burse unitbv

Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

18. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. 14. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate.11. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). 15. prevăzute în prezentele precizări. 17. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. din motive medicale. precum şi de credite acordate de bănci. Din această comisie. respectiv. bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. Ca forma de sprijin material. programate prin planul de învăţământ. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin. fac parte reprezentaţi ai studenţilor. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. 12. pentru bursa socială.studenţi şi agenţii economici sau bănci. cu aprobarea Consiliului facultăţii. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. proporţional cu numărul de studenţi. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor. Studenţii bursieri care. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu. precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate. Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. 13. se constituie Comisia de acordare a burselor. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe. aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. 16. La nivelul fiecărei facultăţi. sau la altă facultate. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament. 2 . Răspunde Comisia de burse a facultăţii. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. pot primi bursă socială de studiu. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici.

întru-un cuantum de până la 15 lei/zi. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. Ca o formă de sprijin material.07. 22. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. univ. în spiritul solidarităţii. ing. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor.2011. Prof. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii.19. studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. Tot ca o formă de sprijin material. la cantinele studenţeşti. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv. Bursele sociale de studiu.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. dr. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8. plata bursei se sistează imediat. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. dr. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. Constantin DUGULEANA 3 . să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin. Răspunde Comisia de burse pe facultate. Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte. Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere. Rector. 20. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar. bursele de merit sau bursele de performanţă acordate. 21. univ.

poate organiza un concurs pentru acordarea burselor. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. Pentru semestrul al doilea. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H. În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice. în limita fondurilor repartizate. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă. b. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. BURSE DE STUDIU 1. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. la începutul fiecărui semestru. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. cât şi la colocviile. colocviile. Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar. verificările. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare).B.6. la fel ca la masteratele postuniversitare.50 a numărului de credite în minus. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează.10. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. verificările. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. bursa de studiu se acordă prin concurs. să atribuie bursele de studiu. Bursele de studiu se atribuie.ANEXA NR. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia.8 din prezentul regulament. Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează.1. 1. la începutul anului universitar. să revizuiască bursele de studiu. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu. nr.5.1. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea.4. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. în limita fondurilor alocate facultăţii. 4 .S. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art. 1. respectiv în plus faţă de 30. 1. 1.48/14.2005).3. Pentru studenţii de anul I. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii. proiectele programate în afara concediului medical. 1. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice.2. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. 1. De asemenea. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia.

să atribuie bursele de merit. să revizuiască bursele de merit. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. Bursele de merit se acordă. proiectele programate în afara concediului medical. respectiv în plus faţă de 30. 2.50 a numărului de credite în minus.2. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. 2. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. Bursele de merit se atribuie. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. în fondurile alocate facultăţii. b.4.5. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar. 5 .2. Studenţii orfani. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. 2. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. verificările. la începutul anului universitar. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează. colocviile. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. cât şi la colocviile. BURSE DE MERIT 2.1. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. 2. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. verificările.3. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele).

BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3. celor proveniţi din casele de copii. la 6 . adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi. copii în plasament familial (asistent maternal). cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat).1. studenţilor orfani de ambii părinţi care. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. Bursele sociale se acordă. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. odată pe semestru). stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. 3. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. d. 3.3. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară. Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă.6. adeverinţe de elev sau student. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară. studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. c. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii.2000. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate. Ajutoarele sociale ocazionale.5. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent. Bursele de ajutor social se acordă. eventual. b. în cuantumul unei burse lunare de ajutor social.3. cursuri de zi. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor. ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar. 3. e. 3. pe propria răspundere. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare. care nu realizează venituri. completată şi semnată de către student.4. 4142 din 10.07. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie.1. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). după cum urmează: a. la cerere. c. 3. b. în limita fondurilor alocate. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul). Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie. care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. declaraţie tip de venituri. plasament familial.2. Pentru studenţii orfani. ale studentului (studentei). studenţilor orfani de un singur părinte. beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior. Respectând reglementările de la art. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. d. 3. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial.

solicitarea studentului. c. copil) sau în caz de deces al studentului(ei). certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate. b. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ. 7 . 3. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei.7. alte acte doveditoare privind veniturile familiei.8.9. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri. copie după certificatul de deces. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social. conform Declaraţiei tip de venituri. necăsătorit(ă). pe baza următoarelor acte: a. 3. soţie. 3.

Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii.1998. 4. 2. în limita fondurilor alocate. 4. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte. cursuri de zi. 4. copii după brevete. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective.4. nr. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat. 4. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. Se va avea în vedere. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4.3. b. 8 . bursa de performanţă ştiinţifică. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia). la nivelul instituţiei de învăţământ superior. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă.6. începând cu data atribuirii prin concurs.5. 4.1.00. c. anexa 2. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. cursuri de zi. pentru 12 luni consecutive. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. cu performanţe ştiinţifice. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului.) rezultatele obţinute. se acordă un număr de puncte.G. şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov. programe ale simpozioanelor. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. publicate în H. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă. Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. exemplar din lucrare etc. Bursele de performanţă se acordă studenţilor. Pentru obţinerea bursei de performanţă. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică. bursa de performanţă artistică.1. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate. 558/03.2.4. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome. Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. bursa de performanţă sportivă. cultural artistice sau sportive.

3.81 . Brevet de inovaţie 1.1. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 . Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1.9.4.1.60 9.8. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1.11.5.80 9. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1. Se punctează activităţile specifice următoare : a.13.14. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II.50 .9. 2.15. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9.2.12. Brevet de invenţie 1.2. Lucrări comunicate în ţară 1.9.10. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1.00 1. Lucrări comunicate în străinătate 1. Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1.2. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1.7.10.6.61 .ANEXA NR. Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic.

Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3. olimpic 100 puncte .Mondial.naţional 40 puncte .local 10 puncte e. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 .local 30 puncte c.naţional 30 puncte . Participare la campionat naţional universitar .Balcanic 50 puncte d. Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g.internaţional 50 puncte .Locul III 40 puncte . etc.1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv.Se punctează activităţile specifice următoare: a. Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b. Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f.Locul II 50 puncte . Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h.individual 50 puncte .eseu.2 . Publicarea unui articol intr-un cotidian .internaţional 50 puncte .Alte locuri 30 puncte c. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III. . Participare la competiţii de nivel internaţional .European 80 puncte .naţional 20 puncte . Organizarea de activităţi culturale la nivel . Participarea la activităţi culturale . 3.local 20 puncte d. Component al loturilor naţionale 50 puncte e.colectiv 40 puncte f.menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b.Locul I 60 puncte .internaţional 30 puncte . poezie. Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful