P. 1
burse unitbv

burse unitbv

|Views: 171|Likes:
Published by constantinescu anca

More info:

Published by: constantinescu anca on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. respectiv. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă. Studenţii bursieri care. sau la altă facultate. 12. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. Ca forma de sprijin material.studenţi şi agenţii economici sau bănci. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici. precum şi de credite acordate de bănci. se constituie Comisia de acordare a burselor. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate. 2 . în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial. vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. cu aprobarea Consiliului facultăţii. 17. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin. programate prin planul de învăţământ. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. proporţional cu numărul de studenţi. pot primi bursă socială de studiu. 13. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. pentru bursa socială. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe. precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. Din această comisie. 16. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului.11. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). La nivelul fiecărei facultăţi. 14. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. 18. bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor. fac parte reprezentaţi ai studenţilor. din motive medicale. 15. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). prevăzute în prezentele precizări.

studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8. dr.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. întru-un cuantum de până la 15 lei/zi. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora. univ. la cantinele studenţeşti. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar.2011. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor. univ. 20. Ca o formă de sprijin material. Rector. Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. dr. bursele de merit sau bursele de performanţă acordate. ing.19.07. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte. să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale. Prof. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv. Tot ca o formă de sprijin material. Constantin DUGULEANA 3 . 21. plata bursei se sistează imediat. în spiritul solidarităţii. Bursele sociale de studiu. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. Răspunde Comisia de burse pe facultate. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii. 22. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf.

B. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. la fel ca la masteratele postuniversitare. la începutul fiecărui semestru. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7. 1.2.10. proiectele programate în afara concediului medical. 1. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art. respectiv în plus faţă de 30. Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează. să revizuiască bursele de studiu. la începutul anului universitar. verificările. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice.3. Pentru studenţii de anul I. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Pentru semestrul al doilea. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii.4. Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar.50 a numărului de credite în minus. Bursele de studiu se atribuie. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H. poate organiza un concurs pentru acordarea burselor. cât şi la colocviile. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia.5.48/14. în limita fondurilor repartizate. verificările. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. 1. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. 1. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. De asemenea. nr. în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. în aceleaşi condiţii ca la punctul a.ANEXA NR. în limita fondurilor alocate facultăţii. BURSE DE STUDIU 1.8 din prezentul regulament.1. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare).6. 4 . să atribuie bursele de studiu. b. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu. 1.1. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă. bursa de studiu se acordă prin concurs. 1. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate.S. colocviile.2005).

să revizuiască bursele de merit. b. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele). proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. proiectele programate în afara concediului medical. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). 2. cât şi la colocviile.2. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus.5. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. Bursele de merit se acordă. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele.2. la începutul anului universitar. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. verificările. 2. să atribuie bursele de merit. 2. Bursele de merit se atribuie. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia.4. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. în fondurile alocate facultăţii.3. verificările. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar. colocviile. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. BURSE DE MERIT 2. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. 2. Studenţii orfani.1. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează. respectiv în plus faţă de 30. 5 . Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin.50 a numărului de credite în minus.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3. care nu realizează venituri. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. la cerere. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. adeverinţe de elev sau student. studenţilor orfani de ambii părinţi care. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie.5. care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. c.3. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. după cum urmează: a. d. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi. celor proveniţi din casele de copii.2000. pe propria răspundere. 3. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare. 4142 din 10. studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. 3.3. 3.6. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). 3. la 6 . 3. e. Bursele de ajutor social se acordă. în cuantumul unei burse lunare de ajutor social. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. declaraţie tip de venituri.07. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie.1. eventual. Ajutoarele sociale ocazionale. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). cursuri de zi. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. plasament familial. Respectând reglementările de la art. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent. completată şi semnată de către student. Bursele sociale se acordă. b. se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. studenţilor orfani de un singur părinte. în limita fondurilor alocate. copii în plasament familial (asistent maternal). beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul). Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. odată pe semestru). stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. d. 3. ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar. c. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. b.4. ale studentului (studentei).1.2. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate. Pentru studenţii orfani. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară.

Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ. c. necăsătorit(ă). soţie.8. conform Declaraţiei tip de venituri. 3. b. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.solicitarea studentului. pe baza următoarelor acte: a. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social. 7 . copil) sau în caz de deces al studentului(ei).9. 3. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. copie după certificatul de deces. alte acte doveditoare privind veniturile familiei.7. 3. certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri.

1. 4.1. la nivelul instituţiei de învăţământ superior. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate. copii după brevete. 4. Se va avea în vedere. 8 . Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. programe ale simpozioanelor. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4.00.4. c. în limita fondurilor alocate. exemplar din lucrare etc. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică. se acordă un număr de puncte. 2. Pentru obţinerea bursei de performanţă. publicate în H. anexa 2.3. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. 4.) rezultatele obţinute.5. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. cursuri de zi. şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte. 558/03. cu performanţe ştiinţifice. Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului.G. bursa de performanţă ştiinţifică. nr. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. începând cu data atribuirii prin concurs. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia).4.2.6. Bursele de performanţă se acordă studenţilor. bursa de performanţă artistică. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă. bursa de performanţă sportivă. cultural artistice sau sportive. 4.1998. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică. pentru 12 luni consecutive. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii. 4. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. cursuri de zi. b.

2.3. Lucrări comunicate în ţară 1.9.5.4. Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic.15.81 . Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1.8. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1.12. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1.6. 2. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1.10. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1.2. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1.60 9.13.7.1. Brevet de inovaţie 1.61 . Brevet de invenţie 1. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 .9. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2.2. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9.1. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1. Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1.80 9.11.ANEXA NR.00 1. Lucrări comunicate în străinătate 1.14.50 .9.10. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II. Se punctează activităţile specifice următoare : a.

Publicarea unui articol intr-un cotidian .Mondial.internaţional 30 puncte . Participare la campionat naţional universitar .European 80 puncte .local 10 puncte e. Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b.2 .naţional 30 puncte . 3.internaţional 50 puncte .eseu.menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b. poezie.naţional 20 puncte .colectiv 40 puncte f.1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv.Locul I 60 puncte .individual 50 puncte . Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h.Balcanic 50 puncte d. etc. Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare . Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f.Se punctează activităţile specifice următoare: a. . Participarea la activităţi culturale .Alte locuri 30 puncte c. Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g.naţional 40 puncte . Participare la competiţii de nivel internaţional .Locul II 50 puncte . Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3.local 30 puncte c. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 .local 20 puncte d.internaţional 50 puncte . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III.Locul III 40 puncte . Component al loturilor naţionale 50 puncte e. Organizarea de activităţi culturale la nivel . olimpic 100 puncte .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->