Sunteți pe pagina 1din 90

2013

MANAGEMENTUL DEZVOLTARII DURABILE

An, ll, MBMSA

pentru Material auxiliar examen (informalii prezentate lacurs)

Titular dedisciplin6; Ruxandra-Gabriela Albu

aEeE $
llJ

z
o o
oUJ IJJ (J
llJ

i FiEEs ,i

iltufulgtui
s o I
g LIJ

s
N

s
t.)

(L

s
6

o !l
(!

,5
t
l

frE

o
ut d 5
N

; o
ul

ji EEiE: FA FEE[B g g

. r t; EE H FEB
= o -: or F

*+

P!

Eg Eg: E

J! ; E "

9s'.
',d
+l 6

:;

i; t::i i!: 5!:


'FStt:ft

E:;;

:i ti

9E 9l

iE; E Erg
d

"7

.t 9am
t

5 g

5i E
t

o
E

uJ
l

g ;*e;t dl,* ggffig


! *Eg
=;*

T I T TFitlffiffiffi
I

-g E (E
o I oo on

;iri;it:ii,i'

o o o
(!

ii
:*

8.
.o

E (g
o-

E
=

o(!
(!

E
(J

iiiiiiiiiiliii ; iiiii*i:!:ir *ilt i:iiii, E iii :i:;i:ili,iii


g
l! t

;s

E;F:gf ;-Beeg! 5 E: -${


-

i !, !s-' I

F".

E*

:==i !g; t-:; ::g E$,& 9 fiP:F iig Eii s i:,c;51 EE:E EiE fi*E ;p gc
T3E HEgF " !ii#,; T5

oc.
N;i

e E9
rg!c

(! ,(! EE

i_ ;E! !!!a

EEA ;F!

i!:EFft

**e;:i.
al:;!it
_"d:;_e

E:.!; ni;r!t 5 =:r-: i R; ";:

FEiirg Frt;;E ar::EEiej: i i* r;:s;jejs e5*E! s


: {

iiiiEij iiEii e:g'Ei;i: p sEli e,j;;iii: ;iisiiii;fii


.ii;!: .

.1:

;if= funE:l

l!

o
E q) !
3
=

*o o o

;*i;ii*i* ffiffiffi
ns;!iii

,ag
6 (! f u.l !

;;ii;;iiiiisii

-89a,-$;F+E: E

t v

;!Fg;E
T T

iiEEisiiiiEl isii;;;;igi T EiiiiaiiE'i


9gsicl. 'F9e;,19 i
d;

;eeii,;re -r.,rE
";"

EJ
Eg
i

E5
F
-!

6q 'g:

!,,

ryffiffiTffffq$

?x

i &

E
;

q 3

!t>c
ir;

='6

J
tl

"Eeg Hgs E =6
s$ F q'8s qg
gKE

bi o-

o.=

56
ii( =

i{(l,

TE
.D

o
a'l

o o
o

*,

o
N
$.

r'l

q i
3

oc
3

#
p

E* i3
F

I R

:'4"r qii

a
a

!:: g E :BA a ! 3{
5 3

E: C i

-l gEe! q e-E;

.9

ri i

= E; 'E =1 =ei9! i{ E-s


E

q,E ! 5

E a
I

E
I

T
I

lu &. ul
U'' I,JI

t uJ

Ts

tu o :)
F

l IL

rF
,*

t (L

IF ._

,. -c)

o"

&B

c53
9! U

i :E ;
< (!S

! Eq E e
or

s
b

E tE 5 "Fe d !_E_;;3.^G Y, 9 Et = g ., ur ;,'.E

).I'

-o c)
IU

dEEe n9:96
-

*;gESfifE#i* *6+i;"''EE
E (u
Y

a)

o_

* E ;gEF* g=rr
d .E* !

; 6 E-

i * l.
i F F;
7 E^ 5!1

; ; [E

ig

s * !'3 * e::

E3EE;
$ 5 s E E*

_: !:

;:

.P

o6

u.t O9

6
,l!.' f=

co-g

q* og

e
F

-a -l P; X'i
(\.

X i 9 id. 69

LU(J

>.8 9': ::! c


<''oF,".g=c

'g

H E p ii;
<::9

=
r

rf*EF=E
NNo-OLr.tO
.,\-A.\_\-\

5i;Fqe.

d:

o o (J
llJ

(,

d"i

Eqi

ASFFEA

6 E

-5

o) o 5.
(,

tu

:s

:-0*
6-c;

1,,

LIJ

l4* 146
{,4 Itr

,s
E

LU

r?i = iF-".-Ei rHl **:=:;Ee


f) |. (, *

P -

,o -. o

LIJ
()

LL LIJ

l,-9,3-Ee=ne-xtiI =.4_ >Ht.i:sb,:;


:AAA
x LL tL v (J

(4'3 Ll 6 9=

gEEgIEg* E :Ec
AAl\A

E5
-d z?

! E 5."9

l:E

e!e tr+
! q.-'1!

ori
:

> i9I E' "; o= dd,E e


9) 6

Ed r
sE E
z : lp 9?

e
p
P ;

'= :
F .9
I

)-a
;: *EP
,j:9:

E+ EE
3-.

o .9 6 c

.E
'6

,g;_'$;

.5 =

>g

eB

6-9 = d5 E6: 9JI;EFE c d49

!!g

>

idea^i; >r 3+:


! Eg: !r<< ;s

E
'-

,ot "'6

6-6 t!

,F
!

s.3,di:i e lrr :.E3


i
{

:E

:iS

6l fil

6l 9l

1..9.0 ;{ P=6

nH

,1

pt 61
qt itl

; tl(!

9gl
6Sl:

=l rl

,g< q
*6a;l J! ; ,!l

.:

BgHE;SEHc=
a tr i o; xr*"o):E= x o 6'-9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 'c= o o o o o o o o fxoooooooo
E60)a)0)ooooc) (-.ici+d<iNdoi

iri = ;; l!-

|,)o

o, al
'_6

o9El

d6 .q

g ,ct o
od

o]

!r

gug iE; E$Ei$, ig ; *; i;i;iEH


a
!

:E3:F Iq q 5E s' FE e :fi E:|Eg

5 E:: 3 EE

-e-EE =

ger :

ag

EE

sEEl F B: tEF ;1, bdl s=31 e A :- ;di


:

:EiE8i;iiiiE i sii:ffiiiggi
I

:.dEfi gEF
;g

'P

s.-

=? => oo
1<

o 3P o;#

.q)

= .=

:BrtEIEi
1 FY ,E .a To
I I oc
E N(g*P o

E: E:: $; iipE
sc=E:*

r E* FE rs$ i

E;;3 Gj E
o

)E

o _,

do
14
.N4 ;: 5 o A o

tr0a

EecrEiiEs
a 5-o) d.sii;3

e;E e*::-EE eii sisEid

.-q

r
E:

6 i

s3
.9 E

niftl*gsg'ffi
l

6i

!n!ndct

9CF*

a;-

-\
3
6 E 3d

EcriF;a **$c s! :*c


E;E!ig!
* E3: &

;i$E$ :gii'g$itrgEgiii;iigF
AE!

e=

.a fr*iEi gBci{E;
8

i;iaegiigigE
I8 * : 5

!Et;EECI gEsEEiEgEE
!*;

{iiirgl
;E

$ E

.!

4iFiiE E{_-,

p8

_9

.L

o(!
*.-

.0
'6

-=-

.q

t
@6 O

'6

uJ

('E

T,o -g

5-

-.

rBg FO
tdtr

6E :*E
@B

o)

l-o (, FT' ti 6
(dE

E&
.q*

grE
:!

!F6

s
*

;.I :
:l ; -9
ri

=
;

OY -lY -.! =

t F I=p

PF;:t

g
6 e

9E

s i ! P
:Elb*
E; d r'J ^^^

+ i

a
9i-3
E6

a
$ .: e*=-s
3:

t:!*;t Es: s:i f+*IeEEE


P

* c Ef,,,cEiu

:g!iE E:lt; :.c:L'Fir


;66Eo:?6i= :o-e:;-9o

E;E

'9i E 5 E F9:

::9
;!;F66P!

p ;; _ I3 3 >E+.E " 6 o> or

sFiEfEIsi *Ft:l$;IgEE
iatE"9;f-=e :3?Er-:faE; EIi';#;T;

! I

:0

E
I

-48

*:iE* E iE EE gisH
: n

r'+

-=

FE ;
; o

E: P
an x

-E;

i At*C

*3

L nt r ! : : o q

E : &

5;E
,6:n
1i06d 6,tu t'

fr g q:.an
;
q :

;
; F -

s;i
:_^; o Eed

oin

;:EiJF
;E.:

'.

:F;

:=s
j-: !Er
G
!rcEq

!H

E, Hi!j.
3iri9,;E:! E:sEii3

:5E:3,E

Pi

*i
Ei

iE-" 3;s:q;!.3:
: :EF:aijqi d>:.id;5!

!;E.!=S

fr!E:!*EE;.lile;
55-E

i!

5!EEA."!JE-EeB!

:r

* i;;

i H

11
E ao

: gEir,iiilE i*P ii[xi

6 EB's *
E'E;

i Esi cs: t teggin 7 3EP Fuqid ? F=B.g


E

H HE: E;;ag ; H3e


!

gii; E;g 9E E ?',E E


lSEe
d i,F
5

Frg I

i: liF Eil:$l
E^ ^

* gag;e 3il:g
+ig:*q-,;P+.E
e$*EsuEb:E:
EiqE;!sESr,1 ; [ e* e= E. P,b

gstgs$ ifiFE -;IFpg


r:99 q9;::E

*EaH

Zi EE fiEE_ = Et!

; ^ qe o s!$ =

;iE;Efti$F

E 5 Ai E

;;rjg:';E*if
0 ,8

+r bt

';i E
; > -=

i -E

;n

! H

;;Efi-EAE

I :

ii 6

E! a -e'SE
-q6

P;

EO
P 69

b:5

*Hb

3s E E $i

s t;

*;".9-$$

;qFggE

T9 0
5

=3
*o

s Pe';i E*: *,e-g n ; F.' = g 3 9 Eb .9 9? -e E-9 5 i i{s; I fr e -E 1i6 A6; 6 n9 E


d3-E

fi e'E

p: E*g+E

EE+sE*ii

F5F

E"ccEE iq ;Ertj +E
EE'sE H

iiirisEggiig
e)

io

EieE;ci5 54."" ifist ;i[;;ig :i$;$iu e


E

: E 9;;E$eua E;itEEEi ei

*g:E:3
t

rnEl! n E!
rC

a g
g
.=

eirirse;;E

ci!*Eg

E
g

FiEE;E+; 5$E$sliEi,

nEEiit;gi

iiigga;ggit
|

i:ftiii;i*iii

I
I

3iggifiilili eiiiEiiEitugig

,9
Q)

o
(D

5 .q o
o
t! (!)

;i5,* ***ftt iEie#EieEEs EtiiiffiEf#


liEeEEie?:iifs
o)
i:

E
O

"r;.: ,E'
I

: eEtE;$eB* ei :
!I

;iECEE:: =

fc:ti-,sf =:t q

iii;igiigi;i

o
(! N f

iE-E e

o)
,.i

:8

e;:

E3S

:;g !*Q*s 3g {n E5EE 9 ;8 ;,E


*:: ! 9s BE =:5
Pfl9!F6
9:!{:d;n

5:rE ic s si*i3 Fq;r

g;if tu4
o o
(!
N

EE[isE=i *eo o b:6 <P i,6 o S=


6; 3-= _ er/a :

?a

- 2 P = ^6 ; a E = i : E

ai
!E
!*

ged

giE* :-.-tg ggeE


:*i-'r.:4FE5e
-:!F-_
::aF

{:'E !t-; elEE$;5

ENN 6: P

[ 9; 3.
oc.
;=

?-;9

(5,o
N;i

:;.EEFSE.: EFC E<i


.'3::EtF:s
! E:aary nir,i r 6 E

E;9

o
F. N

EtrT ffi
E:;!r_

I;-e
3der:

:it

fl$9 E:..E gE FE=R 9* :E:I FEU (, !:Ei o d E;3 66 F:,n r U

-*

g
f

:rE8 -1i: !;.:* !Ea

*Ti##F#;,

1
(,

o
N

g*
3!

gS :3 da

t
o j<

o o

9l
3

Htrffi ffir*#

o F

o
tN

^9 ;E!

o g *i3 o E**

o a) o
c

o.) o) o

o
F. N

ffiffiffi
o

o
tN

-q

o g

o g o f

$ff**

o o
(,)

g4trs* 'ru $e *ffffi


o

o
FN

.q E o

Effieffi$ fu +.g=qr#

I I

eEr Eo a*: -e6


:- ;5
=N

.E-

ueffg;#ffiffiffi$# ggri!9 ii;ie$: i"aqgti*i


AE'EEP

Eiiiiiie

iiE.e {e

Ei

:* ii!:

c\t

i:cni= t E, , $i-=:!E il$SIe:

i;

EBi:'J cliEtff:i iEess!


p F3:pc

=c -rs
o(, iY

=E::CElf

;i;ffiffi TE5TEEaaiEE
!iE$"i E::9i:
o-o

iEi*59;
i'c5i !* :gagq:!

#aiE!E

'tr

g
N

o _9
G

(,)

q)
N

o g o f

*E*irrul* = = ;E!ieiEtiEilrtt ffiiffiEHffi t r i:ffilg-E"-jE $i*;-f iHffigEE ffiEtiiE t; 9#g;i#ggit #ffiHffiH$i$d

o. 6 F5=.F=H$gF$, idt

;s;Lf:ffii Ei E;! E!;:Ei


-b'-'j

I sffgr=F.iE: E
o
!E 3E
-9

js6E5 EE

qsE:i=tg a Ee
E
-j*9 !-EE

:3s;q6ts

si Ee: !

t iE e*E

,';
i=

;a=
LIJ l
E

S-=

=Ei

ii

e
E

q E :1 t :8 Xq 3i1 d8i P jBe 3', i ! -e iE

;ati r3

s -o
g

.-:

e
85
=-E^<

! e!
g

=i

*t

:q

:C ii ?se i +::=

r!;E

,! e;
e
j;;

c)

-=a E5

F -0

'i3 6N; 8 I .8

EFE

i3 te

.' s I!i!*e
;*

E:i
=;

(u

;;3

s3 EE i; E

i6t * ;

o=11 r,i

=l

s:;

$t:; 3

E:*

o s Ei e! ; (J B !,, E : s o f E=

?:
i ,ie

!l

iF B! 9d E P: P; * a !4
91
9d

9.= :s ,q

f ,c

uJ

;;EF!p: !q:
S*eE:;9

EE93FgF ;!EF

!!='!ai =; FS; ! e!*3f;t

E:q!

E
E o (! E (E

eE*lffg

tt

:c e et9 e3 ! C &.n i E 8. !, E6
i1: l 3: E]
igi
dGi

!!l =5 pE' *: *

'856,n itretHn'

E:gE

i#g;EF

e:

6 .- F5:!

O ^ L P P E Y E! =

I6

E;Ei

3* 5 : a lEH

!l 3s !;i

ta t

:i i'o

1fr: Ei

Ei

(a E!g- E o o tr 3.5:g!gi i E E - E

*6 ;ic1$;

=i,33= ;ii*1TE

iE;cf i9

o)

L ,9 -o
o .g
5
(,

:fs!iiEE

l;:: ;:E'E;

i;eitgEE g,fi ffiffii* Eiexi;,i;l


U)

.g
(E

E t

(t) E !

i
E

a*
:F

g
o
f

alE

*ii

E b
g
f

E*, 9i * iiir o
(5 (D

o 6 E (5 o
a.)
N

g: iEs: iE;iaa

U)

IiE!iiii;;E

ffiffiffiii

ii:i,rii=:?*E

o
c

EeFiEEg

;!
;O : E

=s i:

st;;icij
ie*
.

Ei:gis Ii:e F ;EElgsi ,ffig{ E !Fr:IE;;ci s! ts;is fi -E ::5Eig =f3$iiE e i:ieEE$; t: Eie*E: =c"8: e*e iE;;
it: < iiE 9
E

Ecli.'i E E I;E:E ;E
!: -aii: ;

s t *ii s Eit: i

;EEg
I
:EI

a!
=

: $;

._s

;sEi

EEE=

s3; ;

! B_E =" ;E= i

gFES a i $Fi

!!i:-:q!E i,+3?

i5;i:i.*i

.5o ;;Eg ni: Ag: o !;:E.;CE! 6 : : ;l r=E {) o Eii!!iiS-" (! j39o'iE!68 *:F t =F!;

EgEEE;FHi

F:E:E: ! 3 * ! =:e:t +;-

E 'EEE"{;iE iiiii$,!5

iEs!;iEE ;iEE . :le isri;: ;is


5=* *; 3

g 6 ,;;:Eiiiii ggffigi*sffis isi'iig E EEi:;ii::;E= IE is:g;E :;?i:i!fftE

EE iii#lgi

!:;:ji!J;'I i; !;5 s:::-

.ic5
5=!:!

Ei _9 iI! s!,r.
o
l2 (tr c)
(! E

':;!{ e:rt

o
=

:E:g: :=aCEi

:elEE:ii o
:;

o .q cT) -9 o o b

9-

! 5;'-

PP
::

I
a o

a iii=ii;ti Eeq:E:ai: ri;;!ieli


c

G' -:9

Eu:"! i
::Ini
E;:-:

E:! I F!;!i 9! E;"

t5

o 6 o (sE!
O

E -ei c', 'E!


5 C!

o ^:BiiI;::; fr

.q FF:!3FE :d o o
(!

;lii;-il! gEa::E::
;

!t

'F

a;!:;i:ffF; o o
E
E

= ii*;si;i;ro

ii

o o-

ffiffiffift
c\.
(O

E Eit iiEii (/) !!!sE t;


i;5i:!E i gs::
;i;: r ii:

FEEag :iq*l*,
o o
H= !sPE; ee;
q)
(\.

b5:;

:!;;-::= s i:!;3 4
:

o a
C)

E
o

tU

:*;*ffig;;i;EEg;
o

o i E:EeE o E;iirE ;:;;! sE; ilE:'d; o E:E!;;;

R "1igiF ; :it;=

:::!r t3 i

;;:* t!: :::q! E;a


d r F B gE ! J

"*

.p

l,

;:

h P *!; d,r- :49


;!t
-! E:;

EI

i:

I":
"'"i

ad ir i!

! -' t
i

b s iif
ijB

-:

6iir i ;!5

;E E9;E E!i
: 1 3i

di;Et: gii ena E! Jt! -*-i


d{i

c) ot

66E

E3:iEi 5!
*i E!

- e !:
-g:

ln.g =ge a6 ?Xl


6;1!

.!ti 9i 5: i !::+ ;i $
: il." i;: gt5 E E
86i c Ii

:J.

JE!!

ii3*' !!i.r iEli

-"L ad _!:

!P

lnt

sii .: .;rEiiii

Ei; ;igri'i

.9

9=

EiE ffEffii ffiii


!g

nd

ii ;5! EBii

6; ! -i5 tl $ *:i E! gi;:5'; 5gE!


E; dii

gliEiE 5l;i

3E

3I

;:

:E

xp

,ii ,i: Eli gg


EEg :!i

E : Eeii9
:6;r t

a.n

th .E

d3E9i :i 9E t:

Ei! iJi Eii;

geigiaiitu

o -g

q)

i:\

s
l C'

E f o o E (!

o .E

o c)
o

;Fi$gagg iseg;isiig
(!

o o

(l'

-g o o
tL

j'. .

e o
E (!

L.II

o o 6

q,

U) r $E*I &lF*!!**!?
=

.g !E!g;!&3 o) o
([

C'
(.)

{Ieq 5E1rn ! c !E ! e:: 9.gE:


3 Bi3

$ 8i

FaE;E,'tE
"gEEE=-C
ETgEFI;$

.q c .o

E. )o
(!

E o

il!i!!

o 'o

llllrl

t-

;*'ft E Ei*!trg E
3qE qH*t,E!E I

ii:itiJir

E (! E o o
o

ig#aE: Er
t
6:6 Q Er < . !

Fi;s#[ ig iccE;E ff
*it

=eE e s:3 -*

!g: i3 s6;* Es E

a8 a9-- B

g
c

o
o

G 'tr

tgS;FiEgE
sE!;Ii;IE
s E;EA $g; s

o
C5

ffiiituff$s

c{ o

(5 <J

E q.,

igffi-e. tsEt;EEg #tr :;eg


o
:e!i8

ffi
F3E;

.g fr ET
N
()

E
t
N

o
(! G

EEJe i#f #iffc *EaIT


3En6:

EigiE T 5:E:E

E:6CE

(D

i#r' iigEE
iii:j
E#ic

;i;;!

6-

ecE

3E

5;
EI ;9d E6 IE.6 iE;3P

3i
i3

EE_ift

i;iigi$igFiigi*iEi gil!#i: a{F:; frffEf;ic E*{='g;E


C

:;E# ffiE! ,E;: -*H * ;=t;;,iEE $':f'E-c* 1e{fiE= Eg a


;;t e;i !.fi :3 !
;;!
b:E:E

0_
=

;:! e; s
:"8 5 ==*i

#-:!* a:-- 9P I

55EfigESeE 6i Ei

lt

Po .9!
E-

FgtEEFFg
E?
9*

EE

..

6
d

3.4 p
c

;X

,=6PE6.9

!i

P=033+E.=:
g: F'rg 3E 3E E5E'6EEE'==
E 9 3 = = E ;R
,{,|,\,{A

93.iEE3

rL

IL

.!

i't i:,q eiE;E E-o o

3e

oo o_ = 'o
c (I

ffii iEii*ii!'it', ccEi EiE$ it=;gtrtr E:i E!i;EEi iEE:53 :ii :iF:E e.E fci: EriEE ;;i"I *ffiigiiiffiiE
g rL o oc
E;!i Ea-e E !+f E i " ' : ; r 5 s

ia*;id: g:E CEiE F."HE i iiE:iii eEiis


.:*! !_;5= 6

,rEs "

:ja;! E;

4:;: n:

Eg;E:i

E::e iE
i5
::

'd-

tii .9

3E!

!sF: !r85. s*:*


;D;:

.E

.,egq

o-

_edei

E!;E F:EA5 ,Fi5E $-

t
!93 : d6 !!;

::

E.i

*ft*

!E EiF$ BB;
gEr sB !l E{ 6iF :5 !;;s
g9 gn6

i;:s* 5s:
o
t!
=

=+= 3
.*:

.q

Eg EE; *!
:E3 *3 Eg: E;

tE3:

f (!

st ?;E get=

05

! 9! _rg s3!q iEg Pa - E8t f = ! t : c & 3 : E i ;i.!:sE o <et5,-::er! :E:' E!:;

c ;G* g$-H:i, t; 3ai i= t gsEE

o
ddg

:+: !Eg rgt iE;

P
-q

:es s tF teg ;st

E
=

.- ri

q
AE

(E

d FET :E o Y

.T .9 to
lI)

o.
O
;

.g E
'tr o- o

ffi*i ffi* g$si'Ei;FffiFe


{iEe

F;T q

-9E

!']i9!i

5k I I

c)
'Er r . r *i 3 E! *ed -% f";
E;
'E :;
B 3

n
;:

o,)
,(!

IL
J

o
f

ie r;lit EftffF ;#*trgliigitr


.9

! t s; i C !a
:

I*t

E!

L! !

a-

*:E

3 3

r
t c 5 ;i

Q* *.:

rl

5 ;sF sP g 3 I

3 E.

;sl
5::E

(L
3

t! E
3 fi

! F'E js

o-

ffi:;tffii
1l

3 i I
E d

3 EgF; 5 5 SB,g

F e!

"B

:s

EE;!
;g:;

E. *

i:
t

+EE R
e

T T

*EiEs$Fi*:
o o 'd

E g

gEgEg*$Fiif
E (l)
(D

t
l!

.E
^r-9 A o

gf

=F .
3
ii;o=

o =

:;5-! ;.E-sE

t!iT
9 B=E
Fo--P

o
:
1]

gei -6
ie;E
,;6"t'=:

;Fgi;
EE

g cT ecg e+; iiag frtr*rci


g ici* ;;-g EsE F
(!

(g

(l) = 'd-

'6

,6EU' = F;Eg9 ,'i i0 E tr r"-""

si"i8; Fl.iEB

;s;gP n n E.E;

!E*g d

eg:Ei
{!833

*i+i..

sKEE a

E o

cEtr$Fg ffiEF

X'

f'!P Eg EPP qE
(! q) (! (!

oP

.s
P,=

.t 1:r'
.. :. i!
ij

r*st'Ee
E
F; i: t a

:1:1 i1

I i::i !; .1:i;;

isis;rE
iiii$:tF

.;! ;;3 5Ea. E!: 3,s 6Fe llE-.N rsP 5 eE E;-E


_gr!o --g

F;
*

;!

i$*i$F

-F
9

Hg; E*

F s a.

i;sHi;[i

c ot

g$5r FeE*
33FE.ie 95

5E6 =ge-

c)

gs ee+ff ir$FE Ei :iiti$E

;_; .i,r a;* ;:;;;r

s .

E !9

tgt,g-iici ai,iiii,t$i ffiEg:Eg EEis! *i


Eu=8c{I.: tF

, ; ! lEB E!;;E

tcl-E;i:i;

tfEttcFEE E {s$EE$E iiigj$ffffiffi#

itgi sgil r= siE Is


('.

tI c t:

.cs

!
3

e!

t"5 ii R*g

c\

i e.x-r !gFE :a !:&:E q-s-iiE!B!

i!;: E;'E C
F;a:! ! "!i

'to
J

I
l

o,) o,) o

tF:',ift$r;*ffr :a,EF,e* ii;'9 gffHifltrEgtrffi EitiEi:


d.:..

tEEEiEri
.e !6 . !E : F S E;;gg !93e:

!:! E!;;E ! x;6;= qg

E;!d!f!

;sEi5E5ii
g:e-i Ei :"3

Eiift
-i!tFB

f:!;i

e:E 5F rfE
66 Eb

s_"

,; gi

g
c{
(E J E

Ei'E :"" EE es 3E Es EE E !i E!= Efi H.[

-s,$"

-q (5
(.)

F.FS
5e:

5; a
-c

EE!IE$EEEg

J (!

o
c
C)

g8;

EEsefig

s:=

's

$s, 3
E
3F

E:
E3

bCJ q.)
!)

;E;I:EIE E:'. F36


e34l

H':

IIFtEcg

i I Ei

c o o)
q)

F 5nEgg1{

o <)

ffi ff*ffiffi

-P

r qg
- iq

-q EP E.E

e t; ! it

9;g

9 F9 : oFt g {-e "- E: 'M 6


;5 . ;g
E6

i i$aSt; e 3 :bJI;;iEr -3 3.E e E) I tE::4r e


o:6

!p = r*

*a!

g.ift

eE
3E

i:t
9 I.E 6 l"t

TI x i;:

E*9 gr!

E ,*

s cEE Ei$c*F *s -f#*3cE:Ee


.=

!F-e
':

daa

s:'$;sFi FEE3;;
e d !EF i
:5= E
3t
;.9 6

t E eEFAF## 's ; sEF sEEgg c i3g


E 3

E-i,E9iEid

$1 Xbi i E 3

E F
-6

9FE g!5
I q.:

il;i g#tic

g"s }gtrs E; i s EeAn e$F*

E
a ;i

o!q

5 iqSs*
$tsEgd.;

F r

",9 E8E=3
'!!.i F "'==

9=b

3 NF3E
E3E=,fi;
a L5ilEE :
iio
o o:

;EEE.=Tg;: ieIt:;;H
R
d_

5 s H frE F gE*gEi.:I EE E X:E;

;; <:

fiE$iEE;
tr

.7a

I I E

a
;-.E
g!3

-=

:ii
E
:

l
I

o o. o
(,

-dE! ES a

n:!
=

E
I

dEiiiliiiii gF;iileliiii
E! 9la t iiii;r*i
EA;iii;E:iii

i! =! !:;3

::

!:
ir= j:

o o

!E EE A; E:
3i3;
*={;

;:;:

_:.4 ca

;!,Ee

-& =EEE a:i!

e i;! i:. 9!?;

;ssEi'; iiiiiSj;i

! !

:I= F3 !I 9; :a
==" ii ! i !P

!i

4e :a

e!i

I
"E!

:i

::!
EB;
3

giigii;iissli

3;r
qJ ni o.i
a:

E Fi E
F U) UJ

Iu

-!

= : t

di

i ^,=

;"'

*;*H

Ei=r: ;g.lEi
fi:;eF; :Ed*'
=.

ee -" :E![ E{ g :E;EH

g;Eg E

o
o UJ tr

*gege-s$Ei
t

5*HiEeE9:;e: * rn
E E*E Cc EI i "g & -o*! KS!*iiI
3

=;

E{Eoii

z
F C)

lrJ

=:A;c;5 :, i EE a !--;!Ei Fi;ECE Egg


5ce$g* i*i

*!Ec;;

gE;;!e

o
J

;iE$ 3EHF -

z
J

o-

iigtaEgFrii

$ gS E:3 ^ n ?i i* I -i { =i:eF I fe;aii;aig iE;FgiHgEt I ti!eEiggl:;g !T5E{d;5=*!: s FE E*: i!;E T E; E 5;; :'EE E* = E . ! BE;:54; I

.g;i!i. *gEiu
E 5=

= de o 5'E i= ,9= i- o t 5= =

3
n

o6i

.T
I

-.2 a
=

iii,ffEEtu
EE

ilE'= 3
E6i E

I g
=

iiE6',

I I

iieta*iruiEE 3E;,sEFi#i
6

EE
:6

d 6 E H U! EdI 'n
.4

6E;

;E

3 -9 ,Eo P o-q
6 .E

g -, 6.\!

f eql: K s: I

ot

s
(,

o5

, : =

g E;

E=-x .='! 3
e P

s .E E

a E4
'-bS

e
E

.a
p dp E o

'd' 910 o ^ ; E.6


-

;:H Ee* oc ! ==;'


; -:6 Edi
6

*; es.fi i3c

'.= e

E ';o;j<6E

6 E E

En I6 F o! ,E=!F -FT E

g$E 3E$

al3

EE

: ti +63.
E's*

,E -

I g'3

ie,i
1l-

fi!c !g5B t :*E -$tE

*EE E#a

r;* $i{i.;9!
i6hEi

qE

=o 96E

5n :
iE

s:

5t:Eg EE {i

sil--g

e Ep"
;E

EET ;tggtE$e gFHggIE$=

;EF
;i

E! 3;;

iE';;5

3E;gtiis qiegEEEsgisii$i:;E
: E_i s iti; a

ti" 3 .::TEFsEc :39!-E isB e q - :*: Et*

Fg!,.E8

;6 : 3!! E
&E g E

Eegl$gEgEEgig!g
J;4!

aF 4a

r de.a

="s.u ii 6

lfu,tuEi*gtcu

Yri6d EE'CE EEEC;

!FHEe

tv

-;$",:t r E qE:E5fl*g

s5." eEE;E
z o z
uJ

6 : + @ FU b i

iHscci:r
@

a:E;ie{i E

i:++j:;ii#:il
=

5rgE?Fg
c) .9
ul

iiii!!;= ;EF:;;F; j;!iglE"

. e5.

!
".:

- ,l*

=!51.=

:i: it5 '; = =; l:;


!; :,i =:i

iiitst.ti$r FiiiEg'$iE$
eiE-E" =!q

ii E:El5::t sE:

:i:ii,il:

!r;Eii;-a:r

G.

:!F6 q

t;qp

99;
i9 i!

U
J

sgigi$iSFEEEE;
F5:1s :EFEF

qEF

9!E;T 6AC.!

gL

!i

E"E := "E:E;
;* :! 5:F:iE
5: X:E-EE

iis:rEi.E;fEl.:

::9gsg;EE;E

FEg;FiSg:Erig

Pi Fd

n::

!E 4:Ed-E
,6A6;ErkE

e:qiE

ff**griE

llJ

d a o:;9

;BEE:* E
:

I: E86E?

bF:49:

5
_!

E
g

Pi3!

--

!9ti

BilE! ai;i
f

3! s!t Fi!

a! !9

;;E
F

p eiE

!i::

t a

:i!

:i;cEffig i:-iii;
i9!{!
)lE

- =r-a--

.g:"E

.H
F o
F

.H
-Hr -r=

EiiiEgi:E i;;;!; itriiEi:i r-iE!i;

!i4:;E$ 4!$$

fl o
I m
d F
=

I
I

uJ

th

giissiE,i f
t

3g

t
uJ
^

i
.ES: e
'6 | Y.=

I
6S 6;

q=Eq

6,= y:5
5g

t; 4

tJl o E9

=9

6 oh

9.!-

E
6

c) >-9-9-95g';q
cI)

'ciigi=3;ii

agii{iiEiEi 'giffie;t;:e

'5 E.9

:g

.t -9

.9

iEs

t,-

>o
-JF

9!1 a<A
6(/)O

I$
ss
:.e
'!i

gs EEg* .CJE::

.ar HE .6.: b ;E l-e


-= _g

:t;; 'Pa ;3
g=

Eg* 4;

oou

g;=
=r>

-z+

Fe*:; 9iE sE
6! E

o:>D Et>

[Ec:"E Fg "4.1 . ;:
SE

efgEsggg rsg i EEi EiFE 5EE EFiEssc


E
:

ij ul uJ

.qP9

FE

--e

F;*e'sgEt
E
! :t

iN
?

gEe 3 -e :Ef !: * slA i !!B g h I g:s 6 f;g Ec g: E "i EE $ilc;E


! r *:..

t9- 9;. i;

3g

bE
38

PI

_ij 1-,

1:

a
;

dEE:';ifi F$q 3^n; FEgFPEE iE*

=u FrEE,cEi 6:a H*F


i.f

EE; fl$E;I 5a
ia! --6

I iru;iis!:iEiftl I
9E {q

l 93. T

I g6

T 'dF
'86

ep
:6 i6

I'ii!iii;;iiiii'!ii!iligi l :lj!.iErii"ftit;;i! l,iJ Iiiiiiiii;r*:eiriili; ii'i I;iiii;i;ii:!i'ii:iiliiiil Ir I liliiiitiili:


EH
.Eq

.! [5 * .'=I

5Pe
il-!l

;:i:e+ a,il ,FE5;EsEEEEA


Ii i:; FFEEg EF:;rI:;Eg
Y E 9P:9:o!=F e:= .6 i: : - s"E "-o

edc;

3rE
F H+

FEE$ifrffrgE

;o _oz
ia

o^

$i
l.rc

in<
LrJ !l

$!E

>I
i

aa
lrl

,p
iilr tJqr
l,ls ,

iliIi fri

6ht

3==
d>(, .9@uJ

d< qa
t!=

fi,Y<
Pao

lill isgiigilggssg
bL! F>

(.Juf

jg :iig :i;eiiiEiii :i:iii 'rr,]ffEigE iEit:FiiiEiFEii;iff:;E

I lo) o lo

z o
!l

39

!.*
!; ;iE eA
-EdA ;6F

a
,f

FZ

6';i 6(' aZ

x: !EEE
t59;

q* H-!

F<
3 ii tsl
3"{ .436

.a

..1= F T(9

$i F!
gE!i=9 -sE!E ts;
B

zu)

:.eag gg!E

I,.
c fo LC
rtr
'(I)

o,

9)

=T
m-l F IIJ

(D

'E) -q 6
n'=

iz

fe
o.) o

ELL
a!)

Eg?
9E g6

o o

6<

oz

5 t,o

;a
,i.=:

qo

Ed E

Z6

f-

<z

og
2a
E
:,

+E
>5
'i rY n-lii < :r/ e
8

^
s
E E !

9>i 'a=; tr(D i =< I


-E

a
,/.

a
:

a
E E

9fi =i

x
.:

E EicEEi =Es; E;qE tE:T=;iiC


a c;3e;:I3:p3:

gF T il$$ EiiE. qFE 9;g; EgE$

5EE E =aEu gc gi5H E5:'

.flEr

.9

c '5
(/)

C)

(tr

o
F

z I
e
Ltl Ltl

6 o u.l o co o- at) o .9 uJ :<


o

FisE fiiE
r

o
n Lll i:rY

z< -z-

H./

9E

E !e*
5
E F :.:;

: Ee t
;3s .E8*
i a;

$g

tr
(g

;E +B
^3E;E
6 -5gi
riF ::E

5; CiEE .!5FEE *,i H:'frE


:,F
E! 56

;i 3"

: E*

,e,

o o

=^

o.9 !

':: s !P 6 ;E -E *q 9c tE{ii; !;E E!S '3 E 5*EdgE.6,IEa:;e

E
o c) o

;o

To E?EF!Eg *iEe;s EEE=.

9,:;.5;;:

!A:E;E;

5g$EFEF
E
{!

si:! E.! : H ! E ! =*i;_E; *.'3."8

+I; PiE = *e E-E

bu F9? o F ^-: i6' a ; R

g,p B

lo.) I

o
-

Pg
C) (!

.q
f

)o o
(!

f,

^33 g" c g
6;E '9F.='

6a
9
i=

'6E

T
C)

.q o
NO

.9 U r.9 9? or P6

a
'._

o 'd
(!

.q o

>o
trN

I(!

o -q E -g o o o o o E o o,) o o) J o
J

o o A-r '6 o,>


t! c;i

o o E E o o)

o E o o

u9 ;. 9H 90
i6 E.

:=l) cx

-90 vE

'g q; !td

!!F ;d

0 6*

o E

.a

*E S$
6d <i

qi:E
; oi a

-g (9

= ;

*i

p
t I F
E

c
a
?
!

+9Eiii

E^l

E
!

& E t

<z>

a a
& r:i
eo i *
!

E stse (, xaz
=

a
R
: :
-

=E
ii 9l FO

6e p3

o E ID
(g (E

li3
'Fg 5E= =d, EI iit6

3 !! nii EF

E +Es 'E
I
-P:

ta:

E
i;l 6E-3 o a

EP.ll

.i
a

.Eb
c:
og

,t5 T9 tF!,e !9;3

d9<

!S,E5 3

rd! Ai

9"_.
::

Ee:q
6-

6E.c_

3E3

1a

?
-

'j

::

s! !lE
:. E E

fr
6
2

-aE

s:i
b;i!; N E;
i a x

;
E u

I 2
:

FE

a
t

ceE.fiFEc-EFFc
!o

gc 8 is;p !i ! s? g jB
*rg .ag .rs "se
E E ES S
s,

s : ; * EE i X d.!- F :f,q^P

E ;

S,

== a

.2 a2 1: ;
!q

= _ =

=
z

>

F F

lis

;:f!

"E; "E

..^-4"-;=3^ '-

::

l,

tr

a d::
" |
=

F.

P 1F2 = t e 9*5 q E *I*

. E !=iF

5; a! ;,E !EXC .!: iaii;*


:i E? !*

a2. =a !2 E: z=
:2

t-) -nj i :1

.: I :: :' "'.:i | i a 2 *
=::

:Ti- ET
E:E i
6

=' : < =: u - 1

c -: i ,:. 2 - 2

-e =- a 't

=s)

ic:!.Fi:-

E.3 <

;: ai a!g
!ii:{,ii

E:liie*
E!!.:

*EEi:FP

?? | z : ! :=-. a
.1 1

, ti 1 = / E
E t. .'t

EFETE:*

e F:** ig;

:=
.:\

t)

'ri.^

:^

3o'8e94.!g

a*F

;;g;C;:

a
H1 =!F .!3

F EE E?,EE

FE 'E

iE

;iirig3"E--i
3E
: ; ,

:F

F
E

?2
.E

{J
'=

EC 'lj t'

g$g;s
sriii::Ec i:ii:i?iEEtE; EE,E;s:rAiig;
=:E Eii: a

iE.r

it i;i:l

Fl ol

<tr

E+

E c
ct

g;iiiiigii:i
EisE6.FE E=EF}3
"E

!eeergE JEEqEs,gT _
3_E E
E

5 Ei

;: iEe:;=;+E?Ei
:.1 =P!

6.=g

^>5 qd 3

irs

IF!E

itu

ij ?E i;:E ;aig

l!;: FI;i:s; i*iiE;g iE:-!

s ; i ui!!

'6

Ee ;9 ;8. ir 9 :*a' FiiB


E.:F E'EE

Fi g:E
g8
E

=E

E:iFEEEFi
5

fi

a. 'n Eg Fi
;

'f.

Eg
.

r
.:

.9
P

*g ^ EE:
iE !g9o

E
<9

E E
I
I

= E.E:
3o E3,9 g

+F

t-"

:E
:=

?H
T! lEg

--gi:5

" a;F

:e

;:E+
F EC

:q ij;

: E:n

:F-:

c9*

:E! .!"

"-F!

l?s
:5 =?

;i

:!a

tFa

3
l!:

,;

I I=i

:!=E E* ;i'c !i:E ,;E uF,


t r"'q i $=! iE
fi "I!l ";*

<E
s

.-.i .-E =" =

?JE
. =?,4 i e-*
-:q

E"

:!

i+ArE !i flfil]lltl ::: FE c:


i:3fd ig

i:

, ds
r

a
E

=.1
E--:

ii

xI r =t r!=

:3

;'r

- a : a

su,i = ii

-3.4

2--

:E '!s

t? 2ii3E? iFlEl ; j-Z 4Z\i?


?6 ^
!::;J^Z=Z: 4Z-.i.2o4,

e i :.aa zi ai"isX. z1)l =


E
t l: i: 6e;=

EE

:rg

:.E

:$

;tuFiF;g;
E2=! !.gE d
=

;F ffisgi AEH
;i';

ieggiii
! 6! R' * FE E C XR R

E*-=
f 5E t
'1 i J;
E

i!-E! * 3 ?'E
E E*S5F E
:

3 E .- a =-= :
i

BE ,:!

g !
r

da

i;

q 3 3; I.E g! g5!
E

;# g
F q)
: d -q I :* al

.E s E.:

E
o o o
E

4x N EqE 3
53; e ;* F
Y:;!

;E!5tt=

H$ E i:i
"; -= !

)o
I

o o o-

iF:

a
ul

E+!to8:# E

Eta i: E* ,t

EE; E i;e

f;-& &
E

'rE
i

t".=aE

9EEg s;:gs

IJJ

+ E: -*
'i

5E

ij

::

i r ii i!!;
;:9'.

i; E; i : ; +E i
,E E ;E

E' F,il E
! ai E g

?E Eg; r

,]

F;isig
zJv
:I
E:;

; = in E,;

t
:*

2t a

o al,
at
:ab
=

5.9

E5

::B
.Ea
4Z
:

6
c

--i
i.E

;;E
i a .i;

!J

i . E ? i.v
d:E !.9: 'c d.!2 l6

E.s=

H
E
fB

ga
.:=;

E=+
;'c
!'.3 i

r,:*. ;E.g
i:E!

!.r
. B SF

3.!;;

E;: a2a

i:i i !:;

3.3

:4
f

E.g

gs :5
T; +.4
Fi

FE E6
6a

AF
E
:d
g

t,H

iia

Et;Ti E T; CI E
E E.:;_E'E ; P * a e

a C a
E

F 6 Hg 5?O

E EF; E EE .s [ *;._E '8.? 'Z'E '4.1


3 E*q HT

j.g-e

E o
c 2 a
2
a

SEIFs EEa!5
E.i E! F! ! {.n =? :i.+.tiAir,=:,:l=A

g,H gst" $*ii'r

!E *.P
od * '!a

o
o E o IJJ oo

ii,gf? I 8 r"i e,=

o;

fi,ifi;fi.=

il{x Fc
66; 999 ; A

o 9 w
zz

o z

tr
-

a
I h1

.e.E

AE

a
';:

e
E

'a;r

t*
g'

t;
:d

,:5
E

'i
EF !
;i

EE

:
i
O

eF

+5

:
:
:
;

r:

:,-

Er"!;
:3:;

lit

6E

E-! B!

--+:e
.s.E : :
t Eg

!E

:ZEE -+18 i E
:

E g =E ! !

s::
a

3E:=:9!
:e:aFnd

it

6FEE22"- i "t E,!.E.i


Mi

" E E .:

5 riq

rd;+!.i$d

/2 a?

!6 !E

:!:
E;E

gE
.i;
6E
.':

,I gF
{E

:3
3E

i: =;

3
E

+:E.E .==dE iE F

:a Et

Et s!

;6

-=E: i i:' :64


r!g

E tt; !ri :5s

:;! Ei! ;g e G:; i;E ;';9

tE? ;:=;3i

:E

!+t

E=:

gE;t i;E ;ic

:E: B:.;
.i-:

+ii E $Etd i= " EE

:;= P :;.!*

:Ei

' g:g iE fig


;5c iiEiiiE

F'gE F'E F'gss o

e ;E E E

e_E
I
;.d!

E ;

E :F E I" :p f s; !i

5,: 9+

.:i
3!4

Ee ; EE5Eq
E,E

l-Ei E=";;B

;! q $E*::;
ii E F,giE!
: :4a"E!

lH E tu'FlE

:E
:r-E

E
'!g

! rE.! * E= i.F"EE e r.:r * !.;EE-.a


'E?

s E BE E'

!; EE;i*gj :i E ;;i ?Fi


E:
ee

rE

:;

g -:

Ei i

Ent5a,e4J

a rF:;

gdA

FE iEctEEE! l:49 va.::geF;


$ItErdEeEE

E:- i. sg E rB g3

EE
! E!

s ;E :p eE
ai =r
; E g ;-E iE

eE

; ;

6j =1

i; g:i
_E e!-aiE

lE.:

B 4 re g g * i &!^

e ri;
I a E F -S
S'E; li6EF

EiE;gEE qF
g:E:'iEit

si: E{=

g.! g g E;

: eA: e; ea

gs E i:; EE !ig g$ Ht

i"pJ\
2u
,.= i; E

ls
Eq e t i

E: !t
is i-t
fi
*i {; *-

E,i

EE

Ei
EE

'c

,l 9* a=E

E:9 iE f
=sg !E I

EP! Fq:

g ;g 6EE 4"t'-; EgIiE:


?!;:

;EA6:E e: E5ErE I
r!B !;

gEfi:T E

EEiE!g !cE:!

E T9

i ; Ei EI E

,E
?.2

33i

gffi
E*
Y q;

ii-5EpEF
:p

-:*

5q F.Q :

F :c . . E !.

gFH
E3_8
ES

: ^.i: gEst9
OESEE

S*:-E i

:FeE:Fffi
'-

iqi,iE!ii fuiiiji'

! ! ! I (!

o)

oo

5
I

:i

o-

E
IL

ffi rugff

ffiffiffi ffi##ffiffi
'6ob
,6 Ei
(\.

*ig
F:i

5itr

#s

^HPs

ffi;ig

;E+ EES
6oito-n

siEEiEi

6)rE:

:i.qi;
EEd

g5 e 6-E

iE+p 3:
gP

iEEE$EE

ul

Lll

Fii$:;g;c Jg*FE EE FE
iE4sE -s;

-'fr'9"* ^= 3ig
Id

igai B* ile-t

:eft:tJe ;itr;iEffiii 6gc s;,gfg&:

\F,
T
E

g$fF :*fi g3"s rpi;

*i il+i
EP"a :qEE ;;n EE5,:

gir eFi 93 ;;.'E ;! Et


E 9=v 4: ap:

;=tr:.*it *, {gE $EEEtEr


*l*legc*E E:;

Efi!iE;Eic r: d:e:j

${HE :q$:

lEtEgEffi ;iEA;;:FE '9


e;i _: i:9 :4

9 IE

:!!i ii : Ba: i"


:i: i !:
! 9iE FB

"

E i2

iE ifig afr;
3 :;+
! FFE

i!; e
eg*: E

_q (!,)

Ei;C!e
Tsg
E9t
!;

E
o

!:il E*

E;;:g; i:: EEi [CE: EE

E -o
= !

g $-' *d E{!
o
i-'

;=E,!e :c+ ! if;;!EE ts;,* EX !p;:*H rii !g ;:e9E 9: *.9 .9:e E R! E =Edb e3tE-; 36 - d--+ a@

i!!:iEr

:; sE;[ ei sEaE; -q :: :e:!i_d:;! o i:rb 9<


I LU

iE 9-*:"g E-a:.ffY $-i EEE:!ti E.:5-e8 ;; =: EE;gg;


sEPE!;'Fg gri

E;: iEE

I EE E*"si3:r; i; dEadEEs3;

r>

-a!

0)

c)
0.)
q)

C)

o
!D

ffiffi
'6

gffiEiffiF
eei.:

i;cr;E9E;!:i
cg! FE

!s! le {r "q"dE Eet P!$! E= F :iEF -o *eE!: e;+*36frs is gEFeEH.;lf! =: C:-= $g ;:i5;6 SEEF ffd9 EEH!;;=3
o

Es= =

^ E:.

E!: -q EFi!3EHE E;5&E=E;E ti:q:.$:*e$s';;is;'!H F-EEi FE


C) J t$ :"' ,i;I ;;,E ; i; ; C g"P

s;."! iiiir**!:t; "* E, ae [g ts?:qsa"EeEslF ff*E. !-?:Cri9;E o a8*t F. Ee$E i*s:Iffi#

i*s'sEe i*:ff# 9EiiEsrsEgcc*;iEFF# E:S#s:E E!9-E1 ;E5*rciiif aF:';td


EEEE 95;Eiq?c: Eir'i sa :T$Ei!iis:;i s!s: ,3F i$ea*$=*:iE .E*tes'C:!!EE;{i;;aHE 5q!Ri !*:! 3! !lEs.':::3 SsEE e;E6! I B* it
I !

t::f ilgi! #

! E!=

(E

E e
I

.q q)
o

.E .f 3 R.:E

E3
:6

'd!
8

!
j 6 E

3s
I 6A

:8

.>
E o)
(,

{E t 8. 3F
g &b

*a
E g

ab
E5

!F
56j

$.!

'a:

6 E E I
'-

6 E

Ee 'aQ
.E*

E
!6

.E 9l

.g

E-

:E
:

TE

Ee

;6*

a. i.EZ.!.

!EE

ij

8 e

; -l: g

315:

E e i;'ia B
a
: *:Ei 9!.:.1;i

I
r'r" fEE

!ei: i9
:;gE :gEIi

is:::d E,
!I F.::

dd g

:E;Ec

i:E-5 !: *:
g Fi! EE:

i!;

;isii:

ii:EEs

E;FF :! ! ae!

Hgi:5

e 64ge;g+
,i

5;!E e;f;+

ii;!g;iE ;iigig i;ii5!gi

;_e*:

;. ij -.E

n*: b

EE-r!,

:3

i=ur;i ;'i:i'*',-*
!=

(!

o
;9E !

r*3 5.

$;: i

;4,

'i a;

:;ii:;:gffffig
l

E o

s;e:i
!:;

;E;;E
EEF.gC Eg
;E* *!

4!9 EF .';r!:! H3 E!e :: '!. =e;;_p ;:


?F3 i.N

3&

i;i

33 e3
I
;:

,iFn
E EE

;fritliEr
:!i!aF3ii

!f;iie::;
da8
(g

-9 o) o o o E o o)
o) o o E

'::q c 8E

!;q ea; EEs ;! 9: g:


ifiEE! i:E
:$.=EP

ici erl =ia a;


:ee:!

:Es 3E
!f

=!Ee;i : 5 E-!;! E:i5 E! ;!E ti e^=E* 9 ! 93 I 3glesi

g
=

.9 o
'-

o o

:AE
!i:

,!
!{
:-F!

s
'f

!Er
i:!.

tg

o) o) E
ID

!EE;
-=!Ei
i;:

t!

)o

EE
!_:

o o E o o )o o
(!

c:F
gt!'

c)

ffiffiffi*$ tm *Es' trTtrtrEt c


> FE 9l

H*g Xs-c

5E *E

I I

;#iiiF!:ii:p+ ;i$a=**m*; i:F;i:t;i! jiii'iiiii;iq


N

! o) o

.o o
E

o
c

e o

.=

; #ffiiffi
:

o c (5

T
T

ti= F !r : !-i : 3!i ;


i

?:

i_

E tJ

?i'

i!

,s :

E ;ii. i, i r: ;' ! !Ei;


PFF -e9 ;7.iaEE* +! i s; E:
;:ii5!::p

,S = E+: I ry,i

t{;E 6=.049 0 3-0 ie e gE s.E5 *) P "s# sEi s 9* EE

;! ?Et I! ;:!

gE,E

ffigffigffi

ffffffiffi
o

gtrHEftg

ffiFiigiiri ffigfu#ff
o

'1

iii,iiiiii
c
oE o=

.9 Ef

--=6
9.9=-

lt 4 i;)

j
l
0)

(tr

o-

dq

$;ig
E F.! i
F

E (5
f

eq

ct

uJ

iiiiiiiiitiiis
l

E=

FE AH E;

:< Fi ia,.;

.9 in E.

.F

E::i .;S

a
(!

Et $i: $i ::'i i S::

:iitB:;

q)

o(E
:

E (o
(5 L!

s;;Ei:ii

a!saEi. :1:E:;;

:i ii E*t

s
o
;

i
: =

I
E

FF

''z

'-

.,Eig
i:.H

4:^eS'E g: i
a a! z

!: i
'i: ?E

f,

;:s = Z = E= : :s: 99

'd

.q c

o o

r:
5E'

:i
.;-;

tt Ea ai -!s
!

F.

.E

oo o
f

FF

a
7

ri! r9:

! ig
;; !,: i

+3

o a-

g
f

l:5 e'i

ii; !;
i 5tti
.D

u)

!SE;iEii iliasesi, jis:E:tEiie


i=::E;i;t

;?i: Eisai

F:;E
o
:i!=

a4!==
E er=;. l
:

,";=:

!E!;!
I

' E =E 3 aif! ;a!:

;+E;:
a! 1E: ;.! :!:
!P:9

.9 c q)

;: dE #F;

+i!!:':i
*:!; =

iFi;iiE
::!=::!!

Erg; ;! 4:

g
o
f

,iE1:Cg!

i:ii;s!

U)

g!","

S
o

(5

c)
o o
U)

$Eie;sS E ti{: iiiiiiiiii e :5; ;:iitt!sii, u iiiFs:E;


).9

". :li

(I) )(t 'E


=

;siigiiiiii ;ii;iisii
.g,

tc

3 a;

sx

EEE!$i

'a -Q

5:5

t;;
,ttt
5-El

i E: ? i g"

ri
{:

iirH iiit; t.aE E ,g: +:t

; i SF,

.E o
rl!

(J

t t1

r3E ! E*

.9
3

E
:iE

a F{

*n!
i'PE-F
55;[l

-:E;: i: ! gE

c
6

it

$E iF E;s iE

lo E

tri g
i 9;

:9

FE:Fi :p

;Fc!!

: d-E -

E
.f

SsAsEg *$#;s#ituHs
'5 '6

:iis;$ E'g.:E F:

FiEEE sr iF; l-5aii iS{.39t."


jg!_i::{{:rdE3
s

ii:r:

*s t $s
.9.!
.8{

s;

B
2.-

e '3
6

ii
!

cg3ffieffii
i5

as

E
a

E; EH '6<
'i9

s: ts:E it Ej3i!a

cii;i!r 4(!0(]

ilt

.!1

E
.:

t *ii* lt,i;

'6

s#gmiff;i *E tfffftr'i,s

+:,it+i;'i:

;eE$ry6
'I

a
;t-: g

'iii:ei
:B:::l

:::!EE !;;:5 g
"'igI
!
(,

!::

6:g-

(D

E .q

o .N
(!

iffiiiEriife;+l'*;l
.N E-i;; I -:
IE

o o 3FEiF;

ie;ici

:;;3i !1!:! 539:&

:3:

-E::i: ;::l:

i:iii:i
i " . ;_s C:*:{
E:::! E;:i,E
.989

i"

Bi
!

al

a5

! ri:-

:: iF!

i: r::
r;a

:i i:i E!i5

q) E 3 8.n

:E= 3i6

.22z z

iiE:i
;a9
i! F
::

ct

2+-a

'
7

.N
(!

I!

3E

:; i :-:

!3j

! q.i!;;

t:"i":

i;;;ii Ii I ! +E::5 si:


!-a;
Ii
5
:

-e-it s
,:E E & -d=
; i

.VEzE

v.Er!.

i6

3 i

rtEe*Ei
!: 6 E a 6 ::

g= !EEe
.E

F ,9 Et
;

E"E" E a iI CEE EF i F
;

E?

._3

g
E z

o) o
(E

iiEaElEi
iEiaiil 1g =:,:; E : E
8,3'-,fi EEi a:

Eg!E::tii

I 3F i

i tE;!: E :;cil 9! z

e F
.:

2 5

,N c

F E:; ';sgi
e
:
4

; Ei E iE E;.
EE ie
3 E
:

o o .N

C)

:3

E 3i !. i
:

iiiiiE! ;!:ie;;
E

:e;:; ;: I
E z

Eiii EE
:-t!EE!

1 ? E c:

ee

E
N

: :

p2
?

;effii si
B c z it i2=,E EE z,
e-!

E c
F

i
aA

E
E
-q: ;

g 3
;i

.t
E
d

I iF a i

E I F E 3
I 8E
tt_

p
6

q) E

n 4 o ? Et;g g a
! 9-:E

: :iE$!

I g

a g a
5

OrE
,-

i5 g!

B!

e
5

:
;

?
r 9

E
.l

;t
i: ;9

i
! !

ic
,9
,|

(5

.N J:,5AiE

E:

!
s
E

=""1. ru
c!:
l:

R N

;! a:

:t;:;3

.,2 !."4i ts !:
EtPeE.9

:8.:

.!:

<;!E!:i;F!!iE

Ee_

tir ,l $!

'!F;ii;!i::F

iii*i ;;is iji; I l eisiffis$giiiEi E iig#; #igl!;ii ffffruwt#i T r;g;:i fiFssi:EE ,=o
EE

; ;ifu9, ia:ii, ;ii5ii ! Ei:tis


l;3i! E :^i:gJ

!:

iE

le

:;a ia,E!;i :;?

iii i;;

; *Eii! ,8 i;ii!i H9e

i;-q5

!,9

;:E
i:!

s::i ;E;BiiigF, { !sf;!;#iEAEE gEiiirg


(g

g;i:s:;iii F i:;
o

ffiiijg:i iii

E ;?;
o (-)

c, ;ci

;a
!Et t+l ;;l

i
g"

,N

;i:

:;i!ii: !;qr
;:;}

:iEi ti :F! ! E: g:! s { r

t!

t,! 3

i5ii " !iEruuii

(9

!;c!.rr:
-':^".":

BI: ! !!

:!-.+

" E

E!i
!:j

iiitgit,
b .g o

a
5 I

i:F!

a
(D

.N o

iiisi:i iii*;iiii i ii;iiiii; iiiiii;=iiI=i ;s; F;q iii 3;


6iF
;ii t E
6

ea;;;!:ii $:ii! ::i;:


E
:

irE;Eit"i;

t .3

5:::; liii:

i. a;

.i
:

i R :ia? .s99

g
:

nl

.a 3 5 9

,:

i?i !;il!i

:5

;
t'i :i '6i

a
I

q) (lt l

::15:t:: ; A!; !;Fll

!!;ii:g!
i;a: i;; E :g'
E =!i:+
gF
FJ

o o
,N

(u
tr

t ;aFiqi r : E Eii; E E g!*!EH:


i:i!::!i H

z
=

ttgi; ilii#: iiiii;Ei:ii: ii;iiiiiiriil

:! ls ,ia
=

;3:E3;;3

.q

o o
(!

.i!l i: B-!

q; !a B-

.z
(D

(D

,":Fi " EJI iF


3E*:

ii;sit
=i ! ?:-iI

r.=:i4 ;

.E E
:

E
I I c

ir!:t!

rii;ie;i;
-:

Eo a o
=

E
o
(!

1
a

ii;iiiieg ;ii:iiiisfii
E!

E
ru c)
)('

;il. r=6E;.a
iE E's;; iS;ES

ii[:EggEi!E I EFBEiEic::i I
,'*-)

r -;;;

.9
.;

l]

d
.;

i;1$;j;i:+ I eiii; Fir I Es:iEEiEil ':"i:i t ,) iiciEs ii{a; I .=rci;g+ F ;s9A *;??; Fii
3!5SBFs:gEBE
a
\_

t--!* Eq;i!;

-l

EJHiEE
:jj

E P

:a

tE

rp;s!i -;$" E;
nn!"-.: il 3r E5:

{} ii

E-!E

:i !;
e

.3

;; i$ ;gi
9:

!i _r: -r: r;-E


5: t:e

JE

e E
;

;::ii:;:
!E:!9

E;E;EAEE
E

:s eCEi;t
i;: i i5!js;
eE E,iiEi;"!

F:

-E :=:+;

q;!!;'

eq:EE

: i EF::E
:=:Ei:;3:
'n
E I E 3

::iE; iei;e
:!i! E ;;;
iii I3;C;E+iFEE

=EEgr:gF;

si
EE

:i YE

i;;iSEiAis
t:;i:icIi
i cg eF n.i?stia ; t=e

FrF; i; !i; !

E;

Ed

o
s

E5I :!:n;;
i : e Eg' E t;!;iEc

o
:.,

k=

EP
,E

s,
.6 =.4
E
;

Fi;

i E E.E. ;
iZ I

6 AE iE ;3t'sFx 6o aa _o
=,=

icii FEFF
!

g c g; $i5gB
E

i E rE -9

:Y!
:Cl

r E .g F = : o ;,

E=

3= Ev
r

;
E E

+l

:i - E;: > E P"< H


.E LE]

E ql +l

= .b

*tL ..i

s il.] 5

N'AE]

oi

n Eqfl

g , tE{Eq:

5 gE
E 5 g! ;!

E ii?iiiigB sii$;Fi?s i!ii#iiifts


EP

i;iiiiiig

i
g

!:
E!

cEiii,iigi i { ;! g;E; iA

'sji= iE:5 E

EHE;iil;:; :

Eg;."

3E,6i v::

a!

gt i?

giE:i:tFigiE
.;
F I 9 I-q !:.

lEE ii>

* E 3 {

I F e E

iiiE:;:aE i!: E f?
1
g

FT;

E:E

gi isE t,Ej iE:: E+ si:i5iiiiiiii I $s sFEESSgiggi Eic;:e


!i

iElE Fe iii iiEiEi;i* i;i , ii;? :CE FEi tF {ig; i:igl!ii; : i.:E9d , i:! ::E_
E

ii;-g
gltt

i i
:i

;i 1r,=
E:E

,-r:E

Ea!

-d!:

:iii siSg 4,4

-- -: --r
!
E

ii !
i! =

'rt :J

:.8
{

s
!

'g
8e t
:!

E
t i
$

; *i+
E i: E
r
: ;::

!: s

!91 !
:t:

! i: = r q
5
p

:i e

,E t

I I

g IT !

F,: E a
3:;

E;

E
I

q:

EI; !: i
9Fi

c !?E
3 E4

d.i !3

ffi**$i,
!
'qa
:;:

e,! I t

i't S:$ ira

_qi:5*:;

:EP!FEi
3tEa6=2
E
! ;

:gEE3E; :;E A! -*
E

i..iiq?

ct n ; t;= it i
!:

ai I 'a3-'

;!=

:r: 9E gi
.i! i; e ;:: ;E E
a

E!: :f

'9* i 4a
s E!
H ii

I !
::

; BB
t

dt:
E;! azz i ::3

I
: :_

E!
EE 09 'E; 3

i!:
I

t" it

i:! I 3:3;

:0; $5 ; '6F t 1;; E ! t t -7' t& 6' cz i?:i-9P s c3 I


a

3l! F ;

:aEl:i gz3 ?E

3EJE
= 2L 3

ii? E
.=tx9

i
4H

da

c ic: F-aE; E

" E! E 6

E!5 i

:e;; -e4t: E*i: F!;

:?1!

,: ! 5.S

i.!

ZzFE'

g;t
i3:

5!; : t ,:E:F s
E3
B: }

t I

e5d

s !
c

s
:

.i"g I
9F:

tI

e;

3;

iF,s e b

EiiiiiiiiiiiiE :iiiiii$iiiifiiE

- Managementul Bibliogfe de4ol6rii duEbile

ltlrx/mN.;o l4mo,is l400l-m ircmenbl na.@cmqn.6m hnpri'wv.u.w/.saraEdda2l/nallinfo/counlr/oMit tdD./l,w.NendilL.or!m hnr/lM*lmiadmbilajel ln1p:l/mYuido.dE/ Dnoriw!.iso.org/ho,1ome.hd hfio:1h\1w.streunich.tu/ecorui hnp:/wr'.osrdid.co.ut/envirome.t tNiromental M'ugened Sl6lm: hrb://sw.le.d.op/docutuinkENIscuid.6ookPA.pdf 10.nnr:l rw.arnonn.nla!.sen.con ll. hrb:r\w ccvcl.na{.od*hv Fcvcline nar6 12.hb:r^vqvici..dediEct cm/ 13.ntl.]^rw. o.apc wrliouvfffi ets-cade-trerice 1.1. Lrltuional Lslitute for Enlnmnert sd Dektopment, 1np:/,/qMa.iied.ore I 5. rridd! ot nd m. brl!::14_qgl3eq!i.sd{ 16,ln1p/ft Fv-iiesolo!ist.orz n lflprr\rrr.nsd.rc/ 18.htlptr\'$y scieldeduBbilaro 19.htL:/ rsv.Br-smaniljo/neNtelqimente-.sjbt 20.hn.:r,!aRdldalos.orehom/defaut.hln 21.tn!:./AlraleEia.ncsdo/desis..php 22. h1r://*xv.mdiu.ro/
23. htpt/qgv.dnjo 24 httt/a.nbv,l1m m/ 25. htpr/wlv.musflG.ca/Sr{aisble

L 2. 3. 4. 5, 6. 7 3. 9.

Devddnnr

26. hn.]^rw.{otourim.op 27.htu/rM.addib.ro

Link-ui utle penlf! oedfic@a prodNelor 23. htlpr,\h*.arnb.jolapmbc 86-32lnn ,9 l|spil4$4-truEr!r!rqj]!i4e!:rjoFdjdichr dbpld Ain le d rhrp glJ.tNd-

30. hftp/,'ice.caliralecombroic.te4ndetindexhrnt 3L o.gaishe edirde penh erti|lcea confotuit4n prodNelor hftr,,,/sav.mtr.rc/

IL Rerisredespeci.hale > Revisladeinlomee in doos.iul.edicltuii nareri.lElo. si pbtecliei nediutui: hnot$N.{ologic.re.ro > OnidulSD 21000(rublical in mi 2003)est. m pr & docmnre etabora! '1. u arup delucu al aINoR (asocilia Frooeza de srmd&di2re), cd pemne ideditrr.a d.zlotfii duabile si ghida.a orsdizatiilo. Forocdrilor semiffcalir din domeniu, in fomulra eei slralesiicee r4psor' piincipiile @esleia. (Rdisra Instnduhi RolW d. sl&ldardizre) hnbx/eEw imd'rdizlFrro,ft vira dddddizar.,r200?r\,tanie2007!df > ICOMAGAZIN. hflb:/N*w.conlqain.ro > GmR?d hdn:r's'a aenepon.n > Irsislalieecologici: Iturhrw.l.ehlade..oloEicaors/

Bibliognfie 1. A\6.,4., bal"are patenlial lui tttjstic ih perlpecrw deNttdni tun$ice altubttz, Teqie t1 aplic.tii, Ednttu Univ$i4ii Trmnlania di. Bra5ov, 2. lJh\t. L. G. MaruEenertd adDha.ij turistice dnrobile la nipet rcSi@at. Tane ti apli@li, Ellnta lrdonkl}er, Bmrow,2005. 3. Ashrey.c., Bolq c , Goodrril 8.. ,Pftpaot lawisn: PutnngPde r at the Ea/t of the rothsm Asendt", tfarml R*oece Penpedives,No sl. ODI. 4 AntoNaie. N. - Md,oge,e,,trertq, Ednua lrd." consldl4 2000. 5. .Anronoaie, N, For4, t, (cood.nat ti) i\bt,R.e., t.^., Manasehehttu,a^n. EcotuniMl - c.hpddld o tunr,,llE ,dar,, ftnuo lsinomedia sibiu. 2oo2 6. Btdns, Glr., Redncm]l E. Globaindte i maka4ehekt.El. Nt B.ek, 7. Btctu. B . Storeaia oryanj2alieiih abb.ddriprocfice, Ldilwn tntonwkEl_ 8. Bn w, C.. !.. Enfiannental MakaAenehtdhd DewloInent, R.LnLdge.New 9. B.t*\ t., E.n|.Ei@l E@mhics and Sr{oinabtz De|etapnekt tued! \lethods ahdAwtictiau, E \tAtEnIt{..1996 10.Bolea v., ciobm, v., Glidul Ecolurittolrt i, pd,lutite din Sdcele,Edata ', ,,?e.nlrovi4{ B.,to\ 2003. 11.B.m$ell, 8., l$e B., Stuidinable bhsn: Ah efuf inE slobat apprcach, Journalof Sustai'rablcTourism, 1993. 12,Brarl F., Dinu, M., sinbq T.. E@"a"'ia tunlh,|at ti dediul,i ih..nj,fitot, Ednu.arco.onic4 BeNr{ 1998. r3.BurNJey,t-. Toah aka th.ljcdors lbr Managihg Tdntfl in Pt/d, Anats or Touisn Roseech 26(l).1999. 14.Bd&4 M., EcaLaqie sde/a|a n pazcna ,'ediului, Edhv^ cdes,Bu.vegi. 15.86, E. EeabhshineCaryinA Coprcitt, Cbflpoable Ecobmi. Detel.pDent: Ecaronrr, TheNrlh Consflmcy, 1995.

16.86. E, TheE@brnen Ben: Plahnr,Emd Dtu|pndt ord ]tloruAudt, Wildldds od Hunm Nieds PoCrarL TecnnicalPaperf2, WWI, Wrshinelo\ 17.Bofie, W.T, Mccoolg S.F.,Strtey. A 8,, ProtededAra PlaminA Pnnciplet hd Shoteaie',Ercbrnfl: A Gdae fo Plmrs and Mahaa,B, l'olune 2. Lindbere,K, Epler\\oo4 M. andEngelddr! D.,.ds. TheEcatdrisn Sdietr, Norlh Beminelol! 1998. 13.Botneiuc. N. Vrdined\ A, E dloare Editura didadice !i p.dagogici 19 Bohriuc, N., Ewl"lianbnuL in inpas?, Edirni AcadeBi.i RoDAne,

20. Bttt L, Ca'npanala aolaAicA a deiziibr ae dnatarc enkoht.d, Strdir de @ (sih\dhara ti t nsn), Edn\ra ASE, Bucuretti,2002. 21 Bro F., Simon T., N:isldmu l. - Ec.r,m,,, EditEa Econohjct, Budr.rti22. Boqrq L.R (coordomlor) Ploblehele E|bate ale anerjrij. Storca bnn llto dyrtch tninrk. Ed. Tehnicr, Bucue$i. 1988, 1989 1990, t99t, 1994

199s, t996,ts9a 2042.

21. Bosrl L.R., Polilic! ecologici a phtulei, Ednua T.hnici Bucuetrl2oo2 24. Bm*4 L R . ECO'ECONOMIE,Cr*a u.i econonii penltu planda noatri, Edilun Tebncr, Buture9ri,2001. 25. Bullld, RW, Tawih, Ehvlohrleht anl Sunainobk Dewlaptneht, EnnrokntentalCakeMtian, \ol la. H3l199l. 26.Caagrmdi. R.. Rituldi. S.. ,.1|he$encol Appraach to Tomlk Slsattubibty, Iilerulional lx&de for Appliod Syslem Asbis, kxenbag 2002, httpt/w.iiasrac.ar/. 27. Catdea D., "C@jatures Abaut theRelat'ahship Anah? B$jres srnaitubtutt, Letujna arEaninta,, andl'loha4ffient sfiens Inteatutian . RetisL del4magened si Ingineie E ononic4 10l.6,no.5,2007 23.Ciubore V.. Socol.scu, A, M., Pnannli ale hanaee'nent ui ndjubi, ldnura Mieo.Pr6s, Bucure$i 2006. 29. CinDaJls.M. Deleth)tu1td af l/ino ca.ryinq capcity jn Prctectetlateds world $ildlife Iu4 wshingto4 1992. 30.cot]fl.drin, D.L., Ecana,nie reard,al4 Edilu! osce Prin, Bucuretli 1998. 31. DiacoDu, Gh., Rojaschi, vl., Btt\ Fl - Utsentete;t ntatite de tn?nir pentnl aqenlij eanmt.i. Edna^ Ecoaonici, Bumrert 1997 32. Drucker,P.F. ReahtdtileLorji de uaine. ldhwa Teora" BuoreFi, 1999. 33. Drsllean\ C., Crcttdea t' dmLalea e.,,,,r.4 Editua Alma Nlalq, Sibiu, 2002. 34. Esiy, D., C., Wirno4 A, S., Crcd to Gold. Ha* S,nox Cotnpanie! Ne Enir.nnelnal Sndeg to thhbrde, Crcat volue, antl Bil.l Ca,petnt,e -4dr'nraa4 wiltt N* J.Bey, 2009. 35. Flavin C,, IrenoL H, Cddl)r, c', Staru tuhii 2aD, Rapodnl ldnutubi World{alch suprx progEs.lor cite o socielale durabiltr Editura Tehnict, 36.I$4 Grr., N., Brd 1., t.L, Ecatna*etikall wietdlllal tuhetiote, Edlmft ':Tribrm Edon nict', Bucuetii 1999. 31. Marej, L. Mhagehal da'altdni lacale Dewntraltzale, lr.Mte, Ris., rd4ia a douq Ediluh Econonic4 BMnre$i. 1999 33. Neac N l!ts,r!l ti r'elordea aalrbld, Edilua Er?er! Buoure5li2000.

39-Neerei,c.C. - Bazeleecanan;aidddlu: !.D.P., B@uegi, 1996 ,lO.Negrei. C.C Inttrunente F netode in nanaqenentul neditlui, Edira EmPRINT, Bucuretti. 1999. 41. Njjkuo ?.. BdAd and OLl Baftiqs n Spatial Derelapment, A\.ttwr. Adcrshol, U.L. 1994. 42. ORbrdo T. (ed.) Etuitunnental Scie"cefu Eh\itohnentot A4magenent Addien Wesley hngns. Erlo{,1995, 43. Owa L. md Un!ai'. T, lrlnom.nlal Manneededrreadinss dd css sludies. Bleksell. o)lo.4 1997. tA. letJ6l, \., Managehehtut dwrdri, d!rar,i?, rdnura Er?ed, Bucmrli 2009. 45. Popsc\ M., Dacilu, A, Albn, R., Ma,ase,,e,r, ldiruF Infomakel, Bratov, 46. Popolic! Ov , Ciobeu. D., Ariono^i., N. Dtuptu. ,i nd@Ee,rehtuldednllri ir@rJtrdrar EdituraPACO.Bumr.tti 200r. 47, Pumea C.. C4oriu, c. Ptutectjane.liuhi anbiaf,| tDP, Bncue'r! 1994 43. Rojmcr4 vL, Bra,r Il., DiacoN, c,lL - Ptot.4jo tj jhsjnqia ne./iutti. Ednrrt Lononicr. Buruegi 1997. 49. Sadsovc,L' cnidul eslogic al mdcrilor, Ed.TEhnic4Bncue i 1993 50.sculq L, r.a., Doolosie si prcie.tia nediului inconjuElor. Ednumlidep.ndeda 51. Siesel,.t.,N,.dlsr. c., Hodge,N., lnwsrina ih rcn*abte Eneryt, ^,lok,,e i,t.kei o, cree, Cr,p ,Sr,ctr, Nilly. New J06ey,2003 52. SzEnreti S O Ecanania I nleditl i, pqspeatj'a irtegrnj Ran6nj.i i, UniMa Evopeand. EditrnseFo-Sa! Ara4 1993. 53.Ttz'u, D.. R, Eoolo8ie, Unilesnarea Truilvana, Bnjoi 1994 Bftrov 54 Tuee, L, Popeso, M., Ciodi R., Dmhozo drtubild ti teconceperca plodaetor ih .dsnaqja de ntoi,. EdnuraUniveNhElii-frmilvdr,,. B.ato!, 55.** * AgenliadeProlecliex MedfuluiBn5ov 56.i.' Sunainable Mear6 veb sitdi lrnnt/srr su$ainabl.m*suresc.n