Sunteți pe pagina 1din 21

PROTOCOALE DE RE EA

1. Ce este un protocol 2. Cele patru categorii principale de protocoale:

 TCP/IP - de departe cel mai r


Internetului

spndit limbajul

 IPX/SPX pentru re ele Novell Netware  NetBIOS / NetBEUI dezvoltat ini ial de IBM

i preluat de Microsoft, utilizat n SO predecesoare lui Windows NT 4.0 (W 95, W 98) protocol foarte eficient, rapid i u or de instalat, dar nerutabil utilizare limitat

 Apple Talk n re ele Apple Talk, pentru comunica ia ntre


calculatoare MacIntosh educa ie, aplica ii grafice

3. Adrese de re ea

1. Ce este un protocol
Reprezint un standard sau o conven ie asupra modului de desf urare a unui anumit lucru n cazul re elelor: protocoalele permit calculatoarelor s comunice ntre ele printr-un limbaj comun. Prin protocol se n elelge o suit (stiv ) de protocoale ce lucreaz mpreun (de exemplu TCP/IP) Protocoalele nu sunt identice din punctul de vedere al eficien ei, vitezei de lucru, consumului de resurse (n func ie de dimensiunea header-ului, de exemplu), u urin ei n instalare, u urin ei n administrare diferen ele sunt date de tipul re elei, tipul infrastructurii acesteia (un singur segment sau mai multe, separate printr-un ruter), dac protocolul este rutabil sau nu, de tipul clien ilor din re ea (M.Windows, Novell Netware, Apple Talk,tipul de echipamente existent n re ea i modul cum este utilizat protocolul Sarcinile i activit ile asociate diferitelor nivele ale modelului OSI sunt ndeplinite de c tre protocoale (de exemplu, segmentarea datelor la nivelul de transport, adresarea logic la nivelul de re ea, construirea cadrelor la nivelul leg turilor de date) Modelul OSI este intangibil, nu reprezint o component de re ea, este numai un ghid pentru proiectarea i administrarea re elelor
2

2. Cele patru suite principale de protocoale


2.1. TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol)
Cel mai r spndit protocol limbajul Internetului

2.1.1. Prezentare general


 Reprezint o suit de protocoale cuprinde un num r de protocoale care lucreaz mpreun , pentru a asigura diferite componente ale func ionalit ii re elei  Dezvoltat de DoD la sfr itul anilor 60, pentru re eaua ARPANet  Este cross-platform poate s comunice cu diferite tipuri de calculatoare care suport TCP/IP (PC,Unix,MacIntosh)  Standardul de facto al Internetului nu este vorba de un standard formalizat, ci de un standard adoptat de toat lumea
3

2.1.2. Modelul OSI i modelul TCP/IP


Modelul OSI un ghid pentru proiectarea infrastructurii unei re ele i a protocoalelor de re ea Fiecar esuit de protocoale are propriul model, care define te func ionalitatea re elei n interiorul suitei de protocoale Modelul TCP/IP modelul lumii reale

GUI Protocoalele FTP, HTTP,Telnet Stabilirea conexiunii, asigurarea conexiunii end-to-end Protocoalele: TCP, UDP Adresarea logic adrese IP Protocolul: IP Formatarea datelor, plasarea informa iei pe cablu
4

 Transmission Control Protocol - TCP


o Func ionez la nivelul de transport al modelului TCP/IP o Protocol orientat pe conexiune, ceea ce nseamn c , nainte ca TCP s transmit date, conexiunea trebuie s fie stabilit o Este un protocol sigur, compensnd astfel lipsa conexiunii i siguran a redus din protocolul IP

 User Datagram Protocol UDP


o Protocol f r conexiune o Header minim o Rapid i eficient o o nu este garantat livrarea datelor

Compara ie ntre TCP i UDP pe modelul transmiterii po tei:


scrisoarea trimis nu se tie dac a ajuns sau nu la destina ie = UDP scrisoarea, cu confirmare de primire trimis la recep ie confirmare de primire = TCP

Exemplu de utilizare UDP (rapid i eficient) pentru streaming audio/video De i pe ecran mai apar deform ri sau
ntreruperi, calitatea de ansamblu a prezent rii nu este afectat .

TCP ar cere retransmiterea pachetelor pierdute !!! Idem pt. Broadcast transmisie rapid i eficient
6

 File Transfer Protocol FTP

o Protocol orientat pe conexiune conexiunea trebuie s fie stabilit pentru a transfera fi iere ntre server-ul FTP i clientul FTP o Trimite i recep ioneaz fi iere via TCP/IP o Const dintr-un client i un server o Transfer fi iere simplu i eficient ! o Permite stabilirea unei conexiuni (prin intermediul unui program existent pe desktop) cu server-ul FTP, dup care transfer fi ierul ntr-un mod orientat pe conexiune.

HyperText Transfer Protocol HTTP

o Reprezint alt mod de transfer fi iere (exist situa ii cnd se ofer ambele posibilit i de transfer fi iere, n cazul cnd exist un firewall, care va opri un anumit tip de trafic, de exemplu blocheaz traficul FTP) o Asigur traficul web o Este neorientat pe conexiune

 Simple Mail Transfer Protocol SMTP


o Transfer e-mail ntre servere de pe Internet sau din alte re ele bazate pe TCP/IP sau de la client la server-ul de e-mail o Utilizeaz o metod simpl de cerere i r spuns la transferul mesajelor

2.1.3. PORT
Punct final al unei conexiuni logice
Pentru ca PC-ul s se conecteze la un server web, el se conecteaz la o adres IP. Dar trebuie specificat i portul la care se dore te conectarea. De exemplu, dac se precizeaz portul 80, clientul solicit aplica iile de pe server care asigur servicii web. Dac pe acela i server sunt disponibile i servicii FTP (serverul avnd aceea i adres IP), trebuie precizat alt port

Porturile asigur accesul la servicii specifice, atunci cnd se face conectarea la o adres IP:

-Conectare la server web - Conectare la server FTP

Portul este utilizat numai n context cu o anumit adres IP De exemplu: 192.168.1.10 : 80 - HTTP servicii web Aceea i adres IP 192.168.1.10 : 21 - FTP trafic FTP Se pune problema de unde tie num rul portului ? n fapt exist a a numitele porturi well known, avnd valori cuprinse ntre 0 - 1023, definite ini ial de RFC 1700, declarat obsolete de RFC 3232, fiind actualmente nlocuit cu o baz de date on-line, ce poate fi accesat la adresa site-ului oficial al Internet Assigned Numbers Authority: http://www.iana.org/assignements/port-numbers Numerele porturilor sunt mp r iten trei categorii: -Well known ports 0 1023 , alocate de IANA -Registered ports 1024 49151 -Dynamic and/or private ports 49152 -65535

ntotdeauna serviciul HTTP va fi asociat portului well known 80, deci nu trebuie specificat. Similar: 21 FTP Deoarece n adresa (care este aceea i) se 23 Telnet precizeaz protocolul (ftp:// ...), automat 25 SMTP acestei cereri i este asociat portul 21 de pe 53 DNS server. Se stabile te o conexiune i apoi poate 118 Servicii SQL fi transferat fi ierul. 143 IMAP Similar cererii http:// ... i este asociat portul 443 HTTPS 80, respectiv portul 25 pentru e-mail

Un server poate asculta simultan la mai multe porturi


10

Este posibil schimbarea numerelor porturilor utilizate, de exemplu, pe server-ul care g zduie te o pagin de web s -i fie alocat portul 8080 (pentru a asigura un minim de securitate). Exist disponibile 65536 porturi ! La solicitarea serviciului http://..., automat i se asociaz portul 80 http://www.... : 8080 eroare ! Corect, numai cunoscnd num rul portului se poate solicita serviciul:

2.1.4. TCP/IP Adrese IP


TCP/IP lucreaz ntr-un spa iu de adresede 32 bi i > 4 miliarde de 32 adrese IP disponibile (32 bi i 2 adrese posibile= 4.294.967.296) Fiecare adres este mp r it n 4 octe i, scris n format zecimal Domeniul maxim de valori pentru un octet este 0 255 (prima valoare corespunznd situa iei cnd to i bi ii sunt 0, iar a doua cnd to i bi ii sunt 1). Exemple: 63.24.100.240 - adres IP valid 63.24.310.240 - adres IP invalid
11

Adresa IP are dou componente: - Identificatorul de re ea (Network ID) identific re eaua c reia i apar ine gazda - Identificatorul de gazd (Host ID) este o adres individual , unic n cadrul re elei respective, alocat gazdei

Dou gazde care au n adresa lor IP acela i identificator de re ea, se afl pe aceea i re ea Determinarea punctului de separa ie ntre cei doi identificatori ai adresei IP se face cu ajutorul m tii de subre ea (Subnet Mask) Masca de subre ea (care este o adres tot de 32 bi i) permite determinarea modului cum sunt utiliza i bi ii din adresa IP: por iunea din masca de subre ea care are bi ii 1, indic identificatorul de re ea. Exemplu:

12

Ruterul are cte o interfa de re ea pt. fiecare re ea adrese IP pentru fiecare interfa
13

Poart implicit (default gateway) reprezint de fapt ruterul, care asigur comunica ia ntre re ele. La configurarea propriet ilor TCP/IP pentru primul calculator:

Acestea sunt cele trei elemente necesare pt. comunicarea ntr-o re ea TCP/IP Pentru Windows 2000 (dar similar i pentru alte S.O) setarea celor trei adrese: My Network Places Properties clic pe denumirea interfe ei de re ea ce se dore te configurat Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties Use the following IP address introducerea manual a datelor pentru cele trei adrese OK Dac este instalat server-ul DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) se poate ob ine o adres IP automat. Poarta implicit (Default Gateway) asigur posibilitatea comunic rii n afara re elei proprii un loc unde s fie trimise datele (ruter), a c rui sarcin n continuare este de a g si calea c tre destina ia final .

14

2.2. IPX/SPX Internetwork Packet Exchange/ Sequence Packet Exchange


Suit de protocoale (asem n toare TCP/IP), dezvoltat ini ial de Xerox n anii 70 i adoptat de Novell n anii 80 Este utilizat n re elele locale Novell Netware Obs. ncepnd cu versiunea 5.0, Novell netware utilizeaz suita TCP/IP ca protocol implicit

15

2.2.1. IPX Internetwork Packet Exchange


Lucreaz la nivelul de re ea al modelului OSI Asemeni IP, este un protocol f r conexiune Siguran a transmisiei este asigurat de protocolul de nivel superior SPX

2.2.2. SAP Service Advertising Protocol


Utilizat de serverele Netware pt. a anun a serviciile pe care le ofer Implicit, anun urile sunt transmise la fiecare 60 secunde adaug extratrafic re elei

2.2.3. NCP Netware Core Protocol


Gestioneaz cererile de servicii (File/Print) Lucreaz la nivelele de prezentare i sesiune ale modelului OSI Func ia principal : este o component de transfer ntre un client (de exemplu W.NT sau W. 2000) ce acceseaz un server Netware
16

2.2.4. Adresarea n IPX/SPX


Ca i la TCP/IP, adresele constau din dou p r i: adresa re elei alocat de administrator la instalarea server-ului 8 bi i adres hexazecimal . Exemplu: 0000AABB adresa nodului este adresa MAC a dispozitivului respectiv Exemplu de adres complet : 0000AABB : 03 C0 2F 60 93 F7

17

2.3. NetBIOS Network Basic Input / Output System


Dezvoltat de IBM i ulterior adoptat de Microsoft Este un protocol foarte rapid i eficient, dar nu este rutabil utilizat pt. re ele mici W. NT i W.2000 pentru identificarea calculatoarelor din re ea (dup numele NetBIOS) Numele NetBIOS =< 15 caractere, iar al 16-lea caracter este un num r hexazecimal, ce reprezint tipul serviciului oferit de respectivul calculator Servicii oferite de NetBIOS Name Service la instalarea unui S.O. Windows calculatorului i se aloc un nume NetBIOS Session Service serviciu orientat pe conexiune, ce permite stabilirea de conexiuni secven iale pentru schimbul de date, analog TCP Datagram Service serviciu f r conexiune , analog IP
18

2.4. NetBEUI NetBIOS Extended User Interface


Form nbun t it a NetBIOS, ce furnizeaz un cadru (frame) formalizat pentru transmisia de date Este eficient i rapid, u or de instalat (nu necesit introducerea manual a adreselor nodurilor re elei Nu est rutabil Este adecvat re elelor mici, cu un segment Func ioneaz pe baz de broadcast, care nu trece de rutere Din punctul de vedere al adres rii, numele NetBIOS reprezint adrese

Exemplu. Presupunem o re ea cu 10 calculatoare. Dac PC1 vrea s comunice cu PC2, trimite un broadcast, iar PC2 i r spunde cu adresa sa MAC, dup care cele dou calculatoare pot comunica direct
19

2.5. Apple Talk


Dezvoltat de Apple Computers pentru a oferi facilit i educa ionale sau grafice Re elele Apple Talk sunt separate n grupuri logice, denumite zone O re ea poate con ine mai multe zone, dar fiecare nod poate apar ine unei singure zone

20

Sta iile de lucru sunt MacIntosh Zonele trebuie s fie al turate. Chiar dac dou calculatoare nu sunt pe acela i cablu, ele pot fi n aceea i zon Este un alt concept de gestionare a re elei

2.5.1. Adresarea n re elele Apple Talk


adresarea este foarte simpl : adresele sunt alocate dinamic (automat) atunci cnd se conecteaz ini ial la re ea. Fiecare server are un grup (pool) de adrese disponibile pentru a fi alocate fiec rui calculator, atunci cnd acesta se conecteaz Nici utilizatorii, nici administratorul nu face aloc ri de adrese

21