Sunteți pe pagina 1din 14

Cercul pedagogic al nv torilor coala Primar Nr.

2 Tun i icleni Semestrul I 3 decembrie 2010

,,Tipuri de lec ii
Inst. Apostoiu Maria-Adela

Cuvntul lec ie i are originea n termenul grecesc lectio care nseamn a citi cu glas tare, audia, a lectura, a media. n func ie de criteriul organizatoric lec ia este forma de activitate care se desf oar n clas , sub conducerea cadrului didactic, ntr-un interval de timp precis determinat, pe baza cerin elor cuprinse n programa colar i potrivit orarului colar. Din punctul de vedere al con inutului, lec ia este un sistem de idei articulate logic i didactic, n conformitate cu cerin ele psihopedagogice referitoare la predarea asimilarea cuno tin elor, la aplicarea lor, la verificarea, evaluarea i notarea rezultatelor, ea reprezint o unitate logic , didactic i psihologic . Din perspectiva sistemic lec ia reprezint un program didactic unitar, un sistem de cuno tin e, abilit i intelectuale sau practice, obiective opera ionale, resurse materiale i metodologice menite s activizeze elevii. Lec ia r mne modalitatea principal de organizare a activit ii didactice, prin intermediul c reia se realizeaz n acela i timp informare i formare, instruire i educare. Atributele unei lec ii moderne: -dialog ntre profesor i elev; -program didactic propus n vederea activiz rii elevilor; -diversitate de structuri ale lec iilor desf urate.

Virtu ile lec iei: - asigur un cadru organizatoric adecvat pentru derularea procesului instructiv educativ; -faciliteaz nsu irea sistemic a bazelor tiin elor, a sistemului de cuno tin e i abilit i fundamentale ale acestora; -contribuie la formarea i modelarea capacit ii de aplicare n practic a cuno tin elor teoretice nsu ite de elevi; activit ile desf urate de elevi n timpul lec iei spijin formarea unei atitudini pozitive fa de nv are; -contribuie la dezvoltarea for elor cognitive, imaginative i de crea ie prin angajarea elevilor n lec ie, n eforturi intelectuale i motrice de lung durat ; -ofer elevilor oportunitatea de a- i exersa capacit ile intelectuale, motrice i afective, de a- i forma, consolida sentimente, convingeri, atitudini, tr s turi pozitive de caracter, forme adecvate de comportament.

Lec iile urm resc realizarea tuturor obiectivelor intructiv educative ale procesului de nv mnt. Lec iile nu pot fi privite izolat, ca elemente care se al tur unul altuia ntr-o n iruire liniar . Exist prghii n demersul mintal i ac ional parcurs de profesor i elevi n proiectarea i desf urarea lec iilor sau a sistemului de lec ii. Se poate deduce strategia de proiectare i realizare a activit ilor, pa i principali care trebuie i pot fi respecta i n organizarea i desf urarea acestora.

Lec ia este forma fundamental de organizare a procesului de nv mnt n care se desf oar activitatea elevilor sub conducerea cadrului didactic ntr-o unitate de timp delimitat .

Lec ia este conceput drept o entitate didactic de sine st t toare o celul care st la baza procesului de nv mnt i con ine toate elementele i caracteristicile acestuia.

Abordat dintr-o perspectiv sistemic , lec ia prezint trei categorii de variabile (I. Cerghit): -func ionale (scop, obiective) -structurale (resurse umane i materiale, con inut, metode, mijloace, forme de grupare a elevilor, timp, spa iu colar) -opera ionale (desf urarea practic : strategii de istruire i evaluare)

Lec ia se desf oar ntr-o succesiune de etape, care-i confer o anumit structur . Tipul de lec ie se refer la structura comun a lec iilor care urm resc acelea i finalit i. Tipul de lec ie se stabile te n func ie de obiectivul general al lec iei. Fiec rui tip i este proprie o anumit structur general . Aceast structur nu este obligatorie i rigid . Tipurile de lec ii se reg sesc n realitate n practica colar sub forma unor variante concrete. Constituirea variantelor de lec ii este determinat de specificul obiectului de nv mnt, particularit ile elevilor, condi iile materiale locale, competen ele cadrului didactic. Mariana Momanu ncearc s eviden ieze o serie de avantaje ale acestei forme de organizare a instruirii: este o form mai comod de organizare i desf urare ale activit ii pentru profesor, beneficiaz de un suport teoretic mai consistent; poate fi condus cu mai mult siguran chiar i de cadrele didactice cu mai pu in experien ; comport economicitate i spargerea monotoniei; confer sistematicitate i continuitate procesului de instruire; impune o modernizare dinl untru, implicndu-l pe elev ca subiect al procesului de formare.

Lec ia presupune o punere n act a unor evenimente sau situa ii didactice, ce intercoreleaz i se poten eaz reciproc. Derularea evenimentelor poate respecta o anumit ordine, care, dac situa ia o impune, se poate reformula. Gagne i Briggs scot n eviden urm toarele momente: -captarea aten iei elevilor prin strnirea intereselor acestora; -informarea cu privire la obiectivele de atins; -reactualizarea i performarea unor capacit i formate anterior; -prezentarea elementelor de con inut specifice; -dirijarea nv rii; -ob inerea performan ei; -asigurarea feedback-ului; -evaluarea performan elor ob inute; -consolidarea reten iei i a capacit ii de transfer. Calitatea acesteia depinde nu de fiecare element luat n parte, ci de relevan a elementelor prin raportare la context i modul de articulare la nivelul ansamblului didactic creat. Categoria / tipul de lec ie desemneaz un mod de concepere i realizare ale activit ii de predare nv are evaluare, o unitate structural i func ional care se structureaz dup diferite criterii: obiectivul central, disciplina de predat, treapta de nv mnt. Termenul tip provine din grecescul tipos care semnific form , caracter, aspect dominant. Aceste criterii genereaz o structur de ac iuni i de rela ii flexibile, deschise, ce permit adapt ri i diversific ri, din mers sau deliberate, n func ie de parametri variabili ce definesc contextul intern i extern al instruirii (locul desf ur rii ac iunii, particularit ile clasei de elevi, strategia metodologic i mijloacele de nv mnt desf urate n procesul intruirii, statutul lec iei n sistemul activit ii didactice, etc.)

Principalele categorii / tipuri de lec ie:


Lec Lec Lec Lec Lec ia mixt ia de comunicare / nsu ire de noi cuno tin e ia de formare de priceperi i deprinderi ia de fixare i sistematizare ia de verificare i apreciere ale rezultatelor colare

Lec ia mixt
-vizeaz realitatea a mai multor scopuri sau sarcini didactice: comunicare, sistematizare, fixare, verificare; -este tipul de lec ie cel mai frecvent ntlnit n practica educativ , ndeosebi la clasele mici, datorit diversit ii ac iunilor implicate i sarcinilor multiple pe care le joac ; Structura relativ a lec iei mixte: moment organizatoric verificarea con inuturilor nsu ite: verificarea temei, a cuno tin elor, deprinderilor, priceperilor dobndite de elev; preg tirea elevilor pentru receptarea noilor cuno tin e se face printr-o conversa ie introductiv , n care sunt actualizate cuno tin e dobndite anterior, relevante pentru noua tem ; precizarea titlului i a obiectivelor; comunicarea / nsu irea noilor cuno tin e, printr-o strategie metodic adaptat obiectivelor, con inutul temei; fixarea i sistematizarea con inuturilor redate prin repetare i exerci ii aplicative; explica ii pentru continuarea nv rii acas i pentru realizarea temei.

Lec ia de comunicare / nsu ire de noi cuno tin e

Acest tip de lec ie are un obiectiv didactic fundamental: nsu irea de cuno tin e, i dezvoltarea unor capacit i i atitudini intelectuale. Structura general a acestui tip de lec ie este urm toarea: momentul organizatoric prezent n orice lec ie i prin care se asigur condi iile unei bune desf ur ri a lec iei; preg tirea pentru tema nou care const n actualizarea unor cuno tin e anterioare, necesare noii nv ri; anun area subiectului (titlului) i a obiectivelor lec iei transmiterea cuno tin elor care ocup cea mai mare parte a timpului fixarea cuno tin elor prin conversa ii sau aplica ii practice anun area i explicarea temei pentru acas .

Lec ia de formare de priceperi i deprinderi, specifice unor domenii de activitate diverse: desen, muzic , abilit i practice, educa ie fizic , literatur , etc.

Acest tip se ntlne te la o varietate de obiecte de nv mnt care au ca obiectiv formarea i exersarea deprinderilor intelectuale (matematic , gramatic ), deprinderilor motorii (ed. fizic , tehnologic , lucr ri de atelier) sau capacit ilor creatoare (muzic , desen, compunere). Aceste deprinderi nu pot fi realizate ntr-o singur lec ie, exersarea lor realizndu-se pe parcursul mai multor ore, care se pot desf ura chiar succesiv, n aceea i zi. Structura orientativ a acestui tip de lec ie: moment organizatoric, ce cap t o importan sporit n cazul n care exersarea se bazeaz pe utilizarea unor mijloace de nv mnt specifice (atelier, laborator) precizarea temei i a obiectivelor activit ii actualizarea unor cuno tin e ce reprezint suportul teoretic al exers rii explicarea sau demonstrarea modelului ac iunii de executat exersarea propriu zis evaluarea rezultatelor ob inute.

Lec ia de fixare i sistematizare

Acest tip de lec ie vizeaz consolidarea cuno tin elor nsu ite, dar i aprofundarea lor i completarea unor lacune. Se realizeaz prin recapitulare; recapitularea nu nseamn reluarea ntr-o form identic a unit ilor de con inut nsu ite anterior. Structura orientativ a acestui tip de lec ie: -precizarea con inutului, a obiectivelor i a unui plan de recapitulare; este de dorit ca aceast etap s se realizeze n doi timpi: naintea desf ur rii propriu zis a orei, apoi la nceputul orei sau orelor de recapitulare; -recapitularea con inutului de baz a planului stabilit se clarific i elimin confuziile constatate de cadrul didactic; -realizarea de c tre elevi a unor lucr ri pe baza cuno tin elor recapitulate; ocup ponderea cea mai mare n structura lec iei; -aprecierea activit ii elevilor -precizarea i explicarea temei

Lec ia de verificare i apreciere a rezultatelor colare


Aceasta urm re te constatarea nivelului de preg tire a elevilor, dar i actualizarea i ncadrarea cuno tin elor n noi cadre de referin i semnificare, cu consecin e importante asupra viitoarelor trasee de nv are. Structura relativ a acestui tip de lec ie: precizarea con inutului ce urmeaz a fi de verificat verificarea con inutului aprecierea rezultatelor preciz ri privind modalit ile de completare a lacunelor i de corectare a gre elilor i sugestii n leg tur cu valorificarea con inuturilor actualizate n activitatea viitoare.

Concluzie Cum este i firesc, tipologia lec iei r mne deschis i permisiv la noi ipoteze i asocieri. Clasificarea, ca i specificitatea fiec rui tip de lec ie nu constituie un ablon, o re et imuabil , dat o dat pentru totdeauna. Ceea ce s-a reliefat n referatul prezentat nu constituie dect o platform minimal , un punct de plecare pentru generarea de noi modalit i de conjugare a unor momente ce nu pot fi totdeauna descrise sau anticipate n explor rile de ordin teoretic. Practica educativ ns i poate sugera sau induce noi modalit i de structurare a evenimentelor, de prefigurare a priorit ilor unei lec ii.