Sunteți pe pagina 1din 9

TEMA 2:

DIZOLVAREA UNEI INTREPRINDERI

Societatea comerciala, ca si tehnica principala de organizare a unei intreprinderi, careia ii confera posibilitatea de a accede la viata juridica, are vocatia durabilitatii. Societatile comerciale, in general, se dizolva prin: trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, in acest caz fiind necesara consultarea asociatilor de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; declararea nulitatii societatii; hotararea adunarii generale; hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; falimentul societatii; alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. In functie de forma societatii, legiuitorul a prevazut si alte cazuri de dizolvare a acestora.Spre exemplu societatea pe actiuni se dizolva si: in conditiile in care se ajunge ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris; societatea functioneaza cu un singur actionar pe o perioada mai mare de 9 luni. -cand capitalul social se reduce sub minimul legal Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare. La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuzionarii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. Lichidarea societatilor comerciale inseamna stingerea obligatiilor acesteia fata de creditori, urmata de lichidarea si repartizarea patrimoniului societatii intre asociati. Lichidarea societatii comerciale este consecinta dizolvarii acesteia. Operatiunile care fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza, interventia instantelor de judecata are caracter exceptional. Lichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa. In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se www.referate-gratis.ro

modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii, administratorii societatii fiind inlocuiti cu lichidatorii, care devin organul de administrare al societatii si vor prelau gestiunea societatii. Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti dedizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Dizolvarea unei societati comerciale se poate realiza: de drept, prin vointa asociatilor, pe cale judecatoreasca. Ea nu are nici o consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii, ea continuandu-si existenta juridica, insa numai pentru operatiunile de lichidare. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni Tribunalul poate pronunta dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri: -societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta; societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii. In cazul in care dizolvarea societatii are loc din vointa proprie a asociatilor, acestia vor putea revenii oricand , cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, cu conditia ca sa nu se fi facut inca nici o repartitie din activ. Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor cu numire de lichidator sunt: Etapa I 1.Cerere de depunere si mentionare acte (original); 2.Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorilor (original); 3.Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original); 4.Daca este cazul: imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original). 5.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a-II-a www.referate-gratis.ro

1.Cerere de inregistrare (original); 2.Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original); 3.Daca este cazul: - avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); - imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original). 4.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a-III-a 1.Cerere de radiere (original); 2.Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului (copie); 3.Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); 4.Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si lacontributiile sociale (original); 5.Daca este cazul: - darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original); - registrele SA si SCA. 6.Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale(original); 7.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Principalele operatiuni care trebuie efectuate pentru lichidari in situatia dizolvarii societatilor comerciale sunt: Inventarierea si evaluarea elementelor patrimoniale ale societatii care se lichideaza in conformitate cu prevederile legale in viguare Intocmirea bilantului contabil al societatii care se lichideaza Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa se efectuez de catre lichidator in numele societatii Valorificarea elementelor patrimoniale de activ (vanzarea imobilizarilor si stocurilor, incasarea creantelor, titlurilor de plasament, etc) Achitarea datoriilor societatii catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, terti, salariati, etc Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere) Calcularea, retinerea si varsarea la buget a impozitului pe profit obtinutin urma operatiunii de lichidare a societatii, precum si orice alte impozite, taxe sau contributii datorate de societatea comeriala Intocmirea bilantului de incepere a partajului www.referate-gratis.ro

Efectuarea partajului activului net de lichidare al societatii comerciale in functie de: o Prevederile statutului sau contractului de societate o Hotararea adunarii generale a actonarilor sau asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale o Cota de participare la capitalul social Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa-l depuna l DGFP. In continuare vom exemplifica reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind lichidarea societatilor comerciale. A. Mai intai vom exemplifica lichidarea unei societati comerciale hotarata de adunarea generala a actionarilor sau asociatiloe in situatia in care se obtine profit prin lichidare I. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se prezinta astfel: Mijloace fixe (valoarea ramasa): 8.000 um Materii prime (diminuate cu valoarea provizionului constituit in suma de 800um) : 1600 um Clienti: 2500um Clienti incerti (diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma de 200): 300um Conturi la banci in lei: 600um Capital subscris si varsat: 5.000um Rezerve legale: 1.000um Furnizori: 7.000um II. Lichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii: A vandut mijloacele fixe cu 9.000um A vandut materiile prime cu 1.440um A incasat 240um din valoarea totala de 500um a clientilor incerti, iar pentru incasarea inainte de termen a clientilor certi a acordat sconturi in valoare de 50um Pentru plata furnizorilor inainte de termen a obtinut sconturi in suma de 200um Cheltuielile fectuate cu lichidarea se ridica la 520um III. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare Vanzarea mijloacelor fixe: 461 = % 10.710 7583 9.000 4427 1.710 Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute 5121 = 461 10.710 Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute % = 213 20.000 281 12.000 www.referate-gratis.ro

6583 8.000 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; 7583 = 121 9.000 121 = 6583 8.000 Vanzarea materiilor prime 4111 = % 1.713,60 707 1.440 4427 273,60 Scaderea din gestiune a materiilor prime vandute 371 = 301 2.000 607 = 371 2.000 Preluarea la venituri a provizionului constituit 391 = 7814 400 Incasarea contravalorii materiilor prime vandute 5121 = 4111 1.756,80 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 121 = 607 2.000 % = 121 1.840 707 1.440 7814 400 Incasarea partiala de la clientii incerti 5121 = 4118 240 Trecerea pe cheltuieli a clientilor incerti neincasati 654 = 4118 260 Preluarea la venituri a provizionului constituit 491 = 7814 200 Incasarea clientilor certi 5121 = 4111 2.450 Acordarea sconturilor 667 = 4111 50 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 121 = % 310 667 50 654 260 7814 = 121 200 Plata furnizorilor 401 = 5121 5.850 Scontul primit 401 = 767 200 Inchiderea contului de venituri 766 = 121 200 Cheltuielile de lichidare efectuate 628 = 401 520 401 = 5121 520 Inchiderea contului de cheltuieli 121 = 628 520 www.referate-gratis.ro

Regularizarea TVA 4427 = 4423 2.296,80 Plata TVA 4423 = 5121 2.296,80 Impozitul pe profit datorat 691 = 441 65,60 Inchiderea contului de cheltuieli 121 = 691 65,60 Virarea impozitului pe profit 441 = 5121 65,60 IV. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj: Conturi la banci in lei:6.344,40 Capital subscris si varsat:5.000 Rezerve legale: 1.000 Profit inainte de lichidare: 344,40 V. Partajul Restiruierea capitalului social 1012 = 456 5.000 456 = 1521 5.000 Decontarea rezervelor legale 1061 = 456 1.000 Impozit pe profit aferent rezervelor legale 456 = 441 160 441 = 5121 160 Decontarea profitului din lichidare 121 = 456 344,40 Impozit pe dividende aferent rezervelor legale si profitului din lichidare 456 = 446 189,50 Virarea impozitului pe dividende 446 = 5121 189,50 Plata dividendelor 456 = 5121 994,90 B. Lichidarea unei societati comerciale hotarata de adunarea generala actionarilor sau asociatilor in cazul in care s-a obtinut pierdere din lichidare I. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se prezinta astfel: Mijloace fixe (valoarea ramasa): 10.000 Marfuri 6.000 Produse finite 4000 Clienti (diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma de 500): 1500 Conturi la banci in lei: 500 Capital subscris si varsat: 8.000 Rezerve legale: 2.000 www.referate-gratis.ro

Credite bancare pe termen lung 10000 Furnizori: 2.000

II. Lichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii: A vandut mijloacele fixe cu 9.000 A vandut produsele finite cu 5.000 A vandut marfurile cu 6.000 A incasat de la clientul incert 1.000 Cheltuielile cu lichidarea sunt in suma de 800 A rambursat intreg creditul bancar A achitat furnizorii A achitat TVA-ul datorat III. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare Vanzarea mijloacelor fixe: 461 = % 10.980 7583 9.000 4427 1.980 Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute 5121 = 461 10.980 Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute % = 213 18.000 281 8.000 6583 10.000 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; 7583 = 121 9.000 121 = 6583 10.000 Vanzarea produselor finite 4111 = % 5.950 701 5.000 4427 950 Incasarea contravalorii produselor finite 5121 = 4111 5.950 Scaderea din gestiune a produselor finite vandute 711 = 345 4.000 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 701 = 121 5.000 121 = 711 4.000 Vanzarea marfurilor 4111 = % 7.140 707 6.000 4427 1.140 Scaderea din gestiune a marfurilor vandute 607 = 371 6.000 Incasarea contravalorii marfurilor vandute: 5121 = 4111 7.140 www.referate-gratis.ro

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; 707 = 121 6.000 121 = 607 6.000 Incasarea clientilor incerti 5121 = 4118 1.000 Trecerea pe cheltuieli a diferentei neincasate 654 = 4118 1.000 Preluarea la venituri a provizionului constituit 491 = 7814 500 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 7814 = 121 500 121 = 654 1.000 Cheltuieli cu lichidarea 628 = 5121 800 Plata imprumutului 162 = 5121 10.000 Achitarea furnizorilor 401 = 5121 2.000 Inchidere conturi de TVA si plata TVA 4427 = 4423 4.040 4423 = 5121 4.040 IV. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj: Conturi la banci in lei:8.300 Capital subscris si varsat:8.000 Rezerve legale; 2000 Rezultat -1700 V. Partajul Inregistrarea restituirii capitalului social 1012 = 456 8000 Inregistrarea rezervelor legale cuvenite asociatilor 1061 = 456 2.000 Impozit pe profit datorat pt rezerve 456 = 441 320 Virarea impozitului pe profit 441 = 5121 320 Inchiderea pierderii realizate 456 = 121 1.300 Inregistrarea platii catre asociati 456 = 5121 7.940

Bibliografie: Legea societatilor comerciale republicata (L31/90) Precizari privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale Legea Contabilitatii nr 82/91

www.referate-gratis.ro

Liviu Sebe, Valentin Ariton Contabilitatea si fiscalitatea operatiunilor privind fuziunea si lichidarea societatilor comerciale, Editura Tribuna Economica, Bucurest

www.referate-gratis.ro