Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 3.

SISTEMUL FINANCIAR I RISCURILE ACESTUIA


3.1. Structura sistemului nanciar
Gradul de intermediere nanciar s-a restrns uor n anul 2010 pe fondul activit ii economice n sc dere i al tensiunilor din pie ele nanciare interna ionale. Institu iile de credit reprezint principala component a sectorului nanciar, iar expunerile acestora fa de institu ii nanciare din Romnia, precum i resursele atrase de la aceste institu ii nanciare sunt limitate i nu prezint risc semnicativ de contagiune direct n interiorul sistemului nanciar. Ponderea n PIB a activelor de inute i administrate de institu iile nanciare, care reprezint un indicator de evaluare a gradului de intermediere nanciar n economie, a sc zut uor n anul 2010, evolu ia cresc toare din anii anteriori ind ntrerupt de activitatea economic n sc dere i de tensiunile din pie ele nanciare interna ionale (Grac 3.1.).
Grac 3.1. Structura sistemului nanciar (pondere active nete n PIB) Grac 3.2. Evolu ia componentelor sistemului nanciar n perioada 2008-2010 (varia ii ale ponderilor sectoriale n total sistem)
Fonduri deschise de investi ii Societ i de investi ii financiare Fonduri de pensii private Societ i de asigurare Institu ii financiare nebancare 2008 2009 2010 Institu ii de credit

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

procente

institu ii de credit institu ii financiare nebancare societ i de asigurare fonduri de pensii private societ i de investi ii financiare fonduri deschise de investi ii

-5

-3

-1

1
puncte procentuale

Not : culoarea verde reprezint creterea ponderii sectorului n sistemul nanciar; culoarea roie reprezint sc derea ponderii sectorului n sistemul nanciar.

Sursa: BNR, CNVM, CSA, CSSPP, MFP

Sursa: BNR, CNVM, CSA, CSSPP, MFP

n ceea ce privete structura sistemului nanciar, se observ o diminuare a ponderii institu iilor nanciare nebancare n perioada 2008-2010, ntruct nivelul ridicat al riscului de neplat aferent portofoliului acestora a condus la restrngerea activit ii de creditare n acest sector i implicit la 20
BANCA NA IONAL A ROMNIEI

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

Tabel 3.1. Num rul institu iilor nanciare active n Romnia


sfrit de perioad 2008 Institu ii de credit Societ i de asigurare Brokeri de asigurare Fonduri de pensii private Fonduri deschise de investi ii Fonduri nchise de investi ii Societ i de investi ii nanciare (SIF) Societ i de servicii de investi ii nanciare Institu ii nanciare nebancare (Registrul general)10 Institu ii nanciare nebancare (Registrul de eviden ) Sursa: BNR, CNVM, CSA, CSSPP 43 44 459 23 54 5 66 238 4 513 2009 42 45 510 25 52 15 5 64 228 4 802 2010 42 43 567 22 58 18 5 55 207 5 009

3.2. Sectorul bancar 10


3.2.1. Evolu ii structurale
Sub aspectul num rului de institu ii de credit i al ac ionariatului, anul 2010 i primul semestru al anului 2011 nu aduc o situa ie sensibil modicat comparativ cu cea prezentat n ultimul Raport asupra stabilit ii nanciare. Gradul de concentrare a sistemului bancar romnesc, situat sub media UE, r mne moderat, cu o cretere mai pronun at n cazul depozitelor. Gradul de intermediere nanciar continu s se situeze sub valorile nregistrate de celelalte state membre ale UE. Pe parcursul anului 2010 i n primul semestru al anului 2011 nu au avut loc schimb ri semnicative n structura sectorului bancar romnesc11. n compara ie cu anul 2009, num rul institu iilor de credit a r mas constant. Din totalul de 40 de b nci cu capital majoritar privat, 26 (cu una mai mult dect n 2009) sunt cu capital str in, iar num rul sucursalelor b ncilor str ine s-a redus de la 10 la 9 (Tabel 3.2.).

10 11

Potrivit Legii nr. 93/2009 privind institu iile nanciare nebancare. n anul 2010, singura modicare n structura sistemului bancar romnesc a constat n nin area, n luna mai, a GE Garanti Bank SA i preluarea de c tre aceasta, prin transfer, a ntregii activit i a sucursalei din Romnia a Garanti Bank International N.V. Un num r de 24 de institu ii de credit din str in tate au noticat BNR inten ia de a oferi n mod direct servicii nanciare pe teritoriul Romniei.
BANCA NA IONAL A ROMNIEI

22

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

Tabel 3.2. Indicatori structurali ai sistemului bancar romnesc


sfrit de perioad 2003 Num r institu ii de credit Num r b nci cu capital majoritar privat Num r b nci cu capital majoritar str in, din care: sucursale ale b ncilor str ine Ponderea n total active a b ncilor cu capital majoritar privat (%) Ponderea n total active a b ncilor cu capital str in (%) Ponderea primelor cinci b nci n total active (%) Indicele Herndahl- Hirschmann (puncte) Sursa: BNR 39 36 29 8 2004 40 38 30 7 2005 40 38 30 6 2006 39 37 33 7 2007 42 40 36 10 2008 43 41 37 10 2009 42 40 35 10 2010 42 40 35 9 S1 2011 42 40 35 9

62,5 58,2 63,9

93,1 62,1 59,2

94 62,2 58,8 1 124

94,5 88,6 60,3

94,7 88 56,3

94,6 88,2 54,3 926

92,5 85,3 52,4 857

92,4 85,0 52,7 871

93,1 85,4 53,6 895

1 264 1 120

1 171 1 046

Similar anului 2009, pe parcursul lui 2010 i n primul semestru din 2011, b ncile cu capital austriac au continuat s de in n activul agregat cea mai mare cot de pia (38,8 la sut ), ind urmate de cele cu capital grecesc (15,5 la sut ). Capitalul grecesc r mne majoritar (30 la sut ) n rndul b ncilor cu capital str in, situat ns pe un trend descresc tor (Grac 3.4.). Acelai trend este urmat i de reprezentantele capitalului austriac (21 la sut ) i francez (4,3 la sut ). Ponderea capitalului olandez n total capital str in a nregistrat o cretere semnicativ pe parcursul anului 2010 (pn la 15 la sut ), datorit supliment rilor efectuate cu ocazia nin rii n luna mai 2010 a lialei GE Garanti Bank S.A.
Grac 3.4. Ponderea capitalului social al institu iilor de credit n total capital str in i cota de pia a acestora n func ie de ara de origine
40 35 30 25 20 15 10 5
2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 2008 2009 2010 S1 2011 Grecia Austria Olanda Ungaria Fran a Portugalia Italia Cipru BERD Israel Germania SUA Alte ri

procente
ponderea capitalului n total capital str in cota de pia

Sursa: BNR

Continuarea declinului economic i n anul 2010 a stimulat tendin a de reducere a cheltuielilor, manifestat de c tre b nci, prin restrngerea re elei teritoriale cu 225 unit i i a num rului de salaria i cu 1 145; n primul semestru al anului 2011 reducerea a fost mult mai lent (Grac 3.5.).
RAPORT ASUPRA STABILIT II FINANCIARE 2011

23

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

Din perspectiva num rului de unit i teritoriale, dar i a num rului de institu ii de credit la 100 000 de locuitori, sistemul bancar din Romnia continu s se situeze sub media european (Grac 3.6.).
Grac 3.5. Evolu ia num rului de unit i i a Grac 3.6. Num rul de institu ii de credit i de num rului de salaria i pe sistem bancar unit i teritoriale la 100 000 locuitori (compara ie interna ional )
6 800 6 600 6 400 6 200 6 000 5 800 5 600
num r total de unit i

unit i

mii salaria i

78 76 74 72 70 68 66

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Belgia Bulgaria Cehia Grecia Fran a Italia Ungaria Olanda Austria Polonia Slovenia Slovacia Media UE27 Romnia 2008 Romnia 2009 Romnia 2010 Romnia 2011 S1
total unit i teritoriale la 100 000 locuitori institu ii de credit la 100 000 locuitori (scala din dreapta)

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

5 400 5 200 dec.2007 dec.2008 iun.2009 mar.2009

num r total de salaria i (scala din dreapta)

64 62 iun.2011

dec.2009

Sursa: BNR

mar.2010

dec.2010

iun.2010

sep.2009

sep.2010

Sursa: BNR, BCE Statistical Data Warehouse

Gradul de intermediere nanciar , calculat pe baza ponderii activelor, creditelor i a depozitelor n PIB12 ale b ncilor care i desf oar activitatea pe teritoriul Romniei, continu s se situeze mult sub media UE i chiar sub valorile nregistrate de celelalte noi state membre (Grac 3.7.).
Grac 3.7. Gradul de intermediere nanciar (compara ie interna ional )
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Polonia Slovenia Italia Slovacia Bulgaria Belgia Fran a Romnia 2008 Romnia 2009 Romnia 2010 Ungaria Olanda Cehia Grecia Austria Media UE27 procente
active/PIB credite/PIB depozite/PIB

Sursa: BNR, BCE


12

Sursa utilizat pentru determinarea gradului de intermediere nanciar o constituie statisticile monetare: BCE Statistical Data Warehouse.
BANCA NA IONAL A ROMNIEI

24

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

3.2.2. Evolu ii la nivelul bilan ului agregat al institu iilor de credit


De la data public rii ultimului Raport asupra stabilit ii nanciare, activul bilan ier agregat s-a redus n termeni reali, n principal pe seama accentu rii contrac iei activit ii de creditare, n linie cu continuarea procesului de dezintermediere n numeroase economii ale lumii. Evolu ia creditelor reect creterea pruden ei att pe partea cererii, ct i pe cea a ofertei. Reculul creditelor acordate popula iei a fost mai amplu dect cel nregistrat la nivelul companiilor, sugernd accentuarea procesului de dezintermediere nanciar la nivelul acestei categorii de clien i. Baza de depozite atrase de la popula ie i-a men inut tendin a descendent ; diminuarea a fost contrabalansat par ial de infuziile de capital efectuate de ac ionarii b ncilor. Finan area activelor pe termen lung cu resurse atrase pe termen scurt r mne o vulnerabilitate a sectorului bancar. 3.2.2.1. Dinamica activelor bancare Analiza activului bilan ier agregat a conrmat tendin ele identicate n Raportul precedent: (i) temperarea activit ii bancare, n principal ca urmare a restrngerii activit ii de creditare; (ii) creterea expunerii fa de sectorul guvernamental i (iii) diminuarea soldului plasamentelor institu iilor de credit la banca central , n principal ca efect al reducerii rezervelor minime obligatorii. Dinamica activului bilan ier agregat s-a men inut negativ n termeni reali pe parcursul ntregii perioade analizate13. Evolu ia a fost imprimat , n mare parte, de persisten a procesului de dezintermediere (varia ia anual real a soldului creditului acordat sectorului privat s-a adncit n teritoriul negativ, nregistrnd -3,0 la sut n 2010 i respectiv -6,1 la sut n iunie 2011); o contribu ie a revenit i acceler rii ratei anuale a ina iei n cea de-a doua jum tate a intervalului, ca urmare a efectelor de runda nti ale major rii cotei standard a TVA, precum i a efectului statistic al modic rii cursului de schimb leu/euro. Din perspectiva structurii (Tabel 3.3.), volumul crean elor asupra sectorului nebancar autohton a r mas preponderent, concentrnd 72,5 la sut din totalul activelor bancare la nele lunii iunie 2011. Tabel 3.3. Structura activelor institu iilor de credit care opereaz n Romnia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 mar. 97,1 15,9 12,9 70,4 14,2 28,5 27,7 10,8 2,9 2010 iun. 98,0 16,2 13,8 71,1 14,1 28,8 28,2 10,7 2,0 2010 sep. 97,6 15,6 13,2 71,1 14,5 28,7 27,9 10,9 2,4 procente n total activ 2010 2011 2011 dec. mar. iun. 97,3 16,5 14,2 70,4 15,8 28,0 26,6 10,4 2,7 97,3 15,2 13,1 71,2 16,3 28,5 26,4 10,9 2,7 97,5 13,9 11,8 72,5 17,1 29,0 26,4 11,1 2,5

Active interne, din care: 96,5 97,4 98,3 98,5 96,9 Crean e asupra BNR i inst. de credit, 40,0 34,9 28,8 23,8 18,6 din care: crean e asupra BNR 37,5 31,3 24,9 21,8 15,7 Crean e asupra sectorului nebancar autohton, din care: 48,5 54,8 61,2 63,4 67,5 crean e asupra sectorului guvernamental 1,9 1,6 3,7 5,0 12,7 crean e asupra corpora iilor 30,2 30,8 29,9 29,2 27,3 crean e asupra popula iei 16,4 22,4 27,6 29,2 27,5 Alte active 8,0 7,7 8,3 11,3 10,8 Active externe 3,5 2,6 1,7 1,5 3,1 Sursa: BNR Bilan ul monetar agregat al institu iilor de credit
13

Varia ia anual n termeni reali a activului bilan ier agregat a fost de -4 la sut la valoare net , respectiv de circa -2 la sut la valoare brut n anul 2010 i de aproape -5 la sut , respectiv -3 la sut n iunie 2011.
BANCA NA IONAL A ROMNIEI

26

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

Comparativ cu perioada similar a anului anterior, creterea ponderii soldului crean elor asupra sectorului nebancar autohton cu 1,4 puncte procentuale la nele lunii iunie 2011 s-a datorat exclusiv segmentului guvernamental (+3 puncte procentuale, pn la 17,1 la sut ). Crean ele guvernamentale i-au men inut dinamica real pozitiv , n termeni anuali, pe ntreaga perioad analizat (36,1 la sut n iunie 2010, respectiv 21,4 la sut n decembrie 2010 i 17,1 la sut n iunie 2011), mult mai temperat , ns , fa de perioada de debut al crizei n Romnia (214,5 la sut n iunie 2009, respectiv 159,1 la sut n decembrie 2009). Evolu ia a fost inuen at de intensicarea riscurilor asociate att companiilor, ct i popula iei, afectnd att cererea, ct i oferta de credit, dar i de creterea necesit ilor de nan are ale guvernului, ndeosebi n prima parte a perioadei analizate. Ponderea celorlalte dou segmente ale sectorului nebancar autohton (companii i popula ie) a consemnat varia ii mixte n structura activului bilan ier, ns de mic amplitudine: crean ele asupra companiilor au oscilat marginal n jurul valorii de 29 la sut , n timp ce crean ele asupra popula iei i-au redus propor ia fa de aceeai perioad a anului anterior (cu 1,8 puncte procentuale, pn la 26,4 la sut la nele lunii iunie 2011). Modic rile s-au produs n contextul n care: (i) contrac ia anual , n termeni reali, a creditelor acordate companiilor a fost nesemnicativ n anul 2010 (-0,4 la sut ), accentundu-se ns n iunie 2011 (-2,7 la sut ), iar (ii) sc derea anual n termeni reali a soldului creditelor acordate popula iei a fost mai pronun at (-5,6 la sut , respectiv -9,5 la sut ). Dinamica segmentului popula iei a fost afectat , n mare parte, de accentuarea tendin ei descendente a creditului de consum14, dar i de ncetinirea ritmului de cretere a creditului ipotecar, posibil i ca efect al ntreruperii temporare a programului guvernamental Prima cas . Din punct de vedere al monedei de denominare a creditelor acordate sectorului privat, componenta n valut a r mas preponderent (62,9 la sut ), n condi iile n care valorile ritmurilor anuale de cretere au r mas pozitive, pe un trend, ns , descendent (exprimat n euro, creditul n valut s-a majorat n termeni anuali cu 8,3 la sut n 2010 i cu 4,8 la sut n iunie 2011). Soldul creditelor acordate n lei a continuat s se restrng (-10,1 la sut , respectiv -6,5 la sut , varia ie anual n termeni reali la ambele momente de referin ), declinul ind mai puternic pe segmentul popula iei. Din perspectiva scaden ei, activitatea de creditare s-a restrns n termeni reali pe toate tipurile de credite, mai pronun at n cazul creditelor pe termen scurt; inuen a acestor varia ii asupra ponderilor de inute de cele trei categorii n totalul portofoliului de credite a fost marginal . Astfel, la nele lunii iunie 2011, creditele acordate pe termen lung r mn dominante (57 la sut ), creditele acordate pe termen scurt i mediu nregistrnd ponderi relativ apropiate (de circa 21 la sut ). Pentru ultimele dou luni ale semestrului I 2011 se poate vorbi de o relativ revigorare a activit ii de creditare, sugerat de intrarea n teritoriu pozitiv a varia iilor lunare ale soldului creditului acordat sectorului privat, ca efect al major rii volumului creditelor noi. Posibilii factori favorizan i ai acestei evolu ii au fost: (i) reducerea ratelor de dobnd aferente creditelor noi n lei; (ii) uoara relaxare a standardelor de creditare15 i (iii) relativa mbun t ire a percep iei privind redresarea economic . O alt modicare semnicativ n structura activului bilan ier agregat a fost consemnat la nivelul crean elor asupra b ncii centrale i asupra institu iilor de credit, care au sc zut cu 2,3 puncte
Restrngerea creditului de consum a fost mai sever n a doua parte a anului 2010, pe fondul: (i) accentu rii reducerii venitului salarial, inclusiv prin ajustarea cu 25 la sut a salariilor din sectorul public ncepnd cu luna iulie, (ii) men inerii perspectivelor nefavorabile privind locurile de munc i (iii) creterii ratelor de dobnd la creditele noi, n principal ca urmare a major rii marjelor practicate de b nci n urma aplic rii OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. 15 Potrivit Sondajului BNR privind creditarea companiilor nenanciare i a popula iei din luna mai 2011, unele dintre condi iile de creditare au devenit mai pu in restrictive ncepnd cu prima parte a anului 2011.
RAPORT ASUPRA STABILIT II FINANCIARE 2011
14

27

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

procentuale la nele lunii iunie 2011 fa de iunie 2010, pn la 13,9 la sut ; descreterea a fost dat de crean ele asupra b ncii centrale (-2 puncte procentuale, pn la 11,8 la sut ), a c ror dinamic anual real s-a men inut n teritoriu negativ pe ntreaga perioad analizat (-30,6 la sut n iunie 2010, respectiv -12,0 la sut n decembrie 2010 i -17,3 la sut n iunie 2011). Evolu ia plasamentelor la banca central a fost n principal consecin a diminu rii volumului rezervelor minime obligatorii, pe fondul restrngerii bazei de nan are a institu iilor de credit i al reducerii nivelului ratei RMO. Cu toate acestea, ponderea disponibilit ilor la banca central continu s e semnicativ i reprezint o caracteristic important a b ncilor din Romnia, inclusiv a celor cu capital str in, reectnd, n principal, cerin ele de natur pruden ial privind rezervele minime obligatorii.

3.2.2.2. Evolu ia surselor de nan are proprii, atrase i mprumutate


Analiza n dinamic a pasivului bilan ier agregat a relevat urm toarele tendin e: i) plasarea pe un palier negativ, n termeni reali, a dinamicii aferente soldului depozitelor atrase de la companii i popula ie ncepnd cu luna iulie 2010, pentru prima dat n ultimii zece ani; ii) persisten a nan rii pe termen scurt; iii) men inerea dependen ei fa de nan area extern la niveluri relativ ridicate; iv) majorarea surselor proprii prin infuzii de capital efectuate de ac ionarii institu iilor de credit. Dinamica anual real a depozitelor atrase de la companii i popula ie a continuat s e negativ (-2,0 la sut n anul 2010, respectiv -5,0 la sut la sfritul lunii iunie 2011), n contextul: (i) sc derii veniturilor, (ii) men inerii unui grad ridicat de ndatorare n cazul popula iei n poda reducerii n termeni reali a stocului de credite acordate acestui segment al clientelei bancare i (iii) creterii interesului pentru titlurile de stat. Tendin a de restrngere a depozitelor a fost vizibil n cazul ambelor categorii de clien i, mai pronun at n cazul companiilor (-6,7 la sut fa de -3,9 la sut n cazul popula iei, varia ii anuale reale la iunie 2011). Cu toate acestea, ponderea acestor depozite n totalul pasivelor bancare (Tabel 3.4.) a r mas semnicativ , uctund n jurul valorii de 46 la sut . Tabel 3.4. Structura pasivelor institu iilor de credit care opereaz n Romnia
2005 Pasive interne, din care: depozite interbancare depozite atrase de la sectorul guvernamental depozite atrase de la companii i de la popula ie capital i rezerve 79,1 2006 77,5 2007 71,7 2008 69,3 2009 73,7 procente n total pasiv 2010 2010 2010 2010 2011 2011 mar. iun. sep. dec. mar. iun. 73,5 73,0 73,6 73,1 73,2 72,8

2,5 3,5 57,5 12,2 3,4 20,9

3,6 3,1 55,0 11,8 4,0 22,5

3,8 2,9 49,7 9,9 5,4 28,3

2,1 3,1 44,6 10,7 8,8 30,7

5,4 2,1 46,0 12,1 8,1 26,3

2,9 2,1 47,1 13,3 8,1 26,5

2,4 2,3 45,9 13,7 8,7 27,0

2,5 2,2 46,2 14,5 8,2 26,4

3,4 1,7 46,2 14,3 7,5 26,9

2,5 2,5 46,1 15,1 7,8 26,8

2,6 1,6 45,2 15,1 8,3 27,2

alte pasive Pasive externe

Sursa: BNR Bilan ul monetar agregat al institu iilor de credit

28

BANCA NA IONAL A ROMNIEI

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

Resursele atrase cu scaden e pn la un an (Grac 3.10.) continu s e preponderente n cazul clien ilor reziden i, men inndu-se, astfel, necorelarea pe maturit i a activelor i pasivelor. Depozitele atrase de la clien ii nereziden i sunt predominante pe termen mediu i lung.
Grac 3.10. Ponderea n pasiv a depozitelor atrase de la reziden i (companii i popula ie) i nereziden i, pe scaden e
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 procente

dec.2010

dec.2008

dec.2009

iun.2009

iun.2010

mar.2009

sep.2009

mar.2010

sep.2010

pondere depozite nereziden i termen scurt pondere depozite reziden i termen scurt

pondere depozite nereziden i termen mediu i lung pondere depozite reziden i termen mediu i lung

Sursa: BNR

Dinamica anual real aferent soldului pasivelor externe s-a diminuat marginal (-0,5 la sut ) n 2010, accentundu-se n iunie 2011 (-2,8 la sut ). n structura bazei externe de nan are, pozi ia dominant revine n continuare resurselor atrase de la b ncile-mam (84,3 la sut ), ndeosebi cu scaden e majoritar de peste un an. Ca pondere n totalul bilan ier, pasivele externe au oscilat uor n jurul valorii de 27 la sut . Pe ntreaga perioad analizat , institu iile de credit au continuat s -i consolideze baza de capital (capitalul social s-a majorat n termeni reali cu 9,1 la sut n cursul anului 2010, respectiv cu 4,2 la sut n primul semestru din 2011). Aporturile noi de capital au fost efectuate de ac ionarii institu iilor de credit, n cea mai mare parte la solicitarea b ncii centrale, n principal pentru consolidarea solvabilit ii n vederea contracar rii efectelor asociate deterior rii calit ii portofoliului de credite.

3.2.3. Adecvarea capitalului


Capitalizarea b ncilor romneti r mne confortabil (14,2 la sut n iunie 2011, fa de 14,7 la sut n decembrie 2009 i 15 la sut n decembrie 2010), asigurnd condi ii bune pentru ndeplinirea cerin elor suplimentare de capital Basel III. Cumulul de factori care au asigurat stabilitatea sistemului bancar romnesc include m surile adoptate de banca central n vederea creterii capacit ii institu iilor de credit de a rezista la ocurile provenind din zona economic , ndeplinirea angajamentelor asumate de b ncile mam ale principalelor nou subsidiare cu activitate n Romnia de a furniza ex ante capital suplimentar, precum i manifestarea unei pruden e crescute n activitatea de creditare. n perioada urm toare, provoc rile pot generate de necesitatea schimb rii modelului de activitate al b ncilor n condi iile unui mediu concuren ial, dar i de modalitatea de implementare a noului cadru de reglementare Basel III.
RAPORT ASUPRA STABILIT II FINANCIARE 2011

mar.2011

iun.2011

29