Sunteți pe pagina 1din 39

Capitolul 4 PARTICULARIT ILE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE PRIMAR A LEMNULUI N ANSAMBLUL ECONOMIEI NA IONALE

xploatarea i prelucrarea lemnului au constituit preocupri strvechi ale omului, lemnul fiind considerat, dintotdeauna, o materie prim universal ce poate satisface nevoile multiple ale acestuia, dar i ale colectivit ii. Se cunosc, n prezent, peste 15 000 utilizri ale acestui tip de resurs, iar tendin ele economico-sociale i industriale arat c necesarul de lemn i produse derivate se afl ntr-o continu cretere pe plan mondial. Progresul civiliza iei umane s-a realizat n mare parte i pe seama pdurilor. Fiecare etap important de dezvoltare a umanit ii a antrenat o reducere important a suprafe ei pdurilor i chiar adevrate crize economice i ecologice. n perioada actual, dezvoltarea excesiv a industriilor poluante i evacurile de CO2 din arderea combustibilor fosili au condus la o nou criz a pdurilor n Europa, cunoscut generic sub denumirea declinul pdurilor. 4.1. Concepte generale i particularit i pentru industria prelucrrii lemnului n ara noastr, lemnul constituie o resurs natural primordial i o materie prim indispensabil pentru procesele economice interne; totodat aceasta are o contribu ie deosebit la balan a schimburilor economice.

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

4.1.1. Volumul i structura fondului forestier n Romnia Resursele de mas lemnoas se regsesc pe suprafa a terestr prin intermediul fondului forestier, care n func ie de natura proprietarului poate fi public sau privat. Fondul forestier public este constituit din totalitatea suprafe elor de teren cu destina ie forestier aflate n proprietatea statului. Regia Na ional a Pdurilor este administratorul unic al acestui fond forestier (la nivelul anului 1990, ntregul fond forestier se afla n proprietate public). Fondul forestier privat este constituit din totalitatea suprafe elor cu destina ie forestier aflate n proprietatea privat, la persoane fizice sau persoane juridice. Persoanele fizice de in suprafe e de pduri ob inute n urma retrocedrilor, conform reglementrilor legislative (Legea nr. 18/1991 i Legea nr. 1/2000). Regiunile mpdurite n Romnia cuprind: zone de silvostepa (ierburi de step n amestec cu pduri de stejar), zone cu pduri situate la munte, deal i cmpie i regiunile alpine i subalpine. Suprafa a total a fondului forestier din Romnia este de 6,4 milioane hectare, din care 6,2 milioane ha suprafa acoperit de pdure, ponderea fondului forestier na ional fiind de 26,7% din suprafa a total a rii. Din aceste suprafe e un procent de 68,7% se afl n proprietatea public a statului, restul aflndu-se n proprietate privat.127 Pentru popula ia Romniei, suprafa a de pdure pe cap de locuitor este de 0,27 ha, la nivelul anului 2004. Situa ia suprafe elor mpdurite, structurat pe specii n Romnia este prezentat n tabelul nr. 4.1.
Tabelul nr. 4.1. Situa ia suprafe elor pdurilor pe specii (perioada 1999 2004) Nr. crt. Specia U.M. 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Suprafa a pdurilor total Rinoase Molid Brad Pin Alte specii Foioase Fag Stejar Diverse specii noi Diverse specii tari

mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha

6226 1861 1408 301 115 37 4365 1983 1122 974 326

6223 1859 1406 301 113 36 4367 1951 1120 974 322

6225 1853 1405 299 112 37 4372 1956 1117 979 320

6239 1856 1402 305 110 39 4383 1973 1117 972 321

6221 1839 1386 307 111 35 4382 1985 1109 971 317

6337 1922 1456 313 117 36 4415 1999 1117 974 325

(sursa: I.N.L. Bucureti)

Fondul forestier pe picior este de circa 1 350 mii mc, iar volumul mediu de biomas este de 217 mc/ha, cu o cretere medie anual de 5.6 mc/ha.128
127 128

Institutul Na ional de Statistic Fondul Forestier Na ional. Bucureti, decembrie 2004 www.rosilva.ro/informatii.htm

122

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Masa lemnoas aflat pe picior (n stare neexploatat) destinat exploatrii este grupat, dup forma de proprietate, n urmtoarele categorii principale: pduri aflate n proprietatea public a statului administrate de Regia Na ional a Pdurilor; pduri aflate n proprietate public a unit ilor administrativ teritoriale; pduri aflate n proprietate privat; pduri aflate pe terenuri din afara fondului forestier. Pentru anul 2004, conform datelor statistice, speciile de rinoase au acoperit 30,3 % din suprafa a pdurilor, iar speciile de foioase circa 69,69%. n fig. nr. 4.1. este prezentat schematic ponderea principalelor specii n suprafa a pdurilor din Romnia.
MOLID 22,9 %

RINOASE BRAD 4,9% PIN 1,8%


FAG 31,5%

FOIOASE
STEJAR 17,6%

Fig. nr. 4.1. Ponderea principalelor specii pentru anul 2004 (sursa: date statistice ale I.N.L. Bucureti)

Distribu ia geografic a suprafe elor cu destina ie forestier este urmtoarea: 65% n zona de munte, 28 % n zona de deal i 7% n zona de cmpie (fig. nr. 4.2). n ceea ce privete distribu ia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare i jude e, suprafe ele cele mai mari de fond forestier se nregistreaz n jude ul Suceava (465 mii ha), jude ul Cara Severin (389 mii ha), jude ul Hunedoara (310 mii ha) i jude ul Bacu (270 mii ha).129

129

Blan, C., Frn sau accelera ie pentru industria local a lemnului. Revista Business Construct. Nr. 5, septembrie 2005.

123

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Zona de cmpie. 7%

Zona de dealuri. 28% zona de munte. 65%


Fig.nr. 4.2 Distribu ia geografic a suprafe elor forestiere

Figura de mai sus eviden iaz gruparea resurselor de mas lemnoas n zonele montane, de obicei zone mai dificile pentru acces i exploatare, aspect ce influen eaz n sens pozitiv creterea costurilor de ob inere a acestui tip de resurs, fa de zonele de dealuri sau cmpie, unde accesul este mult mai uor i implicit costurile mai mici. Plasamentul resurselor de mas lemnoas preponderent n zonele montane, constituie i un impediment de natur s limiteze perioada n care se pot exploata aceste resurse, zonele de munte sunt dificil de ptruns pe parcursul anotimpurilor reci, respectiv iarna i primvara. n ceea ce privete distribu ia func ional a fondului forestier, 47,9% sunt reprezentate de pduri cu func ii speciale de produc ie, iar 52,1% reprezint de pduri cu func ie de protec ie.130 Structura fondului forestier pe categorii administrative se prezint astfel: suprafa a ocupat de pduri 5 869,8 mii ha ( 97,85 %); suprafa a destinat produc iei 22,3 mii ha (0,37 %); suprafa a destinat administra iei 38,1 mii ha (0,63 %); suprafa a destinat culturilor forestiere 3,6 mii ha (0,06%); suprafa a destinat rempduririi 18,5 mii ha (0,31%); suprafa a neutilizabil 37,0 mii ha (0,62%); suprafa aflat n litigii 8,3 mii ha (0,14%); suprafa a temporar transferat altor firme 1,2 mii ha (0,02%).131 Distribu ia pdurilor pe clase de vrst relev o situa ie de deficit la masa lemnoas exploatabil i preexploatabil (cu vrsta medie de peste 40 de ani), fapt ce conduce la scurtarea duratei de via a arborilor. Grafic aceast distribu ie este prezentat n fig. nr. 4.3.

130 131

http://www.maap.ro/pages/page.php?self=02&sub=0201&lang=2 www.rosilva.ro/

124

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

81-100 de ani durata medie de viata 41-60 de ani 21-20 de ani 0 5 10 15 20 25

Fig. nr. 4.3. Distributia padurilor in functie de durata de viata (www.rosilva.ro)

Aceast situa ie poate fi explicat prin volumul mare al exploatrilor din ultima perioad, cu mult peste limitele impuse de o dezvoltare sustenabil a masei lemnoase i capacitatea de regenerare a acesteia. Din punct de vedere al destina iei masei lemnoase recoltate anual din fondul forestier public, se observ c ponderea cea mai mare este alocat sectorului industrial, fa de cel al popula iei i cel aferent Regiei Na ionale a Pdurilor. Grafic, destina ia medie a masei lemnoase exploatat este prezentat n fig. nr. 4.4.
Cota Regiei Na ionale a Pdurilor 24%

Popula ie

Industrie 70%

6%
Fig. nr. 4.4. Destinatia masei lemnoase recoltate anual

Aceast alocare este rodul unor cercetri statistice, realizate cu ajutorul valorilor provenite de la agen ii economici de profil, n realitate consumul popula iei este mai mare, datorit unor valori ce nu pot fi cuantificate (aprovizionrile individuale ale popula iei). La nivelul Uniunii Europene, pdurile i alte terenuri cu vegeta ie forestier ocup o suprafa de 160 milioane ha, ceea ce reprezint aproximativ 35% din suprafa a uscatului, din care 117 milioane sunt destinate exploatrii. Dimensiunea medie a exploata iilor publice este

125

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

de circa 1000 ha, iar a celor private este de 13 ha (n medie), cu varia ii mari ntre ri. Marea majoritate a proprietarilor priva i de in exploata ii individuale de circa 3 ha n medie.132 Structura propriet ii variaz larg n interiorul Uniunii Europene astfel: n Grecia i Irlanda circa 2 din suprafa a pdurilor este n proprietatea statului; 3 n state precum Belgia, Fran a, Germania, Italia, Luxemburg i Spania, comunit ile locale joac rolul cel mai important alturi de proprietarii priva i; n rile nordice, predomin propriet ile private de pduri; n ultimele 10 state, care au aderat recent la Uniunea European, propor ia propriet ii publice este mult mai mare dect n rile din admise anterior.133 Contrar tendin ei de cretere a gradului de defriare a pdurilor la nivel mondial, n Uniunea European, suprafa a mpdurit crete anual cu 0,3%, pe de o parte, datorit tradi iei europene n ceea ce privete administrarea durabil a pdurilor, iar pe de alt parte, datorit msurilor de sus inere impuse de politica comunitar. Consecin ele aderrii noilor state la U.E. s-au resim it prin intermediul unor schimbri, modificri, n ceea ce privete politica forestier, cadrul legislativ specific, cadrul institu ional, tendin a de descentralizare a structurilor administrative la nivel regional / local i n perspectiva definirii cadrului de parteneriat public-privat pentru administrarea pdurilor. Cu toate acestea, politica forestier a Uniunii Europene este relativ slab dezvoltat n compara ie cu alte sectoare productive. Implementarea unei politici forestiere n cadrul statelor se realizeaz ntr-un context clar definit al drepturilor de proprietate stabilite, cu luarea n considerare a istoricului n ceea ce privete legile i reglementrile na ionale i regionale i pe un termen lung. 4.1.2. Volumul i dinamica exploatrilor de mas lemnoas n Romnia Analiza proceselor de prelucrare i exploatare a lemnului pornete de la disponibilul de resurse i capacitatea de produc ie existent. Astfel masa lemnoas pus n circuitul economic n anul 2003 a reprezentat 65,7 % din cantitatea folosit n anul 1989; volumul produc iei industriale realizat pe aceast baz fiind de 85,2% n 2003 fa de 1989.134 Volumul de mas lemnoas destinat exploatrii a fost pentru anul 2004, de 18 milioane mc, dintre care 12 milioane mc din pduri administrate de Regia Na ional a Pdurilor, 2,6 milioane mc din pdurile unit ilor administrativ teritoriale, 2,8 milioane mc din pdurile persoanelor fizice i 0,6 milioane mc din punile mpdurite.135 Pentru anul 2005, volumul de
Buongiomo, J., Gilless, J. K., - Forest Management and Economics. A Primer in Quantitative Methods. Macmillan Publishing Company, New York, 2000 133 Forest and Wildlife Research Center, Furniture Manufacturing & Marketing. Eight strategic issues for the 21st century, Research Bulletin FP 227, 2004. 134 www.rosilva.ro/informatii.htm 135 Hotrrea Guvernului 1063/2003
132

126

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

mas lemnoas s-a redus foarte mult, la o valoare de 11,5 milioane mc, din care 9,5 milioane mc pentru agen ii economici i 2 milioane mc pentru satisfacerea nevoilor popula iei. n ultimii ani, la volumul de mas lemnoas supus exploatrii s-au adugat doborturile masive cauzate de factori naturali vnt, alunecri de teren, furtuni n special n raza jude elor din nordul rii, care pe parcursul anului 2003 - considerat ca fiind anul cel mai afectat de astfel de fenomene, au atins un nivel de 6,2 milioane mc.136 Volumul de lemn exploatat de ctre agen ii economici atesta i pentru activitatea de exploatare forestier, n anul 2003 reprezint 82,7% din masa lemnoas exploatat.137 Volumul de lemn rotund exploatat de ctre agen ii economici cu activitate de exploatare forestier, pe specii, este prezentat n tabelul nr. 4.2.
Tabelul nr. 4.2. Volumul de lemn rotund exploatat de agen ii economici

Volumul de lemn rotund, din care Rinoase Fag Stejar Diverse specii tari Diverse specii moi

U.M. mii mc mii mc mii mc mii mc mii mc mii mc

2002 10669 4348 3145 946 1118 1112

2003 12099 4756 4134 1177 976 1056

(sursa: Institutul Na ional de Statistic Raport asupra fondului forestier din Romnia decembrie 2004)

Pentru valorificarea integral a produselor oferite de pdure, unit ile silvice i agen ii economici de profil recolteaz importante cantit i de rchit, semin e i puie i forestieri, fructe de pdure, ciuperci comestibile, plante medicinale i pomi de iarn. Toate acestea aduc venituri ce se iau n considerare la analiza economic a fondului forestier dintr-o anumit zon. Produsele recoltate, nso ite de cantit ile anuale, pentru ultimii ani sunt prezentate n tabelul nr. 4.3.
Tabelul nr. 4.3. Produse recoltate din fondul forestier, altele dect lemn Denumirea produsului U.M. 1999 2000 2001 2002 Rchit tone 10814 9176 5499 5491 Semin e forestiere tone 47 36 28 38 Puie i forestieri mii buc. 14726 14304 63498 39121 Fructe de pdure tone 7559 5627 8067 6173 Ciuperci comestibile tone 925 409 2558 1708 Plante medicinale tone 313 218 310 279 Pomi de iarn mii buc 1264 255 338 266 (sursa: Institutul Na ional de Statistic Raport asupra fondului forestier din Romnia decembrie 2004) 2003 5338 157 43341 7571 1175 543 1104

136 137

www.constructiv.ro/materialedeconstructii.asp Institutul Na ional de Statistic Raport asupra fondului forestier na ional, Bucureti, decembrie 2004.

127

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

De remarcat, din datele prezentate anterior este situa ia descresctoare la majoritatea produselor recoltate, cu excep ia anului 2003 (n care s-au nregistrat creteri substan iale datorit pre ului ridicat al acestor produse pe pie ele interna ionale). Practic, ncepnd cu anul 2003, Romnia ncepe s exporte din ce n ce mai multe astfel de produse, care aduc venituri considerabile organiza iilor implica i. n perioada 2001 2004, situa ia, pe categorii de lemn, a exploatrilor este prezentat n tabelul nr. 4.4.
Tabelul nr. 4.4 Exploatarea pe diferite categorii, n perioada 2001 2004.

Nr. crt. 1.

Specifica ie Lemn brut, din care

U.M. mii m
3

2001 12424 4523 9806 2621

Perioada 2002 2003 15154 13961 6592 12092 3062 5996 11562 2399

2004 15777 5848 12762 2094

- rinoase 2. Lemn de lucru 3. Lemn de foc

mii m3 mii m3 mii m


3

(sursa: Boghean, P., - Sectorul forestier stadiul actual i perspectivele sale de dezvoltare. Institutul Na ional al Lemnului, Bucureti, 2005.)

Masa lemnoas exploatat n anul 2004 a avut urmtoarele destina ii principale: a) 8,6 milioane mc pentru agen ii economici cu activitate de exploatare forestier i / sau de prelucrare a lemnului; b) 0,6 milioane mc pentru agen ii economici care construiesc drumuri forestiere n zonele inaccesibile (conform Ordonan ei Guvernului nr. 70/1999); c) 0,6 milioane mc pentru nevoile proprii ale Regiei Na ionale a Pdurilor; d) 2,2 milioane mc pentru nevoile popula iei pentru lemn de nclzit i lemn pentru construc ii (o valoare mult mai mic dect media statistic a consumului popula iei).138 Structura masei lemnoase exploatate pe specii n anul 2004 este prezentat n fig. nr. 4.5.

9% 9% 11% 43%

rasinoase fag diverse specii tari


28%

diverse specii moi stejar

Fig. nr. 4.5. Structura masei lemnoase exploatate (sursa:I.N.L. Bucuresti)


138

www.forestry.ro/legistnews.jsp

128

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

n ultimii ani se constat o cretere accentuat a volumului de mas lemnoas recoltat din speciile de rinoase (42,8%). Pentru evitarea degradrii accelerate i conservarea fondului forestier prin regenerare, modalit ile i regulile de comercializare a masei lemnoase pe picior au fost stabilite prin actul normativ H.G. nr. 695 din 1998. Produsele lemnoase care fac obiectul recoltrilor anuale sunt constituite din: produse principale, rezultate din tieri de regenerare a pdurilor; produse secundare, rezultate din tieri de ngrijire a arboretelor tinere; produse accidentale rezultate n urma calamit ilor i din defriri de pdure legal aprobate; produse de igien, rezultate din procesul normal de eliminare natural; alte produse: arbori i arbuti ornamentali, rchit, puie i i diferite produse din lemn.139 Opera iunile economice cu masa lemnoas, fie c sunt destinate pie ei interne, fie c sunt destinate pie ei externe, au la baz proceduri stabilite legislativ derulate prin intermediul unor licita ii. Au dreptul s participe la licita ie sau negociere direct numai agen ii economici atesta i, n al cror statut de func ionare este prevzut activitatea de exploatare i transport tehnologic al lemnului i care fac dovada c dispun de mijloace materiale, financiare i de for de munc specializat. Licita iile principale se organizeaz la nceputul anului forestier, n perioada 1 august 15 septembrie, pentru masa lemnoas ce constituie rezerva de 20% din cota anului curent i pentru 40% din cota anului urmtor i respectiv, la nceputul sezonului de vegeta ie, n perioada 1 martie 15 aprilie, pentru restul de mas lemnoas (40%) din cota de produc ie a anului curent. ntre licita iile principale, se pot organiza licita ii i negocieri pentru resursele rmase neadjudecate, precum i pentru produsele accidentale aprute pe parcursul anului forestier, n func ie de situa iile concrete.140 Dac pn acum, masa lemnoas era scoas la licita ie direct din pdure, se inten ioneaz ca pe viitor aceasta s fie mai nti exploatat, sortat i abia apoi licitat. Datele oficiale statistice referitoare la cotele anuale de tiere i volumul recoltat anual sunt prezentate n tabelul nr. 4.5.

139

140

Legea nr. 26 din 04/24/1996. Codul Silvic, Art. 39, publicat n Monitorul Oficial nr. 93 din 05/08/1996 www.rosilva.ro

129

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice Tabelul nr. 4.5 Evolu ia cotei anuale i a volumul de tiere a masei lemnoase pe perioada 1976 2004. Anul de referin
1976 - 1980 1981 1985 1986 1990

Cota anual de tiere (mil. mc)

Volumul tierilor anuale (mil. mc)

Anul de referin

Cota anual de tiere (mil. mc)

Volumul tierilor anuale (mil. mc)

1991 1993 1994 1995 1996

21 21 18 19 15 14,5 14,4 14,6

22 23 18,5 15,3 13,6 12,9 13,8 14,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

14,8 15,2 15,5 15,8 17 17 16 18

14,5 12,6 13,7 14,2 13,4 16,8 16 17,5

(sursa: www.forestry.ro/news.jsp )

Volumul total de mas lemnoas recoltat pe plan intern, a sczut semnificativ dup anul 1990, fiind apropiat de cel al rilor europene cu suprafe e mari de pduri. n acelai timp ns volumul recoltat din specii de rinoase, a nregistrat o cretere important. Analiza datelor relev, de asemenea, un volum mai mare al tierilor anuale i al cotelor de tiere n perioada 1976 1990, fa de perioada actual 2000 - 2004 (este cunoscut faptul c masa lemnoas exploatat i exportat a contribuit semnificativ la echilibrarea balan ei comerciale externe). Cele mai mici valori ale tierilor s-au nregistrat n anii 1995 1997, perioad ce corespunde procesului masiv de restructurare economic ce s-a manifestat i n industria de exploatare i prelucrare primar a lemnului. Valorile relativ apropiate ale cotelor anuale repartizate i cantit ilor exploatate relev faptul c, economia de profil este condus pe baza unor metode conservatoare echilibrate utilizate ca reac ie la presiunile venite din partea industriei lemnului dar i pentru a limita degradrile masive ale acestei resurse. Perioada anilor 1970 - 1990 a fost caracterizat printr-o dezvoltare deosebit a domeniului, prin intermediul concentrrii tuturor activit ilor n organiza ii de dimensiuni foarte mari (combinate). Acestea ce reueau s produc cantit i semnificative de produse finite i semifinite, destinate n special exportului n rile arabe i fostele ri membre C.A.E.R. Mediul economic favorabil, sprijinit de resursele naturale disponibile de calitate superioar, resurse mari de for de munc i costurile mici asociate acestora, a favorizat un ritm deosebit de dezvoltare axat pe: - exploatare, transport i sortare lemn brut din pdure; prelucrare primar pentru ob inerea unor semifabricate brute: cherestea, stlpi, grinzi etc.; produc ia de plci din achii i fibre din lemn, precum i a ambalajelor;

- fabrica ia de mobilier i instrumente muzicale. Referitor la evolu ia structurii produc iei, din anul 1989 i pn n anul 2004 pot afirma c aceasta a fost orientat pe cteva grupe mari de produse semifinite i mai pu in

130

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

produse finite, cu excep ia industriei de mobilier. n tabelul nr. 4.6. este prezentat situa ia statistic a produc iei pentru anii 1989 2004 precum i previziunile pentru anul 2010.
Tabelul. nr. 4.6 Evolu ia structurii produc iei pn n anul 2004 i previziunile pn n anul 2010

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Capacitatea de U.M. produc ie Exploatarea lemnului mil. m3 Cherestea mil. m3 Furnir estetic mil. m2 Placaj mii. m3 Panel mil. m3 Plci din achii i mii. m3 fibre din lemn Plci nnobilate mil. m2 Parchet din lemn mil. m2 masiv Parchet stratificat mil. mp Ui ferestre mil. m2 mil. USD Mobil mii tone Hrtii i cartoane

1989 22,0 4,6 118,0 243 5,3 1173 8,7 3,5 3,5 780 990

1992 19,2 3,6 84,0 173,3 5,0 857 7,3 3,5 3,2 680 770

1996 16,0 5,3 72,7 160 3,7 589 3,1 2,1 1,1 2,2 780 670

2000 16,0 6,1 53,3 148,8 2,7 500 1,6 2,1 2,0 1,5 880 736

2004 18,0 5,5 57 138 3,0 800 14,0 1,7 3,5 2,2 1000 750

2010 18,0 5,5 60 135 2,5 1300 30,0 1,5 5,0 4,0 1200 800

(sursa: Zeleniu, O., Budu, G. Actualit i i perspective n industria lemnului. Revista Construct, nr. 4, 2004)

Analiza tabelului relev anumite tendin e referitoare la perspectivele din acest domeniu dup cum urmeaz: volumul exploatrilor de mas lemnoas a sczut fa de 1989, stabilindu-se la o valoare relativ constant de circa 18 mil. m3; produc ia de cherestea, furnir i placaj se men ine n cote relativ constante, determinate de evolu ia produc iei i consumului de mobil, dar i de schimbarea tendin ei cumprtorilor spre mobila de lux; capacitatea de produc ie pentru plcile de achii din lemn i fibre din lemn s-a diminuat progresiv, ajungnd la nivel strict necesar sus inerii produselor derivate i mobilierului; n timp ce produc ia de parchet din lemn masiv a sczut considerabil, cea de parchet stratificat a crescut rapid, aceasta datorit avantajelor pe care le aduce acest produs (montaj uor, pre mai redus, ntre inere facil, rezisten a la umiditate); mobila este poate sectorul cu creterea cea mai mare, de la un volum mediu de 780 mil. USD, ncasri n anul 1989, la aproape 1300 mil. USD, estima i a se ncasa n 2010. Acest aspect este posibil datorit diversificrii produc iei, apari iei unor organiza ii pe plan na ional, capabile s produc cantit i mari la pre uri competitive i calitate ridicat.

131

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Aa cum reiese din tabelul anterior, pentru anul 2004, produc ia na ional de mobil a fost de 1000 milioane Euro, din care 833 milioane au fost reprezentate de exporturi, n condi iile unui aport net la balan na ional de ncasri de 678 milioane Euro.141 Produc ia intern de plci din lemn (MDF, OSB sau PAL produse derivate) a cunoscut, n anul 2004, o cretere, ns nu spectaculoas comparativ cu anii anteriori, dup cum urmeaz: n anul 2003 s-au produs circa 250.000 mc de MDF, n anul 2004 nregistrndu-se un plus de doar 20 000 mc. Pe segmentul OSB i PAL, creterile au fost pu in mai mari, dac n 2003 s-au produs 364 000 mc, anul trecut produc ia a fost de 475 000 mc.142 Consider c trebuie re inut trendul cresctor pentru toate produse semifinite i finite (cu mici excep ii) realizate pe plan intern, chiar dac la unele creterea este relativ mic, iar la altele este considerabil; acest fapt relev puterea de dezvoltare a acestui domeniu, n condi iile disponibilit ii de resurse. Sub aspect tehnic i tehnologic, pot afirma c n acest domeniu ne ateptm la o dezvoltare intensiv, axat mai mult pe calitate, disponibilitate, flexibilitate ridicat a produc iei, n dauna uneia extensive, de cretere a capacit ii de produc ie. Odat cu nceperea procesului de revendicare terenurilor forestiere de inute anterior au nceput i primele forme de agresiune asupra fondului forestier. Aceast agresiune a sporit odat cu apari ia Legii 18/1991 privind fondul funciar, dar i din cauza scderii alarmante a nivelului de trai, n general dar mai ales n zonele muntoase unde activitatea de prelucrare primar a lemnului constituia sursa principal de existen . n urma restituirii a cca. 357.400 de hectare de terenuri forestiere n 1991/1992, o parte din acestea au fost tiate la ras iar un procent nsemnat de pduri au fost brcuite. Costurile totale pe termen lung, ale restituirii msurate lund n considerare eroziunea terenurilor, reducerea speciilor de vnat, pagubele produse de inunda ii etc. au fost estimate de un studiu recent fcut de Banca Mondial la 1,5 miliarde USD. Conform datelor oficiale, pierderile nregistrate din tierile ilegale de arbori din proprietate public i privit n perioada 1991 2000 se ridicau la circa 3000 de miliarde lei.143 Exploatarea ilegal a lemnului este o activitate rspndit n Romnia, dei nu exist rapoarte sistematice asupra amplorii fenomenului. Cele mai recente date disponibile arat c doar 60% dintre activit ile de exploatare a pdurilor private sunt legale, potrivit unui studiu publicat recent de Fondul Mondial pentru Natur.144 Studiul consider c estimarea exact a volumului de butean tiat legal este imposibil fapt ce impune inventarierea rapid a suprafe ei forestiere (ultimul inventar na ional a fost realizat n anul 1986). Exemplele de tieri ilegale relev dimensiunea acestui fenomen la nivelul unor cazuri cum sunt: 14.000 mc
141

Blan Cornel Frn sau accelera ie pentru industria local a lemnului. Revista Business Construct. Nr. 5, septembrie 2005. 142 www.business.construct.ro/exporturi.asp 143 www.forestry.ro/fordaq.jsp 144 Word Wide Fund For Nature - WWF

132

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

n zona Bora, n anul 2004 sau 853.000 mc n Parcul Na ional Mun ii Rodnei, n intervalul 1999 2000.145 Mijloacele prin care sunt favorizate activit ile ilegale n administrarea acestui tip de resurse, sunt urmtoarele: ac iunile de exploatare imediat i integral a lemnului care, n mod normal trebuie exploatat n mai multe etape i intervale de timp diferite; schimbarea vrstei reale a pdurilor n scopul introducerii lemnului de o calitate mai bun n planul de exploatare; creterea artificial a volumului de lemn pe picior cu scopul ob inerii unei cote mai ridicate de tiere fa de valoarea real; ncadrarea incorect a suprafe elor mpdurite pe categorii func ionale; subestimarea volumului, calit ii sau accesibilit ii resursei de mas lemnoas.146 Problema principal a reducerii tierilor ilegale este legat de sistemul de control pe tot parcursul procesului tehnologic precum i de responsabilitatea pentru aceste pierderi, care nu favorizeaz identificarea cauzelor i nici recuperarea acestora. Din aceast perspectiv regimul juridic al pdurilor capt o important deosebit cel pu in din dou motive: 1. regimul de proprietate determin tipul de gestionare, astfel: proprietatea privat este mai pu in favorabil investi iilor i le accept numai dac beneficiaz de garan ii reale (n general opteaz pentru cicluri scurte i beneficii imediate), n timp ce proprietatea de public sau bisericeasc suport mai bine investi iile pe termen lung i sunt favorabile n general unor cicluri de produc ie mai lungi, i 2. forma de proprietate privat sau public constituie puncte cheie n aplicarea msurilor de politic forestier. n toate cazurile aplicarea msurilor de politic forestier ine de dorin a, capacitatea (economic, tiin ific, tehnic) a proprietarului.147 Rezultatele exploatrilor i degradrii fondului forestier din ultimii 15 ani, evaluate n cadrul Programului Na ional de mpduriri, relev faptul c refacerea suprafe elor de pdure afectat va costa ara noastr circa 600 milioane Euro pentru urmtorii 10 ani. Msurile privind liberalizarea exportului de mas lemnoas i constituirea modalit ii de atribuire prin licita ie a masei lemnoase ce se exploateaz anual de ctre diveri agen i economici, au afectat grav marii agen i economici cu capital de stat specializa i n acest domeniu. n anii 1990, existau n func iune 57 de combinate de prelucrare a lemnului, 38 de ntreprinderi Forestiere de Exploatare i Transport i 12 Combinate de Celuloz i Hrtie. Transformrile economico-sociale ce au intervenit n perioada 1990 2000 au condus, la nceput, la diminuarea activit ii i ulterior la falimentarea n lan a ntreprinderilor Forestiere

www.forestry.ro/fordaq.jsp www.forestry.ro/legistnews.jsp 147 Barbu, I. Directive ale politicii forestiere pentru men inerea echilibrului ecologic. Revista Bucovina Forestier. An IV, nr, 2 /1997, p. 56
146

145

133

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

de Exploatare i Transport i apoi a Combinatelor de Prelucrare a Lemnului i cele de Celuloz i Hrtie.148 n paralel, dar n numr mult mai redus, au aprut agen i economici cu capital privat care au nceput s desfoare activit i de exploatare i prelucrare primar a lemnului, cu personal calificat i specializat provenit de la organiza iile cu capital de stat, care, n mare parte, au intrat n restrngerea activit ii. n cadrul acestui sector activeaz un numr de circa 8200 de agen i economici, majoritatea acestora (95%) fiind IMM uri cu capital privat, din care 70 nfiin ate nainte de 1989. Sectorul de prelucrare primar are o pondere de aproximativ 2,4 % din volumul total al produc iei industriale i de 5,7% din volumul exportului pentru anul 2004. Din punct de vedere al destina iei produc iei pe plan intern, analizele i estimrile au relevat o orientare preponderent spre produsele din mobilier. Situa ia respectiv este prezentat n fig. nr. 4.6.
www.forestry.ro/news.jsp

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1989 2000 Anul de referinta 2010

Mobila

Produse stratificate Exploatarea si prelucrarea primara a lemnului

Fig. nr. 4.6. Destinatia si structura productiei www.forestry.ro/news.jsp

Se observ c, mobila ocup pozi ia principal n structura produc iei realizate alturi de domeniul exploatrii i prelucrrii lemnului, o situa ie aparte fiind nregistrat n anul 2000, cnd exploatarea a depit domeniul fabrica iei de mobilier. Pe parcursul anului 2004, din cauza factorilor de natur intern i extern (evolu ia cursului i a pie elor), costurile productorilor de mobil au crescut n medie cu 10%, iar veniturile exportatorilor au sczut cu circa 12%, cele dou componente afectnd negativ rentabilitatea organiza iilor cu peste 20%, n condi iile unei marje de profit, pe sector, de numai 7%.149

148 149

Lupu, V. Prelucrarea primar a lemnului. Ed. Tehnic, Bucureti, 2003, p.10 www.business.construct.ro/exporturi.asp

134

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

n perspectiv ns, tendin ele vizeaz o cretere mai mare a fabrica iei n dauna exploatrii i prelucrrii primare (pentru anul 2010), aceasta datorit valorii adugate mai mari i implicit a veniturilor mai ridicate. 4.2. Rela iile comerciale externe din industria de prelucrare a lemnului La nivel macroeconomic toate micrile i schimbrile intervenite au pus, practic industria de profil n fa a unor cerin e i dificult i, crora cu greu li se putea face fa . Creterea exagerat a costurilor cu utilit ile, a pre urilor pentru masa lemnoas licitat, precum i alte fenomene asociate, au condus la diminuarea produc iei realizate, pierderea unor pie e i implicit instabilitate economico-financiar. Resursele forestiere au nceput s fie subevaluate, din ce n ce mai pu in utilizate i mai ales s-a redus semnificativ gradul de prelucrare a produselor din lemn pentru export. Practic, pentru vremea aceea era mult mai eficient s expor i mas lemnoas n stare neprelucrat (buteni), dect s ncerci s o prelucrezi cu for e proprii i abia dup aceea s faci export. Diferen ele de pre uri nu reueau s acopere necesarul agen ilor economici pentru prelucrare pe plan intern. Ca urmare a acestor cauze, exporturile preponderente de buteni au contribuit i mai mult la degradrarea industriei de profil, care ncepuse s i piard obiectul de activitate. Dispari ia celei mai importante pie e a produselor din lemn (mobil i produse binale), respectiv pia a Uniunii Sovietice, a constituit principalul motiv al scderii brute, dup 1989, a produc iei de mobilier destinat exportului. Acestui factor i s-a adugat i scderea relativ a cererii pe pie ele vestice, n special ce a Germaniei ct i scderea drastic a cererii pe pia a intern, datorit costurilor ridicate ale produselor n raport cu veniturile medii ale popula iei. De asemenea, diminuarea continu a capitalului de lucru a fcut ca n multe societ i comerciale reluarea procesului de fabrica ie s se fac la un nivel tot mai mic, diminund an de an volumul produc iei. Parte din motiva ia reducerii poate fi pus n seama unui management deficitar i pe lipsa criteriilor de performan n gestionarea i administrarea capitalului de inut de stat. n anul 2000, valoarea exportului produselor forestiere a depit 1 miliard USD, echivalnd cu 10% din totalul exporturilor Romniei. 150 Produc ia de lemn a fost n anul 2001, de doar 76% din cota anual de tiere de 14,4 milioane mc i un volum tot mai mare din aceast resurs valoroas a fost exportat ca buteni sau produse semiprocesate. Specific acestui an este i faptul c Romnia a exportat mai mult dect a importat doar n zona produselor din lemn, textile, ncl minte, metale. 151 n anul 2003, exportul de lemn a nregistrat cea mai mare cretere din ultimii 15 ani, depind cu circa 110% exporturile anilor preceden i. Comparativ cu 2002, valoarea
150 151

www.infowood.ro/eredmeny6.php?cauta_ categorii=economie%20si%20studii%20de%20piata http://www.ccir.ro/hosts/ader/discursuri/6.doc

135

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

exporturilor a crescut cu 9,0% n industria de prelucrare a lemnului i a produselor din lemn, iar exporturile n industria de mobilier au crescut 7,5%, fa de aceeai perioad analizat. Din volumul total al exportului mobilierul i a alte produse superior executate n volumul exportului din 2003 reprezint 66,2%, fa de cherestea 30,1% i buteni 3,7%.152 Referitor la produc ia industrial realizat aceast a nregistrat o cretere cu 16% n anul 2003, fa de aceeai perioad a anului 2002, iar produc ia de mobilier a crescut cu 7,5%. Demn de men ionat este i faptul c industria lemnului a asigurat 9,4 % din locurile de munc din ar n anul 2003. Pentru anul 2004, exportul de produse din lemn s-a ridicat la circa 1700 milioane USD, orientat pe circa 730 milioane USD export mobil i 750 800 milioane USD export de cherestea, ferestre, panouri, iar exportul de buteni a fost de numai 90 000 mc n 2004 fa de recordul din 2003 de 1 milion mc.153 Tabelul nr. 4.7 prezint situa ia importului i exportului pe principalele produse din lemn, n perioada 2001 2004.
Tabelul nr. 4.7. Importul i exportul principalelor produse din lemn. Nr. Specifica ie U.M. crt. 1 2. 3. 4. 5. Lemn de lucru Cherestea Furnir Placaj
mii m3 mii m3 mii m3 mii m3

Perioada de analiz 2001 2002 2003 2004 import export import export import export import export 25 13 18 9 109 1842 8 57 88 11 19 13 87 2187 18 73 21 15 22 14 122 2609 24 80 18 21 21 13 144 2340 28 103

Plcii din mii 265 22 349 339 59 202 57 249 m3 achii (sursa: Boghean, P. Sectorul forestier Stadiul actual i perspectivele sale de dezvoltare. Institutul Na ional al Lemnului. Bucureti, 2005.)

n ceea ce privete mobila, aproximativ 80% din produc ia realizat este destinat exportului, principalele pie e de desfacere fiind rile din U.E. i anume: Germania 17,1%, Fran a 16,9%, Italia 11,1% i Olanda 10,6%. Un alt aspect ce consider c trebuie men ionat este legat de orientarea exporturilor spre rile asiatice i n special Japonia, n anul 2004 nregistrndu-se o cretere de peste 2000% la volumul total de cherestea de rinoase, dei volumul total al exporturilor a sczut la numai 79000 mc. La acest volum al exporturilor, Romnia s-a situat n anul 2004 pe locul al cincilea n clasamentul principalilor exportatori europeni, dup ri cu resurse i capacit i mult mai mari cum sunt Finlanda, Suedia, Austria sau Letonia.154
152 153

www.rosilva.ro/informatii.htm Adevrul Economic nr. 6 (669) din 16 22 februarie 2005; Pre ul mobilei crete cu 10 25%. 154 www.forestry.ro/news.jsp

136

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Din punct de vedere al destina iei exporturilor putem vorbi de o concentrare puternic pentru ctre trei state puternic dezvoltate Italia, Germania i Anglia care mpreun de in o pondere de 43,5% din total, urmeaz apoi Rusia, Turcia, Polonia din Europa i binen eles rile arabe.155 Pentru primul trimestru al anului 2005 datele statistice privind exportul de mobilier relev o cretere cu 21,3% fa de aceeai perioad a anului 2004.156 La exportul de lemn brut, pentru aceeai perioad de analiz, s-a nregistrat o cretere mult mai mic, de numai 9,7%, ceea ce semnific faptul c msurile de limitare a exportului impuse au avut efectele ateptate.157 Aceste elemente favorabile au fost posibile i datorit unor investi ii strine semnificative n obiective economice noi, cu capacit i de prelucrare mari, dar i cu deschidere pe pie e externe pentru export. n acest sens men ionez investi iile de la Sebe, n valoare de 50 milioane USD i capacitate de produc ie de 400 mii mc/an; cele de la PAL S.A. Brila (60 milioane USD) i Clrai (18 milioane USD).158 Productorii autohtoni de mobil au resim it puternic fluctua iile cursului valutar, care au afectat mai ales nivelul exportului nregistrat n primele luni ale anului 2005. La nivelul primului semestru al anului 2005 rezultatele n valut au crescut cu 9,7%, echivalentul n moneda na ional, n care se efectueaz pl ile curente, inclusiv transportul, utilit ile, salariile, pentru ntreaga activitate demonstreaz c realizrile ob inute se situeaz la 99,7% comparativ cu aceeai perioad a anului trecut. Datele statistice arat c n prima jumtate a anului, valoarea produc iei de mobil exportat a fost de 453,5 milioane Euro, fa de 413,2 milioane Euro, n condi iile n care cursul mediu al Bncii Na ionale, n primele ase luni ale anului 2004 a fost de 40621,3 lei pentru un Euro, comparativ cu 36890 lei pentru un Euro, n prima parte a anului 2005.159 Trebuie men ionat aici un aspect i anume c produsele din lemn destinate exportului se ncadreaz, n general, ntr-o grup sczut de complexitate, fapt ce nu aduce un beneficiu major, datorit pre urilor, pe de o parte, iar pe de alt parte i valoarea adugat prin munc este foarte mic. Excep ie de la aceasta fac produsele de mobilier, care ncorporeaz mai mult valoare adugat (sufragerii, dormitoare de art stil) ce sunt confec ionate din specii valoroase (stejar, cire, paltin, nuc etc.) sculptate i finisate superior. n ceea ce privete valoarea importului, n primele ase luni ale anului 2005, pe pia a romneasc a fost adus din alte ri, mobil n valoare de 93,4 milioane Euro, n cretere cu aproximativ 53% din perioada similar a anului 2004.160

155 156

http://www.cnp.ro/studii_comert_exterior_nou_cap1.html http://www.cnp.ro/studii_comert_exterior_nou_cap1.html 157 http://www.cnp.ro/nouAnexa_2.html 158 www.forestry.ro/news.jsp 159 . Blan Cornel - Monopolul RNP, cauza pre ului mare al lemnului brut. Revista CONSTRUCTIV, nr. 2, februarie, 2005. 160 Cuncea, C., An de cumpn pentru industria mobilei. Revista Business Construct. Nr. 5, 2005.

137

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Structura general a exporturilor i importurilor pentru perioada 1996 2004 este prezentat n fig. nr. 4.7.
(Ponderi si valori n milioane dolari SUA) 100%
Alte produse

90%

Articole din piatra, ipsos,

80%

ciment, sticla si ceramica

Produse

ale industriei

70%

lemnului, hartiei (inclusiv mobila)

Metale comune si articole

60%

din acestea

50%

Produse agroalimentare

40%

Produse

ale industriei

chimice si mase plastice

30%

Produse minerale

20%

Produse si pielariei

ale industriei textile

10%

Produse

ale industriei

constructoare de masini ( inclusiv electrotehnica)

0%
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EXPORT

IMPORT

Fig. nr. 4.7.Evolutia structurii pe marfuri a exporturilor si importurilor n 1996-2004 (sursa: www.dce.gov.ro )

Produsele industriei de prelucrare a lemnului, inclusiv mobila, i-au men inut relativ procentul de inut (n anul 1996), cu excep ia anilor 1999 i 2001, n care s-a liberalizat exportul de mas lemnoas brut i aceast a crescut considerabil valoarea exporturilor. Ulterior, limitarea exportului de mas lemnoas brut a fost echilibrat de creterea volumului de mobil i produse finite exportate pe noi pie e, fapt ce a permis productorilor dezvoltarea i modernizarea capacit ilor de produc ie. La capitolul importuri valoarea acestora la produsele din lemn s-a men inut pe un trend relativ n cretere, de la 528 milioane USD n 1996 la circa 1539 milioane USD n 2004.161 Aceast evolu ie este justificat de intrarea pe pia a romneasc a marilor productori de mobil de lux, care i-au deschis reprezentan e la noi i care doresc s acapareze un segment ct mai mare al comer ului cu acest tip de produse. Pe termen mediu, volumul importurilor, din acest domeniu, nu va nregistra creteri sensibile. Importul de componente pentru mobilier se va modifica, doar pe msura dezvoltrii cooperrii ntre productorii de mobil din Romnia i cei din Uniunea European. n ceea ce
161

Departamentul de Comer Exterior al Ministerului Economiei i Comer ului - Evolu ia comer ului exterior al Romniei n perioada 1991 2004

138

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

privete numrul de personal implicat n activitatea forestier, acesta nu va crete n acelai ritm cu volumul produc iei industriale, deoarece noile capacit i de produc ie ce vor fi puse n func iune vor fi complet automatizate i de mare productivitate, ceea ce implic un numr mic de persoane de exploatare.162 Concluziile ce reies din analiza datelor statistice, dar i a previziunilor pentru ultimele ase luni ale anului, relev faptul c dup mai mul i ani de creteri continue ale produc iei i exportului, anul 2006 va fi un an al stagnrii i totodat, un an foarte greu pentru exportatori. Pericolul cel mai mare este reprezentat de pierderea unor pie e externe, cu concuren acerb, i de faptul c locul odat pierdut greu va putea fi rectigat. Dei pre urile pe pia a extern se afl ntr-o perioad de stagnare, avantajele productorilor rmn legate de for a de munc bine pregtit profesional i de capacit ile de produc ie existente, care prin procese investi ionale orientate spre modernizare, vor putea deveni performante i competitive. Din punct de vedere al concuren ei i a competitivit ii, exigen ele europene sunt destul de ridicate pentru stadiul actual al ntreprinderilor, chiar dac unele dintre ele dispun de echipamente, tehnologii i for de munc la standarde ridicate. Acetia sunt n competi ie cu agen ii economici din rile U.E. care activeaz de o mare perioad ntr-o economie func ional, fr blocaj financiar, fr infla ie ridicat sau varia ii de pre semnificative. 4.3. Aspecte ale evolu iei domeniului prelucrrii lemnului pe plan interna ional

Suprafa a total a pdurilor pe glob este de cca. 4,2 miliarde hectare, din care pdurile propriu-zise nsumeaz circa 4 miliarde hectare. Diferen a o reprezint pdurile rrite, degradate de incendii i punat intensiv. O mare parte a pdurilor, aproximativ 40%, este greu accesibil omului, ce corespunde cu zonele nelocuite din regiunile reci sau tropicale, fr infrastructur de transport i aflate la distan mare de spa iile populate. Aceste pduri reprezint o rezerv poten ial de lemn, pentru viitor, exploatarea lor presupunnd eforturi materiale, financiare i umane foarte importante.163 Ponderea pdurilor din totalul suprafe ei uscatului este de aproape 29%, cele mai ntinse suprafe e forestiere fiind cuprinse n America de Sud, Federa ia Rus, America de Nord i Africa, spa ii care de in 73% din pdurile lumii.164 Uniunea European reprezint unul dintre cei mai mari productori, consumatori i comercian i de produse forestiere din lume. n silvicultur i industriile forestiere i

Zeleniuc, O., Budu, G. Actualit i i perspective n industria lemnului. Universitatea TRANSILVANIA Braov, 2005. 163 Bran, F., Simon, T., Ioan, I. Geografia economic mondial. Ed. Economic. Bucureti, 1996. p. 157 164 Idem p. 158

162

139

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

desfoar activitatea circa 3,4 milioane persoane, ce au nregistrat, la nivelul anului 2001, o produc ie anual de aproximativ 365 miliarde Euro. 165 Domeniul prelucrrii lemnului constituie pentru foarte multe ri i economii o surs puternic de sporire a rezultatelor economice nregistrate. Nivelul contribu iei acestui domeniul la rezultatele macroeconomice depinde de foarte mul i factori, dintre care putem aminti: nivelul resurselor naturale disponibile, reflectate de fondul forestier existent; existen a unei tradi ii puternice n prelucrarea lemnului; existen a unor structuri i capacit i de produc ie / comercializare puternic dezvoltate; pozi ia geostrategic i oportunitatea existen ei unei ieiri la un port maritim sau fluvial, comer ul cu produsele derivate din lemn realizndu-se ntr-o propor ie foarte mare prin intermediul transportului maritim. Analiza contribu iei acestui sector la formarea rezultatelor macroeconomice am realizat-o pornind de la prezentarea unei situa ii statistice cu suprafa a total, popula ia i produsul na ional brut pentru principalele state ale Europei.
Tabelul nr. 4.8. Evolu ia suprafe ei, a popula iei i a produsului na ional brut (anul 2003)
ara
Austria Belgia Bulgaria Croa ia Danemarca Finlanda Fran a Germania Grecia Ungaria Italia Polonia Republica Moldova Romnia Spania

Suprafa a total (mii ha)


8273 3282 11055 5592 4243 30459 55010 34927 12890 9234 29406 30442 3296 23034 49945

Popula ia
Total 2003 (mii persoane) 8116 10318 7897 4428 5364 5207 60144 82476 10976 9877 57423 38587 4267 22334 41060 Densitatea 2003 (persoane/km2) 98.1 314,43 71,4 79,2 126,4 17.1 109,3 236,1 85,2 107,0 195.3 126,8 129,05 97,0 82,2 Rata anual de schimbare 2000 2005 (%) 0.0 0.2 -0.8 -0.2 0,2 0,2 0.5 0.1 0,1 -0.5 -0,1 -0,1 -0,1 -0.2 0,2 Rural, 2003 (%) 34.2 2,8 30.2 41.0 14.7 39,1 23,7 11,9 11,9 34,9 32,6 38,1 54,5 45,5 23,5

Indicatori economici
Produs intern brut pe persoana 2003 (USD) 31187 29257 2533 6398 39497 31069 29222 29137 29137 8384 255527 5355 459 2550 20424 Creterea anual fa de 2002(%) 1,0 0,7 4,8 5,2 2,1 1,6 1,2 0,2 0,2 3,3 0,4 1,4 7,2 4,3 2,0

(sursa: State of the words forest 2005)

Pentru a surprinde mai bine evolu ia la nivel macroeconomic a principalelor state, n figura nr. 4.8. am reprezentat grafic situa ia acestor indicatori la nivelul anului 2003. Aceti indicatori au fost prezenta i pentru legtura direct dintre ei i domeniul lemnului, fiind considera i cu sensibilitate i dependen mare, att fa de industria de prelucrare primar a resursei lemnoase, ct i fa de comer ul cu materii prime i materiale rezultate din procesele specifice de produc ie.
165

Rapoartele Organiza iei Mondiale pentru Agricultur i Alimenta ie din anul 2005, prezint datele statistice la nivelul anului 2003, pentru a surprinde ct mai corect evolu ia statistic real.

140

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice


Suprafata totala

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0


us tri a Be lg Bu ia lg ar ia m an ia G re c U ia ng ar ia Ita Re li pu b l Po a l ic a M on i a ol do Ro va m n i Sp a an ia an em ar Fi ca nl an da

P opulatia totala ( 2003)

P rodus intern brut pe persoana 2003 (USD)

Fig. nr. 4.8. Dependen a suprafe ei totale, a popula iei i a produsului intern brut pentru principalele state europene (sursa: State of the worlds Forest 2005)

Informa iile prezentate reflect o situa ie favorabil pentru statele puternic dezvoltate (Germania, Fran a, Italia i Spania) la indicatorii de suprafa , popula ie i produs intern brut pe cap de locuitor, urmate de un ealon secund format din state de dimensiuni mai mici, i implicit cu resurse mai pu ine (Belgia, Austria, Finlanda i Ungaria) i un ealon final format din state aflate n plin proces de integrare, cum sunt (Bulgaria, Croa ia, Romnia). Din punct de vedere al rezultatului economic efectiv, reflectat de produsul intern brut pe cap de locuitor, ara noastr de ine unul dintre ultimele locuri, situa ie contradictorie cu suprafa a total i popula ia, care ne situeaz pe primele locuri din Europa. Suprafa a acoperit cu pdure, suprafa a de pdure ce revine la un locuitor, precum i modificrile acestor suprafe e, exprimate n unit i de suprafa i procentual sunt prezentate n tabelul nr. 4.9.
Tabelul nr. 4.9. Suprafe ele acoperite cu pduri pentru principalele state europene
ara Suprafa a total Total suprafa ( mii ha) Suprafa a acoperit de pduri % din Suprafa a pe suprafa tot. locuitor (ha) Planta ii de pdure (mii ha) Modificri n suprafa a acoperit Modificarea Rata anual de anual (mii ha) schimbare (%)

Austria Belgia Bulgaria Rep. Ceh Fran a Germania Ungaria Italia Portugalia R. Moldova Romnia Feder. Rus

8273 3282 11055 7728 55010 34927 9234 29406 9150 3296 23034 1688851

3886 728 3680 2632 15341 10740 1840 10003 3666 325 6448 851392

47.0 22.2 33.4 34.1 27.9 30.7 18.9 34.0 40.1 9.9 28.0 50.4

er

0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.3 5.8

0 0 969 0 961 0 136 133 834 1 91 17340

8 -1 20 1 62 7 30 57 1 15 135

0.2 -0.2 0.6 0.1 0.4 0.4 0.3 1.7 0.2 0.2 0.3

(sursa: www.fao.org; State of the world s forests 2005)

141

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Datele prezentate n tabelul nr. 4.9. eviden iaz statele europene cu cele mai mari suprafe e acoperite cu pduri, ntre care se remarc Federa ia Rus (50.5%), Austria (47.9%), Bulgaria (33.4%) i Italia (34.1%). La nivelul suprafe elor acoperite cu pduri ce revin la un locuitor se remarc, de asemenea, Federa ia Rus (5,8 ha/locuitor) i Austria (0,5 ha/locuitor). Modificrile anuale la statele europene, n general, sunt foarte mici, nregistrndu-se i valori negative, cum este i cazul Belgiei, care de ine o pondere foarte mic a suprafe ei acoperite cu pduri (22% din suprafa a total). Din punct de vedere al consumului, pe primele locuri se afl Germania, Fran a, Italia i Spania, ri care dispun att de resurse naturale foarte importante, dar i de capacit i de prelucrare foarte mari. Unele dintre aceste ri i sprijin activitatea preponderent pe importuri de mas lemnoas, cum este i cazul Italiei, Spania, sau Portugalia. Respectivele ri nu dispun de resurse de mas lemnoas n cantit i foarte mari i doresc s-i protejeze aceste tipuri de resurse. n privin a tipului de resurse existente n fiecare ar, se prezint n tabelul nr. 4.10. structura disponibilului pe tip de conifere i neconifere pentru principalele ri din Europa.
Tabelul nr. 4.10. Tipuri de resurse disponibile n principalele state europene
ara Austria Fran a Germania Italia Spania Portugalia Bulgaria Ungaria Romnia 1999 11967 19908 29571 1397 7850 4384 891 545 4769 Conifere (mil. mc) Neconifere (mil. mc) 2000 2001 1999 2000 11230 11336 2082 2116 20893 28739 15619 22115 27912 43284 9481 9722 1512 1719 8153 9626 7800 8114 7024 7010 4380 5182 4164 4598 1375 1608 2340 2977 665 696 3622 5110 5146 4919 2704 2686 (sursa: www.fao.org; State of the world s forests 2004) 2001 2046 17089 10426 7610 6207 5649 3176 5206 2506

Din analiza datelor prezentate, se observ c resursele principale de inute de statele europene sunt resursele de conifere, n dauna altor categorii, excep ie existnd doar n Italia, Ungaria i Bulgaria. Cele mai mari rezerve de conifere, (exprimate n milioane mc) le de ine Germania, Fran a, Austria i Romnia, evolu iile pe ultimii 3 anii fiind oscilante n func ie de evolu ii pie elor mondiale i de necesarul pentru consumul intern de lemn. Produc ia, vnzrile i consumul de produse din lemn, pentru anul 2003, diferen iate pe urmtoarele categorii: lemn pentru combustibil, lemn rotund pentru utilizare industrial, lemn pentru debitat, lemn pentru paneluri i lemn pentru industria celulozei i hrtiei sunt prezentate n Anexa nr. 1. Datele din anex relev o situa ie destul de diferit pentru Romnia n ceea ce privete consumul i produc ia pe diferite sortimente din lemn. La lemnul pentru combustibil, marea majoritate a statelor nregistreaz consumuri n valori apropiate cu produc ia, Romnia

142

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

situndu-se pe primele locuri datorit faptului c acest tip de combustibil implic costuri relativ mici pentru popula ie. La lemn rotund i lemn industrial, sortimente utilizate n industria de prelucrare, Romnia nregistreaz pe toat durat de analiz un volum mai mare al produc iei fa de consumul anual. Interesant este faptul c principalii productori de produse finite i mobilier i aici trebuie men ionate Italia i Spania, nregistreaz consumuri mult mai mari dect produc ia, pe fondul costurilor reduse de import i al protejrii resurselor proprii. La ultimele dou sortimente supuse analizei, respectiv lemnul pentru paneluri i lemnul pentru celuloz i hrtie, Romnia a nregistrat cantit i mici i la produc ie i la consumuri, din cauza lipsei de capacitate de prelucrare i a insuficientei utilizri a acestora n produc ia de mobilier i produse finite. Produc ia i utilizarea celulozei pentru hrtie pe plan intern are un caracter restrns datorit consumurilor energetice mari i utilajelor specifice ce necesit costuri mari de ntre inere i func ionare. n acest context, trebuie fcut urmtoarea precizare: n afara importurilor de past din lemn pentru hrtie i cartoane, Romnia i poate asigura necesarul de produse lemnoase din produc ia intern. Pe plan european, Federa ia Rus este principalul productor i consumator de mas lemnoas, pe sortimente de lemn rotund, lemn pentru debitat i combustibil. La polul opus se afl Republica Moldova cu produc ii i consumuri mici la aproape toate sortimentele luate n analiz. Merit men ionat aici i produc ia de PAL din statele europene ce a crescut, n anul 2004, cu 4,6% pn la 34,1 milioane mc, dup ce n anul 2003 a fost de 32,5 milioane mc. Creterea volumului produc iei realizate n 2004 a fost atribuit sporirii produc iei rilor mari productoare i anume Germania, Fran a, Italia, Spania i Marea Britanie, care totalizeaz mpreun circa 65% din produc ia total.166 Potrivit statisticilor, consumul european de PAL a crescut la nivelul anului 2004 cu pu in peste produc ia realizat, la o rat de circa 5,1%. ntre statele ce au nregistrat consumurile cele mai semnificative putem aminti: Germania, Suedia, Marea Britanie, Spania sau Fran a. 167 n baza statisticilor i tendin elor identificate apreciez c industria autohton de profil, nregistreaz o tendin de cretere, n concordan cu direc ia urmat de principalele state europene, ns ritmul i rata de cretere trebuie accelerate, ele fiind nc necorespunztoare cu cele de pe plan interna ional. 4.4. Specificul proceselor de prelucrare primar a lemnului Prelucrarea primar a lemnului reprezint ansamblul activit ilor de debitare a butenilor n cherestea, traverse, grinzi, rigle, sortarea, stivuirea, aburirea, uscarea i prelucrarea acestora n produse semifinite.

166 167

www.constructiv.ro/materialedeconstructii.asp Blan, C., Frn sau accelera ie pentru industria local a lemnului. Revista Business Construct. Nr. 5, septembrie 2005.

143

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Procesele principale ce compun activitatea de prelucrare primar a lemnului sunt foarte complexe i necesit o abordare diferen iat. Dintre acestea cele mai importante procese sunt cele de exploatare a lemnului, de fabricare a cherestelei, de manipulare a materialelor n interiorul depozitelor, de uscare, sortare i expedi ie a produselor semifinite provenite din lemn. 4.4.1. Valorificarea primar a resurselor lemnoase

nceputul transformrii resurselor de mas lemnoas a fost determinat de multiplele utilizri pe care le poate avea, primele fiind legate ns de construc ia locuin elor i a ambarca iunilor. Se poate afirma astfel, c tehnologia prelucrrii lemnului este una dintre cele mai vechi tehnologii existente, evident ea suferind permanent modificri i perfec ionri. n prima faz utilizarea lemnului a fost strict legat de existen a vie ii, sursa de nclzire, unelte, material de construc ie, element primar de schimb. Ulterior, consumul individual s-a extins la fabrica ia produselor finite, semifinite precum i ca surs principal de energie termic. Utilitatea determinat i de faptul c exist sectoare n care anumite componente rezultate din lemn, tratate corespunztor i supuse unei tehnologii specifice, sunt utilizate i n alte domenii cum sunt fabrica ia ceramicii, sticlei, materialelor sintetice etc. Momentele principale de evolu ie au fost marcate de apari ia instala iilor de tiat i prelucrat manuale i apoi mecanizate. n Romnia, primele grupri industriale de prelucrare a lemnului au aprut n jurul anilor 1850 1870, ele fiind grupate n zonele cu mari suprafe e de pduri. Evolu ia numrului organiza iilor de profil au avut un caracter relativ, astfel, dac la nceput extinderea a fost masiv, n perioada crizei dintre 1925 1929 numrul acesta a sczut semnificativ. Ulterior, n perioada de industrializare, organiza iile s-au extins, iar activitatea a fost diversificat sub forma produselor realizate, pia a fiind extins i n afar rii. Un moment important n tehnologia prelucrrii lemnului a fost marcat n perioada 1960 1975 cnd s-a trecut la o valorificare superioar a masei lemnoase exploatat prin crearea unor ntreprinderi cu profil complex (exploatare, prelucrare primar, tratamente termice, activit i de transport) ce a permis reduceri semnificative la pre urile de produc ie. Extinderea a fost posibil i datorit intrrii pe pie ele externe, unde pre urile erau competitive i permiteau ob inerea unor venituri substan iale. Tehnologiile utilizate pentru prelucrarea lemnului au fost, n mare parte, construite dup modele ale fostei U.R.S.S., caracterizate prin capacit i mari de prelucrare, rezisten ridicat n timp dar i consumuri foarte mari de energie, material lemnos. Resursa lemnoas utilizat la ob inerea cherestelei este constituit din trunchiuri de arbori, de diferite specii, de anumite dimensiuni n lungime i diametru, corespunztoare dimensiunilor nominale ale cherestelei ce trebuie realizat.

144

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Procesul tehnologic prin care arborii n picioare sunt adui n depozite i pregti i pentru debitare este redat n fig. nr. 4.9. Acest proces presupune, n primul rnd doborrea arborilor, cur area acestora de crengi, sec ionarea la dimensiunile necesare cu motofierstraie, apropiatul i transportul la drum auto cu ajutorul tractoarelor i utilajelor speciale, ncrcatul n camioane de mare tonaj i apoi transportul, fie direct n depozitele de buteni, fie la cele mai apropiate linii de cale ferat, n vederea transportului la mare distan . Caracteristicile tehnice ale materiei prime joac un rol primordial n ceea ce privete randamentul cantitativ (cantitatea de cherestea ce se ob ine dintr-un metru cub de butean) i calitativ al produc iei de cherestea. Cu ct butenii recolta i sunt mai drep i, cu diametre mai mari, relativ cilindrici, precum i fr defecte de form i structur, cu att cantitatea de cherestea va fi mai mare i de o clas mai superioar. Dintre factori cu importan deosebit pentru eficien a global a procesului se pot remarca condi iile de cretere a arborilor n pdure, condi iile de exploatare, condi iile de transport i manipulare a butenilor cu repercusiuni directe asupra randamentului produc iei de cherestea i implicit asupra mrimii cheltuielilor de produc ie.

Fig. nr. 4.9. Schema procesul de exploatare i transport a lemnului din pdure

Din cauza condi iilor foarte grele de munc, riscurilor mari la care este expus resursa uman, dar i diminuarea cantitativ a numrului de muncitori specializa i n acest domeniu, tehnologia de exploatare a lemnului a ncercat transferarea unor opera iuni tehnologice din parchetele de exploatare n centrele specializate n preindustrializarea i sortarea lemnului. Prin aceasta se urmrea reducerea volumului de munc n pdure, creterea gradului da valorificare a lemnului, creterea productivit ii muncii i ridicarea nivelului de mecanizare a muncii. Existen a acestor centre a fost direct dependent de volumul de mas lemnoas ce se

145

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

exploata, de distan ele pn la centrele de prelucrare, de existen a infrastructurii de transport i nu n ultimul rnd de posibilit ile de spa iu fizic existent. Dinamizarea procesului de privatizare n acest domeniu, necesitatea reducerii timpului fizic alocat proceselor de exploatare, restabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor au condus la desfiin area acestor centre de preindustrializare i rentoarcerea majorit ii opera iunilor n zona pdurilor. Acest aspect a contribuit n mod negativ la eficien a activit ii de exploatare, prin creterea costurilor, creterea numrul de accidente de munc i implicit ridicarea nivelului pre urilor de comercializare a produselor realizate. 4.4.2. Opera iuni specifice pentru prelucrarea lemnului

Dup efectuarea transportului n cadrul depozitului, asupra lemnului se execut o serie de opera ii specifice, de pregtire pentru debitare, dup cum urmeaz: descrcare, recep ie, transport, retezare, splare, sortare, stivuire, ncrcare i expedi ie. Opera iunea de descrcare, cauzat de greutatea i dimensiunile mari ale butenilor, se realizeaz cu mijloace mecanizate: automacarale, macarale portal, instala ii de descrcare cu plan nclinat, poduri rulante i numai n cazuri excep ionale manual, cu ajutorul unor unelte specifice. Recep ia butenilor este de dou feluri: cantitativ i calitativ, aceast opera ie fiind deosebit de important pentru gestiunea agentului economic dar i pentru asigurarea calit ii produselor rezultate. Recep ia cantitativ presupune verificarea cantit ilor nscrise n documentele de transport (numr, volum, lungime, diametru) cu cantit ile efective msurate la locul de descrcare. Recep ia calitativ se realizeaz vizual, pentru identificarea anomaliilor sau defectelor care se abat de la standarde, iar apoi se realizeaz clasarea lemnului n func ie de condi iile specifice contractuale. Sortarea lemnului are la baz valorificarea superioar a masei lemnoase, ea fiind executat de personal calificat n acest domeniu. Opera iunea poate fi realizat pe baza mai multor criterii, dintre care se pot men iona: criteriul dimensional (sortimentele s aib dimensiunile prevzute n standarde sau contracte), criteriul calitativ (frecven a, natura i mrimea defectelor), criteriul utilizrii (al destina iei finale a lemnului). Din punct de vedere calitativ butenii se distribuie pe dou categorii: clasa A i clasa B, din punct de vedere al lungimilor se distribuie pe trei categorii de lungime: 3.0 3.5m i 4.0 4.5 m, 4.0 4.5 m i 6 m i peste 6 m, iar din punct de vedere al diametrului se sorteaz modul de debitare, care impune productivitatea gaterelor.

146

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Sec ionarea i retezarea lemnului rotund reprezint opera ia prin care se urmrete ob inerea lungimilor dorite i eliminarea defectelor ce pot influen a calitatea produsului finit. Prezervarea i conservarea butenilor reprezint acea opera ie prin intermediul creia se prentmpin crparea i rscoacerea, aspecte ce conduc la deteriorarea materialului i imposibilitatea utilizrii sale. Cele mai cunoscute metode de prezervare sunt bazate pe men inerea butenilor n stare umed i pe protejarea de nclzirea excesiv a soarelui. Metodele de prezervare n stare umed sunt cele mai eficiente, dau rezultatele cele mai bune, dar implic costuri ridicate de creare a condi iilor specifice: bazine cu ap, acoperire cu rumegu umed, stropirea butenilor. Toate aceste costuri suplimentare se regsesc n pre ul de vnzare al produselor finite, acest aspect a impus o analiz foarte atent a posibilit ilor i variantelor disponibile de prezervare. 4.4.3. Elemente specifice tehnologiei de fabrica ie i particularit ile economice ale acesteia

Fabricarea cherestelei reprezint doar o etap din lan ul de exploatare, prelucrare i valorificare a materialului lemnos. Cheresteaua este considerat un produs finit, raportat la materialul lemnos din care provine i o materie prim raportat la mobila, produse binale i alte produse din lemn. n figura nr. 4.10. se prezint schema principal de utilizare a materiei prime i produsele din lemn rezultate (cherestea, semifabricate din lemn sub ire, deeuri, produse finite din lemn). Piesa de cherestea constituie o por iune dintr-un lemn ob inut prin debitarea n lungul fibrelor a butenilor de diverse specii, cu utilaje i echipamente specifice i care are cel pu in dou fe e paralele i plane. Cheresteaua este un produs semifinit i se constituie n materia prim pentru fabricarea mobilei, a uilor i ferestrelor i a altor produse din lemn. Cheresteaua se poate produce din orice specie lemnoas i poart denumirea speciei din care a fost produs. n practic, cheresteaua produs se mparte n: cherestea de rinoase, care provine din prelucrarea butenilor de brad, molid, pin, larice i cherestea de foioase, ce provine din debitarea butenilor de fag, stejar, gorun, paltin, carpen, tei, cire, salcie etc.168 Indiferent de natura resursei de provenien , cheresteaua este definit de anumite elemente geometrice, cele mai importante fiind: fa a, ce definete suprafa a longitudinal cea mai mare a unei piese de cherestea i aceasta poate fi exterioar (1), cea mai ndeprtat de inima buteanului i inferioar (2) care este cea mai apropiat de inima buteanului;

168

Lupu, V. Prelucrarea primar a lemnului. Ed. Tehnic, Bucureti, 2003. p.95

147

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

cantul (3) este suprafa a longitudinal tivit sau teit, cea mai mic, a unei piese de cherestea; captul (4) este sec iunea transversal de la extremit ile unei piese de cherestea; muchia (5) reprezint linia de intersec ie dintre o fa i un cant; grosimea g reprezint distan a dintre fe ele unei piese de cherestea, exprimndu-se n mm; l imea b reprezint distan a dintre dou canturi i se exprim, de regul, n cm; lungimea l reprezint distan a dintre capetele cherestelei msurat pe axa longitudinal a piesei, fiind exprimat n m cu o singur zecimal.

Fig. nr. 4.10. Elementele geometrice ale piesei de cherestea

Dimensiunile cherestelei sunt standardizate i reglementate prin intermediul standardelor interna ionale. n paralel se realizeaz i comercializeaz cherestele cu dimensiuni particularizate, pentru comenzi i cantit i mici ns cu diferen e de pre aferente. n prezent exist dou tipuri de dimensiuni ale cherestelei: a) dimensiunile nominale ale cherestelei (Dnom) constituie acele dimensiuni care stau la baza contractelor de furnizare, pe baza crora se efectueaz calcule de fundamentare ale produc iei i consumului. Ele sunt prevzute n toate standardele na ionale (de stat, de ramur sau de ntreprindere) i interna ionale fiind stabilite pentru o umiditate de 15%; b) dimensiunile efective ale cherestelei (Def) sunt dimensiunile la care rezult cheresteaua prin debitarea butenilor, la umiditatea curent. Dimensiunile efective sunt ntotdeauna mai mari dect dimensiunile nominale. Diferen a ntre dimensiunea efectiv i dimensiunea nominal se numete abatere efectiv: Aef = Def - Dnom Abaterea limit (a) este abaterea efectiv prescris n standarde i poate fi abatere superioar reprezentnd diferen a dintre dimensiunea maxim i dimensiunea nominal i abaterea inferioar ce reprezint diferen a dintre dimensiunea minim i dimensiunea nominal. Schema principal de utilizarea a materiei prime este prezentat n Anexa nr2.

148

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Dimensiunile lemnului variaz foarte mult sub influen a umidit ii, de la starea de umiditate zero pn la starea de satura ie a fibrei, ce corespunde unei umidit i maxime, varia ia fiind denumit jocul lemnului. n cele mai multe cazuri, butenii se debiteaz la umidit i ridicate, ntre 60% i 80 %, iar piesele de cherestea rezultate i reduc dimensiunile sec iunii transversale sub umiditatea corespunztoare punctului de satura ie al fibrei. La produsele din rinoase, scderea dimensiunilor pe direc ie radial este de cca. 4%, pe direc ie transversal este de cca. 8% i pe direc ie longitudinal de 0.1%. Dei varia ia dimensional se nregistreaz pe toate cele 3 dimensiuni, n practica prelucrrii se iau n considerare numai varia iile dimensionale pe l ime i grosime care se exprim n cifre relative, la umiditatea de referin care este de 20% la rinoase i 15 % la foioase, modificarea longitudinal fiind neglijat. Modificrile dimensionale ale produselor rezultate din lemn, n urma proceselor de prelucrare, reprezint aspecte foarte importante, care se iau n considerare la proiectarea tehnologic a obiectivelor investi ionale. Neglijarea acestor aspecte afecteaz eficien a economic a obiectivelor investi ionale, n sensul diminurii randamentelor de utilizare a echipamentelor i produselor lemnoase. Procesul de fabricare a cherestelei cuprinde dou grupe de opera ii: - opera ii de debitare a butenilor, prin care acetia sunt tia i n plan longitudinal, pentru ob inerea grosimii pieselor de cherestea, opera ii ce se execut cu utilaje specifice, denumite gatere, ce pot fi orizontale, verticale i ferstraie.; opera ii de prelucrare, prin intermediul crora materialul lemnos rezultat n urma debitrii este prelucrat n vederea aducerii pieselor din cherestea la dimensiunile prevzute n standarde sau n comenzile beneficiarilor.169

Activitatea de produc ie a cherestelei se desfoar n sec ii amplasate distinct, dar ntre care exist numeroase legturi func ionale. Schema de principiu a opera iilor ce se desfoar n acest proces tehnologice este redat n fig. nr. 4.11.

169

Lupu, V. Prelucrarea primar a lemnului. Ed. Tehnic, Bucureti, 2003

149

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Aprovizionare

LEMN ROTUND LUNG sau BUTENI

Descrcare Recep ie cantitativ i calitativ Depozit de buteni Pregtire: - retezare sec ionare; - toaletare; - detectare incluziuni metalice; - cojire sau splare; - sortare; - conservare.

Debitare buteni

CHERESTEA BRUTA Hal de fabrica ie Prelucrare: retezare sec ionare; tivire; spintecare.

Sec ia de tratare termic i chimic Sortare, inventariere

Aburire, uscare, ignifugare

Depozit de cherestea

Stivuire, depozitare

Expediere Desfacere, expediere

CHERESTEA FINIT

Fig. nr. 4.11. Structura simplificat a procesului tehnologic de prelucrare primar

Sec iile componente ale unui sistem tehnico-economic specializat n prelucrarea lemnului sunt: a) b) depozitul de buteni: spa iul n care are loc descrcarea materiei prime, recep ionarea, sec ionarea, sortarea i depozitarea materiei prime; hala de fabricare: sec ia de baz a ntreprinderii n care are loc debitarea butenilor;

150

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

c) d)

sec ia de tratare termic i chimic: spa iul de aburire, uscare i antiseptizarea cherestelei;

depozitul de cherestea: locul unde se realizeaz sortarea cherestelei pe calit i, dimensiuni i se pregtete expedierea; e) sec iile anexe pentru prelucrarea semifabricatelor, ambalajelor, prelucrarea deeurilor. Debitarea butenilor n cherestea este destinat valorificrii optime a zonelor de calitate a butenilor. Procesul de transformare a butenilor n cherestea se apreciaz prin intermediul randamentelor cantitativ calitative. Randamentul cantitativ reprezint raportul procentual dintre cantitatea de cherestea C i volumul materiei prime V, ambele exprimate n m3: C R = 100 , (%). V Randamentul cantitativ reprezint un indicator tehnico-economic concludent, artnd gradul de folosire a materiei prime, fr a ine cont de calitatea i dimensiunile cherestelei ob inute. Consumul specific Cs reprezint un indicator urmrit n timpul procesului tehnologic, cu influen e mari asupra costului de produc ie al cherestelei. V C s = , n care: V este volumul butenilor debita i, n m3; C volumul de cherestea ob inut, n m3. C Procesul de debitare al butenilor implic ob inerea, pe lng produsele de baz, a unor produse secundare. Balan a materiei prime pentru produc ia de cherestea este prezentat n tabelul nr. 4.11.
Tabelul nr. 4.11. Balan a materiei prime n produc ia de cherestea

Denumire caracteristic Butenii ce se debiteaz Produse rezultate: - cherestea - rmi e de cherestea - rumegu - pierderi tehnologice Consum specific

U.M % % % % % m3/m3

Rinoase 100 68 14 13 5 1.470

Specie lemnoas Fag Stejar Diverse specii 100 100 100 58 21 14 7 1.724 55 21 16 8 1.818 70 12 12 6 1.428

(sursa: Tocan, V. , Pivolaru, D. Utilajul i tehnologia fabricrii cherestelei. Ed. Tehnic, Bucureti 1987)

Din analiza informa iilor prezentate n balan a materiilor prime pentru cherestea se observ c cel mai bun randament de ob inere a cherestelei se nregistreaz la capitolul diverse specii (70%) i apoi cheresteaua din rinoase (68%), iar cel mai slab randament de fabrica ie se nregistreaz la stejar (55%).

151

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

70 60 50 procente 40 30 20 10 0
se oa sin g Fa ar ej St v Di se er cii pe s

cherestea ramasite de cherestea rumegus pierderi tehnologice

Specia de lemn

Ra

Fig. nr. 4.12. Balan a materiilor prime pentru diverse specii

Randamentul calitativ face referire la calitatea materiei prime folosite, la calitatea utilajelor i echipamentelor utilizate, la exactitatea i acurate ea tierilor i modalitatea de adoptare a sistemului de debitare. 4.5. Factorii de influen ai proceselor de prelucrare primar a lemnului Pia a mondial a produselor lemnoase este o pia deschis i n acelai timp sensibil la varia ia pre urilor n raport cu evolu ia pie ei din America de Nord i oferta de produse lemnoase a rilor scandinave i a Rusiei. Pia a produselor lemnoase din Romnia prezint ns, anumite particularit i n raport cu evolu iile macroeconomice de pe plan mondial i european. Msurile protec ioniste impuse la exportul unor produse lemnoase (lemn brut, cherestea) justificate de necesitatea promovrii exporturilor de produse cu valoare adugat mare, contribuie la limitarea participrii rii noastre la comer ul mondial cu acest tip de produse. Din prezentarea i analiza proceselor tehnologice specifice prelucrrii primare a lemnului se observ faptul c acestea sunt influen ate de diferite categorii de factori, cu ac iune distinct, dar al cror efect sinergetic determin modificri majore. Factorii de influen ai proceselor de prelucrare primar a lemnului sunt grupa i n dou categorii: factorii cu ac iune direct i factori cu ac iune indirect. n prima categorie sunt inclui factorii fizico-geografici (altitudine, expunere, pant, climatici), factorii de structur ai fondului forestier (compozi ie, structur dimensional, calitate, stadiu de dezvoltare); factorii lega i de tehnologia de exploatare; factorii lega i de utilajele i instala iile de exploatare, factorii lega i de organizare i for a de munc existent. La factorii indirec i de influen se pot men iona nivelul tehnic i tehnologic, gradul de integrare al progresului tehnic n activitatea curent, caracteristicile demografice, sociale i economice ale zonei sau statului.

152

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

n condi iile transformrilor economice actuale, pia a intern a lemnului este apreciat ca fiind o pia nchis, att din cauza monopolului exercitat de stat prin Regia Na ional a Pdurilor asupra volumului anual de mas lemnoas scos la licita ie i recoltat, ct i a existen ei unei industrii de prelucrare a lemnului cu o capacitate mai mare dect posibilitatea de refacere a pdurilor. Politica de supraveghere a pre ului masei lemnoase descurajeaz sectorul silvic n producerea lemnului de mari dimensiuni i l priveaz de resursele financiare pentru executarea lucrrilor de refacere a fondului forestier i de ntre inere a infrastructurii de drumuri i re ele de transport. Pia a lemnului se confrunt n prezent, cu o contradic ie ntre modul de vnzare, ce respect legile liberei concuren e, prin licita ii sau analize de oferte i volumul pus n vnzare care se stabilete unitar i centralizat, fr a putea varia sau adapta la cerin ele pie ei.170 Acesta din urm se stabilete n func ie de reguli specifice de gestiune i planificare forestier ce nu ofer posibilitatea de a ine seama i de evolu ia pie ei. Este de men ionat, n acest sens, anul 2004 n care pre ul lemnului pe picior a crescut cu 85%, adic de la 299250 lei/mc la 553642 lei/mc la finele anului, aspect ce a antrenat o scumpire masiv a tuturor pre urilor la produsele din lemn.171 Metodologia de stabilire a pre ului lemnului, n stare neexploatat are la baz stabilirea unui pre diferen iat pe grupe de specii i sortimente dimensionale, n condi iile unui pre minim impus de Regia Na ional a Pdurilor. Aceast metodologie are anumite caren e legate de gruparea strns a speciilor, ce nu permite diferen ierea pre ului dup valoarea de ntrebuin are a lemnului pentru speciile valoroase (tei, paltin, cire), lipsa pre urilor pentru diametre mai mari de 34 cm la rinoase i 40 cm la foioase, neluarea n considerare a condi iilor de exploatare i a accesibilit ii masei lemnoase. Preocuprile privind pre ul lemnului i legtura dintre acesta i cheltuielile de produc ie au eviden iat faptul c o serie de aspecte legate de pre sunt nc neclare, att n gestiunea public ct i la proprietarii priva i, independen i. Acestea din urm decurg din caracteristicile fundamentale ale procesului de produc ie forestier i anume: ciclul foarte lung de produc ie, face dificil adaptarea ofertei la cerere, pe termen scurt i mediu; nu este definit o legtur de tip cauz efect direct ntre mrimea cheltuielilor de produc ie i volumul produc iei; exist numeroase externalit i pozitive ale folosin ei terenurilor acoperite de pduri sau recent defriate; oferta are un puternic caracter de inelasticitate, deoarece reglementarea produc iei se face, n principal, pentru normalizarea i optimizarea structurii fondului de produc ie i n virtutea principiilor de continuitate i durabilitate.172
170 171

Marocico, V., - Cercetri privind pia a lemnului pe picior n Romnia. Revista Bucovina Forestier, nr. X. Adevrul Economic nr. 6 (669) din 16 22 februarie 2005; Pre ul mobilei crete cu 10 25%. 172 Costea, C. Economia ntreprinderilor forestiere. Ed. Ceres, Bucureti, 1989.

153

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Consider c aceste caracteristici stau la baza necesit ii protec iei de natur economic a resurselor forestiere, pre ul fiind unul dintre principalele instrumente prin care poate fi realizat acest obiectiv. Metoda de stabilire a pre ului factorilor de produc ie i chiar a celor de mediu specific economiei de pia este metoda pre ului hedonic, adic a acelui pre ce poate fi pltit fr a afecta nivelul de bunstare (utilitate) a celui ce cumpr. Dac pre ul lemnului, n stare neexploatat, crete prea mult i agen ii economici din exploatare nu-i mai pot permite s cumpere tot att de mult lemn ca n perioada precedent, scderea cantit ii de lemn atrage dup sine i scderea cantit ii de manoper, care poate s nu mai justifice utilizarea capitalului ini ial. Aceast legtur ntre costurile de produc ie, rezultatele economice nregistrate n industria de profil i pre ul lemnului relev necesitatea stabilirii unui pre adecvat de pornire la licita iile de mas lemnoas, din punctul de vedere al cumprtorului. Din punctul de vedere al vnztorului, scoaterea la licita ie la un anumit pre condi ioneaz atingerea obiectivelor privind amenajarea, dezvoltarea durabil, recoltarea unor cantit i i categorii considerate vitale pentru ntre inerea pdurilor.173 Factorii de influen lega i de stabilirea pre ului la masa lemnoas, n stare neexploatat, sunt: a) Calitatea lemnului pe picior Stabilirea pre ului se face pe baza unei grile de diferen iere ntre specii, ct i fa de diametre la 1,30 m, raportarea realizndu-se la specia fag pentru diametrul de 35 cm (diametrul mediu de referin ). b) Natura produselor, decurge din felul tierilor (regenerare, ngrijire, igien) fiind ncadrate conform normelor tehnice ca produse principale, secundare i de igien. Produsele accidentale se asimileaz la principale, secundare sau de igien. n tabelul nr. 4.12. sunt prezenta i coeficien i de reducere a pre ului pe picior pentru produsele secundare i de igien.
Tabelul nr. 4.12. Coeficien i de reducere a pre ului pentru produsele secundare i de igien
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Specie Molid, brad, larice Diverse rinoase Fag Stejar, gorun Paltin , frasin, cire Ulm Carpen Mesteacn Tei, anin Alte specii tari Alte specii moi Zona de cmpie i coline Prod. secundare Prod. de igien 0.75 0.70 0.85 0.75 0.71 0.85 1 0.85 1 0.85 0.85 0.85 0.95 0.95 0.90 0.80 1 0.90 1 0.90 1 0.90 Zona de munte Prod. secundare Prod. de igien 0.85 0.80 0.85 0.75 0.74 0.87 0.95 0.82 1 0,85 0.85 0.85 0.95 0.95 0.90 0.80 1 0.90 1 0.90 0.95 0.85

(sursa: Ciubotaru A.,- Exploatarea pdurilor, Editura LUXLIBRIS, Braov, 1998)

173

Drgoi, S., - Cercetri privind costul de produc ie n silvicultur i corela ia acestuia cu pre ul de livrare al lemnului pe picior. Tez de doctorat. Universitatea Transilvania Braov, 2003.

154

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Dup cum se observ din tabelul prezentat, coeficien ii de reducere ai pre ului la diversele specii, variaz ntre intervalul 0.70 1, n func ie de localizare i de tipul produselor. c) Condi iile de exploatare Valoarea lemnului are la baz legea cererii i a ofertei i se stabilete n limitele unui cost de produc ie, plus profitul. Valoarea lemnului pe picior deriv din valoarea de pia a produselor lemnoase din care se scad costurile efectuate cu recoltarea i aducerea n circuitul economic a lemnului. n afara accesibilit ii la zonele respective, costurile de exploatare (for a de munc, utilaje, amortizare) sunt determinate de: volumul pe fir (mv/fir), natura interven iei, volumul recoltat la hectar, condi iile fizico geografice (clima, panta). 174 n tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile factorilor de influen asupra pre ului lemnului, n func ie de condi iile de exploatare.
Tabelul nr. 4.13. Coeficien ii de diferen iere a lemnului, n func ie de condi iile de exploatare
Specie Panta Volum extras mc/an Pn la 25 26 - 40 41-60 61-100 101-160 161-200 > 200 Prima interven ie A doua interven ie Urmtoarea interven ie Sub 4 mc/ha ntre 4.1 8 mc/ha ntre 8.1 15 mc/ha Pn la 20g 0.74 0.80 0.95 1.16 1.41 1.59 1.72 0.55 0.60 0.62 0.60 0.63 0.65 Rinoase 21-30g 31-35 g >35g Pn la 20g Foioase 21-30g 0.55 0.62 0.75 0.89 1.02 1.15 1.21 0.49 0.52 0.54 0.52 0.53 0.54 31-35 g 0.47 0.51 0.65 0.79 0.87 1.02 1.05 0.43 0.45 0.46 0.43 0.44 0.45 >35g 0.35 0.39 0.53 0.68 0.72 0.85 0.85 0.30 0.32 0.35 0.62 0.33 0.34

A. Produse principale 0.60 0.48 0.38 0.65 0.69 0.57 0.44 0.72 0.87 0.75 0.62 0.86 1.05 0.93 0.80 1 1.25 1.09 0.91 1.18 1.45 1.30 1.14 1.30 1.54 1.35 1.15 1.38 B. Produse secundare 0.50 0.45 0.35 0.52 0.55 0.46 0.36 0.58 0.58 0.47 0.37 0.60 C. Produse de igien i accidentale 0.56 0.45 0.35 0.60 0.58 0.46 0.36 0.62 0.59 0.47 0.37 0.63

(sursa: Ciubotaru A., Exploatarea pdurilor, Editura LUXLIBRIS, Braov,1998)

Existen a unor distan e mai mici de exploatare implic costuri de exploatare mai reduse, ns presupune i o re ea de transport mult mai deas, a crei amortizare i ntre inere se reflect n pre ul lemnului. Drumurile forestiere sunt exceptate de la plata amortizrilor ca urmare a derogrilor de la Legea nr. 15/1994, date prin hotrre de guvern. e) ntre inerea i repararea drumurilor forestiere influen eaz pre ul lemnului prin intermediul unei taxe de 1938 lei/mc instituit prin HG nr. 348/1995, care prevede c la pre ul global adjudecat sau negociat se adug pentru fiecare metru cub de mas lemnoas valoarea aferent ntre inerii i reparrii drumurilor i cilor ferate forestiere pentru men inerea n stare de
Mdra, I., Mdra, L. Criterii de diferen iere a pre ului lemnului pe picior. Rev. Bucovina Forestier, nr. 21996
174

155

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

func ionare a cilor de acces n zonele de exploatare. Ulterior aceste taxe s-au calculat n USD, fiind permanent actualizate, n func ie de data ncheierii contractului i diferen iate n func ie de densitatea de drumurilor din zonele respective. Diferen ierea acestor tarife pentru ntre inerea drumurilor forestiere este stabilit n standardele privind infrastructura de re ele i transport. f) Distan a de transport influen eaz costul total pentru introducerea lemnului n circuitul economic; g) Durata proceselor de exploatare, este condi ionat de perioadele de exploatare, de gradul de dotare tehnic al agen ilor economici, de metodele de exploatare utilizate. De asemenea, ntrzierea n exploatare conduce i la deteriorarea rapid a calit ii lemnului. h) Nivelul tehnic i tehnologic al echipamentelor de prelucrare primar a lemnului. n cadrul acestui factor sunt lua i n considerare att durata proceselor, ct i calitatea proceselor, care determin nivelul pierderilor tehnologice, ce afecteaz eficien a procesului. i) Condi iile i durata de uscare i depozitare a produselor rezultate. Durata i condi iile procesului de uscare influen eaz calitatea produselor realizate. Produsele care constituie obiectul exportului trebuie s respecte condi iile impuse, pentru a se ncadra n standardele impuse de exportatori. j) Durata i condi iile de livrare a produselor ob inute. De cele mai multe ori produsele lemnoase se confrunt cu durate foarte mari de livrare, mai ales pe pie ele interna ionale. Aceste durate mari afecteaz pe dou planuri eficien a global a proceselor: - durata mare conduce la un interval mare de recuperare a fondurilor bneti investite, mai ales pe pie ele interna ionale; ct i la o deteriorarea a calit ii produselor pe parcursul transportului, n condi iile de transport feroviar i maritim, fapt ce implic creterea gradului de risc al transportului. Cauzele cele mai probabile ale lipsei de butean i a pre urilor ridicate, n opinia specialitilor, sunt legate de: metodologia inflexibil de stabilire a pre urilor de pornire pentru licita iile de mas lemnoas, aceste pre uri fiind prea mari pentru multe categorii de produse principale, i care se transfer direct n pre urile produselor fabricate; lipsa lichidit ilor i blocajul financiar al multor firme de exploatare datorat imposibilit ii de onorare a contractelor dar i dificult ilor specifice comer ului interna ional (perioade mari de ncasare a sumelor cuvenite, riscurile asociate, pierderea unor clien i); modalitatea de desfurare a licita iilor, care permite ridicarea nejustificat a pre ului, peste limita eficien ei economice a activit ilor; transferul de proprietate a masei lemnoase ctre biserici, persoane fizice sau juridice, a condus la reducerea ofertei de mas lemnoas pe picior; creterea nivelului de consum de mas lemnoas al popula iei din mediul rural din pdurile retrocedate, n dauna reintroducerii sale n circuitul economic; limitarea sezonului de exploatare i condi iile meteorologice dificile.175
175

Milescu, I., Alexe, A. Economie forestier. Ed. Ceres, Bucureti, 1982.

156

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Toate aceste categorii de factori reflect complexitatea proceselor tehnologice i gradul ridicat de dependen a eficien ei economice global a proceselor fa de o multitudine de factori interni i externi, unii dintre ei cu caracter influen abil, dar cei mai mul i neinfluen abili de ctre sistemele tehnico-economice din domeniu Datele i informa ii prezentate conduc la concluzia c oferta intern de mas lemnoas are toate caracteristicile unei oferte inelastice, neadaptat la condi iile reale de pe pia . Reducerea efectelor unei astfel de situa ii i creterea rentabilit ii activit ii se poate realiza, n primul rnd, printr-o mai bun cunoatere a tuturor caracteristicilor cererii de produse lemnoase la nivel na ional, regional i realizarea unei strategii comerciale, n concordan cu tendin ele actuale ale pie ei de profil. 4.6. Investi iile i industria de prelucrare a lemnului n domeniul prelucrrii lemnului procesele investi ionale masive au intervenit dup anii 1995 - 1996, odat cu nceperea limitrilor la exportul de mas lemnoas n stare neprelucrat ctre rile arabe i rile din Uniunea European, export ce a adus importante resurse financiare pentru ntreprinztorii din domeniul respectiv. Ulterior investi iile s-au orientat spre dou direc ii: a) achizi ia unor foste ntreprinderi de prelucrare a lemnului i retehnologizarea acestora n vederea ob inerii unor produse competitive i b) construirea de noi capacit i de produc ie moderne pentru produse destinate aproape n exclusivitate exportului. n ceea ce privete prima direc ie de orientare, problemele principale ntmpinate au fost legate de dificultatea achizi iei de la institu iile de stat abilitate cu lichidarea acestor ntreprinderi, existen a unor mari datorii i crean e. Proiectarea i construc ia unor capacit i noi de prelucrare a ntmpinat, de asemenea o palet larg de dificult i n ceea ce privete achizi ia sau nchirierea terenurilor aferente, lipsa utilit ilor n zone favorabile acestui tip de industrie (lipsa infrastructurii re elelor de transport, energie, ap, precum i costurile foarte ridicate ale acestora), lipsa unor facilit i vamale privind importul de utilaje i echipamente noi, impunerile fiscale ridicate i nu n ultimul rnd creterea pre ului pentru resursele necesare proceselor tehnologice. Investi iile n acest domeniu necesit blocarea unor resurse financiare foarte mari, obiectivele realizate caracterizndu-se printr-o imobilitate ridicat, n ceea ce privete att specificul resurselor lemnoase utilizate, fiecare tip de resurs necesit procese tehnologice puternic individualizate cu utilaje specifice, dar i produse semifinite i finite realizate de fiecare obiectiv economic. Un alt factor cu influen negativ asupra proceselor investi ionale l constituie i pre urile pe pie ele externe. Aceste pre uri sunt, n general, impuse de exportatorii din rile arabe, care de in suprema ia pe pie ele respective, dar i de rile din fosta Confedera ie Rus care de in importante cantit i de resurse i produse finite lemnoase destinate exportului.

157

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

Nivelul redus al investi iilor n acest domeniu este determinat, aa cum am explicat anterior i de implicarea foarte puternic a statului n administrarea i exploatarea pdurilor. Apreciez c situa ia actual nregistrat n acest domeniu impune adoptarea unor msuri urgente de remediere a situa iei. Direc iile de baz, din aceast perspectiv trebuie orientate spre: corelarea cadrului legislativ i metodologic cu cerin ele i practicile europene; standardizarea produselor i serviciilor n concordan cu cele europene i mondiale; extinderea procesului de certificare a produselor din punct de vedere calitativ i sus inerea factorilor implica i n crearea laboratoarelor autorizate; facilitarea implementrii de noi tehnologii de fabrica ie, produc ie i optimizare a consumurilor; valorificarea complex a bazei de materii prime i auxiliare; implementarea unor tehnologii pentru depoluarea proceselor din sectoarele de produc ie; optimizarea impactului ecologic al utilizrii i postutilizrii produselor din lemn. Caracteristicile actuale ale acestui domeniu foarte important al economiei na ionale impun elaborarea unei strategii forestiere, ca un proces complex care s implice spiritul tehnic, economic, ecologic i social din partea tuturor factorilor publici i priva i ce intervin n etapele procesului decizional de ini iere, adoptare i aplicare a programelor de ac iune n cadrul acestui sector. Aceast strategie global trebuie s in cont nu numai de indicii cantitativi ce exprim poten ialul fondului forestier, ci trebuie s acorde o pondere sporit acelor valori mai pu in cuantificabile n unit i de msur i care reprezint adevrate patrimonii, integrnd astfel conservarea resurselor forestiere, conservarea biodiversit ii, protec ia i ameliorarea efectelor protective ale pdurilor, n via a comunit ilor umane. Consider c preocuprile pe termen mediu i lung ale sistemelor tehnico - economice implica i trebuie s fie orientate spre sus inerea unor proiecte de modernizare a capacit ilor de produc ie, n sensul creterii competitivit ii produselor realizate pe pia a extern i intern. Creterea nivelului de competitivitate a sectorului forestier se poate realiza prin aplicarea i implementarea unor ac iuni ferme n: a. pregtirea profesional i organizarea unor ac iuni de informare specifice pentru persoanele care i desfoar activitatea n domeniu, pe problematica competitivit ii produselor realizate, pe standardele i criteriile impuse acestora n cadrul pie ei comune; b. apari ia i utilizarea unor servicii de consultan specializat pentru proprietarii de pduri, n vederea mbunt irii capacit ii de administrare a acestora; c. crearea unor medii specifice de informare pentru de intorii de pduri, prin care acetia s fie informa i periodic, asupra tendin elor de pe pia a de profil, asupra stabilit ii macroeconomice a sectorului, asupra concuren ei interne i externe, pentru ca acetia s-i fundamenteze deciziile n deplin cunotin ;

158

Eficien a modernizrii sistemelor tehnico - economice

d. sporirea valorii economice a pdurilor, prin asigurarea valorificrii superioare a tuturor componentelor acesteia; e. dezvoltarea i mbunt irea infrastructurii, n special a cilor de acces la suprafe ele mpdurite. n condi iile date, situa ia sectorului forestier din Romnia este similar cu cea din majoritatea statelor membre U.E., care s-au confruntat cu probleme majore legate de procesul de restituire a suprafe elor ctre fotii sau actualii proprietari. ntotdeauna schimbarea de proprietate aduce o serie de dificult i n administrarea acesteia, crete riscul de fraud i uneori poate duce chiar la distrugerea propriet ii. Dac statul are deja o structur bine organizat pentru gestionarea pdurilor, problemele deosebite, aa cum am men ionat anterior, apar la proprietarii priva i care nu dispun nici de resurse financiare pentru ntre inere i dezvoltare i nici de o pregtire specific, conform cu noile tendin e de pe plan european i mondial. * * n acest capitol am prezentat caracteristicile principale ale industriei de prelucrare a lemnului din dubl perspectiv: intern i interna ional. Locul ocupat de acest sector n ansamblul economiei na ionale i n totalul schimburilor comerciale este justificat de factori precum disponibilitatea resurselor, existen a unor capacit i semnificative de prelucrare, tradi ie i resurse umane specializate. Totodat am eviden iat i principalele tendin e ale acestui domeniu la nivel macroeconomic, tendin e impuse de noile orientri n ceea ce privete protec ia mediului, orientarea consumatorilor i a productorilor. *

159