Sunteți pe pagina 1din 62

Uniunea Economic Monetar

Mihaela Lu a

Membru EUROTEAM
Institutul European din Romania

Definire
 Uniunea economic i monetar reprezint o etap superioar a integr rii multina ionale, care presupune:
o politic monetar comun o strns coordonare a politicilor economice ale statelor membre o moned unic liberalizarea fluxurilor de capital un sistem institu ional care s coordoneze i administreze politica monetar

Definire (II)
 Toate statele membre particip la UEM, ns n mod diferit: o moned unic i o politic monetar comun - pentru cele din zona euro o strns coordonare a politicilor economice i fiscalepentru toate statele r mn la nivel de stat membru: Politica fiscal (impozite, cheltuieli) Politicile structurale (legate de for a de munc , pensii i pia a de capital)

Obiectivele UEM
1. implementarea politicii monetare pentru zona euro, avnd drept obiectiv central stabilitatea pre urilor; 2. coordonarea politicilor economice ale statelor membre; 3. asigurarea func ion rii f r derapaje a Pie ei unice

Instrumentele pentru administrarea Uniunii Economice si Monetare


 1. politica monetar - administrat de c tre Banca Central European i de c tre b ncile centrale na ionale din zona euro 2. Pactul de cre tere i stabilitate-instrumentul principal de coordonare a politicilor economice i fiscale, administrate n plan na ional de c tre guverne i coordonat de Consiliul UE 3. Cadrul general al politicii economice adoptat de c tre Consiliu la propunerea Comisiei , prin care se stabilesc standarde generale legate de stabilitate macroeconomic , reforme structurale, sus inere financiar , etc.

Zona monetar optim


Teoria zonei monetare optime a fost utilizat pentru a defini criteriile pe care statele membre trebuie s le ndeplineasc n momentul adopt rii unei monede unice, astfel nct efectele adverse s fie minime

Zona monetar optim Statutul de zon monetar optim presupune:


un grad ridicat de deschidere a economiilor pentru comer ul intracomunitar un grad ridicat de mobilitate transfrontalier a capitalului i for ei de munc , o flexibilitate nalt a pre urilor i salariilor, transferuri fiscale n condi iile n care veniturile din impozite sunt redistribuite spre zone aflate n recesiune. UE nu reprezinta o zona monetara optima

Argumentele n favoarea unei uniuni economice i monetare n spa iul Uniunii Europene au fost:
 completarea pie ei unice (o pia unic are nevoie de o moned unic ); cre terea vitezei de transfer a fluxurilor monetare i eliminarea costurilor de conversie; reducerea riscurilor legate de schimburi comerciale i investi ii prin eliminarea fluctua iilor ratei de schimb; transparen a pre urilor; disciplina monetar , n sensul c guvernele nu vor mai putea utiliza valutele ca instrumente de politic economic ; sc derea infla iei, datorit disciplinei impuse economiilor care formaz zona Euro; fuziunea pie elor financiare, care poate conduce la economii la scar ; cre terea eficien ei i ob inerea unor ritmuri de cre tere economic nalte; nt rirea pozi iei Uniunii Europene n cadrul sistemului monetar interna ional; faciliteaz atingerea elului cre rii uniunii politice;

Argumente mpotriva form rii unei uniuni monetare n spa iul Uniunii Europene au fost:
 pierderea controlului i a puterii de decizie cu privire la problemele monetare pierderea de flexibilitate, n sensul c guvernele na ionale nu vor putea s ia decizii de politic monetar care s permit protejarea economiilor lor de ocurile externe, n detrimentul altor ri. diferen e relativ mari n ciclurile de afaceri i standarde de via ntre statele membre pericolul de a diviza Uniunea European n state din interiorul i din afara Uniunii monetare costurile materiale pe care le incumb nlocuirea monedelor na ionale cu moneda unic , crearea institu ional i modific rile de natur legislativ cerute de acest demers.

Principalele momente ale formarii UEM (I)


 Crearea unui aranjament monetar numit Uniunea European de Pl i (1950) format nu doar din state europene ci, prin intermediul lirei sterline i a zonei francului, i din rile africane aflate n spa iul colonial. Crearea Comunit ii Economice Europene care a condus la liberalizarea fluxurilor de bunuri i servicii i a Pie ei Comune pentru liberalizarea mi c rii factorilor de produc ie. Summitul de la Haga (1969) n care s-a pus problema cre rii unei uniuni economice i monetare; Planul Werner (1970), care a propus crearea Uniunii Monetare Europene prin fixarea irevocabil a parit ilor dintre monedele statelor membre i liberalizarea total a fluxurilor de capital;

 

Principalele momente ale formarii UEM(II)


 Crearea (1979) Sistemului Monetar European

 Sistemul Monetar European, adoptat de c tre membrii Comunit ii Europene, care au devenit membri de facto ai acestuia a avut ca i componente:
 o unitate de cont european (ECU) utilizat decont rile financiare; un fond de cooperare monetar , instituit n 1973; mecanismul ratei de schimb I; Institutul Monetar European. n

Alte momente ale integrarii monetare europene(III)


 Crearea Comitetului pentru Studiul Uniunii Economice i Monetare (1988), sub conducerea pre edintelui Comisiei Europene din acea perioada. Jaques Delors, care a propus, prin raportul care i poart numele, o nou baz pentru unificarea monetar n Europa. Raportul Delors a definit strategia care a condus la realizarea, n mai multe etape, a uniunii monetare. Tratatul de la Maastricht (1992) privind constituirea Uniunii Europene, care n plan monetar, a consfin it constituirea unei B nci Centrale la nivelul Uniunii i a stabilit criteriile pe care statele membre trebuie s le ndeplineasc pentru a deveni membru al spa iului monetar european. Crearea Sistemului European al B ncilor Centrale, a c rui func ionare se bazeaz pe mai multe principii generale dintre care amintim independen a institu ional i financiar , transparen a, subsidiaritatea i responsabilitatea n atingerea obiectivelor propuse prin Tratatul de la Maastricht. Introducerea monedei Euro, ncepnd cu ianuarie 1999.

Etapele formarii UEM- Prima etap (1 iulie 1990 - 31 decembrie 1993)


 Elementele centrale au fost stabilite nainte de Maastricht i a reprezentat etapa consolid rii pie ei Obiectivul central al acestei etape l-a constituit cre terea convergen ei politicilor economice i a cooper rii ntre b ncile centrale n scopul ncorpor rii practicilor monetare ale statelor membre n cadrul Sistemului Monetar European. n cadrul ei s-au realizat o serie de progrese legate de abolirea restric iilor legate de mi c rile de capital, consolidarea mecanismului ratei de schimb i o nt rire a cooper rii ntre b ncile centrale ale statelor membre. n cadrul acestei etape, n procesul de consolidare a pie ei Consiliul a stabilit un cadru de convergen al performan elor economice din statele membre i de monitorizare a progresului realizat, pe baza unor rapoarte periodice.

Etapele formarii UEM- Cea de-a doua


etap (1 ianuarie 1994-31 decembrie 1998)
 n timpul acestei etape, pornind de la prevederile Tratatului Uniunii Europene, statele membre au fost constrnse la a evita deficitele bugetare excesive, i de a ini ia pa i spre independen a b ncii centrale. n procesul de cre tere a independen ei b ncilor centrale, Tratatul le interzice acestora acordarea de facilit i de creditare guvernamentale sau de achizi ii de instrumente privind datoria public direct de la acestea.

Etapele form rii UEM- Etapa a treia


 a nceput la 1 ianuarie 1999 cu stabilirea ratelor de schimb irevocabile ntre monedele statelor participante i n raport cu euro. Ecu a fost nlocuit de c tre euro, i acesta a devenit moneda oficial a statelor membre care particip n totalitate la politica monetar comun . Din acel moment, pentru statele care au adoptat moneda unica politicile monetare i politica cursului de schimb sunt conduse in euro iar emisiunile de titluri de stat sunt f cute n mod obligatoriu n euro, Statele membre participante au o singur moned (euro) i o singur politic monetar .

Cele trei etape ale UEM


Introducerea bancnotelor i a monedelor Stabilirea cursului de
Tratatul de la Maastricht Madrid 1995 1992 Pia a unic Pactul de 1993 Cre tere i Stabilitate 1997
schimb Banca Central European Membri ai zonei Consiliul de la euro

1998

Intrarea Greciei in UEM 2001

Adoptarea Monedei euro in Cipru i Malta 2008 Adoptarea Adoptarea monedei euro monedei in Slovacia euro in 2009 Slovenia 2007

1990

1994

1999 Etapa a treia: introducerea monedei euro

2002

Prima etap : Etapa a doua: liberalizarea mi c rii crearea Institutului capitalului Monetar European, Convergen a economiilor

Mecanismul de adoptare a monedei euro

Mecanismul ratei de schimb 2


 In 1999, cnd s-a adoptat moneda unic , a fost lansat un al doilea mecanism al ratei de schimb (numit MRS 2), care a nlocuit Sistemul monetar european. n cadrul MRS2 sistemul de cursuri multiple a fost nlocuit cu unul bilateral, prin care fiecare moned participant are definit o paritate central comparativ cu euro. acest mecanism permite interven ia de c tre Banca Central European i de c tre b ncile centrale ale statelor membre, atunci cnd cursul de schimb dep e te marja de +/- 15% fa de cursul central. Din MRS 2 fac parte statele membre din zona euro i Danemarca (aceasta din urm optnd pentru un culoar de fluctua ie de +/- 2,25%.) precum si un numar de patru state membre nou intrate in spatiul comunitar in 2004.

Avantajele care decurg din func ionarea mecanismului ratei de schimb sunt:
 cre terea stabilit ii mediului financiar prin utilizarea unui sistem de cursuri semi fixe care permit reducerea riscurilor investi ionale i de afaceri; ac iuni colective care le permit statelor membre s se bazeze nu doar pe eforturile proprii de men inere a valorii monedelor lor impunerea disciplinei financiare n lupta mpotriva infla iei prin stabilirea unei marje permise de depreciere a unei monede. o mai bun alocare a resurselor, ca efect al elimin rii incertitudinilor legate de fixarea cursului de schimb i, prin aceasta, a utiliz rii mecanismului pre urilor ca instrument de alocare a resurselor; stimularea sectoarelor manufacturiere prin stabilitatea cursului de schimb; n absen a acestei stabilit i, resursele se orientau spre sectoarele economice care nu aveau leg tura cu exportul. stimularea firmelor mici i mijlocii mai pu in expuse riscului legat de cursul de schimb; cre terea schimburilor comerciale la nivel intra-unional

mecanismului ratei de schimb

Dezavantajele care decurg din func ionarea


 faptul c s-a pornit de la presupunerea c valoarea monedelor ar fi putut fi men inut prin interven ie guvernamental , ceea ce nseamn capacitatea limitat a guvernelor de a acoperi pia a: a ncurajat speculan ii care au g sit un cump r tor garantat pentru monedele slabe din sistem n persoana b ncilor centrale ale statelor membre; a condus la pierderea, de c tre guvernele statelor membre, a suveranit ii monetare asupra economiilor na ionale cu toate implica iile care deriv din acest aspect.

Criteriile de la Maastricht
 CRITERII DE CONVERGENTA NOMINALA o rat sc zut a infla iei, care s nu dep easc cu mai mult de 1,5% cele mai bune performan e ale statelor membre participante n anul dinaintea examin rii; dobnzi sc zute pentru creditele pe termen lung, care s nu dep easc cu mai mult de 2% dobnzile din cele mai performante state membre participante n anul dinaintea examin rii; un deficit bugetar care s nu dep easc 3% din PIB o datorie public cumulat care s nu dep easc 60% din PIB; stabilitatea cursului de schimb, n sensul men inerii cursului na ional n limitele marjelor normale de fluctua ie ale MRS2 pentru cel pu in doi ani naintea intr rii n zona euro (art. 121 din TEC) .

Criteriile de convergen

real privesc:

 gradul de deschidere a economiei, calculat ca pondere a schimburilor comerciale externe n PIB, ponderea comer ului bilateral cu rile membre ale Uniunii Europene n totalul comer ului exterior, structura economiei pe cele trei ramuri principale (industrie, agricultur i servicii), PIB-ul pe cap de locuitor, calculat fie n func ie de paritatea puterii de cump rare, fie la cursul nominal

Zona Euro

Euroland Euroland
 zon monetar , zona celor 16 state din UE care au adoptat euro ca moned unic ; Creat in 1999 de 11 state membre: Belgia, Olanda, Luxemburg, Fran a, Italia, Germania, Irlanda,Spania, Portugalia, Austria, Finlanda) 2001: Grecia; 2001: Grecia; 2007:Slovenia; 2007:Slovenia; 2008: Cipru i Malta; 2008: Malta; 2009: Slovacia Andorra, Monaco, San Marino, Vatican, utilizeaz moneda euro, de i Vatican, euro, nu sunt membri oficiali ai zonei euro, iar Muntenegru i Kosovo au nlocuit marca german cu euro, f r a face parte din acesta zon

Tr s turile zonei euro

Euro n lume
Indicatori de baz (2007)
Popula ia
(milioane)

Euro area-15

EU-27

US

Japan

China

320 16.7 2.6 2.1 7.4 2.1 16.4

495 22.9 2.8 2.5 7.1 2.4 21.9

302 22.3 2.2 1.2 4.6 2.8 15.2

128 6.9 2.0 2.0 3.9 0.1 6.6

1331 10.3 11.9f n.a 4.0 4.8 10.4

Ponderea n PIB-ul mondial


(% PPP)

Cre terea PIB


(%)

Cre terea PIB-locuitor


(%)

Rata omajului Infla ie


(%)

Ponderea n comer ul mondial %, f r comer ul intracomunitar Soldul contului curent (% PIB)

0.0

-0.9

-5.1

4.8

11.1

Source: European Commission and IMF f: forecast

Indicatorii zonei Euro


Table I.1: Macroeconomic performance indicators
Euro area 1989-1998 1999-2008 2,2 2,1 1,9 1,6 73 72 0,6 1,3 1,6 0,8 9,3 8,3 3,3 2,2 -4,3 -1,7 68,6 68,6 8,1 4,4 4,7 2,4 Period averages Denmark, Sweden, UK 1989-1998 1999-2008 2,0 2,7 1,7 2,2 74 76 0,1 0,9 1,9 1,8 7,9 5,2 3,4 1,7 -3,6 -0,9 48,7 43,0 8,6 4,9 4,2 3,3 United States 1989-1998 1999-2008 3,0 2,6 1,8 1,6 100 100 1,5 1,0 1,5 1,6 5,8 5,0 3,3 2,8 -3,3 -2,5 67,8 60,7 7,1 4,8 4,3 2,4

Real GDP % rate of change Real GDP per capita % rate of change Real GDP per capita index, US = 100 Employment % rate of change Labour productivity % rate of change Unemployment % of labour force Inflation % Fiscal balance % of GDP Gross public debt % of GDP Long term interest rate % Real long term interest rate % Source : European Commission, OECD

Evolu ia ratei infla iei


Table1:Inflation performance intheeuro area
Average inflation 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s* 3.7 9.3 7.5 2.8 2.0 Standard deviation of M uminflation axim inflation 0.9 2.8 3.8 1.2 0.3 5.1 13.6 12.8 5.0 2.4 D of ate max. inflation 1963 1974 1981 1990 2001

*Corresponds to the period since the start of Stage III of E , of w the last 2 y are foreca values. MU hich ears st S e: European Co ission. ourc mm

Convergen a ratelor infla iei n zona euro


Inflation convergence: Euro area
Annual % increase in consumer prices BE

30 25 20 15 10 5 0
ECB target

DE IE EL ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI FI

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Source: European Commission

Percep ia pre urilor


Euro area
y-o-y % change 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1996
Euro cash changeover

percentage balance

75 60 45 30 15 0 -15

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Euro area Actual HICP inflation (lhs)


Source: European Commission

Euro area Inflation perceptions (rhs)

Convergen a ratelor dobnzii pe termen lung


Long-term interest rate convergence: Euro area
(10-years bonds) Annual rate in % BE

30 25 20

DE IE EL ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI FI

15 10 5 0 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

Source: European Commission

Creare de locuri de munc


Employment creation
Thousands 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 EMU (1) 1990s (1) EMU corresponds to euro area-12 countries and covers 1999-2007 0 1980s

Rata omajului
11 10 9 % 8 7 6
1 997 19 99 200 1 200 3 2005 2 007
Source: Commission Serv ices

Graph I.6.1: T h e unemployment rate and th e NAWRU in the eur o area Unemployment rate NAWRU

Formarea brut a capitalului


Gross fixed capital formation in the euro area*
3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

%, annual average

1980s

1990s

EMU (1)

(1) EMU corresponds to euro area-12 countries and covers 1999-2007 * The graph refers to gross fixed capital formation in the public sector

O bun sincronizare a ciclurilor de afaceri


Output gap in % (1980Q1 - 2007Q4) for the 4 large Euro-area economies*
3 EA IT 2 DE ES FR

-1

-2 1980Q1

1983Q1

1986Q1

1989Q1

1992Q1

1995Q1

1998Q1

2001Q1

2004Q1

2007Q1

* EA = Euro area; DE= Germany; FR = France; IT = Italy; ES = Spain

Moneda Euro a devenit


 Moned in care se emit obliga iuni de stat i corporative A doua moned utilizat pe pie ele forex Moned de facturare pentru 50% din comer ul exterior al zonei Euro O moned de rezerv atractiv pentru alte economii

Rolul interna ional al monedei Euro


Euro ca moned de rezerv
All countries
35

Dolarul ca moned de rezerv


All countries
75

Industrial countries

Developing countries

Industrial countries

Developing countries

30

70

25

65

20

60

15

55

10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

50

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

% of allocated reserves
Source: International Monetary Fund

2007

Importan a interna ional a monedei euro


Official forex reserves
Currency shares in official foreign exchange reserves (central banks with a disclosed currency composition)
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002
USD

2003
GBP

2004
JP Y

2005

2006
EUR

2007

Source: IMF COFER

Rolul interna ional al monedei Euro


Titluri de credit interna ionale
Stock of international debt securities: currency shares (broad measure)
(including home currency issuance if t arget ed t o int ernat ional market , percent of t ot al amount out st anding, at current exchange rat es)

60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Percent of total

Euro

US dollar

Yen

Source: BIS

Catalizator al schimburilor comerciale


Real trade in goods (1995-2007) Sum of exports and imports as a % of GDP

32 30 28 26 24 22 20
1995 1997 1999 2001 2003 2005 intra-euro-area extra-euro-area euro-area trade with DK, SE, UK;
Source: European Commission

Catalizator al transferurilor
Cre terea schimburilor comerciale de la 27.5% din PIB
in 1999 la peste 31% in 2006 Cre terea investi iilor str ine directe n interiroul spa iului euro de la 20% to 35% din totalul ISD la nivel mondial

Introducerea Euro nu a condus la rezultatele a teptate deoarece


 PIB-ul poten ial se men ine sc zut Cre terea productivit ii e mai sc zut dect n USA Exist deiferen e substan iale i persistente ntre economii din perspectiva infla iei i a cre terii economice. Reformele structurale au fost mai pu ine i cu obiective mai modeste dect n restul Uniunii. Pie ele bancare i financiare sunt organizate i supervizate predominant n plan na ional

Structura institutionala

Guvernan a UEM
 Statele membre:
 Conduc propria politic fiscal - n limitele bugetare acceptate pentru deficit i datorie public cumulat (3% respectiv 60%) Elaboreaz propriile politici structurale (privind ocuparea, asigur rile sociale,pia a de capital ) i coordoneaz obligatoriu politicile economice

 Consiliul European :
 Stabile te principalele orient ri politice

 Consiliul Uniunii Europene ( prin Ecofin):


 Coordoneaz politicile economice Decide asupra propunerilor de politici elaborate de Comisie Decide daca un stat membru poate adopta moneda Euro

Guvernan a UEM (II)


 Eurogroup:
 Grupare informal a ministrilor de finan e din zona Euro Discut i coordoneaz activit ile legate de zona Euro Pre edintele este ales pe 2 ani

 Comisia European :
 Monitorizeaz i evalueaz politicile economice na ionale (multilateral surveillance) Propune politici Consiliului

 Banca Central European :


 Stabile te politica monetar pentru zona Euro Obiectivul important:stabilitatea pre urilor

Guvernan
Statele membre
Coordonarea politicilor economice i a politicii fiscale

(III)
Comisia European
Monitorizeaz i evalueaz propunerile de politici ECOFIN

Banca Central European


Elaboreaz politica monetar Eurosistem

Consiliul ECOFIN
Recomand ri de politic economic Decizii asupra propunerilor de politic economic ale Comisiei Eurogroup

Parlamentul European
Consult ri Audieri

Guvernan (IV): BCE, SEBC, Eurosystem


Sistemul European al Bancilor Centrale ( SEBC)

Consiliul General B ncile Centrale ale Statelor Membre Consiliul


Guvernatorilor

Banca Central European

Comisia Executiv

B ncile Centrale ale Statelor Membre din zona Euro

Eurosystem

Structura institu ional a Uniunii Economice i Monetare


 este dat n principal de c tre Banca Central European i b ncile centrale ale statelor membre care, mpreun formeaz Sistemul European al B ncilor Centrale. Din acest sistem mai fac parte i b ncile centrale ale statelor membre care nu fac parte din zona Euro, i care nu particip la luarea deciziilor cu privire la politica monetar unic pentru zona Euro. Obiectivul declarat al SEBC l constituie: men inerea stabilit ii pre urilor definirea i implementarea politicii monetare unice, crearea i de inerea de rezerve valutare ale statelor participante asigurarea stabilit ii sistemului financiar.

Sistemul European al Bancilor Centrale- BCE si toate bancile Centralecentral nationale ale tuturor statelor membre , indiferent daca acestea au adoptat sau nu moneda euro

Eurosistemul- BCE si BCN al statelor care au adoptat moneda euro.

Organismele de conducere ale BCE


 Consiliul Guvernatorilor- 6 membri ai GuvernatorilorComitetului Director al BCE si guvernatorii Bancilor Central Nationale din zona euro. euro. Comitetul Director- presedintele BCE, Comitet Directorvicepresedintele BCE, alti 4 membri. membri. Consiliul General- presedintele si Generalvicepresedintele BCE impreuna cu guvernatorii bancilor central nationale ale celor 27 de state membre. membre.

Atributiile BCE
    Mentinerea stabilitatii preturilor preturilor definirea i aplicarea politicii monetare pentru zona euro; desf urarea opera iunilor valutare; valutare; de inerea i administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor din zona euro promovarea bunei func ion ri a sistemelor de pl i. i. Bancnote: Bancnote: BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote n zona euro. Statistic : n colaborare cu BCN, BCE colecteaz informa ii statistice, fie de la autorit ile na ionale, fie direct de la agen ii economici, necesare n vederea ndeplinirii atribu iilor. Supravegherea i stabilitatea sistemului financiar: Eurosistemul contribuie la financiar: buna desf urare a politicilor promovate de autorit ile responsabile cu controlul pruden ial al institu iilor de credit i cu stabilitatea sistemului financiar. Cooperare la nivel interna ional i european: BCE men ine rela ii de cooperare cu institu iile, organele i forurile competente n cadrul UE i pe plan interna ional cu privire la misiunile ncredin ate Eurosistemului.

De ce este importanta independenta BCE? BCE?

Cea mai independenta banca din lume (art.107 Tratat) imuna la interesele si influentele guvernelor Modificari ale statutului sau doar prin revizuirea Tratatului de la MaastrichtMaastrichtunanimitate Controversa alegerii presedintelui BCE 19971997-1998