Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

respectiv. sau la altă facultate. bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici. precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. se constituie Comisia de acordare a burselor. 14. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe.studenţi şi agenţii economici sau bănci. din motive medicale. 15. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. prevăzute în prezentele precizări. 17.11. proporţional cu numărul de studenţi. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin. pot primi bursă socială de studiu. 18. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă. dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate. vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. Ca forma de sprijin material. programate prin planul de învăţământ. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. Studenţii bursieri care. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). La nivelul fiecărei facultăţi. 13. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. cu aprobarea Consiliului facultăţii. 2 . Răspunde Comisia de burse a facultăţii. 12. cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor. Din această comisie. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. precum şi de credite acordate de bănci. 16. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate. în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. pentru bursa socială. fac parte reprezentaţi ai studenţilor.

dr. la cantinele studenţeşti. Tot ca o formă de sprijin material. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv. 22. Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. univ. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. bursele de merit sau bursele de performanţă acordate. Ca o formă de sprijin material.07. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. Rector. Bursele sociale de studiu. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. ing.2011. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar. Constantin DUGULEANA 3 . Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8. 21. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte. 20. dr. întru-un cuantum de până la 15 lei/zi.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale.19. Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. plata bursei se sistează imediat. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii. univ. Prof. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf. în spiritul solidarităţii. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere. Răspunde Comisia de burse pe facultate. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin.

în limita fondurilor alocate facultăţii. verificările.1. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate. verificările. să atribuie bursele de studiu. Bursele de studiu se atribuie.10. să revizuiască bursele de studiu.50 a numărului de credite în minus. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. De asemenea.2005). nr. b. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. 1. proiectele programate în afara concediului medical. în limita fondurilor repartizate.8 din prezentul regulament. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă. Pentru studenţii de anul I. respectiv în plus faţă de 30.48/14.3. 4 . 1. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate.1. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. la începutul anului universitar. Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. 1. Pentru semestrul al doilea. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art.B. 1. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea.S. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. 1. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. cât şi la colocviile. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. colocviile.4. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice.5. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia.6. Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează. BURSE DE STUDIU 1. poate organiza un concurs pentru acordarea burselor. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii.ANEXA NR. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H. la fel ca la masteratele postuniversitare. 1. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. la începutul fiecărui semestru. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare). bursa de studiu se acordă prin concurs.2.

4. să atribuie bursele de merit. respectiv în plus faţă de 30. 2. şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar.3. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu.2. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. cât şi la colocviile. 2. BURSE DE MERIT 2.1. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. să revizuiască bursele de merit. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. proiectele programate în afara concediului medical.2. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. 5 . colocviile. b. 2. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele).5. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. verificările.50 a numărului de credite în minus. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). Bursele de merit se acordă. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Studenţii orfani. 2. verificările. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. la începutul anului universitar. Bursele de merit se atribuie. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. în fondurile alocate facultăţii. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial.

studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor.2. studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. 4142 din 10. cursuri de zi. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. 3. ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar. d. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3. Bursele sociale se acordă. care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate. b.5. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară. plasament familial. c. se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. adeverinţe de elev sau student. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii. copii în plasament familial (asistent maternal). pe propria răspundere. declaraţie tip de venituri.3. Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. 3. stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. celor proveniţi din casele de copii. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară. după cum urmează: a. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. completată şi semnată de către student. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial.6. studenţilor orfani de ambii părinţi care. Ajutoarele sociale ocazionale. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul). care nu realizează venituri. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare.1. 3. odată pe semestru). în cuantumul unei burse lunare de ajutor social. în limita fondurilor alocate. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. la cerere. 3. 3. beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior. Bursele de ajutor social se acordă.07. Respectând reglementările de la art. la 6 . Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent. b.2000. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie. c. e. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie. 3. ale studentului (studentei). aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective.4. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi.1.3. studenţilor orfani de un singur părinte. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). d. Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă. Pentru studenţii orfani. eventual.

copie după certificatul de deces.solicitarea studentului. conform Declaraţiei tip de venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. copil) sau în caz de deces al studentului(ei).7.8. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. 3. alte acte doveditoare privind veniturile familiei. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ. soţie. 3.9. b. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social. necăsătorit(ă). certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului. c. 3. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri. 7 . pe baza următoarelor acte: a.

Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. Pentru obţinerea bursei de performanţă.5.4. 558/03. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite. 4. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a. 4. anexa 2. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. cu performanţe ştiinţifice. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. publicate în H. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome. b. bursa de performanţă artistică. 8 . Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică. programe ale simpozioanelor. exemplar din lucrare etc. 4. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. începând cu data atribuirii prin concurs. bursa de performanţă ştiinţifică. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. în limita fondurilor alocate. Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. pentru 12 luni consecutive. se acordă un număr de puncte. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. Bursele de performanţă se acordă studenţilor. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii.G. bursa de performanţă sportivă.6.4. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică. nr. copii după brevete.1998.00. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului.) rezultatele obţinute. cursuri de zi. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4.1. Se va avea în vedere. c. la nivelul instituţiei de învăţământ superior. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte.1. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. 4. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia). 2. cursuri de zi. 4.3. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate.2. cultural artistice sau sportive. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat.

2.7. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1. Brevet de inovaţie 1. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1. Lucrări comunicate în străinătate 1.4.9. 2.00 1.9. Lucrări comunicate în ţară 1.80 9. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II. Brevet de invenţie 1. Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 .60 9.10. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1.5.61 .9. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1.15.1.2.10.50 .12.ANEXA NR. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1.81 . Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1.1.2.8.14. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9.11. Se punctează activităţile specifice următoare : a.13. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2.6.3.

etc.naţional 20 puncte . poezie.Locul III 40 puncte . 3. Component al loturilor naţionale 50 puncte e.internaţional 50 puncte . Participarea la activităţi culturale .local 20 puncte d.naţional 30 puncte . Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h.Locul II 50 puncte .colectiv 40 puncte f.European 80 puncte .internaţional 30 puncte .internaţional 50 puncte .Balcanic 50 puncte d. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3. Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f. olimpic 100 puncte . Organizarea de activităţi culturale la nivel . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 .Alte locuri 30 puncte c.2 . Publicarea unui articol intr-un cotidian . Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare .menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b.Locul I 60 puncte . .Mondial.Se punctează activităţile specifice următoare: a. Participare la competiţii de nivel internaţional .1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv. Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g. Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b.eseu.local 10 puncte e. Participare la campionat naţional universitar .individual 50 puncte .naţional 40 puncte .local 30 puncte c. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful