Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

fac parte reprezentaţi ai studenţilor. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament.studenţi şi agenţii economici sau bănci. 17. pot primi bursă socială de studiu. 15. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. 2 . 13. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. 14. 18. proporţional cu numărul de studenţi. Din această comisie. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). sau la altă facultate. Ca forma de sprijin material. La nivelul fiecărei facultăţi. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici. aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. prevăzute în prezentele precizări. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu. programate prin planul de învăţământ. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. 12. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. se constituie Comisia de acordare a burselor. cu aprobarea Consiliului facultăţii. Studenţii bursieri care. precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . din motive medicale. 16. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. precum şi de credite acordate de bănci.11. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. respectiv. pentru bursa socială. în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi.

Constantin DUGULEANA 3 . 20. studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. 21. Bursele sociale de studiu. 22. dr.2011. Ca o formă de sprijin material. plata bursei se sistează imediat. dr. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii. bursele de merit sau bursele de performanţă acordate. univ. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora.19. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin. ing. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. Răspunde Comisia de burse pe facultate. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere. Prof. Tot ca o formă de sprijin material. univ. Rector. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte. Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. întru-un cuantum de până la 15 lei/zi. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf.07. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar. la cantinele studenţeşti. în spiritul solidarităţii. să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale.

verificările. nr.2. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea. bursa de studiu se acordă prin concurs. cât şi la colocviile. b.S. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital.50 a numărului de credite în minus. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. De asemenea. să revizuiască bursele de studiu. respectiv în plus faţă de 30.3. Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar.4. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu. verificările. la începutul fiecărui semestru. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. la fel ca la masteratele postuniversitare. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii. 1. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. BURSE DE STUDIU 1. 1. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. în limita fondurilor alocate facultăţii. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. 1. 4 . în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate. Pentru studenţii de anul I. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice.6. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia. În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice.5. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H.2005). 1. să atribuie bursele de studiu. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent.1. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art. 1. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă. Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar.10. poate organiza un concurs pentru acordarea burselor. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7.1. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare). la începutul anului universitar. în limita fondurilor repartizate. colocviile.48/14. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. Bursele de studiu se atribuie. 1. proiectele programate în afara concediului medical.8 din prezentul regulament. în aceleaşi condiţii ca la punctul a.ANEXA NR. Pentru semestrul al doilea. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a.B.

2. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. Bursele de merit se atribuie.50 a numărului de credite în minus. respectiv în plus faţă de 30. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. să atribuie bursele de merit. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. 2. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează. 2. Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. să revizuiască bursele de merit.2. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. Bursele de merit se acordă. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele). în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. 2. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate. proiectele programate în afara concediului medical.1. la începutul anului universitar. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. colocviile. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. Studenţii orfani.4. verificările. b. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). BURSE DE MERIT 2. în fondurile alocate facultăţii. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. cât şi la colocviile. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus.3. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. verificările.5.2. 5 .

Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă. care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. plasament familial. în limita fondurilor alocate. d. Respectând reglementările de la art. c. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor. după cum urmează: a. eventual. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate. care nu realizează venituri. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent. 3. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară.2. 3. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. completată şi semnată de către student. la cerere. 3.4. 4142 din 10. ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. Ajutoarele sociale ocazionale. stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. d. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară.6. odată pe semestru). 3. Bursele sociale se acordă. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare. Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. 3. c. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat).3. beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior. în cuantumul unei burse lunare de ajutor social. celor proveniţi din casele de copii. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.07.3. Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3. ale studentului (studentei). cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul).1. studenţilor orfani de ambii părinţi care. b. copii în plasament familial (asistent maternal). Bursele de ajutor social se acordă. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective.1. studenţilor orfani de un singur părinte. declaraţie tip de venituri. se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. cursuri de zi. adeverinţe de elev sau student. e. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3. Pentru studenţii orfani. b.2000. pe propria răspundere. la 6 .5.

pe baza următoarelor acte: a. 7 . Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri.8. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social.9. certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului. c. copie după certificatul de deces. alte acte doveditoare privind veniturile familiei.solicitarea studentului. conform Declaraţiei tip de venituri. copil) sau în caz de deces al studentului(ei). 3. soţie. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate. 3. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. necăsătorit(ă). 3.7. b. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ.

cursuri de zi. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. 4.1. la nivelul instituţiei de învăţământ superior.) rezultatele obţinute. Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. 4. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. nr.4. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite.1. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate. Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome.4. bursa de performanţă ştiinţifică. în limita fondurilor alocate. 4. se acordă un număr de puncte. cu performanţe ştiinţifice. 2.5. 4. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat. c. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică. 558/03.00. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte. cultural artistice sau sportive.1998. Se va avea în vedere. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4. programe ale simpozioanelor. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia). 8 . cursuri de zi. şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a. Bursele de performanţă se acordă studenţilor. pentru 12 luni consecutive. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii. bursa de performanţă sportivă. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. bursa de performanţă artistică. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. exemplar din lucrare etc. b. 4.2. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică.3. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. anexa 2.G. Pentru obţinerea bursei de performanţă. copii după brevete. începând cu data atribuirii prin concurs.6. publicate în H.

ANEXA NR. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1. Brevet de invenţie 1.15.50 .12.4.7.2. 2.14.9.13. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 . Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic. Lucrări comunicate în ţară 1. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1.2. Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1.61 .3.2.5. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1.9.8.00 1.80 9.10.1.1. Lucrări comunicate în străinătate 1. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1.11. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1.81 . Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2.6. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1. Brevet de inovaţie 1.10. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9.60 9. Se punctează activităţile specifice următoare : a.9.

Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g.naţional 20 puncte .internaţional 50 puncte . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 .Locul I 60 puncte . Participare la competiţii de nivel internaţional .menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b. Organizarea de activităţi culturale la nivel . Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h.naţional 40 puncte .European 80 puncte .Se punctează activităţile specifice următoare: a.internaţional 50 puncte . olimpic 100 puncte . Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare .Locul II 50 puncte . Publicarea unui articol intr-un cotidian .local 20 puncte d. . etc.Mondial.internaţional 30 puncte . poezie. Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f. Component al loturilor naţionale 50 puncte e.Locul III 40 puncte .Alte locuri 30 puncte c.eseu.1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv.Balcanic 50 puncte d. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III. 3.colectiv 40 puncte f.local 30 puncte c.local 10 puncte e.naţional 30 puncte . Participarea la activităţi culturale .2 . Participare la campionat naţional universitar . Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3.individual 50 puncte .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful