Sunteți pe pagina 1din 603

LEGE Nr.

287 din 17 iulie 2009 *** Republicat


privind Codul civil
Text n vigoare ncepnd cu data de 15 februarie 2013
REALIZATR! "#$A%IA &E I%'R#ATI"( %EA#)
Text actua*i+at prin produ,u* infor-atic *egi,*ativ LE. E.$ERT n ba+a acte*or
nor-ative -odificatoare/ pub*icate n #onitoru* ficia* a* Ro-niei/ $artea I/
pn0 *a 31 ianuarie 20131
Act de baz
#B: Legea nr1 22342005/ repub*icat0 n #onitoru* ficia* a* Ro-niei/ $artea I/ nr1
505 din 15 iu*ie 2011
Acte modificatoare
#M1: rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 3542011
#M2: &eci+ia "ur6ii "on,titu6iona*e nr1 151842011
#M3: Legea nr1 9042012
#M4: Legea nr1 3942012
#M5: rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 8842012
#M6: rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 842013
#odific0ri*e :i co-p*et0ri*e efectuate prin acte*e nor-ative enu-erate -ai ,u,
,unt ,cri,e cu font ita*ic1 ;n fa6a fiec0rei -odific0ri ,au co-p*et0ri e,te indicat
actu* nor-ativ care a efectuat -odificarea ,au co-p*etarea re,pectiv0/ n for-a
#M1/ #M2 etc1
#B
!L"L #REL!$!N%R
Despre legea civil**)
**& 'i(po)i*iile de punere +n aplicare a titlului preli,inar (unt cuprin(e +n art. 8
din Le-ea nr. 71.2011.
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 1
Izvoarele dreptli civil
01& 1unt i)voare ale dreptului civil le-ea2 u)an*ele 3i principiile -enerale ale
dreptului.
02& 4n ca)urile neprev)ute de le-e (e aplic u)an*ele2 iar +n lip(a ace(tora2
di(po)i*iile le-ale privitoare la (itua*ii a(e,ntoare2 iar c5nd nu e6i(t a(e,enea
di(po)i*ii2 principiile -enerale ale dreptului.
07& 4n ,ateriile re-le,entate prin le-e2 u)an*ele (e aplic nu,ai +n ,(ura +n
care le-ea tri,ite +n ,od e6pre( la ace(tea.
08& Nu,ai u)an*ele con9or,e ordinii publice 3i bunelor ,oravuri (unt
recuno(cute ca i)voare de drept.
0:& #artea intere(at trebuie ( 9ac dovada e6i(ten*ei 3i a con*inutului u)an*elor.
")an*ele publicate +n cule-eri elaborate de ctre entit*ile (au or-ani(,ele
autori)ate +n do,eniu (e pre)u, c e6i(t2 p5n la proba contrar.
0;& 4n (en(ul pre)entului cod2 prin u)an*e (e +n*ele-e obiceiul 0cutu,a& 3i u)urile
pro9e(ionale.
%R. 2
!"iectl #i conintl $odli civil
01& 'i(po)i*iile pre)entului cod re-le,entea) raporturile patri,oniale 3i
nepatri,oniale dintre per(oane2 ca (ubiecte de drept civil.
02& #re)entul cod e(te alctuit dintr<un an(a,blu de re-uli care con(tituie dreptul
co,un pentru toate do,eniile la care (e re9er litera (au (piritul di(po)i*iilor (ale.
%R. 7
%plicarea general a $odli civil
01& 'i(po)i*iile pre)entului cod (e aplic 3i raporturilor dintre pro9e(ioni3ti2
precu, 3i raporturilor dintre ace3tia 3i orice alte (ubiecte de drept civil.
02& 1unt con(idera*i pro9e(ioni3ti to*i cei care e6ploatea) o +ntreprindere.
07& Con(tituie e6ploatarea unei +ntreprinderi e6ercitarea (i(te,atic2 de ctre una
(au ,ai ,ulte per(oane2 a unei activit*i or-ani)ate ce con(t +n producerea2
ad,ini(trarea ori +n(trinarea de bunuri (au +n pre(tarea de (ervicii2 indi9erent dac
are (au nu un (cop lucrativ.
%R. 8
%plicarea prioritar a tratatelor internaionale privind dreptrile o&li
01& 4n ,ateriile re-le,entate de pre)entul cod2 di(po)i*iile privind drepturile 3i
libert*ile per(oanelor vor 9i interpretate 3i aplicate +n concordan* cu Con(titu*ia2
'eclara*ia "niver(al a 'repturilor /,ului2 pactele 3i celelalte tratate la care
Ro,5nia e(te parte.
02& 'ac e6i(t neconcordan*e +ntre pactele 3i tratatele privitoare la drepturile
9unda,entale ale o,ului2 la care Ro,5nia e(te parte2 3i pre)entul cod2 au prioritate
re-le,entrile interna*ionale2 cu e6cep*ia ca)ului +n care pre)entul cod con*ine
di(po)i*ii ,ai 9avorabile.
%R. :
%plicarea prioritar a dreptli 'ninii (ropene
4n ,ateriile re-le,entate de pre)entul cod2 nor,ele dreptului "niunii Europene
(e aplic +n ,od prioritar2 indi9erent de calitatea (au (tatutul pr*ilor.
C%#!/L"L !!
%plicarea legii civile
%R. ;
%plicarea )n ti&p a legii civile
01& Le-ea civil e(te aplicabil c5t ti,p e(te +n vi-oare. %cea(ta nu are putere
retroactiv.
02& %ctele 3i 9aptele =uridice +nc>eiate ori2 dup ca)2 (v5r3ite (au produ(e +nainte
de intrarea +n vi-oare a le-ii noi nu pot -enera alte e9ecte =uridice dec5t cele
prev)ute de le-ea +n vi-oare la data +nc>eierii (au2 dup ca)2 a (v5r3irii ori
producerii lor.
07& %ctele =uridice nule2 anulabile (au a9ectate de alte cau)e de ine9icacitate la
data intrrii +n vi-oare a le-ii noi (unt (upu(e di(po)i*iilor le-ii vec>i2 neput5nd 9i
con(iderate valabile ori2 dup ca)2 e9icace potrivit di(po)i*iilor le-ii noi.
08& #re(crip*iile2 decderile 3i u)ucapiunile +ncepute 3i ne+,plinite la data intrrii
+n vi-oare a le-ii noi (unt +n +ntre-i,e (upu(e di(po)i*iilor le-ale care le<au
in(tituit.
0:& 'i(po)i*iile le-ii noi (e aplic tuturor actelor 3i 9aptelor +nc>eiate (au2 dup
ca)2 produ(e ori (v5r3ite dup intrarea (a +n vi-oare2 precu, 3i (itua*iilor =uridice
n(cute dup intrarea (a +n vi-oare.
0;& 'i(po)i*iile le-ii noi (unt de a(e,enea aplicabile 3i e9ectelor viitoare ale
(itua*iilor =uridice n(cute anterior intrrii +n vi-oare a ace(teia2 derivate din (tarea
3i capacitatea per(oanelor2 din c(torie2 9ilia*ie2 adop*ie 3i obli-a*ia le-al de
+ntre*inere2 din raporturile de proprietate2 inclu(iv re-i,ul -eneral al bunurilor2 3i
din raporturile de vecintate2 dac ace(te (itua*ii =uridice (ub)i(t dup intrarea +n
vi-oare a le-ii noi.
%R. 7
*eritorialitatea legii civile
01& %ctele nor,ative adoptate de autorit*ile 3i in(titu*iile publice centrale (e
aplic pe +ntre- teritoriul *rii2 a9ar de ca)ul +n care (e prevede alt9el.
02& %ctele nor,ative adoptate2 +n condi*iile le-ii2 de autorit*ile 3i in(titu*iile
ad,ini(tra*iei publice locale (e aplic nu,ai +n ra)a lor de co,peten* teritorial.
%R. 8
(+trateritorialitatea legii civile
4n ca)ul raporturilor =uridice cu ele,ent de e6traneitate2 deter,inarea le-ii civile
aplicabile (e 9ace *in5ndu<(e (ea,a de nor,ele de drept interna*ional privat
cuprin(e +n cartea a ?!!<a din pre)entul cod.
C%#!/L"L !!!
Interpretarea #i e,ectele legii civile
%R. 9
Interpretarea legii
01& Cel care a adoptat nor,a civil e(te co,petent ( 9ac 3i interpretarea ei
o9icial.
02& Nor,a interpretativ produce e9ecte nu,ai pentru viitor.
07& !nterpretarea le-ii de ctre in(tan* (e 9ace nu,ai +n (copul aplicrii ei +n
ca)ul dedu( =udec*ii.
%R. 10
Interzicerea analogiei
Le-ile care dero- de la o di(po)i*ie -eneral2 care re(tr5n- e6erci*iul unor
drepturi civile (au care prevd (anc*iuni civile (e aplic nu,ai +n ca)urile e6pre( 3i
li,itativ prev)ute de le-e.
%R. 11
-espectarea ordinii p"lice #i a "nelor &oravri
Nu (e poate dero-a prin conven*ii (au acte =uridice unilaterale de la le-ile care
intere(ea) ordinea public (au de la bunele ,oravuri.
%R. 12
.i"ertatea de a dispne
01& /ricine poate di(pune liber de bunurile (ale2 dac le-ea nu prevede +n ,od
e6pre( alt9el.
02& Ni,eni nu poate di(pune cu titlu -ratuit2 dac e(te in(olvabil.
%R. 17
-ennarea la drept
Renun*area la un drept nu (e pre)u,.
%R. 18
Bna/credin
01& /rice per(oan 9i)ic (au per(oan =uridic trebuie ( +3i e6ercite drepturile 3i
( +3i e6ecute obli-a*iile civile cu bun<credin*2 +n acord cu ordinea public 3i
bunele ,oravuri.
02& @una<credin* (e pre)u, p5n la proba contrar.
%R. 1:
%"zl de drept
Niciun drept nu poate 9i e6ercitat +n (copul de a vt,a (au p-ubi pe altul ori
+ntr<un ,od e6ce(iv 3i nere)onabil2 contrar bunei<credin*e.
%R. 1;
0inovia
01& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 per(oana r(punde nu,ai pentru 9aptele
(ale (v5r3ite cu inten*ie (au din culp.
02& Aapta e(te (v5r3it cu inten*ie c5nd autorul prevede re)ultatul 9aptei (ale 3i
9ie ur,re3te producerea lui prin inter,ediul 9aptei2 9ie2 de3i nu +l ur,re3te2
accept po(ibilitatea producerii ace(tui re)ultat.
07& Aapta e(te (v5r3it din culp c5nd autorul 9ie prevede re)ultatul 9aptei (ale2
dar nu +l accept2 (ocotind 9r te,ei c nu (e va produce2 9ie nu prevede re)ultatul
9aptei2 de3i trebuia ( +l prevad. Culpa e(te -rav atunci c5nd autorul a ac*ionat cu
o ne-li=en* (au i,pruden* pe care nici per(oana cea ,ai lip(it de dibcie nu ar 9i
,ani9e(tat<o 9a* de propriile intere(e.
08& %tunci c5nd le-ea condi*ionea) e9ectele =uridice ale unei 9apte de (v5r3irea
(a din culp2 condi*ia e(te +ndeplinit 3i dac 9apta a 9o(t (v5r3it cu inten*ie.
%R. 17
(roarea co&n #i invinci"il
01& Ni,eni nu poate tran(,ite (au con(titui ,ai ,ulte drepturi dec5t are el
+n(u3i.
02& Cu toate ace(tea2 c5nd cineva2 +,prt3ind o credin* co,un 3i invincibil2 a
con(iderat c o per(oan are un anu,it drept (au o anu,it calitate =uridic2
in(tan*a =udectorea(c2 *in5nd (ea,a de +,pre=urri2 va putea >otr+ c actul
+nc>eiat +n acea(t (tare va produce2 9a* de cel a9lat +n eroare2 acelea3i e9ecte ca 3i
c5nd ar 9i valabil2 a9ar de ca)ul +n care de(9iin*area lui nu i<ar cau)a niciun
pre=udiciu.
07& Eroarea co,un 3i invincibil nu (e pre)u,.
08& 'i(po)i*iile pre)entului articol nu (unt aplicabile +n ,aterie de carte 9unciar
3i nici +n alte ,aterii +n care le-ea re-le,entea) un (i(te, de publicitate.
C%#!/L"L !?
1"licitatea dreptrilor2 a actelor #i a ,aptelor 3ridice
%R. 18
!"iectl p"licitii #i &odalitile de realizare
01& 'repturile2 actele 3i 9aptele privitoare la (tarea 3i capacitatea per(oanelor2
cele +n le-tur cu bunurile care apar*in ace(tora2 precu, 3i orice alte raporturi
=uridice (unt (upu(e publicit*ii +n ca)urile e6pre( prev)ute de le-e.
02& #ublicitatea (e reali)ea) prin cartea 9unciar2 %r>iva Electronic de Garan*ii
Reale $obiliare2 denu,it +n cuprin(ul pre)entului cod 3i ar>iv2 prin re-i(trul
co,er*ului2 precu, 3i prin alte 9or,e de publicitate prev)ute de le-e.
%R. 19
$ondiiile de p"licitate
01& #rocedura 3i condi*iile de publicitate (e (tabile(c prin le-e.
02& 4ndeplinirea 9or,alit*ii de publicitate poate 9i cerut de orice per(oan2 c>iar
dac e(te lip(it de capacitatea de e6erci*iu.
07& /rice renun*are (au re(tr5n-ere a dreptului de a +ndeplini o 9or,alitate de
publicitate2 precu, 3i orice clau) penal (au alt (anc*iune (tipulat pentru a
+,piedica e6ercitarea ace(tui drept (unt con(iderate ne(cri(e.
08& Ni,eni nu poate invoca 9aptul c nu a cuno(cut dreptul2 actul (au 9aptul
(upu( publicit*ii2 dac 9or,alitatea de publicitate a 9o(t le-al +ndeplinit.
%R. 20
(,ectele p"licitii
01& #ublicitatea a(i-ur opo)abilitatea dreptului2 actului2 9aptului2 precu, 3i a
oricrui alt raport =uridic (upu( publicit*ii2 (tabile3te ran-ul ace(tora 3i2 dac le-ea
prevede +n ,od e6pre(2 condi*ionea) con(tituirea (au e9ectele lor =uridice.
02& 4ntre pr*i (au (ucce(orii lor2 univer(ali ori cu titlu univer(al2 dup ca)2
drepturile2 actele (au 9aptele =uridice2 precu, 3i orice alte raporturi =uridice produc
e9ecte depline2 c>iar dac nu au 9o(t +ndeplinite 9or,alit*ile de publicitate2 a9ar
de ca)ul +n care prin le-e (e di(pune alt9el.
07& #ublicitatea nu validea) dreptul2 actul (au 9aptul (upu( ori ad,i( la
publicitate. Cu toate ace(tea2 +n ca)urile 3i condi*iile e6pre( prev)ute de le-e2 ea
poate produce e9ecte ac>i)itive +n 9avoarea ter*ilor dob5nditori de bun<credin*.
08& #ublicitatea nu +ntrerupe cur(ul pre(crip*iei e6tinctive2 a9ar de ca)ul +n care
prin le-e (e di(pune alt9el.
%R. 21
1rez&iile
01& 'ac un drept2 act (au 9apt a 9o(t +n(cri( +ntr<un re-i(tru public2 (e pre)u,
c el e6i(t2 c5t ti,p nu a 9o(t radiat (au ,odi9icat +n condi*iile le-ii.
02& 4n ca)ul +n care un drept2 act (au 9apt a 9o(t radiat2 (e pre)u, c el nu e6i(t.
%R. 22
.ipsa p"licitii4 5ancini
01& 'ac 9or,alitatea de publicitate nu a 9o(t reali)at2 iar acea(ta nu era
prev)ut de le-e cu caracter con(titutiv2 drepturile2 actele2 9aptele (au alte
raporturi =uridice (upu(e publicit*ii (unt inopo)abile ter*ilor2 a9ar de ca)ul +n care
(e dovede3te c ace3tia le<au cuno(cut pe alt cale.
02& %tunci c5nd le-ea prevede c (i,pla cunoa3tere de 9apt nu (upline3te lip(a de
publicitate2 ab(en*a ace(teia poate 9i invocat de orice per(oan intere(at2 inclu(iv
de ter*ul care a cuno(cut2 pe alt cale2 dreptul2 actul2 9aptul (au raportul =uridic
(upu( publicit*ii.
07& 4n toate ca)urile +n(2 (i,pla cunoa3tere a dreptului2 actului2 9aptului (au
raportului =uridic nu (upline3te lip(a de publicitate 9a* de alte per(oane dec5t ter*ul
care2 +n 9apt2 le<a cuno(cut.
%R. 27
$oncrsl dintre ,or&ele de p"licitate
'ac un drept2 act2 9apt (au orice raport =uridic e(te (upu( +n acela3i ti,p unor
9or,alit*i de publicitate di9erite2 nee9ectuarea unei cerin*e de publicitate nu e(te
acoperit de +ndeplinirea alteia.
%R. 28
$onsltarea registrelor p"lice
/rice per(oan2 c>iar 9r a =u(ti9ica un intere(2 poate2 +n condi*iile le-ii2 (
con(ulte re-i(trele publice privitoare la un drept2 act2 9apt (au o anu,it (itua*ie
=uridic 3i ( ob*in e6tra(e (au copii certi9icate de pe ace(tea.
C%RE% !
Despre persoane*)
*& 'i(po)i*iile tran)itorii 3i de punere +n aplicare a cr*ii ! (unt cuprin(e +n art.
17 < 19 din Le-ea nr. 71.2011.
!L"L !
Dispoziii generale
%R. 2:
5"iectele de drept civil
01& 1ubiectele de drept civil (unt per(oanele 9i)ice 3i per(oanele =uridice.
02& #er(oana 9i)ic e(te o,ul2 privit individual2 ca titular de drepturi 3i de
obli-a*ii civile.
07& #er(oana =uridic e(te orice 9or, de or-ani)are care2 +ntrunind condi*iile
cerute de le-e2 e(te titular de drepturi 3i de obli-a*ii civile.
%R. 2;
-ecnoa#terea dreptrilor #i li"ertilor civile
'repturile 3i libert*ile civile ale per(oanelor 9i)ice2 precu, 3i drepturile 3i
libert*ile civile ale per(oanelor =uridice (unt ocrotite 3i -arantate de le-e.
%R. 27
$etenii strini #i apatrizii
01& Cet*enii (trini 3i apatri)ii (unt a(i,ila*i2 +n condi*iile le-ii2 cu cet*enii
ro,5ni2 +n ceea ce prive3te drepturile 3i libert*ile lor civile.
02& %(i,ilarea (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i per(oanelor =uridice (trine.
%R. 28
$apacitatea civil
01& Capacitatea civil e(te recuno(cut tuturor per(oanelor.
02& /rice per(oan are capacitate de 9olo(in* 3i2 cu e6cep*ia ca)urilor prev)ute
de le-e2 capacitate de e6erci*iu.
%R. 29
.i&itele capacitii civile
01& Ni,eni nu poate 9i +n-rdit +n capacitatea de 9olo(in* (au lip(it2 +n tot (au +n
parte2 de capacitatea de e6erci*iu2 dec5t +n ca)urile 3i condi*iile e6pre( prev)ute de
le-e.
02& Ni,eni nu poate renun*a2 +n tot (au +n parte2 la capacitatea de 9olo(in* (au la
capacitatea de e6erci*iu.
%R. 70
(galitatea )n ,aa legii civile
Ra(a2 culoarea2 na*ionalitatea2 ori-inea etnic2 li,ba2 reli-ia2 v5r(ta2 (e6ul (au
orientarea (e6ual2 opinia2 convin-erile per(onale2 apartenen*a politic2 (indical2
la o cate-orie (ocial ori la o cate-orie de9avori)at2 averea2 ori-inea (ocial2
-radul de cultur2 precu, 3i orice alt (itua*ie (i,ilar nu au nicio in9luen* a(upra
capacit*ii civile.
%R. 71
1atri&onil4 Mase patri&oniale #i patri&onii de a,ectaine
01& /rice per(oan 9i)ic (au per(oan =uridic e(te titular a unui patri,oniu
care include toate drepturile 3i datoriile ce pot 9i evaluate +n bani 3i apar*in ace(teia.
02& %ce(ta poate 9ace obiectul unei divi)iuni (au unei a9ecta*iuni nu,ai +n
ca)urile 3i condi*iile prev)ute de le-e.
07& #atri,oniile de a9ecta*iune (unt ,a(ele patri,oniale 9iduciare2 con(tituite
potrivit di(po)i*iilor titlului !? al cr*ii a !!!<a2 cele a9ectate e6ercitrii unei pro9e(ii
autori)ate2 precu, 3i alte patri,onii deter,inate potrivit le-ii.
%R. 72
*rans,erl intrapatri&onial
01& 4n ca) de divi)iune (au a9ecta*iune2 tran(9erul drepturilor 3i obli-a*iilor dintr<
o ,a( patri,onial +n alta2 +n cadrul aceluia3i patri,oniu2 (e 9ace cu re(pectarea
condi*iilor prev)ute de le-e 3i 9r a pre=udicia drepturile creditorilor a(upra
9iecrei ,a(e patri,oniale.
02& 4n toate ca)urile prev)ute la alin. 01&2 tran(9erul drepturilor 3i obli-a*iilor
dintr<o ,a( patri,onial +n alta nu con(tituie o +n(trinare.
%R. 77
1atri&onil pro,esional individal
01& Con(tituirea ,a(ei patri,oniale a9ectate e6ercitrii +n ,od individual a unei
pro9e(ii autori)ate (e (tabile3te prin actul +nc>eiat de titular2 cu re(pectarea
condi*iilor de 9or, 3i de publicitate prev)ute de le-e.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i +n ca)ul ,ririi (au
,ic3orrii patri,oniului pro9e(ional individual.
07& Lic>idarea patri,oniului pro9e(ional individual (e 9ace +n con9or,itate cu
di(po)i*iile art. 1.981 < 1.9882 dac prin le-e nu (e di(pune alt9el.
!L"L !!
1ersoana ,izic
C%#!/L"L !
$apacitatea civil a persoanei ,izice
1ECB!"NE% 1
$apacitatea de ,olosin
%R. 78
6oine
Capacitatea de 9olo(in* e(te aptitudinea per(oanei de a avea drepturi 3i obli-a*ii
civile.
%R. 7:
Drata capacitii de ,olosin
Capacitatea de 9olo(in* +ncepe la na3terea per(oanei 3i +ncetea) odat cu
,oartea ace(teia.
%R. 7;
Dreptrile copilli concept
'repturile copilului (unt recuno(cute de la concep*iune2 +n( nu,ai dac el (e
na3te viu. 'i(po)i*iile art. 812 re9eritoare la ti,pul le-al al concep*iunii (unt
aplicabile.
1ECB!"NE% a 2<a
$apacitatea de e+ercii
%R. 77
6oine
Capacitatea de e6erci*iu e(te aptitudinea per(oanei de a +nc>eia (in-ur acte
=uridice civile.
%R. 78
7nceptl capacitii de e+ercii
01& Capacitatea de e6erci*iu deplin +ncepe la data c5nd per(oana devine ,a=or.
02& #er(oana devine ,a=or la +,plinirea v5r(tei de 18 ani.
%R. 79
5itaia &inorli cstorit
01& $inorul dob5nde3te2 prin c(torie2 capacitatea deplin de e6erci*iu.
02& 4n ca)ul +n care c(toria e(te anulat2 ,inorul care a 9o(t de bun<credin* la
+nc>eierea c(toriei p(trea) capacitatea deplin de e6erci*iu.
%R. 80
$apacitatea de e+ercii anticipat
#entru ,otive te,einice2 in(tan*a de tutel poate recunoa3te ,inorului care a
+,plinit v5r(ta de 1; ani capacitatea deplin de e6erci*iu. 4n ace(t (cop2 vor 9i
a(culta*i 3i prin*ii (au tutorele ,inorului2 lu5ndu<(e2 c5nd e(te ca)ul2 3i avi)ul
con(iliului de 9a,ilie.
%R. 81
$apacitatea de e+ercii restr8ns
01& $inorul care a +,plinit v5r(ta de 18 ani are capacitatea de e6erci*iu
re(tr5n(.
02& %ctele =uridice ale ,inorului cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n( (e +nc>eie
de ctre ace(ta2 cu +ncuviin*area prin*ilor (au2 dup ca)2 a tutorelui2 iar +n ca)urile
prev)ute de le-e2 3i cu autori)area in(tan*ei de tutel. 4ncuviin*area (au autori)area
poate 9i dat2 cel ,ai t5r)iu2 +n ,o,entul +nc>eierii actului.
07& Cu toate ace(tea2 ,inorul cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n( poate 9ace
(in-ur acte de con(ervare2 acte de ad,ini(trare care nu +l pre=udicia)2 precu, 3i
acte de di(po)i*ie de ,ic valoare2 cu caracter curent 3i care (e e6ecut la data
+nc>eierii lor.
%R. 82
-egi&l nor acte ale &inorli
01& $inorul poate ( +nc>eie acte =uridice privind ,unca2 +ndeletnicirile arti(tice
(au (portive ori re9eritoare la pro9e(ia (a2 cu +ncuviin*area prin*ilor (au a tutorelui2
precu, 3i cu re(pectarea di(po)i*iilor le-ii (peciale2 dac e(te ca)ul.
02& 4n ace(t ca)2 ,inorul e6ercit (in-ur drepturile 3i e6ecut tot a(t9el obli-a*iile
i)vor5te din ace(te acte 3i poate di(pune (in-ur de veniturile dob5ndite.
%R. 87
.ipsa capacitii de e+ercii
01& 4n a9ara altor ca)uri prev)ute de le-e2 nu au capacitate de e6erci*iu:
a& ,inorul care nu a +,plinit v5r(ta de 18 aniC
b& inter)i(ul =udectore(c.
02& #entru cei care nu au capacitate de e6erci*iu2 actele =uridice (e +nc>eie2 +n
nu,ele ace(tora2 de repre)entan*ii lor le-ali2 +n condi*iile prev)ute de le-e.
'i(po)i*iile art. 82 alin. 01& (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
07& Cu toate ace(tea2 per(oana lip(it de capacitatea de e6erci*iu poate +nc>eia
(in-ur actele anu,e prev)ute de le-e2 actele de con(ervare2 precu, 3i actele de
di(po)i*ie de ,ic valoare2 cu caracter curent 3i care (e e6ecut la ,o,entul
+nc>eierii lor.
08& %ctele pe care ,inorul le poate +nc>eia (in-ur pot 9i 9cute 3i de
repre)entantul (u le-al2 a9ar de ca)ul +n care le-ea ar di(pune alt9el (au natura
actului nu i<ar per,ite ace(t lucru.
%R. 88
5ancine
01& %ctele 9cute de per(oana lip(it de capacitate de e6erci*iu (au cu capacitate
de e6erci*iu re(tr5n(2 altele dec5t cele prev)ute la art. 81 alin. 07& 3i la art. 87 alin.
07&2 precu, 3i actele 9cute de tutore 9r autori)area in(tan*ei de tutel2 atunci
c5nd acea(t autori)are e(te cerut de le-e2 (unt anulabile2 c>iar 9r dovedirea
unui pre=udiciu.
02& Cel lip(it de capacitate de e6erci*iu (au cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n(
poate invoca 3i (in-ur2 +n aprare2 anulabilitatea actului pentru incapacitatea (a
re)ultat din ,inoritate ori din punerea (ub interdic*ie =udectorea(c.
%R. 8:
9rada co&is de incapa"il
1i,pla declara*ie c e(te capabil ( contracte)e2 9cut de cel lip(it de capacitate
de e6erci*iu (au cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n(2 nu +nltur anulabilitatea
actului. 'ac +n( a 9olo(it ,anopere dolo(ive2 in(tan*a2 la cererea pr*ii indu(e +n
eroare2 poate ,en*ine contractul atunci c5nd aprecia) c acea(ta ar con(titui o
(anc*iune civil adecvat.
%R. 8;
-egi&l nlitii
01& #er(oanele capabile de a contracta nu pot opune ,inorului (au celui pu( (ub
interdic*ie =udectorea(c incapacitatea ace(tuia.
02& %c*iunea +n anulare poate 9i e6ercitat de repre)entantul le-al2 de ,inorul
care a +,plinit v5r(ta de 18 ani2 precu, 3i de ocrotitorul le-al.
07& %tunci c5nd actul (<a +nc>eiat 9r autori)area in(tan*ei de tutel2 nece(ar
potrivit le-ii2 acea(ta va (e(i)a procurorul +n vederea e6ercitrii ac*iunii +n anulare.
%R. 87
.i&itele o"ligaiei de restitire
#er(oana lip(it de capacitate de e6erci*iu (au cu capacitate de e6erci*iu
re(tr5n( nu e(te obli-at la re(tituire dec5t +n li,ita 9olo(ului reali)at. 'i(po)i*iile
art. 1.;7: < 1.;89 (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 88
$on,ir&area actli anla"il
$inorul devenit ,a=or poate con9ir,a actul 9cut (in-ur +n ti,pul ,inorit*ii2
atunci c5nd el trebuia ( 9ie repre)entat (au a(i(tat. 'up de(crcarea tutorelui2 el
poate2 de a(e,enea2 ( con9ir,e actul 9cut de tutorele (u 9r re(pectarea tuturor
9or,alit*ilor cerute pentru +nc>eierea lui valabil. 4n ti,pul ,inorit*ii2
con9ir,area actului anulabil (e poate 9ace nu,ai +n condi*iile art. 1.2;7 3i 1.2;8.
1ECB!"NE% a 7<a
Declararea 3dectoreasc a &orii
%R. 89
$azl general
01& 4n ca)ul +n care o per(oan e(te di(prut 3i e6i(t indicii c a +ncetat din
via*2 acea(ta poate 9i declarat ,oart prin >otr5re =udectorea(c2 la cererea
oricrei per(oane intere(ate2 dac au trecut cel pu*in 2 ani de la data pri,irii
ulti,elor in9or,a*ii (au indicii din care re)ult c era +n via*.
02& 'ac data pri,irii ulti,elor in9or,a*ii (au indicii de(pre cel di(prut nu (e
poate (tabili cu e6actitate2 ter,enul prev)ut +n alin. 01& (e (ocote3te de la (95r3itul
lunii +n care (<au pri,it ulti,ele in9or,a*ii (au indicii2 iar +n ca)ul +n care nu (e
poate (tabili nici luna2 de la (95r3itul anului calendari(tic.
%R. :0
$azri speciale
01& Cel di(prut +n +,pre=urri deo(ebite2 cu, (unt inunda*iile2 cutre,urul2
cata(tro9a de cale 9erat ori aerian2 nau9ra-iul2 +n cur(ul unor 9apte de r)boi (au
+ntr<o alt +,pre=urare a(e,ntoare2 ce +ndrept*e3te a (e pre(upune dece(ul2 poate
9i declarat ,ort2 dac au trecut cel pu*in ; luni de la data +,pre=urrii +n care a avut
loc di(pari*ia.
02& 'ac )iua +n care a intervenit +,pre=urarea c5nd a avut loc di(pari*ia nu poate
9i (tabilit2 (unt aplicabile2 +n ,od core(pun)tor2 di(po)i*iile art. 89 alin. 02&.
07& %tunci c5nd e(te (i-ur c dece(ul (<a produ(2 de3i cadavrul nu poate 9i -(it
(au identi9icat2 ,oartea poate 9i declarat prin >otr5re =udectorea(c2 9r a (e
a3tepta +,plinirea vreunui ter,en de la di(pari*ie.
%R. :1
1rocedra de declarare a &orii
1olu*ionarea cererii de declarare a ,or*ii (e 9ace potrivit di(po)i*iilor Codului de
procedur civil.
%R. :2
Data prez&at a &orii celi disprt
01& Cel declarat ,ort e(te (ocotit c a +ncetat din via* la data pe care >otr5rea
r,a( de9initiv a (tabilit<o ca 9iind aceea a ,or*ii. 'ac >otr5rea nu arat 3i ora
,or*ii2 (e (ocote3te c cel declarat ,ort a +ncetat din via* +n ulti,a or a )ilei
(tabilite ca 9iind aceea a ,or*ii.
02& 4n lip(a unor indicii +nde(tultoare2 (e va (tabili c cel declarat ,ort a +ncetat
din via* +n ulti,a or a celei din ur, )ile a ter,enului prev)ut de art. 89 (au :02
dup ca).
07& !n(tan*a =udectorea(c poate recti9ica data ,or*ii (tabilit potrivit
di(po)i*iilor alin. 01& 3i 02&2 dac (e dovede3te c nu era po(ibil ca per(oana
declarat ,oart ( 9i decedat la acea dat. 4n ace(t ca)2 data ,or*ii e(te cea
(tabilit prin >otr5rea de recti9icare.
%R. :7
1rez&ie
Cel di(prut e(te (ocotit a 9i +n via*2 dac nu a intervenit o >otr5re declarativ
de ,oarte r,a( de9initiv.
%R. :8
%nlarea :otr8rii de declarare a &orii
01& 'ac cel declarat ,ort e(te +n via*2 (e poate cere2 oric5nd2 anularea >otr5rii
prin care (<a declarat ,oartea.
02& Cel care a 9o(t declarat ,ort poate cere2 dup anularea >otr5rii declarative
de ,oarte2 +napoierea bunurilor (ale +n natur2 iar dac acea(ta nu e(te cu putin*2
re(tituirea lor prin ec>ivalent. Cu toate ace(tea2 dob5nditorul cu titlu onero( nu e(te
obli-at ( le +napoie)e dec5t dac2 (ub re)erva di(po)i*iilor +n ,aterie de carte
9unciar2 (e va 9ace dovada c la data dob5ndirii 3tia ori trebuia ( 3tie c per(oana
declarat ,oart e(te +n via*.
%R. ::
Descoperirea certi,icatli de deces
/rice per(oan intere(at poate cere oric5nd anularea >otr5rii declarative de
,oarte2 +n ca)ul +n care (e de(coper certi9icatul de dece( al celui declarat ,ort.
%R. :;
1lata ,ct &o#tenitorilor apareni
#lata 9cut ,o3tenitorilor le-ali (au le-atarilor unei per(oane2 care reapare
ulterior >otr5rii declarative de ,oarte2 e(te valabil 3i liberatorie2 dac a 9o(t
9cut +nainte de radierea din re-i(trul de (tare civil a ,en*iunii privitoare la
dece(2 cu e6cep*ia ca)ului +n care cel care a 9cut plata a cuno(cut 9aptul c
per(oana declarat ,oart e(te +n via*.
%R. :7
Dreptrile &o#tenitorli aparent
$o3tenitorul aparent care a9l c per(oana care a 9o(t declarat decedat prin
>otr5re =udectorea(c e(te +n via* p(trea) po(e(ia bunurilor 3i dob5nde3te
9ructele ace(tora2 c5t ti,p cel reaprut nu (olicit re(tituirea lor.
C%#!/L"L !!
-espectl datorat ,iinei &ane #i dreptrilor ei inerente
1ECB!"NE% 1
Dispoziii co&ne
%R. :8
Dreptri ale personalitii
01& /rice per(oan are dreptul la via*2 la (ntate2 la inte-ritate 9i)ic 3i p(i>ic2
la de,nitate2 la propria i,a-ine2 la re(pectarea vie*ii private2 precu, 3i alte
a(e,enea drepturi recuno(cute de le-e.
02& %ce(te drepturi nu (unt tran(,i(ibile.
%R. :9
%tri"tele de identi,icare
/rice per(oan are dreptul la nu,e2 la do,iciliu2 la re3edin*2 precu, 3i la o
(tare civil2 dob5ndite +n condi*iile le-ii.
%R. ;0
Dreptl de a dispne de sine )ns#i
#er(oana 9i)ic are dreptul ( di(pun de (ine +n(3i2 dac nu +ncalc drepturile 3i
libert*ile altora2 ordinea public (au bunele ,oravuri.
1ECB!"NE% a 2<a
Dreptrile la via2 la sntate #i la integritate ale persoanei ,izice
%R. ;1
;arantarea dreptrilor inerente ,iinei &ane
01& ?ia*a2 (ntatea 3i inte-ritatea 9i)ic 3i p(i>ic a oricrei per(oane (unt
-arantate 3i ocrotite +n ,od e-al de le-e.
02& !ntere(ul 3i binele 9iin*ei u,ane trebuie ( pri,e)e a(upra intere(ului unic al
(ociet*ii (au al 3tiin*ei.
%R. ;2
Interzicerea practicii egenice
01& Ni,eni nu poate aduce atin-ere (peciei u,ane.
02& E(te inter)i( orice practic eu-enic prin care (e tinde la or-ani)area
(elec*iei per(oanelor.
%R. ;7
Interveniile aspra caracterelor genetice
01& 1unt inter)i(e orice interven*ii ,edicale a(upra caracterelor -enetice av5nd
drept (cop ,odi9icarea de(cenden*ei per(oanei2 cu e6cep*ia celor care prive(c
prevenirea 3i trata,entul ,aladiilor -enetice.
02& E(te inter)i( orice interven*ie av5nd drept (cop crearea unei 9iin*e u,ane
-enetic identice unei alte 9iin*e u,ane vii (au ,oarte2 precu, 3i crearea de
e,brioni u,ani +n (copuri de cercetare.
07& "tili)area te>nicilor de reproducere u,an a(i(tat ,edical nu e(te ad,i(
pentru ale-erea (e6ului viitorului copil dec5t +n (copul evitrii unei boli ereditare
-rave le-ate de (e6ul ace(tuia.
%R. ;8
Inviola"ilitatea corpli &an
01& Corpul u,an e(te inviolabil.
02& /rice per(oan are dreptul la inte-ritatea (a 9i)ic 3i p(i>ic. Nu (e poate
aduce atin-ere inte-rit*ii 9iin*ei u,ane dec5t +n ca)urile 3i +n condi*iile e6pre( 3i
li,itativ prev)ute de le-e.
%R. ;:
(+a&enl caracteristicilor genetice
01& E6a,enul caracteri(ticilor -enetice ale unei per(oane nu poate 9i +ntreprin(
dec5t +n (copuri ,edicale (au de cercetare 3tiin*i9ic2 e9ectuate +n condi*iile le-ii.
02& !denti9icarea unei per(oane pe ba)a a,prentelor (ale -enetice nu poate 9i
e9ectuat dec5t +n cadrul unei proceduri =udiciare civile (au penale2 dup ca)2 (au +n
(copuri ,edicale ori de cercetare 3tiin*i9ic2 e9ectuate +n condi*iile le-ii.
%R. ;;
Interzicerea nor acte patri&oniale
/rice acte care au ca obiect con9erirea unei valori patri,oniale corpului u,an2
ele,entelor (au produ(elor (ale (unt lovite de nulitate ab(olut2 cu e6cep*ia
ca)urilor e6pre( prev)ute de le-e.
%R. ;7
Interveniile &edicale aspra nei persoane
Nicio per(oan nu poate 9i (upu( e6perien*elor2 te(telor2 prelevrilor2
trata,entelor (au altor interven*ii +n (cop terapeutic ori +n (cop de cercetare
3tiin*i9ic dec5t +n ca)urile 3i +n condi*iile e6pre( 3i li,itativ prev)ute de le-e.
%R. ;8
1relevarea #i transplantl de la persoanele )n via
01& #relevarea 3i tran(plantul de or-ane2 *e(uturi 3i celule de ori-ine u,an de la
donatori +n via* (e 9ac e6clu(iv +n ca)urile 3i condi*iile prev)ute de le-e2 cu
acordul (cri(2 liber2 prealabil 3i e6pre( al ace(tora 3i nu,ai dup ce au 9o(t
in9or,a*i2 +n prealabil2 a(upra ri(curilor interven*iei. 4n toate ca)urile2 donatorul
poate reveni a(upra con(i,*,5ntului dat2 p5n +n ,o,entul prelevrii.
02& 1e inter)ice prelevarea de or-ane2 *e(uturi 3i celule de ori-ine u,an de la
,inori2 precu, 3i de la per(oanele a9late +n via*2 lip(ite de di(cern,5nt din cau)a
unui >andicap ,intal2 unei tulburri ,intale -rave (au dintr<un alt ,otiv (i,ilar2 +n
a9ara ca)urilor e6pre( prev)ute de le-e.
%R. ;9
5esizarea instanei 3dectore#ti
La cererea per(oanei intere(ate2 in(tan*a poate lua toate ,(urile nece(are pentru
a +,piedica (au a 9ace ( +ncete)e orice atin-ere ilicit adu( inte-rit*ii corpului
u,an2 precu, 3i pentru a di(pune repararea2 +n condi*iile prev)ute la art. 2:2 <
2:;2 a daunelor ,ateriale 3i ,orale (u9erite.
1ECB!"NE% a 7<a
-espectl vieii private #i al de&nitii persoanei &ane
%R. 70
Dreptl la li"era e+pri&are
01& /rice per(oan are dreptul la libera e6pri,are.
02& E6ercitarea ace(tui drept nu poate 9i re(tr5n( dec5t +n ca)urile 3i li,itele
prev)ute la art. 7:.
%R. 71
Dreptl la viaa privat
01& /rice per(oan are dreptul la re(pectarea vie*ii (ale private.
02& Ni,eni nu poate 9i (upu( vreunor i,i6tiuni +n via*a inti,2 per(onal (au de
9a,ilie2 nici +n do,iciliul2 re3edin*a (au core(ponden*a (a2 9r con(i,*,5ntul (u
ori 9r re(pectarea li,itelor prev)ute la art. 7:.
07& E(te2 de a(e,enea2 inter)i( utili)area2 +n orice ,od2 a core(ponden*ei2
,anu(cri(elor (au a altor docu,ente per(onale2 precu, 3i a in9or,a*iilor din via*a
privat a unei per(oane2 9r acordul ace(teia ori 9r re(pectarea li,itelor
prev)ute la art. 7:.
%R. 72
Dreptl la de&nitate
01& /rice per(oan are dreptul la re(pectarea de,nit*ii (ale.
02& E(te inter)i( orice atin-ere adu( onoarei 3i reputa*iei unei per(oane2 9r
con(i,*,5ntul ace(teia ori 9r re(pectarea li,itelor prev)ute la art. 7:.
%R. 77
Dreptl la propria i&agine
01& /rice per(oan are dreptul la propria i,a-ine.
02& 4n e6ercitarea dreptului la propria i,a-ine2 ea poate ( inter)ic ori (
+,piedice reproducerea2 +n orice ,od2 a +n9*i3rii (ale 9i)ice ori a vocii (ale (au2
dup ca)2 utili)area unei a(e,enea reproduceri. 'i(po)i*iile art. 7: r,5n
aplicabile.
%R. 78
%tingeri adse vieii private
1ub re)erva aplicrii di(po)i*iilor art. 7:2 pot 9i con(iderate ca atin-eri adu(e
vie*ii private:
a& intrarea (au r,5nerea 9r drept +n locuin* (au luarea din acea(ta a oricrui
obiect 9r acordul celui care o ocup +n ,od le-alC
b& interceptarea 9r drept a unei convorbiri private2 (v5r3it prin orice ,i=loace
te>nice2 (au utili)area2 +n cuno3tin* de cau)2 a unei a(e,enea interceptriC
c& captarea ori utili)area i,a-inii (au a vocii unei per(oane a9late +ntr<un (pa*iu
privat2 9r acordul ace(teiaC
d& di9u)area de i,a-ini care pre)int interioare ale unui (pa*iu privat2 9r
acordul celui care +l ocup +n ,od le-alC
e& *inerea vie*ii private (ub ob(erva*ie2 prin orice ,i=loace2 +n a9ar de ca)urile
prev)ute e6pre( de le-eC
9& di9u)area de 3tiri2 de)bateri2 anc>ete (au de reporta=e (cri(e ori audiovi)uale
privind via*a inti,2 per(onal (au de 9a,ilie2 9r acordul per(oanei +n cau)C
-& di9u)area de ,ateriale con*in5nd i,a-ini privind o per(oan a9lat la
trata,ent +n unit*ile de a(i(ten* ,edical2 precu, 3i a datelor cu caracter
per(onal privind (tarea de (ntate2 proble,ele de dia-no(tic2 pro-no(tic2
trata,ent2 circu,(tan*e +n le-tur cu boala 3i cu alte diver(e 9apte2 inclu(iv
re)ultatul autop(iei2 9r acordul per(oanei +n cau)2 iar +n ca)ul +n care acea(ta e(te
decedat2 9r acordul 9a,iliei (au al per(oanelor +ndrept*iteC
>& utili)area2 cu rea<credin*2 a nu,elui2 i,a-inii2 vocii (au a(e,nrii cu o alt
per(oanC
i& di9u)area (au utili)area core(ponden*ei2 ,anu(cri(elor ori a altor docu,ente
per(onale2 inclu(iv a datelor privind do,iciliul2 re3edin*a2 precu, 3i nu,erele de
tele9on ale unei per(oane (au ale ,e,brilor 9a,iliei (ale2 9r acordul per(oanei
creia ace(tea +i apar*in (au care2 dup ca)2 are dreptul de a di(pune de ele.
%R. 7:
.i&ite
01& Nu con(tituie o +nclcare a drepturilor prev)ute +n acea(t (ec*iune
atin-erile care (unt per,i(e de le-e (au de conven*iile 3i pactele interna*ionale
privitoare la drepturile o,ului la care Ro,5nia e(te parte.
02& E6ercitarea drepturilor 3i libert*ilor con(titu*ionale cu bun<credin* 3i cu
re(pectarea pactelor 3i conven*iilor interna*ionale la care Ro,5nia e(te parte nu
con(tituie o +nclcare a drepturilor prev)ute +n pre)enta (ec*iune.
%R. 7;
1rez&ia de consi&&8nt
C5nd +n(u3i cel la care (e re9er o in9or,a*ie (au un ,aterial le pune la
di(po)i*ia unei per(oane 9i)ice ori per(oane =uridice de(pre care are cuno3tin* c
+3i de(93oar activitatea +n do,eniul in9or,rii publicului2 con(i,*,5ntul pentru
utili)area ace(tora e(te pre)u,at2 ne9iind nece(ar un acord (cri(.
%R. 77
1relcrarea datelor personale
/rice prelucrare a datelor cu caracter per(onal2 prin ,i=loace auto,ate (au
neauto,ate2 (e poate 9ace nu,ai +n ca)urile 3i condi*iile prev)ute de le-ea
(pecial.
1ECB!"NE% a 8<a
-espectl datorat persoanei #i dp decesl s
%R. 78
-espectl datorat persoanei decedate
#er(oanei decedate i (e datorea) re(pect cu privire la ,e,oria (a2 precu, 3i cu
privire la corpul (u.
%R. 79
Interzicerea atingerii &e&oriei persoanei decedate
$e,oria per(oanei decedate e(te prote=at +n acelea3i condi*ii ca 3i i,a-inea 3i
reputa*ia per(oanei a9late +n via*.
%R. 80
-espectarea voinei persoanei decedate
01& /rice per(oan poate deter,ina 9elul propriilor 9uneralii 3i poate di(pune cu
privire la corpul (u dup ,oarte. 4n ca)ul celor lip(i*i de capacitate de e6erci*iu
(au al celor cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n( e(te nece(ar 3i con(i,*,5ntul
(cri( al prin*ilor (au2 dup ca)2 al tutorelui.
02& 4n lip(a unei op*iuni e6pre(e a per(oanei decedate2 va 9i re(pectat2 +n ordine2
voin*a (o*ului2 prin*ilor2 de(cenden*ilor2 rudelor +n linie colateral p5n la al
patrulea -rad inclu(iv2 le-atarilor univer(ali (au cu titlu univer(al ori di(po)i*ia
pri,arului co,unei2 ora3ului2 ,unicipiului (au al (ectorului ,unicipiului
@ucure3ti +n a crui ra) teritorial a avut loc dece(ul. 4n toate ca)urile (e va *ine
(ea,a de apartenen*a con9e(ional a per(oanei decedate.
%R. 81
1relevarea de la persoanele decedate
#relevarea de or-ane2 *e(uturi 3i celule u,ane2 +n (cop terapeutic (au 3tiin*i9ic2
de la per(oanele decedate (e e9ectuea) nu,ai +n condi*iile prev)ute de le-e2 cu
acordul (cri(2 e6pri,at +n ti,pul vie*ii2 al per(oanei decedate (au2 +n lip(a ace(tuia2
cu acordul (cri(2 liber2 prealabil 3i e6pre( dat2 +n ordine2 de (o*ul (upravie*uitor2 de
prin*i2 de de(cenden*i ori2 +n (95r3it2 de rudele +n linie colateral p5n la al patrulea
-rad inclu(iv.
C%#!/L"L !!!
Identi,icarea persoanei ,izice
1ECB!"NE% 1
6&ele
%R. 82
Dreptl la n&e
/rice per(oan are dreptul la nu,ele (tabilit (au dob5ndit2 potrivit le-ii.
%R. 87
5trctra n&eli
Nu,ele cuprinde nu,ele de 9a,ilie 3i prenu,ele.
%R. 88
Do"8ndirea n&eli
01& Nu,ele de 9a,ilie (e dob5nde3te prin e9ectul 9ilia*iei 3i poate 9i ,odi9icat
prin e9ectul (c>i,brii (trii civile2 +n condi*iile prev)ute de le-e.
02& #renu,ele (e (tabile3te la data +nre-i(trrii na3terii2 pe ba)a declara*iei de
na3tere. E(te inter)i( +nre-i(trarea de ctre o9i*erul de (tare civil a prenu,elor
indecente2 ridicole 3i a altora a(e,enea2 de natur a a9ecta ordinea public 3i
bunele ,oravuri ori intere(ele copilului2 dup ca).
07& Nu,ele de 9a,ilie 3i prenu,ele copilului -(it2 n(cut din prin*i
necuno(cu*i2 precu, 3i cele ale copilului care e(te pr(it de ctre ,a, +n (pital2
iar identitatea ace(teia nu a 9o(t (tabilit +n ter,enul prev)ut de le-e2 (e (tabile(c
prin di(po)i*ia pri,arului co,unei2 ora3ului2 ,unicipiului (au al (ectorului
,unicipiului @ucure3ti +n a crui ra) teritorial a 9o(t -(it copilul ori2 dup ca)2
(<a con(tatat pr(irea lui2 +n condi*iile le-ii (peciale.
%R. 8:
5c:i&"area n&eli pe cale ad&inistrativ
Cet*enii ro,5ni pot ob*ine2 +n condi*iile le-ii2 (c>i,barea pe cale ad,ini(trativ
a nu,elui de 9a,ilie 3i a prenu,elui (au nu,ai a unuia dintre ace(tea.
1ECB!"NE% a 2<a
Do&icilil #i re#edina
%R. 8;
Dreptl la do&icili #i re#edin
01& Cet*enii ro,5ni au dreptul ( +3i (tabilea(c ori ( +3i (c>i,be2 +n ,od liber2
do,iciliul (au re3edin*a2 +n *ar (au +n (trintate2 cu e6cep*ia ca)urilor anu,e
prev)ute de le-e.
02& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 o per(oan 9i)ic nu poate ( aib +n
acela3i ti,p dec5t un (in-ur do,iciliu 3i o (in-ur re3edin*2 c>iar 3i atunci c5nd
de*ine ,ai ,ulte locuin*e.
%R. 87
Do&icilil
'o,iciliul per(oanei 9i)ice2 +n vederea e6ercitrii drepturilor 3i libert*ilor (ale
civile2 e(te acolo unde acea(ta declar c +3i are locuin*a principal.
%R. 88
-e#edina
Re3edin*a per(oanei 9i)ice e(te +n locul unde +3i are locuin*a (ecundar.
%R. 89
5ta"ilirea #i sc:i&"area do&icilili
01& 1tabilirea (au (c>i,barea do,iciliului (e 9ace cu re(pectarea di(po)i*iilor
le-ii (peciale.
02& 1tabilirea (au (c>i,barea do,iciliului nu operea) dec5t atunci c5nd cel care
ocup (au (e ,ut +ntr<un anu,it loc a 9cut<o cu inten*ia de a avea acolo locuin*a
principal.
07& 'ovada inten*iei re)ult din declara*iile per(oanei 9cute la or-anele
ad,ini(trative co,petente ( opere)e (tabilirea (au (c>i,barea do,iciliului2 iar +n
lip(a ace(tor declara*ii2 din orice alte +,pre=urri de 9apt.
%R. 90
1rez&ia de do&icili
01& Re3edin*a va 9i con(iderat do,iciliu c5nd ace(ta nu e(te cuno(cut.
02& 4n lip( de re3edin*2 per(oana 9i)ic e(te con(iderat c do,icilia) la locul
ulti,ului do,iciliu2 iar dac ace(ta nu (e cunoa3te2 la locul unde acea per(oan (e
-(e3te.
%R. 91
Dovada
01& 'ovada do,iciliului 3i a re3edin*ei (e 9ace cu ,en*iunile cuprin(e +n cartea
de identitate.
02& 4n lip(a ace(tor ,en*iuni ori atunci c5nd ace(tea nu core(pund realit*ii2
(tabilirea (au (c>i,barea do,iciliului ori a re3edin*ei nu va putea 9i opu( altor
per(oane.
07& 'i(po)i*iile alin. 02& nu (e aplic +n ca)ul +n care do,iciliul (au re3edin*a a
9o(t cuno(cut prin alte ,i=loace de cel cruia i (e opune.
%R. 92
Do&icilil &inorli #i al celi ps s" interdicie 3dectoreasc
01& 'o,iciliul ,inorului care nu a dob5ndit capacitate deplin de e6erci*iu +n
condi*iile prev)ute de le-e e(te la prin*ii (i (au la acela dintre prin*i la care el
locuie3te +n ,od (tatornic.
02& 4n ca)ul +n care prin*ii au do,icilii (eparate 3i nu (e +n*ele- la care dintre ei
va avea do,iciliul copilul2 in(tan*a de tutel2 a(cult5ndu<i pe prin*i2 precu, 3i pe
copil2 dac ace(ta a +,plinit v5r(ta de 10 ani2 va decide *in5nd (ea,a de intere(ele
copilului. #5n la r,5nerea de9initiv a >otr5rii =udectore3ti2 ,inorul e(te
pre)u,at c are do,iciliul la printele la care locuie3te +n ,od (tatornic.
07& #rin e6cep*ie2 +n (itua*iile prev)ute de le-e2 do,iciliul ,inorului poate 9i la
bunici2 la alte rude ori per(oane de +ncredere2 cu con(i,*,5ntul ace(tora. 'e
a(e,enea2 do,iciliul ,inorului poate 9i 3i la o in(titu*ie de ocrotire.
08& 'o,iciliul ,inorului2 +n ca)ul +n care nu,ai unul dintre prin*ii (i +l
repre)int ori +n ca)ul +n care (e a9l (ub tutel2 precu, 3i do,iciliul per(oanei
pu(e (ub interdic*ie =udectorea(c e(te la repre)entantul le-al.
%R. 97
$azri speciale
'o,iciliul copilului lip(it2 te,porar (au de9initiv2 de ocrotirea prin*ilor (i 3i
(upu( unor ,(uri de protec*ie (pecial2 +n ca)urile prev)ute de le-e2 (e a9l la
in(titu*ia2 la 9a,ilia (au la per(oanele crora le<a 9o(t dat +n pla(a,ent.
%R. 98
Do&icilil persoanei pse s" cratel
4n ca)ul +n care (<a in(tituit o curatel a(upra bunurilor celui care a di(prut2
ace(ta are do,iciliul la curator2 +n ,(ura +n care ace(ta e(te +ndrept*it ( +l
repre)inte.
%R. 9:
Do&icilil la cratorl special
'ac a 9o(t nu,it un curator (pecial pentru ad,ini(trarea bunurilor (ucce(orale2
cei c>e,a*i la ,o3tenire au do,iciliul la curator2 +n ,(ura +n care ace(ta e(te
+ndrept*it ( +i repre)inte.
%R. 9;
Do&icilil pro,esional
Cel care e6ploatea) o +ntreprindere are do,iciliul 3i la locul acelei
+ntreprinderi2 +n tot ceea ce prive3te obli-a*iile patri,oniale ce (<au n(cut (au
ur,ea) a (e e6ecuta +n acel loc.
%R. 97
Do&icilil ales
01& #r*ile unui act =uridic pot ( alea- un do,iciliu +n vederea e6ercitrii
drepturilor (au a e6ecutrii obli-a*iilor n(cute din acel act.
02& %le-erea do,iciliului nu (e pre)u,2 ci trebuie 9cut +n (cri(.
1ECB!"NE% a 7<a
%ctele de stare civil
%R. 98
5tarea civil
1tarea civil e(te dreptul per(oanei de a (e individuali)a2 +n 9a,ilie 3i (ocietate2
prin calit*ile (trict per(onale care decur- din actele 3i 9aptele de (tare civil.
%R. 99
Dovada strii civile
01& 1tarea civil (e dovede3te prin actele de na3tere2 c(torie 3i dece( +ntoc,ite2
potrivit le-ii2 +n re-i(trele de (tare civil2 precu, 3i prin certi9icatele de (tare civil
eliberate pe ba)a ace(tora.
02& %ctele de (tare civil (unt +n(cri(uri autentice 3i 9ac dovada2 p5n la
+n(crierea +n 9al(2 pentru ceea ce repre)int con(tatrile per(onale ale o9i*erului de
(tare civil 3i2 p5n la proba contrar2 pentru celelalte ,en*iuni.
07& Dotr5rea =udectorea(c dat cu privire la (tarea civil a unei per(oane e(te
opo)abil oricrei alte per(oane c5t ti,p printr<o nou >otr5re nu (<a (tabilit
contrariul.
08& 'ac printr<o >otr5re =udectorea(c (<a (tabilit o anu,it (tare civil a unei
per(oane2 iar printr<o >otr5re =udectorea(c ulterioar e(te ad,i( o ac*iune prin
care (<a conte(tat (tarea civil a(t9el (tabilit2 pri,a >otr5re +3i pierde e9ectele la
data r,5nerii de9initive a celei de a doua >otr5ri.
%R. 100
%nlarea2 co&pletarea2 &odi,icarea sa recti,icarea actelor de stare civil
01& %nularea2 co,pletarea (au ,odi9icarea actelor de (tare civil 3i a ,en*iunilor
+n(cri(e pe ace(tea (e poate 9ace nu,ai +n te,eiul unei >otr5ri =udectore3ti
de9initive.
02& Recti9icarea actelor de (tare civil 3i a ,en*iunilor +n(cri(e pe ,ar-inea
ace(tora (e poate 9ace2 din o9iciu (au la cerere2 nu,ai +n te,eiul di(po)i*iei
pri,arului de la pri,ria care are +n p(trare actul de (tare civil.
07& 1tarea civil poate 9i ,odi9icat +n ba)a unei >otr5ri de anulare2 co,pletare
(au ,odi9icare a unui act de (tare civil nu,ai dac a 9o(t 9or,ulat 3i o ac*iune de
,odi9icare a (trii civile2 ad,i( printr<o >otr5re =udectorea(c r,a(
de9initiv.
08& Dotr5rea =udectorea(c prin care (e di(pune anularea2 co,pletarea (au
,odi9icarea unui act de (tare civil2 precu, 3i +nre-i(trarea 9cut +n te,eiul unei
a(e,enea >otr5ri (unt opo)abile oricrei alte per(oane c5t ti,p printr<o nou
>otr5re nu (<a (tabilit contrariul. %ctul ad,ini(trativ prin care (<a di(pu(
recti9icarea unui act de (tare civil2 precu, 3i +nre-i(trarea 9cut +n ba)a lui (unt
opo)abile oricrei per(oane p5n la proba contrar.
%R. 101
7nscrierea &eninilor pe actl de stare civil
%nularea2 co,pletarea2 ,odi9icarea 3i recti9icarea unui act de (tare civil (au a
unei ,en*iuni +n(cri(e pe ace(ta2 di(pu(e prin >otr5re =udectorea(c r,a(
de9initiv ori2 dup ca)2 prin di(po)i*ie a pri,arului2 (e +n(criu nu,ai prin
,en*iune pe actul de (tare civil core(pun)tor. 4n ace(t (cop2 >otr5rea
=udectorea(c r,a( de9initiv (e co,unic de +ndat2 din o9iciu2 de ctre
in(tan*a care (<a pronun*at ulti,a a(upra 9ondului.
%R. 102
%ctele )ntoc&ite de n o,ier de stare civil neco&petent
%ctele de (tare civil +ntoc,ite de o per(oan care a e6ercitat +n ,od public
atribu*iile de o9i*er de (tare civil2 cu re(pectarea tuturor prevederilor le-ale2 (unt
valabile2 c>iar dac acea per(oan nu avea acea(t calitate2 a9ar de ca)ul +n care
bene9iciarii ace(tor acte au cuno(cut2 +n ,o,entul +ntoc,irii lor2 lip(a ace(tei
calit*i.
%R. 107
%lte &i3loace de dovad a strii civile
1tarea civil (e poate dovedi2 +naintea in(tan*ei =udectore3ti2 prin orice ,i=loace
de prob2 dac:
a& nu au e6i(tat re-i(tre de (tare civilC
b& re-i(trele de (tare civil (<au pierdut ori au 9o(t di(tru(e2 +n tot (au +n parteC
c& nu e(te po(ibil procurarea din (trintate a certi9icatului de (tare civil (au a
e6tra(ului de pe actul de (tare civilC
d& +ntoc,irea actului de (tare civil a 9o(t o,i( (au2 dup ca)2 re9u)at.
!L"L !!!
!crotirea persoanei ,izice
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 108
Interesl persoanei ocrotite
01& /rice ,(ur de ocrotire a per(oanei 9i)ice (e (tabile3te nu,ai +n intere(ul
ace(teia.
02& La luarea unei ,(uri de ocrotire trebuie ( (e *in (ea,a de po(ibilitatea
per(oanei 9i)ice de a<3i e6ercita drepturile 3i de a<3i +ndeplini obli-a*iile cu privire
la per(oana 3i bunurile (ale.
%R. 10:
1ersoanele ocrotite
1unt (upu3i unor ,(uri (peciale de ocrotire ,inorii 3i cei care2 de3i capabili2
din cau)a btr5ne*ii2 a bolii (au a altor ,otive prev)ute de le-e nu pot ( +3i
ad,ini(tre)e bunurile 3i nici ( +3i apere intere(ele +n condi*ii core(pun)toare.
%R. 10;
Msrile de ocrotire
01& /crotirea ,inorului (e reali)ea) prin prin*i2 prin in(tituirea tutelei2 prin
darea +n pla(a,ent (au2 dup ca)2 prin alte ,(uri de protec*ie (pecial anu,e
prev)ute de le-e.
02& /crotirea ,a=orului are loc prin punerea (ub interdic*ie =udectorea(c (au
prin in(tituirea curatelei2 +n condi*iile prev)ute de pre)entul cod.
%R. 107*&
Instana de ttel
01& #rocedurile prev)ute de pre)entul cod privind ocrotirea per(oanei 9i)ice
(unt de co,peten*a in(tan*ei de tutel 3i de 9a,ilie (tabilite potrivit le-ii2 denu,it
+n continuare in(tan*a de tutel.
02& 4n toate ca)urile2 in(tan*a de tutel (olu*ionea) de +ndat ace(te cereri.
#$I6
*) A ,e vedea :i art1 225 din Legea nr1 3142011/ cu -odific0ri*e u*terioare/
precu- :i art1 39 din Legea nr1 3942012 <#M4=1 Ace,te artico*e ,unt reprodu,e n
note*e de *a ,fr:itu* textu*ui actua*i+at1
#B
%R. 108
!crotirea persoanei prin ttel
01& /crotirea per(oanei 9i)ice prin tutel (e reali)ea) de ctre tutore2 de(e,nat
(au nu,it2 +n condi*iile pre)entului cod2 precu, 3i de ctre con(iliul de 9a,ilie2 ca
or-an con(ultativ.
02& Con(iliul de 9a,ilie poate 9i con(tituit de ctre in(tan*a de tutel nu,ai la
cererea per(oanelor intere(ate.
07& 4n ca)ul +n care nu (e con(tituie con(iliul de 9a,ilie2 atribu*iile ace(tuia vor 9i
e6ercitate de ctre in(tan*a de tutel.
%R. 109
!crotirea persoanei prin cratel
/crotirea per(oanei 9i)ice prin curatel are loc nu,ai +n ca)urile 3i condi*iile
prev)ute de le-e.
C%#!/L"L !!
*tela &inorli
1ECB!"NE% 1
Desc:iderea ttelei
%R. 110
$azrile de institire
utela ,inorului (e in(tituie atunci c5nd a,bii prin*i (unt2 dup ca)2 deceda*i2
necuno(cu*i2 dec)u*i din e6erci*iul drepturilor printe3ti (au li (<a aplicat pedeap(a
penal a inter)icerii drepturilor printe3ti2 pu3i (ub interdic*ie =udectorea(c2
di(pru*i ori declara*i =udectore3te ,or*i2 precu, 3i +n ca)ul +n care2 la +ncetarea
adop*iei2 in(tan*a >otr3te c e(te +n intere(ul ,inorului in(tituirea unei tutele.
%R. 111
1ersoanele o"ligate s )n#tiineze instana de ttel
%u obli-a*ia ca2 de +ndat ce a9l de e6i(ten*a unui ,inor lip(it de +n-ri=ire
printea(c +n ca)urile prev)ute la art. 1102 ( +n3tiin*e)e in(tan*a de tutel:
a& per(oanele apropiate ,inorului2 precu, 3i ad,ini(tratorii 3i locatarii ca(ei +n
care locuie3te ,inorulC
b& (erviciul public co,unitar local de eviden* a per(oanelor2 cu prile=ul
+nre-i(trrii ,or*ii unei per(oane2 precu, 3i notarul public2 cu prile=ul de(c>iderii
unei proceduri (ucce(oraleC
c& in(tan*ele =udectore3ti2 cu prile=ul conda,nrii la pedeap(a penal a
inter)icerii drepturilor printe3tiC
d& or-anele ad,ini(tra*iei publice locale2 in(titu*iile de ocrotire2 precu, 3i orice
alt per(oan.
1ECB!"NE% a 2<a
*torele
%R. 112
1ersoana care poate ,i n&it ttore
01& #oate 9i tutore o per(oan 9i)ic (au (o*ul 3i (o*ia2 +,preun2 dac nu (e a9l
+n vreunul dintre ca)urile de inco,patibilitate prev)ute de pre)entul cod.
02& 4n ca)ul +n care +n (itua*ia prev)ut la art. 110 (e a9l ,ai ,ul*i ,inori care
(unt 9ra*i (au (urori2 (e nu,e3te2 de re-ul2 un (in-ur tutore.
%R. 117
1ersoanele care n pot ,i n&ite ttore
01& Nu poate 9i tutore:
a& ,inorul2 per(oana pu( (ub interdic*ie =udectorea(c (au cel pu( (ub curatelC
b& cel dec)ut din e6erci*iul drepturilor printe3ti (au declarat incapabil de a 9i
tutoreC
c& cel cruia i (<a re(tr5n( e6erci*iul unor drepturi civile2 9ie +n te,eiul le-ii2 9ie
prin >otr5re =udectorea(c2 precu, 3i cel cu rele purtri re*inute ca atare de ctre
o in(tan* =udectorea(cC
d& cel care2 e6ercit5nd o tutel2 a 9o(t +ndeprtat din acea(ta +n condi*iile art. 1:8C
e& cel a9lat +n (tare de in(olvabilitateC
9& cel care2 din cau)a intere(elor potrivnice cu cele ale ,inorului2 nu ar putea
+ndeplini (arcina tuteleiC
-& cel +nlturat prin +n(cri( autentic (au prin te(ta,ent de ctre printele care
e6ercita (in-ur2 +n ,o,entul ,or*ii2 autoritatea printea(c.
02& 'ac una dintre +,pre=urrile prev)ute la alin. 01& (urvine (au e(te
de(coperit +n ti,pul tutelei2 tutorele va 9i +ndeprtat2 re(pect5ndu<(e aceea3i
procedur ca 3i la nu,irea lui.
%R. 118
Dese&narea ttoreli de ctre printe
01& #rintele poate de(e,na2 prin act unilateral (au prin contract de ,andat2
+nc>eiate +n 9or, autentic2 ori2 dup ca)2 prin te(ta,ent2 per(oana care ur,ea) a
9i nu,it tutore al copiilor (i.
02& 'e(e,narea 9cut de printele care +n ,o,entul ,or*ii era dec)ut din
drepturile printe3ti (au pu( (ub interdic*ie =udectorea(c e(te lip(it de e9ecte.
07& 'e(e,narea 9cut +n condi*iile pre)entului articol poate 9i revocat oric5nd
de ctre printe2 c>iar 3i printr<un +n(cri( (ub (e,ntur privat.
08& 4n(cri(ul prin care (e revoc per(oana de(e,nat pentru a 9i nu,it tutore (e
va +n(crie +n re-i(trul prev)ut la art. 1.08; (au la art. 2.0772 dup ca).
0:& Notarul public (au in(tan*a de tutel2 dup ca)2 are obli-a*ia ( veri9ice la
re-i(trele prev)ute la alin. 08& dac per(oana de(e,nat pentru a 9i tutore nu a 9o(t
revocat.
%R. 11:
Dese&narea &ai &ltor ttori
4n ca)ul +n care au 9o(t de(e,nate ,ai ,ulte per(oane ca tutore2 9r vreo
pre9erin*2 ori e6i(t ,ai ,ulte rude2 a9ini (au prieteni ai 9a,iliei ,inorului +n (tare
( +ndeplinea(c (arcinile tutelei 3i care +3i e6pri, dorin*a de a 9i tutore2 in(tan*a
de tutel va >otr+ *in5nd (ea,a de condi*iile lor ,ateriale2 precu, 3i de -aran*iile
,orale nece(are de)voltrii ar,onioa(e a ,inorului.
%R. 11;
Msri provizorii
01& Cel c>e,at la tutel +n con9or,itate cu di(po)i*iile art. 118 nu poate 9i
+nlturat de ctre in(tan* 9r acordul (u dec5t dac (e a9l +n vreunul dintre
ca)urile prev)ute la art. 117 (au dac prin nu,irea (a intere(ele ,inorului ar 9i
periclitate.
02& 4n ca)ul +n care cel c>e,at la tutel e(te nu,ai te,porar +,piedicat +n
e6ercitarea atribu*iilor ce i<au 9o(t con9erite2 in(tan*a de tutel2 dup +ncetarea
+,piedicrii2 +l nu,e3te tutore la cererea (a2 dar nu ,ai t5r)iu de ; luni de la
de(c>iderea tutelei. #5n atunci2 in(tan*a de(e,nea) un tutore provi)oriu.
07& 'up trecerea celor ; luni2 dac per(oana de(e,nat nu a cerut nu,irea (a ca
tutore2 cel nu,it provi)oriu tutore r,5ne ( +ndeplinea(c +n continuare (arcinile
tutelei p5n la nu,irea unui tutore +n condi*iile art. 118.
%R. 117
;aranii
La nu,irea (au2 dup ca)2 +n ti,pul tutelei2 in(tan*a de tutel poate >otr+2 din
o9iciu (au la cererea con(iliului de 9a,ilie2 ca tutorele ( dea -aran*ii reale (au
per(onale2 dac intere(ele ,inorului cer o a(t9el de ,(ur. 4n ace(t ca)2 ea
(tabile3te potrivit cu +,pre=urrile 9elul 3i +ntinderea -aran*iilor.
%R. 118
6&irea ttoreli de ctre instana de ttel
4n lip(a unui tutore de(e,nat2 in(tan*a de tutel nu,e3te cu prioritate ca tutore2
dac nu (e opun ,otive +nte,eiate2 o rud (au un a9in ori un prieten al 9a,iliei
,inorului2 +n (tare ( +ndeplinea(c acea(t (arcin2 *in5nd (ea,a2 dup ca)2 de
rela*iile per(onale2 de apropierea do,iciliilor2 de condi*iile ,ateriale 3i de
-aran*iile ,orale pe care le pre)int cel c>e,at la tutel.
%R. 119
1rocedra de n&ire
01& Nu,irea tutorelui (e 9ace2 cu acordul ace(tuia2 de ctre in(tan*a de tutel +n
ca,era de con(iliu2 prin +nc>eiere de9initiv. %tunci c5nd de(e,narea tutorelui (<a
9cut prin contract de ,andat2 cel de(e,nat tutore nu poate re9u)a nu,irea dec5t
pentru ,otivele prev)ute la art. 120 alin. 02&.
02& %(cultarea ,inorului care a +,plinit v5r(ta de 10 ani e(te obli-atorie.
07& 4n lip(a unui tutore de(e,nat2 dac in(tan*a de tutel a con(tituit con(iliul de
9a,ilie2 nu,irea tutorelui (e 9ace2 potrivit alin. 01&2 cu con(ultarea con(iliului de
9a,ilie.
08& 4nc>eierea de nu,ire (e co,unic +n (cri( tutorelui 3i (e a9i3ea) la (ediul
in(tan*ei de tutel 3i la pri,ria de la do,iciliul ,inorului.
0:& 'repturile 3i +ndatoririle tutorelui +ncep de la data co,unicrii +nc>eierii de
nu,ire.
0;& 4ntre ti,p2 in(tan*a de tutel poate lua ,(uri provi)orii cerute de intere(ele
,inorului2 put5nd c>iar ( nu,ea(c un curator (pecial.
%R. 120
-e,zl continrii ttelei
01& Cel nu,it tutore e(te dator ( continue +ndeplinirea (arcinilor tutelei.
02& #oate re9u)a continuarea tutelei:
a& cel care are v5r(ta de ;0 de ani +,plini*iC
b& 9e,eia +n(rcinat (au ,a,a unui copil ,ai ,ic de 8 aniC
c& cel care cre3te 3i educ 2 (au ,ai ,ul*i copiiC
d& cel care2 din cau)a bolii2 a in9ir,it*ii2 a 9elului activit*ilor de(93urate2 a
deprtrii do,iciliului de locul unde (e a9l bunurile ,inorului (au din alte ,otive
+nte,eiate2 nu ar ,ai putea ( +ndeplinea(c acea(t (arcin.
%R. 121
7nlocirea ttoreli
'ac vreuna dintre +,pre=urrile prev)ute la art. 120 alin. 02& (urvine +n ti,pul
tutelei2 tutorele poate cere ( 9ie +nlocuit. Cererea de +nlocuire (e adre(ea)
in(tan*ei de tutel2 care va >otr+ de ur-en*. #5n la (olu*ionarea cererii (ale de
+nlocuire2 el e(te obli-at ( continue e6ercitarea atribu*iilor.
%R. 122
$aracterl personal al ttelei
01& utela e(te o (arcin per(onal.
02& Cu toate ace(tea2 in(tan*a de tutel2 cu avi)ul con(iliului de 9a,ilie2 poate2
*in5nd (ea,a de ,ri,ea 3i co,punerea patri,oniului ,inorului2 ( decid ca
ad,ini(trarea patri,oniului ori doar a unei pr*i a ace(tuia ( 9ie +ncredin*at2
potrivit le-ii2 unei per(oane 9i)ice (au per(oane =uridice (peciali)ate.
%R. 127
;ratitatea ttelei
01& utela e(te o (arcin -ratuit.
02& Cu toate ace(tea2 tutorele poate 9i +ndrept*it2 pe perioada e6ercitrii
(arcinilor tutelei2 la o re,unera*ie al crei cuantu, va 9i (tabilit de in(tan*a de
tutel2 cu avi)ul con(iliului de 9a,ilie2 *in5nd (ea,a de ,unca depu( +n
ad,ini(trarea averii 3i de (tarea ,aterial a ,inorului 3i a tutorelui2 dar nu ,ai
,ult de 10E din veniturile produ(e de bunurile ,inorului. !n(tan*a de tutel2 cu
avi)ul con(iliului de 9a,ilie2 va putea ,odi9ica (au (upri,a acea(t re,unera*ie2
potrivit +,pre=urrilor.
1ECB!"NE% a 7<a
$onsilil de ,a&ilie
%R. 128
-oll consilili de ,a&ilie
01& Con(iliul de 9a,ilie (e poate con(titui pentru a (uprave->ea ,odul +n care
tutorele +3i e6ercit drepturile 3i +3i +ndepline3te +ndatoririle cu privire la per(oana
3i bunurile ,inorului.
02& 4n ca)ul ocrotirii ,inorului prin prin*i2 prin darea +n pla(a,ent (au2 dup
ca)2 prin alte ,(uri de protec*ie (pecial prev)ute de le-e nu (e va in(titui
con(iliul de 9a,ilie.
%R. 12:
Me&"rii consilili de ,a&ilie
01& !n(tan*a de tutel poate con(titui un con(iliu de 9a,ilie2 co,pu( din 7 rude
(au a9ini2 *in5nd (ea,a de -radul de rudenie 3i de rela*iile per(onale cu 9a,ilia
,inorului. 4n lip( de rude (au a9ini pot 9i nu,ite 3i alte per(oane care au avut
le-turi de prietenie cu prin*ii ,inorului (au care ,ani9e(t intere( pentru (itua*ia
ace(tuia.
02& 1o*ul 3i (o*ia nu pot 9i2 +,preun2 ,e,bri ai aceluia3i con(iliu de 9a,ilie.
07& 4n acelea3i condi*ii2 in(tan*a de tutel nu,e3te 3i 2 (uplean*i.
08& utorele nu poate 9i ,e,bru +n con(iliul de 9a,ilie.
%R. 12;
%lte dispoziii aplica"ile consilili de ,a&ilie
'i(po)i*iile art. 1172 art. 120 alin. 01& 3i alin. 02& lit. d&2 art. 121 3i 187 (e aplic
+n ,od core(pun)tor 3i ,e,brilor con(iliului de 9a,ilie.
%R. 127
Modi,icarea consilili de ,a&ilie
4n a9ar de ca)ul prev)ut la art. 1712 alctuirea con(iliului de 9a,ilie nu (e
poate ,odi9ica +n ti,pul tutelei2 a9ar nu,ai dac intere(ele ,inorului ar cere o
a(e,enea (c>i,bare (au dac2 prin ,oartea ori di(pari*ia unuia dintre ,e,bri2 ar 9i
nece(ar co,pletarea.
%R. 128
$onstitirea consilili de ,a&ilie
01& 4n vederea con(tituirii con(iliului de 9a,ilie2 per(oanele care +ndepline(c
condi*iile pentru a 9i ,e,bri (unt convocate la do,iciliul ,inorului de ctre
in(tan*a de tutel2 din o9iciu (au la (e(i)area ,inorului2 dac ace(ta a +,plinit
v5r(ta de 18 ani2 a tutorelui de(e,nat2 a oricror altor per(oane care au cuno3tin*
de(pre (itua*ia ,inorului.
02& Nu,irea ,e,brilor con(iliului de 9a,ilie (e 9ace cu acordul ace(tora.
07& $inorul care a +,plinit v5r(ta de 10 ani va 9i a(cultat +n condi*iile art. 2;8.
%R. 129
9ncionarea consilili de ,a&ilie
01& Con(iliul de 9a,ilie e(te convocat cu cel pu*in 10 )ile +nainte de data
+ntrunirii de ctre tutore2 din propria ini*iativ (au la cererea oricruia dintre
,e,brii ace(tuia2 a ,inorului care a +,plinit v5r(ta de 18 ani (au a in(tan*ei de
tutel. Cu acordul tuturor ,e,brilor con(iliului de 9a,ilie2 convocarea (e poate
9ace 3i ,ai devre,e de +,plinirea ter,enului de 10 )ile dinainte de data +ntrunirii.
4n toate ca)urile2 pre)en*a tuturor ,e,brilor con(iliului de 9a,ilie acoper
nere-ularitatea convocrii.
02& Cei convoca*i (unt obli-a*i ( (e pre)inte per(onal la locul indicat +n actul de
convocare. 4n ca)ul +n care ace3tia nu (e pot pre)enta2 ei pot 9i repre)enta*i de
per(oane care (unt rude (au a9ini cu prin*ii ,inorului2 dac ace(te per(oane nu
(unt de(e,nate (au convocate +n nu,e propriu ca ,e,bri ai con(iliului de 9a,ilie.
1o*ii (e pot repre)enta reciproc.
07& Fedin*ele con(iliului de 9a,ilie (e *in la do,iciliul ,inorului. 4n ca)ul +n
care convocarea a 9o(t 9cut la (olicitarea in(tan*ei de tutel2 3edin*a (e *ine la
(ediul ace(teia.
%R. 170
%tri"ii
01& Con(iliul de 9a,ilie d avi)e con(ultative2 la (olicitarea tutorelui (au a
in(tan*ei de tutel2 3i ia deci)ii2 +n ca)urile prev)ute de le-e. %vi)ele con(ultative
3i deci)iile (e iau +n ,od valabil cu votul ,a=orit*ii ,e,brilor (i2 con(iliul 9iind
pre)idat de per(oana cea ,ai +naintat +n v5r(t.
02& La luarea deci)iilor2 ,inorul care a +,plinit v5r(ta de 10 ani va 9i a(cultat2
di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile +n ,od core(pun)tor.
07& 'eci)iile con(iliului de 9a,ilie vor 9i ,otivate 3i con(e,nate +ntr<un re-i(tru
(pecial con(tituit2 care (e *ine de unul dintre ,e,brii con(iliului2 de(e,nat +n ace(t
(cop de in(tan*a de tutel.
08& %ctele +nc>eiate de tutore +n lip(a avi)ului con(ultativ (unt anulabile.
4nc>eierea actului cu nere(pectarea avi)ului atra-e nu,ai r(punderea tutorelui.
'i(po)i*iile art. 1:: (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
%R. 171
7nlocirea consilili de ,a&ilie
utorele poate cere in(tituirea unui nou con(iliu2 dac +n pl5n-erile 9or,ulate
potrivit pre)entului cod in(tan*a a >otr5t de cel pu*in dou ori2 +n ,od de9initiv2
+,potriva deci)iilor con(iliului de 9a,ilie.
%R. 172
I&posi"ilitatea constitirii consilili de ,a&ilie
'ac +n ca)ul prev)ut la art. 171 nu e(te po(ibil con(tituirea unui nou con(iliu2
ca 3i +n ca)ul contrariet*ii de intere(e dintre ,inor 3i to*i ,e,brii con(iliului de
9a,ilie 3i (uplean*i2 tutorele poate cere in(tan*ei de tutel autori)a*ia de a e6ercita
(in-ur tutela.
1ECB!"NE% a 8<a
(+ercitarea ttelei
<14 Dispoziii generale
%R. 177
(+ercitarea ttelei )n interesl &inorli
utela (e e6ercit nu,ai +n intere(ul ,inorului at5t +n ceea ce prive3te per(oana2
c5t 3i bunurile ace(tuia.
%R. 178
$onintl ttelei
01& utorele are +ndatorirea de a +n-ri=i de ,inor.
02& El e(te obli-at ( a(i-ure +n-ri=irea ,inorului2 (ntatea 3i de)voltarea lui
9i)ic 3i ,ental2 educarea2 +nv*tura 3i pre-tirea pro9e(ional a ace(tuia2 potrivit
cu aptitudinile lui.
%R. 17:
*tela e+ercitat de a&"ii soi
01& 4n ca)ul +n care tutori (unt 2 (o*i2 ace3tia r(pund +,preun pentru
e6ercitarea atribu*iilor tutelei. 'i(po)i*iile privind autoritatea printea(c (unt
aplicabile +n ,od core(pun)tor.
02& 4n ca)ul +n care unul dintre (o*i introduce ac*iunea de divor*2 in(tan*a2 din
o9iciu2 va +n3tiin*a in(tan*a de tutel pentru a di(pune cu privire la e6ercitarea
tutelei.
<24 (+ercitarea ttelei c privire la persoana &inorli
%R. 17;
%vizl consilili de ,a&ilie
$(urile privind per(oana ,inorului (e iau de ctre tutore2 cu avi)ul con(iliului
de 9a,ilie2 cu e6cep*ia ,(urilor care au caracter curent.
%R. 177
Do&icilil &inorli
01& $inorul pu( (ub tutel are do,iciliul la tutore. Nu,ai cu autori)area
in(tan*ei de tutel ,inorul poate avea 3i o re3edin*.
02& #rin e6cep*ie de la prevederile alin. 01&2 tutorele poate +ncuviin*a ca ,inorul
( aib o re3edin* deter,inat de educarea 3i pre-tirea (a pro9e(ional. 4n ace(t
ca)2 in(tan*a de tutel va 9i de +ndat +ncuno3tin*at de tutore.
%R. 178
9ell )nvtrii sa al pregtirii pro,esionale
01& Aelul +nv*turii (au al pre-tirii pro9e(ionale pe care ,inorul care nu a
+,plinit v5r(ta de 18 ani o pri,ea la data in(tituirii tutelei nu poate 9i (c>i,bat de
ace(ta dec5t cu +ncuviin*area in(tan*ei de tutel.
02& !n(tan*a de tutel nu poate2 +,potriva voin*ei ,inorului care a +,plinit v5r(ta
de 18 ani2 ( (c>i,be 9elul +nv*turii ace(tuia2 >otr5t de prin*i (au pe care
,inorul o pri,ea la data in(tituirii tutelei.
%R. 179
%scltarea &inorli care a )&plinit v8rsta de 1= ani
!n(tan*a de tutel nu poate >otr+ 9r a(cultarea ,inorului2 dac ace(ta a
+,plinit v5r(ta de 10 ani2 di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile.
<34 (+ercitarea ttelei c privire la "nrile &inorli
%R. 180
Inventarl "nrilor &inorli
01& 'up nu,irea tutorelui 3i +n pre)en*a ace(tuia 3i a ,e,brilor con(iliului de
9a,ilie2 un dele-at al in(tan*ei de tutel va veri9ica la 9a*a locului toate bunurile
,inorului2 +ntoc,ind un inventar2 care va 9i (upu( aprobrii in(tan*ei de tutel.
!nventarul bunurilor ,inorului va +ncepe ( 9ie +ntoc,it +n ,a6i,u, 10 )ile de la
nu,irea tutorelui de ctre in(tan*a de tutel.
02& Cu prile=ul inventarierii2 tutorele 3i ,e,brii con(iliului de 9a,ilie (unt *inu*i
( declare +n (cri(2 la +ntrebarea e6pre( a dele-atului in(tan*ei de tutel2 crean*ele2
datoriile (au alte preten*ii pe care le au 9a* de ,inor. 'eclara*iile vor 9i
con(e,nate +n proce(ul<verbal de inventariere.
07& utorele (au ,e,brii con(iliului de 9a,ilie care2 cuno(c5nd crean*ele (au
preten*iile proprii 9a* de ,inori2 nu le<au declarat2 de3i au 9o(t (o,a*i ( le
declare2 (unt pre)u,a*i c au renun*at la ele. 'ac tutorele (au ,e,brii con(iliului
de 9a,ilie nu declar datoriile pe care le au 9a* de ,inor2 de3i au 9o(t (o,a*i ( le
declare2 pot 9i +ndeprta*i din 9unc*ie.
08& Crean*ele pe care le au a(upra ,inorului tutorele (au vreunul dintre ,e,brii
con(iliului de 9a,ilie2 (o*ul2 o rud +n linie dreapt ori 9ra*ii (au (urorile ace(tora
pot 9i pltite voluntar nu,ai cu autori)area in(tan*ei de tutel.
%R. 181
%ctele ,cte )n lipsa inventarli
4nainte de +ntoc,irea inventarului2 tutorele nu poate 9ace2 +n nu,ele ,inorului2
dec5t acte de con(ervare 3i acte de ad,ini(trare ce nu (u9er +nt5r)iere.
%R. 182
%d&inistrarea "nrilor &inorli
01& utorele are +ndatorirea de a ad,ini(tra cu bun<credin* bunurile ,inorului.
4n ace(t (cop2 tutorele ac*ionea) +n calitate de ad,ini(trator +n(rcinat cu (i,pla
ad,ini(trare a bunurilor ,inorului2 di(po)i*iile titlului ? din cartea a !!!<a
aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor2 a9ar de ca)ul +n care prin pre)entul capitol (e
di(pune alt9el.
02& Nu (unt (upu(e ad,ini(trrii bunurile dob5ndite de ,inor cu titlu -ratuit
dec5t dac te(tatorul (au donatorul a (tipulat alt9el. %ce(te bunuri (unt ad,ini(trate
de curatorul ori de cel de(e,nat prin actul de di(po)i*ie (au2 dup ca)2 nu,it de
ctre in(tan*a de tutel.
%R. 187
-eprezentarea &inorli
utorele are +ndatorirea de a<l repre)enta pe ,inor +n actele =uridice2 dar nu,ai
p5n c5nd ace(ta +,pline3te v5r(ta de 18 ani.
%R. 188
-egi&l 3ridic al actelor de dispoziie
01& utorele nu poate2 +n nu,ele ,inorului2 ( 9ac dona*ii 3i nici ( -arante)e
obli-a*ia altuia. Aac e6cep*ie darurile obi3nuite2 potrivite cu (tarea ,aterial a
,inorului.
02& utorele nu poate2 9r avi)ul con(iliului de 9a,ilie 3i autori)area in(tan*ei de
tutel2 ( 9ac acte de +n(trinare2 +,pr*eal2 ipotecare ori de -revare cu alte
(arcini reale a bunurilor ,inorului2 ( renun*e la drepturile patri,oniale ale
ace(tuia2 precu, 3i ( +nc>eie +n ,od valabil orice alte acte ce dep3e(c dreptul de
ad,ini(trare.
07& %ctele 9cute cu +nclcarea di(po)i*iilor prev)ute la alin. 01& 3i 02& (unt
anulabile. 4n ace(te ca)uri2 ac*iunea +n anulare poate 9i e6ercitat de tutore2 de
con(iliul de 9a,ilie (au de oricare ,e,bru al ace(tuia2 precu, 3i de ctre procuror2
din o9iciu (au la (e(i)area in(tan*ei de tutel.
08& Cu toate ace(tea2 tutorele poate +n(trina2 9r avi)ul con(iliului de 9a,ilie 3i
9r autori)area in(tan*ei de tutel2 bunurile (upu(e pieirii2 de-radrii2 alterrii ori
deprecierii2 precu, 3i cele devenite ne9olo(itoare pentru ,inor.
%R. 18:
%torizarea instanei de ttel
01& !n(tan*a de tutel acord tutorelui autori)area nu,ai dac actul r(punde unei
nevoi (au pre)int un 9olo( ne+ndoielnic pentru ,inor.
02& %utori)area (e va da pentru 9iecare act +n parte2 (tabilindu<(e2 c5nd e(te
ca)ul2 condi*iile de +nc>eiere a actului.
07& 4n ca) de v5n)are2 autori)area va arta dac v5n)area (e va 9ace prin acordul
pr*ilor2 prin licita*ie public (au +n alt ,od.
08& 4n toate ca)urile2 in(tan*a de tutel poate indica tutorelui ,odul +n care (e
+ntrebuin*ea) (u,ele de bani ob*inute.
%R. 18;
7ncviinarea #i atorizarea actelor &inorli care a )&plinit v8rsta de 14
ani
01& $inorul care a +,plinit v5r(ta de 18 ani +nc>eie actele =uridice cu
+ncuviin*area (cri( a tutorelui (au2 dup ca)2 a curatorului.
02& 'ac actul pe care ,inorul care a +,plinit v5r(ta de 18 ani ur,ea) ( +l
+nc>eie 9ace parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate 9ace dec5t cu
autori)area in(tan*ei de tutel 3i cu avi)ul con(iliului de 9a,ilie2 va 9i nece(ar at5t
autori)area ace(teia2 c5t 3i avi)ul con(iliului de 9a,ilie.
07& $inorul nu poate ( 9ac dona*ii2 altele dec5t darurile obi3nuite potrivit (trii
lui ,ateriale2 3i nici ( -arante)e obli-a*ia altuia.
08& %ctele 9cute cu +nclcarea di(po)i*iilor alin. 01& < 07& (unt anulabile2
di(po)i*iile art. 188 alin. 07& 9iind aplicabile +n ,od core(pun)tor.
%R. 187
Interzicerea nor acte 3ridice
01& E(te inter)i(2 (ub (anc*iunea nulit*ii relative2 +nc>eierea de acte =uridice
+ntre tutore (au (o*ul2 o rud +n linie dreapt ori 9ra*ii (au (urorile tutorelui2 pe de o
parte2 3i ,inor2 pe de alt parte.
02& Cu toate ace(tea2 oricare dintre per(oanele prev)ute la alin. 01& poate
cu,pra la licita*ie public un bun al ,inorului2 dac are o -aran*ie real a(upra
ace(tui bun ori +l de*ine +n coproprietate cu ,inorul2 dup ca).
%R. 188
5&a anal necesar pentr )ntreinerea &inorli
01& Con(iliul de 9a,ilie (tabile3te (u,a anual nece(ar pentru +ntre*inerea
,inorului 3i ad,ini(trarea bunurilor (ale 3i poate ,odi9ica2 potrivit +,pre=urrilor2
acea(t (u,. 'eci)ia con(iliului de 9a,ilie (e aduce la cuno3tin*2 de +ndat2
in(tan*ei de tutel.
02& C>eltuielile nece(are pentru +ntre*inerea ,inorului 3i ad,ini(trarea bunurilor
(ale (e acoper din veniturile ace(tuia. 4n ca)ul +n care veniturile ,inorului nu (unt
+nde(tultoare2 in(tan*a de tutel va di(pune v5n)area bunurilor ,inorului2 prin
acordul pr*ilor (au prin licita*ie public.
07& /biectele ce au valoare a9ectiv pentru 9a,ilia ,inorului (au pentru ,inor
nu vor 9i v5ndute dec5t +n ,od e6cep*ional.
08& 'ac ,inorul e(te lip(it de bunuri 3i nu are prin*i (au alte rude care (unt
obli-ate prin le-e ( +i acorde +ntre*inere ori acea(ta nu e(te (u9icient2 ,inorul are
dreptul la a(i(ten* (ocial2 +n condi*iile le-ii.
%R. 189
$onstitirea de depozite "ancare
01& 1u,ele de bani care dep3e(c nevoile +ntre*inerii ,inorului 3i ale
ad,ini(trrii bunurilor (ale2 precu, 3i in(tru,entele 9inanciare (e depun2 pe
nu,ele ,inorului2 la o in(titu*ie de credit indicat de con(iliul de 9a,ilie2 +n
ter,en de cel ,ult : )ile de la data +nca(rii lor.
02& utorele poate di(pune de ace(te (u,e 3i in(tru,ente 9inanciare nu,ai cu
autori)area prealabil a in(tan*ei de tutel2 cu e6cep*ia opera*iunilor prev)ute la
alin. 07&.
07& Cu toate ace(tea2 el nu va putea 9olo(i2 +n niciun ca)2 (u,ele de bani 3i
in(tru,entele 9inanciare prev)ute la alin. 01& pentru +nc>eierea2 pe nu,ele
,inorului2 a unor tran)ac*ii pe pia*a de capital2 c>iar dac ar 9i ob*inut autori)area
in(tan*ei de tutel.
08& utorele poate depune la o in(titu*ie de credit 3i (u,ele nece(are +ntre*inerii2
tot pe nu,ele ,inorului. %ce(tea (e trec +ntr<un cont (eparat 3i pot 9i ridicate de
tutore2 9r autori)area in(tan*ei de tutel.
%R. 1:0
$azrile de n&ire a cratorli special
01& /ri de c5te ori +ntre tutore 3i ,inor (e ive(c intere(e contrare2 care nu (unt
dintre cele ce trebuie ( duc la +nlocuirea tutorelui2 in(tan*a de tutel va nu,i un
curator (pecial.
02& 'e a(e,enea2 dac din cau)a bolii (au din alte ,otive tutorele e(te
+,piedicat ( +ndeplinea(c un anu,it act +n nu,ele ,inorului pe care +l repre)int
(au ale crui acte le +ncuviin*ea)2 in(tan*a de tutel va nu,i un curator (pecial.
07& #entru ,otive te,einice2 +n cadrul procedurilor (ucce(orale2 notarul public2
la cererea oricrei per(oane intere(ate (au din o9iciu2 poate nu,i provi)oriu un
curator (pecial2 care va 9i validat ori2 dup ca)2 +nlocuit de ctre in(tan*a de tutel.
1ECB!"NE% a :<a
$ontroll e+ercitrii ttelei
%R. 1:1
$ontroll instanei de ttel
01& !n(tan*a de tutel va e9ectua un control e9ectiv 3i continuu a(upra ,odului +n
care tutorele 3i con(iliul de 9a,ilie +3i +ndepline(c atribu*iile cu privire la ,inor 3i
bunurile ace(tuia.
02& 4n +ndeplinirea activit*ii de control2 in(tan*a de tutel va putea cere
colaborarea autorit*ilor ad,ini(tra*iei publice2 a in(titu*iilor 3i (erviciilor publice
(peciali)ate pentru protec*ia copilului (au a in(titu*iilor de ocrotire2 dup ca).
%R. 1:2
Darea de sea&
01& utorele e(te dator ( pre)inte anual in(tan*ei de tutel o dare de (ea,
de(pre ,odul cu, (<a +n-ri=it de ,inor2 precu, 3i de(pre ad,ini(trarea bunurilor
ace(tuia.
02& 'area de (ea, (e va pre)enta in(tan*ei de tutel +n ter,en de 70 de )ile de
la (95r3itul anului calendari(tic.
07& 'ac averea ,inorului e(te de ,ic +n(e,ntate2 in(tan*a de tutel poate (
autori)e)e ca darea de (ea, privind ad,ini(trarea bunurilor ,inorului ( (e 9ac
pe ter,ene ,ai lun-i2 care nu vor dep3i +n( 7 ani.
08& 4n a9ar de darea de (ea, anual2 tutorele e(te obli-at2 la cererea in(tan*ei
de tutel2 ( dea oric5nd dri de (ea, de(pre 9elul cu, (<a +n-ri=it de ,inor2
precu, 3i de(pre ad,ini(trarea bunurilor ace(tuia.
%R. 1:7
Descrcarea ttoreli
!n(tan*a de tutel va veri9ica (ocotelile privitoare la veniturile ,inorului 3i la
c>eltuielile 9cute cu +ntre*inerea ace(tuia 3i cu ad,ini(trarea bunurilor (ale 3i2
dac (unt corect +ntoc,ite 3i core(pund realit*ii2 va da de(crcare tutorelui.
%R. 1:8
Interzicerea dispensei de a da socoteal
'i(pen(a de a da (ocoteal acordat de prin*i (au de o per(oan care ar 9i 9cut
,inorului o liberalitate e(te con(iderat ca ne(cri(.
%R. 1::
1l8ngerea )&potriva ttoreli
01& $inorul care a +,plinit v5r(ta de 18 ani2 con(iliul de 9a,ilie2 oricare ,e,bru
al ace(tuia2 precu, 3i to*i cei prev)u*i la art. 111 pot 9ace pl5n-ere la in(tan*a de
tutel cu privire la actele (au 9aptele tutorelui p-ubitoare pentru ,inor.
02& #l5n-erea (e (olu*ionea) de ur-en*2 prin +nc>eiere e6ecutorie2 de ctre
in(tan*a de tutel2 cu citarea pr*ilor 3i a ,e,brilor con(iliului de 9a,ilie. $inorul
care a +,plinit v5r(ta de 10 ani va 9i a(cultat2 dac in(tan*a de tutel con(ider c
e(te nece(ar.
1ECB!"NE% a ;<a
7ncetarea ttelei
%R. 1:;
$azrile de )ncetare
01& utela +ncetea) +n ca)ul +n care nu (e ,ai ,en*ine (itua*ia care a du( la
in(tituirea tutelei2 precu, 3i +n ca)ul ,or*ii ,inorului.
02& Aunc*ia tutorelui +ncetea) prin ,oartea ace(tuia2 prin +ndeprtarea de la
(arcina tutelei (au prin +nlocuirea tutorelui.
%R. 1:7
Moartea ttoreli
01& 4n ca)ul ,or*ii tutorelui2 ,o3tenitorii (i (au orice alt per(oan dintre cele
prev)ute la art. 111 au datoria de a +n3tiin*a2 de +ndat2 in(tan*a de tutel.
02& #5n la nu,irea unui nou tutore2 ,o3tenitorii vor prelua (arcinile tutelei.
'ac (unt ,ai ,ul*i ,o3tenitori2 ace3tia pot de(e,na2 prin procur (pecial2 pe
unul dintre ei ( +ndeplinea(c +n ,od provi)oriu (arcinile tutelei.
07& 'ac ,o3tenitorii (unt ,inori2 +n3tiin*area in(tan*ei de tutel (e poate 9ace de
orice per(oan intere(at2 precu, 3i de cele prev)ute la art. 111. 4n ace(t ca)2
,o3tenitorii tutorelui nu vor prelua (arcinile tutelei2 ci in(tan*a de tutel va nu,i de
ur-en* un curator (pecial2 care poate 9i e6ecutorul te(ta,entar.
%R. 1:8
7ndeprtarea ttoreli
4n a9ar de alte ca)uri prev)ute de le-e2 tutorele e(te +ndeprtat dac (v5r3e3te
un abu)2 o ne-li=en* -rav (au alte 9apte care +l 9ac nede,n de a 9i tutore2 precu,
3i dac nu +3i +ndepline3te +n ,od core(pun)tor (arcina.
%R. 1:9
6&irea cratorli special
#5n la preluarea 9unc*iei de ctre noul tutore2 +n ca)urile prev)ute la art. 1:7 3i
1:82 in(tan*a de tutel poate nu,i un curator (pecial.
%R. 1;0
Darea de sea& general
01& La +ncetarea din orice cau) a tutelei2 tutorele (au2 dup ca)2 ,o3tenitorii
ace(tuia (unt datori ca2 +n ter,en de cel ,ult 70 de )ile2 ( pre)inte in(tan*ei de
tutel o dare de (ea, -eneral. utorele are aceea3i +ndatorire 3i +n ca) de
+ndeprtare de la tutel.
02& 'ac 9unc*ia tutorelui +ncetea) prin ,oartea ace(tuia2 darea de (ea,
-eneral va 9i +ntoc,it de ,o3tenitorii (i ,a=ori (au2 +n ca) de incapacitate a
tuturor ,o3tenitorilor2 de repre)entantul lor le-al2 +n ter,en de cel ,ult 70 de )ile
de la data acceptrii ,o3tenirii (au2 dup ca)2 de la data (olicitrii de ctre in(tan*a
de tutel. 4n ca)ul +n care nu e6i(t ,o3tenitori ori ace3tia (unt +n i,po(ibilitate de
a ac*iona2 darea de (ea, -eneral va 9i +ntoc,it de ctre un curator (pecial2
nu,it de in(tan*a de tutel2 +n ter,enul (tabilit de acea(ta.
07& 'area de (ea, -eneral va trebui ( cuprind (itua*iile veniturilor 3i
c>eltuielilor pe ulti,ii ani2 ( indice activul 3i pa(ivul2 precu, 3i (tadiul +n care (e
a9l proce(ele ,inorului.
08& !n(tan*a de tutel +l poate con(tr5n-e pe cel obli-at ( 9ac darea de (ea,
-eneral2 potrivit di(po)i*iilor art. 1;7.
%R. 1;1
1redarea "nrilor
@unurile care au 9o(t +n ad,ini(trarea tutorelui vor 9i predate2 dup ca)2 9o(tului
,inor2 ,o3tenitorilor ace(tuia (au noului tutore de ctre tutore2 ,o3tenitorii
ace(tuia (au repre)entantul lor le-al ori2 +n lip(2 de curatorul (pecial nu,it potrivit
di(po)i*iilor art. 1;0 alin. 02&.
%R. 1;2
Descrcarea de gestine
01& 'up predarea bunurilor2 veri9icarea (ocotelilor 3i aprobarea lor2 in(tan*a de
tutel va da tutorelui de(crcare de -e(tiunea (a.
02& C>iar dac in(tan*a de tutel a dat tutorelui de(crcare de -e(tiune2 ace(ta
r(punde pentru pre=udiciul cau)at din culpa (a.
07& utorele care +nlocuie3te un alt tutore are obli-a*ia ( cear ace(tuia2 c>iar 3i
dup de(crcarea de -e(tiune2 repararea pre=udiciilor pe care le<a cau)at ,inorului
din culpa (a2 (ub (anc*iunea de a 9i obli-at el +n(u3i de a repara ace(te pre=udicii.
%R. 1;7
%&enda civil
01& 4n ca)ul re9u)ului de a continua (arcina tutelei2 +n alte ca)uri dec5t cele
prev)ute la art. 120 alin. 02&2 tutorele poate 9i (anc*ionat cu a,end civil2 +n
9olo(ul (tatului2 care nu poate dep3i valoarea unui (alariu ,ini, pe econo,ie.
%,enda poate 9i repetat de cel ,ult 7 ori2 la interval de c5te 7 )ile2 dup care (e
va nu,i un alt tutore.
02& 'e a(e,enea2 dac tutorele2 din culpa (a2 +ndepline3te de9ectuo( (arcina
tutelei2 va 9i obli-at la plata unei a,en)i civile2 +n 9olo(ul (tatului2 care nu poate
dep3i 7 (alarii ,edii pe econo,ie.
07& %,enda civil (e aplic de ctre in(tan*a de tutel2 prin +nc>eiere e6ecutorie.
C%#!/L"L !!!
!crotirea interzisli 3dectoresc
%R. 1;8
$ondiii
01& #er(oana care nu are di(cern,5ntul nece(ar pentru a (e +n-ri=i de intere(ele
(ale2 din cau)a aliena*iei ori debilit*ii ,intale2 va 9i pu( (ub interdic*ie
=udectorea(c.
02& #ot 9i pu3i (ub interdic*ie =udectorea(c 3i ,inorii cu capacitate de e6erci*iu
re(tr5n(.
%R. 1;:
1ersoanele care pot cere pnerea s" interdicie
!nterdic*ia poate 9i cerut de per(oanele prev)ute la art. 1112 care e(te aplicabil
+n ,od core(pun)tor.
%R. 1;;
Dese&narea ttoreli
/rice per(oan care are capacitatea deplin de e6erci*iu poate de(e,na prin act
unilateral (au contract de ,andat2 +nc>eiate +n 9or, autentic2 per(oana care
ur,ea) a 9i nu,it tutore pentru a (e +n-ri=i de per(oana 3i bunurile (ale +n ca)ul
+n care ar 9i pu( (ub interdic*ie =udectorea(c. 'i(po)i*iile art. 118 alin. 07& < 0:&
(e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 1;7
6&irea ni crator special
4n ca) de nevoie 3i p5n la (olu*ionarea cererii de punere (ub interdic*ie
=udectorea(c2 in(tan*a de tutel poate nu,i un curator (pecial pentru +n-ri=irea 3i
repre)entarea celui a crui interdic*ie a 9o(t cerut2 precu, 3i pentru ad,ini(trarea
bunurilor ace(tuia.
%R. 1;8
1rocedra
1olu*ionarea cererii de punere (ub interdic*ie =udectorea(c (e 9ace potrivit
di(po)i*iilor Codului de procedur civil.
%R. 1;9
!poza"ilitatea interdiciei
01& !nterdic*ia +3i produce e9ectele de la data c5nd >otr5rea =udectorea(c a
r,a( de9initiv.
02& Cu toate ace(tea2 lip(a de capacitate a celui inter)i( nu poate 9i opu( unei
ter*e per(oane dec5t de la data +ndeplinirii 9or,alit*ilor de publicitate prev)ute de
Codul de procedur civil2 a9ar nu,ai dac cel de<al treilea a cuno(cut punerea
(ub interdic*ie pe alt cale.
%R. 170
6&irea ttoreli
#rin >otr5rea de punere (ub interdic*ie2 in(tan*a de tutel nu,e3te2 de +ndat2 un
tutore pentru ocrotirea celui pu( (ub interdic*ie =udectorea(c. 'i(po)i*iile art. 118
< 120 (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 171
%plicarea reglilor de la ttel
Re-ulile privitoare la tutela ,inorului care nu a +,plinit v5r(ta de 18 ani (e
aplic 3i +n ca)ul tutelei celui pu( (ub interdic*ie =udectorea(c2 +n ,(ura +n care
le-ea nu di(pune alt9el.
%R. 172
%ctele )nc:eiate de cel ps s" interdicie 3dectoreasc
%ctele =uridice +nc>eiate de per(oana pu( (ub interdic*ie =udectorea(c2 altele
dec5t cele prev)ute la art. 87 alin. 07&2 (unt anulabile2 c>iar dac la data +nc>eierii
lor acea(ta ar 9i avut di(cern,5nt.
%R. 177
7nlocirea ttoreli
01& utorele celui pu( (ub interdic*ie =udectorea(c e(te +n drept ( cear
+nlocuirea (a dup 7 ani de la nu,ire.
02& #entru ,otive te,einice tutorele poate cere +nlocuirea (a 3i +naintea
+,plinirii ter,enului de 7 ani.
%R. 178
!"ligaiile ttoreli
01& utorele e(te dator ( +n-ri=ea(c de cel pu( (ub interdic*ie =udectorea(c2
(pre a<i -rbi vindecarea 3i a<i +,bunt*i condi*iile de via*. 4n ace(t (cop2 (e vor
+ntrebuin*a veniturile 3i2 la nevoie2 toate bunurile celui pu( (ub interdic*ie
=udectorea(c.
02& !n(tan*a de tutel2 lu5nd avi)ul con(iliului de 9a,ilie 3i con(ult5nd un ,edic
de (pecialitate2 va >otr+2 *in5nd (ea,a de +,pre=urri2 dac cel pu( (ub interdic*ie
=udectorea(c va 9i +n-ri=it la locuin*a lui (au +ntr<o in(titu*ie (anitar.
07& C5nd cel pu( (ub interdic*ie =udectorea(c e(te c(torit2 va 9i a(cultat 3i
(o*ul ace(tuia.
%R. 17:
.i"eralitile pri&ite de descendenii interzisli 3dectoresc
'in bunurile celui pu( (ub interdic*ie =udectorea(c2 de(cenden*ii ace(tuia pot 9i
-rati9ica*i de ctre tutore2 cu avi)ul con(iliului de 9a,ilie 3i cu autori)area in(tan*ei
de tutel2 9r +n( ( (e poat da (cutire de raport.
%R. 17;
Minorl ps s" interdicie 3dectoreasc
01& $inorul care2 la data punerii (ub interdic*ie =udectorea(c2 (e a9la (ub
ocrotirea prin*ilor r,5ne (ub acea(t ocrotire p5n la data c5nd devine ,a=or2
9r a i (e nu,i un tutore. 'i(po)i*iile art. 178 (unt aplicabile 3i (itua*iei prev)ute
+n pre)entul alineat.
02& 'ac la data c5nd ,inorul devine ,a=or ace(ta (e a9l +nc (ub interdic*ie
=udectorea(c2 in(tan*a de tutel nu,e3te un tutore.
07& 4n ca)ul +n care2 la data punerii (ub interdic*ie =udectorea(c2 ,inorul (e a9la
(ub tutel2 in(tan*a de tutel va >otr+ dac 9o(tul tutore al ,inorului p(trea)
(arcina tutelei (au dac trebuie nu,it un nou tutore.
%R. 177
-idicarea interdiciei 3dectore#ti
01& 'ac au +ncetat cau)ele care au provocat interdic*ia2 in(tan*a =udectorea(c
va pronun*a ridicarea ei.
02& Cererea (e poate introduce de cel pu( (ub interdic*ie =udectorea(c2 de
tutore2 precu, 3i de per(oanele (au in(titu*iile prev)ute la art. 111.
07& Dotr5rea prin care (e pronun* ridicarea interdic*iei =udectore3ti +3i produce
e9ectele de la data c5nd a r,a( de9initiv.
08& Cu toate ace(tea2 +ncetarea dreptului de repre)entare al tutorelui nu va putea
9i opu( dec5t +n condi*iile prev)ute la art. 1;9 alin. 02&2 care (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
C%#!/L"L !?
$ratela
%R. 178
$azri de institire
4n a9ar de ca)urile prev)ute de le-e2 in(tan*a de tutel poate in(titui curatela:
a& dac2 din cau)a btr5ne*ii2 a bolii (au a unei in9ir,it*i 9i)ice2 o per(oan2 de3i
capabil2 nu poate2 per(onal2 ( +3i ad,ini(tre)e bunurile (au ( +3i apere intere(ele
+n condi*ii core(pun)toare 3i2 din ,otive te,einice2 nu +3i poate nu,i un
repre)entant (au un ad,ini(tratorC
b& dac2 din cau)a bolii (au din alte ,otive2 o per(oan2 de3i capabil2 nu poate2
nici per(onal2 nici prin repre)entant2 ( ia ,(urile nece(are +n ca)uri a cror
re)olvare nu (u9er a,5nareC
c& dac o per(oan2 9iind obli-at ( lip(ea(c vre,e +ndelun-at de la do,iciliu2
nu a l(at un ,andatar (au un ad,ini(trator -eneralC
d& dac o per(oan a di(prut 9r a e6i(ta in9or,a*ii de(pre ea 3i nu a l(at un
,andatar (au un ad,ini(trator -eneral.
%R. 179
$o&petena instanei de ttel
!n(tan*a de tutel co,petent e(te:
a& +n ca)ul prev)ut la art. 178 lit. a&2 in(tan*a de la do,iciliul per(oanei
repre)entateC
b& +n ca)ul prev)ut la art. 178 lit. b&2 9ie in(tan*a de la do,iciliul per(oanei
repre)entate2 9ie in(tan*a de la locul unde trebuie luate ,(urile ur-enteC
c& +n ca)urile prev)ute la art. 178 lit. c& (au d&2 in(tan*a de la ulti,ul do,iciliu
din *ar al celui lip( ori al celui di(prut.
%R. 180
1ersoana care poate ,i n&it crator
01& #oate 9i nu,it curator orice per(oan 9i)ic av5nd deplin capacitate de
e6erci*iu 3i care e(te +n ,(ur ( +ndeplinea(c acea(t (arcin.
02& C5nd cel intere(at a de(e,nat2 prin act unilateral (au prin contract de ,andat2
+nc>eiate +n 9or, autentic2 o per(oan care ( 9ie nu,it curator2 acea(ta va 9i
nu,it cu prioritate. Nu,irea poate 9i +nlturat nu,ai pentru ,otive te,einice2
di(po)i*iile art. 118 < 120 aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
%R. 181
(,ectele cratelei
4n ca)urile prev)ute la art. 1782 in(tituirea curatelei nu aduce nicio atin-ere
capacit*ii celui pe care curatorul +l repre)int.
%R. 182
1rocedra de institire
01& Curatela (e poate in(titui la cererea celui care ur,ea) a 9i repre)entat2 a
(o*ului (u2 a rudelor (au a celor prev)u*i la art. 111.
02& Curatela nu (e poate in(titui dec5t cu con(i,*,5ntul celui repre)entat2 +n
a9ar de ca)urile +n care con(i,*,5ntul nu poate 9i dat.
07& Nu,irea curatorului (e 9ace de in(tan*a de tutel2 cu acordul celui de(e,nat2
printr<o +nc>eiere care (e co,unic +n (cri( curatorului 3i (e a9i3ea) la (ediul
in(tan*ei de tutel2 precu, 3i la pri,ria de la do,iciliul celui repre)entat.
%R. 187
$onintl cratelei
01& 4n ca)urile +n care (e in(tituie curatela2 (e aplic re-ulile de la ,andat2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care2 la cererea per(oanei intere(ate ori din o9iciu2 in(tan*a de
tutel va >otr+ c (e i,pune +nve(tirea curatorului cu drepturile 3i obli-a*iile unui
ad,ini(trator +n(rcinat cu (i,pla ad,ini(trare a bunurilor altuia.
02& 'ac (unt aplicabile re-ulile de la ,andat2 in(tan*a de tutel poate (tabili
li,itele ,andatului 3i poate da in(truc*iuni curatorului2 +n locul celui repre)entat2
+n toate ca)urile +n care ace(ta din ur, nu e(te +n ,(ur ( o 9ac.
%R. 188
7nlocirea cratorli
01& Curatorul e(te +n drept ( cear +nlocuirea (a dup 7 ani de la nu,ire.
02& #entru ,otive te,einice curatorul poate cere +nlocuirea (a 3i +naintea
+,plinirii ter,enului de 7 ani.
%R. 18:
7ncetarea cratelei
'ac au +ncetat cau)ele care au provocat in(tituirea curatelei2 acea(ta va 9i
ridicat de in(tan*a de tutel la cererea curatorului2 a celui repre)entat (au a celor
prev)u*i la art. 111.
%R. 18;
Dispoziii speciale
'i(po)i*iile pre)entului capitol nu (e aplic 3i curatorului (pecial prev)ut la art.
1:02 1:9 3i 1;7. 4n ace(te din ur, ca)uri2 drepturile 3i obli-a*iile (tabilite de le-e
+n (arcina tutorelui (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 3i curatorului (pecial.
!L"L !?
1ersoana 3ridic
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 187
(le&entele constittive
/rice per(oan =uridic trebuie ( aib o or-ani)are de (ine (tttoare 3i un
patri,oniu propriu2 a9ectat reali)rii unui anu,it (cop licit 3i ,oral2 +n acord cu
intere(ul -eneral.
%R. 188
$alitatea de persoan 3ridic
1unt per(oane =uridice entit*ile prev)ute de le-e2 precu, 3i orice alte
or-ani)a*ii le-al +n9iin*ate care2 de3i nu (unt declarate de le-e per(oane =uridice2
+ndepline(c toate condi*iile prev)ute la art. 187.
%R. 189
$ategorii de persoane 3ridice
#er(oanele =uridice (unt de drept public (au de drept privat.
%R. 190
1ersoana 3ridic de drept privat
#er(oanele =uridice de drept privat (e pot con(titui2 +n ,od liber2 +n una dintre
9or,ele prev)ute de le-e.
%R. 191
1ersoana 3ridic de drept p"lic
01& #er(oanele =uridice de drept public (e +n9iin*ea) prin le-e.
02& #rin e6cep*ie de la di(po)i*iile alin. 01&2 +n ca)urile anu,e prev)ute de le-e2
per(oanele =uridice de drept public (e pot +n9iin*a prin acte ale autorit*ilor
ad,ini(tra*iei publice centrale (au locale ori prin alte ,oduri prev)ute de le-e.
%R. 192
-egi&l 3ridic aplica"il
#er(oanele =uridice le-al +n9iin*ate (e (upun di(po)i*iilor aplicabile cate-oriei din
care 9ac parte2 precu, 3i celor cuprin(e +n pre)entul cod2 dac prin le-e nu (e
prevede alt9el.
%R. 197
(,ectele personalitii 3ridice
01& #er(oana =uridic particip +n nu,e propriu la circuitul civil 3i r(punde
pentru obli-a*iile a(u,ate cu bunurile proprii2 a9ar de ca)ul +n care prin le-e (<ar
di(pune alt9el.
02& Ni,eni nu poate invoca +,potriva unei per(oane de bun<credin* calitatea
de (ubiect de drept a unei per(oane =uridice2 dac prin acea(ta (e ur,re3te
a(cunderea unei 9raude2 a unui abu) de drept (au a unei atin-eri adu(e ordinii
publice.
C%#!/L"L !!
7n,iinarea persoanei 3ridice
1ECB!"NE% 1
Dispoziii co&ne
%R. 198
Modrile de )n,iinare
01& #er(oana =uridic (e +n9iin*ea):
a& prin actul de +n9iin*are al or-anului co,petent2 +n ca)ul autorit*ilor 3i al
in(titu*iilor publice2 al unit*ilor ad,ini(trativ<teritoriale2 precu, 3i al operatorilor
econo,ici care (e con(tituie de ctre (tat (au de ctre unit*ile ad,ini(trativ<
teritoriale. 4n toate ca)urile2 actul de +n9iin*are trebuie ( prevad +n ,od e6pre(
dac autoritatea public (au in(titu*ia public e(te per(oan =uridicC
b& prin actul de +n9iin*are al celor care o con(tituie2 autori)at2 +n condi*iile le-iiC
c& +n orice alt ,od prev)ut de le-e.
02& 'ac prin le-e nu (e di(pune alt9el2 prin act de +n9iin*are (e +n*ele-e actul de
con(tituire a per(oanei =uridice 3i2 dup ca)2 (tatutul ace(teia.
%R. 19:
Drata persoanei 3ridice
#er(oana =uridic (e +n9iin*ea) pe durat nedeter,inat2 dac prin le-e2 actul de
con(tituire (au (tatut nu (e prevede alt9el.
1ECB!"NE% a 2<a
6litatea persoanei 3ridice
%R. 19;
$azele de nlitate
01& Nulitatea unei per(oane =uridice poate 9i con(tatat (au2 dup ca)2 declarat
de in(tan*a =udectorea(c nu,ai atunci c5nd:
a& lip(e3te actul de +n9iin*are (au nu a 9o(t +nc>eiat +n 9or,a autentic +n (itua*iile
anu,e prev)ute de le-eC
b& to*i 9ondatorii (au a(ocia*ii au 9o(t2 potrivit le-ii2 incapabili2 la data +n9iin*rii
per(oanei =uridiceC
c& obiectul de activitate e(te ilicit2 contrar ordinii publice ori bunelor ,oravuriC
d& lip(e3te autori)a*ia ad,ini(trativ nece(ar pentru +n9iin*area ace(teiaC
e& actul de +n9iin*are nu prevede denu,irea2 (ediul (au obiectul de activitateC
9& actul de +n9iin*are nu prevede aporturile 9ondatorilor (au ale a(ocia*ilor ori
capitalul (ocial (ub(cri( 3i vr(atC
-& (<au +nclcat di(po)i*iile le-ale privind patri,oniul ini*ial (au capitalul (ocial
,ini,2 (ub(cri( 3i vr(atC
>& nu (<a re(pectat nu,rul ,ini, de 9ondatori (au a(ocia*i prev)ut de le-eC
i& au 9o(t ne(ocotite alte di(po)i*ii le-ale i,perative prev)ute (ub (anc*iunea
nulit*ii actului de +n9iin*are a per(oanei =uridice.
02& Nere(pectarea di(po)i*iilor alin. 01& lit. a&2 c& < -& (e (anc*ionea) cu nulitatea
ab(olut.
%R. 197
%spectele speciale privind regi&l nlitii
01& Nulitatea relativ a per(oanei =uridice poate 9i invocat +n ter,en de un an de
la data +nre-i(trrii (au +n9iin*rii ace(teia2 dup ca).
02& Nulitatea ab(olut (au relativ a per(oanei =uridice (e acoper +n toate
ca)urile2 dac2 p5n la +nc>iderea de)baterilor +n 9a*a pri,ei in(tan*e de =udecat2
cau)a de nulitate a 9o(t +nlturat.
%R. 198
(,ectele nlitii
01& 'e la data la care >otr5rea =udectorea(c de con(tatare (au declarare a
nulit*ii a devenit de9initiv2 per(oana =uridic +ncetea) 9r e9ect retroactiv 3i
intr +n lic>idare.
02& #rin >otr5rea =udectorea(c de con(tatare (au declarare a nulit*ii (e
nu,e(c 3i lic>idatorii.
07& Dotr5rea =udectorea(c de9initiv (e co,unic2 din o9iciu2 (pre a 9i notat
+n toate re-i(trele publice +n care per(oana =uridic a 9o(t +nre-i(trat (au2 dup ca)2
,en*ionat.
08& 4n toate ca)urile2 9ondatorii (au a(ocia*ii r(pund2 +n condi*iile le-ii2 pentru
obli-a*iile per(oanei =uridice care (<au n(cut +n (arcina ace(teia de la data
+n9iin*rii ei 3i p5n la data notrii +n re-i(trele publice a >otr5rii =udectore3ti
prev)ute la alin. 07&.
%R. 199
-egi&l actelor 3ridice )nc:eiate c terii
01& Con(tatarea (au2 dup ca)2 declararea nulit*ii nu aduce atin-ere actelor
+nc>eiate anterior +n nu,ele per(oanei =uridice de ctre or-anele de ad,ini(trare2
direct (au prin repre)entare2 dup ca).
02& Nici per(oana =uridic 3i nici 9ondatorii (au a(ocia*ii nu pot opune ter*ilor
nulitatea ace(teia2 +n a9ar de ca)ul +n care (e dovede3te c ace3tia cuno3teau cau)a
de nulitate la ,o,entul +nc>eierii actului.
1ECB!"NE% a 7<a
7nregistrarea persoanei 3ridice
%R. 200
7nregistrarea persoanei 3ridice
01& #er(oanele =uridice (unt (upu(e +nre-i(trrii2 dac le-ile care le (unt
aplicabile prevd acea(t +nre-i(trare.
02& #rin +nre-i(trare (e +n*ele-e +n(crierea2 +n,atricularea (au2 dup ca)2 orice
alt 9or,alitate de publicitate prev)ut de le-e2 9cut +n (copul dob5ndirii
per(onalit*ii =uridice (au al lurii +n eviden* a per(oanelor =uridice le-al +n9iin*ate2
dup ca).
07& 4nre-i(trarea (e 9ace la cerere (au2 +n ca)urile anu,e prev)ute de le-e2 din
o9iciu.
%R. 201
!"ligaia de veri,icare a doc&entelor p"licate
#er(oana =uridic e(te obli-at ( veri9ice identitatea dintre te6tul actului
con(titutiv (au al (tatutului 3i te6tul depu( la re-i(trul public 3i cel aprut +ntr<o
publica*ie o9icial. 4n ca) de neconcordan*2 ter*ii pot opune per(oanei =uridice
oricare dintre ace(te te6te2 +n a9ar de ca)ul +n care (e 9ace dovada c ei cuno3teau
te6tul depu( la re-i(tru.
%R. 202
.ipsa )nregistrrii
01& 'ac +nre-i(trarea per(oanei =uridice are caracter con(titutiv2 per(oana
=uridic nu (e con(ider le-al +n9iin*at c5t ti,p +nre-i(trarea nu a 9o(t e9ectuat.
02& 'ac +n( +nre-i(trarea e(te cerut nu,ai pentru opo)abilitate 9a* de ter*i2
actele (au 9aptele =uridice 9cute +n nu,ele (au +n contul per(oanei =uridice2 pentru
care nu (<a e9ectuat publicitatea prev)ut +n ace(t (cop de le-e2 nu pot 9i opu(e
ter*ilor2 +n a9ar de ca)ul +n care (e 9ace dovada c ace3tia cuno3teau c publicitatea
nu a 9o(t +ndeplinit.
%R. 207
-spnderea pentr nee,ectarea ,or&alitilor de )nregistrare
Aondatorii2 repre)entan*ii per(oanei =uridice (upu(e +nre-i(trrii2 precu, 3i
pri,ii ,e,bri ai or-anelor de conducere2 de ad,ini(trare 3i de control ale ace(teia
r(pund neli,itat 3i (olidar pentru pre=udiciul cau)at prin ne+ndeplinirea
9or,alit*ilor de +nre-i(trare a per(oanei =uridice2 dac ace(te 9or,alit*i trebuiau
( 9ie cerute de ace(te per(oane.
%R. 208
7nregistrarea &odi,icrilor adse actli de )n,iinare
'i(po)i*iile art. 200 < 207 (unt aplicabile 3i +n ca)ul +nre-i(trrii ,odi9icrilor
adu(e actului de +n9iin*are a per(oanei =uridice2 reali)ate cu re(pectarea condi*iilor
prev)ute de le-e (au de actul de +n9iin*are a ace(teia2 dup ca).
C%#!/L"L !!!
$apacitatea civil a persoanei 3ridice
1ECB!"NE% 1
$apacitatea de ,olosin a persoanei 3ridice
%R. 20:
Data do"8ndirii capacitii de ,olosin
01& #er(oanele =uridice care (unt (upu(e +nre-i(trrii au capacitatea de a avea
drepturi 3i obli-a*ii de la data +nre-i(trrii lor.
02& Celelalte per(oane =uridice au capacitatea de a avea drepturi 3i obli-a*ii2 dup
ca)2 potrivit art. 1982 de la data actului de +n9iin*are2 de la data autori)rii
con(tituirii lor (au de la data +ndeplinirii oricrei alte cerin*e prev)ute de le-e.
07& Cu toate ace(tea2 per(oanele =uridice prev)ute la alin. 01& pot2 c>iar de la
data actului de +n9iin*are2 ( dob5ndea(c drepturi 3i ( +3i a(u,e obli-a*ii2 +n(
nu,ai +n ,(ura nece(ar pentru ca per(oana =uridic ( ia 9iin* +n ,od valabil.
08& Aondatorii2 a(ocia*ii2 repre)entan*ii 3i orice alte per(oane care au lucrat +n
nu,ele unei per(oane =uridice +n cur( de con(tituire r(pund neli,itat 3i (olidar
9a* de ter*i pentru actele =uridice +nc>eiate +n contul ace(teia cu +nclcarea
di(po)i*iilor alin. 07&2 +n a9ar de ca)ul +n care per(oana =uridic nou<creat2 dup
ce a dob5ndit per(onalitate =uridic2 le<a preluat a(upra (a. %ctele a(t9el preluate
(unt con(iderate a 9i ale per(oanei =uridice +nc de la data +nc>eierii lor 3i produc
e9ecte depline.
%R. 20;
$onintl capacitii de ,olosin
01& #er(oana =uridic poate avea orice drepturi 3i obli-a*ii civile2 a9ar de acelea
care2 prin natura lor (au potrivit le-ii2 nu pot apar*ine dec5t per(oanei 9i)ice.
02& #er(oanele =uridice 9r (cop lucrativ pot avea doar acele drepturi 3i obli-a*ii
civile care (unt nece(are pentru reali)area (copului (tabilit prin le-e2 actul de
con(tituire (au (tatut.
07& %ctul =uridic +nc>eiat cu +nclcarea di(po)i*iilor alin. 01& 3i 02& e(te lovit de
nulitate ab(olut.
%R. 207
Des,#rarea activitilor atorizate
01& 4n ca)ul activit*ilor care trebuie autori)ate de or-anele co,petente2 dreptul
de a de(93ura a(e,enea activit*i (e na3te nu,ai din ,o,entul ob*inerii
autori)a*iei re(pective2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
02& %ctele 3i opera*iunile (v5r3ite 9r autori)a*iile prev)ute de le-e (unt lovite
de nulitate ab(olut2 iar per(oanele care le<au 9cut r(pund neli,itat 3i (olidar
pentru toate pre=udiciile cau)ate2 independent de aplicarea altor (anc*iuni prev)ute
de le-e.
%R. 208
$apacitatea de a pri&i li"eraliti
#rin e6cep*ie de la prevederile art. 20: alin. 07& 3i dac prin le-e nu (e di(pune
alt9el2 orice per(oan =uridic poate pri,i liberalit*i +n condi*iile dreptului co,un2
de la data actului de +n9iin*are (au2 +n ca)ul 9unda*iilor te(ta,entare2 din ,o,entul
de(c>iderii ,o3tenirii te(tatorului2 c>iar 3i +n ca)ul +n care liberalit*ile nu (unt
nece(are pentru ca per(oana =uridic ( ia 9iin* +n ,od le-al.
1ECB!"NE% a 2<a
$apacitatea de e+ercii #i ,ncionarea persoanei 3ridice
<14 $apacitatea de e+ercii
%R. 209
Data do"8ndirii capacitii de e+ercii
01& #er(oana =uridic +3i e6ercit drepturile 3i +3i +ndepline3te obli-a*iile prin
or-anele (ale de ad,ini(trare2 de la data con(tituirii lor.
02& %u calitatea de or-ane de ad,ini(trare2 +n (en(ul alin. 01&2 per(oanele 9i)ice
(au per(oanele =uridice care2 prin le-e2 actul de con(tituire (au (tatut2 (unt
de(e,nate ( ac*ione)e2 +n raporturile cu ter*ii2 individual (au colectiv2 +n nu,ele 3i
pe (ea,a per(oanei =uridice.
07& Raporturile dintre per(oana =uridic 3i cei care alctuie(c or-anele (ale de
ad,ini(trare (unt (upu(e2 prin analo-ie2 re-ulilor ,andatului2 dac nu (<a prev)ut
alt9el prin le-e2 actul de con(tituire (au (tatut.
%R. 210
.ipsa organelor de ad&inistrare
01& #5n la data con(tituirii or-anelor de ad,ini(trare2 e6ercitarea drepturilor 3i
+ndeplinirea obli-a*iilor care prive(c per(oana =uridic (e 9ac de ctre 9ondatori ori
de ctre per(oanele 9i)ice (au per(oanele =uridice de(e,nate +n ace(t (cop.
02& %ctele =uridice +nc>eiate de ctre 9ondatori (au de ctre per(oanele de(e,nate
cu dep3irea puterilor con9erite potrivit le-ii2 actului de con(tituire ori (tatutului2
pentru +n9iin*area per(oanei =uridice2 precu, 3i actele +nc>eiate de alte per(oane
nede(e,nate obli- per(oana =uridic +n condi*iile -e(tiunii de a9aceri.
07& Cel care contractea) pentru per(oana =uridic r,5ne per(onal *inut 9a* de
ter*i dac acea(ta nu (e +n9iin*ea) ori dac nu +3i a(u, obli-a*ia contractat2 +n
a9ara ca)ului c5nd prin contract a 9o(t e6onerat de acea(t obli-a*ie.
%R. 211
Incapaciti #i inco&pati"iliti
01& Nu pot 9ace parte din or-anele de ad,ini(trare 3i de control ale per(oanei
=uridice incapabilii2 cei cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n(2 cei dec)u*i din dreptul
de a e6ercita o 9unc*ie +n cadrul ace(tor or-ane2 precu, 3i cei declara*i prin le-e
(au prin actul de con(tituire inco,patibili ( ocupe o a(t9el de 9unc*ie.
02& %ctele +nc>eiate cu +nclcarea di(po)i*iilor alin. 01& (unt anulabile. %ce(tea
nu pot 9i anulate pentru (i,plul 9apt c per(oanele care 9ac parte din ace(te or-ane
(unt incapabile ori inco,patibile2 dup ca)2 (au pentru c ace(tea au 9o(t nu,ite cu
+nclcarea di(po)i*iilor le-ale ori (tatutare2 dac nu (<a produ( o vt,are.
<24 9ncionarea persoanei 3ridice
%R. 212
%ctele e&ise de organele persoanei 3ridice
01& Dotr5rile 3i deci)iile luate de or-anele de conducere 3i ad,ini(trare +n
condi*iile le-ii2 actului de con(tituire (au (tatutului (unt obli-atorii c>iar pentru cei
care nu au luat parte la deliberare (au au votat +,potriv.
02& Aa* de ter*i >otr5rile 3i deci)iile luate +n condi*iile le-ii2 ale actului de
con(tituire (au ale (tatutului produc e9ecte nu,ai de la data publicrii lor2 +n
ca)urile 3i condi*iile prev)ute de le-e2 +n a9ar de ca)ul +n care (e 9ace dovada c
ace3tia le<au cuno(cut pe alt cale.
%R. 217
!"ligaiile &e&"rilor organelor de ad&inistrare
$e,brii or-anelor de ad,ini(trare ale unei per(oane =uridice trebuie (
ac*ione)e +n intere(ul ace(teia2 cu pruden*a 3i dili-en*a cerute unui bun proprietar.
%R. 218
5epararea patri&oniilor
01& $e,brii or-anelor de ad,ini(trare au obli-a*ia ( a(i-ure 3i ( ,en*in
(epara*ia dintre patri,oniul per(oanei =uridice 3i propriul lor patri,oniu.
02& Ei nu pot 9olo(i +n pro9itul ori +n intere(ul lor (au al unor ter*i2 dup ca)2
bunurile per(oanei =uridice ori in9or,a*iile pe care le ob*in +n virtutea 9unc*iei lor2
a9ar de ca)ul +n care ar 9i autori)a*i +n ace(t (cop de ctre cei care i<au nu,it.
%R. 21:
$ontrarietatea de interese
01& E(te anulabil actul =uridic +nc>eiat +n 9rauda intere(elor per(oanei =uridice de
un ,e,bru al or-anelor de ad,ini(trare2 dac ace(ta din ur,2 (o*ul2 a(cenden*ii
(au de(cenden*ii lui2 rudele +n linie colateral (au a9inii (i2 p5n la -radul al
patrulea inclu(iv2 aveau vreun intere( ( (e +nc>eie acel act 3i dac partea cealalt a
cuno(cut (au trebuia ( cunoa(c ace(t lucru.
02& %tunci c5nd cel care 9ace parte din or-anele de ad,ini(trare ale per(oanei
=uridice ori una dintre per(oanele prev)ute la alin. 01& are intere( +ntr<o proble,
(upu( >otr5rii ace(tor or-ane2 trebuie ( +n3tiin*e)e per(oana =uridic 3i ( nu ia
parte la nicio deliberare privitoare la acea(ta. 4n ca) contrar2 el r(punde pentru
daunele cau)ate per(oanei =uridice2 dac 9r votul lui nu (<ar 9i putut ob*ine
,a=oritatea cerut.
%R. 21;
6litatea actelor e&ise de organele persoanei 3ridice
01& Dotr5rile 3i deci)iile contrare le-ii2 actului de con(tituire ori (tatutului pot 9i
atacate +n =u(ti*ie de oricare dintre ,e,brii or-anelor de conducere (au de
ad,ini(trare care nu au participat la deliberare ori care au votat +,potriv 3i au
cerut ( (e in(ere)e acea(ta +n proce(ul<verbal de 3edin*2 +n ter,en de 1: )ile de la
data c5nd li (<a co,unicat copia de pe >otr5rea (au deci)ia re(pectiv ori de la
data c5nd a avut loc 3edin*a2 dup ca).
02& %d,ini(tratorii nu pot +n( ataca >otr5rea privitoare la revocarea lor din
9unc*ie. Ei au nu,ai dreptul de a 9i de(p-ubi*i2 dac revocarea a 9o(t ne=u(ti9icat
(au inte,pe(tiv 3i au (u9erit a(t9el un pre=udiciu.
07& Cererea de anulare (e (olu*ionea) +n ca,era de con(iliu de ctre in(tan*a
co,petent +n circu,(crip*ia creia per(oana =uridic +3i are (ediul2 +n
contradictoriu cu per(oana =uridic +n cau)2 repre)entat prin ad,ini(tratori.
Dotr5rea in(tan*ei e(te (upu( nu,ai apelului.
08& 'ac >otr5rea e(te atacat de to*i ad,ini(tratorii2 per(oana =uridic e(te
repre)entat +n =u(ti*ie de per(oana de(e,nat de pre3edintele in(tan*ei dintre
,e,brii per(oanei =uridice2 care va +ndeplini ,andatul cu care a 9o(t +n(rcinat
p5n c5nd or-anul de conducere co,petent2 convocat +n ace(t (cop2 va ale-e o alt
per(oan.
0:& Dotr5rea de9initiv de anulare va 9i ,en*ionat +n re-i(trul public +n care
e(te +nre-i(trat per(oana =uridic2 9iind opo)abil de la acea(t dat 9a* de orice
per(oan2 inclu(iv 9a* de ,e,brii acelei per(oane =uridice.
0;& 'ac (e invoc ,otive de nulitate ab(olut2 dreptul la ac*iunea +n con(tatarea
nulit*ii e(te i,pre(criptibil2 iar cererea poate 9i 9or,ulat de orice per(oan
intere(at. 'i(po)i*iile alin. 07& < 0:& r,5n aplicabile.
07& #revederile pre)entului articol (e aplic +n ,(ura +n care prin le-i (peciale
nu (e di(pune alt9el.
%R. 217
5spendarea actelor atacate
01& /dat cu intentarea ac*iunii +n anulare2 recla,antul poate cere in(tan*ei2 pe
cale de ordonan* pre3edin*ial2 (u(pendarea e6ecutrii actelor atacate.
02& #entru a +ncuviin*a (u(pendarea2 in(tan*a +l poate obli-a pe recla,ant (
depun o cau*iune2 +n condi*iile le-ii.
%R. 218
1articiparea la circitl civil
01& %ctele =uridice 9cute de or-anele de ad,ini(trare ale per(oanei =uridice2 +n
li,itele puterilor ce le<au 9o(t con9erite2 (unt actele per(oanei =uridice +n(e3i.
02& 4n raporturile cu ter*ii2 per(oana =uridic e(te an-a=at prin actele or-anelor
(ale2 c>iar dac ace(te acte dep3e(c puterea de repre)entare con9erit prin actul de
con(tituire (au (tatut2 +n a9ar de ca)ul +n care ea dovede3te c ter*ii o cuno3teau la
data +nc>eierii actului. 1i,pla publicare a actului de con(tituire (au a (tatutului
per(oanei =uridice nu con(tituie dovada cunoa3terii ace(tui 9apt.
07& Clau)ele (au di(po)i*iile actului de con(tituire ori ale (tatutului2 precu, 3i
>otr5rile or-anelor (tatutare ale per(oanei =uridice care li,itea) (au lr-e(c
puterile con9erite e6clu(iv de le-e ace(tor or-ane (unt con(iderate ne(cri(e2 c>iar
dac au 9o(t publicate.
%R. 219
-spnderea pentr ,apte 3ridice
01& Aaptele licite (au ilicite (v5r3ite de or-anele per(oanei =uridice obli- +n(3i
per(oana =uridic2 +n( nu,ai dac ele au le-tur cu atribu*iile (au cu (copul
9unc*iilor +ncredin*ate.
02& Aaptele ilicite atra- 3i r(punderea per(onal 3i (olidar a celor care le<au
(v5r3it2 at5t 9a* de per(oana =uridic2 c5t 3i 9a* de ter*i.
%R. 220
-spnderea &e&"rilor organelor persoanei 3ridice
01& %c*iunea +n r(pundere +,potriva ad,ini(tratorilor2 cen)orilor2 directorilor 3i
a altor per(oane care au ac*ionat +n calitate de ,e,bri ai or-anelor per(oanei
=uridice2 pentru pre=udiciile cau)ate per(oanei =uridice de ctre ace3tia prin
+nclcarea +ndatoririlor (tabilite +n (arcina lor2 apar*ine2 +n nu,ele per(oanei
=uridice2 or-anului de conducere co,petent2 care va decide cu ,a=oritatea cerut de
le-e2 iar +n lip(2 cu ,a=oritatea cerut de prevederile (tatutare.
02& Dotr5rea poate 9i luat c>iar dac proble,a r(punderii per(oanelor
prev)ute la alin. 01& nu 9i-urea) pe ordinea de )i.
07& /r-anul de conducere co,petent de(e,nea) cu aceea3i ,a=oritate per(oana
+n(rcinat ( e6ercite ac*iunea +n =u(ti*ie.
08& 'ac (<a >otr5t introducerea ac*iunii +n r(pundere +,potriva
ad,ini(tratorilor2 ,andatul ace(tora +ncetea) de drept 3i or-anul de conducere
co,petent va proceda la +nlocuirea lor.
0:& 4n ca)ul +n care ac*iunea (e introduce +,potriva directorilor an-a=a*i +n ba)a
unui alt contract dec5t a unui contract individual de ,unc2 ace3tia (unt (u(penda*i
de drept din 9unc*ie p5n la r,5nerea de9initiv a >otr5rii =udectore3ti.
<34 Dispoziii speciale
%R. 221
-spnderea persoanelor 3ridice de drept p"lic
'ac prin le-e nu (e di(pune alt9el2 per(oanele =uridice de drept public (unt
obli-ate pentru 9aptele licite (au ilicite ale or-anele lor2 +n acelea3i condi*ii ca
per(oanele =uridice de drept privat.
%R. 222
Independena patri&onial
#er(oana =uridic av5nd +n (ubordine o alt per(oan =uridic nu r(punde pentru
nee6ecutarea obli-a*iilor ace(teia din ur, 3i nici per(oana =uridic (ubordonat nu
r(punde pentru per(oana =uridic 9a* de care e(te (ubordonat2 dac prin le-e nu
(e di(pune alt9el.
%R. 227
5tatl #i nitile ad&inistrativ/teritoriale
01& 4n raporturile civile +n care (e pre)int ne,i=locit2 +n nu,e propriu2 ca titular
de drepturi 3i obli-a*ii2 (tatul particip prin $ini(terul Ainan*elor #ublice2 a9ar de
ca)ul +n care le-ea (tabile3te un alt or-an +n ace(t (en(.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor 3i unit*ilor
ad,ini(trativ<teritoriale care particip la raporturile civile +n nu,e propriu2 prin
or-anele prev)ute de le-e.
%R. 228
-spnderea civil a statli #i a nitilor ad&inistrativ/teritoriale
01& 'ac prin le-e nu (e di(pune alt9el2 (tatul nu r(punde dec5t +n ,od (ub(idiar
pentru obli-a*iile or-anelor2 autorit*ilor 3i in(titu*iilor publice care (unt per(oane
=uridice 3i niciuna dintre ace(te per(oane =uridice nu r(punde pentru obli-a*iile
(tatului.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor 3i unit*ilor
ad,ini(trativ<teritoriale care nu r(pund dec5t +n ,od (ub(idiar pentru obli-a*iile
or-anelor2 in(titu*iilor 3i (erviciilor publice din (ubordinea ace(tora atunci c5nd
ace(tea au per(onalitate =uridic.
C%#!/L"L !?
Identi,icarea persoanei 3ridice
%R. 22:
6aionalitatea persoanei 3ridice
1unt de na*ionalitate ro,5n toate per(oanele =uridice al cror (ediu2 potrivit
actului de con(tituire (au (tatutului2 e(te (tabilit +n Ro,5nia.
%R. 22;
Den&irea persoanei 3ridice
01& #er(oana =uridic poart denu,irea (tabilit2 +n condi*iile le-ii2 prin actul de
con(tituire (au prin (tatut.
02& /dat cu +nre-i(trarea per(oanei =uridice (e vor trece +n re-i(trul public
denu,irea ei 3i celelalte atribute de identi9icare.
%R. 227
5edil persoanei 3ridice
01& 1ediul per(oanei =uridice (e (tabile3te potrivit actului de con(tituire (au
(tatutului.
02& 4n 9unc*ie de obiectul de activitate2 per(oana =uridic poate avea ,ai ,ulte
(edii cu caracter (ecundar pentru (ucur(alele2 repre)entan*ele (ale teritoriale 3i
punctele de lucru. 'i(po)i*iile art. 97 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
%R. 228
5c:i&"area den&irii #i sedili
#er(oana =uridic poate ( +3i (c>i,be denu,irea (au (ediul2 +n condi*iile
prev)ute de le-e.
%R. 229
Dovada den&irii #i sedili
01& 4n raporturile cu ter*ii2 dovada denu,irii 3i a (ediului per(oanei =uridice (e
9ace cu ,en*iunile +n(cri(e +n re-i(trele de publicitate (au de eviden* prev)ute de
le-e pentru per(oana =uridic re(pectiv.
02& 4n lip(a ace(tor ,en*iuni2 (tabilirea (au (c>i,barea denu,irii 3i a (ediului nu
va putea 9i opu( altor per(oane.
%R. 270
%lte atri"te de identi,icare
4n 9unc*ie de (peci9icul obiectului de activitate2 per(oana =uridic ,ai poate avea
3i alte atribute de identi9icare2 cu, (unt nu,rul de +nre-i(trare +n re-i(trul
co,er*ului (au +ntr<un alt re-i(tru public2 codul unic de +nre-i(trare 3i alte ele,ente
de identi9icare2 +n condi*iile le-ii.
%R. 271
Menini o"ligatorii
oate docu,entele2 indi9erent de 9or,2 care e,an de la per(oana =uridic
trebuie ( cuprind denu,irea 3i (ediul2 precu, 3i alte atribute de identi9icare2 +n
ca)urile prev)ute de le-e2 (ub (anc*iunea pl*ii de daune<intere(e per(oanei
pre=udiciate.
C%#!/L"L ?
-eorganizarea persoanei 3ridice
%R. 272
6oine
Reor-ani)area per(oanei =uridice e(te opera*iunea =uridic +n care pot 9i
i,plicate una (au ,ai ,ulte per(oane =uridice 3i care are ca e9ecte +n9iin*area2
,odi9icarea ori +ncetarea ace(tora.
%R. 277
Modrile de reorganizare
01& Reor-ani)area per(oanei =uridice (e reali)ea) prin 9u)iune2 prin divi)are (au
prin tran(9or,are.
02& Reor-ani)area (e 9ace cu re(pectarea condi*iilor prev)ute pentru dob5ndirea
per(onalit*ii =uridice2 +n a9ar de ca)urile +n care prin le-e2 actul de con(tituire (au
(tatut (e di(pune alt9el.
%R. 278
9zinea
Au)iunea (e 9ace prin ab(orb*ia unei per(oane =uridice de ctre o alt per(oan
=uridic (au prin contopirea ,ai ,ultor per(oane =uridice pentru a alctui o
per(oan =uridic nou.
%R. 27:
(,ectele ,zinii
01& 4n ca)ul ab(orb*iei2 drepturile 3i obli-a*iile per(oanei =uridice ab(orbite (e
tran(9er +n patri,oniul per(oanei =uridice care o ab(oarbe.
02& 4n ca)ul contopirii per(oanelor =uridice2 drepturile 3i obli-a*iile ace(tora (e
tran(9er +n patri,oniul per(oanei =uridice nou<+n9iin*ate.
%R. 27;
Divizarea
01& 'ivi)area poate 9i total (au par*ial.
02& 'ivi)area total (e 9ace prin +,pr*irea +ntre-ului patri,oniu al unei
per(oane =uridice +ntre dou (au ,ai ,ulte per(oane =uridice care e6i(t de=a (au
care (e +n9iin*ea) prin divi)are.
07& 'ivi)area par*ial con(t +n de(prinderea unei pr*i din patri,oniul unei
per(oane =uridice2 care continu ( e6i(te2 3i +n tran(,iterea ace(tei pr*i ctre una
(au ,ai ,ulte per(oane =uridice care e6i(t (au care (e +n9iin*ea) +n ace(t ,od.
%R. 277
(,ectele divizrii
01& #atri,oniul per(oanei =uridice care a +ncetat de a avea 9iin* prin divi)are (e
+,parte +n ,od e-al +ntre per(oanele =uridice dob5nditoare2 dac prin actul ce a
di(pu( divi)area nu (<a (tabilit o alt propor*ie.
02& 4n ca)ul divi)rii par*iale2 c5nd o parte din patri,oniul unei per(oane =uridice
(e de(prinde 3i (e tran(,ite unei (in-ure per(oane =uridice de=a e6i(tente (au care
(e +n9iin*ea) +n ace(t ,od2 reducerea patri,oniului per(oanei =uridice divi)ate e(te
propor*ional cu partea tran(,i(.
07& 4n ca)ul +n care partea de(prin( (e tran(,ite ,ai ,ultor per(oane =uridice
de=a e6i(tente (au care (e +n9iin*ea) +n ace(t ,od2 +,pr*irea patri,oniului +ntre
per(oana =uridic 9a* de care (<a 9cut de(prinderea 3i per(oanele =uridice
dob5nditoare (e va 9ace potrivit di(po)i*iilor alin. 02&2 iar +ntre per(oanele =uridice
dob5nditoare2 +,pr*irea pr*ii de(prin(e (e va 9ace potrivit di(po)i*iilor alin. 01&2
ce (e vor aplica +n ,od core(pun)tor.
%R. 278
7ntinderea rspnderii )n caz de divizare
01& 4n ca)ul divi)rii2 9iecare dintre per(oanele =uridice dob5nditoare va
r(punde:
a& pentru obli-a*iile le-ate de bunurile care 9or,ea) obiectul drepturilor
dob5ndite (au p(trate inte-ralC
b& pentru celelalte obli-a*ii ale per(oanei =uridice divi)ate2 propor*ional cu
valoarea drepturilor dob5ndite (au p(trate2 (ocotit dup (cderea obli-a*iilor
prev)ute la lit. a&.
02& 'ac o per(oan =uridic +n9iin*at +n condi*iile art. 198 alin. 01& lit. a& e(te
(upu( divi)rii2 prin actul de reor-ani)are (e va putea (tabili 3i un alt ,od de
reparti)are a obli-a*iilor dec5t acela prev)ut +n pre)entul articol.
%R. 279
-epartizarea contractelor )n caz de divizare
4n ca) de divi)are2 contractele (e vor reparti)a2 cu re(pectarea di(po)i*iilor art.
20; alin. 02&2 art. 277 3i 2782 a(t9el +nc5t e6ecutarea 9iecruia dintre ele ( (e 9ac +n
+ntre-i,e de ctre o (in-ur per(oan =uridic dob5nditoare2 a9ar nu,ai dac
acea(ta nu e(te cu putin*.
%R. 280
7ncetarea nor contracte
01& 4n ca)ul contractelor +nc>eiate +n con(iderarea calit*ii per(oanei =uridice
(upu(e reor-ani)rii2 ace(tea nu +3i +ncetea) e9ectele2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
pr*ile au (tipulat e6pre( contrariul (au ,en*inerea ori reparti)area contractului e(te
condi*ionat de acordul pr*ii intere(ate.
02& 'ac ,en*inerea (au reparti)area contractului e(te condi*ionat de acordul
pr*ii intere(ate2 acea(ta va 9i noti9icat (au2 dup ca)2 +n3tiin*at prin (cri(oare
reco,andat2 cu con9ir,are de pri,ire2 pentru a<3i da ori nu con(i,*,5ntul +n
ter,en de 10 )ile lucrtoare de la co,unicarea noti9icrii (au +n3tiin*rii. Lip(a de
r(pun( +n ace(t ter,en ec>ivalea) cu re9u)ul de ,en*inere (au preluare a
contractului de ctre per(oana =uridic (ucce(oare.
%R. 281
*rans,or&area persoanei 3ridice
01& ran(9or,area per(oanei =uridice intervine +n ca)urile prev)ute de le-e2
atunci c5nd o per(oan =uridic +3i +ncetea) e6i(ten*a2 conco,itent cu +n9iin*area2
+n locul ei2 a unei alte per(oane =uridice.
02& 4n ca)ul tran(9or,rii2 drepturile 3i obli-a*iile per(oanei =uridice care 3i<a
+ncetat e6i(ten*a (e tran(9er +n patri,oniul per(oanei =uridice nou<+n9iin*ate2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care prin actul prin care (<a di(pu( tran(9or,area (e prevede
alt9el. 4n ace(te din ur, ca)uri2 di(po)i*iile art. 2792 280 3i 287 r,5n aplicabile.
%R. 282
Data trans&iterii dreptrilor #i o"ligaiilor
01& 4n ca)ul reor-ani)rii per(oanelor =uridice (upu(e +nre-i(trrii2 tran(,iterea
drepturilor 3i obli-a*iilor (e reali)ea) at5t +ntre pr*i2 c5t 3i 9a* de ter*i2 nu,ai prin
+nre-i(trarea opera*iunii 3i de la data ace(teia.
02& 4n ceea ce prive3te celelalte per(oane =uridice ne(upu(e +nre-i(trrii2
tran(,iterea drepturilor 3i obli-a*iilor2 +n ca)urile prev)ute la alin. 01&2 (e
reali)ea) at5t +ntre pr*i2 c5t 3i 9a* de ter*i2 nu,ai pe data aprobrii de ctre
or-anul co,petent a inventarului2 a bilan*ului contabil +ntoc,it +n vederea predrii<
pri,irii2 a eviden*ei 3i a reparti)rii tuturor contractelor +n cur( de e6ecutare2
precu, 3i a oricror alte a(e,enea acte prev)ute de le-e.
07& 4n ca)ul bunurilor i,obile care 9ac obiectul tran(,i(iunii2 dreptul de
proprietate 3i celelalte drepturi reale (e dob5nde(c nu,ai prin +n(crierea +n cartea
9unciar2 +n ba)a actului de reor-ani)are +nc>eiat +n 9or, autentic (au2 dup ca)2
a actului ad,ini(trativ prin care (<a di(pu( reor-ani)area2 +n a,bele (itua*ii +n(o*it2
dac e(te ca)ul2 de certi9icatul de +nre-i(trare a per(oanei =uridice nou<+n9iin*ate.
%R. 287
!poziii
01& %ctele prin care (<a >otr5t reor-ani)area pot 9i atacate2 dac prin le-e nu (e
di(pune alt9el2 prin opo)i*ie2 de ctre creditori 3i orice alte per(oane intere(ate2 +n
ter,en de 70 de )ile de la data c5nd au luat cuno3tin* de aprobarea reor-ani)rii2
dar nu ,ai t5r)iu de un an de la data publicrii ace(teia2 (au2 dup ca)2 de la data
aprobrii ace(teia de ctre or-anul co,petent2 potrivit le-ii.
02& /po)i*ia (u(pend e6ecutarea 9a* de oponen*i p5n la r,5nerea de9initiv a
>otr5rii =udectore3ti2 +n a9ar de ca)ul +n care per(oana =uridic debitoare 9ace
dovada e6ecutrii obli-a*iilor (au o9er -aran*ii acceptate de creditori ori +nc>eie
cu ace3tia un acord pentru plata datoriilor.
07& /po)i*ia (e =udec +n ca,era de con(iliu2 cu citarea pr*ilor2 de ctre in(tan*a
co,petent.
08& Dotr5rea pronun*at a(upra opo)i*iei e(te (upu( nu,ai apelului.
C%#!/L"L ?!
7ncetarea persoanei 3ridice
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 288
Modrile de )ncetare
#er(oana =uridic +ncetea)2 dup ca)2 prin con(tatarea ori declararea nulit*ii2
prin 9u)iune2 divi)are total2 tran(9or,are2 di)olvare (au de(9iin*are ori printr<un alt
,od prev)ut de actul con(titutiv (au de le-e.
1ECB!"NE% a 2<a
Dizolvarea persoanei 3ridice
%R. 28:
Dizolvarea persoanelor 3ridice de drept privat
#er(oanele =uridice de drept privat (e di)olv:
a& dac ter,enul pentru care au 9o(t con(tituite (<a +,plinitC
b& dac (copul a 9o(t reali)at ori nu ,ai poate 9i +ndeplinitC
c& dac (copul pe care +l ur,re(c (au ,i=loacele +ntrebuin*ate pentru reali)area
ace(tuia au devenit contrare le-ii (au ordinii publice ori dac ele ur,re(c un alt
(cop dec5t cel declaratC
d& prin >otr5rea or-anelor co,petente ale ace(toraC
e& prin orice alt ,od prev)ut de le-e2 actul de con(tituire (au (tatut.
%R. 28;
Dizolvarea persoanelor 3ridice de drept p"lic
#er(oanele =uridice de drept public (e di)olv nu,ai +n ca)urile 3i +n condi*iile
anu,e prev)ute de le-e.
%R. 287
!poziii
4n ca)ul +n care per(oana =uridic (e di)olv prin >otr5rea or-anului co,petent2
creditorii (au orice alte per(oane intere(ate pot 9ace opo)i*ie2 di(po)i*iile art. 287
aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
%R. 288
.ic:idarea
01& #rin e9ectul di)olvrii per(oana =uridic intr +n lic>idare +n vederea
valori9icrii activului 3i a pl*ii pa(ivului.
02& #er(oana =uridic +3i p(trea) capacitatea civil pentru opera*iunile nece(are
lic>idrii p5n la 9inali)area ace(teia.
07& 'ac +ncetarea per(oanei =uridice are loc prin 9u)iune2 tran(9or,are (au prin
divi)are total2 nu (e declan3ea) procedura lic>idrii.
%R. 289
Destinaia "nrilor r&ase dp lic:idare
01& /ricare ar 9i cau)ele di)olvrii2 bunurile per(oanei =uridice r,a(e dup
lic>idare vor pri,i de(tina*ia (tabilit +n actul de con(tituire (au (tatut ori de(tina*ia
(tabilit +n >otr5rea or-anului co,petent luat +nainte de di)olvare.
02& 4n lip(a unei a(e,enea prevederi +n actul de con(tituire (au (tatut ori +n lip(a
unei >otr5ri luate +n condi*iile alin. 01&2 precu, 3i +n ca)ul +n care prevederea (au
>otr5rea e(te contrar le-ii (au ordinii publice2 la propunerea lic>idatorului2
bunurile r,a(e dup lic>idare (e atribuie de in(tan*a co,petent2 prin >otr5re
(upu( nu,ai apelului2 unei per(oane =uridice cu (cop identic (au a(e,ntor2 dac
prin le-e nu (e prevede alt9el. %tunci c5nd e6i(t ,ai ,ulte a(t9el de per(oane
=uridice2 lic>idatorul propune cel pu*in 7 per(oane =uridice2 ca) +n care bunurile (e
atribuie prin tra-ere la (or*i.
07& 4n ca)ul +n care per(oana =uridic a 9o(t di)olvat pentru ,otivele prev)ute
la art. 28: lit. d&2 precu, 3i +n ca)ul +n care nicio per(oan =uridic nu e(te de acord
cu preluarea bunurilor r,a(e dup lic>idare +n condi*iile alin. 02&2 ace(tea vor
trece +n proprietatea co,unei2 ora3ului (au ,unicipiului +n a crui ra) teritorial
(e a9l bunurile.
08& 4n toate ca)urile2 tran(,iterea dreptului de proprietate a(upra bunurilor
r,a(e dup lic>idare are loc la data prelurii lor de ctre bene9iciari2 dac prin
le-e nu (e prevede alt9el. #roce(ul<verbal de predare<pri,ire 3i >otr5rea
=udectorea(c r,a( de9initiv2 +n ca)urile prev)ute la alin. 02& ori 07&2
con(tituie titlu de proprietate (au2 dup ca)2 pot (ervi drept te,ei =uridic pentru
intabularea +n cartea 9unciar. 4n ca)ul bunurilor i,obile2 di(po)i*iile art. 1.288 3i
cele +n ,aterie de carte 9unciar r,5n aplicabile.
1ECB!"NE% a 7<a
Dispoziii speciale
%R. 2:0
Des,iinarea nor persoane 3ridice
01& #er(oanele =uridice +n9iin*ate de ctre autorit*ile publice centrale (au locale2
ne(upu(e di)olvrii2 pot 9i de(9iin*ate prin >otr5rea or-anului care le<a +n9iin*at.
02& 4n ace(t ca)2 dac or-anul co,petent nu a di(pu( alt9el2 drepturile 3i
obli-a*iile per(oanei =uridice de(9iin*ate (e tran(9er per(oanei =uridice
dob5nditoare2 propor*ional cu valoarea bunurilor tran(,i(e ace(teia2 *in5ndu<(e
+n( (ea,a 3i de natura obli-a*iilor re(pective.
%R. 2:1
Data )ncetrii personalitii 3ridice
01& #er(oanele =uridice (upu(e +nre-i(trrii +ncetea) la data radierii din
re-i(trele +n care au 9o(t +n(cri(e.
02& Celelalte per(oane =uridice +ncetea) la data actului prin care (<a di(pu(
+ncetarea (au2 dup ca)2 la data +ndeplinirii oricrei alte cerin*e prev)ute de le-e.
!L"L ?
%prarea dreptrilor nepatri&oniale
%R. 2:2
!crotirea personalitii &ane
/rice per(oan 9i)ic are dreptul la ocrotirea valorilor intrin(eci 9iin*ei u,ane2
cu, (unt via*a2 (ntatea2 inte-ritatea 9i)ic 3i p(i>ic2 de,nitatea2 inti,itatea
vie*ii private2 libertatea de con3tiin*2 crea*ia 3tiin*i9ic2 arti(tic2 literar (au
te>nic.
%R. 2:7
Mi3loace de aprare
01& #er(oana 9i)ic ale crei drepturi nepatri,oniale au 9o(t +nclcate ori
a,enin*ate poate cere oric5nd in(tan*ei:
a& inter)icerea (v5r3irii 9aptei ilicite2 dac acea(ta e(te i,inentC
b& +ncetarea +nclcrii 3i inter)icerea pentru viitor2 dac acea(ta durea) +ncC
c& con(tatarea caracterului ilicit al 9aptei (v5r3ite2 dac tulburarea pe care a
produ(<o (ub)i(t.
02& #rin e6cep*ie de la prevederile alin. 01&2 +n ca)ul +nclcrii drepturilor
nepatri,oniale prin e6ercitarea dreptului la libera e6pri,are2 in(tan*a poate
di(pune nu,ai ,(urile prev)ute la alin. 01& lit. b& 3i c&.
07& otodat2 cel care a (u9erit o +nclcare a unor a(e,enea drepturi poate cere
in(tan*ei ( +l obli-e pe autorul 9aptei ( +ndeplinea(c orice ,(uri (ocotite
nece(are de ctre in(tan* (pre a a=un-e la re(tabilirea dreptului atin(2 cu, (unt:
a& obli-area autorului2 pe c>eltuiala (a2 la publicarea >otr5rii de conda,nareC
b& orice alte ,(uri nece(are pentru +ncetarea 9aptei ilicite (au pentru repararea
pre=udiciului cau)at.
08& 'e a(e,enea2 per(oana pre=udiciat poate cere de(p-ubiri (au2 dup ca)2 o
repara*ie patri,onial pentru pre=udiciul2 c>iar nepatri,onial2 ce i<a 9o(t cau)at2
dac vt,area e(te i,putabil autorului 9aptei pre=udiciabile. 4n ace(te ca)uri2
dreptul la ac*iune e(te (upu( pre(crip*iei e6tinctive.
%R. 2:8
%prarea dreptli la n&e
01& Cel al crui nu,e e(te conte(tat poate ( cear in(tan*ei =udectore3ti
recunoa3terea dreptului (u la acel nu,e.
02& 'e a(e,enea2 cel care e(te le)at prin u)urparea2 +n tot (au +n parte2 a nu,elui
(u poate ( cear oric5nd in(tan*ei =udectore3ti ( di(pun +ncetarea ace(tei
atin-eri nele-iti,e.
07& 'i(po)i*iile pre)entului articol (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 3i aprrii
dreptului la p(eudoni,2 ale( +n condi*iile le-ii.
%R. 2::
Msri provizorii
01& 'ac per(oana care (e con(ider le)at 9ace dovada credibil c drepturile
(ale nepatri,oniale 9ac obiectul unei ac*iuni ilicite2 actuale (au i,inente 3i c
acea(t ac*iune ri(c ( +i cau)e)e un pre=udiciu -reu de reparat2 poate ( cear
in(tan*ei =udectore3ti luarea unor ,(uri provi)orii.
02& !n(tan*a =udectorea(c poate ( di(pun +n (pecial:
a& inter)icerea +nclcrii (au +ncetarea ei provi)orieC
b& luarea ,(urilor nece(are pentru a a(i-ura con(ervarea probelor.
07& 4n ca)ul pre=udiciilor adu(e prin ,i=loacele pre(ei (cri(e (au audiovi)uale2
in(tan*a =udectorea(c nu poate ( di(pun +ncetarea2 cu titlu provi)oriu2 a ac*iunii
pre=udiciabile dec5t dac pre=udiciile cau)ate recla,antului (unt -rave2 dac
ac*iunea nu e(te +n ,od evident =u(ti9icat2 potrivit art. 7:2 3i dac ,(ura luat de
in(tan* nu apare ca 9iind di(propor*ionat +n raport cu pre=udiciile cau)ate.
'i(po)i*iile art. 2:7 alin. 02& r,5n aplicabile.
08& !n(tan*a (olu*ionea) cererea potrivit di(po)i*iilor privitoare la ordonan*a
pre3edin*ial2 care (e aplic +n ,od core(pun)tor. 4n ca)ul +n care cererea e(te
9or,ulat +nainte de introducerea ac*iunii de 9ond2 prin >otr5rea prin care (<a
di(pu( ,(ura provi)orie (e va 9i6a 3i ter,enul +n care ac*iunea +n 9ond trebuie (
9ie introdu(2 (ub (anc*iunea +ncetrii de drept a acelei ,(uri. 'i(po)i*iile alin. 0;&
(unt aplicabile.
0:& 'ac ,(urile luate (unt de natur ( produc un pre=udiciu pr*ii adver(e2
in(tan*a +l poate obli-a pe recla,ant ( dea o cau*iune +n cuantu,ul 9i6at de
acea(ta2 (ub (anc*iunea +ncetrii de drept a ,(urii di(pu(e.
0;& $(urile luate potrivit pre)entului articol anterior introducerii ac*iunii +n
=u(ti*ie pentru aprarea dreptului nepatri,onial +nclcat +ncetea) de drept2 dac
recla,antul nu a (e(i)at in(tan*a +n ter,enul 9i6at de acea(ta2 dar nu ,ai t5r)iu de
70 de )ile de la luarea ace(tora.
07& Recla,antul e(te *inut ( repare2 la cererea pr*ii intere(ate2 pre=udiciul
cau)at prin ,(urile provi)orii luate2 dac ac*iunea de 9ond e(te re(pin( ca
ne+nte,eiat. Cu toate ace(tea2 dac recla,antul nu a 9o(t +n culp ori a avut o
culp u3oar2 in(tan*a2 +n raport cu circu,(tan*ele concrete2 poate 9ie ( re9u)e
obli-area (a la de(p-ubirile cerute de partea adver(2 9ie ( di(pun reducerea
ace(tora.
08& 'ac partea adver( nu (olicit daune<intere(e2 in(tan*a va di(pune eliberarea
cau*iunii2 la cererea recla,antului2 prin >otr5re dat cu citarea pr*ilor. Cererea (e
=udec potrivit di(po)i*iilor privitoare la ordonan*a pre3edin*ial2 care (e aplic +n
,od core(pun)tor. 4n ca)ul +n care p5r5tul (e opune la eliberarea cau*iunii2
in(tan*a va 9i6a un ter,en +n vederea introducerii ac*iunii de 9ond2 care nu poate 9i
,ai lun- de 70 de )ile de la data pronun*rii >otr5rii2 (ub (anc*iunea +ncetrii de
drept a ,(urii de indi(ponibili)are a (u,ei depu(e cu titlu de cau*iune.
%R. 2:;
Decesl titlarli dreptli nepatri&onial
01& %c*iunea pentru re(tabilirea dreptului nepatri,onial +nclcat poate 9i
continuat (au pornit2 dup ,oartea per(oanei vt,ate2 de ctre (o*ul
(upravie*uitor2 de oricare dintre rudele +n linie dreapt ale per(oanei decedate2
precu, 3i de oricare dintre rudele (ale colaterale p5n la -radul al patrulea inclu(iv.
02& %c*iunea pentru re(tabilirea inte-rit*ii ,e,oriei unei per(oane decedate
poate 9i pornit de cei prev)u*i la alin. 01&.
%R. 2:7
%prarea dreptrilor nepatri&oniale ale persoanei 3ridice
'i(po)i*iile pre)entului titlu (e aplic prin a(e,nare 3i drepturilor
nepatri,oniale ale per(oanelor =uridice.
C%RE% a !!<a
Despre ,a&ilie*)
*& 'i(po)i*iile tran)itorii 3i de punere +n aplicare a cr*ii a !!<a (unt cuprin(e +n
art. 28 < :1 din Le-ea nr. 71.2011.
!L"L !
Dispoziii generale
%R. 2:8
9a&ilia
01& Aa,ilia (e +nte,eia) pe c(toria liber con(i,*it +ntre (o*i2 pe e-alitatea
ace(tora2 precu, 3i pe dreptul 3i +ndatorirea prin*ilor de a a(i-ura cre3terea 3i
educarea copiilor lor.
02& Aa,ilia are dreptul la ocrotire din partea (ociet*ii 3i a (tatului.
07& 1tatul e(te obli-at ( (pri=ine2 prin ,(uri econo,ice 3i (ociale2 +nc>eierea
c(toriei2 precu, 3i de)voltarea 3i con(olidarea 9a,iliei.
08& 4n (en(ul pre)entului cod2 prin (o*i (e +n*ele-e brbatul 3i 9e,eia uni*i prin
c(torie.
%R. 2:9
$storia
01& C(toria e(te uniunea liber con(i,*it +ntre un brbat 3i o 9e,eie2 +nc>eiat
+n condi*iile le-ii.
02& @rbatul 3i 9e,eia au dreptul de a (e c(tori +n (copul de a +nte,eia o
9a,ilie.
07& Celebrarea reli-ioa( a c(toriei poate 9i 9cut nu,ai dup +nc>eierea
c(toriei civile.
08& Condi*iile de +nc>eiere 3i cau)ele de nulitate ale c(toriei (e (tabile(c prin
pre)entul cod.
0:& C(toria +ncetea) prin dece(ul (au prin declararea =udectorea(c a ,or*ii
unuia dintre (o*i.
0;& C(toria poate 9i de(9cut prin divor*2 +n condi*iile le-ii.
%R. 2;0
(galitatea )n dreptri a copiilor
Copiii din a9ara c(toriei (unt e-ali +n 9a*a le-ii cu cei din c(torie2 precu, 3i
cu cei adopta*i.
%R. 2;1
7ndatorirea prinilor
#rin*ii (unt cei care au2 +n pri,ul r5nd2 +ndatorirea de cre3tere 3i educare a
copiilor lor ,inori.
%R. 2;2
-elaiile dintre prini #i copii
01& Copilul nu poate 9i (eparat de prin*ii (i 9r +ncuviin*area ace(tora2 cu
e6cep*ia ca)urilor prev)ute de le-e.
02& Copilul care nu locuie3te la prin*ii (i (au2 dup ca)2 la unul dintre ei are
dreptul de a avea le-turi per(onale cu ace3tia. E6erci*iul ace(tui drept nu poate 9i
li,itat dec5t +n condi*iile prev)ute de le-e2 pentru ,otive te,einice2 lu5nd +n
con(iderare intere(ul (uperior al copilului.
%R. 2;7
1rincipil interesli sperior al copilli
01& /rice ,(ur privitoare la copil2 indi9erent de autorul ei2 trebuie ( 9ie luat
cu re(pectarea intere(ului (uperior al copilului.
02& #entru re)olvarea cererilor care (e re9er la copii2 autorit*ile co,petente
(unt datoare ( dea toate +ndru,rile nece(are pentru ca pr*ile ( recur- la
,etodele de (olu*ionare a con9lictelor pe cale a,iabil.
07& #rocedurile re9eritoare la rela*iile dintre prin*i 3i copii trebuie ( -arante)e
c dorin*ele 3i intere(ele prin*ilor re9eritoare la copii pot 9i adu(e la cuno3tin*a
autorit*ilor 3i c ace(tea *in cont de ele +n >otr5rile pe care le iau.
08& #rocedurile privitoare la copii trebuie ( (e de(93oare +ntr<un ti,p re)onabil2
a(t9el +nc5t intere(ul (uperior al copilului 3i rela*iile de 9a,ilie ( nu 9ie a9ectate.
0:& 4n (en(ul prevederilor le-ale privind protec*ia copilului2 prin copil (e +n*ele-e
per(oana care nu a +,plinit v5r(ta de 18 ani 3i nici nu a dob5ndit capacitatea
deplin de e6erci*iu2 potrivit le-ii.
%R. 2;8
%scltarea copilli
01& 4n procedurile ad,ini(trative (au =udiciare care +l prive(c2 a(cultarea
copilului care a +,plinit v5r(ta de 10 ani e(te obli-atorie. Cu toate ace(tea2 poate 9i
a(cultat 3i copilul care nu a +,plinit v5r(ta de 10 ani2 dac autoritatea co,petent
con(ider c ace(t lucru e(te nece(ar pentru (olu*ionarea cau)ei.
02& 'reptul de a 9i a(cultat pre(upune po(ibilitatea copilului de a cere 3i a pri,i
orice in9or,a*ie2 potrivit cu v5r(ta (a2 de a<3i e6pri,a opinia 3i de a 9i in9or,at
a(upra con(ecin*elor pe care le poate avea acea(ta2 dac e(te re(pectat2 precu, 3i
a(upra con(ecin*elor oricrei deci)ii care +l prive3te.
07& /rice copil poate cere ( 9ie a(cultat2 potrivit prevederilor alin. 01& 3i 02&.
Re(pin-erea cererii de ctre autoritatea co,petent trebuie ,otivat.
08& /piniile copilului a(cultat vor 9i luate +n con(iderare +n raport cu v5r(ta 3i cu
-radul (u de ,aturitate.
0:& 'i(po)i*iile le-ale (peciale privind con(i,*,5ntul (au pre)en*a copilului2 +n
procedurile care +l prive(c2 precu, 3i prevederile re9eritoare la de(e,narea de ctre
in(tan* a unui repre)entant +n ca) de con9lict de intere(e r,5n aplicabile.
%R. 2;:
Instana co&petent
oate ,(urile date prin pre)enta carte +n co,peten*a in(tan*ei =udectore3ti2
toate liti-iile privind aplicarea di(po)i*iilor pre)entei cr*i2 precu, 3i ,(urile de
ocrotire a copilului prev)ute +n le-i (peciale (unt de co,peten*a in(tan*ei de
tutel. 'i(po)i*iile art. 107 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
!L"L !!
$storia
C%#!/L"L !
.ogodna
%R. 2;;
7nc:eierea logodnei
01& Lo-odna e(te pro,i(iunea reciproc de a +nc>eia c(toria.
02& 'i(po)i*iile privind condi*iile de 9ond pentru +nc>eierea c(toriei (unt
aplicabile +n ,od core(pun)tor2 cu e6cep*ia avi)ului ,edical 3i a autori)rii
in(tan*ei de tutel.
07& 4nc>eierea lo-odnei nu e(te (upu( niciunei 9or,alit*i 3i poate 9i dovedit cu
orice ,i=loc de prob.
08& 4nc>eierea c(toriei nu e(te condi*ionat de +nc>eierea lo-odnei.
0:& Lo-odna (e poate +nc>eia doar +ntre brbat 3i 9e,eie.
%R. 2;7
-perea logodnei
01& Lo-odnicul care rupe lo-odna nu poate 9i con(tr5n( ( +nc>eie c(toria.
02& Clau)a penal (tipulat pentru ruperea lo-odnei e(te con(iderat ne(cri(.
07& Ruperea lo-odnei nu e(te (upu( niciunei 9or,alit*i 3i poate 9i dovedit cu
orice ,i=loc de prob.
%R. 2;8
-estitirea darrilor
01& 4n ca)ul ruperii lo-odnei2 (unt (upu(e re(tituirii darurile pe care lo-odnicii le<
au pri,it +n con(iderarea lo-odnei (au2 pe durata ace(teia2 +n vederea c(toriei2 cu
e6cep*ia darurilor obi3nuite.
02& 'arurile (e re(tituie +n natur (au2 dac acea(ta nu ,ai e(te cu putin*2 +n
,(ura +,bo-*irii.
07& /bli-a*ia de re(tituire nu e6i(t dac lo-odna a +ncetat prin ,oartea unuia
dintre lo-odnici.
%R. 2;9
-spnderea pentr rperea logodnei
01& #artea care rupe lo-odna +n ,od abu)iv poate 9i obli-at la de(p-ubiri
pentru c>eltuielile 9cute (au contractate +n vederea c(toriei2 +n ,(ura +n care au
9o(t potrivite cu +,pre=urrile2 precu, 3i pentru orice alte pre=udicii cau)ate.
02& #artea care2 +n ,od culpabil2 l<a deter,inat pe cellalt ( rup lo-odna poate
9i obli-at la de(p-ubiri +n condi*iile alin. 01&.
%R. 270
*er&enl de prescripie
'reptul la ac*iune +nte,eiat pe di(po)i*iile art. 2;8 3i 2;9 (e pre(crie +ntr<un an
de la ruperea lo-odnei.
C%#!/L"L !!
7nc:eierea cstoriei
1ECB!"NE% 1
$ondiiile de ,ond pentr )nc:eierea cstoriei
%R. 271
$onsi&&8ntl la cstorie
C(toria (e +nc>eie +ntre brbat 3i 9e,eie prin con(i,*,5ntul per(onal 3i liber
al ace(tora.
%R. 272
08rsta &atri&onial
01& C(toria (e poate +nc>eia dac viitorii (o*i au +,plinit v5r(ta de 18 ani.
02& #entru ,otive te,einice2 ,inorul care a +,plinit v5r(ta de 1; ani (e poate
c(tori +n te,eiul unui avi) ,edical2 cu +ncuviin*area prin*ilor (i (au2 dup ca)2
a tutorelui 3i cu autori)area in(tan*ei de tutel +n a crei circu,(crip*ie ,inorul +3i
are do,iciliul. 4n ca)ul +n care unul dintre prin*i re9u) ( +ncuviin*e)e c(toria2
in(tan*a de tutel >otr3te 3i a(upra ace(tei diver-en*e2 av5nd +n vedere intere(ul
(uperior al copilului.
07& 'ac unul dintre prin*i e(te decedat (au (e a9l +n i,po(ibilitate de a<3i
,ani9e(ta voin*a2 +ncuviin*area celuilalt printe e(te (u9icient.
08& 'e a(e,enea2 +n condi*iile art. 7982 e(te (u9icient +ncuviin*area printelui
care e6ercit autoritatea printea(c.
0:& 'ac nu e6i(t nici prin*i2 nici tutore care ( poat +ncuviin*a c(toria2 e(te
nece(ar +ncuviin*area per(oanei (au a autorit*ii care a 9o(t abilitat ( e6ercite
drepturile printe3ti.
%R. 277
Biga&ia
E(te inter)i( +nc>eierea unei noi c(torii de ctre per(oana care e(te c(torit.
%R. 278
Interzicerea cstoriei )ntre rde
01& E(te inter)i( +nc>eierea c(toriei +ntre rudele +n linie dreapt2 precu, 3i
+ntre cele +n linie colateral p5n la al patrulea -rad inclu(iv.
02& #entru ,otive te,einice2 c(toria +ntre rudele +n linie colateral de -radul al
patrulea poate 9i autori)at de in(tan*a de tutel +n a crei circu,(crip*ie +3i are
do,iciliul cel care cere +ncuviin*area. !n(tan*a (e va putea pronun*a pe ba)a unui
avi) ,edical (pecial dat +n ace(t (en(.
07& 4n ca)ul adop*iei2 di(po)i*iile alin. 01& 3i 02& (unt aplicabile at5t +ntre cei care
au devenit rude prin adop*ie2 c5t 3i +ntre cei a cror rudenie 9irea(c a +ncetat prin
e9ectul adop*iei.
%R. 27:
Interzicerea cstoriei )ntre ttore #i persoana &inor
C(toria e(te oprit +ntre tutore 3i per(oana ,inor care (e a9l (ub tutela (a.
%R. 27;
%lienaia #i de"ilitatea &intal
E(te inter)i( ( (e c(torea(c alienatul ,intal 3i debilul ,intal.
%R. 277
Interzicerea sa ec:ivalarea nor ,or&e de convieire c cstoria
01& E(te inter)i( c(toria dintre per(oane de acela3i (e6.
02& C(toriile dintre per(oane de acela3i (e6 +nc>eiate (au contractate +n
(trintate 9ie de cet*eni ro,5ni2 9ie de cet*eni (trini nu (unt recuno(cute +n
Ro,5nia.
07& #arteneriatele civile dintre per(oane de (e6 opu( (au de acela3i (e6 +nc>eiate
(au contractate +n (trintate 9ie de cet*eni ro,5ni2 9ie de cet*eni (trini nu (unt
recuno(cute +n Ro,5nia.
08& 'i(po)i*iile le-ale privind libera circula*ie pe teritoriul Ro,5niei a
cet*enilor (tatelor ,e,bre ale "niunii Europene 3i 1pa*iului Econo,ic European
r,5n aplicabile.
1ECB!"NE% a 2<a
9or&alitile pentr )nc:eierea cstoriei
%R. 278
$o&nicarea strii de sntate
C(toria nu (e +nc>eie dac viitorii (o*i nu declar c 3i<au co,unicat reciproc
(tarea (nt*ii lor. 'i(po)i*iile le-ale prin care e(te oprit c(toria celor care
(u9er de anu,ite boli r,5n aplicabile.
%R. 279
.ocl )nc:eierii cstoriei
01& C(toria (e celebrea) de ctre o9i*erul de (tare civil2 la (ediul pri,riei.
02& #rin e6cep*ie2 c(toria (e poate celebra2 cu aprobarea pri,arului2 de ctre un
o9i*er de (tare civil de la o alt pri,rie dec5t cea +n a crei ra) teritorial
do,icilia) (au +3i au re3edin*a viitorii (o*i2 cu obli-ativitatea +n3tiin*rii pri,riei
de do,iciliu (au de re3edin* a viitorilor (o*i2 +n vederea publicrii.
%R. 280
Declaraia de cstorie
01& Cei care vor ( (e c(torea(c vor 9ace per(onal declara*ia de c(torie2
potrivit le-ii2 la pri,ria unde ur,ea) a (e +nc>eia c(toria.
02& 4n ca)urile prev)ute de le-e2 declara*ia de c(torie (e poate 9ace 3i +n a9ara
(ediului pri,riei.
07& %tunci c5nd viitorul (o* e(te ,inor2 prin*ii (au2 dup ca)2 tutorele vor 9ace
per(onal o declara*ie prin care +ncuviin*ea) +nc>eierea c(toriei. 'i(po)i*iile art.
272 alin. 0:& r,5n aplicabile.
08& 'ac unul dintre viitorii (o*i2 prin*ii (au tutorele nu (e a9l +n localitatea
unde ur,ea) a (e +nc>eia c(toria2 ei pot 9ace declara*ia la pri,ria +n a crei
ra) teritorial +3i au do,iciliul (au re3edin*a2 care o tran(,ite2 +n ter,en de 88 de
ore2 la pri,ria unde ur,ea) a (e +nc>eia c(toria.
%R. 281
$onintl declaraiei de cstorie
01& 4n declara*ia de c(torie2 viitorii (o*i vor arta c nu e6i(t niciun
i,pedi,ent le-al la c(torie 3i vor ,en*iona nu,ele de 9a,ilie pe care +l vor
purta +n ti,pul c(toriei2 precu, 3i re-i,ul ,atri,onial ale(.
02& /dat cu declara*ia de c(torie2 ei vor pre)enta dove)ile cerute de le-e
pentru +nc>eierea c(toriei.
%R. 282
%legerea n&eli de ,a&ilie
?iitorii (o*i pot conveni ( +3i p(tre)e nu,ele dinaintea c(toriei2 ( ia nu,ele
oricruia dintre ei (au nu,ele lor reunite. 'e a(e,enea2 un (o* poate ( +3i p(tre)e
nu,ele de dinaintea c(toriei2 iar cellalt ( poarte nu,ele lor reunite.
%R. 287
1"licitatea declaraiei de cstorie
01& 4n aceea3i )i cu pri,irea declara*iei de c(torie2 o9i*erul de (tare civil
di(pune publicarea ace(teia2 prin a9i3area +n e6tra(2 +ntr<un loc (pecial a,ena=at la
(ediul pri,riei 3i pe pa-ina de internet a ace(teia unde ur,ea) ( (e +nc>eie
c(toria 3i2 dup ca)2 la (ediul pri,riei unde cellalt (o* +3i are do,iciliul (au
re3edin*a.
02& E6tra(ul din declara*ia de c(torie cuprinde2 +n ,od obli-atoriu: data
a9i3rii2 datele de (tare civil ale viitorilor (o*i 3i2 dup ca)2 +ncuviin*area prin*ilor
(au a tutorelui2 precu, 3i +n3tiin*area c orice per(oan poate 9ace opo)i*ie la
c(torie2 +n ter,en de 10 )ile de la data a9i3rii.
07& C(toria (e +nc>eie dup 10 )ile de la a9i3area declara*iei de c(torie2
ter,en +n care (e cuprind at5t data a9i3rii2 c5t 3i data +nc>eierii c(toriei.
08& #ri,arul ,unicipiului2 al (ectorului ,unicipiului @ucure3ti2 al ora3ului (au al
co,unei unde ur,ea) a (e +nc>eia c(toria poate ( +ncuviin*e)e2 pentru ,otive
te,einice2 +nc>eierea c(toriei +nainte de +,plinirea ter,enului prev)ut la alin.
07&.
%R. 288
-e)nnoirea declaraiei de cstorie
4n ca)ul +n care c(toria nu (<a +nc>eiat +n ter,en de 70 de )ile de la data
a9i3rii declara*iei de c(torie (au dac viitorii (o*i dore(c ( ,odi9ice declara*ia
ini*ial2 trebuie ( (e 9ac o nou declara*ie de c(torie 3i ( (e di(pun publicarea
ace(teia.
%R. 28:
!poziia la cstorie
01& /rice per(oan poate 9ace opo)i*ie la c(torie2 dac e6i(t un i,pedi,ent
le-al (au dac alte cerin*e ale le-ii nu (unt +ndeplinite.
02& /po)i*ia la c(torie (e 9ace nu,ai +n (cri(2 cu artarea dove)ilor pe care (e
+nte,eia).
%R. 28;
-e,zl cele"rrii cstoriei
/9i*erul de (tare civil re9u) ( celebre)e c(toria dac2 pe ba)a veri9icrilor
pe care e(te obli-at ( le e9ectue)e2 a opo)i*iilor pri,ite (au a in9or,a*iilor pe care
le de*ine2 +n ,(ura +n care ace(tea din ur, (unt notorii2 con(tat c nu (unt
+ndeplinite condi*iile prev)ute de le-e.
%R. 287
$ele"rarea cstoriei
01& ?iitorii (o*i (unt obli-a*i ( (e pre)inte +,preun la (ediul pri,riei2 pentru
a<3i da con(i,*,5ntul la c(torie +n ,od public2 +n pre)en*a a 2 ,artori2 +n 9a*a
o9i*erului de (tare civil.
02& Cu toate ace(tea2 +n ca)urile prev)ute de le-e2 o9i*erul de (tare civil poate
celebra c(toria 3i +n a9ara (ediului (erviciului public co,unitar local de eviden*
a per(oanelor2 cu re(pectarea celorlalte condi*ii ,en*ionate la alin. 01&.
07& #er(oanele care apar*in ,inorit*ilor na*ionale pot (olicita celebrarea
c(toriei +n li,ba lor ,atern2 cu condi*ia ca o9i*erul de (tare civil (au cel care
o9icia) c(toria ( cunoa(c acea(t li,b.
%R. 288
Martorii la cstorie
01& $artorii ate(t 9aptul c (o*ii 3i<au e6pri,at con(i,*,5ntul potrivit art. 287.
02& Nu pot 9i ,artori la +nc>eierea c(toriei incapabilii2 precu, 3i cei care din
cau)a unei de9icien*e p(i>ice (au 9i)ice nu (unt ap*i ( ate(te 9aptele prev)ute la
alin. 01&.
07& $artorii pot 9i 3i rude (au a9ini2 indi9erent de -rad2 cu oricare dintre viitorii
(o*i.
%R. 289
Mo&entl )nc:eierii cstoriei
C(toria e(te +nc>eiat +n ,o,entul +n care2 dup ce ia con(i,*,5ntul
9iecruia dintre viitorii (o*i2 o9i*erul de (tare civil +i declar c(tori*i.
C%#!/L"L !!!
9or&aliti lterioare )nc:eierii cstoriei
%R. 290
%ctl de cstorie
'up +nc>eierea c(toriei2 o9i*erul de (tare civil +ntoc,e3te2 de +ndat2 +n
re-i(trul actelor de (tare civil2 actul de c(torie2 care (e (e,nea) de ctre (o*i2
de cei 2 ,artori 3i de ctre o9i*erul de (tare civil.
%R. 291
9or&alitile privind regi&l &atri&onial
/9i*erul de (tare civil 9ace ,en*iune pe actul de c(torie de(pre re-i,ul
,atri,onial ale(. El are obli-a*ia ca2 din o9iciu 3i de +ndat2 ( co,unice la
re-i(trul prev)ut la art. 778 alin. 01&2 precu, 3i2 dup ca)2 notarului public care a
autenti9icat conven*ia ,atri,onial o copie de pe actul de c(torie.
%R. 292
Dovada cstoriei
01& C(toria (e dovede3te cu actul de c(torie 3i prin certi9icatul de c(torie
eliberat pe ba)a ace(tuia.
02& Cu toate ace(tea2 +n (itua*iile prev)ute de le-e2 c(toria (e poate dovedi cu
orice ,i=loc de prob.
C%#!/L"L !?
6litatea cstoriei
1ECB!"NE% 1
6litatea a"solt a cstoriei
%R. 297
$azrile de nlitate a"solt
01& E(te lovit de nulitate ab(olut c(toria +nc>eiat cu +nclcarea di(po)i*iilor
prev)ute la art. 2712 2772 2782 27; 3i art. 287 alin. 01&.
02& 4n ca)ul +n care (o*ul unei per(oane declarate ,oarte (<a rec(torit 3i2 dup
acea(ta2 >otr5rea declarativ de ,oarte e(te anulat2 noua c(torie r,5ne
valabil2 dac (o*ul celui declarat ,ort a 9o(t de bun<credin*. #ri,a c(torie (e
con(ider de(9cut pe data +nc>eierii noii c(torii.
%R. 298
.ipsa v8rstei &atri&oniale
01& C(toria +nc>eiat de ,inorul care nu a +,plinit v5r(ta de 1; ani e(te lovit
de nulitate ab(olut.
02& Cu toate ace(tea2 nulitatea c(toriei (e acoper dac2 p5n la r,5nerea
de9initiv a >otr5rii =udectore3ti2 a,bii (o*i au +,plinit v5r(ta de 18 ani (au dac
(o*ia a n(cut ori a r,a( +n(rcinat.
%R. 29:
$storia ,ictiv
01& C(toria +nc>eiat +n alte (copuri dec5t acela de a +nte,eia o 9a,ilie e(te
lovit de nulitate ab(olut.
02& Cu toate ace(tea2 nulitatea c(toriei (e acoper dac2 p5n la r,5nerea
de9initiv a >otr5rii =udectore3ti2 a intervenit convie*uirea (o*ilor2 (o*ia a n(cut
(au a r,a( +n(rcinat ori au trecut 2 ani de la +nc>eierea c(toriei.
%R. 29;
1ersoanele care pot invoca nlitatea a"solt
/rice per(oan intere(at poate introduce ac*iunea +n con(tatarea nulit*ii
ab(olute a c(toriei. Cu toate ace(tea2 procurorul nu poate introduce ac*iunea dup
+ncetarea (au de(9acerea c(toriei2 cu e6cep*ia ca)ului +n care ar ac*iona pentru
aprarea drepturilor ,inorilor (au a per(oanelor pu(e (ub interdic*ie.
1ECB!"NE% a 2<a
6litatea relativ a cstoriei
%R. 297
.ipsa )ncviinrilor certe de lege
01& E(te anulabil c(toria +nc>eiat 9r +ncuviin*rile (au autori)area
prev)ute la art. 272 alin. 02&2 08& 3i 0:&.
02& %nulabilitatea poate 9i invocat nu,ai de cel a crui +ncuviin*are era
nece(ar. 'i(po)i*iile art. 8; alin. 08& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 298
0iciile de consi&&8nt
01& C(toria poate 9i anulat la cererea (o*ului al crui con(i,*,5nt a 9o(t
viciat prin eroare2 prin dol (au prin violen*.
02& Eroarea con(tituie viciu de con(i,*,5nt nu,ai atunci c5nd prive3te
identitatea 9i)ic a viitorului (o*.
%R. 299
.ipsa discern&8ntli
E(te anulabil c(toria +nc>eiat de per(oana lip(it vre,elnic de di(cern,5nt.
%R. 700
(+istena ttelei
C(toria +nc>eiat +ntre tutore 3i per(oana ,inor a9lat (ub tutela (a e(te
anulabil.
%R. 701
*er&enl de prescripie
01& %nularea c(toriei poate 9i cerut +n ter,en de ; luni.
02& 4n ca)ul prev)ut la art. 2972 ter,enul cur-e de la data la care cei a cror
+ncuviin*are (au autori)are era nece(ar pentru +nc>eierea c(toriei au luat
cuno3tin* de acea(ta.
07& 4n ca)ul nulit*ii pentru vicii de con(i,*,5nt ori pentru lip(a
di(cern,5ntului2 ter,enul cur-e de la data +ncetrii violen*ei (au2 dup ca)2 de la
data la care cel intere(at a cuno(cut dolul2 eroarea ori lip(a vre,elnic a
di(cern,5ntului.
08& 4n ca)ul prev)ut la art. 7002 ter,enul cur-e de la data +nc>eierii c(toriei.
%R. 702
$aracterl personal al acinii
'reptul la ac*iunea +n anulare nu (e tran(,ite ,o3tenitorilor. Cu toate ace(tea2
dac ac*iunea a 9o(t pornit de ctre unul dintre (o*i2 ea poate 9i continuat de ctre
oricare dintre ,o3tenitorii (i.
%R. 707
%coperirea nlitii
01& 4n ca)urile prev)ute la art. 272 alin. 02&2 08& 3i 0:&2 anulabilitatea c(toriei
(e acoper dac2 p5n la r,5nerea de9initiv a >otr5rii =udectore3ti2 (<au ob*inut
+ncuviin*rile 3i autori)area cerute de le-e.
02& C(toria nu poate 9i anulat dac (o*ii au convie*uit ti,p de ; luni de la data
+ncetrii violen*ei (au de la data de(coperirii dolului2 a erorii ori a lip(ei vre,elnice
a 9acult*ilor ,intale.
07& 4n toate ca)urile2 nulitatea c(toriei (e acoper dac2 +ntre ti,p2 a,bii (o*i
au +,plinit v5r(ta de 18 ani (au dac (o*ia a n(cut ori a r,a( +n(rcinat.
1ECB!"NE% a 7<a
(,ectele nlitii cstoriei
%R. 708
$storia ptativ
01& 1o*ul de bun<credin* la +nc>eierea unei c(torii nule (au anulate p(trea)2
p5n la data c5nd >otr5rea =udectorea(c r,5ne de9initiv2 (itua*ia unui (o*
dintr<o c(torie valabil.
02& 4n (itua*ia prev)ut la alin. 01&2 raporturile patri,oniale dintre 9o3tii (o*i
(unt (upu(e2 prin a(e,nare2 di(po)i*iilor privitoare la divor*.
%R. 70:
5itaia copiilor
01& Nulitatea c(toriei nu are niciun e9ect +n privin*a copiilor2 care p(trea)
(itua*ia de copii din c(torie.
02& 4n ceea ce prive3te drepturile 3i obli-a*iile dintre prin*i 3i copii (e aplic2
prin a(e,nare2 di(po)i*iile privitoare la divor*.
%R. 70;
!poza"ilitatea :otr8rii 3dectore#ti
01& Dotr5rea =udectorea(c de con(tatare a nulit*ii (au de anulare a c(toriei
e(te opo)abil ter*elor per(oane2 +n condi*iile le-ii. 'i(po)i*iile art. 2912 778 3i 77:
(unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
02& Nulitatea c(toriei nu poate 9i opu( unei ter*e per(oane +,potriva unui act
+nc>eiat anterior de acea(ta cu unul dintre (o*i2 +n a9ar de ca)ul +n care au 9o(t
+ndeplinite 9or,alit*ile de publicitate prev)ute de le-e cu privire la ac*iunea +n
con(tatarea nulit*ii ori +n anulare (au ter*ul a cuno(cut2 pe alt cale2 +nainte de
+nc>eierea actului2 cau)a de nulitate a c(toriei. 'i(po)i*iile art. 2912 778 3i 77:
(unt aplicabile +n ,od core(pun)tor 3i publicit*ii ac*iunii +n con(tatarea nulit*ii
(au +n anularea c(toriei.
C%#!/L"L ?
Dreptrile #i )ndatoririle personale ale soilor
%R. 707
-egle&entarea raportrilor personale dintre soi
'i(po)i*iile pre)entului capitol (e aplic raporturilor per(onale dintre (o*i2
oricare ar 9i re-i,ul lor ,atri,onial.
%R. 708
.area deciziilor de ctre soi
1o*ii >otr(c de co,un acord +n tot ceea ce prive3te c(toria.
%R. 709
7ndatoririle soilor
01& 1o*ii +3i datorea) reciproc re(pect2 9idelitate 3i (pri=in ,oral.
02& Ei au +ndatorirea de a locui +,preun. #entru ,otive te,einice2 ei pot >otr+
( locuia(c (eparat.
%R. 710
Independena soilor
"n (o* nu are dreptul ( cen)ure)e core(ponden*a2 rela*iile (ociale (au ale-erea
pro9e(iei celuilalt (o*.
%R. 711
5c:i&"area n&eli de ,a&ilie
01& 1o*ii (unt obli-a*i ( poarte nu,ele declarat la +nc>eierea c(toriei.
02& 'ac (o*ii au convenit ( poarte +n ti,pul c(toriei un nu,e co,un 3i l<au
declarat potrivit di(po)i*iilor art. 2812 unul dintre (o*i nu poate cere (c>i,barea
ace(tui nu,e pe cale ad,ini(trativ dec5t cu con(i,*,5ntul celuilalt (o*.
C%#!/L"L ?!
Dreptrile #i o"ligaiile patri&oniale ale soilor
1ECB!"NE% 1
Dispoziii co&ne
<14 Despre regi&l &atri&onial )n general
%R. 712
-egi&rile &atri&oniale
01& ?iitorii (o*i pot ale-e ca re-i, ,atri,onial: co,unitatea le-al2 (epara*ia de
bunuri (au co,unitatea conven*ional.
02& !ndi9erent de re-i,ul ,atri,onial ale(2 nu (e poate dero-a de la di(po)i*iile
pre)entei (ec*iuni2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
%R. 717
(,ectele regi&li &atri&onial
01& 4ntre (o*i2 re-i,ul ,atri,onial produce e9ecte nu,ai din )iua +nc>eierii
c(toriei.
02& Aa* de ter*i2 re-i,ul ,atri,onial e(te opo)abil de la data +ndeplinirii
9or,alit*ilor de publicitate prev)ute de le-e2 a9ar de ca)ul +n care ace3tia l<au
cuno(cut pe alt cale.
07& Ne+ndeplinirea 9or,alit*ilor de publicitate 9ace ca (o*ii ( 9ie con(idera*i2 +n
raport cu ter*ii de bun<credin*2 ca 9iind c(tori*i (ub re-i,ul ,atri,onial al
co,unit*ii le-ale.
%R. 718
Mandatl convenional
"n (o* poate ( dea ,andat celuilalt (o* ( +l repre)inte pentru e6ercitarea
drepturilor pe care le are potrivit re-i,ului ,atri,onial.
%R. 71:
Mandatl 3diciar
01& 4n ca)ul +n care unul dintre (o*i (e a9l +n i,po(ibilitate de a<3i ,ani9e(ta
voin*a2 cellalt (o* poate cere in(tan*ei de tutel +ncuviin*area de a<l repre)enta
pentru e6ercitarea drepturilor pe care le are potrivit re-i,ului ,atri,onial. #rin
>otr5rea pronun*at (e (tabile(c condi*iile2 li,itele 3i perioada de valabilitate a
ace(tui ,andat.
02& 4n a9ara altor ca)uri prev)ute de le-e2 ,andatul +ncetea) atunci c5nd (o*ul
repre)entat nu (e ,ai a9l +n (itua*ia prev)ut la alin. 01& (au c5nd e(te nu,it un
tutore ori2 dup ca)2 un curator.
07& 'i(po)i*iile art. 78; 3i 787 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
%R. 71;
%ctele de dispoziie care pn )n pericol grav interesele ,a&iliei
01& 4n ,od e6cep*ional2 dac unul dintre (o*i +nc>eie acte =uridice prin care pune
+n pericol -rav intere(ele 9a,iliei2 cellalt (o* poate cere in(tan*ei de tutel ca2
pentru o durat deter,inat2 dreptul de a di(pune de anu,ite bunuri ( poat 9i
e6ercitat nu,ai cu con(i,*,5ntul (u e6pre(. 'urata ace(tei ,(uri poate 9i
prelun-it2 9r +n( a (e dep3i +n total 2 ani. Dotr5rea de +ncuviin*are a ,(urii
(e co,unic +n vederea e9ecturii 9or,alit*ilor de publicitate i,obiliar (au
,obiliar2 dup ca).
02& %ctele +nc>eiate cu nere(pectarea >otr5rii =udectore3ti (unt anulabile.
'reptul la ac*iune (e pre(crie +n ter,en de un an2 care +ncepe ( cur- de la data
c5nd (o*ul vt,at a luat cuno3tin* de e6i(ten*a actului.
07& 'i(po)i*iile art. 78; 3i 787 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
%R. 717
Independena patri&onial a soilor
01& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 9iecare (o* poate ( +nc>eie orice acte
=uridice cu cellalt (o* (au cu ter*e per(oane.
02& Aiecare (o* poate ( 9ac (in-ur2 9r con(i,*,5ntul celuilalt2 depo)ite
bancare2 precu, 3i orice alte opera*iuni +n le-tur cu ace(tea.
07& 4n raport cu in(titu*ia de credit2 (o*ul titular al contului are2 c>iar 3i dup
de(9acerea (au +ncetarea c(toriei2 dreptul de a di(pune de 9ondurile depu(e2 dac
prin >otr5re =udectorea(c e6ecutorie nu (<a deci( alt9el.
%R. 718
Dreptl la in,or&are
01& Aiecare (o* poate ( +i cear celuilalt ( +l in9or,e)e cu privire la bunurile2
veniturile 3i datoriile (ale2 iar +n ca) de re9u) ne=u(ti9icat (e poate adre(a in(tan*ei
de tutel.
02& !n(tan*a poate ( +l obli-e pe (o*ul celui care a (e(i)at<o (au pe orice ter* (
9urni)e)e in9or,a*iile cerute 3i ( depun probele nece(are +n ace(t (en(.
07& er*ii pot ( re9u)e 9urni)area in9or,a*iilor cerute atunci c5nd2 potrivit le-ii2
re9u)ul e(te =u(ti9icat de p(trarea (ecretului pro9e(ional.
08& %tunci c5nd in9or,a*iile (olicitate de un (o* pot 9i ob*inute2 potrivit le-ii2
nu,ai la cererea celuilalt (o*2 re9u)ul ace(tuia de a le (olicita na3te pre)u,*ia
relativ c (u(*inerile (o*ului recla,ant (unt adevrate.
%R. 719
7ncetarea regi&li &atri&onial
01& Re-i,ul ,atri,onial +ncetea) prin con(tatarea nulit*ii2 anularea2
de(9acerea (au +ncetarea c(toriei.
02& 4n ti,pul c(toriei2 re-i,ul ,atri,onial poate 9i ,odi9icat2 +n condi*iile
le-ii.
%R. 720
.ic:idarea regi&li &atri&onial
4n ca) de +ncetare (au de (c>i,bare2 re-i,ul ,atri,onial (e lic>idea) potrivit
le-ii2 prin bun +nvoial (au2 +n ca) de ne+n*ele-ere2 pe cale =udiciar. Dotr5rea
=udectorea(c de9initiv (au2 dup ca)2 +n(cri(ul +ntoc,it +n 9or, autentic
notarial con(tituie act de lic>idare.
<24 .ocina ,a&iliei
%R. 721
6oine
01& Locuin*a 9a,iliei e(te locuin*a co,un a (o*ilor (au2 +n lip(2 locuin*a (o*ului
la care (e a9l copiii.
02& /ricare dintre (o*i poate cere notarea +n cartea 9unciar2 +n condi*iile le-ii2 a
unui i,obil ca locuin* a 9a,iliei2 c>iar dac nu e(te proprietarul i,obilului.
%R. 722
-egi&l nor acte 3ridice
01& Ar con(i,*,5ntul (cri( al celuilalt (o*2 niciunul dintre (o*i2 c>iar dac e(te
proprietar e6clu(iv2 nu poate di(pune de drepturile a(upra locuin*ei 9a,iliei 3i nici
nu poate +nc>eia acte prin care ar 9i a9ectat 9olo(in*a ace(teia.
02& 'e a(e,enea2 un (o* nu poate depla(a din locuin* bunurile ce ,obilea) (au
decorea) locuin*a 9a,iliei 3i nu poate di(pune de ace(tea 9r con(i,*,5ntul
(cri( al celuilalt (o*.
07& 4n ca)ul +n care con(i,*,5ntul e(te re9u)at 9r un ,otiv le-iti,2 cellalt
(o* poate ( (e(i)e)e in(tan*a de tutel2 pentru ca acea(ta ( autori)e)e +nc>eierea
actului.
08& 1o*ul care nu 3i<a dat con(i,*,5ntul la +nc>eierea actului poate cere
anularea lui +n ter,en de un an de la data la care a luat cuno3tin* de(pre ace(ta2
dar nu ,ai t5r)iu de un an de la data +ncetrii re-i,ului ,atri,onial.
0:& 4n lip(a notrii locuin*ei 9a,iliei +n cartea 9unciar2 (o*ul care nu 3i<a dat
con(i,*,5ntul nu poate cere anularea actului2 ci nu,ai daune<intere(e de la
cellalt (o*2 cu e6cep*ia ca)ului +n care ter*ul dob5nditor a cuno(cut2 pe alt cale2
calitatea de locuin* a 9a,iliei.
0;& 'i(po)i*iile alin. 0:& (e aplic +n ,od core(pun)tor actelor +nc>eiate cu
+nclcarea prevederilor alin. 02&.
%R. 727
Dreptrile soilor aspra locinei )nc:iriate
01& 4n ca)ul +n care locuin*a e(te de*inut +n te,eiul unui contract de +nc>iriere2
9iecare (o* are un drept locativ propriu2 c>iar dac nu,ai unul dintre ei e(te
titularul contractului ori contractul e(te +nc>eiat +nainte de c(torie.
02& 'i(po)i*iile art. 722 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
07& 4n ca) de dece( al unuia dintre (o*i2 (o*ul (upravie*uitor continu e6ercitarea
dreptului (u locativ2 dac nu renun* +n ,od e6pre( la ace(ta2 +n ter,enul prev)ut
la art. 1.878.
%R. 728
%tri"irea "ene,icili contractli de )nc:iriere
01& La de(9acerea c(toriei2 dac nu e(te po(ibil 9olo(irea locuin*ei de ctre
a,bii (o*i 3i ace3tia nu (e +n*ele-2 bene9iciul contractului de +nc>iriere poate 9i
atribuit unuia dintre (o*i2 *in5nd (ea,a2 +n ordine2 de intere(ul (uperior al copiilor
,inori2 de culpa +n de(9acerea c(toriei 3i de po(ibilit*ile locative proprii ale
9o3tilor (o*i.
02& 1o*ul cruia i (<a atribuit bene9iciul contractului de +nc>iriere e(te dator (
pltea(c celuilalt (o* o inde,ni)a*ie pentru acoperirea c>eltuielilor de in(talare
+ntr<o alt locuin*2 cu e6cep*ia ca)ului +n care divor*ul a 9o(t pronun*at din culpa
e6clu(iv a ace(tuia din ur,. 'ac e6i(t bunuri co,une2 inde,ni)a*ia (e poate
i,puta2 la parta=2 a(upra cotei cuvenite (o*ului cruia i (<a atribuit bene9iciul
contractului de +nc>iriere.
07& %tribuirea bene9iciului contractului de +nc>iriere (e 9ace cu citarea
locatorului 3i produce e9ecte 9a* de ace(ta de la data c5nd >otr5rea =udectorea(c
a r,a( de9initiv.
08& #revederile alin. 01& < 07& (e aplic +n ,od (i,ilar 3i +n ca)ul +n care bunul
e(te proprietatea co,un a celor 2 (o*i2 atribuirea bene9iciului locuin*ei con=u-ale
produc5nd e9ecte p5n la data r,5nerii de9initive a >otr5rii de parta=.
<34 $:eltielile cstoriei
%R. 72:
$ontri"ia soilor
01& 1o*ii (unt obli-a*i ( +3i acorde (pri=in ,aterial reciproc.
02& Ei (unt obli-a*i ( contribuie2 +n raport cu ,i=loacele 9iecruia2 la c>eltuielile
c(toriei2 dac prin conven*ie ,atri,onial nu (<a prev)ut alt9el.
07& /rice conven*ie care prevede c (uportarea c>eltuielilor c(toriei revine
doar unuia dintre (o*i e(te con(iderat ne(cri(.
%R. 72;
Mnca )n gospodrie
$unca oricruia dintre (o*i +n -o(podrie 3i pentru cre3terea copiilor repre)int o
contribu*ie la c>eltuielile c(toriei.
%R. 727
0enitrile din pro,esie
Aiecare (o* e(te liber ( e6ercite o pro9e(ie 3i ( di(pun2 +n condi*iile le-ii2 de
veniturile +nca(ate2 cu re(pectarea obli-a*iilor ce +i revin privind c>eltuielile
c(toriei.
%R. 728
Dreptl la co&pensaie
1o*ul care a participat e9ectiv la activitatea pro9e(ional a celuilalt (o* poate
ob*ine o co,pen(a*ie2 +n ,(ura +,bo-*irii ace(tuia din ur,2 dac participarea (a
a dep3it li,itele obli-a*iei de (pri=in ,aterial 3i ale obli-a*iei de a contribui la
c>eltuielile c(toriei.
<44 %legerea regi&li &atri&onial
%R. 729
$onvenia &atri&onial
%le-erea unui alt re-i, ,atri,onial dec5t cel al co,unit*ii le-ale (e 9ace prin
+nc>eierea unei conven*ii ,atri,oniale.
%R. 770
7nc:eierea conveniei &atri&oniale
01& 1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 conven*ia ,atri,onial (e +nc>eie prin
+n(cri( autenti9icat de notarul public2 cu con(i,*,5ntul tuturor pr*ilor2 e6pri,at
per(onal (au prin ,andatar cu procur autentic2 (pecial 3i av5nd con*inut
predeter,inat.
02& Conven*ia ,atri,onial +nc>eiat +nainte de c(torie produce e9ecte nu,ai
de la data +nc>eierii c(toriei.
07& Conven*ia +nc>eiat +n ti,pul c(toriei produce e9ecte de la data prev)ut
de pr*i (au2 +n lip(2 de la data +nc>eierii ei.
%R. 771
5i&laia conveniei &atri&oniale
%ctul (ecret2 prin care (e ale-e un alt re-i, ,atri,onial (au (e ,odi9ic re-i,ul
,atri,onial pentru care (unt +ndeplinite 9or,alit*ile de publicitate prev)ute de
le-e2 produce e9ecte nu,ai +ntre (o*i 3i nu poate 9i opu( ter*ilor de bun<credin*.
%R. 772
!"iectl conveniei &atri&oniale
01& #rin conven*ia ,atri,onial nu (e poate dero-a2 (ub (anc*iunea nulit*ii
ab(olute2 de la di(po)i*iile le-ale privind re-i,ul ,atri,onial ale( dec5t +n ca)urile
anu,e prev)ute de le-e.
02& 'e a(e,enea2 conven*ia ,atri,onial nu poate aduce atin-ere e-alit*ii
dintre (o*i2 autorit*ii printe3ti (au devolu*iunii (ucce(orale le-ale.
%R. 777
$laza de precipt
01& #rin conven*ie ,atri,onial (e poate (tipula ca (o*ul (upravie*uitor ( preia
9r plat2 +nainte de parta=ul ,o3tenirii2 unul (au ,ai ,ulte dintre bunurile
co,une2 de*inute +n devl,3ie (au +n coproprietate. Clau)a de preciput poate 9i
(tipulat +n bene9iciul 9iecruia dintre (o*i (au nu,ai +n 9avoarea unuia dintre ei.
02& Clau)a de preciput nu e(te (upu( raportului dona*iilor2 ci nu,ai reduc*iunii2
+n condi*iile art. 1.09; alin. 01& 3i 02&.
07& Clau)a de preciput nu aduce nicio atin-ere dreptului creditorilor co,uni de a
ur,ri2 c>iar +nainte de +ncetarea co,unit*ii2 bunurile ce 9ac obiectul clau)ei.
08& Clau)a de preciput devine caduc atunci c5nd co,unitatea +ncetea) +n
ti,pul vie*ii (o*ilor2 c5nd (o*ul bene9iciar a decedat +naintea (o*ului di(puntor ori
c5nd ace3tia au decedat +n acela3i ti,p (au c5nd bunurile care au 9cut obiectul ei
au 9o(t v5ndute la cererea creditorilor co,uni.
0:& E6ecutarea clau)ei de preciput (e 9ace +n natur (au2 dac ace(t lucru nu e(te
po(ibil2 prin ec>ivalent.
%R. 778
1"licitatea conveniei &atri&oniale
01& #entru a 9i opo)abile ter*ilor2 conven*iile ,atri,oniale (e +n(criu +n Re-i(trul
na*ional notarial al re-i,urilor ,atri,oniale2 or-ani)at potrivit le-ii.
02& 'up autenti9icarea conven*iei ,atri,oniale +n ti,pul c(toriei (au dup
pri,irea copiei de pe actul c(toriei2 potrivit art. 2912 notarul public e6pedia)2
din o9iciu2 un e6e,plar al conven*iei la (erviciul public co,unitar local de
eviden* a per(oanelor unde a avut loc celebrarea c(toriei2 pentru a (e 9ace
,en*iune pe actul de c(torie2 la re-i(trul ,en*ionat la alin. 01&2 precu, 3i la
celelalte re-i(tre de publicitate2 +n condi*iile alin. 08&.
07& 'i(po)i*iile alin. 02& nu e6clud dreptul oricruia dintre (o*i de a (olicita
+ndeplinirea 9or,alit*ilor de publicitate.
08& Bin5nd (ea,a de natura bunurilor2 conven*iile ,atri,oniale (e vor nota +n
cartea 9unciar2 (e vor +n(crie +n re-i(trul co,er*ului2 precu, 3i +n alte re-i(tre de
publicitate prev)ute de le-e. 4n toate ace(te ca)uri2 ne+ndeplinirea 9or,alit*ilor de
publicitate (peciale nu poate 9i acoperit prin +n(crierea 9cut +n re-i(trul
,en*ionat la alin. 01&.
0:& /rice per(oan2 9r a 9i *inut ( =u(ti9ice vreun intere(2 poate cerceta
re-i(trul ,en*ionat la alin. 01& 3i poate (olicita2 +n condi*iile le-ii2 eliberarea de
e6tra(e certi9icate.
%R. 77:
Inopoza"ilitatea conveniei &atri&oniale
01& Conven*ia ,atri,onial nu poate 9i opu( ter*ilor cu privire la actele
+nc>eiate de ace3tia cu unul dintre (o*i2 dec5t dac au 9o(t +ndeplinite 9or,alit*ile
de publicitate prev)ute la art. 778 (au dac ter*ii au cuno(cut<o pe alt cale.
02& 'e a(e,enea2 conven*ia ,atri,onial nu poate 9i opu( ter*ilor cu privire la
actele +nc>eiate de ace3tia cu oricare dintre (o*i +nainte de +nc>eierea c(toriei.
%R. 77;
Modi,icarea conveniei &atri&oniale
Conven*ia ,atri,onial poate 9i ,odi9icat +nainte de +nc>eierea c(toriei2 cu
re(pectarea condi*iilor prev)ute la art. 770 3i 772. 'i(po)i*iile art. 778 3i 77: (unt
aplicabile.
%R. 777
7nc:eierea conveniei &atri&oniale de ctre &inor
01& $inorul care a +,plinit v5r(ta ,atri,onial poate +nc>eia (au ,odi9ica o
conven*ie ,atri,onial nu,ai cu +ncuviin*area ocrotitorului (u le-al 3i cu
autori)area in(tan*ei de tutel.
02& 4n lip(a +ncuviin*rii (au a autori)rii prev)ute la alin. 01&2 conven*ia
+nc>eiat de ,inor poate 9i anulat +n condi*iile art. 8;2 care (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
07& %c*iunea +n anulare nu poate 9i 9or,ulat dac a trecut un an de la +nc>eierea
c(toriei.
%R. 778
6litatea conveniei &atri&oniale
4n ca)ul +n care conven*ia ,atri,onial e(te nul (au anulat2 +ntre (o*i (e aplic
re-i,ul co,unit*ii le-ale2 9r a 9i a9ectate drepturile dob5ndite de ter*ii de bun<
credin*.
1ECB!"NE% a 2<a
-egi&l co&nitii legale
%R. 779
Bnrile co&ne
@unurile dob5ndite +n ti,pul re-i,ului co,unit*ii le-ale de oricare dintre (o*i
(unt2 de la data dob5ndirii lor2 bunuri co,une +n devl,3ie ale (o*ilor.
%R. 780
Bnrile proprii
Nu (unt bunuri co,une2 ci bunuri proprii ale 9iecrui (o*:
a& bunurile dob5ndite prin ,o3tenire le-al2 le-at (au dona*ie2 cu e6cep*ia
ca)ului +n care di(puntorul a prev)ut2 +n ,od e6pre(2 c ele vor 9i co,uneC
b& bunurile de u) per(onalC
c& bunurile de(tinate e6ercitrii pro9e(iei unuia dintre (o*i2 dac nu (unt ele,ente
ale unui 9ond de co,er* care 9ace parte din co,unitatea de bunuriC
d& drepturile patri,oniale de proprietate intelectual a(upra crea*iilor (ale 3i
a(upra (e,nelor di(tinctive pe care le<a +nre-i(tratC
e& bunurile dob5ndite cu titlu de pre,iu (au reco,pen(2 ,anu(cri(ele 3tiin*i9ice
(au literare2 (c>i*ele 3i proiectele arti(tice2 proiectele de inven*ii 3i alte a(e,enea
bunuriC
9& inde,ni)a*ia de a(i-urare 3i de(p-ubirile pentru orice pre=udiciu ,aterial (au
,oral adu( unuia dintre (o*iC
-& bunurile2 (u,ele de bani (au orice valori care +nlocuie(c un bun propriu2
precu, 3i bunul dob5ndit +n (c>i,bul ace(toraC
>& 9ructele bunurilor proprii.
%R. 781
0enitrile din &nc #i cele asi&ilate acestora
?eniturile din ,unc2 (u,ele de bani cuvenite cu titlu de pen(ie +n cadrul
a(i-urrilor (ociale 3i altele a(e,enea2 precu, 3i veniturile cuvenite +n te,eiul
unui drept de proprietate intelectual (unt bunuri co,une2 indi9erent de data
dob5ndirii lor2 +n( nu,ai +n ca)ul +n care crean*a privind +nca(area lor devine
(cadent +n ti,pul co,unit*ii.
%R. 782
-egi&l 3ridic al "nrilor proprii
Aiecare (o* poate 9olo(i2 ad,ini(tra 3i di(pune liber de bunurile (ale proprii2 +n
condi*iile le-ii.
%R. 787
Dovada "nrilor soilor
01& Calitatea de bun co,un nu trebuie ( 9ie dovedit.
02& 'ovada c un bun e(te propriu (e poate 9ace +ntre (o*i prin orice ,i=loc de
prob. 4n ca)ul prev)ut la art. 780 lit. a&2 dovada (e 9ace +n condi*iile le-ii.
07& #entru bunurile ,obile dob5ndite anterior c(toriei2 +nainte de +nc>eierea
ace(teia (e +ntoc,e3te un inventar de ctre notarul public (au (ub (e,ntur
privat2 dac pr*ile convin a(t9el. 4n lip(a inventarului2 (e pre)u,2 p5n la proba
contrar2 c bunurile (unt co,une.
%R. 788
9or&alitile de p"licitate
/ricare dintre (o*i poate cere ( (e 9ac ,en*iune +n cartea 9unciar ori2 dup
ca)2 +n alte re-i(tre de publicitate prev)ute de le-e de(pre apartenen*a unui bun la
co,unitate.
%R. 78:
%ctele de conservare2 de ,olosin #i de ad&inistrare
01& Aiecare (o* are dreptul de a 9olo(i bunul co,un 9r con(i,*,5ntul e6pre(
al celuilalt (o*. Cu toate ace(tea2 (c>i,barea de(tina*iei bunului co,un nu (e poate
9ace dec5t prin acordul (o*ilor.
02& 'e a(e,enea2 9iecare (o* poate +nc>eia (in-ur acte de con(ervare2 acte de
ad,ini(trare cu privire la oricare dintre bunurile co,une2 precu, 3i acte de
dob5ndire a bunurilor co,une.
07& 'i(po)i*iile art. 722 r,5n aplicabile.
08& 4n ,(ura +n care intere(ele (ale le-ate de co,unitatea de bunuri au 9o(t
pre=udiciate printr<un act =uridic2 (o*ul care nu a participat la +nc>eierea actului nu
poate pretinde dec5t daune<intere(e de la cellalt (o*2 9r a 9i a9ectate drepturile
dob5ndite de ter*ii de bun<credin*.
%R. 78;
%ctele de )nstrinare #i de grevare
01& %ctele de +n(trinare (au de -revare cu drepturi reale av5nd ca obiect
bunurile co,une nu pot 9i +nc>eiate dec5t cu acordul a,bilor (o*i.
02& Cu toate ace(tea2 oricare dintre (o*i poate di(pune (in-ur2 cu titlu onero(2 de
bunurile ,obile co,une a cror +n(trinare nu e(te (upu(2 potrivit le-ii2 anu,itor
9or,alit*i de publicitate. 'i(po)i*iile art. 78: alin. 08& r,5n aplicabile.
07& 1unt2 de a(e,enea2 e6ceptate de la prevederile alin. 01& darurile obi3nuite.
%R. 787
6litatea relativ
01& %ctul +nc>eiat 9r con(i,*,5ntul e6pre( al celuilalt (o*2 atunci c5nd el e(te
nece(ar potrivit le-ii2 e(te anulabil.
02& er*ul dob5nditor care a depu( dili-en*a nece(ar pentru a (e in9or,a cu
privire la natura bunului e(te aprat de e9ectele nulit*ii. 'i(po)i*iile art. 78: alin.
08& r,5n aplicabile.
%R. 788
%portl de "nri co&ne
@unurile co,une pot 9ace obiectul unui aport la (ociet*i2 a(ocia*ii (au 9unda*ii2
+n condi*iile le-ii.
%R. 789
-egi&l aportrilor
01& 1ub (anc*iunea prev)ut la art. 7872 niciunul dintre (o*i nu poate (in-ur2 9r
con(i,*,5ntul (cri( al celuilalt (o*2 ( di(pun de bunurile co,une ca aport la o
(ocietate (au pentru dob5ndirea de pr*i (ociale ori2 dup ca)2 de ac*iuni. 4n ca)ul
(ociet*ilor co,erciale ale cror ac*iuni (unt tran)ac*ionate pe o pia* re-le,entat2
(o*ul care nu 3i<a dat con(i,*,5ntul (cri( la +ntrebuin*area bunurilor co,une nu
poate pretinde dec5t daune<intere(e de la cellalt (o*2 9r a 9i a9ectate drepturile
dob5ndite de ter*i.
02& 4n ca)ul prev)ut la alin. 01&2 calitatea de a(ociat e(te recuno(cut (o*ului
care a aportat bunul co,un2 dar pr*ile (ociale (au ac*iunile (unt bunuri co,une.
1o*ul a(ociat e6ercit (in-ur drepturile ce decur- din acea(t calitate 3i poate
reali)a (in-ur tran(9erul pr*ilor (ociale ori2 dup ca)2 al ac*iunilor de*inute.
07& Calitatea de a(ociat poate 9i recuno(cut 3i celuilalt (o*2 dac ace(ta 3i<a
e6pri,at voin*a +n ace(t (en(. 4n ace(t ca)2 9iecare dintre (o*i are calitatea de
a(ociat pentru pr*ile (ociale (au ac*iunile atribuite +n (c>i,bul a =u,tate din
valoarea bunului2 dac2 prin conven*ie2 (o*ii nu au (tipulat alte cote<pr*i. #r*ile
(ociale (au ac*iunile ce revin 9iecruia dintre (o*i (unt bunuri proprii.
%R. 7:0
Dispoziii testa&entare
Aiecare (o* poate di(pune prin le-at de partea ce i (<ar cuveni2 la +ncetarea
c(toriei2 din co,unitatea de bunuri.
%R. 7:1
Datoriile co&ne ale soilor
1o*ii r(pund cu bunurile co,une pentru:
a& obli-a*iile n(cute +n le-tur cu con(ervarea2 ad,ini(trarea (au dob5ndirea
bunurilor co,uneC
b& obli-a*iile pe care le<au contractat +,preunC
c& obli-a*iile a(u,ate de oricare dintre (o*i pentru acoperirea c>eltuielilor
obi3nuite ale c(torieiC
d& repararea pre=udiciului cau)at prin +n(u3irea2 de ctre unul dintre (o*i2 a
bunurilor apar*in5nd unui ter*2 +n ,(ura +n care2 prin acea(ta2 au (porit bunurile
co,une ale (o*ilor.
%R. 7:2
-spnderea s"sidiar pentr datoriile co&ne
01& 4n ,(ura +n care obli-a*iile co,une nu au 9o(t acoperite prin ur,rirea
bunurilor co,une2 (o*ii r(pund (olidar2 cu bunurile proprii. 4n ace(t ca)2 cel care a
pltit datoria co,un (e (ubro- +n drepturile creditorului pentru ceea ce a (uportat
pe(te cota<parte ce i<ar reveni din co,unitate dac lic>idarea (<ar 9ace la data pl*ii
datoriei.
02& 1o*ul care a pltit datoria co,un +n condi*iile alin. 01& are un drept de
reten*ie a(upra bunurilor celuilalt (o* p5n la acoperirea inte-ral a crean*elor pe
care ace(ta i le datorea).
%R. 7:7
'r&rirea "nrilor co&ne
01& @unurile co,une nu pot 9i ur,rite de creditorii per(onali ai unuia dintre
(o*i.
02& Cu toate ace(tea2 dup ur,rirea bunurilor proprii ale (o*ului debitor2
creditorul (u per(onal poate cere parta=ul bunurilor co,une2 +n( nu,ai +n ,(ura
nece(ar pentru acoperirea crean*ei (ale.
07& @unurile a(t9el +,pr*ite devin bunuri proprii.
%R. 7:8
'r&rirea venitrilor din pro,esie
?eniturile din ,unc ale unui (o*2 precu, 3i cele a(i,ilate ace(tora nu pot 9i
ur,rite pentru datoriile co,une a(u,ate de ctre cellalt (o*2 cu e6cep*ia celor
prev)ute la art. 7:1 lit. c&.
%R. 7::
.ic:idarea regi&li co&nitii
01& La +ncetarea co,unit*ii2 acea(ta (e lic>idea) prin >otr5re =udectorea(c
(au act autentic notarial.
02& #5n la 9inali)area lic>idrii2 co,unitatea (ub)i(t at5t +n privin*a bunurilor2
c5t 3i +n privin*a obli-a*iilor.
07& C5nd co,unitatea +ncetea) prin dece(ul unuia dintre (o*i2 lic>idarea (e 9ace
+ntre (o*ul (upravie*uitor 3i ,o3tenitorii (o*ului decedat. 4n ace(t ca)2 obli-a*iile
(o*ului decedat (e divid +ntre ,o3tenitori propor*ional cu cotele ce le revin din
,o3tenire.
%R. 7:;
(,ectele )ncetrii regi&li co&nitii
'ac re-i,ul co,unit*ii de bunuri +ncetea) prin de(9acerea c(toriei2 9o3tii
(o*i r,5n coproprietari +n devl,3ie a(upra bunurilor co,une p5n la (tabilirea
cotei<pr*i ce revine 9iecruia.
%R. 7:7
.ic:idarea co&nitii4 1arta3l
01& 4n cadrul lic>idrii co,unit*ii2 9iecare dintre (o*i preia bunurile (ale proprii2
dup care (e va proceda la parta=ul bunurilor co,une 3i la re-ulari)area datoriilor.
02& 4n ace(t (cop2 (e deter,in ,ai +nt5i cota<parte ce revine 9iecrui (o*2 pe ba)a
contribu*iei (ale at5t la dob5ndirea bunurilor co,une2 c5t 3i la +ndeplinirea
obli-a*iilor co,une. #5n la proba contrar2 (e pre)u, c (o*ii au avut o
contribu*ie e-al.
07& 'i(po)i*iile art. 7;8 alin. 02& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 7:8
1arta3l )n ti&pl regi&li co&nitii
01& 4n ti,pul re-i,ului co,unit*ii2 bunurile co,une pot 9i +,pr*ite2 +n tot (au
+n parte2 prin act +nc>eiat +n 9or, autentic notarial2 +n ca) de bun +nvoial2 ori
pe cale =udectorea(c2 +n ca) de ne+n*ele-ere.
02& #revederile art. 7:7 alin. 02& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
07& @unurile atribuite 9iecrui (o* prin parta= devin bunuri proprii2 iar bunurile
ne+,pr*ite r,5n bunuri co,une.
08& Re-i,ul co,unit*ii nu +ncetea) dec5t +n condi*iile le-ii2 c>iar dac toate
bunurile co,une au 9o(t +,pr*ite potrivit ace(tui articol.
%R. 7:9
$onveniile contrare regi&li co&nitii legale
/rice conven*ie contrar di(po)i*iilor pre)entei (ec*iuni e(te lovit de nulitate
ab(olut2 +n ,(ura +n care nu e(te co,patibil cu re-i,ul co,unit*ii
conven*ionale.
1ECB!"NE% a 7<a
-egi&l separaiei de "nri
%R. 7;0
-egi&l "nrilor
01& Aiecare dintre (o*i e(te proprietar e6clu(iv +n privin*a bunurilor dob5ndite
+nainte de +nc>eierea c(toriei2 precu, 3i a celor pe care le dob5nde3te +n nu,e
propriu dup acea(t dat.
02& #rin conven*ie ,atri,onial2 pr*ile pot (tipula clau)e privind lic>idarea
ace(tui re-i, +n 9unc*ie de ,a(a de bunuri ac>i)i*ionate de 9iecare dintre (o*i +n
ti,pul c(toriei2 +n ba)a creia (e va calcula crean*a de participare. 'ac pr*ile
nu au convenit alt9el2 crean*a de participare repre)int =u,tate din di9eren*a
valoric dintre cele dou ,a(e de ac>i)i*ii nete 3i va 9i datorat de ctre (o*ul a
crui ,a( de ac>i)i*ii nete e(te ,ai ,are2 put5nd 9i pltit +n bani (au +n natur.
%R. 7;1
Inventarl "nrilor &o"ile
01& La adoptarea ace(tui re-i,2 notarul public +ntoc,e3te un inventar al
bunurilor ,obile proprii2 indi9erent de ,odul lor de dob5ndire.
02& 1e poate +ntoc,i un inventar 3i pentru bunurile ,obile dob5ndite +n ti,pul
(epara*iei de bunuri.
07& 4n toate ca)urile2 pentru opo)abilitate 9a* de ter*i2 inventarul (e ane6ea) la
conven*ia ,atri,onial2 (upun5ndu<(e acelora3i 9or,alit*i de publicitate ca 3i
conven*ia ,atri,onial.
08& 4n lip(a inventarului (e pre)u,2 p5n la proba contrar2 c dreptul de
proprietate e6clu(iv apar*ine (o*ului po(e(or.
0:& 'ac bunul a 9o(t dob5ndit printr<un act =uridic (upu(2 potrivit le-ii2 unei
condi*ii de 9or, pentru validitate ori unor cerin*e de publicitate2 dreptul de
proprietate e6clu(iv nu (e poate dovedi dec5t prin +n(cri(ul care +ndepline3te
9or,ele cerute de le-e.
%R. 7;2
Bnrile proprietate co&n pe cote/pri
01& @unurile dob5ndite +,preun de (o*i apar*in ace(tora +n proprietate co,un
pe cote<pr*i2 +n condi*iile le-ii.
02& 'ovada copropriet*ii (e 9ace +n condi*iile art. 7;12 care (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 7;7
9olosina "nrilor celilalt so
01& 1o*ul care (e 9olo(e3te de bunurile celuilalt (o* 9r +,potrivirea ace(tuia din
ur, are obli-a*iile unui u)u9ructuar2 cu e6cep*ia celor prev)ute la art. 7272 72; 3i
727. El e(te dator ( re(tituie nu,ai 9ructele e6i(tente la data (olicitrii lor de ctre
cellalt (o* (au2 dup ca)2 la data +ncetrii ori (c>i,brii re-i,ului ,atri,onial.
02& 'ac unul dintre (o*i +nc>eie (in-ur un act prin care dob5nde3te un bun2
9olo(indu<(e2 +n tot (au +n parte2 de bunuri apar*in5nd celuilalt (o*2 ace(ta din ur,
poate ale-e2 +n propor*ia bunurilor proprii 9olo(ite 9r acordul (u2 +ntre a recla,a
pentru (ine proprietatea bunului ac>i)i*ionat 3i a pretinde daune<intere(e de la (o*ul
dob5nditor. #roprietatea nu poate 9i +n( recla,at dec5t +nainte ca (o*ul dob5nditor
( di(pun de bunul dob5ndit2 cu e6cep*ia ca)ului +n care ter*ul dob5nditor a
cuno(cut c bunul a 9o(t ac>i)i*ionat de ctre (o*ul v5n)tor prin valori9icarea
bunurilor celuilalt (o*.
%R. 7;8
-spnderea pentr o"ligaiile personale
01& Niciunul dintre (o*i nu poate 9i *inut de obli-a*iile n(cute din acte (v5r3ite
de cellalt (o*.
02& Cu toate ace(tea2 (o*ii r(pund (olidar pentru obli-a*iile a(u,ate de oricare
dintre ei pentru acoperirea c>eltuielilor obi3nuite ale c(toriei 3i a celor le-ate de
cre3terea 3i educarea copiilor.
%R. 7;:
Dreptl de retenie
La +ncetarea re-i,ului (epara*iei de bunuri2 9iecare dintre (o*i are un drept de
reten*ie a(upra bunurilor celuilalt p5n la acoperirea inte-ral a datoriilor pe care le
au unul 9a* de cellalt.
1ECB!"NE% a 8<a
-egi&l co&nitii convenionale
%R. 7;;
Do&enil de aplicare
Re-i,ul co,unit*ii conven*ionale (e aplic atunci c5nd2 +n condi*iile 3i li,itele
prev)ute +n pre)enta (ec*iune2 (e dero-2 prin conven*ie ,atri,onial2 de la
di(po)i*iile privind re-i,ul co,unit*ii le-ale.
%R. 7;7
!"iectl conveniei &atri&oniale
4n ca)ul +n care (e adopt co,unitatea conven*ional2 conven*ia ,atri,onial (e
poate re9eri la unul (au ,ai ,ulte dintre ur,toarele a(pecte:
a& includerea +n co,unitate2 +n tot ori +n parte2 a bunurilor dob5ndite (au a
datoriilor proprii n(cute +nainte ori dup +nc>eierea c(toriei2 cu e6cep*ia
bunurilor prev)ute la art. 780 lit. b& 3i c&C
b& re(tr5n-erea co,unit*ii la bunurile (au datoriile anu,e deter,inate +n
conven*ia ,atri,onial2 indi9erent dac (unt dob5ndite ori2 dup ca)2 n(cute
+nainte (au +n ti,pul c(toriei2 cu e6cep*ia obli-a*iilor prev)ute la art. 7:1 lit. c&C
c& obli-ativitatea acordului a,bilor (o*i pentru +nc>eierea anu,itor acte de
ad,ini(trareC +n ace(t ca)2 dac unul dintre (o*i (e a9l +n i,po(ibilitate de a<3i
e6pri,a voin*a (au (e opune +n ,od abu)iv2 cellalt (o* poate ( +nc>eie (in-ur
actul2 +n( nu,ai cu +ncuviin*area prealabil a in(tan*ei de tutelC
d& includerea clau)ei de preciputC e6ecutarea clau)ei de preciput (e 9ace +n
natur (au2 dac ace(t lucru nu e(te po(ibil2 prin ec>ivalent2 din valoarea activului
net al co,unit*iiC
e& ,odalit*i privind lic>idarea co,unit*ii conven*ionale.
%R. 7;8
%lte dispoziii aplica"ile
4n ,(ura +n care prin conven*ie ,atri,onial nu (e prevede alt9el2 re-i,ul
=uridic al co,unit*ii conven*ionale (e co,pletea) cu di(po)i*iile le-ale privind
re-i,ul co,unit*ii le-ale.
1ECB!"NE% a :<a
Modi,icarea regi&li &atri&onial
<14 Modi,icarea convenional
%R. 7;9
$ondiii
01& 'up cel pu*in un an de la +nc>eierea c(toriei2 (o*ii pot2 ori de c5te ori
dore(c2 ( +nlocuia(c re-i,ul ,atri,onial e6i(tent cu un alt re-i, ,atri,onial ori
( +l ,odi9ice2 cu re(pectarea condi*iilor prev)ute de le-e pentru +nc>eierea
conven*iilor ,atri,oniale.
02& 'i(po)i*iile art. 2912 7782 77: 3i 7;1 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
07& Creditorii pre=udicia*i prin (c>i,barea (au lic>idarea re-i,ului ,atri,onial
pot 9or,ula ac*iunea revocatorie +n ter,en de un an de la data la care au 9o(t
+ndeplinite 9or,alit*ile de publicitate (au2 dup ca)2 de c5nd au luat cuno3tin* ,ai
+nainte de ace(te +,pre=urri pe alt cale.
08& Creditorii prev)u*i la alin. 07& pot invoca oric5nd2 pe cale de e6cep*ie2
inopo)abilitatea ,odi9icrii (au lic>idrii re-i,ului ,atri,onial 9cute +n 9rauda
intere(elor lor.
<24 Modi,icarea 3diciar
%R. 770
5eparaia 3diciar de "nri
01& 'ac re-i,ul ,atri,onial al (o*ilor e(te cel al co,unit*ii le-ale (au
conven*ionale2 in(tan*a2 la cererea unuia dintre (o*i2 poate pronun*a (epara*ia de
bunuri2 atunci c5nd cellalt (o* +nc>eie acte care pun +n pericol intere(ele
patri,oniale ale 9a,iliei.
02& otodat2 in(tan*a va 9ace aplicarea di(po)i*iilor art. 7:7.
07& 'i(po)i*iile art. 2912 7782 77: 3i 7;1 (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 771
(,ectele )ntre soi
01& 1epara*ia de bunuri pronun*at de ctre in(tan* 9ace ca re-i,ul ,atri,onial
anterior ( +ncete)e2 iar (o*ilor li (e aplic re-i,ul ,atri,onial prev)ut la art. 7;0
< 7;:.
02& 4ntre (o*i2 e9ectele (epara*iei (e produc de la data 9or,ulrii cererii2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care in(tan*a2 la cererea oricruia dintre ei2 di(pune ca ace(te
e9ecte ( li (e aplice de la data de(pr*irii +n 9apt.
%R. 772
(,ectele ,a de teri
01& Creditorii (o*ilor nu pot cere (epara*ia de bunuri2 dar pot interveni +n cau).
02& 'i(po)i*iile art. 7;9 alin. 07& 3i 08& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
C%#!/L"L ?!!
Des,acerea cstoriei
1ECB!"NE% 1
$azrile de divor
<14 Dispoziii generale
%R. 777
Motive de divor
'ivor*ul poate avea loc:
a& prin acordul (o*ilor2 la cererea a,bilor (o*i (au a unuia dintre (o*i acceptat de
cellalt (o*C
b& atunci c5nd2 din cau)a unor ,otive te,einice2 raporturile dintre (o*i (unt -rav
vt,ate 3i continuarea c(toriei nu ,ai e(te po(ibilC
c& la cererea unuia dintre (o*i2 dup o (eparare +n 9apt care a durat cel pu*in 2 aniC
d& la cererea aceluia dintre (o*i a crui (tare de (ntate 9ace i,po(ibil
continuarea c(toriei.
<24 Divorl prin acordl soilor pe cale 3diciar
%R. 778
$ondiii
01& 'ivor*ul prin acordul (o*ilor poate 9i pronun*at indi9erent de durata c(toriei
3i indi9erent dac e6i(t (au nu copii ,inori re)ulta*i din c(torie.
02& 'ivor*ul prin acordul (o*ilor nu poate 9i ad,i( dac unul dintre (o*i e(te pu(
(ub interdic*ie.
07& !n(tan*a e(te obli-at ( veri9ice e6i(ten*a con(i,*,5ntului liber 3i neviciat
al 9iecrui (o*.
<34 Divorl prin acordl soilor pe cale ad&inistrativ sa prin procedr
notarial
%R. 77:*&
$ondiii
01& 'ac (o*ii (unt de acord cu divor*ul 3i nu au copii ,inori2 n(cu*i din
c(torie2 din a9ara c(toriei (au adopta*i2 o9i*erul de (tare civil ori notarul public
de la locul c(toriei (au al ulti,ei locuin*e co,une a (o*ilor poate con(tata
de(9acerea c(toriei prin acordul (o*ilor2 eliber5ndu<le un certi9icat de divor*2
potrivit le-ii.
02& 'ivor*ul prin acordul (o*ilor poate 9i con(tatat de notarul public 3i +n ca)ul +n
care e6i(t copii ,inori n(cu*i din c(torie2 din a9ara c(toriei (au adopta*i2 dac
(o*ii convin a(upra tuturor a(pectelor re9eritoare la nu,ele de 9a,ilie pe care ( +l
poarte dup divor*2 e6ercitarea autorit*ii printe3ti de ctre a,bii prin*i2 (tabilirea
locuin*ei copiilor dup divor*2 ,odalitatea de p(trare a le-turilor per(onale dintre
printele (eparat 3i 9iecare dintre copii2 precu, 3i (tabilirea contribu*iei prin*ilor
la c>eltuielile de cre3tere2 educare2 +nv*tur 3i pre-tire pro9e(ional a copiilor.
'ac din raportul de anc>et (ocial re)ult c acordul (o*ilor privind e6ercitarea
+n co,un a autorit*ii printe3ti (au cel privind (tabilirea locuin*ei copiilor nu e(te
+n intere(ul copilului2 (unt aplicabile prevederile art. 77; alin. 0:&.
07& 'i(po)i*iile art. 778 alin. 02& (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
#$I6
*) "onfor- art1 35 din Legea nr1 3942012 <#M4=/ n ,en,u* art1 335 din "odu*
civi*/ n ca+u* c0,0torii*or nc>eiate n ,tr0in0tate/ prin *ocu* nc>eierii c0,0toriei
,e n6e*ege *oca*itatea n a* c0rei regi,tru de ,tare civi*0 ,?a tran,cri, certificatu*
de c0,0torie1
#B
%R. 77;
1rocedra
01& Cererea de divor* (e depune de (o*i +,preun. /9i*erul de (tare civil (au
notarul public +nre-i(trea) cererea 3i le acord un ter,en de re9lec*ie de 70 de
)ile.
02& #rin e6cep*ie de la prevederile alin. 01&2 cererea de divor* (e poate depune la
notarul public 3i prin ,andatar cu procur autentic.
07& La e6pirarea ace(tui ter,en2 (o*ii (e pre)int per(onal2 iar o9i*erul de (tare
civil (au2 dup ca)2 notarul public veri9ic dac (o*ii (truie ( divor*e)e 3i dac2
+n ace(t (en(2 con(i,*,5ntul lor e(te liber 3i neviciat.
08& 'ac (o*ii (truie +n divor*2 o9i*erul de (tare civil (au2 dup ca)2 notarul
public eliberea) certi9icatul de divor* 9r ( 9ac vreo ,en*iune cu privire la
culpa (o*ilor.
0:& 'i(po)i*iile art. 787 alin. 01& 3i 07& (e aplic +n ,od core(pun)tor. 'ac (o*ii
nu (e +n*ele- a(upra nu,elui de 9a,ilie pe care ( +l poarte dup divor* ori2 +n ca)ul
prev)ut la art. 77: alin. 02&2 a(upra e6ercitrii +n co,un a drepturilor printe3ti2
o9i*erul de (tare civil (au2 dup ca)2 notarul public e,ite o di(po)i*ie de re(pin-ere
a cererii de divor* 3i +ndru, (o*ii ( (e adre(e)e in(tan*ei de =udecat2 potrivit
prevederilor art. 778.
0;& 1olu*ionarea cererilor privind alte e9ecte ale divor*ului a(upra crora (o*ii nu
(e +n*ele- e(te de co,peten*a in(tan*ei =udectore3ti.
%R. 777
Meninea )n actl de cstorie
01& C5nd cererea de divor* e(te depu( la pri,ria unde (<a +nc>eiat c(toria2
o9i*erul de (tare civil2 dup e,iterea certi9icatului de divor*2 9ace cuvenita
,en*iune +n actul de c(torie.
02& 4n ca)ul depunerii cererii la pri,ria +n a crei ra) teritorial (o*ii au avut
ulti,a locuin* co,un2 o9i*erul de (tare civil e,ite certi9icatul de divor* 3i
+naintea)2 de +ndat2 o copie certi9icat de pe ace(ta la pri,ria locului unde (<a
+nc>eiat c(toria2 (pre a (e 9ace ,en*iune +n actul de c(torie.
07& 4n ca)ul con(tatrii divor*ului de ctre notarul public2 ace(ta e,ite
certi9icatul de divor* 3i +naintea)2 de +ndat2 o copie certi9icat de pe ace(ta la
pri,ria locului unde (<a +nc>eiat c(toria2 (pre a (e 9ace ,en*iune +n actul de
c(torie.
%R. 778
-e,zl o,ierli de stare civil sa notarli p"lic
01& 'ac nu (unt +ndeplinite condi*iile art. 77:2 o9i*erul de (tare civil (au2 dup
ca)2 notarul public re(pin-e cererea de divor*.
02& 4,potriva re9u)ului o9i*erului de (tare civil (au notarului public nu e6i(t
cale de atac2 dar (o*ii (e pot adre(a cu cererea de divor* in(tan*ei de =udecat2
pentru a di(pune de(9acerea c(toriei prin acordul lor (au +n ba)a unui alt te,ei
prev)ut de le-e.
07& #entru repararea pre=udiciului prin re9u)ul abu)iv al o9i*erului de (tare civil
(au notarului public de a con(tata de(9acerea c(toriei prin acordul (o*ilor 3i de a
e,ite certi9icatul de divor*2 oricare dintre (o*i (e poate adre(a2 pe cale (eparat2
in(tan*ei co,petente.
<44 Divorl din clp
%R. 779
$ondiii
01& 4n ca)ul prev)ut la art. 777 lit. b&2 divor*ul (e poate pronun*a dac in(tan*a
(tabile3te culpa unuia dintre (o*i +n de(tr,area c(toriei. Cu toate ace(tea2 dac
din probele ad,ini(trate re)ult culpa a,bilor (o*i2 in(tan*a poate pronun*a divor*ul
din culpa lor co,un2 c>iar dac nu,ai unul dintre ei a 9cut cerere de divor*. 'ac
culpa apar*ine +n totalitate recla,antului2 (unt aplicabile prevederile art. 788.
02& 4n ipote)a prev)ut de art. 777 lit. c&2 divor*ul (e pronun* din culpa
e6clu(iv a (o*ului recla,ant2 cu e6cep*ia (itua*iei +n care p5r5tul (e declar de
acord cu divor*ul2 c5nd ace(ta (e pronun* 9r a (e 9ace ,en*iune de(pre culpa
(o*ilor.
%R. 780
$ontinarea acinii de divor
01& 4n (itua*ia prev)ut la art. 779 alin. 01&2 dac (o*ul recla,ant decedea) +n
ti,pul proce(ului2 ,o3tenitorii (i pot continua ac*iunea de divor*.
02& %c*iunea continuat de ,o3tenitori e(te ad,i( nu,ai dac in(tan*a con(tat
culpa e6clu(iv a (o*ului p5r5t.
<54 Divorl din caza strii sntii ni so
%R. 781
$ondiiile divorli
4n ca)ul prev)ut la art. 777 lit. d&2 de(9acerea c(toriei (e pronun* 9r a (e
9ace ,en*iune de(pre culpa (o*ilor.
1ECB!"NE% a 2<a
(,ectele divorli
<14 Data des,acerii cstoriei
%R. 782
Data des,acerii cstoriei
01& C(toria e(te de(9cut din )iua c5nd >otr5rea prin care (<a pronun*at
divor*ul a r,a( de9initiv.
02& #rin e6cep*ie2 dac ac*iunea de divor* e(te continuat de ,o3tenitorii (o*ului
recla,ant2 potrivit art. 7802 c(toria (e (ocote3te de(9cut la data dece(ului.
07& 4n ca)ul prev)ut de art. 77:2 c(toria e(te de(9cut pe data eliberrii
certi9icatului de divor*.
<24 (,ectele divorli c privire la raportrile nepatri&oniale dintre soi
%R. 787
6&ele de ,a&ilie dp cstorie
01& La de(9acerea c(toriei prin divor*2 (o*ii pot conveni ( p(tre)e nu,ele
purtat +n ti,pul c(toriei. !n(tan*a ia act de acea(t +n*ele-ere prin >otr5rea de
divor*.
02& #entru ,otive te,einice2 =u(ti9icate de intere(ul unuia dintre (o*i (au de
intere(ul (uperior al copilului2 in(tan*a poate ( +ncuviin*e)e ca (o*ii ( p(tre)e
nu,ele purtat +n ti,pul c(toriei2 c>iar +n lip(a unei +n*ele-eri +ntre ei.
07& 'ac nu a intervenit o +n*ele-ere (au dac in(tan*a nu a dat +ncuviin*area2
9iecare dintre 9o3tii (o*i poart nu,ele dinaintea c(toriei.
%R. 788
Dreptrile soli divorat
01& 'ivor*ul e(te con(iderat pronun*at +,potriva (o*ului din a crui culp
e6clu(iv (<a de(9cut c(toria.
02& 1o*ul +,potriva cruia a 9o(t pronun*at divor*ul pierde drepturile pe care
le-ea (au conven*iile +nc>eiate anterior cu ter*ii le atribuie ace(tuia.
07& %ce(te drepturi nu (unt pierdute +n ca)ul culpei co,une (au al divor*ului prin
acordul (o*ilor.
<34 (,ectele divorli c privire la raportrile patri&oniale dintre soi
I4 (,ecte c privire la regi&l &atri&onial
%R. 78:
7ncetarea regi&li &atri&onial
01& 4n ca)ul divor*ului2 re-i,ul ,atri,onial +ncetea) +ntre (o*i la data
introducerii cererii de divor*.
02& Cu toate ace(tea2 oricare dintre (o*i (au a,5ndoi2 +,preun2 +n ca)ul
divor*ului prin acordul lor2 pot cere in(tan*ei de divor* ( con(tate c re-i,ul
,atri,onial a +ncetat de la data (epara*iei +n 9apt.
07& #revederile ace(tui articol (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i +n ca)ul
divor*ului prev)ut de art. 77:.
%R. 78;
%ctele )nc:eiate )n ,rada celilalt so
01& %ctele ,en*ionate la art. 78; alin. 02&2 precu, 3i actele din care (e na(c
obli-a*ii +n (arcina co,unit*ii2 +nc>eiate de unul dintre (o*i dup data introducerii
cererii de divor* (unt anulabile2 dac au 9o(t 9cute +n 9rauda celuilalt (o*.
02& 'i(po)i*iile art. 78: alin. 08& r,5n aplicabile.
%R. 787
!poza"ilitatea ,a de teri
01& Dotr5rea =udectorea(c prin care (<a pronun*at divor*ul 3i2 dup ca)2
certi9icatul de divor* prev)ut la art. 77: (unt opo)abile 9a* de ter*i2 +n condi*iile
le-ii.
02& 'i(po)i*iile art. 2912 778 3i 77: (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor2
inclu(iv +n ca)ul prev)ut la art. 77:.
II4 Dreptl la despg"iri
%R. 788
%cordarea despg"irilor
'i(tinct de dreptul la pre(ta*ia co,pen(atorie prev)ut la art. 7902 (o*ul
nevinovat2 care (u9er un pre=udiciu prin de(9acerea c(toriei2 poate cere (o*ului
vinovat ( +l de(p-ubea(c. !n(tan*a de tutel (olu*ionea) cererea prin >otr5rea
de divor*.
III4 !"ligaia de )ntreinere )ntre ,o#tii soi
%R. 789
!"ligaia de )ntreinere
01& #rin de(9acerea c(toriei2 obli-a*ia de +ntre*inere +ntre (o*i +ncetea).
02& 1o*ul divor*at are dreptul la +ntre*inere2 dac (e a9l +n nevoie din pricina unei
incapacit*i de ,unc (urvenite +nainte de c(torie ori +n ti,pul c(toriei. El are
drept la +ntre*inere 3i atunci c5nd incapacitatea (e ive3te +n decur( de un an de la
de(9acerea c(toriei2 +n( nu,ai dac incapacitatea e(te cau)at de o +,pre=urare
+n le-tur cu c(toria.
07& 4ntre*inerea datorat potrivit di(po)i*iilor alin. 02& (e (tabile3te p5n la o
ptri,e din venitul net al celui obli-at la plata ei2 +n raport cu ,i=loacele (ale 3i cu
(tarea de nevoie a creditorului. %cea(t +ntre*inere2 +,preun cu +ntre*inerea
datorat copiilor2 nu va putea dep3i =u,tate din venitul net al celui obli-at la
plat.
08& C5nd divor*ul e(te pronun*at din culpa e6clu(iv a unuia dintre (o*i2 ace(ta
nu bene9icia) de prevederile alin. 02& 3i 07& dec5t ti,p de un an de la de(9acerea
c(toriei.
0:& 4n a9ara altor ca)uri prev)ute de le-e2 obli-a*ia de +ntre*inere +ncetea) prin
rec(torirea celui +ndrept*it.
I04 1restaia co&pensatorie
%R. 790
$ondiiile prestaiei co&pensatorii
01& 4n ca)ul +n care divor*ul (e pronun* din culpa e6clu(iv a (o*ului p5r5t2 (o*ul
recla,ant poate bene9icia de o pre(ta*ie care ( co,pen(e)e2 at5t c5t e(te po(ibil2
un de)ec>ilibru (e,ni9icativ pe care divor*ul l<ar deter,ina +n condi*iile de via*
ale celui care o (olicit.
02& #re(ta*ia co,pen(atorie (e poate acorda nu,ai +n ca)ul +n care c(toria a
durat cel pu*in 20 de ani.
07& 1o*ul care (olicit pre(ta*ia co,pen(atorie nu poate cere de la 9o(tul (u (o*
3i pen(ie de +ntre*inere2 +n condi*iile art. 789.
%R. 791
5ta"ilirea prestaiei co&pensatorii
01& #re(ta*ia co,pen(atorie nu (e poate (olicita dec5t odat cu de(9acerea
c(toriei.
02& La (tabilirea pre(ta*iei co,pen(atorii (e *ine (ea,a at5t de re(ur(ele (o*ului
care o (olicit2 c5t 3i de ,i=loacele celuilalt (o* din ,o,entul divor*ului2 de
e9ectele pe care le are (au le va avea lic>idarea re-i,ului ,atri,onial2 precu, 3i
de orice alte +,pre=urri previ)ibile de natur ( le ,odi9ice2 cu, ar 9i v5r(ta 3i
(tarea de (ntate a (o*ilor2 contribu*ia la cre3terea copiilor ,inori pe care a avut<o
3i ur,ea) ( o aib 9iecare (o*2 pre-tirea pro9e(ional2 po(ibilitatea de a
de(93ura o activitate productoare de venituri 3i altele a(e,enea.
%R. 792
9or&a prestaiei co&pensatorii
01& #re(ta*ia co,pen(atorie poate 9i (tabilit +n bani2 (ub 9or,a unei (u,e
-lobale (au a unei rente via-ere2 ori +n natur2 (ub 9or,a u)u9ructului a(upra unor
bunuri ,obile (au i,obile care apar*in debitorului.
02& Renta poate 9i (tabilit +ntr<o cot procentual din venitul debitorului (au
+ntr<o (u, de bani deter,inat.
07& Renta 3i u)u9ructul (e pot con(titui pe toat durata vie*ii celui care (olicit
pre(ta*ia co,pen(atorie (au pentru o perioad ,ai (curt2 care (e (tabile3te prin
>otr5rea de divor*.
%R. 797
;aranii
!n(tan*a2 la cererea (o*ului creditor2 +l poate obli-a pe (o*ul debitor ( con(tituie
o -aran*ie real (au ( dea cau*iune pentru a a(i-ura e6ecutarea rentei.
%R. 798
Modi,icarea prestaiei co&pensatorii
01& !n(tan*a poate ,ri (au ,ic3ora pre(ta*ia co,pen(atorie2 dac (e ,odi9ic2 +n
,od (e,ni9icativ2 ,i=loacele debitorului 3i re(ur(ele creditorului.
02& 4n ca)ul +n care pre(ta*ia co,pen(atorie con(t +ntr<o (u, de bani2 acea(ta
(e inde6ea) de drept2 tri,e(trial2 +n 9unc*ie de rata in9la*iei.
%R. 79:
7ncetarea prestaiei co&pensatorii
#re(ta*ia co,pen(atorie +ncetea) prin dece(ul unuia dintre (o*i2 prin
rec(torirea (o*ului creditor2 precu, 3i atunci c5nd ace(ta ob*ine re(ur(e de natur
( +i a(i-ure condi*ii de via* a(e,ntoare celor din ti,pul c(toriei.
<44 (,ectele divorli c privire la raportrile dintre prini #i copiii lor
&inori
%R. 79;
-aportrile dintre prinii divorai #i copiii lor &inori
01& !n(tan*a de tutel >otr3te2 odat cu pronun*area divor*ului2 a(upra
raporturilor dintre prin*ii divor*a*i 3i copiii lor ,inori2 *in5nd (ea,a de intere(ul
(uperior al copiilor2 de conclu)iile raportului de anc>et p(i>o(ocial2 precu, 3i2
dac e(te ca)ul2 de +nvoiala prin*ilor2 pe care +i a(cult.
02& 'i(po)i*iile art. 2;8 (unt aplicabile.
%R. 797
(+ercitarea atoritii printe#ti de ctre a&"ii prini
'up divor*2 autoritatea printea(c revine +n co,un a,bilor prin*i2 a9ar de
ca)ul +n care in(tan*a decide alt9el.
%R. 798
(+ercitarea atoritii printe#ti de ctre n singr printe
01& 'ac e6i(t ,otive +nte,eiate2 av5nd +n vedere intere(ul (uperior al
copilului2 in(tan*a >otr3te ca autoritatea printea(c ( 9ie e6ercitat nu,ai de
ctre unul dintre prin*i.
02& Cellalt printe p(trea) dreptul de a ve->ea a(upra ,odului de cre3tere 3i
educare a copilului2 precu, 3i dreptul de a con(i,*i la adop*ia ace(tuia.
%R. 799
(+ercitarea atoritii printe#ti de ctre alte persoane
01& 4n ,od e6cep*ional2 in(tan*a de tutel poate >otr+ pla(a,entul copilului la o
rud (au la o alt 9a,ilie ori per(oan2 cu con(i,*,5ntul ace(tora2 (au +ntr<o
in(titu*ie de ocrotire. %ce(tea e6ercit drepturile 3i +ndatoririle care revin prin*ilor
cu privire la per(oana copilului.
02& !n(tan*a (tabile3te dac drepturile cu privire la bunurile copilului (e e6ercit
de ctre prin*i +n co,un (au de ctre unul dintre ei.
%R. 800
.ocina copilli dp divor
01& 4n lip(a +n*ele-erii dintre prin*i (au dac acea(ta e(te contrar intere(ului
(uperior al copilului2 in(tan*a de tutel (tabile3te2 odat cu pronun*area divor*ului2
locuin*a copilului ,inor la printele cu care locuie3te +n ,od (tatornic.
02& 'ac p5n la divor* copilul a locuit cu a,bii prin*i2 in(tan*a +i (tabile3te
locuin*a la unul dintre ei2 *in5nd (ea,a de intere(ul (u (uperior.
07& 4n ,od e6cep*ional2 3i nu,ai dac e(te +n intere(ul (uperior al copilului2
in(tan*a poate (tabili locuin*a ace(tuia la bunici (au la alte rude ori per(oane2 cu
con(i,*,5ntul ace(tora2 ori la o in(titu*ie de ocrotire. %ce(tea e6ercit
(uprave->erea copilului 3i +ndepline(c toate actele obi3nuite privind (ntatea2
educa*ia 3i +nv*tura (a.
%R. 801
Dreptrile printeli separat de copil
01& 4n ca)urile prev)ute la art. 8002 printele (au2 dup ca)2 prin*ii (epara*i de
copilul lor au dreptul de a avea le-turi per(onale cu ace(ta.
02& 4n ca) de ne+n*ele-ere +ntre prin*i2 in(tan*a de tutel decide cu privire la
,odalit*ile de e6ercitare a ace(tui drept. %(cultarea copilului e(te obli-atorie2 art.
2;8 9iind aplicabil.
%R. 802
5ta"ilirea contri"iei prinilor
01& !n(tan*a de tutel2 prin >otr5rea de divor*2 (tabile3te contribu*ia 9iecrui
printe la c>eltuielile de cre3tere2 educare2 +nv*tur 3i pre-tire pro9e(ional a
copiilor.
02& 'i(po)i*iile titlului ? privind obli-a*ia de +ntre*inere (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 807
Modi,icarea &srilor late c privire la copil
4n ca)ul (c>i,brii +,pre=urrilor2 in(tan*a de tutel poate ,odi9ica ,(urile cu
privire la drepturile 3i +ndatoririle prin*ilor divor*a*i 9a* de copiii lor ,inori2 la
cererea oricruia dintre prin*i (au a unui alt ,e,bru de 9a,ilie2 a copilului2 a
in(titu*iei de ocrotire2 a in(titu*iei publice (peciali)ate pentru protec*ia copilului (au
a procurorului.
%R. 808
-aportrile dintre prini #i copiii lor &inori )n alte cazri
4n ca)ul prev)ut la art. 297 alin. 02&2 in(tan*a >otr3te a(upra raporturilor dintre
prin*i 3i copiii lor ,inori2 di(po)i*iile art. 79; < 807 9iind aplicabile +n ,od
core(pun)tor.
!L"L !!!
-denia
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 80:
6oine
01& Rudenia 9irea(c e(te le-tura ba)at pe de(cenden*a unei per(oane dintr<o
alt per(oan (au pe 9aptul c ,ai ,ulte per(oane au un a(cendent co,un.
02& Rudenia civil e(te le-tura re)ultat din adop*ia +nc>eiat +n condi*iile
prev)ute de le-e.
%R. 80;
-denia )n linie dreapt sa colateral
01& Rudenia e(te +n linie dreapt +n ca)ul de(cenden*ei unei per(oane dintr<o alt
per(oan 3i poate 9i a(cendent (au de(cendent.
02& Rudenia e(te +n linie colateral atunci c5nd re)ult din 9aptul c ,ai ,ulte
per(oane au un a(cendent co,un.
07& Gradul de rudenie (e (tabile3te a(t9el:
a& +n linie dreapt2 dup nu,rul na3terilor: a(t9el2 copiii 3i prin*ii (unt rude de
-radul +nt5i2 nepo*ii 3i bunicii (unt rude de -radul al doileaC
b& +n linie colateral2 dup nu,rul na3terilor2 urc5nd de la una dintre rude p5n
la a(cendentul co,un 3i cobor5nd de la ace(ta p5n la cealalt rudC a(t9el2 9ra*ii
(unt rude de -radul al doilea2 unc>iul (au ,tu3a 3i nepotul2 de -radul al treilea2
verii pri,ari2 de -radul al patrulea.
%R. 807
%,initatea
01& %9initatea e(te le-tura dintre un (o* 3i rudele celuilalt (o*.
02& Rudele (o*ului (unt2 +n aceea3i linie 3i acela3i -rad2 a9inii celuilalt (o*.
C%#!/L"L !!
9iliaia
1ECB!"NE% 1
5ta"ilirea ,iliaiei
<14 Dispoziii generale
%R. 808
Modrile de sta"ilire a ,iliaiei
01& Ailia*ia 9a* de ,a, re)ult din 9aptul na3teriiC ea (e poate (tabili 3i prin
recunoa3tere (au prin >otr5re =udectorea(c.
02& Ailia*ia 9a* de tatl din c(torie (e (tabile3te prin e9ectul pre)u,*iei de
paternitate.
07& Ailia*ia 9a* de tatl din a9ara c(toriei (e (tabile3te prin recunoa3tere (au
prin >otr5re =udectorea(c2 dup ca).
%R. 809
Dovada ,iliaiei
01& Ailia*ia (e dovede3te prin actul de na3tere +ntoc,it +n re-i(trul de (tare civil2
precu, 3i cu certi9icatul de na3tere eliberat pe ba)a ace(tuia.
02& 4n ca)ul copilului din c(torie2 dovada (e 9ace prin actul de na3tere 3i prin
actul de c(torie al prin*ilor2 trecute +n re-i(trele de (tare civil2 precu, 3i prin
certi9icatele de (tare civil core(pun)toare.
%R. 810
1osesia de stat
01& #o(e(ia de (tat e(te (tarea de 9apt care indic le-turile de 9ilia*ie 3i rudenie
dintre copil 3i 9a,ilia din care (e pretinde c 9ace parte. Ea con(t2 +n principal2 +n
oricare dintre ur,toarele +,pre=urri:
a& o per(oan (e co,port 9a* de un copil ca 9iind al (u2 +n-ri=indu<(e de
cre3terea 3i educarea (a2 iar copilul (e co,port 9a* de acea(t per(oan ca 9iind
printele (uC
b& copilul e(te recuno(cut de ctre 9a,ilie2 +n (ocietate 3i2 c5nd e(te ca)ul2 de
ctre autorit*ile publice2 ca 9iind al per(oanei de(pre care (e pretinde c e(te
printele (uC
c& copilul poart nu,ele per(oanei de(pre care (e pretinde c e(te printele (u.
02& #o(e(ia de (tat trebuie ( 9ie continu2 pa3nic2 public 3i neec>ivoc.
%R. 811
1osesia de stat con,or& c actl de na#tere
01& Nicio per(oan nu poate recla,a o alt 9ilia*ie 9a* de ,a, dec5t aceea ce
re)ult din actul (u de na3tere 3i po(e(ia de (tat con9or, cu ace(ta.
02& Ni,eni nu poate conte(ta 9ilia*ia 9a* de ,a, a per(oanei care are o po(e(ie
de (tat con9or, cu actul (u de na3tere.
07& Cu toate ace(tea2 dac printr<o >otr5re =udectorea(c (<a (tabilit c a avut
loc o (ub(tituire de copil ori c a 9o(t +nre-i(trat ca ,a, a unui copil o alt
9e,eie dec5t aceea care l<a n(cut2 (e poate 9ace dovada adevratei 9ilia*ii cu orice
,i=loc de prob.
%R. 812
*i&pl legal al concepinii
01& !ntervalul de ti,p cuprin( +ntre a trei (uta 3i a o (ut opt)ecea )i dinaintea
na3terii copilului e(te ti,pul le-al al concep*iunii. El (e calculea) )i cu )i.
02& #rin ,i=loace de prob 3tiin*i9ice (e poate 9ace dovada concep*iunii copilului
+ntr<o anu,it perioad din intervalul de ti,p prev)ut la alin. 01& (au c>iar +n
a9ara ace(tui interval.
%R. 817
Do&enil de aplicare
'i(po)i*iile pre)entului capitol re9eritoare la copil (unt aplicabile 3i per(oanei
,a=ore a crei 9ilia*ie e(te cercetat.
<24 1rez&ia de paternitate
%R. 818
1rez&ia de paternitate
01& Copilul n(cut (au conceput +n ti,pul c(toriei are ca tat pe (o*ul ,a,ei.
02& #aternitatea poate 9i t-duit2 dac e(te cu neputin* ca (o*ul ,a,ei ( 9ie
tatl copilului.
<34 -ecnoa#terea copilli
%R. 81:
9elrile recnoa#terii
01& 'ac na3terea nu a 9o(t +nre-i(trat +n re-i(trul de (tare civil (au copilul a
9o(t trecut +n re-i(trul de (tare civil ca n(cut din prin*i necuno(cu*i2 ,a,a +l
poate recunoa3te pe copil.
02& Copilul conceput 3i n(cut +n a9ara c(toriei poate 9i recuno(cut de ctre
tatl (u.
07& 'up ,oartea copilului2 ace(ta poate 9i recuno(cut nu,ai dac a l(at
de(cenden*i 9ire3ti.
%R. 81;
9or&ele recnoa#terii
01& Recunoa3terea poate 9i 9cut prin declara*ie la (erviciul public co,unitar
local de eviden* a per(oanelor2 prin +n(cri( autentic (au prin te(ta,ent.
02& 'ac recunoa3terea e(te 9cut prin +n(cri( autentic2 o copie a ace(tuia e(te
tri,i( din o9iciu (erviciului public co,unitar local de eviden* a per(oanelor
co,petent2 pentru a (e 9ace ,en*iunea core(pun)toare +n re-i(trele de (tare civil.
07& Recunoa3terea2 c>iar dac a 9o(t 9cut prin te(ta,ent2 e(te irevocabil.
%R. 817
-ecnoa#terea de ctre &inorl necstorit
$inorul nec(torit +l poate recunoa3te (in-ur pe copilul (u2 dac are
di(cern,5nt la ,o,entul recunoa3terii.
%R. 818
6litatea a"solt a recnoa#terii
Recunoa3terea e(te lovit de nulitate ab(olut dac:
a& a 9o(t recuno(cut un copil a crui 9ilia*ie2 (tabilit potrivit le-ii2 nu a 9o(t
+nlturat. Cu toate ace(tea2 dac 9ilia*ia anterioar a 9o(t +nlturat prin >otr5re
=udectorea(c2 recunoa3terea e(te valabilC
b& a 9o(t 9cut dup dece(ul copilului2 iar ace(ta nu a l(at de(cenden*i 9ire3tiC
c& a 9o(t 9cut +n alte 9or,e dec5t cele prev)ute de le-e.
%R. 819
6litatea relativ a recnoa#terii
01& Recunoa3terea poate 9i anulat pentru eroare2 dol (au violen*.
02& #re(crip*ia dreptului la ac*iune +ncepe ( cur- de la data +ncetrii violen*ei
ori2 dup ca)2 a de(coperirii erorii (au dolului.
%R. 820
$ontestarea recnoa#terii de ,iliaie
01& Recunoa3terea care nu core(punde adevrului poate 9i conte(tat oric5nd 3i
de orice per(oan intere(at.
02& 'ac recunoa3terea e(te conte(tat de cellalt printe2 de copilul recuno(cut
(au de de(cenden*ii ace(tuia2 dovada 9ilia*iei e(te +n (arcina autorului recunoa3terii
(au a ,o3tenitorilor (i.
<44 %cini privind ,iliaia
I4 $ontestarea ,iliaiei
%R. 821
%cinea )n contestaia ,iliaiei
01& /rice per(oan intere(at poate conte(ta oric5nd2 prin ac*iune +n =u(ti*ie2
9ilia*ia (tabilit printr<un act de na3tere ce nu e(te con9or, cu po(e(ia de (tat.
02& 4n ace(t ca)2 9ilia*ia (e dovede3te prin certi9icatul ,edical con(tatator al
na3terii2 prin e6perti)a ,edico<le-al de (tabilire a 9ilia*iei (au2 +n lip(a
certi9icatului ori +n ca)ul i,po(ibilit*ii e9ecturii e6perti)ei2 prin orice ,i=loc de
prob2 inclu(iv prin po(e(ia de (tat.
07& Cu toate ace(tea2 dovada 9ilia*iei nu (e 9ace prin ,artori dec5t +n ca)ul
prev)ut la art. 811 alin. 07& (au atunci c5nd e6i(t +n(cri(uri care 9ac de,n de
cre)are ac*iunea 9or,ulat.
II4 %cinea )n sta"ilirea ,iliaiei ,a de &a&
%R. 822
%cinea )n sta"ilirea &aternitii
4n ca)ul +n care2 din orice ,otiv2 dovada 9ilia*iei 9a* de ,a, nu (e poate 9ace
prin certi9icatul con(tatator al na3terii ori +n ca)ul +n care (e conte(t realitatea
celor cuprin(e +n certi9icatul con(tatator al na3terii2 9ilia*ia 9a* de ,a, (e poate
(tabili printr<o ac*iune +n (tabilirea ,aternit*ii2 +n cadrul creia pot 9i ad,ini(trate
orice ,i=loace de prob.
%R. 827
-egi&l 3ridic al acinii )n sta"ilirea &aternitii
01& 'reptul la ac*iunea +n (tabilirea 9ilia*iei 9a* de ,a, apar*ine copilului 3i (e
porne3te2 +n nu,ele ace(tuia2 de ctre repre)entantul (u le-al.
02& %c*iunea poate ( 9ie pornit (au2 dup ca)2 continuat 3i de ,o3tenitorii
copilului2 +n condi*iile le-ii.
07& %c*iunea poate 9i introdu( 3i +,potriva ,o3tenitorilor pretin(ei ,a,e.
08& 'reptul la ac*iune e(te i,pre(criptibil.
0:& 'ac +n( copilul a decedat +nainte de a introduce ac*iunea2 ,o3tenitorii (i
pot ( o introduc +n ter,en de un an de la data dece(ului.
III4 %cinea )n sta"ilirea paternitii din a,ara cstoriei
%R. 828
5ta"ilirea paternitii prin :otr8re 3dectoreasc
'ac tatl din a9ara c(toriei nu +l recunoa3te pe copil2 paternitatea ace(tuia (e
poate (tabili prin >otr5re =udectorea(c.
%R. 82:
%cinea )n sta"ilirea paternitii
01& %c*iunea +n (tabilirea paternit*ii din a9ara c(toriei apar*ine copilului 3i (e
porne3te +n nu,ele lui de ctre ,a,2 c>iar dac e(te ,inor2 (au de ctre
repre)entantul lui le-al.
02& Ea poate 9i pornit (au2 dup ca)2 continuat 3i de ,o3tenitorii copilului2 +n
condi*iile le-ii.
07& %c*iunea +n (tabilirea paternit*ii poate 9i pornit 3i +,potriva ,o3tenitorilor
pretin(ului tat.
%R. 82;
1rez&ia ,iliaiei ,a de pretinsl tat
01& #aternitatea (e pre)u, dac (e dovede3te c pretin(ul tat a convie*uit cu
,a,a copilului +n perioada ti,pului le-al al concep*iunii.
02& #re)u,*ia e(te +nlturat dac pretin(ul tat dovede3te c e(te e6clu( ca el (
+l 9i conceput pe copil.
%R. 827
*er&enl de prescripie
01& 'reptul la ac*iunea +n (tabilirea paternit*ii nu (e pre(crie +n ti,pul vie*ii
copilului.
02& 'i(po)i*iile art. 827 alin. 0:& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 828
Despg"iri
01& $a,a copilului poate cere pretin(ului tat ( +i pltea(c =u,tate din:
a& c>eltuielile na3terii 3i ale le>u)ieiC
b& c>eltuielile 9cute cu +ntre*inerea ei +n ti,pul (arcinii 3i +n perioada de
le>u)ie.
02& $a,a poate (olicita ace(te de(p-ubiri c>iar 3i atunci c5nd copilul (<a n(cut
,ort (au a ,urit +nainte de pronun*area >otr5rii privind (tabilirea paternit*ii.
07& 'reptul la ac*iune al ,a,ei (e pre(crie +n ter,en de 7 ani de la na3terea
copilului.
08& $a,a nu poate cere ace(te de(p-ubiri dac nu a 9or,ulat 3i ac*iune pentru
(tabilirea paternit*ii.
0:& 4n a9ara c>eltuielilor prev)ute la alin. 01&2 ,a,a 3i ,o3tenitorii ei au dreptul
la de(p-ubiri pentru orice alte pre=udicii2 potrivit dreptului co,un.
I04 %cini privind ,iliaia ,a de tatl din cstorie
%R. 829
%cinea )n tgada paternitii
01& %c*iunea +n t-ada paternit*ii poate 9i pornit de (o*ul ,a,ei2 de ,a,2 de
tatl biolo-ic2 precu, 3i de copil. Ea poate 9i pornit (au2 dup ca)2 continuat 3i de
,o3tenitorii ace(tora2 +n condi*iile le-ii.
02& %c*iunea (e introduce de ctre (o*ul ,a,ei +,potriva copiluluiC c5nd ace(ta
e(te decedat2 ac*iunea (e porne3te +,potriva ,a,ei (ale 3i2 dac e(te ca)ul2 a altor
,o3tenitori ai (i.
07& 'ac (o*ul e(te pu( (ub interdic*ie2 ac*iunea poate 9i pornit de tutore2 iar +n
lip(2 de un curator nu,it de in(tan*a =udectorea(c.
08& $a,a (au copilul poate introduce ac*iunea +,potriva (o*ului. 'ac ace(ta
e(te decedat2 ac*iunea (e porne3te +,potriva ,o3tenitorilor lui.
0:& atl biolo-ic poate introduce ac*iunea +,potriva (o*ului ,a,ei 3i a
copilului. 'ac ace3tia (unt deceda*i2 ac*iunea (e porne3te +,potriva ,o3tenitorilor.
%R. 870
*gada paternitii de ctre sol &a&ei
01& 1o*ul ,a,ei poate introduce ac*iunea +n t-ada paternit*ii +n ter,en de 7
ani2 care cur-e 9ie de la data la care (o*ul a cuno(cut c e(te pre)u,at tat al
copilului2 9ie de la o dat ulterioar2 c5nd a a9lat c pre)u,*ia nu core(punde
realit*ii.
02& er,enul nu cur-e +,potriva (o*ului pu( (ub interdic*ie =udectorea(c 3i2
c>iar dac ac*iunea nu a 9o(t pornit de tutore2 ea poate 9i introdu( de (o* +n
ter,en de 7 ani de la data ridicrii interdic*iei.
07& 'ac (o*ul a ,urit +nainte de +,plinirea ter,enul ,en*ionat la alin. 01&2 9r
a porni ac*iunea2 acea(ta poate 9i pornit de ctre ,o3tenitori +n ter,en de un an de
la data dece(ului.
%R. 871
*gada paternitii de ctre &a&
01& %c*iunea +n t-ada paternit*ii poate 9i pornit de ctre ,a, +n ter,en de 7
ani de la data na3terii copilului.
02& 'i(po)i*iile art. 829 alin. 07& 3i art. 870 alin. 02& 3i 07& (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 872
*gada paternitii de ctre pretinsl tat "iologic
01& %c*iunea +n t-ada paternit*ii introdu( de ctre cel care (e pretinde tat
biolo-ic poate 9i ad,i( nu,ai dac ace(ta 9ace dovada paternit*ii (ale 9a* de
copil.
02& 'reptul la ac*iune nu (e pre(crie +n ti,pul vie*ii tatlui biolo-ic. 'ac ace(ta
a decedat2 ac*iunea poate 9i 9or,ulat de ,o3tenitorii (i +n ter,en de cel ,ult un
an de la data dece(ului.
07& 'i(po)i*iile art. 829 alin. 07& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 877
*gada paternitii de ctre copil #i de ctre &o#tenitori
01& %c*iunea +n t-ada paternit*ii (e porne3te de copil2 +n ti,pul ,inorit*ii (ale2
prin repre)entantul (u le-al.
02& 'reptul la ac*iune nu (e pre(crie +n ti,pul vie*ii copilului.
07& 'i(po)i*iile art. 827 alin. 0:& 3i art. 829 alin. 07& (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 878
$ontestarea ,iliaiei ,a de tatl din cstorie
/rice per(oan intere(at poate cere2 oric5nd2 in(tan*ei ( con(tate c nu (unt
+ntrunite condi*iile pentru ca pre)u,*ia de paternitate ( (e aplice unui copil
+nre-i(trat +n actele de (tare civil ca 9iind n(cut din c(torie.
04 Dispoziii co&ne privind acinile re,eritoare la ,iliaie
%R. 87:
9iliaia legal sta"ilit
01& %t5t ti,p c5t o le-tur de 9ilia*ie le-al (tabilit nu a 9o(t conte(tat +n
=u(ti*ie2 nu (e poate (tabili2 pe nicio cale2 o alt 9ilia*ie.
02& 'i(po)i*iile art. 99 alin. 08& r,5n aplicabile.
%R. 87;
$itarea prinilor #i a copilli
#rin*ii 3i copilul vor 9i cita*i +n toate cau)ele re9eritoare la 9ilia*ie2 c>iar 3i atunci
c5nd nu au calitatea de recla,ant (au de p5r5t.
%R. 877
Inad&isi"ilitatea rennrii
01& 4n ac*iunile privitoare la 9ilia*ie nu (e poate renun*a la drept.
02& 'e a(e,enea2 cel care introduce o ac*iune privitoare la 9ilia*ie +n nu,ele
unui copil (au al unei per(oane pu(e (ub interdic*ie =udectorea(c2 precu, 3i
copilul ,inor care a introdu( (in-ur2 potrivit le-ii2 o a(t9el de ac*iune nu pot
renun*a la =udecarea ei.
%R. 878
5itaia copilli
01& #rin >otr5rea de ad,itere a ac*iunii in(tan*a (e pronun* 3i cu privire la
(tabilirea nu,elui copilului2 e6ercitarea autorit*ii printe3ti 3i obli-a*ia prin*ilor
de a<l +ntre*ine pe copil.
02& 4n ca)ul +n care ad,ite o ac*iune +n conte(tarea 9ilia*iei2 in(tan*a poate (tabili2
dac e(te ca)ul2 ,odul +n care copilul p(trea) le-turi per(onale cu acela care l<a
cre(cut.
%R. 879
%cinea ,or&lat )n caz de &o#tenire vacant
4n ca)ul +n care2 potrivit le-ii2 o ac*iune privitoare la 9ilia*ie poate 9i pornit
+,potriva ,o3tenitorilor2 iar ,o3tenirea e(te vacant2 ac*iunea poate 9i introdu(
+,potriva co,unei2 ora3ului (au2 dup ca)2 ,unicipiului de la locul de(c>iderii
,o3tenirii. Citarea +n proce( a renun*torilor2 dac e6i(t2 e(te obli-atorie.
%R. 880
(,ectele sta"ilirii ,iliaiei aspra ni proces penal
4n ca)ul in9rac*iunilor a cror cali9icare pre(upune e6i(ten*a unui raport de
9ilia*ie care nu e(te le-al (tabilit2 >otr5rea penal nu poate 9i pronun*at +nainte de
r,5nerea de9initiv a >otr5rii civile privitoare la raportul de 9ilia*ie.
1ECB!"NE% a 2<a
-eprodcerea &an asistat &edical c ter donator
%R. 881
-egi&l ,iliaiei
01& Reproducerea u,an a(i(tat ,edical cu ter* donator nu deter,in nicio
le-tur de 9ilia*ie +ntre copil 3i donator.
02& 4n ace(t ca)2 nicio ac*iune +n r(pundere nu poate 9i pornit +,potriva
donatorului.
07& #rin*i2 +n (en(ul dat de pre)enta (ec*iune2 nu pot 9i dec5t un brbat 3i o
9e,eie (au o 9e,eie (in-ur.
%R. 882
$ondiii
01& #rin*ii care2 pentru a avea un copil2 dore(c ( recur- la reproducerea
a(i(tat ,edical cu ter* donator trebuie ( +3i dea con(i,*,5ntul +n prealabil2 +n
condi*ii care ( a(i-ure deplina con9iden*ialitate2 +n 9a*a unui notar public care ( le
e6plice2 +n ,od e6pre(2 con(ecin*ele actului lor cu privire la 9ilia*ie.
02& Con(i,*,5ntul r,5ne 9r e9ect +n ca)ul dece(ului2 al 9or,ulrii unei
cereri de divor* (au al (epara*iei +n 9apt2 (urvenite anterior ,o,entului concep*iunii
reali)ate +n cadrul reproducerii u,ane a(i(tate ,edical. El poate 9i revocat oric5nd2
+n (cri(2 inclu(iv +n 9a*a ,edicului c>e,at ( a(i-ure a(i(ten*a pentru reproducerea
cu ter* donator.
%R. 887
$ontestarea ,iliaiei
01& Ni,eni nu poate conte(ta 9ilia*ia copilului pentru ,otive ce *in de
reproducerea a(i(tat ,edical 3i nici copilul a(t9el n(cut nu poate conte(ta 9ilia*ia
(a.
02& Cu toate ace(tea2 (o*ul ,a,ei poate t-dui paternitatea copilului2 +n
condi*iile le-ii2 dac nu a con(i,*it la reproducerea a(i(tat ,edical reali)at cu
a=utorul unui ter* donator.
07& 4n ca)ul +n care copilul nu a 9o(t conceput +n ace(t ,od2 di(po)i*iile privind
t-duirea paternit*ii r,5n aplicabile.
%R. 888
-spnderea tatli
Cel care2 dup ce a con(i,*it la reproducerea a(i(tat ,edical cu ter* donator2 nu
recunoa3te copilul a(t9el n(cut +n a9ara c(toriei r(punde 9a* de ,a, 3i 9a* de
copil. 4n ace(t ca)2 paternitatea copilului e(te (tabilit pe cale =udectorea(c +n
condi*iile art. 811 3i 827.
%R. 88:
$on,idenialitatea in,or&aiilor
01& /rice in9or,a*ii privind reproducerea u,an a(i(tat ,edical (unt
con9iden*iale.
02& Cu toate ace(tea2 +n ca)ul +n care2 +n lip(a unor a(t9el de in9or,a*ii2 e6i(t
ri(cul unui pre=udiciu -rav pentru (ntatea unei per(oane a(t9el concepute (au a
de(cenden*ilor ace(teia2 in(tan*a poate autori)a tran(,iterea lor2 +n ,od
con9iden*ial2 ,edicului (au autorit*ilor co,petente.
07& 'e a(e,enea2 oricare dintre de(cenden*ii per(oanei a(t9el concepute poate (
(e prevale)e de ace(t drept2 dac 9aptul de a 9i privat de in9or,a*iile pe care le cere
poate ( pre=udicie)e -rav (ntatea (a ori pe cea a unei per(oane care +i e(te
apropiat.
%R. 88;
-aportrile dintre tat #i copil
atl are acelea3i drepturi 3i obli-a*ii 9a* de copilul n(cut prin reproducere
a(i(tat ,edical cu ter* donator ca 3i 9a* de un copil n(cut prin concep*iune
natural.
%R. 887
-egli aplica"ile
Reproducerea u,an a(i(tat ,edical cu ter* donator2 re-i,ul (u =uridic2
a(i-urarea con9iden*ialit*ii in9or,a*iilor care *in de acea(ta2 precu, 3i ,odul de
tran(,itere a lor (e (tabile(c prin le-e (pecial.
1ECB!"NE% a 7<a
5itaia legal a copilli
%R. 888
(galitatea )n dreptri a copiilor
Copilul din a9ara c(toriei a crui 9ilia*ie a 9o(t (tabilit potrivit le-ii are2 9a* de
9iecare printe 3i rudele ace(tuia2 aceea3i (itua*ie ca 3i aceea a unui copil din
c(torie.
%R. 889
6&ele copilli din cstorie
01& Copilul din c(torie ia nu,ele de 9a,ilie co,un al prin*ilor (i.
02& 'ac prin*ii nu au un nu,e co,un2 copilul ia nu,ele unuia dintre ei (au
nu,ele lor reunite. 4n ace(t ca) nu,ele copilului (e (tabile3te prin acordul
prin*ilor 3i (e declar2 odat cu na3terea copilului2 la (erviciul public co,unitar
local de eviden* a per(oanelor.
07& 4n lip(a acordului prin*ilor2 in(tan*a de tutel >otr3te 3i co,unic de +ndat
>otr5rea r,a( de9initiv la (erviciul public co,unitar local de eviden* a
per(oanelor unde a 9o(t +nre-i(trat na3terea.
%R. 8:0
6&ele copilli din a,ara cstoriei
01& Copilul din a9ara c(toriei ia nu,ele de 9a,ilie al aceluia dintre prin*i 9a*
de care 9ilia*ia a 9o(t ,ai +nt5i (tabilit.
02& 4n ca)ul +n care 9ilia*ia a 9o(t (tabilit ulterior 3i 9a* de cellalt printe2
copilul2 prin acordul prin*ilor2 poate lua nu,ele de 9a,ilie al printelui 9a* de
care 3i<a (tabilit 9ilia*ia ulterior (au nu,ele reunite ale ace(tora. Noul nu,e de
9a,ilie al copilului (e declar de ctre prin*i2 +,preun2 la (erviciul public
co,unitar local de eviden* a per(oanelor la care a 9o(t +nre-i(trat na3terea. 4n
lip(a acordului prin*ilor (e aplic di(po)i*iile art. 889 alin. 07&.
07& 4n ca)ul +n care copilul 3i<a (tabilit 9ilia*ia +n acela3i ti,p 9a* de a,bii
prin*i2 (e aplic +n ,od core(pun)tor di(po)i*iile art. 889 alin. 02& 3i 07&.
C%#!/L"L !!!
%dopia
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 8:1
6oine
%dop*ia e(te opera*iunea =uridic prin care (e creea) le-tura de 9ilia*ie +ntre
adoptator 3i adoptat2 precu, 3i le-turi de rudenie +ntre adoptat 3i rudele
adoptatorului.
%R. 8:2
1rincipiile adopiei
%dop*ia e(te (upu( cu,ulativ ur,toarelor principii:
a& intere(ul (uperior al copiluluiC
b& nece(itatea de a a(i-ura cre3terea 3i educarea copilului +ntr<un ,ediu 9a,ilialC
c& continuitatea cre3terii 3i educrii copilului2 *in5ndu<(e (ea,a de ori-inea (a
etnic2 lin-vi(tic2 reli-ioa( 3i culturalC
d& celeritatea +n +ndeplinirea oricror acte re9eritoare la procedura adop*iei.
%R. 8:7
%dopia internaional
Condi*iile 3i procedura adop*iei interna*ionale2 ca 3i e9ectele ace(teia a(upra
cet*eniei copilului (e (tabile(c prin le-e (pecial.
%R. 8:8
1rocedra adopiei
01& %dop*ia (e +ncuviin*ea) de ctre in(tan*a de tutel2 dac e(te +n intere(ul
(uperior al copilului 3i (unt +ndeplinite toate celelalte condi*ii prev)ute de le-e.
02& #rocedura adop*iei e(te re-le,entat prin le-e (pecial.
1ECB!"NE% a 2<a
$ondiiile de ,ond ale adopiei
<14 1ersoanele care pot ,i adoptate
%R. 8::
08rsta adoptatli
01& Copilul poate 9i adoptat p5n la dob5ndirea capacit*ii depline de e6erci*iu.
02& Cu toate ace(tea2 poate 9i adoptat2 +n condi*iile le-ii2 3i per(oana care a
dob5ndit capacitate deplin de e6erci*iu2 dac a 9o(t cre(cut +n ti,pul ,inorit*ii
de ctre cel care dore3te ( o adopte.
%R. 8:;
1lralitatea de adoptai / ,rai #i srori
%dop*ia 9ra*ilor2 indi9erent de (e62 de ctre per(oane (au 9a,ilii di9erite (e poate
9ace nu,ai dac ace(t lucru e(te +n intere(ul lor (uperior.
%R. 8:7
Interzicerea adopiei )ntre ,rai
%dop*ia +ntre 9ra*i2 indi9erent de (e62 e(te inter)i(.
%R. 8:8
5itaia soilor
%dop*ia a 2 (o*i (au 9o3ti (o*i de ctre acela3i adoptator (au 9a,ilie adoptatoare2
precu, 3i adop*ia +ntre (o*i (au 9o3ti (o*i (unt inter)i(e.
<24 1ersoanele care pot adopta
%R. 8:9
$apacitatea #i starea de sntate
#er(oanele care nu au capacitate deplin de e6erci*iu2 precu, 3i per(oanele cu
boli p(i>ice 3i >andicap ,intal nu pot adopta.
%R. 8;0
Di,erena de v8rst
01& %doptatorul trebuie ( 9ie cu cel pu*in 18 ani ,ai +n v5r(t dec5t adoptatul.
02& #entru ,otive te,einice2 in(tan*a de tutel poate +ncuviin*a adop*ia c>iar
dac di9eren*a de v5r(t dintre adoptat 3i adoptator e(te ,ai ,ic dec5t 18 ani2 dar
nu ,ai pu*in de 1; ani.
%R. 8;1
$ondiiile &orale #i &ateriale
01& %doptatorul (au 9a,ilia adoptatoare trebuie ( +ndeplinea(c -aran*iile
,orale 3i condi*iile ,ateriale nece(are cre3terii2 educrii 3i de)voltrii ar,onioa(e
a copilului.
02& 4ndeplinirea condi*iilor prev)ute la alin. 01& (e ate(t de ctre autorit*ile
co,petente2 potrivit le-ii (peciale.
%R. 8;2
%dopia si&ltan sa sccesiv
01& 'ou per(oane nu pot adopta +,preun2 nici (i,ultan 3i nici (ucce(iv2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care (unt (o* 3i (o*ie.
02& Cu toate ace(tea2 o nou adop*ie poate 9i +ncuviin*at atunci c5nd:
a& adoptatorul (au (o*ii adoptatori au decedatC +n ace(t ca)2 adop*ia anterioar (e
con(ider de(9cut pe data r,5nerii de9initive a >otr5rii =udectore3ti de
+ncuviin*are a noii adop*iiC
b& adop*ia anterioar a +ncetat din orice alt ,otiv.
07& 'ou per(oane de acela3i (e6 nu pot adopta +,preun.
<34 $onsi&&8ntl la adopie
%R. 8;7
1ersoanele care consi&t la adopie
01& #entru +nc>eierea unei adop*ii e(te nece(ar con(i,*,5ntul ur,toarelor
per(oane:
a& prin*ii 9ire3ti ori2 dup ca)2 tutorele copilului ai crui prin*i 9ire3ti (unt
deceda*i2 necuno(cu*i2 declara*i ,or*i (au di(pru*i ori pu3i (ub interdic*ie2 +n
condi*iile le-iiC
b& adoptatul care a +,plinit 10 aniC
c& adoptatorul (au2 dup ca)2 (o*ii din 9a,ilia adoptatoare2 c5nd ace3tia adopt
+,preunC
d& (o*ul celui care adopt2 cu e6cep*ia ca)ului +n care lip(a di(cern,5ntului +l
pune +n i,po(ibilitatea de a<3i ,ani9e(ta voin*a.
02& Nu e(te valabil con(i,*,5ntul dat +n con(iderarea pro,i(iunii (au ob*inerii
e9ective a unor 9oloa(e2 indi9erent de natura ace(tora.
%R. 8;8
5itaii speciale privind consi&&8ntl prinilor
01& 'ac unul dintre prin*ii 9ire3ti e(te necuno(cut2 ,ort2 declarat ,ort2 precu,
3i dac (e a9l2 din orice ,otiv2 +n i,po(ibilitate de a<3i ,ani9e(ta voin*a2
con(i,*,5ntul celuilalt printe e(te +nde(tultor. C5nd a,bii prin*i (e a9l +n una
dintre ace(te (itua*ii2 adop*ia (e poate +nc>eia 9r con(i,*,5ntul lor
02& #rintele (au prin*ii dec)u*i din e6erci*iul drepturilor printe3ti ori crora li
(<a aplicat pedeap(a inter)icerii drepturilor printe3ti p(trea) dreptul de a
con(i,*i la adop*ia copilului. 4n ace(te ca)uri2 con(i,*,5ntul celui care e6ercit
autoritatea printea(c e(te 3i el obli-atoriu.
07& #er(oana c(torit care a adoptat un copil trebuie ( con(i,t la adop*ia
aceluia3i copil de ctre (o*ul (u. Con(i,*,5ntul prin*ilor 9ire3ti nu ,ai e(te
nece(ar +n ace(t ca).
%R. 8;:
.i"ertatea consi&&8ntli prinilor
#rin*ii 9ire3ti ai copilului (au2 dup ca)2 tutorele trebuie ( con(i,t la adop*ie
+n ,od liber2 necondi*ionat 3i nu,ai dup ce au 9o(t in9or,a*i +n ,od
core(pun)tor a(upra con(ecin*elor adop*iei2 +n (pecial a(upra +ncetrii le-turilor
de rudenie ale copilului cu 9a,ilia (a de ori-ine.
%R. 8;;
Darea #i revocarea consi&&8ntli prinilor
01& Con(i,*,5ntul la adop*ie al prin*ilor 9ire3ti (au2 dup ca)2 al tutorelui
poate 9i dat nu,ai dup trecerea unui ter,en de ;0 de )ile de la data na3terii
copilului.
02& Con(i,*,5ntul dat +n condi*iile alin. 01& poate 9i revocat +n ter,en de 70 de
)ile de la data e6pri,rii lui.
%R. 8;7
-e,zl prinilor de a/#i da consi&&8ntl
4n ,od e6cep*ional2 in(tan*a de tutel poate trece pe(te re9u)ul prin*ilor 9ire3ti
(au2 dup ca)2 al tutorelui de a con(i,*i la adop*ie2 dac (e dovede3te2 cu orice
,i=loc de prob2 c ace(ta e(te abu)iv 3i in(tan*a aprecia) c adop*ia e(te +n
intere(ul (uperior al copilului2 *in5nd (ea,a 3i de opinia ace(tuia2 dat +n condi*iile
le-ii2 cu ,otivarea e6pre( a >otr5rii +n acea(t privin*.
%R. 8;8
$ondiiile e+pri&rii consi&&8ntli
Condi*iile +n care +3i e6pri, con(i,*,5ntul per(oanele c>e,ate ( con(i,t la
adop*ie (unt re-le,entate prin le-e (pecial.
1ECB!"NE% a 7<a
(,ectele adopiei
%R. 8;9
Data adopiei
%dop*ia produce e9ecte de la data r,5nerii de9initive a >otr5rii =udectore3ti
prin care a 9o(t +ncuviin*at.
%R. 870
(,ectele aspra rdeniei
01& #rin adop*ie (e (tabile(c 9ilia*ia dintre adoptat 3i cel care adopt2 precu, 3i
le-turi de rudenie +ntre adoptat 3i rudele adoptatorului.
02& Raporturile de rudenie +ncetea) +ntre adoptat 3i de(cenden*ii (i2 pe de o
parte2 3i prin*ii 9ire3ti 3i rudele ace(tora2 pe de alt parte.
07& C5nd adoptator e(te (o*ul printelui 9ire(c (au adoptiv2 le-turile de rudenie
ale adoptatului +ncetea) nu,ai +n raport cu printele 9ire(c 3i rudele printelui
9ire(c care nu e(te c(torit cu adoptatorul.
%R. 871
-aportrile dintre adoptator #i adoptat
01& %doptatorul are 9a* de copilul adoptat drepturile 3i +ndatoririle printelui 9a*
de copilul (u 9ire(c.
02& 4n ca)ul +n care cel care adopt e(te (o*ul printelui 9ire(c al adoptatului2
drepturile 3i +ndatoririle printe3ti (e e6ercit de ctre adoptator 3i printele 9ire(c
c(torit cu ace(ta.
07& %doptatul are 9a* de adoptator drepturile 3i +ndatoririle pe care le are orice
per(oan 9a* de prin*ii (i 9ire3ti.
%R. 872
Decderea adoptatorli din e+erciil dreptrilor printe#ti
'ac adoptatorul e(te dec)ut din e6erci*iul drepturilor printe3ti2 in(tan*a de
tutel2 *in5nd (ea,a de intere(ul (uperior al copilului2 poate ( in(tituie tutela (au
una dintre ,(urile de protec*ie prev)ute de le-e. %(cultarea copilului e(te
obli-atorie2 di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile.
%R. 877
6&ele adoptatli
01& Copilul adoptat dob5nde3te prin adop*ie nu,ele de 9a,ilie al celui care
adopt.
02& 'ac adop*ia (e 9ace de ctre 2 (o*i ori de ctre (o*ul care adopt copilul
celuilalt (o*2 iar (o*ii au nu,e co,un2 copilul adoptat poart ace(t nu,e. 4n ca)ul
+n care (o*ii nu au nu,e de 9a,ilie co,un2 ei (unt obli-a*i ( declare in(tan*ei care
+ncuviin*ea) adop*ia nu,ele pe care ace(ta ur,ea) ( +l poarte. 'ac (o*ii nu (e
+n*ele-2 >otr3te in(tan*a. 'i(po)i*iile art. 2;8 r,5n aplicabile.
07& #entru ,otive te,einice2 in(tan*a2 +ncuviin*5nd adop*ia2 la cererea
adoptatorului (au a 9a,iliei adoptatoare 3i cu con(i,*,5ntul copilului care a
+,plinit v5r(ta de 10 ani2 poate di(pune (c>i,barea prenu,elui copilului adoptat.
08& 4n ca)ul adop*iei unei per(oane c(torite2 care poart un nu,e co,un cu
cellalt (o*2 (o*ul adoptat poate lua nu,ele adoptatorului2 cu con(i,*,5ntul
celuilalt (o*2 dat +n 9a*a in(tan*ei care +ncuviin*ea) adop*ia.
0:& #e ba)a >otr5rii de9initive de +ncuviin*are a adop*iei2 (erviciul public
co,unitar local de eviden* a per(oanelor co,petent +ntoc,e3te2 +n condi*iile le-ii2
un nou act de na3tere al copilului2 +n care adoptatorii vor 9i trecu*i ca 9iind prin*ii
(i 9ire3ti. ?ec>iul act de na3tere (e p(trea)2 ,en*ion5ndu<(e pe ,ar-inea
ace(tuia +ntoc,irea noului act.
%R. 878
In,or&aiile c privire la adopie
!n9or,a*iile cu privire la adop*ie (unt con9iden*iale. $odul +n care adoptatul e(te
in9or,at cu privire la adop*ie 3i la 9a,ilia (a de ori-ine2 precu, 3i re-i,ul =uridic
-eneral al in9or,a*iilor privind adop*ia (e (tabile(c prin le-e (pecial.
1ECB!"NE% a 8<a
7ncetarea adopiei
%R. 87:
7ncetarea adopiei
%dop*ia +ncetea) prin de(9acere (au ca ur,are a anulrii ori a con(tatrii
nulit*ii (ale.
%R. 87;
Des,acerea adopiei
01& %dop*ia e(te de(9cut de drept +n ca)ul prev)ut la art. 8;2 alin. 02& lit. a&.
02& 'e a(e,enea2 adop*ia poate 9i de(9cut +n ca)ul +n care 9a* de adoptat e(te
nece(ar luarea unei ,(uri de protec*ie prev)ute de le-e2 dac de(9acerea
adop*iei e(te +n intere(ul (uperior al copilului. 4n ace(t ca)2 adop*ia (e con(ider
de(9cut la data r,5nerii de9initive a >otr5rii =udectore3ti prin care (e di(pune
,(ura de protec*ie2 +n condi*iile le-ii.
%R. 877
Des,acerea adopiei la cererea adoptatorli
01& %dop*ia poate 9i de(9cut la cererea adoptatorului (au a 9a,iliei adoptatoare2
dac adoptatul a atentat la via*a lor (au a a(cenden*ilor ori de(cenden*ilor lor2
precu, 3i atunci c5nd adoptatul (<a 9cut vinovat 9a* de adoptatori de 9apte penale
pedep(ite cu o pedeap( privativ de libertate de cel pu*in 2 ani.
02& 'ac adoptatorul a decedat ca ur,are a 9aptelor adoptatului2 adop*ia poate 9i
de(9cut la cererea celor care ar 9i venit la ,o3tenire +,preun cu adoptatul (au +n
lip(a ace(tuia.
07& %dop*ia poate 9i de(9cut la cererea adoptatorului nu,ai dup ce adoptatul a
dob5ndit capacitate deplin de e6erci*iu2 +n condi*iile le-ii2 c>iar dac 9aptele au
9o(t (v5r3ite anterior ace(tei date.
%R. 878
Des,acerea adopiei la cererea adoptatli
%dop*ia poate 9i de(9cut la cererea adoptatului dac adoptatorul (<a 9cut
vinovat 9a* de adoptat de 9aptele prev)ute la art. 877.
%R. 879
%nlarea adopiei
01& %dop*ia poate 9i anulat la cererea oricrei per(oane c>e,ate ( con(i,t la
+nc>eierea ei 3i al crei con(i,*,5nt a 9o(t viciat prin eroare a(upra identit*ii
adoptatului2 dol (au violen*.
02& %c*iunea poate 9i 9or,ulat +n ter,en de ; luni de la de(coperirea erorii (au a
dolului ori de la data +ncetrii violen*ei2 dar nu ,ai t5r)iu de 2 ani de la +nc>eierea
adop*iei.
%R. 880
6litatea a"solt a adopiei
01& 1unt nule adop*ia 9ictiv2 precu, 3i cea +nc>eiat cu +nclcarea condi*iilor de
9or, (au de 9ond2 dac2 +n ace(t din ur, ca)2 le-ea nu o (anc*ionea) cu nulitatea
relativ.
02& %dop*ia e(te 9ictiv dac a 9o(t +nc>eiat +n alt (cop dec5t cel al ocrotirii
intere(ului (uperior al copilului.
07& %c*iunea +n con(tatarea nulit*ii adop*iei poate 9i 9or,ulat de orice per(oan
intere(at.
%R. 881
Meninerea adopiei
!n(tan*a poate re(pin-e cererea privind nulitatea dac ,en*inerea adop*iei e(te +n
intere(ul celui adoptat. %ce(ta e(te +ntotdeauna a(cultat2 di(po)i*iile art. 2;8
aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
%R. 882
(,ectele )ncetrii adopiei
01& La +ncetarea adop*iei2 prin*ii 9ire3ti ai copilului redob5nde(c drepturile 3i
+ndatoririle printe3ti2 cu e6cep*ia ca)ului c5nd in(tan*a >otr3te c e(te +n
intere(ul (uperior al copilului ( in(tituie tutela (au o alt ,(ur de protec*ie a
copilului2 +n condi*iile le-ii.
02& 'e a(e,enea2 adoptatul redob5nde3te nu,ele de 9a,ilie 3i2 dup ca)2
prenu,ele avut +nainte de +ncuviin*area adop*iei. Cu toate ace(tea2 pentru ,otive
te,einice2 in(tan*a poate +ncuviin*a ca ace(ta ( p(tre)e nu,ele dob5ndit prin
adop*ie.
07& %doptatul e(te +ntotdeauna a(cultat +n condi*iile art. 2;8.
!L"L !?
%toritatea printeasc
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 887
%toritatea printeasc
01& %utoritatea printea(c e(te an(a,blul de drepturi 3i +ndatoriri care prive(c
at5t per(oana2 c5t 3i bunurile copilului 3i apar*in +n ,od e-al a,bilor prin*i.
02& #rin*ii e6ercit autoritatea printea(c nu,ai +n intere(ul (uperior al
copilului2 cu re(pectul datorat per(oanei ace(tuia2 3i +l a(ocia) pe copil la toate
deci)iile care +l prive(c2 *in5nd cont de v5r(ta 3i de -radul (u de ,aturitate.
07& %,bii prin*i r(pund pentru cre3terea copiilor lor ,inori.
%R. 888
Drata atoritii printe#ti
%utoritatea printea(c (e e6ercit p5n la data c5nd copilul dob5nde3te
capacitatea deplin de e6erci*iu.
%R. 88:
7ndatorirea de respect
Copilul datorea) re(pect prin*ilor (i indi9erent de v5r(ta (a.
%R. 88;
6e)nelegerile dintre prini
/ri de c5te ori e6i(t ne+n*ele-eri +ntre prin*i cu privire la e6erci*iul drepturilor
(au la +ndeplinirea +ndatoririlor printe3ti2 in(tan*a de tutel2 dup ce +i a(cult pe
prin*i 3i lu5nd +n con(iderare conclu)iile raportului re9eritor la anc>eta
p(i>o(ocial2 >otr3te potrivit intere(ului (uperior al copilului. %(cultarea
copilului e(te obli-atorie2 di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile.
C%#!/L"L !!
Dreptrile #i )ndatoririle printe#ti
%R. 887
$onintl atoritii printe#ti
#rin*ii au dreptul 3i +ndatorirea de a cre3te copilul2 +n-ri=ind de (ntatea 3i
de)voltarea lui 9i)ic2 p(i>ic 3i intelectual2 de educa*ia2 +nv*tura 3i pre-tirea
pro9e(ional a ace(tuia2 potrivit propriilor lor convin-eri2 +n(u3irilor 3i nevoilor
copiluluiC ei (unt datori ( dea copilului orientarea 3i (9aturile nece(are e6ercitrii
core(pun)toare a drepturilor pe care le-ea le recunoa3te ace(tuia.
%R. 888
7ndatoririle speci,ice
01& #rin*ii au +ndatorirea de a cre3te copilul +n condi*ii care ( a(i-ure
de)voltarea (a 9i)ic2 ,ental2 (piritual2 ,oral 3i (ocial +n ,od ar,onio(.
02& 4n ace(t (cop2 prin*ii (unt obli-a*i:
a& ( coopere)e cu copilul 3i ( +i re(pecte via*a inti,2 privat 3i de,nitateaC
b& ( pre)inte 3i ( per,it in9or,area 3i l,urirea copilului de(pre toate actele
3i 9aptele care l<ar putea a9ecta 3i ( ia +n con(iderare opinia ace(tuiaC
c& ( ia toate ,(urile nece(are pentru prote=area 3i reali)area drepturilor
copiluluiC
d& ( coopere)e cu per(oanele 9i)ice 3i per(oanele =uridice cu atribu*ii +n
do,eniul +n-ri=irii2 educrii 3i 9or,rii pro9e(ionale a copilului.
%R. 889
Msrile disciplinare
$(urile di(ciplinare nu pot 9i luate de prin*i dec5t cu re(pectarea de,nit*ii
copilului. 1unt inter)i(e luarea unor ,(uri2 precu, 3i aplicarea unor pedep(e
9i)ice2 de natur a a9ecta de)voltarea 9i)ic2 p(i>ic (au (tarea e,o*ional a
copilului.
%R. 890
Dreptrile printeli &inor
01& #rintele ,inor care a +,plinit v5r(ta de 18 ani are nu,ai drepturile 3i
+ndatoririle printe3ti cu privire la per(oana copilului.
02& 'repturile 3i +ndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui (au2
dup ca)2 altei per(oane2 +n condi*iile le-ii.
%R. 891
-eligia copilli
01& #rin*ii +ndru, copilul2 potrivit propriilor convin-eri2 +n ale-erea unei
reli-ii2 +n condi*iile le-ii2 *in5nd (ea,a de opinia2 v5r(ta 3i de -radul de ,aturitate
ale ace(tuia2 9r a<l putea obli-a ( adere la o anu,it reli-ie (au la un anu,it cult
reli-io(.
02& Copilul care a +,plinit v5r(ta de 18 ani are dreptul ( +3i alea- liber
con9e(iunea reli-ioa(.
%R. 892
6&ele copilli
#rin*ii ale- prenu,ele 3i2 c5nd e(te ca)ul2 nu,ele de 9a,ilie al copilului2 +n
condi*iile le-ii.
%R. 897
5praveg:erea copilli
#rin*ii au dreptul 3i +ndatorirea de (uprave->ere a copilului ,inor.
%R. 898
-elaiile sociale ale copilli
#rin*ii (au repre)entan*ii le-ali ai copilului pot2 nu,ai +n ba)a unor ,otive
te,einice2 ( +,piedice core(ponden*a 3i le-turile per(onale ale copilului +n v5r(t
de p5n la 18 ani. Ne+n*ele-erile (e (olu*ionea) de ctre in(tan*a de tutel2 cu
a(cultarea copilului2 +n condi*iile art. 2;8.
%R. 89:
7napoierea copilli de la alte persoane
01& #rin*ii pot cere oric5nd in(tan*ei de tutel +napoierea copilului de la orice
per(oan care +l *ine 9r drept.
02& !n(tan*a de tutel poate re(pin-e cererea nu,ai dac +napoierea e(te vdit
contrar intere(ului (uperior al copilului.
07& %(cultarea copilului e(te obli-atorie2 di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile.
%R. 89;
.ocina copilli
01& Copilul ,inor locuie3te la prin*ii (i.
02& 'ac prin*ii nu locuie(c +,preun2 ace3tia vor (tabili2 de co,un acord2
locuin*a copilului.
07& 4n ca) de ne+n*ele-ere +ntre prin*i2 in(tan*a de tutel >otr3te2 lu5nd +n
con(iderare conclu)iile raportului de anc>et p(i>o(ocial 3i a(cult5ndu<i pe prin*i
3i pe copil2 dac a +,plinit v5r(ta de 10 ani. 'i(po)i*iile art. 2;8 r,5n aplicabile.
08& Locuin*a copilului2 (tabilit potrivit pre)entului articol2 nu poate 9i (c>i,bat
9r acordul prin*ilor dec5t +n ca)urile prev)ute e6pre( de le-e.
0:& #rintele la care copilul nu locuie3te +n ,od (tatornic are dreptul de a avea
le-turi per(onale cu ,inorul2 la locuin*a ace(tuia. !n(tan*a de tutel poate li,ita
e6erci*iul ace(tui drept2 dac acea(ta e(te +n intere(ul (uperior al copilului.
%R. 897
5c:i&"area locinei copilli
01& 'ac a9ectea) e6erci*iul autorit*ii (au al unor drepturi printe3ti2
(c>i,barea locuin*ei copilului2 +,preun cu printele la care locuie3te2 nu poate
avea loc dec5t cu acordul prealabil al celuilalt printe.
02& 4n ca) de ne+n*ele-ere +ntre prin*i2 >otr3te in(tan*a de tutel potrivit
intere(ului (uperior al copilului2 lu5nd +n con(iderare conclu)iile raportului de
anc>et p(i>o(ocial 3i a(cult5ndu<i pe prin*i. %(cultarea copilului e(te
obli-atorie2 di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile.
%R. 898
5c:i&"area ,elli )nvtrii ori al pregtirii pro,esionale
01& Copilul care a +,plinit v5r(ta de 18 ani poate cere prin*ilor ( +3i (c>i,be
9elul +nv*turii (au al pre-tirii pro9e(ionale ori locuin*a nece(ar de(v5r3irii
+nv*turii ori pre-tirii (ale pro9e(ionale.
02& 'ac prin*ii (e opun2 copilul poate (e(i)a in(tan*a de tutel2 iar acea(ta
>otr3te pe ba)a raportului de anc>et p(i>o(ocial. %(cultarea copilului e(te
obli-atorie2 di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile.
%R. 899
!"ligaia de )ntreinere
01& atl 3i ,a,a (unt obli-a*i2 +n (olidar2 ( dea +ntre*inere copilului lor ,inor2
a(i-ur5ndu<i cele nece(are traiului2 precu, 3i educa*ia2 +nv*tura 3i pre-tirea (a
pro9e(ional.
02& 'ac ,inorul are un venit propriu care nu e(te +nde(tultor2 prin*ii au
obli-a*ia de a<i a(i-ura condi*iile nece(are pentru cre3terea2 educarea 3i pre-tirea
(a pro9e(ional.
07& #rin*ii (unt obli-a*i ( +l +ntre*in pe copilul devenit ,a=or2 dac (e a9l +n
continuarea (tudiilor2 p5n la ter,inarea ace(tora2 dar 9r a dep3i v5r(ta de 2; de
ani.
08& 4n ca) de ne+n*ele-ere2 +ntinderea obli-a*iei de +ntre*inere2 9elul 3i
,odalit*ile e6ecutrii2 precu, 3i contribu*ia 9iecruia dintre prin*i (e (tabile(c de
in(tan*a de tutel pe ba)a raportului de anc>et p(i>o(ocial.
%R. :00
Independena patri&onial
#rintele nu are niciun drept a(upra bunurilor copilului 3i nici copilul a(upra
bunurilor printelui2 +n a9ar de dreptul la ,o3tenire 3i la +ntre*inere.
%R. :01
%d&inistrarea "nrilor copilli
01& #rin*ii au dreptul 3i +ndatorirea de a ad,ini(tra bunurile copilului lor ,inor2
precu, 3i de a<l repre)enta +n actele =uridice civile ori de a<i +ncuviin*a ace(te acte2
dup ca).
02& 'up +,plinirea v5r(tei de 18 ani ,inorul +3i e6ercit drepturile 3i +3i e6ecut
obli-a*iile (in-ur2 +n condi*iile le-ii2 +n( nu,ai cu +ncuviin*area prin*ilor 3i2 dup
ca)2 a in(tan*ei de tutel.
%R. :02
%lte dispoziii aplica"ile
01& 'repturile 3i +ndatoririle prin*ilor cu privire la bunurile copilului (unt
acelea3i cu cele ale tutorelui2 di(po)i*iile care re-le,entea) tutela 9iind aplicabile
+n ,od core(pun)tor.
02& Cu toate ace(tea2 nu (e +ntoc,e3te inventarul prev)ut la art. 1802 +n ca)ul +n
care copilul nu are alte bunuri dec5t cele de u) per(onal.
C%#!/L"L !!!
(+ercitarea atoritii printe#ti
%R. :07
Modl de e+ercitare a atoritii printe#ti
01& #rin*ii e6ercit +,preun 3i +n ,od e-al autoritatea printea(c.
02& Aa* de ter*ii de bun<credin*2 oricare dintre prin*i2 care +ndepline3te (in-ur
un act curent pentru e6ercitarea drepturilor 3i +ndeplinirea +ndatoririlor printe3ti2
e(te pre)u,at c are 3i con(i,*,5ntul celuilalt printe.
%R. :08
(+ercitarea atoritii printe#ti )n caz de divor
'ac prin*ii (unt divor*a*i2 autoritatea printea(c (e e6ercit potrivit
di(po)i*iilor re9eritoare la e9ectele divor*ului +n raporturile dintre prin*i 3i copii.
%R. :0:
$opill din a,ara cstoriei
01& 4n ca)ul copilului din a9ara c(toriei a crui 9ilia*ie a 9o(t (tabilit
conco,itent (au2 dup ca)2 (ucce(iv 9a* de a,bii prin*i2 autoritatea printea(c (e
e6ercit +n co,un 3i +n ,od e-al de ctre prin*i2 dac ace3tia convie*uie(c.
02& 'ac prin*ii copilului din a9ara c(toriei nu convie*uie(c2 ,odul de
e6ercitare a autorit*ii printe3ti (e (tabile3te de ctre in(tan*a de tutel2 9iind
aplicabile prin a(e,nare di(po)i*iile privitoare la divor*.
07& !n(tan*a (e(i)at cu o cerere privind (tabilirea 9ilia*iei e(te obli-at (
di(pun a(upra ,odului de e6ercitare a autorit*ii printe3ti2 9iind aplicabile prin
a(e,nare di(po)i*iile privitoare la divor*.
%R. :0;
7nvoiala prinilor
Cu +ncuviin*area in(tan*ei de tutel prin*ii (e pot +n*ele-e cu privire la
e6ercitarea autorit*ii printe3ti (au cu privire la luarea unei ,(uri de protec*ie a
copilului2 dac e(te re(pectat intere(ul (uperior al ace(tuia. %(cultarea copilului
e(te obli-atorie2 di(po)i*iile art. 2;8 9iind aplicabile.
%R. :07
(+ercitarea atoritii printe#ti de ctre n singr printe
'ac unul dintre prin*i e(te decedat2 declarat ,ort prin >otr5re =udectorea(c2
pu( (ub interdic*ie2 dec)ut din e6erci*iul drepturilor printe3ti (au dac2 din orice
,otiv2 (e a9l +n neputin* de a<3i e6pri,a voin*a2 cellalt printe e6ercit (in-ur
autoritatea printea(c.
C%#!/L"L !?
Decderea din e+erciil dreptrilor printe#ti
%R. :08
$ondiii
01& !n(tan*a de tutel2 la cererea autorit*ilor ad,ini(tra*iei publice cu atribu*ii +n
do,eniul protec*iei copilului2 poate pronun*a decderea din e6erci*iul drepturilor
printe3ti dac printele pune +n pericol via*a2 (ntatea (au de)voltarea copilului
prin relele trata,ente aplicate ace(tuia2 prin con(u,ul de alcool (au (tupe9iante2
prin purtarea abu)iv2 prin ne-li=en*a -rav +n +ndeplinirea obli-a*iilor printe3ti ori
prin atin-erea -rav a intere(ului (uperior al copilului.
02& Cererea (e =udec de ur-en*2 cu citarea prin*ilor 3i pe ba)a raportului de
anc>et p(i>o(ocial. #articiparea procurorului e(te obli-atorie.
%R. :09
7ntinderea decderii
01& 'ecderea din e6erci*iul drepturilor printe3ti e(te total 3i (e +ntinde a(upra
tuturor copiilor n(cu*i la data pronun*rii >otr5rii.
02& Cu toate ace(tea2 in(tan*a poate di(pune decderea nu,ai cu privire la
anu,ite drepturi printe3ti ori la anu,i*i copii2 dar nu,ai dac2 +n ace(t 9el2 nu (unt
pri,e=duite cre3terea2 educarea2 +nv*tura 3i pre-tirea pro9e(ional a copiilor.
%R. :10
!"ligaia de )ntreinere
'ecderea din e6erci*iul drepturilor printe3ti nu (cute3te printele de obli-a*ia
(a de a da +ntre*inere copilului.
%R. :11
Institirea ttelei
4n ca)ul +n care2 dup decderea din e6erci*iul drepturilor printe3ti2 copilul (e
a9l +n (itua*ia de a 9i lip(it de +n-ri=irea a,bilor prin*i2 (e in(tituie tutela.
%R. :12
-edarea e+erciili dreptrilor printe#ti
01& !n(tan*a red printelui e6erci*iul drepturilor printe3ti2 dac au +ncetat
+,pre=urrile care au du( la decderea din e6erci*iul ace(tora 3i dac printele nu
,ai pune +n pericol via*a2 (ntatea 3i de)voltarea copilului.
02& #5n la (olu*ionarea cererii2 in(tan*a poate +n-dui printelui ( aib le-turi
per(onale cu copilul2 dac acea(ta e(te +n intere(ul (uperior al copilului.
!L"L ?
!"ligaia de )ntreinere
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. :17
$aracterl legal al o"ligaiei de )ntreinere
/bli-a*ia de +ntre*inere e6i(t nu,ai +ntre per(oanele prev)ute de le-e. Ea (e
datorea) nu,ai dac (unt +ntrunite condi*iile cerute de le-e.
%R. :18
$aracterl personal al o"ligaiei de )ntreinere
01& /bli-a*ia de +ntre*inere are caracter per(onal.
02& Ea (e (tin-e prin ,oartea debitorului (au a creditorului obli-a*iei de
+ntre*inere2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
07& 'reptul la +ntre*inere nu poate 9i cedat 3i nu poate 9i ur,rit dec5t +n
condi*iile prev)ute de le-e.
%R. :1:
Inad&isi"ilitatea rennrii la )ntreinere
Ni,eni nu poate renun*a pentru viitor la dreptul (u la +ntre*inere.
C%#!/L"L !!
1ersoanele )ntre care e+ist o"ligaia de )ntreinere #i ordinea )n care
aceasta se datoreaz
%R. :1;
5"iectele o"ligaiei de )ntreinere
01& /bli-a*ia de +ntre*inere e6i(t +ntre (o* 3i (o*ie2 rudele +n linie dreapt2 +ntre
9ra*i 3i (urori2 precu, 3i +ntre celelalte per(oane anu,e prev)ute de le-e.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& privind obli-a*ia de +ntre*inere +ntre rudele +n linie
dreapt2 precu, 3i +ntre 9ra*i 3i (urori (unt aplicabile 3i +n ca)ul adop*iei.
07& /bli-a*ia de +ntre*inere e6i(t +ntre 9o3tii (o*i2 +n condi*iile prev)ute de le-e.
%R. :17
7ntreinerea copilli de ctre sol printeli s
01& 1o*ul care a contribuit la +ntre*inerea copilului celuilalt (o* e(te obli-at (
pre(te)e +ntre*inere copilului c5t ti,p ace(ta e(te ,inor2 +n( nu,ai dac prin*ii
(i 9ire3ti au ,urit2 (unt di(pru*i ori (unt +n nevoie.
02& La r5ndul (u2 copilul poate 9i obli-at ( dea +ntre*inere celui care l<a
+ntre*inut a(t9el ti,p de 10 ani.
%R. :18
!"ligaia de )ntreinere aparin8nd &o#tenitorilor
01& $o3tenitorii per(oanei care a 9o(t obli-at la +ntre*inerea unui ,inor (au care
i<a dat +ntre*inere 9r a avea obli-a*ia le-al (unt *inu*i2 +n ,(ura valorii bunurilor
,o3tenite2 ( continue +ntre*inerea2 dac prin*ii ,inorului au ,urit2 (unt di(pru*i
(au (unt +n nevoie2 +n( nu,ai c5t ti,p cel +ntre*inut e(te ,inor.
02& 4n ca)ul +n care (unt ,ai ,ul*i ,o3tenitori2 obli-a*ia e(te (olidar2 9iecare
dintre ei contribuind la +ntre*inerea ,inorului propor*ional cu valoarea bunurilor
,o3tenite.
%R. :19
!rdinea de plat a )ntreinerii
4ntre*inerea (e datorea) +n ordinea ur,toare:
a& (o*ii 3i 9o3tii (o*i +3i datorea) +ntre*inere +naintea celorlal*i obli-a*iC
b& de(cendentul e(te obli-at la +ntre*inere +naintea a(cendentului2 iar dac (unt
,ai ,ul*i de(cenden*i (au ,ai ,ul*i a(cenden*i2 cel +n -rad ,ai apropiat +naintea
celui ,ai +ndeprtatC
c& 9ra*ii 3i (urorile +3i datorea) +ntre*inere dup prin*i2 +n( +naintea bunicilor.
%R. :20
7ntreinerea )n cazl des,acerii adopiei
'up +ncetarea adop*iei2 adoptatul poate cere +ntre*inere nu,ai de la rudele (ale
9ire3ti (au2 dup ca)2 de la (o*ul (u.
%R. :21
1lralitatea de de"itori
01& 4n ca)ul +n care ,ai ,ulte dintre per(oanele prev)ute la art. :1; (unt
obli-ate ( +ntre*in aceea3i per(oan2 ele vor contribui la plata +ntre*inerii2
propor*ional cu ,i=loacele pe care le au.
02& 'ac printele are drept la +ntre*inere de la ,ai ,ul*i copii2 el poate2 +n ca)
de ur-en*2 ( pornea(c ac*iunea nu,ai +,potriva unuia dintre ei. Cel care a pltit
+ntre*inerea (e poate +ntoarce +,potriva celorlal*i obli-a*i pentru partea 9iecruia.
%R. :22
!"ligaia s"sidiar
4n ca)ul +n care cel obli-at +n pri,ul r5nd la +ntre*inere nu are ,i=loace
+nde(tultoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere2 in(tan*a de tutel le poate
obli-a pe celelalte per(oane +ndatorate la +ntre*inere ( o co,plete)e2 +n ordinea
(tabilit la art. :19.
%R. :27
Divizi"ilitatea )ntreinerii
C5nd cel obli-at nu poate pre(ta2 +n acela3i ti,p2 +ntre*inere tuturor celor
+ndrept*i*i ( o cear2 in(tan*a de tutel2 *in5nd (ea,a de nevoile 9iecreia dintre
ace(te per(oane2 poate >otr+ 9ie ca +ntre*inerea ( (e pltea(c nu,ai uneia dintre
ele2 9ie ca +ntre*inerea ( (e +,part +ntre ,ai ,ulte (au toate per(oanele
+ndrept*ite ( o cear. 4n ace(t ca)2 in(tan*a >otr3te2 totodat2 ,odul +n care (e
+,parte +ntre*inerea +ntre per(oanele care ur,ea) a o pri,i.
C%#!/L"L !!!
$ondiiile o"ligaiei de )ntreinere
%R. :28
$reditorl )ntreinerii
%re drept la +ntre*inere nu,ai cel care (e a9l +n nevoie2 neput5ndu<(e +ntre*ine
din ,unca (au din bunurile (ale.
%R. :2:
Dreptl la )ntreinere al &inorli
01& $inorul care cere +ntre*inere de la prin*ii (i (e a9l +n nevoie dac nu (e
poate +ntre*ine din ,unca (a2 c>iar dac ar avea bunuri.
02& Cu toate ace(tea2 +n ca)ul +n care prin*ii n<ar putea pre(ta +ntre*inerea 9r a<
3i pri,e=dui propria lor e6i(ten*2 in(tan*a de tutel poate +ncuviin*a ca +ntre*inerea
( (e a(i-ure prin valori9icarea bunurilor pe care ace(ta le are2 cu e6cep*ia celor de
(trict nece(itate.
%R. :2;
$o&porta&entl necorespnztor
01& Nu poate pretinde +ntre*inere acela care (<a 9cut vinovat 9a* de cel obli-at
la +ntre*inere de 9apte -rave2 contrare le-ii (au bunelor ,oravuri.
02& %cela care (e a9l +n (tare de nevoie din culpa (a poate cere nu,ai
+ntre*inerea de (trict nece(itate.
%R. :27
De"itorl )ntreinerii
01& #oate 9i obli-at la +ntre*inere nu,ai cel care are ,i=loacele pentru a o plti
(au are po(ibilitatea de a dob5ndi ace(te ,i=loace.
02& La (tabilirea ,i=loacelor celui care datorea) +ntre*inerea (e *ine (ea,a de
veniturile 3i bunurile ace(tuia2 precu, 3i de po(ibilit*ile de reali)are a ace(toraC de
a(e,enea2 vor 9i avute +n vedere celelalte obli-a*ii ale (ale.
%R. :28
Dovada strii de nevoie
1tarea de nevoie a per(oanei +ndrept*ite la +ntre*inere2 precu, 3i ,i=loacele
celui care datorea) +ntre*inere pot 9i dovedite prin orice ,i=loc de prob.
C%#!/L"L !?
5ta"ilirea #i e+ectarea o"ligaiei de )ntreinere
%R. :29
$ant&l )ntreinerii
01& 4ntre*inerea e(te datorat potrivit cu nevoia celui care o cere 3i cu ,i=loacele
celui care ur,ea) a o plti.
02& C5nd +ntre*inerea e(te datorat de printe2 ea (e (tabile3te p5n la o ptri,e
din venitul (u lunar net pentru un copil2 o trei,e pentru 2 copii 3i o =u,tate
pentru 7 (au ,ai ,ul*i copii.
07& Cuantu,ul +ntre*inerii datorate copiilor2 +,preun cu +ntre*inerea datorat
altor per(oane2 potrivit le-ii2 nu poate dep3i =u,tate din venitul net lunar al celui
obli-at.
%R. :70
Modalitile de e+ectare
01& /bli-a*ia de +ntre*inere (e e6ecut +n natur2 prin a(i-urarea celor nece(are
traiului 3i2 dup ca)2 a c>eltuielilor pentru educare2 +nv*tur 3i pre-tire
pro9e(ional.
02& 'ac obli-a*ia de +ntre*inere nu (e e6ecut de bunvoie2 +n natur2 in(tan*a de
tutel di(pune e6ecutarea ei prin plata unei pen(ii de +ntre*inere2 (tabilit +n bani.
07& #en(ia de +ntre*inere (e poate (tabili (ub 9or,a unei (u,e 9i6e (au +ntr<o cot
procentual din venitul net lunar al celui care datorea) +ntre*inere. 'i(po)i*iile art.
:29 alin. 02& 3i 07& r,5n aplicabile.
%R. :71
Modi,icarea #i )ncetarea pensiei de )ntreinere
01& 'ac (e ive3te o (c>i,bare +n ceea ce prive3te ,i=loacele celui care pre(tea)
+ntre*inerea 3i nevoia celui care o pri,e3te2 in(tan*a de tutel2 potrivit
+,pre=urrilor2 poate ,ri (au ,ic3ora pen(ia de +ntre*inere (au poate >otr+
+ncetarea pl*ii ei.
02& #en(ia de +ntre*inere (tabilit +ntr<o (u, 9i6 (e inde6ea) de drept2
tri,e(trial2 +n 9unc*ie de rata in9la*iei.
%R. :72
Data de la care se datoreaz pensia de )ntreinere
01& #en(ia de +ntre*inere (e datorea) de la data cererii de c>e,are +n =udecat.
02& Cu toate ace(tea2 pen(ia poate 9i acordat 3i pentru o perioad anterioar2
dac introducerea cererii de c>e,are +n =udecat a 9o(t +nt5r)iat din culpa
debitorului.
%R. :77
1lata pensiei de )ntreinere
01& #en(ia de +ntre*inere (e plte3te +n rate periodice2 la ter,enele convenite de
pr*i (au2 +n lip(a acordului lor2 la cele (tabilite prin >otr5re =udectorea(c.
02& C>iar dac creditorul +ntre*inerii a decedat +n perioada core(pun)toare unei
rate2 +ntre*inerea e(te datorat +n +ntre-i,e pentru acea perioad.
07& 'e a(e,enea2 pr*ile pot conveni (au2 dac (unt ,otive te,einice2 in(tan*a
de tutel poate >otr+ ca +ntre*inerea ( (e e6ecute prin plata anticipat a unei (u,e
-lobale care ( acopere nevoile de +ntre*inere ale celui +ndrept*it pe o perioad ,ai
+ndelun-at (au pe +ntrea-a perioad +n care (e datorea) +ntre*inerea2 +n ,(ura +n
care debitorul +ntre*inerii are ,i=loacele nece(are acoperirii ace(tei obli-a*ii.
%R. :78
-estitirea )ntreinerii nedatorate
'ac2 din orice ,otiv2 (e dovede3te c +ntre*inerea pre(tat2 de bunvoie (au ca
ur,are a unei >otr5ri =udectore3ti2 nu era datorat2 cel care a e6ecutat obli-a*ia
poate ( cear re(tituirea de la cel care a pri,it<o (au de la cel care avea2 +n
realitate2 obli-a*ia ( o pre(te)e2 +n ace(t din ur, ca)2 pe te,eiul +,bo-*irii 9r
=u(t cau).
C%RE% a !!!<a
Despre "nri*)
*& 'i(po)i*iile tran)itorii 3i de punere +n aplicare a cr*ii a !!!<a (unt cuprin(e +n
art. :: < 82 din Le-ea nr. 71.2011.
!L"L !
Bnrile #i dreptrile reale )n general
C%#!/L"L !
Despre "nri )n general
1ECB!"NE% 1
Despre distincia "nrilor
%R. :7:
6oine
1unt bunuri lucrurile2 corporale (au necorporale2 care con(tituie obiectul unui
drept patri,onial.
%R. :7;
Bnrile &o"ile #i i&o"ile
@unurile (unt ,obile (au i,obile.
%R. :77
Bnrile i&o"ile
1unt i,obile terenurile2 i)voarele 3i cur(urile de ap2 planta*iile prin(e +n
rdcini2 con(truc*iile 3i orice alte lucrri 9i6ate +n p,5nt cu caracter per,anent2
plat9or,ele 3i alte in(tala*ii de e6ploatare a re(ur(elor (ub,arine (ituate pe platoul
continental2 precu, 3i tot ceea ce2 +n ,od natural (au arti9icial2 e(te +ncorporat +n
ace(tea cu caracter per,anent.
%R. :78
Bnrile care r&8n sa devin i&o"ile
01& R,5n bunuri i,obile ,aterialele (eparate +n ,od provi)oriu de un i,obil2
pentru a 9i din nou +ntrebuin*ate2 at5t ti,p c5t (unt p(trate +n aceea3i 9or,2
precu, 3i pr*ile inte-rante ale unui i,obil care (unt te,porar deta3ate de ace(ta2
dac (unt de(tinate (pre a 9i reinte-rate.
02& $aterialele adu(e pentru a 9i +ntrebuin*ate +n locul celor vec>i devin bunuri
i,obile din ,o,entul +n care au dob5ndit acea(t de(tina*ie.
%R. :79
Bnrile &o"ile
01& @unurile pe care le-ea nu le con(ider i,obile (unt bunuri ,obile.
02& 1unt bunuri ,obile 3i undele electro,a-netice (au a(i,ilate ace(tora2
precu, 3i ener-ia de orice 9el produ(e2 captate 3i tran(,i(e2 +n condi*iile le-ii2 de
orice per(oan 3i pu(e +n (erviciul (u2 indi9erent de natura ,obiliar (au
i,obiliar a (ur(ei ace(tora.
%R. :80
Bnrile &o"ile prin anticipaie
01& @o-*iile de orice natur ale (olului 3i (ub(olului2 9ructele necule(e +nc2
planta*iile 3i con(truc*iile +ncorporate +n (ol devin ,obile prin anticipa*ie2 atunci
c5nd2 prin voin*a pr*ilor2 (unt privite +n natura lor individual +n vederea deta3rii
lor.
02& #entru opo)abilitate 9a* de ter*i2 e(te nece(ar notarea +n cartea 9unciar.
%R. :81
'niversalitatea de ,apt
01& Con(tituie o univer(alitate de 9apt an(a,blul bunurilor care apar*in aceleia3i
per(oane 3i au o de(tina*ie co,un (tabilit prin voin*a ace(teia (au prin le-e.
02& @unurile care alctuie(c univer(alitatea de 9apt pot2 +,preun (au (eparat2 (
9ac obiectul unor acte (au raporturi =uridice di(tincte.
%R. :82
-eglile aplica"ile dreptrilor prt8nd aspra "nrilor
01& 'ac nu (e prevede alt9el2 (unt (upu(e re-ulilor re9eritoare la bunurile
i,obile 3i drepturile reale a(upra ace(tora.
02& Celelalte drepturi patri,oniale (unt (upu(e2 +n li,itele prev)ute de le-e2
re-ulilor re9eritoare la bunurile ,obile.
%R. :87
Bnrile ,ngi"ile #i "nrile ne,ngi"ile
01& @unurile (unt 9un-ibile (au ne9un-ibile.
02& 1unt 9un-ibile bunurile deter,inabile dup nu,r2 ,(ur (au -reutate2
a(t9el +nc5t pot 9i +nlocuite unele prin altele +n e6ecutarea unei obli-a*ii.
07& #rin act =uridic2 un bun 9un-ibil prin natura (a poate 9i con(iderat ca
ne9un-ibil.
%R. :88
Bnrile cons&pti"ile #i "nrile necons&pti"ile
01& @unurile (unt con(u,ptibile (au necon(u,ptibile.
02& 1unt con(u,ptibile bunurile ,obile a cror +ntrebuin*are obi3nuit i,plic
+n(trinarea (au con(u,area (ub(tan*ei.
07& "n bun con(u,ptibil prin natura (a poate deveni necon(u,ptibil dac2 prin
act =uridic2 i (e (c>i,b +ntrebuin*area.
%R. :8:
Bnrile divizi"ile #i "nrile indivizi"ile
01& @unurile (unt divi)ibile (au indivi)ibile.
02& @unurile care nu pot 9i +,pr*ite +n natur 9r a li (e (c>i,ba de(tina*ia (unt
bunuri indivi)ibile.
07& #rin act =uridic2 un bun divi)ibil prin natura lui poate 9i con(iderat indivi)ibil.
%R. :8;
Bnrile principale #i "nrile accesorii
01& @unul care a 9o(t de(tinat2 +n ,od (tabil 3i e6clu(iv2 +ntrebuin*rii econo,ice
a altui bun e(te acce(oriu at5t ti,p c5t (ati(9ace acea(t utili)are.
02& 'e(tina*ia co,un poate ( 9ie (tabilit nu,ai de proprietarul a,belor
bunuri.
07& 'ac nu (e prevede alt9el2 bunul acce(oriu ur,ea) (itua*ia =uridic a bunului
principal2 inclu(iv +n ca) de +n(trinare (au de -revare a bunului principal.
08& 4ncetarea calit*ii de bun acce(oriu nu poate 9i +n( opu( unui ter* care a
dob5ndit anterior drepturi privitoare la bunul principal.
0:& 1epararea te,porar a unui bun acce(oriu de bunul principal nu +i +nltur
acea(t calitate.
0;& 'repturile unui ter* privitoare la un bun nu pot 9i +nclcate prin tran(9or,area
ace(tuia +n bun acce(oriu.
1ECB!"NE% a 2<a
1rodsele "nrilor
%R. :87
1rodsele "nrilor
#rodu(ele bunurilor (unt 9ructele 3i productele.
%R. :88
9rctele
01& Aructele repre)int acele produ(e care deriv din 9olo(irea unui bun2 9r a
di,inua (ub(tan*a ace(tuia. Aructele (unt: naturale2 indu(triale 3i civile. Aructele
civile (e nu,e(c 3i venituri.
02& Aructele naturale (unt produ(ele directe 3i periodice ale unui bun2 ob*inute
9r interven*ia o,ului2 cu, ar 9i acelea pe care p,5ntul le produce de la (ine2
produc*ia 3i (porul ani,alelor.
07& Aructele indu(triale (unt produ(ele directe 3i periodice ale unui bun2 ob*inute
ca re)ultat al interven*iei o,ului2 cu, ar 9i recoltele de orice 9el.
08& Aructele civile (unt veniturile re)ultate din 9olo(irea bunului de ctre o alt
per(oan +n virtutea unui act =uridic2 precu, c>iriile2 aren)ile2 dob5n)ile2 venitul
rentelor 3i dividendele.
%R. :89
1rodctele
#roductele (unt produ(ele ob*inute dintr<un bun cu con(u,area (au di,inuarea
(ub(tan*ei ace(tuia2 precu, copacii unei pduri2 piatra dintr<o carier 3i altele
a(e,enea.
%R. ::0
Do"8ndirea ,rctelor #i a prodctelor
01& Aructele 3i productele (e cuvin proprietarului2 dac prin le-e nu (e di(pune
alt9el.
02& 'reptul de proprietate a(upra 9ructelor naturale 3i indu(triale (e dob5nde3te
la data (eparrii de bunul care le<a produ(.
07& 'reptul de proprietate a(upra 9ructelor civile (e dob5nde3te )i cu )i.
08& Cel care2 9r acordul proprietarului2 avan(ea) c>eltuielile nece(are pentru
producerea 3i perceperea 9ructelor (au productelor poate cere re(tituirea
c>eltuielilor.
0:& 4n ace(t ca)2 produ(ele (au contravaloarea ace(tora pot 9i re*inute p5n la
re(tituirea c>eltuielilor. Cu toate ace(tea2 proprietarul poate cere obli-area
po(e(orului la predarea produ(elor ori a contravalorii ace(tora dac 9urni)ea) o
-aran*ie +nde(tultoare.
C%#!/L"L !!
Dreptrile reale )n general
%R. ::1
Dreptrile reale
1unt drepturi reale:
1. dreptul de proprietateC
2. dreptul de (uper9icieC
7. dreptul de u)u9ructC
8. dreptul de u)C
:. dreptul de abita*ieC
;. dreptul de (ervituteC
7. dreptul de ad,ini(trareC
8. dreptul de conce(iuneC
9. dreptul de 9olo(in*C
10. drepturile reale de -aran*ieC
11. alte drepturi crora le-ea le recunoa3te ace(t caracter.
%R. ::2
9or&ele de proprietate
#roprietatea e(te public (au privat.
%R. ::7
1roprietatea privat
01& 1unt obiect al propriet*ii private toate bunurile de u) (au de intere( privat
apar*in5nd per(oanelor 9i)ice2 per(oanelor =uridice de drept privat (au de drept
public2 inclu(iv bunurile care alctuie(c do,eniul privat al (tatului 3i al unit*ilor
ad,ini(trativ<teritoriale.
02& $o3tenirile vacante (e con(tat prin certi9icat de vacan* (ucce(oral 3i intr
+n do,eniul privat al co,unei2 ora3ului (au ,unicipiului2 dup ca)2 9r +n(criere
+n cartea 9unciar. !,obilele cu privire la care (<a renun*at la dreptul de proprietate
con9or, art. :;2 alin. 02& (e dob5nde(c2 9r +n(criere +n cartea 9unciar2 de
co,un2 ora3 (au ,unicipiu2 dup ca)2 3i intr +n do,eniul privat al ace(tora prin
>otr5rea con(iliului local.
07& $o3tenirile vacante 3i i,obilele ,en*ionate la alin. 02&2 a9late +n (trintate2
(e cuvin (tatului ro,5n.
08& @unurile obiect al propriet*ii private2 indi9erent de titular2 (unt 3i r,5n +n
circuitul civil2 dac prin le-e nu (e di(pune alt9el. Ele pot 9i +n(trinate2 pot 9ace
obiectul unei ur,riri (ilite 3i pot 9i dob5ndite prin orice ,od prev)ut de le-e.
%R. ::8
1roprietatea p"lic
01& @unurile (tatului 3i ale unit*ilor ad,ini(trativ<teritoriale care2 prin natura lor
(au prin declara*ia le-ii2 (unt de u) (au de intere( public 9or,ea) obiectul
propriet*ii publice2 +n( nu,ai dac au 9o(t le-al dob5ndite de ctre ace(tea.
02& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 di(po)i*iile aplicabile dreptului de
proprietate privat (e aplic 3i dreptului de proprietate public2 +n( nu,ai +n
,(ura +n care (unt co,patibile cu ace(ta din ur,.
!L"L !!
1roprietatea privat
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
1ECB!"NE% 1
$onintl2 )ntinderea #i stingerea dreptli de proprietate privat
%R. :::
$onintl dreptli de proprietate privat
01& #roprietatea privat e(te dreptul titularului de a po(eda2 9olo(i 3i di(pune de
un bun +n ,od e6clu(iv2 ab(olut 3i perpetuu2 +n li,itele (tabilite de le-e.
02& 4n condi*iile le-ii2 dreptul de proprietate privat e(te (u(ceptibil de ,odalit*i
3i de),e,br,inte2 dup ca).
%R. ::;
.i&itele e+ercitrii dreptli de proprietate privat
01& 'reptul de proprietate poate 9i e6ercitat +n li,itele ,ateriale ale obiectului
(u. %ce(tea (unt li,itele corporale ale bunului care 9or,ea) obiectul dreptului de
proprietate2 cu +n-rdirile (tabilite prin le-e.
02& #rin le-e poate 9i li,itat e6ercitarea atributelor dreptului de proprietate.
07& E6ercitarea dreptului de proprietate poate 9i li,itat 3i prin voin*a
proprietarului2 cu e6cep*iile prev)ute de le-e.
%R. ::7
Do"8ndirea dreptli de proprietate
01& 'reptul de proprietate (e poate dob5ndi2 +n condi*iile le-ii2 prin conven*ie2
,o3tenire le-al (au te(ta,entar2 acce(iune2 u)ucapiune2 ca e9ect al po(e(iei de
bun<credin* +n ca)ul bunurilor ,obile 3i al 9ructelor2 prin ocupa*iune2 tradi*iune2
precu, 3i prin >otr5re =udectorea(c2 atunci c5nd ea e(te tran(lativ de
proprietate prin ea +n(3i.
02& 4n ca)urile prev)ute de le-e2 proprietatea (e poate dob5ndi prin e9ectul unui
act ad,ini(trativ.
07& #rin le-e (e pot re-le,enta 3i alte ,oduri de dob5ndire a dreptului de
proprietate.
08& Cu e6cep*ia ca)urilor anu,e prev)ute de le-e2 +n ca)ul bunurilor i,obile
dreptul de proprietate (e dob5nde3te prin +n(criere +n cartea 9unciar2 cu re(pectarea
di(po)i*iilor prev)ute la art. 888.
%R. ::8
-iscl pieirii "nli
#roprietarul (uport ri(cul pieirii bunului2 dac ace(ta n<a 9o(t a(u,at de o alt
per(oan (au dac prin le-e nu (e di(pune alt9el.
%R. ::9
7ntinderea dreptli de proprietate aspra terenrilor
01& #roprietatea terenului (e +ntinde 3i a(upra (ub(olului 3i a (pa*iului de
dea(upra terenului2 cu re(pectarea li,itelor le-ale.
02& #roprietarul poate 9ace2 dea(upra 3i +n (ub(olul terenului2 toate con(truc*iile2
planta*iile 3i lucrrile pe care le -(e3te de cuviin*2 +n a9ar de e6cep*iile (tabilite
de le-e2 3i poate tra-e din ele toate 9oloa(ele pe care ace(tea le<ar produce. El e(te
*inut ( re(pecte2 +n condi*iile 3i +n li,itele deter,inate de le-e2 drepturile ter*ilor
a(upra re(ur(elor ,inerale ale (ub(olului2 i)voarelor 3i apelor (ubterane2 lucrrilor
3i in(tala*iilor (ubterane 3i altora a(e,enea.
07& %pele de (upra9a* 3i albiile ace(tora apar*in proprietarului terenului pe care
(e 9or,ea) (au cur-2 +n condi*iile prev)ute de le-e. #roprietarul unui teren are2 de
a(e,enea2 dreptul de a apropria 3i de a utili)a2 +n condi*iile le-ii2 apa i)voarelor 3i a
lacurilor a9late pe terenul re(pectiv2 apa 9reatic2 precu, 3i apele pluviale.
%R. :;0
!"ligaia de grniire
#roprietarii terenurilor +nvecinate (unt obli-a*i ( contribuie la -rni*uire prin
recon(tituirea >otarului 3i 9i6area (e,nelor core(pun)toare2 (uport5nd2 +n ,od
e-al2 c>eltuielile oca)ionate de acea(ta.
%R. :;1
Dreptl de )ngrdire
/rice proprietar poate ( +3i +n-rdea(c proprietatea2 (uport5nd2 +n condi*iile
le-ii2 c>eltuielile oca)ionate.
%R. :;2
5tingerea dreptli de proprietate
01& 'reptul de proprietate privat (e (tin-e prin pieirea bunului2 dar nu (e (tin-e
prin neu). El poate 9i +n( dob5ndit de altul prin u)ucapiune (au +ntr<un alt ,od2 +n
ca)urile 3i condi*iile anu,e deter,inate de le-e.
02& #roprietarul poate abandona bunul (u ,obil (au poate renun*a2 prin
declara*ie autentic2 la dreptul de proprietate a(upra bunului i,obil2 +n(cri( +n
cartea 9unciar. 'reptul (e (tin-e +n ,o,entul pr(irii bunului ,obil2 iar dac
bunul e(te i,obil2 prin +n(crierea +n cartea 9unciar2 +n condi*iile le-ii2 a declara*iei
de renun*are.
07& E6proprierea (e poate 9ace nu,ai pentru o cau) de utilitate public (tabilit
potrivit le-ii2 cu =u(t 3i prealabil de(p-ubire2 9i6at de co,un acord +ntre
proprietar 3i e6propriator. 4n ca) de diver-en* a(upra cuantu,ului de(p-ubirilor2
ace(ta (e (tabile3te pe cale =udectorea(c.
08& Nu pot 9i (upu(e con9i(crii dec5t bunurile de(tinate (au 9olo(ite pentru
(v5r3irea unei in9rac*iuni ori contraven*ii (au cele re)ultate din ace(tea.
1ECB!"NE% a 2<a
%prarea dreptli de proprietate privat
%R. :;7
%cinea )n revendicare
01& #roprietarul unui bun are dreptul de a<l revendica de la po(e(or (au de la o
alt per(oan care +l de*ine 9r drept. El are2 de a(e,enea2 dreptul la de(p-ubiri2
dac e(te ca)ul.
02& 'reptul la ac*iunea +n revendicare e(te i,pre(criptibil2 cu e6cep*ia ca)urilor
+n care prin le-e (e di(pune alt9el.
07& 'reptul de proprietate dob5ndit cu bun<credin*2 +n condi*iile le-ii2 e(te pe
deplin recuno(cut.
08& Dotr5rea =udectorea(c prin care (<a ad,i( ac*iunea +n revendicare e(te
opo)abil 3i poate 9i e6ecutat 3i +,potriva ter*ului dob5nditor2 +n condi*iile
Codului de procedur civil.
%R. :;8
%cinea negatorie
01& #roprietarul poate intenta ac*iunea ne-atorie contra oricrei per(oane care
pretinde c e(te titularul vreunui drept real2 altul dec5t cel de proprietate2 a(upra
bunului (u.
02& 'reptul la ac*iunea ne-atorie e(te i,pre(criptibil.
%R. :;:
1ro"a dreptli de proprietate aspra i&o"ilelor )nscrise )n cartea ,nciar
4n ca)ul i,obilelor +n(cri(e +n cartea 9unciar2 dovada dreptului de proprietate (e
9ace cu e6tra(ul de carte 9unciar.
%R. :;;
(,ectele ad&iterii acinii )n revendicare
01& #5r5tul va 9i obli-at la re(tituirea bunului (au la de(p-ubiri dac bunul a
pierit din culpa (a ori a 9o(t +n(trinat. 4n acelea3i condi*ii2 p5r5tul va 9i obli-at la
re(tituirea productelor (au a contravalorii ace(tora. 4n toate ca)urile2 de(p-ubirile
vor 9i evaluate +n raport cu ,o,entul re(tituirii.
02& #o(e(orul de rea<credin* (au detentorul precar va 9i obli-at2 la cerere2 3i la
re(tituirea 9ructelor produ(e de bun p5n la +napoierea ace(tuia ctre proprietar.
07& #roprietarul poate 9i obli-at2 la cerere2 ( re(tituie po(e(orului c>eltuielile
nece(are pe care ace(ta le<a 9cut.
08& C>eltuielile utile (e re(tituie2 la cerere2 +n li,ita (porului de valoare2 dac
prin le-e nu (e prevede alt9el.
0:& 'e a(e,enea2 proprietarul va putea 9i obli-at2 la cerere2 la re(tituirea
c>eltuielilor nece(are pentru producerea 3i cule-erea 9ructelor (au a productelor.
0;& #5r5tul are un drept de reten*ie a(upra produ(elor p5n la re(tituirea
c>eltuielilor 9cute pentru producerea 3i cule-erea ace(tora2 cu e6cep*ia ca)ului +n
care proprietarul 9urni)ea) p5r5tului o -aran*ie +nde(tultoare.
07& 'reptul de reten*ie nu poate 9i e6ercitat +n niciun ca) a(upra bunului 9ru-i9er
(au c5nd intrarea +n (tp5nirea ,aterial a bunului (<a 9cut prin violen* ori 9raud
(au c5nd produ(ele (unt bunuri peri(abile ori (unt (upu(e2 ca ur,are a trecerii unei
perioade (curte de ti,p2 unei (cderi (e,ni9icative a valorii lor.
08& #roprietarul nu e(te dator ( acopere c>eltuielile voluptuare. #o(e(orul are
dreptul de a<3i +n(u3i lucrrile e9ectuate cu ace(te c>eltuieli nu,ai dac prin
acea(ta bunul nu (e deteriorea).
09& 'i(po)i*iile alin. 07&2 08& 3i 08& (e aplic nu,ai +n acele (itua*ii +n care
c>eltuielile nu (e concreti)ea) +ntr<o lucrare nou2 ca) +n care (unt incidente
di(po)i*iile core(pun)toare din ,ateria acce(iunii i,obiliare arti9iciale.
C%#!/L"L !!
%ccesinea
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. :;7
Do"8ndirea dreptli de proprietate prin accesine
#rin acce(iune2 proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce (e alipe3te cu
bunul ori (e +ncorporea) +n ace(ta2 dac le-ea nu prevede alt9el.
%R. :;8
9or&ele accesinii
%cce(iunea e(te natural2 c5nd unirea (au +ncorporarea e(te ur,area unui
eveni,ent natural2 ori arti9icial2 c5nd re)ult din 9apta proprietarului ori a unei
alte per(oane.
1ECB!"NE% a 2<a
%ccesinea i&o"iliar natral
%R. :;9
%lvinile
%du-irile de teren la ,alurile apelor cur-toare revin proprietarului 9ondului
riveran2 nu,ai dac ele (e 9or,ea) treptat.
%R. :70
*erenl lsat de apele crgtoare
#roprietarul 9ondului riveran dob5nde3te2 de a(e,enea2 terenul l(at de apele
cur-toare care (<au retra( treptat de la *r,ul re(pectiv.
%R. :71
*erenl lsat de apele stttoare
01& #roprietarul terenului +ncon=urat de >ele3teie2 ia)uri2 canale 3i alte a(e,enea
ape (tttoare nu devine proprietarul terenurilor aprute prin (cderea te,porar a
ace(tor ape (ub +nl*i,ea de (cur-ere.
02& ot a(t9el2 proprietarul ace(tor ape nu dob5nde3te niciun drept a(upra
terenului acoperit ca ur,are a unor revr(ri (poradice.
%R. :72
%vlsinea
#roprietarul terenului de la care o ap cur-toare a (,ul( bru(c o por*iune de
,al din teren2 alipind<o la terenul altui proprietar riveran2 nu pierde dreptul de
proprietate a(upra pr*ii de(prin(e dac o revendic +n ter,en de un an de la data
9aptului.
%R. :77
%l"iile r8rilor2 inslele #i prndi#rile
01& %lbiile r5urilor apar*in proprietarilor riverani2 cu e6cep*ia acelora care2
potrivit le-ii2 9ac obiectul propriet*ii publice.
02& !n(ulele 3i prundi3urile care nu (unt +n le-tur cu terenurile av5nd ,alul la
nivelul ,ediu al apei revin proprietarului albiei.
07& 'ac in(ula apar*ine proprietarilor riverani 3i trece pe(te =u,tatea apei2
9iecare dintre ei are dreptul de proprietate a(upra pr*ii de in(ul ce (e +ntinde (pre
el pornind de la =u,tatea apei.
%R. :78
Dreptl de proprietate aspra inslelor no/,or&ate
4n ca)ul +n care o ap cur-toare2 9or,5ndu<3i un bra* nou2 +ncon=oar terenul
unui proprietar riveran2 el r,5ne proprietar a(upra in(ulei a(t9el create.
%R. :7:
%l"iile prsite de apele crgtoare
%lbia pr(it de o ap cur-toare care 3i<a 9or,at un nou cur( va avea re-i,ul
=uridic (tabilit +n le-ea (pecial.
%R. :7;
%ccesinea natral aspra ani&alelor
01& %ni,alele do,e(tice rtcite pe terenul altuia +i revin ace(tuia din ur, dac
proprietarul nu le revendic +n ter,en de 70 de )ile de la data declara*iei 9cute la
pri,rie de ctre proprietarul terenului.
02& #oru,beii2 iepurii2 pe3tii 3i alte a(e,enea ani,ale care trec pe 9ondul altui
proprietar apar*in ace(tuia c5t ti,p r,5n pe 9ond2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
trecerea a 9o(t provocat prin 9raud (au prin arti9icii.
07& Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului ace(tuia nu,ai
dac proprietarul roiului nu +l ur,re3te (au +ncetea) ( +l ur,rea(c ti,p de
dou )ile.
1ECB!"NE% a 7<a
%ccesinea i&o"iliar arti,icial
<14 Dispoziii co&ne
%R. :77
Do"8ndirea lcrrii de ctre proprietarl i&o"illi
01& Con(truc*iile2 planta*iile 3i orice alte lucrri e9ectuate a(upra unui i,obil2
denu,ite +n continuare lucrri2 revin proprietarului acelui i,obil dac prin le-e (au
act =uridic nu (e prevede alt9el.
02& C5nd lucrarea e(te reali)at de proprietarul i,obilului cu ,aterialele (ale (au
cu ,aterialele altuia2 dreptul de proprietate a(upra lucrrii (e na3te +n 9avoarea
proprietarului i,obilului din ,o,entul +nceperii lucrrii2 pe ,(ura reali)rii ei2
dac prin le-e (au act =uridic nu (e prevede alt9el.
%R. :78
$ategoriile de lcrri
01& Lucrrile pot 9i autono,e (au adu-ate2 cu caracter durabil (au provi)oriu.
02& Lucrrile autono,e (unt con(truc*iile2 planta*iile 3i orice alte lucrri cu
caracter de (ine (tttor reali)ate a(upra unui i,obil.
07& Lucrrile adu-ate nu au caracter de (ine (tttor. Ele pot 9i:
a& nece(are2 atunci c5nd +n lip(a ace(tora i,obilul ar pieri (au (<ar deterioraC
b& utile2 atunci c5nd (pore(c valoarea econo,ic a i,obiluluiC
c& voluptuare2 atunci c5nd (unt 9cute pentru (i,pla plcere a celui care le<a
reali)at2 9r a (pori valoarea econo,ic a i,obilului.
%R. :79
1rez&iile )n ,avoarea proprietarli i&o"illi
01& /rice lucrare e(te pre)u,at a 9i 9cut de proprietarul i,obilului2 cu
c>eltuiala (a 3i c e(te a lui2 p5n la proba contrar.
02& #roba contrar (e poate 9ace c5nd (<a con(tituit un drept de (uper9icie2 c5nd
proprietarul i,obilului nu 3i<a intabulat dreptul de proprietate a(upra lucrrii noi
(au +n alte ca)uri prev)ute de le-e.
<24 -ealizarea lcrrii c &aterialele altia
%R. :80
-egi&l 3ridic
01& 4n ca)ul +n care a reali)at lucrarea cu ,aterialele altuia2 proprietarul
i,obilului devine proprietarul lucrrii2 neput5nd 9i obli-at la de(9iin*area ace(teia
3i nici la re(tituirea ,aterialelor +ntrebuin*ate.
02& #roprietarul ,aterialelor are nu,ai dreptul la contravaloarea ,aterialelor2
precu, 3i la repararea2 +n condi*iile le-ii2 a oricror alte pre=udicii cau)ate.
<34 -ealizarea nei lcrri atono&e c caracter dra"il aspra i&o"illi
altia
%R. :81
.crrile atono&e c caracter dra"il e,ectate c "n/credin
4n ca)ul +n care autorul lucrrii autono,e cu caracter durabil a(upra i,obilului
altuia e(te de bun<credin*2 proprietarul i,obilului are dreptul:
a& ( cear in(tan*ei ( di(pun +n(crierea (a +n cartea 9unciar ca proprietar al
lucrrii2 pltind2 la ale-erea (a2 autorului lucrrii 9ie valoarea ,aterialelor 3i a
,anoperei2 9ie (porul de valoare adu( i,obilului prin e9ectuarea lucrriiC (au
b& ( cear obli-area autorului lucrrii ( cu,pere i,obilul la valoarea de
circula*ie pe care ace(ta ar 9i avut<o dac lucrarea nu (<ar 9i e9ectuat.
%R. :82
.crrile atono&e c caracter dra"il e,ectate c rea/credin
01& 4n ca)ul +n care autorul lucrrii autono,e cu caracter durabil a(upra
i,obilului altuia e(te de rea<credin*2 proprietarul i,obilului are dreptul:
a& ( cear in(tan*ei ( di(pun +n(crierea (a +n cartea 9unciar ca proprietar al
lucrrii2 cu plata2 la ale-erea (a2 ctre autorul lucrrii2 a =u,tate din valoarea
,aterialelor 3i a ,anoperei ori din (porul de valoare adu( i,obiluluiC (au
b& ( cear obli-area autorului lucrrii la de(9iin*area ace(teiaC (au
c& ( cear obli-area autorului lucrrii ( cu,pere i,obilul la valoarea de
circula*ie pe care ace(ta ar 9i avut<o dac lucrarea nu (<ar 9i e9ectuat.
02& 'e(9iin*area lucrrii (e 9ace2 cu re(pectarea di(po)i*iilor le-ale +n ,aterie2 pe
c>eltuiala autorului ace(teia2 care e(te *inut totodat ( repare orice pre=udicii
cau)ate2 inclu(iv pentru lip(a de 9olo(in*.
<44 -ealizarea nei lcrri adgate c caracter dra"il aspra i&o"illi
altia
%R. :87
.crrile adgate necesare
01& #roprietarul i,obilului dob5nde3te dreptul de proprietate a(upra lucrrii
adu-ate nece(are din ,o,entul e9ecturii ace(teia2 pltind autorului c>eltuielile
re)onabile 9cute de ace(ta2 c>iar dac i,obilul nu ,ai e6i(t.
02& 4n ca)ul +n care lucrarea a 9o(t e9ectuat cu rea<credin*2 din (u,a datorat de
proprietarul i,obilului (e va putea deduce valoarea 9ructelor i,obilului di,inuat
cu co(turile nece(are ob*inerii ace(tora.
%R. :88
.crrile adgate tile
01& 4n ca)ul +n care autorul lucrrii utile e(te de bun<credin*2 proprietarul
i,obilului devine proprietarul lucrrii din ,o,entul e9ecturii ace(teia2 cu plata2 la
ale-erea (a:
a& a valorii ,aterialelor 3i a ,anopereiC (au
b& a (porului de valoare adu( i,obilului.
02& 4n ca)ul +n care autorul lucrrii utile e(te de rea<credin*2 proprietarul
i,obilului are dreptul:
a& ( devin proprietarul lucrrii2 +n 9unc*ie de re-i,ul ace(teia2 cu (au 9r
+n(criere +n cartea 9unciar2 dup ca)2 pltind2 la ale-erea (a2 autorului lucrrii 9ie
=u,tate din valoarea ,aterialelor 3i a ,anoperei2 9ie =u,tate din (porul de
valoare adu( i,obiluluiC (au
b& ( cear obli-area autorului lucrrii la de(9iin*area ace(teia2 cu repunerea
i,obilului +n (itua*ia anterioar 3i plata de daune<intere(e.
07& 4n a,bele ca)uri2 c5nd valoarea lucrrii e(te con(iderabil2 proprietarul
i,obilului poate cere obli-area autorului ( +l cu,pere la valoarea de circula*ie pe
care i,obilul ar 9i avut<o dac lucrarea nu (<ar 9i e9ectuat.
%R. :8:
.crrile adgate volptare
01& 4n ca)ul lucrrii voluptuare2 proprietarul i,obilului are dreptul:
a& ( devin proprietarul lucrrii2 9r +n(criere +n cartea 9unciar 3i 9r nicio
obli-a*ie ctre autorul lucrriiC
b& ( cear obli-area autorului de rea<credin* al lucrrii la de(9iin*area ace(teia2
cu readucerea i,obilului +n (itua*ia anterioar 3i plata de daune<intere(e.
02& %utorul de bun<credin* al lucrrii poate ( o ridice +nainte de re(tituirea
i,obilului ctre proprietar2 cu condi*ia de a readuce i,obilul +n (itua*ia anterioar.
<54 7nelesl nor ter&eni
%R. :8;
Bna/credin a atorli lcrrii
01& %utorul lucrrii e(te de bun<credin* dac (e +nte,eia) 9ie pe cuprin(ul
cr*ii 9unciare +n care2 la data reali)rii lucrrii2 era +n(cri( ca proprietar al
i,obilului2 9ie pe un ,od de dob5ndire ne(upu( +n(crierii +n cartea 9unciar2 dac2
+n a,bele ca)uri2 nu re)ulta din cartea 9unciar 3i nu a cuno(cut pe nicio alt cale
viciul titlului (u.
02& Cu toate ace(tea2 nu poate invoca buna<credin* cel care con(truie3te +n lip(a
(au cu nere(pectarea autori)a*iilor cerute de le-e.
07& 'i(po)i*iile alin. 01& 3i 02& (unt aplicabile 3i autorului lucrrii care (e
+nte,eia) pe un drept de (uper9icie (au pe orice alt drept care2 potrivit le-ii2 +i
per,ite2 reali)5nd o lucrare a(upra i,obilului altuia2 ( devin proprietarul
ace(teia.
<64 Dispoziii speciale
%R. :87
.crrile realizate parial aspra i&o"illi atorli
01& 4n ca)ul lucrrii cu caracter durabil reali)ate cu bun<credin* par*ial a(upra
i,obilului autorului 3i par*ial pe terenul proprietarului vecin2 ace(ta din ur, poate
cere +n(crierea +ntr<o nou carte 9unciar a unui drept de coproprietate al vecinilor
a(upra i,obilului re)ultat2 inclu)5nd terenul a9erent2 +n raport cu valoarea
contribu*iei 9iecruia.
02& 'ac lucrarea a 9o(t reali)at cu rea<credin*2 proprietarul terenului vecin
poate opta +ntre a cere ridicarea lucrrii de pe teren2 cu obli-area autorului ace(teia
la plata de daune<intere(e2 dac e(te ca)ul2 3i a cere +n(crierea +n cartea 9unciar a
unui drept de coproprietate al vecinilor. La (tabilirea cotelor<pr*i (e va *ine (ea,a
de valoarea terenului proprietarului vecin 3i de =u,tate din valoarea contribu*iei
autorului lucrrii.
07& 4n ca) de ne+n*ele-ere +ntre pr*i2 in(tan*a de =udecat va (tabili valoarea
contribu*iei 9iecreia la i,obilul re)ultat2 re(pectiv a cotelor<pr*i din dreptul de
proprietate.
%R. :88
.crrile provizorii
C5nd lucrarea are caracter provi)oriu2 +n ab(en*a unei +n*ele-eri contrare2 autorul
ei va 9i obli-at ( o de(9iin*e)e2 cu re(pectarea di(po)i*iilor le-ale +n ,aterie2 3i2
dac e(te de rea<credin*2 ( pltea(c de(p-ubiri pentru pre=udiciile cau)ate2
inclu(iv pentru lip(a de 9olo(in*.
%R. :89
7nscrierea dreptli de proprietate )n cartea ,nciar
/ri de c5te ori dob5ndirea dreptului de proprietate2 e6clu(iv (au pe cote<pr*i2
e(te condi*ionat2 potrivit re-le,entrilor din pre)enta (ec*iune2 de +n(crierea +n
cartea 9unciar2 +n(crierea (e 9ace +n te,eiul conven*iei pr*ilor2 +nc>eiat +n 9or,
autentic2 (au2 dup ca)2 al >otr5rii =udectore3ti.
%R. :90
Dreptl atorli lcrrii la ridicarea &aterialelor
01& #5n la data +nc>eierii conven*iei (au a introducerii ac*iunii de ctre cel
+ndrept*it la +n(crierea +n cartea 9unciar2 autorul lucrrii +3i poate ridica
,aterialele.
02& 'ac lucrarea a 9o(t e9ectuat cu rea<credin*2 autorul ace(teia va putea 9i
obli-at2 dac e(te ca)ul2 la plata de daune<intere(e.
%R. :91
-eglile privind e+ercitarea dreptli atorli lcrrii la inde&nizaie
01& #re(crip*ia dreptului la ac*iune al autorului lucrrii privind plata
inde,ni)a*iei nu cur-e c5t ti,p el e(te l(at de proprietar ( de*in i,obilul.
02& %utorul lucrrii de bun<credin* are un drept de ipotec le-al a(upra
i,obilului pentru plata inde,ni)a*iei 3i poate cere +n(crierea dreptului de ipotec
+n ba)a conven*iei +nc>eiate +n 9or, autentic (au a unei >otr5ri =udectore3ti2
potrivit di(po)i*iilor art. :89.
%R. :92
-eglile privind o"ligarea atorli lcrrii la c&prarea i&o"illi
01& /ri de c5te ori proprietarul optea) pentru obli-area autorului lucrrii la
cu,prarea i,obilului2 +n ab(en*a +n*ele-erii pr*ilor2 proprietarul poate cere
in(tan*ei =udectore3ti (tabilirea pre*ului 3i pronun*area unei >otr5ri care ( *in
loc de contract de v5n)are<cu,prare.
02& #roprietarul ini*ial al i,obilului are un drept de ipotec le-al a(upra
ace(tuia pentru plata pre*ului de ctre autorul lucrrii.
%R. :97
1asivitatea proprietarli pe drata realizrii lcrrii
%utorul de rea<credin* al lucrrii nu poate ( opun proprietarului terenului
pa(ivitatea pe care ar 9i vdit<o pe durata reali)rii lucrrii.
%R. :98
%torl lcrrii care ,olose#te &aterialele altia
'ac nu (unt +ndeplinite condi*iile le-ale pentru dob5ndirea bunurilor ,obile
prin po(e(ia de bun<credin*2 cel care reali)ea) o lucrare a(upra i,obilului altuia
9olo(ind ,aterialele unui ter* e(te obli-at la plata contravalorii ,aterialelor2
precu, 3i la repararea2 +n condi*iile le-ii2 a oricror alte pre=udicii cau)ate.
%R. :9:
5ta"ilirea inde&nizaiei sa a despg"irii
/ri de c5te ori2 +n aplicarea unei di(po)i*ii din pre)enta (ec*iune2 in(tan*a e(te
+nve(tit ( (tabilea(c +ntinderea inde,ni)a*iei (au a de(p-ubirii2 ea va *ine
(ea,a de valoarea de circula*ie a bunului calculat la data >otr5rii =udectore3ti.
%R. :9;
$azrile speciale de accesine
01& itularul dreptului de (uper9icie ori al altui drept real a(upra i,obilului altuia
care +i per,ite ( dob5ndea(c proprietatea a(upra lucrrii reali)ate a(upra acelui
i,obil va avea2 +n ca) de acce(iune2 +n ,od core(pun)tor2 drepturile 3i obli-a*iile
re-le,entate pentru proprietarul i,obilului2 dac nu (<a prev)ut alt9el +n
,o,entul con(tituirii dreptului real.
02& 'i(po)i*iile art. :82 3i art. :87 alin. 02& (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 3i
lucrrilor autono,e cu caracter durabil e9ectuate de titularul unui drept real a(upra
i,obilului altuia care nu +i per,ite ( dob5ndea(c proprietatea a(upra lucrrii
reali)ate a(upra acelui i,obil.
07& #entru lucrrile adu-ate e9ectuate de titularul unui drept real a(upra
i,obilului altuia care nu +i per,ite ( dob5ndea(c proprietatea lucrrii reali)ate
a(upra acelui i,obil (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 di(po)i*iile art. 71;2 +n lip(a
unei prevederi contrare.
%R. :97
.crrile e,ectate de n detentor precar
Lucrrile 9cute de un detentor precar (unt (upu(e2 +n ,od core(pun)tor2
re-ulilor aplicabile autorului de rea<credin*.
1ECB!"NE% a 8<a
%ccesinea &o"iliar
%R. :98
%ccesinea &o"iliar
01& @unul ,obil produ( cu ,aterialele altuia apar*ine celui care l<a con9ec*ionat
(au2 dup ca)2 proprietarului ,aterialelor2 +n 9unc*ie de raportul dintre ,anoper 3i
valoarea ,aterialelor2 deter,inat la data con9ec*ionrii bunului.
02& #roprietarul bunului datorea) de(p-ubiri e-ale cu valoarea ,anoperei (au2
dup ca)2 cu valoarea ,aterialelor.
%R. :99
-aportl dintre valoarea &anoperei #i valoarea &aterialelor
4n toate ca)urile +n care valoarea ,aterialelor e(te e-al cu ,anopera (au e6i(t
o di9eren* ne(e,ni9icativ2 proprietatea a(upra bunului e(te co,un 3i (e e6ercit
+n condi*iile (ec*iunii a 2<a a cap. !? din pre)entul titlu.
%R. ;00
'nirea a do "nri &o"ile
4n ca)ul +n care (e une(c dou bunuri ,obile av5nd proprietari di9eri*i2 9iecare
poate pretinde (epararea bunurilor dac prin acea(ta cellalt proprietar nu ar (u9eri
un pre=udiciu ,ai ,are de o )eci,e din valoarea bunului (u.
%R. ;01
-eglile aplica"ile )n cazl i&posi"ilitii de separare a "nrilor nite
'ac nu (e poate ob*ine (epararea bunurilor ,obile unite (unt aplicabile2 +n ,od
core(pun)tor2 di(po)i*iile art. :98 3i :99.
C%#!/L"L !!!
.i&itele 3ridice ale dreptli de proprietate privat
1ECB!"NE% 1
.i&ite legale
<14 Dispoziii co&ne
%R. ;02
Interesl p"lic #i interesl privat
01& Le-ea poate li,ita e6ercitarea dreptului de proprietate 9ie +n intere( public2
9ie +n intere( privat.
02& Li,itele le-ale +n intere( privat pot 9i ,odi9icate ori de(9iin*ate te,porar prin
acordul pr*ilor. #entru opo)abilitate 9a* de ter*i e(te nece(ar +ndeplinirea
9or,alit*ilor de publicitate prev)ute de le-e.
%R. ;07
-eglile privind protecia &edili #i "na vecintate
'reptul de proprietate obli- la re(pectarea (arcinilor privind protec*ia ,ediului
3i a(i-urarea bunei vecint*i2 precu, 3i la re(pectarea celorlalte (arcini care2
potrivit le-ii (au obiceiului2 revin proprietarului.
<24 9olosirea apelor
%R. ;08
-eglile privind crgerea ,ireasc a apelor
01& #roprietarul 9ondului in9erior nu poate +,piedica +n niciun 9el cur-erea
9irea(c a apelor provenite de pe 9ondul (uperior.
02& 'ac acea(t cur-ere cau)ea) pre=udicii 9ondului in9erior2 proprietarul
ace(tuia poate cere autori)area =u(ti*iei (pre a 9ace pe 9ondul (u lucrrile nece(are
(c>i,brii direc*iei apelor2 (uport5nd toate c>eltuielile oca)ionate.
07& La r5ndul (u2 proprietarul 9ondului (uperior e(te obli-at ( nu e9ectue)e
nicio lucrare de natur ( a-rave)e (itua*ia 9ondului in9erior.
%R. ;0:
-eglile privind crgerea provocat a apelor
01& #roprietarul 9ondului in9erior nu poate +,piedica nici cur-erea provocat de
proprietarul 9ondului (uperior (au de alte per(oane2 a3a cu, e(te ca)ul apelor care
*53ne(c pe ace(t din ur, 9ond datorit unor lucrri (ubterane +ntreprin(e de
proprietarul ace(tuia2 al apelor provenite din (ecarea terenurilor ,l3tinoa(e2 al
apelor 9olo(ite +ntr<un (cop ca(nic2 a-ricol (au indu(trial2 +n( nu,ai dac acea(t
cur-ere preced vr(area +ntr<un cur( de ap (au +ntr<un 3an*.
02& 4n ace(t ca)2 proprietarul 9ondului (uperior e(te obli-at ( alea- calea 3i
,i=loacele de (cur-ere de natur ( aduc pre=udicii ,ini,e 9ondului in9erior2
r,5n5nd dator la plata unei de(p-ubiri =u(te 3i prealabile ctre proprietarul
ace(tui din ur, 9ond.
07& 'i(po)i*iile pre)entului articol nu (e aplic atunci c5nd pe 9ondul in9erior (e
a9l o con(truc*ie2 +,preun cu -rdina 3i curtea a9erent2 (au un ci,itir.
%R. ;0;
$:eltielile re,eritoare la irigaii
01& #roprietarul care vrea ( 9olo(ea(c pentru iri-area terenului (u apele
naturale 3i arti9iciale de care poate di(pune +n ,od e9ectiv are dreptul ca2 pe
c>eltuiala (a e6clu(iv2 ( 9ac pe terenul riveranului opu( lucrrile nece(are pentru
captarea apei.
02& 'i(po)i*iile art. ;0: alin. 02& 3i 07& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. ;07
!"ligaia proprietarli cria )i prisose#te apa
01& #roprietarul cruia +i pri(o(e3te apa pentru nece(it*ile curente e(te obli-at
ca2 +n (c>i,bul unei =u(te 3i prealabile co,pen(a*ii2 ( o9ere ace(t (urplu( pentru
proprietarul care nu 3i<ar putea procura apa nece(ar pentru 9ondul (u dec5t cu o
c>eltuial e6ce(iv.
02& #roprietarul nu poate 9i (cutit de obli-a*ia prev)ut la alin. 01& pretin)5nd c
ar putea acorda (urplu(ului de ap o alt de(tina*ie dec5t (ati(9acerea nece(it*ilor
curente. El poate +n( cere de(p-ubiri (upli,entare proprietarului a9lat +n nevoie2
cu condi*ia de a dovedi e6i(ten*a real a de(tina*iei pretin(e.
%R. ;08
7ntre"inarea izvoarelor
01& #roprietarul poate acorda orice +ntrebuin*are i)vorului ce ar e6i(ta pe 9ondul
(u2 (ub re)erva de a nu aduce atin-ere drepturilor dob5ndite de proprietarul
9ondului in9erior.
02& #roprietarul 9ondului pe care (e a9l i)vorul nu poate ( +i (c>i,be cur(ul
dac prin acea(t (c>i,bare ar lip(i locuitorii unei localit*i de apa nece(ar pentru
(ati(9acerea nevoilor curente.
%R. ;09
Despg"irile datorate proprietarli ,ondli pe care se a,l izvorl
01& #roprietarul 9ondului pe care (e a9l i)vorul poate cere repararea pre=udiciilor
cau)ate de per(oana care2 prin lucrrile e9ectuate2 a (ecat2 a ,ic3orat ori a alterat
apele (ale.
02& 'ac (tarea de 9apt o per,ite2 proprietarul 9ondului poate pretinde
re(tabilirea (itua*iei anterioare atunci c5nd apa era indi(pen(abil pentru
e6ploatarea 9ondului (u.
07& 4n ca)ul +n care i)vorul (e +ntinde pe dou 9onduri +nvecinate2 di(po)i*iile
alin. 01& 3i 02& (e aplic +n ,od core(pun)tor2 *in5nd (ea,a de +ntinderea i)vorului
pe 9iecare 9ond.
%R. ;10
-eglile speciale privind ,olosirea apelor
'i(po)i*iile pre)entului para-ra9 (e co,pletea) cu re-le,entrile (peciale +n
,ateria re-i,ului apelor.
<34 1ictra stre#inii
%R. ;11
1ictra stre#inii
#roprietarul e(te obli-at ( +3i 9ac (trea3ina ca(ei (ale a(t9el +nc5t apele
provenind de la ploi ( nu (e (cur- pe 9ondul proprietarului vecin.
<44 Distana #i lcrrile inter&ediare certe pentr an&ite constrcii2
lcrri #i plantaii
%R. ;12
Distana &ini& )n constrcii
/rice con(truc*ii2 lucrri (au planta*ii (e pot 9ace de ctre proprietarul 9ondului
nu,ai cu re(pectarea unei di(tan*e ,ini,e de ;0 de c, 9a* de linia de >otar2 dac
nu (e prevede alt9el prin le-e (au prin re-ula,entul de urbani(,2 a(t9el +nc5t ( nu
(e aduc atin-ere drepturilor proprietarului vecin. /rice dero-are de la di(tan*a
,ini, (e poate 9ace prin acordul pr*ilor e6pri,at printr<un +n(cri( autentic.
%R. ;17
Distana &ini& pentr ar"ori
01& 4n lip(a unor di(po)i*ii cuprin(e +n le-e2 re-ula,entul de urbani(, (au a
obiceiului locului2 arborii trebuie (di*i la o di(tan* de cel pu*in 2 ,etri de linia de
>otar2 cu e6cep*ia acelora ,ai ,ici de 2 ,etri2 a planta*iilor 3i a -ardurilor vii.
02& 4n ca) de nere(pectare a di(tan*ei2 proprietarul vecin e(te +ndrept*it ( cear
(coaterea ori2 dup ca)2 tierea2 la +nl*i,ea cuvenit2 a arborilor2 planta*iilor ori a
-ardurilor vii2 pe c>eltuiala proprietarului 9ondului pe care ace(tea (unt ridicate.
07& #roprietarul 9ondului pe(te care (e +ntind rdcinile (au ra,urile arborilor
apar*in5nd proprietarului vecin are dreptul de a le tia2 precu, 3i dreptul de a
p(tra 9ructele c)ute +n ,od natural pe 9ondul (u.
<54 0ederea aspra proprietii vecinli
%R. ;18
9ereastra sa desc:iderea )n zidl co&n
Nu e(te per,i( ( (e 9ac 9erea(tr (au de(c>idere +n )idul co,un dec5t cu
acordul proprietarilor.
%R. ;1:
Distana &ini& pentr ,ereastra de vedere
01& E(te obli-atorie p(trarea unei di(tan*e de cel pu*in 2 ,etri +ntre 9ondul2
+n-rdit (au ne+n-rdit2 apar*in5nd proprietarului vecin 3i 9erea(tra pentru vedere2
balconul ori alte a(e,enea lucrri ce ar 9i orientate ctre ace(t 9ond.
02& Aerea(tra pentru vedere2 balconul ori alte a(e,enea lucrri neparalele cu linia
de >otar (pre 9ondul +nvecinat (unt inter)i(e la o di(tan* ,ai ,ic de un ,etru.
07& 'i(tan*a (e calculea) de la punctul cel ,ai apropiat de linia de >otar2
e6i(tent pe 9a*a )idului +n care (<a de(c>i( vederea (au2 dup ca)2 pe linia e6terioar
a balconului2 p5n la linia de >otar. 'i(tan*a2 3i +n ca)ul lucrrilor neparalele2 (e
,(oar tot perpendicular2 de la punctul cel ,ai apropiat al lucrrii de linia de
>otar 3i p5n la acea(t linie.
%R. ;1;
9ereastra de l&in
'i(po)i*iile art. ;1: nu e6clud dreptul proprietarului de a<3i de(c>ide2 9r li,it
de di(tan*2 9ere(tre de lu,in dac (unt a(t9el con(truite +nc5t ( +,piedice
vederea (pre 9ondul +nvecinat.
<64 Dreptl de trecere
%R. ;17
Dreptl de trecere
01& #roprietarul 9ondului care e(te lip(it de acce( la calea public are dreptul ( i
( per,it trecerea pe 9ondul vecinului (u pentru e6ploatarea 9ondului propriu.
02& recerea trebuie ( (e 9ac +n condi*ii de natur ( aduc o ,ini, (t5n=enire
e6ercitrii dreptului de proprietate a(upra 9ondului ce are acce( la calea publicC +n
ca)ul +n care ,ai ,ulte 9onduri vecine au acce( la calea public2 trecerea (e va 9ace
pe 9ondul cruia i (<ar aduce cele ,ai pu*ine pre=udicii.
07& 'reptul de trecere e(te i,pre(criptibil. El (e (tin-e +n ,o,entul +n care
9ondul do,inant dob5nde3te un alt acce( la calea public.
%R. ;18
(+ercitarea dreptli de trecere )n sitaii speciale
01& 'ac lip(a acce(ului provine din v5n)are2 (c>i,b2 parta= (au dintr<un alt act
=uridic2 trecerea nu va putea 9i cerut dec5t celor care au dob5ndit partea de teren
pe care (e 9cea anterior trecerea.
02& C5nd lip(a acce(ului e(te i,putabil proprietarului care pretinde trecerea2
acea(ta poate 9i (tabilit nu,ai cu con(i,*,5ntul proprietarului 9ondului care are
acce( la calea public 3i cu plata dublului de(p-ubirii.
%R. ;19
7ntinderea #i &odl de sta"ilire a dreptli de trecere
4ntinderea 3i ,odul de e6ercitare a dreptului de trecere (unt deter,inate prin
+n*ele-erea pr*ilor2 prin >otr5re =udectorea(c (au printr<o 9olo(in* continu pe
ti,p de 10 ani.
%R. ;20
1rescripia acinii )n despg"ire #i restitirea despg"irii )ncasate
01& er,enul de pre(crip*ie pentru dreptul la ac*iunea +n de(p-ubire pe care o
are proprietarul 9ondului a(ervit +,potriva proprietarului 9ondului do,inant +ncepe
( cur- din ,o,entul (tabilirii dreptului de trecere.
02& 4n ca)ul +n care +ncetea) dreptul de trecere2 proprietarul 9ondului a(ervit e(te
dator ( re(tituie de(p-ubirea +nca(at2 cu deducerea pa-ubei (u9erite +n raport cu
durata e9ectiv a dreptului de trecere.
<>4 %lte li&ite legale
%R. ;21
Dreptl de trecere pentr tiliti
01& #roprietarul e(te obli-at ( per,it trecerea prin 9ondul (u a re*elelor
edilitare ce de(erve(c 9onduri +nvecinate (au din aceea3i )on2 de natura
conductelor de ap2 -a) (au altele a(e,enea2 a canalelor 3i a cablurilor electrice2
(ubterane ori aeriene2 dup ca)2 precu, 3i a oricror alte in(tala*ii (au ,ateriale cu
acela3i (cop.
02& %cea(t obli-a*ie (ub)i(t nu,ai pentru (itua*ia +n care trecerea prin alt
parte ar 9i i,po(ibil2 periculoa( (au 9oarte co(ti(itoare.
07& 4n toate ca)urile2 proprietarul are dreptul la plata unei de(p-ubiri =u(te. 'ac
e(te vorba de(pre utilit*i noi2 de(p-ubirea trebuie ( 9ie 3i prealabil.
08& Cldirile2 cur*ile 3i -rdinile ace(tora (unt e6ceptate de la ace(t drept de
trecere2 dac ea are ca obiect conducte 3i canale (ubterane2 +n ca)ul +n care ace(tea
(unt utilit*i noi.
%R. ;22
Dreptl de trecere pentr e,ectarea nor lcrri
01& 'e a(e,enea2 proprietarul e(te obli-at ( per,it 9olo(irea 9ondului (u
pentru e9ectuarea unor lucrri nece(are 9ondului +nvecinat2 precu, 3i acce(ul
vecinului pe terenul (u pentru tierea cren-ilor 3i cule-erea 9ructelor2 +n (c>i,bul
unei de(p-ubiri2 dac e(te ca)ul.
02& 'i(po)i*iile art. ;21 alin. 02& (unt aplicabile.
%R. ;27
Dreptl de trecere pentr reintrarea )n posesie
01& #roprietarul unui 9ond nu poate +,piedica acce(ul altuia pentru a redob5ndi
po(e(ia unui bun al (u2 a=un( +nt5,pltor pe 9ondul re(pectiv2 dac a 9o(t +n3tiin*at
+n prealabil.
02& 4n toate ca)urile2 proprietarul 9ondului are dreptul la o =u(t de(p-ubire
pentru pre=udiciile oca)ionate de reintrarea +n po(e(ie2 precu, 3i pentru cele pe
care bunul le<a cau)at 9ondului.
%R. ;28
5tarea de necesitate
01& 4n ca)ul +n care o per(oan a 9olo(it (au a di(tru( un bun al altuia pentru a (e
apra pe (ine ori pe altul de un pericol i,inent2 proprietarul bunului are dreptul (
cear o de(p-ubire ec>itabil nu,ai de la cel care a 9o(t (alvat.
02& Nu poate pretinde nicio de(p-ubire proprietarul care a provocat (au a
9avori)at apari*ia pericolului.
%R. ;2:
-egli speciale
4n-rdirile cuprin(e +n pre)enta (ec*iune (e co,pletea) cu di(po)i*iile le-ilor
(peciale privind re-i,ul =uridic al anu,itor bunuri2 cu, ar 9i terenurile 3i
con(truc*iile de orice 9el2 pdurile2 bunurile din patri,oniul na*ional<cultural2
bunurile (acre ale cultelor reli-ioa(e2 precu, 3i altele a(e,enea.
1ECB!"NE% a 2<a
.i&ite convenionale
%R. ;2;
.i&itarea dreptli de proprietate prin acte 3ridice
#roprietarul poate ( con(i,t la li,itarea dreptului (u prin acte =uridice2 dac
nu +ncalc ordinea public 3i bunele ,oravuri.
%R. ;27
$laza de inaliena"ilitate4 $ondiii4 Do&eni de aplicare
01& #rin conven*ie (au te(ta,ent (e poate inter)ice +n(trinarea unui bun2 +n(
nu,ai pentru o durat de cel ,ult 89 de ani 3i dac e6i(t un intere( (erio( 3i
le-iti,. er,enul +ncepe ( cur- de la data dob5ndirii bunului.
02& 'ob5nditorul poate 9i autori)at de ctre in(tan* ( di(pun de bun dac
intere(ul care a =u(ti9icat clau)a de inalienabilitate a bunului a di(prut (au dac un
intere( (uperior o i,pune.
07& Nulitatea clau)ei de inalienabilitate (tipulate +ntr<un contract atra-e nulitatea
+ntre-ului contract dac a 9o(t deter,inant la +nc>eierea ace(tuia. 4n contractele cu
titlu onero(2 caracterul deter,inant (e pre)u,2 p5n la proba contrar.
08& Clau)a de inalienabilitate e(te (ub+n*elea( +n conven*iile din care (e na3te
obli-a*ia de a tran(,ite +n viitor proprietatea ctre o per(oan deter,inat (au
deter,inabil.
0:& ran(,iterea bunului pe cale de (ucce(iune nu poate 9i oprit prin (tipularea
inalienabilit*ii.
%R. ;28
$ondiii de opoza"ilitate
01& Clau)a de inalienabilitate nu poate 9i invocat +,potriva dob5nditorilor
bunului (au a creditorilor proprietarului care (<a obli-at ( nu +n(trine)e dec5t
dac e(te valabil 3i +ndepline3te condi*iile de opo)abilitate.
02& #entru opo)abilitate2 clau)a de inalienabilitate trebuie ( 9ie (upu(
9or,alit*ilor de publicitate prev)ute de le-e2 dac e(te ca)ul.
07& 4n ca)ul bunurilor ,obile2 (unt aplicabile2 +n ,od core(pun)tor2 re-ulile
prev)ute pentru dob5ndirea propriet*ii prin po(e(ia de bun<credin*.
08& 4n ca)ul +n care clau)a de inalienabilitate a 9o(t prev)ut +ntr<un contract cu
titlu -ratuit2 ea e(te opo)abil 3i creditorilor anteriori ai dob5nditorului.
0:& Ne+ndeplinirea condi*iilor de opo)abilitate nu +l lip(e3te pe bene9iciarul
clau)ei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde daune<intere(e proprietarului
care nu (e con9or,ea) ace(tei obli-a*ii.
%R. ;29
5ancinile pentr nerespectarea clazei de inaliena"ilitate
01& 4n(trintorul poate ( cear re)olu*iunea contractului +n ca)ul +nclcrii
clau)ei de inalienabilitate de ctre dob5nditor.
02& %t5t +n(trintorul2 c5t 3i ter*ul2 dac inalienabilitatea (<a (tipulat +n 9avoarea
ace(tuia2 pot ( cear anularea actului de +n(trinare (ub(ecvent +nc>eiat cu
nere(pectarea clau)ei.
07& Nu pot 9i (upu(e ur,ririi bunurile pentru care (<a (tipulat inalienabilitatea2
c5t ti,p clau)a produce e9ecte2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
1ECB!"NE% a 7<a
.i&ite 3diciare
%R. ;70
Dep#irea inconvenientelor nor&ale ale vecintii
01& 'ac proprietarul cau)ea)2 prin e6ercitarea dreptului (u2 inconveniente ,ai
,ari dec5t cele nor,ale +n rela*iile de vecintate2 in(tan*a de =udecat poate2 din
con(iderente de ec>itate2 ( +l obli-e la de(p-ubiri +n 9olo(ul celui vt,at2
precu, 3i la re(tabilirea (itua*iei anterioare atunci c5nd ace(t lucru e(te po(ibil.
02& 4n ca)ul +n care pre=udiciul cau)at ar 9i ,inor +n raport cu nece(itatea (au
utilitatea de(93urrii activit*ii pre=udiciabile de ctre proprietar2 in(tan*a va putea
+ncuviin*a de(93urarea acelei activit*i. Cel pre=udiciat va avea +n( dreptul la
de(p-ubiri.
07& 'ac pre=udiciul e(te i,inent (au 9oarte probabil2 in(tan*a poate (
+ncuviin*e)e2 pe cale de ordonan* pre3edin*ial2 ,(urile nece(are pentru
prevenirea pa-ubei.
C%#!/L"L !?
1roprietatea co&n
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. ;71
6oine
'i(po)i*iile pre)entului capitol (e aplic ori de c5te ori2 +n te,eiul unui act
=uridic (au al altui ,od de dob5ndire prev)ut de le-e2 dreptul de proprietate
privat are 2 (au ,ai ,ul*i titulari.
%R. ;72
9or&ele proprietii co&ne
01& Aor,ele propriet*ii co,une (unt ur,toarele:
a& proprietatea pe cote<pr*i 0coproprietatea&C
b& proprietatea +n devl,3ie 0devl,3ia&.
02& Coproprietatea poate 9i obi3nuit (au 9or*at.
07& Coproprietatea 9or*at nu poate +nceta prin parta= =udiciar.
%R. ;77
1rez&ia de coproprietate
'ac bunul e(te (tp5nit +n co,un2 coproprietatea (e pre)u,2 p5n la proba
contrar.
1ECB!"NE% a 2<a
$oproprietatea o"i#nit
%R. ;78
7ntinderea cotelor/pri
01& Aiecare coproprietar e(te titularul e6clu(iv al unei cote<pr*i din dreptul de
proprietate 3i poate di(pune +n ,od liber de acea(ta +n lip( de (tipula*ie contrar.
02& Cotele<pr*i (unt pre)u,ate a 9i e-ale2 p5n la proba contrar. 'ac bunul a
9o(t dob5ndit prin act =uridic2 proba contrar nu (e va putea 9ace dec5t prin
+n(cri(uri.
%R. ;7:
-epartizarea "ene,iciilor #i a sarcinilor )ntre coproprietari
Coproprietarii vor +,pr*i bene9iciile 3i vor (uporta (arcinile copropriet*ii2
propor*ional cu cota lor parte din drept.
%R. ;7;
(+ercitarea )n co&n a dreptli de ,olosin
01& Aiecare coproprietar are dreptul de a 9olo(i bunul co,un +n ,(ura +n care nu
(c>i,b de(tina*ia 3i nu aduce atin-ere drepturilor celorlal*i coproprietari.
02& Cel care2 +,potriva voin*ei celorlal*i proprietari2 e6ercit +n ,od e6clu(iv
9olo(in*a bunului co,un poate 9i obli-at la de(p-ubiri.
%R. ;77
9rctele "nli co&n
Aructele produ(e de bunul co,un (e cuvin tuturor coproprietarilor2 propor*ional
cu cota lor parte din drept.
%R. ;78
Dreptl la restitirea c:eltielilor
01& Coproprietarul care a (uportat (in-ur c>eltuielile producerii (au cule-erii
9ructelor are dreptul la re(tituirea ace(tor c>eltuieli de ctre coproprietari2 +n
propor*ie cu cotele lor pr*i.
02& Aructele naturale (au 9ructele indu(triale ale bunului co,un +n(u3ite de un
coproprietar 9ac parte din ,a(a parta=abil c5t ti,p ele nu au 9o(t con(u,ate ori
+n(trinate (au nu au pierit 3i pot 9i identi9icate di(tinct. 4n ca) contrar2
coproprietarul intere(at are dreptul la de(p-ubiri2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
9ructele au pierit +n ,od 9ortuit. 'reptul la ac*iunea +n de(p-ubiri e(te (upu(
pre(crip*iei2 potrivit dreptului co,un.
07& 'reptul de a recla,a 9ructele civile ale bunului co,un +n(u3ite de un
coproprietar e(te (upu( pre(crip*iei2 potrivit dreptului co,un.
%R. ;79
Modl de ,olosire a "nli co&n
$odul de 9olo(ire a bunului co,un (e (tabile3te prin acordul coproprietarilor2 iar
+n ca) de ne+n*ele-ere2 prin >otr5re =udectorea(c.
%R. ;80
%ctele de conservare
Aiecare coproprietar poate ( 9ac acte de con(ervare cu privire la bunul co,un
9r acordul celorlal*i coproprietari.
%R. ;81
%ctele de ad&inistrare #i de dispoziie
01& %ctele de ad,ini(trare2 precu, +nc>eierea (au denun*area unor contracte de
loca*iune2 ce(iunile de venituri i,obiliare 3i altele a(e,enea2 cu privire la bunul
co,un pot 9i 9cute nu,ai cu acordul coproprietarilor ce de*in ,a=oritatea cotelor<
pr*i.
02& %ctele de ad,ini(trare care li,itea) +n ,od (ub(tan*ial po(ibilitatea unui
coproprietar de a 9olo(i bunul co,un +n raport cu cota (a parte ori care i,pun
ace(tuia o (arcin e6ce(iv prin raportare la cota (a parte (au la c>eltuielile
(uportate de ctre ceilal*i coproprietari nu vor putea 9i e9ectuate dec5t cu acordul
ace(tuia.
07& Coproprietarul (au coproprietarii intere(a*i pot cere in(tan*ei ( (uplinea(c
acordul coproprietarului a9lat +n i,po(ibilitate de a<3i e6pri,a voin*a (au care (e
opune +n ,od abu)iv la e9ectuarea unui act de ad,ini(trare indi(pen(abil
,en*inerii utilit*ii (au valorii bunului.
08& /rice acte =uridice de di(po)i*ie cu privire la bunul co,un2 actele de
9olo(in* cu titlu -ratuit2 ce(iunile de venituri i,obiliare 3i loca*iunile +nc>eiate pe
ter,en ,ai ,are de 7 ani2 precu, 3i actele care ur,re(c e6clu(iv +n9ru,u(e*area
bunului nu (e pot +nc>eia dec5t cu acordul tuturor coproprietarilor. /rice act =uridic
cu titlu -ratuit va 9i con(iderat act de di(po)i*ie.
%R. ;82
5ancinile
01& %ctele =uridice 9cute cu nere(pectarea re-ulilor prev)ute la art. ;81 (unt
inopo)abile coproprietarului care nu a con(i,*it2 e6pre( ori tacit2 la +nc>eierea
actului.
02& Coproprietarului vt,at i (e recunoa3te dreptul ca2 +nainte de parta=2 (
e6ercite ac*iunile po(e(orii +,potriva ter*ului care ar 9i intrat +n po(e(ia bunului
co,un +n ur,a +nc>eierii actului. 4n ace(t ca)2 re(tituirea po(e(iei bunului (e va
9ace +n 9olo(ul tuturor coproprietarilor2 cu daune<intere(e2 dac e(te ca)ul2 +n
(arcina celor care au participat la +nc>eierea actului.
%R. ;87
%cinile )n 3stiie
01& Aiecare coproprietar poate (ta (in-ur +n =u(ti*ie2 indi9erent de calitatea
proce(ual2 +n orice ac*iune privitoare la coproprietate2 inclu(iv +n ca)ul ac*iunii +n
revendicare.
02& Dotr5rile =udectore3ti pronun*ate +n 9olo(ul copropriet*ii pro9it tuturor
coproprietarilor. Dotr5rile =udectore3ti potrivnice unui coproprietar nu (unt
opo)abile celorlal*i coproprietari.
07& C5nd ac*iunea nu e(te introdu( de to*i coproprietarii2 p5r5tul poate cere
in(tan*ei de =udecat introducerea +n cau) a celorlal*i coproprietari +n calitate de
recla,an*i2 +n ter,enul 3i condi*iile prev)ute +n Codul de procedur civil pentru
c>e,area +n =udecat a altor per(oane.
%R. ;88
$ontractele de ad&inistrare a coproprietii
01& 1e poate dero-a de la di(po)i*iile art. ;7:2 ;7;2 ;81 3i art. ;82 alin. 01& printr<
un contract de ad,ini(trare a copropriet*ii +nc>eiat cu acordul tuturor
coproprietarilor.
02& 4n ca)ul +n care oricare dintre coproprietari denun* contractul de
ad,ini(trare2 ace(ta +3i +ncetea) e6i(ten*a2 r,5n5nd aplicabile re-ulile din
pre)enta (ec*iune.
07& 4n ca)ul +n care2 printre bunurile a9late +n coproprietate2 (e a9l 3i bunuri
i,obile2 contractele de ad,ini(trare a copropriet*ii 3i declara*iile de denun*are a
ace(tora vor 9i notate +n cartea 9unciar2 la cererea oricruia dintre coproprietari.
%R. ;8:
-eglile aplica"ile )n cazl cotitlarilor altor dreptri reale
'i(po)i*iile pre)entei (ec*iuni (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i +n ca)ul
e6ercitrii +,preun2 de ctre dou (au ,ai ,ulte per(oane2 a unui alt drept real
principal.
1ECB!"NE% a 7<a
$oproprietatea ,orat
<14 Dispoziii co&ne
%R. ;8;
$azrile de coproprietate ,orat
1e a9l +n coproprietate 9or*at:
1. bunurile prev)ute la art. ;892 ;;02 ;87 3i 1.181C
2. bunurile co,une nece(are (au utile pentru 9olo(irea a dou i,obile vecine2
(ituate pe linia de >otar +ntre ace(tea2 cu, ar 9i potecile2 95nt5nile2 dru,urile 3i
i)voareleC
7. bunurile co,une a9ectate utili)rii a dou (au a ,ai ,ultor 9onduri2 cu, ar 9i
o central ter,ic (au alte in(tala*ii care de(erve(c dou (au ,ai ,ulte cldiri2 un
dru, co,un +ntr<un cartier de locuin*e (au alte a(e,enea bunuriC
8. orice alt bun co,un prev)ut de le-e.
%R. ;87
-egi&l 3ridic general
01& Aiecare coproprietar poate e6ercita 9olo(in*a bunului co,un2 cu condi*ia (
re(pecte de(tina*ia ace(tuia 3i ( per,it e6ercitarea 9olo(in*ei de ctre ceilal*i
coproprietari.
02& C5nd bunul co,un are caracter acce(oriu +n raport cu un bun principal2
9iecare coproprietar poate ( di(pun cu privire la cota (a parte din dreptul de
proprietate a(upra bunului co,un nu,ai odat cu e6ercitarea dreptului de
di(po)i*ie a(upra bunului principal.
07& C>eltuielile pentru +ntre*inerea 3i con(ervarea bunului co,un (e (uport +n
,od propor*ional cu cota<parte din drept a 9iecrui coproprietar. C5nd bunul
co,un are caracter acce(oriu2 +n ab(en*a unei conven*ii contrare2 cota<parte din
drept a 9iecrui coproprietar (e (tabile3te +n 9unc*ie de +ntinderea bunului principal.
<24 $oproprietatea aspra prilor co&ne din cldirile c &ai &lte eta3e
sa aparta&ente
I4 1rile co&ne
%R. ;88
6oine
01& 'ac +ntr<o cldire (au +ntr<un an(a,blu re)iden*ial e6i(t (pa*ii cu de(tina*ie
de locuin* (au cu alt de(tina*ie av5nd proprietari di9eri*i2 pr*ile din cldire care2
9iind de(tinate +ntrebuin*rii (pa*iilor re(pective2 nu pot 9i 9olo(ite dec5t +n co,un
(unt obiectul unui drept de coproprietate 9or*at.
02& #r*ile co,une (unt bunuri acce(orii +n raport cu (pa*iile locative2 care
con(tituie bunurile principale +n (en(ul art. :8;.
%R. ;89
1rile co&ne
01& 1unt con(iderate pr*i co,une2 +n ,(ura +n care prin le-e ori prin act =uridic
nu (e prevede alt9el:
a& terenul pe care (e a9l cldirea2 co,pu( at5t din (upra9a*a con(truit2 c5t 3i din
cea necon(truit nece(ar2 potrivit naturii (au de(tina*iei con(truc*iei2 pentru a
a(i-ura e6ploatarea nor,al a ace(teiaC pentru eventuala (upra9a* e6cedentar
proprietarii (unt titularii unei copropriet*i obi3nuiteC
b& 9unda*ia2 curtea interioar2 (tructura2 (tructura de re)i(ten*2 pere*ii peri,etrali
3i de(pr*itori dintre propriet*i 3i.(au (pa*iile co,une2 acoperi3ul2 tera(ele2 (crile
3i ca(a (crilor2 >olurile2 pivni*ele 3i (ub(olurile neco,parti,entate2 re)ervoarele
de ap2 centralele ter,ice proprii 3i a(cen(oareleC
c& in(tala*iile de ap 3i canali)are2 electrice2 de teleco,unica*ii2 de +ncl)ire 3i de
-a)e de la bran3a,ent.racord p5n la punctul de di(tribu*ie ctre pr*ile a9late +n
proprietate e6clu(iv2 canalele pluviale2 paratr(netele2 antenele colective2 precu,
3i alte a(e,enea pr*iC
d& alte bunuri care2 potrivit le-ii (au voin*ei pr*ilor2 (unt +n 9olo(in* co,un.
02& Co3urile de 9u, 3i de aeri(ire2 precu, 3i (pa*iile pentru (pltorii 3i u(ctorii
(unt con(iderate pr*i co,une e6clu(iv pentru coproprietarii care utili)ea) ace(te
utilit*i +n con9or,itate cu proiectul cldirii.
%R. ;:0
%tri"irea )n ,olosin e+clsiv a prilor co&ne
01& #r*ile co,une pot 9i atribuite coproprietarilor +n 9olo(in* e6clu(iv nu,ai
dac prin acea(ta nu (unt le)ate drepturile celorlal*i coproprietari.
02& 'eci)ia de atribuire +n 9olo(in* e6clu(iv trebuie adoptat cu o ,a=oritate de
dou trei,i din nu,rul coproprietarilor 3i al cotelor<pr*i. 4n cldirile unde (unt
con(tituite a(ocia*ii de proprietari2 deci)ia (e adopt de ctre adunarea -eneral2 cu
aceea3i ,a=oritate.
%R. ;:1
%ctele 3ridice privind cotele/pri
Cota<parte din dreptul de proprietate a(upra pr*ilor co,une are caracter
acce(oriu +n raport cu dreptul de proprietate a(upra (pa*iului din cldire care
con(tituie bunul principalC +n(trinarea (au ipotecarea cotei<pr*i nu (e va putea
9ace dec5t odat cu dreptul a(upra (pa*iului care con(tituie bunul principal.
%R. ;:2
5ta"ilirea cotelor/pri
4n lip(a unei (tipula*ii contrare e6i(tente +n titlurile de proprietate2 cotele<pr*i (e
(tabile(c prin raportarea (upra9e*ei utile a 9iecrui (pa*iu locativ la totalul (upra9e*ei
utile a (pa*iilor locative din cldire.
II4 Dreptrile #i o"ligaiile coproprietarilor
%R. ;:7
(+ercitarea dreptli de ,olosin
Aiecare coproprietar poate 9olo(i2 +n condi*iile acordului de a(ociere2 at5t (pa*iul
care con(tituie bunul principal2 c5t 3i pr*ile co,une2 9r a aduce atin-ere
drepturilor celorlal*i proprietari 3i 9r a (c>i,ba de(tina*ia cldirii. 4n lip(a
acordului de a(ociere2 di(po)i*iile art. ;87 r,5n aplicabile.
%R. ;:8
$:eltielile legate de )ntreinerea2 repararea #i e+ploatarea prilor co&ne
01& 4n lip(a unor prevederi le-ale (au +n*ele-eri contrare2 9iecare coproprietar
(uport c>eltuielile le-ate de +ntre*inerea2 repararea 3i e6ploatarea pr*ilor co,une2
+n propor*ie cu cota (a parte.
02& Cu toate ace(tea2 c>eltuielile le-ate de pr*ile co,une 9olo(ite e6clu(iv de
ctre unii dintre coproprietari cad +n (arcina ace(tora din ur,.
%R. ;::
!"ligaia de conservare a cldirii
#roprietarul e(te obli-at ( a(i-ure +ntre*inerea (pa*iului care con(tituie bunul
principal2 a(t9el +nc5t cldirea ( (e p(tre)e +n (tare bun.
%R. ;:;
!"ligaia de a per&ite accesl )n spaiile care constitie "nrile principale
01& Coproprietarii (unt obli-a*i ( per,it acce(ul +n (pa*iile care con(tituie
bunuri principale pentru e9ectuarea lucrrilor nece(are con(ervrii cldirii 3i
+ntre*inerii pr*ilor co,une.
02& 4n acea(t (itua*ie2 pentru pre=udiciile cau)ate2 ei vor 9i de(p-ubi*i de ctre
a(ocia*ia de proprietari (au2 dup ca)2 de ctre proprietarul +n intere(ul cruia au
9o(t e9ectuate lucrrile.
%R. ;:7
-eglile aplica"ile )n cazl distrgerii cldirii
01& 4n ca)ul +n care cldirea a 9o(t di(tru( +n +ntre-i,e ori +ntr<o propor*ie ,ai
,are de =u,tate din valoarea ei2 orice coproprietar poate2 +n lip(a unei +n*ele-eri
contrare2 ( (olicite v5n)area la licita*ie public a terenului 3i a ,aterialelor de
con(truc*ie care au re)ultat.
02& 4n ca) de di(tru-ere a unei pr*i ,ai ,ici dec5t cea prev)ut la alin. 01&2
coproprietarii vor contribui la re9acerea pr*ilor co,une2 propor*ional cu cotele<
pr*i. 'ac unul (au ,ai ,ul*i coproprietari re9u) (au nu pot ( participe la
re9acere2 ei (unt obli-a*i ( cede)e celorlal*i coproprietari cotele lor pr*i din
dreptul de proprietate. #re*ul (e (tabile3te de pr*i ori2 +n ca) de ne+n*ele-ere2 de
ctre in(tan*a =udectorea(c.
#M3
%R. ;:8
ncetarea destinaiei folosinei comune
<1= ;ncetarea de,tina6iei de fo*o,in60 co-un0 pentru p0r6i*e co-une din c*0diri*e
cu -ai -u*te eta@e ,au aparta-ente ,e poate >ot0r cu acordu* tuturor
coproprietari*or1
<2= ;n ca+u* ncet0rii de,tina6iei de fo*o,in60 co-un0 n condi6ii*e a*in1 <1=/ devin
ap*icabi*e di,po+i6ii*e privitoare *a coproprietatea obi:nuit01
<3= I-obi*u*/ re,pectiv partea din i-obi* care re+u*t0 din ncetarea de,tina6iei
fo*o,in6ei co-une ,e n,crie n -od core,pun+0tor n cartea funciar0 pe ba+a
docu-enta6iei cada,tra*e ntoc-ite n ace,t ,cop1
#B
III4 %sociaia de proprietari
%R. ;:9
$onstitirea asociaiilor de proprietari
4n ca)ul cldirilor cu ,ai ,ulte eta=e ori aparta,ente (au +n ca)ul an(a,blurilor
re)iden*iale 9or,ate din locuin*e individuale2 a,pla(ate i)olat2 +n3iruit (au cuplat2
+n care e6i(t propriet*i co,une 3i propriet*i individuale2 (e con(tituie a(ocia*ia
de proprietari2 care (e or-ani)ea) 3i 9unc*ionea) +n condi*iile le-ii.
<34 $oproprietatea aspra despritrilor co&ne
%R. ;;0
1rez&ia de coproprietate aspra despritrilor co&ne
01& Gidul2 3an*ul2 precu, 3i orice alt de(pr*itur +ntre dou 9onduri (unt
pre)u,ate a 9i +n proprietatea co,un a vecinilor2 dac nu re)ult contrariul din
titlul de proprietate2 dintr<un (e,n de neco,unitate ori dac proprietatea co,un
nu a devenit proprietate e6clu(iv prin u)ucapiune2 +n condi*iile le-ii.
02& 'i(po)i*iile art. ;:1 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
%R. ;;1
5e&nele de neco&nitate
01& E6i(t (e,n de neco,unitate a )idului atunci c5nd cul,ea ace(tuia e(te
dreapt 3i perpendicular (pre un 9ond 3i +nclinat (pre cellalt 9ond. Gidul e(te
pre)u,at a 9i +n proprietatea e6clu(iv a proprietarului 9ondului ctre care e(te
+nclinat coa,a )idului.
02& E6i(t (e,n de neco,unitate a 3an*ului atunci c5nd p,5ntul e(te aruncat ori
+nl*at e6clu(iv pe o parte a 3an*ului. Fan*ul e(te pre)u,at a 9i +n proprietatea
e6clu(iv a proprietarului 9ondului pe care e(te aruncat p,5ntul.
07& ?or 9i con(iderate (e,ne de neco,unitate orice alte (e,ne care 9ac ( (e
pre)u,e c )idul a 9o(t con(truit e6clu(iv de unul dintre proprietari.
%R. ;;2
!"ligaia de constrire a despritrilor co&ne
01& /ricare dintre vecini +i poate obli-a pe proprietarii 9ondurilor +nvecinate (
contribuie la con(truirea unei de(pr*ituri co,une.
02& 4n lip(a unor di(po)i*ii le-ale2 a re-ulilor de urbani(, (au a obiceiului
locului2 +nl*i,ea )idului co,un (e (tabile3te de pr*i2 dar 9r a dep3i 2 ,etri2
(ocotindu<(e 3i coa,a )idului.
%R. ;;7
$:eltielile de )ntreinere #i reparare a despritrilor co&ne
01& Coproprietarii (unt *inu*i ( (uporte c>eltuielile oca)ionate de +ntre*inerea 3i
repararea de(pr*iturii co,une2 propor*ional cu dreptul 9iecruia.
02& Cu toate ace(tea2 9iecare coproprietar poate ( nu participe la c>eltuielile de
+ntre*inere 3i reparare2 renun*5nd la dreptul (u de proprietate a(upra de(pr*iturii
co,une2 di(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar 9iind aplicabile. Coproprietarul nu
va putea 9i aprat de a participa la c>eltuieli2 +n ca)ul +n care are o con(truc*ie
(pri=init de )idul co,un ori +n ca)ul +n care tra-e un alt 9olo( din e6ploatarea
de(pr*iturii co,une.
%R. ;;8
$onstrciile #i instalaiile a,late )n legtr c zidl co&n
01& /ricare dintre coproprietari are dreptul ( (pri=ine con(truc*ii ori ( in(tale)e
-rin)i +n )idul co,un cu obli-a*ia de a l(a ; centi,etri (pre cellalt coproprietar 3i
9r a a9ecta dreptul ace(tuia de a (pri=ini con(truc*iile (ale ori de a in(tala propriile
-rin)i +n )idul co,un.
02& "n coproprietar va avea dreptul de a (curta -rin)ile pu(e de vecinul (u p5n
+n =u,tatea )idului2 +n ca)ul +n care ar dori ( in(tale)e el +n(u3i -rin)i ori (
con(truia(c un co3 de 9u, +n acela3i loc.
%R. ;;:
7nlarea zidli co&n
01& /ricare dintre coproprietari poate ( +nal*e )idul2 cu +ndatorirea de a (uporta
(in-ur c>eltuielile de +nl*are pe(te li,ita )idului co,un2 precu, 3i c>eltuielile de
reparare a pr*ii co,une a )idului ca ur,are a +nl*rii ace(tuia.
02& 4n ca)ul +n care )idul nu poate re)i(ta +nl*rii2 proprietarul care dore3te (
9ac acea(t +nl*are e(te dator ( recon(truia(c )idul +n +ntre-i,e lu5nd din
9ondul (u (upra9a*a pentru a a(i-ura -ro(i,ea nece(ar )idului nou<ridicat.
07& ?ecinul care nu a contribuit la +nl*are poate dob5ndi coproprietatea2 pltind
=u,tate din valoarea actuali)at a ,aterialelor 3i ,anoperei 9olo(ite2 precu, 3i2
dac e(te ca)ul2 =u,tate din valoarea terenului +ntrebuin*at pentru +n-ro3area
)idului.
%R. ;;;
Do"8ndirea coproprietii aspra despritrilor
?ecinul care nu a contribuit la reali)area de(pr*iturii co,une poate dob5ndi un
drept de coproprietate a(upra de(pr*iturii2 pltind =u,tate din valoarea actuali)at
a ,aterialelor 3i ,anoperei 9olo(ite 3i2 dup ca)2 =u,tate din valoarea terenului pe
care de(pr*itura a 9o(t con(truit. 'i(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar r,5n
aplicabile.
1ECB!"NE% a 8<a
1roprietatea co&n )n devl&#ie
%R. ;;7
1roprietatea co&n )n devl&#ie
E6i(t proprietate +n devl,3ie atunci c5nd2 prin e9ectul le-ii (au +n te,eiul
unui act =uridic2 dreptul de proprietate apar*ine conco,itent ,ai ,ultor per(oane
9r ca vreuna dintre ace(tea ( 9ie titularul unei cote<pr*i deter,inate din dreptul
de proprietate a(upra bunului (au bunurilor co,une.
%R. ;;8
-eglile aplica"ile proprietii devl&a#e
01& 'ac (e na3te prin e9ectul le-ii2 proprietatea +n devl,3ie e(te (upu(
di(po)i*iilor acelei le-i care (e co,pletea)2 +n ,od core(pun)tor2 cu cele privind
re-i,ul co,unit*ii le-ale.
02& 4n ca)ul +n care i)vorul propriet*ii +n devl,3ie e(te un act =uridic2
di(po)i*iile privitoare la re-i,ul co,unit*ii le-ale (e aplic +n ,od core(pun)tor.
1ECB!"NE% a :<a
1arta3l
%R. ;;9
I&prescripti"ilitatea acinii de parta3
4ncetarea copropriet*ii prin parta= poate 9i cerut oric5nd2 a9ar de ca)ul +n care
parta=ul a 9o(t (u(pendat prin le-e2 act =uridic ori >otr5re =udectorea(c.
%R. ;70
9elrile parta3li
#arta=ul poate 9i 9cut prin bun +nvoial (au prin >otr5re =udectorea(c2 +n
condi*iile le-ii.
%R. ;71
7&preala prilor co&ne ale cldirilor
01& #arta=ul e(te inad,i(ibil +n ca)urile prev)ute de (ec*iunile a 7<a 3i a 8<a din
pre)entul capitol2 precu, 3i +n alte ca)uri prev)ute de le-e.
02& Cu toate ace(tea2 parta=ul poate 9i cerut +n ca)ul pr*ilor co,une din cldirile
cu ,ai ,ulte eta=e (au aparta,ente atunci c5nd ace(te pr*i +ncetea) de a ,ai 9i
de(tinate 9olo(in*ei co,une.
07& 4n ca)ul propriet*ii periodice 3i +n celelalte ca)uri de coproprietate 9or*at2
parta=ul e(te po(ibil nu,ai prin bun +nvoial.
%R. ;72
$onveniile privitoare la sspendarea parta3li
Conven*iile privind (u(pendarea parta=ului nu pot 9i +nc>eiate pentru o perioad
,ai ,are de : ani. 4n ca)ul i,obilelor2 conven*iile trebuie +nc>eiate +n 9or,
autentic 3i (upu(e 9or,alit*ilor de publicitate prev)ute de le-e.
%R. ;77
5spendarea pronnrii parta3li prin :otr8re 3dectoreasc
!n(tan*a (e(i)at cu cererea de parta= poate (u(penda pronun*area parta=ului2
pentru cel ,ult un an2 pentru a nu (e aduce pre=udicii -rave intere(elor celorlal*i
coproprietari. 'ac pericolul ace(tor pre=udicii e(te +nlturat +nainte de +,plinirea
ter,enului2 in(tan*a2 la cererea pr*ii intere(ate2 va reveni a(upra ,(urii.
%R. ;78
$ondiiile speciale privind capacitatea de e+ercii
'ac un coproprietar e(te lip(it de capacitate de e6erci*iu ori are capacitate de
e6erci*iu re(tr5n(2 parta=ul va putea 9i 9cut prin bun +nvoial nu,ai cu
autori)area in(tan*ei de tutel2 precu, 3i2 dac e(te ca)ul2 a ocrotitorului le-al.
%R. ;7:
Inad&isi"ilitatea parta3li )n cazl zcapinii
#arta=ul poate 9i cerut c>iar atunci c5nd unul dintre coproprietari a 9olo(it
e6clu(iv bunul2 a9ar de ca)ul c5nd ace(ta l<a u)ucapat2 +n condi*iile le-ii.
%R. ;7;
-eglile privitoare la &odl de )&prire
01& #arta=ul bunurilor co,une (e va 9ace +n natur2 propor*ional cu cota<parte a
9iecrui coproprietar.
02& 'ac bunul e(te indivi)ibil ori nu e(te co,od parta=abil +n natur2 parta=ul (e
va 9ace +n unul dintre ur,toarele ,oduri:
a& atribuirea +ntre-ului bun2 +n (c>i,bul unei (ulte2 +n 9avoarea unuia ori a ,ai
,ultor coproprietari2 la cererea ace(toraC
b& v5n)area bunului +n ,odul (tabilit de coproprietari ori2 +n ca) de ne+n*ele-ere2
la licita*ie public2 +n condi*iile le-ii2 3i di(tribuirea pre*ului ctre coproprietari
propor*ional cu cota<parte a 9iecruia dintre ei.
%R. ;77
Datoriile nscte )n legtr c "nl co&n
01& /ricare dintre coproprietari poate cere (tin-erea datoriilor n(cute +n le-tur
cu coproprietatea 3i care (unt (cadente ori devin (cadente +n cur(ul anului +n care
are loc parta=ul.
02& 1u,a nece(ar pentru (tin-erea ace(tor obli-a*ii va 9i preluat2 +n lip(a unei
(tipula*ii contrare2 din pre*ul v5n)rii bunului co,un cu oca)ia parta=ului 3i va 9i
(uportat de ctre coproprietari propor*ional cu cota<parte a 9iecruia.
%R. ;78
(+ectarea silit privitoare la "nl co&n
01& Creditorii unui coproprietar pot ur,ri (ilit cota lui parte din dreptul a(upra
bunului co,un (au pot cere in(tan*ei +,pr*eala bunului2 ca) +n care ur,rirea (e
va 9ace a(upra pr*ii de bun (au2 dup ca)2 a(upra (u,ei de bani cuvenite
debitorului.
02& 4n ca)ul v5n)rii (ilite a unei cote<pr*i din dreptul de proprietate a(upra unui
bun2 e6ecutorul =udectore(c +i va noti9ica pe ceilal*i coproprietari cu cel pu*in
dou (pt,5ni +nainte de data (tabilit pentru v5n)are2 +n3tiin*5ndu<i de(pre )iua2
ora 3i locul licita*iei. La pre* e-al2 coproprietarii vor 9i pre9era*i la ad=udecarea
cotei<pr*i.
07& Creditorii care au un drept de -aran*ie a(upra bunului co,un ori cei a cror
crean* (<a n(cut +n le-tur cu con(ervarea (au ad,ini(trarea ace(tuia au dreptul
( ur,rea(c (ilit bunul2 +n ,5inile oricui (<ar -(i2 at5t +nainte2 c5t 3i dup parta=.
08& Conven*iile de (u(pendare a +,pr*elii pot 9i opu(e creditorilor nu,ai dac2
+nainte de na3terea crean*elor2 au dob5ndit dat cert +n ca)ul bunurilor ,obile (au
au 9o(t autenti9icate +n ca)ul bunurilor i,obile 3i (<au +ndeplinit 9or,alit*ile de
publicitate prev)ute de le-e2 dac e(te ca)ul.
%R. ;79
Dreptrile creditorilor personali ai coproprietarli
01& Creditorii per(onali ai unui coproprietar vor putea2 de a(e,enea2 ( intervin2
pe c>eltuiala lor2 +n parta=ul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot
+n( ( atace un parta= e9ectuat2 a9ar nu,ai dac ace(ta (<a 9cut +n lip(a lor 3i 9r
( (e *in (ea,a de opo)i*ia pe care au 9cut<o2 precu, 3i +n ca)urile c5nd parta=ul
a 9o(t (i,ulat ori (<a 9cut a(t9el +nc5t creditorii nu au putut ( intervin +n proce(.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (unt aplicabile 3i +n ca)ul creditorilor care au un drept
de -aran*ie a(upra bunului co,un ori al celor a cror crean* (<a n(cut +n le-tur
cu con(ervarea (au ad,ini(trarea ace(tuia.
%R. ;80
(,ectele 3ridice ale parta3li
01& Aiecare coproprietar devine proprietarul e6clu(iv al bunurilor (au2 dup ca)2
al (u,elor de bani ce i<au 9o(t atribuite nu,ai cu +ncepere de la data (tabilit +n
actul de parta=2 dar nu ,ai devre,e de data +nc>eierii actului2 +n ca)ul +,pr*elii
voluntare2 (au2 dup ca)2 de la data r,5nerii de9initive a >otr5rii =udectore3ti.
02& 4n ca)ul i,obilelor2 e9ectele =uridice ale parta=ului (e produc nu,ai dac
actul de parta= +nc>eiat +n 9or, autentic (au >otr5rea =udectorea(c r,a(
de9initiv2 dup ca)2 au 9o(t +n(cri(e +n cartea 9unciar.
%R. ;81
!poza"ilitatea nor acte 3ridice
%ctele +nc>eiate2 +n condi*iile le-ii2 de un coproprietar cu privire la bunul co,un
r,5n valabile 3i (unt opo)abile celui cruia i<a 9o(t atribuit bunul +n ur,a
parta=ului.
%R. ;82
5tr&tarea garaniilor
Garan*iile con(tituite de un coproprietar a(upra cotei (ale pr*i (e (tr,ut de
drept a(upra bunului atribuit ace(tuia (au2 dup ca)2 a (u,elor de bani care i<au
9o(t atribuite prin parta=.
%R. ;87
;arania pentr evicine #i vicii ascnse
01& Coproprietarii +3i datorea)2 +n li,ita cotelor<pr*i2 -aran*ie pentru evic*iune
3i vicii a(cun(e2 di(po)i*iile le-ale privitoare la obli-a*ia de -aran*ie a v5n)torului
aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
02& Aiecare e(te obli-at ( +l de(p-ubea(c pe coproprietarul pre=udiciat prin
e9ectul evic*iunii (au al viciului a(cun(. 'ac unul dintre coproprietari e(te
in(olvabil2 partea datorat de ace(ta (e va (uporta2 propor*ional2 de ctre ceilal*i
coproprietari2 inclu(iv de coproprietarul pre=udiciat.
07& Coproprietarii nu datorea) -aran*ie dac pre=udiciul e(te ur,area 9aptei
(v5r3ite de un alt coproprietar (au dac au 9o(t (cuti*i prin actul de parta=.
%R. ;88
Des,iinarea parta3li
01& #arta=ul prin bun +nvoial poate 9i de(9iin*at pentru acelea3i cau)e ca 3i
contractele.
02& #arta=ul 9cut 9r participarea tuturor coproprietarilor e(te lovit de nulitate
ab(olut.
07& #arta=ul e(te +n( valabil c>iar dac nu cuprinde toate bunurile co,uneC
pentru bunurile o,i(e (e poate 9ace oric5nd un parta= (upli,entar.
%R. ;8:
7nstrinarea "nrilor atri"ite
Nu poate invoca nulitatea relativ a parta=ului prin bun +nvoial coproprietarul
care2 cuno(c5nd cau)a de nulitate2 +n(trinea) +n tot (au +n parte bunurile atribuite.
%R. ;8;
-eglile aplica"ile "nrilor a,late )n coproprietate #i )n devl&#ie
#revederile pre)entei (ec*iuni (unt aplicabile bunurilor a9late +n coproprietate2
indi9erent de i)vorul (u2 precu, 3i celor a9late +n devl,3ie.
C%#!/L"L ?
1roprietatea periodic
%R. ;87
1roprietatea periodic
'i(po)i*iile pre)entului capitol (e aplic2 +n ab(en*a unei re-le,entri (peciale2
ori de c5te ori ,ai ,ulte per(oane e6ercit (ucce(iv 3i repetitiv atributul 9olo(in*ei
(peci9ic dreptului de proprietate a(upra unui bun ,obil (au i,obil2 +n intervale de
ti,p deter,inate2 e-ale (au ine-ale.
%R. ;88
*e&eil proprietii periodice
#roprietatea periodic (e na3te +n te,eiul unui act =uridic2 di(po)i*iile +n ,aterie
de carte 9unciar aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
%R. ;89
0ala"ilitatea actelor )nc:eiate de coproprietar
01& 4n privin*a intervalului de ti,p ce +i revine2 orice coproprietar poate +nc>eia2
+n condi*iile le-ii2 acte precu, +nc>irierea2 v5n)area2 ipotecarea 3i altele a(e,enea.
02& %ctele de ad,ini(trare (au de di(po)i*ie privind cota<parte din dreptul de
proprietate a9erent unui alt interval de ti,p (unt inopo)abile titularului cotei<pr*i
re(pective. 'i(po)i*iile art. ;82 alin. 02& 3i art. ;87 (e aplic +n ,od core(pun)tor.
07& 4n raporturile cu ter*ii cocontractan*i de bun<credin*2 actele de ad,ini(trare
(au de di(po)i*ie ,en*ionate la alin. 02& (unt anulabile.
%R. ;90
Dreptrile #i o"ligaiile coproprietarilor
01& Aiecare coproprietar e(te obli-at ( 9ac toate actele de con(ervare2 +n a3a 9el
+nc5t ( nu +,piedice ori ( nu +n-reune)e e6ercitarea drepturilor celorlal*i
coproprietari. #entru repara*iile ,ari2 coproprietarul care avan(ea) c>eltuielile
nece(are are dreptul la de(p-ubiri +n raport cu valoarea drepturilor celorlal*i
coproprietari.
02& %ctele prin care (e con(u, +n tot (au +n parte (ub(tan*a bunului pot 9i 9cute
nu,ai cu acordul celorlal*i coproprietari.
07& La +ncetarea intervalului2 coproprietarul e(te dator ( predea bunul
coproprietarului +ndrept*it ( +l 9olo(ea(c +n ur,torul interval.
08& Coproprietarii pot +nc>eia un contract de ad,ini(trare2 di(po)i*iile art. ;88
alin. 02& aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
%R. ;91
!"ligaia de despg"ire #i e+clderea
01& Nere(pectarea obli-a*iilor prev)ute +n pre)entul capitol atra-e plata de
de(p-ubiri.
02& 4n ca)ul +n care unul dintre coproprietari tulbur +n ,od -rav e6ercitarea
propriet*ii periodice2 ace(ta va putea 9i e6clu(2 prin >otr5re =udectorea(c2 la
cererea coproprietarului vt,at.
07& E6cluderea va putea 9i di(pu( nu,ai dac unul dintre ceilal*i coproprietari
(au un ter* cu,pr cota<parte a celui e6clu(.
08& 4n ace(t (cop2 (e va pronun*a2 ,ai +nt5i2 o +nc>eiere de ad,itere +n principiu a
cererii de e6cludere2 prin care (e va (tabili c (unt +ndeplinite condi*iile e6cluderii2
+nc>eiere care va putea 9i atacat cu recur( pe cale (eparat.
0:& 'up r,5nerea de9initiv a +nc>eierii de ad,itere +n principiu2 +n ab(en*a
+n*ele-erii pr*ilor2 (e va (tabili pre*ul v5n)rii (ilite pe ba) de e6perti). 'up
con(e,narea pre*ului la in(titu*ia de credit (tabilit de in(tan*2 (e va pronun*a
>otr5rea care va *ine loc de contract de v5n)are<cu,prare.
0;& 'up r,5nerea de9initiv a ace(tei >otr5ri2 dob5nditorul +3i va putea
+n(crie dreptul +n cartea 9unciar2 iar tran(,i*torul va putea ( ridice (u,a
con(e,nat la in(titu*ia de credit (tabilit de in(tan*.
%R. ;92
7ncetarea proprietii periodice
#roprietatea periodic +ncetea) prin radiere din cartea 9unciar +n te,eiul
dob5ndirii de ctre o (in-ur per(oan a tuturor cotelor<pr*i din dreptul de
proprietate periodic2 precu, 3i +n alte ca)uri prev)ute de le-e.
!L"L !!!
Dez&e&"r&intele dreptli de proprietate privat
C%#!/L"L !
5per,icia
%R. ;97
6oine
01& 1uper9icia e(te dreptul de a avea (au de a edi9ica o con(truc*ie pe terenul
altuia2 dea(upra ori +n (ub(olul acelui teren2 a(upra cruia (uper9iciarul dob5nde3te
un drept de 9olo(in*.
02& 'reptul de (uper9icie (e dob5nde3te +n te,eiul unui act =uridic2 precu, 3i
prin u)ucapiune (au prin alt ,od prev)ut de le-e. 'i(po)i*iile +n ,aterie de carte
9unciar r,5n aplicabile.
07& 1uper9icia (e poate +n(crie 3i +n te,eiul unui act =uridic prin care proprietarul
+ntre-ului 9ond a tran(,i( e6clu(iv con(truc*ia ori a tran(,i( terenul 3i con(truc*ia2
+n ,od (eparat2 ctre dou per(oane2 c>iar dac nu (<a (tipulat e6pre( con(tituirea
(uper9iciei.
08& 4n (itua*ia +n care (<a con(truit pe terenul altuia2 (uper9icia (e poate +n(crie pe
ba)a renun*rii proprietarului terenului la dreptul de a invoca acce(iunea2 +n
9avoarea con(tructorului. 'e a(e,enea2 ea (e poate +n(crie +n 9avoarea unui ter* pe
ba)a ce(iunii dreptului de a invoca acce(iunea.
%R. ;98
Drata dreptli de sper,icie
'reptul de (uper9icie (e poate con(titui pe o durat de cel ,ult 99 de ani. La
+,plinirea ter,enului2 dreptul de (uper9icie poate 9i re+nnoit.
%R. ;9:
7ntinderea #i e+ercitarea dreptli de sper,icie
01& 'reptul de (uper9icie (e e6ercit +n li,itele 3i +n condi*iile actului con(titutiv.
4n lip(a unei (tipula*ii contrare2 e6ercitarea dreptului de (uper9icie e(te deli,itat
de (upra9a*a de teren pe care ur,ea) ( (e con(truia(c 3i de cea nece(ar
e6ploatrii con(truc*iei (au2 dup ca)2 de (upra9a*a de teren a9erent 3i de cea
nece(ar e6ploatrii con(truc*iei edi9icate.
02& 4n ca)ul prev)ut la art. ;97 alin. 07&2 +n ab(en*a unei (tipula*ii contrare2
titularul dreptului de (uper9icie nu poate ,odi9ica (tructura con(truc*iei. El o poate
+n( de,ola2 dar cu obli-a*ia de a o recon(trui +n 9or,a ini*ial.
07& 4n ca)ul +n care (uper9iciarul ,odi9ic (tructura con(truc*iei2 proprietarul
terenului poate ( cear2 +n ter,en de 7 ani2 +ncetarea dreptului de (uper9icie (au
repunerea +n (itua*ia anterioar. 4n al doilea ca)2 cur-erea ter,enului de pre(crip*ie
de 7 ani e(te (u(pendat p5n la e6pirarea duratei (uper9iciei.
08& itularul poate di(pune +n ,od liber de dreptul (u. C5t ti,p con(truc*ia
e6i(t2 dreptul de 9olo(in* a(upra terenului (e poate +n(trina ori ipoteca nu,ai
odat cu dreptul de proprietate a(upra con(truc*iei.
%R. ;9;
%cinea con,esorie de sper,icie
01& %c*iunea con9e(orie de (uper9icie poate 9i intentat +,potriva oricrei
per(oane care +,piedic e6ercitarea dreptului2 c>iar 3i a proprietarului terenului.
02& 'reptul la ac*iune e(te i,pre(criptibil.
%R. ;97
(valarea prestaiei sper,iciarli
01& 4n ca)ul +n care (uper9icia (<a con(tituit cu titlu onero(2 dac pr*ile nu au
prev)ut alte ,odalit*i de plat a pre(ta*iei de ctre (uper9iciar2 titularul dreptului
de (uper9icie datorea)2 (ub 9or, de rate lunare2 o (u, e-al cu c>iria (tabilit
pe pia*a liber2 *in5nd (ea,a de natura terenului2 de de(tina*ia con(truc*iei +n ca)ul
+n care acea(ta e6i(t2 de )ona +n care (e a9l terenul2 precu, 3i de orice alte criterii
de deter,inare a contravalorii 9olo(in*ei.
02& 4n ca) de ne+n*ele-ere +ntre pr*i2 (u,a datorat proprietarului terenului va 9i
(tabilit pe cale =udectorea(c.
%R. ;98
$azrile de )ncetare a sper,iciei
'reptul de (uper9icie (e (tin-e prin radierea din cartea 9unciar2 pentru una
dintre ur,toarele cau)e:
a& la e6pirarea ter,enuluiC
b& prin con(olidare2 dac terenul 3i con(truc*ia devin proprietatea aceleia3i
per(oaneC
c& prin pieirea con(truc*iei2 dac e6i(t (tipula*ie e6pre( +n ace(t (en(C
d& +n alte ca)uri prev)ute de le-e.
%R. ;99
(,ectele )ncetrii sper,iciei prin e+pirarea ter&enli
01& 4n ca)ul prev)ut la art. ;98 lit. a&2 +n ab(en*a unei (tipula*ii contrare2
proprietarul terenului dob5nde3te dreptul de proprietate a(upra con(truc*iei
edi9icate de (uper9iciar prin acce(iune2 cu obli-a*ia de a plti valoarea de circula*ie
a ace(teia de la data e6pirrii ter,enului.
02& C5nd con(truc*ia nu e6i(ta +n ,o,entul con(tituirii dreptului de (uper9icie2
iar valoarea ace(teia e(te e-al (au ,ai ,are dec5t aceea a terenului2 proprietarul
terenului poate cere obli-area con(tructorului ( cu,pere terenul la valoarea de
circula*ie pe care ace(ta ar 9i avut<o dac nu ar 9i e6i(tat con(truc*ia. Con(tructorul
poate re9u)a ( cu,pere terenul dac ridic2 pe c>eltuiala (a2 con(truc*ia cldit pe
teren 3i repune terenul +n (itua*ia anterioar.
07& 4n ab(en*a unei +n*ele-eri contrare +nc>eiate cu proprietarul terenului2
de),e,br,intele con(i,*ite de (uper9iciar (e (tin- +n ,o,entul +ncetrii
dreptului de (uper9icie. !potecile care -revea) dreptul de (uper9icie (e (tr,ut de
drept a(upra (u,ei pri,ite de la proprietarul terenului +n ca)ul prev)ut la alin. 01&2
(e e6tind de drept a(upra terenului +n ca)ul prev)ut la alin. 02& te)a ! (au (e
(tr,ut de drept a(upra ,aterialelor +n ca)ul prev)ut la alin. 02& te)a a !!<a.
08& !potecile con(tituite cu privire la teren pe durata e6i(ten*ei (uper9iciei nu (e
e6tind cu privire la +ntre-ul i,obil +n ,o,entul +ncetrii dreptului de (uper9icie +n
ca)ul prev)ut la alin. 01&. Ele (e (tr,ut de drept a(upra (u,ei de bani pri,ite de
proprietarul terenului +n ca)ul prev)ut la alin. 02& te)a ! (au (e e6tind de drept cu
privire la +ntre-ul teren +n ca)ul prev)ut la alin. 02& te)a a !!<a.
%R. 700
(,ectele )ncetrii sper,iciei prin consolidare
01& 4n ca)ul +n care dreptul de (uper9icie (<a (tin( prin con(olidare2 +n ab(en*a
unei (tipula*ii contrare2 de),e,br,intele con(i,*ite de (uper9iciar (e ,en*in pe
durata pentru care au 9o(t con(tituite2 dar nu ,ai t5r)iu de +,plinirea ter,enului
ini*ial al (uper9iciei.
02& !potecile n(cute pe durata e6i(ten*ei (uper9iciei (e ,en*in 9iecare +n 9unc*ie
de obiectul a(upra cruia (<au con(tituit.
%R. 701
(,ectele )ncetrii sper,iciei prin pieirea constrciei
01& 4n ca)ul (tin-erii dreptului de (uper9icie prin pieirea con(truc*iei2 drepturile
reale care -revea) dreptul de (uper9icie (e (tin-2 dac le-ea nu prevede alt9el.
02& !potecile n(cute cu privire la nuda proprietate a(upra terenului pe durata
e6i(ten*ei dreptului de (uper9icie (e ,en*in a(upra dreptului de proprietate
re+ntre-it.
%R. 702
%lte dispoziii aplica"ile
'i(po)i*iile pre)entului capitol (unt aplicabile 3i +n ca)ul planta*iilor2 precu, 3i
al altor lucrri autono,e cu caracter durabil.
C%#!/L"L !!
'z,rctl
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 707
6oine
")u9ructul e(te dreptul de a 9olo(i bunul altei per(oane 3i de a cule-e 9ructele
ace(tuia2 +ntoc,ai ca proprietarul2 +n( cu +ndatorirea de a<i con(erva (ub(tan*a.
%R. 708
$onstitirea z,rctli
01& ")u9ructul (e poate con(titui prin act =uridic2 u)ucapiune (au alte ,oduri
prev)ute de le-e2 di(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar 9iind aplicabile.
02& ")u9ructul (e poate con(titui nu,ai +n 9avoarea unei per(oane e6i(tente.
%R. 70:
%cinea con,esorie de z,rct
'i(po)i*iile art. ;9; alin. 01& (e aplic u)u9ructului +n ,od core(pun)tor.
%R. 70;
!"iectl z,rctli
#ot 9i date +n u)u9ruct orice bunuri ,obile (au i,obile2 corporale ori
incorporale2 inclu(iv o ,a( patri,onial2 o univer(alitate de 9apt ori o cot<parte
din ace(tea.
%R. 707
%ccesoriile "nrilor ce ,or&eaz o"iectl z,rctli
")u9ructul poart a(upra tuturor acce(oriilor bunului dat +n u)u9ruct2 precu, 3i
a(upra a tot ce (e une3te (au (e +ncorporea) +n ace(ta.
%R. 708
Drata z,rctli
01& ")u9ructul +n 9avoarea unei per(oane 9i)ice e(te cel ,ult via-er.
02& ")u9ructul con(tituit +n 9avoarea unei per(oane =uridice poate avea durata de
cel ,ult 70 de ani. %tunci c5nd e(te con(tituit cu dep3irea ace(tui ter,en2
u)u9ructul (e reduce de drept la 70 de ani.
07& 'ac nu (<a prev)ut durata u)u9ructului2 (e pre)u, c e(te via-er (au2
dup ca)2 c e(te con(tituit pe o durat de 70 de ani.
08& ")u9ructul con(tituit p5n la data la care o alt per(oan va a=un-e la o
anu,it v5r(t durea) p5n la acea dat2 c>iar dac acea per(oan ar ,uri +nainte
de +,plinirea v5r(tei (tabilite.
1ECB!"NE% a 2<a
Dreptrile #i o"ligaiile z,rctarli #i ale ndli proprietar
<14 Dreptrile z,rctarli #i ale ndli proprietar
%R. 709
Dreptrile z,rctarli
4n lip( de (tipula*ie contrar2 u)u9ructuarul are 9olo(in*a e6clu(iv a bunului2
inclu(iv dreptul de a cule-e 9ructele ace(tuia.
%R. 710
9rctele natrale #i indstriale
Aructele naturale 3i indu(triale percepute dup con(tituirea u)u9ructului apar*in
u)u9ructuarului2 iar cele percepute dup (tin-erea u)u9ructului revin nudului
proprietar2 9r a putea pretinde unul altuia de(p-ubiri pentru c>eltuielile
oca)ionate de producerea lor.
%R. 711
9rctele civile
Aructele civile (e cuvin u)u9ructuarului propor*ional cu durata u)u9ructului2
dreptul de a le pretinde dob5ndindu<(e )i cu )i.
%R. 712
$vasiz,rctl
'ac u)u9ructul cuprinde2 printre altele2 3i bunuri con(u,ptibile2 cu, ar 9i bani2
-r5ne2 buturi2 u)u9ructuarul are dreptul de a di(pune de ele2 +n( cu obli-a*ia de a
re(titui bunuri de aceea3i cantitate2 calitate 3i valoare (au2 la ale-erea
proprietarului2 contravaloarea lor la data (tin-erii u)u9ructului.
%R. 717
'z,rctl aspra "nrilor necons&pti"ile
01& 'ac u)u9ructul poart a(upra unor bunuri care2 9r a 9i con(u,ptibile2 (e
u)ea) ca ur,are a utili)rii lor2 u)u9ructuarul are dreptul de a le 9olo(i ca un bun
proprietar 3i potrivit de(tina*iei lor.
02& 4n ace(t ca)2 el nu va 9i obli-at ( le re(tituie dec5t +n (tarea +n care (e vor
a9la la data (tin-erii u)u9ructului.
07& ")u9ructuarul poate ( di(pun2 ca un bun proprietar2 de bunurile care2 9r a
9i con(u,ptibile2 (e deteriorea) rapid prin utili)are. 4n ace(t ca)2 la (95r3itul
u)u9ructului2 u)u9ructuarul va re(titui valoarea pe care ar 9i avut<o bunul la acea(t
din ur, dat.
%R. 718
$esinea z,rctli
01& 4n ab(en*a unei prevederi contrare2 u)u9ructuarul poate ceda dreptul (u unei
alte per(oane 9r acordul nudului proprietar2 di(po)i*iile +n ,aterie de carte
9unciar 9iind aplicabile.
02& ")u9ructuarul r,5ne dator e6clu(iv 9a* de nudul proprietar nu,ai pentru
obli-a*iile n(cute +nainte de ce(iune. #5n la noti9icarea ce(iunii2 u)u9ructuarul 3i
ce(ionarul r(pund (olidar pentru +ndeplinirea tuturor obli-a*iilor 9a* de nudul
proprietar.
07& 'up noti9icarea ce(iunii2 ce(ionarul e(te dator 9a* de nudul proprietar
pentru toate obli-a*iile n(cute dup noti9icarea ce(iunii. 4n ace(t ca)2
u)u9ructuarului i (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 di(po)i*iile le-ale din ,ateria
9ideiu(iunii.
08& 'up ce(iune2 dreptul de u)u9ruct continu2 dup ca)2 p5n la +,plinirea
ter,enului ini*ial (au p5n la dece(ul u)u9ructuarului ini*ial.
%R. 71:
$ontractele de locaine
01& ")u9ructuarul are dreptul de a +nc>iria (au2 dup ca)2 de a arenda bunul
pri,it +n u)u9ruct.
02& Loca*iunile de i,obile +nc>eiate de u)u9ructuar2 +n(cri(e +n cartea 9unciar2
(unt opo)abile proprietarului (au ,o3tenitorilor ace(tuia2 dup (tin-erea
u)u9ructului prin dece(ul (au2 dup ca)2 +ncetarea e6i(ten*ei =uridice a
u)u9ructuarului2 p5n la +,plinirea ter,enului lor2 dar nu ,ai ,ult de 7 ani de la
+ncetarea u)u9ructului.
07& Re+nnoirile de +nc>irieri de i,obile (au de arendri 9cute de u)u9ructuar 3i
+n(cri(e +n cartea 9unciar +nainte de e6pirarea contractelor ini*iale (unt opo)abile
proprietarului 3i ,o3tenitorilor (i pe o perioad de cel ,ult ; luni ori2 dup ca)2 de
un an2 dac la data (tin-erii u)u9ructului nu au 9o(t pu(e +n e6ecutare. 4n niciun ca)2
loca*iunile nu pot dura ,ai ,ult de 7 ani de la data (tin-erii u)u9ructului.
08& 4n ca)ul +n care u)u9ructul (<a (tin( prin e6pirarea ter,enului2 loca*iunile
+ncetea)2 +n toate ca)urile2 odat cu (tin-erea u)u9ructului.
%R. 71;
.crrile #i )&"ntirile
01& La +ncetarea u)u9ructului2 u)u9ructuarul nu poate pretinde vreo de(p-ubire
pentru lucrrile adu-ate unui bun i,obil2 cu e6cep*ia celor nece(are2 (au pentru
+,bunt*irile adu(e unui bun ,obil2 c>iar atunci c5nd prin ace(tea (<a (porit
valoarea bunului.
02& 'ac lucrrile (au +,bunt*irile au 9o(t 9cute 9r +ncuviin*area
proprietarului2 ace(ta poate cere obli-area u)u9ructuarului la ridicarea lor 3i la
readucerea bunului +n (tarea +n care i<a 9o(t +ncredin*at.
07& ")u9ructuarul va putea cere o inde,ni)a*ie ec>itabil pentru lucrrile
nece(are adu-ate. 'e a(e,enea2 el va putea cere o inde,ni)a*ie ec>itabil 3i
pentru celelalte lucrri adu-ate (au pentru +,bunt*irile 9cute cu +ncuviin*area
proprietarului2 dac prin ace(tea (<a (porit valoarea bunului.
08& 4n ca)ul lucrrilor autono,e 9cute de u)u9ructuar a(upra unui bun i,obil2
vor 9i aplicabile2 +n ,od core(pun)tor2 +n lip( de (tipula*ie (au di(po)i*ie le-al
contrar2 di(po)i*iile din ,ateria acce(iunii i,obiliare arti9iciale.
%R. 717
(+ploatarea pdrilor tinere
01& 'ac u)u9ructul cuprinde pduri tinere de(tinate de proprietarul lor unor
tieri periodice2 u)u9ructuarul e(te dator ( p(tre)e ordinea 3i c5ti,ea tierii2
potrivit re-ulilor (tabilite de proprietar +n con9or,itate cu di(po)i*iile le-ale2 9r
ca u)u9ructuarul ( poat pretinde vreo de(p-ubire pentru pr*ile l(ate netiate +n
ti,pul u)u9ructului.
02& %rborii care (e (cot din pepiniere 9r de-radarea ace(tora nu 9ac parte din
u)u9ruct dec5t cu obli-a*ia u)u9ructuarului de a (e con9or,a di(po)i*iilor le-ale +n
ce prive3te +nlocuirea lor.
%R. 718
(+ploatarea pdrilor )nalte
01& ")u9ructuarul poate2 con9or,5ndu<(e di(po)i*iilor le-ale 3i 9olo(in*ei
obi3nuite a proprietarului2 ( e6ploate)e pr*ile de pduri +nalte care au 9o(t
de(tinate tierii re-ulate2 9ie c ace(te tieri (e 9ac periodic pe o +ntindere de
p,5nt deter,inat2 9ie c (e 9ac nu,ai pentru un nu,r de arbori ale3i pe toat
(upra9a*a 9ondului.
02& 4n celelalte ca)uri2 u)u9ructuarul nu poate tia arborii +nal*iC va putea +n(
+ntrebuin*a2 pentru a 9ace repara*iile la care e(te obli-at2 arbori c)u*i accidentalC +n
ace(t (cop poate c>iar ( taie arborii trebuincio3i2 cu +ndatorirea +n( de a con(tata2
+n pre)en*a nudului proprietar2 acea(t trebuin*.
%R. 719
%lte dreptri ale z,rctarli aspra pdrilor ce ,ac o"iectl
z,rctli
")u9ructuarul poate lua din pduri araci pentru viiC poate2 de a(e,enea2 lua
produ(ele anuale (au periodice ale arborilor2 cu re(pectarea 9olo(in*ei obi3nuite a
proprietarului2 +n li,itele di(po)i*iilor le-ale.
%R. 720
Dreptl aspra po&ilor ,rcti,eri
#o,ii 9ructi9eri ce (e u(uc 3i cei c)u*i accidental (e cuvin u)u9ructuarului cu
+ndatorirea de a<i +nlocui cu al*ii.
%R. 721
Dreptl aspra carierelor de piatr #i de nisip a,late )n e+ploatare
4n condi*iile le-ii2 u)u9ructuarul (e 9olo(e3te +ntoc,ai ca nudul proprietar de
carierele de piatr 3i de ni(ip ce (unt +n e6ploatare la con(tituirea dreptului de
u)u9ruct.
%R. 722
5itaia carierelor de piatr #i de nisip nedesc:ise #i a co&orilor
")u9ructuarul nu are niciun drept a(upra carierelor nede(c>i(e +nc 3i nici a(upra
co,orii ce (<ar putea de(coperi +n ti,pul u)u9ructului.
<24 !"ligaiile z,rctarli #i ale ndli proprietar
%R. 727
Inventarierea "nrilor
01& ")u9ructuarul preia bunurile +n (tarea +n care (e a9l la data con(tituirii
u)u9ructuluiC ace(ta nu va putea intra +n( +n po(e(ia lor dec5t dup inventarierea
bunurilor ,obile 3i con(tatarea (trii +n care (e a9l i,obilele2 cu e6cep*ia ca)ului
+n care u)u9ructul unui bun ,obil e(te dob5ndit prin u)ucapiune.
02& !nventarul (e +ntoc,e3te nu,ai +n pre)en*a nudului proprietar ori dup
noti9icarea ace(tuia.
%R. 728
-espectarea destinaiei "nrilor
4n e6ercitarea dreptului (u2 u)u9ructuarul e(te *inut ( re(pecte de(tina*ia dat
bunurilor de nudul proprietar2 cu e6cep*ia ca)ului +n care (e a(i-ur o cre3tere a
valorii bunului (au cel pu*in nu (e pre=udicia) +n niciun 9el intere(ele
proprietarului.
%R. 72:
-spnderea z,rctarli pentr pre3dicii
")u9ructuarul e(te obli-at ( +l de(p-ubea(c pe nudul proprietar pentru orice
pre=udiciu cau)at prin 9olo(irea necore(pun)toare a bunurilor date +n u)u9ruct.
%R. 72;
$onstitirea garaniei pentr )ndeplinirea o"ligaiilor z,rctarli
01& 4n lip(a unei (tipula*ii contrare2 u)u9ructuarul e(te obli-at ( depun o
-aran*ie pentru +ndeplinirea obli-a*iilor (ale.
02& 1unt (cuti*i ( depun -aran*ie v5n)torul 3i donatorul care 3i<au re)ervat
dreptul de u)u9ruct.
07& 4n ca)ul +n care u)u9ructuarul e(te (cutit de -aran*ie2 in(tan*a poate di(pune
depunerea unei -aran*ii (au luarea unei ,(uri con(ervatorii atunci c5nd
u)u9ructuarul2 prin 9apta (a ori prin (tarea de in(olvabilitate +n care (e a9l2 pune +n
pericol drepturile nudului proprietar.
%R. 727
6&irea ad&inistratorli
01& 'ac u)u9ructuarul nu poate o9eri o -aran*ie2 in(tan*a2 la cererea nudului
proprietar2 va nu,i un ad,ini(trator al i,obilelor 3i va di(pune ca 9ructele civile
+nca(ate 3i (u,ele ce repre)int contravaloarea 9ructelor naturale 3i indu(triale
percepute ( 9ie depu(e la o in(titu*ie de credit alea( de pr*i. 4n ace(t ca)2
u)u9ructuarul va +nca(a nu,ai dob5n)ile a9erente.
02& Nudul proprietar poate cere v5n)area bunurilor ce (e u)ea) prin 9olo(in* 3i
depunerea (u,elor la o in(titu*ie de credit alea( de pr*i. 'ob5n)ile produ(e +n
cur(ul u)u9ructului revin u)u9ructuarului.
07& Cu toate ace(tea2 u)u9ructuarul va putea cere ( +i 9ie l(ate o parte din
bunurile ,obile nece(are 9olo(in*ei (ale (au 9a,iliei (ale2 cu obli-a*ia de a le
re(titui la (tin-erea u)u9ructului.
%R. 728
7nt8rzierea )n depnerea garaniei
4nt5r)ierea +n depunerea -aran*iei nu a9ectea) dreptul u)u9ructuarului de a
percepe 9ructele care i (e cuvin de la data con(tituirii u)u9ructului.
%R. 729
Modl de sportare a reparaiilor de ctre z,rctar #i ndl proprietar
01& ")u9ructuarul e(te obli-at ( e9ectue)e repara*iile de +ntre*inere a bunului.
02& Repara*iile ,ari (unt +n (arcina nudului proprietar.
07& 1unt repara*ii ,ari acelea ce au ca obiect o parte i,portant din bun 3i care
i,plic o c>eltuial e6cep*ional2 cu, ar 9i cele re9eritoare la con(olidarea ori
reabilitarea con(truc*iilor privind (tructura de re)i(ten*2 )idurile interioare 3i.(au
e6terioare2 acoperi3ul2 in(tala*iile electrice2 ter,ice ori (anitare a9erente ace(tora2 la
+nlocuirea (au repararea ,otorului ori caro(eriei unui auto,obil (au a unui (i(te,
electronic +n an(a,blul (u.
08& Repara*iile ,ari (unt +n (arcina u)u9ructuarului atunci c5nd (unt deter,inate
de nee9ectuarea repara*iilor de +ntre*inere.
%R. 770
(,ectarea reparaiilor &ari
01& ")u9ructuarul e(te obli-at ( +l +n3tiin*e)e pe nudul proprietar de(pre
nece(itatea repara*iilor ,ari.
02& %tunci c5nd nudul proprietar nu e9ectuea) la ti,p repara*iile ,ari2
u)u9ructuarul le poate 9ace pe c>eltuiala (a2 nudul proprietar 9iind obli-at (
re(tituie contravaloarea lor p5n la (95r3itul anului +n cur(2 actuali)at la data pl*ii.
%R. 771
Distrgerile datorate vec:i&ii ori cazli ,ortit
")u9ructuarul 3i nudul proprietar nu (unt obli-a*i ( recon(truia(c ceea ce (<a
di(tru( datorit vec>i,ii ori dintr<un ca) 9ortuit.
%R. 772
'z,rctl c titl particlar
")u9ructuarul cu titlu particular nu e(te obli-at la plata datoriilor pentru care
9ondul e(te ipotecat2 iar dac le va plti2 are ac*iune contra nudului proprietar.
%R. 777
5portarea sarcinilor #i a c:eltielilor )n caz de litigi
01& ")u9ructuarul (uport toate (arcinile 3i c>eltuielile oca)ionate de liti-iile
privind 9olo(in*a bunului2 cule-erea 9ructelor ori +nca(area veniturilor.
02& 'ac bunul e(te a(i-urat2 pe durata u)u9ructului pri,ele de a(i-urare (unt
pltite de u)u9ructuar.
%R. 778
7n#tiinarea ndli proprietar
")u9ructuarul e(te obli-at ( aduc de +ndat la cuno3tin*a nudului proprietar
orice u)urpare a 9ondului 3i orice conte(tare a dreptului de proprietate2 (ub
(anc*iunea obli-rii la plata de daune<intere(e.
%R. 77:
5portarea sarcinilor #i a c:eltielilor proprietii
01& C>eltuielile 3i (arcinile propriet*ii revin nudului proprietar.
02& %tunci c5nd (arcinile 3i c>eltuielile proprietarului au 9o(t (uportate de
u)u9ructuar2 nudul proprietar e(te obli-at la ra,bur(area ace(tora2 iar c5nd
u)u9ructul e(te cu titlu onero(2 nudul proprietar datorea) ace(tuia 3i dob5nda
le-al.
%R. 77;
!"ligaiile )n caz de pieire a tr&ei
01& 'ac tur,a dat +n u)u9ruct a pierit +n +ntre-i,e din cau)e nei,putabile
u)u9ructuarului2 ace(ta va re(titui nu,ai pieile ori valoarea ace(tora.
02& 'ac tur,a nu a pierit +n +ntre-i,e2 u)u9ructuarul e(te obli-at ( +nlocuia(c
ani,alele pierite cu cele de pr(il.
<34 Dispoziii speciale
%R. 777
!poza"ilitatea z,rctli aspra creanelor
")u9ructul a(upra unei crean*e e(te opo)abil ter*ilor +n acelea3i condi*ii ca 3i
ce(iunea de crean* 3i cu +ndeplinirea 9or,alit*ilor de publicitate prev)ute de
le-e.
%R. 778
Dreptrile #i o"ligaiile )n cazl z,rctli aspra creanelor
01& ")u9ructuarul are dreptul ( +nca(e)e capitalul 3i ( perceap dob5n)ile
crean*ei 3i ( +ndeplinea(c toate actele nece(are pentru con(ervarea ori +nca(area
dob5n)ilor. itularul dreptului de crean* poate 9ace toate actele de di(po)i*ie care
nu aduc atin-ere drepturilor u)u9ructuarului.
02& 'up plata crean*ei2 u)u9ructul continu a(upra capitalului2 cu obli-a*ia
u)u9ructuarului de a<l re(titui creditorului la (tin-erea u)u9ructului.
07& ")u9ructuarul (uport toate c>eltuielile 3i (arcinile re9eritoare la dob5n)i.
%R. 779
'z,rctl rentei viagere
")u9ructuarul rentei via-ere are dreptul de a percepe2 pe durata u)u9ructului (u2
veniturile dob5ndite )i cu )i. %ce(ta va 9i obli-at nu,ai la re(tituirea veniturilor
+nca(ate cu anticipa*ie.
%R. 780
Dreptl de a spori capitall
01& 'reptul de a (pori capitalul care 9ace obiectul u)u9ructului2 cu, ar 9i cel de a
dob5ndi valori ,obiliare2 apar*ine nudului proprietar2 iar u)u9ructuarul are nu,ai
dreptul de a e6ercita u)u9ructul a(upra bunurilor a(t9el dob5ndite.
02& 'ac nudul proprietar cedea) dreptul (u2 bunul dob5ndit +n ur,a
+n(trinrii e(te predat u)u9ructuarului2 care va da (ocoteal la (95r3itul
u)u9ructului.
%R. 781
Dreptl de vot
01& 'reptul de vot a9erent unei ac*iuni (au altei valori ,obiliare2 unei pr*i
indivi)e2 unei cote<pr*i din dreptul de proprietate (au oricrui alt bun apar*ine
u)u9ructuarului.
02& Cu toate ace(tea2 apar*ine nudului proprietar votul care are ca e9ect
,odi9icarea (ub(tan*ei bunului principal2 cu, ar 9i capitalul (ocial (au bunul
de*inut +n coproprietate2 ori (c>i,barea de(tina*iei ace(tui bun (au +ncetarea
(ociet*ii2 reor-ani)area ori +ncetarea per(oanei =uridice (au2 dup ca)2 a unei
+ntreprinderi.
07& Reparti)area e6ercitrii dreptului de vot +n alte condi*ii dec5t cele prev)ute
la alin. 01& 3i 02& nu e(te opo)abil ter*ilor2 a9ar de ca)ul +n care ace3tia au
cuno(cut<o +n ,od e6pre(.
%R. 782
Dreptl la dividende
'ividendele a cror di(tribuire a 9o(t aprobat2 +n condi*iile le-ii2 de adunarea
-eneral +n ti,pul u)u9ructului (e cuvin u)u9ructuarului de la data (tabilit prin
>otr5rea adunrii -enerale.
%R. 787
!"ligaia ndli proprietar de a restiti s&ele avansate de z,rctar
01& 'ac u)u9ructuarul univer(al ori cu titlu univer(al plte3te datoriile a9erente
,a(ei patri,oniale (au pr*ii din ,a(a patri,onial date +n u)u9ruct2 nudul
proprietar trebuie ( re(tituie (u,ele avan(ate2 la (tin-erea u)u9ructului2 9r nicio
dob5nd.
02& 4n ca)ul +n care u)u9ructuarul nu plte3te datoriile prev)ute la alin. 01&2
nudul proprietar poate2 la ale-ere2 ( le pltea(c el +n(u3i (au ( v5nd o parte
(u9icient din bunurile date +n u)u9ruct. 'ac +n( nudul proprietar plte3te ace(te
datorii2 u)u9ructuarul datorea) dob5n)i pe toat durata u)u9ructului.
07& Le-atarul u)u9ructului univer(al ori cu titlu univer(al e(te obli-at ( ac>ite2
+n propor*ie cu obiectul u)u9ructului 3i 9r niciun drept de re(tituire2 le-atele cu
titlu particular av5nd ca obiect obli-a*ii de +ntre*inere (au2 dup ca)2 rente via-ere.
%R. 788
Dreptl creditorilor aspra "nrilor z,rctli
'ac plata datoriilor nu (e va 9ace +n ,odul prev)ut la art. 7872 creditorii pot (
ur,rea(c bunurile date +n u)u9ruct.
%R. 78:
'z,rctl ,ondli de co&er
4n lip( de (tipula*ie contrar2 u)u9ructuarul unui 9ond de co,er* nu poate (
di(pun de bunurile ce +l co,pun. 4n (itua*ia +n care di(pune de ace(te bunuri are
obli-a*ia de a le +nlocui cu altele (i,ilare 3i de valoare e-al.
1ECB!"NE% a 7<a
5tingerea z,rctli
%R. 78;
$azrile de stingere a z,rctli
01& ")u9ructul (e (tin-e pe cale principal prin:
a& ,oartea u)u9ructuarului ori2 dup ca)2 +ncetarea per(onalit*ii =uridiceC
b& a=un-erea la ter,enC
c& con(olidare2 atunci c5nd calitatea de u)u9ructuar 3i de nud proprietar (e
+ntrune(c +n aceea3i per(oanC
d& renun*area la u)u9ructC
e& neu)ul ti,p de 10 de ani (au2 dup ca)2 ti,p de 2 ani +n ca)ul u)u9ructului
unei crean*e.
02& ")u9ructul (e (tin-e prin dece(ul ori2 dup ca)2 +ncetarea e6i(ten*ei =uridice a
u)u9ructuarului c>iar dac ter,enul nu (<a +,plinit.
07& 4n ca)ul i,obilelor (unt aplicabile di(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar.
%R. 787
5tingerea z,rctli )n caz de a"z de ,olosin
01& ")u9ructul poate +nceta la cererea nudului proprietar atunci c5nd
u)u9ructuarul abu)ea) de 9olo(in*a bunului2 aduce (tricciuni ace(tuia ori +l la( (
(e de-rade)e.
02& Creditorii u)u9ructuarului pot interveni +n proce( pentru con(ervarea
drepturilor lorC ei (e pot an-a=a ( repare (tricciunile 3i pot o9eri -aran*ii pentru
viitor.
07& !n(tan*a poate di(pune2 dup +,pre=urri2 9ie (tin-erea u)u9ructului2 9ie
preluarea 9olo(in*ei bunului de ctre nudul proprietar2 cu obli-a*ia ace(tuia de a
plti u)u9ructuarului o rent pe durata u)u9ructului. C5nd bunul e(te i,obil2 pentru
-arantarea rentei2 in(tan*a poate di(pune +n(crierea unei ipoteci +n cartea 9unciar.
%R. 788
5tingerea z,rctli )n caz de pieire a "nli
01& ")u9ructul (e (tin-e +n ca)ul +n care bunul a 9o(t di(tru( +n +ntre-i,e dintr<un
ca) 9ortuit. C5nd bunul a 9o(t di(tru( +n parte2 u)u9ructul continu a(upra pr*ii
r,a(e.
02& 4n toate ca)urile2 u)u9ructul va continua a(upra de(p-ubirii pltite de ter*
(au2 dup ca)2 a(upra inde,ni)a*iei de a(i-urare2 dac acea(ta nu e(te 9olo(it
pentru repararea bunului. 'i(po)i*iile art. 712 (e aplic +n ,od core(pun)tor.
C%#!/L"L !!!
'zl #i a"itaia
%R. 789
Dreptl de z
")ul e(te dreptul unei per(oane de a 9olo(i lucrul altuia 3i de a<i cule-e 9ructele
naturale 3i indu(triale nu,ai pentru nevoile proprii 3i ale 9a,iliei (ale.
%R. 7:0
Dreptl de a"itaie
itularul dreptului de abita*ie are dreptul de a locui +n locuin*a nudului proprietar
+,preun cu (o*ul 3i copiii (i2 c>iar dac nu a 9o(t c(torit (au nu avea copii la
data la care (<a con(tituit abita*ia2 precu, 3i cu prin*ii ori alte per(oane a9late +n
+ntre*inere.
%R. 7:1
$onstitirea zli #i a a"itaiei
")ul 3i abita*ia (e con(tituie +n te,eiul unui act =uridic (au prin alte ,oduri
prev)ute de le-e.
%R. 7:2
.i&itele dreptli de z #i a"itaie
'reptul de u) ori de abita*ie nu poate 9i cedat2 iar bunul ce 9ace obiectul ace(tor
drepturi nu poate 9i +nc>iriat (au2 dup ca)2 arendat.
%R. 7:7
!"ligaia zarli #i a titlarli dreptli de a"itaie
01& 'ac titularul dreptului de u) (au de abita*ie e(te +ndrept*it ( perceap toate
9ructele naturale 3i indu(triale produ(e de bun ori2 dup ca)2 ( ocupe +ntrea-a
locuin*2 e(te dator ( pltea(c toate c>eltuielile de cultur 3i repara*iile de
+ntre*inere +ntoc,ai ca 3i u)u9ructuarul.
02& 'ac titularul dreptului de u) (au de abita*ie nu e(te +ndrept*it ( perceap
dec5t o parte din 9ructe ori ( ocupe dec5t o parte din locuin*2 va (uporta
c>eltuielile de cultur (au de +ntre*inere +n propor*ie cu partea de care (e 9olo(e3te.
%R. 7:8
%lte dispoziii aplica"ile
'i(po)i*iile pre)entului capitol (e co,pletea)2 +n ,od core(pun)tor2 cu cele
privitoare la u)u9ruct.
C%#!/L"L !?
5ervitile
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 7::
6oine
01& 1ervitutea e(te (arcina care -revea) un i,obil2 pentru u)ul (au utilitatea
i,obilului unui alt proprietar.
02& "tilitatea re)ult din de(tina*ia econo,ic a 9ondului do,inant (au con(t
+ntr<o (porire a con9ortului ace(tuia.
%R. 7:;
$onstitirea servitii
1ervitutea (e poate con(titui +n te,eiul unui act =uridic ori prin u)ucapiune2
di(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar r,5n5nd aplicabile.
%R. 7:7
%cinea con,esorie de servitte
'i(po)i*iile art. ;9; alin. 01& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 7:8
$onstitirea servitii )n vederea tilitii viitoare
1ervitutea (e poate con(titui +n vederea unei utilit*i viitoare a 9ondului
do,inant.
%R. 7:9
!"ligaiile )n sarcina proprietarli ,ondli aservit
01& #rin actul de con(tituire (e pot i,pune +n (arcina proprietarului 9ondului
a(ervit anu,ite obli-a*ii pentru a(i-urarea u)ului 3i utilit*ii 9ondului do,inant.
02& 4n ace(t ca)2 (ub condi*ia notrii +n cartea 9unciar2 obli-a*ia (e tran(,ite
dob5nditorilor (ub(ecven*i ai 9ondului a(ervit.
%R. 7;0
5ervitile aparente #i neaparente
01& 1ervitu*ile (unt aparente (au neaparente.
02& 1ervitu*ile aparente (unt acelea a cror e6i(ten* e(te ate(tat de un (e,n
vi)ibil de (ervitute2 cu, ar 9i o u32 o 9erea(tr2 un apeduct.
07& 1ervitu*ile neaparente (unt acelea a cror e6i(ten* nu e(te ate(tat de vreun
(e,n vi)ibil de (ervitute2 cu, ar 9i (ervitutea de a nu con(trui ori de a nu con(trui
pe(te o anu,it +nl*i,e.
%R. 7;1
5ervitile contine #i necontine
01& 1ervitu*ile (unt continue (au necontinue.
02& 1ervitu*ile continue (unt acelea al cror e6erci*iu e(te (au poate 9i continuu
9r a 9i nece(ar 9aptul actual al o,ului2 cu, ar 9i (ervitutea de vedere ori
(ervitutea de a nu con(trui.
07& 1ervitu*ile necontinue (unt acelea pentru a cror e6i(ten* e(te nece(ar 9aptul
actual al o,ului2 cu, ar 9i (ervitutea de trecere cu piciorul ori cu ,i=loace de
tran(port.
%R. 7;2
5ervitile pozitive #i negative
01& 1ervitu*ile (unt po)itive (au ne-ative.
02& 1ervitu*ile po)itive (unt acelea prin care proprietarul 9ondului do,inant
e6ercit o parte din prero-ativele dreptului de proprietate a(upra 9ondului a(ervit2
cu, ar 9i (ervitutea de trecere.
07& 1ervitu*ile ne-ative (unt acelea prin care proprietarul 9ondului a(ervit e(te
obli-at ( (e ab*in de la e6ercitarea unora dintre prero-ativele dreptului (u de
proprietate2 cu, ar 9i (ervitutea de a nu con(trui.
%R. 7;7
Do"8ndirea servitii prin zcapine
#rin u)ucapiune tabular poate 9i dob5ndit orice (ervitute2 iar prin u)ucapiune
e6tratabular pot 9i dob5ndite nu,ai (ervitu*ile po)itive.
%R. 7;8
%lte dispoziii aplica"ile
$odul de e6erci*iu al (ervitu*ii (e dob5nde3te +n acelea3i condi*ii ca 3i dreptul de
(ervitute.
1ECB!"NE% a 2<a
Dreptrile #i o"ligaiile proprietarilor
%R. 7;:
-eglile privind e+ercitarea #i conservarea servitii
01& 4n lip(a vreunei prevederi contrare2 proprietarul 9ondului do,inant poate lua
toate ,(urile 3i poate 9ace2 pe c>eltuiala (a2 toate lucrrile pentru a e6ercita 3i
con(erva (ervitutea.
02& C>eltuielile le-ate de con(ervarea ace(tor lucrri revin celor 2 proprietari2
propor*ional cu avanta=ele pe care le ob*in2 +n ,(ura +n care lucrrile e9ectuate
pentru e6erci*iul (ervitu*ii (unt nece(are 3i pro9it inclu(iv 9ondului a(ervit.
%R. 7;;
(+onerarea de rspndere
4n toate ca)urile +n care c>eltuielile lucrrilor nece(are pentru e6ercitarea 3i
con(ervarea (ervitu*ilor revin proprietarului 9ondului a(ervit2 ace(ta (e va putea
e6onera de obli-a*ie renun*5nd la dreptul de proprietate a(upra 9ondului a(ervit +n
+ntre-i,e (au a(upra pr*ii din 9ondul a(ervit nece(are pentru e6ercitarea (ervitu*ii
+n 9avoarea proprietarului 9ondului do,inant. 'i(po)i*iile +n ,aterie de carte
9unciar r,5n aplicabile.
%R. 7;7
5c:i&"area locli de e+ercitare a servitii
01& #roprietarul 9ondului a(ervit e(te obli-at ( (e ab*in de la orice act care
li,itea) ori +,piedic e6erci*iul (ervitu*ii. %(t9el2 el nu va putea (c>i,ba (tarea
locurilor ori (tr,uta e6ercitarea (ervitu*ii +n alt loc.
02& 'ac are un intere( (erio( 3i le-iti,2 proprietarul 9ondului a(ervit va putea
(c>i,ba locul prin care (e e6ercit (ervitutea +n ,(ura +n care e6ercitarea
(ervitu*ii r,5ne la 9el de co,od pentru proprietarul 9ondului do,inant.
%R. 7;8
!"ligaia de a n agrava sitaia ,ondli aservit
#roprietarul 9ondului do,inant nu poate a-rava (itua*ia 9ondului a(ervit 3i nu
poate produce pre=udicii proprietarului 9ondului a(ervit prin e6ercitarea (ervitu*ii.
%R. 7;9
(+ercitarea servitii )n caz de )&prire a ,ondrilor
01& 'ac 9ondul do,inant (e +,parte2 (ervitutea va putea 9i e6ercitat pentru
u)ul 3i utilitatea 9iecrei pr*i2 9r ca (itua*ia 9ondului a(ervit ( poat 9i a-ravat.
02& 'ac 9ondul a(ervit (e +,parte2 (ervitutea (e poate e6ercita2 pentru u)ul 3i
utilitatea 9ondului do,inant2 pe toate pr*ile re)ultate din +,pr*ire2 (ub re)erva
prevederilor art. 7;8.
07& Cu toate ace(tea2 dac (ervitutea e(te e6ercitat pentru u)ul 3i utilitatea
e6clu(iv a uneia dintre pr*ile de(pr*ite din 9ondul do,inant ori nu (e poate
e6ercita dec5t pe una dintre pr*ile de(pr*ite din 9ondul a(ervit2 (ervitutea a(upra
celorlalte pr*i (e (tin-e.
1ECB!"NE% a 7<a
5tingerea servitilor
%R. 770
$azele de stingere a servitilor
01& 1ervitu*ile (e (tin- pe cale principal prin radierea lor din cartea 9unciar
pentru una dintre ur,toarele cau)e:
a& con(olidarea2 atunci c5nd a,bele 9onduri a=un- ( aib acela3i proprietarC
b& renun*area proprietarului 9ondului do,inantC
c& a=un-erea la ter,enC
d& r(cu,prareaC
e& i,po(ibilitatea de9initiv de e6ercitareC
9& neu)ul ti,p de 10 de aniC
-& di(pari*ia oricrei utilit*i a ace(tora.
02& 1ervitutea (e (tin-e2 de a(e,enea2 prin e6proprierea 9ondului a(ervit2 dac
(ervitutea e(te contrar utilit*ii publice creia +i va 9i a9ectat bunul e6propriat.
%R. 771
5tingerea servitii prin nez
01& er,enul de 10 de ani prev)ut la art. 770 alin. 01& lit. 9& cur-e de la data
ulti,ului act de e6erci*iu al (ervitu*ilor necontinue ori de la data pri,ului act
contrar (ervitu*ilor continue.
02& E6ercitarea (ervitu*ii de ctre un coproprietar ori de ctre u)u9ructuar pro9it
3i celorlal*i coproprietari2 re(pectiv nudului proprietar.
%R. 772
-sc&prarea servitii de trecere
01& 1ervitutea de trecere va putea 9i r(cu,prat de proprietarul 9ondului a(ervit
dac e6i(t o di(propor*ie vdit +ntre utilitatea care o procur 9ondului do,inant 3i
inconvenientele (au deprecierea provocat 9ondului a(ervit.
02& 4n ca) de ne+n*ele-ere +ntre pr*i2 in(tan*a poate (uplini con(i,*,5ntul
proprietarului 9ondului do,inant. La (tabilirea pre*ului de r(cu,prare2 in(tan*a
va *ine cont de vec>i,ea (ervitu*ii 3i de (c>i,barea valorii celor dou 9onduri.
!L"L !?
9idcia
%R. 777
6oine
Aiducia e(te opera*iunea =uridic prin care unul (au ,ai ,ul*i con(tituitori
tran(9er drepturi reale2 drepturi de crean*2 -aran*ii ori alte drepturi patri,oniale
(au un an(a,blu de a(e,enea drepturi2 pre)ente ori viitoare2 ctre unul (au ,ai
,ul*i 9iduciari care le e6ercit cu un (cop deter,inat2 +n 9olo(ul unuia (au ,ai
,ultor bene9iciari. %ce(te drepturi alctuie(c o ,a( patri,onial autono,2
di(tinct de celelalte drepturi 3i obli-a*ii din patri,oniile 9iduciarilor.
%R. 778
Izvoarele ,idciei
01& Aiducia e(te (tabilit prin le-e (au prin contract +nc>eiat +n 9or, autentic.
Ea trebuie ( 9ie e6pre(.
02& Le-ea +n te,eiul creia e(te (tabilit 9iducia (e co,pletea) cu di(po)i*iile
pre)entului titlu2 +n ,(ura +n care nu cuprinde di(po)i*ii contrare.
%R. 77:
Interdicia li"eralitii indirecte
Contractul de 9iducie e(te lovit de nulitate ab(olut dac prin el (e reali)ea) o
liberalitate indirect +n 9olo(ul bene9iciarului.
%R. 77;
1rile contractli de ,idcie
01& /rice per(oan 9i)ic (au =uridic poate 9i con(tituitor +n contractul de
9iducie.
02& #ot avea calitatea de 9iduciari +n ace(t contract nu,ai in(titu*iile de credit2
(ociet*ile de inve(ti*ii 3i de ad,ini(trare a inve(ti*iilor2 (ociet*ile de (ervicii de
inve(ti*ii 9inanciare2 (ociet*ile de a(i-urare 3i de rea(i-urare le-al +n9iin*ate.
07& 'e a(e,enea2 pot avea calitatea de 9iduciari notarii publici 3i avoca*ii2
indi9erent de 9or,a de e6ercitare a pro9e(iei.
%R. 777
Bene,iciarl ,idciei
@ene9iciarul 9iduciei poate 9i con(tituitorul2 9iduciarul (au o ter* per(oan.
%R. 778
-eprezentarea intereselor constititorli
4n ab(en*a unei (tipula*ii contrare2 con(tituitorul poate2 +n orice ,o,ent2 (
de(e,ne)e un ter* care ( +i repre)inte intere(ele +n e6ecutarea contractului 3i care
( +i e6ercite drepturile n(cute din contractul de 9iducie.
%R. 779
$onintl contractli de ,idcie
Contractul de 9iducie trebuie ( ,en*ione)e2 (ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute:
a& drepturile reale2 drepturile de crean*2 -aran*iile 3i orice alte drepturi
patri,oniale tran(9erateC
b& durata tran(9erului2 care nu poate dep3i 77 de ani +ncep5nd de la data
+nc>eierii (aleC
c& identitatea con(tituitorului (au a con(tituitorilorC
d& identitatea 9iduciarului (au a 9iduciarilorC
e& identitatea bene9iciarului (au a bene9iciarilor ori cel pu*in re-ulile care per,it
deter,inarea ace(toraC
9& (copul 9iduciei 3i +ntinderea puterilor de ad,ini(trare 3i de di(po)i*ie ale
9iduciarului ori ale 9iduciarilor.
%R. 780
7nregistrarea ,iscal
01& 1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 contractul de 9iducie 3i ,odi9icrile (ale
trebuie ( 9ie +nre-i(trate la cererea 9iduciarului2 +n ter,en de o lun de la data
+nc>eierii ace(tora2 la or-anul 9i(cal co,petent ( ad,ini(tre)e (u,ele datorate de
9iduciar bu-etului -eneral con(olidat al (tatului.
02& C5nd ,a(a patri,onial 9iduciar cuprinde drepturi reale i,obiliare2 ace(tea
(unt +nre-i(trate2 +n condi*iile prev)ute de le-e2 (ub aceea3i (anc*iune2 la
co,parti,entul de (pecialitate al autorit*ii ad,ini(tra*iei publice locale co,petent
pentru ad,ini(trarea (u,elor datorate bu-etelor locale ale unit*ilor ad,ini(trativ<
teritoriale +n ra)a crora (e a9l i,obilul2 di(po)i*iile de carte 9unciar r,5n5nd
aplicabile.
07& 'e(e,narea ulterioar a bene9iciarului2 +n ca)ul +n care ace(ta nu e(te
preci)at c>iar +n contractul de 9iducie2 trebuie ( 9ie 9cut2 (ub aceea3i (anc*iune2
printr<un act (cri( +nre-i(trat +n acelea3i condi*ii.
08& 'ac pentru tran(,iterea unor drepturi e(te nece(ar +ndeplinirea unor
cerin*e (peciale de 9or,2 (e va +nc>eia un act (eparat cu re(pectarea cerin*elor
le-ale. 4n ace(te ca)uri2 lip(a +nre-i(trrii 9i(cale atra-e aplicarea (anc*iunilor
ad,ini(trative prev)ute de le-e.
%R. 781
!poza"ilitatea ,idciei
01& Aiducia e(te opo)abil ter*ilor de la data ,en*ionrii (ale +n %r>iva
Electronic de Garan*ii Reale $obiliare.
02& 4n(crierea drepturilor reale i,obiliare2 inclu(iv a -aran*iilor reale i,obiliare2
care 9ac obiectul contractului de 9iducie (e 9ace 3i +n cartea 9unciar2 pentru 9iecare
drept +n parte.
%R. 782
1recizarea calitii ,idciarli
01& C5nd 9iduciarul ac*ionea) +n contul ,a(ei patri,oniale 9iduciare2 el poate (
9ac ,en*iune e6pre( +n ace(t (en(2 cu e6cep*ia ca)urilor +n care ace(t lucru e(te
inter)i( prin contractul de 9iducie.
02& 'e a(e,enea2 c5nd ,a(a patri,onial 9iduciar cuprinde drepturi a cror
tran(,itere e(te (upu( publicit*ii2 +n re-i(trul de publicitate 9iduciarul poate
(olicita ( (e ,en*ione)e denu,irea 9iduciarului 3i calitatea +n care ac*ionea).
07& 4n toate ca)urile +n care con(tituitorul (au bene9iciarul (olicit ace(t lucru +n
con9or,itate cu contractul de 9iducie2 9iduciarul va trebui ( +3i preci)e)e calitatea
+n care ac*ionea). 4n ca) contrar2 dac actul e(te p-ubitor pentru con(tituitor2 (e
va con(idera c actul a 9o(t +nc>eiat de 9iduciar +n nu,e propriu.
%R. 787
!"ligaia de a da socoteal
Contractul de 9iducie trebuie ( cuprind condi*iile +n care 9iduciarul d
(ocoteal con(tituitorului cu privire la +ndeplinirea obli-a*iilor (ale. 'e a(e,enea2
9iduciarul trebuie ( dea (ocoteal2 la intervale preci)ate +n contractul de 9iducie2
bene9iciarului 3i repre)entantului con(tituitorului2 la cererea ace(tora.
%R. 788
1terile #i re&nerarea ,idciarli
01& 4n raporturile cu ter*ii2 (e con(ider c 9iduciarul are puteri depline a(upra
,a(ei patri,oniale 9iduciare2 ac*ion5nd ca un veritabil 3i unic titular al drepturilor
+n cau)2 cu e6cep*ia ca)ului +n care (e dovede3te c ter*ii aveau cuno3tin* de
li,itarea ace(tor puteri.
02& Aiduciarul va 9i re,unerat potrivit +n*ele-erii pr*ilor2 iar +n lip(a ace(teia2
potrivit re-ulilor care c5r,uie(c ad,ini(trarea bunurilor altuia.
%R. 78:
Insolvena ,idciarli
'e(c>iderea procedurii in(olven*ei +,potriva 9iduciarului nu a9ectea) ,a(a
patri,onial 9iduciar.
%R. 78;
.i&itarea rspnderii )n ,ncie de separaia &aselor patri&oniale
01& @unurile din ,a(a patri,onial 9iduciar pot 9i ur,rite2 +n condi*iile le-ii2
de titularii de crean*e n(cute +n le-tur cu ace(te bunuri (au de acei creditori ai
con(tituitorului care au o -aran*ie real a(upra bunurilor ace(tuia 3i a crei
opo)abilitate e(te dob5ndit2 potrivit le-ii2 anterior (tabilirii 9iduciei. 'reptul de
ur,rire poate 9i e6ercitat 3i de ceilal*i creditori ai con(tituitorului2 +n( nu,ai +n
te,eiul >otr5rii =udectore3ti de9initive de ad,itere a ac*iunii prin care a 9o(t
de(9iin*at (au a devenit inopo)abil2 +n orice ,od2 cu e9ect retroactiv2 contractul de
9iducie.
02& itularii crean*elor n(cute +n le-tur cu bunurile din ,a(a patri,onial
9iduciar nu pot ur,ri dec5t ace(te bunuri2 cu e6cep*ia ca)ului +n care2 prin
contractul de 9iducie2 (<a prev)ut obli-a*ia 9iduciarului (au.3i a con(tituitorului de
a r(punde pentru o parte (au pentru tot pa(ivul 9iduciei. 4n ace(t ca)2 va 9i ur,rit
,ai +nt5i activul ,a(ei patri,oniale 9iduciare2 iar apoi2 dac e(te nece(ar2 bunurile
9iduciarului (au.3i ale con(tituitorului2 +n li,ita 3i +n ordinea prev)ute +n
contractul de 9iducie.
%R. 787
-spnderea ,idciarli pentr pre3diciile cazate
#entru pre=udiciile cau)ate prin actele de con(ervare (au ad,ini(trare a ,a(ei
patri,oniale 9iduciare2 9iduciarul r(punde nu,ai cu celelalte drepturi cuprin(e +n
patri,oniul (u.
%R. 788
7nlocirea ,idciarli
01& 'ac 9iduciarul nu +3i +ndepline3te obli-a*iile (au pune +n pericol intere(ele
care i<au 9o(t +ncredin*ate2 con(tituitorul2 repre)entantul (u (au bene9iciarul poate
cere +n =u(ti*ie +nlocuirea 9iduciarului.
02& #5n la (olu*ionarea cererii de +nlocuire2 con(tituitorul2 repre)entantul (u
(au2 +n lip(a ace(tora2 bene9iciarul va nu,i un ad,ini(trator provi)oriu al ,a(ei
patri,oniale 9iduciare. 4n ca)ul +n care con(tituitorul2 repre)entantul (u (au
bene9iciarul de(e,nea) conco,itent un ad,ini(trator provi)oriu2 va prevala
de(e,narea 9cut de con(tituitorul ori de repre)entantul (u le-al.
07& $andatul ad,ini(tratorului provi)oriu +ncetea) +n ,o,entul +nlocuirii
9iduciarului (au +n ,o,entul re(pin-erii de9initive a cererii de +nlocuire.
1olu*ionarea cererii de +nlocuire a 9iduciarului (e reali)ea) de ur-en* 3i cu
precdere.
08& Nu,irea noului 9iduciar 3i a ad,ini(tratorului provi)oriu poate 9i di(pu( de
in(tan*a de =udecat nu,ai cu acordul ace(tora.
0:& 4n ca)ul +n care in(tan*a de =udecat a nu,it un nou 9iduciar2 ace(ta va avea
toate drepturile 3i obli-a*iile prev)ute +n contractul de 9iducie.
0;& Con(tituitorul2 repre)entatul ace(tuia2 noul 9iduciar (au ad,ini(tratorul
provi)oriu*& poate ( +nre-i(tre)e acea(t ,odi9icare a 9iduciei2 aplic5ndu<(e +n
,od core(pun)tor di(po)i*iile art. 780 3i 781. 4nlocuirea 9iduciarului (e produce
nu,ai dup acea(t +nre-i(trare.
<<<<<<<<<<<<
*& %nterior republicrii Le-ii nr. 287.20092 (inta-,a 9olo(it de le-iuitor era
HCon(tituitorul2 repre)entantul ace(tuia2 noul 9iduciar (au ad,ini(tratorul
provi)oriuH2 +n( +n 9or,a republicat 0pa-ina 98 din $onitorul /9icial al
Ro,5niei2 #artea !2 nr. :0: din 1: iulie 2011& le-iuitorul utili)ea) (inta-,a
HCon(tituitorul2 repre)entatul ace(tuia2 noul 9iduciar (au ad,ini(tratorul
provi)oriuH.
%R. 789
Dennarea2 &odi,icarea #i revocarea contractli de ,idcie
01& C5t ti,p nu a 9o(t acceptat de ctre bene9iciar2 contractul de 9iducie poate 9i
denun*at unilateral de ctre con(tituitor.
02& 'up acceptarea de ctre bene9iciar2 contractul nu poate 9i ,odi9icat (au
revocat de ctre pr*i ori denun*at unilateral de ctre con(tituitor dec5t cu acordul
bene9iciarului (au2 +n ab(en*a ace(tuia2 cu autori)area in(tan*ei =udectore3ti.
%R. 790
7ncetarea contractli de ,idcie
01& Contractul de 9iducie +ncetea) prin +,plinirea ter,enului (au prin reali)area
(copului ur,rit c5nd acea(ta intervine +nainte de +,plinirea ter,enului.
02& El +ncetea)2 de a(e,enea2 +n ca)ul +n care to*i bene9iciarii renun* la 9iducie2
iar +n contract nu (<a preci)at cu, vor continua raporturile 9iduciare +ntr<o
a(e,enea (itua*ie. 'eclara*iile de renun*are (unt (upu(e acelora3i 9or,alit*i de
+nre-i(trare ca 3i contractul de 9iducie. 4ncetarea (e produce la data 9inali)rii
9or,alit*ilor de +nre-i(trare pentru ulti,a declara*ie de renun*are.
07& Contractul de 9iducie +ncetea) 3i +n ,o,entul +n care (<a di(pu( de(c>iderea
procedurii in(olven*ei +,potriva 9iduciarului (au +n ,o,entul +n care (e produc2
potrivit le-ii2 e9ectele reor-ani)rii per(oanei =uridice.
%R. 791
(,ectele )ncetrii contractli de ,idcie
01& C5nd contractul de 9iducie +ncetea)2 ,a(a patri,onial 9iduciar e6i(tent
+n acel ,o,ent (e tran(9er la bene9iciar2 iar +n ab(en*a ace(tuia2 la con(tituitor.
02& Contopirea ,a(ei patri,oniale 9iduciare +n patri,oniul bene9iciarului (au al
con(tituitorului (e va produce nu,ai dup plata datoriilor 9iduciare.
!L"L ?
%d&inistrarea "nrilor altia
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 792
$alitatea de ad&inistrator al "nrilor altia
01& #er(oana care e(te +,puternicit2 prin le-at (au conven*ie2 cu ad,ini(trarea
unuia (au ,ai ,ultor bunuri2 a unei ,a(e patri,oniale (au a unui patri,oniu care
nu +i apar*ine are calitatea de ad,ini(trator al bunurilor altuia.
02& 4,puternicirea prin le-at produce e9ecte dac e(te acceptat de
ad,ini(tratorul de(e,nat.
07& #revederile pre)entului titlu (unt aplicabile oricrei ad,ini(trri a bunurilor
altuia2 cu e6cep*ia ca)ului +n care le-ea2 actul con(titutiv (au +,pre=urrile concrete
i,pun aplicarea unui alt re-i, =uridic de ad,ini(trare.
08& %d,ini(tratorul per(oan 9i)ic trebuie ( aib capacitate deplin de
e6erci*iu.
%R. 797
-e&neraia ad&inistratorli
01& Cu e6cep*ia ca)ului +n care2 potrivit le-ii2 actului con(titutiv (au +n*ele-erii
ulterioare a pr*ilor ori +,pre=urrilor concrete2 ad,ini(trarea (e reali)ea) cu titlu
-ratuit2 ad,ini(tratorul are dreptul la o re,unera*ie (tabilit prin actul con(titutiv
(au prin +n*ele-erea ulterioar a pr*ilor2 prin le-e ori2 +n lip(2 prin >otr5re
=udectorea(c. 4n ace(t ulti, ca)2 (e va *ine (ea,a de u)an*e 3i2 +n lip(a unui
a(e,enea criteriu2 de valoarea (erviciilor pre(tate de ad,ini(trator.
02& #er(oana care ac*ionea) 9r a avea ace(t drept (au 9r a 9i autori)at +n
ace(t (en( nu are dreptul la re,unera*ie2 r,5n5nd aplicabile2 dac e(te ca)ul2
re-ulile de la -e(tiunea de a9aceri.
%R. 798
Do&enil de aplicare
4n ab(en*a unor di(po)i*ii le-ale (peciale2 prevederile pre)entului titlu (e aplic
+n toate ca)urile de ad,ini(trare a bunurilor altuia.
C%#!/L"L !!
9or&ele de ad&inistrare
1ECB!"NE% 1
%d&inistrarea si&pl
%R. 79:
6oine
#er(oana +,puternicit cu ad,ini(trarea (i,pl e(te *inut ( e9ectue)e toate
actele nece(are pentru con(ervarea bunurilor2 precu, 3i actele utile pentru ca
ace(tea ( poat 9i 9olo(ite con9or, de(tina*iei lor obi3nuite.
%R. 79;
%tri"iile ad&inistratorli
01& Cel +,puternicit cu ad,ini(trarea (i,pl e(te *inut ( culea- 9ructele
bunurilor 3i ( e6ercite drepturile a9erente ad,ini(trrii ace(tora.
02& %d,ini(tratorul +nca(ea) crean*ele ad,ini(trate2 eliber5nd +n ,od valabil
c>itan*ele core(pun)toare2 3i e6ercit drepturile a9erente valorilor ,obiliare pe
care le are +n ad,ini(trare2 precu, dreptul de vot2 de conver(ie 3i de r(cu,prare.
%R. 797
Meninerea destinaiei "nrilor
%d,ini(tratorul e(te obli-at ( continue ,odul de 9olo(ire (au de e6ploatare a
bunurilor 9ru-i9ere 9r a (c>i,ba de(tina*ia ace(tora2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
e(te autori)at de ctre bene9iciar (au2 +n ca) de +,piedicare a ace(tuia2 de ctre
in(tan*a =udectorea(c.
%R. 798
Investirea s&elor de "ani
01& %d,ini(tratorul e(te obli-at ( inve(tea(c (u,ele de bani a9late +n
ad,ini(trarea (a +n con9or,itate cu di(po)i*iile pre)entului titlu re9eritoare la
pla(a,entele con(iderate (i-ure.
02& %d,ini(tratorul poate2 totodat2 ( ,odi9ice inve(ti*iile e9ectuate anterior
dob5ndirii de ctre ace(ta a calit*ii (ale ori e9ectuate de el +n(u3i +n calitate de
ad,ini(trator.
%R. 799
%torizarea actelor de dispoziie
01& C5nd ad,ini(trarea are ca obiect un bun individual deter,inat2
ad,ini(tratorul va putea ( +n(trine)e cu titlu onero( bunul (au ( +l -reve)e cu o
-aran*ie real2 atunci c5nd e(te nece(ar pentru con(ervarea valorii bunului2
ac>itarea datoriilor ori ,en*inerea ,odului de 9olo(in* potrivit de(tina*iei
obi3nuite a bunului2 nu,ai cu autori)area bene9iciarului (au2 +n ca) de +,piedicare
a ace(tuia ori +n ca)ul +n care ace(ta nu a 9o(t +nc deter,inat2 a in(tan*ei
=udectore3ti.
02& "n bun (upu( pericolului deprecierii (au pieirii i,ediate poate 9i +n(trinat
9r acea(t autori)are.
07& C5nd ad,ini(trarea are ca obiect o ,a( patri,onial (au un patri,oniu2
ad,ini(tratorul poate ( +n(trine)e un bun individual deter,inat (au ( +l -reve)e
cu o -aran*ie real ori de c5te ori e(te nece(ar pentru buna ad,ini(trare a
univer(alit*ii. 4n celelalte ca)uri2 e(te nece(ar autori)area prealabil a
bene9iciarului (au2 dup ca)2 a in(tan*ei =udectore3ti.
08& 4nc>eierea actului de +n(trinare +n lip(a autori)rii prealabile cerute potrivit
pre)entului articol atra-e2 +n ca)ul +n care cau)ea) pre=udicii2 obli-a*ia de reparare
inte-ral 3i repre)int ,otiv de +nlocuire a ad,ini(tratorului.
1ECB!"NE% a 2<a
%d&inistrarea deplin
%R. 800
%tri"iile ad&inistratorli
#er(oana +,puternicit cu ad,ini(trarea deplin e(te *inut ( con(erve 3i (
e6ploate)e +n ,od pro9itabil bunurile2 ( (porea(c patri,oniul (au ( reali)e)e
a9ecta*iunea ,a(ei patri,oniale2 +n ,(ura +n care acea(ta e(te +n intere(ul
bene9iciarului.
%R. 801
7ntinderea pterilor ad&inistratorli
#entru aducerea la +ndeplinire a obli-a*iilor (ale2 ad,ini(tratorul va putea (
+n(trine)e2 cu titlu onero(2 bunurile (au ( le -reve)e cu un drept real ori c>iar (
le (c>i,be de(tina*ia2 precu, 3i ( e9ectue)e orice alte acte nece(are (au utile2
inclu(iv orice 9or, de inve(ti*ie.
C%#!/L"L !!!
-egi&l 3ridic al ad&inistrrii
1ECB!"NE% 1
!"ligaiile ad&inistratorli ,a de "ene,iciar
%R. 802
.i&itele rspnderii ad&inistratorli
01& %d,ini(tratorul bunurilor altuia ac*ionea) nu,ai +n li,itele puterilor ce +i
(unt con9erite 3i e(te *inut2 +n e6ercitarea atribu*iilor (ale2 ( re(pecte obli-a*iile ce
+i incu,b potrivit le-ii2 actului con(titutiv (au +n*ele-erii ulterioare a pr*ilor.
02& %d,ini(tratorul nu va 9i r(pun)tor pentru pieirea bunurilor pricinuit de
9or*a ,a=or2 vec>i,ea (au natura peri(abil a bunurilor ori de 9olo(irea obi3nuit
3i autori)at a ace(tora.
%R. 807
!"ligaia de diligen2 onestitate #i loialitate
01& %d,ini(tratorul trebuie ( ac*ione)e cu dili-en*a pe care un bun proprietar o
depune +n ad,ini(trarea bunurilor (ale.
02& %d,ini(tratorul trebuie2 totodat2 ( ac*ione)e cu one(titate 3i loialitate +n
vederea reali)rii opti,e a intere(elor bene9iciarului (au a (copului ur,rit.
%R. 808
(vitarea con,lictli de interese
01& %d,ini(tratorul nu +3i poate e6ercita atribu*iile +n intere(ul (u propriu (au al
unei ter*e per(oane.
02& %d,ini(tratorul e(te obli-at ( evite apari*ia unui con9lict +ntre intere(ul (u
propriu 3i obli-a*iile (ale de ad,ini(trator.
07& 4n ,(ura +n care ad,ini(tratorul +n(u3i e(te 3i bene9iciar2 ace(ta e(te *inut (
+3i e6ercite atribu*iile +n intere(ul co,un al tuturor bene9iciarilor2 prin acordarea
unui trata,ent e-al intere(ului (u 3i celui al celorlal*i bene9iciari.
%R. 80:
%nnarea con,lictli de interese
%d,ini(tratorul e(te obli-at ( +l anun*e de +ndat pe bene9iciar de(pre orice
intere( pe care l<ar avea +ntr<o anu,it activitate 3i care e(te de natur ( +l pun
+ntr<o (itua*ie de con9lict de intere(e2 precu, 3i drepturile pe care le<ar putea
invoca +,potriva bene9iciarului (au a bunurilor ad,ini(trate2 indic5nd2 dup ca)2
natura 3i valoarea drepturilor re(pective2 cu e6cep*ia intere(elor 3i drepturilor
n(cute din actul con(titutiv al ad,ini(trrii.
%R. 80;
Interdicia do"8ndirii de dreptri )n legtr c "nrile ad&inistrate
01& 4n ti,pul e6ercitrii calit*ii (ale2 ad,ini(tratorul nu va putea deveni parte la
niciun contract av5nd ca obiect bunurile ad,ini(trate (au ( dob5ndea(c2 alt9el
dec5t prin (ucce(iune2 orice 9el de drepturi a(upra bunurilor re(pective (au
+,potriva bene9iciarului.
02& #rin e6cep*ie de la di(po)i*iile alin. 01&2 ad,ini(tratorul va putea +nc>eia
actele ,en*ionate2 cu +,puternicirea e6pre( a bene9iciarului (au2 +n ca) de
+,piedicare a ace(tuia (au +n ca)ul +n care ace(ta nu a 9o(t +nc deter,inat2 a
in(tan*ei =udectore3ti.
%R. 807
5eparaia "nrilor ad&inistrate
%d,ini(tratorul e(te obli-at ( *in o eviden* a bunurilor (ale proprii di(tinct
de cea a bunurilor preluate +n ad,ini(trare. %cea(t obli-a*ie (ub)i(t 3i +n ca)ul +n
care2 la preluarea bunurilor bene9iciarului ad,ini(trrii2 nu a 9o(t +ntoc,it un
inventar.
%R. 808
Interdicia ,olosirii "nrilor ad&inistrate )n interes propri
4n ab(en*a acordului bene9iciarului (au a +,puternicirii con9erite prin le-e2 prin
actul con(titutiv ori prin +n*ele-erea ulterioar a pr*ilor2 ad,ini(tratorul e(te
obli-at a nu 9olo(i +n propriul (u avanta= bunurile ad,ini(trate2 precu, 3i datele
(au in9or,a*iile care +i parvin +n virtutea ad,ini(trrii.
%R. 809
Interdicia actelor de dispoziie c titl gratit
%d,ini(tratorul nu va putea di(pune cu titlu -ratuit de bunurile (au drepturile
care +i (unt +ncredin*ate2 cu e6cep*ia ca)ului +n care intere(ul unei bune ad,ini(trri
o i,pune.
%R. 810
Dreptl de a reprezenta )n 3stiie
%d,ini(tratorul poate (ta +n =u(ti*ie pentru orice cerere (au ac*iune re9eritoare la
ad,ini(trarea bunurilor 3i poate interveni +n orice cerere (au ac*iune av5nd drept
obiect bunurile ad,ini(trate.
%R. 811
I&parialitatea ad&inistratorli
'ac e6i(t ,ai ,ul*i bene9iciari2 conco,iten*i (au (ucce(ivi2 ad,ini(tratorul
e(te *inut ( ac*ione)e cu i,par*ialitate2 *in5nd cont de drepturile 3i intere(ele
9iecruia dintre ei.
%R. 812
%tenarea rspnderii ad&inistratorli
4n aprecierea li,itelor r(punderii ad,ini(tratorului 3i a de(p-ubirilor datorate
de ace(ta2 in(tan*a =udectorea(c va putea reduce +ntinderea ace(tora2 *in5nd cont
de circu,(tan*ele a(u,rii ad,ini(trrii (au de caracterul -ratuit al (erviciului
ad,ini(tratorului.
1ECB!"NE% a 2<a
!"ligaiile ad&inistratorli #i ale "ene,iciarli )n raportrile c terii
%R. 817
-spnderea personal a ad&inistratorli
01& %d,ini(tratorul care2 +n li,itele puterilor con9erite2 +3i a(u, obli-a*ii +n
nu,ele bene9iciarului (au al 9iduciarului2 pentru ,a(a patri,onial 9iduciar2 nu va
9i *inut per(onal r(pun)tor 9a* de ter*ii contractan*i.
02& %d,ini(tratorul e(te per(onal r(pun)tor 9a* de ter*ii cu care contractea)
dac (e obli- +n nu,e propriu2 (ub re)erva drepturilor de*inute de ace3tia
+,potriva bene9iciarului (au2 dup ca)2 a 9iduciarului2 pentru ,a(a patri,onial
9iduciar.
%R. 818
-spnderea personal a ad&inistratorli )n cazl dep#irii pterilor
con,erite
%d,ini(tratorul care +3i dep3e3te puterile e(te *inut per(onal 9a* de ter*ii cu
care a contractat2 +n ,(ura +n care ace3tia nu au cuno(cut 9aptul dep3irii puterilor
ori bene9iciarul nu a rati9icat +n ,od e6pre( (au tacit actul +nc>eiat de ad,ini(trator
cu dep3irea puterilor con9erite.
%R. 81:
Dep#irea pterilor )ncredinate &ai &ltor persoane
01& 1e con(ider o dep3ire a puterilor con9erite 9apta ad,ini(tratorului de a
e6ercita +n ,od individual atribu*iile pe care trebuie ( le e6ercite +,preun cu
altcineva.
02& #rin e6cep*ie de la prevederile alin. 01&2 nu con(tituie o +nclcare a puterilor
e6ercitarea ace(tora +ntr<un ,od ,ai avanta=o( dec5t acela care +i era i,pu( prin
actul de +,puternicire.
%R. 81;
.i&itarea rspnderii "ene,iciarli ,a de teri
01& @ene9iciarul r(punde 9a* de ter*i pentru pre=udiciile pricinuite +n ,od
culpabil de ad,ini(trator +n e6ercitarea atribu*iilor (ale nu,ai p5n la concuren*a
c53ti-ului ob*inut.
02& #revederile alin. 01& (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 +n ca)ul ,a(ei
patri,oniale 9iduciare.
%R. 817
%d&inistratorl aparent
/rice per(oan care2 av5nd capacitate deplin de e6erci*iu2 creea) aparen*a
de(pre o alt per(oan c e(te ad,ini(tratorul bunurilor (ale va 9i *inut de toate
contractele pe care acea(t din ur, per(oan le +nc>eie cu ter*ii de bun<credin*.
1ECB!"NE% a 7<a
Inventar2 garanii #i asigrare
%R. 818
Izvorl o"ligaiei privind inventarl2 garaniile #i asigrarea
01& %d,ini(tratorul nu e(te obli-at ( 9ac inventarul2 ( (ub(crie o poli* de
a(i-urare (au ( 9urni)e)e o alt -aran*ie pentru buna e6ecutare a +ndatoririlor (ale2
+n ab(en*a unei clau)e a actului con(titutiv2 a +n*ele-erii ulterioare a pr*ilor2 a unei
di(po)i*ii le-ale contrare (au a unei >otr5ri =udectore3ti pronun*ate la cererea
bene9iciarului (au a oricrei per(oane intere(ate.
02& 4n ca)ul +n care o a(e,enea obli-a*ie a 9o(t (tabilit +n (arcina
ad,ini(tratorului prin le-e (au prin >otr5re =udectorea(c2 ad,ini(tratorul va
putea (olicita in(tan*ei =udectore3ti2 pentru ,otive te,einice2 ( 9ie di(pen(at de
+ndeplinirea ei.
%R. 819
$riteriile pentr aprecierea &otivelor te&einice
01& 4n (olu*ionarea cererilor prev)ute la art. 8182 in(tan*a =udectorea(c va *ine
(ea,a de valoarea bunurilor2 de (itua*ia pr*ilor2 precu, 3i de alte circu,(tan*e.
02& !n(tan*a nu va putea ad,ite cererea de (tabilire a obli-a*iei ad,ini(tratorului
privind inventarul2 -aran*iile (au a(i-urarea2 dac pe acea(t cale (<ar +nclca o
clau) contrar din actul con(titutiv (au din +n*ele-erea ulterioar a pr*ilor.
%R. 820
$prinsl inventarli
01& 4n ca)urile +n care ad,ini(tratorul e(te obli-at ( +ntoc,ea(c un inventar2
ace(ta trebuie ( cuprind o enu,erare co,plet a bunurilor +ncredin*ate (au a
con*inutului ,a(ei patri,oniale ori a patri,oniului (upu( ad,ini(trrii.
02& !nventarul con*ine2 ori de c5te ori e(te ca)ul:
a& datele de identi9icare a bunurilor i,obile 3i de(crierea bunurilor ,obile2 cu
indicarea valorii ace(tora2 iar +n ca)ul unei univer(alit*i de bunuri ,obile2 o
identi9icare core(pun)toare a univer(alit*ii re(pectiveC
b& identi9icarea (u,elor de baniC
c& li(ta in(tru,entelor 9inanciare.
07& 'e a(e,enea2 +n ca)ul ad,ini(trrii unei ,a(e patri,oniale (au a unui
patri,oniu2 inventarul cuprinde li(ta datoriilor 3i (e +nc>eie cu o recapitula*ie a
activului 3i pa(ivului.
08& %d,ini(tratorul are obli-a*ia ( noti9ice bene9iciarului2 prin (cri(oare
reco,andat cu con9ir,are de pri,ire2 data 3i locul +ntoc,irii inventarului.
0:& !nventarul (e +ntoc,e3te 9ie prin +n(cri( autentic2 9ie prin +n(cri( (ub
(e,ntur privat cuprin)5nd data 3i locul +ntoc,irii 3i (e,nat de autor 3i de
bene9iciar2 iar +n ab(en*a ace(tuia din ur,2 de 2 ,artori. Con(tatrile cu privire la
care bene9iciarul nu a 9cut obiec*iuni au deplin 9or* probant 9a* de ace(ta din
ur,.
%R. 821
Bnrile de z personal
4n ,(ura +n care patri,oniul ad,ini(trat cuprinde bunuri de u) per(onal ale
titularului (au2 dup ca)2 ale de9unctului2 +n inventar (e 9ace o ,en*iune de ordin
-eneral cu privire la ace(tea2 de(criindu<(e doar obiectele de +,brc,inte2
+n(cri(urile per(onale2 bi=uteriile (au obiectele de u) curent a cror valoare
individual dep3e3te ec>ivalentul +n lei al (u,ei de 100 euro.
%R. 822
5tarea "nrilor indicate )n inventar
@unurile indicate +n inventar (unt pre)u,ate a 9i +n bun (tare la data +ntoc,irii
ace(tuia2 cu e6cep*ia ca)ului +n care inventarul cuprinde o ,en*iune contrar
a-reat de bene9iciar (au2 +n ab(en*a acordului bene9iciarului2 ,en*iunea e(te
+n(o*it de un docu,ent doveditor.
%R. 827
$o&nicarea #i contestarea inventarli
01& / copie a inventarului va 9i predat de ad,ini(trator per(oanei care l<a
de(e,nat 3i bene9iciarului2 precu, 3i oricrei alte per(oane intere(ate de(pre care
ace(ta are cuno3tin*.
02& !nventarul poate 9i 9cut public nu,ai +n ca)urile 3i potrivit procedurii
prev)ute de le-e.
07& /rice per(oan intere(at poate conte(ta +n =u(ti*ie inventarul (au oricare
dintre ,en*iunile con*inute de ace(ta 3i va putea (olicita +ntoc,irea unui nou
inventar2 cu participarea unui e6pert =udiciar.
%R. 828
%sigrarea ,acltativ
01& C>iar +n ab(en*a unei obli-a*ii (tabilite prin le-e2 prin actul con(titutiv (au
prin +n*ele-erea pr*ilor ori prin >otr5re =udectorea(c2 ad,ini(tratorul poate
a(i-ura bunurile +ncredin*ate +,potriva ri(curilor obi3nuite2 precu, 9urtul (au
incendiul2 pe c>eltuiala bene9iciarului (au a patri,oniului 9iduciar.
02& %d,ini(tratorul poate (ub(crie totodat o poli* de a(i-urare pro9e(ional
pentru buna e6ecutare a obli-a*iilor (ale.
07& C>eltuielile prile=uite de a(i-urarea prev)ut la alin. 02& (unt +n (arcina
bene9iciarului (au a patri,oniului 9iduciar2 +n ca)ul +n care ad,ini(trarea e(te
e9ectuat cu titlu -ratuit.
1ECB!"NE% a 8<a
%d&inistrarea colectiv #i delegarea
%R. 82:
%doptarea :otr8rilor
4n ca)ul +n care (unt de(e,nate ,ai ,ulte per(oane +n calitate de ad,ini(tratori2
dac le-ea (au actul de de(e,nare nu prevede alt9el2 >otr5rile (e iau prin voin*a
,a=orit*ii ace(tora.
%R. 82;
%doptarea :otr8rilor )n sitaii speciale
01& %d,ini(tratorii vor putea e9ectua +n ,od individual acte de con(ervare.
02& 4n ca)ul +n care nu (e pot lua >otr5ri +n ,od valabil din cau)a opunerii
con(tante a unora dintre ad,ini(tratori2 celelalte acte de ad,ini(trare a bunurilor
altuia vor putea 9i 9cute2 +n ca) de ur-en*2 cu autori)area in(tan*ei =udectore3ti.
07& 4n ,(ura +n care ne+n*ele-erile dintre ad,ini(tratori per(i(t2 iar
ad,ini(trarea e(te (erio( a9ectat2 in(tan*a va putea di(pune2 la (olicitarea oricrei
per(oane intere(ate2 una (au ,ai ,ulte dintre ur,toarele ,(uri:
a& (tabilirea unui ,ecani(, (i,pli9icat de adoptare a >otr5rilorC
b& reparti)area atribu*iilor +ntre ad,ini(tratoriC
c& con9erirea votului deci(iv2 +n ca) de paritate de voturi2 unuia dintre
ad,ini(tratoriC
d& +nlocuirea ad,ini(tratorului (au2 dup ca)2 a ad,ini(tratorilor crora le e(te
i,putabil (itua*ia creat.
%R. 827
-spnderea solidar
01& %d,ini(tratorii (unt r(pun)tori +n ,od (olidar pentru +ndeplinirea
atribu*iilor lor.
02& Cu toate ace(tea2 +n ca)ul +n care atribu*iile (unt reparti)ate prin le-e2 actul
de de(e,nare (au >otr5re =udectorea(c2 iar reparti)area a 9o(t re(pectat2 9iecare
ad,ini(trator e(te r(pun)tor doar pentru partea (a de ad,ini(trare.
%R. 828
1rez&ia de apro"are a :otr8rilor
01& 1e pre)u, c ad,ini(tratorul a aprobat toate >otr5rile adoptate de ceilal*i
ad,ini(tratori 3i va r(punde pentru ace(tea +n (olidar cu ei +n ,(ura +n care nu (<
a opu( +n ,o,entul adoptrii >otr5rii 3i nu a noti9icat acea(t opo)i*ie
bene9iciarului +ntr<un ter,en re)onabil.
02& 1e pre)u, c ad,ini(tratorul a aprobat >otr5rea adoptat +n ab(en*a (a +n
,(ura +n care nu +3i 9ace cuno(cut opo)i*ia celorlal*i ad,ini(tratori 3i
bene9iciarului +ntr<un ter,en re)onabil de la data la care a luat cuno3tin* de
>otr5rea re(pectiv.
07& %d,ini(tratorul nu va r(punde +n (itua*ia +n care nu a putut2 pentru ,otive
te,einice2 ( noti9ice opo)i*ia (a +n condi*iile alin. 01&.
%R. 829
Delegarea
01& %d,ini(tratorul +3i poate dele-a par*ial atribu*iile (au poate +,puternici un
ter* ( +l repre)inte la +nc>eierea unui act deter,inat.
02& %d,ini(tratorul nu poate dele-a unei ter*e per(oane ad,ini(trarea -eneral
(au e6erci*iul unei puteri di(cre*ionare2 cu e6cep*ia ca)ului +n care dele-area (e
9ace ctre un coad,ini(trator.
07& %d,ini(tratorul r(punde pentru 9aptele celui (ub(tituit +n ,(ura +n care
bene9iciarul nu a autori)at +n ,od e6pre( (ub(tituirea2 iar +n ca)ul +n care
autori)area e6i(t2 r(punde nu,ai pentru lip(a de dili-en* +n ale-erea 3i
+ndru,area +nlocuitorului.
%R. 870
-spnderea reprezentantli ad&inistratorli
01& %ctele prin care repre)entantul ad,ini(tratorului a +nclcat prevederile
actului de de(e,nare (au u)an*ele (unt inopo)abile bene9iciarului.
02& 'e a(e,enea2 bene9iciarul (e poate +ndrepta +,potriva repre)entantului
ad,ini(tratorului pentru pre=udiciile (u9erite2 c>iar dac era autori)at e6pre( (
+ncredin*e)e repre)entarea.
1ECB!"NE% a :<a
1lasa&entele considerate sigre
%R. 871
$ategoriile de plasa&ente considerate sigre
1unt pre)u,ate a 9i (i-ure pla(a,entele (tabilite periodic de @anca Na*ional a
Ro,5niei 3i de Co,i(ia Na*ional a ?alorilor $obiliare.
%R. 872
.i&itele prdeniale ale e,ectrii plasa&entelor
01& %d,ini(tratorul >otr3te cu privire la e9ectuarea pla(a,entelor +n 9unc*ie de
randa,ent 3i de cre3terea e(ti,at a valorii. %d,ini(tratorul va cuta ( reali)e)e
un porto9oliu diver(i9icat2 care ( produc venituri 9i6e 3i2 re(pectiv2 variabile2 +ntr<
o propor*ie (tabilit +n 9unc*ie de con=unctura econo,ic.
02& %d,ini(tratorul nu va putea ac>i)i*iona ,ai ,ult de :E din ac*iunile
aceleia3i (ociet*i co,erciale 3i nici nu va putea ac>i)i*iona ac*iuni2 obli-a*iuni (au
alte valori ,obiliare ale unei per(oane =uridice care nu 3i<a +ndeplinit obli-a*ia de
plat a dividendelor ori dob5n)ilor (au acorda +,pru,uturi per(oanei =uridice
re(pective.
%R. 877
1lasarea s&elor de "ani
01& %d,ini(tratorul va putea depo)ita (u,ele de bani care +i (unt +ncredin*ate la
o in(titu*ie de credit (au de a(i-urare ori la un or-ani(, de pla(a,ent colectiv2 +n
,(ura +n care depo)itul e(te ra,bur(abil la vedere (au +n ur,a unui avi) de
,a6i,u, 70 de )ile.
02& %d,ini(tratorul va putea e9ectua totodat depuneri pe perioade ,ai lun-i +n
,(ura +n care ace(tea (unt -arantate inte-ral de Aondul de -arantare a depo)itelor
+n (i(te,ul bancar (au2 dup ca)2 de Aondul de prote=are a a(i-ura*ilor.
07& 4n lip(a -aran*iei prev)ute la alin. 02&2 ad,ini(tratorul nu va putea e9ectua
depuneri pe perioade ,ai lun-i2 cu e6cep*ia ca)ului +n care in(tan*a +l autori)ea)
+n ace(t (en( 3i +n con9or,itate cu re-ulile deter,inate de acea(ta.
%R. 878
Meninerea plasa&entelor anterioare
01& %d,ini(tratorul va putea ,en*ine pla(a,entele e6i(tente la data prelurii
9unc*iei c>iar dac ace(tea nu (unt con(iderate (i-ure.
02& %d,ini(tratorul va putea totodat ( de*in valori ,obiliare care le
+nlocuie(c pe cele de*inute anterior ca ur,are a reor-ani)rii2 lic>idrii (au 9u)iunii
per(oanei =uridice e,itente.
%R. 87:
!"ligaia de reparare a pre3dicili pentr plasa&entele nesigre
01& 1e pre)u, c un ad,ini(trator ac*ionea) prudent dac +3i +ndepline3te
atribu*iile +n con9or,itate cu prevederile pre)entei (ec*iuni.
02& %d,ini(tratorul care e9ectuea) un alt pla(a,ent dec5t cele ,en*ionate la art.
871 3i care nu a 9o(t autori)at e6pre( de ctre bene9iciar va 9i *inut ( repare
pre=udiciul re)ultat 9r a (e *ine (ea,a de e6i(ten*a vreunei culpe.
%R. 87;
!"ligaia ad&inistratorli de a/#i arta calitatea
01& %d,ini(tratorul trebuie ( indice calitatea (a 3i per(oana bene9iciarului
pentru pla(a,entele 9cute +n cur(ul ad,ini(trrii.
02& 4n ca) contrar2 pla(a,entul 3i pro9itul a9erent vor reveni tot bene9iciarului.
'ac pla(a,entele (unt nerentabile2 ad,ini(tratorul va acoperi per(onal pierderile
cau)ate bene9iciarului.
1ECB!"NE% a ;<a
-epartiia pro,itrilor #i a pierderilor
%R. 877
-epartiia pro,itli #i a pierderilor
01& Reparti*ia pro9itului 3i a pierderilor +ntre bene9iciarul 9ructelor 3i cel al
capitalului (e va reali)a +n con9or,itate cu prevederile actului con(titutiv.
02& 4n lip(a unei indica*ii e6pre(e +n act2 reparti*ia (e 9ace ec>itabil2 *in5nd (ea,a
de obiectul ad,ini(trrii2 de circu,(tan*ele care au dat na3tere la ad,ini(trare2
precu, 3i de practicile contabile -eneral acceptate.
%R. 878
De"itarea contli de venitri
01& Contul de venituri (e va debita cu (u,ele repre)ent5nd ur,toarele c>eltuieli
3i alte c>eltuieli de natur (i,ilar2 +n ur,toarea ordine:
a& i,po)itele 3i ta6ele pltite2 a9erente bunurilor ad,ini(trateC
b& =u,tate din re,unera*ia ad,ini(tratorului 3i din c>eltuielile re)onabile
e9ectuate de ace(ta pentru ad,ini(trarea co,un a capitalului 3i a dob5n)ilorC
c& pri,ele de a(i-urare2 co(turile repara*iilor ,inore2 precu, 3i celelalte
c>eltuieli obi3nuite ale ad,ini(trriiC
d& c>eltuielile e9ectuate pentru con(ervarea drepturilor bene9iciarului 9ructelor 3i
=u,tate din co(turile prile=uite de de(crcarea =udiciar de -e(tiune2 +n ,(ura +n
care in(tan*a =udectorea(c nu di(pune alt9elC
e& co(turile a,orti)rii bunurilor2 cu e6cep*ia celor utili)ate +n (cop per(onal de
ctre bene9iciar.
02& %d,ini(tratorul va putea reparti)a c>eltuielile i,portante pe o perioad de
ti,p re)onabil2 pentru a ,en*ine veniturile la un nivel con(tant.
%R. 879
De"itarea contli de capital
01& Contul de capital (e va debita cu (u,ele repre)ent5nd c>eltuieli care nu (unt
trecute +n debitul contului de venituri2 precu, c>eltuielile re9eritoare la inve(ti*iile
de capital2 +n(trinarea de bunuri2 con(ervarea drepturilor bene9iciarului capitalului
(au a dreptului de proprietate a bunurilor ad,ini(trate.
02& Contul de capital (e va debita totodat cu (u,ele repre)ent5nd ta6e 3i
i,po)ite pltite a(upra c53ti-urilor din capital2 c>iar 3i atunci c5nd le-ea (pecial le
cali9ic i,po)ite pe venit.
%R. 880
Mo&entl na#terii dreptli "ene,iciarli la venitl net
@ene9iciarul 9ructelor e(te +ndrept*it la venitul net re)ultat din ad,ini(trarea
bunurilor +ncep5nd cu data prev)ut +n actul con(titutiv (au2 +n lip(a unei
a(e,enea date2 de la ,o,entul +nceperii ad,ini(trrii ori2 dup ca)2 al dece(ului
te(tatorului.
%R. 881
Do"8ndirea ,rctelor
01& C5nd bene9iciarul e(te proprietarul bunului 9ru-i9er2 9ructele (e dob5nde(c
potrivit re-ulilor prev)ute la art. ::0 alin. 02& 3i 07&. 4n ca)ul +n care bene9iciarul
e(te o ter* per(oan2 (e aplic +n ,od core(pun)tor re-ulile prev)ute la art. 710
3i 711.
02& 'ividendele 3i di(tribu*iile unei per(oane =uridice (e datorea) de la data
indicat +n >otr5rea de di(tribu*ie (au2 +n lip(a ace(teia2 de la data >otr5rii
re(pective. @ene9iciarul nu va avea dreptul la plata dividendelor (tabilite ulterior
,o,entului +ncetrii dreptului (u.
1ECB!"NE% a 7<a
Darea de sea& anal
%R. 882
!"ligaia privind darea de sea&
Cel pu*in o dat pe an ad,ini(tratorul +i va pre)enta bene9iciarului o dare de
(ea, a -e(tiunii (ale.
%R. 887
$onintl #i aditarea drii de sea&
01& 'area de (ea, trebuie ( cuprind toate in9or,a*iile nece(are veri9icrii
e6actit*ii ace(teia.
02& La cererea per(oanei intere(ate2 darea de (ea, poate 9i auditat de ctre un
e6pert independent.
07& 4n ca)ul +n care ad,ini(tratorul (e opune auditrii2 per(oana intere(at poate
( (olicite in(tan*ei =udectore3ti de(e,narea unui e6pert independent pentru a
veri9ica darea de (ea,.
%R. 888
Darea de sea& )n ipoteza )n care snt &ai &li ad&inistratori
'ac (unt ,ai ,ul*i ad,ini(tratori2 ace3tia vor +ntoc,i o (in-ur dare de (ea,2
cu e6cep*ia ca)ului +n care atribu*iile lor au 9o(t reparti)ate prin le-e2 prin actul
con(titutiv (au de ctre in(tan*a =udectorea(c2 iar acea(t reparti)are a 9o(t
re(pectat.
%R. 88:
(+a&inarea registrelor
%d,ini(tratorul e(te obli-at ( +i per,it bene9iciarului2 +n orice ,o,ent2
e6a,inarea re-i(trelor 3i a docu,entelor =u(ti9icative ce au le-tur cu -e(tiunea
(a.
C%#!/L"L !?
7ncetarea ad&inistrrii
1ECB!"NE% 1
$azele de )ncetare
%R. 88;
$azrile de )ncetare
%d,ini(trarea +ncetea):
a& prin (tin-erea dreptului bene9iciarului a(upra bunurilor ad,ini(trateC
b& prin e6pirarea ter,enului (au +,plinirea condi*iei (tipulate +n actul
con(titutivC
c& prin +ndeplinirea (copului ad,ini(trrii (au prin +ncetarea cau)ei care a dat
na3tere ad,ini(trriiC
d& prin denun*area de ctre bene9iciar a actului de de(e,nare2 ca ur,are a
(olicitrii co,unicate ad,ini(tratorului2 prin (cri(oare reco,andat cu con9ir,are
de pri,ire2 de a re(titui bunurile de +ndatC
e& prin +nlocuirea ad,ini(tratorului de ctre bene9iciar (au de ctre in(tan*a
=udectorea(c2 la cererea altei per(oane intere(ateC
9& prin dece(ul2 punerea (ub interdic*ie =udectorea(c2 renun*area
ad,ini(tratorului ori (upunerea ace(tuia la procedura in(olven*eiC
-& prin punerea (ub interdic*ie =udectorea(c a bene9iciarului (au (upunerea
ace(tuia la procedura in(olven*ei2 +n ,(ura +n care acea(ta a9ectea) bunurile
ad,ini(trate.
%R. 887
6oti,icarea rennrii
01& %d,ini(tratorul poate renun*a la atribu*iile (ale2 pe ba)a noti9icrii adre(ate2
prin (cri(oare reco,andat cu con9ir,are de pri,ire2 bene9iciarului 3i2 dup ca)2
celorlal*i ad,ini(tratori (au per(oanei +,puternicite ( de(e,ne)e un +nlocuitor.
02& Noti9icarea va cuprinde un ter,en de preavi) re)onabil2 care ( +i per,it
bene9iciarului ( nu,ea(c un alt ad,ini(trator (au ( preia el +n(u3i ad,ini(trarea
bunurilor. 4n ca) contrar2 ad,ini(tratorul va repara pre=udiciul cau)at prin
renun*area (a inte,pe(tiv.
07& Renun*area ad,ini(tratorului produce e9ecte de la data e6pirrii ter,enului
de preavi).
%R. 888
Moartea sa pnerea s" interdicie a ad&inistratorli
01& $oartea (au punerea (ub interdic*ie a ad,ini(tratorului va 9i co,unicat
bene9iciarului 3i2 dup ca)2 celorlal*i ad,ini(tratori2 de ctre ,o3tenitorii ace(tuia
(au e6ecutorul te(ta,entar ori de ctre tutorele ad,ini(tratorului.
02& $o3tenitorii2 e6ecutorul te(ta,entar 3i tutorele2 dup ca)2 (unt obli-a*i (
+ntreprind2 +n privin*a oricrei a9aceri +ncepute2 orice ,(ur i,ediat care e(te
nece(ar pentru prevenirea producerii unei pierderi2 precu, 3i ( dea (ocoteal 3i
( predea bunurile ctre per(oana +ndrept*it.
%R. 889
!"ligaiile as&ate lterior )ncetrii ad&inistrrii
01& /bli-a*iile a(u,ate 9a* de ter*i2 ulterior +ncetrii ad,ini(trrii2 de un
ad,ini(trator de bun<credin* (unt pe deplin valabile 3i +l obli- pe bene9iciar (au2
dup ca)2 pe 9iduciar.
02& #revederile alin. 01& (e aplic 3i +n ca)ul obli-a*iilor a(u,ate de ad,ini(trator
ulterior +ncetrii ad,ini(trrii2 atunci c5nd acea(ta e(te o con(ecin* nece(ar (au o
,(ur nece(ar pentru prevenirea pierderilor.
07& @ene9iciarul (au 9iduciarul e(te de a(e,enea *inut de obli-a*iile a(u,ate 9a*
de ter*ii care nu au cuno(cut 9aptul +ncetrii ad,ini(trrii.
08& Aiduciarul r(punde nu,ai +n li,itele activului ,a(ei patri,oniale 9iduciare.
1ECB!"NE% a 2<a
Darea de sea& #i predarea "nrilor
%R. 8:0
Darea de sea& ,inal
01& La +ncetarea raporturilor de ad,ini(trare2 ad,ini(tratorul va pre)enta o dare
de (ea, 9inal bene9iciarului 3i2 dup ca)2 ad,ini(tratorului +nlocuitor (au
celorlal*i ad,ini(tratori. 4n ca)ul +ncetrii (i,ultane a raporturilor de ad,ini(trare
ale ,ai ,ultor ad,ini(tratori2 ace3tia vor pre)enta o (in-ur dare de (ea,2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care atribu*iile ace(tora (unt (eparate.
02& 'area de (ea, va cuprinde toate datele nece(are pentru a per,ite
veri9icarea e6actit*ii (ale. Re-i(trele 3i celelalte docu,ente =u(ti9icative vor putea
9i con(ultate de per(oanele intere(ate.
07& %cceptarea drii de (ea, de ctre bene9iciar +l de(carc pe ad,ini(trator.
%R. 8:1
Descrcarea 3diciar de gestine
01& 4n ca)ul +n care oricare dintre bene9iciari nu accept darea de (ea,2
ad,ini(tratorul poate cere in(tan*ei =udectore3ti ( o +ncuviin*e)e.
02& /ri de c5te ori (e con(ider nece(ar2 in(tan*a =udectorea(c va di(pune
e9ectuarea unei e6perti)e de (pecialitate.
%R. 8:2
.ocl predrii "nrilor
4n lip(a unei (tipula*ii contrare2 ad,ini(tratorul pred bunurile ad,ini(trate la
locul unde (e -(e(c ace(tea.
%R. 8:7
7ntinderea o"ligaiei de restitire
01& %d,ini(tratorul e(te obli-at ( predea tot ce a pri,it +n e6ercitarea
atribu*iilor (ale2 c>iar dac plata pri,it de la ter* e(te nedatorat bene9iciarului
(au2 dup ca)2 9iduciarului2 pentru ,a(a patri,onial 9iduciar.
02& %d,ini(tratorul e(te2 de a(e,enea2 obli-at ( re(tituie orice pro9it (au orice
alt avanta= patri,onial reali)at +n 9olo( per(onal prin utili)area2 9r per,i(iune2 a
datelor 3i a in9or,a*iilor ob*inute +n virtutea calit*ii (ale.
07& %d,ini(tratorul care a 9olo(it2 9r per,i(iune2 un bun e(te obli-at ( +l
inde,ni)e)e pe bene9iciar (au2 dup ca)2 pe 9iduciar2 +n contul ,a(ei patri,oniale
9iduciare cu ec>ivalentul 9olo(in*ei bunului.
%R. 8:8
5portarea c:eltielilor ad&inistrrii
01& C>eltuielile ad,ini(trrii2 inclu(iv cele oca)ionate de pre)entarea drii de
(ea, 3i de predarea bunurilor2 (unt +n (arcina bene9iciarului (au2 dup ca)2 a
9iduciarului2 pentru ,a(a patri,onial 9iduciar.
02& 4n ca)ul renun*rii2 denun*rii actului de de(e,nare (au al +nlocuirii
ad,ini(tratorului2 bene9iciarul ori 9iduciarul2 +n contul ,a(ei patri,oniale
9iduciare2 are +n (arcin2 pe l5n- c>eltuielile ,en*ionate la alin. 01&2 3i plata
re,unera*iei cuvenite ad,ini(tratorului +n raport cu durata activit*ii (ale.
%R. 8::
Data crgerii do"8nzilor
01& %d,ini(tratorul datorea) dob5n)i a(upra (oldului de la data acceptrii ori a
+ncuviin*rii =udiciare a drii de (ea, (au2 dup ca)2 de la data noti9icrii prin
(cri(oare reco,andat cu con9ir,are de pri,ire (au prin orice alt ,i=loc prev)ut
de le-e.
02& @ene9iciarul (au 9iduciarul2 pentru ,a(a patri,onial 9iduciar2 datorea)
dob5n)i pentru (u,ele cuvenite ad,ini(tratorului doar de la punerea +n +nt5r)iere
potrivit alin. 01&.
%R. 8:;
Dedcerea re&neraiei
01& %d,ini(tratorul poate deduce din (oldul ad,ini(trrii re,unera*ia care +i e(te
datorat de bene9iciar (au de 9iduciar2 +n contul ,a(ei patri,oniale 9iduciare2
pentru activitatea (a.
02& %d,ini(tratorul are drept de reten*ie a(upra bunului ad,ini(trat p5n la plata
inte-ral a datoriei 9a* de el.
%R. 8:7
5olidaritatea "ene,iciarilor
4n ca) de pluralitate de bene9iciari2 ace3tia (unt *inu*i (olidar la +ndeplinirea
obli-a*iilor 9a* de ad,ini(trator.
!L"L ?!
1roprietatea p"lic
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 8:8
De,iniia dreptli de proprietate p"lic
#roprietatea public e(te dreptul de proprietate ce apar*ine (tatului (au unei
unit*i ad,ini(trativ<teritoriale a(upra bunurilor care2 prin natura lor (au prin
declara*ia le-ii2 (unt de u) ori de intere( public2 cu condi*ia ( 9ie dob5ndite prin
unul dintre ,odurile prev)ute de le-e.
%R. 8:9
!"iectl proprietii p"lice4 Deli&itarea de do&enil privat
01& Con(tituie obiect e6clu(iv al propriet*ii publice bo-*iile de intere( public
ale (ub(olului2 (pa*iul aerian2 apele cu poten*ial ener-etic valori9icabil2 de intere(
na*ional2 pla=ele2 ,area teritorial2 re(ur(ele naturale ale )onei econo,ice 3i ale
platoului continental2 precu, 3i alte bunuri (tabilite prin le-e or-anic.
02& Celelalte bunuri care apar*in (tatului ori unit*ilor ad,ini(trativ<teritoriale
9ac parte2 dup ca)2 din do,eniul public (au din do,eniul privat al ace(tora2 +n(
nu,ai dac au 9o(t2 la r5ndul lor2 dob5ndite prin unul dintre ,odurile prev)ute de
le-e.
%R. 8;0
Do&enil p"lic naional2 3deean #i local
01& @unurile proprietate public 9ac parte din do,eniul public na*ional2 =ude*ean
(au2 dup ca)2 local.
02& 'eli,itarea dintre do,eniul public na*ional2 =ude*ean 3i local (e 9ace +n
condi*iile le-ii.
07& @unurile care 9or,ea) obiectul e6clu(iv al propriet*ii publice a (tatului (au
a unit*ilor ad,ini(trativ<teritoriale potrivit unei le-i or-anice nu pot 9i trecute din
do,eniul public al (tatului +n do,eniul public al unit*ii ad,ini(trativ<teritoriale
(au inver( dec5t ca ur,are a ,odi9icrii le-ii or-anice. 4n celelalte ca)uri2 trecerea
unui bun din do,eniul public al (tatului +n do,eniul public al unit*ii
ad,ini(trativ<teritoriale 3i inver( (e 9ace +n condi*iile le-ii.
%R. 8;1
$aracterele dreptli de proprietate p"lic
01& @unurile proprietate public (unt inalienabile2 i,pre(criptibile 3i
in(e(i)abile.
02& #roprietatea a(upra ace(tor bunuri nu (e (tin-e prin neu) 3i nu poate 9i
dob5ndit de ter*i prin u)ucapiune (au2 dup ca)2 prin po(e(ia de bun<credin*
a(upra bunurilor ,obile.
07& 4n condi*iile le-ii2 bunurile proprietate public pot 9i date +n ad,ini(trare (au
+n 9olo(in* 3i pot 9i conce(ionate ori +nc>iriate.
%R. 8;2
.i&itele e+ercitrii dreptli de proprietate p"lic
01& 'reptul de proprietate public e(te (u(ceptibil de orice li,ite re-le,entate de
le-e (au de pre)entul cod pentru dreptul de proprietate privat2 +n ,(ura +n care
ace(tea (unt co,patibile cu u)ul (au intere(ul public cruia +i (unt de(tinate
bunurile a9ectate.
02& !nco,patibilitatea (e con(tat prin acordul dintre titularul propriet*ii publice
3i per(oana intere(at (au2 +n ca) de diver-en*2 pe cale =udectorea(c.
07& 4n ace(te ca)uri2 per(oana intere(at are dreptul la o =u(t 3i pro,pt
de(p-ubire din partea titularului propriet*ii publice.
%R. 8;7
$azrile de do"8ndire a dreptli de proprietate p"lic
'reptul de proprietate public (e dob5nde3te:
a& prin ac>i)i*ie public2 e9ectuat +n condi*iile le-iiC
b& prin e6propriere pentru cau) de utilitate public2 +n condi*iile le-iiC
c& prin dona*ie (au le-at2 acceptat +n condi*iile le-ii2 dac bunul2 prin natura lui
(au prin voin*a di(puntorului2 devine de u) ori de intere( publicC
d& prin conven*ie cu titlu onero(2 dac bunul2 prin natura lui (au prin voin*a
dob5nditorului2 devine de u) ori de intere( publicC
e& prin tran(9erul unui bun din do,eniul privat al (tatului +n do,eniul public al
ace(tuia (au din do,eniul privat al unei unit*i ad,ini(trativ<teritoriale +n
do,eniul public al ace(teia2 +n condi*iile le-iiC
9& prin alte ,oduri (tabilite de le-e.
%R. 8;8
5tingerea dreptli de proprietate p"lic
'reptul de proprietate public (e (tin-e dac bunul a pierit ori a 9o(t trecut +n
do,eniul privat2 dac a +ncetat u)ul (au intere(ul public2 cu re(pectarea condi*iilor
prev)ute de le-e.
%R. 8;:
%prarea dreptli de proprietate p"lic
01& /bli-a*ia aprrii +n =u(ti*ie a propriet*ii publice revine titularului.
02& itularii drepturilor core(pun)toare propriet*ii publice (unt obli-a*i:
a& ( +l in9or,e)e pe proprietar cu privire la orice tulburare adu( dreptului de
proprietate publicC
b& ( +l introduc +n proce( pe titularul dreptului de proprietate public2 +n
condi*iile prev)ute de Codul de procedur civil.
07& 'i(po)i*iile art. :;7 (e aplic +n ,od core(pun)tor.
C%#!/L"L !!
Dreptrile reale corespnztoare proprietii p"lice
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 8;;
Dreptrile reale corespnztoare proprietii p"lice
'repturile reale core(pun)toare propriet*ii publice (unt dreptul de
ad,ini(trare2 dreptul de conce(iune 3i dreptul de 9olo(in* cu titlu -ratuit.
1ECB!"NE% a 2<a
Dreptl de ad&inistrare
%R. 8;7
$onstitirea dreptli de ad&inistrare
01& 'reptul de ad,ini(trare (e con(tituie prin >otr5re a Guvernului2 a
con(iliului =ude*ean (au2 dup ca)2 a con(iliului local.
02& %utorit*ile prev)ute la alin. 01& controlea) ,odul de e6ercitare a dreptului
de ad,ini(trare.
%R. 8;8
(+ercitarea dreptli de ad&inistrare
01& 'reptul de ad,ini(trare apar*ine re-iilor autono,e (au2 dup ca)2
autorit*ilor ad,ini(tra*iei publice centrale (au locale 3i altor in(titu*ii publice de
intere( na*ional2 =ude*ean ori local.
02& itularul dreptului de ad,ini(trare poate 9olo(i 3i di(pune de bunul dat +n
ad,ini(trare +n condi*iile (tabilite de le-e 3i2 dac e(te ca)ul2 de actul de
con(tituire.
%R. 8;9
5tingerea dreptli de ad&inistrare
'reptul de ad,ini(trare +ncetea) odat cu +ncetarea dreptului de proprietate
public (au prin actul de revocare e,i(2 +n condi*iile le-ii2 dac intere(ul public o
i,pune2 de or-anul care l<a con(tituit.
%R. 870
%prarea dreptli de ad&inistrare
01& %prarea +n =u(ti*ie a dreptului de ad,ini(trare revine titularului dreptului.
02& 'i(po)i*iile art. ;9; alin. 01& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
1ECB!"NE% a 7<a
Dreptl de concesine
%R. 871
$onintl dreptli de concesine
01& Conce(ionarul are dreptul 3i2 +n acela3i ti,p2 obli-a*ia de e6ploatare a
bunului2 +n (c>i,bul unei redeven*e 3i pentru o durat deter,inat2 cu re(pectarea
condi*iilor prev)ute de le-e 3i a contractului de conce(iune.
02& Calitatea de conce(ionar o poate avea orice per(oan 9i)ic (au per(oan
=uridic.
07& #rocedura de conce(ionare2 precu, 3i +nc>eierea2 e6ecutarea 3i +ncetarea
contractului de conce(iune (unt (upu(e condi*iilor prev)ute de le-e.
%R. 872
(+ercitarea dreptli de concesine
01& Conce(ionarul poate e9ectua orice acte ,ateriale (au =uridice nece(are pentru
a a(i-ura e6ploatarea bunului. Cu toate ace(tea2 (ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2
conce(ionarul nu poate +n(trina 3i nici -reva bunul dat +n conce(iune (au2 dup
ca)2 bunurile de(tinate ori re)ultate din reali)area conce(iunii 3i care trebuie2
potrivit le-ii (au actului con(titutiv2 ( 9ie predate concedentului la +ncetarea2 din
orice ,otive2 a conce(iunii.
02& Aructele2 precu, 3i2 +n li,itele prev)ute de le-e 3i +n actul de con(tituire2
productele bunului conce(ionat revin conce(ionarului.
07& 4n toate ca)urile2 e6ercitarea dreptului de conce(iune e(te (upu( controlului
din partea concedentului2 +n condi*iile le-ii 3i ale contractului de conce(iune.
%R. 877
%prarea dreptli de concesine
01& %prarea +n =u(ti*ie a dreptului de conce(iune revine conce(ionarului.
02& 'i(po)i*iile art. ;9; alin. 01& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
1ECB!"NE% a 8<a
Dreptl de ,olosin c titl gratit
%R. 878
$onintl #i li&itele dreptli de ,olosin c titl gratit
01& 'reptul de 9olo(in* a(upra bunurilor proprietate public (e acord2 cu titlu
-ratuit2 pe ter,en li,itat2 +n 9avoarea in(titu*iilor de utilitate public.
02& 4n lip(a unor di(po)i*ii contrare +n actul de con(tituire2 titularul nu
bene9icia) de 9ructele civile ale bunului.
07& 'i(po)i*iile privind con(tituirea 3i +ncetarea dreptului de ad,ini(trare (e
aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 87:
%prarea dreptli de ,olosin c titl gratit
01& %prarea +n =u(ti*ie a dreptului de 9olo(in* cu titlu -ratuit revine titularului
dreptului.
02& 'i(po)i*iile art. ;9; alin. 01& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
!L"L ?!!
$artea ,nciar
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 87;
5copl #i o"iectl crii ,nciare
01& Cartea 9unciar de(crie i,obilele 3i arat drepturile reale ce au ca obiect
ace(te bunuri.
02& 4n ca)urile prev)ute de le-e pot 9i +n(cri(e +n cartea 9unciar 3i alte drepturi2
9apte (au raporturi =uridice2 dac au le-tur cu i,obilele cuprin(e +n cartea
9unciar.
07& #rin i,obil2 +n (en(ul pre)entului titlu2 (e +n*ele-e una (au ,ai ,ulte parcele
de teren alturate2 indi9erent de cate-oria de 9olo(in*2 cu (au 9r con(truc*ii2
apar*in5nd aceluia3i proprietar2 (ituate pe teritoriul unei unit*i ad,ini(trativ<
teritoriale 3i care (unt identi9icate printr<un nu,r cada(tral unic.
%R. 877
Dreptrile ta"lare
'repturile reale i,obiliare +n(cri(e +n cartea 9unciar (unt drepturi tabulare. Ele
(e dob5nde(c2 (e ,odi9ic 3i (e (tin- nu,ai cu re(pectarea re-ulilor de carte
9unciar.
%R. 878
!"iectl dreptrilor ta"lare
01& /biectul drepturilor tabulare e(te i,obilul2 de9init la art. 87; alin. 07&2 care
dup +n(crierea +n cartea 9unciar nu ,ai poate ( 9ie ,odi9icat dec5t cu
re(pectarea re-ulilor de carte 9unciar.
02& %ceea3i carte 9unciar nu poate cuprinde dec5t un (in-ur i,obil.
07& $ai ,ul*i proprietari nu pot 9i +n(cri3i +n aceea3i carte 9unciar dec5t dac (e
a9l +n coproprietate pe cote<pr*i ori +n devl,3ie.
%R. 879
Modi,icarea i&o"illi )nscris )n cartea ,nciar
01& !,obilul +n(cri( +n cartea 9unciar (e poate ,odi9ica prin alipiri2 dac ,ai
,ulte i,obile alturate (e une(c +ntr<un (in-ur i,obil (au dac (e adau- o parte
dintr<un i,obil la un alt i,obil ori2 dup ca)2 (e ,re3te +ntinderea ace(tuia.
02& 'e a(e,enea2 i,obilul +n(cri( +n cartea 9unciar (e ,odi9ic 3i prin de)lipiri2
dac (e de(parte o parte din i,obil (au (e ,ic3orea) +ntinderea ace(tuia.
07& %lipirea (au de)lipirea unui i,obil -revat cu (arcini nu (e poate 9ace dec5t cu
con(i,*,5ntul titularilor acelor (arcini. Re9u)ul titularilor (arcinilor nu trebuie (
9ie abu)iv2 el put5nd 9i cen)urat de ctre in(tan*a =udectorea(c.
08& 'ac +n( creditorii ipotecari con(i,t la alipirea (au2 dup ca)2 at5t la
de)lipirea2 c5t 3i la alipirea i,obilului -revat la un alt i,obil2 +n lip( de conven*ie
contrar2 ipotecile vor lua ran- dup cele ce -revea) i,obilul la care (<a 9cut
alipirea.
0:& /pera*iunile de ,odi9icare a i,obilului +n(cri( +n cartea 9unciar2 prin alipiri
(au de)lipiri2 au caracter ,aterial 3i nu i,plic niciun tran(9er de proprietate.
%R. 880
7nscrierile )n caz de alipire sa dezlipire
01& 4n ca) de alipire (au de)lipire2 i,obilele re)ultate (e vor tran(crie +n cr*i
9unciare noi2 cu ,en*ionarea noului nu,r cada(tral pentru 9iecare i,obil2 iar
cartea 9unciar (au2 dup ca)2 vec>ile cr*i 9unciare (e vor +nc>ide2 9r a (e ,ai
putea rede(c>ide pentru alte +n(crieri.
02& 'ac +ntre-ul i,obil +n(cri( +n cartea 9unciar a 9o(t tran(cri(2 acea(ta (e va
+nc>ide 3i nu va ,ai putea 9i rede(c>i( pentru noi +n(crieri.
%R. 881
9elrile )nscrierilor
01& 4n(crierile (unt de 7 9eluri: intabularea2 +n(crierea provi)orie 3i notarea.
02& !ntabularea 3i +n(crierea provi)orie au ca obiect drepturile tabulare2 iar
notarea (e re9er la +n(crierea altor drepturi2 acte2 9apte (au raporturi =uridice +n
le-tur cu i,obilele cuprin(e +n cartea 9unciar.
07& 4n(crierea provi)orie 3i notarea (e 9ac nu,ai +n ca)urile anu,e prev)ute de
le-e.
%R. 882
7nscrierea dreptrilor reale a,ectate de &odaliti
01& 'repturile reale (ub condi*ie (u(pen(iv (au re)olutorie nu (e intabulea).
Ele (e pot +n( +n(crie provi)oriu.
02& er,enul e6tinctiv (au (arcina liberalit*ii (e va putea arta at5t +n cuprin(ul
intabulrii2 c5t 3i al +n(crierii provi)orii.
%R. 887
$ercetarea crii ,nciare
01& /rice per(oan2 9r a 9i *inut ( =u(ti9ice vreun intere(2 poate cerceta orice
carte 9unciar2 precu, 3i celelalte docu,ente cu care acea(ta (e +ntre-e3te2 potrivit
le-ii. $apa cu +n(cri(urile care au (tat la ba)a e9ecturii +n(crierilor +n cartea
9unciar poate 9i con(ultat de orice per(oan intere(at2 cu re(pectarea
di(po)i*iilor le-ale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter per(onal 3i libera
circula*ie a ace(tor date.
02& La cerere2 (e vor elibera e6tra(e (au copii certi9icate2 con9or,e cu
e6e,plarul ori-inal a9lat +n ar>iv.
07& Ni,eni nu va putea invoca 9aptul c nu a avut cuno3tin* de e6i(ten*a
vreunei +n(crieri e9ectuate +n cartea 9unciar (au2 dup ca)2 a unei cereri de
+n(criere +nre-i(trate la biroul de cada(tru 3i publicitate i,obiliar.
%R. 888
1rocedra de )nscriere
#rocedura de +n(criere +n cartea 9unciar (e va (tabili prin le-e (pecial.
C%#!/L"L !!
7nscrierea dreptrilor ta"lare
%R. 88:
Do"8ndirea #i stingerea dreptrilor reale aspra i&o"ilelor
01& 1ub re)erva unor di(po)i*ii le-ale contrare2 drepturile reale a(upra i,obilelor
cuprin(e +n cartea 9unciar (e dob5nde(c2 at5t +ntre pr*i2 c5t 3i 9a* de ter*i2 nu,ai
prin +n(crierea lor +n cartea 9unciar2 pe ba)a actului (au 9aptului care a =u(ti9icat
+n(crierea.
02& 'repturile reale (e vor pierde (au (tin-e nu,ai prin radierea lor din cartea
9unciar2 cu con(i,*,5ntul titularului2 dat prin +n(cri( autentic notarial. %ce(t
con(i,*,5nt nu e(te nece(ar dac dreptul (e (tin-e prin +,plinirea ter,enului
artat +n +n(criere ori prin dece(ul (au2 dup ca)2 prin +ncetarea e6i(ten*ei =uridice a
titularului2 dac ace(ta era o per(oan =uridic.
07& 'ac dreptul ce ur,ea) ( 9ie radiat e(te -revat +n 9olo(ul unei ter*e
per(oane2 radierea (e va 9ace cu p(trarea dreptului ace(tei per(oane2 cu e6cep*ia
ca)urilor anu,e prev)ute de le-e.
08& Dotr5rea =udectorea(c de9initiv (au2 +n ca)urile prev)ute de le-e2 actul
autorit*ii ad,ini(trative va +nlocui acordul de voin* (au2 dup ca)2
con(i,*,5ntul titularului.
%R. 88;
Modi,icarea dreptrilor reale aspra i&o"ilelor
$odi9icarea unui drept real i,obiliar (e 9ace potrivit re-ulilor (tabilite pentru
dob5ndirea (au (tin-erea drepturilor reale2 dac prin le-e nu (e di(pune alt9el.
%R. 887
Do"8ndirea nor dreptri reale ,r )nscriere
01& 'repturile reale (e dob5nde(c 9r +n(criere +n cartea 9unciar c5nd provin
din ,o3tenire2 acce(iune natural2 v5n)are (ilit2 e6propriere pentru cau) de
utilitate public2 precu, 3i +n alte ca)uri e6pre( prev)ute de le-e.
02& Cu toate ace(tea2 +n ca)ul v5n)rii (ilite2 dac ur,rirea i,obilului nu a 9o(t
+n prealabil notat +n cartea 9unciar2 drepturile reale a(t9el dob5ndite nu vor putea
9i opu(e ter*ilor dob5nditori de bun<credin*.
07& 4n ca)urile prev)ute la alin. 01&2 titularul drepturilor a(t9el dob5ndite nu va
putea +n( di(pune de ele prin cartea 9unciar dec5t dup ce (<a 9cut +n(crierea.
%R. 888
$ondiii de )nscriere
4n(crierea +n cartea 9unciar (e e9ectuea) +n ba)a +n(cri(ului autentic notarial2 a
>otr5rii =udectore3ti r,a(e de9initiv2 a certi9icatului de ,o3tenitor (au +n ba)a
unui alt act e,i( de autorit*ile ad,ini(trative2 +n ca)urile +n care le-ea prevede
acea(ta.
%R. 889
-ennarea la dreptl de proprietate
01& #roprietarul poate renun*a la dreptul (u printr<o declara*ie autentic
notarial +nre-i(trat la biroul de cada(tru 3i publicitate i,obiliar pentru a (e
+n(crie radierea dreptului.
02& 4n ace(t ca)2 co,una2 ora3ul (au ,unicipiul2 dup ca)2 poate cere +n(crierea
dreptului de proprietate +n 9olo(ul (u2 +n ba)a >otr5rii con(iliului local2 cu
re(pectarea di(po)i*iilor le-ale privind tran(9erul drepturilor reale i,obiliare2 dac
o alt per(oan nu a (olicitat +n(crierea +n te,eiul u)ucapiunii.
07& 4n (itua*ia bunurilor -revate de (arcini reale2 unitatea ad,ini(trativ<teritorial
care a preluat bunul e(te *inut +n li,ita valorii bunului.
%R. 890
Data prodcerii e,ectelor )nscrierilor
01& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 +n(crierile +n cartea 9unciar +3i vor
produce e9ectele de la data +nre-i(trrii cererilor2 *in5ndu<(e +n( cont de data2 ora
3i ,inutul +nre-i(trrii ace(tora +n toate ca)urile +n care cererea a 9o(t depu(
per(onal2 prin ,andatar ori notar public (au2 dup ca)2 co,unicat prin tele9a62
po3t electronic ori prin alte ,i=loace ce a(i-ur tran(,iterea te6tului 3i
con9ir,area pri,irii cererii de +n(criere cu toate docu,entele =u(ti9icative.
02& 4n ca)ul drepturilor de ipotec2 ordinea +nre-i(trrii cererilor va deter,ina 3i
ran-ul ace(tora.
07& 'ac ,ai ,ulte cereri (<au pri,it +n aceea3i )i prin po3t (au curier2
drepturile de ipotec vor avea acela3i ran-2 iar celelalte drepturi vor dob5ndi nu,ai
provi)oriu ran- e-al2 ur,5nd ca in(tan*a ( (e pronun*e2 la cererea oricrei
per(oane intere(ate2 a(upra ran-ului 3i2 dac va 9i ca)ul2 a(upra radierii +n(crierii
nevalabile.
08& 4n ca)ul +n care dou (au ,ai ,ulte drepturi au pri,it provi)oriu ran- e-al2
potrivit di(po)i*iilor alin. 07&2 va 9i pre9erat2 indi9erent de data cert a titlurilor
a9late +n concur(2 cel care a 9o(t pu( +n po(e(ia bunului (au2 dup ca)2 cel 9a* de
care debitorul 3i<a e6ecutat cel dint5i obli-a*iile ce +i incu,b2 cu e6cep*ia
drepturilor de ipotec care vor avea acela3i ran-. 4n (itua*ia +n care niciunul din
dob5nditori n<a 9o(t pu( +n po(e(ia bunului (au2 dup ca)2 debitorul nu 3i<a e6ecutat
obli-a*iile 9a* de niciunul dintre ei2 va 9i pre9erat cel care a (e(i)at cel dint5i
in(tan*a de =udecat +n te,eiul di(po)i*iilor pre)entului articol.
0:& 'i(po)i*iile alin. 07& 3i 08& (e aplic 3i atunci c5nd2 +n aceea3i )i2 o cerere de
+n(criere a 9o(t depu( ori co,unicat +n condi*iile alin. 01&2 iar alta pri,it prin
po3t (au curier.
%R. 891
$on,lictl dintre terii do"8nditori de la n ator co&n
4n ca)ul +n care dou (au ,ai ,ulte per(oane au 9o(t +ndrept*ite (
dob5ndea(c2 prin acte +nc>eiate cu acela3i autor2 drepturi a(upra aceluia3i i,obil
care (e e6clud reciproc2 cel care 3i<a +n(cri( pri,ul dreptul va 9i (ocotit titularul
dreptului tabular2 indi9erent de data titlului +n te,eiul cruia (<a (v5r3it +n(crierea
+n cartea 9unciar.
%R. 892
5itaia terli do"8nditor de rea/credin
01& Cel care a 9o(t +ndrept*it2 printr<un act =uridic valabil +nc>eiat2 ( +n(crie un
drept real +n 9olo(ul (u poate cere radierea din cartea 9unciar a unui drept
concurent (au2 dup ca)2 acordarea de ran- pre9eren*ial 9a* de +n(crierea e9ectuat
de alt per(oan2 +n( nu,ai dac (unt +ntrunite ur,toarele 7 condi*ii:
a& actul =uridic +n te,eiul cruia (e (olicit radierea (au acordarea ran-ului
pre9eren*ial ( 9ie anterior aceluia +n ba)a cruia ter*ul 3i<a +n(cri( dreptulC
b& dreptul recla,antului 3i cel al ter*ului dob5nditor ( provin de la un autor
co,unC
c& +n(crierea dreptului +n 9olo(ul recla,antului ( 9i 9o(t +,piedicat de ter*ul
dob5nditor prin violen* (au viclenie2 dup ca).
02& Radierea (au acordarea ran-ului pre9eren*ial poate 9i cerut 3i dac violen*a
ori viclenia a provenit de la o alt per(oan dec5t ter*ul dob5nditor2 dar nu,ai dac
ace(ta din ur, a cuno(cut (au2 dup ca)2 trebuia ( cunoa(c acea(t +,pre=urare
la data +nc>eierii contractului +n ba)a cruia a dob5ndit dreptul intabulat +n 9olo(ul
(u.
07& 'reptul la ac*iune (e pre(crie +n ter,en de 7 ani de la data +n(crierii de ctre
ter* a dreptului +n 9olo(ul (u.
%R. 897
1ersoanele )&potriva crora se poate ,ace )nscrierea dreptrilor ta"lare
4n(crierea unui drept real (e poate e9ectua nu,ai:
a& +,potriva aceluia care2 la data +nre-i(trrii cererii2 e(te +n(cri( ca titular al
dreptului a(upra cruia +n(crierea ur,ea) ( 9ie 9cutC
b& +,potriva aceluia care2 +nainte de a 9i 9o(t +n(cri(2 3i<a -revat dreptul2 dac
a,5ndou +n(crierile (e cer deodat.
%R. 898
7nscrierea dreptrilor reale )n cazl actelor 3ridice sccesive
4n ca)ul +n care un drept (upu( +n(crierii +n cartea 9unciar a 9cut obiectul unor
ce(iuni (ucce(ive 9r ca +n(crierile ( 9i 9o(t e9ectuate2 cel din ur, +ndrept*it nu
va putea cere +n(crierea dreptului +n 9olo(ul (u dec5t dac (olicit2 odat cu
+n(crierea ace(tuia2 3i +n(crierea dob5ndirilor (ucce(ive anterioare pe care le va
dovedi cu +n(cri(uri ori-inale (au copii le-ali)ate2 dup ca).
%R. 89:
7nscrierile )nte&eiate pe o"ligaiile de,nctli
4n(crierile +nte,eiate pe obli-a*iile de9unctului (e vor putea (v5r3i 3i dup ce
dreptul a 9o(t +n(cri( pe nu,ele ,o3tenitorului2 +n( nu,ai +n ,(ura +n care
,o3tenitorul e(te *inut de ace(te obli-a*ii.
%R. 89;
%cinea )n prestaie ta"lar
01& 4n ca)urile +n care cel obli-at ( tran(,it2 ( con(tituie ori ( ,odi9ice +n
9olo(ul altuia un drept real a(upra unui i,obil nu +3i e6ecut obli-a*iile nece(are
pentru +n(crierea +n cartea 9unciar2 (e va putea cere in(tan*ei =udectore3ti (
di(pun +n(criereaC dreptul la ac*iune e(te pre(criptibil +n condi*iile le-ii.
02& 'ac ac*iunea +n pre(ta*ie tabular a 9o(t notat +n cartea 9unciar2 >otr5rea
=udectorea(c (e va +n(crie2 din o9iciu2 3i +,potriva acelora care au dob5ndit vreun
drept tabular dup notare.
%R. 897
(,ectele acinii )n prestaie ta"lar ,a de terl do"8nditor de rea/
credin
01& %c*iunea +n pre(ta*ie tabular (e va putea +ndrepta 3i +,potriva ter*ului
dob5nditor +n(cri( anterior +n cartea 9unciar2 dac actul =uridic invocat de
recla,ant e(te anterior celui +n te,eiul cruia a 9o(t +n(cri( dreptul ter*ului
dob5nditor2 iar ace(ta a 9o(t de rea<credin* la data +nc>eierii actului.
02& 'reptul la ac*iune +,potriva ter*ului (e pre(crie +n ter,en de 7 ani de la data
+n(crierii de ctre ace(ta a dreptului +n 9olo(ul (u2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
dreptul la ac*iune al recla,antului contra antece(orului tabular (<a pre(cri( ,ai
+nainte.
%R. 898
7nscrierea provizorie
4n a9ara altor ca)uri prev)ute de le-e2 +n(crierea provi)orie +n cartea 9unciar (e
va putea cere:
1. dac dreptul real dob5ndit e(te a9ectat de o condi*ie (u(pen(iv ori re)olutorie
(au dac prive3te ori -revea) o con(truc*ie viitoareC +n ca)ul +n(crierii provi)orii
av5nd ca obiect o con(truc*ie viitoare2 =u(ti9icarea ace(teia (e 9ace +n condi*iile
le-iiC
2. dac2 +n te,eiul unei >otr5ri care nu e(te +nc de9initiv2 partea c)ut +n
preten*ii a 9o(t obli-at la (tr,utarea2 con(tituirea (au (tin-erea unui drept tabular
ori cel care ad,ini(trea) bunurile unei alte per(oane a 9o(t obli-at ( dea o
-aran*ie ipotecarC
7. dac debitorul a con(e,nat (u,ele pentru care a 9o(t +n(cri( ipotecaC
8. dac (e dob5nde3te un drept tabular +n(cri( provi)oriuC
:. dac a,bele pr*i con(i,t doar pentru e9ectuarea unei +n(crieri provi)orii.
%R. 899
(,ectele )nscrierii provizorii
01& 4n(crierea provi)orie are ca e9ect dob5ndirea2 ,odi9icarea (au (tin-erea unui
drept tabular de la data +nre-i(trrii cererii2 (ub condi*ia 3i +n ,(ura =u(ti9icrii ei.
02& Iu(ti9icarea unei +n(crieri provi)orii (e 9ace cu con(i,*,5ntul celui
+,potriva cruia (<a e9ectuat +n(crierea provi)orie2 dat +n 9or, autentic2 (au +n
te,eiul unei >otr5ri =udectore3ti de9initive. 4n ace(t din ur, ca)2 di(po)i*iile art.
89; 3i 897 (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 3i ac*iunii +n =u(ti9icare tabular.
07& Iu(ti9icarea radierii dreptului de ipotec (e 9ace +n te,eiul >otr5rii
=udectore3ti de validare r,a(e de9initiv2 al con(i,*,5ntului creditorului dat +n
9or, autentic2 al proce(ului<verbal +ntoc,it de e6ecutorul =udectore(c prin care
(e con(tat acceptarea pl*ii (au2 dup ca)2 al +nc>eierii +ntoc,ite de ace(ta prin
care (e con(tat e9ectuarea pl*ii2 r,a( de9initiv.
08& Iu(ti9icarea unei +n(crieri provi)orii +3i +ntinde e9ectul a(upra tuturor
+n(crierilor care (<au 9cut condi*ionat de =u(ti9icarea eiC ne=u(ti9icarea unei
+n(crieri provi)orii atra-e2 la cererea celui intere(at2 radierea ei 3i a tuturor
+n(crierilor care (<au 9cut condi*ionat de =u(ti9icarea ei.
%R. 900
1rez&ia e+istenei sa ine+istenei ni drept ta"lar
01& 'ac +n cartea 9unciar (<a +n(cri( un drept real +n 9olo(ul unei per(oane2 (e
pre)u, c dreptul e6i(t +n 9olo(ul ei.
02& 'ac un drept real (<a radiat din cartea 9unciar2 (e pre)u, c acel drept nu
e6i(t.
07& 'ovada contrar (e poate 9ace nu,ai +n ca)urile prev)ute la art. 8872
precu, 3i pe calea ac*iunii +n recti9icare.
%R. 901
Do"8ndirea c "n/credin a ni drept ta"lar
01& 1ub re)erva unor di(po)i*ii le-ale contrare2 oricine a dob5ndit cu bun<
credin* vreun drept real +n(cri( +n cartea 9unciar2 +n te,eiul unui act =uridic cu
titlu onero(2 va 9i (ocotit titularul dreptului +n(cri( +n 9olo(ul (u2 c>iar dac2 la
cererea adevratului titular2 dreptul autorului (u e(te radiat din cartea 9unciar.
02& er*ul dob5nditor e(te con(iderat de bun<credin* nu,ai dac2 la data
+nre-i(trrii cererii de +n(criere a dreptului +n 9olo(ul (u2 (unt +ndeplinite
ur,toarele condi*ii:
a& nu a 9o(t +nre-i(trat nicio ac*iune prin care (e conte(t cuprin(ul cr*ii
9unciareC
b& din cuprin(ul cr*ii 9unciare nu re)ult nicio cau) care ( =u(ti9ice recti9icarea
ace(teia +n 9avoarea altei per(oaneC 3i
c& nu a cuno(cut2 pe alt cale2 ine6actitatea cuprin(ului cr*ii 9unciare.
07& 'i(po)i*iile pre)entului articol (unt aplicabile 3i ter*ului care a dob5ndit cu
bun<credin* un drept de ipotec +n te,eiul unui act =uridic +nc>eiat cu titularul de
carte 9unciar ori cu (ucce(orul (u +n drepturi2 dup ca).
08& 'i(po)i*iile pre)entului articol nu pot 9i +n( opu(e de o parte contractant
celeilalte 3i nici de (ucce(orii lor univer(ali (au cu titlu univer(al2 dup ca).
C%#!/L"L !!!
6otarea nor dreptri2 ,apte #i raportri 3ridice
%R. 902
%ctele sa ,aptele spse notrii
01& 'repturile2 9aptele (au alte raporturi =uridice prev)ute la art. 87; alin. 02&
devin opo)abile ter*elor per(oane e6clu(iv prin notare2 dac nu (e dovede3te c au
9o(t cuno(cute pe alt cale2 +n a9ara ca)ului +n care din le-e re)ult c (i,pla
cunoa3tere a ace(tora nu e(te (u9icient pentru a (uplini lip(a de publicitate. 4n ca)
de con9lict de drepturi care provin de la un autor co,un2 di(po)i*iile art. 890 < 8922
89; 3i 897 (e aplic +n ,od core(pun)tor.
02& 4n a9ara altor ca)uri prev)ute de le-e2 (unt (upu(e notrii +n cartea 9unciar:
1. punerea (ub interdic*ie =udectorea(c 3i ridicarea ace(tei ,(uriC
2. cererea de declarare a ,or*ii unei per(oane 9i)ice2 >otr5rea =udectorea(c de
declarare a ,or*ii 3i cererea de anulare (au de recti9icare a >otr5rii =udectore3ti
de declarare a ,or*iiC
7. calitatea de bun co,un a unui i,obilC
8. conven*ia ,atri,onial2 precu, 3i ,odi9icarea (au2 dup ca)2 +nlocuirea eiC
:. de(tina*ia unui i,obil de locuin* a 9a,ilieiC
;. loca*iunea 3i ce(iunea de venituriC
7. aportul de 9olo(in* la capitalul (ocial al unei (ociet*iC
8. interdic*ia conven*ional de +n(trinare (au de -revare a unui drept +n(cri(C
9. v5n)area 9cut cu re)erva dreptului de proprietateC
10. dreptul de a revoca (au denun*a unilateral contractulC
11. pactul co,i(oriu 3i declara*ia de re)olu*iune (au de re)iliere unilateral a
contractuluiC
12. antecontractul 3i pactul de op*iuneC
17. dreptul de pree,p*iune n(cut din conven*iiC
18. inten*ia de a +n(trina (au de a ipotecaC
1:. (c>i,barea ran-ului ipotecii2 poprirea2 -a=ul (au con(tituirea altei -aran*ii
reale a(upra crean*ei ipotecareC
1;. de(c>iderea procedurii in(olven*ei2 ridicarea dreptului de ad,ini(trare al
debitorului (upu( ace(tei ,(uri2 precu, 3i +nc>iderea ace(tei proceduriC
17. (ec>e(trul2 ur,rirea i,obilului2 a 9ructelor ori veniturilor (aleC
18. ac*iunea +n pre(ta*ie tabular2 ac*iunea +n =u(ti9icare 3i ac*iunea +n recti9icareC
19. ac*iunile pentru aprarea drepturilor reale +n(cri(e +n cartea 9unciar2
ac*iunea +n parta=2 ac*iunile +n de(9iin*area actului =uridic pentru nulitate2
re)olu*iune ori alte cau)e de ine9icacitate2 ac*iunea revocatorie2 precu, 3i orice alte
ac*iuni privitoare la alte drepturi2 9apte2 alte raporturi =uridice +n le-tur cu
i,obilele +n(cri(eC
20. punerea +n ,i3care a ac*iunii penale pentru o +n(criere +n cartea 9unciar
(v5r3it printr<o 9apt prev)ut de le-ea penal.
07& 4n (en(ul pre)entului articol2 prin ter*i (e +n*ele-e orice per(oan care a
dob5ndit un drept real (au un alt drept +n le-tur cu i,obilul +n(cri( +n cartea
9unciar.
%R. 907
%ctele sa ,aptele care pot ,i notate )n cartea ,nciar
1e vor putea nota +n cartea 9unciar2 9r +n( ca opo)abilitatea 9a* de ter*i (
depind de acea(t +n(criere:
1. incapacitatea (au re(tr5n-erea2 prin e9ectul le-ii2 a capacit*ii de e6erci*iu ori
de 9olo(in*C
2. declara*ia de utilitate public +n vederea e6proprierii unui i,obilC
7. orice alte 9apte (au raporturi =uridice care au le-tur cu i,obilul 3i care (unt
prev)ute +n ace(t (cop de le-e.
%R. 908
6otarea inteniei de a )nstrina sa de a ipoteca
01& #roprietarul unui i,obil poate cere ca inten*ia (a de a +n(trina (au de a
ipoteca +n 9olo(ul unei anu,ite per(oane ( 9ie notat2 art5nd +n ace(t din ur, ca)
3i (u,a ce core(punde obli-a*iei -arantate.
02& 'ac +n(trinarea (au ipotecarea (e reali)ea) +n ter,en de 7 luni de la
notarea inten*iei de a +n(trina (au de a ipoteca2 dreptul +n(cri( va avea ran-ul
notrii.
%R. 90:
1ierderea e,ectli notrii
01& Notarea inten*iei de a +n(trina (au de a ipoteca +3i pierde e9ectul prin
trecerea unui ter,en de 7 luni de la data +nre-i(trrii cererii.
02& %nul2 luna 3i )iua +n care notarea +3i pierde e9ectul vor 9i ,en*ionate at5t +n
notare2 c5t 3i +n +nc>eierea ce a di(pu(<o.
%R. 90;
6otarea antecontractelor #i a pactelor de opine
01& #ro,i(iunea de a +nc>eia un contract av5nd ca obiect dreptul de proprietate
a(upra i,obilului (au un alt drept +n le-tur cu ace(ta (e poate nota +n cartea
9unciar2 dac pro,itentul e(te +n(cri( +n cartea 9unciar ca titularul dreptului care
9ace obiectul pro,i(iunii2 iar antecontractul2 (ub (anc*iunea re(pin-erii cererii de
notare2 prevede ter,enul +n care ur,ea) a 9i +nc>eiat contractul. Notarea (e poate
e9ectua oric5nd +n ter,enul (tipulat +n antecontract pentru e6ecutarea (a2 dar nu
,ai t5r)iu de ; luni de la e6pirarea lui.
02& #ro,i(iunea (e va putea radia2 dac cel +ndrept*it nu a cerut in(tan*ei
pronun*area unei >otr5ri care ( *in loc de contract2 +n ter,en de ; luni de la
trecerea ter,enului 9i6at pentru +nc>eierea lui (au dac2 +ntre ti,p2 i,obilul a 9o(t
de9initiv ad=udecat +n cadrul v5n)rii (ilite de ctre un ter* care nu e(te *inut (
r(pund de obli-a*iile pro,itentului.
07& Radierea (e va di(pune din o9iciu2 dac2 p5n la e6pirarea ter,enului de ;
luni prev)ut la alin. 02&2 n<a 9o(t cerut +n(crierea dreptului care a 9cut obiectul
pro,i(iunii2 cu e6cep*ia ca)ului c5nd cel +ndrept*it a cerut notarea +n cartea
9unciar a ac*iunii prev)ute la alin. 02&. 'e a(e,enea2 pro,i(iunea (e va radia din
o9iciu +n toate ca)urile c5nd2 p5n la +nc>eierea contractului a,intit ,ai (u( ori
p5n la (olu*ionarea de9initiv a ac*iunii prev)ute la alin. 02&2 i,obilul a 9o(t
de9initiv ad=udecat +n cadrul v5n)rii (ilite de ctre un ter* care nu e(te *inut (
r(pund de obli-a*iile pro,itentului.
08& 'i(po)i*iile pre)entului articol (e aplic prin a(e,nare 3i pactelor de
op*iune notate +n cartea 9unciar. 4n ace(te ca)uri2 dac2 p5n la e6pirarea
ter,enului (tipulat +n contract pentru e6ercitarea op*iunii2 bene9iciarul pactului nu
(olicit2 +n ba)a declara*iei de op*iune 3i a dove)ii co,unicrii (ale ctre cealalt
parte2 intabularea dreptului ce ur,ea) a 9i dob5ndit2 (e va di(pune din o9iciu
radierea pactului +n(cri( +n 9olo(ul (u.
C%#!/L"L !?
-ecti,icarea )nscrierilor de carte ,nciar
%R. 907
6oine
01& C5nd o +n(criere 9cut +n cartea 9unciar nu core(punde cu (itua*ia =uridic
real2 (e poate cere recti9icarea ace(teia.
02& #rin recti9icare (e +n*ele-e radierea2 +ndreptarea (au corectarea oricrei
+n(crieri ine6acte e9ectuate +n cartea 9unciar.
07& 1itua*ia =uridic real trebuie ( re)ulte dintr<o recunoa3tere 9cut de
titularul +n(crierii a crei recti9icare (e (olicit2 prin declara*ie dat +n 9or,
autentic notarial2 ori dintr<o >otr5re =udectorea(c de9initiv pronun*at
+,potriva ace(tuia2 prin care (<a ad,i( ac*iunea de 9ond. %c*iunea de 9ond poate 9i2
dup ca)2 o ac*iune +n anulare2 re)olu*iune2 reduc*iune (au orice alt ac*iune
+nte,eiat pe o cau) de ine9icacitate a actului =uridic.
%R. 908
-ecti,icarea inta"lrii sa )nscrierii provizorii
01& /rice per(oan intere(at poate cere recti9icarea unei intabulri (au +n(crieri
provi)orii2 dac:
1. +n(crierea (au +nc>eierea nu e(te valabil ori actul +n te,eiul cruia a 9o(t
e9ectuat +n(crierea a 9o(t de(9iin*at2 +n condi*iile le-ii2 pentru cau)e ori ,otive
anterioare (au conco,itente +nc>eierii ori2 dup ca)2 e,iterii luiC
2. dreptul +n(cri( a 9o(t -re3it cali9icatC
7. nu ,ai (unt +ntrunite condi*iile de e6i(ten* a dreptului +n(cri( (au au +ncetat
e9ectele actului =uridic +n te,eiul cruia (<a 9cut +n(criereaC
8. +n(crierea +n cartea 9unciar nu ,ai e(te2 din orice alte ,otive2 +n concordan*
cu (itua*ia =uridic real a i,obilului.
02& Recti9icarea +n(crierilor +n cartea 9unciar (e poate 9ace 9ie pe cale a,iabil2
prin declara*ia autentic notarial a titularului dreptului ce ur,ea) a 9i radiat (au
,odi9icat2 9ie2 +n ca) de liti-iu2 prin >otr5re =udectorea(c de9initiv.
07& C5nd dreptul +n(cri( +n cartea 9unciar ur,ea) a 9i recti9icat2 titularul lui
e(te obli-at ( predea celui +ndrept*it2 odat cu con(i,*,5ntul dat +n 9or,
autentic notarial pentru e9ectuarea recti9icrii2 3i +n(cri(urile nece(are2 iar +n ca)
contrar2 per(oana intere(at va putea (olicita in(tan*ei ( di(pun +n(crierea +n
cartea 9unciar. 4n ace(t din ur, ca)2 >otr5rea in(tan*ei de =udecat va (uplini
con(i,*,5ntul la +n(criere al pr*ii care are obli-a*ia de a preda +n(cri(urile
nece(are recti9icrii.
08& %c*iunea +n recti9icare poate 9i introdu( conco,itent (au (eparat2 dup ce a
9o(t ad,i( ac*iunea de 9ond2 c5nd e(te ca)ul. Ea poate 9i 9or,ulat at5t +,potriva
dob5nditorului ne,i=locit2 c5t 3i +,potriva ter*ilor dob5nditori2 cu titlu onero( (au
cu titlu -ratuit2 +n condi*iile prev)ute la art. 9092 cu e6cep*ia ac*iunii +nte,eiate pe
di(po)i*iile alin. 01& pct. 7 3i 82 care nu poate 9i pornit +,potriva ter*ilor care 3i<au
+n(cri( vreun drept real2 dob5ndit cu bun<credin* 3i printr<un act =uridic cu titlu
onero( (au2 dup ca)2 +n te,eiul unui contract de ipotec2 +nte,eindu<(e pe
cuprin(ul cr*ii 9unciare.
%R. 909
*er&enele de e+ercitare a acinii )n recti,icare
01& 1ub re)erva pre(crip*iei dreptului la ac*iunea +n 9ond2 ac*iunea +n recti9icare
e(te i,pre(criptibil 9a* de dob5nditorul ne,i=locit2 precu, 3i 9a* de ter*ul care a
dob5ndit cu rea<credin* dreptul +n(cri( +n 9olo(ul (u. 'ac ac*iunea de 9ond
introdu( pe cale (eparat a 9o(t ad,i(2 ac*iunea +n recti9icare e(te2 de a(e,enea2
i,pre(criptibil at5t +,potriva celor care au 9o(t c>e,a*i +n =udecat2 c5t 3i
+,potriva ter*ilor care au dob5ndit un drept real dup ce ac*iunea de 9ond a 9o(t
notat +n cartea 9unciar.
02& Aa* de ter*ele per(oane care au dob5ndit cu bun<credin* un drept real prin
dona*ie (au le-at cu titlu particular2 ac*iunea +n recti9icare2 (ub re)erva pre(crip*iei
dreptului la ac*iunea de 9ond2 nu (e va putea introduce dec5t +n ter,en de : ani2
(ocoti*i de la +nre-i(trarea cererii lor de +n(criere.
07& 'e a(e,enea2 (ub re)erva pre(crip*iei dreptului la ac*iunea +n 9ond2 ac*iunea
+n recti9icare2 +nte,eiat e6clu(iv pe di(po)i*iile art. 908 alin. 01& pct. 1 3i 22 (e va
putea +ndrepta 3i +,potriva ter*elor per(oane care 3i<au +n(cri( vreun drept real2
dob5ndit cu bun<credin* 3i printr<un act =uridic cu titlu onero( (au2 dup ca)2 +n
te,eiul unui contract de ipotec2 +nte,eindu<(e pe cuprin(ul cr*ii 9unciare. 4n
ace(te ca)uri2 ter,enul va 9i de 7 ani2 (ocoti*i de la data +nre-i(trrii cererii de
+n(criere 9or,ulate de ctre dob5nditorul ne,i=locit al dreptului a crui recti9icare
(e cere2 cu e6cep*ia ca)ului c5nd +nc>eierea2 prin care (<a ordonat +n(crierea care
9ace obiectul ac*iunii +n recti9icare2 a 9o(t co,unicat celui +ndrept*it2 ca) +n care
ter,enul va 9i de un an de la co,unicarea ace(teia.
08& er,enele prev)ute la alin. 02& 3i 07& (unt ter,ene de decdere.
%R. 910
(,ectele ad&iterii acinii )n recti,icare
01& Dotr5rea prin care (e ad,ite recti9icarea unei +n(crieri nu va aduce atin-ere
drepturilor +n(cri(e +n 9olo(ul celor care nu au 9o(t pr*i +n cau).
02& 'ac +n( ac*iunea +n recti9icare a 9o(t notat +n cartea 9unciar2 >otr5rea
=udectorea(c de ad,itere (e va +n(crie2 din o9iciu2 3i +,potriva acelora care au
dob5ndit vreun drept tabular dup notare2 care (e va radia odat cu dreptul
autorului lor.
%R. 911
-ecti,icarea notrii )n cartea ,nciar
01& 4n lip(a con(i,*,5ntul titularului*&2 orice per(oan intere(at va putea cere
recti9icarea unei notri +n ca)urile prev)ute la art. 9082 precu, 3i ori de c5te ori2
din alte cau)e2 notarea nu e(te (au a +ncetat ( 9ie e6act.
02& Recti9icarea (e va +ncuviin*a +n te,eiul unei >otr5ri =udectore3ti de9initiveC
dreptul la ac*iune e(te i,pre(criptibil.
07& 'i(po)i*iile art. 910 r,5n aplicabile.
<<<<<<<<<<<<
*& 1inta-,a H4n lip(a con(i,*,5ntul titularuluiH nu e(te corect din punct de
vedere -ra,atical2 +n( ea e(te reprodu( e6act +n 9or,a +n care a 9o(t publicat la
pa-ina 110 +n $onitorul /9icial al Ro,5niei2 #artea !2 nr. :0: din 1: iulie 2011.
%R. 912
-adierea dreptrilor condiionale
01& 'reptul a9ectat de o condi*ie (u(pen(iv (e va radia din o9iciu2 dac nu (e
dovede3te +ndeplinirea condi*iei care a9ectea) dreptul2 +n ter,en de : ani de la
+n(criere.
02& ot a(t9el (e va radia condi*ia re)olutorie2 dac nu (<a cerut2 +n te,eiul ei2
radierea dreptului +n(cri( (ub o a(e,enea ,odalitate2 ti,p de 10 ani de la +n(criere.
%R. 917
7ndreptarea erorilor &ateriale
Erorile ,ateriale (v5r3ite cu prile=ul +n(crierilor e9ectuate +n cartea 9unciar2
altele dec5t cele care con(tituie ca)uri de recti9icare2 (e pot +ndrepta la cerere (au
din o9iciu. 'i(po)i*iile art. 909 < 911 (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
%R. 918
Modi,icarea descrierii i&o"illi
#roprietarul i,obilului +n(cri( +n cartea 9unciar va putea cere oric5nd
,odi9icarea ,en*iunilor din cartea 9unciar privitoare la de(crierea2 de(tina*ia (au
(upra9a*a ace(tuia2 +n condi*iile le-ii.
%R. 91:
-spnderea pentr inerea de,ectoas a crii ,nciare
01& Cel pre=udiciat printr<o 9apt (v5r3it2 c>iar din culp2 +n p(trarea 3i
ad,ini(trarea cr*ii 9unciare va putea cere obli-area2 +n (olidar2 la plata de
de(p-ubiri a o9iciului teritorial de cada(tru 3i publicitate i,obiliar de la locul
(iturii i,obilului 3i a per(oanei r(pun)toare de pre=udiciul a(t9el cau)at2 dac
pre=udiciul nu a putut 9i +nlturat2 +n tot (au +n parte2 prin e6ercitarea ac*iunilor 3i
cilor de atac prev)ute de le-e.
02& 'reptul la ac*iune (e pre(crie +ntr<un ter,en de un an2 (ocotit din )iua +n care
cel vt,at a cuno(cut 9aptul p-ubitor2 +n( nu ,ai t5r)iu de 7 ani de la data c5nd
(<a (v5r3it 9apta prin care (<a cau)at pre=udiciul. #re(crip*ia e(te (u(pendat prin
e6ercitarea ac*iunilor 3i cilor de atac prev)ute de le-e pentru +nlturarea e9ectelor
9aptei p-ubitoare.
!L"L ?!!!
1osesia
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 91;
6oine
01& #o(e(ia e(te e6ercitarea +n 9apt a prero-ativelor dreptului de proprietate
a(upra unui bun de ctre per(oana care +l (tp5ne3te 3i care (e co,port ca un
proprietar.
02& 'i(po)i*iile pre)entului titlu (e aplic2 +n ,od core(pun)tor2 3i +n privin*a
po(e(orului care (e co,port ca un titular al altui drept real2 cu e6cep*ia drepturilor
reale de -aran*ie.
%R. 917
(+ercitarea posesiei
01& #o(e(orul poate e6ercita prero-ativele dreptului de proprietate a(upra
bunului 9ie +n ,od ne,i=locit2 prin putere proprie2 9ie prin inter,ediul unei alte
per(oane.
02& #er(oanele lip(ite de capacitate de e6erci*iu 3i per(oanele =uridice e6ercit
po(e(ia prin repre)entantul lor le-al.
%R. 918
$azrile care n constitie posesie
01& Nu con(tituie po(e(ie (tp5nirea unui bun de ctre un detentor precar2
precu,:
a& locatarul2 co,odatarul2 depo)itarul2 creditorul -a=i(tC
b& titularul dreptului de (uper9icie2 u)u9ruct2 u)2 abita*ie (au (ervitute2 9a* de
nuda proprietateC
c& 9iecare coproprietar2 +n propor*ie cu cotele<pr*i ce revin celorlal*i
coproprietariC
d& orice alt per(oan care2 de*in5nd te,porar un bun al altuia2 e(te obli-at ( +l
re(tituie (au care +l (tp5ne3te cu +n-duin*a ace(tuia.
02& 'etentorul precar poate invoca e9ectele recuno(cute po(e(iei nu,ai +n
ca)urile 3i li,itele prev)ute de le-e.
%R. 919
1rez&ia de posesie #i prez&ia de proprietate
01& #5n la proba contrar2 acela care (tp5ne3te bunul e(te pre)u,at po(e(or.
02& 'eten*ia precar2 odat dovedit2 e(te pre)u,at c (e ,en*ine p5n la proba
intervertirii (ale.
07& #5n la proba contrar2 po(e(orul e(te con(iderat proprietar2 cu e6cep*ia
i,obilelor +n(cri(e +n cartea 9unciar.
%R. 920
Intervertirea precaritii )n posesie
01& !ntervertirea deten*iei precare +n po(e(ie nu (e poate 9ace dec5t +n
ur,toarele ca)uri:
a& dac detentorul precar +nc>eie cu bun<credin* un act tran(lativ de proprietate
cu titlu particular cu alt per(oan dec5t cu proprietarul bunuluiC
b& dac detentorul precar (v5r3e3te +,potriva po(e(orului acte de re)i(ten*
neec>ivoce +n privin*a inten*iei (ale de a +ncepe ( (e co,porte ca un proprietarC +n
ace(t ca)2 intervertirea nu (e va produce +n( ,ai +nainte de +,plinirea ter,enului
prev)ut pentru re(tituirea bunuluiC
c& dac detentorul precar +n(trinea) bunul2 printr<un act tran(lativ de
proprietate cu titlu particular2 cu condi*ia ca dob5nditorul ( 9ie de bun<credin*.
02& 4n ca)ul i,obilelor +n(cri(e +n cartea 9unciar2 dob5nditorul e(te de bun<
credin* dac +n(crie dreptul +n 9olo(ul (u +nte,eindu<(e pe cuprin(ul cr*ii
9unciare. 4n celelalte ca)uri2 e(te de bun<credin* dob5nditorul care nu cuno3tea 3i
nici nu trebuia2 dup +,pre=urri2 ( cunoa(c lip(a calit*ii de proprietar a celui de
la care a dob5ndit bunul.
%R. 921
7ncetarea posesiei
#o(e(ia +ncetea) prin:
a& tran(9or,area (a +n deten*ie precarC
b& +n(trinarea bunuluiC
c& abandonarea bunului ,obil (au +n(crierea +n cartea 9unciar a declara*iei de
renun*are la dreptul de proprietate a(upra unui bun i,obilC
d& pieirea bunuluiC
e& trecerea bunului +n proprietate publicC
9& +n(crierea dreptului de proprietate al co,unei2 ora3ului (au ,unicipiului2 dup
ca)2 con9or, art. 889 alin. 02&C
-& depo(edare2 dac po(e(orul r,5ne lip(it de po(e(ia bunului ,ai ,ult de un
an.
C%#!/L"L !!
0iciile posesiei
%R. 922
0iciile posesiei
01& 4n a9ara (itua*iilor prev)ute de le-e2 nu poate produce e9ecte =uridice dec5t
po(e(ia util.
02& Nu e(te util po(e(ia di(continu2 tulburat (au clande(tin. #5n la proba
contrar2 po(e(ia e(te pre)u,at a 9i util.
%R. 927
Discontinitatea
#o(e(ia e(te di(continu at5t ti,p c5t po(e(orul o e6ercit cu inter,iten*e
anor,ale +n raport cu natura bunului.
%R. 928
0iolena
#o(e(ia e(te tulburat at5t ti,p c5t e(te dob5ndit (au con(ervat prin acte de
violen*2 9i)ic (au ,oral2 care nu au 9o(t provocate de o alt per(oan.
%R. 92:
$landestinitatea
#o(e(ia e(te clande(tin2 dac (e e6ercit a(t9el +nc5t nu poate 9i cuno(cut.
%R. 92;
Invocarea viciilor posesiei
01& 'i(continuitatea poate 9i opu( po(e(orului de ctre orice per(oan
intere(at.
02& Nu,ai per(oana 9a* de care po(e(ia e(te tulburat (au clande(tin poate
invoca ace(te vicii.
%R. 927
7ncetarea viciilor posesiei
#o(e(ia viciat devine util +ndat ce viciul +ncetea).
C%#!/L"L !!!
(,ectele posesiei
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 928
'zcapinea #i do"8ndirea ,rctelor
4n condi*iile pre)entului capitol2 po(e(orul poate dob5ndi proprietatea a(upra
bunului po(edat (au2 dup ca)2 a(upra 9ructelor produ(e de ace(ta.
%R. 929
Bnrile care n pot ,i zcapate
Nu pot 9i u)ucapate bunurile care2 +nainte (au dup intrarea +n po(e(ie2 au 9o(t
declarate prin le-e inalienabile.
1ECB!"NE% a 2<a
'zcapinea i&o"iliar
%R. 970
'zcapinea e+trata"lar
01& 'reptul de proprietate a(upra unui i,obil 3i de),e,br,intele (ale pot 9i
+n(cri(e +n cartea 9unciar2 +n te,eiul u)ucapiunii2 +n 9olo(ul celui care l<a po(edat
ti,p de 10 ani2 dac:
a& proprietarul +n(cri( +n cartea 9unciar a decedat ori2 dup ca)2 3i<a +ncetat
e6i(ten*aC
b& a 9o(t +n(cri( +n cartea 9unciar declara*ia de renun*are la proprietateC
c& i,obilul nu era +n(cri( +n nicio carte 9unciar.
02& 4n toate ca)urile2 u)ucapantul poate dob5ndi dreptul nu,ai dac 3i<a
+nre-i(trat cererea de +n(criere +n cartea 9unciar +nainte ca o ter* per(oan ( +3i 9i
+nre-i(trat propria cerere de +n(criere a dreptului +n 9olo(ul (u2 pe ba)a unei cau)e
le-iti,e2 +n cur(ul (au c>iar dup +,plinirea ter,enului de u)ucapiune.
%R. 971
'zcapinea ta"lar
01& 'repturile celui care a 9o(t +n(cri(2 9r cau) le-iti,2 +n cartea 9unciar2 ca
proprietar al unui i,obil (au titular al unui alt drept real2 nu ,ai pot 9i conte(tate
c5nd cel +n(cri( cu bun<credin* a po(edat i,obilul ti,p de : ani dup ,o,entul
+nre-i(trrii cererii de +n(criere2 dac po(e(ia (a a 9o(t neviciat.
02& E(te (u9icient ca buna<credin* ( e6i(te +n ,o,entul +nre-i(trrii cererii de
+n(criere 3i +n ,o,entul intrrii +n po(e(ie.
%R. 972
$rgerea ter&enli zcapinii
01& 4n ca)urile prev)ute la art. 970 alin. 01& lit. a& 3i b&2 ter,enul u)ucapiunii nu
+ncepe ( cur- +nainte de data dece(ului (au2 dup ca)2 a +ncetrii e6i(ten*ei
=uridice a proprietarului2 re(pectiv +nainte de data +n(crierii declara*iei de renun*are
la proprietate2 c>iar dac intrarea +n po(e(ie (<a produ( la o dat anterioar.
02& ?iciile po(e(iei (u(pend cur(ul u)ucapiunii.
%R. 977
?oncinea posesiilor
01& Aiecare po(e(or e(te con(iderat c +ncepe +n per(oana (a o nou po(e(ie2
indi9erent dac bunul a 9o(t tran(,i( cu titlu univer(al (au particular.
02& Cu toate ace(tea2 pentru a invoca u)ucapiunea2 po(e(orul actual poate (
unea(c propria po(e(ie cu aceea a autorului (u.
%R. 978
%lte dispoziii aplica"ile
'i(po)i*iile pre)entei (ec*iuni (e co,pletea)2 +n ,od core(pun)tor2 cu cele
privitoare la pre(crip*ia e6tinctiv.
1ECB!"NE% a 7<a
Do"8ndirea proprietii &o"iliare prin posesia de "n/credin
%R. 97:
1rez&ia de titl de proprietate
/ricine (e a9l la un ,o,ent dat +n po(e(ia unui bun ,obil e(te pre)u,at c are
un titlu de dob5ndire a dreptului de proprietate a(upra bunului.
%R. 97;
!poza"ilitatea ,a de teri
Cu e6cep*ia ca)urilor prev)ute de le-e2 po(e(ia de bun<credin* a bunului
,obil a(i-ur opo)abilitatea 9a* de ter*i a actelor =uridice con(titutive (au
tran(lative de drepturi reale.
%R. 977
Do"8ndirea proprietii &o"iliare prin posesia de "n/credin
01& #er(oana care2 cu bun<credin*2 +nc>eie cu un neproprietar un act tran(lativ
de proprietate cu titlu onero( av5nd ca obiect un bun ,obil devine proprietarul
acelui bun din ,o,entul lurii (ale +n po(e(ie e9ectiv.
02& Cu toate ace(tea2 bunul pierdut (au 9urat poate 9i revendicat de la po(e(orul
de bun<credin*2 dac ac*iunea e(te intentat2 (ub (anc*iunea decderii2 +n ter,en
de 7 ani de la data la care proprietarul a pierdut (tp5nirea ,aterial a bunului.
07& 'ac bunul pierdut (au 9urat a 9o(t cu,prat dintr<un loc ori de la o per(oan
care vinde +n ,od obi3nuit bunuri de acela3i 9el ori dac a 9o(t ad=udecat la o
licita*ie public2 iar ac*iunea +n revendicare a 9o(t introdu( +nuntrul ter,enului de
7 ani2 po(e(orul de bun<credin* poate re*ine bunul p5n la inde,ni)area (a
inte-ral pentru pre*ul pltit v5n)torului.
08& 'i(po)i*iile pre)entului articol nu (e aplic bunurilor ,obile care (unt
acce(orii unui i,obil.
0:& 'i(po)i*iile pre)entului articol (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i +n le-tur
cu dob5ndirea dreptului de u)u9ruct 3i a dreptului de u) a(upra unui bun ,obil.
%R. 978
Bna/credin
01& E(te de bun<credin* po(e(orul care nu cuno3tea 3i nici nu trebuia2 dup
+,pre=urri2 ( cunoa(c lip(a calit*ii de proprietar a +n(trintorului.
02& @una<credin* trebuie ( e6i(te la data intrrii +n po(e(ia e9ectiv a bunului.
%R. 979
Do"8ndirea "nli &o"il )n te&eil zcapinii
%cela care po(ed bunul altuia ti,p de 10 ani2 +n alte condi*ii dec5t cele
prev)ute +n pre)enta (ec*iune2 poate dob5ndi dreptul de proprietate2 +n te,eiul
u)ucapiunii. 'i(po)i*iile art. 972 alin. 02&2 art. 977 3i 978 (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 980
1osesia titlrilor la prttor
'i(po)i*iile pre)entei (ec*iuni (e aplic 3i titlurilor la purttor2 +n ,(ura +n care
prin le-i (peciale nu (e di(pune alt9el.
1ECB!"NE% a 8<a
!cpainea
%R. 981
Do"8ndirea "nli prin ocpaine
01& #o(e(orul unui lucru ,obil care nu apar*ine ni,nui devine proprietarul
ace(tuia2 prin ocupa*iune2 de la data intrrii +n po(e(ie2 +n( nu,ai dac acea(ta (e
9ace +n condi*iile le-ii.
02& 1unt lucruri 9r (tp5n bunurile ,obile abandonate2 precu, 3i bunurile care2
prin natura lor2 nu au un proprietar2 cu, (unt ani,alele (lbatice2 pe3tele 3i
re(ur(ele acvatice vii din ba)inele pi(cicole naturale2 9ructele de pdure2 ciupercile
co,e(tibile din 9lora (pontan2 plantele ,edicinale 3i aro,atice 3i altele a(e,enea.
07& Lucrurile ,obile de valoare 9oarte ,ic (au 9oarte deteriorate care (unt l(ate
+ntr<un loc public2 inclu(iv pe un dru, public (au +ntr<un ,i=loc de tran(port +n
co,un2 (unt con(iderate lucruri abandonate.
%R. 982
1roprietatea "nli gsit
01& @unul ,obil pierdut continu ( apar*in proprietarului (u.
02& G(itorul bunului e(te obli-at ca2 +n ter,en de 10 )ile2 ( +l re(tituie
proprietarului ori2 dac ace(ta nu poate 9i cuno(cut2 ( +l predea or-anului de poli*ie
din localitatea +n care a 9o(t -(it. %ce(ta are obli-a*ia de a p(tra bunul ti,p de ;
luni2 9iind aplicabile +n ace(t (en( di(po)i*iile privitoare la depo)itul nece(ar.
07& /r-anul de poli*ie va a9i3a la (ediul (u 3i pe pa-ina de internet un anun*
privitor la pierderea bunului2 cu ,en*ionarea tuturor ele,entelor de de(criere a
ace(tuia.
%R. 987
1roprietatea aspra "nli gsit )n loc p"lic
'ac bunul a 9o(t -(it +ntr<un loc public2 el va 9i predat2 pe ba) de proce(<
verbal2 per(oanei care de*ine un titlu2 altul dec5t titlul de proprietate public2 a(upra
locului re(pectiv. 4n ter,en de 7 )ile de la data prelurii bunului pierdut2 acea(t
per(oan e(te obli-at ( +l predea2 pe ba) de proce(<verbal2 or-anelor de poli*ie
din localitate. 4n acela3i ter,en2 anun*ul ,en*ionat la art. 982 alin. 07& (e va a9i3a la
locul unde a 9o(t -(it bunul.
%R. 988
08nzarea "nli gsit
'ac2 datorit +,pre=urrilor (au naturii bunului2 p(trarea (a tinde ( +i
di,inue)e valoarea ori devine prea co(ti(itoare2 el va 9i v5ndut prin licita*ie
public2 con9or, le-ii. 4n ace(t ca)2 drepturile 3i obli-a*iile le-ate de bun (e vor
e6ercita +n le-tur cu pre*ul ob*inut +n ur,a v5n)rii.
%R. 98:
-estitirea "nli gsit ctre proprietar
01& @unul (au pre*ul ob*inut din valori9icarea lui (e va re,ite proprietarului2 dac
ace(ta +l pretinde2 (ub (anc*iunea decderii2 +n ter,enul prev)ut la art. 982 alin.
02& te)a a !!<a2 +n( nu ,ai +nainte de a (e ac>ita c>eltuielile le-ate de p(trarea
bunului.
02& 'e a(e,enea2 +n ca)ul bunurilor cu valoare co,ercial2 proprietarul e(te
obli-at ( pltea(c -(itorului o reco,pen( repre)ent5nd a )ecea parte din pre*
(au din valoarea actual a bunului. /bli-a*ia de plat a reco,pen(ei nu e6i(t +n
ca)ul prev)ut la art. 9872 dac -(itorul e(te per(oana care de*ine (pa*iul ori un
repre)entant (au un an-a=at al ace(teia.
07& 4n ca)ul +n care proprietarul a 9cut o o9ert public de reco,pen(2 -(itorul
are dreptul de a opta +ntre (u,a la care (<a obli-at proprietarul prin acea(t o9ert 3i
reco,pen(a 9i6at de le-e ori (tabilit de ctre in(tan*a =udectorea(c.
08& 'ac bunul ori pre*ul nu e(te pretin( de proprietarul ori-inar2 el va 9i
con(iderat lucru 9r (tp5n 3i re,i( -(itorului pe ba) de proce(<verbal. 4n ace(t
ca)2 -(itorul dob5nde3te dreptul de proprietate prin ocupa*iune. 'ovada
ocupa*iunii (e poate 9ace prin proce(ul<verbal ,en*ionat (au prin orice alt ,i=loc
de prob.
0:& 'ac -(itorul re9u) ( preia bunul (au pre*ul2 ace(ta revine co,unei2
ora3ului (au ,unicipiului pe teritoriul cruia a 9o(t -(it 3i intr +n do,eniul privat
al ace(tuia.
%R. 98;
Dreptrile aspra tezarli gsit
01& e)aurul e(te orice bun ,obil a(cun( (au +n-ropat2 c>iar involuntar2 +n
privin*a cruia ni,eni nu poate dovedi c e(te proprietar.
02& 'reptul de proprietate a(upra te)aurului de(coperit +ntr<un bun i,obil (au
+ntr<un bun ,obil apar*ine2 +n cote e-ale2 proprietarului bunului i,obil (au al
bunului ,obil +n care a 9o(t de(coperit 3i de(coperitorului.
07& 'i(po)i*iile pre)entului articol nu (e aplic bunurilor ,obile culturale2
cali9icate a(t9el potrivit le-ii2 care (unt de(coperite 9ortuit (au ca ur,are a unor
cercetri ar>eolo-ice (i(te,atice2 3i nici acelor bunuri care2 potrivit le-ii2 9ac
obiectul propriet*ii publice.
%R. 987
%lte dispoziii aplica"ile
'i(po)i*iile pre)entei (ec*iuni (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i per(oanelor
care2 pe un alt te,ei2 au dreptul la re(tituirea bunului pierdut.
1ECB!"NE% a :<a
Do"8ndirea ,rctelor prin posesia de "n/credin
%R. 988
$ondiiile do"8ndirii ,rctelor "nli posedat
01& #o(e(orul de bun<credin* dob5nde3te dreptul de proprietate a(upra 9ructelor
bunului po(edat.
02& #o(e(orul trebuie ( 9ie de bun<credin* la data perceperii 9ructelor. Aructele
civile percepute anticipat revin po(e(orului +n ,(ura +n care buna (a credin* (e
,en*ine la data (caden*ei ace(tora.
07& 4n ca)ul 9ructelor produ(e de i,obile +n(cri(e +n cartea 9unciar2 buna<
credin* (e aprecia) +n raport cu condi*iile cerute ter*ilor dob5nditori pentru a
re(pin-e ac*iunea +n recti9icare.
08& 4n celelalte ca)uri2 po(e(orul e(te de bun<credin* atunci c5nd are
convin-erea c e(te proprietarul bunului +n te,eiul unui act tran(lativ de
proprietate ale crui cau)e de ine9icacitate nu le cunoa3te 3i nici nu ar trebui2 dup
+,pre=urri2 ( le cunoa(c. @una<credin* +ncetea) din ,o,entul +n care cau)ele
de ine9icacitate +i (unt cuno(cute.
0:& #o(e(orul de rea<credin* trebuie ( re(tituie 9ructele percepute2 precu, 3i
contravaloarea acelora pe care a o,i( ( le perceap.
C%#!/L"L !?
%cinile posesorii
%R. 989
%cinile posesorii
01& Cel care a po(edat un bun cel pu*in un an poate (olicita in(tan*ei de =udecat
prevenirea ori +nlturarea oricrei tulburri a po(e(iei (ale (au2 dup ca)2 re(tituirea
bunului. 'e a(e,enea2 po(e(orul e(te +ndrept*it ( pretind de(p-ubiri pentru
pre=udiciile cau)ate.
02& E6erci*iul ac*iunilor po(e(orii e(te recuno(cut 3i detentorului precar.
%R. 9:0
1ersoanele )&potriva crora se pot introdce acinile posesorii
01& %c*iunile po(e(orii pot 9i introdu(e 3i +,potriva proprietarului.
02& %c*iunea po(e(orie nu poate 9i +n( introdu( +,potriva per(oanei 9a* de
care e6i(t obli-a*ia de re(tituire a bunului.
%R. 9:1
*er&enl de e+ercitare a acinii posesorii
01& 4n ca) de tulburare ori de depo(edare2 pa3nic (au violent2 ac*iunea (e
introduce +n ter,enul de pre(crip*ie de un an de la data tulburrii (au depo(edrii.
02& 'ac tulburarea ori depo(edarea e(te violent2 ac*iunea poate 9i introdu( 3i
de cel care e6ercit o po(e(ie viciat2 indi9erent de durata po(e(iei (ale.
%R. 9:2
.area &srilor pentr conservarea "nli posedat
01& 'ac e6i(t ,otive te,einice ( (e con(idere c bunul po(edat poate 9i
di(tru( ori deteriorat de un lucru a9lat +n po(e(ia unei alte per(oane (au ca ur,are a
unor lucrri2 precu, ridicarea unei con(truc*ii2 tierea unor arbori ori e9ectuarea
unor (pturi pe 9ondul +nvecinat2 po(e(orul poate ( cear luarea ,(urilor
nece(are pentru evitarea pericolului (au2 dac e(te ca)ul2 +ncetarea lucrrilor.
02& #5n la (olu*ionarea cererii2 po(e(orul ori2 dup ca)2 cealalt per(oan poate
9i obli-at la plata unei cau*iuni2 l(ate la aprecierea in(tan*ei2 nu,ai +n
ur,toarele (itua*ii:
a& dac in(tan*a di(pune2 +n ,od provi)oriu2 depla(area lucrului ori +ncetarea
lucrrilor2 cau*iunea (e (tabile3te +n (arcina po(e(orului2 a(t9el +nc5t ( (e poat
repara pre=udiciul ce (<ar cau)a p5r5tului prin acea(t ,(urC
b& dac in(tan*a +ncuviin*ea) ,en*inerea lucrului +n (tarea (a actual ori
continuarea lucrrilor2 cau*iunea (e (tabile3te +n (arcina p5r5tului a(t9el +nc5t ( (e
a(i-ure po(e(orului (u,ele nece(are pentru re(tabilirea (itua*iei anterioare.
C%RE% a !?<a
Despre &o#tenire #i li"eraliti*)
*& 'i(po)i*iile tran)itorii 3i de punere +n aplicare a cr*ii a !?<a (unt cuprin(e +n
art. 91 < 98 din Le-ea nr. 71.2011.
!L"L !
Dispoziii re,eritoare la &o#tenire )n general
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 9:7
6oine
$o3tenirea e(te tran(,iterea patri,oniului unei per(oane 9i)ice decedate ctre
una (au ,ai ,ulte per(oane +n 9iin*.
%R. 9:8
Desc:iderea &o#tenirii
01& $o3tenirea unei per(oane (e de(c>ide +n ,o,entul dece(ului ace(teia.
02& $o3tenirea (e de(c>ide la ulti,ul do,iciliu al de9unctului. 'ovada ulti,ului
do,iciliu (e 9ace cu certi9icatul de dece( (au2 dup ca)2 cu >otr5rea
=udectorea(c declarativ de ,oarte r,a( de9initiv.
07& 'ac ulti,ul do,iciliu al de9unctului nu e(te cuno(cut (au nu (e a9l pe
teritoriul Ro,5niei2 ,o3tenirea (e de(c>ide la locul din *ar a9lat +n circu,(crip*ia
notarului public celui dint5i (e(i)at2 cu condi*ia ca +n acea(t circu,(crip*ie (
e6i(te cel pu*in un bun i,obil al celui care la( ,o3tenirea. 4n ca)ul +n care +n
patri,oniul (ucce(oral nu e6i(t bunuri i,obile2 locul de(c>iderii ,o3tenirii e(te +n
circu,(crip*ia notarului public celui dint5i (e(i)at2 cu condi*ia ca +n acea(t
circu,(crip*ie ( (e a9le bunuri ,obile ale celui ce la( ,o3tenirea. %tunci c5nd +n
patri,oniul (ucce(oral nu e6i(t bunuri (ituate +n Ro,5nia2 locul de(c>iderii
,o3tenirii e(te +n circu,(crip*ia notarului public celui dint5i (e(i)at.
08& 'i(po)i*iile alin. 07& (e aplic +n ,od core(pun)tor atunci c5nd pri,ul or-an
(e(i)at +n vederea de(93urrii procedurii (ucce(orale e(te in(tan*a =udectorea(c.
%R. 9::
9elrile &o#tenirii
01& #atri,oniul de9unctului (e tran(,ite prin ,o3tenire le-al2 +n ,(ura +n care
cel care la( ,o3tenirea nu a di(pu( alt9el prin te(ta,ent.
02& / parte din patri,oniul de9unctului (e poate tran(,ite prin ,o3tenire
te(ta,entar2 iar cealalt parte prin ,o3tenire le-al.
%R. 9:;
%ctele 3ridice aspra &o#tenirii nedesc:ise
'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 (unt lovite de nulitate ab(olut actele
=uridice av5nd ca obiect drepturi eventuale a(upra unei ,o3teniri nede(c>i(e +nc2
precu, actele prin care (e accept ,o3tenirea (au (e renun* la acea(ta2 +nainte de
de(c>iderea ei2 ori actele prin care (e +n(trinea) (au (e pro,ite +n(trinarea unor
drepturi care (<ar putea dob5ndi la de(c>iderea ,o3tenirii.
C%#!/L"L !!
$ondiiile generale ale dreptli de a &o#teni
%R. 9:7
$apacitatea de a &o#teni
01& / per(oan poate ,o3teni dac e6i(t la ,o,entul de(c>iderii ,o3tenirii.
'i(po)i*iile art. 7;2 :7 3i 208 (unt aplicabile.
02& 'ac2 +n ca)ul ,or*ii ,ai ,ultor per(oane2 nu (e poate (tabili c una a
(upravie*uit alteia2 ace(tea nu au capacitatea de a (e ,o3teni una pe alta.
%R. 9:8
6ede&nitatea de drept
01& E(te de drept nede,n de a ,o3teni:
a& per(oana conda,nat penal pentru (v5r3irea unei in9rac*iuni cu inten*ia de a<
l ucide pe cel care la( ,o3tenireaC
b& per(oana conda,nat penal pentru (v5r3irea2 +nainte de de(c>iderea
,o3tenirii2 a unei in9rac*iuni cu inten*ia de a<l ucide pe un alt (ucce(ibil care2 dac
,o3tenirea ar 9i 9o(t de(c>i( la data (v5r3irii 9aptei2 ar 9i +nlturat (au ar 9i
re(tr5n( voca*ia la ,o3tenire a 9ptuitorului.
02& 4n ca)ul +n care conda,narea pentru 9aptele ,en*ionate la alin. 01& e(te
+,piedicat prin dece(ul autorului 9aptei2 prin a,ni(tie (au prin pre(crip*ia
r(punderii penale2 nede,nitatea operea) dac acele 9apte au 9o(t con(tatate
printr<o >otr5re =udectorea(c civil de9initiv.
07& Nede,nitatea de drept poate 9i con(tatat oric5nd2 la cererea oricrei
per(oane intere(ate (au din o9iciu de ctre in(tan*a de =udecat ori de ctre notarul
public2 pe ba)a >otr5rii =udectore3ti din care re)ult nede,nitatea.
%R. 9:9
6ede&nitatea 3diciar
01& #oate 9i declarat nede,n de a ,o3teni:
a& per(oana conda,nat penal pentru (v5r3irea2 cu inten*ie2 +,potriva celui care
la( ,o3tenirea a unor 9apte -rave de violen*2 9i)ic (au ,oral2 ori2 dup ca)2 a
unor 9apte care au avut ca ur,are ,oartea victi,eiC
b& per(oana care2 cu rea<credin*2 a a(cun(2 a alterat2 a di(tru( (au a 9al(i9icat
te(ta,entul de9unctuluiC
c& per(oana care2 prin dol (au violen*2 l<a +,piedicat pe cel care la( ,o3tenirea
( +ntoc,ea(c2 ( ,odi9ice (au ( revoce te(ta,entul.
02& 1ub (anc*iunea decderii2 orice (ucce(ibil poate cere in(tan*ei =udectore3ti
( declare nede,nitatea +n ter,en de un an de la data de(c>iderii ,o3tenirii.
!ntroducerea ac*iunii con(tituie un act de acceptare tacit a ,o3tenirii de ctre
(ucce(ibilul recla,ant.
07& 'ac >otr5rea de conda,nare pentru 9aptele prev)ute la alin. 01& lit. a& (e
pronun* ulterior datei de(c>iderii ,o3tenirii2 ter,enul de un an (e calculea) de la
data r,5nerii de9initive a >otr5rii de conda,nare.
08& %tunci c5nd conda,narea pentru 9aptele ,en*ionate la alin. 01& lit. a& e(te
+,piedicat prin dece(ul autorului 9aptei2 prin a,ni(tie (au prin pre(crip*ia
r(punderii penale2 nede,nitatea (e poate declara dac acele 9apte au 9o(t
con(tatate printr<o >otr5re =udectorea(c civil de9initiv. 4n ace(t ca)2 ter,enul
de un an cur-e de la apari*ia cau)ei de +,piedicare a conda,nrii2 dac acea(ta a
intervenit dup de(c>iderea ,o3tenirii.
0:& 4n ca)urile prev)ute la alin. 01& lit. b& 3i c&2 ter,enul de un an cur-e de la
data c5nd (ucce(ibilul a cuno(cut ,otivul de nede,nitate2 dac acea(t dat e(te
ulterioar de(c>iderii ,o3tenirii.
0;& Co,una2 ora3ul (au2 dup ca)2 ,unicipiul +n a crui ra) teritorial (e a9lau
bunurile la data de(c>iderii ,o3tenirii poate introduce ac*iunea prev)ut la alin.
02&2 +n ca)ul +n care2 cu e6cep*ia autorului uneia dintre 9aptele prev)ute la alin. 01&2
nu ,ai e6i(t al*i (ucce(ibili. 'i(po)i*iile alin. 02& < 0:& (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 9;0
(,ectele nede&nitii
01& Nede,nul e(te +nlturat at5t de la ,o3tenirea le-al2 c5t 3i de la cea
te(ta,entar.
02& #o(e(ia e6ercitat de nede,n a(upra bunurilor ,o3tenirii e(te con(iderat
po(e(ie de rea<credin*.
07& %ctele de con(ervare2 precu, 3i actele de ad,ini(trare2 +n ,(ura +n care
pro9it ,o3tenitorilor2 +nc>eiate +ntre nede,n 3i ter*i2 (unt valabile. 'e a(e,enea2
(e ,en*in 3i actele de di(po)i*ie cu titlu onero( +nc>eiate +ntre nede,n 3i ter*ii
dob5nditori de bun<credin*2 re-ulile din ,ateria cr*ii 9unciare 9iind +n(
aplicabile.
%R. 9;1
7nltrarea e,ectelor nede&nitii
01& E9ectele nede,nit*ii de drept (au =udiciare pot 9i +nlturate e6pre( prin
te(ta,ent (au printr<un act autentic notarial de ctre cel care la( ,o3tenirea. Ar
o declara*ie e6pre(2 nu con(tituie +nlturare a e9ectelor nede,nit*ii le-atul l(at
nede,nului dup (v5r3irea 9aptei care atra-e nede,nitatea.
02& E9ectele nede,nit*ii nu pot 9i +nlturate prin reabilitarea nede,nului2
a,ni(tie intervenit dup conda,nare2 -ra*iere (au prin pre(crip*ia e6ecutrii
pedep(ei penale.
%R. 9;2
0ocaia la &o#tenire
#entru a putea ,o3teni2 o per(oan trebuie ( aib calitatea cerut de le-e (au (
9i 9o(t de(e,nat de ctre de9unct prin te(ta,ent.
!L"L !!
Mo#tenirea legal
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 9;7
Mo#tenitorii legali
01& $o3tenirea (e cuvine2 +n ordinea 3i dup re-ulile (tabilite +n pre)entul titlu2
(o*ului (upravie*uitor 3i rudelor de9unctului2 3i anu,e de(cenden*ilor2 a(cenden*ilor
3i colateralilor ace(tuia2 dup ca).
02& 'e(cenden*ii 3i a(cenden*ii au voca*ie la ,o3tenire indi9erent de -radul de
rudenie cu de9unctul2 iar colateralii nu,ai p5n la -radul al patrulea inclu(iv.
07& 4n lip(a ,o3tenitorilor le-ali (au te(ta,entari2 patri,oniul de9unctului (e
tran(,ite co,unei2 ora3ului (au2 dup ca)2 ,unicipiului +n a crui ra) teritorial
(e a9lau bunurile la data de(c>iderii ,o3tenirii.
%R. 9;8
1rincipiile generale ale devolinii legale a &o#tenirii
01& Rudele de9unctului vin la ,o3tenire +n ur,toarea ordine:
a& cla(a +nt5i: de(cenden*iiC
b& cla(a a doua: a(cenden*ii privile-ia*i 3i colateralii privile-ia*iC
c& cla(a a treia: a(cenden*ii ordinariC
d& cla(a a patra: colateralii ordinari.
02& 'ac +n ur,a de),o3tenirii rudele de9unctului din cla(a cea ,ai apropiat nu
pot cule-e +ntrea-a ,o3tenire2 atunci partea r,a( (e atribuie rudelor din cla(a
(ub(ecvent care +ndepline(c condi*iile pentru a ,o3teni.
07& 4nuntrul 9iecrei cla(e2 rudele de -radul cel ,ai apropiat cu de9unctul
+nltur de la ,o3tenire rudele de -rad ,ai +ndeprtat2 cu e6cep*ia ca)urilor pentru
care le-ea di(pune alt9el.
08& 4ntre rudele din aceea3i cla( 3i de acela3i -rad2 ,o3tenirea (e +,parte +n ,od
e-al2 dac le-ea nu prevede alt9el.
C%#!/L"L !!
-eprezentarea sccesoral
%R. 9;:
6oine
#rin repre)entare (ucce(oral2 un ,o3tenitor le-al de un -rad ,ai +ndeprtat2
nu,it repre)entant2 urc2 +n virtutea le-ii2 +n drepturile a(cendentului (u2 nu,it
repre)entat2 pentru a cule-e partea din ,o3tenire ce i (<ar 9i cuvenit ace(tuia dac
nu ar 9i 9o(t nede,n 9a* de de9unct (au decedat la data de(c>iderii ,o3tenirii.
%R. 9;;
Do&enil de aplicare
01& #ot veni la ,o3tenire prin repre)entare (ucce(oral nu,ai de(cenden*ii
copiilor de9unctului 3i de(cenden*ii 9ra*ilor (au (urorilor de9unctului.
02& 4n li,itele prev)ute la alin. 01& 3i dac (unt +ndeplinite condi*iile prev)ute
la art. 9;72 repre)entarea operea) +n toate ca)urile2 9r a deo(ebi dup cu,
repre)entan*ii (unt rude de acela3i -rad ori de -rade di9erite +n raport cu de9unctul.
%R. 9;7
$ondiii
01& #oate 9i repre)entat per(oana lip(it de capacitatea de a ,o3teni2 precu, 3i
nede,nul2 c>iar a9lat +n via* la data de(c>iderii ,o3tenirii.
02& #entru a veni prin repre)entare (ucce(oral la ,o3tenirea de9unctului2
repre)entantul trebuie ( +ndeplinea(c toate condi*iile -enerale pentru a<l ,o3teni
pe ace(ta.
07& Repre)entarea operea) c>iar dac repre)entantul e(te nede,n 9a* de
repre)entat (au a renun*at la ,o3tenirea l(at de ace(ta ori a 9o(t de),o3tenit de
el.
%R. 9;8
(,ectl general al reprezentrii sccesorale
01& 4n ca)urile +n care operea) repre)entarea (ucce(oral2 ,o3tenirea (e +,parte
pe tulpin.
02& #rin tulpin (e +n*ele-e:
< +nuntrul cla(ei +nt5i2 de(cendentul de -radul +nt5i care cule-e ,o3tenirea (au
e(te repre)entat la ,o3tenireC
< +nuntrul cla(ei a doua2 colateralul privile-iat de -radul al doilea care cule-e
,o3tenirea (au e(te repre)entat la ,o3tenire.
07& 'ac aceea3i tulpin a produ( ,ai ,ulte ra,uri2 +n cadrul 9iecrei ra,uri
(ubdivi)area (e 9ace tot pe tulpin2 partea cuvenit de(cenden*ilor de acela3i -rad
din aceea3i ra,ur +,pr*indu<(e +ntre ei +n ,od e-al.
%R. 9;9
(,ectl particlar al reprezentrii sccesorale
01& Copiii nede,nului concepu*i +nainte de de(c>iderea ,o3tenirii de la care
nede,nul a 9o(t e6clu( vor raporta la ,o3tenirea ace(tuia din ur, bunurile pe
care le<au ,o3tenit prin repre)entarea nede,nului2 dac vin la ,o3tenirea lui +n
concur( cu al*i copii ai (i2 concepu*i dup de(c>iderea ,o3tenirii de la care a 9o(t
+nlturat nede,nul. Raportul (e 9ace nu,ai +n ca)ul 3i +n ,(ura +n care valoarea
bunurilor pri,ite prin repre)entarea nede,nului a dep3it valoarea pa(ivului
(ucce(oral pe care repre)entantul a trebuit ( +l (uporte ca ur,are a repre)entrii.
02& Raportul (e 9ace potrivit di(po)i*iilor prev)ute +n (ec*iunea a 2<a a cap. !?
din titlul !? al pre)entei cr*i.
C%#!/L"L !!!
Mo#tenitorii legali
1ECB!"NE% 1
5ol spravieitor
%R. 970
$ondiii
1o*ul (upravie*uitor +l ,o3tene3te pe (o*ul decedat dac2 la data de(c>iderii
,o3tenirii2 nu e6i(t o >otr5re de divor* de9initiv.
%R. 971
0ocaia la &o#tenire a soli spravieitor
01& 1o*ul (upravie*uitor e(te c>e,at la ,o3tenire +n concur( cu oricare dintre
cla(ele de ,o3tenitori le-ali.
02& 4n ab(en*a per(oanelor prev)ute la alin. 01& (au dac niciuna dintre ele nu
vrea ori nu poate ( vin la ,o3tenire2 (o*ul (upravie*uitor cule-e +ntrea-a
,o3tenire.
%R. 972
$ota sccesoral a soli spravieitor
01& Cota (o*ului (upravie*uitor e(te de:
a& un (9ert din ,o3tenire2 dac vine +n concur( cu de(cenden*ii de9unctuluiC
b& o trei,e din ,o3tenire2 dac vine +n concur( at5t cu a(cenden*i privile-ia*i2
c5t 3i cu colaterali privile-ia*i ai de9unctuluiC
c& o =u,tate din ,o3tenire2 dac vine +n concur( 9ie nu,ai cu a(cenden*i
privile-ia*i2 9ie nu,ai cu colaterali privile-ia*i ai de9unctuluiC
d& trei (9erturi din ,o3tenire2 dac vine +n concur( 9ie cu a(cenden*i ordinari2 9ie
cu colaterali ordinari ai de9unctului.
02& Cota (o*ului (upravie*uitor +n concur( cu ,o3tenitori le-ali apar*in5nd unor
cla(e di9erite (e (tabile3te ca 3i c5nd ace(ta ar 9i venit +n concur( nu,ai cu cea ,ai
apropiat dintre ele.
07& 'ac2 +n ur,a c(toriei putative2 dou (au ,ai ,ulte per(oane au (itua*ia
unui (o* (upravie*uitor2 cota (tabilit potrivit alin. 01& 3i 02& (e +,parte +n ,od e-al
+ntre ace(tea.
%R. 977
Dreptl de a"itaie al soli spravieitor
01& 1o*ul (upravie*uitor care nu e(te titular al niciunui drept real de a 9olo(i o alt
locuin* core(pun)toare nevoilor (ale bene9icia) de un drept de abita*ie a(upra
ca(ei +n care a locuit p5n la data de(c>iderii ,o3tenirii2 dac acea(t ca( 9ace
parte din bunurile ,o3tenirii.
02& 'reptul de abita*ie e(te -ratuit2 inalienabil 3i in(e(i)abil.
07& /ricare dintre ,o3tenitori poate cere 9ie re(tr5n-erea dreptului de abita*ie2
dac locuin*a nu e(te nece(ar +n +ntre-i,e (o*ului (upravie*uitor2 9ie (c>i,barea
obiectului abita*iei2 dac pune la di(po)i*ia (o*ului (upravie*uitor o alt locuin*
core(pun)toare.
08& 'reptul de abita*ie (e (tin-e la parta=2 dar nu ,ai devre,e de un an de la data
de(c>iderii ,o3tenirii. %ce(t drept +ncetea)2 c>iar +nainte de +,plinirea ter,enului
de un an2 +n ca) de rec(torire a (o*ului (upravie*uitor.
0:& oate liti-iile cu privire la dreptul de abita*ie re-le,entat prin pre)entul
articol (e (olu*ionea) de ctre in(tan*a co,petent ( =udece parta=ul ,o3tenirii2
care va >otr+ de ur-en*2 +n ca,era de con(iliu.
%R. 978
Dreptl special de &o#tenire al soli spravieitor
C5nd nu vine +n concur( cu de(cenden*ii de9unctului2 (o*ul (upravie*uitor
,o3tene3te2 pe l5n- cota (tabilit potrivit art. 9722 ,obilierul 3i obiectele de u)
ca(nic care au 9o(t a9ectate 9olo(in*ei co,une a (o*ilor.
1ECB!"NE% a 2<a
Descendenii de,nctli
%R. 97:
Dreptl de &o#tenire al descendenilor
01& 'e(cenden*ii (unt copiii de9unctului 3i ur,a3ii lor +n linie dreapt la
ne(95r3it.
02& 'e(cenden*ii de9unctului +nltur ,o3tenitorii din celelalte cla(e 3i vin la
,o3tenire +n ordinea pro6i,it*ii -radului de rudenie. 'i(po)i*iile art. 9;8 alin. 02&
(e aplic +n ,od core(pun)tor.
07& 4n concur( cu (o*ul (upravie*uitor2 de(cenden*ii de9unctului2 indi9erent de
nu,rul lor2 cule- +,preun trei (9erturi din ,o3tenire.
08& $o3tenirea (au partea din ,o3tenire care li (e cuvine de(cenden*ilor (e
+,parte +ntre ace3tia +n ,od e-al2 c5nd vin la ,o3tenire +n nu,e propriu2 ori pe
tulpin2 c5nd vin la ,o3tenire prin repre)entare (ucce(oral.
1ECB!"NE% a 7<a
%scendenii privilegiai #i colateralii privilegiai
%R. 97;
0ocaia la &o#tenire a ascendenilor privilegiai #i a colateralilor privilegiai
01& %(cenden*ii privile-ia*i (unt tatl 3i ,a,a de9unctului.
02& Colateralii privile-ia*i (unt 9ra*ii 3i (urorile de9unctului2 precu, 3i
de(cenden*ii ace(tora2 p5n la al patrulea -rad inclu(iv cu de9unctul.
07& %(cenden*ii privile-ia*i 3i colateralii privile-ia*i vin la ,o3tenire dac
de(cenden*ii nu +ndepline(c condi*iile nece(are pentru a ,o3teni. 'i(po)i*iile art.
9;7 alin. 02& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 977
7&prirea &o#tenirii )ntre sol spravieitor2 ascendenii privilegiai #i
colateralii privilegiai
01& 'ac (o*ul (upravie*uitor vine la ,o3tenire +n concur( at5t cu a(cenden*i
privile-ia*i2 c5t 3i cu colaterali privile-ia*i ai de9unctului2 partea cuvenit cla(ei a
doua e(te de dou trei,i din ,o3tenire.
02& 'ac (o*ul (upravie*uitor vine la ,o3tenire +n concur( 9ie nu,ai cu
a(cenden*i privile-ia*i2 9ie nu,ai cu colaterali privile-ia*i ai de9unctului2 partea
cuvenit cla(ei a doua e(te de o =u,tate din ,o3tenire.
%R. 978
7&prirea &o#tenirii )ntre ascendenii privilegiai #i colateralii privilegiai
$o3tenirea (au partea din ,o3tenire cuvenit a(cenden*ilor privile-ia*i 3i
colateralilor privile-ia*i (e +,parte +ntre ace3tia +n 9unc*ie de nu,rul a(cenden*ilor
privile-ia*i care vin la ,o3tenire2 dup cu, ur,ea):
a& +n ca)ul +n care la ,o3tenire vine un (in-ur printe2 ace(ta va cule-e un (9ert2
iar colateralii privile-ia*i2 indi9erent de nu,rul lor2 vor cule-e trei (9erturiC
b& +n ca)ul +n care la ,o3tenire vin 2 prin*i2 ace3tia vor cule-e +,preun o
=u,tate2 iar colateralii privile-ia*i2 indi9erent de nu,rul lor2 vor cule-e cealalt
=u,tate.
%R. 979
%"sena ascendenilor privilegiai sa a colateralilor privilegiai
01& 4n ca)ul +n care colateralii privile-ia*i nu +ndepline(c condi*iile nece(are
pentru a ,o3teni2 a(cenden*ii privile-ia*i vor cule-e ,o3tenirea (au partea din
,o3tenire cuvenit cla(ei a doua.
02& 4n ca)ul +n care a(cenden*ii privile-ia*i nu +ndepline(c condi*iile nece(are
pentru a ,o3teni2 colateralii privile-ia*i vor cule-e ,o3tenirea (au partea din
,o3tenire cuvenit cla(ei a doua.
%R. 980
7&prirea &o#tenirii )ntre ascendenii privilegiai
$o3tenirea (au partea din ,o3tenire cuvenit a(cenden*ilor privile-ia*i (e
+,parte +ntre ace3tia +n ,od e-al.
%R. 981
7&prirea &o#tenirii )ntre colateralii privilegiai
01& $o3tenirea (au partea din ,o3tenire cuvenit colateralilor privile-ia*i (e
+,parte +ntre ace3tia +n ,od e-al.
02& 4n ca)ul +n care colateralii privile-ia*i vin la ,o3tenire prin repre)entare
(ucce(oral2 ,o3tenirea (au partea din ,o3tenire ce li (e cuvine (e +,parte +ntre ei
pe tulpin.
07& 4n ca)ul +n care colateralii privile-ia*i (unt rude cu de9unctul pe linii
colaterale di9erite2 ,o3tenirea (au partea din ,o3tenire ce li (e cuvine (e +,parte2
+n ,od e-al2 +ntre linia ,atern 3i cea patern. 4n cadrul 9iecrei linii2 (unt
aplicabile di(po)i*iile alin. 01& 3i 02&.
08& 4n ipote)a prev)ut la alin. 07&2 colateralii privile-ia*i care (unt rude cu
de9unctul pe a,bele linii vor cule-e2 pe 9iecare dintre ace(tea2 partea din ,o3tenire
ce li (e cuvine.
1ECB!"NE% a 8<a
%scendenii ordinari
%R. 982
Dreptl de &o#tenire al ascendenilor ordinari
01& %(cenden*ii ordinari (unt rudele +n linie dreapt a(cendent ale de9unctului2
cu e6cep*ia prin*ilor ace(tuia.
02& %(cenden*ii ordinari vin la ,o3tenire dac de(cenden*ii2 a(cenden*ii
privile-ia*i 3i colateralii privile-ia*i nu +ndepline(c condi*iile nece(are pentru a
,o3teni. 'i(po)i*iile art. 9;8 alin. 02& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
07& %(cenden*ii ordinari vin la ,o3tenire +n ordinea -radelor de rudenie cu
de9unctul.
08& 4n concur( cu (o*ul (upravie*uitor2 a(cenden*ii ordinari ai de9unctului2
indi9erent de nu,rul lor2 cule- +,preun un (9ert din ,o3tenire.
0:& $o3tenirea (au partea din ,o3tenire cuvenit a(cenden*ilor ordinari de
acela3i -rad (e +,parte +ntre ace3tia +n ,od e-al.
1ECB!"NE% a :<a
$olateralii ordinari
%R. 987
Dreptl de &o#tenire al colateralilor ordinari
01& Colateralii ordinari (unt rudele colaterale ale de9unctului p5n la -radul al
patrulea inclu(iv2 cu e6cep*ia colateralilor privile-ia*i.
02& Colateralii ordinari vin la ,o3tenire dac de(cenden*ii2 a(cenden*ii
privile-ia*i2 colateralii privile-ia*i 3i a(cenden*ii ordinari nu +ndepline(c condi*iile
nece(are pentru a ,o3teni. 'i(po)i*iile art. 9;8 alin. 02& (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
07& Colateralii ordinari vin la ,o3tenire +n ordinea -radelor de rudenie cu
de9unctul.
08& 4n concur( cu (o*ul (upravie*uitor2 colateralii ordinari ai de9unctului2
indi9erent de nu,rul lor2 cule- +,preun un (9ert din ,o3tenire.
0:& $o3tenirea (au partea din ,o3tenire cuvenit colateralilor ordinari de acela3i
-rad (e +,parte +ntre ace3tia +n ,od e-al.
!L"L !!!
.i"eralitile
C%#!/L"L !
Dispoziii co&ne
1ECB!"NE% 1
Dispoziii preli&inare
%R. 988
6oine #i categorii
01& Liberalitatea e(te actul =uridic prin care o per(oan di(pune cu titlu -ratuit de
bunurile (ale2 +n tot (au +n parte2 +n 9avoarea unei alte per(oane.
02& Nu (e pot 9ace liberalit*i dec5t prin dona*ie (au prin le-at cuprin( +n
te(ta,ent.
%R. 98:
Donaia
'ona*ia e(te contractul prin care2 cu inten*ia de a -rati9ica2 o parte2 nu,it
donator2 di(pune +n ,od irevocabil de un bun +n 9avoarea celeilalte pr*i2 nu,it
donatar.
%R. 98;
.egatl
Le-atul e(te di(po)i*ia te(ta,entar prin care te(tatorul (tipulea) ca2 la dece(ul
(u2 unul (au ,ai ,ul*i le-atari ( dob5ndea(c +ntre-ul (u patri,oniu2 o 9rac*iune
din ace(ta (au anu,ite bunuri deter,inate.
1ECB!"NE% a 2<a
$apacitatea )n &aterie de li"eraliti
%R. 987
$apacitatea de ,olosin
01& /rice per(oan poate 9ace 3i pri,i liberalit*i2 cu re(pectarea re-ulilor
privind capacitatea.
02& Condi*ia capacit*ii de a di(pune prin liberalit*i trebuie +ndeplinit la data la
care di(puntorul +3i e6pri, con(i,*,5ntul.
07& Condi*ia capacit*ii de a pri,i o dona*ie trebuie +ndeplinit la data la care
donatarul accept dona*ia.
08& Condi*ia capacit*ii de a pri,i un le-at trebuie +ndeplinit la data de(c>iderii
,o3tenirii te(tatorului.
%R. 988
.ipsa capacitii depline de e+ercii a dispntorli
01& Cel lip(it de capacitate de e6erci*iu (au cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n(
nu poate di(pune de bunurile (ale prin liberalit*i2 cu e6cep*ia ca)urilor prev)ute
de le-e.
02& 1ub (anc*iunea nulit*ii relative2 nici c>iar dup dob5ndirea capacit*ii
depline de e6erci*iu per(oana nu poate di(pune prin liberalit*i +n 9olo(ul celui care
a avut calitatea de repre)entant ori ocrotitor le-al al (u2 +nainte ca ace(ta ( 9i
pri,it de la in(tan*a de tutel de(crcare pentru -e(tiunea (a. 1e e6ceptea) (itua*ia
+n care repre)entantul ori2 dup ca)2 ocrotitorul le-al e(te a(cendentul
di(puntorului.
%R. 989
Dese&narea "ene,iciarli li"eralitii
01& 1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 di(puntorul trebuie ( +l deter,ine pe
bene9iciarul liberalit*ii ori cel pu*in ( prevad criteriile pe ba)a crora ace(t
bene9iciar ( poat 9i deter,inat la data la care liberalitatea produce e9ecte =uridice.
02& #er(oana care nu e6i(t la data +ntoc,irii liberalit*ii poate bene9icia de o
liberalitate dac acea(ta e(te 9cut +n 9avoarea unei per(oane capabile2 cu (arcina
pentru acea(ta din ur, de a tran(,ite bene9iciarului obiectul liberalit*ii +ndat ce
va 9i po(ibil.
07& 1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 di(puntorul nu poate l(a unui ter* dreptul
de a<l de(e,na pe bene9iciarul liberalit*ii (au de a (tabili obiectul ace(teia. Cu
toate ace(tea2 reparti)area bunurilor tran(,i(e prin le-at unor per(oane de(e,nate
de te(tator poate 9i l(at la aprecierea unui ter*.
08& E(te valabil liberalitatea 9cut unei per(oane de(e,nate de di(puntor2 cu o
(arcin +n 9avoarea unei per(oane ale(e 9ie de -rati9icat2 9ie de un ter* de(e,nat2 la
r5ndul (u2 tot de ctre di(puntor.
%R. 990
Incapacitile speciale
01& 1unt anulabile liberalit*ile 9cute ,edicilor2 9ar,aci3tilor (au altor per(oane2
+n perioada +n care2 +n ,od direct (au indirect2 +i acordau +n-ri=iri de (pecialitate
di(puntorului pentru boala care e(te cau) a dece(ului.
02& 1unt e6ceptate de la prevederile alin. 01&:
a& liberalit*ile 9cute (o*ului2 rudelor +n linie dreapt (au colateralilor
privile-ia*iC
b& liberalit*ile 9cute altor rude p5n la al patrulea -rad inclu(iv2 dac2 la data
liberalit*ii2 di(puntorul nu are (o* 3i nici rude +n linie dreapt (au colaterali
privile-ia*i.
07& 'i(po)i*iile alin. 01& 3i 02& (unt aplicabile 3i +n privin*a preo*ilor (au a altor
per(oane care acordau a(i(ten* reli-ioa( +n ti,pul bolii care e(te cau) a
dece(ului.
08& 'ac di(puntorul a decedat din cau)a bolii2 ter,enul de pre(crip*ie a
dreptului la ac*iunea +n anulare cur-e de la data la care ,o3tenitorii au luat
cuno3tin* de e6i(ten*a liberalit*ii.
0:& 4n ca)ul +n care di(puntorul (<a re(tabilit2 le-atul devine valabil2 iar ac*iunea
+n anularea dona*iei poate 9i introdu( +n ter,en de 7 ani de la data la care
di(puntorul (<a re(tabilit.
%R. 991
Incapacitile speciale )n &ateria legatelor
1unt anulabile le-atele +n 9avoarea:
a& notarului public care a autenti9icat te(ta,entulC
b& interpretului care a participat la procedura de autenti9icare a te(ta,entuluiC
c& ,artorilor2 +n ca)urile prev)ute la art. 1.087 alin. 02& 3i art. 1.087 alin. 07&C
d& a-en*ilor in(tru,entatori2 +n ca)urile prev)ute la art. 1.087C
e& per(oanelor care au acordat2 +n ,od le-al2 a(i(ten* =uridic la redactarea
te(ta,entului.
%R. 992
5i&laia
01& 1anc*iunea nulit*ii relative prev)ute la art. 988 alin. 02&2 art. 990 3i 991 (e
aplic 3i liberalit*ilor de->i)ate (ub 9or,a unui contract cu titlu onero( (au 9cute
unei per(oane interpu(e.
02& 1unt pre)u,ate p5n la proba contrar ca 9iind per(oane interpu(e
a(cenden*ii2 de(cenden*ii 3i (o*ul per(oanei incapabile de a pri,i liberalit*i2
precu, 3i a(cenden*ii 3i de(cenden*ii (o*ului ace(tei per(oane.
1ECB!"NE% a 7<a
5"stitiile ,ideico&isare
%R. 997
6oine
'i(po)i*ia prin care o per(oan2 denu,it in(tituit2 e(te +n(rcinat (
ad,ini(tre)e bunul (au bunurile care con(tituie obiectul liberalit*ii 3i ( le
tran(,it unui ter*2 denu,it (ub(tituit2 de(e,nat de di(puntor2 nu produce e9ecte
dec5t +n ca)ul +n care e(te per,i( de le-e.
%R. 998
5"stitia ,ideico&isar
01& / liberalitate poate 9i -revat de o (arcin care con(t +n obli-a*ia
in(tituitului2 donatar (au le-atar2 de a ad,ini(tra bunurile care con(tituie obiectul
liberalit*ii 3i de a le tran(,ite2 la dece(ul (u2 (ub(tituitului de(e,nat de
di(puntor.
02& !n(tituitului i (e aplic +n ,od core(pun)tor di(po)i*iile din pre)entul cod
re9eritoare la 9iduciar.
07& !ncapacit*ile de a di(pune (e aprecia) +n raport cu di(puntorul2 iar cele de
a pri,i2 +n raport cu in(tituitul 3i cu (ub(tituitul.
%R. 99:
(,ectele c privire la "nri
01& 1arcina prev)ut la art. 998 produce e9ecte nu,ai cu privire la bunurile care
au con(tituit obiectul liberalit*ii 3i care la data dece(ului in(tituitului pot 9i
identi9icate 3i (e a9l +n patri,oniul (u.
02& %tunci c5nd liberalitatea are ca obiect valori ,obiliare2 (arcina produce
e9ecte 3i a(upra valorilor ,obiliare care le +nlocuie(c.
07& 'ac liberalitatea are ca obiect drepturi (upu(e 9or,alit*ilor de publicitate2
(arcina trebuie ( re(pecte acelea3i 9or,alit*i. 4n ca)ul i,obilelor2 (arcina e(te
(upu( notrii +n cartea 9unciar.
%R. 99;
Dreptrile s"stititli
01& 'repturile (ub(tituitului (e na(c la ,oartea in(tituitului.
02& 1ub(tituitul dob5nde3te bunurile care con(tituie obiectul liberalit*ii ca e9ect
al voin*ei di(puntorului.
07& 1ub(tituitul nu poate 9i2 la r5ndul (u2 (upu( obli-a*iei de ad,ini(trare 3i de
tran(,itere a bunurilor.
%R. 997
;araniile #i asigrrile
4n vederea e6ecutrii (arcinii2 di(puntorul poate i,pune in(tituitului
con(tituirea de -aran*ii 3i +nc>eierea unor contracte de a(i-urare.
%R. 998
I&ptarea sarcinii aspra cotitii disponi"ile
'ac in(tituitul e(te ,o3tenitor re)ervatar al di(puntorului2 (arcina nu poate
+nclca re)erva (a (ucce(oral.
%R. 999
%cceptarea donaiei dp decesl dispntorli
/9erta de dona*ie 9cut (ub(tituitului poate 9i acceptat de ace(ta 3i dup
dece(ul di(puntorului.
%R. 1000
Ine,icacitatea s"stitiei
%tunci c5nd (ub(tituitul predecedea) in(tituitului (au renun* la bene9iciul
liberalit*ii2 bunul revine in(tituitului2 cu e6cep*ia ca)ului +n care (<a prev)ut c
bunul va 9i cule( de ,o3tenitorii (ub(tituitului ori a 9o(t de(e,nat un al doilea
(ub(tituit.
1ECB!"NE% a 8<a
.i"eralitile rezidale
%R. 1001
6oine
'i(puntorul poate (tipula ca (ub(tituitul ( 9ie -rati9icat cu ceea ce r,5ne2 la
data dece(ului in(tituitului2 din dona*iile (au le-atele 9cute +n 9avoarea ace(tuia
din ur,.
%R. 1002
Dreptl de dispoziie al instititli
Liberalitatea re)idual nu +l +,piedic pe in(tituit ( +nc>eie acte cu titlu onero(
3i nici ( re*in bunurile ori (u,ele ob*inute +n ur,a +nc>eierii ace(tora.
%R. 1007
Interdicia de a dispne c titl gratit
01& !n(tituitul nu poate di(pune prin te(ta,ent de bunurile care au con(tituit
obiectul unei liberalit*i re)iduale.
02& 'i(puntorul poate inter)ice in(tituitului ( di(pun de bunuri prin dona*ie.
Cu toate ace(tea2 atunci c5nd e(te ,o3tenitor re)ervatar al di(puntorului2
in(tituitul p(trea) po(ibilitatea de a di(pune prin acte +ntre vii (au pentru cau) de
,oarte de bunurile care au con(tituit obiectul dona*iilor i,putate a(upra re)ervei
(ale (ucce(orale.
%R. 1008
Independena patri&onial a instititli
!n(tituitul nu e(te *inut ( dea (ocoteal di(puntorului ori ,o3tenitorilor
ace(tuia.
%R. 100:
%plicarea reglilor s"stitiei ,ideico&isare
'i(po)i*iile prev)ute la art. 99:2 art. 99; alin. 02&2 art. 9972 999 3i 1.000 (unt
aplicabile liberalit*ilor re)iduale.
1ECB!"NE% a :<a
-evizirea condiiilor #i sarcinilor
%R. 100;
Do&enil de aplicare
'ac2 din cau)a unor (itua*ii i,previ)ibile 3i nei,putabile bene9iciarului2
(urvenite acceptrii liberalit*ii2 +ndeplinirea condi*iilor (au e6ecutarea (arcinilor
care a9ectea) liberalitatea a devenit e6tre, de di9icil ori e6ce(iv de oneroa(
pentru bene9iciar2 ace(ta poate cere revi)uirea (arcinilor (au a condi*iilor.
%R. 1007
5olionarea cererii de revizire
01& Cu re(pectarea2 pe c5t po(ibil2 a voin*ei di(puntorului2 in(tan*a de =udecat
(e(i)at cu cererea de revi)uire poate ( di(pun ,odi9icri cantitative (au
calitative ale condi*iilor (au ale (arcinilor care a9ectea) liberalitatea ori ( le
-rupe)e cu acelea (i,ilare provenind din alte liberalit*i.
02& !n(tan*a de =udecat poate autori)a +n(trinarea par*ial (au total a obiectului
liberalit*ii2 (tabilind ca pre*ul ( 9ie 9olo(it +n (copuri con9or,e cu voin*a
di(puntorului2 precu, 3i orice alte ,(uri care ( ,en*in pe c5t po(ibil de(tina*ia
ur,rit de ace(ta.
%R. 1008
7nltrarea e,ectelor revizirii
'ac ,otivele care au deter,inat revi)uirea condi*iilor (au a (arcinilor nu ,ai
(ub)i(t2 per(oana intere(at poate cere +nlturarea pentru viitor a e9ectelor
revi)uirii.
1ECB!"NE% a ;<a
Dispoziii speciale
%R. 1009
$lazele considerate nescrise
01& E(te con(iderat ne(cri( clau)a prin care2 (ub (anc*iunea de(9iin*rii
liberalit*ii (au re(tituirii obiectului ace(teia2 bene9iciarul e(te obli-at ( nu
conte(te validitatea unei clau)e de inalienabilitate ori ( nu (olicite revi)uirea
condi*iilor (au a (arcinilor.
02& 'e a(e,enea2 e(te con(iderat ne(cri( di(po)i*ia te(ta,entar prin care (e
prevede de),o3tenirea ca (anc*iune pentru +nclcarea obli-a*iilor prev)ute la alin.
01& (au pentru conte(tarea di(po)i*iilor din te(ta,ent care aduc atin-ere drepturilor
,o3tenitorilor re)ervatari ori (unt contrare ordinii publice (au bunelor ,oravuri.
%R.
$on,ir&area li"eralitilor
Con9ir,area unei liberalit*i de ctre ,o3tenitorii univer(ali ori cu titlu univer(al
ai di(puntorului atra-e renun*area la dreptul de a opune viciile de 9or, (au orice
alte ,otive de nulitate2 9r ca prin acea(t renun*are ( (e pre=udicie)e drepturile
ter*ilor.
C%#!/L"L !!
Donaia
1ECB!"NE% 1
7nc:eierea contractli
%R. 1011
9or&a donaiei
01& 'ona*ia (e +nc>eie prin +n(cri( autentic2 (ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute.
02& Nu (unt (upu(e di(po)i*iei alin. 01& dona*iile indirecte2 cele de->i)ate 3i
darurile ,anuale.
07& @unurile ,obile care con(tituie obiectul dona*iei trebuie enu,erate 3i
evaluate +ntr<un +n(cri(2 c>iar (ub (e,ntur privat2 (ub (anc*iunea nulit*ii
ab(olute a dona*iei.
08& @unurile ,obile corporale cu o valoare de p5n la 2:.000 lei pot 9ace
obiectul unui dar ,anual2 cu e6cep*ia ca)urilor prev)ute de le-e. 'arul ,anual (e
+nc>eie valabil prin acordul de voin*e al pr*ilor2 +n(o*it de tradi*iunea bunului.
%R. 1012
7nregistrarea donaiei atentice
4n (cop de in9or,are a per(oanelor care =u(ti9ic e6i(ten*a unui intere( le-iti,2
notarul care autenti9ic un contract de dona*ie are obli-a*ia ( +n(crie de +ndat
ace(t contract +n re-i(trul na*ional notarial2 *inut +n 9or,at electronic2 potrivit le-ii.
'i(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar r,5n aplicabile.
%R. 1017
9or&area contractli
01& /9erta de dona*ie poate 9i revocat c5t ti,p o9ertantul nu a luat cuno3tin* de
acceptarea de(tinatarului. !ncapacitatea (au dece(ul o9ertantului atra-e caducitatea
acceptrii.
02& /9erta nu ,ai poate 9i acceptat dup dece(ul de(tinatarului ei. $o3tenitorii
de(tinatarului pot +n( co,unica acceptarea 9cut de ace(ta.
07& /9erta de dona*ie 9cut unei per(oane lip(ite de capacitate de e6erci*iu (e
accept de ctre repre)entantul le-al.
08& /9erta de dona*ie 9cut unei per(oane cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n(
poate 9i acceptat de ctre acea(ta2 cu +ncuviin*area ocrotitorului le-al.
%R. 1018
1ro&isinea de donaie
01& 1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 pro,i(iunea de dona*ie e(te (upu( 9or,ei
autentice.
02& 4n ca) de nee6ecutare din partea pro,itentului2 pro,i(iunea de dona*ie nu
con9er bene9iciarului dec5t dreptul de a pretinde daune<intere(e ec>ivalente cu
c>eltuielile pe care le<a 9cut 3i avanta=ele pe care le<a acordat ter*ilor +n
con(iderarea pro,i(iunii.
%R. 101:
1rincipil irevoca"ilitii
01& 'ona*ia nu e(te valabil atunci c5nd cuprinde clau)e ce per,it donatorului (
o revoce prin voin*a (a.
02& %(t9el2 e(te lovit de nulitate ab(olut dona*ia care:
a& e(te a9ectat de o condi*ie a crei reali)are depinde e6clu(iv de voin*a
donatoruluiC
b& i,pune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le<ar contracta +n viitor2
dac valoarea ,a6i, a ace(tora nu e(te deter,inat +n contractul de dona*ieC
c& con9er donatorului dreptul de a denun*a unilateral contractulC
d& per,ite donatorului ( di(pun +n viitor de bunul donat2 c>iar dac donatorul
,oare 9r ( 9i di(pu( de acel bun. 'ac dreptul de a di(pune vi)ea) doar o parte
din bunurile donate2 nulitatea operea) nu,ai +n privin*a ace(tei pr*i.
%R. 101;
7ntoarcerea convenional
01& Contractul poate ( prevad +ntoarcerea bunurilor druite2 9ie pentru ca)ul
c5nd donatarul ar predeceda donatorului2 9ie pentru ca)ul c5nd at5t donatarul2 c5t 3i
de(cenden*ii (i ar predeceda donatorului.
02& 4n ca)ul +n care dona*ia are ca obiect bunuri (upu(e unor 9or,alit*i de
publicitate2 at5t dreptul donatarului2 c5t 3i dreptul de +ntoarcere (unt (upu(e ace(tor
9or,alit*i.
1ECB!"NE% a 2<a
(,ectele donaiei
%R. 1017
-spnderea donatorli
4n e6ecutarea dona*iei2 di(puntorul r(punde nu,ai pentru dol 3i culp -rav.
%R. 1018
;arania contra evicinii
01& 'onatorul nu r(punde pentru evic*iune dec5t dac a pro,i( e6pre( -aran*ia
(au dac evic*iunea decur-e din 9apta (a ori dintr<o +,pre=urare care a9ectea)
dreptul tran(,i(2 pe care a cuno(cut<o 3i nu a co,unicat<o donatarului la +nc>eierea
contractului.
02& 4n ca)ul dona*iei cu (arcini2 +n li,ita valorii ace(tora2 donatorul r(punde
pentru evic*iune ca 3i v5n)torul.
%R. 1019
;arania contra viciilor ascnse
01& 'onatorul nu r(punde pentru viciile a(cun(e ale bunului donat.
02& otu3i2 dac a cuno(cut viciile a(cun(e 3i nu le<a adu( la cuno3tin*a
donatarului la +nc>eierea contractului2 donatorul e(te *inut ( repare pre=udiciul
cau)at donatarului prin ace(te vicii.
07& 4n ca)ul dona*iei cu (arcini2 +n li,ita valorii ace(tora2 donatorul r(punde
pentru viciile a(cun(e ca 3i v5n)torul.
1ECB!"NE% a 7<a
-evocarea donaiei
<14 Dispoziii co&ne
%R. 1020
$azele de revocare
'ona*ia poate 9i revocat pentru in-ratitudine 3i pentru nee6ecutarea 9r
=u(ti9icare a (arcinilor la care (<a obli-at donatarul.
%R. 1021
Modl de operare
Revocarea pentru in-ratitudine 3i pentru ne+ndeplinirea (arcinilor nu operea) de
drept.
%R. 1022
-evocarea pro&isinii de donaie
01& #ro,i(iunea de dona*ie (e revoc de drept dac anterior e6ecutrii (ale (e
ive3te unul dintre ca)urile de revocare pentru in-ratitudine prev)ute la art. 1.027.
02& 'e a(e,enea2 pro,i(iunea de dona*ie (e revoc de drept 3i atunci c5nd2
anterior e6ecutrii (ale2 (itua*ia ,aterial a pro,itentului (<a deteriorat +ntr<o
a(e,enea ,(ur +nc5t e6ecutarea pro,i(iunii a devenit e6ce(iv de oneroa(
pentru ace(ta ori pro,itentul a devenit in(olvabil.
<24 -evocarea pentr ingratitdine
%R. 1027
$azri
'ona*ia (e revoc pentru in-ratitudine +n ur,toarele ca)uri:
a& dac donatarul a atentat la via*a donatorului2 a unei per(oane apropiate lui (au2
3tiind c al*ii inten*ionea) ( atente)e2 nu l<a +n3tiin*atC
b& dac donatarul (e 9ace vinovat de 9apte penale2 cru)i,i (au in=urii -rave 9a*
de donatorC
c& dac donatarul re9u) +n ,od ne=u(ti9icat ( a(i-ure ali,ente donatorului
a=un( +n nevoie2 +n li,ita valorii actuale a bunului donat2 *in5ndu<(e +n( (ea,a de
(tarea +n care (e a9la bunul la ,o,entul dona*iei.
%R. 1028
$ererea de revocare
01& 'reptul la ac*iunea prin care (e (olicit revocarea pentru in-ratitudine (e
pre(crie +n ter,en de un an din )iua +n care donatorul a 3tiut c donatarul a (v5r3it
9apta de in-ratitudine.
02& %c*iunea +n revocare pentru in-ratitudine poate 9i e6ercitat nu,ai +,potriva
donatarului. 'ac donatarul ,oare dup introducerea ac*iunii2 acea(ta poate 9i
continuat +,potriva ,o3tenitorilor.
07& Cererea de revocare nu poate 9i introdu( de ,o3tenitorii donatorului2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care donatorul a decedat +n ter,enul prev)ut la alin. 01& 9r (
+l 9i iertat pe donatar. 'e a(e,enea2 ,o3tenitorii pot introduce ac*iunea +n revocare
+n ter,en de un an de la data ,or*ii donatorului2 dac ace(ta a decedat 9r ( 9i
cuno(cut cau)a de revocare.
08& %c*iunea pornit de donator poate 9i continuat de ,o3tenitorii ace(tuia.
%R. 102:
(,ectele generale ale revocrii
01& 4n ca) de revocare pentru in-ratitudine2 dac re(tituirea +n natur a bunului
donat nu e(te po(ibil2 donatarul va 9i obli-at ( pltea(c valoarea ace(tuia2
(ocotit la data (olu*ionrii cau)ei.
02& 4n ur,a revocrii dona*iei pentru in-ratitudine2 donatarul va 9i obli-at (
re(tituie 9ructele pe care le<a perceput +ncep5nd cu data introducerii cererii de
revocare a dona*iei.
%R. 102;
(,ectele speciale ale revocrii
Revocarea pentru in-ratitudine nu are niciun e9ect +n privin*a drepturilor reale
a(upra bunului donat dob5ndite de la donatar2 cu titlu onero(2 de ctre ter*ii de
bun<credin* 3i nici a(upra -aran*iilor con(tituite +n 9avoarea ace(tora. 4n ca)ul
bunurilor (upu(e unor 9or,alit*i de publicitate2 dreptul ter*ului trebuie ( 9i 9o(t
+n(cri( anterior +nre-i(trrii cererii de revocare +n re-i(trele de publicitate a9erente.
<34 -evocarea pentr nee+ectarea sarcinii
%R. 1027
%cinile )n caz de nee+ectare a sarcinii
01& 'ac donatarul nu +ndepline3te (arcina la care (<a obli-at2 donatorul (au
(ucce(orii (i +n drepturi pot cere 9ie e6ecutarea (arcinii2 9ie revocarea dona*iei.
02& 4n ca)ul +n care (arcina a 9o(t (tipulat +n 9avoarea unui ter*2 ace(ta poate cere
nu,ai e6ecutarea (arcinii.
07& 'reptul la ac*iunea prin care (e (olicit e6ecutarea (arcinii (au revocarea
dona*iei (e pre(crie +n ter,en de 7 ani de la data la care (arcina trebuia e6ecutat.
%R. 1028
7ntinderea o"ligaiei de e+ectare
'onatarul e(te *inut ( +ndeplinea(c (arcina nu,ai +n li,ita valorii bunului
donat2 actuali)at la data la care (arcina trebuia +ndeplinit.
%R. 1029
(,ecte
C5nd dona*ia e(te revocat pentru ne+ndeplinirea (arcinilor2 bunul reintr +n
patri,oniul donatorului liber de orice drepturi con(tituite +ntre ti,p a(upra lui2 (ub
re)erva di(po)i*iilor art. 1.;88.
1ECB!"NE% a 8<a
Donaiile ,cte viitorilor soi )n vederea cstoriei #i donaiile )ntre soi
%R. 1070
$adcitatea donaiilor
'ona*iile 9cute viitorilor (o*i (au unuia dintre ei2 (ub condi*ia +nc>eierii
c(toriei2 nu produc e9ecte +n ca)ul +n care c(toria nu (e +nc>eie.
%R. 1071
-evoca"ilitatea donaiei )ntre soi
/rice dona*ie +nc>eiat +ntre (o*i e(te revocabil nu,ai +n ti,pul c(toriei.
%R. 1072
6litatea donaiei )ntre soi
Nulitatea c(toriei atra-e nulitatea relativ a dona*iei 9cute (o*ului de rea<
credin*.
%R. 1077
Donaiile si&late
01& E(te lovit de nulitate orice (i,ula*ie +n care dona*ia repre)int contractul
(ecret +n (copul de a eluda revocabilitatea dona*iilor +ntre (o*i.
02& E(te pre)u,at per(oan interpu(2 p5n la proba contrar2 orice rud a
donatarului la a crei ,o3tenire ace(ta ar avea voca*ie +n ,o,entul dona*iei 3i care
nu a re)ultat din c(toria cu donatorul.
C%#!/L"L !!!
*esta&entl
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 1078
6oine
e(ta,entul e(te actul unilateral2 per(onal 3i revocabil prin care o per(oan2
nu,it te(tator2 di(pune2 +n una dintre 9or,ele cerute de le-e2 pentru ti,pul c5nd
nu va ,ai 9i +n via*.
%R. 107:
$onintl testa&entli
e(ta,entul con*ine di(po)i*ii re9eritoare la patri,oniul (ucce(oral (au la
bunurile ce 9ac parte din ace(ta2 precu, 3i la de(e,narea direct (au indirect a
le-atarului. %lturi de ace(te di(po)i*ii (au c>iar 3i +n lip(a unor a(e,enea
di(po)i*ii2 te(ta,entul poate ( con*in di(po)i*ii re9eritoare la parta=2 revocarea
di(po)i*iilor te(ta,entare anterioare2 de),o3tenire2 nu,irea de e6ecutori
te(ta,entari2 (arcini i,pu(e le-atarilor (au ,o3tenitorilor le-ali 3i alte di(po)i*ii
care produc e9ecte dup dece(ul te(tatorului.
%R. 107;
*esta&entl reciproc
1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute a te(ta,entului2 dou (au ,ai ,ulte per(oane
nu pot di(pune2 prin acela3i te(ta,ent2 una +n 9avoarea celeilalte (au +n 9avoarea
unui ter*.
%R. 1077
1ro"a testa&entli
01& /rice per(oan care pretinde un drept ce (e +nte,eia) pe un te(ta,ent
trebuie ( dovedea(c e6i(ten*a 3i con*inutul lui +n una dintre 9or,ele prev)ute de
le-e.
02& 'ac te(ta,entul a di(prut printr<un ca) 9ortuit (au de 9or* ,a=or ori prin
9apta unui ter*2 9ie dup ,oartea te(tatorului2 9ie +n ti,pul vie*ii (ale2 +n( 9r ca
ace(ta ( +i 9i cuno(cut di(pari*ia2 valabilitatea 9or,ei 3i cuprin(ul te(ta,entului vor
putea 9i dovedite prin orice ,i=loc de prob.
%R. 1078
$onsi&&8ntl testatorli
01& e(ta,entul e(te valabil nu,ai dac te(tatorul a avut di(cern,5nt 3i
con(i,*,5ntul (u nu a 9o(t viciat.
02& 'olul poate atra-e anularea te(ta,entului c>iar dac ,anoperele dolo(ive nu
au 9o(t (v5r3ite de bene9iciarul di(po)i*iilor te(ta,entare 3i nici nu au 9o(t
cuno(cute de ctre ace(ta.
%R. 1079
Interpretarea testa&entli
01& Re-ulile de interpretare a contractelor (unt aplicabile 3i te(ta,entului2 +n
,(ura +n care (unt co,patibile cu caracterele =uridice ale ace(tuia.
02& Ele,entele e6trin(eci +n(cri(ului te(ta,entar pot 9i 9olo(ite nu,ai +n ,(ura
+n care (e (pri=in pe cele intrin(eci.
07& Le-atul +n 9avoarea creditorului nu e(te pre)u,at a 9i 9cut +n co,pen(a*ia
crean*ei (ale.
1ECB!"NE% a 2<a
9or&ele testa&entli
%R. 1080
9or&ele testa&entli ordinar
e(ta,entul ordinar poate 9i olo-ra9 (au autentic.
%R. 1081
*esta&entl ologra,
1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 te(ta,entul olo-ra9 trebuie (cri( +n +ntre-i,e2
datat 3i (e,nat de ,5na te(tatorului.
%R. 1082
Desc:iderea testa&entli ologra,
01& 4nainte de a 9i e6ecutat2 te(ta,entul olo-ra9 (e va pre)enta unui notar public
pentru a 9i vi)at (pre ne(c>i,bare.
02& 4n cadrul procedurii (ucce(orale2 notarul public procedea)2 +n condi*iile le-ii
(peciale2 la de(c>iderea 3i validarea te(ta,entului olo-ra9 3i +l depune +n do(arul
(ucce(oral. 'e(c>iderea te(ta,entului 3i (tarea +n care (e -(e3te (e con(tat prin
proce(<verbal.
07& Cei intere(a*i pot pri,i2 dup vi)area (pre ne(c>i,bare2 pe c>eltuiala lor2
copii le-ali)ate ale te(ta,entului olo-ra9.
08& 'up 9inali)area procedurii (ucce(orale2 ori-inalul te(ta,entului (e pred
le-atarilor2 potrivit +n*ele-erii dintre ei2 iar +n lip(a ace(teia2 per(oanei de(e,nate
prin >otr5re =udectorea(c.
%R. 1087
*esta&entl atentic
01& e(ta,entul e(te autentic dac a 9o(t autenti9icat de un notar public (au de o
alt per(oan +nve(tit cu autoritate public de ctre (tat2 potrivit le-ii.
02& Cu oca)ia autenti9icrii2 te(tatorul poate 9i a(i(tat de unul (au de 2 ,artori.
%R. 1088
7ntoc&irea testa&entli atentic
01& e(tatorul +3i dictea) di(po)i*iile +n 9a*a notarului2 care (e +n-ri=e3te de
(crierea actului 3i apoi i<l cite3te (au2 dup ca)2 i<l d ( +l citea(c2 ,en*ion5ndu<(e
e6pre( +ndeplinirea ace(tor 9or,alit*i. 'ac di(puntorul +3i redacta(e de=a actul
de ulti, voin*2 te(ta,entul autentic +i va 9i citit de ctre notar.
02& 'up citire2 di(puntorul trebuie ( declare c actul e6pri, ulti,a (a voin*.
07& e(ta,entul e(te apoi (e,nat de ctre te(tator2 iar +nc>eierea de autenti9icare
de ctre notar.
%R. 108:
%tenti,icarea )n sitaii particlare
01& 4n ca)ul acelora care2 din pricina in9ir,it*ii2 a bolii (au din orice alte cau)e2
nu pot (e,na2 notarul public2 +ndeplinind actul2 va 9ace ,en*iune de(pre acea(t
+,pre=urare +n +nc>eierea pe care o +ntoc,e3te2 ,en*iunea a(t9el 9cut *in5nd loc
de (e,ntur. $en*iunea va 9i citit te(tatorului de ctre notar2 +n pre)en*a a 2
,artori2 acea(t 9or,alitate (uplinind ab(en*a (e,nturii te(tatorului.
02& 'eclara*ia de voin* a (urdului2 ,utului (au (urdo,utului2 3tiutori de carte2
(e va da +n (cri( +n 9a*a notarului public2 prin +n(crierea de ctre parte2 +naintea
(e,nturii2 a ,en*iunii Hcon(i,t la pre)entul act2 pe care l<a, cititH.
07& 'ac (urdul2 ,utul (au (urdo,utul e(te2 din orice ,otiv2 +n i,po(ibilitate de
a (crie2 declara*ia de voin* (e va lua prin interpret2 di(po)i*iile alin. 01& aplic5ndu<
(e +n ,od core(pun)tor.
08& #entru a lua con(i,*,5ntul unui nev)tor2 notarul public va +ntreba dac a
au)it bine c5nd i (<a citit cuprin(ul te(ta,entului2 con(e,n5nd acea(ta +n
+nc>eierea de autenti9icare.
%R. 108;
7nregistrarea testa&entli atentic
4n (cop de in9or,are a per(oanelor care =u(ti9ic e6i(ten*a unui intere( le-iti,2
notarul care autenti9ic te(ta,entul are obli-a*ia ( +l +n(crie2 de +ndat2 +n
Re-i(trul na*ional notarial *inut +n 9or,at electronic2 potrivit le-ii. !n9or,a*ii cu
privire la e6i(ten*a unui te(ta,ent (e pot da nu,ai dup dece(ul te(tatorului.
%R. 1087
*esta&entele privilegiate
01& 1e poate +ntoc,i +n ,od valabil un te(ta,ent +n ur,toarele (itua*ii (peciale:
a& +n 9a*a unui 9unc*ionar co,petent al autorit*ii civile locale2 +n ca) de
epide,ii2 cata(tro9e2 r)boaie (au alte a(e,enea +,pre=urri e6cep*ionaleC
b& +n 9a*a co,andantului va(ului (au a celui care +l +nlocuie3te2 dac te(tatorul (e
a9l la bordul unui va( (ub pavilionul Ro,5niei2 +n cur(ul unei cltorii ,ariti,e
(au 9luviale. e(ta,entul +ntoc,it la bordul unei aeronave e(te (upu( acelora3i
condi*iiC
c& +n 9a*a co,andantului unit*ii ,ilitare ori a celui care +l +nlocuie3te2 dac
te(tatorul e(te ,ilitar (au2 9r a avea acea(t calitate2 e(te (alariat ori pre(tea)
(ervicii +n cadrul 9or*elor ar,ate ale Ro,5niei 3i nu (e poate adre(a unui notar
publicC
d& +n 9a*a directorului2 ,edicului 3e9 al in(titu*iei (anitare (au a ,edicului 3e9 al
(erviciului ori2 +n lip(a ace(tora2 +n 9a*a ,edicului de -ard2 c5t ti,p di(puntorul
e(te internat +ntr<o in(titu*ie (anitar +n care notarul public nu are acce(.
02& 4n toate ca)urile prev)ute la alin. 01& e(te obli-atoriu ca te(ta,entul ( (e
+ntoc,ea(c +n pre)en*a a 2 ,artori.
07& e(ta,entul privile-iat (e (e,nea) de te(tator2 de a-entul in(tru,entator 3i
de cei 2 ,artori. 'ac te(tatorul (au unul dintre ,artori nu poate (e,na2 (e va 9ace
,en*iune de(pre cau)a care l<a +,piedicat ( (e,ne)e.
08& 'i(po)i*iile alin. 07& (unt prev)ute (ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute.
0:& #revederile art. 1.082 (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i +n privin*a
te(ta,entului privile-iat.
%R. 1088
$adcitatea testa&entelor privilegiate
01& e(ta,entul privile-iat devine caduc la 1: )ile de la data c5nd di(puntorul
ar 9i putut ( te(te)e +n vreuna dintre 9or,ele ordinare. er,enul (e (u(pend dac
te(tatorul a a=un( +ntr<o (tare +n care nu +i e(te cu putin* ( te(te)e.
02& #revederile alin. 01& nu (e aplic di(po)i*iei te(ta,entare prin care (e
recunoa3te un copil.
%R. 1089
*esta&entl s&elor #i valorilor depozitate
01& 'i(po)i*iile te(ta,entare privind (u,ele de bani2 valorile (au titlurile de
valoare depu(e la in(titu*ii (peciali)ate (unt valabile cu re(pectarea condi*iilor de
9or, prev)ute de le-ile (peciale aplicabile ace(tor in(titu*ii.
02& !n(titu*iile (peciali)ate nu vor putea proceda la predarea le-atului av5nd ca
obiect (u,e de bani2 valori (au titluri de valoare dec5t +n ba)a >otr5rii
=udectore3ti ori a certi9icatului de ,o3tenitor care con(tat valabilitatea di(po)i*iei
te(ta,entare 3i calitatea de le-atar2 prevederile re9eritoare la raport 3i reduc*iune
9iind aplicabile.
07& !n(titu*iile de credit au obli-a*ia ca2 la in(tituirea de ctre clien*ii ace(tora a
unei di(po)i*ii te(ta,entare2 ( co,unice2 de +ndat2 ,en*iunea ace(teia +n re-i(trul
prev)ut la art. 1.08;.
%R. 10:0
$onversinea ,or&ei testa&entare
"n te(ta,ent nul din cau)a unui viciu de 9or, produce e9ecte dac +ndepline3te
condi*iile prev)ute de le-e pentru alt 9or, te(ta,entar.
1ECB!"NE% a 7<a
-evocarea volntar a testa&entli
%R. 10:1
-evocarea volntar e+pres
01& "n te(ta,ent nu poate 9i revocat e6pre(2 +n tot (au +n parte2 dec5t printr<un
act autentic notarial (au printr<un te(ta,ent ulterior.
02& e(ta,entul care revoc un te(ta,ent anterior poate 9i +ntoc,it +ntr<o 9or,
di9erit de aceea a te(ta,entului revocat.
07& Revocarea e6pre( a te(ta,entului 9cut printr<un act autentic notarial (au
printr<un te(ta,ent autentic (e va +n(crie de +ndat de ctre notar +n re-i(trul
na*ional notarial prev)ut la art. 1.08;.
%R. 10:2
-evocarea volntar tacit
01& e(tatorul poate revoca te(ta,entul olo-ra9 3i prin di(tru-erea2 ruperea (au
3ter-erea (a. Fter-erea unei di(po)i*ii a te(ta,entului olo-ra9 de ctre te(tator
i,plic revocarea acelei di(po)i*ii. $odi9icrile reali)ate prin 3ter-ere (e (e,nea)
de ctre te(tator.
02& 'i(tru-erea2 ruperea (au 3ter-erea te(ta,entului olo-ra92 cuno(cut de
te(tator2 atra-e de a(e,enea revocarea2 cu condi*ia ca ace(ta ( 9i 9o(t +n ,(ur (
+l re9ac.
07& e(ta,entul ulterior nu +l revoc pe cel anterior dec5t +n ,(ura +n care
con*ine di(po)i*ii contrare (au inco,patibile cu ace(ta. E9ectele revocrii nu (unt
+nlturate +n ca) de caducitate (au revocare a te(ta,entului ulterior.
%R. 10:7
-etractarea revocrii
01& 'i(po)i*ia revocatorie poate 9i retractat +n ,od e6pre( prin act autentic
notarial (au prin te(ta,ent.
02& Retractarea unei di(po)i*ii revocatorii +nltur e9ectele revocrii2 cu e6cep*ia
ca)ului +n care te(tatorul 3i<a ,ani9e(tat voin*a +n (en( contrar (au dac acea(t
inten*ie a te(tatorului re)ult din +,pre=urrile concrete. 'i(po)i*iile art. 1.0:1 alin.
07& r,5n aplicabile.
07& Retractarea unei di(po)i*ii revocatorii 9cut printr<un act autentic notarial
(au printr<un te(ta,ent autentic (e va +n(crie de +ndat de ctre notar +n re-i(trul
na*ional notarial prev)ut la art. 1.08;.
1ECB!"NE% a 8<a
.egatl
<14 $ategorii de legate
%R. 10:8
$lasi,icarea legatelor
01& Le-atele (unt univer(ale2 cu titlu univer(al (au cu titlu particular.
02& Le-atul poate 9i pur 3i (i,plu2 cu ter,en2 (ub condi*ie (au cu (arcin.
%R. 10::
.egatl niversal
Le-atul univer(al e(te di(po)i*ia te(ta,entar care con9er uneia (au ,ai ,ultor
per(oane voca*ie la +ntrea-a ,o3tenire.
%R. 10:;
.egatl c titl niversal
01& Le-atul cu titlu univer(al e(te di(po)i*ia te(ta,entar care con9er uneia (au
,ai ,ultor per(oane voca*ie la o 9rac*iune a ,o3tenirii.
02& #rin 9rac*iune a ,o3tenirii (e +n*ele-e:
a& 9ie proprietatea unei cote<pr*i din acea(taC
b& 9ie un de),e,br,5nt al propriet*ii a(upra totalit*ii (au a unei cote<pr*i
din ,o3tenireC
c& 9ie proprietatea (au un de),e,br,5nt a(upra totalit*ii ori a(upra unei cote<
pr*i din univer(alitatea bunurilor deter,inate dup natura (au provenien*a lor.
%R. 10:7
.egatl c titl particlar
/rice le-at care nu e(te univer(al (au cu titlu univer(al e(te un le-at cu titlu
particular.
<24 (,ectele legatelor
%R. 10:8
9rctele "nrilor ce constitie o"iectl legatli
Le-atarul are dreptul la 9ructele bunurilor ,o3tenirii care i (e cuvin din )iua
de(c>iderii ,o3tenirii (au din )iua +n care le-atul produce e9ecte +n privin*a (a2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care cel care a po(edat bunurile ce con(tituie obiectul le-atului
a 9o(t de bun<credin*.
%R. 10:9
Dreptrile legatarli c titl particlar
01& Le-atarul cu titlu particular al unui bun individual deter,inat dob5nde3te
proprietatea ace(tuia de la data de(c>iderii ,o3tenirii.
02& Le-atarul cu titlu particular al unor bunuri de -en e(te titularul unei crean*e
a(upra ,o3tenirii. 'ac te(tatorul nu a prev)ut alt9el2 cel +n(rcinat cu e6ecutarea
ace(tui le-at e(te obli-at a preda bunuri de calitate ,edie.
%R. 10;0
5arcina e+cesiv a legatli c titl particlar
01& 'ac le-atarul nu poate +ndeplini (arcina cu care e(te -revat le-atul (u 9r
a dep3i valoarea bunurilor pri,ite +n te,eiul ace(tuia2 (e va putea libera pred5nd
bene9iciarului (arcinii bunurile ce i<au 9o(t l(ate prin le-at (au valoarea lor.
02& ?aloarea bunurilor l(ate prin le-at 3i a (arcinilor va 9i aceea de la data
de(c>iderii ,o3tenirii.
%R. 10;1
%ccesoriile "nli care constitie o"iectl ni legat c titl particlar
01& @unul care con(tituie obiectul unui le-at cu titlu particular (e pred cu
acce(oriile (ale2 +n (tarea +n care (e -(e3te la data de(c>iderii ,o3tenirii.
02& Le-atul cuprinde 3i dreptul la ac*iunea +n de(p-ubire pentru pre=udiciul adu(
bunului de ctre un ter* dup +ntoc,irea te(ta,entului.
07& Le-atul unui bun care2 dup +ntoc,irea te(ta,entului2 a cuno(cut cre3teri
cantitative2 calitative (au valorice prin alipire2 lucrri autono,e2 lucrri adu-ate
(au ac>i)i*ionarea altor bunuri +n cadrul unei univer(alit*i (e pre)u,2 p5n la
proba contrar2 a vi)a +ntre- bunul ori univer(alitatea re)ultat.
%R. 10;2
.egatl rentei viagere sa al nei creane de )ntreinere
C5nd obiectul le-atului cuprinde o rent via-er (au o crean* de +ntre*inere2
e6ecutarea ace(tuia e(te datorat din )iua de(c>iderii ,o3tenirii.
%R. 10;7
.egatl alternativ
4n ca)ul +n care le-atarului cu titlu particular i<a 9o(t l(at 9ie un bun2 9ie altul2
dreptul de ale-ere revine celui *inut ( e6ecute le-atul2 dac te(tatorul nu a con9erit
ace(t drept le-atarului (au unui ter*.
%R. 10;8
.egatl "nli altia
01& C5nd bunul individual deter,inat care a 9cut obiectul unui le-at cu titlu
particular apar*ine unei alte per(oane dec5t te(tatorul 3i nu e(te cuprin( +n
patri,oniul ace(tuia la data de(c>iderii ,o3tenirii2 atunci (e aplic di(po)i*iile
pre)entului articol.
02& 'ac2 la data +ntoc,irii te(ta,entului2 te(tatorul nu a 3tiut c bunul nu e(te al
(u2 le-atul e(te anulabil.
07& 4n ca)ul +n care te(tatorul a 3tiut c bunul nu e(te al (u2 cel +n(rcinat cu
e6ecutarea le-atului e(te obli-at2 la ale-erea (a2 ( dea 9ie bunul +n natur2 9ie
valoarea ace(tuia de la data de(c>iderii ,o3tenirii.
%R. 10;:
.egatl con3nctiv
01& Le-atul cu titlu particular e(te pre)u,at a 9i con=unctiv atunci c5nd te(tatorul
a l(at2 prin acela3i te(ta,ent2 un bun deter,inat individual (au -eneric ,ai ,ultor
le-atari cu titlu particular2 9r a preci)a partea 9iecruia.
02& 4n ca)ul le-atului con=unctiv2 dac unul dintre le-atari nu vrea (au nu poate
( pri,ea(c le-atul2 partea lui va pro9ita celorlal*i le-atari.
07& #revederile alin. 02& (e aplic 3i atunci c5nd obiectul le-atului con=unctiv +l
con(tituie un de),e,br,5nt al dreptului de proprietate.
%R. 10;;
$:eltielile predrii legatli
4n lip(a unei di(po)i*ii te(ta,entare (au le-ale contrare2 c>eltuielile predrii
le-atului (unt +n (arcina ,o3tenirii2 9r ca prin acea(ta ( (e aduc atin-ere
re)ervei (ucce(orale.
%R. 10;7
Dreptl de pre,erin al creditorilor &o#tenirii ,a de legatari
01& Creditorii ,o3tenirii au dreptul ( 9ie plti*i cu prioritate 9a* de le-atari.
02& 'ac le-atele cu titlu particular dep3e(c activul net al ,o3tenirii2 ele vor 9i
redu(e +n ,(ura dep3irii2 la cererea creditorilor ,o3tenirii (au a celui care e(te
obli-at ( le e6ecute.
07& 4n ca)ul +n care2 9r a (e cunoa3te anu,ite datorii (au (arcini ale ,o3tenirii2
a 9o(t e6ecutat un le-at2 ,o3tenitorul le-al (au te(ta,entar2 creditorii (au orice
per(oan intere(at poate (olicita re(tituirea de la le-atarul pltit2 +n ,(ura +n care
le-atul ur,ea) a 9i redu(.
<34 Ine,icacitatea legatelor
%R. 10;8
-evocarea volntar a legatli
01& Le-atele (unt (upu(e di(po)i*iilor privind revocarea voluntar a
te(ta,entului.
02& /rice +n(trinare a bunului ce con(tituie obiectul unui le-at cu titlu particular2
con(i,*it de ctre te(tator2 c>iar dac e(te a9ectat de ,odalit*i2 revoc i,plicit
le-atul pentru tot ceea ce (<a +n(trinat.
07& !ne9icacitatea +n(trinrii nu a9ectea) revocarea dec5t dac:
a& e(te deter,inat de incapacitatea (au vicierea voin*ei te(tatoruluiC ori
b& +n(trinarea repre)int o dona*ie +n 9avoarea bene9iciarului le-atului 3i nu (<a
9cut (ub condi*ii (au cu (arcini (ub(tan*ial di9erite de acelea care a9ectea) le-atul.
08& 'i(tru-erea voluntar de ctre te(tator a bunului ce con(tituie obiectul
le-atului cu titlu particular revoc i,plicit le-atul.
%R. 10;9
-evocarea 3dectoreasc
01& Revocarea =udectorea(c a le-atului poate 9i cerut +n ca)ul ne+ndeplinirii2
9r =u(ti9icare2 a (arcinii in(tituite de te(tator. Ne+ndeplinirea 9ortuit a (arcinii
poate atra-e revocarea nu,ai dac2 potrivit voin*ei te(tatorului2 e9icacitatea
le-atului e(te condi*ionat de e6ecutarea (arcinii.
02& Revocarea =udectorea(c a le-atului poate 9i (olicitat 3i pentru
in-ratitudine +n ur,toarele ca)uri:
a& dac le-atarul a atentat la via*a te(tatorului2 a unei per(oane apropiate lui (au2
3tiind c al*ii inten*ionea) ( atente)e2 nu l<a +n3tiin*atC
b& dac le-atarul (e 9ace vinovat de 9apte penale2 cru)i,i (au in=urii -rave 9a*
de te(tator ori de in=urii -rave la adre(a ,e,oriei te(tatorului.
%R. 1070
*er&enl de prescripie
'reptul la ac*iunea +n revocarea =udectorea(c a le-atului (e pre(crie +n ter,en
de un an de la data la care ,o3tenitorul a cuno(cut 9apta de in-ratitudine (au2 dup
ca)2 de la data la care (arcina trebuia e6ecutat.
%R. 1071
$adcitatea legatli
/rice le-at devine caduc atunci c5nd:
a& le-atarul nu ,ai e(te +n via* la data de(c>iderii ,o3teniriiC
b& le-atarul e(te incapabil de a pri,i le-atul la data de(c>iderii ,o3teniriiC
c& le-atarul e(te nede,nC
d& le-atarul renun* la le-atC
e& le-atarul decedea) +naintea +,plinirii condi*iei (u(pen(ive ce a9ectea)
le-atul2 dac acea(ta avea un caracter pur per(onalC
9& bunul ce 9or,ea) obiectul le-atului cu titlu particular a pierit +n totalitate din
,otive care nu *in de voin*a te(tatorului2 +n ti,pul vie*ii te(tatorului (au +naintea
+,plinirii condi*iei (u(pen(ive ce a9ectea) le-atul.
%R. 1072
Destinaia "nrilor constitind o"iectl ni legat ine,icace
!ne9icacitatea le-atului din cau)a nulit*ii2 revocrii2 caducit*ii (au de(9iin*rii
pentru nereali)area condi*iei (u(pen(ive ori pentru +ndeplinirea condi*iei re)olutorii
pro9it ,o3tenitorilor ale cror drepturi (ucce(orale ar 9i 9o(t ,ic3orate (au2 dup
ca)2 +nlturate prin e6i(ten*a le-atului (au care aveau obli-a*ia ( e6ecute le-atul.
%R. 1077
-egi&l legatli/sarcin
Cu e6cep*ia ca)ului prev)ut la art. 1.071 lit. 9&2 caducitatea (au revocarea
=udectorea(c a unui le-at -revat cu un le-at<(arcin +n 9avoarea unui ter* nu
atra-e ine9icacitatea ace(tui din ur, le-at. $o3tenitorii care bene9icia) de
ine9icacitatea le-atului (unt obli-a*i ( e6ecute le-atul<(arcin.
1ECB!"NE% a :<a
Dez&o#tenirea
%R. 1078
6oine
01& 'e),o3tenirea e(te di(po)i*ia te(ta,entar prin care te(tatorul +i +nltur de
la ,o3tenire2 +n tot (au +n parte2 pe unul (au ,ai ,ul*i dintre ,o3tenitorii (i le-ali.
02& 'e),o3tenirea e(te direct atunci c5nd te(tatorul di(pune prin te(ta,ent
+nlturarea de la ,o3tenire a unuia (au ,ai ,ultor ,o3tenitori le-ali 3i indirect
atunci c5nd te(tatorul in(tituie unul (au ,ai ,ul*i le-atari.
%R. 107:
(,ectele
01& 4n ca)ul de),o3tenirii (o*ului (upravie*uitor2 ,o3tenitorii din cla(a cu care
ace(ta vine +n concur( cule- partea din ,o3tenire r,a( dup atribuirea cotei
cuvenite (o*ului (upravie*uitor ca ur,are a de),o3tenirii.
02& 'ac2 +n ur,a de),o3tenirii2 pe l5n- (o*ul (upravie*uitor2 vin la ,o3tenire
at5t cel de),o3tenit2 c5t 3i acela care bene9icia) de de),o3tenire2 ace(ta din ur,
cule-e partea r,a( dup atribuirea cotei (o*ului (upravie*uitor 3i a cotei celui
de),o3tenit.
07& %tunci c5nd2 +n ur,a de),o3tenirii2 un ,o3tenitor pri,e3te o cot in9erioar
cotei (ale le-ale2 ,o3tenitorul cu care vine +n concur( cule-e partea care ar 9i
revenit celui de),o3tenit.
08& 'ac2 +n ur,a de),o3tenirii2 o per(oan e(te +nlturat total de la ,o3tenire2
cota ce i (<ar 9i cuvenit (e atribuie ,o3tenitorilor cu care ar 9i venit +n concur( (au2
+n lip(a ace(tora2 ,o3tenitorilor (ub(ecven*i.
0:& 'i(po)i*iile prev)ute la alin. 01& < 08& nu pot pro9ita per(oanelor incapabile
de a pri,i le-ate.
%R. 107;
6litatea
01& 'i(po)i*ia te(ta,entar prin care ,o3tenitorii le-ali au 9o(t de),o3teni*i e(te
(upu( cau)elor de nulitate2 ab(olut (au relativ2 prev)ute de le-e.
02& er,enul de pre(crip*ie a dreptului la ac*iunea +n anulare cur-e de la data la
care cei de),o3teni*i au luat cuno3tin* de di(po)i*ia te(ta,entar prin care au 9o(t
+nltura*i de la ,o3tenire2 dar nu ,ai devre,e de data de(c>iderii ,o3tenirii.
1ECB!"NE% a ;<a
(+ecinea testa&entar
%R. 1077
Dese&narea #i &isinea e+ectorli
01& e(tatorul poate nu,i una (au ,ai ,ulte per(oane2 con9erindu<le
+,puternicirea nece(ar e6ecutrii di(po)i*iilor te(ta,entare. E6ecutorul
te(ta,entar poate 9i de(e,nat 3i de ctre un ter* deter,inat prin te(ta,ent.
02& 'ac au 9o(t de(e,na*i ,ai ,ul*i e6ecutori te(ta,entari2 oricare dintre ei
poate ac*iona 9r concur(ul celorlal*i2 cu e6cep*ia ca)ului +n care te(tatorul a
di(pu( alt9el (au le<a +,pr*it atribu*iile.
07& #uterile e6ecutorului te(ta,entar pot 9i e6ercitate de la data acceptrii
,i(iunii prin declara*ie autentic notarial.
%R. 1078
$apacitatea e+ectorli
#er(oana lip(it de capacitate de e6erci*iu (au cu capacitate de e6erci*iu
re(tr5n( nu poate 9i e6ecutor te(ta,entar.
%R. 1079
Dreptl de ad&inistrare
01& E6ecutorul te(ta,entar are dreptul ( ad,ini(tre)e patri,oniul (ucce(oral pe
o perioad de cel ,ult 2 ani de la data de(c>iderii ,o3tenirii2 c>iar dac te(tatorul
nu i<a con9erit +n ,od e6pre( ace(t drept.
02& #rin te(ta,ent2 dreptul de ad,ini(trare poate 9i re(tr5n( doar la o parte din
patri,oniul (ucce(oral (au la un ter,en ,ai (curt.
07& er,enul de 2 ani poate 9i prelun-it de in(tan*a de =udecat2 pentru ,otive
te,einice2 prin acordarea unor ter,ene (ucce(ive de c5te un an.
%R. 1080
1terile e+ectorli
01& E6ecutorul te(ta,entar:
a& va cere2 +n condi*iile le-ii2 punerea (i-iliilor2 dac printre ,o3tenitori (unt 3i
,inori2 per(oane pu(e (ub interdic*ie =udectorea(c (au di(pruteC
b& va (trui a (e 9ace inventarul bunurilor ,o3tenirii +n pre)en*a (au cu citarea
,o3tenitorilorC
c& va cere in(tan*ei ( +ncuviin*e)e v5n)area bunurilor2 +n lip( de (u,e
(u9iciente pentru e6ecutarea le-atelor. !n(tan*a va putea +ncuviin*a v5n)area
i,obilelor (ucce(orale nu,ai dac nu e6i(t ,o3tenitori re)ervatariC
d& va depune dili-en*e pentru e6ecutarea te(ta,entului2 iar +n ca) de conte(ta*ie2
pentru a apra validitatea (aC
e& va plti datoriile ,o3tenirii dac a 9o(t +,puternicit +n ace(t (en( prin
te(ta,ent. 4n lip(a unei a(e,enea +,puterniciri2 e6ecutorul te(ta,entar va putea
ac>ita datoriile nu,ai cu +ncuviin*area in(tan*eiC
9& va +nca(a crean*ele ,o3tenirii.
02& e(tatorul poate di(pune ca e6ecutorul te(ta,entar ( procede)e la parta=area
bunurilor ,o3tenirii. #arta=ul produce e9ecte nu,ai dac proiectul pre)entat de
ctre e6ecutor a 9o(t aprobat de to*i ,o3tenitorii.
%R. 1081
*rans&iterea e+ecinii
01& #uterile e6ecutorului te(ta,entar nu pot 9i tran(,i(e.
02& $i(iunea e6ecutorului te(ta,entar nu,it +n con(iderarea unei 9unc*ii
deter,inate poate 9i continuat de ctre per(oana care preia acea 9unc*ie.
%R. 1082
!"ligaia de a da socoteal #i rspnderea e+ectorli
01& La (95r3itul 9iecrui an 3i la +ncetarea ,i(iunii (ale2 e6ecutorul te(ta,entar
e(te obli-at ( dea (ocoteal pentru -e(tiunea (a2 c>iar dac nu e6i(t ,o3tenitori
re)ervatari. %cea(t obli-a*ie (e tran(,ite ,o3tenitorilor e6ecutorului.
02& E6ecutorul te(ta,entar r(punde ca un ,andatar +n le-tur cu e6ecutarea
di(po)i*iilor te(ta,entare.
07& 'ac au 9o(t de(e,na*i ,ai ,ul*i e6ecutori te(ta,entari2 r(punderea
ace(tora e(te (olidar2 cu e6cep*ia ca)ului +n care te(tatorul le<a +,pr*it atribu*iile
3i 9iecare dintre ei (<a li,itat la ,i(iunea +ncredin*at.
%R. 1087
-e&neraia e+ectorli
$i(iunea e6ecutorului te(ta,entar e(te -ratuit2 dac te(tatorul nu a (tabilit o
re,unera*ie +n (arcina ,o3tenirii.
%R. 1088
5portarea c:eltielilor
C>eltuielile 9cute de e6ecutorul te(ta,entar +n e6ercitarea puterilor (ale (unt +n
(arcina ,o3tenirii.
%R. 108:
7ncetarea e+ecinii
E6ecu*iunea te(ta,entar poate +nceta:
a& prin +ndeplinirea (au i,po(ibilitatea aducerii la +ndeplinire a ,i(iunii pri,iteC
b& prin renun*are +n 9or,a unei declara*ii autentice notarialeC
c& prin dece(ul e6ecutorului te(ta,entarC
d& prin punerea (ub interdic*ie =udectorea(c a e6ecutorului te(ta,entarC
e& prin revocarea de ctre in(tan* a e6ecutorului te(ta,entar care nu +3i
+ndepline3te ,i(iunea ori o +ndepline3te +n ,od necore(pun)torC
9& prin e6pirarea ter,enului +n care (e e6ercit dreptul de ad,ini(trare2 a9ar de
ca)ul +n care in(tan*a decide prelun-irea ter,enului.
C%#!/L"L !?
-ezerva sccesoral2 cotitatea disponi"il #i redcinea li"eralitilor
e+cesive
1ECB!"NE% 1
-ezerva sccesoral #i cotitatea disponi"il
%R. 108;
6oinea de rezerv sccesoral
Re)erva (ucce(oral e(te partea din bunurile ,o3tenirii la care ,o3tenitorii
re)ervatari au dreptul +n virtutea le-ii2 c>iar +,potriva voin*ei de9unctului2
,ani9e(tat prin liberalit*i ori de),o3teniri.
%R. 1087
Mo#tenitorii rezervatari
1unt ,o3tenitori re)ervatari (o*ul (upravie*uitor2 de(cenden*ii 3i a(cenden*ii
privile-ia*i ai de9unctului.
%R. 1088
7ntinderea rezervei sccesorale
Re)erva (ucce(oral a 9iecrui ,o3tenitor re)ervatar e(te de =u,tate din cota
(ucce(oral care2 +n ab(en*a liberalit*ilor (au de),o3tenirilor2 i (<ar 9i cuvenit ca
,o3tenitor le-al.
%R. 1089
6oinea de cotitate disponi"il
Cotitatea di(ponibil e(te partea din bunurile ,o3tenirii care nu e(te re)ervat
prin le-e 3i de care de9unctul putea di(pune +n ,od ne+n-rdit prin liberalit*i.
%R. 1090
$otitatea disponi"il special a soli spravieitor
01& Liberalit*ile neraportabile 9cute (o*ului (upravie*uitor2 care vine la
,o3tenire +n concur( cu al*i de(cenden*i dec5t cei co,uni lor2 nu pot dep3i un
(9ert din ,o3tenire 3i nici partea de(cendentului care a pri,it cel ,ai pu*in.
02& 'ac de9unctul nu a di(pu( prin liberalit*i de di9eren*a dintre cotitatea
di(ponibil (tabilit potrivit art. 1.089 3i cotitatea di(ponibil (pecial2 atunci
acea(t di9eren* revine de(cenden*ilor.
07& 'i(po)i*iile alin. 01& 3i 02& (e aplic +n ,od core(pun)tor atunci c5nd
de(cendentul ,en*ionat la alin. 01& a 9o(t de),o3tenit direct2 iar de acea(t
de),o3tenire ar bene9icia (o*ul (upravie*uitor.
1ECB!"NE% a 2<a
-edcinea li"eralitilor e+cesive
%R. 1091
5ta"ilirea rezervei sccesorale #i a cotitii disponi"ile
01& ?aloarea ,a(ei (ucce(orale2 +n 9unc*ie de care (e deter,in re)erva
(ucce(oral 3i cotitatea di(ponibil2 (e (tabile3te a(t9el:
a& deter,inarea activului brut al ,o3tenirii2 prin +n(u,area valorii bunurilor
e6i(tente +n patri,oniul (ucce(oral la data de(c>iderii ,o3teniriiC
b& deter,inarea activului net al ,o3tenirii2 prin (cderea pa(ivului (ucce(oral
din activul brutC
c& reunirea 9ictiv2 doar pentru calcul2 la activul net2 a valorii dona*iilor 9cute de
cel care la( ,o3tenirea.
02& 4n vederea aplicrii alin. 01& lit. c&2 (e ia +n con(iderare valoarea la data
de(c>iderii ,o3tenirii a bunurilor donate2 *in5ndu<(e +n( cont de (tarea lor +n
,o,entul dona*iei2 din care (e (cade valoarea (arcinilor a(u,ate prin contractele
de dona*ie. 'ac bunurile au 9o(t +n(trinate de donatar2 (e *ine (ea,a de valoarea
lor la data +n(trinrii. 'ac bunurile donate au 9o(t +nlocuite cu altele2 (e *ine cont
de valoarea2 la data de(c>iderii ,o3tenirii2 a bunurilor intrate +n patri,oniu 3i de
(tarea lor la ,o,entul dob5ndirii. otu3i2 dac devalori)area bunurilor intrate +n
patri,oniu era inevitabil la data dob5ndirii2 +n virtutea naturii lor2 +nlocuirea
bunurilor nu e(te luat +n con(iderare. 4n ,(ura +n care bunul donat (au cel care l<
a +nlocuit pe ace(ta a pierit 9ortuit2 indi9erent de data pieirii2 dona*ia nu (e va
(upune reunirii 9ictive. 1u,ele de bani (unt (upu(e inde6rii +n raport cu indicele
in9la*iei2 core(pun)tor perioadei cuprin(e +ntre data intrrii lor +n patri,oniul
donatarului 3i data de(c>iderii ,o3tenirii.
07& Nu (e va *ine (ea,a +n (tabilirea re)ervei de darurile obi3nuite2 de dona*iile
re,uneratorii 3i2 +n ,(ura +n care nu (unt e6ce(ive2 nici de (u,ele c>eltuite pentru
+ntre*inerea (au2 dac e(te ca)ul2 pentru 9or,area pro9e(ional a de(cenden*ilor2 a
prin*ilor (au a (o*ului 3i nici de c>eltuielile de nunt.
08& #5n la dovada contrar2 +n(trinarea cu titlu onero( ctre un de(cendent ori
un a(cendent privile-iat (au ctre (o*ul (upravie*uitor e(te pre)u,at a 9i dona*ie
dac +n(trinarea (<a 9cut cu re)erva u)u9ructului2 u)ului ori abita*iei (au +n
(c>i,bul +ntre*inerii pe via* ori a unei rente via-ere. #re)u,*ia operea) nu,ai +n
9avoarea de(cenden*ilor2 a(cenden*ilor privile-ia*i 3i a (o*ului (upravie*uitor ai
de9unctului2 dac ace3tia nu au con(i,*it la +n(trinare.
0:& Re)erva (ucce(oral 3i cotitatea di(ponibil (e calculea) +n 9unc*ie de
valoarea (tabilit potrivit alin. 01&. La (tabilirea re)ervei nu (e *ine (ea,a de cei
care au renun*at la ,o3tenire2 cu e6cep*ia celor obli-a*i la raport2 potrivit art. 1.187
alin. 02&.
%R. 1092
Modl de operare
'up de(c>iderea ,o3tenirii2 liberalit*ile care +ncalc re)erva (ucce(oral (unt
(upu(e reduc*iunii2 la cerere.
%R. 1097
1ersoanele care pot cere redcinea
Reduc*iunea liberalit*ilor e6ce(ive poate 9i cerut nu,ai de ctre ,o3tenitorii
re)ervatari2 de (ucce(orii lor2 precu, 3i de ctre creditorii c>iro-ra9ari ai
,o3tenitorilor re)ervatari.
%R. 1098
$ile de realizare a redcinii
01& Reduc*iunea liberalit*ilor e6ce(ive (e poate reali)a prin buna +nvoial a
celor intere(a*i.
02& 4n lip(a unei a(e,enea +nvoieli2 reduc*iunea poate 9i invocat +n 9a*a in(tan*ei
de =udecat pe cale de e6cep*ie (au pe cale de ac*iune2 dup ca).
07& 4n ca)ul pluralit*ii de ,o3tenitori re)ervatari2 reduc*iunea operea) nu,ai +n
li,ita cotei de re)erv cuvenite celui care a cerut<o 3i pro9it nu,ai ace(tuia.
%R. 109:
*er&enl de prescripie
01& 'reptul la ac*iunea +n reduc*iune a liberalit*ilor e6ce(ive (e pre(crie +n
ter,en de 7 ani de la data de(c>iderii ,o3tenirii (au2 dup ca)2 de la data la care
,o3tenitorii re)ervatari au pierdut po(e(ia bunurilor care 9or,ea) obiectul
liberalit*ilor.
02& 4n ca)ul liberalit*ilor e6ce(ive a cror e6i(ten* nu a 9o(t cuno(cut de
,o3tenitorii re)ervatari2 ter,enul de pre(crip*ie +ncepe ( cur- de la data c5nd au
cuno(cut e6i(ten*a ace(tora 3i caracterul lor e6ce(iv.
07& E6cep*ia de reduc*iune e(te i,pre(criptibil e6tinctiv.
%R. 109;
!rdinea redcinii
01& Le-atele (e reduc +naintea dona*iilor.
02& Le-atele (e reduc toate deodat 3i propor*ional2 a9ar dac te(tatorul a di(pu(
c anu,ite le-ate vor avea pre9erin*2 ca) +n care vor 9i redu(e ,ai +nt5i celelalte
le-ate.
07& 'ona*iile (e reduc (ucce(iv2 +n ordinea inver( a datei lor2 +ncep5nd cu cea
,ai nou.
08& 'ona*iile conco,itente (e reduc toate deodat 3i propor*ional2 a9ar dac
donatorul a di(pu( c anu,ite dona*ii vor avea pre9erin*2 ca) +n care vor 9i redu(e
,ai +nt5i celelalte dona*ii.
0:& 'ac bene9iciarul dona*iei care ar trebui redu( e(te in(olvabil2 (e va proceda
la reduc*iunea dona*iei anterioare.
%R. 1097
(,ectele redcinii
01& Reduc*iunea are ca e9ect ine9icacitatea le-atelor (au2 dup ca)2 de(9iin*area
dona*iilor +n ,(ura nece(ar +ntre-irii re)ervei (ucce(orale.
02& 4ntre-irea re)ervei2 ca ur,are a reduc*iunii2 (e reali)ea) +n natur.
07& Reduc*iunea (e reali)ea) prin ec>ivalent +n ca)ul +n care2 +nainte de
de(c>iderea ,o3tenirii2 donatarul a +n(trinat bunul ori a con(tituit a(upra lui
drepturi reale2 precu, 3i atunci c5nd bunul a pierit dintr<o cau) i,putabil
donatarului.
08& C5nd dona*ia (upu( reduc*iunii a 9o(t 9cut unui ,o3tenitor re)ervatar care
nu e(te obli-at la raportul dona*iei2 ace(ta va putea p(tra +n contul re)ervei (ale
partea care dep3e3te cotitatea di(ponibil.
0:& 'ac donatarul e(te un (ucce(ibil obli-at la raport2 iar partea (upu(
reduc*iunii repre)int ,ai pu*in de =u,tate din valoarea bunului donat2 donatarul
re)ervatar poate p(tra bunul2 iar reduc*iunea nece(ar +ntre-irii re)ervei celorlal*i
,o3tenitori re)ervatari (e va 9ace prin luare ,ai pu*in (au prin ec>ivalent bne(c.
0;& 4n ca)ul +ntre-irii re)ervei +n natur2 -rati9icatul p(trea) 9ructele pr*ii din
bun care dep3e3te cotitatea di(ponibil2 percepute p5n la data la care cei
+ndrept*i*i au cerut reduc*iunea.
%R. 1098
-edcinea nor li"eraliti speciale
01& 'ac dona*ia (au le-atul are ca obiect un u)u9ruct2 u) ori abita*ie (au o rent
ori +ntre*inere via-er2 ,o3tenitorii re)ervatari au 9acultatea 9ie de a e6ecuta
liberalitatea a(t9el cu, a 9o(t (tipulat2 9ie de a abandona proprietatea cotit*ii
di(ponibile +n 9avoarea bene9iciarului liberalit*ii2 9ie de a (olicita reduc*iunea
potrivit dreptului co,un.
02& 'ac ,o3tenitorii re)ervatari nu (e +n*ele- a(upra op*iunii2 reduc*iunea (e va
9ace potrivit dreptului co,un.
%R. 1099
I&ptarea li"eralitilor
01& 'ac bene9iciarul liberalit*ii nu e(te ,o3tenitor re)ervatar2 liberalitatea
pri,it (e i,put a(upra cotit*ii di(ponibile2 iar dac o dep3e3te2 e(te (upu(
reduc*iunii.
02& 'ac -rati9icatul e(te ,o3tenitor re)ervatar 3i liberalitatea nu e(te (upu(
raportului2 ea (e i,put a(upra cotit*ii di(ponibile. 'ac e(te ca)ul2 e6cedentul (e
i,put a(upra cotei de re)erv la care are dreptul -rati9icatul 3i2 dac o dep3e3te2
e(te (upu( reduc*iunii.
07& 'ac -rati9icatul e(te ,o3tenitor re)ervatar 3i liberalitatea e(te (upu(
raportului2 ea (e i,put a(upra re)ervei celui -rati9icat2 iar dac e6i(t2 e6cedentul
(e i,put a(upra cotit*ii di(ponibile2 a9ar de ca)ul +n care di(puntorul a (tipulat
i,putarea (a a(upra re)ervei -lobale. 4n ace(t ulti, ca)2 nu,ai partea care
e6cedea) re)ervei -lobale (e i,put a(upra cotit*ii di(ponibile. 4n toate ca)urile2
dac (e dep3e3te cotitatea di(ponibil2 liberalitatea e(te (upu( reduc*iunii.
08& 'ac e6i(t ,ai ,ulte liberalit*i2 i,putarea (e 9ace potrivit alin. 01& < 07&2
*in5nd (ea,a 3i de ordinea reduc*iunii liberalit*ilor e6ce(ive.
!L"L !?
*rans&isinea #i parta3l &o#tenirii
C%#!/L"L !
*rans&isinea &o#tenirii
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 1100
6oinile de opine sccesoral #i de sccesi"il
01& Cel c>e,at la ,o3tenire +n te,eiul le-ii (au al voin*ei de9unctului poate
accepta ,o3tenirea (au poate renun*a la ea.
02& #rin (ucce(ibil (e +n*ele-e per(oana care +ndepline3te condi*iile prev)ute de
le-e pentru a putea ,o3teni2 dar care nu 3i<a e6ercitat +nc dreptul de op*iune
(ucce(oral.
%R. 1101
$aracterele 3ridice ale opinii
1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 op*iunea (ucce(oral e(te indivi)ibil 3i nu
poate 9i a9ectat de nicio ,odalitate.
%R. 1102
0ocaia &ltipl la &o#tenire
01& $o3tenitorul care2 +n ba)a le-ii (au a te(ta,entului2 cu,ulea) ,ai ,ulte
voca*ii la ,o3tenire are2 pentru 9iecare dintre ele2 un drept de op*iune di(tinct.
02& Le-atarul c>e,at la ,o3tenire 3i ca ,o3tenitor le-al +3i va putea e6ercita
op*iunea +n oricare dintre ace(te calit*i. 'ac2 de3i nu a 9o(t +nclcat re)erva2 din
te(ta,ent re)ult c de9unctul a dorit ( di,inue)e cota ce i (<ar 9i cuvenit
le-atarului ca ,o3tenitor le-al2 ace(ta din ur, poate opta doar ca le-atar.
%R. 1107
*er&enl de opine sccesoral
01& 'reptul de op*iune (ucce(oral (e e6ercit +n ter,en de un an de la data
de(c>iderii ,o3tenirii.
02& er,enul de op*iune cur-e:
a& de la data na3terii celui c>e,at la ,o3tenire2 dac na3terea (<a produ( dup
de(c>iderea ,o3teniriiC
b& de la data +nre-i(trrii ,or*ii +n re-i(trul de (tare civil2 dac +nre-i(trarea (e
9ace +n te,eiul unei >otr5ri =udectore3ti de declarare a ,or*ii celui care la(
,o3tenirea2 a9ar nu,ai dac (ucce(ibilul a cuno(cut 9aptul ,or*ii (au >otr5rea de
declarare a ,or*ii la o dat anterioar2 ca) +n care ter,enul cur-e de la acea(t din
ur, datC
c& de la data la care le-atarul a cuno(cut (au trebuia ( cunoa(c le-atul (u2
dac te(ta,entul cuprin)5nd ace(t le-at e(te de(coperit dup de(c>iderea
,o3teniriiC
d& de la data la care (ucce(ibilul a cuno(cut (au trebuia ( cunoa(c le-tura de
rudenie pe care (e +nte,eia) voca*ia (a la ,o3tenire2 dac acea(t dat e(te
ulterioar de(c>iderii ,o3tenirii.
07& er,enului prev)ut la alin. 01& i (e aplic prevederile cuprin(e +n cartea a
?!<a re9eritoare la (u(pendarea 3i repunerea +n ter,enul de pre(crip*ie e6tinctiv.
%R. 1108
1rorogarea ter&enli
01& 4n ca)ul +n care (ucce(ibilul a cerut +ntoc,irea inventarului anterior
e6ercitrii dreptului de op*iune (ucce(oral2 ter,enul de op*iune nu (e va +,plini
,ai devre,e de dou luni de la data la care i (e co,unic proce(ul<verbal de
inventariere.
02& #e durata e9ecturii inventarului2 (ucce(ibilul nu poate 9i con(iderat
,o3tenitor2 cu e6cep*ia ca)ului +n care a acceptat ,o3tenirea.
%R. 110:
-etrans&iterea dreptli de opine
01& $o3tenitorii celui care a decedat 9r a 9i e6ercitat dreptul de op*iune
(ucce(oral +l e6ercit (eparat2 9iecare pentru partea (a2 +n ter,enul aplicabil
dreptului de op*iune privind ,o3tenirea autorului lor.
02& 4n ca)ul prev)ut la alin. 01&2 partea (ucce(ibilului care renun* pro9it
celorlal*i ,o3tenitori ai autorului (u.
1ECB!"NE% a 2<a
%cceptarea &o#tenirii
%R. 110;
.i"ertatea acceptrii &o#tenirii
Ni,eni nu poate 9i obli-at ( accepte o ,o3tenire ce i (e cuvine.
%R. 1107
%cceptarea &o#tenirii de ctre creditori
Creditorii (ucce(ibilului pot accepta ,o3tenirea2 pe cale oblic2 +n li,ita
+nde(tulrii crean*ei lor.
%R. 1108
9elrile acceptrii
01& %cceptarea poate 9i e6pre( (au tacit.
02& %cceptarea e(te e6pre( c5nd (ucce(ibilul +3i +n(u3e3te e6plicit titlul (au
calitatea de ,o3tenitor printr<un +n(cri( autentic (au (ub (e,ntur privat.
07& %cceptarea e(te tacit c5nd (ucce(ibilul 9ace un act (au 9apt pe care nu ar
putea ( +l 9ac dec5t +n calitate de ,o3tenitor.
%R. 1109
7nregistrarea actelor de acceptare
4n (itua*ia +n care acceptarea e(te 9cut printr<un +n(cri( autentic2 declara*ia de
acceptare (e va +n(crie +n re-i(trul na*ional notarial2 *inut +n 9or,at electronic2
potrivit le-ii.
%R. 1110
%ctele c valoare de acceptare tacit
01& %ctele de di(po)i*ie =uridic privind o parte (au totalitatea drepturilor a(upra
,o3tenirii atra- acceptarea tacit a ace(teia. 1unt a(t9el de acte:
a& +n(trinarea2 cu titlu -ratuit (au onero(2 de ctre (ucce(ibil a drepturilor a(upra
,o3teniriiC
b& renun*area2 c>iar -ratuit2 +n 9olo(ul unuia (au ,ai ,ultor ,o3tenitori
deter,ina*iC
c& renun*area la ,o3tenire2 cu titlu onero(2 c>iar +n 9avoarea tuturor
co,o3tenitorilor (au ,o3tenitorilor (ub(ecven*i.
02& 'e a(e,enea2 pot avea valoare de acceptare tacit a ,o3tenirii actele de
di(po)i*ie2 ad,ini(trare de9initiv ori 9olo(in* a unor bunuri din ,o3tenire.
07& %ctele de con(ervare2 (uprave->ere 3i de ad,ini(trare provi)orie nu
valorea) acceptare2 dac din +,pre=urrile +n care ace(tea (<au e9ectuat nu re)ult
c (ucce(ibilul 3i<a +n(u3it prin ele calitatea de ,o3tenitor.
08& 1unt con(iderate a 9i de ad,ini(trare provi)orie actele de natur ur-ent a
cror +ndeplinire e(te nece(ar pentru nor,ala punere +n valoare2 pe ter,en (curt2 a
bunurilor ,o3tenirii.
%R. 1111
Declaraia de neacceptare
1ucce(ibilul care inten*ionea) ( +ndeplinea(c un act ce poate avea
(e,ni9ica*ia acceptrii ,o3tenirii2 dar care dore3te ca prin acea(ta ( nu 9ie
con(iderat acceptant2 trebuie ( dea +n ace(t (en(2 anterior +ndeplinirii actului2 o
declara*ie autentic notarial.
%R. 1112
1rez&ia de rennare
01& E(te pre)u,at2 p5n la proba contrar2 c a renun*at la ,o3tenire (ucce(ibilul
care2 de3i cuno3tea de(c>iderea ,o3tenirii 3i calitatea lui de (ucce(ibil2 ca ur,are a
citrii (ale +n condi*iile le-ii2 nu accept ,o3tenirea +n ter,enul prev)ut la art.
1.107. Cita*ia trebuie ( cuprind2 (ub (anc*iunea nulit*ii ace(teia2 pe l5n-
ele,entele prev)ute de Codul de procedur civil2 3i preci)area c2 dac
(ucce(ibilul nu +3i e6ercit dreptul de a accepta ,o3tenirea +n ter,enul prev)ut la
art. 1.1072 va 9i pre)u,at c renun* la ,o3tenire.
02& #re)u,*ia de renun*are operea) nu,ai dac cita*ia i<a 9o(t co,unicat
(ucce(ibilului cu cel pu*in 70 de )ile +nainte de e6pirarea ter,enului de op*iune
(ucce(oral.
%R. 1117
-edcerea ter&enli de opine
01& #entru ,otive te,einice2 la cererea oricrei per(oane intere(ate2 un
(ucce(ibil poate 9i obli-at2 cu aplicarea procedurii prev)ute de le-e pentru
ordonan*a pre3edin*ial2 ( +3i e6ercite dreptul de op*iune (ucce(oral +nuntrul
unui ter,en (tabilit de in(tan*a =udectorea(c2 ,ai (curt dec5t cel prev)ut la art.
1.107.
02& 1ucce(ibilul care nu optea) +n ter,enul (tabilit de in(tan*a =udectorea(c
e(te con(iderat c a renun*at la ,o3tenire.
%R. 1118
(,ectele acceptrii
01& %cceptarea con(olidea) tran(,i(iunea ,o3tenirii reali)at de plin drept la
data dece(ului.
02& $o3tenitorii le-ali 3i le-atarii univer(ali (au cu titlu univer(al r(pund pentru
datoriile 3i (arcinile ,o3tenirii nu,ai cu bunurile din patri,oniul (ucce(oral2
propor*ional cu cota 9iecruia.
07& Le-atarul cu titlu particular nu e(te obli-at ( (uporte datoriile 3i (arcinile
,o3tenirii. #rin e6cep*ie2 el r(punde pentru pa(ivul ,o3tenirii2 +n( nu,ai cu
bunul (au bunurile ce 9or,ea) obiectul le-atului2 dac:
a& te(tatorul a di(pu( +n ,od e6pre( +n ace(t (en(C
b& dreptul l(at prin le-at are ca obiect o univer(alitate2 cu, ar 9i o ,o3tenire
culea( de ctre te(tator 3i nelic>idat +ncC +n ace(t ca)2 le-atarul r(punde pentru
pa(ivul acelei univer(alit*iC
c& celelalte bunuri ale ,o3tenirii (unt in(u9iciente pentru plata datoriilor 3i
(arcinilor ,o3tenirii.
08& 4n ca)ul +n(trinrii bunurilor ,o3tenirii dup de(c>iderea ace(teia2 bunurile
intrate +n patri,oniul (ucce(oral prin e9ectul (ubro-a*iei pot 9i a9ectate (tin-erii
datoriilor 3i (arcinilor ,o3tenirii.
%R. 111:
7ntoc&irea inventarli
01& 1ucce(ibilii2 creditorii ,o3tenirii 3i orice per(oan intere(at pot cere
notarului co,petent ( di(pun e9ectuarea unui inventar al bunurilor din
patri,oniul (ucce(oral2 toate c>eltuielile care (e vor 9ace +n ace(t (cop 9iind +n
(arcina ,o3tenirii.
02& 'ac (ucce(ibilii (au per(oanele care de*in bunuri din patri,oniul (ucce(oral
(e opun2 e9ectuarea inventarului e(te di(pu( de ctre in(tan*a =udectorea(c de la
locul de(c>iderii ,o3tenirii.
07& !nventarul (e e9ectuea) de ctre per(oana de(e,nat prin acordul
(ucce(ibililor 3i al creditorilor (au2 +n lip(a unui a(e,enea acord2 de ctre per(oana
de(e,nat 9ie de notar2 9ie2 dup ca)2 de in(tan*a de =udecat co,petent.
%R. 111;
1rocesl/ver"al de inventariere
01& #roce(ul<verbal de inventariere cuprinde enu,erarea2 de(crierea 3i evaluarea
provi)orie a bunurilor ce (e a9lau +n po(e(ia de9unctului la data de(c>iderii
,o3tenirii.
02& @unurile a cror proprietate e(te conte(tat (e vor ,en*iona (eparat.
07& 4n inventar (e cuprind ,en*iuni privind pa(ivul (ucce(oral.
08& @unurile ,o3tenirii care (e -(e(c +n po(e(ia altei per(oane vor 9i
inventariate cu preci)area locului unde (e a9l 3i a ,otivului pentru care (e -(e(c
acolo.
0:& 4n ca)ul +n care2 cu oca)ia inventarierii2 (e va -(i vreun te(ta,ent l(at de
de9unct2 ace(ta va 9i vi)at (pre ne(c>i,bare 3i va 9i depu( +n depo)it la biroul
notarului public.
0;& !nventarul (e (e,nea) de cel care l<a +ntoc,it2 de (ucce(ibilii a9la*i la locul
inventarului2 iar +n lip(a ace(tora (au +n ca)ul re9u)ului lor de a (e,na2 inventarul
va 9i (e,nat de 2 ,artori.
%R. 1117
Msrile speciale de conservare a "nrilor
01& 'ac e6i(t pericol de +n(trinare2 pierdere2 +nlocuire (au di(tru-ere a
bunurilor2 notarul va putea pune bunurile (ub (i-iliu (au le va preda unui cu(tode.
02& #oate 9i nu,it cu(tode2 cu acordul tuturor celor intere(a*i2 unul dintre
(ucce(ibili2 iar +n ca) contrar2 o alt per(oan alea( de ctre notar.
07& 4n ca)ul +n care con(ervarea bunurilor ,o3tenirii nece(it anu,ite c>eltuieli2
ace(tea vor 9i 9cute2 cu +ncuviin*area notarului2 de ctre cu(todele prev)ut la alin.
01& (au2 +n lip(a cu(todelui2 de un curator (pecial2 nu,it de notar pentru
ad,ini(trarea bunurilor.
08& @unurile date +n cu(todie (au +n ad,ini(trare (e predau pe ba) de proce(<
verbal (e,nat de notar 3i de cu(tode (au curator. 'ac predarea are loc
conco,itent cu inventarierea2 (e va 9ace ,en*iune +n proce(ul<verbal2 un e6e,plar
al ace(tuia pred5ndu<(e cu(todelui (au curatorului.
0:& Cu(todele (au curatorul e(te obli-at ( re(tituie bunurile 3i ( dea (ocoteal
notarului a(upra c>eltuielilor de con(ervare (au ad,ini(trare a ace(tor bunuri la
9inali)area procedurii (ucce(orale (au atunci c5nd notarul con(ider nece(ar.
0;& /ricine (e con(ider vt,at prin inventarul +ntoc,it (au prin ,(urile de
con(ervare 3i ad,ini(trare luate de notarul public poate 9ace pl5n-ere la in(tan*a
=udectorea(c co,petent.
%R. 1118
Msrile speciale privind s&ele de "ani #i alte valori
01& 'ac +n ti,pul e9ecturii inventarului (e vor -(i (u,e de bani2 >5rtii de
valoare2 cecuri (au alte valori2 (e vor depune +n depo)itul notarial (au la o in(titu*ie
(peciali)at2 9c5ndu<(e ,en*iune de(pre acea(ta 3i +n proce(ul<verbal de
inventariere.
02& 'in (u,ele de bani -(ite la inventariere (e vor l(a ,o3tenitorilor (au celor
care locuiau cu de9unctul 3i -o(podreau +,preun cu ace(ta (u,ele nece(are
pentru:
a& +ntre*inerea per(oanelor ce erau +n (arcina celui decedat2 pentru ,a6i,u, ;
luniC
b& plata (u,elor datorate +n ba)a contractelor individuale de ,unc (au pentru
plata a(i-urrilor (ocialeC
c& acoperirea c>eltuielilor pentru con(ervarea 3i ad,ini(trarea bunurilor
,o3tenirii.
%R. 1119
%cceptarea ,orat
01& 1ucce(ibilul care2 cu rea<credin*2 a (u(tra( ori a a(cun( bunuri din
patri,oniul (ucce(oral (au a a(cun( o dona*ie (upu( raportului ori reduc*iunii e(te
con(iderat c a acceptat ,o3tenirea2 c>iar dac anterior renun*a(e la ea. El nu va
avea +n( niciun drept cu privire la bunurile (u(tra(e (au a(cun(e 3i2 dup ca)2 va 9i
obli-at ( raporte)e ori ( reduc dona*ia a(cun( 9r a participa la di(tribuirea
bunului donat.
02& $o3tenitorul a9lat +n (itua*ia prev)ut la alin. 01& e(te *inut ( pltea(c
datoriile 3i (arcinile ,o3tenirii propor*ional cu cota (a din ,o3tenire2 inclu(iv cu
propriile (ale bunuri.
1ECB!"NE% a 7<a
-ennarea la &o#tenire
%R. 1120
9or&a rennrii
01& Renun*area la ,o3tenire nu (e pre(upune2 cu e6cep*ia ca)urilor prev)ute la
art. 1.112 3i art. 1.117 alin. 02&.
02& 'eclara*ia de renun*are (e 9ace +n 9or, autentic la orice notar public (au2
dup ca)2 la ,i(iunile diplo,atice 3i o9iciile con(ulare ale Ro,5niei2 +n condi*iile
3i li,itele prev)ute de le-e.
07& #entru in9or,area ter*ilor2 declara*ia de renun*are (e va +n(crie2 pe c>eltuiala
renun*torului2 +n re-i(trul na*ional notarial2 *inut +n 9or,at electronic2 potrivit
le-ii.
%R. 1121
(,ectele rennrii
01& 1ucce(ibilul care renun* e(te con(iderat c nu a 9o(t niciodat ,o3tenitor.
02& #artea renun*torului pro9it ,o3tenitorilor pe care i<ar 9i +nlturat de la
,o3tenire (au celor a cror parte ar 9i di,inuat<o dac ar 9i acceptat ,o3tenirea.
%R. 1122
-ennarea ,radloas
01& Creditorii (ucce(ibilului care a renun*at la ,o3tenire +n 9rauda lor pot cere
in(tan*ei revocarea renun*rii +n ceea ce +i prive3te2 +n( nu,ai +n ter,en de 7 luni
de la data la care au cuno(cut renun*area.
02& %d,iterea ac*iunii +n revocare produce e9ectele acceptrii ,o3tenirii de ctre
(ucce(ibilul debitor nu,ai +n privin*a creditorului recla,ant 3i +n li,ita crean*ei
ace(tuia.
%R. 1127
-evocarea rennrii
01& 4n tot cur(ul ter,enului de op*iune2 renun*torul poate revoca renun*area2
dac ,o3tenirea nu a 9o(t de=a acceptat de al*i (ucce(ibili care au voca*ie la partea
care i<ar reveni2 di(po)i*iile art. 1.120 aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
02& Revocarea renun*rii valorea) acceptare2 bunurile ,o3tenirii 9iind preluate
+n (tarea +n care (e -(e(c 3i (ub re)erva drepturilor dob5ndite de ter*i a(upra acelor
bunuri.
%R. 1128
*er&enl de prescripie
'reptul la ac*iunea +n anularea acceptrii (au renun*rii (e pre(crie +n ter,en de
; luni2 calculat +n ca) de violen* de la +ncetarea ace(teia2 iar +n celelalte ca)uri din
,o,entul +n care titularul dreptului la ac*iune a cuno(cut cau)a de nulitate relativ.
1ECB!"NE% a 8<a
5ezina
%R. 112:
6oine
#e l5n- (tp5nirea de 9apt e6ercitat a(upra patri,oniului (ucce(oral2 (e)ina le
con9er ,o3tenitorilor (e)inari 3i dreptul de a ad,ini(tra ace(t patri,oniu 3i de a
e6ercita drepturile 3i ac*iunile de9unctului.
%R. 112;
Mo#tenitorii sezinari
1unt ,o3tenitori (e)inari (o*ul (upravie*uitor2 de(cenden*ii 3i a(cenden*ii
privile-ia*i.
%R. 1127
Do"8ndirea sezinei de ctre &o#tenitorii legali nesezinari
01& $o3tenitorii le-ali ne(e)inari dob5nde(c (e)ina nu,ai prin eliberarea
certi9icatului de ,o3tenitor2 dar cu e9ect retroactiv din )iua de(c>iderii ,o3tenirii.
02& #5n la intrarea +n (tp5nirea de 9apt a ,o3tenirii2 ,o3tenitorul le-al
ne(e)inar nu poate 9i ur,rit +n calitate de ,o3tenitor.
%R. 1128
Intrarea legatarli niversal sa c titl niversal )n stp8nirea &o#tenirii
01& Le-atarul univer(al poate cere intrarea +n (tp5nirea de 9apt a ,o3tenirii de la
,o3tenitorii re)ervatari. 'ac a(e,enea ,o3tenitori nu e6i(t (au re9u)2 le-atarul
univer(al intr +n (tp5nirea ,o3tenirii prin eliberarea certi9icatului de ,o3tenitor.
02& Le-atarul cu titlu univer(al poate cere intrarea +n (tp5nirea de 9apt a
,o3tenirii de la ,o3tenitorii re)ervatari (au2 dup ca)2 de la le-atarul univer(al
intrat +n (tp5nirea ,o3tenirii ori de la ,o3tenitorii le-ali nere)ervatari care au
intrat +n (tp5nirea ,o3tenirii2 9ie de drept2 9ie prin eliberarea certi9icatului de
,o3tenitor. 'ac a(e,enea ,o3tenitori nu e6i(t (au re9u)2 le-atarul cu titlu
univer(al intr +n (tp5nirea ,o3tenirii prin eliberarea certi9icatului de ,o3tenitor.
%R. 1129
1redarea legatli c titl particlar
Le-atarul cu titlu particular intr +n po(e(ia obiectului le-atului din )iua +n care
ace(ta i<a 9o(t predat de bunvoie (au2 +n lip(2 din )iua depunerii la in(tan* a
cererii de predare.
1ECB!"NE% a :<a
1etiia de ereditate
%R. 1170
1ersoanele care pot o"ine recnoa#terea calitii de &o#tenitor
$o3tenitorul cu voca*ie univer(al (au cu titlu univer(al poate ob*ine oric5nd
recunoa3terea calit*ii (ale de ,o3tenitor contra oricrei per(oane care2 pretin)5nd
c (e +nte,eia) pe titlul de ,o3tenitor2 po(ed toate (au o parte din bunurile din
patri,oniul (ucce(oral.
%R. 1171
(,ectele recnoa#terii calitii de &o#tenitor
01& Recunoa3terea calit*ii de ,o3tenitor +l obli- pe de*intorul 9r titlu al
bunurilor din patri,oniul (ucce(oral la re(tituirea ace(tor bunuri cu aplicarea
re-ulilor prev)ute la art. 1.;7: < 1.;89.
02& 4n privin*a actelor =uridice +nc>eiate +ntre de*intorul 9r titlu al bunurilor
(ucce(orale 3i ter*i2 di(po)i*iile art. 9;0 alin. 07& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
1ECB!"NE% a ;<a
$erti,icatl de &o#tenitor
%R. 1172
6oine
Certi9icatul de ,o3tenitor (e eliberea) de ctre notarul public 3i cuprinde
con(tatri re9eritoare la patri,oniul (ucce(oral2 nu,rul 3i calitatea ,o3tenitorilor
3i cotele ce le revin din ace(t patri,oniu2 precu, 3i alte ,en*iuni prev)ute de
le-e.
%R. 1177
(,ecte
01& Certi9icatul de ,o3tenitor 9ace dovada calit*ii de ,o3tenitor2 le-al (au
te(ta,entar2 precu, 3i dovada dreptului de proprietate al ,o3tenitorilor acceptan*i
a(upra bunurilor din ,a(a (ucce(oral2 +n cota care (e cuvine 9iecruia.
02& 4n vederea (tabilirii co,ponen*ei patri,oniului (ucce(oral2 notarul public
procedea)2 ,ai +nt5i2 la lic>idarea re-i,ului ,atri,onial.
%R. 1178
6litatea
Cei care (e con(ider vt,a*i +n drepturile lor prin eliberarea certi9icatului de
,o3tenitor pot cere in(tan*ei =udectore3ti con(tatarea (au2 dup ca)2 declararea
nulit*ii ace(tuia 3i (tabilirea drepturilor lor2 con9or, le-ii.
C%#!/L"L !!
Mo#tenirea vacant
%R. 117:
6oine
01& 'ac nu (unt ,o3tenitori le-ali (au te(ta,entari2 ,o3tenirea e(te vacant.
02& 'ac prin le-at (<a atribuit nu,ai o parte a ,o3tenirii 3i nu e6i(t ,o3tenitori
le-ali ori voca*ia ace(tora a 9o(t re(tr5n( ca e9ect al te(ta,entului l(at de de9unct2
partea din ,o3tenire r,a( neatribuit e(te vacant.
%R. 117;
%d&inistrarea provizorie a "nrilor &o#tenirii
01& C5t ti,p ,o3tenirea nu a 9o(t acceptat (au dac (ucce(ibilul nu e(te
cuno(cut2 notarul public co,petent poate ( nu,ea(c un curator (pecial al
,o3tenirii2 pentru aprarea drepturilor ,o3tenitorului eventual2 av5nd drepturile 3i
+ndatoririle de ad,ini(trare prev)ute la art. 1.117 alin. 07& < 0:&.
02& 4n ca)urile prev)ute la alin. 01&2 ac*iunile +,potriva ,o3tenirii (e vor
+ndrepta +,potriva unui curator (pecial2 nu,it de notarul public co,petent2 la
cererea recla,antului.
07& 'ac e6i(t indicii c ,o3tenirea ur,ea) a 9i declarat vacant2 notarul
public co,petent +ncuno3tin*ea) 3i or-anul care repre)int co,una2 ora3ul (au2
dup ca)2 ,unicipiul.
%R. 1177
5o&area sccesi"ililor
01& 'ac +n ter,en de un an 3i ; luni de la de(c>iderea ,o3tenirii nu (<a +n9*i3at
niciun (ucce(ibil2 notarul2 la cererea oricrei per(oane intere(ate2 +i va (o,a pe to*i
(ucce(ibilii2 printr<o publica*ie 9cut la locul de(c>iderii ,o3tenirii2 la locul unde
(e a9l i,obilele din patri,oniul (ucce(oral2 precu, 3i +ntr<un )iar de lar-
circula*ie2 pe c>eltuiala ,o3tenirii2 ( (e +n9*i3e)e la biroul (u +n ter,en de cel
,ult dou luni de la publicare.
02& 'ac niciun (ucce(ibil nu (e pre)int +n ter,enul 9i6at +n publica*ie2 notarul
va con(tata c ,o3tenirea e(te vacant.
%R. 1178
Dreptl de a clege &o#tenirea vacant
$o3tenirile vacante revin co,unei2 ora3ului (au2 dup ca)2 ,unicipiului +n a
crui ra) teritorial (e a9lau bunurile la data de(c>iderii ,o3tenirii 3i intr +n
do,eniul lor privat. E(te con(iderat ne(cri( orice di(po)i*ie te(ta,entar care2
9r a (tipula tran(,iterea bunurilor ,o3tenirii2 ur,re3te ( +nlture acea(t
re-ul.
%R. 1179
Intrarea )n stp8nirea &o#tenirii vacante #i rspnderea pentr pasiv
01& Co,una2 ora3ul (au2 dup ca)2 ,unicipiul intr +n (tp5nirea de 9apt a
,o3tenirii de +ndat ce to*i (ucce(ibilii cuno(cu*i au renun*at la ,o3tenire ori2 la
+,plinirea ter,enului prev)ut la art. 1.1772 dac niciun ,o3tenitor nu e(te
cuno(cut. $o3tenirea (e dob5nde3te retroactiv de la data de(c>iderii (ale.
02& Co,una2 ora3ul (au2 dup ca)2 ,unicipiul (uport pa(ivul ,o3tenirii vacante
nu,ai +n li,ita valorii bunurilor din patri,oniul (ucce(oral.
%R. 1180
Des,iinarea vacanei &o#tenirii
'ac2 de3i (<a con(tatat vacan*a ,o3tenirii2 e6i(t ,o3tenitori2 atunci ace3tia pot
e6ercita peti*ia de ereditate +,potriva co,unei2 ora3ului (au2 dup ca)2
,unicipiului.
C%#!/L"L !!!
%&intirile de ,a&ilie
%R. 1181
Bnrile care constitie a&intiri de ,a&ilie
01& Con(tituie a,intiri de 9a,ilie bunurile ce au apar*inut ,e,brilor 9a,iliei 3i
(tau ,rturie i(toriei ace(teia.
02& 1unt inclu(e +n acea(t cate-orie bunuri precu, core(ponden*a purtat de
,e,brii 9a,iliei2 ar>ivele 9a,iliale2 decora*iile2 ar,ele de colec*ie2 portretele de
9a,ilie2 docu,entele2 precu, 3i orice alte bunuri cu (e,ni9ica*ie ,oral deo(ebit
pentru re(pectiva 9a,ilie.
%R. 1182
-egi&l 3ridic al a&intirilor de ,a&ilie
01& $o3tenitorii pot ie3i din indivi)iune cu privire la bunurile care con(tituie
a,intiri de 9a,ilie nu,ai prin parta= voluntar.
02& 4n ca)ul +n care nu (e reali)ea) parta=ul voluntar2 bunurile care con(tituie
a,intiri de 9a,ilie r,5n +n indivi)iune.
07& #e durata indivi)iunii2 prin acordul ,o3tenitorilor (au2 +n lip(a ace(tuia2 prin
>otr5rea in(tan*ei2 a,intirile de 9a,ilie (unt depo)itate +n intere(ul 9a,iliei la unul
ori ,ai ,ul*i dintre ,o3tenitori (au +n locul convenit de ei.
08& $o3tenitorul de(e,nat ca depo)itar poate revendica bunurile care con(tituie
a,intiri de 9a,ilie de la cel care le de*ine pe nedrept2 dar nu le poate +n(trina2
+,pru,uta (au da +n loca*iune 9r acordul unani, al coindivi)arilor.
C%#!/L"L !?
1arta3l sccesoral #i raportl
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale re,eritoare la parta3l sccesoral
%R. 1187
5tarea de indivizine
01& Ni,eni nu poate 9i obli-at a r,5ne +n indivi)iune. $o3tenitorul poate cere
oric5nd ie3irea din indivi)iune2 c>iar 3i atunci c5nd e6i(t conven*ii (au clau)e
te(ta,entare care prevd alt9el.
02& 'i(po)i*iile art. ;;9 < ;8; (e aplic 3i parta=ului (ucce(oral +n ,(ura +n care
nu (unt inco,patibile cu ace(ta.
%R. 1188
1arta3l volntar
01& 'ac to*i ,o3tenitorii (unt pre)en*i 3i au capacitate de e6erci*iu deplin2
parta=ul (e poate reali)a prin bun +nvoial2 +n 9or,a 3i prin actul pe care pr*ile le
convin. 'ac printre bunurile (ucce(orale (e a9l i,obile2 conven*ia de parta=
trebuie +nc>eiat +n 9or, autentic2 (ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute.
02& 'ac nu (unt pre)en*i to*i ,o3tenitorii ori dac printre ei (e a9l ,inori (au
per(oane pu(e (ub interdic*ie =udectorea(c ori per(oane di(prute2 atunci (e vor
pune (i-ilii pe bunurile ,o3tenirii +n cel ,ai (curt ter,en2 iar parta=ul voluntar (e
va reali)a cu re(pectarea re-ulilor re9eritoare la protec*ia per(oanelor lip(ite de
capacitate de e6erci*iu (au cu capacitate de e6erci*iu re(tr5n( ori privitoare la
per(oanele di(prute.
%R. 118:
Msri conservatorii
@unurile ,o3tenirii pot ( 9ac obiectul unor ,(uri con(ervatorii2 +n tot (au +n
parte2 la cererea per(oanelor intere(ate2 +n condi*iile le-ii.
1ECB!"NE% a 2<a
-aportl donaiilor
%R. 118;
6oine
01& Raportul dona*iilor e(te obli-a*ia pe care o au +ntre ei (o*ul (upravie*uitor 3i
de(cenden*ii de9unctului care vin e9ectiv 3i +,preun la ,o3tenirea le-al de a
readuce la ,o3tenire bunurile care le<au 9o(t donate 9r (cutire de raport de ctre
cel ce la( ,o3tenirea.
02& 4n lip( de (tipula*ie contrar din partea donatorului2 cei ,en*iona*i la alin.
01& (unt obli-a*i la raport nu,ai dac ar 9i avut voca*ie concret la ,o3tenirea
de9unctului +n ca)ul +n care acea(ta (<ar 9i de(c>i( la data dona*iei.
%R. 1187
5ctirea de raport a renntorli la &o#tenirea legal
01& 4n ca) de renun*are la ,o3tenirea le-al2 de(cendentul (au (o*ul
(upravie*uitor nu ,ai are obli-a*ia de raport2 put5nd p(tra liberalitatea pri,it +n
li,itele cotit*ii di(ponibile.
02& #rin (tipula*ie e6pre( +n contractul de dona*ie2 donatarul poate 9i obli-at la
raportul dona*iei 3i +n ca)ul renun*rii la ,o3tenire. 4n ace(t ca)2 donatarul va
readuce la ,o3tenire nu,ai valoarea bunului donat care dep3e3te partea din
bunurile de9unctului la care ar 9i avut dreptul ca ,o3tenitor le-al.
%R. 1188
1ersoanele care pot cere raportl donaiei
'reptul de a cere raportul +l au nu,ai de(cenden*ii 3i (o*ul (upravie*uitor2
precu, 3i2 pe cale oblic2 creditorii per(onali ai ace(tora.
%R. 1189
$aracterl personal al o"ligaiei de raport
01& $o3tenitorul datorea) raportul nu,ai pentru dona*iile pe care le<a pri,it
per(onal de la donator.
02& 'ac de(cendentul donatarului vine +n nu,e propriu la ,o3tenirea
donatorului2 nu e(te obli-at ( raporte)e dona*ia 9cut a(cendentului (u2 c>iar
dac a acceptat ,o3tenirea ace(tuia din ur,.
07& 'e(cendentul care vine la ,o3tenire prin repre)entare (ucce(oral e(te
obli-at ( raporte)e dona*ia pri,it de la de9unct de ctre a(cendentul (u pe care
+l repre)int2 c>iar dac nu l<a ,o3tenit pe ace(ta din ur,.
%R. 11:0
(+cepiile de la o"ligaia de raport
01& Nu (unt (upu(e raportului:
a& dona*iile pe care de9unctul le<a 9cut cu (cutire de raport. 1cutirea poate 9i
9cut prin c>iar actul de dona*ie (au printr<un act ulterior2 +ntoc,it +n una dintre
9or,ele prev)ute pentru liberalit*iC
b& dona*iile de->i)ate (ub 9or,a unor +n(trinri cu titlu onero( (au e9ectuate
prin per(oane interpu(e2 cu e6cep*ia ca)ului +n care (e dovede3te c cel care a l(at
,o3tenirea a ur,rit un alt (cop dec5t (cutirea de raportC
c& darurile obi3nuite2 dona*iile re,uneratorii 3i2 +n ,(ura +n care nu (unt
e6ce(ive2 (u,ele c>eltuite pentru +ntre*inerea (au2 dac e(te ca)ul2 pentru 9or,area
pro9e(ional a de(cenden*ilor2 a prin*ilor (au a (o*ului 3i nici c>eltuielile de nunt2
+n ,(ura +n care cel care la( ,o3tenirea nu a di(pu( alt9elC
d& 9ructele cule(e2 veniturile (cadente p5n +n )iua de(c>iderii ,o3tenirii 3i
ec>ivalentul bne(c al 9olo(in*ei e6ercitate de donatar a(upra bunului donat.
02& 'e a(e,enea2 raportul nu e(te datorat nici +n ca)ul +n care bunul donat a
pierit 9r culpa donatarului. Cu toate ace(tea2 dac bunul a 9o(t recon(tituit prin
9olo(irea unei inde,ni)a*ii +nca(ate ca ur,are a pieirii (ale2 donatarul e(te *inut (
9ac raportul bunului +n ,(ura +n care inde,ni)a*ia a (ervit la recon(tituirea acelui
bun. 4n ca)ul +n care inde,ni)a*ia nu a 9o(t utili)at +n ace(t (cop2 ea +n(3i e(te
(upu( raportului. 'ac inde,ni)a*ia re)ult dintr<un contract de a(i-urare2 acea(ta
(e raportea) nu,ai +n ,(ura +n care dep3e3te cuantu,ul total al pri,elor pltite
de donatar.
%R. 11:1
Modl de e,ectare a raportli
01& Raportul (e 9ace prin ec>ivalent. E(te con(iderat ca ne(cri( di(po)i*ia care
i,pune donatarului raportul +n natur.
02& Cu toate ace(tea2 donatarul poate e9ectua raportul +n natur dac la data
cererii de raport e(te +nc proprietarul bunului 3i nu l<a -revat cu o (arcin real 3i
nici nu l<a dat +n loca*iune pentru o perioad ,ai ,are de 7 ani.
07& Raportul prin ec>ivalent (e poate reali)a prin preluare2 prin i,puta*ie (au +n
bani.
08& Raportul prin preluare (e reali)ea) prin luarea din ,a(a (ucce(oral de ctre
,o3tenitorii +ndrept*i*i la raport a unor bunuri2 pe c5t po(ibil de aceea3i natur 3i
calitate cu cele care au 9or,at obiectul dona*iei2 *in5nd (ea,a de cotele (ucce(orale
ale 9iecruia.
0:& 4n ca)ul raportului prin i,puta*ie2 valoarea dona*iei (e (cade din partea
,o3tenitorului obli-at la raport.
0;& 4n ca)ul raportului +n bani2 cel obli-at la raport va depune la di(po)i*ia
celorlal*i ,o3tenitori o (u, de bani care repre)int di9eren*a dintre valoarea
bunului donat 3i partea din acea(t valoare ce core(punde cotei (ale (ucce(orale.
%R. 11:2
$ile de realizare a raportli
01& Raportul (e reali)ea) +n cadrul parta=ului2 prin bun +nvoial (au pe cale
=udectorea(c.
02& Raportul cerut de unul dintre ,o3tenitori pro9it 3i celorlal*i ,o3tenitori
+ndrept*i*i ( (olicite raportul2 cu e6cep*ia celor care au renun*at +n ,od e6pre( la
raport.
%R. 11:7
(valarea "nli )n cazl raportli prin ec:ivalent
01& 4n vederea e9ecturii raportului prin ec>ivalent2 (e ia +n con(iderare valoarea
bunului donat la ,o,entul =udec*ii2 *in5ndu<(e +n( cont de (tarea lui +n ,o,entul
dona*iei2 din care (e (cade valoarea2 la ,o,entul =udec*ii2 a (arcinilor a(u,ate
prin contractul de dona*ie.
02& 'ac bunul a 9o(t +n(trinat de donatar anterior cererii de raport2 (e *ine
(ea,a de valoarea lui la data +n(trinrii. 'ac bunul donat a 9o(t +nlocuit cu altul2
(e *ine cont de valoarea2 la data raportului2 a bunului intrat +n patri,oniu 3i de
(tarea lui la ,o,entul dob5ndirii. otu3i2 dac devalori)area bunului intrat +n
patri,oniu era inevitabil la data dob5ndirii2 +n virtutea naturii (ale2 +nlocuirea
bunului nu e(te luat +n con(iderare.
07& 1u,ele de bani (unt (upu(e inde6rii +n raport cu indicele in9la*iei2
core(pun)tor perioadei cuprin(e +ntre data intrrii lor +n patri,oniul donatarului 3i
data reali)rii raportului.
%R. 11:8
%&eliorrile #i degradrile "nli donat )n cazl raportli )n natr
01& 'onatarul are dreptul ( recupere)e2 propor*ional cu cotele (ucce(orale2
c>eltuielile re)onabile pe care le<a 9cut cu lucrrile adu-ate2 precu, 3i cu
lucrrile autono,e nece(are 3i utile p5n la data raportului.
02& otodat2 donatarul e(te r(pun)tor de toate de-radrile 3i deteriorrile care
au ,ic3orat valoarea bunului ca ur,are a 9aptei (ale culpabile.
07& 'onatarul poate re*ine bunul p5n la plata e9ectiv a (u,elor ce +i (unt
datorate pentru c>eltuielile prev)ute la alin. 01&2 a9ar de ca)ul +n care crean*a lui
(e co,pen(ea) cu de(p-ubirile pe care le datorea) potrivit alin. 02&.
1ECB!"NE% a 7<a
1lata datoriilor
%R. 11::
1lata pasivli4 (+cepiile de la divizarea de drept a pasivli &o#tenirii
01& $o3tenitorii univer(ali 3i cu titlu univer(al contribuie la plata datoriilor 3i
(arcinilor ,o3tenirii propor*ional cu cota (ucce(oral ce +i revine 9iecruia.
02& 4nainte de parta=ul (ucce(oral2 creditorii ale cror crean*e provin din
con(ervarea (au din ad,ini(trarea bunurilor ,o3tenirii ori (<au n(cut +nainte de
de(c>iderea ,o3tenirii pot cere ( 9ie plti*i din bunurile a9late +n indivi)iune. 'e
a(e,enea2 ei pot (olicita e6ecutarea (ilit a(upra ace(tor bunuri.
07& Re-ula divi)rii de drept a pa(ivului (ucce(oral nu (e aplic dac:
a& obli-a*ia e(te indivi)ibilC
b& obli-a*ia are ca obiect un bun individual deter,inat ori o pre(ta*ie
deter,inat a(upra unui a(t9el de bunC
c& obli-a*ia e(te -arantat cu o ipotec (au o alt -aran*ie real2 ca) +n care
,o3tenitorul care pri,e3te bunul a9ectat -aran*iei va 9i obli-at pentru tot2 +n(
nu,ai +n li,ita valorii acelui bun2 iar participarea (a la re(tul pa(ivului ,o3tenirii
(e reduce core(pun)torC
d& unul dintre ,o3tenitori e(te +n(rcinat2 prin titlu2 ( e6ecute (in-ur obli-a*ia.
4n ace(t ca)2 dac titlul +l repre)int te(ta,entul2 (cutirea celorlal*i ,o3tenitori
con(tituie o liberalitate2 (upu( reduc*iunii dac e(te ca)ul.
%R. 11:;
5itaia creditorilor personali ai &o#tenitorilor
01& 4nainte de parta=ul (ucce(oral2 creditorii per(onali ai unui ,o3tenitor nu pot
ur,ri partea ace(tuia din bunurile ,o3tenirii.
02& Creditorii per(onali ai ,o3tenitorilor 3i orice per(oan ce =u(ti9ic un intere(
le-iti, pot ( cear parta=ul +n nu,ele debitorului lor2 pot pretinde ( 9ie pre)en*i la
parta=ul prin bun +nvoial (au pot ( intervin +n proce(ul de parta=.
07& Ceilal*i ,o3tenitori pot ob*ine re(pin-erea ac*iunii de parta= introdu(e de
ctre creditor2 pltind datoria +n nu,ele 3i pe (ea,a ,o3tenitorului debitor.
08& Creditorii pot (olicita revocarea parta=ului 9r a 9i obli-a*i ( dovedea(c
9rauda coprta3ilor nu,ai dac2 de3i au cerut ( 9ie pre)en*i2 parta=ul (<a reali)at +n
lip(a lor 3i 9r ( 9i 9o(t convoca*i. 4n toate celelalte ca)uri2 ac*iunea +n revocarea
parta=ului r,5ne (upu( di(po)i*iilor art. 1.:;2.
0:& 'in bunurile ,o3tenirii atribuite la parta=2 precu, 3i din cele care le iau locul
+n patri,oniul ,o3tenitorului2 creditorii ,o3tenirii vor 9i plti*i cu pre9erin* 9a*
de creditorii per(onali ai ,o3tenitorului.
0;& 'i(po)i*iile alin. 0:& (unt aplicabile 3i le-atarilor cu titlu particular ori de c5te
ori obiectul le-atului nu con(t +ntr<un bun individual deter,inat.
%R. 11:7
-egresl )ntre &o#tenitori4 Insolva"ilitatea nia dintre &o#tenitori
01& $o3tenitorul univer(al (au cu titlu univer(al care2 din cau)a -aran*iei reale
(au din orice alt cau)2 a pltit din datoria co,un ,ai ,ult dec5t partea (a are
drept de re-re( +,potriva celorlal*i ,o3tenitori2 +n( nu,ai pentru partea din
datoria co,un ce revenea 9iecruia2 c>iar 3i atunci c5nd ,o3tenitorul care a pltit
datoria ar 9i 9o(t (ubro-at +n drepturile creditorilor.
02& C5nd unul dintre ,o3tenitorii univer(ali (au cu titlu univer(al e(te in(olvabil2
partea lui din pa(ivul ,o3tenirii (e +,parte +ntre to*i ceilal*i +n propor*ie cu cotele
(ucce(orale ale 9iecruia.
07& $o3tenitorul are dreptul de a cere plata crean*elor pe care le are 9a* de
,o3tenire de la ceilal*i ,o3tenitori2 ca orice alt creditor al ,o3tenirii. 4n privin*a
pr*ii din datorie care +i revine ca ,o3tenitor2 di(po)i*iile art. 1.;20 < 1.;28 (unt
aplicabile.
%R. 11:8
-aportl datoriilor
01& 'ac2 la data parta=ului (ucce(oral2 un ,o3tenitor are o datorie cert 3i
lic>id 9a* de ,o3tenire2 acea(ta (e lic>idea) prin luare ,ai pu*in.
02& 'ac ,o3tenitorul are ,ai ,ulte datorii 9a* de ,o3tenire care nu (unt
acoperite cu partea (a din bunurile ,o3tenirii2 ace(te datorii (e (tin- propor*ional
prin raport +n li,ita pr*ii re(pective.
07& Raportul nu operea) +n privin*a crean*ei pe care un ,o3tenitor o are 9a* de
,o3tenire. 4n( ,o3tenitorul care e(te at5t creditor2 c5t 3i debitor al ,o3tenirii (e
poate prevala de co,pen(a*ia le-al2 c>iar dac nu ar 9i +ntrunite condi*iile
ace(teia.
08& #rin acordul tuturor ,o3tenitorilor2 raportul datoriilor (e poate reali)a 3i
+nainte de parta=ul (ucce(oral.
%R. 11:9
*itlrile e+ectorii o"inte )&potriva de,nctli
itlurile e6ecutorii ob*inute +,potriva de9unctului pot 9i e6ecutate 3i +,potriva
,o3tenitorilor (i2 +n condi*iile prev)ute de Codul de procedur civil.
1ECB!"NE% a 8<a
1arta3l de ascendent
%R. 11;0
5"iecte
%(cenden*ii pot 9ace parta=ul bunurilor lor +ntre de(cenden*i.
%R. 11;1
9or&e
01& #arta=ul de a(cendent (e poate reali)a prin dona*ie (au prin te(ta,ent2 cu
re(pectarea 9or,elor2 condi*iilor 3i re-ulilor prev)ute de le-e pentru ace(te acte
=uridice.
02& #arta=ul reali)at prin dona*ie nu poate avea ca obiect dec5t bunurile pre)ente.
%R. 11;2
$prins
'ac +n parta=ul de a(cendent nu au 9o(t cuprin(e toate bunurile ,o3tenirii2
bunurile necuprin(e (e vor parta=a con9or, le-ii.
%R. 11;7
Ine,icacitate
01& E(te lovit de nulitate ab(olut parta=ul +n care nu (<au cuprin( to*i
de(cenden*ii care +ndepline(c condi*iile pentru a veni la ,o3tenire2 9ie +n nu,e
propriu2 9ie prin repre)entare (ucce(oral.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& nu (e aplic parta=ului +n care nu a 9o(t inclu( un
de(cendent care vine la ,o3tenire prin repre)entare (ucce(oral2 +n( a 9o(t cuprin(
acela pe care +l repre)int.
07& 'ac prin parta=ul de a(cendent (e +ncalc re)erva (ucce(oral a vreunui
de(cendent (au a (o*ului (upravie*uitor2 (unt aplicabile di(po)i*iile privitoare la
reduc*iunea liberalit*ilor e6ce(ive.
C%RE% a ?<a
Despre o"ligaii*)
*& 'i(po)i*iile tran)itorii 3i de punere +n aplicare a cr*ii a ?<a (unt cuprin(e +n
art. 102 < 189 din Le-ea nr. 71.2011.
!L"L !
Dispoziii generale
%R. 11;8
$onintl raportli o"ligaional
/bli-a*ia e(te o le-tur de drept +n virtutea creia debitorul e(te *inut ( procure
o pre(ta*ie creditorului2 iar ace(ta are dreptul ( ob*in pre(ta*ia datorat.
%R. 11;:
Izvoarele o"ligaiilor
/bli-a*iile i)vor(c din contract2 act unilateral2 -e(tiunea de a9aceri2 +,bo-*irea
9r =u(t cau)2 plata nedatorat2 9apta ilicit2 precu, 3i din orice alt act (au 9apt
de care le-ea lea- na3terea unei obli-a*ii.
!L"L !!
Izvoarele o"ligaiilor
C%#!/L"L !
$ontractl
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 11;;
6oine
Contractul e(te acordul de voin*e dintre dou (au ,ai ,ulte per(oane cu inten*ia
de a con(titui2 ,odi9ica (au (tin-e un raport =uridic.
%R. 11;7
-eglile aplica"ile contractelor
01& oate contractele (e (upun re-ulilor -enerale din pre)entul capitol.
02& Re-ulile particulare privitoare la anu,ite contracte (unt prev)ute +n
pre)entul cod (au +n le-i (peciale.
%R. 11;8
-eglile aplica"ile contractelor nen&ite
Contractelor nere-le,entate de le-e li (e aplic prevederile pre)entului capitol2
iar dac ace(tea nu (unt +nde(tultoare2 re-ulile (peciale privitoare la contractul cu
care (e a(ea,n cel ,ai ,ult.
%R. 11;9
.i"ertatea de a contracta
#r*ile (unt libere ( +nc>eie orice contracte 3i ( deter,ine con*inutul ace(tora2
+n li,itele i,pu(e de le-e2 de ordinea public 3i de bunele ,oravuri.
%R. 1170
Bna/credin
#r*ile trebuie ( ac*ione)e cu bun<credin* at5t la ne-ocierea 3i +nc>eierea
contractului2 c5t 3i pe tot ti,pul e6ecutrii (ale. Ele nu pot +nltura (au li,ita
acea(t obli-a*ie.
1ECB!"NE% a 2<a
Di,erite categorii de contracte
%R. 1171
$ontractl sinalag&atic #i contractl nilateral
Contractul e(te (inala-,atic atunci c5nd obli-a*iile n(cute din ace(ta (unt
reciproce 3i interdependente. 4n ca) contrar2 contractul e(te unilateral c>iar dac
e6ecutarea lui pre(upune obli-a*ii +n (arcina a,belor pr*i.
%R. 1172
$ontractl c titl oneros #i contractl c titl gratit
01& Contractul prin care 9iecare parte ur,re3te ( +3i procure un avanta= +n
(c>i,bul obli-a*iilor a(u,ate e(te cu titlu onero(.
02& Contractul prin care una dintre pr*i ur,re3te ( procure celeilalte pr*i un
bene9iciu2 9r a ob*ine +n (c>i,b vreun avanta=2 e(te cu titlu -ratuit.
%R. 1177
$ontractl co&tativ #i contractl aleatori
01& E(te co,utativ contractul +n care2 la ,o,entul +nc>eierii (ale2 e6i(ten*a
drepturilor 3i obli-a*iilor pr*ilor e(te cert2 iar +ntinderea ace(tora e(te deter,inat
(au deter,inabil.
02& E(te aleatoriu contractul care2 prin natura lui (au prin voin*a pr*ilor2 o9er
cel pu*in uneia dintre pr*i 3an(a unui c53ti- 3i o e6pune totodat la ri(cul unei
pierderi2 ce depind de un eveni,ent viitor 3i incert.
%R. 1178
$ontractl consensal2 sole&n sa real
01& Contractul poate 9i con(en(ual2 (ole,n (au real.
02& Contractul e(te con(en(ual atunci c5nd (e 9or,ea) prin (i,plul acord de
voin* al pr*ilor.
07& Contractul e(te (ole,n atunci c5nd validitatea (a e(te (upu( +ndeplinirii
unor 9or,alit*i prev)ute de le-e.
08& Contractul e(te real atunci c5nd2 pentru validitatea (a2 e(te nece(ar re,iterea
bunului.
%R. 117:
$ontractl de adezine
Contractul e(te de ade)iune atunci c5nd clau)ele (ale e(en*iale (unt i,pu(e ori
(unt redactate de una dintre pr*i2 pentru acea(ta (au ca ur,are a in(truc*iunilor
(ale2 cealalt parte neav5nd dec5t ( le accepte ca atare.
%R. 117;
$ontractl/cadr
01& Contractul<cadru e(te acordul prin care pr*ile convin ( ne-ocie)e2 (
+nc>eie (au ( ,en*in raporturi contractuale ale cror ele,ente e(en*iale (unt
deter,inate de ace(ta.
02& $odalitatea de e6ecutare a contractului<cadru2 +n (pecial ter,enul 3i volu,ul
pre(ta*iilor2 precu, 3i2 dac e(te ca)ul2 pre*ul ace(tora (unt preci)ate prin conven*ii
ulterioare.
%R. 1177
$ontractl )nc:eiat c cons&atorii
Contractul +nc>eiat cu con(u,atorii e(te (upu( le-ilor (peciale 3i2 +n co,pletare2
di(po)i*iilor pre)entului cod.
1ECB!"NE% a 7<a
7nc:eierea contractli
<14 Dispoziii preli&inare
%R. 1178
.i"ertatea ,or&ei
Contractul (e +nc>eie prin (i,plul acord de voin*e al pr*ilor dac le-ea nu
i,pune o anu,it 9or,alitate pentru +nc>eierea (a valabil.
%R. 1179
$ondiiile eseniale pentr validitatea contractli
01& Condi*iile e(en*iale pentru validitatea unui contract (unt:
1. capacitatea de a contractaC
2. con(i,*,5ntul pr*ilorC
7. un obiect deter,inat 3i licitC
8. o cau) licit 3i ,oral.
02& 4n ,(ura +n care le-ea prevede o anu,it 9or, a contractului2 acea(ta
trebuie re(pectat2 (ub (anc*iunea prev)ut de di(po)i*iile le-ale aplicabile.
<24 $apacitatea prilor
%R. 1180
$apacitatea prilor
#oate contracta orice per(oan care nu e(te declarat incapabil de le-e 3i nici
oprit ( +nc>eie anu,ite contracte.
%R. 1181
-egli aplica"ile
Re-ulile privitoare la capacitatea de a contracta (unt re-le,entate +n principal +n
cartea !.
<34 $onsi&&8ntl
I4 9or&area contractli
%R. 1182
7nc:eierea contractli
01& Contractul (e +nc>eie prin ne-ocierea lui de ctre pr*i (au prin acceptarea
9r re)erve a unei o9erte de a contracta.
02& E(te (u9icient ca pr*ile ( (e pun de acord a(upra ele,entelor e(en*iale ale
contractului2 c>iar dac la( unele ele,ente (ecundare (pre a 9i convenite ulterior
ori +ncredin*ea) deter,inarea ace(tora unei alte per(oane.
07& 4n condi*iile prev)ute la alin. 02&2 dac pr*ile nu a=un- la un acord a(upra
ele,entelor (ecundare ori per(oana creia i<a 9o(t +ncredin*at deter,inarea lor nu
ia o deci)ie2 in(tan*a va di(pune2 la cererea oricreia dintre pr*i2 co,pletarea
contractului2 *in5nd (ea,a2 dup +,pre=urri2 de natura ace(tuia 3i de inten*ia
pr*ilor.
%R. 1187
Bna/credin )n negocieri
01& #r*ile au libertatea ini*ierii2 de(93urrii 3i ruperii ne-ocierilor 3i nu pot 9i
*inute r(pun)toare pentru e3ecul ace(tora.
02& #artea care (e an-a=ea) +ntr<o ne-ociere e(te *inut ( re(pecte e6i-en*ele
bunei<credin*e. #r*ile nu pot conveni li,itarea (au e6cluderea ace(tei obli-a*ii.
07& E(te contrar e6i-en*elor bunei<credin*e2 +ntre altele2 conduita pr*ii care
ini*ia) (au continu ne-ocieri 9r inten*ia de a +nc>eia contractul.
08& #artea care ini*ia)2 continu (au rupe ne-ocierile contrar bunei<credin*e
r(punde pentru pre=udiciul cau)at celeilalte pr*i. #entru (tabilirea ace(tui
pre=udiciu (e va *ine (ea,a de c>eltuielile an-a=ate +n vederea ne-ocierilor2 de
renun*area de ctre cealalt parte la alte o9erte 3i de orice +,pre=urri
a(e,ntoare.
%R. 1188
!"ligaia de con,idenialitate )n negocierile precontractale
C5nd o in9or,a*ie con9iden*ial e(te co,unicat de ctre o parte +n cur(ul
ne-ocierilor2 cealalt parte e(te *inut ( nu o divul-e 3i ( nu o 9olo(ea(c +n
intere( propriu2 indi9erent dac (e +nc>eie (au nu contractul. 4nclcarea ace(tei
obli-a*ii atra-e r(punderea pr*ii +n culp.
%R. 118:
(le&entele de care depinde )nc:eierea contractli
%tunci c5nd2 +n ti,pul ne-ocierilor2 o parte in(i(t ( (e a=un- la un acord
a(upra unui anu,it ele,ent (au a(upra unei anu,ite 9or,e2 contractul nu (e
+nc>eie p5n nu (e a=un-e la un acord cu privire la ace(tea.
%R. 118;
Mo&entl #i locl )nc:eierii contractli
01& Contractul (e +nc>eie +n ,o,entul 3i +n locul +n care acceptarea a=un-e la
o9ertant2 c>iar dac ace(ta nu ia cuno3tin* de ea din ,otive care nu +i (unt
i,putabile.
02& 'e a(e,enea2 contractul (e con(ider +nc>eiat +n ,o,entul +n care
de(tinatarul o9ertei (v5r3e3te un act (au un 9apt concludent2 9r a<l +n3tiin*a pe
o9ertant2 dac2 +n te,eiul o9ertei2 al practicilor (tatornicite +ntre pr*i2 al u)an*elor
(au potrivit naturii a9acerii2 acceptarea (e poate 9ace +n ace(t ,od.
%R. 1187
9or&a o,ertei #i a acceptrii
/9erta 3i acceptarea trebuie e,i(e +n 9or,a cerut de le-e pentru +nc>eierea
valabil a contractului.
%R. 1188
!,erta de a contracta
01& / propunere con(tituie o9ert de a contracta dac acea(ta con*ine (u9iciente
ele,ente pentru 9or,area contractului 3i e6pri, inten*ia o9ertantului de a (e
obli-a +n ca)ul acceptrii ei de ctre de(tinatar.
02& /9erta poate proveni de la per(oana care are ini*iativa +nc>eierii contractului2
care +i deter,in con*inutul (au2 dup +,pre=urri2 care propune ulti,ul ele,ent
e(en*ial al contractului.
07& 'i(po)i*iile art. 1.182 < 1.207 (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i atunci c5nd
+,pre=urrile +n care (e +nc>eie contractul nu per,it identi9icarea o9ertei (au a
acceptrii.
%R. 1189
1ropnerea adresat nor persoane nedeter&inate
01& #ropunerea adre(at unor per(oane nedeter,inate2 c>iar dac e(te preci(2 nu
valorea) o9ert2 ci2 dup +,pre=urri2 (olicitare de o9ert (au inten*ie de ne-ociere.
02& Cu toate ace(tea2 propunerea valorea) o9ert dac acea(ta re)ult a(t9el din
le-e2 din u)an*e ori2 +n ,od ne+ndoielnic2 din +,pre=urri. 4n ace(te ca)uri2
revocarea o9ertei adre(ate unor per(oane nedeter,inate produce e9ecte nu,ai dac
e(te 9cut +n aceea3i 9or, cu o9erta +n(3i (au +ntr<o ,odalitate care per,ite (
9ie cuno(cut +n aceea3i ,(ur cu acea(ta.
%R. 1190
5olicitarea de o,erte
1olicitarea de a 9or,ula o9erte2 adre(at uneia (au ,ai ,ultor per(oane
deter,inate2 nu con(tituie2 prin ea +n(3i2 o9ert de a contracta.
%R. 1191
!,erta irevoca"il
01& /9erta e(te irevocabil de +ndat ce autorul ei (e obli- ( o ,en*in un
anu,it ter,en. /9erta e(te2 de a(e,enea2 irevocabil atunci c5nd poate 9i
con(iderat a(t9el +n te,eiul acordului pr*ilor2 al practicilor (tatornicite +ntre
ace(tea2 al ne-ocierilor2 al con*inutului o9ertei ori al u)an*elor.
02& 'eclara*ia de revocare a unei o9erte irevocabile nu produce niciun e9ect.
%R. 1192
*er&enl de acceptare
er,enul de acceptare cur-e din ,o,entul +n care o9erta a=un-e la de(tinatar.
%R. 1197
!,erta ,r ter&en adresat nei persoane a"sente
01& /9erta 9r ter,en de acceptare2 adre(at unei per(oane care nu e(te
pre)ent2 trebuie ,en*inut un ter,en re)onabil2 dup +,pre=urri2 pentru ca
de(tinatarul ( o pri,ea(c2 ( o anali)e)e 3i ( e6pedie)e acceptarea.
02& Revocarea o9ertei nu +,piedic +nc>eierea contractului dec5t dac a=un-e la
de(tinatar +nainte ca o9ertantul ( pri,ea(c acceptarea (au2 dup ca)2 +naintea
(v5r3irii actului ori 9aptului care2 potrivit prevederilor art. 1.18; alin. 02&2
deter,in +nc>eierea contractului.
07& /9ertantul r(punde pentru pre=udiciul cau)at prin revocarea o9ertei +naintea
e6pirrii ter,enului prev)ut la alin. 01&.
%R. 1198
!,erta ,r ter&en adresat nei persoane prezente
01& /9erta 9r ter,en de acceptare2 adre(at unei per(oane pre)ente r,5ne 9r
e9ecte dac nu e(te acceptat de +ndat.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (e aplic 3i +n ca)ul o9ertei tran(,i(e prin tele9on (au
prin alte a(e,enea ,i=loace de co,unicare la di(tan*.
%R. 119:
$adcitatea o,ertei
01& /9erta devine caduc dac:
a& acceptarea nu a=un-e la o9ertant +n ter,enul (tabilit (au2 +n lip(2 +n ter,enul
prev)ut la art. 1.197 alin. 01&C
b& de(tinatarul o re9u).
02& 'ece(ul (au incapacitatea o9ertantului atra-e caducitatea o9ertei irevocabile
nu,ai atunci c5nd natura a9acerii (au +,pre=urrile o i,pun.
%R. 119;
%cceptarea o,ertei
01& /rice act (au 9apt al de(tinatarului con(tituie acceptare dac indic +n ,od
ne+ndoielnic acordul (u cu privire la o9ert2 a(t9el cu, acea(ta a 9o(t 9or,ulat2 3i
a=un-e +n ter,en la autorul o9ertei. 'i(po)i*iile art. 1.18; r,5n aplicabile.
02& cerea (au inac*iunea de(tinatarului nu valorea) acceptare dec5t atunci
c5nd acea(ta re)ult din le-e2 din acordul pr*ilor2 din practicile (tatornicite +ntre
ace(tea2 din u)an*e (au din alte +,pre=urri.
%R. 1197
%cceptarea necorespnztoare a o,ertei
01& R(pun(ul de(tinatarului nu con(tituie acceptare atunci c5nd:
a& cuprinde ,odi9icri (au co,pletri care nu core(pund o9ertei pri,iteC
b& nu re(pect 9or,a cerut anu,e de o9ertantC
c& a=un-e la o9ertant dup ce o9erta a devenit caduc.
02& R(pun(ul de(tinatarului2 e6pri,at potrivit alin. 01&2 poate 9i con(iderat2 dup
+,pre=urri2 ca o contrao9ert.
%R. 1198
%cceptarea tardiv
01& %cceptarea tardiv produce e9ecte nu,ai dac autorul o9ertei +l +n3tiin*ea)
de +ndat pe acceptant de(pre +nc>eierea contractului.
02& %cceptarea 9cut +n ter,en2 dar a=un( la o9ertant dup e6pirarea
ter,enului2 din ,otive nei,putabile acceptantului2 produce e9ecte dac o9ertantul
nu +l +n3tiin*ea) de(pre acea(ta de +ndat.
%R. 1199
-etragerea o,ertei sa a acceptrii
/9erta (au acceptarea poate 9i retra( dac retra-erea a=un-e la de(tinatar
anterior ori conco,itent cu o9erta (au2 dup ca)2 cu acceptarea.
%R. 1200
$o&nicarea o,ertei2 acceptrii #i revocrii
01& /9erta2 acceptarea2 precu, 3i revocarea ace(tora produc e9ecte nu,ai din
,o,entul +n care a=un- la de(tinatar2 c>iar dac ace(ta nu ia cuno3tin* de ele din
,otive care nu +i (unt i,putabile.
02& Co,unicarea acceptrii trebuie 9cut prin ,i=loace cel pu*in la 9el de rapide
ca cele 9olo(ite de o9ertant2 dac din le-e2 din acordul pr*ilor2 din practicile
(tatornicite +ntre ace(tea (au din alte a(e,enea +,pre=urri nu re)ult contrariul.
%R. 1201
$laze e+terne
'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 pr*ile (unt *inute de clau)ele e6trin(eci la
care contractul 9ace tri,itere.
%R. 1202
$laze standard
01& 1ub re)erva prevederilor art. 1.2072 di(po)i*iile pre)entei (ec*iuni (e aplic +n
,od core(pun)tor 3i atunci c5nd la +nc>eierea contractului (unt utili)ate clau)e
(tandard.
02& 1unt clau)e (tandard (tipula*iile (tabilite +n prealabil de una dintre pr*i
pentru a 9i utili)ate +n ,od -eneral 3i repetat 3i care (unt inclu(e +n contract 9r (
9i 9o(t ne-ociate cu cealalt parte.
07& Clau)ele ne-ociate prevalea) a(upra clau)elor (tandard.
08& %tunci c5nd a,bele pr*i 9olo(e(c clau)e (tandard 3i nu a=un- la o +n*ele-ere
cu privire la ace(tea2 contractul (e +nc>eie totu3i pe ba)a clau)elor convenite 3i a
oricror clau)e (tandard co,une +n (ub(tan*a lor2 cu e6cep*ia ca)ului +n care una
dintre pr*i noti9ic celeilalte pr*i2 9ie anterior ,o,entului +nc>eierii contractului2
9ie ulterior 3i de +ndat2 c nu inten*ionea) ( 9ie *inut de un a(t9el de contract.
%R. 1207
$laze nezale
Clau)ele (tandard care prevd +n 9olo(ul celui care le propune li,itarea
r(punderii2 dreptul de a denun*a unilateral contractul2 de a (u(penda e6ecutarea
obli-a*iilor (au care prevd +n detri,entul celeilalte pr*i decderea din drepturi ori
din bene9iciul ter,enului2 li,itarea dreptului de a opune e6cep*ii2 re(tr5n-erea
libert*ii de a contracta cu alte per(oane2 re+nnoirea tacit a contractului2 le-ea
aplicabil2 clau)e co,pro,i(orii (au prin care (e dero- de la nor,ele privitoare la
co,peten*a in(tan*elor =udectore3ti nu produc e9ecte dec5t dac (unt acceptate2 +n
,od e6pre(2 +n (cri(2 de cealalt parte.
II4 0ala"ilitatea consi&&8ntli
%R. 1208
$ondiii
Con(i,*,5ntul pr*ilor trebuie ( 9ie (erio(2 liber 3i e6pri,at +n cuno3tin* de
cau).
%R. 120:
.ipsa discern&8ntli
01& E(te anulabil contractul +nc>eiat de o per(oan care2 la ,o,entul +nc>eierii
ace(tuia2 (e a9la2 9ie 3i nu,ai vre,elnic2 +ntr<o (tare care o punea +n neputin* de a<
3i da (ea,a de ur,rile 9aptei (ale.
02& Contractul +nc>eiat de o per(oan pu( ulterior (ub interdic*ie poate 9i anulat
dac2 la ,o,entul c5nd actul a 9o(t 9cut2 cau)ele punerii (ub interdic*ie e6i(tau 3i
erau +ndeob3te cuno(cute.
III4 0iciile consi&&8ntli
%R. 120;
$azri
01& Con(i,*,5ntul e(te viciat c5nd e(te dat din eroare2 (urprin( prin dol (au
(,ul( prin violen*.
02& 'e a(e,enea2 con(i,*,5ntul e(te viciat +n ca) de le)iune.
%R. 1207
(roarea
01& #artea care2 la ,o,entul +nc>eierii contractului2 (e a9la +ntr<o eroare
e(en*ial poate cere anularea ace(tuia2 dac cealalt parte 3tia (au2 dup ca)2 trebuia
( 3tie c 9aptul a(upra cruia a purtat eroarea era e(en*ial pentru +nc>eierea
contractului.
02& Eroarea e(te e(en*ial:
1. c5nd poart a(upra naturii (au obiectului contractuluiC
2. c5nd poart a(upra identit*ii obiectului pre(ta*iei (au a(upra unei calit*i a
ace(tuia ori a(upra unei alte +,pre=urri con(iderate e(en*iale de ctre pr*i +n
ab(en*a creia contractul nu (<ar 9i +nc>eiatC
7. c5nd poart a(upra identit*ii per(oanei (au a(upra unei calit*i a ace(teia +n
ab(en*a creia contractul nu (<ar 9i +nc>eiat.
07& Eroarea de drept e(te e(en*ial atunci c5nd prive3te o nor, =uridic
deter,inant2 potrivit voin*ei pr*ilor2 pentru +nc>eierea contractului.
08& Eroarea care prive3te (i,plele ,otive ale contractului nu e(te e(en*ial2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care prin voin*a pr*ilor a(e,enea ,otive au 9o(t con(iderate
>otr5toare.
%R. 1208
(roarea nescza"il
01& Contractul nu poate 9i anulat dac 9aptul a(upra cruia a purtat eroarea putea
9i2 dup +,pre=urri2 cuno(cut cu dili-en*e re)onabile.
02& Eroarea de drept nu poate 9i invocat +n ca)ul di(po)i*iilor le-ale acce(ibile 3i
previ)ibile.
%R. 1209
(roarea as&at
Nu atra-e anularea contractului eroarea care poart a(upra unui ele,ent cu
privire la care ri(cul de eroare a 9o(t a(u,at de cel care o invoc (au2 dup
+,pre=urri2 trebuia ( 9ie a(u,at de ace(ta.
%R. 1210
(roarea de calcl
1i,pla eroare de calcul nu atra-e anularea contractului2 ci nu,ai recti9icarea2
a9ar de ca)ul +n care2 concreti)5ndu<(e +ntr<o eroare a(upra cantit*ii2 a 9o(t
e(en*ial pentru +nc>eierea contractului. Eroarea de calcul trebuie corectat la
cererea oricreia dintre pr*i.
%R. 1211
(roarea de co&nicare sa de trans&itere
'i(po)i*iile privitoare la eroare (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i atunci c5nd
eroarea poart a(upra declara*iei de voin* ori c5nd declara*ia a 9o(t tran(,i(
ine6act prin inter,ediul unei alte per(oane (au prin ,i=loace de co,unicare la
di(tan*.
%R. 1212
Invocarea erorii c "n/credin
#artea care e(te victi,a unei erori nu (e poate prevala de acea(ta contrar
e6i-en*elor bunei<credin*e.
%R. 1217
%daptarea contractli
01& 'ac o parte e(te +ndrept*it ( invoce anulabilitatea contractului pentru
eroare2 dar cealalt parte declar c dore3te ( e6ecute ori e6ecut contractul a3a
cu, ace(ta 9u(e(e +n*ele( de partea +ndrept*it ( invoce anulabilitatea2 contractul
(e con(ider c a 9o(t +nc>eiat a3a cu, l<a +n*ele( acea(t din ur, parte.
02& 4n ace(t ca)2 dup ce a 9o(t in9or,at a(upra 9elului +n care partea +ndrept*it
( invoce anulabilitatea a +n*ele( contractul 3i +nainte ca acea(ta ( 9i ob*inut
anularea2 cealalt parte trebuie2 +n ter,en de cel ,ult 7 luni de la data c5nd a 9o(t
noti9icat ori de la data c5nd i (<a co,unicat cererea de c>e,are +n =udecat2 (
declare c e(te de acord cu e6ecutarea (au ( e6ecute 9r +nt5r)iere contractul2
a(t9el cu, a 9o(t +n*ele( de partea a9lat +n eroare.
07& 'ac declara*ia a 9o(t 9cut 3i co,unicat pr*ii a9late +n eroare +n ter,enul
prev)ut la alin. 02& (au contractul a 9o(t e6ecutat2 dreptul de a ob*ine anularea e(te
(tin( 3i noti9icarea prev)ut la alin. 02& e(te con(iderat lip(it de e9ecte.
%R. 1218
Doll
01& Con(i,*,5ntul e(te viciat prin dol atunci c5nd partea (<a a9lat +ntr<o eroare
provocat de ,anoperele 9rauduloa(e ale celeilalte pr*i ori c5nd acea(ta din ur,
a o,i(2 +n ,od 9raudulo(2 ( +l in9or,e)e pe contractant a(upra unor +,pre=urri pe
care (e cuvenea ( i le de)vluie.
02& #artea al crei con(i,*,5nt a 9o(t viciat prin dol poate cere anularea
contractului2 c>iar dac eroarea +n care (<a a9lat nu a 9o(t e(en*ial.
07& Contractul e(te anulabil 3i atunci c5nd dolul provine de la repre)entantul2
prepu(ul ori -erantul a9acerilor celeilalte pr*i.
08& 'olul nu (e pre(upune.
%R. 121:
Doll co&is de n ter
01& #artea care e(te victi,a dolului unui ter* nu poate cere anularea dec5t dac
cealalt parte a cuno(cut (au2 dup ca)2 ar 9i trebuit ( cunoa(c dolul la +nc>eierea
contractului.
02& !ndependent de anularea contractului2 autorul dolului r(punde pentru
pre=udiciile ce ar re)ulta.
%R. 121;
0iolena
01& #oate cere anularea contractului partea care a contractat (ub i,periul unei
te,eri =u(ti9icate indu(e2 9r drept2 de cealalt parte (au de un ter*.
02& E6i(t violen* c5nd te,erea in(u9lat e(te de a3a natur +nc5t partea
a,enin*at putea ( cread2 dup +,pre=urri2 c2 +n lip(a con(i,*,5ntului (u2
via*a2 per(oana2 onoarea (au bunurile (ale ar 9i e6pu(e unui pericol -rav 3i i,inent.
07& ?iolen*a poate atra-e anularea contractului 3i atunci c5nd e(te +ndreptat
+,potriva unei per(oane apropiate2 precu, (o*ul2 (o*ia2 a(cenden*ii ori de(cenden*ii
pr*ii al crei con(i,*,5nt a 9o(t viciat.
08& 4n toate ca)urile2 e6i(ten*a violen*ei (e aprecia) *in5nd (ea,a de v5r(ta2
(tarea (ocial2 (ntatea 3i caracterul celui a(upra cruia (<a e6ercitat violen*a2
precu, 3i de orice alt +,pre=urare ce a putut in9luen*a (tarea ace(tuia la ,o,entul
+nc>eierii contractului.
%R. 1217
%&eninarea c e+erciil ni drept
Con(tituie violen* 3i te,erea in(u9lat prin a,enin*area cu e6erci*iul unui drept
9cut cu (copul de a ob*ine avanta=e in=u(te.
%R. 1218
5tarea de necesitate
Contractul +nc>eiat de o parte a9lat +n (tare de nece(itate nu poate 9i anulat
dec5t dac cealalt parte a pro9itat de acea(t +,pre=urare.
%R. 1219
*e&erea revereniar
1i,pla te,ere i)vor5t din re(pect2 9r ( 9i 9o(t violen*2 nu atra-e anularea
contractului.
%R. 1220
0iolena sv8r#it de n ter
01& ?iolen*a atra-e anularea contractului 3i atunci c5nd e(te e6ercitat de un ter*2
+n( nu,ai dac partea al crei con(i,*,5nt nu a 9o(t viciat cuno3tea (au2 dup
ca)2 ar 9i trebuit ( cunoa(c violen*a (v5r3it de ctre ter*.
02& !ndependent de anularea contractului2 autorul violen*ei r(punde pentru
pre=udiciile ce ar re)ulta.
%R. 1221
.ezinea
01& E6i(t le)iune atunci c5nd una dintre pr*i2 pro9it5nd de (tarea de nevoie2 de
lip(a de e6perien* ori de lip(a de cuno3tin*e a celeilalte pr*i2 (tipulea) +n
9avoarea (a ori a unei alte per(oane o pre(ta*ie de o valoare con(iderabil ,ai ,are2
la data +nc>eierii contractului2 dec5t valoarea propriei pre(ta*ii.
02& E6i(ten*a le)iunii (e aprecia) 3i +n 9unc*ie de natura 3i (copul contractului.
07& Le)iunea poate e6i(ta 3i atunci c5nd ,inorul +3i a(u, o obli-a*ie e6ce(iv
prin raportare la (tarea (a patri,onial2 la avanta=ele pe care le ob*ine din contract
ori la an(a,blul circu,(tan*elor.
%R. 1222
5ancine
01& #artea al crei con(i,*,5nt a 9o(t viciat prin le)iune poate cere2 la ale-erea
(a2 anularea contractului (au reducerea obli-a*iilor (ale cu valoarea daunelor<
intere(e la care ar 9i +ndrept*it.
02& Cu e6cep*ia ca)ului prev)ut de art. 1.221 alin. 07&2 ac*iunea +n anulare e(te
ad,i(ibil nu,ai dac le)iunea dep3e3te =u,tate din valoarea pe care o avea2 la
,o,entul +nc>eierii contractului2 pre(ta*ia pro,i( (au e6ecutat de partea le)at.
'i(propor*ia trebuie ( (ub)i(te p5n la data cererii de anulare.
07& 4n toate ca)urile2 in(tan*a poate ( ,en*in contractul dac cealalt parte
o9er2 +n ,od ec>itabil2 o reducere a propriei crean*e (au2 dup ca)2 o ,a=orare a
propriei obli-a*ii. 'i(po)i*iile art. 1.217 privitoare la adaptarea contractului (e
aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 1227
*er&enl de prescripie
01& 'reptul la ac*iunea +n anulare (au +n reducerea obli-a*iilor pentru le)iune (e
pre(crie +n ter,en de un an de la data +nc>eierii contractului.
02& %nulabilitatea contractului nu poate ( 9ie opu( pe cale de e6cep*ie c5nd
dreptul la ac*iune e(te pre(cri(.
%R. 1228
Inad&isi"ilitatea lezinii
Nu pot 9i atacate pentru le)iune contractele aleatorii2 tran)ac*ia2 precu, 3i alte
contracte anu,e prev)ute de le-e.
<44 !"iectl contractli
%R. 122:
!"iectl contractli
01& /biectul contractului +l repre)int opera*iunea =uridic2 precu, v5n)area2
loca*iunea2 +,pru,utul 3i altele a(e,enea2 convenit de pr*i2 a(t9el cu, acea(ta
reie(e din an(a,blul drepturilor 3i obli-a*iilor contractuale.
02& /biectul contractului trebuie ( 9ie deter,inat 3i licit2 (ub (anc*iunea nulit*ii
ab(olute.
07& /biectul e(te ilicit atunci c5nd e(te pro>ibit de le-e (au contravine ordinii
publice ori bunelor ,oravuri.
%R. 122;
!"iectl o"ligaiei
01& /biectul obli-a*iei e(te pre(ta*ia la care (e an-a=ea) debitorul.
02& 1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 el trebuie ( 9ie deter,inat (au cel pu*in
deter,inabil 3i licit.
%R. 1227
I&posi"ilitatea iniial a o"iectli o"ligaiei
Contractul e(te valabil c>iar dac2 la ,o,entul +nc>eierii (ale2 una dintre pr*i (e
a9l +n i,po(ibilitate de a<3i e6ecuta obli-a*ia2 a9ar de ca)ul +n care prin le-e (e
prevede alt9el.
%R. 1228
Bnrile viitoare
4n lip(a unei prevederi le-ale contrare2 contractele pot purta 3i a(upra bunurilor
viitoare.
%R. 1229
Bnrile care n snt )n circitl civil
Nu,ai bunurile care (unt +n circuitul civil pot 9ace obiectul unei pre(ta*ii
contractuale.
%R. 1270
Bnrile care aparin altia
'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 bunurile unui ter* pot 9ace obiectul unei
pre(ta*ii2 debitorul 9iind obli-at ( le procure 3i ( le tran(,it creditorului (au2
dup ca)2 ( ob*in acordul ter*ului. 4n ca)ul nee6ecutrii obli-a*iei2 debitorul
r(punde pentru pre=udiciile cau)ate.
%R. 1271
Deter&inarea calitii o"iectli
%tunci c5nd nu poate 9i (tabilit potrivit contractului2 calitatea pre(ta*iei (au a
obiectului ace(teia trebuie ( 9ie re)onabil (au2 dup +,pre=urri2 cel pu*in de
nivel ,ediu.
%R. 1272
Deter&inarea o"iectli de ctre n ter
01& %tunci c5nd pre*ul (au orice alt ele,ent al contractului ur,ea) ( 9ie
deter,inat de un ter*2 ace(ta trebuie ( ac*ione)e +n ,od corect2 dili-ent 3i
ec>idi(tant.
02& 'ac ter*ul nu poate (au nu dore3te ( ac*ione)e ori aprecierea (a e(te +n ,od
,ani9e(t nere)onabil2 in(tan*a2 la cererea pr*ii intere(ate2 va (tabili2 dup ca)2
pre*ul (au ele,entul nedeter,inat de ctre pr*i.
%R. 1277
Deter&inarea preli )ntre pro,esioni#ti
'ac un contract +nc>eiat +ntre pro9e(ioni3ti nu (tabile3te pre*ul 3i nici nu indic
o ,odalitate pentru a<l deter,ina2 (e pre(upune c pr*ile au avut +n vedere pre*ul
practicat +n ,od obi3nuit +n do,eniul re(pectiv pentru acelea3i pre(ta*ii reali)ate +n
condi*ii co,parabile (au2 +n lip(a unui a(e,enea pre*2 un pre* re)onabil.
%R. 1278
-aportarea la n ,actor de re,erin
%tunci c5nd2 potrivit contractului2 pre*ul (e deter,in prin raportare la un 9actor
de re9erin*2 iar ace(t 9actor nu e6i(t2 a +ncetat ( ,ai e6i(te ori nu ,ai e(te
acce(ibil2 el (e +nlocuie3te2 +n ab(en*a unei conven*ii contrare2 cu 9actorul de
re9erin* cel ,ai apropiat.
<54 $aza
%R. 127:
6oine
Cau)a e(te ,otivul care deter,in 9iecare parte ( +nc>eie contractul.
%R. 127;
$ondiii
01& Cau)a trebuie ( e6i(te2 ( 9ie licit 3i ,oral.
02& Cau)a e(te ilicit c5nd e(te contrar le-ii 3i ordinii publice.
07& Cau)a e(te i,oral c5nd e(te contrar bunelor ,oravuri.
%R. 1277
9rada la lege
Cau)a e(te ilicit 3i atunci c5nd contractul e(te doar ,i=locul pentru a eluda
aplicarea unei nor,e le-ale i,perative.
%R. 1278
5ancine
01& Lip(a cau)ei atra-e anulabilitatea contractului2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
contractul a 9o(t -re3it cali9icat 3i poate produce alte e9ecte =uridice.
02& Cau)a ilicit (au i,oral atra-e nulitatea ab(olut a contractului dac e(te
co,un ori2 +n ca) contrar2 dac cealalt parte a cuno(cut<o (au2 dup +,pre=urri2
trebuia (<o cunoa(c.
%R. 1279
1ro"a cazei
01& Contractul e(te valabil c>iar atunci c5nd cau)a nu e(te e6pre( prev)ut.
02& E6i(ten*a unei cau)e valabile (e pre)u, p5n la proba contrar.
<64 9or&a contractli
%R. 1280
9or&ele de e+pri&are a consi&&8ntli
01& ?oin*a de a contracta poate 9i e6pri,at verbal (au +n (cri(.
02& ?oin*a poate 9i ,ani9e(tat 3i printr<un co,porta,ent care2 potrivit le-ii2
conven*iei pr*ilor2 practicilor (tatornicite +ntre ace(tea (au u)an*elor2 nu la( nicio
+ndoial a(upra inten*iei de a produce e9ectele =uridice core(pun)toare.
%R. 1281
9or&a scris
4n(cri(ul care con(tat +nc>eierea contractului poate 9i (ub (e,ntur privat (au
autentic2 av5nd 9or*a probant prev)ut de le-e.
%R. 1282
5ancine
01& E(te lovit de nulitate ab(olut contractul +nc>eiat +n lip(a 9or,ei pe care2 +n
c>ip ne+ndoielnic2 le-ea o cere pentru +nc>eierea (a valabil.
02& 'ac pr*ile (<au +nvoit ca un contract ( 9ie +nc>eiat +ntr<o anu,it 9or,2
pe care le-ea nu o cere2 contractul (e (ocote3te valabil c>iar dac 9or,a nu a 9o(t
re(pectat.
%R. 1287
Modi,icarea contractli
'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 orice ,odi9icare a contractului e(te (upu(
condi*iilor de 9or, cerute de le-e pentru +nc>eierea (a.
%R. 1288
9or&a cert pentr )nscrierea )n cartea ,nciar
4n a9ara altor ca)uri prev)ute de le-e2 trebuie ( 9ie +nc>eiate prin +n(cri(
autentic2 (ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 conven*iile care (tr,ut (au con(tituie
drepturi reale care ur,ea) a 9i +n(cri(e +n cartea 9unciar.
%R. 128:
9or&a contractelor electronice
Contractele care (e +nc>eie prin ,i=loace electronice (unt (upu(e condi*iilor de
9or, prev)ute de le-ea (pecial.
1ECB!"NE% a 8<a
6litatea contractli
<14 Dispoziii generale
%R. 128;
6litatea
01& /rice contract +nc>eiat cu +nclcarea condi*iilor cerute de le-e pentru
+nc>eierea (a valabil e(te (upu( nulit*ii2 dac prin le-e nu (e prevede o alt
(anc*iune.
02& Nulitatea poate 9i ab(olut (au relativ.
07& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 nulitatea contractului poate 9i con(tatat
(au declarat prin acordul pr*ilor.
08& #rin acordul pr*ilor nu pot 9i in(tituite 3i nici (upri,ate cau)e de nulitate.
/rice conven*ie (au clau) contrar e(te con(iderat ne(cri(.
%R. 1287
6litatea a"solt
01& E(te nul contractul +nc>eiat cu +nclcarea unei di(po)i*ii le-ale in(tituite
pentru ocrotirea unui intere( -eneral.
02& Nulitatea ab(olut poate 9i invocat de orice per(oan intere(at2 pe cale de
ac*iune (au de e6cep*ie.
07& !n(tan*a e(te obli-at ( invoce din o9iciu nulitatea ab(olut.
08& Contractul lovit de nulitate ab(olut nu e(te (u(ceptibil de con9ir,are dec5t
+n ca)urile prev)ute de le-e.
%R. 1288
6litatea relativ
01& Contractul +nc>eiat cu +nclcarea unei di(po)i*ii le-ale in(tituite pentru
ocrotirea unui intere( particular e(te anulabil.
02& Nulitatea relativ poate 9i invocat nu,ai de cel al crui intere( e(te ocrotit
prin di(po)i*ia le-al +nclcat.
07& Nulitatea relativ nu poate 9i invocat din o9iciu de in(tan*a =udectorea(c.
08& Contractul anulabil e(te (u(ceptibil de con9ir,are.
%R. 1289
1rescripia
01& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 nulitatea ab(olut poate 9i invocat
oric5nd2 9ie pe cale de ac*iune2 9ie pe cale de e6cep*ie.
02& Nulitatea relativ poate 9i invocat pe cale de ac*iune nu,ai +n ter,enul de
pre(crip*ie (tabilit de le-e. Cu toate ace(tea2 partea creia i (e cere e6ecutarea
contractului poate opune oric5nd nulitatea relativ a contractului2 c>iar 3i dup
+,plinirea ter,enului de pre(crip*ie a dreptului la ac*iunea +n anulare.
<24 $azele de nlitate
%R. 12:0
$azele de nlitate a"solt
Contractul e(te lovit de nulitate ab(olut +n ca)urile anu,e prev)ute de le-e2
precu, 3i atunci c5nd re)ult ne+ndoielnic din le-e c intere(ul ocrotit e(te unul
-eneral.
%R. 12:1
$azele de nlitate relativ
Contractul e(te anulabil c5nd au 9o(t ne(ocotite di(po)i*iile le-ale privitoare la
capacitatea de e6erci*iu2 c5nd con(i,*,5ntul uneia dintre pr*i a 9o(t viciat2
precu, 3i +n alte ca)uri anu,e prev)ute de le-e.
%R. 12:2
1rez&ia de nlitate relativ
4n ca)urile +n care natura nulit*ii nu e(te deter,inat ori nu reie(e +n c>ip
ne+ndoielnic din le-e2 contractul e(te anulabil.
%R. 12:7
6litatea virtal
4n a9ara ca)urilor +n care le-ea prevede (anc*iunea nulit*ii2 contractul (e
de(9iin*ea) 3i atunci c5nd (anc*iunea nulit*ii ab(olute (au2 dup ca)2 relative
trebuie aplicat pentru ca (copul di(po)i*iei le-ale +nclcate ( 9ie atin(.
<34 (,ectele nlitii
%R. 12:8
Des,iinarea contractli #i a actelor s"secvente
01& Contractul lovit de nulitate ab(olut (au anulat e(te con(iderat a nu 9i 9o(t
niciodat +nc>eiat.
02& 'e(9iin*area contractului atra-e2 +n condi*iile le-ii2 3i de(9iin*area actelor
(ub(ecvente +nc>eiate +n ba)a lui.
07& 4n ca)ul +n care contractul e(te de(9iin*at2 9iecare parte trebuie ( re(tituie
celeilalte2 +n natur (au prin ec>ivalent2 pre(ta*iile pri,ite2 potrivit prevederilor art.
1.;79 < 1.;872 c>iar dac ace(tea au 9o(t e6ecutate (ucce(iv (au au avut un caracter
continuu.
%R. 12::
6litatea parial
01& Clau)ele contrare le-ii2 ordinii publice (au bunelor ,oravuri 3i care nu (unt
con(iderate ne(cri(e atra- nulitatea contractului +n +ntre-ul (u nu,ai dac (unt2
prin natura lor2 e(en*iale (au dac2 +n lip(a ace(tora2 contractul nu (<ar 9i +nc>eiat.
02& 4n ca)ul +n care contractul e(te ,en*inut +n parte2 clau)ele nule (unt +nlocuite
de drept cu di(po)i*iile le-ale aplicabile.
07& 'i(po)i*iile alin. 02& (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i clau)elor care
contravin unor di(po)i*ii le-ale i,perative 3i (unt con(iderate de le-e ne(cri(e.
%R. 12:;
6litatea contractli plrilateral
4n ca)ul contractelor cu ,ai ,ulte pr*i +n care pre(ta*ia 9iecrei pr*i e(te 9cut
+n con(iderarea unui (cop co,un2 nulitatea contractului +n privin*a uneia dintre
pr*i nu atra-e de(9iin*area +n +ntre-i,e a contractului2 a9ar de ca)ul +n care
participarea ace(teia e(te e(en*ial pentru e6i(ten*a contractului.
%R. 12:7
Danele/interese4 -edcerea prestaiilor
4n ca) de violen* (au dol2 cel al crui con(i,*,5nt e(te viciat are dreptul de a
pretinde2 +n a9ar de anulare2 3i daune<intere(e (au2 dac pre9er ,en*inerea
contractului2 de a (olicita nu,ai reducerea pre(ta*iei (ale cu valoarea daunelor<
intere(e la care ar 9i +ndrept*it.
%R. 12:8
-epararea pre3dicili )n cazl nlitii contractli )nc:eiat )n ,or&
atentic
4n ca)ul anulrii (au con(tatrii nulit*ii contractului +nc>eiat +n 9or, autentic
pentru o cau) de nulitate a crei e6i(ten* re)ult din +n(u3i te6tul contractului2
partea pre=udiciat poate cere obli-area notarului public la repararea pre=udiciilor
(u9erite2 +n condi*iile r(punderii civile delictuale pentru 9apta proprie.
%R. 12:9
-e,acerea contractli nl
Contractul nul poate 9i re9cut2 +n tot (au +n parte2 cu re(pectarea tuturor
condi*iilor prev)ute de le-e la data re9acerii lui. 4n toate ca)urile2 contractul
re9cut nu va produce e9ecte dec5t pentru viitor2 iar nu 3i pentru trecut.
%R. 12;0
$onversinea contractli nl
01& "n contract lovit de nulitate ab(olut va produce totu3i e9ectele actului
=uridic pentru care (unt +ndeplinite condi*iile de 9ond 3i de 9or, prev)ute de le-e.
02& Cu toate ace(tea2 di(po)i*iile alin. 01& nu (e aplic dac inten*ia de a e6clude
aplicarea conver(iunii e(te (tipulat +n contractul lovit de nulitate (au reie(e2 +n
c>ip ne+ndoielnic2 din (copurile ur,rite de pr*i la data +nc>eierii contractului.
<44 0alidarea contractli
%R. 12;1
$azele de validare
01& Contractul a9ectat de o cau) de nulitate e(te validat atunci c5nd nulitatea
e(te acoperit.
02& Nulitatea poate 9i acoperit prin con9ir,are (au prin alte ,oduri anu,e
prev)ute de le-e.
%R. 12;2
$on,ir&area contractli
01& Con9ir,area unui contract anulabil re)ult din voin*a2 e6pre( (au tacit2 de a
renun*a la dreptul de a invoca nulitatea.
02& ?oin*a de a renun*a trebuie ( 9ie cert.
%R. 12;7
$ondiiile con,ir&rii
01& "n contract anulabil poate 9i con9ir,at dac +n ,o,entul con9ir,rii
condi*iile (ale de validitate (unt +ntrunite.
02& #er(oana care poate invoca nulitatea poate con9ir,a contractul nu,ai
cuno(c5nd cau)a de nulitate 3i2 +n ca) de violen*2 nu,ai dup +ncetarea ace(teia.
07& #er(oana c>e,at de le-e ( +ncuviin*e)e actele ,inorului poate2 +n nu,ele
3i +n intere(ul ace(tuia2 cere anularea contractului 9cut 9r +ncuviin*area (a ori (
con9ir,e contractul atunci c5nd acea(t +ncuviin*are era (u9icient pentru
+nc>eierea valabil a ace(tuia.
08& 'i(po)i*iile alin. 07& (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i +n ca)ul actelor
+nc>eiate 9r autori)area in(tan*ei de tutel.
0:& 4n lip(a con9ir,rii e6pre(e2 e(te (u9icient ca obli-a*ia ( 9ie e6ecutat +n
,od voluntar la data la care ea putea 9i valabil con9ir,at de ctre partea
intere(at.
0;& Cel care trebuie ( con9ir,e poate ( 9ie pu( +n +nt5r)iere printr<o noti9icare
prin care partea intere(at ( +i (olicite 9ie ( con9ir,e contractul anulabil2 9ie (
e6ercite ac*iunea +n anulare2 +n ter,en de ; luni de la noti9icare2 (ub (anc*iunea
decderii din dreptul de a cere anularea contractului.
%R. 12;8
$prinsl actli con,ir&ativ
#entru a 9i valabil2 actul con9ir,ativ trebuie ( cuprind obiectul2 cau)a 3i natura
obli-a*iei 3i ( 9ac ,en*iune de(pre ,otivul ac*iunii +n anulare2 precu, 3i de(pre
inten*ia de a repara viciul pe care (e +nte,eia) acea ac*iune.
%R. 12;:
(,ectele con,ir&rii
01& Con9ir,area +3i produce e9ectele din ,o,entul +nc>eierii contractului 3i
atra-e renun*area la ,i=loacele 3i e6cep*iile ce puteau 9i opu(e2 (ub re)erva +n( a
drepturilor dob5ndite 3i con(ervate de ter*ii de bun<credin*.
02& C5nd 9iecare dintre pr*i poate invoca nulitatea contractului (au ,ai ,ulte
pr*i o pot invoca +,potriva alteia2 con9ir,area 9cut de una dintre ace(tea nu
+,piedic invocarea nulit*ii de ctre celelalte pr*i.
07& Con9ir,area unui contract anulabil pentru vicierea con(i,*,5ntului prin
dol (au violen* nu i,plic prin ea +n(3i renun*area la dreptul de a cere daune<
intere(e.
1ECB!"NE% a :<a
Interpretarea contractli
%R. 12;;
Interpretarea dp voina concordant a prilor
01& Contractele (e interpretea) dup voin*a concordant a pr*ilor2 iar nu dup
(en(ul literal al ter,enilor.
02& La (tabilirea voin*ei concordante (e va *ine (ea,a2 +ntre altele2 de (copul
contractului2 de ne-ocierile purtate de pr*i2 de practicile (tatornicite +ntre ace(tea
3i de co,porta,entul lor ulterior +nc>eierii contractului.
%R. 12;7
Interpretarea siste&atic
Clau)ele (e interpretea) unele prin altele2 d5nd 9iecreia +n*ele(ul ce re)ult din
an(a,blul contractului.
%R. 12;8
Interpretarea clazelor )ndoielnice
01& Clau)ele (u(ceptibile de ,ai ,ulte +n*ele(uri (e interpretea) +n (en(ul ce (e
potrive3te cel ,ai bine naturii 3i obiectului contractului.
02& Clau)ele +ndoielnice (e interpretea) *in5nd (ea,a2 +ntre altele2 de natura
contractului2 de +,pre=urrile +n care a 9o(t +nc>eiat2 de interpretarea dat anterior
de pr*i2 de (en(ul atribuit +n -eneral clau)elor 3i e6pre(iilor +n do,eniu 3i de
u)an*e.
07& Clau)ele (e interpretea) +n (en(ul +n care pot produce e9ecte2 iar nu +n acela
+n care nu ar putea produce niciunul.
08& Contractul nu cuprinde dec5t lucrul a(upra cruia pr*ile 3i<au propu( a
contracta2 oric5t de -enerali ar 9i ter,enii 9olo(i*i.
0:& Clau)ele de(tinate ( e6e,pli9ice (au ( +nlture orice +ndoial a(upra
aplicrii contractului la un ca) particular nu +i re(tr5n- aplicarea +n alte ca)uri care
nu au 9o(t e6pre( prev)ute.
%R. 12;9
-eglile s"sidiare de interpretare
01& 'ac2 dup aplicarea re-ulilor de interpretare2 contractul r,5ne neclar2
ace(ta (e interpretea) +n 9avoarea celui care (e obli-.
02& 1tipula*iile +n(cri(e +n contractele de ade)iune (e interpretea) +,potriva
celui care le<a propu(.
1ECB!"NE% a ;<a
(,ectele contractli
<14 (,ectele )ntre pri
%R. 1270
9ora o"ligatorie
01& Contractul valabil +nc>eiat are putere de le-e +ntre pr*ile contractante.
02& Contractul (e ,odi9ic (au +ncetea) nu,ai prin acordul pr*ilor ori din
cau)e autori)ate de le-e.
%R. 1271
I&previzinea
01& #r*ile (unt *inute ( +3i e6ecute obli-a*iile2 c>iar dac e6ecutarea lor a
devenit ,ai oneroa(2 9ie datorit cre3terii co(turilor e6ecutrii propriei obli-a*ii2
9ie datorit (cderii valorii contrapre(ta*iei.
02& Cu toate ace(tea2 dac e6ecutarea contractului a devenit e6ce(iv de oneroa(
datorit unei (c>i,bri e6cep*ionale a +,pre=urrilor care ar 9ace vdit in=u(t
obli-area debitorului la e6ecutarea obli-a*iei2 in(tan*a poate ( di(pun:
a& adaptarea contractului2 pentru a di(tribui +n ,od ec>itabil +ntre pr*i pierderile
3i bene9iciile ce re)ult din (c>i,barea +,pre=urrilorC
b& +ncetarea contractului2 la ,o,entul 3i +n condi*iile pe care le (tabile3te.
07& 'i(po)i*iile alin. 02& (unt aplicabile nu,ai dac:
a& (c>i,barea +,pre=urrilor a intervenit dup +nc>eierea contractuluiC
b& (c>i,barea +,pre=urrilor2 precu, 3i +ntinderea ace(teia nu au 9o(t 3i nici nu
puteau 9i avute +n vedere de ctre debitor2 +n ,od re)onabil2 +n ,o,entul +nc>eierii
contractuluiC
c& debitorul nu 3i<a a(u,at ri(cul (c>i,brii +,pre=urrilor 3i nici nu putea 9i +n
,od re)onabil con(iderat c 3i<ar 9i a(u,at ace(t ri(cC
d& debitorul a +ncercat2 +ntr<un ter,en re)onabil 3i cu bun<credin*2 ne-ocierea
adaptrii re)onabile 3i ec>itabile a contractului.
%R. 1272
$onintl contractli
01& Contractul valabil +nc>eiat obli- nu nu,ai la ceea ce e(te e6pre( (tipulat2
dar 3i la toate ur,rile pe care practicile (tatornicite +ntre pr*i2 u)an*ele2 le-ea (au
ec>itatea le dau contractului2 dup natura lui.
02& Clau)ele obi3nuite +ntr<un contract (e (ub+n*ele-2 de3i nu (unt (tipulate +n
,od e6pre(.
%R. 1277
$onstitirea #i trans,erl dreptrilor reale
01& 'repturile reale (e con(tituie 3i (e tran(,it prin acordul de voin* al pr*ilor2
c>iar dac bunurile nu au 9o(t predate2 dac ace(t acord poart a(upra unor bunuri
deter,inate2 ori prin individuali)area bunurilor2 dac acordul poart a(upra unor
bunuri de -en.
02& Aructele bunului (au dreptului tran(,i( (e cuvin dob5nditorului de la data
tran(9erului propriet*ii bunului ori2 dup ca)2 a ce(iunii dreptului2 a9ar de ca)ul +n
care prin le-e (au prin voin*a pr*ilor (e di(pune alt9el.
07& 'i(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar2 precu, 3i di(po)i*iile (peciale
re9eritoare la tran(9erul anu,itor cate-orii de bunuri ,obile r,5n aplicabile.
%R. 1278
-iscl )n contractl translativ de proprietate
01& 4n lip( de (tipula*ie contrar2 c5t ti,p bunul nu e(te predat2 ri(cul
contractului r,5ne +n (arcina debitorului obli-a*iei de predare2 c>iar dac
proprietatea a 9o(t tran(9erat dob5nditorului. 4n ca)ul pieirii 9ortuite a bunului2
debitorul obli-a*iei de predare pierde dreptul la contrapre(ta*ie2 iar dac a pri,it<o2
e(te obli-at ( o re(tituie.
02& Cu toate ace(tea2 creditorul pu( +n +nt5r)iere preia ri(cul pieirii 9ortuite a
bunului. El nu (e poate libera c>iar dac ar dovedi c bunul ar 9i pierit 3i dac
obli-a*ia de predare ar 9i 9o(t e6ecutat la ti,p.
%R. 127:
*rans&iterea sccesiv a ni "n &o"il
01& 'ac cineva a tran(,i( (ucce(iv ctre ,ai ,ulte per(oane proprietatea unui
bun ,obil corporal2 cel care a dob5ndit cu bun<credin* po(e(ia e9ectiv a bunului
e(te titular al dreptului2 c>iar dac titlul (u are dat ulterioar.
02& E(te de bun<credin* dob5nditorul care2 la data intrrii +n po(e(ie2 nu a
cuno(cut 3i nici nu putea ( cunoa(c obli-a*ia a(u,at anterior de +n(trintor.
07& 'ac niciunul dintre dob5nditori nu a ob*inut po(e(ia e9ectiv a bunului
,obil corporal 3i crean*a 9iecruia de predare a bunului e(te e6i-ibil2 va 9i pre9erat
cel care a (e(i)at cel dint5i in(tan*a de =udecat.
%R. 127;
Dennarea nilateral
01& 'ac dreptul de a denun*a contractul e(te recuno(cut uneia dintre pr*i2
ace(ta poate 9i e6ercitat at5t ti,p c5t e6ecutarea contractului nu a +nceput.
02& 4n contractele cu e6ecutare (ucce(iv (au continu2 ace(t drept poate 9i
e6ercitat cu re(pectarea unui ter,en re)onabil de preavi)2 c>iar 3i dup +nceperea
e6ecutrii contractului2 +n( denun*area nu produce e9ecte +n privin*a pre(ta*iilor
e6ecutate (au care (e a9l +n cur( de e6ecutare.
07& 'ac (<a (tipulat o pre(ta*ie +n (c>i,bul denun*rii2 acea(ta produce e9ecte
nu,ai atunci c5nd pre(ta*ia e(te e6ecutat.
08& 'i(po)i*iile pre)entului articol (e aplic +n lip( de conven*ie contrar.
%R. 1277
$ontractl pe drat nedeter&inat
Contractul +nc>eiat pe durat nedeter,inat poate 9i denun*at unilateral de
oricare dintre pr*i cu re(pectarea unui ter,en re)onabil de preavi). /rice clau)
contrar (au (tipularea unei pre(ta*ii +n (c>i,bul denun*rii contractului (e
con(ider ne(cri(.
%R. 1278
1actl de opine
01& %tunci c5nd pr*ile convin ca una dintre ele ( r,5n le-at de propria
declara*ie de voin*2 iar cealalt ( o poat accepta (au re9u)a2 acea declara*ie (e
con(ider o o9ert irevocabil 3i produce e9ectele prev)ute la art. 1.191.
02& 'ac pr*ile nu au convenit un ter,en pentru acceptare2 ace(ta poate 9i
(tabilit de in(tan* prin ordonan* pre3edin*ial2 cu citarea pr*ilor.
07& #actul de op*iune trebuie ( con*in toate ele,entele contractului pe care
pr*ile ur,re(c ( +l +nc>eie2 a(t9el +nc5t ace(ta ( (e poat +nc>eia prin (i,pla
acceptare a bene9iciarului op*iunii.
08& Contractul (e +nc>eie prin e6ercitarea op*iunii +n (en(ul acceptrii de ctre
bene9iciar a declara*iei de voin* a celeilalte pr*i2 +n condi*iile convenite prin pact.
0:& %t5t pactul de op*iune2 c5t 3i declara*ia de acceptare trebuie +nc>eiate +n
9or,a prev)ut de le-e pentru contractul pe care pr*ile ur,re(c ( +l +nc>eie.
%R. 1279
1ro&isinea de a contracta
01& #ro,i(iunea de a contracta trebuie ( con*in toate acele clau)e ale
contractului pro,i(2 +n lip(a crora pr*ile nu ar putea e6ecuta pro,i(iunea.
02& 4n ca) de nee6ecutare a pro,i(iunii2 bene9iciarul are dreptul la daune<
intere(e.
07& 'e a(e,enea2 dac pro,itentul re9u) ( +nc>eie contractul pro,i(2 in(tan*a2
la cererea pr*ii care 3i<a +ndeplinit propriile obli-a*ii2 poate ( pronun*e o >otr5re
care ( *in loc de contract2 atunci c5nd natura contractului o per,ite2 iar cerin*ele
le-ii pentru validitatea ace(tuia (unt +ndeplinite. #revederile pre)entului alineat nu
(unt aplicabile +n ca)ul pro,i(iunii de a +nc>eia un contract real2 dac prin le-e nu
(e prevede alt9el.
08& Conven*ia prin care pr*ile (e obli- ( ne-ocie)e +n vederea +nc>eierii (au
,odi9icrii unui contract nu con(tituie pro,i(iune de a contracta.
<24 (,ectele ,a de teri
I4 Dispoziii generale
%R. 1280
-elativitatea e,ectelor contractli
Contractul produce e9ecte nu,ai +ntre pr*i2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
%R. 1281
!poza"ilitatea e,ectelor contractli
Contractul e(te opo)abil ter*ilor2 care nu pot aduce atin-ere drepturilor 3i
obli-a*iilor n(cute din contract. er*ii (e pot prevala de e9ectele contractului2 +n(
9r a avea dreptul de a cere e6ecutarea lui2 cu e6cep*ia ca)urilor prev)ute de le-e.
%R. 1282
*rans&isinea dreptrilor #i o"ligaiilor ctre sccesori
01& La ,oartea unei pr*i2 drepturile 3i obli-a*iile contractuale ale ace(teia (e
tran(,it (ucce(orilor (i univer(ali (au cu titlu univer(al2 dac din le-e2 din
(tipula*ia pr*ilor ori din natura contractului nu re)ult contrariul.
02& 'repturile2 precu, 3i2 +n ca)urile prev)ute de le-e2 obli-a*iile contractuale
+n (tr5n( le-tur cu un bun (e tran(,it2 odat cu ace(ta2 (ucce(orilor cu titlu
particular ai pr*ilor.
II4 1ro&isinea ,aptei altia
%R. 1287
(,ecte
01& Cel care (e an-a=ea) la a deter,ina un ter* ( +nc>eie (au ( rati9ice un act
e(te *inut ( repare pre=udiciul cau)at dac ter*ul re9u) ( (e obli-e (au2 atunci
c5nd (<a obli-at 3i ca 9ideiu(or2 dac ter*ul nu e6ecut pre(ta*ia pro,i(.
02& Cu toate ace(tea2 pro,itentul nu r(punde dac a(i-ur e6ecutarea obli-a*iei
ter*ului2 9r a (e produce vreun pre=udiciu creditorului.
07& !nten*ia pro,itentului de a (e an-a=a per(onal nu (e pre)u,2 ci trebuie (
reia( ne+ndoielnic din contract (au din +,pre=urrile +n care ace(ta a 9o(t +nc>eiat.
III4 5tiplaia pentr altl
%R. 1288
(,ecte
01& /ricine poate (tipula +n nu,ele (u2 +n( +n bene9iciul unui ter*.
02& #rin e9ectul (tipula*iei2 bene9iciarul dob5nde3te dreptul de a cere direct
pro,itentului e6ecutarea pre(ta*iei.
%R. 128:
$ondiiile privind terl "ene,iciar
@ene9iciarul trebuie ( 9ie deter,inat (au2 cel pu*in2 deter,inabil la data
+nc>eierii (tipula*iei 3i ( e6i(te +n ,o,entul +n care pro,itentul trebuie ( +3i
e6ecute obli-a*ia. 4n ca) contrar2 (tipula*ia pro9it (tipulantului2 9r a a-rava +n(
(arcina pro,itentului.
%R. 128;
%cceptarea stiplaiei
01& 'ac ter*ul bene9iciar nu accept (tipula*ia2 dreptul (u (e con(ider a nu 9i
e6i(tat niciodat.
02& 1tipula*ia poate 9i revocat c5t ti,p acceptarea bene9iciarului nu a a=un( la
(tipulant (au la pro,itent. 1tipula*ia poate 9i acceptat 3i dup dece(ul (tipulantului
(au al pro,itentului.
%R. 1287
-evocarea stiplaiei
01& 1tipulantul e(te (in-urul +ndrept*it ( revoce (tipula*ia2 creditorii (au
,o3tenitorii (i neput5nd ( o 9ac. 1tipulantul nu poate +n( revoca (tipula*ia 9r
acordul pro,itentului dac ace(ta din ur, are intere(ul ( o e6ecute.
02& Revocarea (tipula*iei produce e9ecte din ,o,entul +n care a=un-e la
pro,itent. 'ac nu a 9o(t de(e,nat un alt bene9iciar2 revocarea pro9it (tipulantului
(au ,o3tenitorilor ace(tuia2 9r a a-rava +n( (arcina pro,itentului.
%R. 1288
Mi3loacele de aprare ale pro&itentli
#ro,itentul poate opune bene9iciarului nu,ai aprrile +nte,eiate pe contractul
care cuprinde (tipula*ia.
I04 5i&laia
%R. 1289
(,ecte )ntre pri
01& Contractul (ecret produce e9ecte nu,ai +ntre pr*i 3i2 dac din natura
contractului ori din (tipula*ia pr*ilor nu re)ult contrariul2 +ntre (ucce(orii lor
univer(ali (au cu titlu univer(al.
02& Cu toate ace(tea2 contractul (ecret nu produce e9ecte nici +ntre pr*i dac nu
+ndepline3te condi*iile de 9ond cerute de le-e pentru +nc>eierea (a valabil.
%R. 1290
(,ecte ,a de teri
01& Contractul (ecret nu poate 9i invocat de pr*i2 de ctre (ucce(orii lor
univer(ali2 cu titlu univer(al (au cu titlu particular 3i nici de ctre creditorii
+n(trintorului aparent +,potriva ter*ilor care2 +nte,eindu<(e cu bun<credin* pe
contractul public2 au dob5ndit drepturi de la ac>i)itorul aparent.
02& er*ii pot invoca +,potriva pr*ilor e6i(ten*a contractului (ecret2 atunci c5nd
ace(ta le vat, drepturile.
%R. 1291
-aportrile c creditorii
01& E6i(ten*a contractului (ecret nu poate 9i opu( de pr*i creditorilor
dob5nditorului aparent care2 cu bun<credin*2 au notat +nceperea ur,ririi (ilite +n
cartea 9unciar (au au ob*inut (ec>e(tru a(upra bunurilor care au 9cut obiectul
(i,ula*iei.
02& 'ac e6i(t un con9lict +ntre creditorii +n(trintorului aparent 3i creditorii
dob5nditorului aparent2 (unt pre9era*i cei dint5i2 +n ca)ul +n care crean*a lor e(te
anterioar contractului (ecret.
%R. 1292
1ro"a si&laiei
'ovada (i,ula*iei poate 9i 9cut de ter*i (au de creditori cu orice ,i=loc de
prob. #r*ile pot dovedi 3i ele (i,ula*ia cu orice ,i=loc de prob2 atunci c5nd
pretind c acea(ta are caracter ilicit.
%R. 1297
%ctele nilaterale
'i(po)i*iile re9eritoare la (i,ula*ie (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i actelor
=uridice unilaterale de(tinate unei per(oane deter,inate2 care au 9o(t (i,ulate prin
acordul dintre autorul actului 3i de(tinatarul (u.
%R. 1298
%ctele nepatri&oniale
'i(po)i*iile re9eritoare la (i,ula*ie nu (e aplic actelor =uridice nepatri,oniale.
1ECB!"NE% a 7<a
-eprezentarea
%R. 129:
*e&eil reprezentrii
#uterea de a repre)enta poate re)ulta 9ie din le-e2 9ie dintr<un act =uridic ori
dintr<o >otr5re =udectorea(c2 dup ca).
%R. 129;
(,ecte
Contractul +nc>eiat de repre)entant2 +n li,itele +,puternicirii2 +n nu,ele
repre)entatului produce e9ecte direct +ntre repre)entat 3i cealalt parte.
%R. 1297
6eartarea calitii de reprezentant
01& Contractul +nc>eiat de repre)entant +n li,ita puterilor con9erite2 atunci c5nd
ter*ul contractant nu cuno3tea 3i nici nu ar 9i trebuit ( cunoa(c 9aptul c
repre)entantul ac*iona +n acea(t calitate2 +i obli- nu,ai pe repre)entant 3i pe ter*2
dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
02& Cu toate ace(tea2 dac repre)entantul2 atunci c5nd contractea) cu ter*ul +n
li,ita puterilor con9erite2 pe (ea,a unei +ntreprinderi2 pretinde c e(te titularul
ace(teia2 ter*ul care de(coper ulterior identitatea adevratului titular poate (
e6ercite 3i +,potriva ace(tuia din ur, drepturile pe care le are +,potriva
repre)entantului.
%R. 1298
$apacitatea prilor
4n ca)ul repre)entrii conven*ionale2 at5t repre)entatul2 c5t 3i repre)entantul
trebuie ( aib capacitatea de a +nc>eia actul pentru care repre)entarea a 9o(t dat.
%R. 1299
0iciile de consi&&8nt
Contractul e(te anulabil atunci c5nd con(i,*,5ntul repre)entantului e(te viciat.
'ac +n( viciul de con(i,*,5nt prive3te ele,ente (tabilite de repre)entat2
contractul e(te anulabil nu,ai dac voin*a ace(tuia din ur, a 9o(t viciat.
%R. 1700
Bna/credin
01& %9ar de ca)ul +n care (unt relevante pentru ele,entele (tabilite de
repre)entat2 buna (au reaua<credin*2 cunoa3terea (au necunoa3terea unei anu,ite
+,pre=urri (e aprecia) +n per(oana repre)entantului.
02& Repre)entatul de rea<credin* nu poate invoca niciodat buna<credin* a
repre)entantului.
%R. 1701
9or&a )&pternicirii
4,puternicirea nu produce e9ecte dec5t dac e(te dat cu re(pectarea 9or,elor
cerute de le-e pentru +nc>eierea valabil a contractului pe care repre)entantul
ur,ea) ( +l +nc>eie.
%R. 1702
?sti,icarea pterii de a reprezenta
Contractantul poate +ntotdeauna cere repre)entantului ( 9ac dovada puterilor
+ncredin*ate de repre)entat 3i2 dac repre)entarea e(te cuprin( +ntr<un +n(cri(2 ( +i
re,it o copie a +n(cri(ului2 (e,nat pentru con9or,itate.
%R. 1707
$on,lictl de interese
Contractul +nc>eiat de un repre)entant a9lat +n con9lict de intere(e cu
repre)entatul poate 9i anulat la cererea repre)entatului2 atunci c5nd con9lictul era
cuno(cut (au trebuia ( 9ie cuno(cut de contractant la data +nc>eierii contractului.
%R. 1708
$ontractl c sine )ns#i #i d"la reprezentare
01& Contractul +nc>eiat de repre)entant cu (ine +n(u3i2 +n nu,e propriu2 e(te
anulabil nu,ai la cererea repre)entatului2 cu e6cep*ia ca)ului +n care repre)entantul
a 9o(t +,puternicit +n ,od e6pre( +n ace(t (en( (au cuprin(ul contractului a 9o(t
deter,inat +n a(e,enea ,od +nc5t ( e6clud po(ibilitatea unui con9lict de intere(e.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (e aplic 3i +n ca)ul dublei repre)entri.
%R. 170:
7ncetarea )&pternicirii
#uterea de repre)entare +ncetea) prin renun*area de ctre repre)entant la
+,puternicire (au prin revocarea ace(teia de ctre repre)entat.
%R. 170;
Modi,icarea #i revocarea )&pternicirii
$odi9icarea 3i revocarea +,puternicirii trebuie adu(e la cuno3tin*a ter*ilor prin
,i=loace core(pun)toare. 4n ca) contrar2 ace(tea nu (unt opo)abile ter*ilor dec5t
dac (e dovede3te c ace3tia le cuno3teau ori puteau ( le cunoa(c +n ,o,entul
+nc>eierii contractului.
%R. 1707
%lte caze de )ncetare a pterii de a reprezenta
01& #uterea de a repre)enta +ncetea) prin dece(ul (au incapacitatea
repre)entantului ori a repre)entatului2 dac din conven*ie ori din natura a9acerii nu
re)ult contrariul.
02& 'ac repre)entantul (au repre)entatul e(te per(oan =uridic2 puterea de a
repre)enta +ncetea) la data la care per(oana =uridic +3i +ncetea) e6i(ten*a.
07& 4n ca)ul de(c>iderii procedurii in(olven*ei a(upra repre)entantului (au
repre)entatului2 puterea de a repre)enta +ncetea) +n condi*iile prev)ute de le-e.
08& 4ncetarea puterii de a repre)enta nu produce e9ecte +n privin*a ter*ilor care2 +n
,o,entul +nc>eierii contractului2 nu cuno3teau 3i nici nu trebuiau ( cunoa(c
acea(t +,pre=urare.
%R. 1708
!"ligaiile reprezentantli la )ncetarea )&pternicirii
01& La +ncetarea puterilor +ncredin*ate2 repre)entantul e(te obli-at ( re(tituie
repre)entatului +n(cri(ul care con(tat ace(te puteri.
02& Repre)entantul nu poate re*ine ace(t +n(cri( drept -aran*ie a crean*elor (ale
a(upra repre)entatului2 dar poate ( cear o copie a +n(cri(ului2 certi9icat de
repre)entat2 cu ,en*iunea c puterea de repre)entare a +ncetat.
%R. 1709
.ipsa sa dep#irea pterii de reprezentare
01& Contractul +nc>eiat de per(oana care ac*ionea) +n calitate de repre)entant2
+n( 9r a avea +,puternicire (au cu dep3irea puterilor con9erite2 nu produce
e9ecte +ntre repre)entat 3i ter*.
02& 'ac +n(2 prin co,porta,entul (u2 repre)entatul l<a deter,inat pe ter*ul
contractant ( cread +n ,od re)onabil c repre)entantul are puterea de a<l
repre)enta 3i c ac*ionea) +n li,ita puterilor con9erite2 repre)entatul nu (e poate
prevala 9a* de ter*ul contractant de lip(a puterii de a repre)enta.
%R. 1710
-spnderea reprezentantli
Cel care +nc>eie un contract +n calitate de repre)entant2 neav5nd +,puternicire
ori dep3ind li,itele puterilor care i<au 9o(t +ncredin*ate2 r(punde pentru
pre=udiciile cau)ate ter*ului contractant care (<a +ncre)ut2 cu bun<credin*2 +n
+nc>eierea valabil a contractului.
%R. 1711
-ati,icarea
01& 4n ca)urile prev)ute la art. 1.7092 cel +n nu,ele cruia (<a +nc>eiat
contractul poate ( +l rati9ice2 re(pect5nd 9or,ele cerute de le-e pentru +nc>eierea
(a valabil.
02& er*ul contractant poate2 printr<o noti9icare2 ( acorde un ter,en re)onabil
pentru rati9icare2 dup a crui +,plinire contractul nu ,ai poate 9i rati9icat.
%R. 1712
(,ectele rati,icrii
Rati9icarea are e9ect retroactiv2 9r a a9ecta +n( drepturile dob5ndite de ter*i
+ntre ti,p.
%R. 1717
*rans&isinea ,acltii de a rati,ica
Aacultatea de a rati9ica (e tran(,ite ,o3tenitorilor.
%R. 1718
Des,iinarea contractli )naintea rati,icrii
er*ul contractant 3i cel care a +nc>eiat contractul +n calitate de repre)entant pot
conveni de(9iin*area contractului c5t ti,p ace(ta nu a 9o(t rati9icat.
1ECB!"NE% a 8<a
$esinea contractli
%R. 171:
6oine
01& / parte poate ( +3i (ub(tituie un ter* +n raporturile n(cute dintr<un contract
nu,ai dac pre(ta*iile nu au 9o(t +nc inte-ral e6ecutate2 iar cealalt parte con(i,te
la acea(ta.
02& 1unt e6ceptate ca)urile anu,e prev)ute de le-e.
%R. 171;
9or&a cesinii
Ce(iunea contractului 3i acceptarea ace(teia de ctre contractantul cedat trebuie
+nc>eiate +n 9or,a cerut de le-e pentru validitatea contractului cedat.
%R. 1717
Mo&entl cesinii
01& 'ac o parte a con(i,*it +n ,od anticipat ca partea cealalt ( +3i poat
(ub(titui un ter* +n raporturile n(cute din contract2 ce(iunea produce e9ecte 9a* de
acea parte din ,o,entul +n care (ub(tituirea +i e(te noti9icat ori2 dup ca)2 din
,o,entul +n care o accept.
02& 4n ca)ul +n care toate ele,entele contractului re)ult dintr<un +n(cri( +n care
e(te cuprin( clau)a Hla ordinH (au o alt ,en*iune ec>ivalent2 dac prin le-e nu (e
prevede alt9el2 -irarea +n(cri(ului produce e9ectul (ub(tituirii -iratarului +n toate
drepturile 3i obli-a*iile -irantului.
07& 'i(po)i*iile +n ,aterie de carte 9unciar2 precu, 3i di(po)i*iile re9eritoare la
tran(9erul ori publicitatea anu,itor cate-orii de bunuri ,obile r,5n aplicabile.
%R. 1718
.i"erarea cedentli
01& Cedentul e(te liberat de obli-a*iile (ale 9a* de contractantul cedat din
,o,entul +n care (ub(tituirea +3i produce e9ectele 9a* de ace(ta.
02& 4n ca)ul +n care a declarat c nu +l liberea) pe cedent2 contractantul cedat (e
poate +ndrepta +,potriva ace(tuia atunci c5nd ce(ionarul nu +3i e6ecut obli-a*iile.
4n ace(t ca)2 contractantul cedat trebuie2 (ub (anc*iunea pierderii dreptului de
re-re( +,potriva cedentului2 ( +i noti9ice nee6ecutarea obli-a*iilor de ctre
ce(ionar2 +n ter,en de 1: )ile de la data nee6ecutrii (au2 dup ca)2 de la data la
care a cuno(cut 9aptul nee6ecutrii.
%R. 1719
(+cepiile contractantli cedat
Contractantul cedat poate opune ce(ionarului toate e6cep*iile ce re)ult din
contract. Contractantul cedat nu poate invoca +n( 9a* de ce(ionar vicii de
con(i,*,5nt2 precu, 3i orice aprri (au e6cep*ii n(cute din raporturile (ale cu
cedentul dec5t dac 3i<a re)ervat ace(t drept atunci c5nd a con(i,*it la (ub(tituire.
%R. 1720
!"ligaia de garanie
01& Cedentul -arantea) validitatea contractului.
02& %tunci c5nd cedentul -arantea) e6ecutarea contractului2 ace(ta va 9i *inut ca
un 9ideiu(or pentru obli-a*iile contractantului cedat.
1ECB!"NE% a 9<a
7ncetarea contractli
%R. 1721
$azele de )ncetare
Contractul +ncetea)2 +n condi*iile le-ii2 prin e6ecutare2 acordul de voin* al
pr*ilor2 denun*are unilateral2 e6pirarea ter,enului2 +ndeplinirea (au2 dup ca)2
ne+ndeplinirea condi*iei2 i,po(ibilitate 9ortuit de e6ecutare2 precu, 3i din orice
alte cau)e prev)ute de le-e.
%R. 1722
(,ectele )ncetrii
La +ncetarea contractului pr*ile (unt liberate de obli-a*iile a(u,ate. Ele pot 9i
+n( *inute la repararea pre=udiciilor cau)ate 3i2 dup ca)2 la re(tituirea2 +n natur
(au prin ec>ivalent2 a pre(ta*iilor pri,ite +n ur,a +nc>eierii contractului.
%R. 1727
-estitirea prestaiilor
Re(tituirea pre(ta*iilor pri,ite (e 9ace potrivit di(po)i*iilor art. 1.;7: < 1.;89.
C%#!/L"L !!
%ctl 3ridic nilateral
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 1728
6oine
E(te unilateral actul =uridic care pre(upune nu,ai ,ani9e(tarea de voin* a
autorului (u.
%R. 172:
-egi&l 3ridic
'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 di(po)i*iile le-ale privitoare la contracte (e
aplic +n ,od core(pun)tor actelor unilaterale.
%R. 172;
%ctele nilaterale spse co&nicrii
01& %ctul unilateral e(te (upu( co,unicrii atunci c5nd con(tituie2 ,odi9ic (au
(tin-e un drept al de(tinatarului 3i ori de c5te ori in9or,area de(tinatarului e(te
nece(ar potrivit naturii actului.
02& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 co,unicarea (e poate 9ace +n orice
,odalitate adecvat2 dup +,pre=urri.
07& %ctul unilateral produce e9ecte din ,o,entul +n care co,unicarea a=un-e la
de(tinatar2 c>iar dac ace(ta nu a luat cuno3tin* de acea(ta din ,otive care nu +i
(unt i,putabile.
1ECB!"NE% a 2<a
%ctl nilateral ca izvor de o"ligaii
%R. 1727
1ro&isinea nilateral
01& #ro,i(iunea unilateral 9cut cu inten*ia de a (e obli-a independent de
acceptare +l lea- nu,ai pe autor.
02& 'e(tinatarul actului poate ( re9u)e dreptul a(t9el n(cut.
07& 'ac autorul actului nu a (tipulat e6pre( un ter,en2 pro,i(iunea (e con(ider
9cut pentru o anu,it durat2 potrivit cu natura obli-a*iei 3i cu +,pre=urrile +n
care a 9o(t a(u,at.
%R. 1728
1ro&isinea p"lic de reco&pens
01& Cel care pro,ite +n ,od public o reco,pen( +n (c>i,bul e6ecutrii unei
pre(ta*ii e(te obli-at ( 9ac plata2 c>iar dac pre(ta*ia a 9o(t e6ecutat 9r a (e
cunoa3te pro,i(iunea.
02& 'ac pre(ta*ia a 9o(t e6ecutat de ,ai ,ulte per(oane +,preun2 reco,pen(a
(e +,parte +ntre ele2 potrivit contribu*iei 9iecreia la ob*inerea re)ultatului2 iar dac
acea(ta nu (e poate (tabili2 reco,pen(a (e +,parte +n ,od e-al.
07& %tunci c5nd pre(ta*ia a 9o(t e6ecutat (eparat de ,ai ,ulte per(oane2
reco,pen(a (e cuvine aceleia care a co,unicat cea dint5i re)ultatul.
%R. 1729
-evocarea pro&isinii p"lice de reco&pens
01& #ro,i(iunea poate 9i revocat +n aceea3i 9or, +n care a 9o(t 9cut public
(au +ntr<o 9or, ec>ivalent.
02& Revocarea nu produce e9ecte 9a* de cel care2 ,ai +nainte de publicarea ei2 a
e6ecutat pre(ta*ia.
07& 'ac revocarea a 9o(t 9cut 9r =u(t cau)2 autorul pro,i(iunii datorea) o
de(p-ubire ec>itabil2 care nu va putea dep3i reco,pen(a pro,i(2 celor care
+nainte de publicarea revocrii au 9cut c>eltuieli +n vederea e6ecutrii pre(ta*iei.
Cu toate ace(tea2 pro,itentul nu datorea) de(p-ubiri2 dac dovede3te c
re)ultatul cerut nu putea 9i ob*inut.
08& 'reptul la ac*iunea +n de(p-ubire (e pre(crie +n ter,en de un an de la data
publicrii revocrii.
C%#!/L"L !!!
9aptl 3ridic licit
1ECB!"NE% 1
;estinea de a,aceri
%R. 1770
$ondiii
01& E6i(t -e(tiune de a9aceri atunci c5nd2 9r ( 9ie obli-at2 o per(oan2
nu,it -erant2 -e(tionea) +n ,od voluntar 3i oportun a9acerile altei per(oane2
nu,it -erat2 care nu cunoa3te e6i(ten*a -e(tiunii (au2 cuno(c5nd -e(tiunea2 nu e(te
+n ,(ur ( de(e,ne)e un ,andatar ori ( (e +n-ri=ea(c +n alt 9el de a9acerile
(ale.
02& Cel care2 9r ( 3tie2 lucrea) +n intere(ul altuia nu e(te *inut de obli-a*iile ce
+i revin2 potrivit le-ii2 -erantului. El e(te +ndrept*it la re(tituire potrivit re-ulilor
aplicabile +,bo-*irii 9r =u(t cau).
07& Nu e6i(t -e(tiune de a9aceri atunci c5nd cel care ad,ini(trea) a9acerile
unei alte per(oane ac*ionea) cu inten*ia de a o -rati9ica.
%R. 1771
!"ligaia de )n#tiinare
Gerantul trebuie ( +l +n3tiin*e)e pe -erat de(pre -e(tiunea +nceput de +ndat ce
ace(t lucru e(te po(ibil.
%R. 1772
$ontinarea gestinii
Ge(tiunea de a9aceri +l obli- pe -erant ( continue -e(tiunea +nceput p5n c5nd
o poate abandona 9r ri(cul vreunei pierderi ori p5n c5nd -eratul2 per(onal (au
prin repre)entant2 ori2 dup ca)2 ,o3tenitorii ace(tuia (unt +n ,(ur ( o preia.
%R. 1777
$ontinarea gestinii de ctre &o#tenitorii gerantli
$o3tenitorii -erantului care cuno(c -e(tiunea (unt *inu*i ( continue a9acerile
+ncepute de ace(ta din ur,2 +n acelea3i condi*ii ca 3i -erantul.
%R. 1778
Diligena datorat de gerant
01& Gerantul e(te dator ( (e +n-ri=ea(c de intere(ele -eratului cu dili-en*a pe
care un bun proprietar o depune +n ad,ini(trarea bunurilor (ale.
02& C5nd -e(tiunea a ur,rit ( +l apere pe -erat de o pa-ub i,inent2 -erantul
nu r(punde dec5t pentru pre=udiciile cau)ate -eratului cu inten*ie (au din culp
-rav.
%R. 177:
!"ligaiile gerantli
La +ncetarea -e(tiunii2 -erantul trebuie ( dea (ocoteal -eratului 3i ( +i re,it
ace(tuia toate bunurile ob*inute cu oca)ia -e(tiunii.
%R. 177;
%ctele )nc:eiate de gerant
01& Gerantul care ac*ionea) +n nu,e propriu e(te *inut 9a* de ter*ii cu care a
contractat2 9r a li,ita dreptul oricruia dintre ace3tia de a (e re-re(a +,potriva
-eratului.
02& %tunci c5nd ac*ionea) +n nu,ele -eratului2 -erantul nu e(te *inut 9a* de
ter*ii cu care a contractat dec5t dac -eratul nu e(te obli-at 9a* de ace3tia.
%R. 1777
!"ligaiile geratli
01& %tunci c5nd condi*iile -e(tiunii de a9aceri (unt +ntrunite2 c>iar dac re)ultatul
nu a 9o(t atin(2 -eratul trebuie ( ra,bur(e)e -erantului c>eltuielile nece(are2
precu, 3i2 +n li,ita (porului de valoare2 c>eltuielile utile 9cute de -erant2
+,preun cu dob5n)ile din )iua +n care au 9o(t e9ectuate2 3i ( +l de(p-ubea(c
pentru pre=udiciul pe care2 9r culpa (a2 -erantul l<a (u9erit din cau)a -e(tiunii.
02& Geratul trebuie ( e6ecute 3i obli-a*iile n(cute din actele nece(are 3i utile
care2 +n nu,ele ori +n bene9iciul (u2 au 9o(t +nc>eiate de -erant.
07& Caracterul nece(ar (au util al actelor 3i c>eltuielilor (e aprecia) la ,o,entul
la care -erantul le<a 9cut.
08& 4n vederea -arantrii c>eltuielilor nece(are2 -erantul are dreptul de a cere
in(tan*ei2 +n ur,a unei e6perti)e di(pu(e de acea(ta cu procedura prev)ut de le-e
pentru ordonan*a pre3edin*ial2 +n(crierea +n cartea 9unciar a unei ipoteci le-ale2 +n
condi*iile le-ii.
%R. 1778
7&potrivirea "ene,iciarli gestinii
01& Cel care +ncepe (au continu o -e(tiune2 cuno(c5nd (au trebuind ( cunoa(c
+,potrivirea titularului a9acerii2 poate cere nu,ai re(tituirea c>eltuielilor nece(are.
4n ace(t ca)2 in(tan*a2 la cererea titularului a9acerii2 poate acorda un ter,en pentru
e6ecutarea obli-a*iei de re(tituire.
02& Cel care i-nor +,potrivirea titularului e(te r(pun)tor pentru pre=udiciile
cau)ate c>iar 3i din cea ,ai u3oar culp.
%R. 1779
;estinea inoportn
%ctele 3i c>eltuielile care2 9r a 9i nece(are (au utile2 au 9o(t e9ectuate pe
perioada -e(tiunii +l obli- pe -erat la re(tituire nu,ai +n ,(ura +n care i<au
procurat vreun avanta=.
%R. 1780
-ati,icarea gestinii
4n privin*a actelor =uridice2 -e(tiunea rati9icat produce2 de la data c5nd a 9o(t
+nceput2 e9ectele unui ,andat.
1ECB!"NE% a 2<a
1lata nedatorat
%R. 1781
6oine
01& Cel care plte3te 9r a datora are dreptul la re(tituire.
02& Nu e(te (upu( re(tituirii ceea ce (<a pltit cu titlu de liberalitate (au -e(tiune
de a9aceri.
07& 1e pre)u,2 p5n la proba contrar2 c plata (<a 9cut cu inten*ia de a (tin-e
o datorie proprie.
%R. 1782
1lata pri&it c "n/credin de creditor
01& Re(tituirea nu poate 9i di(pu( atunci c5nd2 +n ur,a pl*ii2 cel care a pri,it<o
cu bun<credin* a l(at ( (e +,plinea(c ter,enul de pre(crip*ie ori (<a lip(it2 +n
orice ,od2 de titlul (u de crean* (au a renun*at la -aran*iile crean*ei.
02& 4n ace(t ca)2 cel care a pltit are drept de re-re( +,potriva adevratului
debitor +n te,eiul (ubro-a*iei le-ale +n drepturile creditorului pltit.
%R. 1787
-estitirea plii anticipate
Ceea ce debitorul a pltit +nainte de +,plinirea ter,enului (u(pen(iv nu (e poate
re(titui dec5t atunci c5nd plata (<a 9cut prin dol (au violen*. 'e a(e,enea2 e(te
(upu( re(tituirii 3i plata 9cut +nainte de +ndeplinirea condi*iei (u(pen(ive.
%R. 1788
-egli aplica"ile restitirii
Re(tituirea pl*ii nedatorate (e 9ace potrivit di(po)i*iilor art. 1.;7: < 1.;89.
1ECB!"NE% a 7<a
7&"ogirea ,r 3st caz
%R. 178:
$ondiii
Cel care2 +n ,od nei,putabil2 (<a +,bo-*it 9r =u(t cau) +n detri,entul altuia
e(te obli-at la re(tituire2 +n ,(ura pierderii patri,oniale (u9erite de cealalt
per(oan2 dar 9r a 9i *inut dincolo de li,ita propriei (ale +,bo-*iri.
%R. 178;
7&"ogirea 3sti,icat
4,bo-*irea e(te =u(ti9icat atunci c5nd re)ult:
a& din e6ecutarea unei obli-a*ii valabileC
b& din nee6ercitarea de ctre cel p-ubit a unui drept contra celui +,bo-*itC
c& dintr<un act +ndeplinit de cel p-ubit +n intere(ul (u per(onal 3i e6clu(iv2 pe
ri(cul (u ori2 dup ca)2 cu inten*ia de a -rati9ica.
%R. 1787
$ondiiile #i )ntinderea restitirii
01& Re(tituirea nu e(te datorat dec5t dac +,bo-*irea (ub)i(t la data (e(i)rii
in(tan*ei.
02& Cel care (<a +,bo-*it e(te obli-at la re(tituire2 +n condi*iile prev)ute la art.
1.;79 3i ur,toarele.
%R. 1788
$aracterl s"sidiar
Cererea de re(tituire nu poate 9i ad,i(2 dac cel pre=udiciat are dreptul la o alt
ac*iune pentru a ob*ine ceea ce +i e(te datorat.
C%#!/L"L !?
-spnderea civil
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 1789
-spnderea delictal
01& /rice per(oan are +ndatorirea ( re(pecte re-ulile de conduit pe care le-ea
(au obiceiul locului le i,pune 3i ( nu aduc atin-ere2 prin ac*iunile ori inac*iunile
(ale2 drepturilor (au intere(elor le-iti,e ale altor per(oane.
02& Cel care2 av5nd di(cern,5nt2 +ncalc acea(t +ndatorire r(punde de toate
pre=udiciile cau)ate2 9iind obli-at ( le repare inte-ral.
07& 4n ca)urile anu,e prev)ute de le-e2 o per(oan e(te obli-at ( repare
pre=udiciul cau)at de 9apta altuia2 de lucrurile ori ani,alele a9late (ub pa)a (a2
precu, 3i de ruina edi9iciului.
08& R(punderea pentru pre=udiciile cau)ate de produ(ele cu de9ecte (e (tabile3te
prin le-e (pecial.
%R. 17:0
-spnderea contractal
01& /rice per(oan trebuie ( +3i e6ecute obli-a*iile pe care le<a contractat.
02& %tunci c5nd2 9r =u(ti9icare2 nu +3i +ndepline3te acea(t +ndatorire2 ea e(te
r(pun)toare de pre=udiciul cau)at celeilalte pr*i 3i e(te obli-at ( repare ace(t
pre=udiciu2 +n condi*iile le-ii.
07& 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 niciuna dintre pr*i nu poate +nltura
aplicarea re-ulilor r(punderii contractuale pentru a opta +n 9avoarea altor re-uli
care i<ar 9i ,ai 9avorabile.
1ECB!"NE% a 2<a
$aze e+oneratoare de rspndere
%R. 17:1
9ora &a3or #i cazl ,ortit
01& 'ac le-ea nu prevede alt9el (au pr*ile nu convin contrariul2 r(punderea
e(te +nlturat atunci c5nd pre=udiciul e(te cau)at de 9or* ,a=or (au de ca) 9ortuit.
02& Aor*a ,a=or e(te orice eveni,ent e6tern2 i,previ)ibil2 ab(olut invincibil 3i
inevitabil.
07& Ca)ul 9ortuit e(te un eveni,ent care nu poate 9i prev)ut 3i nici +,piedicat
de ctre cel care ar 9i 9o(t c>e,at ( r(pund dac eveni,entul nu (<ar 9i produ(.
08& 'ac2 potrivit le-ii2 debitorul e(te e6onerat de r(pundere contractual pentru
un ca) 9ortuit2 el e(te2 de a(e,enea2 e6onerat 3i +n ca) de 9or* ,a=or.
%R. 17:2
9apta victi&ei sa a terli
Aapta victi,ei +n(e3i 3i 9apta ter*ului +nltur r(punderea c>iar dac nu au
caracteri(ticile 9or*ei ,a=ore2 ci doar pe cele ale ca)ului 9ortuit2 +n( nu,ai +n
ca)urile +n care2 potrivit le-ii (au conven*iei pr*ilor2 ca)ul 9ortuit e(te e6onerator
de r(pundere.
%R. 17:7
(+erciil dreptrilor
Cel care cau)ea) un pre=udiciu prin c>iar e6erci*iul drepturilor (ale nu e(te
obli-at ( +l repare2 cu e6cep*ia ca)ului +n care dreptul e(te e6ercitat abu)iv.
%R. 17:8
%lte caze de e+onerare
?icti,a nu poate ob*ine repararea pre=udiciului cau)at de per(oana care i<a
acordat a=utor +n ,od de)intere(at (au de lucrul2 ani,alul ori edi9iciul de care (<a
9olo(it cu titlu -ratuit dec5t dac dovede3te inten*ia (au culpa -rav a celui care2
potrivit le-ii2 ar 9i 9o(t c>e,at ( r(pund.
%R. 17::
$laze privind rspnderea
01& Nu (e poate e6clude (au li,ita2 prin conven*ii (au acte unilaterale2
r(punderea pentru pre=udiciul ,aterial cau)at altuia printr<o 9apt (v5r3it cu
inten*ie (au din culp -rav.
02& 1unt valabile clau)ele care e6clud r(punderea pentru pre=udiciile cau)ate2
printr<o (i,pl i,pruden* (au ne-li=en*2 bunurilor victi,ei.
07& R(punderea pentru pre=udiciile cau)ate inte-rit*ii 9i)ice (au p(i>ice ori
(nt*ii nu poate 9i +nlturat ori di,inuat dec5t +n condi*iile le-ii.
08& 'eclara*ia de acceptare a ri(cului producerii unui pre=udiciu nu con(tituie2
prin ea +n(3i2 renun*area victi,ei la dreptul de a ob*ine plata de(p-ubirilor.
%R. 17:;
%nnri privitoare la rspndere
01& "n anun* care e6clude (au li,itea) r(punderea contractual2 indi9erent
dac e(te adu( ori nu la cuno3tin*a publicului2 nu are niciun e9ect dec5t dac acela
care +l invoc 9ace dovada c cel pre=udiciat cuno3tea e6i(ten*a anun*ului la
,o,entul +nc>eierii contractului.
02& #rintr<un anun* nu poate 9i e6clu( (au li,itat r(punderea delictual pentru
pre=udiciile cau)ate victi,ei. "n a(e,enea anun* poate avea +n( valoarea
(e,nalrii unui pericol2 9iind aplicabile2 dup +,pre=urri2 di(po)i*iile art. 1.771
alin. 01&.
1ECB!"NE% a 7<a
-spnderea pentr ,apta proprie
%R. 17:7
$ondiiile rspnderii
01& Cel care cau)ea) altuia un pre=udiciu printr<o 9apt ilicit2 (v5r3it cu
vinov*ie2 e(te obli-at ( +l repare.
02& %utorul pre=udiciului r(punde pentru cea ,ai u3oar culp.
%R. 17:8
$riterii particlare de apreciere a vinoviei
#entru aprecierea vinov*iei (e va *ine (ea,a de +,pre=urrile +n care (<a produ(
pre=udiciul2 (trine de per(oana autorului 9aptei2 precu, 3i2 dac e(te ca)ul2 de
9aptul c pre=udiciul a 9o(t cau)at de un pro9e(ioni(t +n e6ploatarea unei
+ntreprinderi.
%R. 17:9
-epararea pre3dicili const8nd )n vt&area ni interes
%utorul 9aptei ilicite e(te obli-at ( repare pre=udiciul cau)at 3i c5nd ace(ta e(te
ur,are a atin-erii adu(e unui intere( al altuia2 dac intere(ul e(te le-iti,2 (erio( 3i2
prin 9elul +n care (e ,ani9e(t2 creea) aparen*a unui drept (ubiectiv.
%R. 17;0
.egiti&a aprare
01& Nu datorea) de(p-ubire cel care2 9iind +n le-iti, aprare2 a cau)at
a-re(orului un pre=udiciu.
02& Cu toate ace(tea2 va putea 9i obli-at la plata unei inde,ni)a*ii adecvate 3i
ec>itabile cel care a (v5r3it o in9rac*iune prin dep3irea li,itelor le-iti,ei aprri.
%R. 17;1
5tarea de necesitate
Cel care2 a9lat +n (tare de nece(itate2 a di(tru( (au a deteriorat bunurile altuia
pentru a (e apra pe (ine ori bunurile proprii de un pre=udiciu (au pericol i,inent
e(te obli-at ( repare pre=udiciul cau)at2 potrivit re-ulilor aplicabile +,bo-*irii
9r =u(t cau).
%R. 17;2
!"ligaia terli de reparare a pre3dicili
'ac2 +n ca)urile prev)ute la art. 1.7;0 alin. 02& 3i art. 1.7;12 9apta p-ubitoare
a 9o(t (v5r3it +n intere(ul unei ter*e per(oane2 cel pre=udiciat (e va +ndrepta
+,potriva ace(teia +n te,eiul +,bo-*irii 9r =u(t cau).
%R. 17;7
Divlgarea secretli co&ercial
/ per(oan (e poate e6onera de r(pundere pentru pre=udiciul cau)at prin
divul-area (ecretului co,ercial dovedind c divul-area a 9o(t i,pu( de
+,pre=urri -rave ce priveau (ntatea (au (i-uran*a public.
%R. 17;8
7ndeplinirea nei activiti i&pse ori per&ise de lege
4ndeplinirea unei activit*i i,pu(e ori per,i(e de le-e (au ordinul (uperiorului
nu +l e6onerea) de r(pundere pe cel care putea ( +3i dea (ea,a de caracterul
ilicit al 9aptei (ale (v5r3ite +n a(e,enea +,pre=urri.
%R. 17;:
(,ectele :otr8rii penale
!n(tan*a civil nu e(te le-at de di(po)i*iile le-ii penale 3i nici de >otr5rea
de9initiv de ac>itare (au de +ncetare a proce(ului penal +n ceea ce prive3te
e6i(ten*a pre=udiciului ori a vinov*iei autorului 9aptei ilicite.
%R. 17;;
-spnderea &inorli #i a celi ps s" interdicie 3dectoreasc
01& $inorul care nu a +,plinit v5r(ta de 18 ani (au per(oana pu( (ub interdic*ie
=udectorea(c nu r(punde de pre=udiciul cau)at2 dac nu (e dovede3te
di(cern,5ntul (u la data (v5r3irii 9aptei.
02& $inorul care a +,plinit v5r(ta de 18 ani r(punde de pre=udiciul cau)at2 +n
a9ar de ca)ul +n care dovede3te c a 9o(t lip(it de di(cern,5nt la data (v5r3irii
9aptei.
%R. 17;7
-spnderea altor persoane lipsite de discern&8nt
01& Cel care a cau)at un pre=udiciu nu e(te r(pun)tor dac +n ,o,entul +n care
a (v5r3it 9apta p-ubitoare era +ntr<o (tare2 c>iar vre,elnic2 de tulburare a ,in*ii
care l<a pu( +n neputin* de a<3i da (ea,a de ur,rile 9aptei (ale.
02& Cu toate ace(tea2 cel care a cau)at pre=udiciul e(te r(pun)tor2 dac (tarea
vre,elnic de tulburare a ,in*ii a 9o(t provocat de el +n(u3i2 prin be*ia produ( de
alcool2 de (tupe9iante (au de alte (ub(tan*e.
%R. 17;8
!"ligaia s"sidiar de inde&nizare a victi&ei
01& Lip(a di(cern,5ntului nu +l (cute3te pe autorul pre=udiciului de plata unei
inde,ni)a*ii ctre victi, ori de c5te ori nu poate 9i an-a=at r(punderea
per(oanei care avea2 potrivit le-ii2 +ndatorirea de a<l (uprave->ea.
02& !nde,ni)a*ia va 9i (tabilit +ntr<un cuantu, ec>itabil2 *in5ndu<(e (ea,a de
(tarea patri,onial a pr*ilor.
%R. 17;9
-spnderea altor persoane
01& Cel care l<a +nde,nat (au l<a deter,inat pe altul ( cau)e)e un pre=udiciu2 l<a
a=utat +n orice 9el ( +l pricinuia(c (au2 cu bun 3tiin*2 a tinuit bunuri ce
proveneau dintr<o 9apt ilicit ori a tra( 9oloa(e din pre=udicierea altuia r(punde
(olidar cu autorul 9aptei.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (e aplic 3i +n privin*a celui care2 +n orice 9el2 a
+,piedicat ori a +nt5r)iat c>e,area +n =udecat a autorului 9aptei ilicite.
%R. 1770
I&posi"ilitatea de individalizare a atorli ,aptei ilicite
'ac pre=udiciul a 9o(t cau)at prin ac*iunea (i,ultan (au (ucce(iv a ,ai
,ultor per(oane2 9r ( (e poat (tabili c a 9o(t cau)at (au2 dup ca)2 c nu putea
9i cau)at prin 9apta vreuneia dintre ele2 toate ace(te per(oane vor r(punde (olidar
9a* de victi,.
%R. 1771
0inovia co&n4 1lralitatea de caze
01& 4n ca)ul +n care victi,a a contribuit cu inten*ie (au din culp la cau)area ori
la ,rirea pre=udiciului (au nu le<a evitat2 +n tot (au +n parte2 de3i putea ( o 9ac2
cel c>e,at ( r(pund va 9i *inut nu,ai pentru partea de pre=udiciu pe care a
pricinuit<o.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (e aplic 3i +n ca)ul +n care la cau)area pre=udiciului au
contribuit at5t 9apta (v5r3it de autor2 cu inten*ie (au din culp2 c5t 3i 9or*a ,a=or2
ca)ul 9ortuit ori 9apta ter*ului pentru care autorul nu e(te obli-at ( r(pund.
1ECB!"NE% a 8<a
-spnderea pentr ,apta altia
%R. 1772
-spnderea pentr ,apta &inorli sa a celi ps s" interdicie
01& Cel care +n te,eiul le-ii2 al unui contract ori al unei >otr5ri =udectore3ti
e(te obli-at ( (uprave->e)e un ,inor (au o per(oan pu( (ub interdic*ie r(punde
de pre=udiciul cau)at altuia de ctre ace(te din ur,e per(oane.
02& R(punderea (ub)i(t c>iar +n ca)ul c5nd 9ptuitorul2 9iind lip(it de
di(cern,5nt2 nu r(punde pentru 9apta proprie.
07& Cel obli-at la (uprave->ere e(te e6onerat de r(pundere nu,ai dac
dovede3te c nu a putut +,piedica 9apta pre=udiciabil. 4n ca)ul prin*ilor (au2 dup
ca)2 al tutorilor2 dovada (e con(ider a 9i 9cut nu,ai dac ei probea) c 9apta
copilului con(tituie ur,area unei alte cau)e dec5t ,odul +n care 3i<au +ndeplinit
+ndatoririle decur-5nd din e6erci*iul autorit*ii printe3ti.
%R. 1777
-spnderea co&itenilor pentr prep#i
01& Co,itentul e(te obli-at ( repare pre=udiciul cau)at de prepu3ii (i ori de c5te
ori 9apta (v5r3it de ace3tia are le-tur cu atribu*iile (au cu (copul 9unc*iilor
+ncredin*ate.
02& E(te co,itent cel care2 +n virtutea unui contract (au +n te,eiul le-ii2 e6ercit
direc*ia2 (uprave->erea 3i controlul a(upra celui care +ndepline3te anu,ite 9unc*ii
(au +n(rcinri +n intere(ul (u ori al altuia.
07& Co,itentul nu r(punde dac dovede3te c victi,a cuno3tea (au2 dup
+,pre=urri2 putea ( cunoa(c2 la data (v5r3irii 9aptei pre=udiciabile2 c prepu(ul a
ac*ionat 9r nicio le-tur cu atribu*iile (au cu (copul 9unc*iilor +ncredin*ate.
%R. 1778
$orelaia ,or&elor de rspndere pentr ,apta altei persoane
01& #rin*ii nu r(pund dac 9ac dovada c (unt +ndeplinite cerin*ele r(punderii
per(oanei care avea obli-a*ia de (uprave->ere a ,inorului.
02& Nicio alt per(oan2 +n a9ara co,itentului2 nu r(punde pentru 9apta
pre=udiciabil (v5r3it de ,inorul care avea calitatea de prepu(. Cu toate ace(tea2
+n ca)ul +n care co,itentul e(te printele ,inorului care a (v5r3it 9apta ilicit2
victi,a are dreptul de a opta a(upra te,eiului r(punderii.
1ECB!"NE% a :<a
-spnderea pentr pre3dicil cazat de ani&ale sa de lcrri
%R. 177:
-spnderea pentr pre3diciile cazate de ani&ale
#roprietarul unui ani,al (au cel care (e (erve3te de el r(punde2 independent de
orice culp2 de pre=udiciul cau)at de ani,al2 c>iar dac ace(ta a (cpat de (ub pa)a
(a.
%R. 177;
-spnderea pentr pre3diciile cazate de lcrri
01& /ricine e(te obli-at ( repare2 independent de orice culp2 pre=udiciul cau)at
de lucrul a9lat (ub pa)a (a.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (unt aplicabile 3i +n ca)ul coli)iunii unor ve>icule (au +n
alte ca)uri (i,ilare. Cu toate ace(tea2 +n a(t9el de ca)uri2 (arcina reparrii tuturor
pre=udiciilor va reveni nu,ai celui a crui 9apt culpabil +ntrune3te2 9a* de
ceilal*i2 condi*iile 9or*ei ,a=ore.
%R. 1777
6oinea de paz
4n +n*ele(ul di(po)i*iilor art. 1.77: 3i 1.77;2 are pa)a ani,alului (au a lucrului
proprietarul ori cel care2 +n te,eiul unei di(po)i*ii le-ale (au al unui contract ori
c>iar nu,ai +n 9apt2 e6ercit +n ,od independent controlul 3i (uprave->erea a(upra
ani,alului (au a lucrului 3i (e (erve3te de ace(ta +n intere( propriu.
%R. 1778
-spnderea pentr rina edi,icili
#roprietarul unui edi9iciu (au al unei con(truc*ii de orice 9el e(te obli-at (
repare pre=udiciul cau)at prin ruina lor ori prin de(prinderea unor pr*i din ele2
dac acea(ta e(te ur,area lip(ei de +ntre*inere (au a unui viciu de con(truc*ie.
%R. 1779
%lte cazri de rspndere
01& Cel care ocup un i,obil2 c>iar 9r niciun titlu2 r(punde pentru pre=udiciul
cau)at prin cderea (au aruncarea din i,obil a unui lucru.
02& 'ac2 +n ca)ul prev)ut la alin. 01&2 (unt +ndeplinite 3i condi*iile r(punderii
pentru pre=udiciile cau)ate de lucruri2 victi,a are un drept de op*iune +n vederea
reparrii pre=udiciului.
%R. 1780
$aze de e+onerare
4n ca)urile prev)ute la art. 1.77:2 1.77;2 1.778 3i 1.779 nu e6i(t obli-a*ie de
reparare a pre=udiciului2 atunci c5nd ace(ta e(te cau)at e6clu(iv de 9apta victi,ei
+n(e3i ori a unui ter* (au e(te ur,area unui ca) de 9or* ,a=or.
1ECB!"NE% a ;<a
-epararea pre3dicili )n cazl rspnderii delictale
%R. 1781
!"iectl reparaiei
01& /rice pre=udiciu d dreptul la repara*ie.
02& 'reptul la repara*ie (e na3te din )iua cau)rii pre=udiciului2 c>iar dac ace(t
drept nu poate 9i valori9icat i,ediat.
07& 'reptului la repara*ie +i (unt aplicabile2 de la data na3terii (ale2 toate
di(po)i*iile le-ale privind e6ecutarea2 tran(,i(iunea2 tran(9or,area 3i (tin-erea
obli-a*iilor.
%R. 1782
-spnderea solidar
Cei care r(pund pentru o 9apt pre=udiciabil (unt *inu*i (olidar la repara*ie 9a*
de cel pre=udiciat.
%R. 1787
-aportrile dintre de"itori
4ntre cei care r(pund (olidar2 (arcina repara*iei (e +,parte propor*ional +n
,(ura +n care 9iecare a participat la cau)area pre=udiciului ori potrivit cu inten*ia
(au cu -ravitatea culpei 9iecruia2 dac acea(t participare nu poate 9i (tabilit. 4n
ca)ul +n care nici a(t9el nu (e poate +,pr*i (arcina repara*iei2 9iecare va contribui
+n ,od e-al la repararea pre=udiciului.
%R. 1788
Dreptl de regres
01& Cel care r(punde pentru 9apta altuia (e poate +ntoarce +,potriva aceluia care
a cau)at pre=udiciul2 cu e6cep*ia ca)ului +n care ace(ta din ur, nu e(te
r(pun)tor pentru pre=udiciul cau)at.
02& C5nd cel care r(punde pentru 9apta altuia e(te (tatul2 $ini(terul Ainan*elor
#ublice (e va +ntoarce +n ,od obli-atoriu2 pe cale =udiciar2 +,potriva aceluia care
a cau)at pre=udiciul2 +n ,(ura +n care ace(ta din ur, e(te r(pun)tor2 potrivit
le-ii (peciale2 pentru producerea acelui pre=udiciu.
07& 'ac pre=udiciul a 9o(t cau)at de ,ai ,ulte per(oane2 cel care2 9iind
r(pun)tor pentru 9apta uneia dintre ele2 a pltit de(p-ubirea (e poate +ntoarce 3i
+,potriva celorlalte per(oane care au contribuit la cau)area pre=udiciului (au2 dac
va 9i ca)ul2 +,potriva celor care r(pund pentru ace(tea. 4n toate ca)urile2 re-re(ul
va 9i li,itat la ceea ce dep3e3te partea ce revine per(oanei pentru care (e r(punde
3i nu poate dep3i partea din de(p-ubire ce revine 9iecreia dintre per(oanele
+,potriva crora (e e6ercit re-re(ul.
08& 4n toate ca)urile2 cel care e6ercit re-re(ul nu poate recupera partea din
de(p-ubire care core(punde propriei (ale contribu*ii la cau)area pre=udiciului.
%R. 178:
7ntinderea reparaiei
01& #re=udiciul (e repar inte-ral2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
02& 1e vor putea acorda de(p-ubiri 3i pentru un pre=udiciu viitor dac
producerea lui e(te ne+ndoielnic.
07& 'e(p-ubirea trebuie ( cuprind pierderea (u9erit de cel pre=udiciat2
c53ti-ul pe care +n condi*ii obi3nuite el ar 9i putut ( +l reali)e)e 3i de care a 9o(t
lip(it2 precu, 3i c>eltuielile pe care le<a 9cut pentru evitarea (au li,itarea
pre=udiciului.
08& 'ac 9apta ilicit a deter,inat 3i pierderea 3an(ei de a ob*ine un avanta= (au
de a evita o pa-ub2 repara*ia va 9i propor*ional cu probabilitatea ob*inerii
avanta=ului ori2 dup ca)2 a evitrii pa-ubei2 *in5nd cont de +,pre=urri 3i de
(itua*ia concret a victi,ei.
%R. 178;
9or&ele reparaiei
01& Repararea pre=udiciului (e 9ace +n natur2 prin re(tabilirea (itua*iei anterioare2
iar dac acea(ta nu e(te cu putin* ori dac victi,a nu e(te intere(at de repara*ia +n
natur2 prin plata unei de(p-ubiri2 (tabilite prin acordul pr*ilor (au2 +n lip(2 prin
>otr5re =udectorea(c.
02& La (tabilirea de(p-ubirii (e va avea +n vedere2 dac prin le-e nu (e prevede
alt9el2 data producerii pre=udiciului.
07& 'ac pre=udiciul are un caracter de continuitate2 de(p-ubirea (e acord (ub
9or, de pre(ta*ii periodice.
08& 4n ca)ul pre=udiciului viitor2 de(p-ubirea2 indi9erent de 9or,a +n care (<a
acordat2 va putea 9i (porit2 redu( (au (upri,at2 dac2 dup (tabilirea ei2
pre=udiciul (<a ,rit2 (<a ,ic3orat ori a +ncetat.
%R. 1787
0t&area integritii corporale sa a sntii
01& 4n ca) de vt,are a inte-rit*ii corporale (au a (nt*ii unei per(oane2
de(p-ubirea trebuie ( cuprind2 +n condi*iile art. 1.788 3i 1.7892 dup ca)2
ec>ivalentul c53ti-ului din ,unc de care cel p-ubit a 9o(t lip(it (au pe care e(te
+,piedicat ( +l dob5ndea(c2 prin e9ectul pierderii (au reducerii capacit*ii (ale de
,unc. 4n a9ar de acea(ta2 de(p-ubirea trebuie ( acopere c>eltuielile de +n-ri=ire
,edical 3i2 dac va 9i ca)ul2 c>eltuielile deter,inate de (porirea nevoilor de via*
ale celui p-ubit2 precu, 3i orice alte pre=udicii ,ateriale.
02& 'e(p-ubirea pentru pierderea (au nereali)area c53ti-ului din ,unc (e
acord2 *in5ndu<(e (ea,a 3i de (porirea nevoilor de via* ale celui pre=udiciat2 (ub
9or, de pre(ta*ii bne3ti periodice. La cererea victi,ei2 in(tan*a va putea acorda
de(p-ubirea2 pentru ,otive te,einice2 (ub 9or,a unei (u,e -lobale.
07& 4n toate ca)urile2 in(tan*a va putea acorda celui p-ubit o de(p-ubire
provi)orie pentru acoperirea nevoilor ur-ente.
%R. 1788
5ta"ilirea pierderii #i a nerealizrii c8#tigli din &nc
01& 'e(p-ubirea pentru pierderea (au nereali)area c53ti-ului din ,unc (e va
(tabili pe ba)a venitului ,ediu lunar net din ,unc al celui p-ubit din ulti,ul an
+nainte de pierderea (au reducerea capacit*ii (ale de ,unc ori2 +n lip(2 pe ba)a
venitului lunar net pe care l<ar 9i putut reali)a2 *in5ndu<(e (ea,a de cali9icarea
pro9e(ional pe care o avea (au ar 9i avut<o la ter,inarea pre-tirii pe care era +n
cur( ( o pri,ea(c.
02& Cu toate ace(tea2 dac cel p-ubit 9ace dovada po(ibilit*ii ob*inerii unui
venit din ,unc ,ai ,are +n ba)a unui contract +nc>eiat +n ulti,ul an2 iar ace(ta nu
a 9o(t pu( +n e6ecutare2 (e va *ine (ea,a +n (tabilirea de(p-ubirii de ace(te
venituri.
07& 'ac cel p-ubit nu avea o cali9icare pro9e(ional 3i nici nu era +n cur( ( o
pri,ea(c2 de(p-ubirea (e va (tabili pe ba)a (alariului ,ini, net pe econo,ie.
%R. 1789
0t&area &inorli
01& 'ac cel care a (u9erit vt,area inte-rit*ii corporale (au a (nt*ii e(te un
,inor2 de(p-ubirea (tabilit potrivit prevederilor art. 1.788 alin. 01& va 9i datorat
de la data c5nd2 +n ,od nor,al2 ,inorul 3i<ar 9i ter,inat pre-tirea pro9e(ional pe
care o pri,ea.
02& #5n la acea dat2 dac ,inorul avea un c53ti- la ,o,entul vt,rii2
de(p-ubirea (e va (tabili pe ba)a c53ti-ului de care a 9o(t lip(it2 iar dac nu avea
un c53ti-2 potrivit di(po)i*iilor art. 1.7882 care (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%cea(t din ur, de(p-ubire va 9i datorat de la data c5nd ,inorul a +,plinit
v5r(ta prev)ut de le-e pentru a putea 9i parte +ntr<un raport de ,unc.
%R. 1790
1ersoana )ndreptit la despg"ire )n caz de deces
01& 'e(p-ubirea pentru pre=udiciile cau)ate prin dece(ul unei per(oane (e
cuvine nu,ai celor +ndrept*i*i2 potrivit le-ii2 la +ntre*inere din partea celui decedat.
02& Cu toate ace(tea2 in(tan*a2 *in5nd (ea,a de +,pre=urri2 poate acorda
de(p-ubire 3i celui cruia victi,a2 9r a 9i obli-at de le-e2 +i pre(ta +ntre*inere +n
,od curent.
07& La (tabilirea de(p-ubirii (e va *ine (ea,a de nevoile celui p-ubit2 precu,
3i de veniturile pe care2 +n ,od nor,al2 cel decedat le<ar 9i avut pe ti,pul pentru
care (<a acordat de(p-ubirea. 'i(po)i*iile art. 1.787 < 1.789 (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 1791
-epararea pre3dicili nepatri&onial
01& 4n ca) de vt,are a inte-rit*ii corporale (au a (nt*ii2 poate 9i acordat 3i
o de(p-ubire pentru re(tr5n-erea po(ibilit*ilor de via* 9a,ilial 3i (ocial.
02& !n(tan*a =udectorea(c va putea2 de a(e,enea2 ( acorde de(p-ubiri
a(cenden*ilor2 de(cenden*ilor2 9ra*ilor2 (urorilor 3i (o*ului2 pentru durerea +ncercat
prin ,oartea victi,ei2 precu, 3i oricrei alte per(oane care2 la r5ndul ei2 ar putea
dovedi e6i(ten*a unui a(e,enea pre=udiciu.
07& 'reptul la de(p-ubire pentru atin-erile adu(e drepturilor inerente
per(onalit*ii oricrui (ubiect de drept va putea 9i cedat nu,ai +n ca)ul c5nd a 9o(t
(tabilit printr<o tran)ac*ie (au printr<o >otr5re =udectorea(c de9initiv.
08& 'reptul la de(p-ubire2 recuno(cut potrivit di(po)i*iilor pre)entului articol2
nu trece la ,o3tenitori. %ce3tia +l pot +n( e6ercita2 dac ac*iunea a 9o(t pornit de
de9unct.
0:& 'i(po)i*iile art. 2:7 < 2:; r,5n aplicabile.
%R. 1792
$:eltieli de )ngri3ire a sntii4 $:eltieli de )n&or&8ntare
Cel care a 9cut c>eltuieli pentru +n-ri=irea (nt*ii victi,ei (au2 +n ca) de dece(
al ace(teia2 pentru +n,or,5ntare are dreptul la +napoierea lor de la cel care
r(punde pentru 9apta ce a prile=uit ace(te c>eltuieli.
%R. 1797
Despg"irea )n raport c a3torl #i pensia
01& 'ac +n cadrul a(i-urrilor (ociale (<a recuno(cut dreptul la un a=utor (au la o
pen(ie2 repara*ia e(te datorat nu,ai +n ,(ura +n care pa-uba (u9erit prin
vt,are (au ,oarte dep3e3te a=utorul ori pen(ia.
02& C5t ti,p a=utorul (au pen(ia nu a 9o(t e9ectiv acordat (au2 dup ca)2 re9u)at
celui p-ubit2 in(tan*a nu +l poate obli-a pe cel c>e,at ( r(pund dec5t la o
de(p-ubire provi)orie2 +n condi*iile di(po)i*iilor art. 1.787 alin. 07&.
%R. 1798
1rorogarea ter&enli prescripiei
4n toate ca)urile +n care de(p-ubirea deriv dintr<un 9apt (upu( de le-ea penal
unei pre(crip*ii ,ai lun-i dec5t cea civil2 ter,enul de pre(crip*ie a r(punderii
penale (e aplic 3i dreptului la ac*iunea +n r(pundere civil.
%R. 179:
5spendarea prescripiei
#re(crip*ia dreptului la ac*iune cu privire la repararea pre=udiciului cau)at prin
vt,area inte-rit*ii corporale (au a (nt*ii ori prin dece(ul unei per(oane e(te
(u(pendat p5n la (tabilirea pen(iei (au a a=utoarelor ce (<ar cuveni2 +n cadrul
a(i-urrilor (ociale2 celui +ndrept*it la repara*ie.
!L"L !!!
Modalitile o"ligaiilor
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 179;
$ategorii de o"ligaii
01& /bli-a*iile pot 9i pure 3i (i,ple2 obli-a*ii (i,ple (au a9ectate de ,odalit*i.
02& /bli-a*iile pure 3i (i,ple nu (unt (u(ceptibile de ,odalit*i.
%R. 1797
!"ligaii si&ple
01& /bli-a*ia (i,pl nu e(te a9ectat de ter,en (au condi*ie 3i poate 9i e6ecutat
i,ediat2 din proprie ini*iativ (au la cererea creditorului.
02& /bli-a*ia e(te (i,pl2 iar nu condi*ional2 dac e9icacitatea (au de(9iin*area
ei depinde de un eveni,ent care2 9r ca pr*ile ( 3tie2 avu(e(e de=a loc +n
,o,entul +n care debitorul (<a obli-at (ub condi*ie.
%R. 1798
!"ligaii a,ectate de &odaliti
/bli-a*iile pot 9i a9ectate de ter,en (au condi*ie.
C%#!/L"L !!
$ondiia
%R. 1799
!"ligaia condiional
E(te a9ectat de condi*ie obli-a*ia a crei e9icacitate (au de(9iin*are depinde de
un eveni,ent viitor 3i ne(i-ur.
%R. 1800
$ondiia sspensiv
Condi*ia e(te (u(pen(iv atunci c5nd de +ndeplinirea (a depinde e9icacitatea
obli-a*iei.
%R. 1801
$ondiia rezoltorie
01& Condi*ia e(te re)olutorie atunci c5nd +ndeplinirea ei deter,in de(9iin*area
obli-a*iei.
02& #5n la proba contrar2 condi*ia (e pre)u, a 9i re)olutorie ori de c5te ori
(caden*a obli-a*iilor principale preced ,o,entul la care condi*ia (<ar putea
+ndeplini.
%R. 1802
$ondiia i&posi"il2 ilicit sa i&oral
Condi*ia i,po(ibil2 contrar le-ii (au bunelor ,oravuri e(te con(iderat
ne(cri(2 iar dac e(te +n(3i cau)a contractului2 atra-e nulitatea ab(olut a ace(tuia.
%R. 1807
$ondiia pr potestativ
/bli-a*ia contractat (ub o condi*ie (u(pen(iv ce depinde e6clu(iv de voin*a
debitorului nu produce niciun e9ect.
%R. 1808
$onstatarea )ndeplinirii condiiei
01& 4ndeplinirea condi*iei (e aprecia) dup criteriile (tabilite de pr*i (au pe care
ace(tea e(te probabil ( le 9i avut +n vedere dup +,pre=urri.
02& C5nd obli-a*ia e(te contractat (ub condi*ia producerii unui eveni,ent +ntr<
un anu,it ter,en2 condi*ia e(te (ocotit ne+ndeplinit dac ter,enul (<a +,plinit
9r ca eveni,entul ( (e produc. 4n lip(a unui ter,en2 condi*ia (e con(ider
ne+ndeplinit nu,ai atunci c5nd e(te (i-ur c eveni,entul nu (e va produce.
07& %tunci c5nd obli-a*ia e(te contractat (ub condi*ia c un eveni,ent nu (e va
produce +ntr<un anu,it ter,en2 condi*ia (e con(ider +ndeplinit dac e(te (i-ur c
eveni,entul nu (e va produce. 4n lip(a unui ter,en2 condi*ia nu (e con(ider
+ndeplinit dec5t atunci c5nd e(te (i-ur c eveni,entul nu (e va produce.
08& #artea intere(at poate cere oric5nd in(tan*ei ( con(tate +ndeplinirea (au
ne+ndeplinirea condi*iei.
%R. 180:
Deter&inarea )ndeplinirii sa ne)ndeplinirii condiiei
01& Condi*ia (e con(ider +ndeplinit dac debitorul obli-at (ub acea(t condi*ie
+,piedic reali)area ei.
02& Condi*ia (e con(ider ne+ndeplinit dac partea intere(at de +ndeplinirea
condi*iei deter,in2 cu rea<credin*2 reali)area eveni,entului.
%R. 180;
-ennarea la condiie
01& #artea +n al crei intere( e6clu(iv a 9o(t (tipulat condi*ia e(te liber (
renun*e unilateral la acea(ta at5t ti,p c5t condi*ia nu (<a +ndeplinit.
02& Renun*area la condi*ie 9ace ca obli-a*ia ( 9ie (i,pl.
%R. 1807
(,ectele )ndeplinirii condiiei
01& Condi*ia +ndeplinit e(te pre)u,at a produce e9ecte retroactiv2 din
,o,entul +nc>eierii contractului2 dac din voin*a pr*ilor2 natura contractului ori
di(po)i*iile le-ale nu re)ult contrariul.
02& 4n ca)ul contractelor cu e6ecutare continu (au (ucce(iv a9ectate de o
condi*ie re)olutorie2 +ndeplinirea ace(teia2 +n lip(a unei (tipula*ii contrare2 nu are
niciun e9ect a(upra pre(ta*iilor de=a e6ecutate.
07& %tunci c5nd condi*ia (u(pen(iv produce e9ecte retroactive2 +n ca) de
+ndeplinire2 debitorul e(te obli-at la e6ecutare ca 3i cu, obli-a*ia ar 9i 9o(t (i,pl.
%ctele +nc>eiate de proprietarul (ub condi*ie (u(pen(iv (unt valabile 3i2 +n ca)ul
+ndeplinirii condi*iei2 produc e9ecte de la data +nc>eierii lor.
08& %tunci c5nd condi*ia re)olutorie produce e9ecte retroactive2 +n ca) de
+ndeplinire2 9iecare dintre pr*i e(te obli-at ( re(tituie celeilalte pre(ta*iile pe care
le<a pri,it +n te,eiul obli-a*iei ca 3i cu, acea(ta nu ar 9i e6i(tat niciodat.
'i(po)i*iile privitoare la re(tituirea pre(ta*iilor (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 1808
*rans&iterea o"ligaiei condiionale
01& /bli-a*ia a9ectat de condi*ie e(te tran(,i(ibil2 drepturile dob5nditorului
9iind +n( (upu(e aceleia3i condi*ii.
02& /bli-a*ia a9ectat de condi*ie (e poate prelua2 di(po)i*iile art. 1.:99 < 1.;08
aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
%R. 1809
%ctele conservatorii
Creditorul poate2 c>iar +nainte de +ndeplinirea condi*iei2 ( 9ac orice acte de
con(ervare a dreptului (u.
%R. 1810
9rctele clese )naintea )ndeplinirii condiiei
4n lip( de (tipula*ie (au prevedere le-al contrar2 9ructele cule(e ori +nca(ate
+naintea +ndeplinirii condi*iei (e cuvin proprietarului (ub condi*ie re)olutorie.
C%#!/L"L !!!
*er&enl
%R. 1811
!"ligaia a,ectat de ter&en
01& /bli-a*ia e(te a9ectat de ter,en atunci c5nd e6ecutarea (au (tin-erea ei
depinde de un eveni,ent viitor 3i (i-ur.
02& er,enul poate 9i (tabilit de pr*i (au de in(tan* ori prev)ut de le-e.
%R. 1812
$ategorii de ter&ene
01& er,enul e(te (u(pen(iv atunci c5nd2 p5n la +,plinirea lui2 e(te a,5nat
(caden*a obli-a*iei.
02& er,enul e(te e6tinctiv atunci c5nd2 la +,plinirea lui2 obli-a*ia (e (tin-e.
%R. 1817
Bene,icil ter&enli
01& er,enul pro9it debitorului2 a9ar de ca)ul c5nd din le-e2 din voin*a pr*ilor
(au din +,pre=urri re)ult c a 9o(t (tipulat +n 9avoarea creditorului (au a a,belor
pr*i.
02& Cel ce are bene9iciul e6clu(iv al ter,enului poate renun*a oric5nd la ace(ta2
9r con(i,*,5ntul celeilalte pr*i.
%R. 1818
(,ectl ter&enli sspensiv
Ceea ce e(te datorat cu ter,en nu (e poate cere +nainte de +,plinirea ace(tuia2
dar ceea ce (<a e6ecutat de bunvoie 3i +n cuno3tin* de cau) +nainte de +,plinirea
ter,enului nu e(te (upu( re(tituirii.
%R. 181:
5ta"ilirea 3diciar a ter&enli
01& %tunci c5nd pr*ile convin ( a,5ne (tabilirea ter,enului (au la( uneia
dintre ele (arcina de a<l (tabili 3i c5nd2 dup o durat re)onabil de ti,p2 ter,enul
nu a 9o(t +nc (tabilit2 in(tan*a poate2 la cererea uneia dintre pr*i2 ( 9i6e)e
ter,enul *in5nd (ea,a de natura obli-a*iei2 de (itua*ia pr*ilor 3i de orice alte
+,pre=urri.
02& !n(tan*a poate2 de a(e,enea2 ( 9i6e)e ter,enul atunci c5nd2 prin natura (a2
obli-a*ia pre(upune un ter,en 3i nu e6i(t nicio conven*ie prin care ace(ta ( poat
9i deter,inat.
07& Cererea pentru (tabilirea ter,enului (e (olu*ionea) potrivit re-ulilor
aplicabile ordonan*ei pre3edin*iale2 9iind (upu( pre(crip*iei2 care +ncepe ( cur-
de la data +nc>eierii contractului.
%R. 181;
$alcll ter&enelor
Calculul ter,enelor2 indi9erent de durata 3i i)vorul lor2 (e 9ace potrivit re-ulilor
(tabilite +n titlul !!! din cartea a ?!<a.
%R. 1817
Decderea din "ene,icil ter&enli
01& 'ebitorul decade din bene9iciul ter,enului dac (e a9l +n (tare de
in(olvabilitate (au2 dup ca)2 de in(olven* declarat +n condi*iile le-ii2 precu, 3i
atunci c5nd2 cu inten*ie (au dintr<o culp -rav2 di,inuea) prin 9apta (a -aran*iile
con(tituite +n 9avoarea creditorului (au nu con(tituie -aran*iile pro,i(e.
02& 4n (en(ul prevederilor alin. 01&2 (tarea de in(olvabilitate re)ult din
in9erioritatea activului patri,onial ce poate 9i (upu(2 potrivit le-ii2 e6ecutrii (ilite2
9a* de valoarea total a datoriilor e6i-ibile. 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2
acea(t (tare (e con(tat de in(tan*2 care2 +n ace(t (cop2 poate *ine (ea,a de
anu,ite +,pre=urri2 precu, di(pari*ia inte,pe(tiv a debitorului2 neplata unor
datorii devenite (cadente2 declan3area +,potriva (a a unei proceduri de e6ecutare
(ilit 3i altele a(e,enea.
07& 'ecderea din bene9iciul ter,enului poate 9i cerut 3i atunci c5nd2 din culpa
(a2 debitorul a=un-e +n (itua*ia de a nu ,ai (ati(9ace o condi*ie con(iderat e(en*ial
de creditor la data +nc>eierii contractului. 4n ace(t ca)2 e(te nece(ar ( (e 9i (tipulat
e6pre( caracterul e(en*ial al condi*iei 3i po(ibilitatea (anc*iunii decderii2 precu, 3i
( 9i e6i(tat un intere( le-iti, pentru creditor ( con(idere condi*ia re(pectiv drept
e(en*ial.
%R. 1818
(+igi"ilitatea anticipat
Renun*area la ter,en (au decderea din bene9iciul ter,enului 9ace ca obli-a*ia
( devin de +ndat e6i-ibil.
%R. 1819
Inopoza"ilitatea decderii din ter&en
'ecderea din bene9iciul ter,enului a unui debitor2 c>iar (olidar2 nu e(te
opo)abil celorlal*i codebitori.
%R. 1820
6erealizarea eveni&entli
'ac un eveni,ent pe care pr*ile +l con(ider ca 9iind un ter,en nu (e
reali)ea)2 obli-a*ia devine e6i-ibil +n )iua +n care eveni,entul ar 9i trebuit +n
,od nor,al ( (e produc. 4n ace(t ca)2 (unt aplicabile prevederile pre)entului
capitol.
!L"L !?
!"ligaiile co&ple+e
C%#!/L"L !
!"ligaiile divizi"ile #i o"ligaiile indivizi"ile
%R. 1821
$ategorii
/bli-a*iile pot 9i divi)ibile (au indivi)ibile.
%R. 1822
!"ligaia divizi"il
01& /bli-a*ia e(te divi)ibil +ntre ,ai ,ul*i debitori atunci c5nd ace3tia (unt
obli-a*i 9a* de creditor la aceea3i pre(ta*ie2 dar 9iecare dintre ei nu poate 9i
con(tr5n( la e6ecutarea obli-a*iei dec5t (eparat 3i +n li,ita pr*ii (ale din datorie.
02& /bli-a*ia e(te divi)ibil +ntre ,ai ,ul*i creditori atunci c5nd 9iecare dintre
ace3tia nu poate ( cear de la debitorul co,un dec5t e6ecutarea pr*ii (ale din
crean*.
%R. 1827
1rez&ia de egalitate
'ac prin le-e ori prin contract nu (e di(pune alt9el2 debitorii unei obli-a*ii
divi)ibile (unt *inu*i 9a* de creditor +n pr*i e-ale. %cea(t re-ul (e aplic2 +n ,od
(i,ilar2 3i +n privin*a creditorilor.
%R. 1828
1rez&ia de divizi"ilitate4 (+cepii
/bli-a*ia e(te divi)ibil de plin drept2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
indivi)ibilitatea a 9o(t (tipulat +n ,od e6pre( ori obiectul obli-a*iei nu e(te2 prin
natura (a2 (u(ceptibil de divi)are ,aterial (au intelectual.
%R. 182:
(,ectele o"ligaiei indivizi"ile
01& /bli-a*ia indivi)ibil nu (e divide +ntre debitori2 +ntre creditori 3i nici +ntre
,o3tenitorii ace(tora.
02& Aiecare dintre debitori (au dintre ,o3tenitorii ace(tora poate 9i con(tr5n(
(eparat la e6ecutarea +ntre-ii obli-a*ii 3i2 re(pectiv2 9iecare dintre creditori (au
dintre ,o3tenitorii ace(tora poate cere e6ecutarea inte-ral.
%R. 182;
5olidaritatea #i indivizi"ilitatea
01& 1olidaritatea debitorilor (au creditorilor nu atra-e2 prin ea +n(3i2
indivi)ibilitatea obli-a*iilor.
02& 4n lip( de (tipula*ie contrar2 creditorii 3i debitorii unei obli-a*ii indivi)ibile
nu (unt le-a*i (olidar.
%R. 1827
Divizi"ilitatea o"ligaiei )ntre &o#tenitori
/bli-a*ia divi)ibil prin natura ei care nu are dec5t un (in-ur debitor 3i un (in-ur
creditor trebuie ( 9ie e6ecutat +ntre ace3tia ca 3i cu, ar 9i indivi)ibil2 +n( ea
r,5ne divi)ibil +ntre ,o3tenitorii 9iecruia dintre ei.
%R. 1828
(+ectarea )n natr
C5nd e6ecutarea obli-a*iei indivi)ibile are loc +n natur2 9iecare creditor nu
poate cere 3i pri,i pre(ta*ia datorat dec5t +n +ntre-i,e.
%R. 1829
-estitirea prestaiilor
/bli-a*ia de re(tituire a pre(ta*iilor e9ectuate +n te,eiul unei obli-a*ii
indivi)ibile e(te divi)ibil2 a9ar de ca)ul +n care indivi)ibilitatea obli-a*iei de
re(tituire re)ult din c>iar natura ei.
%R. 1870
Danele/interese
01& /bli-a*ia de a e6ecuta prin ec>ivalent o obli-a*ie indivi)ibil e(te divi)ibil.
02& 'aunele<intere(e (upli,entare nu pot 9i cerute dec5t debitorului vinovat de
nee6ecutarea obli-a*iei. Ele (e cuvin creditorilor nu,ai +n propor*ie cu partea din
crean* ce revine 9iecruia dintre ei.
%R. 1871
(+istena &ai &ltor creditori
01& Creditorii 3i debitorii unei obli-a*ii indivi)ibile nu (unt pre)u,a*i a<3i 9i
+ncredin*at reciproc puterea de a ac*iona pentru ceilal*i +n privin*a crean*ei.
02& Nova*ia2 re,iterea de datorie2 co,pen(a*ia ori con9u)iunea con(i,*it (au
care operea) 9a* de un creditor nu (tin-e obli-a*ia dec5t pentru partea din crean*
ce revine ace(tuia. Aa* de ceilal*i creditori2 debitorul r,5ne obli-at pentru tot.
07& 'ebitorul care a pltit celorlal*i creditori e(te +ndrept*it ( pri,ea(c de la
ace3tia ec>ivalentul pr*ii din obli-a*ie cuvenite creditorului care a con(i,*it la
(tin-erea crean*ei (au 9a* de care acea(ta a operat.
%R. 1872
(+istena &ai &ltor de"itori
01& Nova*ia2 re,iterea de datorie2 co,pen(a*ia ori con9u)iunea con(i,*it (au
care operea) +n privin*a unui debitor (tin-e obli-a*ia indivi)ibil 3i +i liberea) pe
ceilal*i debitori2 ace3tia r,5n5nd +n( *inu*i ( pltea(c celui dint5i ec>ivalentul
pr*ilor lor.
02& Creditorul poate ( cear oricruia dintre debitori e6ecutarea +ntre-ii
obli-a*ii2 oricare ar 9i partea din obli-a*ie ce revine ace(tuia. Creditorul poate2 de
a(e,enea2 ( cear ca to*i debitorii ( e9ectue)e plata +n acela3i ti,p.
07& 'ebitorul c>e,at +n =udecat pentru totalitatea obli-a*iei poate cere un
ter,en pentru a<i introduce +n cau) pe ceilal*i debitori2 cu e6cep*ia ca)ului +n care
pre(ta*ia nu poate 9i reali)at dec5t de cel c>e,at +n =udecat2 care2 +n ace(t ca)2
poate 9i obli-at ( e6ecute (in-ur +ntrea-a pre(ta*ie2 av5nd +n( drept de re-re(
+,potriva celorlal*i debitori.
08& #unerea +n +nt5r)iere a unuia dintre debitori2 de drept (au la cererea
creditorului2 nu produce e9ecte +,potriva celorlal*i debitori.
0:& 4ndat ce cau)a indivi)ibilit*ii +ncetea)2 obli-a*ia devine divi)ibil.
%R. 1877
1rescripia
01& 1u(pendarea pre(crip*iei 9a* de unul dintre creditorii (au debitorii unei
obli-a*ii indivi)ibile produce e9ecte 3i 9a* de ceilal*i.
02& ot a(t9el2 +ntreruperea pre(crip*iei +n privin*a unuia dintre creditorii (au
debitorii unei obli-a*ii indivi)ibile produce e9ecte 3i 9a* de ceilal*i.
C%#!/L"L !!
!"ligaiile solidare
1ECB!"NE% 1
!"ligaiile solidare )ntre creditori
%R. 1878
5olidaritatea dintre creditori
01& /bli-a*ia (olidar con9er 9iecrui creditor dreptul de a cere e6ecutarea
+ntre-ii obli-a*ii 3i de a da c>itan* liberatorie pentru tot.
02& E6ecutarea obli-a*iei +n bene9iciul unuia dintre creditorii (olidari +l liberea)
pe debitor +n privin*a celorlal*i creditori (olidari.
%R. 187:
Izvorl solidaritii
1olidaritatea dintre creditori nu e6i(t dec5t dac e(te (tipulat +n ,od e6pre(.
%R. 187;
-eprezentarea reciproc a creditorilor
01& Creditorii (olidari (unt pre)u,a*i a<3i 9i +ncredin*at reciproc puterea de a
ac*iona pentru -e(tionarea 3i (ati(9acerea intere(ului lor co,un.
02& /rice acte prin care unul dintre creditorii (olidari ar con(i,*i la reducerea ori
+nlturarea drepturilor2 acce(oriilor (au bene9iciilor crean*ei ori ar pre=udicia +n
orice alt ,od intere(ele celorlal*i creditori (unt inopo)abile ace(tora din ur,.
07& Dotr5rea =udectorea(c ob*inut de unul dintre creditori +,potriva
debitorului co,un pro9it 3i celorlal*i creditori.
08& Dotr5rea =udectorea(c pronun*at +n 9avoarea debitorului co,un nu poate
9i invocat 3i +,potriva creditorilor care nu au 9o(t parte +n proce(.
%R. 1877
%legerea de"itorli
'ebitorul poate plti2 la ale-erea (a2 oricruia dintre creditorii (olidari2
liber5ndu<(e a(t9el 9a* de to*i2 +n( nu,ai at5t ti,p c5t niciunul dintre creditori nu
l<a ur,rit +n =u(ti*ie. 4n ace(t din ur, ca)2 debitorul nu (e poate libera dec5t
pltind creditorului recla,ant.
%R. 1878
$o&pensaia
'ebitorul poate opune unui creditor (olidar co,pen(a*ia care a operat +n raport
cu un alt creditor (olidar2 +n( nu,ai +n propor*ie cu partea din crean* ce revine
ace(tuia din ur,.
%R. 1879
$on,zinea
'ac unul dintre creditorii (olidari dob5nde3te 3i calitatea de debitor2
con9u)iunea nu (tin-e crean*a (olidar dec5t +n propor*ie cu partea din crean* ce +i
revine acelui creditor. Ceilal*i creditori (olidari +3i p(trea) dreptul de re-re(
+,potriva creditorului +n per(oana cruia a operat con9u)iunea2 propor*ional cu
partea din crean* ce +i revine 9iecruia dintre ei.
%R. 1880
-e&iterea de datorie
Re,iterea de datorie con(i,*it de unul dintre creditorii (olidari nu +l liberea)
pe debitor dec5t pentru partea din crean* ce +i revine acelui creditor.
%R. 1881
1rescripia
01& 1u(pendarea pre(crip*iei +n 9olo(ul unuia dintre creditorii (olidari poate 9i
invocat 3i de ctre ceilal*i creditori (olidari.
02& 4ntreruperea pre(crip*iei +n privin*a unuia dintre creditorii (olidari pro9it
tuturor creditorilor (olidari.
%R. 1882
Divizi"ilitatea o"ligaiei )ntre &o#tenitori
/bli-a*ia +n 9avoarea unui creditor (olidar (e +,parte de drept +ntre ,o3tenitorii
(i.
1ECB!"NE% a 2<a
!"ligaiile solidare )ntre de"itori
<14 Dispoziii generale
%R. 1887
5olidaritatea dintre de"itori
/bli-a*ia e(te (olidar +ntre debitori atunci c5nd to*i (unt obli-a*i la aceea3i
pre(ta*ie2 a(t9el +nc5t 9iecare poate ( 9ie *inut (eparat pentru +ntrea-a obli-a*ie2 iar
e6ecutarea ace(teia de ctre unul dintre codebitori +i liberea) pe ceilal*i 9a* de
creditor.
%R. 1888
!"ligaiile solidare a,ectate de &odaliti
E6i(t (olidaritate c>iar dac debitorii (unt obli-a*i (ub ,odalit*i di9erite.
%R. 188:
Izvoarele solidaritii
1olidaritatea dintre debitori nu (e pre)u,. Ea nu e6i(t dec5t atunci c5nd e(te
(tipulat e6pre( de pr*i ori e(te prev)ut de le-e.
%R. 188;
1rez&ie de solidaritate
1olidaritatea (e pre)u, +ntre debitorii unei obli-a*ii contractate +n e6erci*iul
activit*ii unei +ntreprinderi2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
<24 (,ectele solidaritii )n raportrile dintre creditor #i de"itorii solidari
I4 (,ectele principale )n raportrile dintre creditor #i de"itorii solidari
%R. 1887
Dreptrile creditorli
01& Creditorul poate cere plata oricruia dintre debitorii (olidari2 9r ca ace(ta (
+i poat opune bene9iciul de divi)iune.
02& "r,rirea pornit contra unuia dintre debitorii (olidari nu +l +,piedic pe
creditor ( (e +ndrepte +,potriva celorlal*i codebitori. 'ebitorul ur,rit poate +n(
cere introducerea +n cau) a celorlal*i codebitori.
%R. 1888
(+cepii #i aprri contra creditorli co&n
01& 'ebitorul (olidar poate ( opun creditorului toate ,i=loacele de aprare care
+i (unt per(onale2 precu, 3i pe cele care (unt co,une tuturor codebitorilor. El nu
poate +n( 9olo(i ,i=loacele de aprare care (unt pur per(onale altui codebitor.
02& 'ebitorul (olidar care2 prin 9apta creditorului2 e(te lip(it de o -aran*ie (au de
un drept pe care ar 9i putut ( +l valori9ice prin (ubro-a*ie e(te liberat de datorie
p5n la concuren*a valorii acelor -aran*ii (au drepturi.
%R. 1889
1rescripia
01& 1u(pendarea 3i +ntreruperea pre(crip*iei 9a* de unul dintre debitorii (olidari
produc e9ecte 3i 9a* de ceilal*i codebitori.
02& 4ntreruperea pre(crip*iei 9a* de un ,o3tenitor al debitorului (olidar nu
produce e9ecte 9a* de ceilal*i codebitori dec5t pentru partea acelui ,o3tenitor2
c>iar dac e(te vorba de(pre o crean* ipotecar.
%R. 18:0
$o&pensaia
01& Co,pen(a*ia nu operea) +ntre creditor 3i un debitor (olidar dec5t +n li,ita
pr*ii din datorie ce revine ace(tuia din ur,.
02& 4n ace(t ca)2 ceilal*i codebitori nu (unt *inu*i (olidar dec5t pentru partea
r,a( din datorie dup ce a operat co,pen(a*ia.
%R. 18:1
-e&iterea de datorie
01& Re,iterea de datorie con(i,*it unuia dintre debitorii (olidari nu +i liberea)
pe ceilal*i codebitori2 cu e6cep*ia ca)ului +n care creditorul declar acea(ta +n ,od
e6pre( (au re,ite de bunvoie debitorului ori-inalul +n(cri(ului (ub (e,ntur
privat con(tatator al crean*ei. 'ac unui codebitor +i e(te re,i( ori-inalul
+n(cri(ului autentic con(tatator al crean*ei2 creditorul poate dovedi c nu a
con(i,*it re,iterea de datorie dec5t +n privin*a acelui debitor.
02& 'ac re,iterea de datorie (<a 9cut nu,ai +n 9avoarea unuia dintre
codebitorii (olidari2 ceilal*i r,5n *inu*i (olidar 9a* de creditor2 dar cu (cderea
pr*ii din datorie pentru care a operat re,iterea. Cu toate ace(tea2 ei continu (
r(pund pentru tot atunci c5nd2 la data re,iterii de datorie2 creditorul 3i<a re)ervat
+n ,od e6pre( acea(t po(ibilitate2 ca) +n care ceilal*i codebitori +3i p(trea)
dreptul de re-re( +,potriva debitorului bene9iciar al re,iterii de datorie.
%R. 18:2
$on,zinea
Con9u)iunea +i liberea) pe ceilal*i codebitori (olidari pentru partea aceluia care
reune3te +n per(oana (a calit*ile de creditor 3i debitor al obli-a*iei (olidare.
%R. 18:7
-ennarea la solidaritate
01& Renun*area la (olidaritate +n privin*a unuia dintre codebitorii (olidari nu
a9ectea) e6i(ten*a obli-a*iei (olidare +n raport cu ceilal*i. Codebitorul (olidar care
bene9icia) de renun*area la (olidaritate r,5ne *inut pentru partea (a at5t 9a* de
creditor2 c5t 3i 9a* de ceilal*i codebitori +n ca)ul re-re(ului ace(tora din ur,.
02& Renun*area la (olidaritate trebuie ( 9ie e6pre(.
07& 'e a(e,enea2 creditorul renun* la (olidaritate atunci c5nd:
a& 9r a<3i re)erva bene9iciul (olidarit*ii +n raport cu debitorul (olidar care a
9cut plata2 ,en*ionea) +n c>itan* c plata repre)int partea ace(tuia din ur, din
obli-a*ia (olidar. 'ac plata are ca obiect nu,ai o parte din dob5n)i2 renun*area la
(olidaritate nu (e +ntinde 3i a(upra dob5n)ilor nepltite ori a(upra capitalului dec5t
dac plata (eparat a dob5n)ilor2 a(t9el ,en*ionat +n c>itan*2 (e 9ace ti,p de 7
aniC
b& +l c>ea, +n =udecat pe unul dintre codebitorii (olidari pentru partea ace(tuia2
iar cererea av5nd ace(t obiect e(te ad,i(.
II4 (,ectele secndare )n raportrile dintre creditor #i de"itorii solidari
%R. 18:8
I&posi"ilitatea e+ectrii o"ligaiei )n natr
01& %tunci c5nd e6ecutarea +n natur a unei obli-a*ii devine i,po(ibil din 9apta
unuia (au ,ai ,ultor debitori (olidari (au dup ce ace3tia au 9o(t pu3i per(onal +n
+nt5r)iere2 ceilal*i codebitori nu (unt libera*i de obli-a*ia de a<i plti creditorului
prin ec>ivalent2 +n( nu r(pund de daunele<intere(e (upli,entare care i (<ar
cuveni.
02& Creditorul nu poate cere daune<intere(e (upli,entare dec5t codebitorilor
(olidari din a cror culp obli-a*ia a devenit i,po(ibil de e6ecutat +n natur2
precu, 3i celor care (e a9lau +n +nt5r)iere atunci c5nd obli-a*ia a devenit i,po(ibil
de e6ecutat.
%R. 18::
(,ectele :otr8rii 3dectore#ti
01& Dotr5rea =udectorea(c pronun*at +,potriva unuia dintre codebitorii
(olidari nu are autoritate de lucru =udecat 9a* de ceilal*i codebitori.
02& Dotr5rea =udectorea(c pronun*at +n 9avoarea unuia dintre codebitorii
(olidari pro9it 3i celorlal*i2 cu e6cep*ia ca)ului +n care (<a +nte,eiat pe o cau) ce
putea 9i invocat nu,ai de acel codebitor.
<34 (,ectele solidaritii )n raportrile dintre de"itori
%R. 18:;
-egresl )ntre code"itori
01& 'ebitorul (olidar care a e6ecutat obli-a*ia nu poate cere codebitorilor (i
dec5t partea din datorie ce revine 9iecruia dintre ei2 c>iar dac (e (ubro- +n
drepturile creditorului.
02& #r*ile ce revin codebitorilor (olidari (unt pre)u,ate ca 9iind e-ale2 dac din
conven*ie2 le-e (au din +,pre=urri nu re)ult contrariul.
%R. 18:7
Insolva"ilitatea code"itorilor
01& #ierderea oca)ionat de in(olvabilitatea unuia dintre codebitorii (olidari (e
(uport de ctre ceilal*i codebitori +n propor*ie cu partea din datorie ce revine
9iecruia dintre ei.
02& Cu toate ace(tea2 creditorul care renun* la (olidaritate (au care con(i,te o
re,itere de datorie +n 9avoarea unuia dintre codebitori (uport partea din datorie ce
ar 9i revenit ace(tuia.
%R. 18:8
Mi3loacele de aprare ale de"itorli r&rit
'ebitorul ur,rit pentru partea (a din datoria pltit poate opune codebitorului
(olidar care a 9cut plata toate ,i=loacele de aprare co,un pe care ace(ta din
ur, nu le<a opu( creditorului. %ce(ta poate2 de a(e,enea2 ( opun codebitorului
care a e6ecutat obli-a*ia ,i=loacele de aprare care +i (unt per(onale2 +n( nu 3i pe
acelea care (unt pur per(onale altui codebitor.
%R. 18:9
5olidaritatea contractat )n interesl ni code"itor
'ac obli-a*ia (olidar e(te contractat +n intere(ul e6clu(iv al unuia dintre
codebitori (au re)ult din 9apta unuia dintre ei2 ace(ta e(te *inut (in-ur de +ntrea-a
datorie 9a* de ceilal*i codebitori2 care2 +n ace(t ca)2 (unt con(idera*i2 +n raport cu
ace(ta2 9ideiu(ori.
%R. 18;0
Divizi"ilitatea o"ligaiei solidare )ntre &o#tenitori
/bli-a*ia unui debitor (olidar (e +,parte de drept +ntre ,o3tenitorii ace(tuia2
a9ar de ca)ul +n care obli-a*ia e(te indivi)ibil.
C%#!/L"L !!!
!"ligaiile alternative #i ,acltative
1ECB!"NE% 1
!"ligaiile alternative
%R. 18;1
!"ligaia alternativ
01& /bli-a*ia e(te alternativ atunci c5nd are ca obiect dou pre(ta*ii principale2
iar e6ecutarea uneia dintre ace(tea +l liberea) pe debitor de +ntrea-a obli-a*ie.
02& /bli-a*ia r,5ne alternativ c>iar dac2 la ,o,entul la care (e na3te2 una
dintre pre(ta*ii era i,po(ibil de e6ecutat.
%R. 18;2
%legerea prestaiei
01& %le-erea pre(ta*iei prin care (e va (tin-e obli-a*ia revine debitorului2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care e(te acordat +n ,od e6pre( creditorului.
02& 'ac partea creia +i apar*ine ale-erea pre(ta*iei nu +3i e6pri, op*iunea +n
ter,enul care +i e(te acordat +n ace(t (cop2 ale-erea pre(ta*iei va apar*ine celeilalte
pr*i.
%R. 18;7
.i&itele alegerii
'ebitorul nu poate e6ecuta 3i nici nu poate 9i con(tr5n( ( e6ecute o parte dintr<o
pre(ta*ie 3i o parte din cealalt.
%R. 18;8
%legerea prestaiei de ctre de"itor
01& 'ebitorul care are ale-erea pre(ta*iei e(te obli-at2 atunci c5nd una dintre
pre(ta*ii a devenit i,po(ibil de e6ecutat c>iar din culpa (a2 ( e6ecute cealalt
pre(ta*ie.
02& 'ac2 +n acela3i ca)2 a,bele pre(ta*ii devin i,po(ibil de e6ecutat2 iar
i,po(ibilitatea cu privire la una dintre pre(ta*ii e(te cau)at de culpa debitorului2
ace(ta e(te *inut ( pltea(c valoarea pre(ta*iei care a devenit ulti,a i,po(ibil de
e6ecutat.
%R. 18;:
%legerea prestaiei de ctre creditor
4n ca)ul +n care ale-erea pre(ta*iei revine creditorului:
a& dac una dintre pre(ta*ii a devenit i,po(ibil de e6ecutat2 9r culpa vreuneia
dintre pr*i2 creditorul e(te obli-at ( o pri,ea(c pe cealaltC
b& dac creditorului +i e(te i,putabil i,po(ibilitatea de e6ecutare a uneia dintre
pre(ta*ii2 el poate 9ie ( pretind e6ecutarea celeilalte pre(ta*ii2 de(p-ubindu<l pe
debitor pentru pre=udiciile cau)ate2 9ie ( +l libere)e pe ace(ta de e6ecutarea
obli-a*ieiC
c& dac debitorului +i e(te i,putabil i,po(ibilitatea de a e6ecuta una dintre
pre(ta*ii2 creditorul poate cere 9ie de(p-ubiri pentru pre(ta*ia i,po(ibil de
e6ecutat2 9ie cealalt pre(ta*ieC
d& dac debitorului +i e(te i,putabil i,po(ibilitatea de a e6ecuta a,bele
pre(ta*ii2 creditorul poate cere de(p-ubiri pentru oricare dintre ace(tea.
%R. 18;;
5tingerea o"ligaiei
/bli-a*ia (e (tin-e dac toate pre(ta*iile devin i,po(ibil de e6ecutat 9r culpa
debitorului 3i +nainte ca ace(ta ( 9i 9o(t pu( +n +nt5r)iere.
%R. 18;7
1lralitatea de prestaii
'i(po)i*iile ace(tei (ec*iuni (e aplic +n ,od core(pun)tor +n ca)ul +n care
obli-a*ia alternativ are ca obiect ,ai ,ult de dou pre(ta*ii principale.
1ECB!"NE% a 2<a
!"ligaiile ,acltative
%R. 18;8
-egi& 3ridic
01& /bli-a*ia e(te 9acultativ atunci c5nd are ca obiect o (in-ur pre(ta*ie
principal de care debitorul (e poate +n( libera e6ecut5nd o alt pre(ta*ie
deter,inat.
02& 'ebitorul e(te liberat dac2 9r culpa (a2 pre(ta*ia principal devine
i,po(ibil de e6ecutat.
!L"L ?
(+ectarea o"ligaiilor
C%#!/L"L !
1lata
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 18;9
6oine
01& /bli-a*ia (e (tin-e prin plat atunci c5nd pre(ta*ia datorat e(te e6ecutat de
bunvoie.
02& #lata con(t +n re,iterea unei (u,e de bani (au2 dup ca)2 +n e6ecutarea
oricrei alte pre(ta*ii care con(tituie obiectul +n(u3i al obli-a*iei.
%R. 1870
*e&eil plii
/rice plat pre(upune o datorie.
%R. 1871
1lata o"ligaiei natrale
Re(tituirea nu e(te ad,i( +n privin*a obli-a*iilor naturale care au 9o(t e6ecutate
de bunvoie.
1ECB!"NE% a 2<a
5"iectele plii
%R. 1872
1ersoanele care pot ,ace plata
#lata poate ( 9ie 9cut de orice per(oan2 c>iar dac e(te un ter* +n raport cu
acea obli-a*ie.
%R. 1877
1lata ,ct de n incapa"il
'ebitorul care a e6ecutat pre(ta*ia datorat nu poate cere re(tituirea invoc5nd
incapacitatea (a la data e6ecutrii.
%R. 1878
1lata o"ligaiei de ctre n ter
01& Creditorul e(te dator ( re9u)e plata o9erit de ter* dac debitorul l<a
+ncuno3tin*at +n prealabil c (e opune la acea(ta2 cu e6cep*ia ca)ului +n care un
a(e,enea re9u) l<ar pre=udicia pe creditor.
02& 4n celelalte ca)uri2 creditorul nu poate re9u)a plata 9cut de un ter* dec5t
dac natura obli-a*iei (au conven*ia pr*ilor i,pune ca obli-a*ia ( 9ie e6ecutat
nu,ai de debitor.
07& #lata 9cut de un ter* (tin-e obli-a*ia dac e(te 9cut pe (ea,a debitorului.
4n ace(t ca)2 ter*ul nu (e (ubro- +n drepturile creditorului pltit dec5t +n ca)urile 3i
condi*iile prev)ute de le-e.
08& 'i(po)i*iile pre)entului capitol privind condi*iile pl*ii (e aplic +n ,od
core(pun)tor atunci c5nd plata e(te 9cut de un ter*.
%R. 187:
1ersoanele care pot pri&i plata
#lata trebuie 9cut creditorului2 repre)entantului (u2 le-al (au conven*ional2
per(oanei indicate de ace(ta ori per(oanei autori)ate de in(tan* ( o pri,ea(c.
%R. 187;
1lata ,ct ni incapa"il
#lata 9cut unui creditor care e(te incapabil de a o pri,i nu liberea) pe debitor
dec5t +n ,(ura +n care pro9it creditorului.
%R. 1877
1lata ,ct ni ter
01& #lata 9cut unei alte per(oane dec5t cele ,en*ionate la art. 1.87: e(te totu3i
valabil dac:
a& e(te rati9icat de creditorC
b& cel care a pri,it plata devine ulterior titularul crean*eiC
c& a 9o(t 9cut celui care a pretin( plata +n ba)a unei c>itan*e liberatorii (e,nate
de creditor.
02& #lata 9cut +n alte condi*ii dec5t cele ,en*ionate la alin. 01& (tin-e obli-a*ia
nu,ai +n ,(ura +n care pro9it creditorului.
%R. 1878
1lata ,ct ni creditor aparent
01& #lata 9cut cu bun<credin* unui creditor aparent e(te valabil2 c>iar dac
ulterior (e (tabile3te c ace(ta nu era adevratul creditor.
02& Creditorul aparent e(te *inut ( re(tituie adevratului creditor plata pri,it2
potrivit re-ulilor (tabilite pentru re(tituirea pre(ta*iilor.
%R. 1879
1lata "nrilor indisponi"ilizate
#lata 9cut cu ne(ocotirea unui (ec>e(tru2 a unei popriri ori a unei opo)i*ii
9or,ulate2 +n condi*iile le-ii2 pentru a opri e9ectuarea pl*ii de ctre debitor nu +i
+,piedic pe creditorii care au ob*inut luarea unei a(e,enea ,(uri ( cear din
nou plata. 4n ace(t ca)2 debitorul p(trea) dreptul de re-re( +,potriva creditorului
care a pri,it plata nevalabil 9cut.
1ECB!"NE% a 7<a
$ondiiile plii
%R. 1880
Diligena cert )n e+ectarea o"ligaiilor
01& 'ebitorul e(te *inut ( +3i e6ecute obli-a*iile cu dili-en*a pe care un bun
proprietar o depune +n ad,ini(trarea bunurilor (ale2 a9ar de ca)ul +n care prin le-e
(au prin contract (<ar di(pune alt9el.
02& 4n ca)ul unor obli-a*ii inerente unei activit*i pro9e(ionale2 dili-en*a (e
aprecia) *in5nd (ea,a de natura activit*ii e6ercitate.
%R. 1881
!"ligaiile de &i3loace #i o"ligaiile de rezltat
01& 4n ca)ul obli-a*iei de re)ultat2 debitorul e(te *inut ( procure creditorului
re)ultatul pro,i(.
02& 4n ca)ul obli-a*iilor de ,i=loace2 debitorul e(te *inut ( 9olo(ea(c toate
,i=loacele nece(are pentru atin-erea re)ultatului pro,i(.
07& #entru a (tabili dac o obli-a*ie e(te de ,i=loace (au de re)ultat (e va *ine
(ea,a +ndeo(ebi de:
a& ,odul +n care obli-a*ia e(te (tipulat +n contractC
b& e6i(ten*a 3i natura contrapre(ta*iei 3i celelalte ele,ente ale contractuluiC
c& -radul de ri(c pe care +l pre(upune atin-erea re)ultatuluiC
d& in9luen*a pe care cealalt parte o are a(upra e6ecutrii obli-a*iei.
%R. 1882
!"ligaia de a preda "nri individal deter&inate
01& 'ebitorul unui bun individual deter,inat e(te liberat prin predarea ace(tuia
+n (tarea +n care (e a9la la ,o,entul na3terii obli-a*iei.
02& 'ac +n(2 la data e6ecutrii2 debitorul nu e(te titularul dreptului ce trebuia
tran(,i( ori cedat (au2 dup ca)2 nu poate di(pune de ace(ta +n ,od liber2 obli-a*ia
debitorului nu (e (tin-e2 di(po)i*iile art. 1.270 aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
%R. 1887
!"ligaia de a str&ta proprietatea
01& /bli-a*ia de a (tr,uta proprietatea i,plic 3i obli-a*iile de a preda lucrul 3i
de a<l con(erva p5n la predare.
02& 4n ceea ce prive3te i,obilele +n(cri(e +n cartea 9unciar2 obli-a*ia de a
(tr,uta proprietatea o cuprinde 3i pe aceea de a preda +n(cri(urile nece(are pentru
e9ectuarea +n(crierii.
%R. 1888
$edarea dreptrilor sa acinilor
'ac bunul a pierit2 (<a pierdut (au a 9o(t (co( din circuitul civil2 9r culpa
debitorului2 ace(ta e(te dator ( cede)e creditorului drepturile (au ac*iunile +n
de(p-ubire pe care le are cu privire la bunul re(pectiv.
%R. 188:
!"ligaia de a preda n "n
/bli-a*ia de a preda un bun individual deter,inat o cuprinde 3i pe aceea de a<l
con(erva p5n la predare.
%R. 188;
!"ligaia de a da "nri de gen
'ac obli-a*ia are ca obiect bunuri de -en2 debitorul are dreptul ( alea-
bunurile ce vor 9i predate. El nu e(te +n( liberat dec5t prin predarea unor bunuri de
calitate cel pu*in ,edie.
%R. 1887
!"ligaia de a constiti o garanie
Cel care e(te *inut ( con(tituie o -aran*ie2 9r ca ,odalitatea 3i 9or,a ace(teia
( 9ie deter,inate2 poate o9eri2 la ale-erea (a2 o -aran*ie real (au per(onal ori o
alt -aran*ie (u9icient.
%R. 1888
!"ligaia de a da o s& de "ani
01& 'ebitorul unei (u,e de bani e(te liberat prin re,iterea ctre creditor a (u,ei
no,inale datorate.
02& #lata (e poate 9ace prin orice ,i=loc 9olo(it +n ,od obi3nuit +n locul unde
acea(ta trebuie e9ectuat.
07& Cu toate ace(tea2 creditorul care accept +n condi*iile alin. 02& un cec ori un
alt in(tru,ent de plat e(te pre)u,at c o 9ace nu,ai cu condi*ia ca ace(ta ( 9ie
onorat.
%R. 1889
Do"8nzile s&elor de "ani
01& 'ob5nda e(te cea convenit de pr*i (au2 +n lip(2 cea (tabilit de le-e.
02& 'ob5n)ile (cadente produc ele +n(ele dob5n)i nu,ai atunci c5nd le-ea (au
contractul2 +n li,itele per,i(e de le-e2 o prevede ori2 +n lip(2 atunci c5nd (unt
cerute +n in(tan*. 4n ace(t din ur, ca)2 dob5n)ile cur- nu,ai de la data cererii de
c>e,are +n =udecat.
%R. 1890
1lata parial
01& Creditorul poate re9u)a ( pri,ea(c o e6ecutare par*ial2 c>iar dac pre(ta*ia
ar 9i divi)ibil.
02& C>eltuielile (upli,entare cau)ate creditorului de 9aptul e6ecutrii par*iale
(unt +n (arcina debitorului2 c>iar 3i atunci c5nd creditorul accept o a(e,enea
e6ecutare.
%R. 1891
1lata ,ct c "nl altia
01& %tunci c5nd2 +n e6ecutarea obli-a*iei (ale2 debitorul pred un bun care nu +i
apar*ine (au de care nu poate di(pune2 el nu poate cere creditorului re(tituirea
bunului predat dec5t dac (e an-a=ea) ( e6ecute pre(ta*ia datorat cu un alt bun
de care ace(ta poate di(pune.
02& Creditorul de bun<credin* poate +n( re(titui bunul pri,it 3i (olicita2 dac
e(te ca)ul2 daune<intere(e pentru repararea pre=udiciului (u9erit.
%R. 1892
Darea )n plat
01& 'ebitorul nu (e poate libera e6ecut5nd o alt pre(ta*ie dec5t cea datorat2
c>iar dac valoarea pre(ta*iei o9erite ar 9i e-al (au ,ai ,are2 dec5t dac creditorul
con(i,te la acea(ta. 4n ace(t din ur, ca)2 obli-a*ia (e (tin-e atunci c5nd noua
pre(ta*ie e(te e9ectuat.
02& 'ac pre(ta*ia o9erit +n (c>i,b con(t +n tran(9erul propriet*ii (au al unui
alt drept2 debitorul e(te *inut de -aran*ia contra evic*iunii 3i de -aran*ia contra
viciilor lucrului2 potrivit re-ulilor aplicabile +n ,ateria v5n)rii2 cu e6cep*ia
ca)ului +n care creditorul pre9er ( cear pre(ta*ia ini*ial 3i repararea
pre=udiciului. 4n ace(te ca)uri2 -aran*iile o9erite de ter*i nu rena(c.
%R. 1897
$esinea de crean )n locl e+ectrii
01& %tunci c5nd2 +n locul pre(ta*iei ini*iale2 e(te cedat o crean*2 obli-a*ia (e
(tin-e +n ,o,entul (ati(9acerii crean*ei cedate. 'i(po)i*iile art. 1.:;8 < 1.:88 (unt
aplicabile +n ,od core(pun)tor.
02& 'ac2 potrivit +n*ele-erii pr*ilor2 obli-a*ia +n locul creia debitorul +3i
cedea) propria crean* (e (tin-e +nc de la data ce(iunii2 di(po)i*iile art. 1.:8;
(unt aplicabile +n ,od core(pun)tor2 cu e6cep*ia ca)ului +n care creditorul pre9er
( cear pre(ta*ia ini*ial.
%R. 1898
.ocl plii
01& 4n lip(a unei (tipula*ii contrare ori dac locul pl*ii nu (e poate (tabili potrivit
naturii pre(ta*iei (au +n te,eiul contractului2 al practicilor (tatornicite +ntre pr*i ori
al u)an*elor:
a& obli-a*iile bne3ti trebuie e6ecutate la do,iciliul (au2 dup ca)2 (ediul
creditorului de la data pl*iiC
b& obli-a*ia de a preda un lucru individual deter,inat trebuie e6ecutat +n locul
+n care bunul (e a9la la data +nc>eierii contractuluiC
c& celelalte obli-a*ii (e e6ecut la do,iciliul (au2 dup ca)2 (ediul debitorului la
data +nc>eierii contractului.
02& #artea care2 dup +nc>eierea contractului2 +3i (c>i,b do,iciliul (au2 dup
ca)2 (ediul deter,inat2 potrivit prevederilor alin. 01&2 ca loc al pl*ii2 (uport
c>eltuielile (upli,entare pe care acea(t (c>i,bare le cau)ea).
%R. 189:
Data plii
01& 4n lip(a unui ter,en (tipulat de pr*i (au deter,inat +n te,eiul contractului2
al practicilor (tatornicite +ntre ace(tea ori al u)an*elor2 obli-a*ia trebuie e6ecutat
de +ndat.
02& !n(tan*a poate (tabili un ter,en atunci c5nd natura pre(ta*iei (au locul unde
ur,ea) ( (e 9ac plata o i,pune.
%R. 189;
1lata anticipat
01& 'ebitorul e(te liber ( e6ecute obli-a*ia c>iar +naintea (caden*ei dac pr*ile
nu au convenit contrariul ori dac acea(ta nu re)ult din natura contractului (au din
+,pre=urrile +n care a 9o(t +nc>eiat.
02& Cu toate ace(tea2 creditorul poate re9u)a e6ecutarea anticipat dac are un
intere( le-iti, ca plata ( 9ie 9cut la (caden*.
07& 4n toate ca)urile2 c>eltuielile (upli,entare cau)ate creditorului de 9aptul
e6ecutrii anticipate a obli-a*iei (unt +n (arcina debitorului.
%R. 1897
Data plii prin vira&ent "ancar
'ac plata (e 9ace prin vira,ent bancar2 data pl*ii e(te aceea la care contul
creditorului a 9o(t ali,entat cu (u,a de bani care a 9cut obiectul pl*ii.
%R. 1898
$:eltielile plii
C>eltuielile pl*ii (unt +n (arcina debitorului2 +n lip( de (tipula*ie contrar.
1ECB!"NE% a 8<a
Dovada plii
%R. 1899
Mi3loace de dovad
'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 dovada pl*ii (e 9ace cu orice ,i=loc de
prob.
%R. 1:00
$:itana li"eratorie
01& Cel care plte3te are dreptul la o c>itan* liberatorie2 precu, 3i2 dac e(te
ca)ul2 la re,iterea +n(cri(ului ori-inal al crean*ei.
02& C>eltuielile +ntoc,irii c>itan*ei (unt +n (arcina debitorului2 +n lip( de
(tipula*ie contrar.
07& 4n ca)ul +n care creditorul re9u)2 +n ,od ne=u(ti9icat2 ( elibere)e c>itan*a2
debitorul are dreptul ( (u(pende plata.
%R. 1:01
1rez&ia e+ectrii prestaiei accesorii
C>itan*a +n care (e con(e,nea) pri,irea pre(ta*iei principale 9ace ( (e
pre)u,e2 p5n la proba contrar2 e6ecutarea pre(ta*iilor acce(orii.
%R. 1:02
1rez&ia e+ectrii prestaiilor periodice
C>itan*a dat pentru pri,irea uneia dintre pre(ta*iile periodice care 9ac obiectul
obli-a*iei 9ace ( (e pre)u,e2 p5n la proba contrar2 e6ecutarea pre(ta*iilor
devenite (cadente anterior.
%R. 1:07
-e&iterea )nscrisli original al creanei
01& Re,iterea voluntar a +n(cri(ului ori-inal con(tatator al crean*ei2 9cut de
creditor ctre debitor2 unul din codebitori (au 9ideiu(or2 na3te pre)u,*ia (tin-erii
obli-a*iei prin plat. #roba contrar revine celui intere(at ( dovedea(c (tin-erea
obli-a*iei pe alt cale.
02& 'ac +n(cri(ul ori-inal re,i( voluntar e(te +ntoc,it +n 9or, autentic2
creditorul are dreptul ( probe)e c re,iterea (<a 9cut pentru un alt ,otiv dec5t
(tin-erea obli-a*iei.
07& 1e pre)u,2 p5n la proba contrar2 c intrarea per(oanelor ,en*ionate la
alin. 01& +n po(e(ia +n(cri(ului ori-inal al crean*ei (<a 9cut printr<o re,itere
voluntar din partea creditorului.
%R. 1:08
1lata prin vira&ent "ancar
01& 'ac plata (e 9ace prin vira,ent bancar2 ordinul de plat (e,nat de debitor 3i
vi)at de in(titu*ia de credit pltitoare pre)u, e9ectuarea pl*ii2 p5n la proba
contrar.
02& 'ebitorul are oric5nd dreptul ( (olicite in(titu*iei de credit a creditorului o
con9ir,are2 +n (cri(2 a e9ecturii pl*ii prin vira,ent. %cea(t con9ir,are 9ace
dovada pl*ii.
%R. 1:0:
.i"erarea garaniilor
'ac pr*ile nu au convenit c -aran*iile vor a(i-ura e6ecutarea unei alte
obli-a*ii2 creditorul care a pri,it plata trebuie ( con(i,t la liberarea bunurilor
a9ectate de -aran*iile reale con(tituite pentru (ati(9acerea crean*ei (ale2 precu, 3i (
re(tituie bunurile de*inute +n -aran*ie2 dac e(te ca)ul.
1ECB!"NE% a :<a
I&ptaia plii
%R. 1:0;
I&ptaia plii ,ct prin acordl prilor
01& #lata e9ectuat de debitorul ,ai ,ultor datorii 9a* de acela3i creditor2 care
au acela3i obiect2 (e i,put a(upra ace(tora con9or, acordului pr*ilor.
02& 4n lip(a acordului pr*ilor2 (e aplic di(po)i*iile pre)entei (ec*iuni.
%R. 1:07
I&ptaia ,ct de de"itor
01& 'ebitorul ,ai ,ultor datorii care au ca obiect bunuri de acela3i 9el are
dreptul ( indice2 atunci c5nd plte3te2 datoria pe care +n*ele-e ( o e6ecute. #lata
(e i,put ,ai +nt5i a(upra c>eltuielilor2 apoi a(upra dob5n)ilor 3i2 la ur,2 a(upra
capitalului.
02& 'ebitorul nu poate2 9r con(i,*,5ntul creditorului2 ( i,pute plata a(upra
unei datorii care nu e(te +nc e6i-ibil cu pre9erin* 9a* de o datorie (cadent2 cu
e6cep*ia ca)ului +n care (<a prev)ut c debitorul poate plti anticipat.
07& 4n ca)ul pl*ii e9ectuate prin vira,ent bancar2 debitorul 9ace i,puta*ia prin
,en*iunile core(pun)toare con(e,nate de el pe ordinul de plat.
%R. 1:08
I&ptaia ,ct de creditor
01& 4n lip(a unei indica*ii din partea debitorului2 creditorul poate2 +ntr<un ter,en
re)onabil dup ce a pri,it plata2 ( indice debitorului datoria a(upra creia acea(ta
(e va i,puta. Creditorul nu poate i,puta plata a(upra unei datorii nee6i-ibile ori
liti-ioa(e.
02& %tunci c5nd creditorul re,ite debitorului o c>itan* liberatorie2 el e(te dator
( 9ac i,puta*ia prin acea c>itan*.
%R. 1:09
I&ptaia legal
01& 'ac niciuna dintre pr*i nu 9ace i,puta*ia pl*ii2 vor 9i aplicate2 +n ordine2
ur,toarele re-uli:
a& plata (e i,put cu prioritate a(upra datoriilor a=un(e la (caden*C
b& (e vor con(idera (tin(e2 +n pri,ul r5nd2 datoriile ne-arantate (au cele pentru
care creditorul are cele ,ai pu*ine -aran*iiC
c& i,puta*ia (e va 9ace ,ai +nt5i a(upra datoriilor ,ai oneroa(e pentru debitorC
d& dac toate datoriile (unt deopotriv (cadente2 precu, 3i2 +n e-al ,(ur2
-arantate 3i oneroa(e2 (e vor (tin-e datoriile ,ai vec>iC
e& +n lip(a tuturor criteriilor ,en*ionate la lit. a& < d&2 i,puta*ia (e va 9ace
propor*ional cu valoarea datoriilor.
02& 4n toate ca)urile2 plata (e va i,puta ,ai +nt5i a(upra c>eltuielilor de =udecat
3i e6ecutare2 apoi a(upra ratelor2 dob5n)ilor 3i penalit*ilor2 +n ordinea cronolo-ic
a (caden*ei ace(tora2 3i2 +n 9inal2 a(upra capitalului2 dac pr*ile nu convin alt9el.
1ECB!"NE% a ;<a
1nerea )n )nt8rziere a creditorli
%R. 1:10
$azri de pnere )n )nt8rziere a creditorli
Creditorul poate 9i pu( +n +nt5r)iere atunci c5nd re9u)2 +n ,od ne=u(ti9icat2 plata
o9erit +n ,od core(pun)tor (au c5nd re9u) ( +ndeplinea(c actele pre-titoare
9r de care debitorul nu +3i poate e6ecuta obli-a*ia.
%R. 1:11
(,ectele pnerii )n )nt8rziere a creditorli
01& Creditorul pu( +n +nt5r)iere preia ri(cul i,po(ibilit*ii de e6ecutare a
obli-a*iei2 iar debitorul nu e(te *inut ( re(tituie 9ructele cule(e dup punerea +n
+nt5r)iere.
02& Creditorul e(te *inut la repararea pre=udiciilor cau)ate prin +nt5r)iere 3i la
acoperirea c>eltuielilor de con(ervare a bunului datorat.
%R. 1:12
Dreptrile de"itorli
'ebitorul poate con(e,na bunul pe c>eltuiala 3i ri(curile creditorului2 liber5ndu<
(e a(t9el de obli-a*ia (a.
%R. 1:17
1rocedr
#rocedura o9ertei de plat 3i a con(e,na*iunii e(te prev)ut de Codul de
procedur civil.
%R. 1:18
08nzarea p"lic
01& 'ac natura bunului 9ace i,po(ibil con(e,narea2 dac bunul e(te peri(abil
(au dac depo)itarea lui nece(it co(turi de +ntre*inere ori c>eltuieli con(iderabile2
debitorul poate porni v5n)area public a bunului 3i poate con(e,na pre*ul2
noti9ic5nd +n prealabil creditorului 3i pri,ind +ncuviin*area in(tan*ei =udectore3ti.
02& 'ac bunul e(te cotat la bur( (au pe o alt pia* re-le,entat2 dac are un
pre* curent (au are o valoare prea ,ic 9a* de c>eltuielile unei v5n)ri publice2
in(tan*a poate +ncuviin*a v5n)area bunului 9r noti9icarea creditorului.
%R. 1:1:
-etragerea "nli conse&nat
'ebitorul are dreptul ( retra- bunul con(e,nat c5t ti,p creditorul nu a
declarat c accept con(e,narea (au acea(ta nu a 9o(t validat de in(tan*. Crean*a
rena3te cu toate -aran*iile 3i toate celelalte acce(orii ale (ale din ,o,entul
retra-erii bunului.
C%#!/L"L !!
(+ectarea silit a o"ligaiilor
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 1:1;
Dreptrile creditorli
01& Creditorul are dreptul la +ndeplinirea inte-ral2 e6act 3i la ti,p a obli-a*iei.
02& %tunci c5nd2 9r =u(ti9icare2 debitorul nu +3i e6ecut obli-a*ia 3i (e a9l +n
+nt5r)iere2 creditorul poate2 la ale-erea (a 3i 9r a pierde dreptul la daune<intere(e2
dac i (e cuvin:
1. ( cear (au2 dup ca)2 ( treac la e6ecutarea (ilit a obli-a*ieiC
2. ( ob*in2 dac obli-a*ia e(te contractual2 re)olu*iunea (au re)ilierea
contractului ori2 dup ca)2 reducerea propriei obli-a*ii corelativeC
7. ( 9olo(ea(c2 atunci c5nd e(te ca)ul2 orice alt ,i=loc prev)ut de le-e pentru
reali)area dreptului (u.
%R. 1:17
6ee+ectarea i&pta"il creditorli
/ parte nu poate invoca nee6ecutarea obli-a*iilor celeilalte pr*i +n ,(ura +n
care nee6ecutarea e(te cau)at de propria (a ac*iune (au o,i(iune.
%R. 1:18
-spnderea de"itorli
01& 'ac prin le-e nu (e di(pune alt9el2 debitorul r(punde per(onal de
+ndeplinirea obli-a*iilor (ale.
02& R(punderea debitorului poate 9i li,itat nu,ai +n ca)urile 3i condi*iile
prev)ute de le-e.
%R. 1:19
-spnderea pentr ,apta terilor
'ac pr*ile nu convin alt9el2 debitorul r(punde pentru pre=udiciile cau)ate din
culpa per(oanei de care (e 9olo(e3te pentru e6ecutarea obli-a*iilor contractuale.
%R. 1:20
-spnderea terilor
Creditorul poate ur,ri 3i bunurile care apar*in ter*ilor2 dac ace(tea (unt
a9ectate pentru plata datoriilor debitorului ori au 9cut obiectul unor acte =uridice
care au 9o(t revocate ca 9iind +nc>eiate +n 9rauda creditorului.
1ECB!"NE% a 2<a
1nerea )n )nt8rziere a de"itorli
%R. 1:21
Modri
#unerea +n +nt5r)iere a debitorului poate opera de drept (au la cererea
creditorului.
%R. 1:22
1nerea )n )nt8rziere de ctre creditor
01& 'ebitorul poate 9i pu( +n +nt5r)iere 9ie printr<o noti9icare (cri( prin care
creditorul +i (olicit e6ecutarea obli-a*iei2 9ie prin cererea de c>e,are +n =udecat.
02& 'ac prin le-e (au prin contract nu (e prevede alt9el2 noti9icarea (e co,unic
debitorului prin e6ecutor =udectore(c (au prin orice alt ,i=loc care a(i-ur dovada
co,unicrii.
07& #rin noti9icare trebuie ( (e acorde debitorului un ter,en de e6ecutare2
*in5nd (ea,a de natura obli-a*iei 3i de +,pre=urri. 'ac prin noti9icare nu (e
acord un a(e,enea ter,en2 debitorul poate ( e6ecute obli-a*ia +ntr<un ter,en
re)onabil2 calculat din )iua co,unicrii noti9icrii.
08& #5n la e6pirarea ter,enului prev)ut la alin. 07&2 creditorul poate (u(penda
e6ecutarea propriei obli-a*ii2 poate cere daune<intere(e2 +n( nu poate e6ercita
celelalte drepturi prev)ute la art. 1.:1;2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el.
Creditorul poate e6ercita ace(te drepturi dac debitorul +l in9or,ea) c nu va
e6ecuta obli-a*iile +n ter,enul (tabilit (au dac2 la e6pirarea ter,enului2 obli-a*ia
nu a 9o(t e6ecutat.
0:& Cererea de c>e,are +n =udecat 9or,ulat de creditor2 9r ca anterior
debitorul ( 9i 9o(t pu( +n +nt5r)iere2 con9er debitorului dreptul de a e6ecuta
obli-a*ia +ntr<un ter,en re)onabil2 calculat de la data c5nd cererea i<a 9o(t
co,unicat. 'ac obli-a*ia e(te e6ecutat +n ace(t ter,en2 c>eltuielile de =udecat
r,5n +n (arcina creditorului.
%R. 1:27
7nt8rzierea de drept )n e+ectarea o"ligaiei
01& 'ebitorul (e a9l de drept +n +nt5r)iere atunci c5nd (<a (tipulat c (i,pla
+,plinire a ter,enului (tabilit pentru e6ecutare produce un a(e,enea e9ect.
02& 'e a(e,enea2 debitorul (e a9l de drept +n +nt5r)iere +n ca)urile anu,e
prev)ute de le-e2 precu, 3i atunci c5nd:
a& obli-a*ia nu putea 9i e6ecutat +n ,od util dec5t +ntr<un anu,it ti,p2 pe care
debitorul l<a l(at ( treac2 (au c5nd nu a e6ecutat<o i,ediat2 de3i e6i(ta ur-en*C
b& prin 9apta (a2 debitorul a 9cut i,po(ibil e6ecutarea +n natur a obli-a*iei (au
c5nd a +nclcat o obli-a*ie de a nu 9aceC
c& debitorul 3i<a ,ani9e(tat +n ,od ne+ndoielnic 9a* de creditor inten*ia de a nu
e6ecuta obli-a*ia (au c5nd2 9iind vorba de o obli-a*ie cu e6ecutare (ucce(iv2
re9u) ori ne-li=ea) ( +3i e6ecute obli-a*ia +n ,od repetatC
d& nu a 9o(t e6ecutat obli-a*ia de a plti o (u, de bani2 a(u,at +n e6erci*iul
activit*ii unei +ntreprinderiC
e& obli-a*ia (e na3te din (v5r3irea unei 9apte ilicite e6tracontractuale.
07& 4n ca)urile prev)ute la alin. 01& 3i 02&2 dac obli-a*ia devine (cadent dup
dece(ul debitorului2 ,o3tenitorii ace(tuia nu (unt +n +nt5r)iere dec5t dup trecerea a
1: )ile de la data la care creditorul i<a noti9icat (au2 dup ca)2 de la data noti9icrii
curatorului de(e,nat +n condi*iile art. 1.17;.
08& Ca)urile +n care debitorul (e a9l de drept +n +nt5r)iere trebuie dovedite de
creditor. /rice declara*ie (au (tipula*ie contrar (e con(ider ne(cri(.
%R. 1:28
!,erta de e+ectare
'ebitorul nu e(te +n +nt5r)iere dac a o9erit2 c5nd (e cuvenea2 pre(ta*ia datorat2
c>iar 9r a re(pecta 9or,alit*ile prev)ute la art. 1.:10 < 1.:1:2 +n( creditorul a
re9u)at2 9r te,ei le-iti,2 ( o pri,ea(c.
%R. 1:2:
(,ectele )nt8rzierii de"itorli
'ebitorul r(punde2 de la data la care (e a9l +n +nt5r)iere2 pentru orice pierdere
cau)at de un ca) 9ortuit2 cu e6cep*ia (itua*iei +n care ca)ul 9ortuit +l liberea) pe
debitor de +n(3i e6ecutarea obli-a*iei.
%R. 1:2;
$azl o"ligaiilor solidare
01& Noti9icarea prin care creditorul pune +n +nt5r)iere pe unul dintre codebitorii
(olidari produce e9ecte 3i +n privin*a celorlal*i.
02& Noti9icarea 9cut de unul dintre creditorii (olidari produce2 tot a(t9el2 e9ecte
3i +n privin*a celorlal*i creditori.
1ECB!"NE% a 7<a
(+ectarea silit )n natr
%R. 1:27
Dreptl la e+ectarea )n natr
01& Creditorul poate cere +ntotdeauna ca debitorul ( 9ie con(tr5n( ( e6ecute
obli-a*ia +n natur2 cu e6cep*ia ca)ului +n care o a(e,enea e6ecutare e(te
i,po(ibil.
02& 'reptul la e6ecutare +n natur cuprinde2 dac e(te ca)ul2 dreptul la repararea
(au +nlocuirea bunului2 precu, 3i orice alt ,i=loc pentru a re,edia o e6ecutare
de9ectuoa(.
%R. 1:28
(+ectarea o"ligaiei de a ,ace
01& 4n ca)ul nee6ecutrii unei obli-a*ii de a 9ace2 creditorul poate2 pe c>eltuiala
debitorului2 ( e6ecute el +n(u3i ori ( 9ac ( 9ie e6ecutat obli-a*ia.
02& Cu e6cep*ia ca)ului +n care debitorul e(te de drept +n +nt5r)iere2 creditorul
poate ( e6ercite ace(t drept nu,ai dac +l +n3tiin*ea) pe debitor 9ie odat cu
punerea +n +nt5r)iere2 9ie ulterior ace(teia.
%R. 1:29
(+ectarea o"ligaiei de a n ,ace
4n ca)ul nee6ecutrii obli-a*iei de a nu 9ace2 creditorul poate cere in(tan*ei
+ncuviin*area ( +nlture ori ( ridice ceea ce debitorul a 9cut cu +nclcarea
obli-a*iei2 pe c>eltuiala debitorului2 +n li,ita (tabilit prin >otr5re =udectorea(c.
1ECB!"NE% a 8<a
(+ectarea prin ec:ivalent
<14 Dispoziii generale
%R. 1:70
Dreptl la dane/interese
Creditorul are dreptul la daune<intere(e pentru repararea pre=udiciului pe care
debitorul i l<a cau)at 3i care e(te con(ecin*a direct 3i nece(ar a nee6ecutrii 9r
=u(ti9icare (au2 dup ca)2 culpabile a obli-a*iei.
<24 1re3dicil
I4 (valarea pre3dicili
%R. 1:71
-epararea integral
01& Creditorul are dreptul la repararea inte-ral a pre=udiciului pe care l<a (u9erit
din 9aptul nee6ecutrii.
02& #re=udiciul cuprinde pierderea e9ectiv (u9erit de creditor 3i bene9iciul de
care ace(ta e(te lip(it. La (tabilirea +ntinderii pre=udiciului (e *ine (ea,a 3i de
c>eltuielile pe care creditorul le<a 9cut2 +ntr<o li,it re)onabil2 pentru evitarea
(au li,itarea pre=udiciului.
07& Creditorul are dreptul 3i la repararea pre=udiciului nepatri,onial.
%R. 1:72
$aracterl cert al pre3dicili
01& La (tabilirea daunelor<intere(e (e *ine (ea,a de pre=udiciile viitoare2 atunci
c5nd ace(tea (unt certe.
02& #re=udiciul ce ar 9i cau)at prin pierderea unei 3an(e de a ob*ine un avanta=
poate 9i reparat propor*ional cu probabilitatea ob*inerii avanta=ului2 *in5nd cont de
+,pre=urri 3i de (itua*ia concret a creditorului.
07& #re=udiciul al crui cuantu, nu poate 9i (tabilit cu certitudine (e deter,in
de in(tan*a de =udecat.
%R. 1:77
1revizi"ilitatea pre3dicili
'ebitorul r(punde nu,ai pentru pre=udiciile pe care le<a prev)ut (au pe care
putea ( le prevad ca ur,are a nee6ecutrii la ,o,entul +nc>eierii contractului2
a9ar de ca)ul +n care nee6ecutarea e(te inten*ionat ori (e datorea) culpei -rave a
ace(tuia. C>iar 3i +n ace(t din ur, ca)2 daunele<intere(e nu cuprind dec5t ceea ce
e(te con(ecin*a direct 3i nece(ar a nee6ecutrii obli-a*iei.
%R. 1:78
1re3dicil i&pta"il creditorli
01& 'ac2 prin ac*iunea (au o,i(iunea (a culpabil2 creditorul a contribuit la
producerea pre=udiciului2 de(p-ubirile datorate de debitor (e vor di,inua +n ,od
core(pun)tor. %cea(t di(po)i*ie (e aplic 3i atunci c5nd pre=udiciul e(te cau)at +n
parte de un eveni,ent al crui ri(c a 9o(t a(u,at de creditor.
02& 'ebitorul nu datorea) de(p-ubiri pentru pre=udiciile pe care creditorul le<
ar 9i putut evita cu o ,ini, dili-en*.
%R. 1:7:
Danele &oratorii )n cazl o"ligaiilor "ne#ti
01& 4n ca)ul +n care o (u, de bani nu e(te pltit la (caden*2 creditorul are
dreptul la daune ,oratorii2 de la (caden* p5n +n ,o,entul pl*ii2 +n cuantu,ul
convenit de pr*i (au2 +n lip(2 +n cel prev)ut de le-e2 9r a trebui ( dovedea(c
vreun pre=udiciu. 4n ace(t ca)2 debitorul nu are dreptul ( 9ac dovada c
pre=udiciul (u9erit de creditor ca ur,are a +nt5r)ierii pl*ii ar 9i ,ai ,ic.
02& 'ac2 +nainte de (caden*2 debitorul datora dob5n)i ,ai ,ari dec5t dob5nda
le-al2 daunele ,oratorii (unt datorate la nivelul aplicabil +nainte de (caden*.
07& 'ac nu (unt datorate dob5n)i ,oratorii ,ai ,ari dec5t dob5nda le-al2
creditorul are dreptul2 +n a9ara dob5n)ii le-ale2 la daune<intere(e pentru repararea
inte-ral a pre=udiciului (u9erit.
%R. 1:7;
Danele &oratorii )n cazl o"ligaiilor de a ,ace
4n ca)ul altor obli-a*ii dec5t cele av5nd ca obiect plata unei (u,e de bani2
e6ecutarea cu +nt5r)iere d +ntotdeauna dreptul la daune<intere(e e-ale cu dob5nda
le-al2 calculat de la data la care debitorul e(te +n +nt5r)iere a(upra ec>ivalentului
+n bani al obli-a*iei2 cu e6cep*ia ca)ului +n care (<a (tipulat o clau) penal ori
creditorul poate dovedi un pre=udiciu ,ai ,are cau)at de +nt5r)ierea +n e6ecutarea
obli-a*iei.
%R. 1:77
Dovada pre3dicili
'ovada nee6ecutrii obli-a*iei nu +l (cute3te pe creditor de proba pre=udiciului2
cu e6cep*ia ca)ului +n care prin le-e (au prin conven*ia pr*ilor (e prevede alt9el.
II4 $laza penal #i arvna
%R. 1:78
$laza penal
01& Clau)a penal e(te aceea prin care pr*ile (tipulea) c debitorul (e obli- la
o anu,it pre(ta*ie +n ca)ul nee6ecutrii obli-a*iei principale.
02& 4n ca) de nee6ecutare2 creditorul poate cere 9ie e6ecutarea (ilit +n natur a
obli-a*iei principale2 9ie clau)a penal.
07& 'ebitorul nu (e poate libera o9erind de(p-ubirea convenit.
08& Creditorul poate cere e6ecutarea clau)ei penale 9r a 9i *inut ( dovedea(c
vreun pre=udiciu.
0:& 'i(po)i*iile privitoare la clau)a penal (unt aplicabile conven*iei prin care
creditorul e(te +ndrept*it ca2 +n ca)ul re)olu*iunii (au re)ilierii contractului din
culpa debitorului2 ( p(tre)e plata par*ial 9cut de ace(ta din ur,. 1unt
e6ceptate di(po)i*iile privitoare la arvun.
%R. 1:79
$&ll penalitii c e+ectarea )n natr
Creditorul nu poate cere at5t e6ecutarea +n natur a obli-a*iei principale2 c5t 3i
plata penalit*ii2 a9ar de ca)ul +n care penalitatea a 9o(t (tipulat pentru
nee6ecutarea obli-a*iilor la ti,p (au +n locul (tabilit. 4n ace(t din ur, ca)2
creditorul poate cere at5t e6ecutarea obli-a*iei principale2 c5t 3i a penalit*ii2 dac
nu renun* la ace(t drept (au dac nu accept2 9r re)erve2 e6ecutarea obli-a*iei.
%R. 1:80
6litatea clazei penale
01& Nulitatea obli-a*iei principale o atra-e pe aceea a clau)ei penale. Nulitatea
clau)ei penale nu o atra-e pe aceea a obli-a*iei principale.
02& #enalitatea nu poate 9i cerut atunci c5nd e6ecutarea obli-a*iei a devenit
i,po(ibil din cau)e nei,putabile debitorului.
%R. 1:81
-edcerea cant&li penalitii
01& !n(tan*a nu poate reduce penalitatea dec5t atunci c5nd:
a& obli-a*ia principal a 9o(t e6ecutat +n parte 3i acea(t e6ecutare a pro9itat
creditoruluiC
b& penalitatea e(te vdit e6ce(iv 9a* de pre=udiciul ce putea 9i prev)ut de pr*i
la +nc>eierea contractului.
02& 4n ca)ul prev)ut la alin. 01& lit. b&2 penalitatea a(t9el redu( trebuie +n( (
r,5n (uperioar obli-a*iei principale.
07& /rice (tipula*ie contrar (e con(ider ne(cri(.
%R. 1:82
!"ligaia principal indivizi"il
%tunci c5nd obli-a*ia principal e(te indivi)ibil2 9r a 9i (olidar2 iar
nee6ecutarea ace(teia re)ult din 9apta unuia dintre codebitori2 penalitatea poate 9i
cerut 9ie +n totalitate celui care nu a e6ecutat2 9ie celorlal*i codebitori2 9iecruia
pentru partea (a. %ce3tia p(trea) dreptul de re-re( +n contra celui care a provocat
nee6ecutarea.
%R. 1:87
!"ligaia principal divizi"il
01& %tunci c5nd obli-a*ia principal e(te divi)ibil2 penalitatea e(te2 de
a(e,enea2 divi)ibil2 9iind (uportat nu,ai de codebitorul care e(te vinovat de
nee6ecutare 3i nu,ai pentru partea de care ace(ta e(te *inut.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& nu (e aplic atunci c5nd clau)a penal a 9o(t (tipulat
pentru a +,piedica o plat par*ial2 iar unul dintre codebitori a +,piedicat
e6ecutarea obli-a*iei +n totalitate. 4n ace(t ca)2 +ntrea-a penalitate poate 9i cerut
ace(tuia din ur,2 iar de la ceilal*i codebitori nu,ai propor*ional cu partea
9iecruia din datorie2 9r a li,ita re-re(ul ace(tora +,potriva celui care nu a
e6ecutat obli-a*ia.
%R. 1:88
%rvna con,ir&atorie
01& 'ac2 la ,o,entul +nc>eierii contractului2 o parte d celeilalte2 cu titlu de
arvun2 o (u, de bani (au alte bunuri 9un-ibile2 +n ca) de e6ecutare arvuna trebuie
i,putat a(upra pre(ta*iei datorate (au2 dup ca)2 re(tituit.
02& 'ac partea care a dat arvuna nu e6ecut obli-a*ia 9r =u(ti9icare2 cealalt
parte poate declara re)olu*iunea contractului2 re*in5nd arvuna. %tunci c5nd
nee6ecutarea provine de la partea care a pri,it arvuna2 cealalt parte poate declara
re)olu*iunea contractului 3i poate cere dublul ace(teia.
07& Creditorul obli-a*iei nee6ecutate poate +n( opta pentru e6ecutare (au pentru
re)olu*iunea contractului 3i repararea pre=udiciului potrivit dreptului co,un.
%R. 1:8:
%rvna penalizatoare
'ac +n contract e(te (tipulat e6pre( dreptul uneia dintre pr*i (au dreptul
a,belor pr*i de a (e de)ice de contract2 cel care denun* contractul pierde arvuna
dat (au2 dup ca)2 trebuie ( re(tituie dublul celei pri,ite.
%R. 1:8;
-estitirea arvnei
%rvuna (e re(tituie c5nd contractul +ncetea) din cau)e ce nu atra- r(punderea
vreuneia dintre pr*i.
<34 0inovia de"itorli
%R. 1:87
0inovia de"itorli
'ebitorul e(te *inut ( repare pre=udiciul cau)at cu inten*ie (au din culp.
%R. 1:88
1rez&ia de clp
Culpa debitorului unei obli-a*ii contractuale (e pre)u, prin (i,plul 9apt al
nee6ecutrii.
1ECB!"NE% a :<a
-ezolinea2 rezilierea #i redcerea prestaiilor
%R. 1:89
Dreptl la rezoline sa reziliere
01& 'ac nu cere e6ecutarea (ilit a obli-a*iilor contractuale2 creditorul are
dreptul la re)olu*iunea (au2 dup ca)2 re)ilierea contractului2 precu, 3i la daune<
intere(e2 dac i (e cuvin.
02& Re)olu*iunea poate avea loc pentru o parte a contractului2 nu,ai atunci c5nd
e6ecutarea (a e(te divi)ibil. 'e a(e,enea2 +n ca)ul contractului plurilateral2
ne+ndeplinirea de ctre una dintre pr*i a obli-a*iei nu atra-e re)olu*iunea
contractului 9a* de celelalte pr*i2 cu e6cep*ia ca)ului +n care pre(ta*ia nee6ecutat
trebuia2 dup circu,(tan*e2 ( 9ie con(iderat e(en*ial.
07& 'ac nu (e prevede alt9el2 di(po)i*iile re9eritoare la re)olu*iune (e aplic 3i +n
ca)ul re)ilierii.
%R. 1::0
Modl de operare
01& Re)olu*iunea poate 9i di(pu( de in(tan*2 la cerere2 (au2 dup ca)2 poate 9i
declarat unilateral de ctre partea +ndrept*it.
02& 'e a(e,enea2 +n ca)urile anu,e prev)ute de le-e (au dac pr*ile au
convenit a(t9el2 re)olu*iunea poate opera de plin drept.
%R. 1::1
-edcerea prestaiilor
01& Creditorul nu are dreptul la re)olu*iune atunci c5nd nee6ecutarea e(te de
,ic +n(e,ntate. 4n ca)ul contractelor cu e6ecutare (ucce(iv2 creditorul are
dreptul la re)iliere2 c>iar dac nee6ecutarea e(te de ,ic +n(e,ntate2 +n( are un
caracter repetat. /rice (tipula*ie contrar e(te con(iderat ne(cri(.
02& El are +n( dreptul la reducerea propor*ional a pre(ta*iei (ale dac2 dup
+,pre=urri2 acea(ta e(te po(ibil.
07& 'ac reducerea pre(ta*iilor nu poate avea loc2 creditorul nu are dreptul dec5t
la daune<intere(e.
%R. 1::2
-ezolinea nilateral
01& Re)olu*iunea (au re)ilierea contractului poate avea loc prin noti9icarea (cri(
a debitorului atunci c5nd pr*ile au convenit a(t9el2 c5nd debitorul (e a9l de drept
+n +nt5r)iere ori c5nd ace(ta nu a e6ecutat obli-a*ia +n ter,enul 9i6at prin punerea
+n +nt5r)iere.
02& 'eclara*ia de re)olu*iune (au de re)iliere trebuie 9cut +n ter,enul de
pre(crip*ie prev)ut de le-e pentru ac*iunea core(pun)toare ace(tora.
07& 4n toate ca)urile2 declara*ia de re)olu*iune (au de re)iliere (e +n(crie +n cartea
9unciar ori2 dup ca)2 +n alte re-i(tre publice2 pentru a 9i opo)abil ter*ilor.
08& 'eclara*ia de re)olu*iune e(te irevocabil de la data co,unicrii ei ctre
debitor (au2 dup ca)2 de la data e6pirrii ter,enului prev)ut la alin. 01&.
%R. 1::7
1actl co&isori
01& #actul co,i(oriu produce e9ecte dac prevede2 +n ,od e6pre(2 obli-a*iile a
cror nee6ecutare atra-e re)olu*iunea (au re)ilierea de drept a contractului.
02& 4n ca)ul prev)ut la alin. 01&2 re)olu*iunea (au re)ilierea e(te (ubordonat
punerii +n +nt5r)iere a debitorului2 a9ar de ca)ul +n care (<a convenit c ea va
re)ulta din (i,plul 9apt al nee6ecutrii.
07& #unerea +n +nt5r)iere nu produce e9ecte dec5t dac indic +n ,od e6pre(
condi*iile +n care pactul co,i(oriu operea).
%R. 1::8
(,ectele rezolinii #i ale rezilierii
01& Contractul de(9iin*at prin re)olu*iune (e con(ider c nu a 9o(t niciodat
+nc>eiat. 'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 9iecare parte e(te *inut2 +n ace(t ca)2
( re(tituie celeilalte pr*i pre(ta*iile pri,ite.
02& Re)olu*iunea nu produce e9ecte a(upra clau)elor re9eritoare la (olu*ionarea
di9erendelor ori a(upra celor care (unt de(tinate ( produc e9ecte c>iar +n ca) de
re)olu*iune.
07& Contractul re)iliat +ncetea) doar pentru viitor.
1ECB!"NE% a ;<a
$aze 3sti,icate de nee+ectare a o"ligaiilor contractale
%R. 1:::
!rdinea e+ectrii o"ligaiilor
01& 'ac din conven*ia pr*ilor (au din +,pre=urri nu re)ult contrariul2 +n
,(ura +n care obli-a*iile pot 9i e6ecutate (i,ultan2 pr*ile (unt *inute ( le e6ecute
+n ace(t 9el.
02& 4n ,(ura +n care e6ecutarea obli-a*iei unei pr*i nece(it o perioad de ti,p2
acea parte e(te *inut ( e6ecute contractul pri,a2 dac din conven*ia pr*ilor (au
din +,pre=urri nu re)ult alt9el.
%R. 1::;
(+cepia de nee+ectare
01& %tunci c5nd obli-a*iile n(cute dintr<un contract (inala-,atic (unt e6i-ibile2
iar una dintre pr*i nu e6ecut (au nu o9er e6ecutarea obli-a*iei2 cealalt parte
poate2 +ntr<o ,(ur core(pun)toare2 ( re9u)e e6ecutarea propriei obli-a*ii2 a9ar
de ca)ul +n care din le-e2 din voin*a pr*ilor (au din u)an*e re)ult c cealalt parte
e(te obli-at ( e6ecute ,ai +nt5i.
02& E6ecutarea nu poate 9i re9u)at dac2 potrivit +,pre=urrilor 3i *in5nd (ea,a
de ,ica +n(e,ntate a pre(ta*iei nee6ecutate2 ace(t re9u) ar 9i contrar bunei<
credin*e.
%R. 1::7
I&posi"ilitatea de e+ectare
01& %tunci c5nd i,po(ibilitatea de e6ecutare e(te total 3i de9initiv 3i prive3te o
obli-a*ie contractual i,portant2 contractul e(te de(9iin*at de plin drept 3i 9r
vreo noti9icare2 c>iar din ,o,entul producerii eveni,entului 9ortuit. 'i(po)i*iile
art. 1.278 alin. 02& (unt aplicabile +n ,od core(pun)tor.
02& 'ac i,po(ibilitatea de e6ecutare a obli-a*iei e(te te,porar2 creditorul
poate (u(penda e6ecutarea propriilor obli-a*ii ori poate ob*ine de(9iin*area
contractului. 4n ace(t din ur, ca)2 re-ulile din ,ateria re)olu*iunii (unt aplicabile
+n ,od core(pun)tor.
C%#!/L"L !!!
Mi3loacele de protecie a dreptrilor creditorli
1ECB!"NE% 1
Msrile conservatorii
%R. 1::8
Msrile conservatorii
Creditorul poate ( ia toate ,(urile nece(are (au utile pentru con(ervarea
drepturilor (ale2 precu, a(i-urarea dove)ilor2 +ndeplinirea unor 9or,alit*i de
publicitate 3i in9or,are pe contul debitorului2 e6ercitarea ac*iunii oblice ori luarea
unor ,(uri a(i-urtorii.
%R. 1::9
Msrile asigrtorii
#rincipalele ,(uri a(i-urtorii (unt (ec>e(trul 3i poprirea a(i-urtorie. $(urile
a(i-urtorii (e iau +n con9or,itate cu di(po)i*iile Codului de procedur civil.
1ECB!"NE% a 2<a
%cinea o"lic
%R. 1:;0
6oine
01& Creditorul a crui crean* e(te cert 3i e6i-ibil poate ( e6ercite drepturile 3i
ac*iunile debitorului atunci c5nd ace(ta2 +n pre=udiciul creditorului2 re9u) (au
ne-li=ea) ( le e6ercite.
02& Creditorul nu va putea e6ercita drepturile 3i ac*iunile care (unt (tr5n( le-ate
de per(oana debitorului.
07& Cel +,potriva cruia (e e6ercit ac*iunea oblic poate opune creditorului
toate ,i=loacele de aprare pe care le<ar 9i putut opune debitorului.
%R. 1:;1
(,ectele ad&iterii acinii o"lice
Dotr5rea =udectorea(c de ad,itere a ac*iunii oblice pro9it tuturor
creditorilor2 9r nicio pre9erin* +n 9avoarea creditorului care a e6ercitat ac*iunea.
1ECB!"NE% a 7<a
%cinea revocatorie
%R. 1:;2
6oine
01& 'ac dovede3te un pre=udiciu2 creditorul poate cere ( 9ie declarate
inopo)abile 9a* de el actele =uridice +nc>eiate de debitor +n 9rauda drepturilor (ale2
cu, (unt cele prin care debitorul +3i creea) (au +3i ,re3te o (tare de
in(olvabilitate.
02& "n contract cu titlu onero( (au o plat 9cut +n e6ecutarea unui a(e,enea
contract poate 9i declarat inopo)abil nu,ai atunci c5nd ter*ul contractant ori cel
care a pri,it plata cuno3tea 9aptul c debitorul +3i creea) (au +3i ,re3te (tarea de
in(olvabilitate.
%R. 1:;7
$ondiii privitoare la crean
Crean*a trebuie ( 9ie cert la data introducerii ac*iunii.
%R. 1:;8
*er&en de prescripie
'ac prin le-e nu (e prevede alt9el2 dreptul la ac*iune (e pre(crie +n ter,en de un
an de la data la care creditorul a cuno(cut (au trebuia ( cunoa(c pre=udiciul ce
re)ult din actul atacat.
%R. 1:;:
(,ectele ad&iterii acinii
01& %ctul atacat va 9i declarat inopo)abil at5t 9a* de creditorul care a introdu(
ac*iunea2 c5t 3i 9a* de to*i ceilal*i creditori care2 put5nd introduce ac*iunea2 au
intervenit +n cau). %ce3tia vor avea dreptul de a 9i plti*i din pre*ul bunului
ur,rit2 cu re(pectarea cau)elor de pre9erin* e6i(tente +ntre ei.
02& er*ul dob5nditor poate p(tra bunul pltind creditorului cruia pro9it
ad,iterea ac*iunii o (u, de bani e-al cu pre=udiciul (u9erit de ace(ta din ur,
prin +nc>eierea actului. 4n ca) contrar2 >otr5rea =udectorea(c de ad,itere a
ac*iunii revocatorii indi(ponibili)ea) bunul p5n la +ncetarea e6ecutrii (ilite a
crean*ei pe care (<a +nte,eiat ac*iunea2 di(po)i*iile privitoare la publicitatea 3i
e9ectele clau)ei de inalienabilitate aplic5ndu<(e +n ,od core(pun)tor.
!L"L ?!
*rans&isinea #i trans,or&area o"ligaiilor
C%#!/L"L !
$esinea de crean
1ECB!"NE% 1
$esinea de crean )n general
%R. 1:;;
6oine
01& Ce(iunea de crean* e(te conven*ia prin care creditorul cedent tran(,ite
ce(ionarului o crean* +,potriva unui ter*.
02& 'i(po)i*iile pre)entului capitol nu (e aplic:
a& tran(9erului crean*elor +n cadrul unei tran(,i(iuni univer(ale (au cu titlu
univer(alC
b& tran(9erului titlurilor de valoare 3i altor in(tru,ente 9inanciare2 cu e6cep*ia
di(po)i*iilor (ec*iunii a 2<a din pre)entul capitol.
%R. 1:;7
9elrile cesinii
01& Ce(iunea de crean* poate 9i cu titlu onero( (au cu titlu -ratuit.
02& 'ac ce(iunea e(te cu titlu -ratuit2 di(po)i*iile pre)entei (ec*iuni (e
co,pletea) +n ,od core(pun)tor cu cele din ,ateria contractului de dona*ie.
07& 'ac ce(iunea e(te cu titlu onero(2 di(po)i*iile pre)entului capitol (e
co,pletea) +n ,od core(pun)tor cu cele din ,ateria contractului de v5n)are<
cu,prare (au2 dup ca)2 cu cele care re-le,entea) orice alt opera*iune =uridic
+n cadrul creia pr*ile au convenit ( (e e6ecute pre(ta*ia con(t5nd +n tran(,iterea
unei crean*e.
%R. 1:;8
*rans,erl dreptrilor
01& Ce(iunea de crean* tran(9er ce(ionarului:
a& toate drepturile pe care cedentul le are +n le-tur cu crean*a cedatC
b& drepturile de -aran*ie 3i toate celelalte acce(orii ale crean*ei cedate.
02& Cu toate ace(tea2 cedentul nu poate ( predea ce(ionarului2 9r acordul
con(tituitorului2 po(e(ia bunului luat +n -a=. 4n ca)ul +n care con(tituitorul (e opune2
bunul -a=at r,5ne +n cu(todia cedentului.
%R. 1:;9
$reane care n pot ,i cedate
01& Nu pot 9ace obiectul unei ce(iuni crean*ele care (unt declarate
netran(,i(ibile de le-e.
02& Crean*a ce are ca obiect o alt pre(ta*ie dec5t plata unei (u,e de bani poate 9i
cedat nu,ai dac ce(iunea nu 9ace ca obli-a*ia ( 9ie2 +n ,od (ub(tan*ial2 ,ai
oneroa(.
%R. 1:70
$laza de inaliena"ilitate
01& Ce(iunea care e(te inter)i( (au li,itat prin conven*ia cedentului cu
debitorul nu produce e9ecte +n privin*a debitorului dec5t dac:
a& debitorul a con(i,*it la ce(iuneC
b& interdic*ia nu e(te e6pre( ,en*ionat +n +n(cri(ul con(tatator al crean*ei2 iar
ce(ionarul nu a cuno(cut 3i nu trebuia ( cunoa(c e6i(ten*a interdic*iei la
,o,entul ce(iuniiC
c& ce(iunea prive3te o crean* ce are ca obiect o (u, de bani.
02& 'i(po)i*iile alin. 01& nu li,itea) r(punderea cedentului 9a* de debitor
pentru +nclcarea interdic*iei de a ceda crean*a.
%R. 1:71
$esinea parial
01& Crean*a privitoare la o (u, de bani poate 9i cedat +n parte.
02& Crean*a ce are ca obiect o alt pre(ta*ie nu poate 9i cedat +n parte dec5t dac
obli-a*ia e(te divi)ibil2 iar ce(iunea nu 9ace ca acea(ta ( devin2 +n ,od
(ub(tan*ial2 ,ai oneroa( pentru debitor.
%R. 1:72
$reane viitoare
01& 4n ca) de ce(iune a unei crean*e viitoare2 actul trebuie ( cuprind ele,entele
care per,it identi9icarea crean*ei cedate.
02& Crean*a (e con(ider tran(9erat din ,o,entul +nc>eierii contractului de
ce(iune.
%R. 1:77
9or&a cesinii
01& Crean*a e(te cedat prin (i,pla conven*ie a cedentului 3i a ce(ionarului2 9r
noti9icarea debitorului.
02& Con(i,*,5ntul debitorului nu e(te cerut dec5t atunci c5nd2 dup
+,pre=urri2 crean*a e(te le-at +n ,od e(en*ial de per(oana creditorului.
%R. 1:78
1redarea )nscrisli constatator al creanei
01& Cedentul e(te obli-at ( re,it ce(ionarului titlul con(tatator al crean*ei a9lat
+n po(e(ia (a2 precu, 3i orice alte +n(cri(uri doveditoare ale dreptului tran(,i(.
02& 4n ca) de ce(iune par*ial a crean*ei2 ce(ionarul are dreptul la o copie
le-ali)at a +n(cri(ului con(tatator al crean*ei2 precu, 3i la ,en*ionarea ce(iunii2 cu
(e,ntura pr*ilor2 pe +n(cri(ul ori-inal. 'ac ce(ionarul dob5nde3te 3i re(tul
crean*ei2 devin aplicabile di(po)i*iile alin. 01&.
%R. 1:7:
(,ectele cesinii )nainte de noti,icare
01& Ce(iunea de crean* produce e9ecte +ntre cedent 3i ce(ionar2 iar ace(ta din
ur, poate pretinde tot ceea ce pri,e3te cedentul de la debitor2 c>iar dac ce(iunea
nu a 9o(t 9cut opo)abil debitorului.
02& Ce(ionarul poate2 +n acelea3i +,pre=urri2 ( 9ac acte de con(ervare cu
privire la dreptul cedat.
%R. 1:7;
Do"8nzile scadente #i ne)ncasate
'ac nu (<a convenit alt9el2 dob5n)ile 3i orice alte venituri a9erente crean*ei2
devenite (cadente2 dar ne+nca(ate +nc de cedent2 (e cuvin ce(ionarului2 cu +ncepere
de la data ce(iunii.
%R. 1:77
$ostri spli&entare
'ebitorul are dreptul ( 9ie de(p-ubit de cedent 3i de ce(ionar pentru orice
c>eltuieli (upli,entare cau)ate de ce(iune.
%R. 1:78
$o&nicarea #i acceptarea cesinii
01& 'ebitorul e(te *inut ( pltea(c ce(ionarului din ,o,entul +n care:
a& accept ce(iunea printr<un +n(cri( cu dat certC
b& pri,e3te o co,unicare (cri( a ce(iunii2 pe (uport >5rtie (au +n 9or,at
electronic2 +n care (e arat identitatea ce(ionarului2 (e identi9ic +n ,od re)onabil
crean*a cedat 3i (e (olicit debitorului ( pltea(c ce(ionarului. 4n ca)ul unei
ce(iuni par*iale2 trebuie indicat 3i +ntinderea ce(iunii.
02& 4nainte de acceptare (au de pri,irea co,unicrii2 debitorul nu (e poate libera
dec5t pltind cedentului.
07& %tunci c5nd co,unicarea ce(iunii e(te 9cut de ce(ionar2 debitorul +i poate
cere ace(tuia ( +i pre)inte dovada (cri( a ce(iunii.
08& #5n la pri,irea unei a(e,enea dove)i2 debitorul poate ( (u(pende plata.
0:& Co,unicarea ce(iunii nu produce e9ecte dac dovada (cri( a ce(iunii nu e(te
co,unicat debitorului.
%R. 1:79
!poza"ilitatea cesinii nei niversaliti de creane
Ce(iunea unei univer(alit*i de crean*e2 actuale (au viitoare2 nu e(te opo)abil
ter*ilor dec5t prin +n(crierea ce(iunii +n ar>iv. Cu toate ace(tea2 ce(iunea nu e(te
opo)abil debitorilor dec5t din ,o,entul co,unicrii ei.
%R. 1:80
$o&nicarea odat c cererea de c:e&are )n 3decat
%tunci c5nd ce(iunea (e co,unic odat cu ac*iunea intentat +,potriva
debitorului2 ace(ta nu poate 9i obli-at la c>eltuieli de =udecat dac plte3te p5n la
pri,ul ter,en2 a9ar de ca)ul +n care2 la ,o,entul co,unicrii ce(iunii2 debitorul
(e a9la de=a +n +nt5r)iere.
%R. 1:81
!poza"ilitatea cesinii ,a de ,ideisor
Ce(iunea nu e(te opo)abil 9ideiu(orului dec5t dac 9or,alit*ile prev)ute
pentru opo)abilitatea ce(iunii 9a* de debitor au 9o(t +ndeplinite 3i +n privin*a
9ideiu(orului +n(u3i.
%R. 1:82
(,ectele cesinii )ntre cesionar #i de"itorl cedat
01& 'ebitorul poate ( opun ce(ionarului toate ,i=loacele de aprare pe care le<
ar 9i putut invoca +,potriva cedentului. %(t9el2 el poate ( opun plata 9cut
cedentului +nainte ca ce(iunea ( +i 9i devenit opo)abil2 indi9erent dac are (au nu
cuno3tin* de e6i(ten*a altor ce(iuni2 precu, 3i orice alt cau) de (tin-ere a
obli-a*iilor (urvenit +nainte de acel ,o,ent.
02& 'ebitorul poate2 de a(e,enea2 ( opun ce(ionarului plata pe care el +n(u3i
ori 9ideiu(orul (u a 9cut<o cu bun<credin* unui creditor aparent2 c>iar dac au
9o(t +ndeplinite 9or,alit*ile cerute pentru a 9ace opo)abil ce(iunea debitorului 3i
ter*ilor.
07& 4n ca)ul +n care ce(iunea i<a devenit opo)abil prin acceptare2 debitorul cedat
nu ,ai poate opune ce(ionarului co,pen(a*ia pe care o putea invoca +n raporturile
cu cedentul.
%R. 1:87
$esini sccesive
01& %tunci c5nd cedentul a tran(,i( aceea3i crean* ,ai ,ultor ce(ionari
(ucce(ivi2 debitorul (e liberea) pltind +n te,eiul ce(iunii care i<a 9o(t co,unicat
,ai +nt5i (au pe care a acceptat<o ,ai +nt5i printr<un +n(cri( cu dat cert.
02& 4n raporturile dintre ce(ionarii (ucce(ivi ai aceleia3i crean*e e(te pre9erat cel
care 3i<a +n(cri( ,ai +nt5i ce(iunea la ar>iv2 indi9erent de data ce(iunii (au a
co,unicrii ace(teia ctre debitor.
%R. 1:88
(,ectele cesinii pariale )ntre cesionarii creanei
4n ca)ul unei ce(iuni par*iale2 cedentul 3i ce(ionarul (unt plti*i propor*ional cu
valoarea crean*ei 9iecruia dintre ei. %cea(t re-ul (e aplic +n ,od core(pun)tor
ce(ionarilor care dob5nde(c +,preun aceea3i crean*.
%R. 1:8:
!"ligaia de garanie
01& 'ac ce(iunea e(te cu titlu onero(2 cedentul are2 de drept2 obli-a*ia de
-aran*ie 9a* de ce(ionar.
02& %(t9el2 cedentul -arantea) e6i(ten*a crean*ei +n raport cu data ce(iunii2 9r a
r(punde 3i de (olvabilitatea debitorului cedat. 'ac cedentul (<a obli-at e6pre( (
-arante)e pentru (olvabilitatea debitorului cedat2 (e pre)u,2 +n lip(a unei (tipula*ii
contrare2 c (<a avut +n vedere nu,ai (olvabilitatea de la data ce(iunii.
07& R(punderea pentru (olvabilitatea debitorului cedat (e +ntinde p5n la
concuren*a pre*ului ce(iunii2 la care (e adau- c>eltuielile (uportate de ce(ionar +n
le-tur cu ce(iunea.
08& 'e a(e,enea2 dac cedentul cuno3tea2 la data ce(iunii2 (tarea de
in(olvabilitate a debitorului cedat2 (unt aplicabile2 +n ,od core(pun)tor2
di(po)i*iile le-ale privind r(punderea v5n)torului de rea<credin* pentru viciile
a(cun(e ale bunului v5ndut.
0:& 4n lip( de (tipula*ie contrar2 cedentul cu titlu -ratuit nu -arantea) nici
,car e6i(ten*a crean*ei la data ce(iunii.
%R. 1:8;
-spnderea cedentli pentr evicine
01& 4n toate ca)urile2 cedentul r(punde dac2 prin 9apta (a proprie2 (in-ur ori
concurent cu 9apta unei alte per(oane2 ce(ionarul nu dob5nde3te crean*a +n
patri,oniul (u ori nu poate ( o 9ac opo)abil ter*ilor.
02& 4ntr<un a(e,enea ca)2 +ntinderea r(punderii cedentului (e deter,in potrivit
di(po)i*iilor art. 1.:8: alin. 08&.
1ECB!"NE% a 2<a
$esinea nei creane constatate printr/n titl no&inativ2 la ordin sa la
prttor
%R. 1:87
6oine #i ,elri
01& Crean*ele +ncorporate +n titluri no,inative2 la ordin ori la purttor nu (e pot
tran(,ite prin (i,plul acord de voin* al pr*ilor.
02& Re-i,ul titlurilor ,en*ionate la alin. 01&2 precu, 3i al altor titluri de valoare
(e (tabile3te prin le-e (pecial.
%R. 1:88
Modaliti de trans&itere
01& 4n ca)ul titlurilor no,inative2 tran(,i(iunea (e ,en*ionea) at5t pe +n(cri(ul
re(pectiv2 c5t 3i +n re-i(trul *inut pentru eviden*a ace(tora.
02& #entru tran(,iterea titlurilor la ordin e(te nece(ar -irul2 e9ectuat potrivit
di(po)i*iilor aplicabile +n ,ateria ca,biilor.
07& Crean*a +ncorporat +ntr<un titlu la purttor (e tran(,ite prin re,iterea
,aterial a titlului. /rice (tipula*ie contrar (e con(ider ne(cri(.
%R. 1:89
Mi3loace de aprare
01& 'ebitorul nu poate opune de*intorului titlului alte e6cep*ii dec5t cele care
prive(c nulitatea titlului2 cele care reie( ne+ndoielnic din cuprin(ul ace(tuia2 precu,
3i cele care pot 9i invocate per(onal +,potriva de*intorului.
02& Cu toate ace(tea2 de*intorul care a dob5ndit titlul +n 9rauda debitorului nu (e
poate prevala de di(po)i*iile alin. 01&.
%R. 1:90
1lata creanei
'ebitorul care a e,i( titlul la purttor e(te *inut ( pltea(c crean*a con(tatat
prin acel titlu oricrui de*intor care +i re,ite titlul2 cu e6cep*ia ca)ului +n care i (<a
co,unicat o >otr5re =udectorea(c prin care e(te obli-at ( re9u)e plata.
%R. 1:91
1nerea )n circlaie ,r voia e&itentli
'ebitorul care a e,i( titlul la purttor r,5ne *inut 9a* de orice de*intor de
bun<credin*2 c>iar dac de,on(trea) c titlul a 9o(t pu( +n circula*ie +,potriva
voin*ei (ale.
%R. 1:92
%cinea deintorli deposedat )n &od nelegiti&
Cel care a 9o(t depo(edat +n ,od nele-iti, de un titlu la purttor nu +l poate
+,piedica pe debitor ( pltea(c crean*a celui care +i pre)int titlul dec5t prin
co,unicarea unei >otr5ri =udectore3ti. 4n ace(t ca)2 in(tan*a (e va pronun*a pe
cale de ordonan* pre3edin*ial.
C%#!/L"L !!
5"rogaia
%R. 1:97
9elrile s"rogaiei
01& /ricine plte3te +n locul debitorului poate 9i (ubro-at +n drepturile
creditorului2 9r a putea +n( dob5ndi ,ai ,ulte drepturi dec5t ace(ta.
02& 1ubro-a*ia poate 9i conven*ional (au le-al.
07& 1ubro-a*ia conven*ional poate 9i con(i,*it de debitor (au de creditor. Ea
trebuie ( 9ie e6pre( 3i2 pentru a 9i opu( ter*ilor2 trebuie con(tatat prin +n(cri(.
%R. 1:98
5"rogaia consi&it de creditor
01& 1ubro-a*ia e(te con(i,*it de creditor atunci c5nd2 pri,ind plata de la un
ter*2 +i tran(,ite ace(tuia2 la ,o,entul pl*ii2 toate drepturile pe care le avea
+,potriva debitorului.
02& 1ubro-a*ia operea) 9r con(i,*,5ntul debitorului. /rice (tipula*ie
contrar (e con(ider ne(cri(.
%R. 1:9:
5"rogaia consi&it de de"itor
01& 1ubro-a*ia e(te con(i,*it de debitor atunci c5nd ace(ta (e +,pru,ut (pre
a<3i plti datoria 3i2 pe acea(t cale2 tran(,ite +,pru,uttorului drepturile
creditorului 9a* de care avea datoria re(pectiv.
02& 1ubro-a*ia e(te valabil nu,ai dac actul de +,pru,ut 3i c>itan*a de plat a
datoriei au dat cert2 +n actul de +,pru,ut (e declar c (u,a a 9o(t +,pru,utat
(pre a (e plti datoria2 iar +n c>itan* (e ,en*ionea) c plata a 9o(t 9cut cu banii
+,pru,uta*i de noul creditor.
07& 1ubro-a*ia con(i,*it de debitor are loc 9r con(i,*,5ntul creditorului
ini*ial2 +n lip( de (tipula*ie contrar.
%R. 1:9;
5"rogaia legal
4n a9ar de alte ca)uri prev)ute de le-e2 (ubro-a*ia (e produce de drept:
a& +n 9olo(ul creditorului2 c>iar c>iro-ra9ar2 care plte3te unui creditor care are un
drept de pre9erin*2 potrivit le-iiC
b& +n 9olo(ul dob5nditorului unui bun care +l plte3te pe titularul crean*ei +n(o*ite
de o -aran*ie a(upra bunului re(pectivC
c& +n 9olo(ul celui care2 9iind obli-at +,preun cu al*ii (au pentru al*ii2 are intere(
( (tin- datoriaC
d& +n 9olo(ul ,o3tenitorului care plte3te din bunurile (ale datoriile (ucce(iuniiC
e& +n alte ca)uri (tabilite de le-e.
%R. 1:97
(,ectele s"rogaiei
01& 1ubro-a*ia +3i produce e9ectele din ,o,entul pl*ii pe care ter*ul o 9ace +n
9olo(ul creditorului.
02& 1ubro-a*ia produce e9ecte +,potriva debitorului principal 3i a celor care au
-arantat obli-a*ia. %ce3tia pot opune noului creditor ,i=loacele de aprare pe care
le aveau +,potriva creditorului ini*ial.
%R. 1:98
5"rogaia parial
01& 4n ca) de (ubro-a*ie par*ial2 creditorul ini*ial2 titular al unei -aran*ii2 poate
e6ercita drepturile (ale pentru partea nepltit din crean* cu pre9erin* 9a* de noul
creditor.
02& Cu toate ace(tea2 +n ca)ul +n care creditorul ini*ial (<a obli-at 9a* de noul
creditor ( -arante)e (u,a pentru care a operat (ubro-a*ia2 cel din ur, e(te
pre9erat.
C%#!/L"L !!!
1relarea datoriei
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
%R. 1:99
$ondiii
/bli-a*ia de a plti o (u, de bani ori de a e6ecuta o alt pre(ta*ie poate 9i
tran(,i( de debitor unei alte per(oane:
a& 9ie printr<un contract +nc>eiat +ntre debitorul ini*ial 3i noul debitor2 (ub re)erva
di(po)i*iilor art. 1.;0:C
b& 9ie printr<un contract +nc>eiat +ntre creditor 3i noul debitor2 prin care ace(ta
din ur, +3i a(u, obli-a*ia.
%R. 1;00
(,ecte
#rin +nc>eierea contractului de preluare a datoriei2 noul debitor +l +nlocuie3te pe
cel vec>i2 care2 dac nu (<a (tipulat alt9el 3i (ub re)erva art. 1.;012 e(te liberat.
%R. 1;01
Insolva"ilitatea noli de"itor
'ebitorul ini*ial nu e(te liberat prin preluarea datoriei2 dac (e dovede3te c noul
debitor era in(olvabil la data c5nd a preluat datoria2 iar creditorul a con(i,*it la
preluare2 9r a cunoa3te acea(t +,pre=urare.
%R. 1;02
%ccesoriile creanei
01& Creditorul (e poate prevala +n contra noului debitor de toate drepturile pe
care le are +n le-tur cu datoria preluat.
02& #reluarea datoriei nu are niciun e9ect a(upra e6i(ten*ei -aran*iilor crean*ei2
a9ar de ca)ul c5nd ace(tea nu pot 9i de(pr*ite de per(oana debitorului.
07& Cu toate ace(tea2 obli-a*ia 9ideiu(orului (au a ter*ului care a con(tituit o
-aran*ie pentru reali)area crean*ei (e va (tin-e dac ace(te per(oane nu 3i<au dat
acordul la preluare.
%R. 1;07
Mi3loacele de aprare
01& 'ac din contract nu re)ult alt9el2 noul debitor poate opune creditorului
toate ,i=loacele de aprare pe care le<ar 9i putut opune debitorul ini*ial2 +n a9ar de
co,pen(a*ie (au orice alt e6cep*ie per(onal a ace(tuia din ur,.
02& Noul debitor nu poate opune creditorului ,i=loacele de aprare +nte,eiate pe
raportul =uridic dintre noul debitor 3i debitorul ini*ial2 c>iar dac ace(t raport a 9o(t
,otivul deter,inant al prelurii.
%R. 1;08
Ine,icacitatea prelrii datoriei
01& C5nd contractul de preluare e(te de(9iin*at2 obli-a*ia debitorului ini*ial
rena3te2 cu toate acce(oriile (ale2 (ub re)erva drepturilor dob5ndite de ter*ii de
bun<credin*.
02& Creditorul poate2 de a(e,enea2 cere daune<intere(e celui ce a preluat datoria2
a9ar nu,ai dac ace(ta din ur, dovede3te c nu poart r(punderea de(9iin*rii
contractului 3i a pre=udiciilor (u9erite de creditor.
1ECB!"NE% a 2<a
1relarea datoriei prin contract )nc:eiat c de"itorl
%R. 1;0:
%cordl creditorli
#reluarea datoriei convenit cu debitorul +3i va produce e9ectele nu,ai dac
creditorul +3i d acordul.
%R. 1;0;
$o&nicarea prelrii
01& /ricare dintre contractan*i poate co,unica creditorului contractul de
preluare2 cer5ndu<i ( +3i dea acordul.
02& Creditorului nu i (e poate cere acordul c5t ti,p nu a pri,it co,unicarea.
07& C5t ti,p creditorul nu 3i<a dat acordul2 contractan*ii pot ,odi9ica (au
denun*a contractul.
%R. 1;07
*er&enl de acceptare
01& Contractantul care co,unic preluarea datoriei creditorului +i poate (tabili un
ter,en re)onabil pentru r(pun(.
02& 'ac a,bii contractan*i au co,unicat creditorului preluarea datoriei2
(tabilind ter,ene di9erite2 r(pun(ul ur,ea) ( 9ie dat +n ter,enul care (e
+,pline3te cel din ur,.
07& #reluarea datoriei e(te con(iderat re9u)at dac creditorul nu a r(pun( +n
ter,en.
%R. 1;08
!"ligaiile terli
01& C5t ti,p creditorul nu 3i<a dat acordul (au dac a re9u)at preluarea2 cel care a
preluat datoria e(te obli-at ( +l libere)e pe debitor2 e6ecut5nd la ti,p obli-a*ia.
02& Creditorul nu dob5nde3te un drept propriu +,potriva celui obli-at ( +l
libere)e pe debitor2 cu e6cep*ia ca)ului +n care (e 9ace dovada c pr*ile
contractante au voit alt9el.
C%#!/L"L !?
6ovaia
%R. 1;09
6oine #i ,elri
01& Nova*ia are loc atunci c5nd debitorul contractea) 9a* de creditor o obli-a*ie
nou2 care +nlocuie3te 3i (tin-e obli-a*ia ini*ial.
02& 'e a(e,enea2 nova*ia (e produce atunci c5nd un debitor nou +l +nlocuie3te pe
cel ini*ial2 care e(te liberat de creditor2 (tin-5ndu<(e a(t9el obli-a*ia ini*ial. 4n ace(t
ca)2 nova*ia poate opera 9r con(i,*,5ntul debitorului ini*ial.
07& Nova*ia are loc 3i atunci c5nd2 ca e9ect al unui contract nou2 un alt creditor
e(te (ub(tituit celui ini*ial2 9a* de care debitorul e(te liberat2 (tin-5ndu<(e a(t9el
obli-a*ia vec>e.
%R. 1;10
1ro"a novaiei
Nova*ia nu (e pre)u,. !nten*ia de a nova trebuie ( 9ie ne+ndoielnic.
%R. 1;11
;araniile creanei novate
01& !potecile care -arantea) crean*a ini*ial nu vor +n(o*i noua crean* dec5t
dac acea(ta (<a prev)ut +n ,od e6pre(.
02& 4n ca)ul nova*iei prin (c>i,barea debitorului2 ipotecile le-ate de crean*a
ini*ial nu (ub)i(t a(upra bunurilor debitorului ini*ial 9r con(i,*,5ntul
ace(tuia din ur, 3i nici nu (e (tr,ut a(upra bunurilor noului debitor 9r
acordul (u.
07& %tunci c5nd nova*ia operea) +ntre creditor 3i unul dintre debitorii (olidari2
ipotecile le-ate de vec>ea crean* nu pot 9i tran(9erate dec5t a(upra bunurilor
codebitorului care contractea) noua datorie.
%R. 1;12
Mi3loacele de aprare
%tunci c5nd nova*ia are loc prin (c>i,barea debitorului2 noul debitor nu poate
opune creditorului ,i=loacele de aprare pe care le avea +,potriva debitorului
ini*ial 3i nici cele pe care ace(ta din ur, le avea +,potriva creditorului2 cu
e6cep*ia (itua*iei +n care2 +n ace(t ulti, ca)2 debitorul poate invoca nulitatea
ab(olut a actului din care (<a n(cut obli-a*ia ini*ial.
%R. 1;17
(,ectele novaiei aspra de"itorilor solidari #i ,ideisorilor
01& Nova*ia care operea) +ntre creditor 3i unul dintre debitorii (olidari +i
liberea) pe ceilal*i codebitori cu privire la creditor. Nova*ia care operea) cu
privire la debitorul principal +i liberea) pe 9ideiu(ori.
02& Cu toate ace(tea2 atunci c5nd creditorul a cerut acordul codebitorilor (au2
dup ca)2 al 9ideiu(orilor ca ace3tia ( 9ie *inu*i de noua obli-a*ie2 crean*a ini*ial
(ub)i(t +n ca)ul +n care debitorii (au 9ideiu(orii nu +3i e6pri, acordul.
%R. 1;18
(,ectele novaiei aspra creditorilor solidari
Nova*ia con(i,*it de un creditor (olidar nu e(te opo)abil celorlal*i creditori
dec5t pentru partea din crean* ce revine acelui creditor.
!L"L ?!!
5tingerea o"ligaiilor
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 1;1:
Modri de stingere a o"ligailor
/bli-a*iile (e (tin- prin plat2 co,pen(a*ie2 con9u)iune2 re,itere de datorie2
i,po(ibilitate 9ortuit de e6ecutare2 precu, 3i prin alte ,oduri e6pre( prev)ute de
le-e.
C%#!/L"L !!
$o&pensaia
%R. 1;1;
6oine
'atoriile reciproce (e (tin- prin co,pen(a*ie p5n la concuren*a celei ,ai ,ici
dintre ele.
%R. 1;17
$ondiii
01& Co,pen(a*ia operea) de plin drept de +ndat ce e6i(t dou datorii certe2
lic>ide 3i e6i-ibile2 oricare ar 9i i)vorul lor2 3i care au ca obiect o (u, de bani (au
o anu,it cantitate de bunuri 9un-ibile de aceea3i natur.
02& / parte poate cere lic>idarea =udiciar a unei datorii pentru a putea opune
co,pen(a*ia.
07& /ricare dintre pr*i poate renun*a2 +n ,od e6pre( ori tacit2 la co,pen(a*ie.
%R. 1;18
$azri )n care co&pensaia este e+cls
Co,pen(a*ia nu are loc atunci c5nd:
a& crean*a re)ult dintr<un act 9cut cu inten*ia de a p-ubiC
b& datoria are ca obiect re(tituirea bunului dat +n depo)it (au cu titlu de co,odatC
c& are ca obiect un bun in(e(i)abil.
%R. 1;19
*er&enl de graie
er,enul de -ra*ie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu +,piedic
reali)area co,pen(a*iei.
%R. 1;20
I&ptaia
%tunci c5nd ,ai ,ulte obli-a*ii (u(ceptibile de co,pen(a*ie (unt datorate de
acela3i debitor2 re-ulile (tabilite pentru i,puta*ia pl*ii (e aplic +n ,od
core(pun)tor.
%R. 1;21
9ideisinea
01& Aideiu(orul poate opune +n co,pen(a*ie crean*a pe care debitorul principal o
dob5nde3te +,potriva creditorului obli-a*iei -arantate.
02& 'ebitorul principal nu poate2 pentru a (e libera 9a* de creditorul (u2 (
opun co,pen(a*ia pentru ceea ce ace(ta din ur, datorea) 9ideiu(orului.
%R. 1;22
(,ectele co&pensaiei ,a de teri
01& Co,pen(a*ia nu are loc 3i nici nu (e poate renun*a la ea +n detri,entul
drepturilor dob5ndite de un ter*.
02& %(t9el2 debitorul care2 9iind ter* poprit2 dob5nde3te o crean* a(upra
creditorului popritor nu poate opune co,pen(a*ia +,potriva ace(tuia din ur,.
07& 'ebitorul care putea ( opun co,pen(a*ia 3i care a pltit datoria nu (e ,ai
poate prevala2 +n detri,entul ter*ilor2 de privile-iile (au de ipotecile crean*ei (ale.
%R. 1;27
$esinea sa ipoteca aspra nei creane
01& 'ebitorul care accept pur 3i (i,plu ce(iunea (au ipoteca a(upra crean*ei
con(i,*it de creditorul (u unui ter* nu ,ai poate opune acelui ter* co,pen(a*ia
pe care ar 9i putut ( o invoce +,potriva creditorului ini*ial +nainte de acceptare.
02& Ce(iunea (au ipoteca pe care debitorul nu a acceptat<o2 dar care i<a devenit
opo)abil2 nu +,piedic dec5t co,pen(a*ia datoriilor creditorului ini*ial care (unt
ulterioare ,o,entului +n care ce(iunea (au ipoteca i<a devenit opo)abil.
C%#!/L"L !!!
$on,zinea
%R. 1;28
6oine
01& %tunci c5nd2 +n cadrul aceluia3i raport obli-a*ional2 calit*ile de creditor 3i
debitor (e +ntrune(c +n aceea3i per(oan2 obli-a*ia (e (tin-e de drept prin
con9u)iune.
02& Con9u)iunea nu operea) dac datoria 3i crean*a (e -(e(c +n acela3i
patri,oniu2 dar +n ,a(e de bunuri di9erite.
%R. 1;2:
$on,zinea #i ipoteca
01& !poteca (e (tin-e prin con9u)iunea calit*ilor de creditor ipotecar 3i de
proprietar al bunului ipotecat.
02& Ea rena3te dac creditorul e(te evin( din orice cau) independent de el.
%R. 1;2;
9ideisinea
Con9u)iunea ce operea) prin reunirea calit*ilor de creditor 3i debitor pro9it
9ideiu(orilor. Cea care operea) prin reunirea calit*ilor de 9ideiu(or 3i creditor ori
de 9ideiu(or 3i debitor principal nu (tin-e obli-a*ia principal.
%R. 1;27
(,ectele con,zinii ,a de teri
Con9u)iunea nu aduce atin-ere drepturilor dob5ndite anterior de ter*i +n le-tur
cu crean*a (tin( pe acea(t cale.
%R. 1;28
Des,iinarea con,zinii
'i(pari*ia cau)ei care a deter,inat con9u)iunea 9ace ( rena(c obli-a*ia cu e9ect
retroactiv.
C%#!/L"L !?
-e&iterea de datorie
%R. 1;29
6oine
01& Re,iterea de datorie are loc atunci c5nd creditorul +l liberea) pe debitor de
obli-a*ia (a.
02& Re,iterea de datorie e(te total2 dac nu (e (tipulea) contrariul.
%R. 1;70
9elri
01& Re,iterea de datorie poate 9i e6pre( (au tacit.
02& Ea poate 9i cu titlu onero( (au cu titlu -ratuit2 potrivit naturii actului prin care
acea(ta (e reali)ea).
%R. 1;71
Dovada
'ovada re,iterii de datorie (e 9ace +n condi*iile art. 1.899.
%R. 1;72
;aranii
Renun*area e6pre( la un privile-iu (au la o ipotec 9cut de creditor nu
pre)u, re,iterea de datorie +n privin*a crean*ei -arantate.
%R. 1;77
9ideisinea
01& Re,iterea de datorie 9cut debitorului principal liberea) pe 9ideiu(or2 ca 3i
pe oricare alte per(oane *inute pentru el.
02& Re,iterea de datorie con(i,*it +n 9avoarea 9ideiu(orului nu liberea) pe
debitorul principal.
07& 'ac re,iterea de datorie e(te convenit cu unul dintre 9ideiu(ori2 ceilal*i
r,5n obli-a*i ( -arante)e pentru tot2 cu includerea pr*ii -arantate de ace(ta2
nu,ai dac au con(i,*it e6pre( la e6onerarea lui.
08& #re(ta*ia pe care a pri,it<o creditorul de la un 9ideiu(or pentru a<l e6onera de
obli-a*ia de -aran*ie (e i,put a(upra datoriei2 pro9it5nd2 +n propor*ia valorii acelei
pre(ta*ii2 at5t debitorului principal2 c5t 3i celorlal*i 9ideiu(ori.
C%#!/L"L ?
I&posi"ilitatea ,ortit de e+ectare
%R. 1;78
6oine4 $ondiii
01& 'ebitorul e(te liberat atunci c5nd obli-a*ia (a nu ,ai poate 9i e6ecutat din
cau)a unei 9or*e ,a=ore2 a unui ca) 9ortuit ori a unor alte eveni,ente a(i,ilate
ace(tora2 produ(e +nainte ca debitorul ( 9ie pu( +n +nt5r)iere.
02& 'ebitorul e(te2 de a(e,enea2 liberat2 c>iar dac (e a9l +n +nt5r)iere2 atunci
c5nd creditorul nu ar 9i putut2 oricu,2 ( bene9icie)e de e6ecutarea obli-a*iei din
cau)a +,pre=urrilor prev)ute la alin. 01&2 a9ar de ca)ul +n care debitorul a luat
a(upra (a ri(cul producerii ace(tora.
07& %tunci c5nd i,po(ibilitatea e(te te,porar2 e6ecutarea obli-a*iei (e (u(pend
pentru un ter,en re)onabil2 apreciat +n 9unc*ie de durata 3i ur,rile eveni,entului
care a provocat i,po(ibilitatea de e6ecutare.
08& 'ovada i,po(ibilit*ii de e6ecutare revine debitorului.
0:& 'ebitorul trebuie ( noti9ice creditorului e6i(ten*a eveni,entului care
provoac i,po(ibilitatea de e6ecutare a obli-a*iilor. 'ac noti9icarea nu a=un-e la
creditor +ntr<un ter,en re)onabil din ,o,entul +n care debitorul a cuno(cut (au
trebuia ( cunoa(c i,po(ibilitatea de e6ecutare2 debitorul r(punde pentru
pre=udiciul cau)at2 prin acea(ta2 creditorului.
0;& 'ac obli-a*ia are ca obiect bunuri de -en2 debitorul nu poate invoca
i,po(ibilitatea 9ortuit de e6ecutare.
!L"L ?!!!
-estitirea prestaiilor
C%#!/L"L !
Dispoziii generale
%R. 1;7:
$azele restitirii
01& Re(tituirea pre(ta*iilor are loc ori de c5te ori cineva e(te *inut2 +n virtutea
le-ii2 ( +napoie)e bunurile pri,ite 9r drept ori din eroare (au +n te,eiul unui act
=uridic de(9iin*at ulterior cu e9ect retroactiv ori ale crui obli-a*ii au devenit
i,po(ibil de e6ecutat din cau)a unui eveni,ent de 9or* ,a=or2 a unui ca) 9ortuit
ori a unui alt eveni,ent a(i,ilat ace(tora.
02& Ceea ce a 9o(t pre(tat +n te,eiul unei cau)e viitoare2 care nu (<a +n9ptuit2
e(te2 de a(e,enea2 (upu( re(tituirii2 a9ar nu,ai dac cel care a pre(tat a 9cut<o
3tiind c +n9ptuirea cau)ei e(te cu neputin* (au2 dup ca)2 a +,piedicat cu 3tiin*
reali)area ei.
07& /bli-a*ia de re(tituire bene9icia) de -aran*iile con(tituite pentru plata
obli-a*iei ini*iale.
%R. 1;7;
1ersoana )ndreptit la restitire
'reptul de re(tituire apar*ine celui care a e9ectuat pre(ta*ia (upu( re(tituirii (au2
dup ca)2 unei alte per(oane +ndrept*ite2 potrivit le-ii.
%R. 1;77
9or&ele restitirii
01& Re(tituirea (e 9ace +n natur (au prin ec>ivalent.
02& Re(tituirea pre(ta*iilor are loc c>iar dac2 potrivit le-ii2 nu (unt datorate
daune<intere(e.
%R. 1;78
-estitirea pentr caz ilicit
#re(ta*ia pri,it (au e6ecutat +n te,eiul unei cau)e ilicite (au i,orale r,5ne
+ntotdeauna (upu( re(tituirii.
C%#!/L"L !!
Modalitile de restitire
%R. 1;79
-estitirea )n natr
Re(tituirea pre(ta*iilor (e 9ace +n natur2 prin +napoierea bunului pri,it.
%R. 1;80
-estitirea prin ec:ivalent
01& 'ac re(tituirea nu poate avea loc +n natur din cau)a i,po(ibilit*ii (au a
unui i,pedi,ent (erio( ori dac re(tituirea prive3te pre(tarea unor (ervicii de=a
e9ectuate2 re(tituirea (e 9ace prin ec>ivalent.
02& 4n ca)urile prev)ute la alin. 01&2 valoarea pre(ta*iilor (e aprecia) la
,o,entul +n care debitorul a pri,it ceea ce trebuie ( re(tituie.
%R. 1;81
1ieirea sa )nstrinarea "nli
4n ca)ul pieirii totale (au +n(trinrii bunului (upu( re(tituirii2 debitorul obli-a*iei
de re(tituire e(te *inut ( pltea(c valoarea bunului2 con(iderat 9ie la ,o,entul
pri,irii (ale2 9ie la acela al pierderii ori al +n(trinrii2 +n 9unc*ie de cea ,ai ,ic
dintre ace(te valori. 'ac debitorul e(te de rea<credin* ori obli-a*ia de re(tituire
provine din culpa (a2 atunci re(tituirea (e 9ace +n 9unc*ie de valoarea cea ,ai ,are.
%R. 1;82
1ieirea ,ortit a "nli
'ac bunul (upu( re(tituirii a pierit 9ortuit2 debitorul obli-a*iei de re(tituire e(te
liberat de acea(t obli-a*ie2 +n( el trebuie ( cede)e creditorului2 dup ca)2 9ie
inde,ni)a*ia +nca(at pentru acea(t pieire2 9ie2 atunci c5nd nu a +nca(at<o +nc2
dreptul de a pri,i acea(t inde,ni)a*ie. 'ac debitorul e(te de rea<credin* ori
obli-a*ia de re(tituire provine din culpa (a2 el nu e(te liberat de re(tituire dec5t dac
dovede3te c bunul ar 9i pierit 3i +n ca)ul +n care2 la data pieirii2 ar 9i 9o(t de=a
predat creditorului.
%R. 1;87
1ierderea parial
01& 'ac bunul ce 9ace obiectul re(tituirii a (u9erit o pierdere par*ial2 cu, e(te o
deteriorare (au o alt (cdere de valoare2 cel obli-at la re(tituire e(te *inut ( +l
inde,ni)e)e pe creditor2 cu e6cep*ia ca)ului +n care pierderea re)ult din 9olo(in*a
nor,al a bunului (au dintr<o +,pre=urare nei,putabil debitorului.
02& %tunci c5nd cau)a re(tituirii e(te i,putabil creditorului2 bunul ce 9ace
obiectul re(tituirii trebuie +napoiat +n (tarea +n care (e -(e3te la ,o,entul
introducerii ac*iunii2 9r de(p-ubiri2 a9ar de ca)ul c5nd acea(t (tare e(te cau)at
din culpa debitorului re(tituirii.
%R. 1;88
$:eltielile privitoare la "n
'reptul la ra,bur(area c>eltuielilor 9cute cu bunul ce 9ace obiectul re(tituirii
e(te (upu( re-ulilor prev)ute +n ,ateria acce(iunii pentru po(e(orul de bun<
credin* (au2 dac cel obli-at la re(tituire e(te de rea<credin* ori cau)a re(tituirii +i
e(te i,putabil2 re-ulilor prev)ute +n ,ateria acce(iunii pentru po(e(orul de rea<
credin*.
%R. 1;8:
-estitirea ,rctelor #i a contravalorii ,olosinei "nli
01& 'ac a 9o(t de bun<credin*2 cel obli-at la re(tituire dob5nde3te 9ructele
produ(e de bunul (upu( re(tituirii 3i (uport c>eltuielile an-a=ate cu producerea lor.
El nu datorea) nicio inde,ni)a*ie pentru 9olo(in*a bunului2 cu e6cep*ia ca)ului +n
care acea(t 9olo(in* a 9o(t obiectul principal al pre(ta*iei 3i a ca)ului +n care bunul
era2 prin natura lui2 (upu( unei deprecieri rapide.
02& %tunci c5nd cel obli-at la re(tituire a 9o(t de rea<credin* ori c5nd cau)a
re(tituirii +i e(te i,putabil2 el e(te *inut2 dup co,pen(area c>eltuielilor an-a=ate
cu producerea lor2 ( re(tituie 9ructele pe care le<a dob5ndit (au putea ( le
dob5ndea(c 3i ( +l inde,ni)e)e pe creditor pentru 9olo(in*a pe care bunul i<a
putut<o procura.
%R. 1;8;
$:eltielile restitirii
01& C>eltuielile re(tituirii (unt (uportate de pr*i propor*ional cu valoarea
pre(ta*iilor care (e re(tituie.
02& C>eltuielile re(tituirii (e (uport inte-ral de cel care e(te de rea<credin* ori
din a crui culp contractul a 9o(t de(9iin*at.
%R. 1;87
-estitirea prestaiilor de ctre incapa"ili
01& #er(oana care nu are capacitate de e6erci*iu deplin nu e(te *inut la
re(tituirea pre(ta*iilor dec5t +n li,ita 9olo(ului reali)at2 apreciat la data cererii de
re(tituire. 1arcina probei ace(tei +,bo-*iri incu,b celui care (olicit re(tituirea.
02& Ea poate 9i *inut la re(tituirea inte-ral atunci c5nd2 cu inten*ie (au din culp
-rav2 a 9cut ca re(tituirea ( 9ie i,po(ibil.
C%#!/L"L !!!
(,ectele restitirii ,a de teri
%R. 1;88
%ctele de )nstrinare
01& 'ac bunul (upu( re(tituirii a 9o(t +n(trinat2 ac*iunea +n re(tituire poate 9i
e6ercitat 3i +,potriva ter*ului dob5nditor2 (ub re)erva re-ulilor de carte 9unciar
(au a e9ectului dob5ndirii cu bun<credin* a bunurilor ,obile ori2 dup ca)2 a
aplicrii re-ulilor privitoare la u)ucapiune.
02& 'ac a(upra bunului (upu( re(tituirii au 9o(t con(tituite drepturi reale2
di(po)i*iile alin. 01& (e aplic +n ,od core(pun)tor.
%R. 1;89
5itaia altor acte 3ridice
4n a9ara actelor de di(po)i*ie prev)ute la art. 1.;882 toate celelalte acte =uridice
9cute +n 9avoarea unui ter* de bun<credin* (unt opo)abile adevratului proprietar
(au celui care are dreptul la re(tituire. Contractele cu e6ecutare (ucce(iv2 (ub
condi*ia re(pectrii 9or,alit*ilor de publicitate prev)ute de le-e2 vor continua (
produc e9ecte pe durata (tipulat de pr*i2 dar nu ,ai ,ult de un an de la data
de(9iin*rii titlului con(tituitorului.
!L"L !J
Di,erite contracte speciale
C%#!/L"L !
$ontractl de v8nzare
1ECB!"NE% 1
Dispoziii generale
<14 Do&enil de aplicare
%R. 1;:0
6oine
01& ?5n)area e(te contractul prin care v5n)torul tran(,ite (au2 dup ca)2 (e
obli- ( tran(,it cu,prtorului proprietatea unui bun +n (c>i,bul unui pre* pe
care cu,prtorul (e obli- ( +l pltea(c.
02& #oate 9i2 de a(e,enea2 tran(,i( prin v5n)are un de),e,br,5nt al dreptului
de proprietate (au orice alt drept.
%R. 1;:1
%plicarea nor regli de la v8nzare
'i(po)i*iile pre)entului capitol privind obli-a*iile v5n)torului (e aplic2 +n ,od
core(pun)tor2 obli-a*iilor +n(trintorului +n ca)ul oricrui alt contract av5nd ca
e9ect tran(,iterea unui drept2 dac din re-le,entrile aplicabile acelui contract (au
din cele re9eritoare la obli-a*ii +n -eneral nu re)ult alt9el.
<24 $ine poate c&pra sa vinde
%R. 1;:2
1rincipil capacitii
#ot cu,pra (au vinde to*i cei crora nu le e(te inter)i( prin le-e.
%R. 1;:7
Incapacitatea de a c&pra dreptri litigioase
01& 1ub (anc*iunea nulit*ii ab(olute2 =udectorii2 procurorii2 -re9ierii2 e6ecutorii2
avoca*ii2 notarii publici2 con(ilierii =uridici 3i practicienii +n in(olven* nu pot
cu,pra2 direct (au prin per(oane interpu(e2 drepturi liti-ioa(e care (unt de
co,peten*a in(tan*ei =udectore3ti +n a crei circu,(crip*ie +3i de(93oar
activitatea.
02& 1unt e6ceptate de la prevederile alin. 01&:
a& cu,prarea drepturilor (ucce(orale ori a cotelor<pr*i din dreptul de
proprietate de la co,o3tenitori (au coproprietari2 dup ca)C
b& cu,prarea unui drept liti-io( +n vederea +nde(tulrii unei crean*e care (<a
n(cut +nainte ca dreptul ( 9i devenit liti-io(C
c& cu,prarea care (<a 9cut pentru aprarea drepturilor celui ce (tp5ne3te
bunul +n le-tur cu care e6i(t dreptul liti-io(.
07& 'reptul e(te liti-io( dac e6i(t un proce( +nceput 3i neter,inat cu privire la
e6i(ten*a (au +ntinderea (a.
%R. 1;:8
%lte incapaciti de a c&pra
01& 1unt incapabili de a cu,pra2 direct (au prin per(oane interpu(e2 c>iar 3i prin
licita*ie public:
a& ,andatarii2 pentru bunurile pe care (unt +n(rcina*i ( le v5ndC e6cep*ia
prev)ut la art. 1.708 alin. 01& r,5ne aplicabilC
b& prin*ii2 tutorele2 curatorul2 ad,ini(tratorul provi)oriu2 pentru bunurile
per(oanelor pe care le repre)intC
c& 9unc*ionarii publici2 =udectorii<(indici2 practicienii +n in(olven*2 e6ecutorii2
precu, 3i alte a(e,enea per(oane2 care ar putea in9luen*a condi*iile v5n)rii 9cute
prin inter,ediul lor (au care are ca obiect bunurile pe care le ad,ini(trea) ori a
cror ad,ini(trare o (uprave->ea).
02& 4nclcarea interdic*iilor prev)ute la alin. 01& lit. a& 3i b& (e (anc*ionea) cu
nulitatea relativ2 iar a celei prev)ute la lit. c& cu nulitatea ab(olut.
%R. 1;::
Incapaciti de a vinde
01& #er(oanele prev)ute la art. 1.;:8 alin. 01& nu pot2 de a(e,enea2 ( v5nd
bunurile proprii pentru un pre* care con(t +ntr<o (u, de bani provenit din
v5n)area ori e6ploatarea bunului (au patri,oniului pe care +l ad,ini(trea) ori a
crui ad,ini(trare o (uprave->ea)2 dup ca).
02& 'i(po)i*iile alin. 01& (e aplic +n ,od core(pun)tor 3i contractelor +n care2 +n
(c>i,bul unei pre(ta*ii pro,i(e de per(oanele prev)ute la art. 1.;:8 alin. 01&2
cealalt parte (e obli- ( pltea(c o (u, de bani.
%R. 1;:;
Inad&isi"ilitatea acinii )n anlare
Cei crora le e(te inter)i( ( cu,pere ori ( v5nd nu pot ( cear anularea
v5n)rii nici +n nu,e propriu2 nici +n nu,ele per(oanei ocrotite.
<34 !"iectl v8nzrii
%R. 1;:7
Bnrile ce pot ,i v8ndte
/rice bun poate 9i v5ndut +n ,od liber2 dac v5n)area nu e(te inter)i( ori
li,itat prin le-e (au prin conven*ie ori te(ta,ent.
%R. 1;:8
08nzarea ni "n viitor
01& 'ac obiectul v5n)rii +l con(tituie un bun viitor2 cu,prtorul dob5nde3te
proprietatea +n ,o,entul +n care bunul (<a reali)at. 4n privin*a con(truc*iilor2 (unt
aplicabile di(po)i*iile core(pun)toare +n ,aterie de carte 9unciar.
02& 4n ca)ul v5n)rii unor bunuri dintr<un -en li,itat care nu e6i(t la data
+nc>eierii contractului2 cu,prtorul dob5nde3te proprietatea la ,o,entul
individuali)rii de ctre v5n)tor a bunurilor v5ndute. %tunci c5nd bunul (au2 dup
ca)2 -enul li,itat nu (e reali)ea)2 contractul nu produce niciun e9ect. Cu toate
ace(tea2 dac nereali)area e(te deter,inat de culpa v5n)torului2 el e(te *inut (
pltea(c daune<intere(e.
07& C5nd bunul (e reali)ea) nu,ai par*ial2 cu,prtorul are ale-erea 9ie de a
cere de(9iin*area v5n)rii2 9ie de a pretinde reducerea core(pun)toare a pre*ului.
%ceea3i (olu*ie (e aplic 3i +n ca)ul prev)ut la alin. 02& atunci c5nd -enul li,itat (<
a reali)at nu,ai par*ial 3i2 din ace(t ,otiv2 v5n)torul nu poate individuali)a
+ntrea-a cantitate de bunuri prev)ut +n contract. 'ac nereali)area par*ial a
bunului (au2 dup ca)2 a -enului li,itat a 9o(t deter,inat de culpa v5n)torului2
ace(ta e(te *inut ( pltea(c daune<intere(e.
08& %tunci c5nd cu,prtorul 3i<a a(u,at ri(cul nereali)rii bunului (au -enului
li,itat2 dup ca)2 el r,5ne obli-at la plata pre*ului.
0:& 4n (en(ul pre)entului articol2 bunul e(te con(iderat reali)at la data la care
devine apt de a 9i 9olo(it potrivit de(tina*iei +n vederea creia a 9o(t +nc>eiat
contractul.
%R. 1;:9
08nzarea "nli pierit )n )ntregi&e sa )n parte
'ac +n ,o,entul v5n)rii unui bun individual deter,inat ace(ta pieri(e +n
+ntre-i,e2 contractul nu produce niciun e9ect. 'ac bunul pieri(e nu,ai +n parte2
cu,prtorul care nu cuno3tea ace(t 9apt +n ,o,entul v5n)rii poate cere 9ie
anularea v5n)rii2 9ie reducerea core(pun)toare a pre*ului.
%R. 1;;0
$ondiii ale preli
01& #re*ul con(t +ntr<o (u, de bani.
02& %ce(ta trebuie ( 9ie (erio( 3i deter,inat (au cel pu*in deter,inabil.
%R. 1;;1
1rel deter&ina"il
?5n)area 9cut pe un pre* care nu a 9o(t deter,inat +n contract e(te valabil
dac pr*ile au convenit a(upra unei ,odalit*i prin care pre*ul poate 9i deter,inat
ulterior2 dar nu ,ai t5r)iu de data pl*ii 3i care nu nece(it un nou acord de voin*
al pr*ilor.
%R. 1;;2
Deter&inarea preli de ctre n ter
01& #re*ul poate 9i deter,inat 3i de ctre una (au ,ai ,ulte per(oane de(e,nate
potrivit acordului pr*ilor.
02& %tunci c5nd per(oanele a(t9el de(e,nate nu deter,in pre*ul +n ter,enul
(tabilit de pr*i (au2 +n lip(2 +n ter,en de ; luni de la +nc>eierea contractului2 la
cererea pr*ii intere(ate2 pre3edintele =udectoriei de la locul +nc>eierii contractului
va de(e,na2 de ur-en*2 +n ca,era de con(iliu2 prin +nc>eiere de9initiv2 un e6pert
pentru deter,inarea pre*ului. Re,unera*ia e6pertului (e plte3te +n cote e-ale de
ctre pr*i.
07& 'ac pre*ul nu a 9o(t deter,inat +n ter,en de un an de la +nc>eierea
contractului2 v5n)area e(te nul2 a9ar de ca)ul +n care pr*ile au convenit un alt
,od de deter,inare a pre*ului.
%R. 1;;7
Deter&inarea preli )n ,ncie de gretatea lcrli v8ndt
C5nd pre*ul (e deter,in +n 9unc*ie de -reutatea lucrului v5ndut2 la (tabilirea
cuantu,ului (u nu (e *ine (ea,a de -reutatea a,bala=ului.
%R. 1;;8
.ipsa deter&inrii e+prese a preli
01& #re*ul v5n)rii e(te (u9icient deter,inat dac poate 9i (tabilit potrivit
+,pre=urrilor.
02& C5nd contractul are ca obiect bunuri pe care v5n)torul le vinde +n ,od
obi3nuit2 (e pre)u, c pr*ile au avut +n vedere pre*ul practicat +n ,od obi3nuit de
v5n)tor.
07& 4n lip( de (tipula*ie contrar2 v5n)area unor bunuri al cror pre* e(te (tabilit
pe pie*e or-ani)ate e(te pre(upu( a (e 9i +nc>eiat pentru pre*ul ,ediu aplicat +n
)iua +nc>eierii contractului pe pia*a cea ,ai apropiat de locul +nc>eierii
contractului. 'ac acea(t )i a 9o(t nelucrtoare2 (e *ine (ea,a de ulti,a )i
lucrtoare.
%R. 1;;:
1rel ,ictiv #i prel derizori
01& ?5n)area e(te anulabil atunci c5nd pre*ul e(te (tabilit 9r inten*ia de a 9i
pltit.
02& 'e a(e,enea2 dac prin le-e nu (e prevede alt9el2 v5n)area e(te anulabil
c5nd pre*ul e(te +ntr<at5t de di(propor*ionat 9a* de valoarea bunului2 +nc5t e(te
evident c pr*ile nu au dorit ( con(i,t la o v5n)are.
%R. 1;;;
$:eltielile v8nzrii
01& 4n lip( de (tipula*ie contrar2 c>eltuielile pentru +nc>eierea contractului de
v5n)are (unt +n (arcina cu,prtorului.
02& $(urarea2 c5ntrirea 3i c>eltuielile de predare a bunului (unt +n (arcina
v5n)torului2 iar cele de preluare 3i tran(port de la locul e6ecutrii (unt +n (arcina
cu,prtorului2 dac nu (<a convenit alt9el.
07& 4n ab(en*a unei clau)e contrare2 c>eltuielile a9erente opera*iunilor de plat a
pre*ului (unt +n (arcina cu,prtorului.
%R. 1;;7
$:eltielile predrii
4n lip(a u)an*elor (au a unei (tipula*ii contrare2 dac bunul trebuie tran(por