Sunteți pe pagina 1din 32

l\

tt\ U

FI

fs

h

ol)

$ T

-

t\ U

0s

l\

U

s f

J annie van Schuylenburg

Vaporagedin hirtie

Oradea,20lO

Cuprins

Materiale si unelte

E\plicatia simbolurilor

VapofaEespectaculoasedin haj:tie Vaporag

5

72

 

Toatep;nzeLesusl

11

5

Iaht cu motor

16

CorabiaCleopatrei

18

6

Corabiavlkingilor

20

Vaschinezrr,

22

Bar

26

8

Hidrobicicleti

30

F

V

,.t

Prcfatil

Pliereavaporagelordin hlrtie reprezinti o

activitatefoartedistractivi.in aceastiicarte vom prezentamodul de indoire a mai mul-

tor tipuri de vapora$edin harde,astfelseva

puteaconfeclionao flotd intreagdsauo co- leclie de modele diverse.Penftu realizarea

vaporapelorsepoate folosi orice tip de hAr-

tie.darserecomandain

'pecill caresepoareJ\hiziLionadin prpeririisdu din magazinelehobby.Caracteristicaspecifi

ci acestuitip de hXrtieestefaptul ci rezistd

la api, astlelvaporagelepot navigamult timp

hartiaacqua.

Materiale gi unelte

Vaporagelesepot confecfionadin aproape oricetip dehartie:deziar,din carton,cumo- dele,hirtie origami,hirtie tonetc.in pape tirli Si in magazinelehobbyoferta estefoartevadati.Recomandem

pe api fdrd a se deteriora.Dupi imp;turife, vaporagelese pot lansape apadin vani, pe bilqi, eventualpe lacuri sauparaie.Aceasti activitatemanualaproduce multi voio$iela zilede na"tere.in timpulraberelolde \ar;r saualconcediilorrn [amilie.Carteade L1j esterecomandati gredinilelor pi gcolilor, deoarecepllereavaporagelordin hdrtie dezvoltdaptitudinile manuale,iar jocul cu vaporageleinbogdtegtefantezia.Copiii pot colora saupicta vaporageledupi plac.

Distracfieplicuti!

Autoarea

esteosulorigami,cuajutod c,ruiase netezescindoiturile.

Hartiaacqua,rezistentelaapd,plutelteftu-

mospesuprafalaapei ;i nu sescufundi

aproximativ10ore.Conformlegilorfizicii

cu

precidere hartiarezistenti

ee;bsoarbeap".drr o (antitate'nrn'n'a.

la api, caresepoatedecora

putinduseintimplacaindoiturilesi sedes-

cu

caflocasaucu vopsele

faci.Pentruaevitaacestlucru,indoiturile

rezistentelaapi.

seintirescculipici (simbolizat cuun tub de

Uninstrument

lipici).A sefolosilipici cuacetoni.

demareajutor

implturirea Liriadeindoireestemarcatein flguri pdnff-olinierotie.Pentruadiferenlafafa gidosulhdrtie|acesteaaufostcoloratedr ferit.Urmirindfigur'lc.idesc.ierirc.oricine vaputeaimpeturivaporageleprezentate.

.)

Explicafia simbolurilor

[7-rF

f-

r\

i--

1'

I

Sdgextiiinchisi

Indoituri r.ale

A-\.

vF-

' // 1

indoituri cuimpingere spre extedor- sigeatideschisi

t.-l

L_j,4---l

S?igeatii deschisi

Indoiturd munte

-

all

--\---- 1

I |

\

lt

i

impiturire, apoidespiturire

Scufundarea pirtii de rniiloc

5eporne$te de la o astfelde

Impeturire zigzag(evantai)

/[.)

/.fi

+ /F

'llrl\

indoituril cuimpingere spre mtenor - sigeatiinchisi

Sedeschideindoitura.

Sefaceo indoituri ntunte.

Pirlile laterale seindoaie pe oeoesubf

in ntijloc rimdne o formd clepiffet.

Piriiic lateralegimijlocul modelului seimping spre intefior.

Simboluri

Portiuneapliati seindoaie spreexterior 9i secontinud impiturireaconformfigurii urmetoare.

o

Seroteqtel" 9o'.

\

Serepetiimpiturirea $i pedos.

-c^

Seintoarceh:irtia.

Figuraestemicqorata

saumAriti.

{

Seimpingein interior $i senetezescmarginile.

, 1/2 .

1/2 .

Hartiaseimpartein pi4i egale.

<>

) Hdrtiasepliazdspre

Loculdetiiere sau

1ntet10r.

decrestare.

l3D)

Figuraurmetoareeste3D.

Po4iuneaceurmeazi.

afi lipiti.

Vaporag

1.Setaieo pdrrime dinhartie.

2.FoaiaseimpeturAin doui

tungime, apoisedespeturi.

pe

J. Sepliazi foaia li pe orizontalA.

m.*./.er""b./

m+ Hdrtieorigamisauacqua

20x20cm

A

4.Sepliazacollurilepani Ia liniamediana.

5.Parteadejos sepliaziin sus, apoiseintoarceherda Si se repetlindoirura Si pedos.

6. Egatacoifoll

7 Sedeschidecoifnldininrerior ?stfelincatsi seoblindforma dinfiguraurmitoare.

8.S.-pliaze collulin susde-a lungullinieirofii,apoiserepeti aceealiindoituri $i pedos.

9.Modelulobgnutsedeschide

dinintetior,asfelincatsAse

obqiniformadinfiguraurmi-

toare.

10.Seprindvadurile ti

se

deschid,trigdndulein jos.

11.Egatavapofaful!

Yaria'rtal

1.Seim

pitud

hartia

in doui juml- tili de-alungul liniei ro$ii.

q)

2.Colful

pliazipevarfuldejos.Colful din dreaptasepliazAin spate.

3.Seridici

rofii,apoisepliazidinnouin jos. Serepetiimpitudrea ;i pedos.

de-alungulliniei ro$iipan; laliniamediani.Serepeti impiturirea $i pedos.

5.Parteadejosseddic, de-a lungullinieiroiii,dupecare serepeteplierea fi pedos.

6.Sedeschidecoifuldin inte- riorastfelincats: seoblini modeluldin figumurmitoare.

10.Egatavaporalul!

Yffianla2

1.Selucreazi conformvariantei 1 panela punctul 3.

2.Seridici virful de 1os dea

lungulliniilorro6ii.Serepetd

impituririle ti pedos.

7 Colplde

jossepliazi

in susde

3.Secontinudimpilurirea

ambelepi4i.

conformpunctelor 5 - Bde

8.Sedeschide

modelul

din interior,

Ievaianta1,.

astfblincatsi seobfindmodelul dinfiguraurmitoare.

fi sdnga setragin jos.

4.Sepdndvadudledindreapta

$i dinstangagisetragin jos.

&

\={i:----z

5.L q"lrdv"rpora>L

:'l

'9

3

Fuftuoi pe mare

I Vaporul

ce po |lcire o luTLl'

IUigereinhilotatolre.

navigheezdpe mare,cand,clinrro

ng.o/

,dtL , {,tJnete };

dari,

Zljn

'

vai uriaf reteaziprola vaporuluilVai, siracii

.lt \Jt ned.teptJ r(.Frl-

.ipup,:ce,,4,yq,1.,

i"il,fi:-.i:'l::i:#porur' rovind $i casterurcen

5.Nevas e sculirndat InLtu zi,nilte scafendri

r-

leclcrn,cind s a scufund:rt\.e|orul:

Iarnl sau\.ef:r?

Li

\.rt or.

.

lrr.J

,

.' rrpr.rf.r.L

6 Hai si cLespiturimcpx|a $i siivedenlcinrxfl clipitxnullli.r\re NAnecilesclrrtcsxuLungr, llllnr s-aint:inplat ncnofocjrea?Ix si ne uitiot incalo da|1i. (Se pliazi in cloui pe celilelt ex.) Arc olineci scurtelDcci tregedixs,?inlintplxt vxrx.

t2

afcut

1.Coalaseimp:tur: in doui

jumiteli,

apoiseraiepelinia

mediani

2.Buceta.le hirtie obfioutasc lmpaturein dou; peodzontali, apolsedespe[iri.

3 Marginiledesus;i dejos se pliazepc hria mediani

72a./e,*ia,/

r Hjrrirnric.rmr\e|| lcqu-20 . 1u(rn

4. Sepliazi celepatrLr colluri,a$acum indici sdgclle.

5.SepliaT:idin nou colfurilc pe Ijniile obhccrofji, apoi seclesp.:ttufi.

6.Collurileindoite sepiiaz:iir.texteriol afa cum sevedein liguri.

T

apoicol[utj]e

_,.- clroambcle capctese pliazi in interior, aacum lndica

7 Sedeschide modelul dio inteior,

sagefjle.

r. intlorrlr

I gAIJ DJaLUt.ir

le.e rnr;re.

.,r lil,c, ,r fofli

t

n p n,1d,e.

Toatepinzele sus!

Nava

7//a./e.z,ia./

'+ Hertieorigamisauacqua20x 20cm

4.tr{arginilescincloaiespreinteriot afa cuot inclici sigcfile.

apoi sedespit!r:1.

I

2.\4afginilede sus !i de jos se pliazi pe linia mediani.

3.Marginjlede sus li de los se plixzi din nou pe linir me.lieni, .lar nu exact,scias.ipulin spaliuintie nargini.

5.Co1!uri1csc pliazi in interior de'aiungulliniilor obljcc rogii,epoi sedesp:turi.

6.Sedeschiclemoclelulclinintcrior,apoi stratulsuperior de hartiesepliazi in intcdof, n$acum indici sigelile.

7 Stratulsupefioral\':irfuikrr (vezl s,igetile)sepliazi spreinterior.Serepcti indoiturile fi pe dos.

8.Aln terminalcorpul vesulurl

1.Seindoaiecoalade hifiie in doue,apoi sedespituri.

2.Colluldinsrangasepliazi

sprentenor

3.Sepliaziharriapelinia

mediane.

ma.br;a/ |!+ Hardeorigamisauacqua20x 20cm

4.Coliulde ios

sepllaziin sus,

apoisedespituri.

5.Seface

o indoituri

munte,

dup: care

sepliazi

v:rful spre

1ntef1()r

N,*

7.Sepliaze

parteaclindreapta pe linia rotie.

8co,!u, 1

de jos se

pliazarnbus,

rpoiserepcra

rndoitura !i pr

cealrltapartc.

\

\

,/

A

ll

t

/

\-i--7 tV/

ll

jlt

(l ]

l

,/

9.Sepliazi din nou hartia, repelandindoitura li pe dos.

10. ,,Urechile' de jos alevelei sefireazi in intefiorul \.asului, lntroducandule substratul supedor de hirtie, a$acum se\'€dein figufd.

11.PanzelesuslVaporule gala de plccarel

Iaht cu motor

1.Seindoaiecoxlade h:iric pe ambcle:rxe.

2.Coliul clindreaptaseildoaie pc punctul central.

A

J. Coilul de sussc pli1l7iprin spatepe colgulde jos.

V/.z*tez{.d./

4 Iiarrieodgamisau acqua20x 20cm

.1. Paflct drcept:rsepliaz:r pe ceestliligi clc-alungul liniei

fofll.

-./

5.Collul indicerde v;ifful de sageatiscdeschiclc.f:i(.ancl o indoitur:i munte.

6.Stfxrlrlsuperiorde hertic se plixzade x lungul liniej rofii.

7 Seplixzi oblic ir jos !i poftjunca din drexprade-a Iungulliniei rofii.

8. Sepliazi hirtia pe liniilc ro$jj,

?po1sedcsplitufi.

9.Seplirzi h:irrjapc liniile rofii,

1?islindu-1epliate.

10.l)elinia medieni verticali

sefxcco indoituri munrc pe

pofliunea indicxti .le sigcli, xpoi pafteadin srengxsepliaz:l sprcdreaptr.

13.Sepliazi varfulin jos pe linia nercxti. Seindoaiehirtia in i[Ierior pe liniiie verticale,apoi se despitufi. Capeteledin porfiunea deschisisc fixeazi unt intr xlta, apol sellpesc.

11.Hartiasepliazi spredreapta, aSacum indici sigeata,apoi se rotelte modelul1a.15".

zl

/

,/l

I

,a 1

\

i- -

'

3D)

\\

-11\

t\

_-r)

12.Parteacle ios se pliaz?iin sus pc linia .o!ie, xpoi sc despeturi. In sensulindicatde sigeata deschisisc laceo indoirur:rcu rmpingeresprcexterior.

14.Aia arati vaporuldin lxteral.

Cotabia

Cleoparei

L Selaceun matcajpe mijlocul marginiide susa hartici

2.Scindoaiehiftix pe

diagonali.

J. Collul din dfcaptajos se pliazi de-alunltul liniei ro$ii, apoi sedespitLrrd.

L8

,i. Collul clindreaptajos se ridici peni h linia mediani anlerioari fi selasi pliat.

Vla.terz:bl Hartieorigamisauacqua

4

20x20cm

L Portiuneapliatf,seindoaie spaeinterior

ltnla me

dian) ii

ale.

9.Colfurileseindoaiein j(Js

dreaptasepliazape ufrli toarealinic de indoi.e.

0. farlea

dreapti seplia zi de a lungul liniei ro9ii,apoi sc despitL!ri.

7 Sepliazi

co1!ulsteng li

selasal$a.

10.Stratulsuperiofscindo e

11.Varfulsuperior(nalcatcul)

seplj:lziin jospiini laurechea

de los, proce- clind la fel ii cu pofllunc:r din stilrllx

lmarcata

cu2).

12.CollL de jos sei[troduce in fxrta oblinuti aoterior(marcari

====--:7

----

-

13.collul

 

--

din stengasepliazi

dealungullinicifofii.

I

_ ,/

'-_g;=

ti1

----r_,/

14tr4odelulseimpartcin patru pirli cgale,apoivirful pliatdin dreaptasepLiazisprcstangape liniaprin,eipiffimi.

marcatde sigeli, de a lungul liniilor rofii seimpingeviirful de jos in illteriof, lbfniind asdel bazanavei.Apoi,varfr seinpin-

drn rnlerol 5lLr \t).teft.I

15.Cdful sesussepliazi in jos, apoi porliurea afcati cu 1 se pllazi in sus.Sedeschiclemo delul pini la forrla de le punc tul 13.

16.Scfxcc o indoiturd mu[te pe liniile de indoirc. apoi se impituri hiftia inspreilltefiol ln z1g-ze!i.

17Virful din stinga susse impingein lntefior,astfelincat porliunea nlafcati de sigeatii s, ajungi ii maii'nspreintefiot.

pliazi in sus,apoj sedespituri. Vi*ul cl]nstangasepliaz:lin sus.

20.Stratulsupcfior de hartiese deschidesp.eexterbr in locul nlarc,rtdc sigefi.

21.Viirftllser:suceftepeosul

ofiganii,indoindulin jos.

22.CorabiaCleopxtreie gatade navigarel(imaginea, la?ag. 4)

rg

Corabiavikingilor

1.ScpliazAcoalapc ltnbele are,apoi sealespittrri

2. Parteadc jos se Pliazi-l oblic

pe

llnia mcdi.Ln';,aia cum indi

ci

slgeli1e,apoi sedespiitul'1.

3.Seindoaiehilli,t de a LunguL liniilor .ofii 9i sc hsa aija.

.i. Ilrecheaseplizzi in stingx cle-alungul llniei mafcrLLe,apoi sedcsp,lturi.Seeplatizeazi urechcxpentru a oblme mo- delul clela puttctul5.

5 Scpliazi \,:rful in intefior clc'alungul linici rosii li selas'i p1iat.Serepcti indoiturile dc la puncteLe2 5 !i cu Pafiea L1esus a hirticl.

i, \c lliJZn nr, delul rl dou.L.

7//zc.teetb/

'r+

Hirtie origa]]lisauacqux

20x20cn]

7.Collufilc din stinga i;i ctin dreaptaseddic.{impingandu.Lc inspfe interiof de-alttngullinii-

1()roblice.

8.Verful clinsanga se Pliazi 1n jos obLiccLrimpingercin inle rior.ilt porliuneadin dreaPtq hardasedeschiclespfeexlcrior de-xlunllu1liniilor vcrticalccle aorbele pirli.

9. Mxrginca.le jos se Pliazii in sus,xpoi scdespitura

10.Verfulclinstiuga sepliazi in suscu impingere in interior de a lungul lilici oblice.Virful clin dreaptasepliazein jos cLLimpil]gerein exte.ior.

11.Capuldragonuluiseajusteazicu degetelc.in

l-r. r'er'l,.

nr. 'rrlrr ,t.,rl.

.J,

i'rli

in lnterior.

 

bd-

12.Peliniile verticelehirtia sepliazi in exreriordc xmbelepir!i. l,c liniile orizontalesepllazi herdain jos de anlbelep;rfi.

lungulliniei odzontalese faceo incloituri munrc, apoi sepliazi cu impingcrc in inlerior.

*

(

14.indoiturile seintiresc prin lipire in locuriic

I1larcaIe.

li. A$axrati corabia\.ikingilot djn lateral.

Vaschinezesc

-o{

,- -l

1.Sepli:lz.ihitria lte M)bcle xxemluc:ltc,apotsc despltllf.i Seintoxrcehirtia. xpoi se foteftcla'it'.

2.Seinlpituf.l din nou ltirtix pc alnbelcaxen'tafcate.xpoi se despatu.i.Scintoarccilr hifiia.

3.Sepliazdtreicolluripc

punctulcentfal

,i. Coltuldin sr:Lngasepliazarilr cxteriorde x lunllul litiel ro{iii.

t. Scfacimliituridlc pe diego- nxlalsi pe orizontali. xpoi paf Iex d.erpti li stringlisc imping lli interiot.penlruaobtine lofma de la punctul 6

6.Collltl .le jos se pliazl in sus

de-alunguliinieifolii

rpoise

dcsiritLrri.

//l-a./eria./

+ I-lirtic ofigamisxuacqua

20x20cm

7.Pelinir o.izonrxl:lsc lecc o incloituri munte.tpoi se inpingc in interiu:

llpescindoiturilcin locu|ile

ei do

r1Il1contlnuaie:tvilporriLllut).

mircxte (cloxtdaci r'tu

9.Sedeschidstraludlesuperioareale

hXrlielln sensulslgelilor, pentru a ollline lbrma de 1afigura urmitoare.

10.Sepliazihartiain doui jumitili spre spatede-alungullinieiroiii.

11.Sepliazi collurile in susde a lungulliniilor oblice. apoi sedespiturd.

12.Acumcolturilesepliaziin susdealungul u mJrorf(iorlinr'"1'lie.aln: .edL)nJnlr,

13.Secontinui pLiereacollurilor de-alungul liniilor rogii,apoi sedcspiture.

14.serepetlplierea fi depliereade-alungulliniilor

malcate,

l'

-

irrr l_

,J, ,r.

.

l lr

r

.

l

ll. Sc.leschidento(Ltlulpentrux obtinelormxdin figurl ufnliitoefe

18.Piutee.Le:rpt:r li cei sring:rseplirzi cu inPingcfe in rntcflof,pcnlru x obtine Iolnl:l

del:ipunctul19.

'

19.\'edefeclinlalerxl.Scllpcscindoiturilc

in locurilen]arcetc.

Bac

_-

\i

\' \

-i

I

lt

L Sepliaz:r harriapeambelc axenurcate,apoiscdespeturi.

2.Semarcheazepifimile

de'alungul axei\crticale.

J. Sepliezi hirtia dL-a[Lngul liniilor orizonrale,apojse despituri. Seintoacc hartia.

ll/-a,/,ez;r./

D H.rrt'rori!,mrs-ua,qUJZ0 . 2'r,m

\

.-

'

4.Seindoaiehartiecle-alungul

liniilor oblice,epoi sedespiiuri. Seintoarcehartia.

\-F

ta,,/

;

5. Sepliazi hirtia de a 1!ngul linii. lor verlicale,apoi sedespitur?l.

i,-'

"il

6.Scpliazdhanie de a lungul liniilor verticale

7 In p:irlileindoite se marcheazapunctele mediane.

8.Sepliaz, verfufilein exterior

9.Pi.!i]eindoitesepliaze

in o.tedorde-alungulliniilor mrefupte.

10.Sepliaziheftiadealungul

hniiloroblice.

11.Seindoaiehardain interior de-alungul liniilor oblice.

12.Sepliazi hartiaspfeinterior de a lungul liniilor oblice.

13.Sepliezihartiadc'alungul

liniilororizontale,apoise

despituri.

)1

1,1.Sepliazirhafiia ir spetede-a lungul liniilor orizotrtale,apoi sedesp;itufi.

15.Peambeleviirfuri sefacin.loj turi munte,rcspecti\rvale,de-a lu[gul ]iniilor mafcate,apoi se pLiaziin direciiasigclilor

16.Sepliez) vlrfurile in fali fi ln spatede a lungulliniilor marcate.

17.Seridici v:lrfurilc clca lungulliniilor odzontaLe.

dc-l lungul liniilor oblice.Selipescvarfurile.

20.A$aaratibrcull

19.Seindoaiehaftit in exreriorin direcfiasigeflor.

Hidrobicicleti

tr2e4ez"/*/

'+ Har eorigamisauacqua

20x20cm

1.Sepllazdhardain doui pe ambeleaxemarcate.

2.Sepliazi hafia pc ofizonlda, apoi pe verticxl;

3.Sefaceo indoituri munte de 1alinia necliani, estfelillcat s; seobfini un trionghi.

\7t

v

,/,1

4.Seimpartetriunghiul in treimi,mxrcenduLecu crcionul. se pliazi in susvirlul tfiunghiu- hd (prima trcime).

8. Sefecindoiluri nunle sau valede'alul]gullini]lof rofii.

5.Sepliazihertiain susdc-alun gullinieirolii(adouatfeimc).

6.sepliaziin susvlrful triun' ghiului,apoiinapoiin jos. Sedcspiturimodelul.

9.llrmeaz: indoiiuri muntc sau\ale de-alungul liniilor din mijloc.

7 Sepliaz'ihlirtlade a lungul

liniilor rofji, apol sc dcspiturd.

10.Sefacindoiturl \',[e pe liniilerosiidin interior.

11.liniilc vcrticalesepliazi in interior fi sclasi aga.

;r t

12.lvlodelulafuti astfel. Selipescindoiturile in locurile malcate.

Roata

I

t

\

t

'l

35.Seimpartefafia

dehirtie in cLoui, apoisedespiturd. Capetelesepliazipeambele pirli, apoisedespituri.

['

)

-o*

6.Sepliazi capctclc de'alungul liniibr ro$ii, apoi sedespituri. Se intoarcefilia pe spxte.

)

8. Sepliazi evan- taiul pe liniile de indoirc.

9.Selipe$teroatapliarape

hidrobicicletriin locudle marcale.

 

10.Ieti hldrobicicleta

1.Sepliazabucarade haftie de 20r. 20 cm pe verticali-

(imaginea,lxpag J?)!

+

2.Seirnparte

7 Sepliazi fafiain

desp:ilu1i.

herda in tfei pirti egare,aporse pliazi de-alungul liniilor \.erticxle.

jumiti{i inrfe liniile de indoirc, apoi se