe secţiuni. În caz contrar, lucrările nu vor fi acceptate. Înscrierea participanţilor se va face până pe data de 27 ianuarie 2012, prin e-mail la adresa simpozion.garleanu_galati@yahoo.ro prin transmiterea formularului de înscriere ataşat (anexa).Se va trimite şi copia scanată a chitanţei de plată a taxei de participare. 2. Depunerea lucrărilor: până la data de 3 februarie 2012 în format electronic prin e-mail la adresa
• simpozion.garleanu_galati@yahoo.ro

cu specificarea numelui autorului şi a unităţii şcolare în cadrul

documentului ataşat. Vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal. Veţi ataşa din nou formularul de înscriere atunci când veţi trimite lucrările precum si copia scanata a chitantei cu care s-a achitat taxa de participare. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon : 0236/41.31.66. 3. Lucrările vor avea între 3-5 pagini şi vor fi însoţite de un rezumat de maxim o pagină. Vor fi redactate în WORD 2003, format A4, font Times New Roman, mărime 12, distanţa dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta (Justify). Se vor folosi diacriticele. Titlul lucrării va fi scris cu font Times New Roman 14, centrat; la 2 rânduri de titlu se va scrie autorul lucrării, instituţia, localitatea, judeţul cu Times New Roman 12, aliniat dreapta. La sfârşit se va consemna bibliografia (minim trei referinte bibliografice). Se admit şi prezentări POWER-POINT cu mimim 10 sliduri; primul slide va conţine titlul lucrării, scris cu font Times New Roman 14, centrat; la 2 rânduri de titlu se va scrie autorul lucrării, instituţia, localitatea, judeţul cu Times New Roman 12, aliniat dreapta iar ultimul slide va conţine bibliografia. Se vor oferi diplome de participare şi un CD cu ISBN cu lucrările participanţilor la simpozion. Se admit maxim doi autori ai unei lucrări. Cadrele didactice din Galaţi vor participa cu prezentarea directă a lucrărilor. Diplomele de participare pot fi utilizate pentru obtinerea a 4 credite, conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului dinînvăţământul preuniversitar 4. Taxa de participare este de 20 RON – care se vor depune în contul RO44BTRL01801201350586XX-deschis la Banca Transilvania pe numele Emre Mădălina (se va menţiona numele deponentului și destinatia sumei- taxa de participare la simpozion). Suma asigura cheltuielile de organizare a simpozionului, editarea CD-ului cu ISBN si expedierea mapelor. ♦ Coordonatori:  Director Aurelia Melinte;  Inspector General Resmeriţă Doru Nelu ; ♦ Comisia de organizare:  Prof. Emre Mădălina;  Prof. Mihai Felicia  Prof. Pleşa Emilia

FORMULAR DE ÎNSCRIERE SIMPOZION NAȚIONAL „O INVESTIȚIE ÎN EDUCAȚIE ÎNSEAMNĂ UN PAS SPRE SUCCES" Editia a II-a TEMA: „STRATEGII DIDACTICE DE TIP EVALUATIV - STIMULATIV” ♦ NUMELE ŞI PRENUMELE _____________________________________________ ♦ ADRESA ___________________________________________________________ ♦ TELEFON___________________________________________________________ ♦ UNITATEA ŞCOLARĂ________________________________________________ ♦ LOCALITATEA________________________JUDEŢUL _____________________ ♦ PROFESIA________________________________________________ ♦ TITLUL LUCRĂRII ___________________________________________________ ________________________________________________________________ ♦ SECŢIUNEA_________________________________________________________ ♦ MIJLOACE NECESARE PREZENTĂRII LUCRĂRII ____________________________________________________________________ ♦ DATA ACHITĂRII TAXEI___________________________________ ♦ PARTICIPARE: DIRECTĂ – INDIRECTĂ ♦ E-MAIL: ___________________________________________________________