Sunteți pe pagina 1din 7

Studiu biblic s! pt! mnal Descriere: 1. !elul programei propuse este parcurgerea Bibliei pe parcursul a doi ani. 2.

Preocuparea principal" a studiului este cunoa"terea lui Dumnezeu a#a cum apare prezentat n Sfintele Scripturi (Dumnezeu este ...). 3. Cte un trimestru alocat Vechiului Testament #i Noului Testament alternativ. 4. Vacan$a din luna august este alocat" c"r$ii Psalmilor. Metod! de prezentare: 1. Prezentarea temei zilei n contextul temei general. 2. Prezentarea materialului pe sec$iuni, accentund textele biblice de referin$". Se pot folosi #i alte texte biblice relevante. 3. La fiecare sec$iune n parte, se deschide oportunitatea contribu$iilor individuale din partea fra$ilor din adunare care pot ad "uga gnduri inspirate din Scriptur". 4. Se pot aduce ilustra$ii din practic" #i din via$a privat" sau comunitar". 5. Se repet" versetul de aur cu adunarea, prin mijlocirea unor persoane individuale sau a unor grupuri. 6. Ca inspira$ie se pot folosi diverse c"r$i de studiu biblic pe c"r$ile biblice aflate n lucru cu condi$ia c" nu este contrazis standardul de nv"$"tur" al materialului preg"titor al lec$iilor.

Principii de interpretare: 1. Se interpreteaz" literar ceea ce este presupus a fi literar, dar se n$elege figurat ceea ce este presupus a fi n$eles figurat (cei ce intrau #i ie# eau Zah. 8:10 = patrulele militare, 2 Cr. 23:8 = preo$ii). 2. Ceea ce apare ntr-un singur loc n Scriptur" nu poate fi luat ca autoritativ pentru practic" sau doctrin" (Geneza declar" c" Iosif avea abilit"$i mantice Gen. 44:5, 15. Aceasta nu nseamn " c" practica divina$iei prin pahar este permis" cre#tinilor). 3. Informa$iile cu caracter istoric sunt credibile din punct de vedere istoric (Cifrele recens"mintelor sunt credibile de#i arhivele egiptene nu recunosc lucrul acesta; Saul, David #i Solomon sunt personaje istorice chiar dac" nu sunt nc" atestate de arheologie) 4. Nu incidentele unei istorii sunt autoritative pentru practic" #i doctrin" ci principiile care au stat la baza incidentelor respective (Istoria p"catului dintre Iuda #i Tamara nu justific" c"s "toria dintre cumna$i, ci nva$" interven$ia providen$ial" a lui Dumnezeu care poate folosi faptele rele ale oamenilor pentru realizarea scopurilor Sale Gen. 50:20). 5. Fiecare text se cite#te n contextul n care a fost scris (fiii lui Dumnezeu din Gen. 6:1-2 nu poate fi interpretat ca ngeri n lumina lui Iov 1-2, nainte de a se fi acordat aten$ie contextului din Gen. 5:1b-6:8a). 6. Interpretarea Noului Testament asupra Vechiului Testament este autoritativ" (cel drept va tr"i prin credin$a lui Hab. 2:4 este mplinit n capacitatea de autogenerare a semin$ei Evangheliei Rom. 1:17, n mntuirea garantat" doar pe baza credin$ei Gal. 3:11, #i n perseveren$a cre#tinului Evrei 10:38-39). 7. Interpretarea tipologic" este de preferat, adic" mplinirea unor realit"$i din Vechiul Testament n cadrul Noului Testament (Cristos este al doilea Adam Rom. 5:12-21, traversarea M"rii Ro#ii #i a Iordanului reprezint" botezul 1 Cor. 10:1-4). 8. Nu insista asupra lucrurilor care produc #i alimenteaz" diviziuni din pricina unor interpret"ri multiple sau asupra textelor obscure (1 Pt. 3:19-20). 9. Traducerea Bibliei n limba romn" cunoa#te doar trei versiuni autorizate pentru uz n cultele evanghelice: pentru Noul Testament versiunea Dumitru Cornilescu 1921, versiunea New World Bible Translation Centre 2002 #i versiunea Noua Traducere Romneasc" 2008, #i doar dou" pentru Vechiul Testament versiunea Dumitru Cornilescu 1921 #i versiunea Noua Traducere Romneasc" 2008. Se prefer" cele mai recente versiuni pentru limbajul contemporan folosit.

Con#inut Titlul temei din luna ianuarie: Geneza Dumnezeu creeaz" Tema c"r$ii: Scopurile lui Dumnezeu cu omul Cartea Geneza este o lucrare compus" din mai multe piese individuale cunoscute ca #i cronici sau istorii ale unor persoane cunoscute ca patriarhi. Patriarhii au fost b"rba$ii cu rol de conduc"tor al familiei n comunitatea gentilic", predecesori ai poporului Israel. Patriarhii care au l"sat scrise istorii ale lor sau ale p"rin$ilor lor sunt: Adam; Sem, Ham #i Iafet; Sem; Isaac; Iacov #i Iosif. Astfel au ap"rut #ase sec$iuni ale istoriei primare a poporului Israel, care sunt precedate de o pies " unic" pentru c" nu are niciun autor declarat. Istoria crea$iei: Gen. 1:1-2:4 Istoria oamenilor nainte de potop: Gen. 2:5-5:1a Istoria potopului: Gen. 5:1b-10:1a Istoria oamenilor dup" potop: Gen. 10:1b-11:10a Istoria lui Avraam: Gen. 11:10b-25:19a Istoria lui Isaac #i Iacov: Gen. 25:19b-37:2a Istoria lui Iosif: Gen. 37:2b-50:26 n Geneza este expus" inten$ia primar" a lui Dumnezeu cu omul, aceea de a g"si n om un nchin"tor al slavei Sale. Scopul secundar este acela ca omul s" fie mplinit n rela$ia sa cu Dumnezeu. n Geneza 1:1-2:4 se pot g"si aici cteva elemente opuse care arat " faptul c" opozi$iile nu trebuie s" descrie neap"rat rivalit"$i: (1) lumina #i ntunericul (2) apele de sus (atmosfera) #i apele de jos (oceanul planetar) (3) firmamentul #i p"mntul (4) P"mntul #i m"rile (5) Soarele #i luna (6) Omul #i celelalte vie$uitoare (7) ale#ii lui Dumnezeu #i ceilal$i oameni Abel fa$" de Cain, Noe fa$" de contemporanii lui, Ham fa$" de Sem, Avraam fa$" de Lot, Isaac fa$" de Ismael, Iacov fa$" de Esau, Iosif fa$" de Ruben, He$ron fa$" de Pere$, Efraim fa$" de Manase.

Lec#ia 1: Prioritatea lui Dumnezeu originea lumii (Gen. 1:12:3; Iov 38:141:34; Is. 40:1231) Verset de aur: Neemia 9:6 (1) Cine este responsabil de crearea lumii? Istoria lumii ncepe cu un Dumnezeu activ. Biblia nu spune nimic despre nceputul lui Dumnezeu, motiv pentru care orice am zice asupra acestui subiect ar fi pur" specula$ie. Lumea nu a ap "rut ca urmare a vreunui conflict ntre Dumnezeu #i alte fiin$e spirituale, fie aceea chiar Satana. Lumea a fost produsul activit"$ii creatoare a lui Dumnezeu nsu#i. Singura resurs " folosit" a fost propria Sa n$elepciune (Iov 38:1-38; Pr. 8:22-31; Is. 40:12-31). Sfnta Treime a fost implicat" n ac$iunea crea$iei. Fiul a fost prezent activ n actul crea$iei #i prin el se sus$ine toate lucrurile (Ioan 1:1-3; Col. 1:15-17). Duhul Sfnt era prezent #i El acolo cnd a ap "rut lumina #i au fost separate apele de uscat (Gen. 1:3). Decizia a fost luat" n Consiliul ceresc (Adunarea divin") a lui Dumnezeu (vezi Noi n Gen. 1:26; 3:22; cf. Gen. 11:6-7; 1 mp. 22:19-23; Rev. 4). (2) Cu ce scop a fost creat" lumea? Lumea a fost creat" ca locuin$" a omului (Gen. 1:28-30). Universul este organizat pe baza unor legi proprii #i constante care-i permit autontre$inerea (legile naturii). Astfel, lumina este generat" de a#trii care marcheaz" trecerea timpului, iar p "mntul este desp"r$it de mare #i este populat de plante #i vie$uitoare adecvate. Comportamentul vie$uitoarelor este setat tot de Dumnezeu (Iov 38:39-39:30; 40:15-41:34). (3) n ce fel se deosebe#te omul de celelalte vie$uitoare? Omul este creat ca o persoan" cu responsabilit"$i fa$" de gr"dina n care a fost pus (Gen. 2:15) #i cu autoritate dar nu asupra legilor naturii ci asupra tuturor vie$uitoarelor create (Gen. 1:30). Faptul acesta este vizibil prin ac$iunea de numirea a vie$uitoarelor de care este capabil Adam (2:19-20). De aceea n concep$ie iudaic", cine este capabil s" defineasc", s " numeasc" un lucru, este ntr-o pozi$ie de autoritate asupra sa. (4) Ce consecin$e are asupra omului faptul c" Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor #i al omului? 4.1. Omul se subordoneaz" lui Dumnezeu #i r"spunde naintea Lui de responsabilit"$ile primite fa$" de natur" #i vie$uitoare (Psalmul 8). 4.2. Omul are datoria de a administra cu responsabilitate lumea n care tr"ie#te #i de a veghea la echilibrul acesteia.

Lec#ia 2: Originea omului "i a familiei (Gen. 2:424; Ps. 45; Mal. 2:1016; Mat. 19:112) Verset de aur: Isaia 45:12 (1) Cum a fost creat omul? Omul este creatura lui Dumnezeu, un suflet viu, constituit din suflarea divin" care dinamizeaz" un trup de carne (Gen. 2:7). n lipsa sufl"rii (scnteii) divine trupul r"mne inert (Ecl. 12:7). Omul a fost creat ca #i cuplu de persoane heterosexuale aflate n comuniune (Gen. 2:18-24). (2) Cu ce scop a fost creat omul? Omul a fost creat responsabil peste crea$ie, dar munca nu a fost scopul pentru care a fost creat omul. Omul a fost creat pentru a-l prosl"vi pe Dumnezeu (Ps. 29:2; 50:23; Mt. 5:16; 1 Cor. 10:31). Orice laud" de sine sau laud" a altor divinit"$i este o deturnare de la scopul primordial al cre"rii omului (Dan. 5:22-23 Rev. 16:9, 11). (3) n ce fel se deosebe#te omul de celelalte vie$uitoare? Toate vie$uitoarele au fost create n perechi, dar dintre toate cea care s-a potrivit omului a fost fiin$a creat" special pentru Adam, dup" chipul #i asem"narea sa, femeia. B"rbatul poate ntemeia cu so$ia sa o rela$ie perpetu" bazat " pe comuniune (Gen. 2:23-24; Mt. 19:1-12). (4) Ce consecin$e are asupra omului faptul c" a fost creat ca persoan " n comuniune? 4.1. Omul poate fi mplinit numai n comuniune cu alte persoane (rela$ie de leg "mnt). 4.2. Omul poate fi mplinit numai n comuniune cu Dumnezeu, Creatorul S"u. 4.3. C"snicia este un leg"mnt perpetuu.

Lec#ia 3: Originea p! catului "i a umanismului (Gen. 2:254:24; 11:19; Rom. 1:182:16) Verset de aur: Romani 2:5-6 (1) Ce este p"catul? P"catul este posibil prin deturnarea de la autoritatea prestabilit" n universul lui Dumnezeu. Femeia nu a #tiut s" identifice dep"#irea atribu$iunilor unuia dintre animale #i nu a #tiut s"-#i asume mandatul de control asupra acestuia (Gen. 3:1-6). P"catul este cedarea n fa$a ispitei de a c"lca o porunc" explicit" dat" de Dumnezeu: n cazul lui Adam interdic$ia de a mnca din pomul cuno#tin$ei binelui #i r"ului (Gen. 2:16-17), n cazul lui Cain interdic$ia de a ceda mniei (Gen. 4:6-7). (2) Ce presupune existen$a p "catului? P"c"tuirea presupune o lege, o ispit", un ispititor #i o neveghere (Rom. 7:7-13). Dumnezeu folose#te ispita pentru cre#terea spiritual" a celor credincio#i (1 Cor. 10:11-13). Dumnezeu se delecteaz" n mntuirea omului #i nu n moartea lui (Ez. 18:23, 32; Luca 15). Ispititorului i face pl"cere s" strice rela$ia dintre oameni pe de o parte, #i dintre oameni #i Dumnezeu pe de alt" parte, n#elndu-i pe oameni (Mt. 4:1-11; 1 Tes. 3:5; Rev. 12:10; 20:10). (3) Cum trateaz" Dumnezeu existen$a p"catului? Dumnezeu nu tolereaz" p"catul n prezen$a Sa #i nici p "catul care poate genera mai mult p"cat. De aceea omul a p"r"sit gr"dina Eden unde Dumnezeu obi #nuia a se ntlni cu omul (Gen. 22-24). Dumnezeu tolereaz" p"catul omului pn" cnd p"c"to#enia atinge limita toleran$ei impuse de Dumnezeu (Gen. 6:5; 11:4; 15:16). Pe cei credincio#i, Dumnezeu i disciplineaz" n trup pentru ca s"-i dezve$e de p"cat (Gen. 3:16-18; Ev. 12:3-11). Iertarea p"catelor se face numai prin acceptarea vinei #i a sacrificiului f"cut de Isus pentru vina p"catelor personale. (4) Ce mijloace folose#te p"c"tosul pentru a se autoproteja? Minciuna este calea preferat" pentru ascunderea gre#elii sau acuzarea ncruci#at". Cel mai elevat mijloc de protec$ie a p"c"to#ilor este crearea unei culturi pur umaniste, n care omul dicteaz" standardul de dreptate #i adev"r, n afara celui revelat de provenien$" divin" (Rom. 1:18-32). Adesea cultura are datoria de a camufla goliciunea spiritual" a omului (Gen. 4:17-24). (5) Ce consecin$e are apari$ia p "catului #i a umanismului pentru om? 5.1. Omul p"c"tos are tendin$a de a se nstr"ina de Dumnezeu. 5.2. Omul are datoria de a-#i rezolva problema p "catului ct mai repede pentru c" Dumnezeu nu tolereaz" prezen$a p "catului la nesfr#it. 5.3. Umanismul trebuie adus sub controlul stadardului lui Dumnezeu.

Lec#ia 4: Originea leg! mntului lui Dumnezeu cu omul (Gen. 1:2830; 3:1619; 9:117; 12:13; 15:121; 22:1518; 26:25; 28:1315; 35:912; 46:24; Is. 5455) Verset de aur: Isaia 54:10 (1) Dumnezeu a ini$iat rela$ia sa cu omul Omul este creatura lui Dumnezeu, care a primit responsabilit"$i precise fa$" de p"mnt #i vie$uitoare n general (Gen. 1:28-30) #i fa$" de gr"dina Eden n particular (Gen. 2:8-9, 15). Dumnezeu a redefinit rela$ia Sa cu omul n contextul rebeliunii sale fa$" de Dumnezeu (Gen. 3:14-19, 24; 4:9-16). El l-a ales pe Noe, nu pentru c" Noe avusese merite fa$" de Dumnezeu, ci pentru c" a c"p"tat mil" naintea Domnului (Gen. 6:8). El l-a ales pe Avraam pentru a crea un popor al S"u (Gen. 12:1-4). (2) Dumnezeu define#te termenii leg"mntului cu omul Dumnezeu a selectat arborele din care i era interzis lui Adam a consuma fructe (Gen. 2:16-17). Dumnezeu stabile#te caracteristicile ambarca$iunii prin care urma s " fie salvat" familia lui Noe (Gen. 6:13-22). Dumnezeu pretinde ca Avram s" asculte de porunca Domnului de a pleca din Mesopotamia (Gen. 12:1-4). Dumnezeu pretinde din partea lui Isaac s " nu emigreze n Egipt (Gen. 26:3-6). (3) Dumnezeu l mb"rb"teaz" pe omul ales a intra n rela$ie cu Sine prin reconfirm"ri suplimentare #i prin semne perene prin care omul s" primeasc" ncredere n Dumnezeu #i s" fie ncurajat a fi loial leg"mntului. Chiar #i criminalul Cain a primit protec$ie din partea lui Dumnezeu pentru a nu fi omort nainte de vreme (Gen. 4:15). Dumnezeu are mil" a doua oar" de Noe, prin faptul c" %i-a adus aminte de el dup" ce l-a salvat de potop, pentru a-l salva a doua oar" (Gen. 8:1). La descinderea din ambarca$iune, Dumnezeu ncheie leg"mnt cu omul prin Noe #i se oblig" a nu mai distruge lumea prin potop. Semnul acestui leg"mnt este curcubeul (Gen. 8:21-9:17; Is. 54:9-10). Dumnezeu #i nnoie#te promisiunea fa$" de Avraam, ncheind un leg"mnt formal dup" tiparele orientale (Gen. 15). Dup " 12 ani, la majoratul lui Ismael, Dumnezeu i confirm" suplimentar leg"mntul ncheiat anterior #i i ofer" un semn pentru autentificarea contractului: circumcizia (Gen. 17). Promisiunea este nt"rit" dup" ncercarea lui Avraam, cnd a dovedit c" l cinste#te pe Dumnezeu mai mult dect #i iube#te propriul fiu (Gen. 22:15-18). Leg "mntul ncheiat cu Avraam este reluat cu patriarhul Isaac (Gen. 26:2-6) #i cu patriarhul Iacov (Gen. 28:10-22; 34:9-15; 46:2-4). (4) Ce nv"$"m din faptul c" Dumnezeu a f"cut leg"mnt cu omul 4.1. Dumnezeu este suveranul, iar omul este vasalul: Dumnezeu stabile#te termenii leg"mntului S"u cu omul. 4.2. Dumnezeu r"mne fidel leg"mntului S"u.

S-ar putea să vă placă și