Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 1 DECLARAIE DE AVERE Subsemnatul(a) Vrinceanu Maria Daniela, avnd funcia de grefier arhivar, la Judecatoria Tirgu Neamt, declar

pe propria rspundere, c mpreun cu familia1 dein urmtoarele active i datorii. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri
Adresa Categoria* Anul dobndirii Suprafaa Cota parte Valoarea de impozitare Modul de dobndire Titularul2

Tg.Neamt, str. Caprioarei

2003

250 mp

1/2

70.000.000

cumparare

Vrinceanu Florin, Vrinceanu Maria Daniela

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac se afl n circuitul civil 2. Cldiri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri
Adresa Categoria* Anul dobndirii Suprafaa Cota parte Valoarea impozabil Modul de dobndire Titularul2

Tg.Neamt, str.Caprioarei,13 2

2003

105 mp

1/2

128.000.0 00

constructie Vrinceanu Florin si Vrinceanu Maria Daniela

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale/de producie II. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii
Natura Marca Nr. buci Anul de fabricaie Modul de dobndire

autoturism

Volkswagen Passat

1982

cumparare

2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal sau altele asemenea, a cror valoare nsumat depete 5.000 Euro Nota: se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul Romniei la momentul declarrii
Descriere sumar Anul dobndirii Valoarea estimat

III. BUNURI MOBILE, A CROR VALOARE DEPETE 1000 EUR FIECARE, I BUNURI IMOBILE NSTRINATE N ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului nstrinat Data nstrinrii Persoana ctre care s-a nstrinat Forma nstrinrii Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate
Instituia care administreaz i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis n anul Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare 2. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Nota: se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate
Emitent titlu/societatea n care persoana este acionar sau asociat/beneficiar de mprumut Tipul* Numr de titluri/cota de participare Valoarea total la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2) Aciuni sau pri sociale n societi comerciale; (3) mprumuturi acordate n nume personal 3. Alte active productoare de venituri nete, care nsumate depesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n strintate ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................

V. DATORII Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro. Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate
Creditor Contractat n anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia, din partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau instituii publice romneti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli sau alte asemenea, a cror valoare individual depete 300 Euro*
Cine a realizat venitul 1.1. Titular Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual ncasat

...
1.2. So/soie

...
1.3. Copii

... * Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i II. VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an fiscal ncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare) Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate
Cine a realizat venitul 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Vrinceanu Maria Daniela 1.2. So/sotie Vrinceanu Florin 1.3. Copii alocatie 2. Venituri din activiti independente 1.1. Titular ... 1.2. So/soie Sursa venitului: Nume, adresa Judecatoria Tg. Neamt SC Opramed Tg.Neamt SRL Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual ncasat

64.835.731 86.400.000 2.520.000

.Vrinceanu Oana Maria

...
3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor 1.1. Titular ... 1.2. So/soie, etc.

...
4. Venituri din investiii 1.1. Titular ... 1.2. So/soie

...
5. Venituri din pensii 1.1. Titular ... 1.2. So/soie

.
6. Venituri din activiti agricole 1.1. Titular ... 1.2. So/soie

...
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc 1.1. Titular ... 1.2. So/soie

...
1.3. Copii

...
8. Venituri din alte surse 1.1. Titular 1.2. So/soie

...
1.3. Copii

... Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora. La "titular", se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor. Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate.
2) 1)

Data completrii: 22.03.2005

Semntura: