Sunteți pe pagina 1din 32

l\

fs h
-

U tt\ FI

ol)

$ T
t\

0s
l\

sf

J annie van Schuylenburg

Vaporagedin hirtie

Oradea,20lO

Cuprins
5
Materiale si unelte E\plicatia simbolurilor VapofaEe spectaculoase din haj:tie Vaporag

5 6

Toatep;nzeLe susl Iaht cu motor CorabiaCleopatrei Corabiavlkingilor Vaschinezrr, Bar Hidrobicicleti

72 11 16 18 20 22 26 30

V
,.t

Prcfatil
Pliereavaporagelordin hlrtie reprezinti o activitatefoarte distractivi. in aceastiicarte vom prezentamodul de indoire a mai multor tipuri de vapora$edin harde, astfelse va putea confecliona o flotd intreagdsau o coleclie de modele diverse.Penftu realizarea vaporapelorse poate folosi orice tip de hArt ie.d a r se rec om anda in h a rti a acqua. ' pe c i l l c ar ese p o a r eJ \ hiz iLiona din p rp e ri ri i s d u din magazinelehobby. Caracteristica specifi ci acestuitip de hXrtie este faptul ci rezistd la api, astlelvaporagele pot naviga mult timp pe api fdrd a se deteriora.Dupi imp;turife, vaporagele se pot lansape apa din vani, pe bilqi, eventualpe lacuri sau paraie.Aceasti activitatemanualaproduce multi voio$ie la zile de na"tere. in timpul raberelol de \ar;r s a ua l c o n cedi i l or rn [ami l i e. de L1j C artea esterecomandati gredinilelor pi gcolilor, deoarecepllerea vaporagelordin hdrtie dezvoltdaptitudinile manuale,iar jocul cu vaporagele inbogdtegte fantezia.Copiii pot colora sau picta vaporagele dupi plac. Distracfie plicuti! Autoarea

Materiale gi unelte
Vaporagele sepot confecfiona din aproape oricetip de hartie: de ziar,din carton, cu modele,hirtie origami, hirtie ton etc.in pape tirli Siin magazinele hobbyoferta estefoartevadati.Recomandem
cu precidere hartia rezistenti la api, care se poate decora cu cafloca sau cu vopsele

rezistente la api. Un instrument de mareajutor

esteosulorigami, cu ajutod c,ruia se netezesc indoiturile. Hartiaacqua, rezistente la apd,plutelteftumospe suprafala apei;i nu sescufundi aproximativ 10ore.Conformlegilorfizicii 'nrn'n'a. ee;bsoarbe ap".drr o (antitate putindu seintimpla caindoiturilesi sedesfaci. Pentru a evitaacest lucru,indoiturile seintiresccu lipici (simbolizat cu un tub de lipici).A sefolosilipici cu acetoni. implturirea Liria de indoireestemarcate in flguri pdnff-olinie rotie.Pentru a diferenlafafa gi dosulhdrtie| acestea au fostcolorate dr ferit. Urmirind figur'lc.i desc.ierirc. oricine prezentate. va puteaimpeturivaporagele .)

Explicafia simbolurilor

r\

[7-rF f - i - - 1'
Sdgextii inchisi Indoituri r.ale

'

indoituri cu impingere spre extedor- sigeati deschisi


Pirlile lateralese indoaie pe oeoesubf

// 1

A-\. vF-

L_j,4---l
S?igeatii deschisi Indoiturd munte

t.-l

Scufundarea pirtii de rniiloc

I \ lt impiturire,

- -- 1 | - -\-

all

in ntijloc rimdne o formd cle piffet. 5e porne$tede la o astfelde

apoidespiturire

Sedeschideindoitura.

Impeturire zigzag(evantai) /[.)

Piriiic laterale gi mijlocul modelului seimpingspre intefior.

' llrl\

/.fi + /F
Seface o indoituri ntunte.

indoiturilcu impingere spre mtenor- sigeati inchisi

Simboluri

......) Hdrtiasepliazd spre 1ntet10r.

<>
Loculde tiiere sau de crestare.

Portiunea pliati seindoaie spreexterior9i secontinud impiturireaconformfigurii urmetoare.

l3D)
Figura urmetoare este3D. Po4iunea ceurmeaz i. a fi lipiti.

Seroteqtel" 9o'.

\ Serepeti impiturirea $i pe dos.

-c^
Seintoarce h:irtia.

Figura estemicqorata saumAriti.

{ Seimpingein interior marginile. $i senetezesc


, 1/2 . 1/2 .

Hartiaseimparte in pi4i egale.

Vaporag

m.*./.er""b./
m+ Hdrtieorigamisauacqua 20x20cm

A
8.S.-pliaze collulin susde-a lungullinieirofii, apoiserepeti aceeali indoituri $ipe dos.

4. Sepliaza collurile pani Ia liniamediana.

1.Setaieo pdrrime din hartie.

5.Partea de jossepliazi in sus, apoiseintoarce herda Sise repetlindoirura Sipe dos.

9.Modelul obgnutsedeschide din intetior, asfelincatsAse obqiniformadin figuraurmitoare.

2. Foaia seimpeturA in doui pe tungime, apoisedespeturi.


6. E gata coifoll

10. Seprindvadurile ti se deschid, trigdndulein jos.

J. Sepliazi foaiali pe orizontalA.

7 Sedeschide coifnldin inrerior ?stfel incatsi seoblindforma din figuraurmitoare.

11.E gatavapofaful!

Yaria'rtal

10.E gatavaporalul!

1. Seim pitud hartia in doui jumltili de-a lungul liniei ro$ii.

de josseddic, de-a 5.Partea lungullinieiroiii, dupecare plierea serepete fi pedos.

Yffianla2
1.Selucreazi conform variantei 1 pane la punctul 3.

q)
2.Colful pliazi pe varfulde jos.Colful in spate. din dreapta sepliazA

6.Sedeschide coifuldin interior astfel incats: seoblini modelul din figumurmitoare. 7 Colpl de jossepliazi in susde pi4i. ambele

2.Seridici virful de 1os de a lungulliniilorro6ii. Serepetd impituririleti pe dos. impilurirea 3.Secontinud punctelor conform 5 - B de Ievaianta1,.

3. Seridici

pliazidin nouin jos. rofii,apoise Serepetiimpitudrea ;i pe dos.

8.Se deschide
modelul din interior,

astfbl incatsi seobfindmodelul din figuraurmitoare. 4.Sepdnd vadudledin dreapta gisetragin jos. $idin stanga

de-alungul liniei ro$ii pan; la liniamediani. Serepeti impiturirea $ipe dos.

fi sdnga se trag in jos.

\={i:----z
v"rpora>L 5. L q"lrd

&

:'l..'9

Fuftuoi pe mare

I Vaporul navigheezd pe mare,cand,clinrro dari, cepo |lcireo luTLl' ng.o/ ,dtL , {, tJnete}; IUigereinhilotatolre.

i"il,fi:-.i:'l::i:#porur'

rovind cen $icasterur

Zljn vai uriaf reteazi prola vaporuluilVai, siracii

3 '

. lt \ J t n e d . t e p t J r ( . F r l- .ip u p ,:ce ,,4 ,yq ,1 .,

10

5. Nevas e sculirndat InLtu zi, nilte scafendri r- L i \.rt o r. . lrr.J , . ' r r pr . r f .r . L leclcrn,cind s a scufund:rt \.e|orul: Iarnl sau\.ef:r?

6 Hai si cLespiturim cpx|a $i sii vedenl cinrxfl clipitxnullli. r\re NAnecilesclrrtcsxu Lungr, llllnr s-aint:inplat ncnofocjrea? Ix si ne uitiot (Sepliazi in cloui pe celilelt ex.) incalo da|1i. Arc olineci scurtelDcci tregedixs,?inlintplxt vxrx.

afcut
72a./e,*ia,/ r H jrri r nri c.rmr \e| |l cqu- 20 . 1u(rn

4. Sepliazi cele patrLr colluri, a$acum indici sdgclle.

1.Coala seimp:tur: in doui jumiteli,apoiseraiepe linia


m edian i

5. SepliaT:idin nou colfurilc pe Ijniile obhcc rofji, apoi se clesp.:ttufi.

2.Buceta.le hirtie obfiouta sc lmpature in dou; pe odzontali, apolsedespe[iri.

6. Collurile indoite se piiaz:i ir.texteriol afa cum se vede in liguri.

3 Marginile de sus;i de jos se pliaze pc hria mediani

7 Sedeschidemodelul dio inteior, apoicol[utj]e _,.- ambcle clro capctese pliazi in interior, aacum lndica sagefjle.

r . in tlo r r lr le .e r n r ;r e . .,r l i l ,c, ,r fofl i I gAIJ DJaLUt.ir

n p n,1d,e.

t2

Toate pinzele sus!


Nava
7//a./e.z,ia./ '+ Hertieorigamisauacqua20 x 20 cm

4. tr{arginilesc incloaiespre interiot afa cuot inclici sigcfile.

apoi se despit!r:1.

sc pliazi in interior de'a iungulliniilor 5. Co1!uri1c obljcc rogii,epoi se desp:turi.

I
6. Se deschicle moclelulclin intcrior, apoi stratulsuperior de hartie se pliazi in intcdof, n$acum indici sigelile. 2. \4afginilede sus!i de jos se pliazi pe linia mediani. 7 Stratulsupefior al\':irfuikrr (vezl s,igetile)se pliazi spre interior. Serepcti indoiturile fi pe dos. 3. Marginjlede susli de los se plixzi din nou pe linir me.lieni, .lar nu exact,sc ias.ipulin spaliu intie nargini. 8. Aln terminal corpul vesulurl

13

ma.br;a/ |!+ Harde origami sau acqua 20x 20cm

1.Seindoaie coalade hifiie in doue, apoi se despituri.

4. Coliulde ios sepllazi in sus, apoisedespituri.

7.Sepliaze
parteaclin dreapta pe linia rotie.

A ,/ ll
8co,!u, 1 dejosse
2.Colluldin sranga sepliazi sprentenor
5. Seface o indoituri munte, dup: care se pliazi v:rful spre 1ntef1()r cealrlta partc.

\ t pliaza rnbus, \ / rpoiserepcra \-i--7 tV/ rndoitura !i pr

jlt (l ] l ,/

ll

pe linia 3. Sepliazi harria mediane.

N,*

9. Sepliazi din nou hartia, repelandindoitura li pe dos.

10.,,Urechile'de jos ale velei se fireazi in intefiorul \.asului, lntroducandule sub stratul supedor de hirtie, a$acum se \'de in figufd.

11.Panzele suslVaporule gala de plccarel

Iaht cu motor
V/.z*tez{.d./ 4 Iiarrieodgamisau acqua 20 x 20 cm

1.Seindoaie coxla de h:iric pe ambcle :rxe.

.1.Paflct drcept:rse pliaz:r pe cee stliligi clc-a lungul liniei


fofll.

7 Se plixzi oblic ir jos !i poftjunca din drexprade-a Iungul liniei rofii.

-./

2. Coliul clin dreaptase ildoaie pc punctul central.

5. Collul indicerde v;ifful de sageatisc deschiclc. f:i(.ancl o indoitur:i munte.

8. Se pliazi hirtia pe liniilc ro$jj, ?po1se dcsplitufi.

J. Coilul de sussc pli1l7i prin spatepe colgulde jos.

6. Stfxrlrlsuperior de hertic se plixza de x lungul liniej rofii.

9. Seplirzi h:irrja pc liniile rofii, 1?islindu-1e pliate.

16

10.l)e linia medieni verticali se fxcc o indoituri munrc pe pofliunea indicxti .le sigcli, xpoi paftea din srengxse pliaz:l sprc dreaptr.

13.Se pliazi varfulin jos pe linia nercxti. Se indoaie hirtia in i[Ierior pe liniiie verticale,apoi se despitufi. Capetele din porfiunea deschisi sc fixeazi unt intr xlta, apol se llpesc.

14.Aia arati vaporul din lxteral.

11.Hartia se pliazi spre dreapta, aSa cum indici sigeata,apoi se rotelte modelul 1a.15".

i- /

3D)

,/l
I

,a 1 \._ zl

\\ -11\ '
t\

_-r)

12.Parteacleios se pliaz?i in sus pc linia .o!ie, xpoi sc despeturi. In sensulindicat de sigeata deschisi sc lace o indoirur:rcu rmpingeresprc exterior.

17

Cotabia

Cleoparei

Vla.terz:bl 4 Hartieorigamisauacqua 20x20cm

L Portiunea pliatf, seindoaie spae interior


,i. Collul clin dreaptajos se ridici peni h linia mediani anlerioari fi se lasi pliat. ltnla me dian) ii ale.

L Selace un matcajpe mijlocul marginii de sus a hartici 9. Colfurilese indoaie in j(Js

dreaptase pliazape ufrli toarealinic de indoi.e.

2. Sc indoaie hiftix pe diagonali.

0. farlea

dreapti se plia zi de a lungul liniei ro9ii,apoi sc despitL!ri.

10.Stratul superiof sc indo e

J. Collul din dfcapta jos se pliazi de-alunltul liniei ro$ii, apoi se despitLrrd.

7 Se pliazi co1!ulsteng li se lasal$a.

L8

(nalcatcu l) 11. Varful superior seplj:lziin jos piini la urechea


de los, proceclind la fel ii cu pofllunc:r din stilrllx

lmarcata cu 2).
marcatde sigeli, de a lungul liniilor rofii se impinge viirful de jos in illteriof, lbfniind asdel bazanavei.Apoi,varfr seinpindrn rnl erol 5l Lr \t).teft.I

12.CollL de jos se i[troduce in fxrta oblinuti aoterior (marcari

15.Cdful se susse pliazi in jos, apoi porliurea afcati cu 1 se pllazi in sus.Sedeschicle mo delul pini la forrla de le punc tul 13.

16.Sc fxcc o indoiturd mu[te pe liniile de indoirc. apoi se impituri hiftia inspre illtefiol ln z1g-ze!i.

20.Stratulsupcfior de hartie se deschidesp.e exterbr in locul nlarc,rtdc sigefi.

====--:7

..-- - ...13.collul -pliazi din stenga se de a lungullinici fofii.

I _ ,/
17 Virful din stinga susse impinge in lntefior, astfelincat porliunea nlafcati de sigeatii s, ajungi ii mai i'nspreintefiot.

21. Viirftllser:sucefte pe osul ofiganii, indoindulin jos.

'-_g;=
ti1

14 tr4odelul seimpartc in patru pirli cgale, apoivirful pliatdin dreapta sepLiazi sprcstanga pe liniaprin,eipiffimi.

----r_,/

pliazi in sus,apoj se despituri. Vi*ul cl]nstanga se pliaz:lin sus.

22. CorabiaCleopxtreie gata de navigarel(imaginea,la?ag. 4)

rg

Corabia vikingilor

7//zc.teetb/ acqux 'r+ Hirtie origa]]lisau 20x20cn]

1. Sc pliazAcoalapc ltnbele are, apoi se alespittrri

.i. Ilrechea se plizzi in stingx apoi lungul llniei mafcrLLe, cle-a se dcsp,lturi. Seeplatizeazi urechcx pentru a oblme modelul clela puttctul 5.

7. Collufilc din stinga i;i ctin dreaptase ddic.{impingandu.Lc inspfe interiof de-alttngul linii1()roblice.

oblic dc jos se Pliazi-l 2. Partea aia cum indi pe llnia mcdi.Ln';, apoi se despiitul'1. ci slgeli1e,

5 Sc pliazi \,:rful in intefior clc'alungul linici rosii li se las'i p1iat. Serepcti indoiturile dc la sus 2 5 !i cu PafieaL1e puncteLe a hirticl.

8. Verful clin sanga se Pliazi 1n jos obLiccLrimpingerc in inle rior. ilt porliunea din dreaPtq spfe exlcrior harda se deschicle de-x lunllu1liniilor vcrticalc cle aorbelepirli.

3. Seindoaie hilli,t de a LunguL liniilor .ofii 9i sc hsa aija.

i, \c lliJZ n n r , d e lu l r l dou.L.

9. Mxrginca.le jos se Pliaziiin sus,xpoi sc despitura

20

10.Verful clin stiuga se pliazi in sus cu impingere in interior de a lungul lilici oblice. Virful clin dreaptase pliazein jos cLL impil]gere in exte.ior.

14.indoiturile se intiresc prin lipire in locuriic I1larcaIe.

11.Capul dragonului se ajusteazicu degetelc.in r' er' l,. nr. ,t.,rl. . J , . . i' r li bdl -r. 'rrlrr in lnterior.

li. A$axrati corabia\.ikingilot djn lateral.

12.Pe liniile verticelehirtia se pliazi in exreriordc xmbele pir!i. l,c liniile orizontalese pllazi herda in jos de anlbelep;rfi.

lungulliniei odzontalese faceo incloituri munrc, apoi se pliazi cu impingcrc in inlerior.

2l

Vas chinezesc
-o{
//l-a./eria./ + I-lirtic ofigamisxuacqua 20x20cm

,-

-l
,i. Coltul din sr:Lnga se pliazar ilr cxterior de x lunllul litiel ro{iii.

1.Se pli:lz.ihitria lte M)bcle xxe mluc:ltc,apot sc despltllf.i Seintoxrce hirtia. xpoi se foteftcla'it'.

2. Seinlpituf.l din nou ltirtix pc alnbelc axe n'tafcate. xpoi se despatu.i. Sc intoarcc ilr hifiia.

t. Sc fac imliituridlc pe diegonxlalsi pe orizontali. xpoi paf Iex d.erpti li stringlisc imping lli interiot. penlru a obtine lofma de la punctul 6

7.Pe linir o.izonrxl:lsc lecc o incloituri munte. tpoi se inpingc in interiu:

treicolluripc 3.Sepliazd punctul centfal

6. Collltl .le jos se pliazl in sus de-alunguliinieifolii. .rpoise dcsiritLrri.

llpescindoiturilc in locu|ile mircxte (cloxt daci r'tu ei do r1Il1 contlnuaie:tvilporriLllut).

22

11.Sepliazi collurile in sus de a lungulliniilor oblice. apoi se despiturd. 9. Se deschidstraludlesuperioareale hXrliel ln sensulslgelilor, pentru a ollline lbrma de 1afigura urmitoare.

sepliazi in susde a lungul 12.Acumcolturile l i nr' " 1' le. i al n: .edL)nJnl r, u mJ ro rf( i or

in doui jumitili spre 10.Sepliazi hartia de-a lungullinieiroiii. spate

collurilor de-alungul liniilor 13.Secontinui pLierea rogii,apoi se dcspiture.

de-a lungulliniilor 14. serepetlplierea fi deplierea


malcate,

24

l'

- irrrl_

,J, ,r. . l lr... r

.l

18.Piutee.Le:rpt:r li cei sring:r se plirzi cu inPingcfe in rntcflof, pcnlru x obtine Iolnl:l de l:i punctul19.

'

ll. Sc.leschide nto(Ltlul pentrux obtinelormx din figurl ufnliitoefe

19. \'edefe clin lalerxl.Sc llpcsc indoiturilc in locurile n]arcetc.

Bac
ll/-a,/,ez;r./ D H .rrt' r ori !,mrs-u a,qU JZ0 . 2' r, m

_ -_ _ -i I

\i

\'

lt

i,-'
\ .'
"i l

L Sepliaz:r harria pe ambelc axenurcate, apoisc despeturi.

4. Se indoaie hartie cle-a lungul liniilor oblice, epoi se despiiuri. Seintoarcehartia.

6. Sc pliazdhanie de a lungul liniilor verticale

2. Se marcheaze pifimile de'a lungul axei \crticale.

\-F
J. Sepliezi hirtia dL-a[Lngul liniilor orizonrale,apoj se despituri. Seintoacc hartia.

ta ,,/

5. Sepliazi hirtia de a 1!ngul linii. lor verlicale,apoi se despitur?l.

7 In p:irlile indoite se marcheaza punctelemediane.

26

8. Se pliaz, verfufile in exterior

10. Sepliazi heftiade a lungul hniilor oblice.

12.Sepliazi hartia spfe interior de a lungul liniilor oblice.

9. Pi.!i]eindoitesepliaze in o.tedorde-a lungulliniilor mrefupte.

11.Seindoaie harda in interior de-alungul liniilor oblice.

13.Sepliezihartiadc'alungul liniilororizontale, apoise despituri.

)1

16.Sepliez) vlrfurile in fali fi ln spatede a lungulliniilor marcate. 1,1. Se pliazirhafiia ir spetede-a lungul liniilor orizotrtale, apoi se desp;itufi.

17.Se ridici v:lrfurilc clc a lungulliniilor odzontaLe.

15.Pe ambeleviirfuri se fac in.loj turi munte, rcspecti\r vale,de-a lu[gul ]iniilor mafcate, apoi se pLiaziin direciiasigclilor

dc-l lungul liniilor oblice. Selipescvarfurile.

28

20.A$aaratibrcull
19.Seindoaie haftit in exreriorin direcfiasigeflor.

Hidrobicicleti
tr2e4ez"/*/ sau acqua '+ Har e origami 20x20cm

\7t v

,/,1
8. Sefec indoiluri nunle sau vale de'a lul]gullini]lof rofii.

4. Seimparte triunghiul in treimi, mxrcenduLecu crcionul. se pliazi in susvirlul tfiunghiuhd (prima trcime).

1.Se pllazdharda in doui pe ambeleaxe marcate.

lun in susdc-a 5.Sepliazihertia gulliniei rolii (a doua tfeimc).

2. Se pliazi hafia pc ofizonlda, apoi pe verticxl;

6.se pliaziin susvlrful triun' ghiului, apoiinapoiin jos. Sedcspituri modelul.

9. llrmeaz: indoiiuri muntc sau \ale de-alungul liniilor din mijloc.

3. Se faceo indoituri munte de 1alinia necliani, estfelillcat s; se obfini un trionghi.

7 Sepliaz'i hlirtla de a lungul liniilor rofji, apol sc dcspiturd.

10.Se fac indoiturl \',[e pe liniilerosiidin interior.

30

\
11.liniilc vcrticalese pliazi in interior fi sc lasi aga.

t
8. Sepliazi evantaiul pe liniile de indoirc.

12.lvlodelulafuti astfel. Se lipescindoiturile in locurile malcate.

;r t

fafia 3 5.Seimparte de hirtie in cLoui, [' apoisedespiturd. Capetele sepliazi pe ambele pirli, apoisedespituri.

'l

-o*
)
9. Selipe$teroatapliara pe hidrobicicletriin locudle marcale. 6. Sepliazi capctclc de'a lungul liniibr ro$ii, apoi se despituri. Se intoarcefilia pe spxte.

Roata

)
1.Sepliazabucarade haftie de 20 r. 20 cm pe verticali10.Ieti hldrobicicleta (imaginea,lxpag J?)!

+
2. Se irnparte herda in tfei pirti egare, apor se pliazi de-alungul liniilor \.erticxle. 7 Se pliazi fafia in jumiti{i inrfe liniile de indoirc, apoi se desp:ilu1i.

3r

32

S-ar putea să vă placă și