Talantul în Negoţ

10 puncte oficiu

Test 5

Marcu 13,14,
30 puncte

I Răspundeţi în scris la următoarele întrebări:

1. Unde a fost întrebat întrebat Isus despre darâmarea Ierusalimului? 2. Cine l-a întrebat pe Isus despre dărâmarea Ierusalimului? 3. De cine a spus Isus că vom fi urâţi, din pricina numelui său? 4. Din pricina cui a scurtat Domnul zilele de necaz? 5. De la cine a spus Isus să luăm învăţătură(prin pilda lui)? 6. În ce casă era Isus când o femeie a turnat mirul pe capul lui Isus? 7. De ce fel era mirul turnat pe capul lui Isus? 8. În ce vas a fost adus mirul care a fost turnat pe capul lui Isus? 9. Cât timp a spus Isus că îi avem pe săraci cu noi? 10. Unde au ieşit Isus cu ucenicii lui, după ce au cântat cântările de laudă? 11. Câţi oameni i-au spus lui Isus căci chiar dacă ar trebui să moară împreună cu Isus, nu se vor lepăda de El? 12. Pe cine a trimis Isus să pregătească odaia unde aveau să prăznuiască paştele? 13. Ce a spus Isus că se v-a întâmpla cu oile, după ce păstorul v-a fi bătut? 14. Unde a spus Isus că v-a merge după ce v-a învia? 15. ,,Ce vă zic vouă, zic tuturor:..........................................................................” 20 puncte 1.Isus a mers în grădina Ghetsimani cu: 2. Isus a spus că Petru se v-a lepăda de El de: a trei ucenici a două ori b 12 ucenici b trei ori c 11 ucenici c de şaptezeci de ori câte şapte 3. Isus a spus ucenicilor în grădina Ghetsimani: 4. Isus a spus spus că neputincios este: ,,Sufletul meu este cuprins de o: a trupul a mâhnire groaznică b sufletul b mâhnire grea c duhul c întristare de moarte 5. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: 6. Isus a spus că atunci când se v-a vedea urâciunea pustiiri, a cu care voi vorbi eu, acela este cei ce vor fi în Iudeea să fugă: b pe care îL voi săruta eu, acela este a la munţi c la care voi privi eu, acela este b în Ierusalim c în Templu 7. Isus a spus, să ne temem, ca nu cumva, El să vină 8. Înaintea cui s-a lepădat Petru prima dată: fără veste, şi să ne găsească: a înaintea marelui preot a dormind b înainte gărzii lui Pilat b în chefuri şi în beţii c înaintea unei slujnice c la televizor 9. Petru s-a blestemat că nu îL cunoaşte pe Isus în faţa: 10. Petru s-a încălzit la para focului împreună cu: a gărzii lui Pilat a aprozii b unei slujnice b slujnicele marelui preot c celor ce se încălzeau la foc cu el c. ceilalţi ucenici

II Alegeţi varianta corectă:

III Arătaţi dacă următoarele propoziţii sunt adevărate sau false:

12 puncte

1. Isus le-a spus ucenicilor să vegheze şi să se roage 2. Isus le-a spus ucenicilor să doarmă 3. Când Isus i-a trimes pe ucenici să pregătească odaia pentru paşte, aceştea au întâlnit pe un om care ducea un ulcior cu apa 4. Când au auzit preoţii cei mai de seamă că Isus avea să fie vândut de un ucenic de al Lui, s-au mirat 5. După cina cea de taină, Isus şi ucenicii au cântat 6. Ucenicii au adormit pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn 7. În grădna ghetsimani, Isus a venit a treia oară la ucenici, şi le-a spus să doarmă 8. ,,Cine v-a fi la câmp, să nu se pogoare, şi să nu intre în casă ca să îşi i-a ceva din ea” 9. Isus a spus că sfârşitul v-a fi atunci când se vor auzi de războaie, şi veşti de războaie 10. Isus a spus despre Templul din Ierusalim, că nu a fost construit cu piatră pe piatră 11. Andrei l-a întrebat pe Isus, când v-a fi dărâmat Templul 12. Isus a spus că în zilele când v-a veni El, stelele vor cădea din cer

IV Alegeţi variant corectă (pot fi mai multe, sau niciuna)

16 puncte 1. Despre ziua când v-a venii Fiul omului ştiu: 2. Isus a spus că stăpânul casei poate veni: a Fiul a în miezul zilei b îngerii din ceruri b ziua în amiaza mare c orice prooroc al Domnului c la cântatul cocoşilor 3. Oamenii care au venit în grădină după Isus aveau: 4. Ucenicul care l-a sărutat pe Isus mult în grădina Ghetsimani a fost: a săbii ` a Petru b ciomege b Ioan c cuţite c Iuda

V Faceţi corespondenţa
A B C D E F Ava Simon vânzare rodul viţei mir necaz pe o femeie

12 puncte 1___blid 2___Cina cea de taină 3___unora dintre ucenici 4___300 lei 5___tată 6___lepros