Sunteți pe pagina 1din 1

CG

Lucrarea

Examen coproparazitologic
Examenul coproparazitologic reprezintd analiza parazitologic[ a materiilor fecale in vederea depistdrii parazililor intestinali. Examenul este indicat pentru diagnosticarea parazitozelor intestinale gi monitorizarea rlspunsului la tratamentul antiparazitar (la 3-4 sdptdmdni dupl finalizarea tratamentului in cazul infestdrii cu protozoare gi la l-Z sdptdmdni in cazul infestdrii cu helminfi). Examenul coproparazitologic eviden\iazd, elementele parazitologice atdt macroscopic, cdt gi microscopic. Examenul copr op ar azito lo gi c este recomandat : a. persoonelor cu semne Si simptome sugestive pentru o parazitozd intestinalf: - tulburdri gastrointestinale: inapetenld, greald,, virsdturi, eructafii (rAgdit), flatulen!5, dureri gi crampe abdominale, diaree, prurit perianal; - tulburdri neurologice, anemie, scidere in greutate sau stagnare staturoponderald la copii, subfebrd; b. pacienlilor asimptomatici (purtdtori sdnStogi) care au un context epidemiologic pozitiv. Principalii paruziqi incriminali in aparilia de parazitoze sunt: ' protozoare: Giardia lamblia, Tricltomonas intestinalis, Entamoeba histolytica; - nematode: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis (oxiuri), Trichiurius trichiura, Strong,'loides stercoralis; - trematode; Fasciola hepatica; - cestode; Tenia solium (porc), Tenia saginata (vita), Bothricephalus (determind anemia de tip Bierman (pernicioasd), in cazul consumului de pegte rdpitor gi icre: ex. gtiuc6, biban). Moterial patologic: materii fecale vizdnd indeosebi zonele de scaun cu modificiri (sdnge, mucus, puroi). Recoltareo probelor. La un scaun de constipalie recoltarea se face atdt din porliunea durd, c6t gi din porfiunile mai moi. De obicei, chisturile (elemente de rezistenfd gi de inmullire ale parazitului) se gdsesc in toate pirlile scaunului, dar mai ales in cele dure, pe cdnd elementele vegetative se gdsesc in cele moi. Se recomand[ urmdtoarele: - scaunul nu trebuie sd fie contaminat cu urini (urina poate distruge elementele patazitare vegetative), cu substanle de contrast (sulftat de bariu, gastrografin) sau cu ulei; - recoltarea trebuie sd se fac6 in condifii de regim alimentar obignuit; - anterior recoltdrii, pacienfii nu trebuie sd fi efectuat o investigafie radiologicd a tractusului gastrointestinal cu substanfe de contrast baritate (in ultimele 24 de ore); nu trebuie sd fi laut medicamente cu bismut, uleiuri minerale, tetraciclind, metamucil, magneziu, antiamoebiene, antidiareice, antiacide (in ultima sdptlmdnl). Recoltarea se face intr-un recipient steril cu volumul de 30 ml prevdzut cu spatuld/lopdlicd atagatd de capac (coprorecoltor). Se recolteazd 5-15 g materii fecale (sau l0-15 ml materii fecale moi). Probele inainte de transport la laboratoipot fi pastrate timp de2-4 ore la temperatura camerii sau24 de ore la temperatura de refrigerare z-BoC.