Sunteți pe pagina 1din 105

M INISTERUL EDUCAIEI , CERCETRII, TINERETULUI I SPO RTULUI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAO V

F AC U L T AT E A D E S I L VI C U L T U R I E X P L O AT R I F O R E S T I E R E

ING.

ADRIAN

VASILE

RUS

CERCETRI PRIVIND EXPLOATAREA LEMNULUI N ARBORETE PARCURSE CU RRITURI DIN RAZA OCOLULUI SILVIC BECLEAN, JUDEUL BISTRIA-NSUD RESEARCH REGARDING TIMBER EXPLOITATION IN STANDS OPERATED WITH THINNING INTO THE AREA OF BECLEAN FOREST DISTRICT,FROM BISTRITANASAUD COUNTY

REZUM ATUL TEZEI DE DO CTO RAT SUM M ARY O F PH D TH ESIS

CO NDUCTO R TIINIFIC Pr o f.univ .dr .ing . Ilie O PREA

BRAO V,

2 0 1 0

Adrian Vasile RUS

Rezumatul tezei de doctorat

M I N I S T E R U L E D U C A I E I , C E R C E T R I I , T I N E R E T U L U I I S P O R T U L U I UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAO V


B R A O V , B - D U L E R O I L O R N R . 2 9 , 5 0 0 0 3 6 , T E L . 0 0 4 0 - 2 6 8 - 4 1 3 0 0 0 , R E C T O R A T F A X 0 0 4 0 - 2 6 8 - 4 1 0 5 2 5 ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ctr e :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V a du cem 2 0 1 0 , la ora cu notin 1 3


0 0

ziu a la

de

v ine r i,

2 6 de

no ie mbr ie

sa la

SI2 ,

Fac ultate a

Silv ic ultur i Explo atr i Fo r e stie r e , va su sinerea pu blic a tezei de doctora t C A O N

a vea loc intitu la t

ERCETRI PRIVIND EXPLO ATAREA LEM NULUI N RBO RETE PARCURSE CU RRITURI DIN RAZA CO LULUI SILVIC BECLEAN, J UDEUL BISTRI ASUD , ela bora t de ing . Adr ian Vasile RUS, n obinerii titlu lu i tiinific de DO CTO R , I n fu nda menta l TIINE AGRICO LE SILVICE ,

vederea domeniu l domeniu l

SILVICULTUR. CO M PO NENA

CO M ISIEI DE DO CTO RAT nu mit prin Ordinu l Rectoru lu i Universit ii T ra nsilva nia din Bra ov nr. 4 1 9 7 din 2 0 .0 9 .2 0 1 0 PREEDINTE: - Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, Decan al Facultii de Silvicultur i Exploatri Forestiere, Universitatea ,,T ransilvania din Braov - Prof.univ.dr.ing. Ilie OPREA, Universitatea ,,T ransilvania din Braov - Prof.univ.dr.ing. Marian IANCULESCU, Universitatea din Oradea - Cercet.t.gr.I, dr.ing. Lucian DINC, ICAS Braov - Prof.univ.dr.ing. Arcadie CIUBOT ARU, Universitatea ,,T ransilvania din Braov

C O N D U C T O R T I I N I F I C :

REFERENI:

Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le transmitei, n timp util, pe adresa: Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere din Braov, Str. irul Beethoven, nr. 1, C.P. 500123, Braov, Fax: 0268-47 57 05. E-mail: rusadrian@ymail.com; fond.forestier@bistrita.rosilva.ro

Adrian Vasile RUS

Rezumatul tezei de doctorat

CUPRINS Pagina INTRODUCERE ................................................................................................................................. CAPITOLUL 1: SCOPUL CERCETRILOR, OBIECTIVELE CERCETRILOR I METODA DE CERCETARE ............................................................................................................ 1.1. Scopul i obiectivele cercetrilor privind specificul i posibilitile de ameliorare a tehnologiilor de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri din raza O.S.Beclean ... 1.2. Locul cercetrilor, materiale i metode de cercetare utilizate .................................................... CAPITOLUL 2: SITUAIA ACTUAL PRIVIND TEHNICILE DE EXPLOATARE A LEMNULUI N RRITURI I SINTEZA UNOR LUCRRI TIINIFICE N DOMENIUL ABORDAT PRIN TEZA DE DOCTORAT (STADIUL ACTUAL AL CUNOTINELOR) ...... 2.1. Sisteme procesuale moderne de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri ............. 2.2. Scheme tehnologice aplicate n exploatrile forestiere din ara noastr n cazul arboretelor parcurse cu rrituri .................................................................................................................... 2.3. Culoare de exploatare n arborete de parcurs cu rrituri ........................................................... 2.4. Studiul preocuprile la nivel naional i internaional privind prejudiciile aduse arborilor pe picior ......................................................................................................................................... CAPITOLUL 3: CARACTERIZAREA FONDULUI FORESTIER DIN ZONA STUDIAT. CONDIII DE EXPLOATARE A LEMNULUI N ARBORETELE PARCURSE CU RRITURI ........................................................................................................................................... 3.1. Condiii geologice i geomorfologice ......................................................................................... 3.2. Caracterizarea vegetaiei forestiere ............................................................................................. 3.2.1 ncadrarea pdurilor n zone de vegetaie .............................................................. 3.2.2. Formaii forestiere i tipuri de pdure ..................................................................... 3.2.3. Caracteristici structurale ale arboretelor ................................................................. 3.3. Organizarea fondului forestier .................................................................................................. 3.3.1. Repartiia fondului forestier pe uniti de producie i naturi de folosin ................ 3.3.2. Regime, tratamente i lucrri de ngrijire ................................................................ 3.3.3. Structura proprietii .............................................................................................. 3.3.4. Accesibilitatea fondului forestier i a posibilitii .................................................... 3.4. Situaia privind exploatarea lemnului prin lucrri de rrituri executate n perioada 20022009, n raport cu factorii de influen asupra procesului de exploatare .................................... 3.5. Situaia privind arboretele de parcurs cu lucrri de rrituri n perioada 2010-2014 .................. CAPITOLUL 4: SISTEMA DE MAINI I TIPURI DE STRUCTURI TEHNOLOGICE ......... 4.1. Situaia actual .......................................................................................................................... 4.1.1. Generaliti ............................................................................................................. 4.1.2. Sistema de maini actual ....................................................................................... 4.1.3. Structuri tehnologice actuale .................................................................................. 4.2. Propuneri de mbuntire ......................................................................................................... 4.2.1. Generaliti ............................................................................................................... 4.2.2. Propuneri de mbuntire privind sistema de maini ............................................... 4.2.3. Propuneri de mbuntire privind structurile tehnologice ...................................... CAPITOLUL 5: EXPERIMENTAREA TRACTOARELOR DE MICI DIMENSIUNI LA COLECTAREA LEMNULUI N ARBORETELE PARCURSE CU RRITURI N ZONA
Rezumat/Tez

7/7 7/7 8/9

9/11 9/11 10/17 10/21 11/23

12/26 12/27 13/35 13/35 14/38 15/40 17/44 17/44 18/50 18/51 19/52 20/55 23/68 26/80 26/80 26/80 26/80 27/81 27/85 27/85 28/85 31/92

Adrian Vasile RUS

Rezumatul tezei de doctorat 36/116 36/116 36/117 40/123 43/127 43/127 43/127 47/147 53/152 54/153 55/156 56/158 56/158 56/158 64/176 65/177

STUDIAT ........................................................................................................................................... 5.1. Generaliti ................................................................................................................................ 5.2. Prototipul FORESTER 44TD. Caracteristici tehnice i tehnologia de lucru .............................. 5.3. Metoda de cercetare aplicat la experimentarea tractorului FORESTER 44TD ...................... 5.4. Rezultatele experimentrilor ..................................................................................................... 5.4.1. Locul experimentrilor ............................................................................................ 5.4.2. Rezultatele experimentrilor privind productivitatea muncii la operaia de adunat a materialului lemnos .............................................................................................. 5.4.3. Rezultatele experimentrilor privind productivitatea muncii la operaiile de scos i apropiat a materialului lemnos ................................................................................ 5.4.4. Rezultatele experimentrilor privind productivitatea muncii pentru linii unice de colectare cu tractorul FORESTER 44TD ................................................................ 5.4.5. Trasee de colectare n arborete pentru tractorul FORESTER 44TD ........................ 5.4.6 Consumuri de carburani n cazul tractorului FORESTER 44TD ........................... CAPITOLUL 6: REELE DE COLECTARE A LEMNULUI N RRITURI .......................... 6.1. Generaliti ................................................................................................................................ 6.2. Situaia actual .......................................................................................................................... 6.3. Posibiliti de dezvoltare a reelelor de colectare mecanizat .................................................... 6.4. Cum s-ar pune problema culoarelor de exploatare n cazul teritoriului analizat ...................... CAPITOLUL 7: PREJUDICII ADUSE ARBORILOR PE PICIOR N ARBORETE PARCURSE CU RRITURI ............................................................................................................. 7.1. Generaliti .............................................................................................................................. 7.2. Tipuri de prejudicii caracteristice arboretelor parcurse cu rrituri ............................................ 7.3. Determinarea cuantumului prejudiciilor aduse arborilor pe picior din arborete parcurse cu rrituri, n colectarea avnd ca utilaj de baz tractorul .............................................................. 7.4. Analiza prejudiciilor aprute la nivelul arborilor pe picior n urma rriturilor pentru teritoriul studiat ......................................................................................................................................... CAPITOLUL 8: CONCLUZII GENERALE, RECOMANDRI PRACTICE I CONTRIBUII PERSONALE ............................................................................................................. 8.1. Concluzii generale ..................................................................................................................... 8.2. Recomandri practice ............................................................................................................... 8.3. Contribuii personale ................................................................................................................. BIBLIOGRAFIE SELECTIV ...........................................................................................................

65/180 65/180 66/181 66/182 82/200

93/230 93/230 96/234 98/237 100/240

Adrian Vasile RUS

Rezumatul tezei de doctorat

CONTENTS Page INTRODUCTION CHAPTER 1: THE PURPOSE, OBJECTIVES AND RESEARCH METHODOLOGY .......... 1.1. The purpose and the research objectives regarding the specific and the improvement posibilities of the wood exploitation technologies in stands with thinning from the Beclean Forest District area .................................................................................................................... 1.2. The research place, materials and utilized research methods ................................................... CHAPTER 2: THE ACTUAL SITTUATION REGARDING THE EXPLOITATION TECHNIQUES IN THINNING AND A SYNTHESIS OF SOME SCIENTIFIC PAPERS FROM THE STUDIED DOMAIN (AN OVERVIEW OF THE ACTUAL STAGE OF KNOWLEDGE) ..................................................................................................................................... 2.1. Modern procesual wood exploitation systems in stands with thinning ................................ 2.2. Technological schemas applied in stands with thinning from our country .......................... 2.3. Exploitation corridors in stands with thinning ...................................................................... 2.4. A study at national and international level regarding the damages provoked to the standing trees levels ................................................................................................................................. CHAPTER 3: THE CHARACTERIZATION OF THE FORESTRY FUND FROM THE STUDIED ZONE. EXPLOITATION CONDITIONS IN STANDS WITH THINNING ........... 3.1. Geological and geomorphological conditions ...................................................................... 3.2. The characterization of the forestier vegetation .................................................................... 3.2.1 The forest distribution on vegetation zones ....................................................... 3.2.2. Forest formations and forest types ...................................................................... 3.2.3. Structural characteristics of the stands .............................................................. 3.3. Forestier fund characterization ............................................................................................ 3.3.1. Forestier fund repartition on management units and usage nature .................... 3.3.2. Forestry systems, treatments and cultural opperations ....................................... 3.3.3. Property structure ............................................................................................... 3.3.4. Forestier fund and allowable cut accesibility ..................................................... 3.4. Situation regarding the timber exploitation through thinning executed in 2002 2009 period, in rapport with the influence factors of the exploitation process ............................. 3.5. Situation regarding the stands to be opperated with thinning in the period 2010 2014 ....... CHAPTER 4: MACHINES AND TECHNOLOGICAL STRUCTURES .................................... 4.1. Actual situation ..................................................................................................................... 4.1.1. Generalities ............................................................................................................ 4.1.2. Actual machine park ............................................................................................ 4.1.3. Actual technological structures ............................................................................. 4.2. Improvement proposals ............................................................................................................ 4.2.1. Generalities ......................................................................................................... 4.2.2. Improvement proposals regarding the machines park .......................................... 4.2.3. Improvement proposals regarding the technological structures ............................ CHAPTER 5: THE EXPERIMENTATION OF THE REDUCED DIMENSIONS TRACTORS ON TIMBER LOGGING IN STANDS OPPERATED WITH THINNING
Summary/Thesis

7/7

7/7 8/9

9/11 9/11 10/17 10/21 11/23

12/26 12/27 13/35 13/35 14/38 15/40 17/44 17/44 18/50 18/51 19/52 20/55 23/68 26/80 26/80 26/80 27/80 27/81 27/85 27/85 28/85 31/92

Adrian Vasile RUS

Rezumatul tezei de doctorat 36/116 36/116 36/117 40/123 43/127 43/127 43/127 47/143 53/152 54/153 55/156 56/158 56/158 56/158 64/176 65/177

FROM THE STUDIED ZONE ........................................................................................................... 5.1. Generalities ............................................................................................................................. 5.2. The FORESTER 44TD prototype. Technical characteristics and working technology .......... 5.3. Research method applied on the experimentation of the FORESTER 44TD tractor .............. 5.4. Experimentation results .......................................................................................................... 5.4.1. Experimentation place ........................................................................................ 5.4.2. Experimentation results regarding the work productivity on skidding opperation 5.4.3. Experimentation results regarding the work productivity on hauling opperation . 5.4.4. Experimentation results regarding the work productivity for unique technological lines involving FORESTER 44TD tractor ...................................... 5.4.5. Logging tracks in stands for FORESTER 44TD tractor ....................................... 5.4.6 Fuel consumtion for FORESTER 44TD tractor .................................................... CHAPTER 6: TIMBER LOGGING NETWORKS IN THINNING ............................................. 6.1. Generalities ............................................................................................................................. 6.2. Current situation ................................................................................................................... 6.3. Development possibilities of the mechanized logging networks .......................................... 6.4. How would question if operating corridors analyzed territory ........................................... CHAPTER 7: DAMAGES PROVOKED TO THE STANDING TREES IN STANDS OPPERATED WITH THINNING ................................................................................................... 7.1. Generalities ........................................................................................................................... 7.2. Damages types characteristic to the stands opperated with thinning .................................... 7.3. Damages quantification for standing trees in stands opperated with thinning, in logging with tractor as the base machine .................................................................................................... 7.4. The analysis of the damages provoked to the remaining trees as a consequence of the thinning opperations in the studiet territory ............................................................................ CHAPTER 8: GENERAL CONCLUSIONS, PRACTICAL RECOMMENDATIONS AND PERSONAL CONTRIBUTIONS ...................................................................................................... 8.1. General conclusions .............................................................................................................. 8.2. Practical recommendations ..................................................................................................... 8.3. Personal contributions .......................................................................................................... SELECTIVE REFERENCES .........................................................................................................

65/180 65/180 66/181 66/182 82/200

93/230 93/230 96/234 98/237 100/240

Adrian Vasile RUS

Rezumatul tezei de doctorat

INTRO DUCERE Pe n t r u i m p l e m e n t a r e a c o n c e p t u l u i d e g o s p o d r i r e s u s t e n a b i l a r e s u r s e l o r forestiere este necesar cunoaterea proceselor tehnologice n vederea gestionrii corecte a acestor resurse. n ultima perioad, consumul de resurse a crescut accentuat, printre acestea un loc nsemnat fiind ocupa t de ctre resursele f o r e s t i e r e . Pe n t r u c o n t r o l a r e a a c e s t u i f e n o m e n s u n t n e c e s a r e m s u r i a d e c v a t e , legate de toate laturile implicate n producia lemnului. n acest scop, exploatarea lemnului trebuie s-i ocupe poziia specific n cadrul dezvoltrii su stenabile a resurselor forestiere, adoptnd soluii optimizate sub raport tehnico economic i silvo ecologic. Realizarea procesului de producie al exploatrii lemnului trebuie, astfel, s porneasc de la premise tiinifice, pentru a putea fi fundame ntate toate a c i u n i l e d e e x p l o a t a r e n a r b o r e t e . n a r b o r e t e l e d e p a r c u r s c u t i e r i d e n g r i ji r e , n special rrituri, problemele care se pun sunt mai complexe, acestea fiind att de natur economic, datorate faptului c rezult sortimente cu valoare econ omic mai redus, ct i silvicultural ecologic, generate n principal de desimea arboretului rmas. n acest sens, lucrarea de fa propune metodologii, materiale i tehnici moderne, utile n proiectarea tehnologic a exploatrilor forestiere, stabilirea sistemelor tehnologice aplicabile n arborete de parcurs cu rrituri, dar n a c e l a i t i m p t r a t e a z i a s p e c t e v i z n d r a n d a m e n t u l m i jl o a c e l o r d e e x p l o a t a r e i productivitatea muncii. Astfel, lucrarea se concretizeaz sub forma unei cercetri privind exploatarea arboretelor de parcurs cu rrituri din zona montan, n g e n e r a l , c u l o c a l i z a r e a c e r c e t r i l o r n r a z a O c o l u l u i s i l v i c B e c l e a n ju d e u l Bistria Nsud. Teza de doctorat a fost realizat sub ndrumarea domnului prof.univ.dr.ing. Ilie Oprea, cruia i adresez deosebite mulumiri pentru competena i generozitatea cu care am fost cluzit n realizarea tezei. M u l u m e s c d o m n u l u i D e c a n , p r o f . u n i v . d r . i n g . I o a n Va s i l e A b r u d a n , preedintele Comisiei de doctorat, ca i distinilor membri ai Comisiei, domnului prof.univ.dr.ing. Marian Ianculescu , membru titular al ASAS, domnului cercet.t.gr.I, dr.ing. Lucian Dinc i domnului prof.univ.dr.ing. Arcadie Ciubotaru pentru analiza fcut tezei de doctorat. C a a b s o l v e n t a l Fa c u l t i i d e S i l v i c u l t u r i E x p l o a t r i Fo r e s t i e r e s u n t foarte contient c rezultatele mele de acum nu ar fi fost posibile, dac nu a fi beneficiat de excelenta presta ie didactic a prestigiosului corp profesoral al facultii, fa de care mi exprim sentimentele mele de profund recuno tin. U n s p r i ji n m a t e r i a l i m o r a l a m p r i m i t d i n p a r t e a d o m n i l o r i n g i n e r i d e l a Direcia Silvic Bistria-Nsud. De asemenea, lucrarea nu ar fi fost complet fr p e r m i s i u n e a d i n p a r t e a S . C . PR O L O G E N G I N E E R I N G S . R . L . , d i n B a i a - M a r e , p e n t r u a e x p e r i m e n t a t r a c t o r u l FO R E S T E R 4 4 T D . T o t o d a t , s u s i n e r i d e o i m p o r t a n moral deosebit am primit din partea d -lui asist.dr.ing. Stelian Alexandru Borz. Tuturor le mulumesc n mod deosebit. N u n u l t i m u l r n d , m u l u m e s c f a m i l i e i m e l e i p r i n i l o r p e n t r u s p r i ji n u l moral i material, precum i pentru rbdarea i nelegerea de care au dat dovad pe parcursul anilor de lucru pentru elaborarea acestei teze de doctorat i pe care i asigur de toat preuirea i recunotina mea. M u l u m e s c l u i D u m n e z e u c a r e m i - a d a t s n t a t e i m - a a ju t a t s r e a l i z e z aceast lucrare.

Adrian Vasile RUS

Rezumatul tezei de doctorat

CAPITO LUL

SCOPUL CERCETRILOR, OBIECTIVELE CERCETRILOR I METODA DE CERCETARE 1.1. Scopul i obiectivele cercetrilor privind specificul i posibilitile de ameliorare a tehnologiilor de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri din raza O.S.Beclean Raportat la prioritile naionale i europene, n conformitate cu Programul Cadru 7 (Framework Program 7), tematica acestei lucrri se ncadreaz n Aria tematic 1.Alimentaie, agricultur i biotehnologii, Domeniul: 2.1. Producia i managementul durabil al resurselor biologice ale solului, pdurilor i mediilor acvatice, fiind corelat n acelai timp i cu Aria tematica 6. Mediul ambiant (inclusiv schimbrile climatice), Domeniul: 6.2. Managementul durabil al resurselor Conservarea i managementul durabil al resurselor naturale i artificiale . Scopul cercetrilor este acela de a oferi unitilor silvice i seciilor de exploatare din zona amintit, i nu numai, soluii noi de ameliorare a tehnologiei actuale n raport cu cerinele de tehnicitate, economicitate i protecie silvicultural-ecologic. Lucrarea de fa i propune studierea specificului i posibilitilor de ameliorare a tehnologiilor de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri prin aprofundarea i dezvoltarea unor metode, tehnici i tehnologii moderne privind exploatrile forestiere i reelele de colectare a lemnului, n condiiile unui management durabil al resurselor forestiere. Prin cercetrile ntreprinse s-a urmrit realizarea urmtoarelor obiective: 1. Stabilirea sistemei optime de maini i optimizarea structurilor tehnologice: a. Stabilirea propriu-zis a sistemei optime de maini adecvate executrii lucrrilor de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri; b. Optimizarea structurilor tehnologice, n corelaie cu considerentele tehnico-economice, silviculturale i ecologice. 2. Implementarea n exploatrile forestiere din ara noastr a unor procedee de lucru ecoprotective; 3. Elaborarea unor metode de dezvoltare a reelelor de colectare n parchete de rrituri; 4. Elaborarea unor normative de producie i de timp pentru operaiile de colectare n cazul rriturilor; 5. Elaborarea unor normative privind limitele admise pentru prejudiciile silvicultural ecologice, produse n procesul de exploatare, cu referire la arborii rmai pe picior n urma exploatrilor. Tipul prejudiciilor. Consecine. Soluii de prevenire i limitare a prejudiciilor; 6. Elaborarea unor modele de reele de colectare a lemnului cu fundamentare tehnico economic i silvicultural ecologic: a. Impact economic (volume de lucrri i costuri aferente dezvoltrii reelei de colectare, stabilire prin tehnic de calcul, calcul cu aplicaii specifice sau dezvoltare software); b. Impact silvicultural ecologic (modelare, interpretare).

Adrian Vasile RUS 7.

Rezumatul tezei de doctorat

8.

Obinerea unei baze de date cu acoperire la nivelul teritoriului studiat, urmrind facilitarea prelucrrilor ulterioare, cutrilor de soluii tehnologice, utilizrii G.P.S., lurii deciziilor adecvate n exploatrile forestiere din zona studiat. Realizarea de hri tematice utile pentru proiectarea tehnologic a viitoarelor antiere de exploatare a lemnului, dar i pentru susinerea diverselor activiti de proiectare i stabilirea altor parametrii utili. 1.2. Locul cercetrilor, materiale i metode de cercetare utilizate

Avnd n vedere scopul i obiectivele cercetrilor privind specificul i posibilitile de ameliorare a tehnologiei de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri, acestea au fost realizate n condiii concrete pe raza Ocolului Silvic Beclean din cadrul Direciei Silvice Bistria-Nsud, n perioada 2005-2009. Ca observaie general, se precizeaz c studiile privind specificul i posibilitile de ameliorare a tehnologiilor de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri de pe raza Ocolului Silvic Beclean s-au realizat la nivelul bazinetului Izvorul Bilor-Borcut, care ntrunete condiii medii privind factorii fizico geografici, tehnico economici i silvicultural ecologici. Acest bazinet este compus din uniti amenajistice care sunt prevzute a fi parcurse n mare majoritate cu rrituri, n perioada 2010-2014. Experimentrile privind productivitatea muncii la utilajul de mici dimensiuni FORESTER 44TD au fost efectuate n anul 2009, n condiii similare de arboret cu cele din zona studiat, ntr-un numr de 10 parchete n care s-a realizat exploatarea lemnului provenit din rrituri. Pe parcursul elaborrii tezei de doctorat, n scopul atingerii obiectivelor propuse, s-au parcurs urmtoarele faze: 1. Documentare, concretizat n elaborarea unui raport de cercetare privind specificul tehnologiilor de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri, dezvoltarea reelelor de colectare i mijloace de exploatare adecvate n condiiile rriturilor; 2. Procurarea bazei cartografice necesare cercetrilor (planuri cu curbe de nivel scara 1:5.000, hri amenajistice scara 1: 20.000, ortofotoplanuri); studiul amenajamentelor silvice; 3. Procurarea de produse software ce i gsesc aplicabilitatea n domeniul studiat i instruirea n tehnica de calcul necesar prelucrrii datelor culese, n variante de ncercare (trial). Pentru teritoriul test analizat s-au folosit un model S.R.T.M. i un software cu capabiliti G.I.S. (Geographic Information Sistem) AutoCAD Map 3D 2010, n varianta de ncercare (trial); 4. Procurarea de receptoare G.P.S. utilizate n msurtorile topografice; 5. Studierea modalitilor de calcul, analiz i interpretare statistic a datelor experimentale cu ajutorul calculatorului aplicaii de tip EXCEL, S.P.S.S.; 6. Utilizarea unor metode de cercetare, cum ar fi: Observaia (s-a utilizat n special la recoltarea datelor de teren); Analiza i sinteza (s-au utilizat n scopul prelucrrii datelor i obinerii diferiilor indicatori statistici, ca rezultate ale prelucrrii datelor); Interpretarea (s-a utilizat pentru a face prognoze privind datele i modul de aezare al acestora, prin studiul indicatorilor statistici);

Adrian Vasile RUS 7. 8.

Rezumatul tezei de doctorat

Modelarea (s-a folosit n special pentru realizarea unor modele aplicabile n raport cu obiectivele lucrrii);

Experimentul (s-a folosit n principal pentru obinerea de date, prelucrabile statistic, privind productivitatea muncii la tractorul de mici dimensiuni FORESTER 44TD). Utilizare produse obinute de pe internet, utile n modelare (pe parcursul lucrrii se prezint aplicaiile utilizate, iar n cadrul bibliografiei se prezint site-urile de profil utilizate); Prelucrarea datelor i redactarea lucrrii.

CAPITO LUL

SITUAIA ACTUAL PRIVIND TEHNICILE DE EXPLOATARE A LEMNULUI N RRITURI I SINTEZA UNOR LUCRRI TIINIFICE N DOMENIUL ABORDAT PRIN TEZA DE DOCTORAT (STADIUL ACTUAL AL CUNOTINELOR) 2.1. Sisteme procesuale moderne de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri Progresul tehnologic nregistrat n ultima perioad n toate domeniile de activitate se resimte actualmente i n exploatrile forestiere la nivel mondial, mai ales prin conceperea unor utilaje de ultim generaie i aplicarea acestora n producie sub forma unor sisteme procesuale noi, mai performante. Unele dintre aceste sisteme pot fi aplicate i n ara noastr n condiii similare de arboret prin luarea n considerare a unei dezvoltri mai ample a reelei de transport n pdure (KWF, 2004). Aceste siteme sunt : - Sistemul 1 Rrituri n arborete de foioase, recoltare cu harvester, colectare cu forwarder, transport primar cu trailer tractat de forwarder, transport final cu autotren forestier; - Sistemul 2 Rrituri n arborete de foioase, lemn subire i mijlociu, recoltare cu cap de doborre pe forwarder, colectare cu forwarder; - Sistemul 3 Rrituri n arborete de rinoase, doborre semimecanizat, colectare arbori ntregi cu instalaie cu pilon, fasonare la drum auto cu procesor ataat instalaiei cu pilon; - Sistemul 4 ncrcare i transport al lemnului n cazul tehnologiei de exploatare cu harvester de munte; - Sistemul 5 Rrituri n arborete de rinoase, teren cu panta pn la 45%, recoltare cu harvester pe enile, colectare sortimente cu instalaie cu pilon; - Sistemul 6 Rrituri n arborete de rinoase, teren cu panta pn la 45%, recoltare cu harvester pe enile, colectare cu jilip din material plastic i cu tractor cu bra hidraulic i remorc; - Sistemul 7 Proces tehnologic de obinere a tocturii energetice din lemn subire de foioase, provenit din deschiderea de culoare n arboret.

Adrian Vasile RUS

10

Rezumatul tezei de doctorat

2.2. Scheme tehnologice aplicate n exploatrile forestiere din ara noastr n cazul arboretelor parcurse cu rrituri Caracteristicile arboretelor de parcurs cu rrituri ct i natura lucrrilor de rrire a arboretelor din ara noastr impun utilizarea unor scheme tehnologice care presupun o colectare fragmentat a lemnului realizat prin utilizarea att a mijloacelor nemecanizate ct i a celor mecanizate. n raport cu utilajul folosit la apropiatul masei lemnoase se disting dou tipuri de scheme tehnologice: a. Scheme tehnologice avnd ca utilaj de baz tractorul; b. Scheme tehnologice avnd ca utilaj de baz funicularul. Pe lng schemele prezentate, care au un caracter mai general, pot s apar scheme tehnologice particulare, derivate din cele prezentate, caracterizate de diferite variante de intercalare a mijloacelor de colectare a lemnului. Fragmentarea multipl a liniilor tehnologice conduce la o scdere a productivitii, n general productivitatea muncii fiind invers proporional cu numrul de mijloace folosite n colectarea lemnului. Fragmentarea liniilor tehnologice este adesea rezultatul condiiilor de relief, corhnirea utilizndu-se ca mijloc de colectare a lemnului pe terenuri cu pante mari. Pe terenuri unde pantele sunt mai mici, deplasarea lemnului se realizeaz folosindu-se atelajele. Schemele tehnologice care implic funiculare n poziii de apropiat se pot aplica doar n cazul unor suprafee de exploatat de pe care se extrag volume de mas lemnoas mai importante, acoperindu-se n acest fel investiiile privind montarea demontarea liniilor de funicular. 2.3. Culoare de exploatare n arborete de parcurs cu rrituri n ultima perioad, n ri cu tehnic forestier avansat s-a trecut tot mai mult la deschiderea de culoare n arboret, odat cu efectuarea primelor rrituri, culoare care se menin ulterior n vederea exploatrii lemnului. Literatura de specialitate francez adopt o terminologie specific privind deschiderea de culoare n arborete, categorisind reeaua de culoare, n raport cu utilizarea acestora, n: reea de culoare culturale (utilizate pentru realizarea operaiunilor culturale, facilitnd cultura i lucrrile de ngrijire) i reea de culoare de exploatare (care servesc la recoltarea i valorificarea masei lemnoase). Pe plan naional s-au ntreprins de asemenea cercetri privind deschiderea de culoare n arborete (Daia, 1998) n vederea ameliorrii condiiilor de efectuare a lucrrilor de ngrijire. Aceste culoare sunt clasificate n raport cu limea lor n: culoare nguste (poteci, linii de penetrare) avnd limea ntre 0.801.50m; culoare semilargi (linii secundare de acces) avnd limea de 1,52,5 m; culoare largi (linii principale de acces, drumuri de exploatare) cu limea de la 2,5 la 3,5 metri.

Adrian Vasile RUS

11

Rezumatul tezei de doctorat

2.4. Studiul preocuprile la nivel naional i internaional privind prejudiciile aduse arborilor pe picior O problem deosebit de important n exploatarea lemnului din arborete de parcurs cu rrituri o constituie limitarea prejudiciilor aduse pdurii prin aplicarea tehnicii de lucru n recoltarea i colectarea lemnului din astfel de arborete. Arboretele de parcurs cu rrituri sunt caracterizate prin desimi mari (mai ales n cazul celor de parcurs cu primele rrituri) fapt ce conduce la necesitatea adoptrii unor soluii de exploatare adecvate, care sunt de multe ori influenate de spaiile existente ntre arbori, n general foarte mici. n ri cu tehnic avansat n ceea ce privete exploatarea lemnului s-au ntreprins studii ample privind stabilirea soluiilor tehnologice din perspectiva limitrii prejudiciilor aduse arborilor prin procesul de exploatare. n Elvetia, ar care posed condiii forestiere relativ asemntoare cu cele din ara noastr i unde conceptul de peisaj forestier nedegradat are o semnificaie important pentru om, s-au ntreprins o serie de studii referitoare la prejudiciile aduse arborilor remaneni prin exploatare (Butora, 1986). Principalii factori de influen studiai privind prejudicierea arborilor pe picior sunt: existena sau inexistena unei reele de colectare, distana de colectare, lungimea pieselor colectate, intensitatea interveniilor, vrsta, gradul de ordonare al materialului lemnos, sezonul de vegetaie, marcolarea arborilor de viitor, folosirea de dispozitive de deviere n dreptul arborilor de viitor. Cuantificnd numrul de arbori prejudiciai n raport cu aceti factori s-a constatat faptul c apariia prejudiciilor la un numr mare de arbori este influenat de ctre aceti factori. Astfel, numrul prejudiciilor este direct proporional cu mrimea distanei de colectare, cu lungimea pieselor, intensitatea interveniilor, vrsta arboretelor. Folosirea de deviatori i marcarea arborilor de viitor conduce la reducerea prejudiciilor, iar prin colectare prejudiciile aduse sunt mai nsemnate dect prin recoltare. Referitor la analiza prejudiciilor aprute ca urmare a aplicrii diferitelor tehnologii de exploatare a lemnului, la nivel european s-a ajuns la realizarea de modelri i simulri privind comportamentul arborilor remaneni n raport cu mai muli parametri privind aplicarea tehnologiei de exploatare. Astfel, Botjan Koir (Slovenia) stabilete c modelarea multiparametric a prejudiciilor la nivel previzionar este o unealt important n evaluarea prejudiciilor n funcie de parametrii tehnologiei de exploatare folosite. n ara noastr s-au nreprins o serie de cercetri privind att factorii care influeneaz apariia tipul i intensitatea prejudiciilor aduse arborilor pe picior, ct i implementarea unor sisteme de categorisire, evaluare i msurare a prejudiciilor. Ultimele apariii din literatura de specialitate privesc (n ordine): aprecierea nivelului prejudiciilor n exploatarea lemnului (Ciubotaru, 1995), necesitatea introducerii unui sistem unitar de evaluare a vtmrilor produse n ecosistemele forestiere (Ciubotaru, 1999), promovarea ecotehnologiilor n domeniul exploatrii lemnului (Boghean, Cerchez, 1999), necesitatea introducerii unui sistem unitar de clasificare i msurare a prejudiciilor n exploatarea pdurilor (Ciubotaru, 2001), introducerea unui sistem unitar de evaluare i msurare a prejudiciilor (Ciubotaru, 2003) i corelaii ntre tehnologiile de exploatare i nivelul prejudiciilor produse arborilor pe picior (Ciubotaru, Stroescu, Cmpu, 2007).

Adrian Vasile RUS

12

Rezumatul tezei de doctorat

CAPITO LUL

CARACTERIZAREA FONDULUI FORESTIER DIN ZONA STUDIAT. CONDIII DE EXPLOATARE A LEMNULUI N ARBORETELE PARCURSE CU RRITURI 3.1. Condiii geologice i geomorfologice

n limitele teritoriale ale Ocolului silvic Beclean (figura nr. 3.1), sub raport geomorfologic se disting ca uniti de relief prelungirile sudice ale munilor ibleului i partea estic a zonei deluroase cunoscut sub numele de Podiul Somean, respectiv captul estic al Culmii Brezei i o parte din Dealurile Ciceului.

Figura nr. 3.1 - Localizarea geografic a zonei studiate (Geographic localization of the studied zone) Munii ibleului sunt situai n partea de nord-vest a Carpailor Orientali. Sunt muni cu nlimi mijlocii i mici, cu vrfuri separate unele de altele prin largi neuri, particularitate determinat de prezena structurii cutate a fliului paleogen strpuns i acoperit parial de roci vulcanice. n procesul de fragmentare

Adrian Vasile RUS

13

Rezumatul tezei de doctorat

ulterior, prin eroziune i denudaie, relieful primar a fost supus unei puternice transformri, cptnd un caracter larg vlurit. Altitudinea medie a culmilor principale este de cca. 1000 m (vf. Corabia 1108 m, vf. P-na Zmbrului 1074 m, vf. Ouu 1489 m, vf. Costiii 1409 m, vf. Platinul 1166 m), iar adncimea medie a vilor oscileaz n jur de 500 m. Legtura ntre catenele inferioare ale munilor ibleului i culoarul Someului se face prin munii insulari ai Someului, care prin aspectul de muncei, separai prin depresiuni largi cu fragmentare deluroas, amintesc de peisajul regiunilor subcarpatice. Muscelul Brezei, alctuit n cea mai mare parte din depozite neogene, are nlimi de 600-1000 m (vf. Brezei 975 m, vf. Aluniului 874 m). Pe calcare paleogene, sunt dezvoltate forme de relief carstic doline i chei (Purcre), care ocup zona de tranziie dintre districtul de muscele i Piemontul structural al Someului. Piemontul Somean, care pe teritoriul O.S.Beclean este reprezentat parte de Dealurile Dejului (Dealurile Ciceului) i parte de Dealurile Nsudului, are o nlime medie ce variaz ntre 500 i 700 m, cu maxime ce ating 900 m n districtul Nsudului. Dealurile Ciceului sunt flancate la sud de Culoarul Someului Mare, iar la nord de ulucul depresionar de sub Culmea Brezei, care se leag apoi prin Agrieel cu un al doilea uluc (Moliet Suplai), considerat ca limit ntre Podiul Somean i Munii ibleului. O not aparte o d peisajului nucleul eruptiv al Ciceului, materializat printr-o culme orientat nord-vest-sud-est, dominat de un relief, care unete cteva vrfuri mamelonare, cu altitudini de peste 700 m. Structura reliefului este determinat de nclinarea monoclinal a stratelor, care cad spre interiorul Depresiunii Transilvaniei. Crestele etajate, interfluviile structurale, fragmentate de culmi prelungi, dealurile i muscelele au energie de relief care trece, uneori, de 400 m. . n complexul geomorfologic existent domin versanii cu diverse nclinri i expoziii, pe suprafee restrnse ntlnindu-se i alte forme de relief cum ar fi: lunca, depresiunea, platoul, etc. Pdurile ocolului sunt situate n marea lor majoritate pe versani foarte rar numai pe culmi sau platouri. 3.2. Caracterizarea vegetaiei forestiere 3.2.1. ncadrarea pdurilor n zone de vegetaie

Variabilitatea n spaiu a condiiilor fizico-geografice i a factorilor ecologici determinani creaz diversitatea staional existent n cadrul ocolului, acesta fiind situat n trei etaje de vegetaie dup cum urmeaz: - etajul montan de amestecuri - FM2 - etajul montat-premontan de fgete- FM1 + FD4 - etajul deluros de gorunete i goruneto-fgete - FD3 Total - 49,7 ha -2689,7 ha -6337,9 ha -9077,3 ha 1%; 29%; 70%; 100%.

Tipul de staiune cel mai rspndit este 5.2.4.3. Deluros de fgete Ps, brun, edafic mare cu Asperula Asarum, care ocup 1788,1ha - 28% din ponderea etajului.

Adrian Vasile RUS - staiuni de bonitate inferioar: - staiuni de bonitate mijlocie: - staiuni de bonitate superioar: Total: 3.2.2.

14

Rezumatul tezei de doctorat - 164,4 -5758,7 -3154,2 ha ha ha 1,8%; 63,4%; 34,8%; 100 %.

n raport cu bonitatea staiunilor (solurilor) situaia se prezint astfel:

-9077,3 ha Formaii forestiere i tipuri de pdure

Repartiia pdurilor pe formaii forestiere (figura nr. 3.2) se prezint astfel: - molidiuri pure - fgete pure montane - fgete pure de deal - gorunete pure - goruneto-fgete - leauri de deal cu gorun Total: - 49,7 -2689,7 -3380,1 -1291,9 - 448,0 -1217,9 -9077,3 ha ha ha ha ha ha ha 1%; 30%; 37%; 14%; 5%; 13%; 100%.

Figura nr. 3.2 - Repartiia fondului forestier pe formaii forestiere (Forestier fund repartition on forest formations) n raport cu caracterul actual al tipului de pdure situaia este urmtoarea: - natural fundamental de productivitate superioar - natural fundamental de productivitate mijlocie - natural fundamental de productivitate inferioar - natural fundamental subproductiv - parial derivate - total derivat de productivitate superioar - total derivat de productivitate mijlocie - total derivat de productivitate inferioar - 2507,4 - 4134,8 - 32,4 - 181,0 - 843,5 - 7,7 - 120,0 - 124,1 ha ha ha ha ha ha ha ha 28 %; 46 %; 1 %; 2 %; 9 %; - %; 1 %; 1 %;

Adrian Vasile RUS

15

Rezumatul tezei de doctorat - 970,5 - 125,2 9,1 - 21,6 ha ha ha ha 11 %; 1 %; - %; - %; 100 %.

- artificial de productivitate superioar + mijlocie - artificial de productivitate inferioar - nedefenit - terenuri goale destinate mpduririi Total:

- 15821,9 ha

3.2.3.

Caracteristici structurale ale arboretelor

n tabelul nr. 3.1 se prezint principalele caracteristici structurale ale arboretelor din cadrul O.S. Beclean, iar n figura nr. 3.3 se prezint repartiia suprafeei pe specii. Tabelul nr. 3.1 Principalele caracteristici structurale ale fondului forestier din O.S. Beclean (Principal structural characteristics of the forestier fund from Beclean Forest District)
Structura pe specii:
Compoziia Volumul (m ) Creterea curent (m3/an/ha) Consistena Clasa de producie Vrsta medie (ani)
0.76 2.7 0.80 2.5 0.77 2.7 0.79 3.6 0.82 2.8 0.76 3.6 0.76 2.9 0.81 2.7 0.79 2.9 0.94 3.3 0.77 2.8 6.9 5.7 10.6 5.9 3.9 5.0 6.6 10.0 4.7 3.4 6.8
3

FA
5469.5 60 1.158.905

GO
1435.0 16 295.09 1

CA
745.5 8 147.28 6

MO
707.6 8 84.54 8

PLT
185.2 2 29.36 0

SC
158.2 2 16.43 4

PI
109.4 1 23.61 9

DR
98.2 1 20.66 2

DT
119.5 1 13.62 5

DM
27.6 1 1.93 2

Total (medie)
9055.7 100 1.791.46 2

ha %

61

55

36

46

44

36

51

40

34

28

55

Figura nr. 3.3 - Repartiia fondului forestier pe specii i grupe de specii (Forestier fund distribution on species and species groups)

Adrian Vasile RUS

16

Rezumatul tezei de doctorat

Structura pe specii pentru fondul de producie este prezentat n tabelul nr. 3.2, iar n figura nr. 3.4 se prezint grafic structura fondului de producie pe specii. Repartiia pe clase de vrst a fondului de producie este prezentat n figura nr. 3.5. Tabelul nr. 3.2 Structura fondului de producie pe specii (Growing stock distribution on species)
Structura pe specii: ha % Volumul (m3) Creterea (m3/an/ha) Consistena Clasa de producie Vrsta medie (ani) curent FA
3836,0 58 780.46 3 7,5 0,78 2,7 54

GO
1182,2 18 243.12 8 5,7 0,80 2,5 54

CA
560,5 8 106.90 2 10,8 0,78 2,7 34

MO
576,6 9 70.322

PLT
148,3 2 24.327

SC
92,2 1 8.174

PI
77,6 1 19.04 1 7,0 0,77 2,6 54

DR
70,6 1 16.440

DT
101,8 2 11.694

DM 16,1 0 970 4,0 0,89 3,3 25

Total (medie) 6661,9 100 1.791.462 7,2 0,79 2,7 51

Compoziia

5,9 0,80 3,6 46

4,0 0,82 2,7 44

4,3 0,76 3,5 34

9,9 0,81 2,7 42

4,8 0,80 2,8 33

Figura nr. 3.4 - Structura fondului de producie pe specii (Growing stock distribution on species)

Figura nr. 3.5 - Structura fondului de producie pe clase de vrst (Growing stock distribution on age classes)

Adrian Vasile RUS

17

Rezumatul tezei de doctorat

Proporia speciilor este diferit mult de compoziia el (55FA 25GO 2MO 3BR 4PAM 2FR 3CI 4TE 1DR 1DT) considerat ideal pentru condiiile naturale din zon i pentru existena unor arborete cu rezistena sporit la principalii factori destabilizatori i limitativi din ocolul n studiu. Vrsta medie la nivel de ocol este de 55 ani, iar cea din S.U.P. A 51 ani, aceasta sub medie corespunztoare ciclurilor de producie actuale. Vrstele medii cele mai ridicate le au fagul i gorunul speciile de baz din cadrul ocolului, cele mai bine reprezentate n arboretele mature existente. Clasa de producie medie pe ocol 2,8 reflect, n cea mai mare parte, potenialul staional. Consistena medie de 0,77 indic existena unor arborete cu densiti reduse, uneori subnormale (atunci cnd suprafeele respective nu au fost parcurse cu tratamente cu perioade medii de regenerare). Modul de regenerare al arboretelor este: 53 % din smn, 13 % din plantaii i 34 % din lstari. Vitalitatea arboretelor este de 99 % normal i 1 % slab. Arboretele cu vitalitate slab sunt formate, n general, din pduri trecute de vrsta exploatabilitii, majoritatea acestora fcnd parte din subunitatea n care nu se reglementeaz recoltarea de produse principale (S.U.P. M). Volumul mediu la hectar i indicele de cretere curent, fiind indicatori de structur influenai direct de situaia claselor de vrst, de compoziia, de densitatea arboretelor, etc. (parte din aceti indicatori fiind analizai anterior), conduc la ideea c nu au, n toate cazurile, valori corespunztoare unei structuri normale. 3.3. Organizarea fondului forestier 3.3.1. Repartizarea fondului forestier pe uniti de producie i naturi de folosin

Fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Beclean nsumeaz o suprafa de 9376,5 ha i este arondat n cadrul a cinci uniti de producie (figura nr. 3.6).

Figura nr. 3.6 - Repartiia fondului forestier pe uniti de producie (Forestier fund distribution on management units) Suprafaa total a fondului forestier proprietate public a statului, administrat de Ocolul Silvic Beclean, este de 9376,5 ha, din care:

Adrian Vasile RUS

18

Rezumatul tezei de doctorat

a) Pduri i terenuri destinate mpduririi sau rempduririi: 9077,3 ha; b) Terenuri cu folosin agricol destinate hranei vnatului i a animalelor din dotare: 48,3 ha; c) Terenuri fr vegetaie forestier ( inclusiv rchitriile ): 250,9 ha; Situaia suprafeelor pe categorii de folosin se prezint astfel: A. B. C. D. Pduri i terenuri destinate mpduririi sau rempduririi ... Terenuri afectate gospodririi silvice ................................... Terenuri neproductive ........................................................... Terenuri scoase temporar din fondul forestier .................... 3.3.2. 9077,0 ha, 95,0 ha; 5,8 ha; 198,4 ha.

Regime, tratamente i lucrri de ngrijire

Avnd n vedere obiectivele social-economice i ecologice, ca i necesitatea folosirii, n condiii ct mai bune a capacitilor de producie i de protecie ale arboretelor, s-a adoptat regimul codru cu regenerare din smn, n toate subunitile. Tratamentele propuse sunt urmtoarele: - tratamentul tierilor progresive: n diferite amestecuri de molid i fag, precum i n fgetele pure, goruneto-fgetele i leaurile de deal cu gorun i fag n care procesul de regenerare natural este avansat; - tratamentul tierilor succesive: n unele fgete n care tratamentul s-a nceput n perioadele (deceniile) anterioare; - tratamentul tierilor rase (parchete mici, sub 3,0 ha): n arboretele destructurate, derivate, care necesitau refacerea i n unele molidiuri instalate n afara arealului natural al speciei; - tratamentul tierilor n crng: n salcmetele exploatabile care sunt la prima sau a doua generaie (cu provenien fie din smn plantaie, fie din lstari provenii din cioate sntoase). Analiznd aplicarea prevederilor amenajamentului din 1997, n cazul lucrrilor de rrituri se obine un procent al realizrilor comparativ cu prevederile de 53% pe suprafa i de 28% pe volum. Rriturile, avnd ca scop selecia individual cu caracter pozitiv, s-au prevzut a se efectua n toate arboretele care au realizat, sau vor realiza n cursul deceniului, stadiul de pri sau codrior, arborete cu densiti egale sau mai mari ca 0,8, sau care se estimeaz c vor realiza consistene peste 0,8 n decursul deceniului. n scopul diversificrii structurii, se recomand ca interveniile s se fac att n plafonul inferior, ct i n cel superior. n unele cazuri, suprafaa efectiv de parcurs cu rrituri este mai mic dect suprafaa u.a., situaie impus de variaiile de consisten din cadrul suprafeelor respective. 3.3.3. Structura proprietii

Prin reconstituirea dreptului de proprietate n baza Legilor fondului funciar (Legea nr.18/1991 i Legea nr.1/2000), s-a constituit fondul forestier proprietate privat a persoanelor fizice i fondul forestier proprietate public/privat a persoanelor juridice, care a redus considerabil suprafaa fondului forestier proprietate public a statului.

Adrian Vasile RUS

19

Rezumatul tezei de doctorat

Avnd n vedere suprafaa fondului forestier proprietate public a statului la nivelul anului 1990 de 17478 ha (100%) i suprafaa pus n posesie pn la sfritul anului 2005 de 8507 ha (49%), conform datelor statistice, suprafaa fondului forestier proprietate public a statului la sfritul anului 2005 este de 8971 ha (51%). 3.3.4. Accesibilitatea fondului forestier i a posibilitii

La stabilirea accesibilitii fondului forestier i a posibilitii s-au considerat accesibile arboretele situate n unitile amenajistice cu distane de colectare fa de cea mai apropiat instalaie de transport existent, mai mic sau egal cu 1,2 km distane msurate pe planuri, pn la baza treimii superioare a fiecrei uniti amenajistice. Analiza comparativ ntre accesibilitatea anterioar (1997) i cea actual nu este edificatoare (dei lungimea drumurilor publice i forestiere a crescut, accesibilitatea a sczut), datorit retrocedrii unei importante suprafee de fond forestier celor ndreptii (n marea majoritate a cazurilor unitile amenajistice accesibile), n baza legilor de fond funciar. Dei, la prima vedere, accesibilitatea pare a fi mult sub cea normal, accesibilitatea real este mai mare (aici aducndu-i aportul i drumurile de pmnt de pe proprietile particulare, drumuri utilizabile vara n perioadele secetoase i iarna, cnd solul este ngheat i acoperit de zpad. Densitatea actual (la 31.12.2004) a reelei de drumuri este de 23,4 m/ha, din care 15,6 m/ha reprezentat de drumuri publice i 7,8 m/ha de drumuri forestiere. Accesibilitatea fondului forestier la nceputul deceniului a fost de 85%, la sfritul deceniului 88%, iar n perspectiv se propune s se ajung la 90% prin dezvoltarea reelei de drumuri. Situaia privind posibilitatea de produse principale i secundare-rrituri, n raport cu distana de colectare se prezint astfel (figura nr. 3.7):

Figura nr. 3.7 - Situaia privind posibilitatea de produse principale i secundare-rrituri, n raport cu distana de colectare (Situation the possibility of primary and secondary-thinnings yeld, in relation to the collection distance)

Adrian Vasile RUS 3.4.

20

Rezumatul tezei de doctorat

Situaia privind exploatarea lemnului prin lucrri de rrituri executate n perioada 2002-2009, n raport cu factorii de influen asupra procesului de exploatare

n cazul arboretelor parcurse cu rrituri, intereseaz factorii ce influeneaz procesul tehnologic al exploatrii lemnului cum ar fi: suprafaa parchetelor, volumul total exploatat din parchet, volumul exploatat la hectar, volumul arborelui mediu, numrul de arbori la hectar, distana dintre arbori, numrul de arbori extrai la hectar, distana dintre arborii extrai etc. n perioada 2002 - 2009, la nivelul O.S Beclean au fost parcurse cu rrituri un numr de 96 parchete, cu o suprafa total de 748,25 ha i un volum total al masei lemnoase exploatate de 13.888 m3. Ca observaie general, se precizeaz c cercetrile privind exploatarea lemnului n arborete parcurse cu rrituri de pe raza Ocolului Silvic Beclean s-au realizat la nivelul U.P.III Trliua, care ntrunete condiii medii privind factorii fizico geografici, tehnico economici i silvicultural ecologici. Astfel, n aceast unitate de producie s-au executat rrituri dup cum urmeaz: - n fgete, n 41 parchete, cu o suprafa de 416,15 ha i un volum total al masei lemnoase exploatate de 9.789 m3, respectiv 23,52 m3/ha; - n molidiuri, n 13 parchete, cu o suprafa de 65,20 ha i un volum total al masei lemnoase exploatate de 1.049 m3, respectiv 16,09 m3/ha. Pe formaii forestiere, fgete i molidiuri, principalele caracteristici privind masa lemnoas ce a fost exploatat, la nivelul unitii de producie studiate, se redau n figurile nr. 3.8-3.13 ( S-suprafaa parchetului, Ve-volumul total exploatat din parchet, VEH-volumul extras la hectar, Q1-prima quartil, Me-mediana; Q3 - a treia quartil, min-valoarea minim i max-valoarea maxim).

Figura nr. 3.8 Fgete. Rrituri executate n perioada 2002 2009 - indicatori statistici privind suprafaa (Thinnings executed in 2002-2009 period statistical parameters regarding the felling areas)

Adrian Vasile RUS

21

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 3.9 Fgete. Rrituri executate n perioada 2002 2009 - indicatori statistici privind volumul total exploatat din parchet (Thinnings executed in 2002-2009 period statistical parameters on the total exploitable volume of parquet)

Figura nr.3.10 Fgete. Rrituri executate n perioada 2002 2009 - indicatori statistici privind volumul exploatat la hectar (Thinnings executed in 2002-2009 period statistical parameters on the volume harvested per hectare)

Adrian Vasile RUS

22

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 3.11 Molidiuri. Rrituri executate n perioada 2002 2009 - indicatori statistici privind suprafaa (Thinnings executed in 2002-2009 period statistical parameters regarding the felling areas)

Figura nr. 3.12 Molidiuri. Rrituri executate n perioada 2002 2009 - indicatori statistici privind volumul total exploatat din parchet (Thinnings executed in 2002-2009 period statistical parameters on the total exploitable volume of parquet)

Adrian Vasile RUS

23

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr.3.13 Molidiuri. Rrituri executate n perioada 2002 2009 - indicatori statistici privind volumul exploatat la hectar (Thinnings executed in 2002-2009 period statistical parameters on the volume harvested per hectare)

3.5.

Situaia privind arboretele de parcurs cu lucrri de rrituri n perioada 2010-2014

n ceea ce privete arboretele de parcurs cu rrituri n perioada 2010 2014, studiul s-a ntreprins n cadrul U.P.III Trliua, care include uniti amenajistice ce sunt prevzute a fi parcurse n cea mai mare parte cu rrituri. Astfel, n aceast unitate de producie urmeaz s se execute rrituri dup cum urmeaz: - n fgete, n 59 uniti amenajistice, pe o suprafa de 746,30 ha, cu un volum de mas lemnoas estimat a se exploata de 24.531 m3, respectiv 32,87 m3/ha; - n molidiuri, n 15 uniti amenajistice, pe o suprafa de 67,60 ha, cu un volum de mas lemnoas estimat a se exploata de 2.422 m3, respectiv 35,83 m3/ha. Pe formaii forestiere, fgete i molidiuri, principalele caracteristici privind masa lemnoas preconizat a fi exploatat n perioada 2010-2014 se redau n figurile 3.14-3.17 (S-suprafaa parchetului, Vvolumul total estimat a se exploata din parchet, Q1-prima quartil, Me-mediana; Q3 - a treia quartil, minvaloarea minim i max-valoarea maxim).

Adrian Vasile RUS

24

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 3.14 Fgete. Rrituri de executat n perioada 2010 2014 - indicatori statistici privind suprafaa parchetelor de parcurs cu lucrri de rrituri (Thinnings to be executed in 2010 2014 period statistical parameters regarding the felling areas with thinnings)

Figura nr. 3.15 Fgete. Rrituri de executat n perioada 2010 2014 - indicatori statistici privind volumul estimat a fi extras din parchetele ce urmeaz a fi parcurse cu lucrri de rrituri (Thinnings to be executed in 2010 2014 period statistical parameters on the estimated volume to be extracted with thinnings)

Adrian Vasile RUS

25

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 3.16 Molidiuri. Rrituri de executat n perioada 2010 2014 - indicatori statistici privind suprafaa parchetelor de parcurs cu lucrri de rrituri (Thinnings to be executed in 2010 2014 period statistical parameters regarding the felling areas with thinnings)

Figura nr. 3.17 Molidiuri. Rrituri de executat n perioada 2010 2014 - indicatori statistici privind volumul estimat a fi extras din parchetele ce urmeaz a fi parcurse cu lucrri de rrituri (Thinnings to be executed in 2010 2014 period statistical parameters on the estimated volume to be extracted with thinnings)

Adrian Vasile RUS

26

Rezumatul tezei de doctorat

CAPITO LUL

SISTEMA DE MAINI I TIPURI DE STRUCTURI TEHNOLOGICE 4.1. Situaia actual 4.1.1. Generaliti

Exploatarea lemnului, ca proces de producie industrial, nu poate progresa dect prin creterea continu a performanelor tehnice, reflectate pozitiv n productivitatea muncii. Nu trebuie neglijat nici latura economic a procesului tehnologic de exploatare a lemnului, iar latura silvo ecologic trebuie s fie de asemenea luat n considerare, atunci cnd se concretizeaz o structur tehnologic. n aceast ordine de idei, este necesar introducerea de maini i utilaje noi pentru exploatarea lemnului, inclusiv n arboretele de parcurs cu rrituri, unde problema rentabilitii economice i cea a adecvrii silvo ecologice a structurilor tehnologice posed un grad ridicat de complexitate. Problemele economice i ecologice pot fi astfel rezolvate prin utilarea modern a parcului de maini a unei ntreprinderi forestiere, utilare care trebuie s asigure pe de o parte creterea productivitii muncii, iar pe de alt parte scderea impactului ecologic al utilajelor folosite n astfel de lucrri. Actualmente parcul de maini i utilaje forestiere din ara noastr este depit ca performan. Exist la noi i carene conceptuale privind sistema de maini. Astfel, se folosesc preponderent tractoare de tip skidder, adic tractoare cu troliu, nefiind luate n considerare tractoarele de tip forwarder, respectiv tractoarele cu bra hidraulic i platform sau semiremorc. Exist i probleme reale referitoare la utilizarea funicularelor, care n ultima perioad au nregistrat o folosire mai redus datorit unor costuri de achiziie, ntreinere i operare probabil mai mari, dar i datorit ncetenirii (nu neaprat justificate) a operaiilor efectuate cu tractoare. 4.1.2. Sistema de maini actual

La nivel naional a nceput extinderea parcului de maini moderne care este din ce n ce mai variat, ceea ce este benefic pentru creterea productivitii muncii. Totui, mainile noi sunt folosite nc experimental sau izolat n producie, ceea ce denot c nc suntem la nceput de drum din punct de vedere al retehnologizrii. n zona forestier studiat, pentru operaiile de recoltare se folosesc generalizat ferstraiele mecanice, care asigur o recoltare semimecanizat. Pentru operaiile de colectare sunt utilizate tractoarele agricole adaptate i cele articulate forestiere de tip skidder. Acestea sunt de concepie nvechit i depite ca performane tehnice. Totui se realizeaz o colectare a lemnului n condiii de eficien acceptabil fa de sistemele tehnologice care sunt complet sau n proporie mare nemecanizate. Funicularele forestiere nu au fost folosite n ultima perioad, datorit costurilor mai mari de achiziie, dar i a pierderi experienei n materie.

Adrian Vasile RUS

27

Rezumatul tezei de doctorat

Lucrrile de pe platforma primar i transportul tehnologic nu pun probleme att de mari, deoarece primele se desfoar n condiii de teren aezate, iar n ceea ce privete transportul tehnologic, ntreprinderile forestiere de profil au nceput s-i doteze parcul auto cu maini performante. 4.1.3. Structuri tehnologice actuale

Structurile tehnologice ale proceselor de exploatare sunt concretizate sub forma liniilor tehnologice de exploatare a lemnului. Acestea sunt caracterizate de o anumit structur a operaiilor, executate cu anumite mijloace de exploatare n cadrul unei metode de exploatare a lemnului (Oprea, 2008). Liniile tehnologice de exploatare a lemnului sunt grupate n funcie de utilajul care realizeaz operaia de apropiat, denumit utilaj de baz. n condiiile rii noastre s-au aplicat i se aplic cu precdere linii tehnologice de exploatare a lemnului avnd ca utilaje de baz fie tractoare, fie funiculare. Liniile tehnologice de exploatare a lemnului pot fi unice, atunci cnd toate operaiile de colectare a lemnului sunt realizate cu utilajul de baz, sau fragmentate, atunci cnd o parte a operaiilor de colectare (exceptnd operaia de apropiat) sunt realizate cu diferite mijloace de exploatare, mecanizate sau nemecanizate. n ceea ce privete productivitatea muncii, aceasta depinde de gradul de fragmentare a liniilor tehnologice de exploatare (colectare) a lemnului, cu ct acestea sunt mai fragmentate, cu att productivitatea lucrrilor de exploatare a lemnului este mai sczut. Folosirea n totalitate a atelajelor la colectarea lemnului se aplic, n general, la volume pe fir mai reduse, acolo unde desimea arboretului rmas este mare, n scopul reducerii impactului ecologic i a realizrii unei nscrieri mai bune pe trasee a mijlocului de colectare. 4.2. Propuneri de mbuntire 4.2.1. Generaliti

Soluiile de exploatare a lemnului n arborete de parcurs se stabilesc pornind de la baze tiinifice, corelat cu factorii de influen specifici. Se impune astfel parcurgerea unor etape de stabilire a condiiilor existente n teritoriul studiat, aceste condiii trebuind s fie analizate din perspectiva factorilor de influen tehnico-economici i silvo-biologici. Sistema de maini existent, de concepie nvechit, nu mai face fa din punct de vedere al productivitii i randamenului, motiv pentru care se impune studiul i adoptarea de utilaje moderne, n msur s rspund cerinelor actuale ce se desprind din conceptul de dezvoltare sustenabil a fondului forestier naional. De asemenea, trebuie luat n considerare i agresivitatea mainilor existente din punct de vedere silvo ecologic, respectiv posibilitatea nlocuirii acestor maini cu unele de concepie nou, mai puin agresive i mai productive. Astfel, studiul privind mbuntirea parcului de maini de exploatare i a structurilor tehnologice de exploatare a lemnului trebuie s aib fundament tiinific i s respecte principiile i legislaia n vigoare.

Adrian Vasile RUS

28

Rezumatul tezei de doctorat

4.2.2. Propuneri de mbuntire privind sistema de maini Propunerile de mbuntire a sistemei de maini trebuie s porneasc de la analiza mainilor utilizate pn n prezent, s stabileasc punctele forte i punctele slabe ale tehnologiilor folosite, iar n final s aduc mbuntiri fundamentate tiinific. Pentru fundamentarea folosirii utilajelor de exploatare a lemnului este necesar un studiu atent al terenului i n primul rnd al condiiilor geologice i geomorfologice din teritoriul studiat. n acest sens s-a ales o zon test care s reflecte condiii medii din punct de vedere statistic pentru tot teritoriul studiat. Pentru realizarea unei repartiii pe categorii de pante a terenului se pot folosi diferite mijloace de calcul i tehnologii, mai puin sau mai mult productive i precise (Borz, 2009). O tehnic aparte presupune folosirea modelelor digitale tridimensionale ale terenului, prin utilizarea de software adecvat interpretrilor, mai ales realizrilor diferitelor distribuii avnd ca date de intrare aceste modele. Pentru teritoriul test analizat s-au folosit un model S.R.T.M. i un software cu capabiliti G.I.S. (Geographic Information Sistem) AutoCAD Map 3D 2010, n varianta de ncercare (trial). Astfel, conform Ordinului nr. 606/2008, dezvoltarea drumurilor de scos-apropiat pe versani cu panta mai mare de 25 grade (41%) este interzis din motive de asigurare a stabilitii versanilor. n figura nr. 4.1, cu rou sunt reprezentate zonele cu pant mai mare de 25 grade (41%), cu alb sunt reprezentate zonele cu pant mai mic de 25 grade (41%), cu linie neagr subire se reprezint limitele unitior amenajistice supuse studiului, cu linie subire albastr este reprezentat reeaua hidrografic, iar cu linie roie groas este reprezentat reeaua de drumuri auto forestiere.

Adrian Vasile RUS

29

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 4.1 Zonarea terenului pe categorii de pante cu respectarea Ordinului nr. 606/2008 (The slope distribution by obeying the 606/2008 Order) La o prim analiz s-ar constata c n majoritatea suprafeelor din zona test ar putea fi dezvoltate drumuri de tractor pentru realizarea operaiilor procesului de colectare, deci s-ar putea folosi ca utilaj de baz tractorul n majoritatea cazurilor, dar realitatea este ns cu totul alta, deoarece zonele care apar n culoarea alb pot s fie la rndul lor grupate n dou categorii. Aceste categorii ar avea ntre ele ca limit valoarea de 25%. n acest fel se efectueaz o nou stratificare avnd ca limite ale intervalelor urmtoarele valori (Oprea, 2008): - terenuri ale cror versani au pante mai mici de 25%; - terenuri ale cror versani au pante cuprinse n ecartul 2540%; - terenuri cu pante ale versanilor mai mari de 40%. n figura nr. 4.2 se prezint repartiia pe categorii de pant n raport cu cele expuse mai sus. Zonele cu pante mai mici de 25% sunt reprezentate n alb, cele cu pante ntre 25-40% n galben, iar cele cu pante mai mari de 40% n rou.

Adrian Vasile RUS

30

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 4.2 - Zonarea terenului pe categorii de pante n raport cu posibilitatea utilizrii tractorului sau a funicularului ca mijloc de exploatare a lemnului (The slope distribution in rapport with the possibility of utilization of the tractor or the skyline as logging mean) Dac analizm figura nr. 4.2, constatm c excluznd cteva zone din partea de aval, majoritatea zonelor sunt zone de pant n ecartul 25-40%, unde se propune analiza tehnico economic n vederea obiunii pentru tractor sau funicular. n partea din amonte a bazinetului predomin zonele n care nu se pot executa drumuri de tractor. Aceste considerente pun probleme complexe privind alegerea mainilor suitabile pentru realizarea proceselor de exploatare. Astfel, apare necesitatea introducerii (reintroducerii) funicularelor, care ar putea s realizeze operaii de colectare n partea superioar i mijlocie a bazinetului studiat, dar i n restul zonelor, dac acest lucru apare ca fiind necesar n urma analizei tehnico economice. Tractoarele pot fi introduse n partea din aval, unde exist condiii propice operrii cu aceste mijloace de exploatare, dar i n poriunea mijlocie a bazinetului, unde reiese c acestea sunt mai profitabile din punct de vedere tehnico economic. n tabelul nr. 4.1 se prezint o sistem de maini i utilaje mbuntit adecvat condiiilor studiate:

Adrian Vasile RUS

31

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 4.1 Sistema de maini propus (Proposed machinery)


Nr. crt. 1. Categoria de nclinare a versantului Proces tehnologic Operaia <25% Recoltare Dobort Curat crci Secionat parial sau total la cioat Adunat Scos Apropiat FM FM FM A, MT, TTS A, MT, TTS MT, TS, TF FM, TTS, TF ATT 25-40% FM FM FM A, TTS, LF A, TTS, LF TS, TF, F FM, TTS, TF ATT >40% FM FM FM A, C, LF A, C, LF F FM, TTS, TF ATT

2.

Colectare

3. 4.

Lucrri pe platforma primar Transport tehnologic

n tabelul de mai sus, semnificaiile simbolurilor sunt urmtoarele: FM ferstraie mecanice; A atelaje; C corhnire; MT minitractoare; TTS trolii tractor montate pe tractoare de tip skidder; TS tractor de tip skidder; TF tractoare de tip forwarder sau adaptate pentru lucru ca tractoare de tip forwarder; LF adunat lateral cu funicular; LF funicular staionar sau instalaii cu pilon; ATT autotren forestier. Din cele prezentate mai sus, se pot constitui mai multe variante de sisteme tehnologice de exploatare a lemnului (linii tehnologice), care pot implica diverse modaliti de adunat, scos i apropiat a masei lemnoase. Cele considerate ca optime trebuie stabilite prin analiz tehnico economic, n situaii concrete de teren i arboret. 4.2.3. Propuneri de mbuntire privind structurile tehnologice n vederea stabilirii unor structuri tehnologice ameliorate pentru bazinetului studiat s-a realizat o baz de date n sistem informaional geografic, prin construirea unui strat ce ncorporeaz atributele pentru aceste uniti amenajistice. Pentru realizarea unor hri adiionale, s-au luat n studiu mai multe atribute care se vor prezenta pe parcursul lucrrii. n figura nr. 4.3 se prezint harta cu lucrrile de aplicat n cadrul bazinetului studiat, din care rezult unitile amenajistice unde se vor executa rrituri.

Adrian Vasile RUS

32

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 4.3 - Harta lucrrilor Bazinetul Izvorul Bilor-Borcut (Silvicultural operations map Izvorul Bilor Borcut Basin) n tabelul nr. 4.2 se prezint principalele caracteristici pentru arboretele studiate, acestea fiind importante att n vederea stabilirii structurilor tehnologice de aplicat, ct i n realizarea diferitelor hri necesare cu valoare aplicativ sau informativ. Tabelul nr. 4.2 Situaia arboretelor de parcurs cu rrituri din bazinetul Izvorul Bilor-Borcut (The situation of the stands to be thinned in the Izvorul Bilor Borcut basin)
ua 55B 55A 54 56C 57 53 50 51 52B 48A 46 47A 48B 48D 48C 49 GF 2-1C 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1C 2-1C 2-1B 2-1B SUP A A A A A A A A A A A A A A A A Sua 1,00 36,60 48,60 27,90 36,30 22,90 29,40 32,70 42,60 4,50 23,70 31,30 6,10 3,10 16,60 25,20 SP 1,00 11,00 29,20 8,40 21,80 13,70 17,60 19,60 25,60 2,70 11,90 15,70 3,10 3,10 10,00 15,10 P 30 35 30 30 25 35 35 35 35 33 35 35 33 35 35 35 COMP
8MO2FA 10FA 9FA1PLT 9FA1PLT 8FA1CA1PLT 10FA 9FA1MO 10FA 9FA1MO 10FA 8FA1PAM 1PLT 9FA1ME 7MO3FA 9MO1FA 10FA 7FA3MO

LP 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

K 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8

T 40 45 45 55 60 45 35 45 55 30 45 45 30 25 35 35

CLP 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3

VA 363 9040 9234 7840 10455 4420 3499 5755 9074 644 4096 5477 1348 561 2374 3982

VHA 363 247 190 281 288 193 119 176 213 143 207 175 221 181 143 158

VE 57 422 864 327 719 416 394 552 783 71 375 437 118 102 252 435

IR 57,00 38,36 29,59 38,93 32,98 30,36 22,39 28,16 30,59 26,30 31,51 27,83 38,06 32,90 25,20 28,81

Adrian Vasile RUS


35C 33A 32 31A 30 29 28 27 26 25 24A 1-2A 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B 2-1B A A A A A A A A A A A 5,20 12,60 42,00 49,90 2,40 33,70 37,40 23,00 49,20 53,60 38,30 1,00 27,25 53,60 2,60 12,60 42,00 29,90 1,40 20,20 22,40 6,90 29,50 16,10 11,50 1,00 14,98 42,00 36 35 35 30 25 25 35 30 30 30 20 20 32 36
10FA 10FA 9FA1MO 8FA1MO1PLT 10FA 10FA 8FA1MO1PLT 8FA1MO1PLT 8FA1ME1PLT 9FA1DT 10FA

33
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 X X X 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0,8 0,81 0,9 45 40 40 35 45 40 45 45 45 45 55 25 43 60 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2,0 2,5 3,0

Rezumatul tezei de doctorat


827 2255 7854 8234 422 6606 8490 5221 10725 11864 10954 363 5615,3 11864 159 179 187 165 176 196 227 227 218 221 286 119 205,1 363 67 366 1283 890 39 644 807 248 1010 562 460 39 470,37 1283 25,77 29,05 30,55 29,77 27,86 31,88 36,03 35,94 34,24 34,91 40,00 22,39 32,41 57,00

Valori minime Valori medii Valori maxime

X X X

n tabelul de mai sus, notaiile au urmtoarele semnificaii: ua unitatea amenajistic; GF ncadrarea funcional (grupa, subgrupa i categoria funcional); Sua suprafaa unitii amenajistice; SP suprafaa de parcurs cu rrituri (suprafaa parchetului); P panta n grade; COMP compoziia arboretului de parcurs cu rrituri; LP lucrrile propuse; K consistena arboretului; T vrsta arboretului; CLP clasa de producie a arboretului; VA volumul actual pe picior al arboretului; VHA volumul la hectar; VE volumul de extras de pe suprafaa parchetului; IR indicele de recoltare. Analiznd tabelul nr. 4.2 putem s constatm c majoritatea arboretelor ce urmeaz a fi parcurse cu rrituri sunt fgete aflate n fondul de producie (n conformitate cu grupa, subgupa i categoria funcional), suprafeele unitilor amenajistice sunt n general mari, cu o medie de 27,25 ha, dar cu suprafeele de parcurs cu rrituri limitate la o medie de 14,98 ha, iar pantele sunt n general mari (cu o medie de 32 grade). De asemenea, consistena medie este de 0,81, vrsta medie este de 43 de ani, iar clasa de producie medie este 2,5. Referitor la caracteristicile volumetrice, acestea prezint urmtoarele valori medii: - Volumul la hectar mediu 205,14 m/ha; - Volumul de extras mediu - 470,37 m/parchet; - Indicele de recoltare (volumul de extras la hectar) mediu 32,41 m/ha. n cele ce urmeaz se vor prezenta posibiliti de mbuntire a structurilor tehnologice plecndu-se de la caracteristicile principale ale fiecrei uniti amenajistice de parcurs cu rrituri. De exemplu, u.a. 24A (figura nr. 4.4) prezint urmtoarele caracteristici: suprafaa Sua 38,30 ha, din care de parcurs cu rrituri SP- 11,50 ha, panta medie P - 20 grade, compoziia COMP - 10FA, consistena K- 0,8, vrsta T - 55 ani, clasa de producie CLP 2, volumul la hectar VHA - 286 m/ha, volumul de extras VE - 460 m/parchet, indice de recoltare IR- 40,00 m/ha.

Adrian Vasile RUS

34

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 4.4 - Unitatea amenajistic nr. 24A ( Compartment no. 24A) Analiznd figura nr. 4.4 cu privire la condiiile de teren din u.a.24A, observm c aproape ntreaga suprafa este ncadrat n categoria de pante <25%, cu excepia unei zone situat n aval, reprezentnd circa 10% din suprafaa total. Cu excepia acestei zone, drumurile de tractor pot fi desfurate pe linia de cea mai mare pant. De asemenea, tractoarele nregistreaz productiviti mari n aceste zone, iar investiia n drumuri de tractor este minim. Zona mai accidentat de la baza versantului trebuie evitat atunci cnd se traseaz drumuri de tractor, pentru reducerea impactului ecologic, iar drumurile de tractor trebuiesc trasate astfel nct s se asigure distane de tras cu atelaje ct mai mici, n general sub 100 de metri. Dat fiind faptul c n zona studiat se aplic ca metod de exploatare metoda trunchiurilor i catargelor, piesele rezultate pot fi colectate uor cu mijloacele amintite, mai multe curse ale unui atelaj (la adunat) putnd conduce la formarea unei sarcini de apropiat pentru tractoare. Se individualizeaz astfel o structur tehnologic posibil de aplicat n aceast unitate amenajistic, avnd ca mijloace de colectare atelajele i tractorul de tip skidder (agricol adaptat sau forestier specializat) denumit n continuare ST1. Aceast structur tehnologic presupune recoltarea semimecanizat, adunat nemecanizat cu atelaje (pentru randamente superioare aceast operaie trebuie realizat pe distane ct mai scurte, n general pn la 100 m) i apropiat mecanizat cu tractoare de tip skidder. O alt structur tehnologic adecvat condiiilor din aceast unitate amenajistic este cea bazat pe utilizarea tractorului cu enile de dimensiuni reduse FORCAT 2000. Acesta poate opera ca skidder sau poate fi adaptat pentru lucru ca forwarder. n primul caz, va rezulta o structur tehnologic complet mecanizat, operaiile de adunat i apropiat fiind realizate de ctre acest utilaj. Aceast structur tehnologic va fi denumit n continuare ST2. n acest caz, utilajul poate penetra terenuri cu pante de pn la 30%, asigurd apropiatul de sarcini de pn la 3 m la o curs (Rus, 2009). Date fiind condiiile din unitatea amenajistic studiat, traseele

Adrian Vasile RUS

35

Rezumatul tezei de doctorat

de tractor trebuie amenajate sumar i se vor dezvolta pe linia de cea mai mare pant. Cu FORCAT 2000 se poate realiza o amenajare sumar, deoarece tractorul dispune de lam specializat n acest sens. n cel de-al doilea caz, cnd utilajul este transformat n forwarder, adunatul se va realiza nemecanizat cu atelaje, avantajul acestei structuri constnd n impact ecologic mai sczut de-a lungul cilor de apropiat a materialului lemnos. Aceast structur tehnologic de exploatare a lemnului va fi denumit n continuare ST3. n urma studiului privind structurile tehnologice posibil de aplicat n zona studiat au rezultat urmtoarele structuri tehnologice care pot fi aplicate direct sau prin analiz tehnico economic cu elemente silvo ecologice: 1. ST1 Structura tehnologic nr. 1, avnd urmtoarea succesiune a operaiilor caracteristicie procesului tehnologic: 1.1. Recoltat (dobort, curit crci, secionat parial sau total) semimecanizat prin utilizarea de ferstraie mecanice adecvate ca gabarit i caracteristici tehnice; 1.2. Adunat nemecanizat prin folosirea atelajelor, dar i parial mecanizat n special de-a lungul cilor de colectare cu tractorul, prin recurgerea la adunatul cu troliul montat pe tractor; 1.3. Apropiat cu tractoare agricole adaptate ca skidder sau tractoare forestiere specializate de tip skidder. 2. ST2 Structura tehnologic nr. 2, avnd urmtoarea succesiune a operaiilor caracteristice procesului tehnologic: 2.1. Recoltat (dobort, curit crci, secionat parial sau total) semimecanizat prin utilizarea de ferstraie mecanice adecvate ca gabarit i caracteristici tehnice; 2.2. Adunat mecanizat prin folosirea troliului montat pe tractoare cu gabarit redus, capabile s ptrund printre arborii rmai pe picior; 2.3. Apropiat cu tractoare de gabarit redus. 3. ST3 - Structura tehnologic nr. 3, avnd urmtoarea succesiune a operaiilor caracteristice procesului tehnologic: 3.1. Recoltat (dobort, curit crci, secionat parial sau total) semimecanizat prin utilizarea de ferstraie mecanice adecvate ca gabarit i caracteristici tehnice; 3.2. Adunat nemecanizat prin folosirea atelajelor; 3.3. Apropiat cu tractoare de gabarit redus adecvate pentru lucru ca forwardere. 4. ST4 - Structura tehnologic nr. 4, avnd urmtoarea succesiune a operaiilor caracteristice procesului tehnologic: 4.1. Recoltat (dobort, curit crci, secionat parial sau total) semimecanizat prin utilizarea de ferstraie mecanice adecvate ca gabarit i caracteristici tehnice; 4.2. Adunat nemecanizat prin folosirea atelajelor dar i mecanizat cu funicularul mai ales de-a lungul liniei de funicular (de lungimi diferite, adaptate condiiilor de teren); 4.3. Apropiat cu linia de funicular. 5. ST5 - Structura tehnologic nr. 5, avnd urmtoarea succesiune a operaiilor caracteristice procesului tehnologic: 5.1. Recoltat (dobort, curit crci, secionat parial sau total) semimecanizat prin utilizarea de ferstraie mecanice adecvate ca gabarit i caracteristici tehnice;

Adrian Vasile RUS

36

Rezumatul tezei de doctorat

5.2. Adunat nemecanizat prin folosirea atelajelor dar i mecanizat cu instalaii cu pilon mai ales de-a lungul liniei de funicular; 5.3. Apropiat cu instalaii cu pilon. 6. Diverse variante ale structurilor tehnologice prezentate, prin fragmentri ale acestora impuse de condiiile de teren i arboret existente.

CAPITO LUL

EXPERIMENTAREA TRACTOARELOR DE MICI DIMENSIUNI LA COLECTAREA LEMNULUI N ARBORETE PARCURSE CU RRITURI N ZONA STUDIAT 5.1. Generaliti

Din arboretele de parcurs cu rrituri pot rezulta cantiti importante de mas lemnoas, motiv pentru care este important de cunoscut modul n care se realizeaz colectarea lemnului. Pn n prezent, n condiiile rii noastre, operaia de adunat a masei lemnoase provenite din astfel de lucrri s-a realizat preponderent prin folosirea de mijloace nemecanizate, n spe atelaje. Folosirea atelajelor la adunatul masei lemnoase conduce la fragmentarea liniilor tehnologice, fapt ce duce la reducerea productivitii muncii i la ealonarea lucrrilor din parchete pe perioade mai ndelungate ca rezultat a operaiilor efectuate cu mijloace nemecanizate. Evolutiv, tractoarele de mici dimensiuni prezentate au aprut n succesiunea FORCAT 2000 FORCAT 36D (varianta Diesel) i FORESTER 44TD, care este n stadiul de prototip, fiind prevzut a fi lansat pe pia la sfritul anului 2010 sau cel trziu la nceputul anului 2011. Toate variantele constructive pot s fie echipate cu remorci i brae hidraulice de ncrcare, transformndu-se astfel n tractoare de tip forwarder. 5.2. Prototipul FORESTER 44TD. Caracteristici tehnice i tehnologia de lucru

Tractorul de mici dimensiuni FORESTER 44TD (figura nr. 5.1) este ultima apariie evolutiv fiind un concept adaptat de producie romneasc bazat pe caracterisiticile tehnice preluate de la modelele FORCAT 2000 i FORCAT 36D. n condiiile prezente acesta este n stadiul de prototip i a fost testat n lucrrile de exploatare n diverse variante de succesiune a operaiilor aferente procesului de colectare a lemnului, att n arborete unde grupa de specii predominat este reprezentat de ctre foioase ct i n arboretele de rinoase i amestecuri, parcurse cu tieri din care rezult produse secundare (rrituri), produse principale sau produse accidentale.

Adrian Vasile RUS

37

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.1 Tractorul de dimensiuni reduse FORESTER 44TD (The reduced dimensions tractor FORESTER 44TD)

Adrian Vasile RUS

38

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 5.1 Caracteristici tehnice pentru tactorul FORESTER 44TD n mod de lucru skidder (Technical characteristics for the FORESTER 44TD tractor working as skidder)

Pentru lucrul ca tractor de tip forwarder, FORESTER 44TD poate fi echipat cu diferite tipuri de remorci, acestea fiind realizate de ctre partea canadian la diferite caracteristici de gabarit (figura nr. 5.2).

Adrian Vasile RUS

39

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.2 Remorci pentru adaptare tractor ca forwarder BERFOR LT (Trailers for adaptation as forwarder BERFOR LT) Capabilitatea tractorului FORESTER 44TD de a lucra att ca tractor de tip skidder, ct i ca tractor de tip forwarder conduce la posibiliti de dezvoltare de sisteme tehnologice specifice, care implic fie linii tehnologice unice, fie linii tehnologice fragmentate, n raport cu mijloacele de colectare a lemnului specifice care opereaz concomitent cu tractorul FORESTER 44TD. Astfel, acest prototip poate s fie utilizat n cadrul mai multor sisteme tehnologice.

Adrian Vasile RUS 5.3.

40

Rezumatul tezei de doctorat

Metoda de cercetare aplicat la experimentarea tractorului FORESTER 44TD

Productivitatea muncii la operaiile de colectare a lemnului este reglementat prin indicatori specifici cum ar fi norma de producie i norma de timp care fac obiectul normelor de munc. Studiile de normare a muncii sunt studii complexe care folosesc metodologii caracteristice de determinare att a normelor de timp aferente pe operaii componente ale proceselor de producie, ct i a normelor de producie pe utilaj i pe muncitor. Norma de producie se exprim n uniti naturale de producie sau de lucrare (m3, mst, buci etc.) pe unitatea de timp-om sau pe unitatea de timp-echip (or-om, or-echip, schimb-om, schimb-echip etc.), iar norma de timp, n mod invers, n uniti de timp-om sau uniti de timp-echip pe unitatea natural de producie sau de lucrare. Ambele norme au n vedere un executant cu calificarea necesar, care lucreaz ntr-un ritm normal i cu o intensitate normal. ntre norma de timp i norma de producie exist relaia funcional:

Nt
n care: Nt - norma de timp; Np - norma de producie;

T Np

(5.3.1)

T - timpul de munc considerat, n mod curent, durata schimbului de munc, exprimat n aceleai uniti de timp ca i cele dou norme. La operaiile executate cu un utilaj se disting dou norme de producie i anume: norma de producie pe utilaj (Npu), care reprezint randamentul productiv normat al utilajului, fiind n acelai timp i productivitatea normat a echipei de deservire a utilajului; norma de producie pe muncitor (Npm), calculat cu relaia:

N pm
n care:

N pu Fm

(5.3.2)

Fm - numrul de muncitori din formaia de munc (echipa) ce deservete utilajul. n cazul lucrrilor de exploatare a lemnului, norma de producie pe utilaj (Npu) se exprim n m3/8ore-utilaj sau mst/8ore-utilaj, iar norma de producie pe muncitor (Npm), n m3/8ore-om sau mst/8ore-om. Norma de timp include totalitatea timpului productiv al executantului, precum i timpul de ntreruperi reglementate, aceti timpi constituind timpul normat. Timpul de munc neproductiv i cel de ntreruperi nereglementate nu se includ n norma de timp, aceti timpi alctuind timpul nenormat.

Adrian Vasile RUS

41

Rezumatul tezei de doctorat

n mod curent, stabilirea normelor de timp se realizeaz prin cercetarea analitic a consumului de timp de munc, care const n defalcarea procesului de munc n elemente componente, analizarea critic a acestora pe baza unui studiu de metod i efectuarea de msurtori directe asupra activitii executanilor i asupra regimurilor de funcionare a utilajului. Efectuarea msurtorilor de timp se desfoar dup procedee specifice, cum sunt cronometrarea, la timpul operativ, iar pentru restul categoriilor de timp, dup caz, fotografierea, fotocronometrarea, observaii instantanee i altele. Determinarea normelor de timp este o operaie de natur statistic care presupune cronometrarea timpilor efectivi de munc prin mprirea operaiilor n faze iar a fazelor, la rndul lor, n treceri. Determinrile se efectueaz prin luarea n considerare a tuturor factorilor de influen implicai n productivitatea muncii, prin categorisirea acestora i efectuarea de nregistrri pe categorii specifice fiecrui factor. Factorii de influen privind determinarea productivitii la operaiile aferente procesului de colectare a lemnului sunt reprezentai de ctre: distana pe care se deplaseaz lemnul n cadrul unei operaii, panta terenului pe care se deplaseaz lemnul, volumul arborelui mediu i specia sau grupa de specii. Alturi de aceti factori mai pot fi luai n considerare i ali factori cum ar fi prezena sau absena stratului de zpad, condiiile de umiditate, rugozitatea solului, conditiile de desime ale arboretului, calificarea muncitorilor i factori privind modul de remunerare a acestora. nregistrrile privind productivitatea muncii trebuie, realizate de asemenea, n condiiile unui lucru la intensitate medie efectuat cu continuitate n cadrul fiecrei faze ce intr n componena unei operaii. Ca metode de nregistrare a timpilor de munc se pot utiliza cronometrrile i filmrile iar determinarea cantitativ a produselor efectuate se nregistreaz prin msurtori adecvate (cubaje). Ceilali factori de influen se pot determina prin msurtori i observaii. n ceea ce privete factorii urmrii n experimentarea tractorului de mici dimensiuni FORESTER 44TD, precum i modul de cuantificare i determinare al acestora, se prezint tableul nr. 5.2 pe categorii de factori, uniti de msur, mod de nregistrare i metodologie utilizat. n cazul operaiei de adunat, tehnica de lucru aplicat n parchete a presupus fie utilizarea procedeului ciochinarelor, fie utilizarea procedeului de adunat pies cu pies. Din acest motiv, cronometrarea timpilor operaionali pe faze i determinrile cantitative au devenit greoaie, motiv pentru care s-a recurs la o nregistrare global a timpului de munc productiv i determinarea cantitativ a sarcinilor dup realizarea operaiei de adunat a materialului lemnos. Pentru operaiile de scos apropiat s-au determinat timpii operativi privind fazele specifice acestor operaii. De asemenea, n situaia n care prototipul a fost utilizat la colectarea integral a masei lemnoase sau doar la adunat i scos, productivitile i timpii operativi au fost determinai pe ansamblul procesului, respectiv grupei de operaii efectuate.

Adrian Vasile RUS

42

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 5.2 Factori de influen studiai i modul de determinare cuantificare a acestora (Studied influence factors and the way of determination and quantification)
Factor studiat Grupa de specii Unitate de msur Mod de observare - determinare Observare Determinarea lungimii de desfurare a cablului de pe tambur sau determinarea lungimii reale de deplasare a lemnului pe trasee de scos - apropiat Cronometrare Tehnici de cubaj Preluare din actele de punere n valoare Observaii S-a studiat grupa de specii: foioase, specia: fag; Cablul de pe troliu a fost marcat cu vopsea din metru n metru; Distanele de scos apropiat s-au determinat cu tehnic de poziionare; Cronometrare cu cronometru electronic, cu posibilitatea ntreruperii cronometrrii; Folosirea de fie de preluare a caracteristicilor dimensionale a pieselor de lemn; Pentru parchete de parcurs cu rrituri s-a preluat volumul arborelui mediu privind arborii de extras rezultat din inventarierea silvic;

Distana de deplasare

metri

Timpul Cantitatea operat Volumul arborelui mediu

ore m
3

m /fir

n ceea ce privete modul de preluare a datelor se poate meniona faptul c pentru studiul operaiei de adunat s-au nregistrat date pe categorii de volume ale arborelui mediu i categorii de distane de adunat. Sau luat n considerare categoriile de <0,1 m3/fir, 0,1 0,3 m3/fir i 0,3 0,5 m3/fir n cazul volumului arborelui mediu, iar categoriile de distane de adunat au fost <20m i 20 40 m. n cazul operaiilor de scos i apropiat, prin ncrcarea la capacitate a utilajului, s-au considerat aceleai categorii pentru volumul arborelui mediu, iar pentru distanele de deplasare s-au studiat intervale ntre 100 i 500 m cu pas de 100 m. Cronometrrile s-au realizat pentru dou situaii: tractor FORESTER 44TD n poziie de adunat material lemnos i tractor FORESTER 44TD n poziie de scos sau apropiat. Pentru situaiile n care tractorul a fost testat n poziie de adunat s-au luat n considerare i categorii de pant pentru care s-au realizat cronometrri pentru operaia de adunat, nregistrndu-se cte zece msurtori pe categorii de distan de adunat i categorii de volume ale arborilor medii. S-au preluat de asemenea date referitoare la volumele pieselor deoarece n cazul operaiei de adunat s-a folosit majoritar procedeul ciochinarelor, grupndu-se mai multe piese pentru realizarea adunatului n condiii de eficien a productivitii. Formaia de munc testat a cuprins un operator utilaj, un fasonator mecanic i un legtor. n cazul operaiei de scos sau apropiat, s-a urmrit n principal ncrcarea la capacitate a tractorului, corelat cu numrul de piese pe care acesta poate s le lege i s le transporte semisuspendat la o curs. n cazul volumelor pe fir mici (<0,1 m3/fir) sarcinile transportate au fost n jurul mediei de 1 m3/ curs, legndu-se la tractor un numr de 10...20 piese. Pentru volume ale arborelui mediu cuprinse n categoria 0,1...0,3 m3/fir, sarcinile deplasate la o curs au fost de ordinul a 2 m3, legndu-se la tractor un numr de 7...20 piese. n sfrit, n cazul volumelor pe fir de 0,3...0,5 m3/fir, sarcinile deplasate la o curs au fost n jurul a 3 m3, legndu-se la tractor un numr de 6...10 piese. Tractorul FORESTER 44TD a fost testat i n cadrul sistemului adunat scos sau adunat apropiat, caz n care s-au nregistrat productiviti mai mici dect n cazul folosirii stricte la o singur operaie. Totui, n ansamblu, productivitile nregistrate la colectarea integral cu acest tractor sau la adunat scos sunt bune, acestea fiind susinute i de costuri de ntreinere funcionare mici.

Adrian Vasile RUS

43

Rezumatul tezei de doctorat

Timpii realizai la nivel de operaii ct i cei globali realizai n cadrul sistemelor adunat scos i adunat apropiat au avut n vedere utilizarea unei formaii de munc alctuit din 3 oameni, un operator utilaj, un fasonator mecanic i un legtor. Se poate meniona c i n cazul sistemelor adunat scos i adunat apropiat s-a utilizat preponderent procedeul ciochinarelor pentru legarea sarcinilor n cazul operaiei de adunat. 5.4. Rezultatele experimentrilor 5.4.1. Locul experimentrilor

Experimentrile privind productivitatea muncii la tractorul de mici dimensiuni FORESTER 44TD au fost conduse n anul 2009, n condiii similare de arboret cu cele din zona studiat, ntr-un numr de 10 parchete n care s-a realizat exploatarea lemnului provenit din rrituri. Lucrrile de cronometrare nregistrare i determinare cantitativ a volumelor operate s-au efectuat pe operaii, dar i global (n cazul implementrii colectrii integrale cu tractorul FORESTER 44TD), pe numr de nregistrri n care s-au cronometrat timpii operativi i timpii de ntreruperi reglementate. 5.4.2. Rezultatele experimentrilor privind productivitatea muncii la operaia de adunat a materialului lemnos

Operaia de adunat a materialului lemnos reprezint operaia de tras prin trre a lemnului de la locul n care acesta se afl iniial (dup recoltare) pn n spatele tractorului, asigurndu-se astfel formarea sarcinii de scos sau apropiat. Fazele care intr n componena operaiei de adunat sunt urmtoarele: Poziionarea tractorului cu spatele spre direcia de adunat; Asigurarea stabilitii tractorului prin fixarea la sol a lamei sau a sapei scut; Desfurarea cablului de pe tamburul troliului i aducerea crligului de sarcin la piesa sau piesele de adunat; Legarea sarcinii; Trasul mecanic al sarcinii; Dezlegarea sarcinii. Pentru determinarea randamentelor privind operaia de adunat a materialului lemnos cu tractorul FORESTER 44TD s-a procedat la cronometrarea timpilor necesari realizrii operaiei prin luarea n considerare a caracteristicilor masei lemnoase (volumul arborelui mediu), a numrului de piese deplasate, a sarcinii la o curs, a distanelor de deplasare i a conditiilor de pant. Rezultatele privind timpii medii realizai la adunatul masei lemnoase cu tractorul experimentat sunt prezentai n cadrul tabelului nr. 5.3.

Adrian Vasile RUS

44

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 5.3 Timpi medii nregistrai la adunat n funcie de distane de adunat, pant i volumul arborelui mediu (Average recorded times for skidding opperation in function of the skidding distance, slope and the average tree volume) Volumul arborelui mediu, mc/fir Operatia Panta, % Distanta de adunat, m <0,1 mc/fir NT (ore-utilaj/mc) <10% Adunat trunchiuri si catarge 10-20% 20-40% MEDIA <20 20 - 40 <20 20 - 40 <20 20 - 40 <20 20 - 40 0,15 0,19 0,16 0,20 0,17 0,21 0,16 0,20 0.1-0,3 mc/fir NT (ore-utilaj/mc) 0,08 0,10 0,09 0,11 0,10 0,12 0,09 0,11 0.3-0.5 mc/fir NT (ore-utilaj/mc) 0,07 0,09 0,08 0,10 0,09 0,11 0,08 0,10

Analiznd tabelul nr. 5.3 se constat c timpii realizai pe m3/ mas lemnoas n cadrul operaiei de adunat difer n limite destul de largi n raport cu factorii care au fost luai n considerare la efectuarea nregistrrilor. n general, panta intervine ca factor ce majoreaz timpii de lucru, alturi de distana pe care se realizeaz trasul sarcinilor i numrul de piese legate pentru realizarea unei sarcini de adunat. n raport cu volumele pe piese, n carul fazei de legare a sarcinilor respectiv tras mecanic i dezlegare a sarcinilor timpii nregistrai depind n mare msur de numrul de piese legate. n general, odat cu creterea volumelor pe pies, numrul pieselor legate i deplasate scade, acest lucru fiind o consecin a tehnicii de lucru practicate cu acest mijloc de colectare a lemnului. De asemenea, s-a recurs la legarea unui numr mai mare de piese doar n cazul distanelor mai mici i pentru volume ale arborelui mediu de sub 0,1 m3/ fir, iar odat cu creterea distanelor de adunat i a volumelor arborelui mediu, numrul de piese legate s-a redus, att datorit amplasrii arborilor recoltai n zonele de tras ct i datorit faptului c s-a ncercat o evitare a prejudicierii arborilor pe picior n arboretele mai dese parcurse cu prima rritur. Dac se studiaz timpii realizai la adunatul masei lemnoase pe diferite distane i n diverse condiii de pant i de numr a pieselor cuprinse ntr-o sarcin de adunat se constat c acetia sunt neuniformi. Acest lucru se datoreaz, pe lng influena factorilor menionai i timpului suplimentar care se consum cu dirijarea sarcinilor cauzat de nenscrierea acesteia pe culoarele de adunat (culoarele dintre arbori). Considernd valorile medii pe grupe de pant i categorii de volume ale arborelui mediu, n figura nr. 5.3 se prezint o distribuie a timpilor nregistrai cu luarea n considerare a factorilor studiai. Factorii pant (p) i distan de adunat pe categorii (d) sunt plasai pe curbe notate corespunztor n raport cu timpii medii nregistrai pe categorii de volume ale arborelui mediu.

Adrian Vasile RUS

45

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.3 Distribuia timpilor medii nregistrai la adunat n raport cu factorii de influen studiai (The distribution of the average recorded times for skidding in rapport with the influence factors) Dac se ine seama de condiii medii privind pantele i distanele de adunat, realizndu-se astfel distribuii ale timpilor nregistrai n raport cu aceti doi factori pe categorii de volume ale arborilor medii, curbele timpilor i parametrii ecuaiilor de regresie sunt reprezentate grafic (figura nr. 5.4) unde curbele experimentale s-au ajustat dup curbe de putere. Variabila y reprezint timpii de pe curba teoretic iar variabila x reprezint volumul arborelui mediu (axa x). Cu R2 s-a notat coeficientul de determinaie, care indic modul de apropiere a curbei experimentale de curba teortic. Valorile apropiate de 0,9 indic faptul c curbele experimentale pot fi asimilate ntr-o proporie de aproximativ 90% cu curbele teoretice.

Adrian Vasile RUS

46

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.4 Timpi medii pentru distane de adunat (albastru curba experimental; negru curba teoretic) (Average times for skidding distances (blue experimental curve; black theoretical curve)) n conformitate cu datele expuse mai sus, se pot extrage date noi privind productivitile nregistrate de ctre acest utilaj la operaia de adunat a materialului lemnos. Astfel, n tez se prezint timpii realizai pe volume ale arborelui mediu, randamentele teoretice ale utilajului, productivitile pe utilaj i pe muncitor, difereniat pe categorii de condiii de pant i distane de adunat, iar n final (tabelul nr. 5.4) se prezint aceiai indicatori pentru condiii medii de pant i de distan de adunat. Tabelul nr. 5.4 Productiviti i timpi pentru condiii medii
v.a.m. [mc/fir] timpi [ore/mc] Randament utilaj [mc/ora] Productivitate utilaj [mc/8ore-utilaj] Productivitate pe muncitor [mc/8 ore muncitor] 0,05 0,16 6,10 48,80 16,27 0,10 0,13 7,67 61,34 20,45 0,15 0,11 8,77 70,12 23,37 0,20 0,10 9,64 77,11 25,70 0,25 0,10 10,38 83,00 27,67 0,30 0,09 11,02 88,15 29,38 0,35 0,09 11,59 92,75 30,92 0,40 0,08 12,12 96,93 32,31 0,45 0,08 12,60 100,77 33,59 0,50 0,08 13,04 104,33 34,78

Prin luarea n considerare a unor valori medii pentru productivitile i timpii realizai pe utilaj i pe muncitor, se pot ntocmi normative de producie pentru prototipul de tractor utilizat. Astfel, n tabelul nr. 5.5 se prezint principalii indicatori ai productivitii muncii prin compararea acestora cu normele de producie existente pentru utilajul TAF 650. Structurarea pe categorii de distan i categorii de volume ale arborelui mediu a luat n considerare faptul c pentru volume ale aborelui mediu mai mari de 0,5 mc/fir utilajul FORESTER 44TD nu a fost testat.

Adrian Vasile RUS

47

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 5.5 Norme de timp i producie pentru utilajul FORESTER 44 TD n comparaie cu utilajul TAF 650
v.a.m. foioase [mc/fir] N.T. [ore-utilaj/mc] Productivitate utilaj [mc/8ore-utilaj] Productivitate pe muncitor [mc/8 ore - muncitor] Distane <20m FORESTER 44TD* <0.140 0,141-0.500 0,12 0,08 66,67 22,22 100,00 33,33 Distane <15m TAF 650** <0.140 0,141-0.700 0,22 0,18 73,68 36,84 91,04 45,52 Distane ntre 20-40m FORESTER 44TD* <0.140 0,141-0.500 0,15 0,10 53,33 17,78 80,00 26,66 Distane ntre 16-50m TAF 650** <0.140 0,141-0.700 0,24 0,21 67,94 32,97 77,96 38,98

*Formaia de munc cuprinde un operator tractor (tractorist) i doi muncitori; **Formaia de munc cuprinde un tractorist i un muncitor. Comparnd productivitile realizate de cele dou utilaje se constat faptul c prototipul studiat d randamente comparabile cu utilajul TAF 650 pentru condiii de distan mai mici de 20 m (media de 17,6 m), realiznd productiviti cu circa 10% mai mici pentru volume ale arborelui mediu de sub 0,14 mc/fir i cu circa 9% mai mari pentru volume ale arborelui mediu cuprinse ntre 0,141-0,500 mc/fir. n cel de-al doilea caz trebuie avut n vedere faptul c utilajul TAF 650 realizeaz productiviti de 91,04 mc/ 8 ore pentru o categorie mai ampl de volume ale arborelui mediu. Comparativ cu utilajul TAF 650, alturi de indicatorii de productivitate menionai, se mai poate meniona faptul c utilajul testat ptrunde uor printre arborii remaneni n condiii de aplicare a rriturilor, necesitnd culoare reduse pentru lucru i acces. Drumurile de acces pot s fie amenajate sumar urmnd ca traseele de apropiat sau scos s fie amenajate la standarde mai bune (terasare). 5.4.3. Rezultatele experimentrilor privind productivitatea muncii la operaiile de scos i apropiat a materialului lemnos

Apropiatul masei lemnoase cu tractorul este operaia prin care se realizeaz deplasarea lemnului n poziie semisuspendat (tractoare skidder) sau suspendat (tractoare forwarder), pe trasee de colectare, de la locul de adunare a sarcinilor pn la platforma primar. n cazul colectrii fragmentate operaia poate s capete caracter de scos, lemnul fiind deplasat de la locul de adunat pn la un alt mijloc care realizeaz operaia de apropiat, operaia de scos desfurndu-se n aceleai condiii ca i operaia de apropiat. Fazele operaiei de apropiat (scos) cu tractoare de tip skidder sunt: Legarea sarcinii i semisuspendarea acesteia la captul din fa; Cursa n plin; Dezlegarea sarcinii la platforma primar; Cursa n gol spre locul de preluare a unei noi sarcini. Operaia de apropiat a materialului lemnos cu tractorul FORESTER 44TD a fost studiat pe categorii de distan de deplasare, urmrindu-se n principal ncrcarea la capacitate a tractorului, prin formarea de sarcini corelate ca mrime (numr de piese) cu capacitatea de legare semisuspendare a tractorului. Au rezultat astfel sarcini cu mrimi de circa 1 mc pentru volume ale arborelui mediu de sub 0,1 mc/fir, circa 2 mc pentru volume ale arborelui mediu de 0,1...0,3 mc/fir i sarcini de circa 3 mc pentru volume ale arborelui mediu cuprinse ntre 0,3...0,5 mc/fir.

Adrian Vasile RUS

48

Rezumatul tezei de doctorat

Cronometrrile i determinrile volumelor deplasate au fost realizate pe categorii de distane de deplasare, pentru fiecare categorie de distane prelundu-se cte 5 nregistrri n funcie de categoria de volume ale arborelui mediu. Categoriile de volume ale arborelui mediu studiate au fost <0,1 mc/fir, 0,1...0,3 mc/fir i 0,3...0,5 mc/fir. Datele preluate au fost nregistrate n tabele specifice urmrindu-se numrul de nregistrri, distana de deplasare a sarcinii determinat prin msurare cu ruleta, volumul sarcinii deplasate determinat nainte de legarea sarcinii (realizat n funcie de numrul de piese deplasate), timpul realizat pe un ciclu de apropiat a masei lemnoase i timpul aferent pe metru cub de mas lemnoas deplasat. n cadrul tabelului nr. 5.6 se prezint datele referitoare la nregistrrile medii realizate. Tabelul nr. 5.6 - Timpi medii nregistrai la scos - apropiat pe categorii de distane i n funcie de volumul arborelui mediu (Average times recorded to the hauling opperation on distance categories and in function of the average tree volume) Volumul arborelui mediu, mc/fir <0,1 mc/fir 0.1-0,3 mc/fir 0.3-0.5 mc/fir NT NT NT (ore-utilaj/mc) Apropiat trunchiuri si catarge <100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 258,44 253,20 250,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,28 X X (ore-utilaj/mc) 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 X 0,11 X (ore-utilaj/mc) 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 X X 0,10

Operatia

Categoria de distane, m

MEDIA

Deplasarea sarcinilor n cadrul operaiei de apropiat a presupus existena unor drumuri de tractor amenajate cu limi suficiente pentru ncadrarea sarcinilor pe aceste trasee. De asemenea, proiectantul utilajului a urmrit ncrcarea acestuia la capacitate mai ales prin legare unui numr ct mai mare de piese n vederea deplasrii acestora n cadrul operaiei de apropiat. n figura nr. 5.5 se prezint randamentele realizate pentru diferite mrimi ale sarcinilor deplasate n cadrul operaiei de apropiat a materialului lemnos. Sarcinile medii luate n considerare au fost de 1, 2 respectiv 3 mc/sarcin. Randamentele orare s-au obinut prin luarea n calcul a timpilor medii obinui pentru fiecare categorie de distane i a unor cicluri complete.

Adrian Vasile RUS

49

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.5 Reprezentarea grafic a randamentelor obinute la apropiat cu tractor FORESTER 44TD n funcie de mrimea sarcinii i distana medie de apropiat (Graphical representation of the outputs obtained to the hauling operation with FORESTER 44TD tractor in function of the load weight and the average hauling distance) Randamentele utilajului n poziie de apropiat pe categorii de distan de apropiat se pot asimila cu curbe teoretice de tip polinomial, n acest caz asimilarea cu curbe teoretice fiind mult mai precis fa de operaia de adunat datorit faptului c structura operaiei este mai simpl i factorii implicai n calcul sunt mai redui ca numr. Pentru volumele medii ale sarcinilor studiate, n figurile nr. 5.6 5.8 se prezint att curbele obinute n urma experimentelor ct i curbele teoretice de tip polinomial, alturi de ecuaiile de regresie obinute pentru valorile studiate. Variabila x reprezint distana de apropiat iar variabila y reprezint randamentul obinut n raport cu variabila x. Factorul de determinaie apropiat de valoare 1 indic faptul c curba de frecven este apropiat de cea teoretic de tip polinomial. Dac se au n vedere timpii realizai pentru operaia de apropiat a masei lemnoase, atunci pot fi construite de asemenea grafice de distribuie n vederea asimilrii datelor experimentale cu cele de tip teoretic. n figurile nr. 5.9 5.11 se prezint distribuia de frecven a timpilor realizai n raport cu distana de apropiat, variabila x reprezentnd de asemenea distana de apropiat iar variabila y reprezentnd timpii realizai pe ciclu. Curbele experimentale au fost ajustate dup curbe teoretice de tip polinomial, dar acestea se reduc de fapt la distribuii teoretice de tip liniar. Coeficienii de determinaie egali n acest caz cu 1 indic faptul c curbele experimentale se suprapun peste cele teoretice.

Adrian Vasile RUS

50

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.6 Randamente obtinute pe categorii de distan de apropiat pentru volume ale sarcinilor de 1 mc (albastru curba experimental; negru curba teoretic) (Obtained outputs on hauling distance categories for loads of 1 cubic meter ( blue experimental curve; black theoretical curve))

Figura nr. 5.7 Randamente obtinute pe categorii de distan de apropiat pentru volume ale sarcinilor de 2 mc (albastru curba experimental; negru curba teoretic) (Obtained outputs on hauling distance categories for loads of 2 cubic meter ( blue experimental curve; black theoretical curve))

Adrian Vasile RUS

51

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.8 Randamente obtinute pe categorii de distan de apropiat pentru volume ale sarcinilor de 3 mc (albastru curba experimental; negru curba teoretic) (Obtained outputs on hauling distance categories for loads of 3 cubic meter ( blue experimental curve; black theoretical curve))

Figura nr. 5.9 Timpi obinui pe categorii de distan de apropiat pentru volume ale sarcinilor de 1 mc (albastru curba experimental; negru curba teoretic) (Obtained times on hauling distance categories for loads of 1 cubic meter ( blue experimental curve; black theoretical curve))

Adrian Vasile RUS

52

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 5.10 Timpi obinui pe categorii de distan de apropiat pentru volume ale sarcinilor de 2 mc (albastru curba experimental; negru curba teoretic) (Obtained times on hauling distance categories for loads of 2 cubic meter ( blue experimental curve; black theoretical curve))

Figura nr. 5.11 Timpi obinui pe categorii de distan de apropiat pentru volume ale sarcinilor de 3 mc (albastru curba experimental; negru curba teoretic) (Obtained times on hauling distance categories for loads of 3 cubic meter ( blue experimental curve; black theoretical curve)) Datele reprezentate grafic n figurile nr. 5.6 - 5.11 sunt redate i tabelar n cadrul tabelului nr. 5.7, prezentat n cele ce urmeaz:

Adrian Vasile RUS

53

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 5.7 Timpi i randamente realizate pe categorii de distane de apropiat (Realized times and outputs on hauling distances categories)
Distanta de apropiat Volum sarcina [mc] aprox. 1 mc (v.a.m. <0,1 mc/fir) aprox. 2 mc (v.a.m. 0,1...0,3 mc/fir) aprox. 3 mc (v.a.m. 0,3...0,5 mc/fir) Timpi i randamente timp mediu realizat [ore/mc] randament [mc/ora] timp mediu realizat [ore/mc] randament [mc/ora] timp mediu realizat [ore/mc] randament [mc/ora] 100 0,20 5,00 0,07 14,29 0,06 16,67 200 0,24 4,17 0,09 11,11 0,08 12,50 300 0,28 3,57 0,11 9,09 0,10 10,00 400 0,32 3,13 0,13 7,69 0,12 8,33 500 0,36 2,78 0,15 6,67 0,14 7,14

Datele prezentate n tabelul nr. 5.7 au fost nregistrate n condiii care difer sub aspectul volumului arborelui mediu. n cazul operaiei de apropiat, volumul arborelui mediu nu mai influeneaz ntr-o msur att de mare timpul de realizare a unui ciclu, fiind mult mai concludente datele referitoare la randamentele realizate. Totui arborii cu volume pe fir mai mici pot s influeneze mrimea sarcinii de apropiat prin ajungerea la limita de capacitate a utilajului n ceea ce privete numrul de piese care pot fi legate i semisuspendate n vederea deplasrii. 5.4.4. Rezultatele experimentrilor privind productivitatea muncii pentru linii unice de colectare cu tractorul FORESTER 44TD

Prototipul FORESTER 44TD a fost utilizat i n cazul unor linii de colectare unice unde a realizat att operaia de adunat ct i cea de apropiat a materialului lemnos. n cadrul acestor sisteme de colectare, utilajul a fost deservit de asemenea de o formaie de munc compus din 3 oameni, un operator utilaj, un fasonator mecanic i un legtor. Analizat global, n cadrul unei linii tehnologice unice, utilajul d randamente puin mai sczute comparativ cu utilizarea sa individual fie la adunat fie la apropiat. Totui, randamentele i productivitile nregistrate sunt nsemnate, acestea fundamentnd folosirea utilajului n arboretele de parcurs cu rrituri, atunci cnd distanele de colectare globale (adunat+apropiat) nu depesc 500 de metri. n conformitate cu cele expuse mai sus, n cadrul tabelului nr. 5.8 se prezint productivitile realizate de ctre utilaj n raport cu diferite distane de colectare (adunat pe distane de pn la 20m, adunat pe distane de pn la 40m, apropiat pe distane de pn la 250m i apropiat pe distane de pn la 500m). De asemenea, n tabelul nr. 5.9 se prezint timpii medii realizai pe utilaj n sistem adunat scos sau adunat apropiat. Datele provin i din alte zone fitogeografice dect cea studiat, motiv pentru care au devenit disponibile i date referitoare la timpii i productivitile realizate pentru rinoase n cazul utilizrii tractorului n acest sistem. Ca metod de investigare s-a utilizat cronometrarea timpului efectiv de lucru i determinarea cantitativ a masei lemnoase realizat ntr-o zi de lucru (8 ore).

Adrian Vasile RUS

54

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 5.8 Productiviti realizate n sistem adunat scos sau adunat apropiat valori medii (Realized productivities in integral logging average values)
Operatia Distanta de scos-apropiat Distanta de adunat [m] 20 40 60 20 40 60 Productiviti realizate [mc/8 ore utilaj] Foioase Rasinoase 0.1-0,3 0.3-0.5 <0,1 0.1-0,3 mc/fir mc/fir mc/fir mc/fir 42 39 34 38 35 30 47 42 38 42 38 34 23 20 18 20 17 15 45 40 35 41 37 32

<0,1 mc/fir 20 18 15 17 15 13

0.3-0.5 mc/fir 50 45 40 44 40 37

Adunat, scos, apropiat trunchiuri i catarge

<250

251-500

Tabelul nr. 5.9 - Timpi realizai n sistem adunat scos sau adunat apropiat valori medii (Realized times in integral logging average values)
Operatia Distanta de scos-apropiat Distanta de adunat <0,1 mc/fir Adunat, scos, apropiat trunchiuri si catarge <250 20 40 60 20 40 60 0,40 0,44 0,53 0,48 0,52 0,61 Timpi realizai [ore-utilaj/mc] Foioase 0.1-0,3 mc/fir 0,19 0,21 0,24 0,21 0,23 0,26 0.3-0.5 mc/fir 0,17 0,19 0,21 0,19 0,21 0,23 <0,1 mc/fir 0,35 0,40 0,44 0,42 0,47 0,51 Rasinoase 0.1-0,3 mc/fir 0,18 0,20 0,23 0,20 0,22 0,25 0.3-0.5 mc/fir 0,16 0,18 0,20 0,18 0,20 0,22

251-500

5.4.5.

Trasee de colectare n arborete pentru tractorul FORESTER 44TD

Datorit dimensiunilor sale foarte mici, FORESTER 44TD poate ptrunde foarte uor prin culoarele care exist ntre arbori n mod natural i nu necesit trasee special amenajate (executate prin lucrri terasiere). Doar n cazuri speciale, atunci cnd declivitile transversale sunt foarte mari, sunt necesare amenajri sumare pentru realizarea unei platforme relativ orizontale pentru meninerea sarcinilor pe traseul de scos sau apropiat ct i pentru asigurarea stabilitii tractorului. n cazul ptrunderii printre arbori, manevrabilitatea tractorului este foarte ridicat datorit posibilitii acestuia de a realiza o ntoarcere complet pe loc prin manevrarea n sens invers a enilelor cu care este echipat. Protejarea solului mpotriva scalprii este asigurat de presiunile la sol foarte mici pe care acest utilaj le exercit (circa 160 g/ cm2). Presiunile mici exercitate la sol sunt asigurate de greutatea redus i suprafaa de contact mare a enilelor. n ceea ce privete suprafaa de contact, aceasta permite traversarea locurilor mltinoase ct i lucrul n condiii de strat de zpad. n ceea ce privete adunatul materialului lemnos, acest utilaj poate realiza aceast operaie pn la distane de 40m deoarece lungimea cablului nfurat pe tambur nu permite distane mai lungi (lungime de 40 m). Totui, prin prelungirea cablului sau prin utilizarea ciochinarelor aceast distan poate fi majorat n anumite cazuri. Numrul pieselor adunate n cadrul unui ciclu de lucru variaz n raport cu poziia pieselor recoltate pe suprafaa de adunat i cu volumele pe fir pe care aceste piese le prezint. n cadrul experimentrii

Adrian Vasile RUS

55

Rezumatul tezei de doctorat

acestui tractor s-a reuit n cazuri destul de frecvente legarea a cte 10 piese pentru realizarea unui singur ciclu de adunat, volumele acestora fiind n general mici (circa 0,05 0,07 mc/fir). n ceea ce privete operaia de scos sau de apropiat a materialului lemnos, timpii realizai n cadrul unor cicluri complete pentru astfel de operaii variaz n primul rnd cu lungimea traseului de deplasare a masei lemnoase, iar mai apoi, ntr-o proporie mai sczut cu mrimea sarcinii deplasate. Aceti timpi sunt destul de neuniformi datorit faptului c pe trasee s-au ntlnit diverse condiii de pant. Tractorul d rezultate destul de bune pentru distane de scos sau apropiat de pn la 500 metri. Deoarece a fost testat n condiii diferite de arboret (volume ale arborelui mediu) de pant (diferite parchete) i de sarcin (1, 2 i 3 mc/sarcin) timpii medii realizai la un ciclu sunt neuniformi pentru aceeai categorie de distane. Spre exemplu, n primul caz, unde sarcinile deplasate au fost de circa 1 mc/sarcin timpul mediu nregistrat pentru un ciclu are valoarea de 0,28 ore/mc (pentru distane de scos sau apropiat de 300 m), n cel de-al doilea caz (sarcin de circa 2 mc), timpul mediu realizat pe ciclu a fost de 0,22 ore/mc (pentru distane de scos sau apropiat de 300 m), iar n cel de-al treilea caz (3mc/sarcin) timpul realizat a fost de 0,30 ore/mc. Acest lucru se datoreaz faptului c n primul caz pantele traseelor de apropiat au fost mai mari fapt ce a condus la prelungirea timpului din cadrul curselor n gol. n ultimele dou cazuri pantele traseelor au fost relativ similare, diferenele de timpi medii realizate pe cicluri fiind datorate sarcinilor mai mari transportate n ultimul caz. Productivitatea tractorului la operaia de scos sau apropiat scade seminficativ odat cu creterea distanei de deplasare a sarcinilor i cu panta traseului. De aceea este recomandabil folosirea acestuia pe distane de scos sau apropiat reduse (n general sub 500 m), n cazul apropiatului piesele ajungnd la platforma primar iar n cazul scosului piesele ajungnd la trasee de apropiat realizate la standarde adecvate circulrii tractoarelor de capacitate mai mare sau a altor utilaje (linii de funicular). Pantele traseelor de colectare cu tractorul FORESTER 44TD trebuie s fie de asemenea ct mai reduse, deoarece dei acesta nvinge pante de pn la 35 grade, este recomandabil ca pantele s fie ct mai reduse n cazul deplasrii sarcinilor mai mari. n ceea ce privete amenajarea traseelor de scos apropiat, acestea pot s fie reduse ca intensitate, lama cu care este dotat tractorul putnd s efectueze nivelri acolo unde este cazul. Pe platforma primar tractorul FORESTER 44TD este deosebit de util deoarece poate s realizeze foarte uor lucrrile de manipulare a lemnului n vederea formrii sarcinilor pentru ncrcat n mijloacele de transport auto. 5.4.6. Consumuri de carburani n cazul tractorului FORESTER 44TD

Referitor la consumul de carburani pentru tractorul FORESTER 44TD nu exist date certe prelevate n diferite condiii de lucru ale utilajului. Totui, din activitatea practic se pot desprinde cteva date orientative legate de consumurile nregistrate pentru anumite condiii de lucru. Astfel, pentru o partid de produse secundare rrituri, unde utilajul a operat la adunat material lemnos i apropiat pe distane de 100 120 m, n 5,5 ore efectiv lucrate de ctre utilaj s-a operat o mas lemnoas de 26 mc, cu o formaie de munc format din trei oameni, din care un tractorist i doi muncitori. Consumul de carburant n acest caz a fost de 17 litri, revenind un consum de circa 3,1 litri/or i 0,65 litri/mc.

Adrian Vasile RUS

56

Rezumatul tezei de doctorat

CAPITO LUL

REELE DE COLECTARE A LEMNULUI N RRITURI 6.1. Generaliti

Prin reea de colectare a lemnului se nelege totalitatea traseelor, instalaiilor sau amenajrilor din cuprinsul parchetului i din afara acestuia, care servesc ca suport fizic n deplasarea lemnului de la cioat la platform primar. Se deosebesc, astfel, reele de colectare a lemnului constituite din drumuri de atelaje, drumuri de tractor i linii de funicular. 6.2. Situaia actual

Situaia actual privind reelele de colectare a lemnului n zona studiat este o consecin direct a tehnologiilor de exploatare aplicate pn n prezent, reflectate de structura concret a operaiilor procesului de colectare, materializat n liniile de colectare aplicate. Pentru evidenierea condiiilor reprezentative privind dezvoltarea reelei de colectare cu tractoare s-a luat n considerare bazinetul considerat ca zon test (Izvorul Bilor-Borcut), unde s-au studiat reelele de colectare existente, folosindu-se ortofotoplanuri pe care s-au identificat drumurile de tractor executate n vederea exploatrii lemnului, att n tieri definitive ct i n rrituri. Lucrul cu ortofotoplanuri este facil deoarece acestea prezint o putere de rezolvare (rezoluie) suficient n vederea identificrii elementelor necesare. n bazinetul studiat, s-au identificat reele de colectare compuse din drumuri de tractor (figura nr. 6.1), funicularul nefiind utilizat pn n prezent n acest bazinet.

Adrian Vasile RUS

57

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 6.1 - Situaia reelelor de colectare identificate n cadrul bazinetului Izvorul Bilor-Borcut perspectiv tridimensional (The situation of the identified logging networks from the Izvorul Bilor Borcut basin Tridimensional perspective) Drumurile de tractor ce intr n componena reelei de colectare a lemnului sunt trasate cu caracter ascensional, fiind construite n vederea exploatrii lemnului provenit din tieri de regenerare sau lucrri de ngrijire. Drumurile de tractor identificate au fost reprezentate cu culoarea rou n cadrul figurii nr. 6.1. Una din situaiile ntlnite este redat n figura nr. 6.2.

Adrian Vasile RUS

58

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 6.2 - Reea de colectare constituit din drumuri de tractor n cadrul exploatrii lemnului provenit din tieri de regenerare (Tractor roads logging network in regeneration cuttings) Prezentarea vizual pentru reelele de colectare identificate nu este suficient, fiind necesar i descrierea caracteristicilor geometrice pentru drumurile de tractor identificate. Obinerea de informaii geometrice referitoare la drumurile de tractor identificate se poate realiza prin prelucrarea datelor spaiale n format tridimensional. n acest scop, pentru zonele studiate s-a utilizat un model digital S.R.T.M. cu rezoluie spaial de 3 arcsecunde. Prin utilizarea acestui model se pot obine date referitoare la caracteristicile geometrice ale reelei de drumuri de tractor prin extragerea informaiilor spaiale aferente unor profile reprezentate de drumurile de tractor. n acest scop este necesar o sistematizare a lucrrilor prin tronsonarea drumurilor de tractor i numerotarea adecvat a tronsoanelor respective. Pentru uurin n prezentarea datelor, reeaua de drumuri de tractor identificat a fost mprit n trei zone caracteristice, din care zona nr.1 este prezentat n figura nr. 6.3.

Adrian Vasile RUS

59

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 6.3 - Reeaua de drumuri de tractor i tronsoanele aferente zona 1 (Tractor roads network and the afferent parts zone 1) Studiul reelei de drumuri de tractor se realizeaz la nivelul profilelor caracteristice tronsoanelor amintite, pe zonele caracteristice realizate, iar datele din aceste profile vor fi analizate din punct de vedere geometric. O aplicaie software util n realizarea de profile este Global Mapper, profilele realizate cu aceast aplicaie fiind prezentate, pe zone caracteristice, n figura nr. 6.4. ZONA NR. 1 Tronson 1

Tronson 2

Adrian Vasile RUS Tronson 3

60

Rezumatul tezei de doctorat

Tronson 4

Tronson 5

Tronson 6

Tronson 7

Figura nr. 6.4 - Profile pentru tronsoanele nr. 1 7 (Profiles for sections no. 1-7)

Adrian Vasile RUS

61

Rezumatul tezei de doctorat

Profilele analizate redau doar o imagine vizual n ceea ce privete structura reelei de colectare a lemnului, motiv pentru care este necesar o analiz numeric pentru a se identifica i caracteristicile legate de pantele cu care au fost trasate drumurile de tractor. n funcie de pantele acestor drumuri se pot determina i volumele aproximative de terasamente care au fost efectuate n vederea construirii drumurilor de tractor. Analiza pantelor de trasare trebuie realizat pentru fiecare tronson n parte, pentru a se putea determina, n final, caracteristicile medii n ceea ce privete reeaua de drumuri de tractor n situaia actual. De asemenea, tronsoanele constituite au fost realizate prin luarea n considerare a drumurilor la nivel individual, motiv pentru care s-au obinut profile de forme variate, aprnd i situaii de contrapant sau de cot de pornire mai mare dect cota de final a drumului de tractor. Volumele de lucrri terasiere pot fi determinate cu acoperire statistic prin specificarea intervalului de o parte i de alta a axei drumului n vederea indicrii datelor de calcul pentru algoritmul de calcul. Datele referitoare la pantele de trasare a drumurilor din reeaua de colectare pot fi extrase prin exportarea acestora n formate text care s conin poziiile spaiale ale punctelor constituente (x,y,z). n tabelul nr. 6.1 se prezint date privind declivitile de trasare ale drumurilor de tractor n condiiile reelei de colectare studiate, difereniat pentru cele trei zone studiate i date medii referitoare la totalul reelei de colectare studiate. Sunt prezentate, de asemenea date referitoare la lungimile pe care apar pante mari, adic buci de tronsoane pe care panta de trasare este mai mare dect cea prescris de literatura de specialitate. Potrivit prescripiilor tehnice, drumurile de tractor sunt interzise pe versani ai cror pant este mai mare de 25 grade (40%), amplasarea acestora trebuind s fie riguros gndit. Tabelul nr. 6.1 Declivitti de trasare a reelei de colectare existente (Design slopes of the current logging network)
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zona 1 Tronson 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Panta minim [%] 0.35 2.69 1.93 0.24 0.69 0.06 0.36 0.01 0.15 0.39 0.14 0.27 0.29 0.01 0.05 0.51 0.04 0.02 0.01 0.01 0.29 2.12 0.00 0.05 0.07 0.05 Panta maxim [%] 32.59 27.5 2.63 30.36 2.52 3.66 8.49 39.24 1.41 20.10 10.33 4.99 19.68 34.82 31.75 37.06 41.33 6.09 10.60 25.29 13.36 2.56 6.58 5.63 0.79 21.99 Panta medie [%] 4.74 10.86 2.19 2.61 1.32 0.64 0.49 0.89 0.63 0.58 0.55 0.58 2.46 0.77 1.80 1.00 4.40 0.37 2.90 1.21 1.76 2.41 0.41 0.42 23.71 0.36 Lungimea cu decliviti mai mari de 30% [m] 19,78

10,81

31.58

34.71 20.94 54.09 46.10

Adrian Vasile RUS


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 Medii pante i total lungime 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0.05 0.51 0.14 0.00 0.02 0.61 0.25 0.28 0.51 0.23 0.13 0.01 0.91 0.09 0.36 0.43 0.77 0.47 1.11 20.63 33.61 1.18 3.03 3.69 11.71 2.64 30.74 2.86 12.23 14.16

62

Rezumatul tezei de doctorat


0.17 0.66 0.24 8.76 1.03 2.48 0.56 0.62 0.78 1.31 1.26 2.08 1.77 0.88 2.32

68.75

11.55

267.72

Dac se analizeaz tabelul nr. 6.1, se poate observa c declivitatea medie cu care au fost trasate drumurile din cadrul reelei de colectare este de 2,32%. Aceast declivitate, fiind n general mai mare de 2%, asigur scurgerea apei din precipitaii de pe drumurile reelei. Totui, exist o lungime de 267,72 metri, pentru care declivitile de trasare sunt mai mari de 30%. De asemenea, versanii pe care au fost trasate drumurile de tractor au decliviti mari, ele fiind n unele cazuri mai mari de 40%. n figura nr. 6.5, se prezint situaia privind pantele minim, maxim i medie, pe tronsoane i zone, cu luarea n calcul, la finalul situaiei, a mediei privind declivitile minime, maxime i medii de trasare pentru drumurile de tractor din reeaua de colectare existent. Pentru identificarea tronsoanelor i a zonelor de care acestea aparin, s-au utilizat notaii care iau n considerare att zona ct i tronsonul la care se refer poziia respectiv din cadrul figurii. Asfel, spre exemplificare, z1t1 reprezint zona 1 i tronsonul nr. 1. n ceea ce privete distana dintre dou drumuri de tractor succesive amplasate pe versant, aceasta este cuprins ntre 25 metri n cazul curbelor unde un acelai drum se ntoarce n partea opus pentru ncadrarea n pasul de proiectare) i 150 metri (maximul distanei dintre dou drumuri succesive pe versant).

Adrian Vasile RUS

63

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 6.5 - Situaia declivittilor de trasare a drumurilor din reeaua de colectare existent (Design slopes situation for the existing logging network)

Adrian Vasile RUS 6.3.

64

Rezumatul tezei de doctorat

Posibiliti de dezvoltare a reelelor de colectare mecanizat

Mecanizarea lucrrilor de exploatare a lemnului conduce, n general, la creterea productivitii muncii n sectorul de exploatare a lemnului, dar, pe de alt parte, conduce i la o intervenie mai accentuat asupra valorilor ecologice ale pdurii. Utilaje precum funicularul posed un impact ecologic mai redus, datorit mai ales faptului c realizeaz operaia de apropiat a lemnului suspendat. Dezvoltarea reelelor de colectare mecanizat trebuie s in cont de cteva elemente caracteristice teritoriului studiat, cum ar fi: Gradul de dotare cu utilaje forestiere; Natura terenului, din punct de vedere al repartiiei pe categorii de pant i a substratului geologic; Probleme de natur silvo ecologic; Probleme de natur tehnologic, etc. Prin analiza critic a modului de trasare a reelelor de colectare cu tractorul existente n teren, se poate concluziona c drumurile de tractor au fost, n general, trasate n pant uoar, dei panta de trasare a acestora putea s fie mrit pn la 5...15%. Acest lucru a condus inevitabil la o investiie mai mare n realizarea de drumuri de tractor, prin alungirea reelei i prin trasarea acesteia n conditii de pant mare ntre 25...40%, uneori peste 40%). Pe de alt parte, se impunea un studiu tehnico economic comparativ pentru a se identifica dac realizarea de reele de linii de funicular, prin mutare succesiv, nu ar fi fost mai rentabile din punct de vedere economic i mai adecvate din punct de vedere silvo ecologic. Pentru viitor, trasarea reelei de colectare mecanizat ar trebui efectuat prin studii adecvate care s ia n considerare urmtoarele elemente: 1. Folosirea exclusiv a tractorului este fezabil numai pe poriuni restrnse ale teritoriului studiat, aici reeaua de drumuri de tractor putnd s fie trasat relativ geometric prin amplasarea de drumuri pe linia de cea mai mare pant. Este cazul terenurilor stabile, cu pante pn la 20...25%; 2. Pe terenuri cu pante cuprinse n intervalul 20...40% se recomand efectuarea de analize tehnico economice. De asemenea se va studia atent stabilitatea versanilor, deoarece n zona studiat s-au nregistrat fenomene toreniale ample. Traseele de tractor vor fi dezvoltate n pant uoar, de pn la 15% (dup caz, ntre 5-15%), pentru a se asigura o circulaie optim a tractoarelor i a nu se produce destabilizri ale versanilor; 3. Funicularul ar putea fi folosit aproape generalizat, deoarece condiiile de teren permit acest lucru, iar din punct de vedere ecologic ar fi un salt necesar de realizat, att pentru protejarea stabilitii versanilor ct i pentru conservarea valorilor ecologice ale pdurilor. n raport cu configuraia geomorfologic a versanior, se pot dezvolta diferite tipuri de reele de colectare avnd ca utilaj de baz funicularul, cele mai ntlnite fiind cele cu linii dispuse paralel, sau n evantai, convergent sau divergent. Se poate recurge de asemenea numai la dispunerea unei linii de funicular fie pe direcia de gravitare a lemnului (pe talveguri), dar i n diferite poziii fa de aceasta. De asemenea, funicularele gravitaionale pot lucra ntr-un ecart mare de pante

Adrian Vasile RUS

65

Rezumatul tezei de doctorat

de instalare, iar n condiiile achiziionrii de instalaii cu pilon, s-ar elimina i conditiile impuse de pant i timpii mai necesari pentru instalarea dezinstalarea liniilor de funicular. 6.4. Cum s-ar pune problema culoarelor de exploatare n cazul teritoriului analizat

n ultima perioad, s-a recurs n rile cu tehnicitate avansat n exploatarea lemnului, dar i pe plan naional, la realizarea de culoare n arborete cu ocazia primelor lucrri de ngrijire, culoare care se pstreaz n vederea extragerii lemnului ce va proveni din lucrrile ulterioare de aplicat. Acest lucru se concretizeaz n avantajul principal al existenei i reutilizrii unei aceleiai reele de colectare a lemnului pe parcursul unui ciclu de producie. Alegerea judicioas i deschiderea din timp a acestor culoare faciliteaz ns lucrul n pdure, i conducerea ulterioar a pdurii, singurul lucru important fiind legat de actul decizional privind proiectarea i deschiderea acestora. n zona studiat nu s-a recurs pn n prezent la practicarea de culoare de exploatare cu ocazia interveniilor n rrituri, n general reproiectndu-se reeaua de colectare a lemnului cu ocazia interveniilor din cadrul exploatrii produselor principale, dei cu ocazia rriturilor s-a executat o alt reea. Acest lucru a condus de multe ori la reinvestiii care puteau fi eliminate prin executarea la parametri optimi i ntreinerea primei reele.

CAPITO LUL

PREJUDICII ADUSE ARBORILOR PE PICIOR N ARBORETE PARCURSE CU RRITURI 7.1. Generaliti n general, din cercetrile efectuate n practica recoltrii produselor secundare s-a constatat c vtmrile aduse arborilor rmai sunt uneori deosebit de severe, putnd duce la scderea valorii arboretelor i la compromiterea aciunii de ameliorare a acestora prin lucrrile de ngrijire. Prin aplicarea unor tehnologii adecvate de exploatare i prin executarea de ctre firme specializate a rriturilor, multe din vtmri pot fi evitate. Adeseori vtmrile se produc i din cauze subiective, cum ar fi: neaplicarea unor msuri organizatorice bine cunoscute, nerespectarea instruciunilor de exploatare existente, lipsa de instruire i de control a muncitorilor care efectueaz aceste lucrri, neglijene la executarea lucrrilor n teren, vtmri inevitabile. Cunoaterea frecvenei, intensitii i gradului de vtmare prezint o importan deosebit nu numai pentru evaluarea vtmrilor i a daunelor produse, ci i pentru stabilirea i aplicarea celor mai indicate metode i tehnologii de exploatare care s duc la reducerea gradului de vtmare a arboretelor parcurse cu lucrri de rarituri i nu numai.

Adrian Vasile RUS

66

Rezumatul tezei de doctorat

7.2. Tipuri de prejudicii caracteristice arboretelor parcurse cu rrituri Arboretele parcurse cu rrituri prezint caracteristici aparte fa de cele parcurse cu tieri de regenerare dup cum urmeaz: Desime a arborilor de viitor mare i dispunere aleatoare a acestora n cuprinsul parchetului (cazul rriturilor selective); Volume la hectar, volume de extras la hectar, volume pe fir i dimensiuni (diametre i nlimi) relativ mici, aflate n corelaie direct cu vrsta arboretului i desimea iniial a acestuia (nainte de parcurgerea cu rrituri). n aceste condiii, n procesul de exploatare a lemnului din aceste arborete apar mai multe tipuri de prejudicii asupra arborilor rmai pe picior i a solului. n condiiile rii noastre, recoltarea lemnului se realizeaz generalizat prin procedee semi mecanizate, prin utilizarea ca mijloc de recoltare a ferstraielor mecanice de diferite tipuri constructive. n raport cu caracteristicile dimensionale ale arborilor de dobort se nregistreaz prejudicii ce vizeaz urmtoarele aspecte: Rupturi n coroanele arborilor rmai pe picior cauzate de arborii aflai n cdere sau aninai (prin dezaninarea acestora); Zdrelirea, cojirea i uneori ruperea arborilor rmai pe picior cauzate de arborii aflai n cdere; Zdrelirea sau cojirea arborilor de viitor cauzat de rostogolirea pieselor secionate la cioat, prejudiciu care apare mai ales n cazul pantelor mari, n arborete parcurse cu rrituri, unde este necesar o secionare n piese corelate cu mijloacele de adunat; Prejudicii aduse solului, mici sau inexistente, n raport cu dimensiunile pieselor aflate n cdere sau rostogolire. 7.3. Determinarea cuantumului prejudiciilor aduse arborilor pe picior din arborete parcurse cu rrituri, avnd ca utilaj de baz la colectare tractorul n arboretele parcurse cu rrituri din zona studiat s-a recurs pn n prezent, aproape generalizat la urmtorul sitem tehnologic de exploatare a lemnului: recoltare semimecanizat, adunat material lemnos cu atelaje, apropiat material lemnos cu tractoare. Din acest motiv, prejudiciile nregistrate n arboretele parcurse cu rrituri din zona studiat, trebuie studiate lund n considerare mijloacele utilizate n procesul de exploatare a materialului lemnos, acestea fiind o consecin direct a structurilor tehnologice aplicate. n arboretele parcurse cu rrituri din zona studiat, lemnul este adunat prin folosirea atelajelor, acesta suferind, dup caz, unele secionri la cioat pentru corelarea dimensiunilor cu capacitatea mijlocului de deplasare n operaia de adunat. n vederea stabilirii cuantumului prejudiciilor aduse arborilor pe picior n procesul de colectare a lemnului din arboretele parcurse cu rrituri este necesar stabilirea unei metodologii de lucru. n continuare sunt prezentate cteva elemente legate de stabilirea metodologiei de lucru privind stabilirea cuantumului

Adrian Vasile RUS

67

Rezumatul tezei de doctorat

prejudiciilor. Pentru aplicarea metodologiei de determinare a cuantumului vtmrilor produse n procesul de colectare a lemnului s-a luat spre exemplificare unitatea amenajistic nr. 28 din cadrul U.P. III. Aceast unitate amenajistic parcurs cu rrituri prezint urmtoarele caracteristici A.P.V.: A.P.V. nr. 500 Borcut; Suprafaa total: 37,5 ha; Suprafaa parcurs: 10,5 ha; Vrsta medie: 45 ani; Panta medie: 35 grade; Lucrri executate: rrituri; Natura produselor: secundare rrituri; Metoda de exploatare: trunchiuri i catarge; Anul exploatrii: 2009; Numr de arbori extrai: 1710 (Fag) i 27 (Plop tremurtor); Volum brut: 177 metri cubi. Pentru a surprinde corect caracteristicile i modul de propagare a prejudiciilor este necesar o inventariere statistic a acestora la nivelul unitii amenajistice. Adunatul materialului lemnos se realizeaz cu atelaje, n condiii de pant variabile, motiv pentru care piaa de prob ce va conine eantionul trebuie s reflecte condiii medii de natur geomorfologic, tehnic i silvo ecologic. n figura nr. 7.1 se prezint ntreaga unitate amenajistic studiat, ocazie cu care se poate obsera o prezen majoritar a suprafeelor cu pante din categoria 25-40%, urmat de categoria <25% i categoria >40%. n figura nr. 7.2 se prezint o perspectiv tridimensional a unitii amenajistice, cu suprapunerea peste un model tridimensional al parchetului a unui ortofotoplan. Parchetul corespunztor A.P.V.-ului nr. 500 Borcut a fost constituit numai pentru o poriune din unitatea amenajistic, dup cum se observ n figura nr. 7.3. Pentru acoperire statistic, n cadrul parchetului parcurs cu rrituri s-a constituit o pia de prob cu mrimea de 1 hectar, care reflect condiii medii pentru parchetul exploatat.

Adrian Vasile RUS

68

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.1 - Unitatea amenajistic nr. 28, U.P. III, Bazinetul Izvorul Bilor-Borcut (Compartment no. 28, M.U. III, Izvorul Bilor-Borcut Basin)

Adrian Vasile RUS

69

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.2 - Unitatea amenajistic nr. 28, U.P. III, Perspectiv tridimensional (Compartment. 28, M.U. III, Tridimensional perspective)

Figura nr. 7.3 - Unitatea amenajistic nr. 28, U.P. III, Parchetul 500 Borcut (Compartment no. 28, M.U. III, Felling area 500 Borcut) Pentru aceast pia de prob s-a realizat o distribuie spaial a arborilor, prin utilizarea de tehnic de poziionare (figura nr. 7.3), iar pentru fiecare arbore din pia au fost culese valori sub form de atribute

Adrian Vasile RUS

70

Rezumatul tezei de doctorat

pentru principalele elemente investigate, pe o fi tip care urmrete centralizarea atributelor. De asemenea s-au fcut ridicri topografice pentru drumurile de tractor i pentru traseele de tras cu atelaje. Parchetul studiat conine condiii medii ce reflect condiiile reale de la nivelul teritoriului ales ca eantion i condiiile generale la nivelul ocolului silvic studiat. Metodologia privind cuantificarea prejudiciilor aduse arborilor pe picior n procesul de colectare a arborilor din arboretele parcurse cu rrituri cuprinde urmtoarele etape: 1. Identificarea unei suprafee n cadrul parchetului care s ndeplineasc condiii medii mai ales n ceea ce privete condiiile de pant, deoarece condiiile de arboret i cele tehnice se repartizeaz relativ uniform n cadrul parchetelor parcurse cu rrituri; 2. Deplasarea n teren i materializarea suprafeei de prob, urmrindu-se n principal obinerea unei suprafee geometrice care s refelecte condiiile tehnice de adunat, scos i apropiat a lemnului; 3. Identificarea traseelor pe care s-a deplasat materialul lemnos i ridicarea prin procedee topografice a acestora; 4. Inventariarea integral a arborilor din suprafaa de prob, prin determinarea poziiei acestora, i descrierea atributelor urmrite; 5. Raportarea datelor de teren n faza de birou i prelucrarea datelor. Tipurile de prejudiciile urmrite pe specii i preluate din teren au fost urmtoarele: Zdrelirea (cu diferite grade de vtmare date de dimensiunile prejudiciului i poziia acestuia pe trunchi); Cojirea (cu diferite grade de vtmare date de dimensiunile prejudiciului i poziia acestuia pe trunchi); Achierea (cu diferite grade de vtmare date de dimensiunile prejudiciului i poziia acestuia pe trunchi); Ruperea (poziia la care se nregistreaz pe trunchi); Dezrdcinarea (total sau parial). Planul de situaie al antierului de exploatare organizat pentru parchetul nr. 500 Borcut se prezint n figura nr. 7.4, unde se figureaz i amplasarea pieei de prob cu mrimea de un hectar n care s-au realizat lucrrile de inventariere n vederea stabilirii tipului i cuantumului prejudiciilor provocate prin exploatarea lemnului asupra arborilor pe picior. De asemenea, n figura nr. 7.5 se prezint o situaie mrit care cuprinde suprafaa de prob i arborii inventariai din cadrul acestei suprafee de prob, cu specificaiile de rigoare n ceea ce privete inventarierea acestor arbori. Distribuia arborilor n cuprinsul suprafeei de prob s-a realizat prin raportarea datelor de teren culese cu ruleta topografic, prin luarea n considerare a axelor longitudinale ale arborilor i raportarea la marginile suprafeei de prob, din aproape n aproape. Distanele astfel obinute s-au redus la orizont i au constituit datele de intrare pentru raportarea poziiei arborilor. n acest sens s-a construit i un caroiaj cu latura de 5 metri util n determinrile poziionale ale arborilor n teren. Pentru reprezentarea grafic a arborilor n plan s-au folosit cercuri cu raza de 1 metru n scopul vizibilitii acestora n imaginea prezentat. Au fost inventariai astfel un numr de 785 de arbori. n tabelul nr. 7.1 se prezint caracteristicile urmrite pentru arborii din suprafaa de prob.

Adrian Vasile RUS

71

Rezumatul tezei de doctorat

De asemenea, n figura nr. 7.5 sunt reprezentate i traseele de tras cu atelaje, cu culoare roie, acestea avnd poziiile raportate n plan dup msurtorile de teren. Acestea sunt reprezentate de trasee de tras cu atelaje care au fost parcurse repetat, n preajma lor nregistrndu-se prejudicii mai mari asupra arborilor pe picior. De asemenea sunt reprezentate i curbele de nivel cu echidistana de 10 metri.

Figura nr. 7.4 - Unitatea amenajistic nr. 28, U.P. III, Parchetul 500 Borcut i suprafaa de prob aleas i delimitat n teren (1,00 ha) (Compartment no. 28, M.U. III, Felling area 500 Borcut and the selected sample area (1,00 ha))

Adrian Vasile RUS

72

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.5 - Suprafaa de prob aleas, cu distribuia hidrografiei, retelei de colectare a lemnului i a arborilor inventariai (rmai pe picior) (Sample area, with the distribuion of hydrography, logging network and sampled trees) Prejudiciile nregistrate pe fie adecvate au fost preluate sub form de dimensiuni, n faza de birou calculndu-se suprafaa acestora prin rotunjire n plus la nivel de centimetri ptrai. Adncimea prejudiciilor s-a apreciat vizual pentru a se determina ncadrarea acestora n una dintre categoriile enumerate anterior (zdrelire, cojire, achiere) prin consultarea Clasificrii unitare a prejudiciilor. De asemenea, dezrdcinarea i ruperea au fost urmrite prin observaie direct, nenregistrndu-se niciun individ care s posede asemenea prejudicii.

Adrian Vasile RUS

73

Rezumatul tezei de doctorat

Prelucrarea datelor s-a realizat n sistem G.I.S. prin constituirea unui strat .sdf (Spatial Data Format) cu caracteristicile studiate n centimetri ptrai pe cadrane. Ca i cadrane studiate s-au luat n considerare (Ciubotaru, 2006), urmtoarele cadrane: Cadranul 1: spre amonte pe versant; Cadranul 2: spre amonte pe vale; Cadranul 3: spre aval pe versant; Cadranul 4: spre aval pe vale. S-au creat, astfel, mai multe elemente pentru tabelul ataat stratului menionat, fiecare element posednd anumite atribute, dup cum urmeaz: Z_C_1 (zdrelire nregistrat pe cadranul 1) avnd ca atribut suprafaa n cm2; Z_C_2 (zdrelire nregistrat pe cadranul 2) avnd ca atribut suprafaa n cm2; Z_C_3 (zdrelire nregistrat pe cadranul 3) avnd ca atribut suprafaa n cm2; Z_C_4 (zdrelire nregistrat pe cadranul 4) avnd ca atribut suprafaa n cm2; C_C_1 (cojire nregistrat pe cadranul 1) avnd ca atribut suprafaa n cm2; C_C_2 (cojire nregistrat pe cadranul 2) avnd ca atribut suprafaa n cm2; C_C_3 (cojire nregistrat pe cadranul 3) avnd ca atribut suprafaa n cm2; C_C_4 (cojire nregistrat pe cadranul 4) avnd ca atribut suprafaa n cm2; A_C_1 (achiere nregistrat pe cadranul 1) avnd ca atribut suprafaa n cm2; A_C_2 (achiere nregistrat pe cadranul 2) avnd ca atribut suprafaa n cm2; A_C_3 (achiere nregistrat pe cadranul 3) avnd ca atribut suprafaa n cm2; A_C_4 (achiere nregistrat pe cadranul 4) avnd ca atribut suprafaa n cm2; R (rupere) avnd ca atribut nlimea msurat de la baza arborelui pn la locul rupturii, msurat n metri; D (dezrdcinare) avnd mai multe atribute, dup cum urmeaz: L lips, P parial i T total. Ca tip de date n tabelul formatului .sdf cu care s-a lucrat, elementele legate de prejudicii, mai puin dezrdcinarea, sunt de tip real iar ultimul element (dezrdcinarea) are atribute de tip text. Au mai fost tratate ca elemente specia, avnd atribute de tip text cu dou valori posibile (FA i PLT), i numrul arborelui inventariat avnd ca tip de date pentru atribute numere ntregi cuprinse ntre 0 i 785 (numrul de arbori inventariai n suprafaa de prob). Ca urmare a reprezentrii n astfel de sisteme (G.I.S.) datele pot fi modelate uor n scopul obinerii unor alte seturi de date. n continuare sunt prezentate o serie de interpretri de natur grafic, obinuate prin stilizarea stratului tematic cu care se lucreaz. Prelucrarea tematic se realizeaz cu ajutorul software-ului Autodesk Map 3D 2010 n variant trial. n figura nr. 7.6 se prezint repartiia pe specii a arborilor inventariai n cadrul suprafeei de prob, prin reprezentare cu culori diferite a cercurilor care reprezint arborii. Ca n figura nr.7.5, sunt reprezentate, de asemenea, limitele pieei de prob, hidrografia, reeaua de colectare existent i curbele de nivel. Semnificaia simbolurilor i a culorilor este aceeai cu cea prezentat n figura nr. 7.5. n cazul arborilor, exemplarele aparinnd speciei plop tremurtor sunt reprezentate cu rou, iar cele aparinnd speciei fag sunt reprezentate cu galben. Se poate opta i pentru afiarea de etichete care s indice specia. n figura nr. 7.6 nu s-a optat pentru etichetare deoarece s-ar fi ncrcat inutil figura, nemaiobservndu se detaliile care intereseaz.

Adrian Vasile RUS

74

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.6 - Suprafaa de prob aleas, cu distribuia arborilor pe specii (Sample area, with tree distribution on species) Se poate observa faptul c s-a gsit un num total de 11 arbori aparinnd speciei plop tremurtor, restul fiind reprezentat de ctre fag. Alturi de aceast distribuie, mai pot fi prezentate distribuii legate de prejudiciile aprute n urma procesului de exploatare a lemnului. Aceste prejudicii pot fi prezentate la nivel individual sau se pot reprezenta situaii (distribuii) care prezint arborii pe care apar mai mult de un prejudiciu. n cazul rupturilor, dei acestea exist n mod izolat (mai puin de 5 exemplare) acestea nu s-au produs n cadrul procesului de colectare a lemnului. Dezrdcinrile pariale sau totale lipsesc din cadrul suprafeei analizate. Pentru exemplificarea celor expuse anterior, n figura nr. 7.7 se prezint o situaie referitoare la arborii prejudiciai din totalul arborilor inventariai. n aceast figur se prezint cu culoarea galben arborii care prezint cojiri, cu rou arborii care prezint zdreliri iar cu verde arborii care sunt neprejudiciai. Situaii care iau n considerare mai multe aspecte pot fi realizate prin interogri specifice ale bazei de date pentru prezentarea de rezultate adecvate. Spre exemplu, n figura nr. 7.8 se prezint situaia arborilor prejudiciai lundu-se n considerare i cadranele n care au fost identificate prejudiciile.

Adrian Vasile RUS

75

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.7 - Suprafaa de prob aleas, cu distribuia arborilor prejudiciai i a celor neprejudiciai (Sample area, with damaged and undamaged trees distribution) Analiznd figura nr. 7.7 se poate constata c cele mai frecvente prejudicii apar de-a lungul traseelor de colectare a lemnului. Este vorba de traseele de tras cu atelaje i de drumul de tractor care strbate suprafaa de prob. Din punct de vedere al distribuiei pe categorii de vtmare, se constat c cojirea apare mai ales de-a lungul cilor de colectare, acestea fiind mai frecventate de ctre mijloacele de colectare. n zonele de adunat, prin deplasarea atelajelor printre arborii pe picior, i prin parcurgerea o dat, cel mult de dou ori a unui acelai traseu de adunat se produc mai ales zdreliri. Acestea sunt dispersate i nu urmresc o anumit distribuie, ele aprnd, n general, ntmpltor. Se poate remarca totui c acestea sunt mai frecvente n zonele unde exist grupuri de arbori mai apropiai.

Adrian Vasile RUS

76

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.8 - Suprafaa de prob aleas, cu distribuia arborilor prejudiciai i luarea n considerare a cadranelor n care apar prejudiciile (Sample area, with damaged trees distribuion and the consideration of the damages distribution on trees) Sunt necesare cteva prelucrri pentru a se arta natura distribuiei arborilor pe categorii de prejudicii i natura prejudiciilor pentru arborii inventariai. n tabelul nr. 7.1 se prezint date referitoare la indicatorii statistici privind suprafeele afectate de prejudicii i numrul de arbori prejudiciai. Tabelul nr. 7.1 Repartiia prejudiciilor pe tipuri de prejudicii i cadrane indicatori statistici ai distribuiei (The repartition of the damages on damages types, localization on tree statistical indicators of the distribution)
Tip de prejudicii Indicator statistic Nr. arbori Media suprafeei prejudiciate Minimul suprafeei prejudiciate Maximul suprafeei prejudiciate Amplitudine de variaie Cadran 1 22 29.27 13 42 29 Zdrelire Cadran Cadran 2 3 6 31.00 22 46 24 3 33.67 24 45 21 Cadran 4 0 0.00 0 0 0 Cadran 1 2 37.00 32 42 10 Cojire Cadran Cadran 2 3 18 29.50 18 42 24 15 29.40 17 52 35 Cadran 4 6 31.00 22 42 20

Adrian Vasile RUS

77

Rezumatul tezei de doctorat

Numrul total de arbori prejudiciai ajunge la 69 buci. Referitor la prezena mai multor prejudicii pe acelai arbore se poate constata: Exist arbori care prezint zdreliri n mai multe cadrane, cojiri n mai multe cadrane sau combinaii ntre cele dou; Numrul arborilor care prezint o singur zdrelire este de 31 buci (45% din totalul arborilor prejudiciai) iar numrul arborilor care prezint singur cojire este de 35 buci (51% din totalul arborilor prejudiciai); Exist arbori care prezint mai mult de o cojire (dou cojiri) dar nu exist arbori care prezint mai mult de o zdrelire, acetia fiind n numr de 3 buci (4% din totalul arborilor prejudiciai); Exist arbori care prezint ambele prejudicii n cadrane diferite, numrul acestora fiind de 3 buci (4% din totalul arborilor prejudiciai). n figura nr. 7.9 se prezint date referitoare la repartiia arborilor prejudiciai n raport cu poziia prejudiciilor n cadrane. Poziia spaial a cadranelor (Ciubotaru, 2002) a fost dezbtut n partea iniial a acestui capitol. Se observ din analiza acestei figuri faptul c majoritatea zdrelirilor sunt situate n primul cadran (amonte pe versant) fapt care poate fi oarecum explicat prin rostogolirea sarcinilor i atingerea arborilor ntlnii prin rostogolire n aval. Urmeaz ca numr de arbori cadranele nr. 2 i 3 (amonte pe vale respectiv aval pe versant) cu cte 6 respectiv 3 arbori, pentru ca n cazul cadranului 4 (aval pe vale) s nu existe nicio zdrelire. n cazul arborilor ce prezint cojiri, acestea sunt localizate mai ales n cadranele 2 i 3 (amonte pe vale i aval pe versant) lucru care este explicat de direciile de deplasare a sarcinilor.

Figura nr. 7.9 - Repartiia numrului arborilor prejudiciai n raport cu poziia prejudiciilor pe cadrane (The repartition of the damaged trees in rpport with the damages position on the tree) Referitor la numrul prejudiciilor pe un acelai arbore, ct i tipul prejudiciului, se prezint date n figura nr. 7.10, n care se realizeaz de asemenea o repartiie a numrului de arbori prejudiciai n raport cu caracterele urmrite. Dac analizm figura nr. 7.10, constatm c predomin arborii cu un singur prejudiciu, cei mai muli prezentnd cojiri (35 arbori), urmai de zdreliri (31 de arbori). Predominana coijirilor poate fi explicat prin vtmarea arborilor aflai de-a lungul traseelor de colectare prin trecere succesiv cu sarcini pe un

Adrian Vasile RUS

78

Rezumatul tezei de doctorat

acelai traseu. Numrul arborilor care prezint numai o zdrelire este de 31 buci iar a celor care prezint mai multe cojiri este de 3 buci. Acetia din urm sunt poziionai din punct de vedere spaial la intersecia traseelor de tras cu atelaje cu drumul de tractor. Cojiri i zdreliri prezint un numr total de 3 arbori. Raportul procentual dintre numrul arborilor prejudiciai i numrul arborilor inventariai indic n ce msur arborii din suprafaa de prob sunt afectai. Se constat o valoare de 69/785*100=8,79%. Prejudicii cum ar fi achierea, ruperea i dezrdcinarea nu s-au produs n urma procesului de colectare datorit mai ales sarcinilor de dimensiuni mai mici (piese de lemn rezultate dintr-un arboret cu vrsta medie de 45 de ani, alctuit majoritar din fag), care, deplasate cu atelaje nu produc, n general, astfel de prejudicii.

Figura nr. 7.10 - Repartiia numrului arborilor prejudiciai n raport cu numrul prejudiciilor pe acelai arbore (The repartition of the damaged trees in rapport with the number of the damages recorded to the same tree) Se poate recurge, de asemenea, la diverse interogri ale bazei de date proiectate referitoare la distribuii ale arborilor pe categorii de suprafa afectat. Acest lucru este realizat uor prin mprirea prin limite de interval a irului de valori observate pentru o anumit caracteristic. Literatura de specialitate (Ciubotaru, 2002) definete categorii de gravitate n funcie de suprafaa afectat pe arbore. Datorit faptului c toate prejudiciile nregistrate sunt situate sub limita de 100 centimetri ptrai, acestea sunt ncadrate n prima categorie de vtmare cu prejudiciere slab. Doar ca exemplificare, n figura nr. 7.11 se prezint o situaie a arborilor care prezint zdreliri n cadranul I, cu mprirea irului de valori n 5 intervale. Acest lucru este foarte important atunci cnd se dorete aplicare acestei metodologii de lucru n arborete se deplaseaz prin procesul de colectare piese cu volume i dimensiuni mai mari, mrimile suprafeelor prejudiciate fiind n aceste cazuri mai mari. Se pot elabora n acest mod repartiii pe grade de gravitate ale unui anumit tip de prejudiciu.

Adrian Vasile RUS

79

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.11 - Exemplu de repartiie n raport cu suprafaa prejudiciat la nivelul arborelui, pentru zdreliri poziionate n primul cadran (An example of repartition in rapport with the damaged surface for barkings situated in the first zone) Un aspect foarte important este legat de distribuia spaial a arborilor prejudiciai n raport cu poziia acestora fa de cile de colectare. Astfel de distribuii pot fi realizate prin crearea de topologii n mediul de prelucrare a datelor n sistem G.I.S. Topologiile sunt relaii spaiale ntre diferite obiecte analizate n cadrul unei sesiuni de lucru. Topologiile pot fi de mai multe tipuri, n acest caz fiind potrivit analiza unei topologii de tip buffer. n figura nr. 7.12 se prezint repartiia spaial a arborilor n raport cu deprtarea acestora fa de traseele de colectare, iar n figura nr. 7.13 se prezint grafic elemente legate de natura prejudiciilor i poziia arborilor n raport cu cile de colectare. Pentru identificarea poziiei spaiale, s-au considerat urmtoarele intervale fa de centru axei traseului de colectare: 1 metru; 2 metri; 3 metri;

Adrian Vasile RUS

80

Rezumatul tezei de doctorat

4 metri; 5 metri; 10 metri; 15 metri; 20 metri. Pentru crearea unei imagini corecte asupra factorilor cercetai s-a recurs la investigarea tipurilor de prejudicii pentru arbori n raport cu poziia acestora fa de calea de transport. Astfel s-au investigat arborii ce prezint zdreliri i cojiri, pe intervalele amintite. Culorile folosite n figura nr. 7.12 sunt urmtoarele: arborii care prezint zdreliri sunt reprezentai cu rou, arborii care prezint cojiri sunt reprezentai cu galben, cile de colectare cu linii groase negre (cu linie ntrerupt s-a reprezentat drumul de tractor) iar intervalele de distan sunt reprezentate cu urmtoarele culori: Rou 1metru; Galben 2 metri; Verde 3 metri; Albastru deschis 4 metri; Albastru nchis 5 metri; Carmin 10 metri; Ocru 15 metri; Negru 20 metri.

Adrian Vasile RUS

81

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.12 - Repartiia spaial a arborilor prejudiciai n raport cu axele traseelor de colectare (Spatial distribution of the damaged trees in rapport with the logging tracks axes) Pentru a se determina ci arbori i ce tip de prejudicii se ntlnesc la o anumit distan de axa cii de colectare, se poate recurge la graficul prezentat n figura nr. 7.13.

Adrian Vasile RUS

82

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.13 - Repartiia spaial (cumulat) a arborilor prejudiciai n raport cu axele traseelor de colectare (Spatial distribution (cummuled) of the damaged trees in raport with the logging tracks axes) Analiznd figura de mai sus se constat urmtoarele aspecte: Pn la distana de 1 m se afl 12 arbori prejudiciai (17% din totalul arborilor prejudiciai), toi prezentnd cojiri; Pn la distana de 2 m se afl 43 de arbori (62% din totalul arborilor prejudiciai), dintre care 38 arbori prezint cojiri - 100% din totalul arborilor ce prezint cojiri i numai 5 arbori zdreliri 16% din totalul arborilor zdrelii. Practic toi arborii cojii se afl n acest interval fa de axele cilor de transport; Pn la 4 m situaia nu se modific semnificativ, pentru ca ncepnd cu distanele de 5 metri s nceap creterea numrului de arbori care prezint zdreliri (9 arbori la 5 m 29% din totalul arborilor zdrelii, 22 arbori la 10 metri 71% din totalul arborilor zdrelii, 30 arbori la 15 metri 97% din totalul arborilor zdrelii i totalul de 31 de arbori la 20 de metri 100% din totalul arborilor zdrelii). Se constat, astfel, faptul c prejudicii precum cojirea se produc n vecintatea cilor de colectare, prin trecerea succesiv i repetat a mijloacelor de colectare cu sarcinile aferente pe aceleai trasee. Astfel, vtmari care poate la nceputul procesului de colectare a lemnului aveau caracter de zdreliri, s-au accentuat prin colectarea lemnului, cptnd adncime, i devenind cojiri. 7.4. Analiza prejudiciilor aprute la nivelul arborilor pe picior n urma rriturilor pentru teritoriul studiat Pentru teritoriul studiat s-au constituit un numr de 10 de piee de prob cu aria de 0,1 ha (20x50) metri n care s-a aplicat metodologia de investigare prezentat n subcapitolul nr. 7.3, fr ncorporarea n

Adrian Vasile RUS

83

Rezumatul tezei de doctorat

sistem informatic geografic. Practic, s-a recurs la o inventariere a arborilor n sistem gril, prin luarea n considerare a poziiei arborilor i a cilor de colectare i amplasarea acestora n cadrul unei grile cu latura de 50 cm, constituit dup dimensiunile suprafeei de prob. n aceste piee de prob (situate n condiii medii de pant, arboret i reea de colectare, amplasate n 9 parchete) s-au cules date referitoare la fenomenul urmrit, dup metodologia expus anterior. S-au urmrit: numrul de arbori, specia, prezena tipurilor de prejudicii pe diferite cadrane, mrimea acestora, ct i poziia spaial a arborilor n cadrul suprafeelor de prob n raport cu reeaua de colectare i poziia relativ fa de limitele suprafeei. Modul de determinare al prejudiciilor s-a efectuat difereniat n raport cu tipul prejudiciului identificat. Astfel, pentru zdreliri, cojiri i achieri s-a recurs la msurarea dimensiunilor acestora, iar pentru dezrdcinri i rupruri s-au identificat atribute (dezrdcinare total sau parial, ruptur la nlimea de m, ruptur n coroan), datele fiind nregistrate pe fie specializate. Modul de lucru se prezint prin exemple n figurile nr. 7.14 7.17.

Figura nr. 7.14 - Arbore prejudiciat, nregistrat prin numerotarea fizic aplicat cu vopsea. (Damaged tree, recorded through phisical painting)

Adrian Vasile RUS

84

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.15 - Determinarea dimensiunilor pentru prejudicii nlimea. (Damages dimensions determination - height).

Figura nr. 7.16 - Identificarea i determinarea dimensiunilor pentru achiere. (The identification and the determination of the dimensions for cuttings).

Adrian Vasile RUS

85

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.17 - Identificarea i nregistrarea rupturilor (The identification and the determination of the breakings)

Adrian Vasile RUS

86

Rezumatul tezei de doctorat

Pentru simplificarea culegerii datelor de teren, s-a recurs la poziionarea n cadrul grilei doar a arborilor afectai prin prejudiciere. De asemenea, pentru fiecare pia de prob s-au preluat date referitoare la sistemele tehnologice de exploatare a lemnului aplicate, date privind parchetele inventariate i date privind amplasarea pieelor de prob n cadrul parchetelor analizate. Pieele s-au amplasat n teren, n vederea asigurrii reprezentativitii privind mijloacele folosite n colectarea lemnului, urmrindu-se surprinderea att a traseelor de tras cu atelaje ct i a drumurilor de apropiat cu tractoare. De asemenea, s-au urmrit zone care s fie dispuse n diferite condiii de pant, n apropierea praielor pentru a se surprinde i aceste condiii. Datele nregistrate n teren, au fost preluate pe fie ntocmite n vederea culegerii acestora, iar n faza de birou s-a recurs la raportarea poziiei arborilor inventariai n cadrul suprafeelor de prob i centralizarea datelor. Datele de teren au fost cuprinse n anexele lucrrii, prin luarea n considerare a datelor referitoare la parchetele studiate, sistemele tehnologice aplicate, poziia suprafeelor de prob i grilele de amplasare a arborilor prejudiciai, rezultate prin raportarea datelor. n figura nr. 7.20 se prezint un exemplu pentru partida nr. 640 SR, la fel procedndu-se i n cazul celorlalte partizi. Date privind parchetul u.a. A.P.V. nr.: Suprafaa parcurs: Vrsta medie: Panta medie: Lucrri executate: Natura produselor: Metoda de exploatare: Anul exploatrii: Numr de arbori extrai pe specii: Volum brut: 46 640 8,5 ha 49 ani 35 grade rrituri secundare rrituri trunchiuri i catarge 2009 1266 buc., din care: 109MO 945FA 83DT 129DM 54 m3

Sistem tehnologic aplicat: recoltare semimecanizat, adunat cu atelaje, apropiat cu tractor. Amplasamentul pieei de prob (chenar negru):

Adrian Vasile RUS


Nr. arbore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

87

Rezumatul tezei de doctorat

Date nregistrate privind prejudiciile la arborii pe picior (exemplu fi centralizatoare date):


Specia FA BR FA FA FA PAM CA FA FA CA CA BR FA CA CA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA BR FA BR FA FA FA FA FA FA FA FA BR FA FA BR FA BR FA FA CA BR PAM BR FA BR FA BR FA BR FA CA BR FA FA FA FA BR FA FA FA FA 100 9 8 300 6 100 6 600 300 100 10 100 160 20 6 200 200 20 300 200 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 CC1 CC2 CC3 CC4 AC1 AC2 AC3 AC4 R D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Adrian Vasile RUS


68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 TOTAL FA FA FA FA FA FA FA PAM FA FA FA FA BR FA FA FA FA FA FA FA BR CA CA BR BR CA CA 206 270 300 0 1083 460 322 50 25 30 20 300 100

88

Rezumatul tezei de doctorat


L L L L L L L L L L L L L L L L L L 7 L L L L L L L L L

29

600

Grila de raportare a poziiei arborilor prejudiciai:

Figura nr. 7.20 - Date de teren privind partida nr. 640 SR (Field data regarding the felling area no. 640 SR) n cele ce urmeaz se vor prezenta date referitoare la pieele de prob constituite i la rezultatele nregistrate pentru aceste piee de prob. Astfel, pentru: n ceea ce privete datele centralizatoare privind dispunerea prejudiciilor, tipul, mrimea i numrul de arbori afectai, se pot constata urmtoarele elemente: Numrul total de arbori prejudiciai (la nivelul tuturor pieelor de prob) este de 107 buc, din care: n cazul zdrelirii se nregistreaz urmtoarele valori: o n cadranul 1: 4564 cm2; o n cadranul 2: 2341 cm2;

Adrian Vasile RUS

89

Rezumatul tezei de doctorat

o n cadranul 3: 964 cm2; o n cadranul 4: 492 cm2; n cazul cojirii se nregistreaz urmtoarele valori: o n cadranul 1: 3157 cm2; o n cadranul 2: 1234 cm2; o n cadranul 3: 614 cm2; o n cadranul 4: 173 cm2; n cazul achierii se nregistreaz urmtoarele valori: o n cadranul 1: 1000 cm2; o n cadranul 2: 700 cm2; o n cadranul 3: 0 cm2; o n cadranul 4: 0 cm2; n cazul rupturilor, numrul total de cazuri este 5 buc., din care 4 exemplare de fag i un exemplar de molid; n cazul dezrdcinrilor, nu s-au ntlnit cazuri n pieele de prob analizate. Din punct de vedere spaial, arborii prejudiciai pot fi plasai mai aproape sau mai departe de cile de colectare. Dispoziia spaial a arborilor prejudiciai poate fi realizat pe baza grilelor pe care s-au nregistrat datele referitoare la pieele de prob analizate. Astfel, o astfel de gril este compus din carouri cu latura de 50 cm, n care au fost notate cazurile arborilor prejudiciai prin numrul de ordine pe care acetia l-au obinut la inventariere. Dat fiind faptul c fiecare carou are latura de 0,5 m vor rezulta grile cu lungimea format din 100 de carouri i limea format din 40 de carouri. Relaiile spaiale ale arborilor prejudiciai pot fi astfel analizate pe baza propriettilor acestor carouri (lungime i lime, culoare, poziie n raport cu axa traseului de colectare). Analiza grilelor se va realiza pe cazuri, pentru fiecare pia de prob n parte, prin colorarea zonelor cuprinse de carouri, situate la diferite intervale de distan de cale de colectare, rezultnd astfel distribuia arborilor prejudiciai n raport cu distana acestora pn la calea de colectare. Intervalele luate n considerare au fost urmtoarele: Pn la 5 metri; ntre 5 i 10 metri; Peste 10 metri. Astfel, spre exemplu, pentru piaa corespunztoare partizii nr. 5 s-au obinut urmtoarele rezultate: Numrul de arbori situai la mai puin de 5 m de traseele de colectare: 52 buc; Numrul de arbori situai ntre 510 m de traseele de colectare: 26 buc; Numrul de arbori situai la mai mult de 10 m de traseele de colectare: 3 buc. n tabelul nr. 7.2 se prezint datele referitoare la pieele de prob i numrul de arbori situai pe diferite categorii de distan fa de traseele de colectare a lemnului, iar n figura nr. 7.21 se prezint schia pentru piaa de prob din partida nr. 640 cu dispunerea arborilor fa de traseele de colectare a lemnului.

Adrian Vasile RUS

90

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul nr. 7.2 Situaia privind poziia arborilor fa de cile de colectare a lemnului (The situation regarding the trees position in rapport with the logging tracks)
Nr. partid 5 161 514 636 637 638 639 640 648 TOTAL MEDIA MINIM MAXIM AMPLITUDINE DE VARIAIE Nnumr de arbori situai n intervalul 510 m >10 m 26 3 15 35 6 40 27 14 13 0 24 0 24 0 20 6 22 13 177 111 18,875 13,5 6 0 27 40 51 21 40 Numr de arbori situai pn la .m 5m 52 10 12 41 44 39 43 61 47 349 37,125 10 61 51 10 m 78 25 18 68 57 63 67 81 69 526 56 18 81 63 Peste 10 m 81 60 58 82 57 63 67 87 82 570 61,125 0 87 87 Numr total de arbori 81 60 58 82 57 63 67 87 82 637 69,5 57 87 30

05 m 52 10 12 41 44 39 43 61 47 349 37,125 10 61

Figura nr. 7.21 - Repartiia spaial a arborilor n raport cu traseele de colectare a lemnului partida nr. 640 (negru ci de colectare, albastru limita de 5 m, rou limita de 10 m, puncte negre arbori inventariai) (Spatial distribution of the trees in rapport with the logging tracks felling area no. 640 (black logging tracks, blue 5 meters limit, red 10 meters limit, black dots sampled trees))

Adrian Vasile RUS

91

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.22 - Repartiia spaial a arborilor n raport cu traseele de colectare a lemnului situaia centralizatoare pentru pieele de prob studiate (Spatial distribution of the trees in rapport with the logging tracks centralizer for the sampled areas)

Figura nr. 7.23 - Situaia principalilor indicatori statistici privind repartiia spaial a arborilor fa de cile de colectare a lemnului (Spatial distribution of the trees in rapport with the logging tracks the situation of the principal statistical indicators) n ceea ce privete situaia arborilor prejudiciai n raport cu localizarea fa de traseele de colectare a lemnului, pentru formarea unei imagini de ansamblu se poate consulta figura nr. 7.24. De asemenea, n

Adrian Vasile RUS

92

Rezumatul tezei de doctorat

tabelul nr. 7.3 sunt prezentate date referitoare la dispoziia spaial a arborilor prejudiciai. Arborii care prezint mai mult de un prejudiciu pe trunchi sau prezint acelai tip de prejudiciu dar acesta este localizat n mai multe cadrane, sunt centralizai n fiele de culegere a datelor.

Figura nr. 7.24 - Repartiia spaial a arborilor n raport cu traseele de colectare a lemnului partida nr. 640 (negru ci de colectare, albastru limita de 5 m, rou limita de 10 m, puncte negre arbori inventariai, puncte roii arbori prejudiciai) (Spatial distribution of the trees in rapport with the logging tracks felling area no. 640 (black logging tracks, blue 5 meters limit, red 10 meters limit, black dots sampled trees, red dots damaged trees)) Tabelul nr. 7.3 Situaia privind poziia arborilor prejudiciai fa de cile de colectare a lemnului (Situation regarding the position of the damaged trees in rapport with the logging tracks)
Nr. partid 5 161 514 636 637 638 639 640 648 TOTAL MEDIA MINIM MAXIM AMPLITUDINE DE VARIAIE Nnumr de arbori prejudiciai situai n intervalul 05 m 510 m >10 m 6 3 0 2 4 4 2 0 6 8 2 1 7 3 0 6 6 0 7 4 0 13 6 2 9 3 3 60 31 16 6,67 3,44 1,78 2 0 0 13 6 6 11 6 6 Numr de arbori prejudiciai situai pn la .m 5m 10 m Peste 10 m 6 9 9 2 6 10 2 2 8 8 10 11 7 10 10 6 12 12 7 11 11 13 19 21 9 12 15 60 91 107 6,67 10,11 11,89 2 2 8 13 19 21 11 17 13 Numr total de arbori prejudiciai 9 10 8 11 10 12 11 21 15 107 11,89 8 21 13

Datele referitoare la distribuia arborilor prejudiciai n raport cu distana fa de cile de colectare sunt prezentate n tabelul nr. 7.3. De asemenea, datele din tabelul menionat sunt reprezentate grafic n figura nr. 7.25. Se menioneaz c n tabelul de mai sus sunt cuprini toi arborii prejudiciai, motiv pentru care vor exista diferene ntre datele cuprinse i datele prezentate la nivel de pia de prob referitoare la tipurile de prejudicii i indicatorii acestora. Acest lucru se datoreaz tocmai faptului c unii arbori prezint mai mult de un prejudiciu.

Adrian Vasile RUS

93

Rezumatul tezei de doctorat

Figura nr. 7.25 - Repartiia spaial a arborilor n raport cu traseele de colectare a lemnului situaia centralizatoare pentru pieele de prob studiate (Situation regarding the position of the damaged trees in rapport with the logging tracks centralizer for the sampled areas)

CAPITO LUL

CONCLUZII GENERALE, RECOMANDRI PRACTICE I CONTRIBUII PERSONALE 8.1. Concluzii generale Datorit progreselor tehnologice nregistrate n ultima perioad n toate domeniile de activitate, este necesar cunoatea situaiei actuale privind tehnicile de exploatare a lemnului n rrituri, precum i o sintez a unor lucrri tiinifice n domeniul abordat prin tez. Structura fondului forestier prezint caracteristici specifice zonelor montane i de deal, repartizate n cadrul etajelor fitoclimatice prezentate. Ca elemente structurale ale fondului forestier se pot enumera: vrsta medie - 55 ani, cu o structur pe clase de vrst dezechilibrat, clasa de producie medie - 2,8, volumul total de mas lemnoas pe picior - 1.791.462 m3, volumul la hectar - 198 m3, creterea curent 6,8 m3/an/ha i consistena medie - 0,77. Cercetrile privind specificul i posibilitile de ameliorare a tehnologiilor de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri de pe raza Ocolului silvic Beclean s-au realizat la nivelul U.P.III Trliua, care ntrunete condiii medii privind factorii fizico geografici, tehnico economici i silvicultural ecologici. n aceast unitate de producie sunt incluse majoritatea arboretelor de pe raza ocolului (40%), care au fost parcurse cu lucrri de rrituri i n care urmeaz a se executa astfel de lucrri.

Adrian Vasile RUS

94

Rezumatul tezei de doctorat

Studiul tehnicilor i tehnologiilor de exploatare a lemnului, posibile de aplicat n cadrul unui anumit teritoriu, trebuie s ia n considerare factorii depinznd de arboret, ce influeneaz stabilirea soluiilor tehnologice, cum ar fi: suprafaa parchetelor, volumul total de exploatat la parchet, volumul de exploatat la hectar, volumul arborelui mediu, numrul de arbori la hectar, distana dintre arbori, numrul de arbori de extras la hectar, distana dintre arborii de extras, astfel ca studiul menionat s aib la baz premise tiinifice. Pe lng factorii menionai, un alt factor de influen luat n seam n executarea lucrrilor de rrituri este i accesibilitatea arboretelor, care duce la scderea valorificrii materialului rezultat. Studiul posibilitilor de dezvoltare a reelelor de colectare mecanizat a lemnului trebuie s plece de la suportul creat prin studiul tehnicilor i tehnologiilor de exploatare a lemnului posibile de aplicat, mai precis de la zonarea tehnologic a terenului, n urma creia se determin cu acuratee modul n care se vor desfura operaiile de exploatare a lemnului pentru un anumit teritoriu; Prin studiul la nivel de unitate amenajistic a teritoriului ales ca fiind reprezentativ din punct de vedere al condiiilor studiate, se poate identifica c: - Teritoriul studiat prezint o variabilitate accentuat n ceea ce privete condiiile de teren i arboret. Suprafeele de parcurs sunt variabile, pornind de la 1,00 hectare i ajungnd pn la 42,00 hectare; - Majoritatea suprafeelor de parcurs cu rrituri este ncadrat n categoria de pante 25-40%, motiv pentru care sunt necesare analize tehnico economice n vederea stabilirii unei structuri tehnologice de exploatare a lemnului adecvat, bazat fie pe tractoare fie pe funiculare; - Suprafeele ncadrate n categoriile de pante <25%, sunt adecvate colectrii cu tractoare, pe cnd cele din categoria > 40%, sunt n domeniul de utilizare exclusiv a funicularelor; - Au fost stabilite mai multe structuri tehnologice adecvate condiiilor din teritoriul analizat, unele dintre ele bazndu se pe utilaje experimentate n aceste condiii. Ca rspuns la necesitatea introducerii n producie a unor utilaje performante i adecvate condiiilor de arboret, caracteristice arboretelor de parcurs cu rrituri, s-a experimentat prototipul FORESTER 44TD, care este un utilaj de mici dimensiuni, adaptat condiiilor de desime ridicat a arboretelor i care rspunde ntr-o msur mai mare cerinelor de productivitate necesare n astfel de lucrri. Prototipul FORESTER 44TD (de concepie romneasc) a fost realizat pe baza caracteristicilor tehnice ale utilajului FORCAT 2000 i a variantei Diesel FORCAT 36D aprut ulterior, de producie canadian. Utilajul experimentat ofer posibilitatea nscrierii printre spaiile mici existente n arboretele dese caracteristice rriturilor, putnd s realizeze colectarea direct de la cioat, atunci cnd exist posibilitatea formrii de sarcini de colectat aici, sau adunatul pe distane de pn la 40 m (condiionat de lungimea cablului nfurat pe tamburul troliului) i apropiat sau scos pe distane de pn la 500m. n ultimul caz (adunat pe distane de pn la 40 m i apropiat pe distane de pn la 500m), distana dintre dou trasee succesive de colectare a lemnului trebuie s fie de maximum 80 de metri, recomandndu se ca aceasta s se limiteze, totui, la 50 de metri, pentru reducerea prejudiciilor aduse arborilor pe picior. Dimensiunile de gabarit mai reduse ale utilajului permit realizarea de trasee sumar amenajate, cu lucrri terasiere minime, diferenele de capital obinute n acest caz putnd fi utilizate pentru protejarea arborilor pe picior, situai de-a lungul traseelor de colectare. n ceea ce privete costurile privind consumul de carburani i cele privind ntreinerea funcionarea utilajului, datorit faptului c acesta se afl n stadiul de prototip, datele existente sunt destul de puine.

Adrian Vasile RUS

95

Rezumatul tezei de doctorat

Totui, se poate aprecia c utilajul realizeaz un consum de 0,65 litri carburant pe m3 exploatat n cazul unor condiii studiate concret, unde ntr-un timp efectiv de lucru de 5,5 ore utilajul a operat (adunat+apropiat) 26 mc mas lemnoas, pe distane de 100-120 m, consumnd astfel o cantitate de 17 litri combustibil. Din studiul reelei de colectare mecanizat a lemnului, se pot desprinde cteva concluzii, dup cum urmeaz: - Pn n prezent, s-a folosit cu caracter generalizat ca mijloc de colectare tractorul, n diferite variante constructive i adaptative, motiv pentru care reeaua de colectare a lemnului existent este realizat din drumuri de tractor; - Prin studiul reelei de drumuri de tractor existente, pentru teritoriul ales ca zon test, s-au identificat principalele caracteristici ale reelei de colectare existente, dup cum urmeaz: - Pante transversale (decliviti ale versanilor cuprinse, n general n intervalul 20...40%, dar i peste 40%); - Decliviti de trasare a drumurilor de tractor cu media de 2,32%, cu poriuni ascensionale (pante de peste 30%) care nsumeaz 268 metri; - Profile variate ale drumurilor de tractor, n raport cu ramificaiile constituite ca tronsoane; - Dezvoltarea drumurilor de tractor n pant uoar (2-3%) n zonele mai accidentate i ascensional n zonele mai aezate. Prejudiciile care se aduc prin procesul de exploatare a lemnului sunt de diferite tipuri i se produc n cadrul proceselor de recoltare i colectare a lemnului. n cadrul lucrrii de fa s-au investigat prejudiciile aduse arborilor pe picior prin procesul de colectare a lemnului n arbrete parcurse cu rrituri. n vederea conceperii unei metodologii de investigare a prejudiciilor aduse prin procesul de exploatare a lemnului sa ales o suprafa de prob etalon (condiii medii de natur fizico geografic i tehnologic), cu mrimea de un hectar n cuprinsul unui arboret parcurs cu rrituri, constituit preponderent din fag cu vrsta medie de 45 de ani. Ca intensitate, prejudiciile gsite n suprafaa de prob nu sunt mari, suprafeele ocupate de acestea situndu se n raport cu clasificarea unitar a prejudiciilor sub limita de 100 cm2. Se constat c sarcinile mici trase cu atelaje, au produs prejudicii direct proporionale cu mrimea sarcinilor. n zona drumului de tractor prejudiciile sunt mai dese i, n general, mai mari ca suprafa. n ceea ce privete cojirea, datorit ritdomului caracteristic speciei fag, aceasta s-a produs n cele mai multe cazuri, prin trecerea succesis a mijloacelor de colectare cu sarcinile pe aceleai trasee de colectare. Arborii prejudiciai sunt n numr de 69 (8,79%), din totalul de 758 arbori inventariai, dar prejudiciile nu sunt grave. Arborii rupi ntlnii n timpul inventarierii nu sunt o consecin a procesului de colectare a lemnului, motiv pentru care nu au fost luai n considerare. Metoda de investigare s-a extins prin inventarierea arborilor prejudiciai n cadrul a 9 suprafee de prob, n care s-au cules date dup metodologia expus, iar pentru dispunerea spaial a arborilor prejudiciai sau utilizat grile cu latura de 50 cm. Astfel, numrul total de arbori prejudiciai (la nivelul tuturor pieelor de prob) este de 173 buci, ceea ce reprezint 22,82% din total arbori. n ceea ce privete numrul arborilor prejudiciai i poziia spaial a acestora fa de cile de colectare a lemnului (drumuri de atelaje i drumuri de tractor) se pot remarca urmtoarele aspecte:

Adrian Vasile RUS

96

Rezumatul tezei de doctorat

- Exist un numr total de 107 arbori prejudiciai (16,26% din numrul total arbori) n cadrul suprafeelor de prob analizate, unii dintre acetia prezentnd prejudicii multiple, fie ca numr fie ca tip. Se ntlnesc toate tipurile de prejudicii mai puin dezrdcinarea. - Referitor la poziia spaial a arborilor prejudiciai se poate constata c din cei 107 arbori prejudiciai, un numr de 60 arbori sunt situai la mai puin de 5 m de cile de colectare (axele cilor de colectare), 31 sunt situai n intervalul 510 m i restul sunt situai la un interval mai mare de 10 m. Prin urmare, prejudiciile aduse de colectarea lemnului sunt mai mari ca frecven n proximitatea cilor de colectare a lemnului, acest lucru datorndu-se parcurgerii succesive a unor aceleai trasee i afectarea arborilor marginali (56% din arborii prejudiciai se gsesc n acest interval). De asemenea, numrul mare de arbori prejudiciai (31 buci) ce se gsesc n intervalul 510 m, denot o parcurgere efectiv destul de frecvent i a acestor poriuni nvecinate cu cile de colectare. Este vorba de locurile unde se face jonciunea dintre traseele de tras i drumurile de atelaje sau de tractor (29% dintre arborii prejudiciai sunt situai n acest interval). Restul arborilor prejudiciai sunt situai la o distan de peste 10 m de axul cii de colectare. Din punct de vedere cumulativ, n apropierea cii de colectare (practic calea de colectare i intervalul de jonciune cu aceasta a traseelor de tras cu atelaje) se gsesc majoritatea arborilor prejudiciai 91 arbori (85%). 8.2. Recomandri practice Din sinteza lucrrilor tiinifice n domeniul abordat prin tez, recomandm aplicarea unora din sistemele prezentate i n ara noastr n condiii similare de arboret, prin luarea n considerare a unei dezvoltri mai ample a reelei de transport n pdure. Accesibilizarea arboretelor ce urmeaz a fi parcurse cu rrituri este foarte important, innd cont c n funcie de gradele de accesibilitate (0-250m, 251-500m, 501-1000m, 1001-1500m i peste 1500m) nivelul preurilor pe specii i sortimente dimensionale (pre A.P.V.) pentru fundamentarea preului de pornire a licitaiilor i a negocierilor pentru masa lemnoas pe picior oferit la vnzare de ctre unitile R.N.P.-Romsilva, este cu att mai ridicat cu ct accesibilitatea este mai redus. Astfel, un grad de accesibilitate redus conduce la preuri de valorificare mai ridicate. Stabilirea structurilor tehnologice de exploatare a lemnului trebuie fcut pe criterii tiinifice, eliminndu se caracterul empiric utilizat n ultima perioad; Trebuie respectate condiiile tehnice de folosire a utilajelor, impunndu se studiul parametrilor diferitelor utilaje de concepie modern la nivel previzional, pentru fundamentarea implicrii acestora n lucrrile de exploatare a arboretelor de parcurs cu rrituri; Lucrul cu atelaje nu poate fi exclus deocamdat n astfel de tieri, unde lemnul este subire i arboretul rmas prezint o desime ridicat. Totui, nu trebuie generalizat folosirea atelajelor n cadrul tuturor operaiilor de colectare pe distane lungi, acestea dnd randamente mai ridicate la adunat pe distane de sub 100 m, n condiii de dezvoltare corespunztoare a reelei de colectare mecanizat. Tractorul de mici dimensiuni FORESTER 44TD este ultima apariie evolutiv, fiind un concept adaptat de producie romneasc, bazat pe caracterisiticile tehnice preluate de la modelele FORCAT 2000 i FORCAT 36D. Productivitatea tractorului la operaia de scos sau apropiat scade semnificativ odat cu

Adrian Vasile RUS

97

Rezumatul tezei de doctorat

creterea distanei de deplasare a sarcinilor i cu panta traseului. De aceea este recomandabil folosirea acestuia pe distane de scos sau apropiat reduse (n general sub 500 m), n cazul apropiatului piesele ajungnd la platforma primar iar n cazul scosului piesele ajungnd la trasee de apropiat realizate la standarde adecvate circulrii tractoarelor de capacitate mai mare sau a altor utilaje (linii de funicular). Extinderea ca utilizare a funicularelor i introducerea n zona studiat, acolo unde desimea reelei de drumuri forestiere o permite, a instalaiilor cu pilon, n vederea creterii productivitii muncii. Folosirea tractoarelor numai n zonele caracteristice, unde pot fi utilizate n mod exclusiv, iar acolo unde terenurile ar permite utilizarea oricrui mijloc de colectare, se recomand realizarea de analize tehnico economice; n ceea ce privete culoarele de exploatare a lemnului, acestea prezint att avantaje ct i dezavantaje. Avantajele sunt legate de posibilitatea reutilizrii acestora n interveniile ulterioare, iar dezavantajele sunt legate de restriciile privind utilizarea unei alte tehnologii, diferit de cea folosit la nceput. Acest lucru se aplic mai ales la culoare dezvoltate pentru drumuri de tractor cu caracter ascensional. Parcurgerea arborilor n cadrul inventarierii trebuie fcut n ordinea impus de diferite sisteme ajuttoare (caroiaje ncrcate n sisteme de navigaie, rulete, etc.), fiind foarte important att o poziionare corespunztoare a acestora din punct de vedere spaial (nregistrarea poziiei n colectorii de date sau notarea pe planul desfurat al pieei de prob a poziiei arborelui), ct i o reprezentare precis a cilor de colectare, limitelor pieei de prob i a hidrografiei. Arborii inventariai se vor marca n mod corespunztor, astfel nct s fie vizibili din rndul urmtor de parcurs. Marcarea se efectueaz cu vopsea n cadranul 3 (n aval pe versant), astfel nct prin parcurgerea n ordine, pe rnduri, a arborilor de inventariat, arborii deja inventariai s fie vizibili. Este recomandat s nu se utilizeze grifa n cadrul arboretelor de fag, mai ales acelor tinere. Pentru obinerea de rezultate rapide se poate utiliza aparatur modern de poziionare nregistrare i recoltare atribute. Unele receptaore G.P.S. prezint aplicaii de calcul ncorporate, care permit recoltarea rapid a caracteristicilor urmrite. n ceea ce privete sistemele tehnologice de exploatare a lemnului i aplicarea acestora, pentru evitarea prejudicierii arborilor trebuie executate n mod corespunztor operaiile aferente procesului de exploatare a lemnului, mai ales ale colectrii, dar trebuie s se in cont i de caracteristicile geometrice ale traseelor de scos-apropiat. Astfel, drumurile de tractor trebuie trasate i executate n conformitate cu profilele longitudinale i profilele tip transversale, n curbe se vor acorda supralrgirile necesare, iar limile de ncadrare a utilajelor vor fi respectate. De asemenea, n cazul lucrului cu atelaje, acolo unde se impune se vor trasa drumuri de atelaje, pentru a se evita parcurgerea haotic a arboretului cu aceste mijloace, lucru care conduce la rnirea unui numr mare de arbori. n arboretele n care se vor executa rrituri, se vor lua msuri pentru protecia arborilor care rmn pe picior, delimitndu-se drumurile de colectare i fixnd de-a lungul acestora la arborii pe picior din zona de contact, aprtori din cauciuc, lemn, plas de crci legate cu srm, lungoane, contrafie fixate pe sol etc. Tot pentru protecia arborilor pe picior o soluie preventiv ar fi alegerea i marcarea vizibil a arborilor de viitor, dar i perfecionarea n continuare a utilajelor folosite la colectarea lemnului pentru a rspunde exigenelor impuse de aplicarea rriturilor. Din punct de vedere al obiectivelor urmrite, prin lucrrile de rrituri, nu este important ct i ce anume

Adrian Vasile RUS

98

Rezumatul tezei de doctorat

este extras din arborete ca volum de mas lemnoas sau numr de arbori, ci esenial este ce a rmas n arboret dup executarea lucrrii i ce poziie ocup exemplarele de valoare n structura orizontal i vertical a arboretului. 8.3. Contribuii personale S-a descris, prin reprezentri grafice noi (preluate din situaii concrete de teren din cadrul teritoriului studiat), situaia actual privind tehnicile de exploatare a lemnului n rrituri i s-a efectuat sinteza unor lucrri tiinifice n domeniul abordat prin teza de doctorat (stadiul actual al cunotinelor). S-a fcut o caracterizare a fondului forestier din teritoriul studiat, prin mbinarea tuturor posibilitilor de descriere statistice i grafice, ca i printr-o utilizare a tehnicii moderne n cadrul prezentrii; s-au avut n vedere, de asemenea, aspectele legate de natura interveniilor ce urmeaz a fi realizate n deceniul de aplicare a amenajamentului. Prezentarea sub form grafic n cadrul zonei studiate a situaiei privind exploatarea lemnului prin lucrri de rrituri executate n perioada 2002-2009, n raport cu factorii de influen asupra procesului de exploatare (suprafaa parchetelor, volumul total de exploatat la parchet, volumul de exploatat la hectar i numrul de arbori extrai la hectar). Identificarea i prezentarea grafic n cadrul zonei studiate a arboretelor ce urmeaz a fi parcurse cu lucrri de rrituri n perioada 2010-2014, n raport cu principalii factori de influen (suprafaa de parcurs, volumul de recoltat i creterea curent). Obinerea unei baze de date n sistem informaional geografic, pentru stabilirea unor structuri tehnologice ameliorate pentru bazinetul studiat, prin construirea unui strat ce ncorporeaz atributele pentru aceste uniti amenajistice. De asemenea s-a urmrit facilitarea prelucrrilor ulterioare, a cutrii de soluii tehnologice, a utilizrii G.P.S., a lurii deciziilor adecvate n exploatrile forestiere din zona studiat, precum i pentru realizarea de hri tematice utile pentru proiectarea tehnologic a viitoarelor antiere de exploatare a lemnului, dar i pentru susinerea diverselor activiti de proiectare i stabilirea altor parametrii utili. Realizarea unei repartiii pe categorii de pante a terenului studiat prin folosirea modelelor digitale tridimensionale ale terenului, utiliznd un software adecvat interpretrilor, mai ales realizrilor diferitelor distribuii avnd ca date de intrare aceste modele. Pentru teritoriul test analizat s-au folosit un model S.R.T.M. i un software cu capabiliti G.I.S. (Geographic Information Sistem) AutoCAD Map 3D 2010, n varianta de ncercare (trial). Au fost stabilite mai multe structuri tehnologice adecvate condiiilor din teritoriul analizat, unele dintre ele bazndu se pe utilaje experimentate n aceste condiii. Structurile tehnologice considerate ca adecvate prezint mbuntiri substaniale privind utilajele i succesiunea operaiilor de colectare, implicnd utilizarea funicularului n astfel de lucrri, care n ultima perioad nu a mai fost utilizat n rrituri. Aceste structuri tehnologice au fost corelate cu condiiile concrete furnizate de studiul factorilor implicai, factori studiai pe baza suporturilor create i a documentrii prealabile. S-au determinat norme de timp i norme de producie la executarea operaiilor de adunat, scos-

Adrian Vasile RUS

99

Rezumatul tezei de doctorat

apropiat i adunt-apropiat, cu utilajul de producie romneasc FORESTER 44TD, pentru arborete parcurse cu rrituri i s-au stabilit ecuaii de regresie referitoare la productivitile nregistrate n funcie de mai muli factori: pant, distan de deplasare, mrimea sarcinii, etc. Pentru evidenierea condiiilor reprezentative privind dezvoltarea reelei de colectare cu tractoare, sa luat n considerare bazinetul considerat ca zon test (Izvorul Bilor-Borcut), unde s-au studiat reelele de colectare existente, folosindu-se ortofotoplanuri, pe care s-au identificat drumurile de tractor executate n vederea exploatrii lemnului, att n tieri definitive ct i n rrituri. Lucrul cu ortofotoplanuri este facil, deoarece acestea prezint o putere de rezolvare (rezoluie) suficient n vederea identificrii elementelor necesare. Obinerea de informaii geometrice referitoare la drumurile de tractor identificate se poate realiza prin prelucrarea datelor spaiale n format tridimensional. n acest scop, pentru zonele studiate s-a utilizat un model digital S.R.T.M. cu rezoluie spaial de 3 arcsecunde. Pentru investigarea prejudiciilor produse n arborete parcurse cu lucrri de rrituri au fost culese date din teren n vederea obinerii unei bazei de date i a unor straturi tematice, date ce au fost nscrise pe o fi tip care conine dimensiunile n centimetri ale prejudiciilor investigate. Aceste dimensiuni au furnizat baza de plecare n calculul suprafeei prejudiciilor, prin aproximarea la forme geometrice regulate. Adncimea prejudiciilor ntlnite n teren a furnizat informaii preioase utile n ncadrarea tipologic a prejudiciilor. Ca rezultat, s-a conceput o metodologie modern de investigare a prejudiciilor n arboretele parcurse cu rrituri, metodologie bazat pe un sistem informatic geografic. Prin aplicarea acestei metodologii s-au identificat prejudiciile aprute i s-au stabilit relaii ntre poziia spaial a arborilor prejudiciai i cile de colectare identificate.

Adrian Vasile RUS

100

Rezumatul tezei de doctorat

BIBLIO GRAFIE

SELECTIV

Alexandru, V., 1997: Ergonomie. Editura LUX LIBRIS, Braov. Antonoaie, N., 2000: Cercetri privind optimizarea amplasrii traseelor de instalaii de transport cu cablu n regiunea montan. Tez de doctorat, Braov. Bereziuc, R., Opri, V., Olteanu, N, 1987: Reele de drumuri forestiere. Editura Ceres, Bucureti. Borz, S., A., 2009: Cercetri privind exploatarea lemnului n condiiile pdurilor din bazinul superior al Rului Negru, judeul Covasna. Tez de doctorat, Universitatea Transilvania Braov. Borz, S., A., Rus, A., V., 2010: G.I.S. Methodology for the Logging Damage Investigation in Beech Stands Resulted from Thinnings. Proceeding of International Conference on New Research in Food and Tourism - BIOATLAS 2010, Braov, Editura Universitii Transilvania Braov. Botjan Koir, 2008: Modelling Stand Damages and Comparison of Two Harvesting Models. Croatian Journal of Forest Engineering, VOL. 29, ISSUE 1, Juni 2008, pag.5-14. Butora, A., Schwager, G., 1986 : Holzernteschden in Durchforstungsbestden. Institutul federal elveian de cercetri forestiere. Candrea, B., 2007 : Cercetri privind utilizarea mijloacelor moderne pentru caracterizarea i cartarea staiunilor i a vegetaiei forestiere. Tez de doctorat, Universitatea Transilvania Braov. Chiea, Gh., 1997 : Biostatistica. Editura Universitii Transilvania Braov. Ciobanu, V., 2002: Utilaje forestiere. Editura Universitii Transilvania Braov. Ciubotaru, A., 1995: Cercetri privind aprecierea nivelului prejudiciilor la exploatarea lemnului. n Buletinul sesiunii tiinifice Pdurea i protecia mediului, Braov, pag. 335-340. Ciubotaru, A., 2001: Cercetri privind necesitatea introducerii unui sistem unitar de clasificare i msurare a prejudiciilor n exploatarea pdurilor. Pdurea romneasc la cumpna mileniilor, Editura Universitii Transilvania din Braov, pag. 351-356. Ciubotaru, A., 2002: Sistem unitar de evaluare i msurare a prejudiciilor. Pdurea i viitorul, Editura Universitii Transilvania din Braov, pag. 385-388. Ciubotaru, A. , Chiea, Gh . , Petrian , I., C., 2005: Cercetri privind posibilitile de evaluare a prejudiciilor aduse arborilor pe picior prin activitatea de exploatare a pdurilor. Pdurea i dezvoltarea durabil, Editura Universitii Transilvania din Braov, pag. 357-362. Ciubotaru, A., Stroescu, M., Cmpu, R., 2006: Cercetri privind corelaia dintre tehnologiile de exploatare i nivelul prejudiciilor produse arborilor pe picior. n Pdurea i dezvoltarea durabil, Editura Universitii Transilvania din Braov, pag. 421-426. Copcean, D., Blnescu, E., Ghica, P., Rusu, Gh., 1983: Tehnologia exploatrii lemnului. Editura Ceres, Bucureti. Dmceanu, C., Gava, M., 1991: Vtmri produse arborilor, seminiului i solului prin folosirea tehnologiilor de exploatare a arborilor cu coroan, n trunchiuri i catarge. n Revista pdurilor, nr. 3, pag. 135-140. Dmceanu, C., Gava, M., 1991: Cercetri privind stabilirea pragurilor minime de vtmare a arborilor, seminiului i solului prin lucrrile de exploatri forestiere. Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice, seria a II-a, 97 p. Daia, M., 1998: Cercetri privind accesibilizarea interioar a arboretelor tinere de cvercinee n scopul ameliorrii condiiilor de efectuare a lucrrilor de ngrijire. Tez de doctorat, Universitatea Transilvania Braov. Dinc, L., 2004: Programe de modelare pentru silvicultur. Editura Silvodel, Braov. Dimitriu, G., 2001: Sisteme informatice Geografice GIS, Editura Albastra, Cluj Napoca. Florescu, I.,I., Nicolescu, N., 1998: Silvicultur. Volumul I Studiul pdurii. Editura Universitii Transilvania Braov.

Adrian Vasile RUS

101

Rezumatul tezei de doctorat

Froese, K., Han, H.S., 2006: Residual stand damage from cut-to-length thinning of a mixed conifer stand in Northenidaho. Western Journal of Applied Forestry, 21(3), pag. 142-148. Giurgiu, V., 1966: Aplicaii ale statisticii matematice n silvicultur. Editura Agro Silvic, Bucureti. Ignea, Gh., 1981 : Probleme privind optimizarea trasrii liniei la funicularele forestiere. Universitatea din Braov. Ignea, Gh., 2000: Cercetri privind posibilitile de mbuntire a soluiilor constructive de proiectare i amplasare a infrastructurii la instalaiile cu cablu pentru transportul lemnului. Tez de doctorat, Universitatea Transilvania Braov. Ionacu, Gh., 2002: Exploatarea i valorificarea lemnului. Editura TRIDONA. Ionacu, Gh., Oprea, I., Du, G., 2006: Tehnici i tehnologii de exploatare a lemnului n condiiile gestionrii durabile a pdurilor. Editura Universitii Transilvania Braov. Kruch, J., 1999: Contribuii n legtur cu luarea deciziilor la alegerea instalaiilor cu cablu. Analele Universitii din Oradea, Fascicula Silvicultur. Leahu, I., 1994: Dendrometrie. Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti. Leahu, I., 2001: Amenajarea pdurilor. Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti. M.A.P.P.M., 2000: Norme tehnice pentru amenajarea pdurilor. Editura Inter Print S.R.L. Bacu. M.A.P.P.M., 2000: Norme tehnice pentru ngrijirea i conducerea arboretelor. Editura Inter Print S.R.L. Bacu. Negulescu, E.G., Stnescu, V., Florescu, I.I., Trziu, D., 1973: Silvicultura. Editura Ceres, Bucureti. Nicolescu, V. N., 2003: Silvicultur. Volumul II - Silvotehnic. Editura Universitii Transilvania Braov, Braov. Olteanu, N., 2003: Reele de de drumuri forestiere. Editura Universitii Transilvania Braov. Oprea, I., 1984: Contribuii privind stabilirea soluiilor tehnice optime de colectare a lemnului n parchetele din regiunea de munte. Tez de doctorat, Universitatea din Braov. Oprea, I., 1990: Conditions dexploitation du bois la premire claircie. n: Bulletin of the Transylvania University of Braov, Series B1, vol. XXXII. Oprea, I., 1991: Rentabilit et protection de la fort dans lexploitation du bois doeuvre en futaie jardine. 10 Congrs Forestier Mondial, Actes, vol. 6, Paris. Oprea, I, Sbera, I., 2004: Tehnologia exploatrii lemnului. Editura TRIDONA, Oltenia. Oprea, I., Borz, S., A., 2007: Exploatarea lemnului n condiii de accesibilitate redus, Lucrrile sesiunii tiinifice bienale cu participare internaional PDUREA I DEZVOLTAREA DURABIL, Braov 2728 octombrie 2006, pag. 407 410, Editura Universitii Transilvania, Braov. Oprea, I., Borz, S., A., 2007: Organizarea antierului de exploatare a lemnului. Editura Universitii Transilvania Braov, ISBN 978-973-598-015-3. Oprea, I., 2008: Tehnologia exploatrii lemnului. Editura Universitii Transilvania, Braov. Ostrofsky, W.D., et al., 1986: Damage to northen hardwood from thinning using hole-tree harvesting technology. Canadian Journal of Forest Research, nr. 16, pag. 1238-1244. Petrescu, L., 1974: nregistrarea i evaluarea vtmrilor n arboretele ce se parcurg cu rrituri. n Revista Pdurilor, nr. 8, pag. 428-430. Petrescu, L., 1980: Noi contribuii n problema prejudiciilor ce pot fi aduse arborilor rmai prin lucrrile de exploatare a lemnului. n Revista Pdurilor nr. 4, pag. 227-230. Popescu, I., Popescu, S.C., 2000: Mecanizarea lucrrilor silvice. Editura Universitii Transilvania Braov. Rus, A., V., 2007: Tehnologia de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri. Lucrrile sesiunii de comunicri tiinifice bienale cu participre internaional PDUREA I DEZVOLTAREA DURABIL, Braov, 27-28 octombrie 2006, pag. 477-482, Editura Universitii Transilvania, Braov. Rus, A., V., 2009: Stabilirea prejudiciilor n arboretele parcurse cu rrituri. Lucrrile sesiunii de comunicri tiinifice bienale cu participre internaional PDUREA I DEZVOLTAREA DURABIL, Braov, 17-18 octombrie 2008, Editura Universitii Transilvania, Braov.

Adrian Vasile RUS

102

Rezumatul tezei de doctorat

Rus, A., V., 2010: Utilizarea utilajului Forcat 2000 la colectarea masei lemnoase din arboretele parcurse cu lucrri de rrituri. Tehnologii i echipamente pentru evaluarea i protecia mediului ENVIRONMENT&PROGRESS 14/2010, pag. 241-245. Editat de Facultatea de tiina Mediului (U.B.B.-Cluj-Napoca) i S.C. ICPE BISTRIA SA, ISSN 1584 6733, Cod CNCSIS 697/2006. Rus, A., V., 2010: Propuneri de mbuntire a structurilor tehnologice de exploatare a lemnului n arborete parcurse cu rrituri. n: Revista EcoTerra, nr.24/2010, pag. 17-19. Editat de Facultatea de tiina Mediului (U.B.B.-Cluj-Napoca) i S.C. ICPE BISTRIA SA. Sprchez, Gh., 1996: Cercetri tehnico-economice privind aplicarea rriturilor n fgetele din Munii Perani. Tez de doctorat, Universitatea Transilvania Braov. Tama, t., Tereneu, C., C., Chivoiu, B., 2001: Impactul utilizrii sistemelor de informaii geografice asupra procesului decizional din gospodrirea pdurilor. Pdurea romneasc la cumpna mileniilor, Editura Universitii Transilvania Braov, pag 225-230. Trziu, R., D., 2006: Pedologie i staiuni forestiere. Editura Silvodel, Braov. Toms, C. ,W., M., R., Dubois, J., C., Bliss, J., H., Wilhoit, and R., B., Rummer, 1999: Animal-powered logging: a small-scale alternative. Southern Journal of Applied Forestry (in review). Ungureanu, ., 1997: Mecanizarea exploatrilor forestiere. Editura Universitii Transilvania Braov. Vorovenci, I., 2005: Cercetri privind posibilitile de utilizare a imaginilor satelitare n lucrrile de amenajarea pdurilor. Tez de doctorat, Universitatea Transilvania Braov. Wang, L., 1997: Assesement of Animal Skidding and Ground Machine Skidding under Mountain Conditions. Journal of Forest Engineering, vol. 8, no. 2, pag. 57-64. *** 2010: AutoCAD Map 3D 2010 software trial, www.autodesk.com. *** 1960: Monografia geografic a R.P.R. Volumul I - Geografia fizic., Editura Academiei R.P.R. . ***2005: Amenajamentul O.S. Beclean, Studiu general, Amenajamentul Unitii de producie III Trliua. ***2008: Ordinul nr.606/2008 pentru aprobarea Instruciunilor privind termenele, modalitile i perioadele de colectare, scoatere i transport al maerialului lemnos. ***2004: Prozessorientierung in der Forstwirtschaft neue Technik, neue Partner, neues Denken. Kuratorium fr Waldarbeit und Forsttechnik (KWF).

Site-uri web: www.autodesk.com www.globalmapper.com http://webyn.unitbv.ro/ www.trimble.com. http://www.komatsuforest.com http://www.skidder.ro http://tremzac.com

Adrian Vasile RUS

103

Rezumatul tezei de doctorat

R E S E AR C H R E G AR D I N G T I M B E R E X P L O I T AT I O N I N S T AN D S O P E R AT E D WI T H T H I N N I N G I N T O T H E AR E A O F B E C L E AN F O R E S T D I S T R I C T , F R O M B I S T R I T A N AS AU D C O U N T Y

Abstract

The present work proposes methodologies, materials and modern techniques, useful in the forest exploitation technological design, the establishment of the applicable technological systems in thinning, and in the same time, it presents problems regarding the exploitation means output and works productivity. The main purpose of the research is to offer new solutions by improving the actual technology in rapport with the technical, economic and forestry environmental demands, solutions which are useful to the forest districts and exploitation departments form the studied zone. Structurally, the research was oriented on the following activities groups: 1. The knowledge of the actual situation regarding the wood exploitation techniques in thinning and the synthesis of some scientific papers from the researched domain (an overview of the actual stage of knowledge). The characterization of the forestry fund from the studied zone. In this chapter is presented a study regarding the wood exploitation conditions, from both, the stands characteristics point of view (felling areas surface, total extracted volume, extracted volume per hectare, the average tree volume, total number of trees per hectare, the average distance between trees, the number of trees to be extracted per hectare, the average distance between the trees to be extracted, etc.), and the physical and geographical conditions (especially the slope). The adequate machines and the thecnological structures typology for thinning (the actual situation and improvement proposals). The reduced dimensions tractors experimentation in timber logging thinning conditions. The exploitation means output and the work productivity in rapport with the specific influence factors (the average tree volume, the volume to be extracted per hectare, the remaining stand density, slope, logging distance, etc.). The actual situation of the logging network in thinnings and the developing possibilities of the mechanized logging networks. Damages on the standing trees. The quantification of the damages provoked to the standing trees in thinning, by using the tractor as a logging machine.

2.

3. 4.

5. 6.

Considering the researchs purpose and the objectives, the study was realized in 2005 2009 period, in Beclean Forest District, Bistrita Nasaud county in stands where were applied thinning Izvorul Bailor Borcut Basin.

Adrian Vasile RUS

104 CURRICULUM VITAE

Rezumatul tezei de doctorat

DATE PERSONALE: Numele: RUS Prenumele: Adrian Vasile Data naterii: 27.02.1979 Locul naterii: Beclean, Bistria-Nsud Starea civil: cstorit Adresa locului de munc: Bistria, Str. General Grigore Blan, nr. 21, e-mail: fond.forestier@bistrita.rosilva.ro - Adres domiciliu: Bistria, str. Constantin Romanu-Vivu, nr. 8, sc.C, ap.39, jud. Bistria-Nsud, e-mail: rusadrian@ymail.com STUDII GIMNAZIALE: coala General Nr.1 Trliua, Bistria-Nsud. STUDII LICEALE: Liceul Silvic Nsud, Nsud, Bistria Nsud, 1993 1997. STUDII UNIVERSITARE: Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere, Universitatea Transilvania din Braov, anul absolvirii: 2004. SPECIALIZRI: Studii aprofundate Reele de transport n pdure, Universitatea Transilvania din Braov, 2004 2005. ACTIVITATEA PROFESIONAL: - 2007 prezent: inginer silvic - responsabil fond forestier, Direcia Silvic Bistria-Nsud; - 2006-2007: inginer silvic - responsabil mecanizare, Secia de Exploatare ntreinere i Reparaii Utilaje Bistria; - 2004-2006: inginer silvic debutant - responsabil cultura i protecia pdurilor, Ocolul Silvic Beclean. ACTIVITATEA TIINIFIC: Comunicri tiinifice: 5; LIMBI STRINE CUNOSCUTE: engleza, franceza, rus.

CURRICULUM VITAE
PERSONAL DATA: Last name: RUS First name: Adrian Vasile Birthdate: 27.02.1979 Place of birth: Beclean, Bistria-Nsud Marital status: married Office adress: Bistria, Str. General Grigore Blan, nr. 21, e-mail: fond.forestier@bistrita.rosilva.ro Home adress: Bistria, str. Constantin Romanu-Vivu, nr. 8, sc.C, ap.39, jud. Bistria-Nsud, e-mail: rusadrian@ymail.com

HIGH SCHOOL STUDIES: Liceul Silvic Nsud, Nsud, Bistria Nsud, 1993 1997. UNIVERSITARY STUDIES: Faculty of Silviculture and Forest Engineering Transilvania University of Braov, 2004. SPECIALIZATIONS: Postgraduate course Transport Networks in the Forest, Transilvania University of Braov, 2004 2005. PROFESSIONAL ACTIVITY: - 2007 present: forest engineer leader of forestier fund department, County Forest Administration BistriaNsud; - 2006-2007: forest engineer mechanization, Machine Mainetance and Reparations Section Bistria; - 2004-2006: junior forest engineer culture and protection of the forestier fund, Forest District Beclean. SCIENTIFIC ACTIVITY: Scientific communications: 5; FOREIGN LANGUAGES: english, french, russian.