Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. Studenţii bursieri care. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. Din această comisie. respectiv. a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament. programate prin planul de învăţământ. 15. sau la altă facultate. 18. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. cu aprobarea Consiliului facultăţii. 16. Ca forma de sprijin material. precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . 17. La nivelul fiecărei facultăţi. fac parte reprezentaţi ai studenţilor. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă. se constituie Comisia de acordare a burselor. vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate. 2 . 12. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). în funcţie de veniturile nete pe membru de familie.11. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. precum şi de credite acordate de bănci. proporţional cu numărul de studenţi. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. 13. 14. aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. din motive medicale. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. pentru bursa socială. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. prevăzute în prezentele precizări. pot primi bursă socială de studiu. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial.studenţi şi agenţii economici sau bănci. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin.

Ca o formă de sprijin material. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii. Tot ca o formă de sprijin material. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere. univ. studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. dr. plata bursei se sistează imediat.07. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. la cantinele studenţeşti. 22. ing. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii. întru-un cuantum de până la 15 lei/zi. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8. să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv. Prof. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar. 21. univ. Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin. Rector. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora.19. dr. în spiritul solidarităţii.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. 20. bursele de merit sau bursele de performanţă acordate. Răspunde Comisia de burse pe facultate. Bursele sociale de studiu. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. Constantin DUGULEANA 3 . Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte.2011.

S. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7. Bursele de studiu se atribuie.8 din prezentul regulament. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. la începutul fiecărui semestru. Pentru studenţii de anul I. Pentru semestrul al doilea. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă. 4 .50 a numărului de credite în minus. colocviile. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H.5. bursa de studiu se acordă prin concurs. să revizuiască bursele de studiu. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea. De asemenea. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art. verificările.3. verificările.2. în limita fondurilor alocate facultăţii. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare). 1.10. să atribuie bursele de studiu.B. Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu. cât şi la colocviile. 1.ANEXA NR. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. nr. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia.6. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. 1. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice.1. respectiv în plus faţă de 30.1. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii. BURSE DE STUDIU 1. poate organiza un concurs pentru acordarea burselor.2005). la fel ca la masteratele postuniversitare.48/14. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. 1. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. 1. în limita fondurilor repartizate. proiectele programate în afara concediului medical. la începutul anului universitar. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. b. 1. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia.4. Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice. În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice.

în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar.5. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. să atribuie bursele de merit. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. verificările. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele). Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. Bursele de merit se acordă. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. la începutul anului universitar. cât şi la colocviile. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a.4. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). Studenţii orfani. verificările. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. Bursele de merit se atribuie. BURSE DE MERIT 2.3. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. respectiv în plus faţă de 30. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. să revizuiască bursele de merit. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. 2. 2. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. 2. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. 2. 5 . b. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii.1. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. colocviile.2. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. în fondurile alocate facultăţii.2. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează. proiectele programate în afara concediului medical.50 a numărului de credite în minus.

Respectând reglementările de la art.5. plasament familial. Bursele sociale se acordă. b. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi. b. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent. declaraţie tip de venituri. pe propria răspundere.4. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie. d. 3. care nu realizează venituri. după cum urmează: a. copii în plasament familial (asistent maternal). se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior. Bursele de ajutor social se acordă. studenţilor orfani de ambii părinţi care.1. studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3.2. Ajutoarele sociale ocazionale. celor proveniţi din casele de copii. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective.07. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară. cursuri de zi. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor. la cerere. 3. Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. la 6 . ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. adeverinţe de elev sau student. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a.6. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. în limita fondurilor alocate. e. c. în cuantumul unei burse lunare de ajutor social. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.2000. Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 3. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). studenţilor orfani de un singur părinte. d. eventual.1. care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. 4142 din 10. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. Pentru studenţii orfani. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate. 3. 3. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul). 3. completată şi semnată de către student. ale studentului (studentei). odată pe semestru).3. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. c. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii.3.

alte acte doveditoare privind veniturile familiei. copil) sau în caz de deces al studentului(ei). Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri. pe baza următoarelor acte: a. conform Declaraţiei tip de venituri. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social. certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului. 3. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. b. copie după certificatul de deces.9. necăsătorit(ă).8. 7 .solicitarea studentului. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate. c.7. 3. soţie. 3.

Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. 2. 4. Pentru obţinerea bursei de performanţă. programe ale simpozioanelor. pentru 12 luni consecutive. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4. 4.4.3. c. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. în limita fondurilor alocate. se acordă un număr de puncte. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. cursuri de zi. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. cu performanţe ştiinţifice. copii după brevete. publicate în H. 4. la nivelul instituţiei de învăţământ superior. cursuri de zi. 4. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. exemplar din lucrare etc.00. bursa de performanţă artistică. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia).1. 8 .4.6.5.1998. începând cu data atribuirii prin concurs. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. 4. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a.) rezultatele obţinute. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică. şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov. b.G. Bursele de performanţă se acordă studenţilor. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome. bursa de performanţă ştiinţifică. Se va avea în vedere. anexa 2. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică. 558/03. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. cultural artistice sau sportive.2. bursa de performanţă sportivă. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului.1. nr.

2.2.12.81 .80 9.60 9.8.9.6. Se punctează activităţile specifice următoare : a. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9. Brevet de inovaţie 1. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1.10. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1. Lucrări comunicate în străinătate 1. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1.15. Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II.11. Brevet de invenţie 1.13. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2.10.ANEXA NR.14.1.1.2. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1.00 1.50 . Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 .7.9. 2.4.3.5. Lucrări comunicate în ţară 1.61 . Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1. Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1.9.

1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv. Participarea la activităţi culturale .Alte locuri 30 puncte c.2 . Participare la competiţii de nivel internaţional . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 .eseu.individual 50 puncte . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III.internaţional 50 puncte .local 10 puncte e. Component al loturilor naţionale 50 puncte e.naţional 20 puncte .Locul III 40 puncte . Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b. Organizarea de activităţi culturale la nivel . olimpic 100 puncte .Se punctează activităţile specifice următoare: a.Mondial.local 30 puncte c. Participare la campionat naţional universitar . Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g.Locul I 60 puncte .internaţional 50 puncte .Locul II 50 puncte . Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare .European 80 puncte . Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3. etc.naţional 40 puncte .menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b. Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h. Publicarea unui articol intr-un cotidian .naţional 30 puncte .colectiv 40 puncte f.Balcanic 50 puncte d. 3.local 20 puncte d. poezie. Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f. .internaţional 30 puncte .