Universitatea Transilvania din Braşov

Eroilor 29, 500036 Braşov; telefon şi fax: 0268 410 525, 0268 412 088; www.unitbv.ro

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
1. Studenţii de la cursurile de zi, licenţă sau master, pot primi, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Art. 223, al. 10, două categorii de burse: - burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei; - burse sociale de studiu, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 2. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, Al.10). 3. Cuantumul minim al burselor de performanţă sau de merit se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Consiliului de Administraţie. 4. Bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii (Legea 1/2011, Art. 12, al. 2) 5. Bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, art. 12, al./ 3) 6. Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse de performanţă sau de merit (Legea 1/2011, Art. 12, al. 4) 7. Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă către MECTS, prin contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9) 8. Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). 9. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (legea 1/2011, Art. 12, al. 3). 10. Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie, Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte reprezentaţi ai facultăţilor, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al universităţii. 1

studenţi şi agenţii economici sau bănci. Fondurile repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe ani de studiu. în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. 18. vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. proporţional cu numărul de studenţi. răspunderea împărţirii corecte a fondurilor pe specializări şi anii de studiu revenind Comisiei de burse pe facultate. 16. au primit prelungire de şcolarizare (repetare medicală). Studenţii bursieri care. Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de contract încheiat cu diverse unităţi economice. 17. sau la altă facultate. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot primi bursă de studiu sau de merit începând cu al doilea semestru al anului de studii în care au fost înmatriculaţi. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor de către Comisia de burse pe universitate.11. Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii. Ca forma de sprijin material. programate prin planul de învăţământ. bursă de merit sau bursă de performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale şi. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru a primi bursă. aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament. precum şi de credite acordate de bănci. Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor. Absolvenţii cu diplomă de licenţă / masterat care urmează un nou program de studiu pot beneficia de bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la specializarea respectivă. Răspunde Comisia de burse a facultăţii. fac parte reprezentaţi ai studenţilor. pot primi bursă socială de studiu. a proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite. Numărul total al anilor în care beneficiază de bursă nu trebuie să depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi la programul de studiu respectiv. au dreptul la bursă în anul în care îşi reiau activitatea. Studenţii creditaţi au dreptul la bursă socială de studiu. 15. 2 . Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract. Studenţii cu prelungirea duratei de şcolaritate nu pot primi bursă în anul pe care îl repetă. din motive medicale. 13. în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri. precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale sau burse de merit sau performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor). precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele două părţi . dar nu mai mult decât durata de şcolarizare prevăzută în Monitorul Oficial. Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu pot beneficia de bursă de performanţă sau de merit sau de bursă socială numai la unul dintre aceste programe. proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. La nivelul fiecărei facultăţi. cu aprobarea Consiliului facultăţii. Din această comisie. pentru bursa socială. Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi. 12. universitatea poate acorda studenţilor cazaţi în cămine reducerea taxei de cămin. cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici. prevăzute în prezentele precizări. fără a afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. 14. respectiv. bursă de merit sau de performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate. se constituie Comisia de acordare a burselor.

Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cazaţi în cămine şi care au o situaţie economică dificilă (venitul lunar pe membru de familie foarte mic) scutirea de la plata taxei de cămin. întru-un cuantum de până la 15 lei/zi. ing. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii. Bursele sociale de studiu.19. univ. Răspunde Comisia de burse pe facultate. pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate în parte. la cantinele studenţeşti. Ca o formă de sprijin material. Constantin DUGULEANA 3 . bursele de merit sau bursele de performanţă acordate.) Universitatea Transilvania poate acorda o masă gratuită pe zi. care trebuie să cunoască situaţia socială a fiecărui student cazat în cămin şi. 22.07. studenţi orfani de ambii părinţi sau ale căror familii obţin venituri foarte mici etc. în spiritul solidarităţii. studentul trebuind să restituire integral sumele deja primite ca bursă în semestrul respectiv. Răspunde Comisia de burse pe facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii. dr. 20. Un rol deosebit în acest proces revine Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţiei căminelor. dr.2011. Tot ca o formă de sprijin material. Dacă studentul se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar. să susţină ajutorarea acelora care se confruntă cu mari dificultăţi materiale. univ. Prof. Ion VIŞA Prorector cu activitatea studenţească Conf. plata bursei se sistează imediat. în termen de cel mult 15 zile de la depunerea acestora. pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii. Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva universităţii o durată minimă de cinci ani. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere. 21. pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare. Rector. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. Consiliul pentru probleme sociale studenţeşti va analiza fiecare caz în parte şi va decide în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 8.

48/14.6. bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu.8 din prezentul regulament. Pentru studenţii de anul I. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. bursa de studiu se acordă prin concurs. verificările. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. BURSE DE STUDIU 1. Bursele de studiu se atribuie.B. în limita fondurilor repartizate. în limita fondurilor alocate facultăţii. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. să atribuie bursele de studiu. pe baza criteriilor elaborate de către fiecare facultate (H.5. proiectele programate în afara concediului medical. până la acoperirea numărului de burse de studiu stabilit pentru facultatea respectivă.1. 4 . Îşi menţin bursa de studiu studenţii care au obţinut minim 225 de puncte valorice şi se încadrează. Acordarea unor noi burse de studiu este posibilă pentru studenţii integralişti. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. Criteriile de departajare prin concurs vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăţi.2005). nr. Pentru semestrul al doilea.50 a numărului de credite în minus. De asemenea. fără a se coborî sub limita de 450 puncte valorice. 1. poate organiza un concurs pentru acordarea burselor. ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.1. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. 1. Criteriile stabilite vor fi afişate la avizierele facultăţii şi pe site-ul acesteia. bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice. la fel ca la masteratele postuniversitare. b. cât şi la colocviile. verificările.3. bursa de studiu acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate.ANEXA NR.10. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. 1. la începutul anului universitar. În cazul în care Comisia de burse pe facultate constată că nu poate departaja studenţii de la masterul universitar pe baza mediei sau punctelor valorice. 1. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani sau provenind de la casele de copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea. să revizuiască bursele de studiu. 1. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare). în aceleaşi condiţii ca la punctul a. Pentru studenţii de la învăţământul de master postuniversitar. colocviile. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. Biroul Consiliul profesoral al facultăţii va aproba aceste criterii. 1. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. respectiv în plus faţă de 30. la începutul fiecărui semestru. studenţilor integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 7.4. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice.S.2. Pentru studenţii înscrişi la mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov se aplică prevederile Art. în numărul de burse de studiu ce pot fi acordate de facultate.

Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul total de burse alocat universităţii. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent. bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/ maternitate. Pentru planurile de învăţământ cu mai puţin. 2. cât şi la colocviile. şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent.2. 2. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi trebuie să hotărască alegerea uneia dintre cele două alternative şi să asigure informarea corespunzătoare a studenţilor prin afişarea la avizierul şi pe site-ul facultăţii a hotărârii luate. respectiv în plus faţă de 30. Bursele de merit se atribuie.3. în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă. să revizuiască bursele de merit. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia. în fondurile alocate facultăţii. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. verificările. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse de merit la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus.4. în aceleaşi condiţii ca la punctul a. verificările. până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii. Îşi menţin bursa de merit studenţii care au obţinut minim 282 de puncte valorice şi se încadrează. proiectele programate în afara concediului medical. Studenţii orfani. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. Bursele de merit se acordă. care au beneficiat pe primul semestru de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă. pot beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. b. respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. studenţilor integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice.1. facultăţile pot alege una dintre cele două variante de mai jos: a. Acordarea unor noi burse de merit este posibilă pentru studenţii integralişti. Condiţiile de puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii. la începutul anului universitar. în ordinea descrescătoare a punctelor valorice.2. Bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate.50 a numărului de credite în minus. proiectele din timpul primului semestru al anului universitar. 2. 5 . BURSE DE MERIT 2. 2. studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au promovat toate examenele). ca urmare a faptului că au fost internaţi în spital. să atribuie bursele de merit.5. colocviile.

Pentru studenţii orfani. Bursele de ajutor social se acordă.3.4. bursa socială se revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie. care nu realizează venituri. cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare. celor proveniţi din plasament familial şi celor care realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net pe tară. 3.2000. declaraţie tip de venituri. Ajutoarele sociale ocazionale. 3. completată şi semnată de către student. studenţilor orfani de ambii părinţi care. e. ţinându-se seama de întreaga activitatea a studentului pe parcursul anului universitar. se atribuie studenţilor orfani de ambii părinţi. 3. d. Bursele sociale se acordă. în limita fondurilor alocate. d.6. studenţilor de la programele de licenţă şi masterat universitar care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. 3. Termenul de depunere la facultate al acestor documente va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar. Respectând reglementările de la art. BURSE DE AJUTOR SOCIAL 3. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul primului semestru al anului universitar curent.07. cursuri de zi. ale studentului (studentei). 3.1. la cerere. beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite de învăţământul superior.1. studenţilor orfani de un singur părinte. în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie. Copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor. adeverinţe de elev sau student. ori o copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare.3. stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. plasament familial. în cuantumul unei burse lunare de ajutor social.2. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 25% din fondul total de burse alocat universităţii. 3. 4142 din 10. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social. copii în plasament familial (asistent maternal). Această categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o cerere însoţită de: a. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat). odată pe semestru).5. Cazurile sociale deosebite vor fi tratate cu prioritate. copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară. aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabilii fondul de burse sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi. c. celor proveniţi din casele de copii. pe propria răspundere. eventual. conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. b. la 6 . c. b. care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ şi au promovat toate examenele. după cum urmează: a. pentru cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale soţului sau soţiei (unde este cazul).

3.8. alte acte doveditoare privind veniturile familiei.9. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri. 3. copie după certificatul de deces. necăsătorit(ă). soţie. conform Declaraţiei tip de venituri. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. 3.solicitarea studentului. c. pe baza următoarelor acte: a. 7 . certificatul medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social. copil) sau în caz de deces al studentului(ei). pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate.7. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ. b.

Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat. b.5. nr. în limita fondurilor alocate.1. 8 . Contestaţiile se adresează Prorectoratului responsabil cu probleme social studenţeşti şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul facultăţii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. 558/03. începând cu data atribuirii prin concurs. programe ale simpozioanelor. se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. publicate în H. cu performanţe ştiinţifice. se acordă un număr de puncte. exemplar din lucrare etc. la nivelul instituţiei de învăţământ superior. inclusiv pe perioada vacanţei de vară. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică.00. 4. Pentru obţinerea bursei de performanţă. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi supus aprobării Biroului Consiliului facultăţii este 9. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minim de 150 puncte. Bursele de performanţă se acordă prin hotărâre a Biroului Consiliului facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior de bursă de performanţă. bursa de performanţă artistică. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. anexa 2. 4.3. c. atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite. cursuri de zi. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii.) rezultatele obţinute. pentru 12 luni consecutive.2. 4.G. Se va avea în vedere. copii după brevete. Bursele de performanţă se acordă studenţilor.1998. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia). bursa de performanţă sportivă. atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea cultural artistică. cultural artistice sau sportive. BURSE DE PERFORMANŢĂ 4. Bursele de performanţă acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi: a. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor. în ordinea descrescătoare a punctelor realizate. 4. studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta (cu documente: diplome. bursa de performanţă ştiinţifică.4. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat.4.1. Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. media obţinută în anul anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanţă. 4. cursuri de zi. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. 2.6. şi a criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov.

6. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară 1.10.1.9.14.9. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară 1.1.80 9.5.2.60 9. Premii la concursuri profesionale – internaţional premiul I premiul II premiul III menţiune – naţional premiul I premiul II premiul III menţiune – local premiul I premiul II premiul III menţiune 1. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale 1. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate 1.4.00 1. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel – internaţional premiul I 80 puncte premiul II 60 puncte premiul III 40 puncte menţiune 20 puncte – naţional premiul I 60 puncte premiul II 50 puncte premiul III 40 puncte 9 .8.15.13.11. Brevet de invenţie 1.50 . Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt : 9.7.2.9. Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale 1. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică 1. Brevet de inovaţie 1. Organizare de manifestări ştiinţifice locale 1.10.12. Lucrări comunicate în ţară 1.2. Punctaj pentru obţinerea a bursei de performanţă artistică 2. Lucrări comunicate în străinătate 1. Bursă în străinătate obţinută prin concurs 10 puncte 20 puncte 30 puncte 50 puncte 30 puncte 20 puncte 25 puncte 10 puncte 15 puncte 60 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 15 puncte 100 puncte 5 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 50 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 40 puncte 30 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 40 puncte II. Contract de cercetare ştiinţifică Punctajul şi distribuirea pe activităţi astfel: – culegere de date – prelucrarea datelor – elaborare sub tema proprie – tehnoredactare şi proiect – experimentare 1. 2. Se punctează activităţile specifice următoare : a.61 . Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate 1.ANEXA NR.3.81 . Bursa de performanţă artistică se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul cultural artistic.

individual 50 puncte . Publicarea unui articol intr-un cotidian .Locul III 40 puncte . 3.local 30 puncte c.colectiv 40 puncte f.local 10 puncte e.1 Bursa de performanţă sportivă se acordă pentru rezultatele de performanţă obţinute în domeniul sportiv.Alte locuri 30 puncte c.Locul II 50 puncte . Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă 3.internaţional 50 puncte .Balcanic 50 puncte d. etc. poezie.internaţional 30 puncte . Participarea la activităţi culturale . Participare la competiţii de nivel local Locul I 30 puncte Locul II 20 puncte Locul III 10 puncte f.2 . Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare . Component al loturilor naţionale 50 puncte e. Participare la activităţi sportive : individual 20 puncte formaţie 15 puncte h. Organizarea de activităţii sportive la nivel : Local 10 puncte Naţional 15 puncte Internaţional 20 puncte g.internaţional 50 puncte .Se punctează activităţile specifice următoare: a.Mondial. Participare la competiţii de nivel internaţional .naţional 40 puncte .eseu. Organizarea de activităţi culturale la nivel . Participare la campionat naţional universitar .Locul I 60 puncte .naţional 20 puncte . olimpic 100 puncte .naţional 30 puncte . . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 50 puncte III.local 20 puncte d. Participare la campionat naţional Divizia A 80 puncte Divizia B 60 puncte Alte divizii 40 puncte b.European 80 puncte . Bursă în străinătate obţinută prin concurs 40 puncte 10 .menţiune 10 puncte – local premiul I 40 puncte premiul II 30 puncte premiul III 20 puncte menţiune 10 puncte b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful