Sunteți pe pagina 1din 14

cls 2_3

7$/$178/Í11(*2Ɉ Nume: ______________________________________


(GLɉLDD,;D Prenume: ____________________________________
&ODVHOH Clasa (vârsta): ____________________
)D]DSH%LVHULFD««
$SULOLH
7RDWm6FULSWXUDHVWHvQVXIODWmGH'XPQH]HXüLGHIRORVFDVmvQYHɉHVmPXVWUHVmvQGUHSWHVmGHDvQɉHOHSFLXQHvQ

¬QHSULKmQLUHSHQWUXFDRPXOOXL'XPQH]HXVmILHGHVmYkUüLWüLFXWRWXOGHVWRLQLFSHQWUXRULFHOXFUDUHEXQm7LPRWHL

I PuneĠi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaĠii: (câte 2 puncte fiecare)
_ 1 Estera era fiica lui Mardoheu.
_ 2. Soacra lui Petru zăcea în pat, prinsă de friguri.
_ 3. Pavel era întemniĠat când a scris epistola către Filimon.
_ 4. Tatăl lui Iacov úi Andrei se numea Zebedei.
_ 5. După botezul în apă, Duhul L-a mânat pe Isus în pustie unde a stat patruzeci de zile.

II ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)


(doar un răspuns corect)
1. De cât timp avea femeia scurgerea de sânge ? (înainte de a fi vindecată)
a. 9 ani
b. 12 ani
c. 15 ani
2. Împăratul Ahaúveroú a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, un ospăĠ, care a Ġinut:
a. trei zile
b. cinci zile
c. úapte zile
3. Când Isus era pe cruce s-a făcut întuneric peste întreaga Ġară. La ce ceas s-a întâmplat acest lucru?
a. al treilea
b. al úaselea
c. al nouălea
4. Cum se numea famenul împăratului care era păzitorul femeilor?
a. Hegai
b. Memucan
c. Tarsis
5. CâĠi ani avea fetiĠa lui Iair, fruntaúul sinagogii, care a fost înviată din morĠi?
a. 6 ani
b. 9 ani
c. 12 ani

III FaceĠi asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
_ 1 Tir a. farisei
_ 2 Betsaida b. Bartimeu
_ 3 cărturari c. orb
_ 4 Irodiada d. Sidon
_ 5 Timeu e. Ioan Botezătorul

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)


1. Isus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu úezând la …________________

2. Pe cine numeúte Pavel: ...copilul meu, pe care l-am născut în lanĠurile mele?
_________________________________________
3. Cum se numeúte omul care a fost silit să ducă crucea lui Isus?
_________________________________________
4. Capitala împărăĠiei lui Ahaúveroú era la:
________________________________________________
5. Câte zile au trebuit să postească iudeii care se aflau în Susa împreună cu Mardoheu, pentru Estera,
înainte ca aceasta să intre nechemată la împărat?
___________________________________________________________

Page 1
cls 2_3

V ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)


(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ioan (Botezătorul) se hrănea în pustie cu:
a. lăcuste
b. fructe
c. miere sălbatică
2. Împreună cu Pavel îi mai trimiteau urări de sănătate lui Filimon úi:
a. Marcu
b. Dima
c. Luca
3. Care au fost ucenicii pe care Isus i-a luat cu El úi i-a dus pe un munte înalt,
úi s-a schimbat la faĠă înaintea lor?
a. Petru
b. Iacov
c. Ioan

VI Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare)


1. Matei 5:5
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. 1 Samuel 3:19
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Psalmii 23:4
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Page 2
cls 4_5
7$/$178/Í11(*2Ɉ Nume: ______________________________
(GLɉLDD,;D Prenume: ____________________________
 Clasa (vârsta): ________________________
 !""""""""""""""#
$SULO 
$%&'(! &) &*+),&' -).+)/ ,%%!'*+01'.)& 1'*+ &1' *+! )+*+
2+ 3'+ 1+& )!%.)) -).+)', '04 / &/ !)&%&) &% + !+& )% !)! 5)+'#$ .%& 678

I PuneĠi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaĠii: (câte 2 puncte fiecare)
_ 1. Isus a vindecat un om cu mâna uscată, în sinagogă, într-o zi de Sabat.
_ 2. La înmulĠirea celor cinci pâini úi doi peúti, s-au ridicat douăsprezece coúuri pline cu
fărâmituri de pâine úi cu ce mai rămăsese din peúti.
_ 3. PreoĠii care duceau chivotul legămîntului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce
tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.
_ 4. Isus a zis următoarele cuvinte: Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu
vor muri până nu vor vedea împărăĠia lui Dumnezeu venind cu putere.
_ 5. Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului lui Israel, pe muntele Ebal, din pietre cioplite.

II ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)


(doar un răspuns corect)
1. CâĠi oameni a trimis Iosua, ca să iscodească Ġara, mai ales Ierihonul?
a. 2
b. 3
c. 5
2. Acan fiul lui Carmi, cel care a luat din lucrurile date spre nimicire era din seminĠia lui:
a. Simeon
b. Iuda
c. Beniamin
3. Care din următoarele grupări ziceau că nu există înviere?
a. Fariseii
b. Irodianii
c. Saducheii
4. Unde au prăznuit Paútele copiii lui Israel, după ce au trecut Iordanul? :
a. Sitim
b. Ghilgal
c. Hebron
5. Care prooroc a scris: Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care ÎĠi va pregăti calea... ?
a. Ieremia
b. Isaia
c. Ezechiel

III FaceĠi asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
_ 1 Tir a. farisei
_ 2 Levi b. Bartimeu
_ 3 cărturari c. Alfeu
_ 4 Irodiada d. Sidon
_ 5 Timeu e. Ioan Botezătorul

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)


1. La întrebarea Dar voi cine ziceĠi că sunt Eu? , care dintre ucenici i-a dat Domnului Isus
următorul răspuns Tu eúti Hristosul ?
___________________________________________________________________________
2. Al cui fiu era Iosua?
___________________________________________________________________________
3. Rahav a suit iscoadele trimise de Iosua pe acoperiú úi i-a ascuns sub niúte mănunchiuri de:
___________________________________________________________________________
4. Isus, când ieúea cu ucenicii din ... l-a vindecat pe Bartimeu, un cerúetor orb, care úedea jos
úi cerea de milă. (scrie localitatea) __________________________
Page 1
cls 4_5

5. Câte pietre a ridicat Iosua în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoĠilor
care duceau chivotul legământului ?
___________________________________________________________________________
V ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care sunt lucrurile pe care Acan le-a ascuns în pământ, în mijlocul cortului său?
a. două sute de sicli de aur
b. o placă de aur
c. o manta frumoasă de ùinear
2. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad úi jumătate din seminĠia lui Manase s-au întors la corturile lor cu mari bogăĠii,
úi anume:
a. foarte multe turme
b. o mare mulĠime de argint, aur, aramă, fier
c. îmbrăcăminte
3. Ucenicii care-L însoĠiseră pe Isus la casa fruntaúului sinagogii unde a înviat-o pe fiica acestuia, au fost:
a. Petru
b. Ioan
c. Andrei

VI Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare)


1. Naum 1:7
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. Proverbele 10:24
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. Isaia 54:13
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Page 2
cls 6_7
7$/$178/Í11(*2Ɉ Nume: _____________________________
(GLɉLDD,;D Prenume: __________________________
 Clasa (vârsta): _______________
 !""""""""""""""#
$SULO 
$%&'(! &) &*+),&' -).+)/ ,%%!'*+01'.)& 1'*+ &1' *+! )+*+
2+ 3'+ 1+& )!%.)) -).+)', '04 / &/ !)&%&) &% + !+& )% !)! 5)+'#$ .%& 67

I PuneĠi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaĠii: (câte 2 puncte fiecare)
1. _ Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie.
2. _ În casa lui Simon cărturarul, o femeie a turnat mir de nard curat pe capul lui Isus.
3. _ La fiecare praznic al Paútelor, Pilat slobozea un întemniĠat pe care-l alegea el.
4. _ Isus i-a zis lui Ioan: DaĠi deci Cezarului ce este al Cezarului úi lui Dumnezeu ce este
al lui Dumnezeu.
5. _ Limba înĠelepĠilor aduce vindecare.

II ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)


(doar un răspuns corect)
1. După înviere, Isus s-a arătat celor unsprezece ucenici, pe când aceútia:
a. úedeau la masă
b. se rugau
c. cântau cântări de laudă
2. Bartimeu a fost vindecat, pe când Isus ieúea cu ucenicii din:
a. Ierusalim
b. Capernaum
c. Ierihon
3. ToĠi cei ce urăsc înĠelepciunea, iubesc:
a. viaĠa
b. moartea
c. păcatul
4. ÎnĠelepciunea umblă pe mijlocul cărărilor:
a. oamenilor care se tem de Domnul
b. neprihănirii
c. celor ce caută útiinĠa sfinĠilor
5. După ce a fost dus la Golgota, lui Isus i s-a dat să bea vin amestecat cu:
a. pelin
b. smirnă
c. oĠet

III FaceĠi asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
_ 1 Tir a. farisei
_ 2 Levi b. Bartimeu
_ 3 cărturari c. Alfeu
_ 4 Irodiada d. Sidon
_ 5 Timeu e. Ioan Botezătorul

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)


1. ÎnĠelepciunea are ca locuinĠă: __________________

2. Isus le spune ucenicilor că după ce va învia, va merge înaintea lor în:


________________________
3. Isus a zis: Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este ... (3 cuvinte)
__________________________
4. Gândurile celor neprihăniĠi nu sunt decât: _____________________________

5. Pe cărarea neprihănirii este: _________________________________

Page 1
cls 6_7

V ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)


(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cel neprihănit :
a. îúi întrebuinĠează câútigul pentru viaĠă
b. nu este lăsat de Domnul să sufere de foame
c. nu se va clătina niciodată
2. Nebunia este o femeie:
a. gălăgioasă
b. proastă
c. care nu útie nimic
3. Buzele celui neprihănit:
a. înviorează pe mulĠi oameni
b. útiu să vorbească lucruri plăcute
c. îndrumă pe calea ce duce la pierzare

VI Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare)


1. Romani 10:17
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Psalmii 119:130
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Iov 36:11
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Page 2
cls 8_9
7$/$178/Í11(*2Ɉ Nume: ______________________________
(GLɉLDD,;D Prenume: ___________________________
&ODVHOH Clasa (vârsta): ___________________
)D]DSH%LVHULFD««««««««««««««
$SULO 
7RDWm6FULSWXUDHVWHvQVXIODWmGH'XPQH]HXüLGHIRORVFDVmvQYHɉHVmPXVWUHVmvQGUHSWHVmGHDvQɉHOHSFLXQHvQ
¬QHSULKmQLUHSHQWUXFDRPXOOXL'XPQH]HXVmILHGHVmYkUüLWüLFXWRWXOGHVWRLQLFSHQWUXRULFHOXFUDUHEXQm7LPRWHL

I PuneĠi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaĠii: (câte 2 puncte fiecare)
_ 1. Estera a trimis să-i spună la Mardoheu să strângă pe iudeii care se aflau în Susa úi să postească pentru ea,
fără să mănânce nici să bea trei zile, nici noaptea nici ziua, ei úi vitele lor.
_ 2. Singura cetate care a încheiat pace cu Israel a fost Gabaon, cetate în care trăiau heviĠii.
_ 3. În capitala Susa, în a treisprezecea zi a lunii Adar, iudeii au ucis cinci sute de oameni
úi în a patrusprezecea zi a lunii Adar au ucis alĠi patru sute de oameni.
_ 4. Când au auzit copiii lui Israel că fiii lui Ruben, fiii lui Gad úi jumătate din seminĠia lui Manase, au zidit un
altar în faĠa Ġării Canaanului, pe malurile Iordanului, s-au strâns la Sihem.
_ 5. Unii din Farisei si din Irodiani au încercat să-L prindă pe Isus cu vorba întrebându-L dacă se
cade să plătească bir Cezarului.

II ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)


(doar un răspuns corect)
1. Adoni-ğedec era împăratul:
a. Hebronului
b. Debirului
c. Ierusalimului
2. Cum se numea famenul care i-a spus împăratului Ahaúveroú despre spânzurătoarea pregatită de Haman
pentru Mardoheu?
a. Bigtan
b. Harbona
c. Carcas
3. Dintre cetăĠile aúezate pe dealuri, Israel n-a ars niciuna, în afară de acea arsă de Iosua, care se numea:
a. Debir
b. Lachis
c. HaĠor
4. Isus le-a zis ucenicilor: VeĠi fi urâĠi de toĠi pentru Numele Meu, dar cine va răbda până la
sfârúit va fi ...
a. curăĠit
b. mântuit
c. răsplătit
5. Care este numărul famenilor care slujeau înaintea împăratului Ahaúveroú, úi pe care i-a trimis să aducă pe
împărăteasa Vasti în faĠa lui?
a. 5
b. 7
c. 9

III FaceĠi asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
_ 1 Tir a. farisei
_ 2 Levi b. Bartimeu
_ 3 cărturari c. Alfeu
_ 4 Irodiada d. Sidon
_ 5 Timeu e. Ioan Botezătorul

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)


1. Cui i-a zis Isus: Tu nu eúti departe de ÎmpărăĠia lui Dumnezeu ?
________________________________________
2. De unde a trimis Iosua în ascuns doi oameni ca iscoade, zicându-le: DuceĠi-vă de cercetaĠi Ġara, úi mai
ales Ierihonul.?
______________________________________________________

Page 1
cls 8_9

3. Ce au propovăduit cei doisprezece ucenici când Isus i-a trimis doi câte doi?
__________________________________________
4. Pe cine a pus împăratul Ahaúveroú să facă toate lucrurile necesare pentru a i se da cinste lui Mardoheu
pentru binele pe care-l făcuse împăratului descoperind uneltirea împotriva acestuia.
_____________________________________________________________
5. CâĠi împăraĠi au fugit úi s-au ascuns într-o peúteră la Macheda?
_________________________________________________
V ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Anachimii în Ġara copiilor lui Israel, n-au rămas decât la:
a. Gat
b. Asdod
c. Gaza
2. Zilele de Purim:
a. trebuiau să fie pomenite úi prăznuite din neam în neam
b. nu trebuiau desfiinĠate niciodată din mijlocul iudeilor
c. trebuiau să se úteargă aducerea aminte de ele printre urmaúi
3. În învăĠătura pe care Isus o dădea norodului în Templu le spunea: PăziĠi-vă de cărturarii ...
a. care fac rugăciuni lungi de ochii lumii
b. cărora le place să umble în haine lungi
c. care umblă după scaunele dintâi din sinagogi

VI Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare)


1. Evrei 12:6
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. 1 Petru 1:23
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Psalmii 37:8
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Page 2
cls10_11

7$/$178/Í11(*2Ɉ Nume: _________________________


(GLɉLDD,;D Prenume: _______________________
&ODVHOH Clasa (vârsta): ______________
  !
$SULOLH
"#$%& $'$()'*$% +',)'- *##%()./%,'$/%() $/% () ')()
0) 1%) /)$'#,'' +',)'%* %.2- $- '$#$' $# ) )$'# '3')%!" ,#$ 456

I PuneĠi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaĠii: (câte 2 puncte fiecare)
1. _ Când L-au răstignit pe Isus, era ceasul al treilea.
2. _ Isus a zis: ...oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră, úi mamă.
3. _ Ghedeon, unul din judecătorii lui Israel, fiul lui Iosafat, a fost îngropat în mormântul tatălui
său, la Ofra.
4. _ Fariseii sunt cei care zic că nu există înviere.
5. _ Tola a fost judecător în Israel 23 de ani, după care a murit úi a fost îngropat la
ùamir.

II ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)


(doar un răspuns corect)
1. Adoni-Bezec a murit la:
a. Ierusalim
b. Chiriat-Arba
c. Chiriat-Sefer
2. Într-un psalm David face următoarea afirmaĠie: A Ta, Doamne, este úi bunătatea, căci Tu
răsplăteúti fiecăruia după ...
a. umbletele lui
b. faptele lui
c. vorbele lui
3. Cum se numea izbăvitorul pe care Dumnezeu l-a ridicat copiilor lui Israel, care nu se
folosea de mâna dreaptă?
a. Tola
b. Ehud
c. Elon
4. Psalmistul face următoarea declaraĠie lui Dumnezeu: Fiindcă bunătatea Ta preĠuieúte mai
mult decât ..., de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
a. un nume bun
b. viaĠa
c. argintul
5. Unde a mers Isus să propovăduiască Evanghelia, după ce Ioan a fost închis?
a. pustia Iudeii
b. Galilea
c. Betsaida

III FaceĠi asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
_ 1 Tir a. farisei
_ 2 Levi b. Bartimeu
_ 3 cărturari c. Alfeu
_ 4 Irodiada d. Sidon
_ 5 Timeu e. Ioan Botezătorul

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)


1. Cum se numeúte persoana care a fost judecător în Israel úi a făcut următoarea juruinĠă Domnului:
...ori cine va ieúi pe porĠile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită ...,va fi închinat
Domnului, úi-l voi aduce ca ardere de tot?
________________________________________________________
2. Al cui fiu era Bartimeu, cerúetorul orb care úedea jos lângă drum úi cerea de milă?
cls10_11

3. Eglon împăratul Moabului, a strâns la el pe fiii lui Amon úi pe AmaleciĠi, a bătut pe Israel úi
i-a luat cetatea...
_________________________________________
4. CâĠi oameni a omorât Samson cu o falcă de măgar?
______________________________________________
5. Într-unul din psalmii lui Asaf, Dumnezeu spune poporului Său Israel, următorul lucru:
Cine aduce mulĠumiri ca jertfă, acela Mă … _________________________

V ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)


(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine au fost trimiúi la Isus ca să-L prindă cu vorba, întrebându-L: Se cade să plătim bir Cezarului
sau nu?
a. Saduchei
b. Farisei
c. Irodiani
2. Barac a chemat la Chedeú ca să lupte împotriva lui Sisera capetenia oútirii lui Iabin, pe:
a. Zabulon
b. Beniamin
c. Neftali
3. Pe când învăĠa pe norod în Templu, Isus a zis: PăziĠi-vă de cărturari ...
a. cărora le place să le facă lumea plecăciuni prin pieĠe
b. care umblă după locurile dintâi la ospeĠe
c. care mănâncă casele văduvelor

VI Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare)


1. Filipeni 2:8
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. 1 Samuel 15:29
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Psalmii 37:5
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
18-25

7$/$178/Í11(*2Ɉ Nume: ________________________


(GLɉLDD,;D Prenume: ____________________________
&ODVHOH Clasa (vârsta): ________________________
)D]DSH%LVHULFD««««««««««««««
$SULOLH
7RDWm6FULSWXUDHVWHvQVXIODWmGH'XPQH]HXüLGHIRORVFDVmvQYH ɉHVmPXVWUHVmvQGUHSWHVmGHDvQɉHOHSFLXQHvQ
¬QHSULKmQLUHSHQWUXFDRPXOOXL'XPQH]HXVmILHGHVmYkUüLWüLFXWRWXOGHVWRLQLFSHQWUXRULFHOXFUDUHEXQm7LPRWHL

I PuneĠi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaĠii: (câte 2 puncte fiecare)
1. _ Când L-au răstignit pe Isus, era ceasul al treilea.
2. _ Isus a zis: ...oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră, úi mamă.
3. _ Ghedeon, unul din judecătorii lui Israel, fiul lui Iosafat, a fost îngropat în mormântul tatălui
său, la Ofra.
4. _ Fariseii sunt cei care zic că nu există înviere.
5. _ Tola a fost judecător în Israel 23 de ani, după care a murit úi a fost îngropat la
ùamir.

II ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)


(doar un răspuns corect)
1. Adoni-Bezec a murit la:
a. Ierusalim
b. Chiriat-Arba
c. Chiriat-Sefer
2. Într-un psalm David face următoarea afirmaĠie: A Ta, Doamne, este úi bunătatea, căci Tu
răsplăteúti fiecăruia după ...
a. umbletele lui
b. faptele lui
c. vorbele lui
3. Cum se numea izbăvitorul pe care Dumnezeu l-a ridicat copiilor lui Israel, care nu se
folosea de mâna dreaptă?
a. Tola
b. Ehud
c. Elon
4. Psalmistul face următoarea declaraĠie lui Dumnezeu: Fiindcă bunătatea Ta preĠuieúte mai
mult decât ..., de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
a. un nume bun
b. viaĠa
c. argintul
5. Unde a mers Isus să propovăduiască Evanghelia, după ce Ioan a fost închis?
a. pustia Iudeii
b. Galilea
c. Betsaida

III FaceĠi asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
_ 1 Tir a. farisei
_ 2 Levi b. Bartimeu
_ 3 cărturari c. Alfeu
_ 4 Irodiada d. Sidon
_ 5 Timeu e. Ioan Botezătorul
18-25

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)


1. Cum se numeúte persoana care a fost judecător în Israel úi a făcut următoarea juruinĠă Domnului:
...ori cine va ieúi pe porĠile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită ...,va fi închinat
Domnului, úi-l voi aduce ca ardere de tot?
______________________________________________________________________
2. Al cui fiu era Bartimeu, cerúetorul orb care úedea jos lângă drum úi cerea de milă?
________________________________________________________________________
3. Eglon împăratul Moabului, a strâns la el pe fiii lui Amon úi pe AmaleciĠi, a bătut pe Israel úi i-a luat cetatea...
______________________________________________________________
4. CâĠi oameni a omorât Samson cu o falcă de măgar?
__________________________________________________________________
5. Într-unul din psalmii lui Asaf, Dumnezeu spune poporului Său Israel, următorul lucru:
Cine aduce mulĠumiri ca jertfă, acela Mă … __________________

V ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)


(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine au fost trimiúi la Isus ca să-L prindă cu vorba, întrebându-L: Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?
a. Saduchei
b. Farisei
c. Irodiani
2. Barac a chemat la Chedeú ca să lupte împotriva lui Sisera capetenia oútirii lui Iabin, pe:
a. Zabulon
b. Beniamin
c. Neftali
3. Pe când învăĠa pe norod în Templu, Isus a zis: PăziĠi-vă de cărturari ...
a. cărora le place să le facă lumea plecăciuni prin pieĠe
b. care umblă după locurile dintâi la ospeĠe
c. care mănâncă casele văduvelor

VI Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare)


1. Romani 8:15
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Eclesiastul 11:10
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Evrei 4:12
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
25-

7$/$178/Í11(*2Ɉ Nume: ______________________


(GLɉLDD,;D Prenume: ____________________
 Clasa (vârsta): ____________________
 !!!!!!!!!!!!!!"
$SULOLH
#$%&' %(%)*(+%& ,(-*(. +$$ &)*/0&-(%0&)* %0& )* (*)*
1* 2&* 0*%( $-(( ,(-*(&+ &/3. %. (%$%( %$ * *%($ ( 4(*&"# -$% 567

I PuneĠi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaĠii: (câte 2 puncte fiecare)
1. _ Când L-au răstignit pe Isus, era ceasul al treilea.
2. _ Isus a zis: ...oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră, úi mamă.
3. _ Ghedeon, unul din judecătorii lui Israel, fiul lui Iosafat, a fost îngropat în mormântul tatălui
său, la Ofra.
4. _ Fariseii sunt cei care zic că nu există înviere.
5. _ Tola a fost judecător în Israel 23 de ani, după care a murit úi a fost îngropat la
ùamir.

II ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)


(doar un răspuns corect)
1. Adoni-Bezec a murit la:
a. Ierusalim
b. Chiriat-Arba
c. Chiriat-Sefer
2. Într-un psalm David face următoarea afirmaĠie: A Ta, Doamne, este úi bunătatea, căci Tu
răsplăteúti fiecăruia după ...
a. umbletele lui
b. faptele lui
c. vorbele lui
3. Cum se numea izbăvitorul pe care Dumnezeu l-a ridicat copiilor lui Israel, care nu se
folosea de mâna dreaptă?
a. Tola
b. Ehud
c. Elon
4. Psalmistul face următoarea declaraĠie lui Dumnezeu: Fiindcă bunătatea Ta preĠuieúte mai
mult decât ..., de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
a. un nume bun
b. viaĠa
c. argintul
5. Unde a mers Isus să propovăduiască Evanghelia, după ce Ioan a fost închis?
a. pustia Iudeii
b. Galilea
c. Betsaida

III FaceĠi asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
_ 1 Tir a. farisei
_ 2 Levi b. Bartimeu
_ 3 cărturari c. Alfeu
_ 4 Irodiada d. Sidon
_ 5 Timeu e. Ioan Botezătorul

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)


1. Cum se numeúte persoana care a fost judecător în Israel úi a făcut următoarea juruinĠă Domnului:
...ori cine va ieúi pe porĠile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită ...,va fi închinat
Domnului, úi-l voi aduce ca ardere de tot?
_________________________________________________________________________
2. Al cui fiu era Bartimeu, cerúetorul orb care úedea jos lângă drum úi cerea de milă?
25-

3. Eglon împăratul Moabului, a strâns la el pe fiii lui Amon úi pe AmaleciĠi, a bătut pe Israel úi
i-a luat cetatea...
_____________________________________________________
4. CâĠi oameni a omorât Samson cu o falcă de măgar?
__________________________________________________
5. Într-unul din psalmii lui Asaf, Dumnezeu spune poporului Său Israel, următorul lucru:
Cine aduce mulĠumiri ca jertfă, acela Mă … _______________________

V ÎncercuiĠi litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)


(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine au fost trimiúi la Isus ca să-L prindă cu vorba, întrebându-L: Se cade să plătim bir Cezarului
sau nu?
a. Saduchei
b. Farisei
c. Irodiani
2. Barac a chemat la Chedeú ca să lupte împotriva lui Sisera capetenia oútirii lui Iabin, pe:
a. Zabulon
b. Beniamin
c. Neftali
3. Pe când învăĠa pe norod în Templu, Isus a zis: PăziĠi-vă de cărturari ...
a. cărora le place să le facă lumea plecăciuni prin pieĠe
b. care umblă după locurile dintâi la ospeĠe
c. care mănâncă casele văduvelor

VI Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare)


1. Ieremia 32:41
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Galateni 6:1
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Psalmii 37:28
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și