Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . Ca forma de sprijin material. Din această comisie. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă. fac parte reprezentaţi ai studenţilor. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. programate prin planul de învăţământ. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate. La nivelul fiecărei facultăţi. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. 13.studenţi şi agenţii economici sau bănci. sau la altă facultate. Studenţii bursieri care. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. pentru bursa socială. în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. din motive medicale. cu aprobarea Consiliului facultăţii. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe. în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. pot primi bursă socială de studiu. precum şi de credite acordate de bănci.11. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu. 17. Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate. se constituie Comisia de acordare a burselor. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial. 14. 18. cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici. respectiv. 12. a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. 15. 2 . proporţional cu numărul de studenţi. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. prevăzute în prezentele precizări. vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. 16. Răspunde Comisia de burse a facultăţii.

Tot ca o formă de sprijin material. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf. Rector. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv. Bursele sociale de studiu. plata bursei se sistează imediat. dr. să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale. Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. Constantin DUGULEANA 3 . ing. studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. dr. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii. întru-un cuantum de până la 15 lei/zi.2011.07. Răspunde Comisia de burse pe facultate. 20. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte. Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere.19. Prof. la cantinele studenţeşti. în spiritul solidarităţii. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. 22. 21. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar. bursele de merit sau bursele de performanţă acordate. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. Ca o formă de sprijin material. univ. univ.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora.

1. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează. la începutul anului universitar. De asemenea. verificările. 1. 1. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. la fel ca la masteratele postuniversitare.48/14. să atribuie bursele de studiu. să revizuiască bursele de studiu.4. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă.6. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice.B. BURSE DE STUDIU 1. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea.1. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. Pentru semestrul al doilea. b. în limita fondurilor alocate facultăţii.3. Pentru studenţii de anul I. la începutul fiecărui semestru. 1. Bursele de studiu se atribuie. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia.50 a numărului de credite în minus. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H. în limita fondurilor repartizate.ANEXA NR.S. cât şi la colocviile.1. respectiv în plus faţă de 30.8 din prezentul regulament. verificările. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează. 4 . În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. 1. colocviile. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. poate organiza un concurs pentru acordarea burselor. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art. bursa de studiu se acordă prin concurs. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. proiectele programate în afara concediului medical. nr.2. Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar. 1. în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii.2005).5.10. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare). în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent.

în fondurile alocate facultăţii. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. Bursele de merit se atribuie. Studenţii orfani. colocviile. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. b. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. la începutul anului universitar. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele). facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. BURSE DE MERIT 2. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. proiectele programate în afara concediului medical. 2.4. 5 . şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. să revizuiască bursele de merit. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă.5. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. 2. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. 2. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar. verificările. să atribuie bursele de merit.2. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Bursele de merit se acordă. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent.50 a numărului de credite în minus. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează.3. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). cât şi la colocviile. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. 2. verificările.1.2. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. respectiv în plus faţă de 30. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial.

ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar.5. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate.1.3. odată pe semestru). care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent. la 6 . 3. stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. declaraţie tip de venituri. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat).07.2000. d. 3. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare. celor proveniţi din casele de copii.4. Respectând reglementările de la art. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. plasament familial. cursuri de zi. d. se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior. b. după cum urmează: a. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. care nu realizează venituri. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.1. Bursele sociale se acordă. eventual. adeverinţe de elev sau student. 4142 din 10. studenţilor orfani de un singur părinte. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară. la cerere. 3. pe propria răspundere. Bursele de ajutor social se acordă.2. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul). studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi. 3. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. c. ale studentului (studentei). completată şi semnată de către student. b. 3. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie.6. Ajutoarele sociale ocazionale. studenţilor orfani de ambii părinţi care. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară.3. Pentru studenţii orfani. în limita fondurilor alocate. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. e. în cuantumul unei burse lunare de ajutor social. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie. c. 3. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3. copii în plasament familial (asistent maternal).

necăsătorit(ă). copie după certificatul de deces. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ. soţie. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social. 3. c. certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului. alte acte doveditoare privind veniturile familiei.7.8. b. conform Declaraţiei tip de venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. 3. copil) sau în caz de deces al studentului(ei). 3. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate.solicitarea studentului. pe baza următoarelor acte: a.9. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. 7 .

în limita fondurilor alocate. Bursele de performanţă se acordă studenţilor.6. 4. 558/03.5.1. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei.2. anexa 2. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia). cultural artistice sau sportive. 4.G.4. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. începând cu data atribuirii prin concurs. copii după brevete. bursa de performanţă artistică. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. programe ale simpozioanelor. se acordă un număr de puncte.1998. pentru 12 luni consecutive. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. nr. 4.00. Se va avea în vedere. publicate în H. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă. 2. bursa de performanţă ştiinţifică. cursuri de zi. Pentru obţinerea bursei de performanţă. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. cu performanţe ştiinţifice. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică.3. la nivelul instituţiei de învăţământ superior. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. c.1. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite. b.) rezultatele obţinute. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4. Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a. 4. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. bursa de performanţă sportivă. exemplar din lucrare etc. 4. cursuri de zi. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte.4. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat. 8 . şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov.

Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1. Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1.81 . Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1.ANEXA NR.14. Lucrări comunicate în străinătate 1.50 .7.80 9. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2.61 . Se punctează activităţile specifice următoare : a. Brevet de invenţie 1. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1.10.12. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1.5. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9.2.2. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1.13.4.1. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1. Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic. 2. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1. Brevet de inovaţie 1.3.60 9.2.1. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II.9.8. Lucrări comunicate în ţară 1. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 .9.6.10.9.11.15.00 1. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1.

local 10 puncte e. Organizarea de activităţi culturale la nivel . Publicarea unui articol intr-un cotidian .individual 50 puncte . Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h.internaţional 30 puncte .Alte locuri 30 puncte c.naţional 20 puncte .local 30 puncte c.internaţional 50 puncte . 3. Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f. Component al loturilor naţionale 50 puncte e. . olimpic 100 puncte .eseu.naţional 30 puncte .colectiv 40 puncte f.1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv.Locul III 40 puncte . Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare .internaţional 50 puncte . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 . Participare la competiţii de nivel internaţional .naţional 40 puncte . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III.2 . poezie.Mondial.Balcanic 50 puncte d. Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b. etc.Se punctează activităţile specifice următoare: a.European 80 puncte .menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b.Locul I 60 puncte .Locul II 50 puncte . Participare la campionat naţional universitar .local 20 puncte d. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3. Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g. Participarea la activităţi culturale .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful