Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

OECIZIA
J 1J d ;:
- (_1 / din . ,\. 'L'
2012
l
privind regimuf muncii suplimentare efectuati de catre personalul di n sistemul
administratiei penitenciare, al muncii prestate in zilele de repaus saptimanal ,
de sarbatoare iegala celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile
legale in vigoare nu se lucreaza
Dtredorul generBI HI Admtmstrattet Nattonale a Penttenctarelor.
Avancl 11 vodE::m proresul verbal lnch(Hat m datR de 08.02 2012 intre M1111Sterul
Just1'le1 Adrnlntstratia Nat1onala a Penttenciarelor orgamzatule smdtcale reprezentattve
sui; rv. '2'3340.09.02.2012
in vederea stabthrl! unu1 cadru unttar pentru ev1den11erea compensarea cu timp
hber l..:orespunzator a munc11 suphmentare efectuate de catre personalul din sistemul
admtmstra11e1 pemtenc1are. a muncil prestate In zilele de repaus saptamanal , a muncri
prestcJte in z'lele de sarbaton legale Tn celelalte z11e in care. in conformttate cu
regler-Jentanld in vtgoare nu se lucreaza.
Luand tn constderare dtspozitiile din Codul muncii aprobat pnn legea nr 53/2003
republtcata ale art 18 altn (1) din Legea nr 284/2010 pnvind salarizarea unitara a
personawlw platlt ciin fondun pub/ice ale art 7 a lin ( 1) dtn Legea nr. 283/201 1 privind
aprotJarea Ordormntet df' urgenta a Guvernulw nr 80/2010 pentru completarea art 11 din
Ordonan(a de urgenta a Guvemulw m 3712008 pnvmd reglementarea unor masuri
tmanc:are m domemut bugetar precum cele ale Legli nr 293/2004 pnvind Statutul
func(tonarilo! publiCI cu statut spectal dm Administrafia Nafionala a Penitenc1arelor,
republrs;ata. <.y moctflcarlle completarile ulterioare.
In tornenJI art. 7 alin. {4) d1n H G. nr. 1849t200t+ pnvind organizarea. func(ionarea i
atnbutule A(Jimmstrajlel Nationale a Pemtenci<Uelor, cu modlficarile completarile
ultenoare art 4 alin (2) dtn de organtzare functtonare al Admmistrattei
Nat1oncile a Pemtenc!arelor aprobat pnn 0 M J nr 2003/C/2008, cu modificarile
completanle ultenoaw
E nitt prel011td
DECIZIE
Capitolul I Termeni principii
Art. 1
ln lntelesul prezfmter deCilU tetmenti expres11le de ma1 JOS au
semrufiC<l\11
Ttml = total tlmp de munca lucrat conform prezentei dtn pontaJ (exclus1v
compensare Ts. Tsl $11sau T rs)
Ts .;;o rnunca suphmentara
Tsl = munca In zile <"!e sarbatoare legala in celelalte zile in care. In confo mttate
ClA reglernemi!mle legale in vigoare nu se lucreaza
Trs = munc:a iP ztle de repaus saptamanal
Cs = 1
Csl = compensare 1st
Crs = cornpensaw Trs
Fti fondul do ttmp tncltvtdual
Ftl ..: fondul de t mp at lunu stabtht ca numar de ztle lucrtltoare d1n lulha x 8 ore
Fta = fondul de ttmp corespunzator z1lelor absente de Ia servibu (concedii de
od1hna. concedu med1cale concedi1 de studii cursun stab11ite ca de ztle
lucratoare Of:: absen\a x 8 ore precum i orele elective de compensare Ts, Tsl
sau Trs invo re ct. plata)
Sporuri de prezenta - drepturi care se acorda numai pe penoada prezentet
efective 111 locu11le de munctl prevazute cu anumtte sporurr (r adialle
electromagnetica.
Art. 2.
l1) Munca suphmentara efectuattl de catre persona lui dm ststemul admtntstra1tet
pemtenctare mu11ca prestata In ztlele de repaus saptamanal precum munca in
ztle de sarbatoare legala in celelalte ztle in care 1n conformitate cu reglementanle legale
in vtgoare nu se lucreaza reprezmta sttuatii care genereaza modalitatt dtferite de
compensare. natura drepturilor pentru ftecare d1ntre aceste tipun de compensare fiind
dtstinct reglementata de tegtslatta aphcabtla.
(2) Evtdenta t1punlor de munca enumerate in aim ( 1) se va realiza d1st1nct In pontaJ,
in vederea stabthnt modaltta,tlor de compensare. care nu se exclud rectproc in cazurile 1n
care se constata ex1sten'a stmultana a condttitlor specifice f1ecarU1 ttp de munca
!3) ir cazunle in care se constata extstenta s1mu1tana a condttulor spectfice fiecaru1
t1p de rnunca. sporurile de prezenta vor fi acordate numat Ia compensarea Ts, daca acest
'ludru 1111 s-a realrzat in luna in care a fast prestata munca
(4) in vederea aplicani un1tare a prevedenlor prezentet dectzn va fi realizata o
macheta de pontaj care se va utthza in toate umtattle penitenciare. urmand rnstrUtri
period1ce ale salnriat1lor cu atribu1ii responsabthtatt in domenule plantficam pontaru
munc11
1
Capitolul II. Regimul muncii suplimentare
Art. 3.
1 1 Munca prestata in afara duratet normale a tunpulut de rnunca este cons1derata
munca supl1rnentara
l2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salarratulu1 cu except1a
cazulut de forta majora sau pentru lucrarr urgente destinate prevenim produceril unor
acctdente on inlaturaru consecintelor unut acc1dent
(3J Personalul din ststemul admintstratiet penrtenc1are este obligat sa se prezmte Ia
programul de lucru stabtht precum in afara acestUta. in Sltuatii temetntc JUStiflcate,
pentru indephntrea atnbutnlor de servtctu. avfmd dreptul Ia compensarea munc1i
supltmontare. potnv1t legit
Art. 4.
( 1) Munca Sllphmentara poate fi prestata numa1 daca efectuarea et a fast drspusa
de terarhtc fara a se putea 180 de ore anual
{2) ln cazun except1onale se poate aproba efectuarea muncu suphmentare peste
acest plafon. dar nu na1 mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatoruiUt de credrte
(3! La mvelu ftectlret unitatt. de structun propun mottvat cazunle de exceptie
care conduc Ia efectuareC1 de munca suplimentara peste baremu1 de 180 de ore anual
care se aproba de ordonatorul de cred1te.
! 4 NLt se constdera munca suplimentara ttmpul destmat pentru efectuarea
urmatoarelor act1vrtat1 ce fac parte din atributHie personaluiUI dm sistemul administratiei
pemtenc1are sttuatnle de catasttofe, calamitatl, exerc1tille de alarmare, alarmare ca urmare
I I
a revolteior n pemtenctar evadlm. parasm ale locurilor de detinere sau1atte tulburari de
amploare ale actrvitattlor in t..mtatrle de penitenciare. 1
Art. 5
( 11 Munca suphmentara ( fs) se compenseaza (Cs) pnn ore hbere platlte in
urmatoarele 60 de zile calendansttce dupa efectuarea acesteta
(21 Compensarea acordata in condttitle prevazute Ia ahn (1) se mclude in Fta
reprez1nta tlmp hber plattt potrivit conditiilor in care a fost prestata munca suphmentara
(inclus1v sporun de prezonta)
\31 in cazul In care compensarea prin ore libere plahte nu este postblla in termenul
prevazut Ia alrn ( 1 1 in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatulut prin
adaugarea unut spor Ia salanu corespunzator duratei aceste1a
(4t Sporw pentru munca suplimentara, acordat In conditllle prevazute Ia attn. (3), se
prtn negoc1ere In cadrul acordului/contractuiUJ colectiv de munca, nu poate fi
ma1 rmc de 75% dm salanul de baza
Ill. Regimul muncii prestate in zilele de sarbatoare legala 'i in
celelalte zile in care, i n conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se
lucreaza
Art. 6.
( 1 , Ztlele de s:=irbatoare legala sunt cele stabilite In Legea nr 53/2003 repubhcata.
(2) In sistemul admintstratieJ penitenciare. ziua de 29 iunie a fost stabtltta pnn
negoc1ere colecttva ca z IIbera plat1ta. regimul acestet ztle fiind stmilar cu acela al zilelor
de invon
Art. 7.
1
{ 1) Persona lui lucreaza in ztlele de sarbatoare legala In celelalte Zlle In care.
In conformttate cu reglernentanle legale in vtgoare nu se lucreaza (Tsl) . beneficiaza de
compensarea (Csl) cu t1mp hber corespunzator In urmatoarele 30 de z1!e
(2.l Compensarea acordata In conditule prevazute Ia alin. (1) se mclude In Fta
repreztnta tlmp llber plattt <exclustv sporun de prezenta)
(3) In cazul in care. din motive JUStlftcate, nu se acorda zile libere, salariatii
beneftctaza, pentru munca prestata i n zilele de sarbatoare legala, de un spor Ia salariul de
baza de 100% din salariul de baza corespunziUor muncii pres tate in programul normal de
lucru
Capitolul IV Regimut muncii prestate in zilele de repaus saptamanal
Art. 8.
( 1.1 Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive. de regula
durn" 11ca.
{2 l Pentru persona lui care desfa!?oara acttvitatea In schimburi, repausul
saptarnanal se acorda in primul mterval de 48 de ore consecut1ve d1n saptamana, tnterval
1n carR salariatul nu este plantficat in serviciu.
(31 In Sltua11a in care se presteaza actlvttate In repausul saptamanal. cum a fost
def1mt el pentru fiecare categone de funcfit (admimstrativ/ture/alte forme de program atipic)
functtonnni publ1c1 cu statut spectal vor beneficia de un spor Ia saiAriu conform prevederilor
art 45 Rltn t4J ht tJ din Legea nr 293/2004, repubhcata cu modiftcarile completarile
ultenot=Ire
14 Avand in vedere faptu ca in ststemul penttenctar schtmbunle operat1ve sunt
plantfrcate rn servtcru in douci ttpun de programe de lucru stab1hrea
pnn regularnent rnt f-l rn se reall leaza astfel:
1
a) pentru 12!24 12/48 repausul saptamanal se acorda in pnmul tnterval
de 48 de ore consor.uttve Ct1mp i n care salanatul nu este plan1ficat in serv1c1u) din cursul
saptamfmll respecttve,
bl pentru proqram J. 12/24 (4 ture) 48. repausul se acorda in primul rnterval de 48
de consecutive 1t1mp tn car e salariatul nu este planiftcat i n serviciu). 1mediat ulterior
H1CI1erpnr celer de d 4 a !we de serv1cru din saptamana respectiva
l5) In a nul 201 rnunca prestata in penoada de repaus saptamanal se
cornpenseaza (Crs) cu t1mp hber i n condr1iile legislatrer aplicabile.
(6) $efir de structun vor lua masuri In vederea evitaru stab1ltni unor sarcrnr
pmsonalulut drn sct1imbunle ope1ative, ln perioada de repaus saptamanal
Capitol ul V. Dispozitii finale
Art. 9.
In a nul 2o 12 peste durata a trmpului de
lucru de catre personah..l drn sectorul bugetar incadrat i n functu de executre sau de
connucere, precum munca prestata in z1lele de repaus saptamanal de sarbatori legale
In celelalte iile in care. in cof"!formrtate cu reglementanle in v1goare, nu se lucreaza, in
schtmbulur normal de lucru se vor compensa numai cu t1mp liber corespunzator
Art. 10.
In cazul categorulor de personal pentru care durata programulut normal de munca
d1fentele t1pun de munca sunt stab1llte pnn dtspoz,tu legale specifice, se apllca aceste
drspoz1111 . muncri efectuandu se potrivtt acestor reglementart.
Art. 11.
11) $efu de structun desernneaza persoana cu atributu de intocmire a
rndrv duale de evtdenta a t1punlor de reglementate in prezenta dec1z1e
(:?) lndtvtduale de evidenta se pastreaza se arhtveaza de catre
dlrer.tla/serviclullcornpartt mentul cmitent.
Art. 12.
( 1) La n1velul f1ecare1 unitati . pana Ia data de 31 1anuane. se elaboreaza un raport
pnvtnd t1punle de munca reglementate 1n prezenta dec1z1e efectuata Ia n1velul umta'"
penttu anul precedent.
(2) Raportul rncludo date statistrce privind munca efect1v prestata !?i munca
compensata cu ore l1bere
(3) Raportul i mpreuna cu eventualele recornar dan cu pnvtre Ia i mbunatatJrea
act1v1tati print -un ,nanagement al trmpuiUtlresurselor umane Ia ntvelul unitatu, se
tnm1te Drrect1ei Managementul Resurselor Umane pana Ia data de 15 februane
(4l D1rect1a Managementul Resurselor Umane cu Directta Econorntco-
Admtrllstrativa D1reqia lnspec1 e Pemtenc1ara intocmesc un raport final pe baza anahze1
rapoartelor ina1ntate de unrtat In functre de care se fac propunen pnvrnd suplimentarea
statulu1 de functu 11 incadrarea postunlor vacantc dupa redistnbUirea personaluiUI intre
sectoareln de act1v1tate
Art. 13.
l11scnerea de datu neconforme cu realitatcR refentoare Ia prezenta Ia programul de
poate atrage dupa caz. raspunderea dtsctphnara. matenala sau penala
Art. 14. l
Cu pnleJUI mspect1e1 generale sau controluiUJ tematrc se venfica aphcarea prezentet
decrz11 in unttalrle penttenc are
Art. 15
PtcLcnta dec!zte rntra in vrgoare Ia data semnarii
Art. 16
La data rntraru in vigoare a prezentei dec1zn se abroga Decizra nr. 304/05.01 .2012
!?I Decllla nr 407/24 02 2012
Art. 17
Oupa 3 lun1 de Ia semnarea intrarea In vtgoare a deciz1e1 vor ft analizate ;lectele
produse de aceasta dupa ca1:. in functte de constatari, vor ft operate eventuate corectu
Art. 18
Admtntstra,ta Nattonala a Pemtenctarelor unitattle subordonate raspund de
purH:ma in a pr,.uentet dectzit.
Comisar de penitenciare Marian STANCOVICI

Administratia

Penitenciarelor

S-ar putea să vă placă și