Sunteți pe pagina 1din 10

Test 2019 8.

Ce au făcut cei patru oameni care purtau un


slăbănog pe pat atunci când au văzut că nu
Evanghelia dupa Marcu puteau să intre pe ușă ca să ajungă la Isus ?

1. Care din profeții Vechiului Testament este citat a. au strigat tare, și Isus a ieșit la ei
de Marcu, la începutul Evangheliei sale, în b. au desfăcut acoperișul casei
legătură cu lucrarea lui Mesia: “Iată, trimit
înaintea Ta pe solul Meu care Îți va pregăti c. au împins pe ceilanți ca să ajungă langă Isus
calea…” ? 9. Din ce cauză nu puteau intra pe ușă cei 4
a. Isaia b. Ieremia c.Mica oameni care îl duceau pe slabanog la Isus ?

2. Ce fel de haină purta Ioan Botezătorul ? a. din pricina norodului

a. Din păr de capră c. Din păr de cămilă b. din cauză că ușa nu se mai deschidea

b. Din lână de oaie c. din cauză că erau prea mulți bolnavi

3. În ce consta hrana lui Ioan Botezătorul ? 10. Cărturari când au auzit că Isus spuna spus
slăbănogului : ˝Fiule, păcatele îți sunt iertate!
a. Roșcove și miere sălbatică ˝, au spus despre El că:
b. Lăcuste și smochine sălbatice a. este Dumnezeu b.Hulește c. Minte
c. Lăcuste și miere sălbatică 11. Cine spuneau în inima lor : ˝Cum vorbește
4. Când s­a auzit glasul din cer care spunea: “Tu Omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte
ești Fiul Meu prea iubit, în Tine Îmi gasesc toata păcatele decât numai Dumnezeu?"
plăcerea Mea”? a. Ucenici b. Cărturari c. Poporul
a. Când Isus S-a apropiat de apa Iordanului 12. Cui a spus Isus urmatoarele cuvinte : ˝scoală­te,
pentru a fi botezat ridică­ți patul și umblă˝?
b. Cand Isus a intrat în apa Iordanului a. orbul Bartimeu c. Saul din tars
c. Când Isus a ieșit din apa Iordanului b. Slăbănogului
5. Căror persoane le­a adresat Domnul Isus 13. Când a spus Isus că vor posti ucenicii Lui ?
invitația: “Veniți după Mine și vă voi face
pescari de oameni”? a. când o să crească mai mari

a. Lui Andrei si Petru b. când va fi luat mirele de la ei

b. Lui Filip Si Natanael c. Lui Iacov si Ioan c. când o sa fie bolnavi

6. Căruia din urmatori oameni vindecați de Isus i 14. Cine nu va căpăta iertare în veac și este
s­a interzis să spună despre vindecarea lui, iar vinovat de un păcat veșnic:
a. Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt
cel vindecat nu a ascultat de porunca dată ?
b. Cine minte c. Cine ucide
a. Leprosul c Slăbănogul
15. Despre cine spunea Domnul Isus că îi poate fi
b. Demonizatul din sinagogă
”frate, soră și mamă”:
7. Câți oameni purtau pe slăbănogul pe care l­au
dus la Isus prin acoperișul unei case ? a. Cei din neamul Evreu
a. 3 b. 5 c. 4 b. Oricine face voia lui Dumnezeu
c. Oricine este botezat
16. Isus după ce sa urcat pe munte, a chemat la el a. un oraș mare b. Împărăția lui Dumnezeu
pe cine a vrut și a a ales :
b. Impărăția lui Israel
a. 11 ucenici b, 4 ucenici c. 12 ucenici
25. Cât de mare a spus Isus că va crește o sămânță
17. Ce spuneau rudelele lui Isus despre El ? de muștar care a fost semănată?
a. că este fiul lui Dumnezeu. a. mai mare decât zidurile Ierusalimului
b. că și­a ieșit din minți. b. mai mare decât orice copac și face ramuri
mari
c. că este stăpânit de Beelzebul.
c. mai mare decât toate zarzavaturile și face
18. După ce Isus și­a ales pe cei doisprăzece ucenici
ramuri mari
, ce putere le-a dat ?
26. Cine L-a întâmpinat pe Domnul Isus cand
a. să poată merge pe mare și să zboare. Acesta a ieşit din corabie în ţinutul
b. să vorbească în limbi și să prorocească. Gadarenilor?
a. Un îndrăcit b. Tânărul bogat
c. să vindece bolile și să scoată dracii.
b. Un fariseu
19. Ce sa întâmnplat cu sămânța care a căzut
lângă drum ? 27. Care era numele duhului din omul care zi şi
a. au venit păsările și au mîncat­o noapte stătea în morminte şi se tăia cu pietre?

b. a fost călcată în picioare a. Anatema b. Legiune c Anticrist

c. a fost arsă de soare 28. Ce s­a întâmplat cu turma de porci după ce


duhurile necurate au intrat în ea?
20. Ce sa întâmnplat cu sămânța care a căzut pe un
loc stâncos unde n­avea mult pământ ? a. A continuat să mănânce

a. a dat rod semănătorului b. S­a întors acasă

b. a venit ploaia și a înecat­o c. S­a repezit de pe râpă în mare

c. a răsărit îndată dar când a ieșit soarele s­a 29. Câți porci spune Scriptura ca s­au aruncat in
uscat mare cu ocazia vindecarii demonizatului din
ținutul Gadarenilor ?
21. Ce reprezintă SÂMÂNȚA din pilda
semănătorului: ? a. Aproape 2 000 c. Exact 2 000

a. Cuvântul c. Pe ucenici b. Peste 2 000

b. Pe poporul Israel 30. Ce îl ruga omul care a fost îndrăcit pe Domnul


Isus pe când acesta se urca în corabie?
22. Isus le vestea cuvântul prin multe :
a. Să aibă milă de familia lui.
a. Exemple b.explicații c. pilde
b. Să­l vindece
23. Ce s­a întâmplat cu ucenicii după ce Isus a
potolit furtuna ? c. Să­l lase să rămână cu El

a. S-au bucurat b. S-au entuziasmat 31. Ce misiune a primit de la Domnul Isus cel care
fusese îndrăcit?
b. I­a apucat o frică mare
a. Să meargă să predice
24. Isus a spus ca grăuntele de muștar se aseamănă
cu : b. Să meargă să­şi ceară iertare de la cei cărora
le­a făcut rău
c. Să se ducă acasă la ai săi şi să le povestească 40. Ce trebuiau să ia cu ei ucenicii atunci când
tot ce i­a făcut Domnul Domnul i-a trimis doi câte doi ?
32. Cum se numea fruntaşul sinagogii, care L­a a. O sabie b Un toiag c Un plug
rugat pe Domnul Isus să meargă şi să­şi pună
41. Ce a cerut fata Irodiadei de la împăraul Irod, cu
mâinile peste fetiţa lui, care trăgea să moară, ca
ocazia zilei de naştere a acestuia?
să se facă sănătoasă?
a. Aur b. Capul lui Ioan Botezătorul c. Un palat
a. Corneliu b. Gamaliel c. Iair
42. Cine a tăiat capul lui Ioan Botezătorul ?
33. De ce boală suferea femeia care a fost
vindecată atunci când sa atins de haina a. Un vameş b.Un fariseu c. Un ostaş de pază
Domnului Isus?
43. Câte pâini şi câţi peşti a înmulţit Domnul Isus la
a. Lepră b. Avea o scurgere de sânge prima inmulțire din capitolul 6 ?
b. Era surdă a. Patru pâini şi trei peşti
34. Pe cine a îngăduit Domnul să­L însoţească în b. Doua pâini şi cinci peşti
casa lui Iair?
c. Cinci pâini şi doi peşti
a. Ioan, Iuda, Andrei c. Filip, Toma, Iacob
44. Câţi bărbaţi s­au săturat când Domnul a
b. Petru, Iacov, Ioan înmulţit prima data cele cinci pâini și cei doi
peşti?
35. Ce făceau cei prezenţi după ce Domnul Isus le­a
spus că fetiţa n­a murit ci doarme? a. Cinci mii de bărbați
a. Au început să se roage c Se mirau b. Şapte mii de bărbați
b. Îşi băteau joc de El c. Patru mii de bărbați
36. Ce înseamnă cuvintele pe care Domnul Isus i 45. În care strajă din noapte a venit Domnul Isus
le­a zis fetiţei lui Iair ca să o trezească:„Talita umblând pe ape la ucenici ?
cumi”?
a. În prima strajă c. În a patra strajă
a. Fetio scoală­te îţi zic
b. În a doua strajă
b. Tata vindecă­o c. Ridică­te dacă vrei
46. Ce se întâmpla cu toţi cei ce se atingeau de
37. Ce le­a zis Domnul Isus celor prezenţi să facă Domnul Isus ?
după ce s­a trezit fetiţa lui Iair?
a. Nimic nu se schimba c. Câştigau bani
a. Să o ducă la preot
b. Erau tămăduiţi (vindecați )
b. Să aducă jertfă pentru vindecarea ei
47. Care este numarul fraților lui Isus, amintiți în
c. Să­i dea de mâncare Evanghelia lui Marcu ?
38. Ce meserie avea Domnul Isus ? a. Trei b. Patru c. Cinci
a. Tâmplar b. Pescar c. Vameş
48. Ce fac fariseii cu mare bâgare de seamă
39. În grupuri de câte persoane i-a trimis Domnul înainte de să mănânce ?
Isus pe ucenici ca să propovăduiască pocăinţa ? a. se roagă c. se spală pe mâini

a. În grup de câte trei persoane b. își cer iertare

b. În grup de câte şase persoane 49. Ce făceau fariseii de fiecare dată după ce
veneau de la piață ?
c. În grup de câte două persoane
a. se scăldau b. mâncau înainte de toate a. să se lepede de sine însuş, să­ şi ia crucea, şi
să­L urmeze
b. făceau curat
b. sa se lepede de parinti si sa-si ia crucea
50. Ce fel de lucruri a spus Domnul Isus că îl pot
spurca pe om ? c. sa se lepede doar de sine însuși
a. lucruri care sunt afară şi intră în el 58. Cui i­a spus Isus ”Înapoia mea Satano”?
b. lucruri care le spun alţii depre el a. Iuda b. Irod c. Petru
c. lucruri care ies din om 59. De cine spunea Isus că se va rușina Fiul Omului
când va veni în slava Tatălui?
51. De unde ies „Gândurile rele, preacurviile,
curviile, urâciunile, furtişagurile, lăcomiile, a. De oricine se va rușina de El și de cuvintele
vicleşugurile, înşelăciunile,faptele de ruşine, Sale
ochiul rău, hula, trufia, nebunia” ?
b. De cei păcătoși c. De cei sfinți cu numele
a. Din inima oamenilor b.Din mintea oamenilor
60. Cum arătau hainele Domnului Isus când
b. Din speranţele oamenilor acesta s­a schimbat la față înaintea celor trei
ucenici: Petru, Iacov şi Ioan?
52. Ce obârşie avea femeia a cărei fetiţa era a. Arătau ca şi în fiecare zi. c. Erau murdare.
stăpânită de un drac, care a venit la Isus ?
b. S­au făcut strălucitoare şi foarte albe.
a. Siro­feniciană c. Greco­iudaică
61. Cine li s­au arătat ucenicilor atunci când
b. Egipteancă Domnul Isus s­a schimbat la faţă ?
53. Ce i­a făcut Domnul Isus omului surd ca să­l a. Aron şi Fineas
vindece ?
b. Ilie şi Moise
a. I­a pus degetele în urechi şi i­a atins limba cu
c. Pave şi Timotei
scuipatul Lui
62. Câte colibe a vrut Petru să facă ?
b. I­a poruncit să fie vindecat
a. Una b. Două c. Trei
c. L­a luat de mână
63. Ce spunea glasul care s-a auzit din nor când
54. Isus le poruncea oamenilor să nu spună
umbra norului i­a acoperit pe cei prezenţi la
nimanui ce a făcut El, dar ce făceau ei in schimb
schimbarea la faţă?
a. Îi spuneau să mai facă o minune
a. Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să
b. Nu înțelegeau ce spunea El ascultaţi
c. Îl vesteau mai mult b. Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi
găsesc plăcerea !
55. Câte pâini au avut la dispoziție ucenicii pentru
ca Domnul Isus să faca cea de­a doua minune c. Acesta este Fiul Meu
a inmulțirii pâinilor ?
a. 5 pâini b. 7 pâini c. 12 pâini 64. Pe cine a rugat tatăl copilului demonizat să­i
vindece copilul înainte de să­l aducă la Isus ?
56. Câte coșuri cu fârâmituri au fost ridicate la cea
de­a doua înmulțire a pâinilor ? a. Pe Pavel c. Pe Ioan Botezătorul
a. 5 coșuri b. 7 coșuri c. 12 coșuri b. Pe ucenicii Domnului Isus
57. Ce trebuie să facă cineva care dorește să­L 65. Dacă vrea cineva să fie cel mai mare, ce trebuie
urmeze pe Isus ? să facă ?
a. Să fi absolvit multe şcoli c. Dacă vrea să­i ierte păcatele
b. Să fie sliujitorul tuturor 73. Ce a spus Domnul Isus despre cei din urmă ?
c. Să fie bun la suflet a. Că vor fi ultimii c. Că vor fi cei dintâi
66. Ce i se va întâmpla omului care va de băut un b. Că vor rămâne pe loc
pahar cu apă unui ucenic în numele lui Isus ?
74. Cum se numeau cei doi ucenici care i-au cerut
a. Nu­şi va pierde răsplata c. Va fi pedepsit Domnului Isus să stea unul la dreapta lui şi altul
la stânga lui ?
b. Nu va primi nimic
a. Iacov şi Ioan c. Pavel și Timotei
67. Dacă sarea îşi pierde puterea de a săra mai este
folositoare la ceva ? b. Petru și Iuda
a. Da b. Nu c.Nu se ştie 75. Ce dorinţă aveau fiii lui Zebedei adică Iacov şi
Ioan atunci când Isus avea să vină în Slavă Sa ?
68. Cine dintre cei care au apelat la ajutorul
Domnului Isus a rostit urmatoarele cuvinte: a. Să poată face o minune așa cum Isus poate
“Cred, Doamne ! Ajuta necredintei mele” ? face
a. Femeia siro-feniciana care se ruga pentru fiica b. Să îi invețe cum să se roage mai bine decât
ei demonizata ceilanți ucenici
b. Iair a carui fiica murise c. Să stea unul la dreapata şi celălalt la stânga
Domnului Isus în împărăţia cerurilor.
c. Tatal al carui fiu demonizat nu a putut fi
vindecat de ucenici 76. Cum se numea orbul care a strigat după Isus ca
să aibă milă de el atunci când a auzit ca Isus
69. Ioan i­a spus lui Isus ca a văzut pe un om care
trece prin Ierihon ?
scotea draci in Numele Lui Isus, ce a facut Ioan
acelui om? : a. Iuda b. Bartimeu c. Toma
a. l-au incurajat și s­au rugat împreună 77. Cum se numea cetatea unde stătea orbul
Bartimeu să cerşească ?
b. l-a oprit pentru ca nu mergea dupa ei
a. Ierihon b.Betel c. Carmel
c. l­au luat deoparte și l­au mustrat
78. Ce i­a făcut Domnul Isus orbului Bartimeu ?
70. Ce l-au întrebat fariseii pe Domnul Isus
referitor la căsătorie ? a. I­a spus să meargă să se arate marelui preot
a. Dacă esre îngăduit ca cineva să­şi lase nevasta
b. I­a zis să mai aştepte c. L-a vindecat
b. Dacă este voie să facă o faptă bună
79. Ce a facut Isus cu copilașii care au venit la El ?
c. Dacă este permis să citească legea
a. I­a certat pentru ca nu au fost cuminți
71. Cine au certat pe cei care aduceau copilaşii la
Domnul Isus ? b. I­a luat în brațe și i­a binecuvântat

a. Fariseii b. Irodiadii c. Ucenicii c. Le­a explicat când va veni Împărăția Lui


Dumnezeu
72. Ce întrebare i-a adresat omul care a venit la
Isus şi a ingenuncheat în faţa lui ? 80. Cum L­a numit tânărul bogat pe Isus atunci
când a venit la El ?
a. Dacă vrea să­l vindece
a. Fiul Lui David c. Bunule Păstor
b. Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc
viaţa veşnică ? b. Bunule Învățător
81. Isus a spus că oricine vrea sa fie mai mare între b. Ne vom îmbolnăvi și nu mai putem merge la
oameni, să fie întâi : biserică
a. Cel mai intelept c. Cel mai bogat c. Nu mai putem să vorbim cu acea persoană
b. Slujitorul oamenilor 90. Ce trebuie să facem pentru ca Tatăl nostru din
ceruri să ne ierte păcatele ?
82. Ce i­a cerut Isus să facă tânârului bogat ca să
moștenească viața veșnică ? a. să facem milosteni , și să ne dăm toți banii
a. Să vândă tot ce are, să dea la săraci , apoi să b. să iertăm tot ce avem împotriva cuiva
își ia crucea și să Îl urmeze pe Isus
c. să nu ne mai aducem aminte că am păcătuit
b. Să facă mai multă milostenie și să predice
91. De ce nu au răspuns cei cărora Isus le­a pus
Evanghelia
întrebarea urmatoare : ˝Botezul lui Ioan venea
c. Să devină fariseu din cer ori de la oameni ? ˝
83. Câti ucenici a trimis Isus după măgăruș? a. pentru că nu știau să răspundă
a. 3 b. Nici unul c. 2
b. pentru că se temeau de norod
84. Ce strigau oamenii când a intrat Isus în
Ierusalim? c. pentru că nu au vrut ca norordul să afle
adevărul
a. Osana binecuvântată este Împaratia care vine
92. Ce au răspuns preoții , cărturarii și bătrânii la
b. Osana binecuvântați sunt toti oamenii întrebarea lui Isus : ˝Botezul lui Ioan venea din
cer ori de la oameni ? ˝
c. Isus pleacă de la noi
a. Nu știm b. Din cer c. De la oameni
85. Ce a zis Isus când a văzut ca smochinul nu are
rod (fructe)? 93. Ce spune Domnul Isus despre casatorie atunci
cand se refera la cei inviati din morti ?
a. De ce nu ai rod? a. Ei se vor putea casatori si marita
b. În veac sa nu mai manânce nimeni rod din b. Ei nu se vor mai casatori si marita
tine
c. Nu este precizat acest lucru
c. Ce frumos arată smochinul
94. Cine ziceau că nu este înviere ?
86. Ce a făcut Isus când a intrat în Templu?
a. Fariseii b. Saducheii c. Cărturarii
a. A plans c. A început să se roage
95. Care este cea mai mare poruncă ?
b. A scos afară pe cei ce vindeau și cumpărau
a. să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți
87. Ce s-a întamplat cu smochinul care a fost
blestemat de Isus? b. să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot
cugetul tău și cu toată puterea ta
a. S-a uscat c. A dispărut
c. să citești biblia în fiecare zi și să nu uiți nici un
b. A început să dea rod (fructe)? cuvânt din ea.
88. Pe ce a încălecat Isus când a intrat în Ierusalim 96. Cât a aruncat în vistierie văduvă săracă?
a. Pe un vițel b. Pe un măgăruș c. Pe un cal a. Doi bănuți care fac un gologan
89. Ce se întâmpla daca nu iertam ce avem b. O pungă de bani c. Nu se spune cât a dat
impotriva unui om ?
a. Nici Tatăl din ceruri nu ne va ierta
97. Cine sunt cei care fac rugăciuni lungi de ochii 106. Cum va veni Isus atunci când va reveni pe
lumii ? nori ?
a. Cărturarii b. Fariseii c. Saducheii a. Cu mare putere și cu slavă
98. În timp ce Isus se uita cum norodul aruncă bani b. Cu o lumină ca a unui fulger
în visteria Templului , El a spus că cineva a dat
c. Cu Tatăl și cu Duhul Sfânt
mai mult decât toți cei ce au aruncat , cine era
acea persoana ? 107. Completați cuvântul lipsă din versetul
următor: Ce vă zic vouă, zic tuturor:
a. Un copil c. Un ucenic al lui Isus
‘...............!’”
b. O văduvă săracă
a. Vegheaţi b. odihniți­vă c. stați fără grijă.
99. În pilda vierilor un om a sădit o vie , după ce a
108. Ce a facut femeia cu mirul, dupa ce a spart
pregătit­o , și a arendat­o unor vierii, ce a făcut vasul de alabastru ?
acel om ? a. A turnat mirul pe capul Lui Isus
a. a plecat din țară b. a plecat să doarmă b. L-a vandut si a dat banii saracilor
b. a plecat intr-un alt sat c. L-a dat stapanului casei
100. Ce vor zice cei care vor veni în Numele 109. Isus i-a spus Lui Petru ca se va lepada de El
Domnului și vor înșela pe mulți?
de 3 ori, inainte sa cante cocosul de :
a. Noi suntem creștini c. Eu sunt Hristosul
a. Doua ori b. De trei ori c. O data
b. Noi credem în Dumnezeu
110. Cum i-a gasit Isus pe ucenici in Gradina
101. La cine trebuie propovăduită Evanghelia?
Ghesimani, dupa ce s-a intors de la rugaciune ?
a. Evreilor c. Etiopienilor
a. Povestind b. Dormind c. Rugandu-se
b. tuturor Neamurilor
111. Care este semnul prin care Iuda l-a vandut
102. Din ce pricină au fost scurtate zilele de pe Isus ?
necaz de dinaintea veniri Fiului Omului?
a. L-a strigat c. L-a aratat cu degetul
a. din pricina oamenilor răi
b. L-a sarutat
b. din pricina celor aleși c. din pricina ateilor 112. Ce L-a intrebat Marele Preot pe Isus?

103. Ce ne­a invățat Domnul Isus să facem a. Esti Tu Acela care il batjocoreste pe
referitor la cineva care va zice: ‘Iată, Hristosul Dumnezeu?
este aici’ sau ‘Iată­L acolo’? b. Esti Tu Hristosul, Fiul Celui binecuvantat ?
a. Să cercetăm ca să vedem dacă este așa c. Esti Tu Imparatul Iudeilor ?
b. să nu­l credem c. să credem fără să cercetăm 113. Care era, dupa aprecierea unora dintre
104. Cum se numește pomul de la care a spus ucenici, valoarea mirului turnat pe capul lui Isus
Domnul Isus ca să luăm învățătură prin pilda de femeia venita in casa lui Simon leprosul ?
lui? a. 200 lei b. 300 lei c. Mai mult de 300 lei
a. de la smochin b. de la chiparos c. de la finic 114. A cata oara a cantat cocosul in momentul in
105. Cum va veni fiul Omului ? care Petru s-a lepadat de Domnul de trei ori?

a. se va naște iar c. în ascuns a.Prima data b. A doua oara c A treia oara

b. pe nori cu mare putere și cu slavă 115. Ce a facut Petru dupa ce s-a lepadat de Isus ?
a. A plans b. A plecat acasa c. A ras 126. Ce înseamnă cuvinte­le ˝Eli, Eli, lama
sabactani¨ care Isus le-a strigat pe când era pe
116. De ce sentiment a fost cuprins sufletul
cruce?
Domnului Isus după ce a ajuns în grădina
ghețimani în noaptea in care a fost vândut? a. Tată de ce a trebuit să se­ntâmple așa ?
a. Bucurie c. durere b. Tatăl nostru care ești în ceruri, ajută­mă.
b. Întristare de moarte c. Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce
M­ai părăsit
117. Pe cine a cerut lui Pilat norodul, sa
elibereze in locul Lui Isus ? 127. Ce le-a spus îngerul, femeilor de la
a. Pe Iosif b. Pe Filip c. Pe Baraba mormântul Lui Isus ?
a. Nu puteți intra în mormânt
118. Batjocoritori, ostasii i-au pus Lui Isus pe cap
o cununa de : b. A inviat, nu este aici
a. Trandafiri b. Spini c. Trestie c. Vă voi prăvăli eu piatra de la mormânt
119. Cand l-au rastignit pe Isus era ceasul : 128. Cui i s­a arătat mai întai Isus după ce a
înviat ?
a. Al saselea b. Al treilea c. Al noualea
a. Mariei Magdalena din care a scos 7 draci
120. Impreuna cu Isus au rastignit :
b. Mariei, mama Lui c. Ucenicilor
a. 2 talhari b. 2 farisei c. 2 ostasi
129. După îngroparea lui Isus,ce au cumpărat
121. Cine a cerut de la Pilat, trupul Lui Isus de pe
Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi
cruce ?
Salome ca să se ducă să ungă trupul lui Isus?
a. Iosif din Arimate b. Petru c. Ioan
a. Smirnă și tămâie b. Miresme c.Apă sfințită
122. La ce ora din zi a fost rastignit Domnul Isus ?
130. După învierea lui Isus, ce le­a spus ucenicilor
a. La ceasul al 3-lea c. La ceasul al 6-lea că vor trebui să facă ?

b. La ceasul al 9-lea a. Să construiască o Biserică .

123. Ce a cumpărat Iosif din Arimatea pentru al b. Să propovăduiască Evanghelia.


îngropa pe Isus ?
c. Să facă alț
a. un costum c. o haină subțire din in
b. mir ca să­i toarne pe trup
124. In cate bucati s-a rupt perdeaua din temple
atunci cand Iisus a murit?
a. In 3 bucati b. In 4 bucati c. In 2 bucati

125. Când Isus a fost răstignit deasupra Lui era


scrisă vina Lui , Ce era scris ?
a. Împăratul lumii c. Un hulitor
b. Împăratul iudeilor

S-ar putea să vă placă și