P. 1
burse unitbv

burse unitbv

|Views: 171|Likes:
Published by constantinescu anca

More info:

Published by: constantinescu anca on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

programate prin planul de învăţământ. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. prevăzute în prezentele precizări. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin. fac parte reprezentaţi ai studenţilor. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. 16. 15. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate. 2 . precum şi de credite acordate de bănci. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. pot primi bursă socială de studiu. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. din motive medicale. aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. proporţional cu numărul de studenţi. 17. Ca forma de sprijin material. respectiv. Din această comisie. în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe. 12. pentru bursa socială. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. se constituie Comisia de acordare a burselor. cu aprobarea Consiliului facultăţii. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. Studenţii bursieri care. La nivelul fiecărei facultăţi. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial. precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . 14. Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor.11. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate. sau la altă facultate. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă.studenţi şi agenţii economici sau bănci. bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. 18. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). 13. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu.

Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii.2011. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. Bursele sociale de studiu. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii. 20. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv.19. Tot ca o formă de sprijin material. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale. 22. univ. Ca o formă de sprijin material. dr. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor. studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. ing. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte. întru-un cuantum de până la 15 lei/zi. Răspunde Comisia de burse pe facultate. Constantin DUGULEANA 3 . plata bursei se sistează imediat. Rector. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. în spiritul solidarităţii. la cantinele studenţeşti.07. Prof.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. dr. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8. bursele de merit sau bursele de performanţă acordate. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar. 21. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere. univ. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin.

nr. verificările. Pentru semestrul al doilea. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia.B.3. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. la începutul fiecărui semestru. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. respectiv în plus faţă de 30.ANEXA NR. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia.2005). în limita fondurilor repartizate. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează. Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează. la fel ca la masteratele postuniversitare. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice.1.4. în limita fondurilor alocate facultăţii. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent.S. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii.1. cât şi la colocviile. BURSE DE STUDIU 1. Pentru studenţii de anul I. b. De asemenea. 4 . Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar. să revizuiască bursele de studiu.2.6. să atribuie bursele de studiu. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art.8 din prezentul regulament.48/14. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice. în aceleaşi condiţii ca la punctul a.10. poate organiza un concurs pentru acordarea burselor. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. proiectele programate în afara concediului medical. 1. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. 1. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea. 1.50 a numărului de credite în minus. Bursele de studiu se atribuie. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare). bursa de studiu se acordă prin concurs. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. colocviile. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. la începutul anului universitar. verificările. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice. 1.5. 1. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. 1.

50 a numărului de credite în minus. verificările. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. 2. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. 2. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează.3. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. 5 . studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele). Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. 2. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă.2. Bursele de merit se acordă. şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. să revizuiască bursele de merit. Studenţii orfani. Bursele de merit se atribuie. b. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. colocviile. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. proiectele programate în afara concediului medical. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. să atribuie bursele de merit.1. verificările. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. BURSE DE MERIT 2. la începutul anului universitar.2. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital.4. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. 2. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar. cât şi la colocviile. respectiv în plus faţă de 30. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate.5. în fondurile alocate facultăţii. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a.

b. ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară. c. 3. studenţilor orfani de un singur părinte. 3. care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. la 6 . copii în plasament familial (asistent maternal).1. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3. studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. 3. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent. pe propria răspundere. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). în limita fondurilor alocate. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi. în cuantumul unei burse lunare de ajutor social. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate. Pentru studenţii orfani. care nu realizează venituri. stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă.4.3. declaraţie tip de venituri. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare. c. 3. beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. Bursele de ajutor social se acordă. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. Bursele sociale se acordă. 4142 din 10. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor. celor proveniţi din casele de copii.3. Ajutoarele sociale ocazionale. cursuri de zi. se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. e. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. ale studentului (studentei).5. studenţilor orfani de ambii părinţi care.1. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. plasament familial. Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. adeverinţe de elev sau student. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul). 3. după cum urmează: a. d. 3. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. eventual. completată şi semnată de către student.2000. odată pe semestru). Respectând reglementările de la art. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. b. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). la cerere.07. d.6.2. Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă.

Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social. c. conform Declaraţiei tip de venituri. b. soţie. 3. certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului.7.9. copie după certificatul de deces.8. alte acte doveditoare privind veniturile familiei.solicitarea studentului. 3. 7 . 3. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ. pe baza următoarelor acte: a. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate. copil) sau în caz de deces al studentului(ei). necăsătorit(ă).

copii după brevete. 2. 8 . cu performanţe ştiinţifice. 4. 4. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome. cultural artistice sau sportive. începând cu data atribuirii prin concurs.4. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia). Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. Bursele de performanţă se acordă studenţilor. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate.1. 4. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. c.3. la nivelul instituţiei de învăţământ superior. Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. exemplar din lucrare etc. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. b. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. bursa de performanţă ştiinţifică.00. se acordă un număr de puncte. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică. 4. bursa de performanţă artistică. şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov.G.6.1998. pentru 12 luni consecutive. anexa 2. Se va avea în vedere. publicate în H. cursuri de zi. programe ale simpozioanelor.5. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite.1. nr. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică. în limita fondurilor alocate. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. bursa de performanţă sportivă. 558/03. Pentru obţinerea bursei de performanţă. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă.2. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. 4. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat.4.) rezultatele obţinute. cursuri de zi.

3.2.81 . Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1.00 1.7.1. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1.13. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1.9.10. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1. 2. Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1.80 9. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1.5.15. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1.2. Lucrări comunicate în străinătate 1.2.1.8. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1.12. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II.60 9.14. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2.11.50 .4. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 .6.10. Lucrări comunicate în ţară 1. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1.ANEXA NR. Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9.61 . Brevet de inovaţie 1. Se punctează activităţile specifice următoare : a.9. Brevet de invenţie 1.9. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1.

internaţional 30 puncte . Participarea la activităţi culturale . etc.1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv.local 30 puncte c.naţional 30 puncte .internaţional 50 puncte . olimpic 100 puncte . Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3.local 10 puncte e.Locul III 40 puncte . Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 . Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f.colectiv 40 puncte f.menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b.naţional 20 puncte .Se punctează activităţile specifice următoare: a.individual 50 puncte .naţional 40 puncte .Balcanic 50 puncte d. Component al loturilor naţionale 50 puncte e.eseu.European 80 puncte .2 . Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare .local 20 puncte d. 3. Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III. Participare la competiţii de nivel internaţional . Participare la campionat naţional universitar .internaţional 50 puncte .Locul I 60 puncte . poezie.Locul II 50 puncte . .Alte locuri 30 puncte c. Publicarea unui articol intr-un cotidian .Mondial. Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b. Organizarea de activităţi culturale la nivel .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->