Sunteți pe pagina 1din 50

UNIVERSITATEALUCIANBLAGASIBIU

FACULTATEADETIINEECONOMICE DEPARTAMENTULDOCTORATE

REZUMATUL TEZEI DEDOCTORAT

MANAGEMENTULPERFORMAEIBANCARE realitiicerine

C Pr

Conductortiinific, Prof.univ.dr. D.H.C.Ioan BOGDAN

Doctorand, LigiaGabrielaMARIAN

Sibiu2011

UNIVERSITATEALUCIANBLAGASIBIU
FACULTATEADETIINEECONOMICE DEPARTAMENTULDOCTORATE

REZUMATULTEZEIDEDOCTORAT

MANAGEMENTULPERFORMAEIBANCARE realitiicerine

C Pr

Conductortiinific, Prof.univ.dr. D.H.C.Ioan BOGDAN

Doctorand, LigiaGabrielaMARIAN

Sibiu2011

Motto: Haosul,risculiincertitudineareprezintacumstarea normalaindustriilor,pieeloricompaniilor. Turbulena este noua normalitate, ntrerupt de izbucniriperiodiceiintermitentedeprosperitateideclin inclusiv perioade prelungite de declin, care echivaleaz cu recesiuneichiardepresiune.Iarturbulenaaredouefecte majoreunulestevulnerabilitatea,mpotrivacreiafirmele aunevoiedeoplatodefensiv,cellalt,esteoportunitatea, caretrebuieexploatate. Vremurile grele sunt potrivnice pentru muli i favorabilepentruciva.
Chaotics.Managementimarketingneraturbulenelor
PhilipKotler,JohnA.Caslione

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

CUPRINS
INTRODUCERE.............................................................................................................7

PARTEAI CONCEPTULDEPERFORMANBANCARIROLULLUIN MANAGEMENTULMODERN CAPITOLULI CONCEPTULDEPERFORMANBANCAR ntrerealitiicerine............................................................................... 23


1.1.Conceptulgeneraldeperformannmanagementispecificitatealuinsistemul bancarnlumeacontemporan .....................................................................................24 1.1.1.Ctevaopiniialeunorspecialitiprivinddefinireaperformanei .................25 1.2.Componentelegeneralealemanagementuluiimplicatenmanagementul performaneibancare ....................................................................................................31 1.2.1.PrincipalelecomponentealeManagementuluiGeneral ..............................31 1.3.Realitiicerineprivinddefinireaimonitorizareaperformanein managementinspecialnperformanapersonaluluibancar ..................................36 1.3.1.Funciilemanagementuluiperformaneiangajailor.....................................38

CAPITOLULII CONCEPTULDEPERFORMANBANCARDINPERSPECTIVA CONCLUZIILORREZULTATEDINCRIZAECONOMICO FINANCIARMONDIALACTUAL................................................. 42


2.1.Performanabancarsubspectrulcrizei economicofinanciaremondiale ..................................................................................44 2.1.1.Opiniileunorspecialitidesprecrizaeconomicofinanciarmondial actuale..................................................................................................................48 2.1.2.Greelilecareaudeterminatiamplificatcriza ...........................................50 2.1.3.Realitialecrizeiiconcluziileprincipaledesprinse ..................................53 2.2.Principalelepersonalitialevieiibancareromneti,perealizrilecrorasa clditperformanabancar,cabazdestudiupentruieireadincriziprevenirea unorasemeneaderapaje ................................................................................................54 2.2.1.IstoriculnfiinriiBnciiNaionaleaRomniei .........................................54 2.2.2.Repereistoricealeperformanelorprofesionaleaicelormaiimportani guverantoripecareiaavutBancaNaionalaRomniei .....................................55

CAPITOLULIII CONCEPTULDEPERFORMANBANCARDINPERSPECTIVA NOILOREVOLUIIALESISTEMULUIBANCARIALE MANIFESTRIIRISCULUIBANCAR ................................................. 63


5

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine 3.1.Performanabancarntretradiieimodernitate ...............................................63 3.2.Evoluiasistemuluibancardinperspectivaperformaneibancare.......................63 3.3.Mutaiinfunciileirolulsistemuluibancarromnescdinperspectiva performaneibancare ....................................................................................................66 3.3.1.Funciilesistemuluibancarromnescsubimpactulperformanei ................68 3.3.2.Rolulsistemuluibancarromnescdinperspectivaperformanei bancare.....69 3.4.Performanabancardinperspectivaeconomiei,organizaieiia managementuluibazatpecunotine ............................................................................71 3.4.1.Organizaiaviitorului,nouaeracunotineloriimpactulei n managementulperformaneibancare ....................................................................71 3.4.2.Organizaiabazatpecunotineicaracteristicileei ..................................73 3.5.Managementulbazatpecunotinedin perspectiva performaneibancare ....................................................................................................76 3.5.1.Principiilemanagementuluibazatpecunotine ..........................................77 3.5.2.Funciilemanagementuluibazatpecunotine ............................................79 3.6. Performanabancarimanagementulrisculuibancarncontextulcrizei economicefinanciaremondiale...................................................................................81 3.6.1.Tipologiariscurilorbancare ........................................................................82 3.6.2.Principiiledeghidarepentruaputeapreveniriscul .....................................90

CAPITOLULIV PERFORMANABANCARDINPERSPECTIVATENDINELOR NMANAGEMENTULORGANIZAIEIVIITORULUI ..................... 93


4.1.Impactulmutaiilororganizaieiviitoruluinmanagementulbancar ..................94 4.2.Alteopiniialeunorpersonalitidenotorietatemondialprivindrolul managementuluinlumeacontemporan .....................................................................97 4.3.Opiniialespecialitilordenotorietatemondialprivindonouopticn utilizarearesurselor ....................................................................................................100 4.3.1.Aspectealeuneinoiopticiprivindresurseleumane ..................................101 4.3.2.Resurseleinformaionale,suportulformriiiutilizriicunotinelor ........101 4.3.3.Resurseletehnicomateriale .....................................................................103 4.3.4.Resurselefinanciare .................................................................................103 4.3.5.TehnicaPareto,oorientaremodernnalocarearesurselor .......................104 4.3.6.Opiniialereputatuluispecialistnmanagement,PeterDruker privind alocarearesurselor..............................................................................................105 4.4. Unelemutaiisemnificativensistemulbancar,derivatedinimpactulmutaiilor previzibilenorganizaiaviitorului .............................................................................106 4.4.1.Imagineaicredibilitateabncilor temeliapecaresecldeteperformana bancar...............................................................................................................106 4.4.2.Specializarea,comportamentuliperformanabancar .............................107

CAPITOLULV CONCLUZIIPARIALEICONTRIBUIIPERSONALE ............ 112

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

PARTEAaIIa CERINEISOLUIIPENTRUPROMOVAREA PERFORMANELORBANCARENCONTEXTULTENDINELOR CARESECONTUREAZINMANAGEMENTULORGANIZAIEI VIITORULUI CAPITOLULVI LUMEAVIITORULUIOLUMEAPERFORMANEI ................... 115


6.1.Performanabancardinperspectivaschimbriiicerineledeperformanpe careleimpune .............................................................................................................116 6.1.1.Spreunnoutipdeorganizaiebancardinperspectivaschimbrii ............118 6.1.2.Factoriimotivaionaliceacioneazasupraoamenilornprocesul schimbrii...........................................................................................................122 6.2.Orientareactreclientiperformanelemanagementuluirelaiilorcuclienii 124 6.3.Performanabancariperformanelepecaretrebuiesleobinpersonalul bncilor,beneficiinddecerineleorganizaieiviitorului ...........................................127 6.3.1.Definireaconceptuluidecapitaldecunotineiimpactulluiasupra performaneibancare ..........................................................................................128 6.3.2.Tipologiacunotinelorimplicatenperformaneleresurselor umane.................................................................................................................129

CAPITOLULVII ALTEELEMENTESPECIFICEALEPERFORMANEI BANCARE............................................................................................... 133


7.1. Relaiadintreperformanabancariperformaneleintegrriinsistemul bancarinternaionalizat..............................................................................................134 7.1.1.CadruljuridicalfuncionriiSistemuluiBancarInternaional(S.B.I.).......136 7.1.2.Standardardizareareglementrilorbancareeuropene.................................136 7.2.Standardizareareglementrilorbancareinternaionaleprinconvenia delaBasel.....................................................................................................................138 7.2.1.PrincipaleleprevederialeConvenieidelaBaselreferitoarelaadecvarea capitalului...........................................................................................................141 7.3.Performanabancarsubspectrulglobalizriiafacerilor..................................144 7.3.1.Factoriiprincipalicareaucontribuitlacretereagraduluideglobalizare .146 7.3.2.Evoluiasistemuluibancariariscuriloraferentencontextulglobalizrii afacerilor ............................................................................................................147 7.3.3.Elementespecificealemediuluibancardinperspectivaperformanei bancare...............................................................................................................149 7.3.4.Influenaglobalizriiasuprastabilitiisistemuluibancar..........................150 7.4.Performanabancarirolulproduseloriserviciilorbancarenrealizarea acesteia.........................................................................................................................151 7.4.1.Caracteristicileproduseloriserviciilorbancare .......................................152 7.4.2.Produsebancarecarepotcreaperforman...............................................154 7.4.3.Dezvoltareaserviciilorbancareperformante .............................................160 7.5.Uneletipurinoidesistemebancareperformante ................................................164 7.5.1.Lumeacompaniilorvirtuale ......................................................................164 7

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine 7.5.2.Abordrimoderneasupradomeniuluicompaniilorvirtuale ......................165 7.5.3.Bancavirtual...........................................................................................165 7.5.4.Clusterul ...................................................................................................167

CAPITOLULVIII RELAIABANCCLIENTDINPERSPECTIVA PERFORMANELORBANCARE ...................................................... 170


8.1.Performanelecaretrebuierealizatenparteneriatuluibancclientdin perspectivaperformaneibancare...............................................................................171 8.1.1.Caracteristicigeneralealerelaieibancclient .......................................171 8.1.2.Tipurideclieni ........................................................................................172 8.1.3.Fidelizareaclientului finalizareaconceptuluide performanbancar ...........................................................................................173 8.2.Relaiantrecomunicareabancclientiperformanabancar .......................177 8.2.1.Tipuridecomunicare ................................................................................177 8.2.2.Unelerealitiicerinealecomunicriibancaredin aceastperspectiv .............................................................................................179 8.2.3.Reeauabancarirelaiabancclient,factor deobinereal performanei .......................................................................................................180 8.3.Necesitateatranspareneibancarefactordeeticbancar ..............................183 8.3.1.Voceaclientului(Voiceofcustomer)factorde competitivitatebancar.......................................................................................184 8.3.2.Adugareadevaloarepentruclieniprinmanagementulidentificriii satisfaceriicerineloracestora.............................................................................187 8.4.Altemutaiinobinereaperformaneibancarenrelaiabanc client,n contextulschimbriistrategiilorpieeibancare ........................................................188 8.4.1.Strategiideschimbarenactivitateabncilor ..........................................188 8.4.2.Structuriorganizatoriceorientatespreclient.............................................191

CAPITOLULIX PERFORMANABANCARIDEPENDENAEI FUNDAMENTALDEPERFORMANAMANAGEMENTULUI RESURSELORUMANE ......................................................................... 196


9.1.Resursaumanprincipalaresursstrategicnmanagementulbancar .........197 9.2.Investiianresurseleumane unadintrecelemaiimportanteinvestiii strategicedariceamairiscant.................................................................................198 9.2.1.Selectarea,formareaidezvoltareapersonaluluipecriteriideperforman199 9.2.2.Cerinedeselecie,formareidezvoltareapersonalului............................199 9.3.Modalitideevaluareapersonaluluidinperspectivarealizriiperformanei bancare .........................................................................................................................201 9.3.1.Importanaevaluriinrealizareaperformanei .........................................203 9.3.2Uneleproblemecucareseconfruntbncilenmanagementulresurselor umane.................................................................................................................205 9.4.Ctreocarierbancarabordatdinamic,attdinperspectivaintereselor bncii,ctmaialesdinperspectivaangajatului,pefondulrealizriiconceptuluide performanbancar ..................................................................................................206 9.4.1.Unelemodalitideobinereaperformaneiresurselorumane..................206 8

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine 9.4.2.Motivareapersonalului componentaobineriiperformanei bancare...............................................................................................................212 9.4.3.Centralizarea/descentralizareaactivitiibancarecainstrumentde promovareaperformanei...................................................................................214 9.4.4.Artadelegrii,reducereantreruperilor,colaborareacualtedepartamente.215

CAPITOLULX SISTEMULINFORMAIONALIROLULLUINOBINEREAI PROMOVAREAPERFORMANEIBANCARE ................................ 221


10.1.Rolulsistemuluiinformaionalnmanagementulmodern ...............................222 10.1.1.Componentelesistemuluiinformaional ..................................................222 10.2.2.Funciilesistemuluiinformaional ...........................................................223 10.2.Tendinenmodernizareasistemelorinformaionalmanagerialenscopul promovriiperformaneingeneraliaperformaneibancarenspecial ................225 10.2.1.Uneleopiniialespecialitilorprivindevoluiasistemului informaional......................................................................................................225 10.2.2.Principaleletendinenfuncionareasistemuluiinformaional managerial..........................................................................................................226 10.3.Specificitateasistemuluiinformaionalbancar iimportanaeinpromovarea performanei.................................................................................................................231 10.3.1.Biroticansistemulbancar ......................................................................232 10.3.2.Tipurideaplicaiidestinateautomatizriimunciidebirou ......................233 10.4.Ctevarefleciiiconcluzii..................................................................................234

CAPITOLULXI Concluziiparialeicontribuiipersonale ............................................ 236 PARTEAaIIIa CERCETARETIINIFICSELECTIVPRIVIND PERFORMANABANCAR realitiicerine CAPITOLULXII TIPOLOGIAIMETODOLOGIACERCETRII .............................. 241
12.1.Tipologiacercetriiifundamentareanecesitiiei...........................................242 12.1.1.Tipuridecercetare ..................................................................................242 12.1.2.Unelerecomandriprivindefectuareauneicercetri ...............................243 12.2.Organizareacercetriitiinificeselective..........................................................243 12.2.1.Fazapreliminaracercetrii ...................................................................244 12.2.2.Fazadeproiectareacercetrii .................................................................247 12.2.3.Fazaderealizareacercetrii ...................................................................250 12.2.4.Definireacolectivitiicercetat,apopulaieiint ..................................253 12.3.Moduldevalorificarearezultatelor ........................................................... 255 12.3.1.Prelucrarea,analizaiinterpretareainformaiilor ....................................255 12.3.2.Raportuldecercetare ..............................................................................255 12.4. Determinareamrimiieantionuluiimarjadeeroare ....................................255 9

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

CAPITOLULXIII PRELUCRAREAREZULTATELORCERCETRII.......................... 259


13.1.Cercetareatiinificrealizatncadruluniversitarilor ...................................260 13.2. Cercetareatiinificrealizatncadruldoctoranzilor ....................................306 13.3.Cercetareatiinificrealizatncadrulmanagerilor.......................................348 13.4. Cercetareatiinificrealizatncadrulclienilor ............................................401

CAPITOLULXIV CONCLUZIILEGENERALEALECERCETRIITIINIFICE SELECTIVE............................................................................................. 447 PARTEAaIVa REFERINEFINALE CAPITOLULXV SINTEZACONCLUZIILOR,OPINIILORISOLUIILOR............. 466 BIBLIOGRAFIESELECTIV............................................................... 474 CUVINTECHEIE ................................................................................... 484 LISTAFORMELORGRAFICE ............................................................ 487 ANEXE ..................................................................................................... 489

10

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

REZUMAT
nc din momentul alegerii tezei de doctorat, am contientizat c m aflu n faa uneiproblematici nu numaide mare importan,actualitate iperspectiv,ci maialesde marecomplexitateidificultate,aacum rezultidintitlu. La fiecare pas pe care lam fcut ulterior n programul de pregtire doctoral, i n cercetarea tiinific documentar i selectiv, au aprut probleme noi, cu un grad i mai mare de dificultate n cunoaterea i n tratarea teoretic i practicaobiectuluitezeidedoctorat. Maimult,sainstalattotmaimultideeaceotemcenusemaiterminniciodat, aspect care nc mai domin i la aceast dat, dar de data aceasta, lucrurile nu mai au caracterul alarmant i de derut de pn acum, ci se constituie n repere n care oricine vrea binele i progresul n managementul bancar i n managementul general, din perspectivaperformanei,arenunumaioplatformdepornire,ciiorizonturidestul declarformulate. Performana,estepedeoparte,parametrulprincipaldeconstruciealviitorului pentru toate organizaiile, iar pe de alt parte, un indicator i o tachet care exprim loculpepia,ocupaticonservatprincompetitivitate,carelarndulei,afostgeneratde performan. Dei, cu un asemenea loc de importan fundamental n viaa i managementul tuturor organizaiilor, indiferent de natura lor, conceptul de performan este n mod ridicol,inadmisibildepuinconturatconceptualnliteraturadespecialitate,autohton istrin. Toideclamcusupremaieilaudcobinperformanicocuploculpecare l au prin performan, iar cnd le ceri s defineasc acest concept, se blocheaz, se nneacisefstcescprecumcopiiilacoal. Deaceast ipostazpenibil nusuntei vinovai, cinoitoi,care neampropuss facem cercetare tiinific i s aezm conceptele cu care lucrm pe un postament solid,imbatabil. Pnsevarealizaacestlucru,cucontribuiacucareneludmtoi,credcvamai trecetimp. Suntem convini c abordarea unei asemenea teze de doctorat, complex i interdisciplinar,nuar fidusnicieri iar fireprezentatunhazard, fraaveajaloane conceptuale, obiective clar i strict formulate, cu contribuia i sprijinul distinsului conductortiinificdedoctoratProf.univ.D.H.C.IoanBogdan. Astfel, am definit i stabilit un set de 32 de obiective, pe care tot cu ajutorul domniei sale leam aezat n structura tezei de doctorat, iar pentru a fi validate leam localizat n patru tipuri de chestionare (de colectiviti cercetate), pentru a obine la finele cercetrii tiinifice selective, din partea mediului universitar, doctornazilor n management, managerilor din mediul bancar i clienilor bancari, ct mai multe opinii, carespermitrealmentevalidareaconceptelorcucareamoperatntezadedoctorat. ntreaga tez a fost pus sub semnul marii incertitudini a acestui secol, schimbarea, care n aceti ultimi doi ani a impus un nou comportament, modificat n totalitate, datorit crizei economicofinanciare mondiale actuale i nea creat noi dificulti de cercetare, deoarece criteriile de cuantificare i reprezentare a realitii au 11

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine fostradicalmodificate. Coninutultezeidedoctoratafoststructuratcuajutorulconductoruluitiinific,n patrupri,ncadrulcroraamurmritprezentareaaspectelorcelevomreda ncelece urmeaz. Prima parte a tezei de doctorat, structurat pe patru capitole, a fost intitulat: Conceptuldeperformanbancarirolulluinmanagementulmodernivizeazn principalurmtoareleaspecte: conceptuldeperformanbancar ntrerealitiicerine conceptul de performan bancar din perspectiva concluziilor rezultate din crizaeconomico financiarmondialactual conceptul de performan bancar din perspectiva noilor evoluii ale sistemuluibancarialemanifestriirisculuibancar performana bancar din perspectiva tendinelor n managementul organizaieiviitorului. Realitatea a demonstreat c apariia crizei economico financiare, mondiale actuale,aschimbatradicalmoduldeaciunealbncilor,iarriscurileposibile,sunttratate acum cu mai mult atenie, am spune cu prea mult pruden, determinnd schimbarea fundamental a contextului organizaional, definirea i redefinirea conceptului de performan ngeneral,inspecialnsistemulbancar.Dupcumsetie,norganizaia secolului XXI, organizaia viitorului, resursele strategice sunt competenele, valorile intangibile, cunoaterea tacit sau explicit, capitalul intelectual, care trebuie contientizate. n acest nou context, cercetarea i inovarea constituie baza pornirii economieii modernizrii societii. Partea I, se ncheie sintetic, cu un capitol special: Concluziile pariale i contribuiilepersonale. Contieni c aceast criz, impune noi cerine i soluii pentru organizaii, am considerat necesar s evideniem principalele aspecte ale acestor cerine i astfel, am conceput partea a IIa a tezei de doctorat, intitulat: Cerine i soluii pentru promovarea performanelor bancare n contextul tendinelor care se contureaz n managementulorganizaieiviitorului,structuratpecincicapitole, tratndurmtoarele aspecte: lumeaviitorului olumeaperformanei alteelementespecificealeperformaneibancare relaiabancclientdinperspectivaperformanelorbancare performana bancar i dependena ei fundamental de performana managementuluiresurselorumane sistemul informaional i rolul lui n obinerea i promovarea performanei bancare. ParteaaIIa,sencheiecuacelaicapitolspecial:Concluziiparialeicontribuii personale. n vederea validrii conceptelor teoreticometodologice utilizate n introducere, partea Ia i partea a IIa a tezei de doctorat, am conceput partea a IIIa, intitulat: Cercetareatiinificselectivprivindperformanabancarrealitiicerine,care nuestedoaroparte complementaratezei,ciunadefond,avndmenireasasigureimai mult credibilitate ntregii teze, fiind tratat ca atare. Cercetarea tiinific selectiv realizat, a avut obiectivul s susin concepte teoreticometodologice i s contureze realitileexistentendomeniulbancar. 12

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Aceast parte a lucrrii, sa ncheiat cu un capitol cuprinztor: Concluziile generalealecercetriitiinifice,careaufostduselaloculpentrucareaufostcreate,n elementele de structur a tezei de doctorat i sau folosit la validarea lor, aa cum am artat. Firesc, de pe urma cercetrii tiinifice selective, care a avut n structur att ntrebri nchise ct mai ales ntrebri deschise, oferind respondenilor o arie larg de expunere a opiniilor, a rezultat un volum considerabil de date i informaii expuse pe un volummaredepagini alcercetriirespective(reprezentndaproximativ50%dineconomia generalatezei). Rspunsurileconcretealerespondeniloraufostvalorificateastfel: extragerea i concretizarea concluziilor directe, rezultate din rspunsurile expusengraficeinformulridescriptiveadecvatefiecruigrafic formulareaconcluziilorgeneraleale cercetrii tiinificeselective,careau fost expusepeunnumrde18pagini decelarea concluziilor de ansamblu, cu impact direct n managementul performanei bancare i al performanei n general, care au fost introduse aa cum am artat, n partea conceptual a tezei pentru a valida conceptele respective. Cu aspectele prezentate, am epuizat aspectele teoreticometodologice i validarealorprinrezultatelecercetriitiinifice. ParteaaIVa:Sintezaconcluziilor,opiniilor,soluiilor,cuprindeesenatezei, reprezentnd finalitatea ntregii cercetri tiinifice documentare i a cercetrii tiinifice selectivepentruelaborareatezeidedoctorat.Maiconcret,aceastparteatezeidedoctorat, saelaboratastfel: prin sintetizarea elementelor de valoare mai deosebit din structurile tezei de doctorat,intitulate:Concluziipariale,contribuiipersonale dinreevaluareaconinutuluitiinificaltuturorobiectivelorformulateia moduluicumaufostrezolvatentezadedoctorat dinsintetizareapriiconceptualeatezeidedoctoratiapriiaIIIaa acesteia:Cercetareatiinificselectiv. Facem precizarea c teza de doctorat sa elaborat pe baza unui material documentar amplu, deosebit de complex, foartedificil de sistematizat i de concentrat n limitelerezonabilealespaiuluitipografical lucrrii. Demersul ntreprins,carezultataunuidiversiti deabordridisparate,aimpuso metodologie a cercetrii tiinifice documentare i selective variat, care a vizat n principal: studiul unei ample bibliografii generale i de specialitate asupra realitilor existenteipragmatice,realizatnscopul asimilriiivalorificriicunotinelor necesarenconcordancucerineleelaborriiuneilucrritiinifice analiza de tipul: general particular sau particular general, utilizat tiinific n fundamentarea conceptelor i nelegerea i operaionalizarea fenomenelorstudiate cercetareatiinific,peambelepaliere,sadesfuratpetotparcursul pregtirii doctorale,imaicuseamnperioadadeelaborareatezeidedoctorat,care,cu toateacumulrileteoreticeipracticepecareleamacumulat,aduratpesteun an dezile. Problematica tezei de doctorat, am prezentato sintetic, i pentru comprimarea spaiului tipografic necesar, clasificnd cele 32 de obiective n 8 grupe reprezentative, facilitand evidenierea semnificaieiproblematicii capitolelor sau a unei zone mai largi a tezeidedoctorat,aacumsevaprezentancontinuare.Acesteconcepte,suntexprimaten coninutuliproceduraderedactareaobiectivelorcecompungruparespectiv. 13

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Primagrup,sereferla: v Conceptul general de performan n lumea contemporan, specificitateairolulluindomeniulbancar,componentelesalereflectatenrealitatea abordriiicerinelor practicealeacestuia,iafostconstruitpebazaatreiobiective, primuldintreelefiind: Conceptuldeperformanbancarirolulluinlumeacontemporan. Acest obiectiv a reflectat i contribuit la conturarea teoretic i practic a conceptului de performan n general i a performanei bancare, n special. Acesta reprezintnfapt,esenantregiitezededoctorat,avndnvedereimportanaprimordial, definitorie,pecareperformana oarenlumeacontemporan. Conceptul de performan bancar, un corolar al ntregii teze de doctorat, reprezint prioritatea oricrei organizaii, dar, aa cum am artat, este nedefinit corespunztor rolului i importanei lui n lumea contemporan, nu se asigur relaia fireasccusemnificaiaprofund,tiinificipracticaacestuiconcept. Majoritateadefiniiilorperformanei,darmaialescelecareasociauperformanacu profitul,neaudeterminatscercetmcareesterealitateaipecepoziiesnesitumpe parcursultezei,analizndconinutulielementeleceocompun.Problemanesenaeiam rezolvato n capitolul 1, concluzionnd c sunt dou concepte total diferite, c n parte au un coninut comun, profitul fcnd parte din performan, dar comportamentul lor teoretic, metodologic i de operaionalizare practic, sunt total diferite. Definiiaperformaneibancare,maideamploareimaisemnificativ,fcutdeun specialist,neadeschisinteresuluneicercetrimaiampleaconceptului respectiv. Fr a avea pretenia de a fi realizat o definire complet a performanei, am contientizat c exist diferene foarte mari n perceperea acestui. De asemenea, din cercetarea tiinidic documentar, am reinut o multitudine de definiii i opinii n legturcuacestconcept. Sintetizndtoateacestea,iutilizndntreagacompetenpecareamacumulato, amdefinitnmodulpropriudeaccepiune,conceptuldeperformanngeneralicelde performanbancarnspecial. La acest demers, am folosit, cu disernmntul i priceperea necesar, experiena ctigatncalitatedemanagernmaimultetipuridebnci. Acestedefiniiilesupunemtotuiatenieicititorilor,inviitorulapropiat,tuturor celorcarevorluacunotindeacesteopiniiidinaltesurse,croradepeacum leadresm recunotinanoastrpentruoricesugestieiobservaievorface. ncontinuare,amabordatuneleelementedemanagementimplicatenperformana bancar, ntruct este arhicunoscut c realizarea performanei, n orice tip de organizaie,nusepoateobinedectprintrunmanagementperformant.Amajunsla concluzia,nacelaicapitol,ineamexprimatopiniac,ntiinamanagementuluiin special a managementului bancar, trebuie s apar un segment specific intitulat: managementulperformaneibancare. Acest subsistem al managementului, att de important n lumea contemporan, trebuiesaibobiectifunciipropriipentrucreareauneinoiviziuniprivindperformana ngeneral iperformana bancar n special.Obiectul acestuitipnoudemanagemental performanei ar putea fi, sintetizat ntro singur fraz: construirea unei viziuni noi, luarea de msuri i intervenii strategice cu influen pe termen lung, pe baza unui procesinovatoritransformator. Operaionalizareaobiectuluiartrebuisaibcafinalitate:obinereaderezultate superioare, fr a avea un precedent, reprezentnd un salt calitativ, n care sunt implicate att abiliti individuale i de grup, procese i relaii de munc ct i resurselenecesareacestora. 14

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Aldoileaobiectiv: Componentele conceptului de performan bancar i activitile principalecarelcompun,completeaz n continuare concepiile formulate ncapitolul 1,lamtratatdistinctpeelementelecomponente,pemodalitiledeobinereifactoriide influen. Am acordat atentie deosebit influenelor componentelor performanei bancare asupracompetitivitiibancare,deoareceaceastadeterminavantajulcompetitiv,iarprin aceste elemente se realizeaz rezultatele performante. De fapt acesta este elementul esenial conceptual al coninutul general al tezei de doctorat, respectiv, modalitatea obineriiuneisupremaiinafaceri,decreterecalitativcontinu,deevidenieren concuren,prinperforman. ncapitolulI,prinreprezentareafiguriinr.1.2,(preluatdelaspecialiticonsacrai n domeniu, nominalizai cu lucrrile lor att n teza de doctorat ct i n bibliografia selectiv),aminclusdouconceptenoi,viziuneairezultateleperformante,pecare leamidefinitcuelemeteleminimalenecesarenelegerii,laloculrespectiv. nlegturcuacestedouconceptefacemurmtoareleprecizri: pentru Romnia i pentru ntreaga omenire n general, precum i pentru elaborareatezei,conceptuldeviziuneamconsideratocafiindoproblema zilei, fundamental,iarpentrubncioproblemdeexistenisupravieuire am inclus noiunea de viziune n aceast figur, deoarece considerm c ea este indispensabil construirii viitorului, stabilirii de obiective realiste i fundamentatetiinific,caresduclaodezvoltaresntoasidurabil conceptul de rezultate performante, lam ales i definit apreciind c el reprezint avantajul competitiv obinut prin performan. Acest avantaj se concretizeaz n segmentul de pia cucerit, n eficiena i eficacitatea activitilor care au dus la cucerirea segmentului respectiv i produsele i serviciileperformantecareauasiguratbnciiacestlocnperforman. noperaionalizareaaceluiai obiectiv(obiectivulal2lea)alcapitolului1,amtratat componetele managementului general implicate n managementul bancar, creionnd o schem (figura 1.3.), prin care am evideniat complexitatea i scopul acestei abordri, modul cum se poate realiza optimizarea rezultatelor i creterea valorii organizaiei bancarepentruorizontuldetimpavutnvederecti modulcumresursaumancreaz performan, acestea reflectnd modul de operaionalizare a managementului general, n managementulperformaneibancare. n completarea tratrii conceptului performanei bancare, am abordat n acelai capitolul 1,obiectivul: Realitiicerinendomeniulperformanteibancare. Acestobiectivlamexplicitat,calociimportannacestcapitolimportant,prin managementulperformaneisalariailor,carecreeazvaloarea,performana. Am definit n acelai loc, performana n managementul bancar, ca fiind totalitatea msurilor i intervenilor strategice care influeneaz pe termen lung activitatea organizaiei bancare, care duc la mbuntirea rezultatelor economice i cretereavaloriiacesteia. Ilustrarea mai concret a intercondiionrilor existente ntre management i resurseleumane,generatoaredevaloare,am fcutoprincreareafigurii 1.4. nlegturcuacestobiectiv,dinperspectivadefiniriiperformaneibancare,facem precizarea, c dei e o cerin fireasc, aa cum am mai spus, un concept deo deosebit relevan ntre problemele fundamentale ale lumii contemporane, ce rezult din nsi existena oricrei organizaii, sa constatat i din cercetarea tiinific selectiv (care a cuprins ntrebri referitoare la conceptul performanei), c nsi managerii bncilor definesc greu performana, din cauza unei fundamentri tiinifice i a modului de evaluare,monitorizareiraportare. 15

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Aadar, nelegerea iconceptualizarea performanei bancare, ntro nou viziune, este imperios necesar mai ales n aceast perioad de criz, care impune noi ci de tratareinelegereaeidectreexperi,specialitiintregulpersonal,iarieireadin criznusepoatefacedectprintrunaltniveldeperformanridicat. nainte de a aborda grupa a doua de obiective, facem precizarea c exist continuitatea conceptual ntre obiectivele tratate deja i cele ce urmeaz, prin faptul c abordeaz aspectele performanei bancare corelate cu managementul riscului, avnd n vederecelevizeazpreponderentperformanabancardinperspectivacrizeieconomico financiareactuale. Grupalacarenereferim,senumete: v "Performanabancarsubspectrulcrizeieconomicofinanciareactualei managementul riscului n afaceri modaliti de depire a acesteia cu ajutorul experienei i a managementului bazat pe cunotine", ieste compus din5 obiective, care reprezint pilonii pe care sau construit capitolele 2 i 3. n aceast grup au fost inclusetreiobiectivecarelaprimavederenuauniciolegturdirectcucrizaisuntcu titluri care nu las imaginea de omogenitate, dar ele sunt foarte relevante n contextul obineriiperformanei. Prinargumentareacareurmeazsevademonstransmotivaiacareastatlabaza introduceriiacestorobiective. Obiectivul: Conceptul de performan bancar sub spectrul crizei economicofinanciare,exprimnmodulcelmaideplin,attconinutulluictilocul undeafostplasatncadrulgrupei. Am abordat acest obiectiv, datorit faptului c actuala criz, trebuie s determine schimbarea total a opticii privind modul n care se poate obine performan. ncadrulcapitolului2,amartatmodulcumaceastcrizdemonstreazca fost abandonat conceptul de performan, prin ignorarea riscurilor cunoscute i a teoriei predictibilitii pieelor. Cercetarea legat de criz, fcut din cteva surse bibiliografice, neaconduslaconturareaireliefareacomponentelordeterminantealeacesteia. Am formulat, din punctul nostru de vedere, dou componente ale crizei: criza economic propriuzis i criza financiar, care la rndul ei, are n coninut: lipsa de supraveghereireglementareilipsademoralitate. Pentruaputeagsiunelesoluiindepireacrizeiiaevideniaprincemsurii soluiiaufostdepitealtecrize,coninutulcapitolului2,afostconturatdeobiectivul: Principalele personaliti ale vieii bancare romneti, pe realizrile crora saclditperformanabancarbazdestudiupentruieireadincriz,prin careamdoritsatragemateniacsituaiageneratoaredecrizeideproblemengeneral, aformatiruldepersonalitialeBnciiNaionaleaRomniei,careprinactivitatealorau adusaceastBanclastandardeleactuale,prinmodullordeagestionariscurileBncii,cu performanelecunoscute. Al 3lea obiectiv: Reliefarea principalelor performane care caracterizeaz istoria sistemului bancar, din perspectiva managementului riscului n afaceri,ncareamrespectattitluldat,prezentndcontribuiileprincipalealesistemului bancar romnesc i a unor elemente din sistemul bancar internaional care au reflectat preocupareapentruidentificarea,evaluareaigestionareariscurilorbancare. Al 4lea obiectiv: Conceptul de performan bancar i managementul riscului n afaceri, este o parte complementar al obiectivului al 3lea, n sensul c trateazrisculgeneralnafaceri,iarbncile,nultiminstan,acafaceri. n cadrul acestui obiectiv subliniem utilizarea conceptului de management comparat n managementul riscului. Managementul comparat are valori demonstrate n toate domeniile i sferele activitii manageriale. Intervenia noastr are ca obiect doar 16

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine abordareademodeledegestionarearisculuibancar,cuavantajeleilimitelelor. Actualacrizaidentificatunnoutipderisc,alturideriscuriletradiionale,riscul de model, cruia nu i sa dat atenie suficient sau deloc, categorie de risc definit i operaionalizat de mai muli specialiti, noi studiindui pe Michel Crouhy, Robert Mark,DanGalai. ncadrultezei, ncapitolul3, amevideniatopiniileacestorareferitoare la modul deidentificareaacestuitipderisc. Includerea utilizrii acestui model ntre procedurile principale de analiz i gestionareariscurilor,neafostsugeratde CongresulRiscManagementdin2004,dela Bucureti, care a formulat ntre concluziile sale principale, urmtoarea constatare: falimentele rsuntoare din lumea contemporan se datoreaz riscurilor cunoscute, darneluatenconsiderarenmanagement. Problema a fost preluat benefic de ctre unul din cei mai mari bancheri ai Romniei i nu numai, distinsul profesor universitar, Nicolae Dnil, care a ncercat s defineascattteoreticctipracticavantajelectilimiteleacestuiconcept,folosinduse de metodologia consacrat de knowhowul managerial, specific managementului comparat. Specialistul confirmopiniile noastren legturcu imperfeciunileacestui model derisc, nsensulcacestuitipderisc,deistalturideriscuriletradiionale,nuisa dat atenie suficient sau chiar deloc, din partea tuturor prilor implicate : emiteni, intermediari, investitori. Astfel, riscurile apar mpachetate, sunt nevzute, fr s cunoasc coninutul, ele transminduse de la cei emiteni, prin intermediari sau nu, la investitori. Parcursul crizei financiare a artat c avertismentul cu privire la subevaluarea masiv a riscurilor pe toate pieele i de ctre toate instituiile financiare i state a fost real.nplus,distribuireapierderilornurmacrizeifinanciare,aartatcriscurile(n.n. consecinele riscurilor) au fost transferate investitorilor finali, iar emitenii, cu cteva excepii,nuauavutdesuferit.(N.Dnil) Dintre multiplele performane ale acestui model, ne permitem doar s subliniem urmtoarele: afolositcomparaiametodageneraldecercetareindispensabiltiinei a fost construit pornind de la conceptele folosite n managementul comparat, sistem de management, de importan fundamental n lumea contemporan este o surs cu potenial cu totul deosebit de informaii pentru perfecionareamanagementului,etc. Ceicarelaufolositincompletiuneoriincorect,trebuiesrevinlastudierea luiislfoloseascnplenitudineaconceptualcreat. Ca orice realizare uman nu este perfect, ns performana este si gseti modalitiledecorecieioptimizare,nuslexculzi. Acesteimperfeciuninutilizareaunuimodelcreatbeneficdectrecercettorii tiinifici, nu pot duce la concluzia excluderii lui din teoria i practica managementuluirisculuingeneralidinmanagementulbancarnspecial. Evitareaacestuiriscsefaceprin cercetare,nvedereambuntiriimodelelori adaptriiacestora laculturai situaiaproprie, iaraceastcercetarese materializeaz prindocumentare,testedestresiverificrialeintegritiimodelelor,etc. Al 5lea obiectiv: Conceptul de performan bancar din perspectiva economiei, organizaiei i a managementului bazat pe cunotine, este un corolar al celorlalte patru obiective, n sensul c integreaz ntreaga problematic n conceptele principale ale lumii contemporane: economia, organizaia i managementul bazat pe cunotine. 17

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Deschidemseriaalteigrupedeobiective,grupaa3a: v Impactul mutaiilor din organizaia viitorului n realizarea performanei ngeneraliaperfomaneibancarenspecial,grupncareaminclus5obiective. Primulobiectiv:Mutaileprevizibilenorganizaiaviitoruluiiimpactul lornmanagementulgeneralimanagementulbancar,estecelprincare amevideniat elementeledecontinuschimbare,cesereflectnmanagementulgeneralinspecial n managementul bancar, cu implicaii n organizaia viitorului, deci i n organizaiile bancare. 1 Aa cum sublinia i Peter Drucker , tiina nlocuiete treptat capitalul ca resursdebazadezvoltriieconomice,iaradaptarealaaceasttranziieconstituieuna din cele mai mari confruntri la care sunt supui i vor mai fi supui managerii. n acestcontext,ncadrulcapitolului4altezeidedoctorat,amutilizatconcepteledin acest obiectiv,moduldeobinerealavantajelorstrategicensistemulbancar. Am acordat o atenie special esenei acestor opinii, prin care am artat c structurile piramidale de tip autoritar, unde clientul se pierdea undeva la baza piramidei,setransformprin rsturnare,iarclientulesteplasatlavrfulpiramidei manageriale, deci n consonan cu orientarea ctre client, componenta de baz a schimbrii.Estesemnificaiaesenialaacestuiobiectivirolulluidinacestpunctde vedere,nconstruciacapitolului4iatezeidedoctorat. nconexiuneafireasccuobiectivulprezentat,amintegratnacelaicapitolaltezei de doctorat dou obiective, deoarece se afl n strns conexiune unul cu altul, viznd nsi esena performanei bancare: imaginea i credibilitatea bncilor, obiective redate maijos: Conceptuldeperformanbancariconceptuldecredibilitatebancar din perspectiva organizaiei viitorului i Conceptul de imagine, specializare i performan bancar. Din experien proprie, pornind de la aceste obiective, am afirmat i am demonstrat, prin exemple din activitatea bncilor, c dac acestea i construiesc greu imagineaicredibilitatea bancar,lafeldeuorelesepotdistruge.Perioadacrizeia demonstratdeasemeneavalabilitateaacestuiobiectiv,comportamentuldiferitalbncilori clienilor,fadeperioadadinainteacrizei,untestpecareuniidintreacetialautrecut,iar aliinu.Amartatmaiapoi,modulcumbncileausprijinitclieniinaceastperioadde criziprincemsuriiauvalidatconcepteledespecializare,imagineicredibilitate,n faaclientelei. Concluzia desprins de noi a fost c implicaia crizei n domeniul bancar, se traduceprin ritmulsczutdecererepentruproduselebancare,scdereanumrului de clieni bancabili, nivelul ridicat al costului net al riscului, pe care tot clientul trebuieslsuporte. Sa demonstrat n cadrul cercetrii tiinifice selective, prin rspunsurile clienilor bancari,cpentrucrearea imaginii iacredibilitiiunei bnci, satisfacia iperformana clientuluiestedefinitorie. n continuare ne referim la obiectivele care au jalonat concepia prii a IIa, obiectivegrupatencincicategorii. Primagrupdeobiectivea acesteipri,afostaezatsubgenericul: v Conceptuldeperformanbancarnlumeaviitoruluiiuneleelemente ce o determin: schimbarea, orientarea ctre client i resursele umane, utiliznd trei obiective,pecarelenominalizmncontinuare,careaudeterminantconinutulcapitolul6 altezeidedoctorat.Abordareaacestorobiective,safcutporninddelaconvingereacn aceast perioad, ct i n perspectiv, n toate sistemele de management, schimbarea se
1 P.Drucker,

PostCapitalistSociety,nProfessionalManagerReview,nr.5,septembrie1993

18

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine manifestintens.nsistemulbancar,fenomenulschimbriiestecuattmaimultevideniat, attcarealitatecticatendin, reprezentndoproblemfundamental,aspectreliefat prin primulobiectiv: Conceptuldeperformanbancardinperspectivaschimbrii. Amabordatcerineleacestuiobiectivnspecialncapitolul6altezeidedoctorat, pornind de la conceptul c schimbarea reprezint un proces inevitabil al sistemului bancar,onecesitateiourgenpentruadaptarealanoilerealiti,eadevenindchiar un avantaj n concuren. Aa cum spunea Liz Clarke, Schimbarea este nsi esena dezvoltriiuneiafaceri,eaesteinevitabil. Considernd c schimbarea accentueaz rennoirea, dar i incertitudinea i riscul, afirmamcnaceastperioaddecriz,trebuiesseintroducunelemsurideschimbare n beneficiul clienilor. Aceste msuri trebuie s fie din punctul de vedere al schimbrii organizaionale,centratepevalorilecunoaterii,aleschimbriimentalitiimanagerilori salariailorctialmoduluide comunicare,de aciunealbncii,aanctsseevite saucomprimerisculpierderiiclieniloriimplicitapoziieidepiaabncii. Afirmamc schimbareatrebuiebineneleas icunoscut,trebuie s fie proactiv ireactiv,altfel poateprovocasuferinmaialesnaceastperioaddeturbulene,restructurri,nntreg sistemul economic, financiarbancar. Reliefarea organizaiilor reconfigurabile, n acest context, lam considerat edificator, deoarece cu ajutorul acestora, schimbarea poate fi implementatcusuccesimairepede,nbeneficiulorganizaieibancareialclientului. Firesc,preocupareabncilorfiindpentrusatisfaciaclientului,amabordatncadrul capitolului6,al2leaobiectiv: Conceptul de orientare ctre client i performanele managementului relaiilor cu clienii, avnd n vedere c performana bancar trebuie s vin din performanarelaieicuclienii. Am artat c orientarea ctre client, reprezint o cerin fundamental a secolului actual, prin utilizarea metodelor tiinifice, prin cunoaterea pieelor, a cerinelor clientului i printro calitate superioar n toate domeniile ce servesc acestuia.Aceastadeoarececlieniidevindincencemaisofisticaiipretenioi,putndfi tratai corespunztor doar de un personal calificat, care devine i el, purttor de performan.nacestsens,neamfocalizatpetratareaultimului obiectiv alacesteigrupe: Conceptuldeperformanbancariperformaneleresurselorumane, alecruielementesunttratate ncadrulcapitolului6,subcapitolul6.3. Am afirmat c performana resurselor umane, beneficiind de cerinele organizaieiviitorului,trebuiessebazezenprimulrndpecunotine,capitalulde cunotinedevenindetalonulcucaresemsoarperformana.Amremarcatschimbarea reprezint trecerea radical de la economia bazat pe resurse tangibile, la cea bazat pe cunotine.Aceastmutaieareunimpactdirectasupramanagemetuluingeneraliasupra managementuluibancar,ct iaresurselorumanedinbnci. Astfel, am susinut aceste deziderate din tez, prin opiniile specialitilor privind conceptul de capital de cunotine, artnd importana deosebit a acestuia n lumea contemporan. Cretereaexplozivasistemelordeinteligenartificial,atehnologiilorsoftware, a internetului a schimbat radical peisajul economic, i implicit cel bancar. Informaiile acumulate,daunaterelaimaimulteinformaii,decilacretereagraduluidecunoatere, caredevinecheiaprogresului. Completnd tipologia cunotinelor fcute de specialitii de la OCDE, (care le clasific n: knowwhat, knowhow, knowwho, knowwhy), am ncercat s definim alte dou categorii de cunotine, cu elemetele necesare n tez, tipologie aflat n direct legturcuceleprezentatedeacetia,ianume:knowwhen,knowwhere.Aceastaleam creat,deoarece,dinexperienproprie,aufostutilizate,deciconfirmate,depersonaluldin 19

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine mediulbancarnfoartemulteocazii. Prinrspunsuriledatederespondenincadrulcercetriitiinificeselective,aufost deasemenea,validatefrrezervecerineleacestorobiectiveprezentate. Aceste schimbri i mutaii ce au loc n lumea viitorului se produc n contextul globalizrii afaceriloriinternaionalizriifirmelor. Firesc,amcreatceadea2agrupdeobiectiveapriiaIIa,atezeidedoctorat, intitulat: v Creareaperformaneibancaresubimpactulinternaionalizriibncilor i a globalizrii afacerilor i performanele de care depinde, n conexiune cu aceste mutaii de profunzime ale lumii contemporane, utiliznd componenta tiinific a celor 5 obiective ale tezei de doctorat, ce formeaz aceast grup. Primul obiectiv din aceast grupeste: Conceptul de performan bancar i performanele integrrii n sistemulbancarinternaionalizat Pe parcursul aspectelor deja prezentate, am mai fcut trimitere la fenomenul de internaionalizarea bncilor, n contextulglobalizriiafacerilor,aspecteabordatedinalte unghiuri de vedere. n aceast parte a lucrrii, ncepnd cu capitolul 7, am tratat conceptul de Sistemul Bancar Internaional, cu cadrul care sa conturat pentru a nelege exigena ptrunderii pe piaa financiar bancar romneasc a marilor bnci strine cu experien ndelungat, dar care n acelai timp, au constituit o ameninareserioasabncilorautohtone,carenuaveauexperiena i knowhowul acestora.Aacumsecunoate,internaionalizareaareiaspectepozitivei negative.Ca elementepozitive,adusedebncilestrine,amevideniat:implementareaelementelorde noutate n sistemul bancar romnesc, prin noi concepte, produse i servicii care nu existau n structura bncilor autohtone, constituind n acelai timp i un avantaj pentru clieniiacelorbnci.Dintreelementelenegative,ncondiiiledecrizamsubliniatfaptul c bncile vor realiza afaceri pe pieele externe doar n cazul estimrii unor profituri suficientdesemnificativepentruacoperireariscurilorasumate,concluziecarene faces credemcbncileromnetiau nelesacesteperspectiveiacioneaznacestsens. Tot la acest obiectiv, am tratat apoi componena Sistemului Bancar Internaional, momentele cele mai importante i performante n crearea pieei bancare unice, i standardizarea reglementrilor internaionale prin Convenia de la Basel, n baza conceptelor obiectivului: ConveniaBaseliperformanabancar, tratatnacelaicapitol7. Aceast Convenie, n continu perfecionare, modificare i actualizare, este parte component a Sistemului Bancar Internaional, i are un rol determinant, constituind standardul internaional prin care se realizeaz gestionarea riscurilor bancare ale uneibnci. ncontextamamintitmomenteleistoriceparcursepnlaaceastConvenie:Basel I,BaselII,BaselIIIiperfecionrilesale,subliniindcaracteristicilefiecreia,avantajele idezavantajele,principaleleconcluziicaresaudesprinsdinanalizaparcursuluiacestora. Am reliefat apoi faptul c prin aceast Convenie, bncile din majoritatea rilor lumii, respect reglementrile privind capitalul adecvat standard minim, astfel c se gestioneaz n alt mod aspectul de concuren neloial. Respectarea aceastei cerine, restrnge posibilitatea bncilor de a atrage clieni noi, prin simpla mrire a volumului crediteloracordate, frcaacesteasimajorezecapitalulsocial. ncondiiilecrizei,prinultimelereglementriintrodusedeConveniaBaselIII,se reconsidernormeleprivindfondurileproprii,caretrebuiemajorate.Sespercabncile s reziste mai bine la crize, iar prin deciziile luate n condiiile noilor reglementri, industria financiar poate deveni mai stabil, mai transparent, oferind lichiditatea necesaricretereaeconomic. 20

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Am subliniat cu toat fermitatea c scopul final al managementului bancar este obinerea performaneidurabile. naceai partealucrrii,amabordat obiectivul: Conceptuldeperformanbancarsubspectrulglobalizriiafacerilor, pentru a evidenia c, banca face afaceri, iar afacerile bancare au unul dintre cele mai pronunatecaracteristicideglobalizareaafacerilor. Amtratat,corelat,conceptuldeglobalizareaafacerilorideinternaionalizarea organizaiilor , sugernd un asemenea mod de abordare a acestor dou fenomene fundamentalealelumiicontemporanenmanagementulbancar. Globalizarea determin bncile strine s fie mai performante dect bncile autohtone,i astfel imrescgraduldeatractivitateaclienilorpoteniali. ncontinuare,ncadrulaceleiaigrupe,abordmunobiectivprezentattotncadrul capitolului 7, care vizeaz cel mai important domeniu al competiiei att interne, ct mai ales al pieei globale, produsele i serviciile bancare, purttorii performanei i ambasadoriibncilorlaclieni.Nereferimlaobiectivul: Conceptul de performan bancar i performanele produselor i serviciilor bancare, care vizeaz caracteristicile principalelor produselor i serviciilor bancareimutaiilecarese impun,subimpactul crizeieconomicofinanciare. Am achiesat la opiniile unor specialiti referitoare la modul cum performana bancar poate fi realizat cu produse i servicii performante prin descentralizare, implicnd,maimotivatiresponsabilpersonalulimanagerii.Astfel,amexemplificatcum naceastperioadcumultipleproblemeidezechilibreeconomice,unbancherpoate acionaprinmetodele,produseleiserviciileacordateclienilor, pentruaisprijinipe ceiaflai ndificultatesau ipoatefalimenta. n cadrul capitolului 7, am abordat deci, cu precdere, produsele i serviciile bancare creatoare de performan i modul cum pot fi utilizate cu eficien n contextul internaionalizrii activitii bancare i globalizrii afacerilor punnd accentul pe modernizarea,mbuntireaicalitateaacestora,caacceleratoral performanei. n acest context, am adus n atenie, o problem fundamental i anume faptul c utilizarea celui mai profitabil produs bancar, creditul i repornirea creditrii, care este ngheatde2ani,estefactorhotrtoralrelansriieconomiei.Bncile,potrealizaaceast performanprinreconsiderareaconceptuluideprudenbancar,care,neleasngust, afostunadintrecauzelentreruperiicreditriieconomice. Romniaarenevoiedemsuriisoluiialternativedeasigurareacontinuitii creditriieconomieinaionale. Studiileteroreticeirezultatelecercetriitiinificepeaceasttem,audemonstrat faptul c flexibilitatea, brandul, calitatea produselor i a serviciilor, modul de implementare i ofertarea lor, constituie factorii definitorii n obinerea performanei bancare,napropiereadeclientimeninerealui. Estenevoiedeoschimbareamoduluideaciuneantreguluisistembancar,de regndireamoduluideoperaionalizaredinparteamanagementuluiialangajailor, doarastfelputndaveactigncompetiiabancar,pentruaputeaofericlientuluicalitatea pecareeliodoretei aaveaorelaiepersonalizatcuacesta. Dinaceastperspectiv,amabordatcerineleultimului obiectiv algrupei: Mutaii ateptate n managementul bancar modern cu impact n performanabancar. Aacumrezultdinstructuraobiectivului,amavutnvedereadaptareasistemului bancar la cerinele de performan artate. Am subliniat, c bncile surprind i folosesc orice modalitate pentru diversificarea ofertei lor pentru clieni i folosirea beneficiilor atributelor i a abordrilor care se manifest n lumea modern, ca i componentele erei informaionale. 21

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Materializareaacestormutaiiducelacreareamaimultortipurideserviciispeciale, cumarficeleoferitedeorganizaiilevirtuale(deciibncilevirtuale)saudecluster,care au n componena lor, elemente predominante care determin o performan bancar superioar altor forme de organizare bancar cunoscute (sucursale, filiale), a cror performan poate fi pus n valoare numai prin adaptarea managementului bancar la cerineleacestora. Deinlumesuntctevasutedeorganizaiivirtualeibncivirtuale,cusediulpe internet,doarctevalucreazcuRomnia.Acestedoutipurideorganizaiiauielemente comune importante de difereniere fa de alte forme de organizare, se manifest mai puternicpepia.Acesteasunt maiflexibilile,maitransparente,lucreazcucosturimult mai reduse, valorific mai deplin rezultatele cercetrii tiinifice, i fac mai repede schimbrile. Abordm n continuare o alt grup de obiective, a 3a, din seria celor care fundamenteaz partea a 2a a tezei de doctorat i mai ales capitolul 8: Relaia banc client din perspectiva performanelor bancare. Grupa sa construit pe 5 obiective subsumatetitluluisu: v Relaiabancclientiperformaneledecaredepinde. Primulobiectiv: Conceptul de performan bancar i performanele care trebuie realizatenparteneriatulbancclient,pentrurealizareaperformaneidefidelizarea acestuia. Relaia bancclient a fost dealtfel, obiectivul fundamental al activitii bancare, firesc,aeconomieigeneraleatezeidedoctorat. Aacumamdemonstratconstant,ntez,toiclieniisuntimportanipentrubanc, darnutoicreeazperforman,decinupotfitratailafel.nacestsens,ceiperformani trebuie identificai, iar banca trebuie s acioneze prin singurul instrument posibil, performanapeambelepaliere,attlabanc,ctilaclient.Maimult,trebuiesidentifice soluiipentrumeninereaclienilorvaloroi,pecareoricebanciidorete,astfelncts ipoatfideliza. Am inut seama de opiniile mareluispecialist Manfred Bruhn, care a dato foarte explicit definiie a fidelizrii clientului, subliniind modalitile de realizare a acestui concept (cucomponenteleei:emoionalsaucondiionateconomic),careaduccele mai maribeneficiiclienilor.Amajunslaconcluziaccelmaiateptatbeneficiu,dectretoi clienii este reducerea costurilor bancare. Acest ctig al clientului este important i pentru banc, deoarece, de regul, pentru a suplini discountul, banca impune mrirea rulajului,deci icretereaveniturilor. Aa cum am artat n tez, Bruhn, a dat importana deosebit conceptului de fidelizare,dezvoltndncdin1999mpreuncuHomburg,conceptuldemanagemental fidelizrii, pe care el l definete ca fiind: analiza, planificarea, realizarea i controlul sistematicalansambluluimsurilororientatespreclieniiactuali,cuscopulmeninerii idezvoltriinviitorarelaiilordeafacericuacetia.Amartatnacelai locicare suntcaracteristicileacesteifidelizri,scopulrealizriifidelizrii. Experiena n banc nea demonstrat faptul c programele de loializare a clientului,relaiapostvnzare,monitorizarea,suntinstrumentedefidelizare. Launaltobiectivalacesteipri: Conceptul de relaie ntre comunicarea banc client i performana bancar,neamopritmaimultasupratipuluide comunicareagresiv,careneneleas, arputeacreaoreaciedeadversitate,deisemnificaiaestepozitiv,proactiv,nsensulc urmrete o mai bun intrare n aria de nelegere a clientului, pentru ai oferi un produs sauserviciu,decare,dealtfel,elesteinteresat. Comunicarea reprezint un element determinant pentru client, lipsa acesteia, 22

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine putnd fi asemnat funcionrii unei orchestre fr dirijor, n care fiecare interacioneaz cu toi i toi interacioneaz ntre ei, iar acest proces de interaciuni continue,trebuiedirijat.Amsubliniatcdezvoltareareeleibancareareunrolnsemnatn comunicare, deoarece se realizeaz o apropiere mai mare de client, prin deschidere i transparen. Laobiectivul: Conceptul de transparen bancar n relaia banc client, care nu necesit argumentare suplimentar, ntruct ine nemijlocit de formarea credibilitii bnciloridecesnuospunem,deunadintreracilelecare,chiardacnuerealn totalitate, clienii o pun pe seama bncilor. De altfel, o pondere mare a opiniilor decelatedincercetareatiinificacuzlipsadetransparen. Existmijloacelemodernedecomunicare,neracomunicaiilor,ainternetului,care fac posibil o apropiere i mai mare a clientului de banc. La dou dintre acestea leam rezervatunspaiumaimarentezadedoctorat. Primul,Voiceofcustomer,instrumentdemarketingprincareseidentificceea ceclieniidorescicenevoiau.Acestainstrumentestefoarteprezentnaceastperioad, i este considerat ca un factor de competitivitate bancar. Prin acesta, reclamaiile clientuluitrebuie s fie luate n considerare, ca fiind mijloace de identificare a cerinelor lor,mijloacedeperfecionareaactivitiibancareideeliminareaerorilor. Aldoileainstrument,reprezintotehnicbinecunoscutnmediulbancar,ncde la nceputul anilor 1940, denumit Mistery shoping, care se folosete pentru identificarea comportamentului de vnzare i consiliere a personalului bancar, n faa clientului.Serealizeazdefaptprinangajareadectrebanc, defaliclienicumprtori, care prin achiziionarea unui produs sau serviciu, pun ntrebri asupra caracteristicilor acestuiasauamoduluidefuncionare,agaseazangajaiicuntrebriscitoare,testndu leicomportamentulprofesionalicelrelaional,dupcarefurnizeazrapoartebncii. Prinaceaste metodesaconstatatcseidentificpotenialelezonecuprobleme, dnd organizaiei bancare un avans n eforturile sale de asigurare a calitii serviciilor, reducnd numrul interveniilor necesare pentru rezolvarea unor deficiene, prin metode preventive. Astfel, banca ctig timp pentru rezolvarea eficient a lor i obinerea performanei. Nereferimncontinuarelaobiectivul: Conceptuldeperformanbancarnrelaiabancclient,ncontextul strategiilor de schimbare a pieei bancare, care aeaz conceptul de transparen bancar n contextul strategiilor de schimbare a pieei bancare, acordndui o atenie deosebitnstructuracapitolului8,undeampusunaccentmaideosebit. n contextul internaionalizrii bancare i a globalizrii afacerilor, am afirmat n cadrulcapitolului8,faptulcaulocmutaiipermanente,astfelnctesteimperiosnecesar schimbarea relaiei bancclient, concluzionnd c doar aa se poateobine performana bancar. AM atenionat c este foarte probabil ca bncile vor cuta s exploateze noi structuripentruele,carecorespundanumitorpiee,nvedereauneimaimariapropieride clientidecreareadevaloarepentruorganizaiabancar. Am concluzionat din nou c rolul calitii produselor i servicilor bancare, exprimatnprimulrndprincost,rmneaspectulfundamentalalacestorcerine. Abordndobiectivul: Conceptul de structuri organizatorice n relaia client banc, am subliniat c, acest aspect, nu mai puin interesant dect n celelalte obiective, focalizeaz atenia siinific a acestuia i a practicii manageriale, spre cauza principal a imobilismului generat de structurile organizatorice anchilozate, care nc, ntrun fel sau altul,semaimeninnbnci. 23

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine nacestcontext,specialistulmenionat,Bruhn,aratccel mai folositconcept n acest perioad, este de structur organizatoric orientat spre client, prin constituirea unorunitidescentralizate,orientarea maiputernic spreprocese,promovareacooperrii transfuncionaleilrgireacompetenelordecizionale. Acordnd importana cercetrii tiinifice efectuate, respondenii neau dat rspunsuriprincareceamai preferatstructurorganizatoricdectreei,afostceacarele esteceamai apropiat,cucarepoateinteracionacelmaiuor. Abordmnceleceurmeaz,unuldintrecelemaiimportantedomeniiimplicaten performana bancar, exprimat prin obiectivele care vizeaz aportul resurselor umane nperformanabancar. Pentruasubliniaacestroldeterminantalresurselorumanenperformanabancar, amconceputiutilizatnelaborareatezei,treiobiectivesemnificative: Conceptuldeperformanbancariperformaneleresurselorumane Conceptuldemanagementulperformaneiresurselorumane Conceptulrelaieidintremotivareapersonaluluiiperformanabancar. Primulobiectiv,aavutmenireasorientezeconcepiageneralatezeidedoctorat peimportanaresurselorumanenlumeacontemporanncreareaperformaneingeneral iaperformaneibancare,nspecial. Obiectivul a fost conceput pentru a jalona msurile i opiunile manageriale principale pentru realizarea performanei bancare, punnd accentul n mod special, pe modul de realizare a opiniilor celor mai mari specialiti n management, potrivit crora, rolulcelmaiimportantlvoraveamanageriicareiaudeciziilefinale. Al doilea obiectiv referitor la acest domeniu, a fost conceput pentru a jalona elaborarea prii tezei de doctorat, rezervat managementului performanei resurselor umane. Acest concept aeaz la loc central, aa cum este firesc, n problematica performanei n general i a performanei bancare n special, omul. Intervenia acestuia n acest proces fundamental, se face cu calitile i imprevizibilitile comportamentului lui, care, toate pot fi transformate n avantaj competitiv, deci n performan. Am subliniat acest aspect pentru a scoate n relief nu neaprat importana acestui obiectiv, ct mai ales rezonana lui n managementul general i n managementul bancar,nspecial. Am concluzionat c managerii de bnci, trebuie s se preocupe mai mult de oameni,dectdebani,iaroameniitrebuiepuinslujbavalorii,pentrucnumaiaa vorputeacreabaniiunprofitsntos. Obiectivul: Conceptul relaiei dintre motivarea personalului i performana bancar,estecelcareavutmenireasorientezeelaborareaceleimaiimportantepria tezeidedoctorat,ianumerolulmotivriipersonaluluinrealizareaperformaneibancare. Existena attor probleme, pe care din lips de spaiu nu leam putut expune nici aici, nici n lucrare, nea determinat s impunem managementului resurselor umane o procedur care s cuprind toate aceste probleme, evideniindul ca un proces al managementuluiperformanei. naceastperspectiv,neamexprimatopiniaprivindnecesitateastringentaunui nousubsistemalmanagementului:managementulpromovriitalentelor. Ultima grup de obiective, cu care am construit teza de doctorat, se refer la problematica general a informaiilor i a cunotinelor n general, n realizarea performaneibancare. Pentruaceasta,amconstruittreiobiective,astfel:

24

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

"Rolulsistemuluiinformaionalnmanagementulmodern"

"Tendine n modernizarea sistemelor informaional manageriale n scopul

promovriiperformaneingeneraliaperformaneibancarenspecial"

"Specificitatea sistemului informaional bancar i importana ei n

promovareaperformanei". Primul obiectiv, a orientat elaborarea tezei de doctorat spre poziionarea rolului sistemelor informaionale i a cunotinelor n management, n general, n managementul bancar,nspecial,iobinereaperformaneibancare,nmodparticular. Cel deal doilea obiectiv, a fost creat pentru a contura cercetarea tiinific documentariselectiv,nsensulidentificriitendinelorcaresecontureaznsistemele informaionalemoderneinmoduldeasimilareivalorificareacunotinelor. Ultimul obiectiv, a avut menirea s polarizeze atenia n elaborarea tezei de doctorat, asupra specificitii acestor aspecte n managementul bancar i perfomana bancar. Aspectelecareauconstituitconceptulacestorobiective,aufosttratatecudetaliile iargumentaianecesarnparteaaIIa,atezeidedoctoratinmodspecialncapitolul 10.

* * * Am apreciat i considerm n continuare c a fost o surs deosebit care neam creato, prin stabilirea prealabil a setului de obiective, la care neam referit, care nea permissabordm,cumaimultrigoare,omultitudinedeproblemefundamentaledecare depinde performana n general i performana bancar n special i s jalonm cu anse mari, cercetarea tiinific documentar i selectiv, pentru a valida teza de doctorat cu concepteteoreticecorespunztoareicuopiniialeuneicolectiviticercetate,deosebitde valoroase. n continuare, redm, sintetizat, principalele concluzii, opinii i soluii conturate. Cutoatmodestiacaretrebuiesnecaracterizeze,nuputemocolioconcluziede fondatezeidedoctorat,ianume,aceeac,tematicatezeiestedemarecomplexitatei 25

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine dificultate,attnabordarectinmoduldeelaborareifundamentareconceptual ipragmatic. Aceastcomplexitateidificultateseregsetemaialesnaceastparteatezeide doctorat, n care a trebuit s sintetizm o asemenea tematic laborioas, ntrun spaiu tipograficrezonabil. Pentruacuprinde,inteligibil,unasemeneasubiect,naceastparteatezeide doctorat neam propus s formulm concluziile, opiniile i soluiile, pe obiectivele care au stat la baza construciei tezei n ansamblu, ns, abordate ntro logic mai apropiat de succesiunea derulrii conceptual a acestui fenomen complex performana. Primulobiectiv,firesc,alacestuilanconceptuallogic,este: Conceptuldeperformanbancarirolulluinlumeacontemporan n legturcuacestobiectiv, facemprecizareac,totfiresc,nu lampututdezlipi deconceptuldeperformanngeneral. Acest deziderat nu a complicat lucrurile, ntruct att conceptul general de performan,cticonceptuldeperformanbancarsuntnaceeaisuferin,adicnu sunt definite corespunztor conceptual i pragmatic, aceasta fiind prima concluzie de fond,care,nici noi,cutoatestrdaniile, firesc, nuampututoducepn lacapt,ideci rmne,dupopinianoastr,unobiectivmajoralcercetriitiinificeeconomiceisociale n general, a cercetrii tiinifice manageriale de ansamblu ct i a celei bancare, n mod special. Acest lucru a fost confirmat deplin, prin rezultatele cercetrii tiinifice selective, 37%dintotalrespondeninedefininddelocconceptul. nlegturcual2leaial3leaobiectiv: Componenteleconceptuluideperformantabancariactivitileprincipale carelcompun Realitiicerinendomeniulperformaneibancare,problemelese contureaznaceeaizonlacareamfcutreferire,deambiguitate,attconceptual,ct ipragmatic. Aceste aspecte ale acestor obiective au fost nvederate pe deplin de ctre toi respondenii, opiniile ntregii colectiviti privind elementele conceptuale ce compun performana,fiinddiferite. Din rspunsurile respondenilor, privind realitile i cerinele performanei bancare, cele patru tipuri de colectiviti constat fr univoc, prioritatea unui asemenea obiectivntreproblemelefundamentalealeRomniei.Astfel,rolulperformaneibancaren lumeacontemporn,esteconsideratca fiindde mare importan,dectre76.92%,din universitari, 66.67% din clieni, 50% din doctoranzi i 44.44% din manageri. Un rol ponderat,alacesteiprobleme,lconsider11.90%dinclienii7.41%dinmanageri. nceeacepriveteal4leaobiectiv, Conceptuldeperformanbancariperformaneleresurselorumane, lucrurile stau ceva mai bine, nu neaprat din punct de vedere al performanei bancare n ansamblu, ci datorit rolului pe care resursele umane lau jucat ntotdeauna n activitatea bancar, fiind necesar n activitatea de recrutare, selecie, promovare i motivare a personalului. Problema, ns, rmne deschis, ntruct nu sa fcut legtura, fireasc i necesar,ntreperformanapersonaluluiiperformanabancar,nansamblu. n cadrul cercetrii tiinifice selective, prin msurile transmise de totalul respondenilor, sa evideniat faptul c din total respondeni, 37% dintre ei susin c este necesar cunoaterea strategiei bncii i a produselor acesteia de ctre personal prin informri permanente, 25% dintre acetia susin c n vederea creterii performanei bancare este necesar s aib loc perfecionarea permanent a personalului prin diverse 26

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine cursuri, 20% dintre respondeni susin c motivarea corespunztoare a personalului reprezintoaltmodalitatedeobinereapeformaneibancare. naceeaiariedeabordaresuntiobiectivele: Conceptuldeperformanbancariperformaneleproduseloriserviciilor bancare Conceptul de performan bancar i performanele managementului relaiilorcuclienii Conceptul de performan bancar i conceptul de imagine i credibilitate bancar. Att produsele ct i serviciile bancare, ct i relaiile cu clienii i problematica imaginii i credibilitii bncii, sau abordat doar secvenial, ca probleme diferite, cu structuriorganizatoriceidepersonaldiferite,nucaproblemestrategicedeansamblu,care s compun un comportament general performant al bncii, n sensul conceptului de performanbancar. Cercetarea tiinific selectiv, a evideniat prin rspunsurile majoritii faptul c cel mai important i performant produs rmne creditul, iar cel mai important serviciu, rmneunsisteminformaticperformant,ntimpcepeste30%dintrerespondeni,referitor la performanele produselor i serviciilor bancare, nvedereaz faptul c trebuie s se creeze pachetul" care s asigure realizarea performanei: angajai, produse i servicii bancare(decalitateidiversificate)pentrutoatetipuriledeclieni. n ceea ce privete performana managementului relaiei cu clienii, prin opiniile majoritare a peste 50% din respondenii clieni, se solicit crearea i dezvoltarea unei relaiideparteneriatabnciicuclienii,reducereacosturilorbancare,deciadobnzilori eliminareaunorcomisioane,ntimpcepeste56%dintotalrespondenisolicitcaaceast relaie s fie fcut printro comunicare deschis i reciproc avantajoas, flexibil transaprent,aspectcaresereferlaconceptuldeimagineicredibilitatebancar. n acelai mod, ns cu mai mult aplecare, trebuia i trebuie n continuare, s se tratezestructuraconceptualaobiectivului: Conceptul de performanta bancar i performana parteneriatului banc client. Noi apreciem, firesc, aceast relaie, ca fiind esena managementului oricrei organizaii, deci i a bncii, mai ales n contextul componentelor majore ale schimbrii: orientareaspreclient. Din cercetarea tiinific selectiv, prin rspunsurile a 62.82% din respondeni a rezultatcpentrucreareaattaperformaneibancarect iaclienilor,estenecesarca personalul bncii s dea dovad de profesionalism nalt, astfel nct s poat soluiona, identificaisoluionaproblemeleclienilor.Subliniemc67%clienisolicitbncilormai mult operativitate, flexibilitate, adaptabilitate, consultan bancar corect, transparen,comunicareadecvat.. nlegturcuobiectiveleurmtoare: Conceptul de performan bancar i performanele integrrii n sistemul bancarinternaionalizat Conceptuldeperformanbancarimanagementulrisculuinafaceri Conceptul de performan bancar sub spectrul crizei economico financiaremondiale. lucrurile nu stau mai puin ntro zon mai bun, mai apropiat de cerinele abordrii performaneibancarenansamblu. Sauabordat,totsecvenial, implicaiile internaionalizrii activitii bancare,doar caun fenomencare aaprut,frase elaborastrategiiadecvatede implementareaunor msuricoerente,valabilepetoatepaliereleactivitiibancare,pnlaghiee,pentruacrea unnousistembancar,capabilsintrenconcurenaglobal,cuanserealedectig,n 27

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine acest nou mediu de afaceri. n continuare, problema rmne deschis, mai ales n contextulcrizeiactuale,carecomplicimaimultproblemeleiimportanalor. nacelaimod,sepunproblemeleinlegturcumanagementulrisculuibancar, carencontinuare,seabordeazsecvenial,neglijndusefaptulcelesteindisolubillegat derisculdefirm,derisculdear,demondoriscurilespecifice,indusedeglobalizarea afaceriloriinternaionalizareaorganizaiilor. Ct privete obiectivul: Conceptul de performan bancar sub spectrul crizei economicofinanciare mondiale, este o problem fundamental, deoarece, n consecineleprofundealecrizei,suntimplicate,dupcumsetie,cuoparteconsiderabil, bncile. n legtur cu aceast criz, neam exprimat opinia c aceasta are dou componente majore, care ar fi trebuit i trebuie s fie abordate distinct, cu atitudini i soluiiadecvate: efecte ale crizei, induse de comportamente psihologice i nu de cauze reale, careaudeterminat,incorect,frojustificarereal,impactulasupraeconomiei isocietii ocomponentrealacrizei,careafostdeterminatdeerorilegraveprodusen sistemulbancarmondiali,nparte,nfiecarebancpentrucarearfitrebuits fie elaborate strategii i tactici de abordare strict personalizate pentru a le contracaraipentruaseieidincriz. n cadrul cercetrii tiinifice selective, 45% dintre respondeni evideniaz c pentru creterea performanei bancare n contextul integrrii ntrun sistem internaionalizat,trebuiedezvoltateiperfecionatencontinuaresistemeleinformaticeon line, iar 43.6% dintre ei, consider foarte important sigurana i securitatea sistemelor informatice. n aceeai cercetare, n ceea ce privete managementul riscului n afaceri, peste 70% din respondenii fiecrei colectiviti, au apreciat c n principal, datorit neglijrii prudenei bancare, printrun management financiar defectuos, prin ignorarea riscurilor cunoscute,afostdeclanatactualacrizeconomico financiarmondial. nlegturcuobiectivele: Conceptuldeperformanbancardinperspectivaschimbrii Conceptul de performan bancar din perspectiva economiei, organizaiei imanagementuluibazatepecunotine Conceptuldeperformanbancarsubspectrulglobalizriiafacerilor care se refer la impactul tendinelor majore n lumea contemporan, facem doar urmtoareleprecizri,careseconstituietotnatteaconcluzii,opiniiisoluii. Schimbarea, pentrubncitrebuiesfieunadestructur,defondifoarterapid, dar mai ales, s foe ghidat de opiniile formulate de cele mai luminate mini ale lumii contemporane,ndomeniulmanagementului,dintrecarereamintimavertizrile: Schimbte sau moriZiua de mine va fi sigur alta. Cine nu se adapteaz trebuie s se atepte la mari surprize neplcute. Schimbarea este nsi esena dezvoltriiuneiafaceri,eaesteinevitabil. Cu ct schimbarea este mai profund i neleas de ctre oameni, cu att ea se poateproducemairepedeimaibenefic.Manageriitrebuieslasedinbraeiubitullor profit,isianbrae,valoarea.Existonouviziuneasupraprioritilordoar10% dinevenimenteasigur90%dinrezultate,ceeace,cualtecuvinte, nseamnc90%din eforturisuntdiscutabile. Pentru sistemul bancar n mod special, conceptul de economie, organizare i management bazat pe cunotine, capitalui de cunotine, capitalul intelectual, sunt repere, borne de orientare, ale ntregii activiti, pentru care, era firesc, s asistm la strategii completei convingtoaredeaciune. Lucrurile, nustauaa, nu numai n bnci, 28

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine fiind de asemenea, o zon n care cercetarea tiinific i practica economicosocial trebuiesseremodelezepentrucatoateorganizaiilespoatfacefaviitorului. ncadrulcercetriitiinificeselective,61,38%dinrspunsuriletuturorcategoriilor derespondeniauconfirmatfaptulcimpactulschimbrii,economiei,aorganizaieiia managementulbazatpecunotine,nmanagementulperformaneibancare,estemare, ntimpce36%dinacetia,auapreciatmaicorect,cimpactulacestorelementencrearea performaneibancare,estefoartemare.nceeaceprivetefenomenulglobalizrii,51% dintotalrespondeniapreciazcglobalizareaafaceriloriinternaionalizareabncilor,au un impact mare n creareaperformanei bancare, iar38%dintreei, ntrevdun impact foartemare. nlegturcuobiectivele: Conceptul de performan bancar sub impactul liberei circulaii a capitalurilor ConceptuldeperformanbancariperformaneleITului Performanabancardinperspectivabnciivirtuale, carereprezintattcauzealefenomenelorartate,ctimodalitideabordareaviitorului ntoateorganizaiilorinmodspecialnsistemulbancar. Cu referiri la libera circulaie a capitalurilor, dorim s sublinem nu numai necesitatea adaoptrii, ci, mai ales faptul c este o surs nou de profit de valoare, neexplorat,nefolositcorespunztor. ITulcustructurilepecareleagenerat,internet,intranet,bancavirtual,etc.,sunt n general, bine percepute, dar, au disponibilti de progres nc neexplorate, deci nevalorificate. Referindune la intervenia organismelor europene i internaionale n sistemul bancar,inclusivpentrugestionareaiieireadincriz,suntsalutareconcretizrileBaselII ialtele,care,ngeneral,aufostpusenpractic,dar,apreciemnoi,maimultcaobligaii, dectcamodalitideaciune,pentrupromovareaperformaneibancare. Din cercetarea tiinific selectiv a relevat importana sistemelor informatice performante, necesitatea adaptrii lor la condiiile tehnologiilor moderne, extinderea utilizrii acestora, 24 de ore din 24, utilizarea pe scar mai larg a internetului i intranetului, gsirea de siteme moderne de comunicare, pentru cretere performanei utilizatorilor.BaselII,cuperfecionrileaduseprincompletareasa,reliefatprinBaselIII, trebuie s fie un instrument prin care s se asigure o protecie mai mare a bncilor la eventualealtecrize. Cureferirelaobiectivele: Relaiasisteminformaionalbancar,ITiperformanabancar Structuribancaremodernegeneratoaredeperformanbancar Relaiantrecomunicareiperformanabancar Relaiantrecontrol,auditbancariperformanabancar Relaiantresistemuldecizionalbancariperformanabancar, carereprezintopiunimanagerialeracordatelatendineleactualealelumiicontemporane, lacareamfcuttrimiteremaisus,facemdoarprecizrilecareurmeaz. Cu referire la sistemul informaional, apreciem c este nceputul adaptrii oricreiorganizaiilaschimbare, maicuseam dinperspectivaasimilriii valorificrii cunotineloridinperspectiva identificrii igestiuniiriscurilor,apreciindcabordrile saufcutidinacestpunctdevedere,nmodsecvenial,doardinperspectivatraseelor, circuitelor,introoarecaremsuradatelorvehiculate,darnucasistemfundamental princareorganizaiile,decimaialesbanca,sepoateadaptalaschimbare. Ct privesc structurile bancare, din pcate, au urmat un proces invers normalitii,adic,nlocsasistmlaunprocesmasivdedescentralizare,deapropierede 29

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine client, sau nchis agenii, filiale, etc. , i sa urmat un curs nefiresc, neproductiv, de anchilozare,decentralizare. nmodfiresc,acestproces,pecarenoi,aacumamartat,lconsidermanormal, iapusamprentaipeprocesuldecomunicare, procescare,dacesteneperformant,este fatal,nrelaiabancclient,nrelaiamanagerisalariai,etc. Efect negativ, au avut aspectele artate i asupra activitii de control i audit i maialesasuprasistemuluidecizional,elementeledecentralizareanormaleicontroluli auditulneracordateconceptual,laperforman,nmultesituaii,nlocdeperforman,au generatneperforman. Din cercetarea tiinific selectiv a relevat importana sistemelor informatice performante, necesitatea adaptrii lor la condiiile tehnologiilor moderne, extinderea utilizrii acestora, 24 de ore din 24, utilizarea pe scar mai larg a internetului i intranetului, gsirea de siteme moderne de comunicare, pentru cretere performanei utilizatorilor.Sauvalidatcuprecdereconceptulcomunicrii,faptevideniatdefaptulc 55%dinrespondeniclienisolicitaumbuntireacomunicriicumediuldeafaceri,prin organizareadeconferine,prinmesajemassmedia,prininternetintlniridelucruprin deschiderea de noi uniti bancare care pot s le ofere mai mult operativitate i deci, implicit un sistem decizional mai eficient respondenii nu au putut totui preciza cu exactitate care este cel mai eficient tip de structur bancar (centralizat sau descentralizat). nceeacepriveteauditulicontrolul bancarrespondeniiau apreciatcelesunt necesare,pentruaprentmpinaproblemelecearputeaaparenbnci,darnusuntnoiuni cunoscutedeunelecategoriiderepondeni. Laobiectivele: Relaiantremotivareapersonaluluiiperformanabancar Managementulmarketinguluiiperformanabancar Eticanafaceriiperformanabancar Multiculturalismuliimpactulluin performanabancar, facemdoarurmtoareleprecizri,caresuntnacelaitimpiconcluzii. Motivarea personalului, este n toate organizaiile, dar mai cu seam n mediul bancar,cheiadeboltantreguluieafodajalcldiriiperformanei. Specialitii de notorietate mondial, la care pe global, neam referit mai sus, iar normal, n cuprinsul tezei de doctorat, au opinii de o valoare excepional n domeniul motivrii personalului, a rolului presonalului n lumea contemporan, a modalitilor i instrumentelor de motivare, care, din pcate, sunt prea puin cunoscute i mai puin operaionalizatenactivitateapractic. Ctprivetemanagementulmarketingului,frsjignimpenimeni,apreciemc era segmentul de management n care trebuia s se produc modificri radicale, de substan,subimpactulorientriictreclientischimbrii. Banca,ncsecomportcafiindpeprimulloc, deispecialitiilacareamfcut referire, atrag la modul cel mai ferm atenia c nu poate fi dect pe locul doi, pe locul nti,fiindclientul. Eticairesponsabilitateasocialnafaceri,suntconceptevalabiledecndlumea, darnerespectate. Firmele multinaionale sunt primele care au dat semne de contientizare, elabornduicoduriistandardenacestdomeniu.Maimult,iaufcutunindicatorde concurenlaburs,dinacestaspect. Din pcate, dei sau fcut unele progrese, bncile au marat prea puin pe acest drum.

30

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Ct privete multiculturalismul, cu regret spunem, c dei bncile ies cel mai frecventnmediuldeafaceriglobal,caracterizatprinexcelen,prinmulticulturalism,au fcutpuin,maiales,nmodorganizat,peacestdrum. n susinerea acestorobiective conceptuale, respondenii au fcut referiri la faptul c existena unei motivri corecte a personalului bancar, poate determina o performan bancarmaibun,cmajoritateaclienilorialegobancdupuncriteriudeetic,sauc marketingulbancaresteunuldindomeniilepecareclieniildorescmbuntit. Abordmobiectivele: Fuziuniialteformedeasociereiperformanbancar Specializareaiperformanabancar Centralizarea/descentralizareaiperformanabancar, dinperspectivacrorafacemurmtoareleprecizriiformulrideconcluzii: tiina a creat i practica a validat, o serie de modaliti i instrumente moderne de adaptare la schimbare, la efectele crizei, la concuren, cum sunt clusterele i altele, la care am fcut referire n teza de doctorat, dar care,nsistemulbancarncnusauconcretizatevident,prinadaptrilede rigoare,rmnndncontinuare,osurspotenialdeprofit,devaloare specializarea,cainstrument,camodalitatedeobinereaperformanei,este reprezentatdoarpalidnspectrulactivitiibancare,fiind,deasemenea,un filondeexplorarepentruperforman. * * *

Ne oprim, din raiuni de spaiu, aici, cu convingerea, c aspectele prezentate reflect, concludent, complexitatea, dificultatea, actualitatea i importana tezei de doctorat,ivaloareaopiniilorisoluiiloravansate,precumiplatforma,depecarepoate continuacercetareatiinificpentruasepunemaideplinnvaloare,concepteleisoluiile prezentatentezadedoctorat.

31

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
1. AcademiaRomn, DEX 09, Dici onarulexplicativallimbiiromne(ediia a IIa revzut i adugit), Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan, Editura UniversEnciclopedicGold, Bucureti, 2009 Aubrey, C.Daniels, Managementul performanei, Strategii de obinere a rezultatelormaximedelaangajai, EdituraPolirom,2007 Balaure,Virgil,(coord.), Marketing, EdituraUranus,Bucureti,2000 Bari,Ioan, Globalizareiproblemeglobale,EdituraEconomic,Bucureti,2001 Basno,Cezar,Dardac,Nicolae,Floricel,Constantin, Moned,credit,bnci, EdituraDidacticiPedagogic,R.A.Bucureti,2003 Basno,Cezar, Dardac,Nicolae, Management bancar, Editura Economic, Bucureti,2002 Bdi, Maria, Baron, Tudor, Korka, Mihai, Statistic pentru afaceri, EdituraEficient,Bucureti,1998 Brbulescu, Constantin, Bgu, Constantin, Managementul produciei, vol.II, Tribunaeconomic, 2001 Btrncea,Ioan, Btrancea,Maria , Analiza financiar, Editura Dacia, Cluj Napoca,2000 Bgu,Constantin,Deac,V., Strategiafirmei, EdituraEficient,Bucureti,2000 Bgu,Constantin, Managementulproduci ei, EdituraASE,Bucureti,1997 Beatty,Jack, LumeanviziunealuiPeterDrucker, EdituraTeora,Bucureti1998 Bill, George, 7 leci i de succes pe timp de criz, Editura Meteor Business, Bucureti,2010 Blaabjerg, ChristianTegllund, ArticleCPIFinancial, SaxoBank, Dubai, 2010 Blaine,Lee, Principiulputerii,Impunetecuonoare, EdituraAllfa, Bucureti, 2001 Bogdan, Ioan, Managementulafacerilorinternaionale, EdituraLucianBlaga, Sibiu,2007 Bogdan, Ioan, Managementul riscului n afaceri, Editura Universitar, Bucureti,2009 Bogdan,Ioan,(coord),Dinc,C., Elementedemetodicacunoaterii,cercetrii tiin ificeivalorificriicunotin elor, EdituraAlmaMater,Sibiu,2007 Bogdan,Ioan, Management financiar n afaceri, ediia a IIa, Editura Universitar,Bucureti, 2008 Bogdan,Ioan, Managementul eficienei investiiilor, Editura Universitar, Bucureti,2004 Bogdan,Ioan, Managementul financiar, Abordri n perspectiv, Editura A.O.S.,Bucureti,1995 Bogdan,Ioan, Tratat de management financiarbancar, Editura Economic, Bucureti,2002 Bogdan,Ioan, Unele opinii privind problemele fundamentale actuale ale economiei, articol publicat la Academia Oamenilor de tiin din Romnia, Bucureti,2009 Bridges,William,Managementultranziiei,Bucureti,EdituraCurteaVeche,2004 Brissot, Eliane, La detection du potential, Paris, Ed. Universit de Paris I Panthon Sorbonne, Institutd'AdministrationdesEntreprises,1990 Bruce,Hyland, Merle,Zost, Reflecii pentru manageri, Editura Rentrop&Straton,Bucureti,1998 Bruhn, Manfred, Orientareaspreclieni temeliaafaceriidesucces,Bucureti, 32

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27.

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine EdituraEconomic,Bucuret,2001 Brysson, John M., Planificarea strategic pentru organizaii publice i nonprofit, Chiinu:ARC,2003 Bulai, Alfred, Bulai, Ana, Korka, Mihai, Zaharia, Sorin, Eugen, Clark, Burton R., Gilbert, Ernest, Manifest pentru o universitate antreprenorial, EdituraPunct,Bucureti,2002 Burciu, A., Sandu, P., Sandu, Gh., Activitatea bancar internaional, EdituraEconomic,Bucureti,1999 Cangelosi, James S., Classroom management strategies, New York, Editura Longman,1997 Cardon,Alain, Coachingpentruechipelededirectori,Bucureti,CODECS,2003 Cmoiu,Ion, Investii ileifactorultimp,Bucureti,EdituraPolitic,1981 Ctoiu, Iacob, Metode i tehnici de culegere i analiz a informaiilor n cercetrile de marketing , n Virgil Balaure (coord.), Marketing, Editura Uranus,Bucureti,2000 Ctoiu, Iacob, Proiectarea cercetrilor de marketing, n Virgil Balaure (coord.),Marketing,EdituraUranus,Bucureti,2000 Ceauu, Iulian, Compendiu managerial excelena n management, Editura AcademicdeManagement,Bucureti, 2004 Ch.Handy,TheElephantandFlz, HarvardBusineeSchoolPress,2003 Chiriac, Violeta (trad.), Etica i eficien a profesional, Ed. a 2a Bucureti, EdituraALL, 2005 Ciobanu,Anamaria, Analizaperforman eintreprinderii,Bucureti,A.S.E,2006 Clarke, Liz, Managementulschimbrii, EdituraTeora,Bucureti,2000 Clegg,Brian,BirchPaul, Artadeaiconducepeal ii, Iai,Editura Polirom,2003 Cole,GeraldA., Strategicmanagement,London,Ed.Thomsonlearning,2003 Comniciu, Carmen, Balte Nicolae, Analiza economico financiar a ntreprinderii,EdituraUniversitiiLucianBlaga,Sibiu,2003 Comniciu, Carmen, Impozite, taxe, contribui i probleme i studii de caz, EdituraUniversitiiLucianBlaga,Sibiu,2003 Comniciu, Carmen, Managementul finan elor publice n profil teritorial, EdituraImago,2003 Constantin, Brbulescu i Constantin, Bgu, Politici manageriale de producie, EdituraTribunaEconomic, Bucureti,2001 Constantinescu, N.N, Istoria gndirii economice romneti, Editura Economic,Bucureti,1999
Coolins,Jim, Excelen anafaceri,EdituraCurteaVeche,Bucureti,2007

28. 29.

30. 31. 32. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Cornelius,Helena,Faire,Shoshana,tiina rezolvriiconflictelor,Editura Tehnic, Bucureti,1996 Covey,StephenR.,Managementultimpuluisaucumnestabilimprioritile, EdituraAlfaAll,Bucureti,2000 Covey, Stephen R., Eficien a n 7 trepte sau un abecedar al nelepciunii, Bucureti,EdituraALL,1995 Covey, Stephen,A8atreaptanelepciunii, EdituraAlfaAll,Bucureti,2004 Covey, Stephen, Etica liderului eficient. Conducerea bazat pe principii, EdituraAllfa, Bucureti,2000 Crainer,Stuart,75dincelemaibunedeciziimanageriale,luatevreodati 21dintrecelemaiproaste,EdituraTeora,Bucureti,1999 Cresus, Confesiunileunuibanchertoxic,EdituraPublica,Bucureti,2003 33

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Creu, Romeo,Shanks,Richard,Ciobanu,Gilbert, Motivareaangaja ilor n companiileromneti, BaiaMare,EdituraCornelius,2001 Crian, Silviu, Management elemente fundamentale, Editura Alma Mater, Bucureti,2001 Crian, Silviu, Management elemente fundamentale, Editura Mira Design, Sibiu, 2001 Crian,Silviu, Managementul serviciilor, Editura UniversitiiLucian Blaga, Sibiu, 2003 Crian, Silviu, Strategii n aprovizionarea material a ntreprinderii industriale, EdituraContinent,Sibiu,2001 David,Davies, Cibernetica, The art Of managing finance Editura MC Graw, HiilBokCompany, EdituraStiinific,Bucureti,1966 Dianu, Daniel, Capitalismul ncotro? Criza economic, mersul ideilor, instituii, EdituraPolirom,Bucureti,2009 Dianu,Daniel,Luptacucrizafinanciar,Eforturileunuimembruromnal PE, EdituraRosettiEducational,Bucureti,2009 Dnil, Nicolae, Anghel, Claudiu, Dnil, Marius, Managementul lichiditi ibancare, EdituraEconomic,Bucureti,2002 Dnil, Nicolae, Berea C., Management bancar Fundamente i orientri , EdituraEconomic,Bucureti,2000 Dnil,Nicolae, EURO :Bipolarizareamonetar ,EdituraEconomic,1999 Dnil, Nicolae, Privatizareabncilor ,EdituraEconomic,2000 Dnil,Nicolae, Retailbankinguleuropean, EdituraExpert,Bucureti, 2004 De Coster, Michel, Sociologie du travailetgestion desressourceshumaines, Paris,ditionsdeBoeck,1999. Dedu V., Gestiunea i auditul bancar, ediia a 3a, Editura Pentru tiinele Naionale,Bucureti,2001 Didier,Noye,Managerlesperformances, InsepConsulting Editions,Paris,2002 Dinu, Marin, Economia Romniei. Limitri manageriale, Editura Economic, Bucureti,2000 Dinu, Marin, Economie contemporan. Ce este globalizarea?, Editura Economic,Bucureti,2000 Dinu, Marin, Economie contemporan. Ce este tranziia?, Editura Economic, Bucureti,2000 Dinu,Marin, Eecurile i speranele pieei. Este tiina economic n criz? , AcademiadeStudiiEconomice,Bucureti,22aprilie2010 Drucker, Peter F., Managing in the next society, Oxford, publisher ButterworthHeinemann,2002 Drucker,Peter, ManagementtheNon Profit,Butterworth Heinemann, 1990 Drucker, Peter, The Practice of Management, Publisher: Harper & Row, NewYork,1954 Drucker, Peter, Despre profesia de manager, Editura METEOR PRESS, Bucureti,2006 Drucker,Peter, Inovare ispiritntreprinztor, Edit. Teora,Bucureti,1999 Drucker,Peter, Managementstrategic, EdituraTeora,Bucureti,2001 Drucker,Peter, Managementulviitorului, EdituraAsab, Bucureti, 2004 Drucker, Peter, Realitilelumiidemine, EdituraTeora,Bucureti,1999 Drucker,Peter, Realiti lelumiidemine, EdituraTeora,Bucureti,1999 Drucker,Peter, Societateapostcapitalist,EdituraImage,Bucureti,1999 34

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine 86. 87. 88. DuflouxC. , Pieefinanciare,EdituraEconomic,Bucureti,2002 Dumitracu, Dan, Managementul proiectului, Editura Universitii Lucian Blaga,Sibiu,2005 Dumitracu, Dan, Moise, Tu urea, Mrginean, Sorin, Florea, Liviu, Management elemente fundamentale, Editura Universitii Lucian Blaga, Sibiu, 2002 Dumitrescu, D., Dragot, V., Evaluarea ntreprinderilor.Metode. Tehnici. Incertitudine.Valoare, EdituraEconomic, Bucureti, 2000 Dumitrescu, Luigi, Icebergul organizaio nal, managementul pri i nevzute, EdituraBurg,Sibiu,2002 Faulkner, David, Bowman, Cliff, Elemente de strategie concureni al, EdituraTeora,Bucureti,1995 Faulkner, David, Bowmann, Cliff, Elemente de strategie concurenial, EdituraTeora,Bucureti,2000 Feier, V.,V., Creativitate i creativitate managerial, Editura Expert, Bucureti, 1995 Fitzgerald, R., BusinessFinance forManagers, Editura Kogan Page,Londra, Bucureti, 2002 Fornell, C., Verbraucherabteilung in Unternehmen EinKommunikationsorientierter An Satz, Hansen, U., Straus B. i Reimer, M., (coord.), Marketingundverbraucherpolitik, Stuttgart,1992 Friedman, Milton, Friedman, Rose, Libertatea deaalege,EdituraPublica, Bucureti,2009 FundaiaDrucker, Organizaiaviitorului, EdituraTeora, Bucureti, 2000 GaftoniucS., Practicibancareinternaionale,EdituraEconomic,Bucureti,1995 Gamble, P. R., Blackwell, J., Knowledge Management, Editura Kogan Page, Londra,2001 Garrat,B., Thelearningorganization, HarperCollinsBussines,London,2000 Gary,Johnes, Comportamentorganizaional,EdituraEconomic,Bucureti,1998 Gorg, Bernhard, Viitorul managerilor. Managerii viitorului, Iai, Institutul European,1997 Gorski, Hortensia, Sisteme informaionale pentru management, Editura UniversitiiLucianBlaga,Sibiu,2003 Green,P.,ManagingTime:LovingEveryMinute,TheCharteredInstituteof Marketing,MoorHall,Berkshire,1999 Greenspan,Alan Eraturbulenelor, EdituraPublica,Bucureti,2008 Gronroos, Ch., Strategic Management and Marketing in the service sector, SwedishSchoolofEconomicsandBusinessAdministration,1982 H.P.Martin, H.Schumann, Capcana globalizrii atac la democraie i bunstare , EdituraEconomic,Bucureti,1999 Haig, M., Manual de emarketing ghid indispensabil pentru marketingul produseloriserviciilortalepeinternet, EdituraRentrop&Straton,2005 Halpern,P.,Weston,J.F.,Harrington,E.F.,James,M., Finanemanageriale, EdituraEconomic,Bucureti,1997 Hammer, M., Champy, J., Reengineeringul (reproiectarea) nreprinderii, EdituraTehnic,Bucureti,1996 Harrington, H.J., Harrington, J.S., Management total n firma secolului 21, EdituraTeora,Bucureti,2001 Hennie,VanGreuning,Sonja,BrajovicB.,Analizaimanagemetulriscului 35

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine bancar evaluarea guveranaei corporatiste i a riscului bancar, Editura Irecson,Bucureti,2004 Herbinski,G.,LAURENCE, Strategianafaceri, EdituraAll,Bucureti,2009 Herciu, Mihaela, Managementcomparat,EdituraLucianBlaga,Sibiu,2007 Hesselbein, F., Goldsmith, M., Beckhard, R.,(coord.), Organizaia viitorului, EdituraTeora,Bucureti, 2000 Hirschman, Albert, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations,andStates. Cambridge,MA:HarvardUniversityPress,1970. Hirst P., Thompson G., Globalizarea sub semnul ntrebrii. Economia internaionaliposibilitileeideguvernare, EdituraTREI,Bucureti,2002 Hockley,Andrew, EducationalManagement,Iai,EdituraPolirom,2007 Imai, Masaaki, Gemba Kaizen, O abordare practic, cu costuri reduse a managementului,EdituraEdKaizenInstitute,1977,USA Ionescu, L.C., Bncileioperaiunilebancare, EdituraEconomic,Bucureti,1996 Iordnescu, Eugen, Dezvoltarea economic regional n Romnia n contextul integrrii EUROATLANTICE, Editura Universitii "Lucian Blaga" Sibiu,2004 Iordnescu, Eugen, Mileniul III Ipostaze i tendine, Editura Universitii "LucianBlaga"Sibiu,2004 Iordnescu, Eugen, Romnia n tranziie analize economice subiective, EdituraUniversitii"LucianBlaga"Sibiu,2007 JohnsonF.P.,JohnsonR.D.BankManagementSecondEdition,Colorado, StateUniversity,AmericanBankersAssociation, 1990 Kazuo, Inamori, Oameni i profit o filozofie economic pentru sec. XXI, EdituraEconomic,Bucureti,1998 KleinG., DictionaryofBanking,secondedition,PitmanPublishing,London,1995 Klein, Armint, Managementul proiectului cultural, Timioara, Fundaia InterartTriade, 2005 Knigjht, Jim, Strategic planning for school managers, London; Stirling, Editura KoganPage,1998 Kotler, Philip, Caslione, John, Chaotics.Management i marketing n era turbulenelor,EdituraPublica,2009 Kotler, Philip, Managementulmarketingului, EdituraTeora,Bucureti,2000 Kotler, Philip, Marketingmanagement:Analysis,Planning,Implementation and Control,EdituraPrentinceHall,NewJersey,1997 rd Kress George, Marketing Research, 3 edition, Pretice Hall International , Inc.EnglewoodCliffs,NewJersey,1998 Kreutzer, R. T., Database Marketing Erfolgsstrategie fr die 90er Jahre, aprut n Handbuch Direct Marketing, Editura Dallmer, Wiesbaden, Germania,1991 Kuber,Milan, Managementconsulting, EdituraAmcor,Bucureti, 1992 Kugler,Sascha, PrincipiulluiAlchimedus,Bucureti,EdituraHumanitas,2007 Langdon, Lee, Cele mai reuite 100 de idei pentru carier, Editura Meteor Press, Bucureti, 2000 LeSaget,Meryem, Managerulintuitiv, EdituraEconomic, Bucureti,1999 Leinenbach,Jolande, eLearningManagement,Iai,EdituraPolirom,2007 Lesser,Wolfgang, Managementulproiectelor,Bucureti,EdituraBICALL,2007 Lewicki, Roy J., Saunders, David M., Minton, John W., Barry, Bruce, Negotiation, Boston,McGrawHill,2003 36

113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine 141. Lewis,JamesJr., L'Ecoleprixd'excellence,Paris,ditionsdeBoeck,1989 142. Lowe, Janet, Warren Buffett iscusin a i nelep ciunea celui mai mare investitorallumii, EdituraInjoiBooks, Bucureti,2009 143. Mane, Marcela, Managementul strategic al ntreprinderii i provocrile tranzi iei, Bucureti,Editura ALL,2000 144. Marian,LigiaGabriela,Efficientwaysofknowledgeandassesementbanking of human resourses, n volumul 4 al Conferinei tiinifice Internaionale: "Identity,GlobalizationandUniversalityintheEasternandCentralEuropean EconomicAreaEvolutionsandInvolutionsintheModernandContemporary Period: Experiences, Meanings, Leassons", Editura Universitii Lucian BlagaSibiu,45Mai2006 145. Marian, Ligia, Gabriela, Abordri de performan, previzibile n managementulrisculuibancar,lucrarepublicatcuocaziaAXIasesiunede comunicri tiinifice a cadrelor didactic, Creterea Competitivitii economice a Romniei n contextul integrrii n Uniunea European,UniversitateaRomnoAmericanBucureti, 1920Mai2006 146. Marian, Ligia, Gabriela, Abordri n evaluarea performanelor umane ale bncii,lucrarepublicatcuocaziaAXIasesiunedecomunicritiinificea cadrelor didactic, Creterea competitivitii economice a Romniei n contextul integrrii n Uniunea European,Universitatea Romno AmericanBucureti, 1920Mai2006 147. Marian, Ligia, Gabriela, Sistemul bancar reflectat n Enciclopedia Romn. nceputurile sistemului bancar n Romnia i dezvoltarea sa dup 1990, revistaTransilvania EnciclopediaRomn19042004,Sibiu910/2004 148. Marinescu,Paul,Team Work Management,Bucureti,EdituraUniversitii Bucureti,2006 149. Martin,Hans,Peter,Capcanaglobalizrii,EdituraEconomic,Bucureti,1996 150. Mathis, Robert L., Jackson John H., Human resource management, Mason, Ohio,Ed.SouthWestern,2003 151. Maxwell, John C., Cele 21 de legi supreme ale liderului, Bucureti, Editura Amaltea,2002 152. Maxwell,John,Cele21caliti aleliderului, EdituraAlmatea, Bucureti,1999 153. Maxwell,John,Cele21legi supremealeliderului,Ed.Almatea, Bucureti,1998 154. Maxwell,John,Eecurilepotconducelasucces, Ed. Almatea, Bucureti, 2004 155. Merchant, Kenneth A., Van Der Stede Wim A., Management control systems, Harlow,England, Publisher PrenticeHall,2007 156. Michaelson, Gerald, SUN TZU, Arta rzboiului pentru manageri, Editura Meteorpress, Bucureti,2001 157. MichelCrouhy,RobertMark,DanGalai, Risk management,TheMcGraw HillCompanies,USA,2001 158. Mihai, Ilie, Ionu Mihai, Tiberiu ,Trade Finance Finanarea comerului, EdituraEconomic, Bucureti, 2002 159. Mikol, Alain Dictionnaire fiduciaire .Organization et gestion, La Revue Fiduciare, 1997 160. Mockler, Robert., J., Management strategic multinaional, Un proces integrativebazatpecontexte, EdituraEconomic,Bucureti,2001 161. Morris, Charles R., Criza economic i profeii ei, Editura Litera Internaional,Bucureti,2010 162. Muscalu, Emanoil, Fundamentele managemetului, Editura Universitii 37

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine LucianBlaga,Sibiu,2007 163. Muscalu,Emanoil,Managementgeneral,EdituraUniversitiiLucianBlaga, Sibiu,2003 164. Nicolescu , Ovidiu, Verboncu, Ioan, Managementul organizaiei, Editura Economic,Bucureti,2007 165. Nicolescu, O., Plumb, I., Pricop, M., Vasilescu, I., Verboncu, I., (coord.), Abordri moderne n managementul i economia organizaiei, Editura Economic,Bucureti,2004 Vol.1: Managementulgeneralalorganizaiei Vol.2: Managementulpe domeniideactivitate Vol.3:Economia imanagementuldiferitelortipuride organizai i Vol.4: Eficienae conomic iperformanama nagementului organizai ei 166. Nicolescu, Ovidiu, Nicolescu, Luminia, Economia, firmaimanagementul bazatepecunotine,EdituraEconomic, Bucureti,2005 167. Nicolescu, Ovidiu, Sisteme, metode i tehnicimanageriale ale organizaie i, EdituraEconomic,Bucureti,2000 168. Nicolescu, Ovidiu, Sistemul decizional al organizaie i, Editura Economic, Bucureti,1998 169. Nicolescu, Ovidiu, Sistemul informai onal al organizaie i, Editura Economic,Bucureti,2001 170. Nicolescu, Ovidiu, Structuri manageriale de firm,Editura Economic, Bucureti,1996 171. Niu, Ion, Managementulrisculuibancar, EdituraExpert,Bucureti,2001 172. Niule scu, Gabriel, Dogaru, Cristian, Ghidul financiar bancar , Editura HouseofGuides,Bucureti,2008 173. Ogrean,Claudia, Coordonate manageriale ale competitiviti i firmei o perspectivglobal, Editura UniversitiiLucianBlaga,Sibiu,2007 174. Ogrean,Claudia, Management strategic, Editura Universitii Lucian Blaga, Sibiu,2007 175. Oprean Constantin, u M., Cercetarea experimental i prelucrarea datelor,vol2, Editura UniversitiiLucianBlaga,Sibiu,2007 176. Oprean, Constantin, Kifor, Vasile, Managementul caliti i, Editura UniversitiiLucianBlaga,Sibiu,2002 177. Oprean,Constantin, (coord), Studii n managementul strategic, Editura UniversitiiLucianBlaga,Sibiu, 2004 178. Oprean,Constantin,(coord), Management strategic, Editura Universitii LucianBlaga, Sibiu, 2002 179. Petrescu,Ion, Managementulperformanei, EdituraLuxLibris, Bucureti,2002 180. Petrescu,I.,Muscalu,E., Tratatdemanagementpublic, Editura Universitii LucianBlaga,Sibiu,2003 181. Plumb,Ion,(coord.vol.),Managementulpedomeniideactivitate,Bucureti, EdituraEconomic,2003 182. Pop,Al.N.iDumitru,I., Marketinginternaional, EdituraUranus,Bucureti,2001 183. Pricop, M., Bgu,C., Abordri moderne n managementul i economia organizai ei, vol 3, Economia i managemetul diferitelor tipuri de organizai i, EdituraEconomic,Bucureti 2003 184. Rdulescu, Mihaela St. Metodologia cercetrii tiinifice, Elaborarea 38

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine lucrrilor de licen, masterat, doctorat, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,2006 Rees,W.,David, Artamanagementului,EdituraTehnic,Bucureti,1996 Richard Farmer, Adwances in internaional comparative management, 1996, JaiPress(ny),1998 Robbins,Anthony, Puterenemrginit, EdituraAlmatea, Bucureti,2001 Robbins, P., Stephen, Adevrul i numai adevrul despre managementul personalului, EdituraMeteorPress,Bucureti,2006 Romacanu,MihailGr.BNR, EugeniuCarada, EdituraAlbatros,2007 Rotaru, Constantin, Managementulperformaneibancare, EdituraExpert2001 Salant, P.,Dillemn,D., How to Conduct Your Own Survey, John Willey and SonsInc.,NewYork,1995 Sandrine MesplSomps & AnneSophie Robilliard, "Etude sur la croissance partage au Sngal, 20012005," Working Papers DT/2010/07,DIAL,Dveloppement,Institutions&AnalysesdeLongterme, 2010 Senge, M.Peter, TheFifthDiscipline,TheArt&PracticeoftheLearning, Crown Publishing, 2006 Soros, George, Noua paradigm a pieelor fiananciare, Criza creditelor din 2008iimplicaiileei, EdituraLiteraInternaional, Bucureti, 2008 Stirbu, Dan Aurelian, Albu,Nadia, Albu,Ctlin, Managementul performanei, Bucureti, 2003 Tracy, Brian, Cum conduc cei mai buni lideri, Editura Curtea Veche, Bucureti,2010 Trump,Donald, Zanner,Gndetebinen stil mare n via iafaceri,Pro Editur iTipografie,Bucureti,2007 u,M.,Oprean,C.,Oprean,C.,Tnsescu,C., Theuseofcompoundcentral factorial experimental method in quality management, Volumul Conferinei 5thUICEEGlobalCongresonEngineeringEducation, NewYork,2006 Udrescu, Margareta, Bgu, Constantin, Creterea sistemului competitiv al firmeiprinperfeci onareasistemuluidemanagement, ASE, Bucureti,2007 Van Huffel, Koenrad, Delcart, Louis, Managementul performanei sucursalelor, AcademiaBncilorbelgiene,Bucureti,2001 Verboncu, Ion, Zalman, Michael, Management i performane, Editura Universitar,Bucureti,2005 Vinnicombe,Susan, Femeilenmanagement,EdituraTeora, Bucureti, 1998

185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192.

193. 194. 195. 196. 197. 198.

199. 200. 201. 202.

Cteva dintre articolele din reviste de specialitate, ziare, siteuri care au fost consultate
1. 2. 3. Marketwatch, 14 martie 2010, Mateescu,Denisa: Tehnologia contactless revolu ioneazsistemeledeplat, Bucureti Finane.Bnci.Asigurri,12/2010,Emilian,Dobrescu:Flotare libersau controlat Management.Marketing, 4/2010, Leon,Florin: Strategymanagementina multiagentsystemusingneuralnetworksforinductiveandexperiencebased learning JournalofMoney,CreditandBanking,vol.36,No.3, 2004, Peria,Martinez, Mody,A.M.S.:,Howforeignparticipationandmarketconcentrationimpact bankspreads:evidencefromLatinAmerica. 39

4.

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine 5. 6. Professional Manager Review , nr. 5, septembrie 1993, Drucker, Peter: PostCapitalistSociety Jurnalul Economic, No. 527, Working Paper Series , septembrie 2005, Bucureti, European Central Bank, Banking System Stability A Cross AtlanticPerspective. Jurnalul economic, 2007, Bari, Ioan: Proiectarea unei noi arhitecturi a sistemuluibancarnconditiileglobalizriifinanciare. Capitalul, 25 mai 2010, Isrescu, Mugur: "Orice criz e un prilej neplcut pentrutrieri" Capitalul,5august2010,"Sistemulfinanciarancheiatanulcuopierderede 236milioanelei" FinancialTimes, NewYork, martie2008, AlanGreenspan:EconomicCrises Financiarul, 3 iunie 2010, OyaPinarArdic, "Studiuprivindreeauabancar", Bucureti Financiarul, 27iulie2010, tefan, Ada, "Doar590deATMuriaufost instalaten2009 Ziarulfinanciar, 06august2009,"Evoluiacreditrii" Ziarul financiar, 14 iulie 2010, Bncile mam au capitalizat subsidiarele dinRomnia Ziarulfinanciar,12septembrie2010, Apostoiu,Ctlina,BaselIII,noulcod delegiallumiifinanciare,vaafectaprofitabilitateabncilor Studiideconjunctureconomic http://www.bnro.ro/Alocutiuneindeschidereasimpozionului %e2%80%9eBancaNationalaaRomanieiinistoriamodernaa Romaniei%e2%80%9d5552.aspx , Isrescu, Mugur http://www.eto.org.uk/twork/tw99/index.htm , Xxx Status Report or EuropeanTelework TELEWORK99,UE,Bruxelles http:// www.markmedia.ro/article_show.php?g_id=427,p.1, Onea, A., LearningorganizationII http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/6.pdf , Btrncea, Ioan,Btrncea,Maria,Globalizareaindustrieibancare http://www.janney.com/aboutjanney/mediaresources/newscoverage , GuyLeBas,DailyFix,Jannez,FixedIncomeStrategy http://ro.wikipedia.org/wiki/Cercetare_sociologic http://www.9am.ro/stirirevistapresei/Business/29355/Stiaticaexista sibancivirtuale.html http://www.bankingnews.ro/banci http://www.scritube.com/economie/finante/EVOLUTIASISTEMULUI BANCAR112219183 http://www.stiucum.com/management/managementulresurselor umane/Organizarearesurselorumane22116.php http://www.dbmarketing.com/articles/Art116.htm, Hughes, Arthur MiddletonDatabaseMarketingInstitute http://www.smarquest.ro/ro/resources_2.html http://www.bursa.ro http://www.capital.ro http://www.tribunaeconomica.ro http://www.mfinante.ro/publicatiipresa.html?pagina=presa http://www.insse.ro 40

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34.

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

CUVINTE CHEIE
Performana n general 1. o realizare deosebit ntrun domeniu de activitate;2.succesdeosebitobinutntrundomeniudeactivitate;3.record;4. indicecalitativdefunci onaresauderandament; Performanabancar nivelulmsurabildestabilitatealactivitiiuneibnci, caracterizat prin niveluri reduse ale tuturor categoriilor de risc i o tendin generaldecretereaprofiturilordelaoperioadlaalta; Prudena bancar principiul fundamental, cluzitor al activiti i unei bnci; Obiectiv 1. el,scop ;2.ceeaceurmeazsfierealizat,construit Management1.activitateaiartadeaconduce.2.ansamblulactiviti lorde organizare, deconducerei degestiune antreprinderilor. 3. tiin a i tehnica organizrii iconduceriiuneintreprinderi; Management bancar ansamblulactiviti lordeorganizare, deconducerei degestiuneauneibnci; Managementalperformaneireprezintsumainterveniilorstrategicecare influeneaz pe termen lung activitatea organizaiei, ducnd la mbuntirea rezultateloreconomice; Orientare spre client identificarea i analiza continu i cuprinztoare a ateptrilor clienilor, transpunerea acestora n realizarea produselor i serviciilor, n modul de desfurare a interaciunii cu clienii, cu scopul dezvoltriiimenineriiunorrelaiipetermenlungieconomicavantajoasecu clienii; Managementulperformaneinorganizaiaviitorului unprocesbazatpe abordrile de performan ale acestei organizai i, asigurndune certitudinea c rezultatele obi nute sunt utilizate pentru a influena prognozele viitoare planificate, prin aciuni, scopuri determinate, promovarea organizai ei pentru rennoireadinamicastrategieicompetitive; Leadership abilitatea unei persoane de a exercita un tip de influen prin intermediul comunicrii asupraaltor persoane, orientndulespre ndeplinirea anumitorobiectiveloculdemunc; Viziune moddeavedea,deaconcepelucrurile;concepi e,opinie; Calitate totalitateansuirilorilaturiloreseni alenvirtuteacroraunlucru esteceeaceeste,deosebindusedecelelaltelucruri; Globalizare adeterminasauproducelascarmondial; Internaionalizare afacesdevininternaional; Competitivitate carepoatesuportaconcurena; Economia bazat pe cunotine o structur de pia, a crei resurs strategic o constituie cunotinele,care sunt utilizate n scopul obinerii performanei; Economiabazatpecunotinendomeniulbancarostructurdepia,a crei resurs strategic o constituie cunotinele, activitile principale concentrnduseasupraasuprasecuritiiproduseloriserviciilorbancareia integrriiacestorangeneralideci,nmodspecial,nculturaorganizaionala fiecruisistembancar,nvedereaobineriideperformaneeconomicesusinute idurabile,aadara obineriideperformanebancaresustenabile;

41

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine OrganizaiabazatpecunotineorganizaiilesecoluluiXXI,dependentede profesionitiiangajai,exactnaceeaimsurncareacetiavoraveanevoiede ele; Managementulbazatpe cunotine un managementbazatpe performan, creareade valoare adugat, mbuntirea eficieneioperaionale, eficacitate iprofitabilitate; Delegare a transmite cuiva dreptul de a aciona ca reprezentant al unei persoane sau al unei instituii; a nsrcina pe cineva, pe timp limitat, cu executarea, supravegherea sau organizarea unei lucrri; Evaluare moduldedesfurareaobiectivelorpropuse; Cultura managerial sistemul de valori, credine, aspiraii ateptri i comportamenteale managerilor dintroorganizaie, care se reflectn tipurile i stilurile de management practicate n cadrul organizaiei , marcnd sensibil coninutulculturiiorganizaionaleafiecreifirmesiperformanelesale; Cultura organizaional standarde colective de gndire, atitudini, valori, convingeri, norme i obiceiuri care exist ntro organizaie ii condiioneaz direct iindirectfuncionalitea iperformanele; Carier 1.activitatedemuncbazatpe anumitecunotineteoretice ipe deprinderi practice;2.profesiune;3. avansare rapidpetreptele scriisociale;4. domeniu de activitate; 5. timp ct cineva lucreaz ntrun anumit domeniu; 6. etap,treaptn ierarhia socialsauprofesional;7.poziiensocietate,situaie bun; Client cumprtor,consumator; Componencultural elementevizibilecumarfi:comportamentesilimbaj comun, ritualuri i simboluri dar preponderent componente mai puin vizibile: percepii si reprezentridespre ce e valoare n organizaie, mituri, standarde empiricedespreceinseamnamuncibinesiatecomportacorect,desprecum sefaclucrurilepeaici; Cultur 1. totalitatea cunotinelor, aptitudinilor i modelelor obinuite de comportament pe care le au n comun i pe care le transmit membrii unei societi; 2. reprezint termenul de cultur reprezint un fenomen colectiv, aceasta fiind acceptat de toi indivizii care triesc n acelai mediu social; 3. culturaesteunfenomencaresedezvoltntimpicarepresupuneocontinuitate fluidtrecutprezentviitor; Cunoatere faptul de a poseda cunotin e, informaii , date asupra unui subiect,asuprauneiprobleme; Managementulresurselorumane activitateademanagement responsabil detoatedeciziileiaciunilecareafecteazrelaiadintreorganizaieimembrii ei; Marketingdiscipliniactivitatecomercialcarepornetedelacunoaterea curent i n perspectiv a nevoilor cumprtorilor, spre a satisface operativ acestenevoi; Motivarea const n corelarea necesitilor, aspiraiilor i intereselor personaluluidincadrulfirmeicurealizareaobiectivelorsiexercitareasarcinilor, competeneloriresponsabilitiloratribuite.Oricecomportamentarelabazo motivaie; Recrutare procesul confirmrii de a angaja personal nou, localizrii i atrageriicelorinteresaipentruposturileoferite; Schimbare amodifica,atransforma; 42

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Seleciestadiulfinalalluriidecizieinprocesulderecrutare,reprezentnd ansamblul proceselor prin care se aleg persoanele ce ntrunesc calitile, cunotinele, deprinderile i aptitudinile necesare realizrii obiectivelor, sarcinilor,competeneloriresponsabilitilor circumscriseanumitorposturi; Valorile reprezint anumite norme existente n societate ca i la locul de munc.Elereprezintdiferitecredine,binenrdcinate,despreceesterusau bine,importantsauneimportant; Titlurile derivate produse bursiere rezultate din contracte ncheiate ntre emitentibeneficiaricaredaudreptulcumprtoruluiasupraunoractiveale emitentului, la o anumit dat, scaden n viitor, n condii ile stabilite prin contract.Existadoucategoriidetitluriderivate:contractelatermen(futures) ioptiunile(options);

43

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

LISTA FORMELOR GRAFICE


Tabelulnr.3.1. Principalelecaracteristicialeorganizaieibazatepecunotine ..........75 Tabelul nr. 7.1. NumrulATM,POS,lanivelnaional............................................................... 162 Tabelulnr. 9.1. Beneficiiledelegriipentrumanageridelegat ......................................... 217 Schema nr. 1.1. Managementulperformaneisalariailor.........................................................37 Schema nr.2.1. Componentelecrizeifinanciare.............................................................................45 Schemanr.3.1. Funciilesistemuluibancarromnesc................................................................68 Schema nr. 3.2. Funciilemanagementuluibazatpecunotine.............................................79 Schema nr. 3.3. Categoriacelormaidesntlnitetipurideriscuri ........................................83 Schema nr. 3.4. Celemaiimportantetipurideriscuribancare ..............................................83 Schemanr.4.1. Caracteristiciledebazalemanageruluiviitorului.....................................97 Schema nr.6.1. Categoriide cunotine ........................................................................................ 130 Schema nr. 7.1. Tipuristructuraledesocietiinternaionale.............................................. 135 Schema nr.7.2. Principalelecaracteristicialeproduseloriserviciilorbancare.......... 152 Schemanr.7.3. Serviciibancareperformante.............................................................................. 160 Schemanr.8.1. Caracteristicialefidelizriiclienilor.............................................................. 174 Schemanr.8.2. Structuriorganizatoricebancare...................................................................... 191 Schema nr. 9.1. Tipurideevaluareapersonalului ..................................................................... 201 Schema nr. 9.2. Problemealemanagementuluiresurselorumane ..................................... 205 Schemanr.9.3. Tipuridemotivare.................................................................................................... 213 Schemanr. 10.1. Avantajelecomeruluielectronic.................................................................... 229 Schema nr. 12.1. Fazeleprocesuluidecercetare......................................................................... 244 Figuranr. 1.1. Sistemuldeconducerealfirmei ...............................................................................28 Figuranr. 1.2. Influenaviziuniiasupracreriiderezultateperformante.........................30 Figuranr. 1.3. Componenteleiimpactul performanei ncreterea valorii organizaiei........................................................................................................................................................35 Figura nr. 3.1. Echilibrareacunotinelor..........................................................................................74 Figuranr.3.2. Exemplederiscuriinterne..........................................................................................88 Figuranr.3.3. Exemplederiscuriexterne .........................................................................................88 Figuranr. 6.1. Caracteristicileorganizaieiviitorului............................................................... 119 Figuranr.6.2. Analizamediuluideafaceri .................................................................................... 121 Figura nr. 7.1. FundamentareaConvenieiBaselII .................................................................... 139 Figuranr. 7.2. Factoriicecontribuielacretereagraduluideglobalizare .................... 146 Figuranr.7.3. Produsebancare cepotcreaperforman....................................................... 154 Figura nr. 8.1. Structuraunuiportofoliudeclieni..................................................................... 172 Figuranr.8.2.Principalelecaracteristicialeoferteibnciipentruclieniicorporatei retail................................................................................................................................................................... 182 Figura nr. 8.3. Elementedinconinutuluneibazededateaclienilor .............................. 186 Figuranr.8.4. Orientareastrategiilor deschimbare ................................................................. 189 Figuranr. 9.1. Celeasecondiiialemputernicirii..................................................................... 217 Figura nr. 10.1. Principalele tendine informaionale i comunicaionale pe plan mondial............................................................................................................................................................. 225 Figuranr.10.2. Formealeoutsourcinguluiinformaional ..................................................... 228 Figuranr. 10.3. Principalelezonedescrutareinformaional ............................................. 230 Figuranr.12.1. Elaborareaipotezeloruneicercetri............................................................... 247 44

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine Graficul nr.2.1. Crizaisubevaluareariscului................................................................................47 Graficulnr.3.1. Evoluiecrediterestante..........................................................................................85 Graficulnr.3.2. Risculdenepotrivirentrematuriti peactiveipasivebancare........86 Graficulnr.7.1. Performanasectoruluibancarromnescnperioada20072010 ... 155 Graficul nr. 8.1. Structura cantitativ a activitii de baz a bncilor comerciale, 19932009 ....................................................................................................................................................... 182 Graficulnr.12.1. Analizacoteloreantionului ............................................................................ 258

ANEXE 1.Chestionaradresatcadrelordidacticedinnvmntuluniversitar ....................489 2.Chestionaradresatdoctoranzilornmanagement..................................................491 3.Chestionaradresatmanagerilorbancari ................................................................492 4.Chestionaradresatclienilorbancari ......................................................................494

45

MANAGEMENTULPERFORMANEIBANCARE realitiicerine

Lista publicaiilor proprii


MarianLigiaGabriela Sistemul bancar reflectat n Enciclopedia Romn. nceputurilesistemuluibancarnRomniaidezvoltareasa dup 1990, lucrare publicat n revista Transilvania Enciclopedia Romn 19042004, pag.4950, Sibiu 9 10/2004,ISSN:O2550539 Efficient ways of knowledge and assesement banking of human resourses, lucrare publicat n volumul 4 al Conferinei tiinifice Internaionale "Identity, Globalization and Universality in the Eastern and Central European Economic Area Evolutions and Involutions in the Modern andContemporaryPeriod:Experiences,Meanings,Leassons, pag.234,EdituraUniversitiiLucianBlagaSibiu,45Mai 2006,ISIN:(10)9737392590,(13)9789737392596. Abordri de performan, previzibile n managementul risculuibancar,lucrarepublicatcuocaziaAXIasesiune de comunicri tiinifice a cadrelor didactic, Creterea CompetitivitiieconomiceaRomnieincontextulintegrrii n Uniunea European,Universitatea RomnoAmerican Bucureti, pag. 710720, 1920 Mai 2006, ISBN: (10)973 7854462,(13)9789737854469. Abordri n evaluarea performanelor umane ale bncii, lucrare publicat cu ocazia A XIa sesiune de comunicri tiinifice a cadrelor didactic, Creterea competitivitii economice a Romniei n contextul integrrii n Uniunea European,Universitatea RomnoAmerican Bucureti, pag. 8797, 1920 Mai 2006, ISBN: (10)9737854462, (13)9789737854469.

MarianLigiaGabriela

MarianLigiaGabriela

MarianLigiaGabriela

Lista referatelor susinute


1. Managementul performanei bancare n domeniul creditrii pe termen scurt, 82pag., Sibiu,2006 2. Raportul de condiionare ntre performanele bancare i performanele resurselorumane,92pag.,Sibiu,2007 3. Managementcomparat ntreteorieipractic, 70pagini,Sibiu, 2007

46