Sunteți pe pagina 1din 0

DICIONAR JURIDIC Pagina 1 din 9

DICTIONAR JURIDIC

- A -

ACT
Document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva.
Exista mai multe categorii de acte:
- actul juridic este o manifestare de vointa a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea,
de a modifica, sau de a stinge intre dansii drepturi si obligatii.
- actul administrativ este actul care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ,
cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, cand are drept scop
nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
- actul de administrare este actul prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi
instrainat.
- act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se
renunta la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).
- act procesual este actul de dispozitie al organului judiciar.
- act procedural este actul prin care se aduce la indeplinire actul procesual.
ABITATIE
Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata
perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa. Este reglementat de art. 572 C.civ.
ACT JURIDIC
Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 si urm. C.civ. Potrivit legii, actul
autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are
dreptul de a functiona in locul unde s-a facut.
Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent sa
autentifice un act. Copiile, care reproduc in scris un act, pot constitui mijloc de proba in conditiile
prevazute de art. 1188 C.civ.
ACT JURIDIC CIVIL
Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, a modifica
ori a stinge un raport juridic civil.
Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor);
Acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in
comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate;
Acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc.
Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de
fond, iar cand actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma; a se vedea art. 948-968 C.civ.
ACT SUB SEMNATURA PRIVATA
Mijloc de proba din categoria inscrisurilor, prevazut in art. 1176 si urm. C.civ., cuprinde pe langa
continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. actul poate fi
scris de mana, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in
intregime de mana testatorului. actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au
putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarari judecatoresti.
ARVUNA
Este o conventie accesorie vanzarii avand ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da
celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, ca o garantie ca se va
perfecta contractul.
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale,
orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.
Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si
prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
DICIONAR JURIDIC Pagina 2 din 9
Conform Anexei nr. 2 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor.
AVIZARE CONSTRUIRE
Procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura
ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate,
avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor
elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul
pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza
caruia se vor executa lucrarile.
Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de
obligativitate.
AVANS
Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma
care - in functie de prevederile contractului - poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit
obligatiile contractuale.
ANTECONTRACT
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract
al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil
perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta
ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.
AFINI
Persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii
intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitate-termen ce desemneaza
legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele
celuilalt sot.).
- B -

BIROU DE CARTE FUNCIARA
Compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara
a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.
BUNURI COMUNE
Este un regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor. n conformitate
cu C. fam. art. 30 si urm. bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la
data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a
distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile
prevazute de lege.

- C -

CARTE FUNCIARA
nscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia
evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. Cartea funciara se intocmeste in mod distinct pentru
fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in
privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.
CAPACITATE DE FOLOSINTA (capacitate subiectivala) A PERSOANEI FIZICE
Expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept
se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular
de drepturi si obligatii.
CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE
Aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se
circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.
CAPACITATE DE EXERCITIU
Potrivit aceluiasi Decret 31/1954 reprezinta capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de
a-si asuma obligatiile, savarsind acte juridice.(fie personal, fie prin reprezentantul legal, parinte sau
DICIONAR JURIDIC Pagina 3 din 9
tutore).Aceasta se dobandeste la data la care persoana devine majora(18 ani) si inceteza o data cu
moartea persoanei sau cu ocazia punerii sub interdictie judecatoreasca.
COMUNITATE DE BUNURI
Conform art. 30 C.fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de
bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri comune.
In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau
imbile.In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare
cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilat sot.
In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot incheia valabil doar cu
consimtamantul expres al ambilor soti
CADASTRU
Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica economica si juridica, prin care se realizeaza
identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor precum
si a celorlalte bunuri imobile de pe intregul teritoriu al tarii, indiferent de destinatia lor si de
proprietar. (art.1, L. 7/1996)
CAUZA CONTRACTULUI
Este un element esential al contractului si reprezinta scopul imediat si direct urmarit de fiecare
parte prin incheierea si executarea contractului.
Exemplu: in contractul de vanzare-cumparare cauza vanzatorului este obtinerea pretului, iar cauza
cumparatorului este dobandirea dreptului de proprietate asupra bunului cumparat. orice contract
trebuie sa aiba o cauza desavarsita si licita.
CERTIFICAT DE MOSTENITOR
Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de
mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in
cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul
domiciliu.
Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le
revin din patrimoniul defunctului.
CLAUZA
Este o prevedere sau stipulatie cuprinsa intr-un act juridic. clauza contractuala se stabileste in
contract prin acordul de vointa al partilor. clauza penala este clauza prin care partile evalueaza,
anticipat si prin apreciere, daunele ce se cuvin creditorului in caz de neexecutare, executare cu
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
Ea are o larga aplicare in contractele economice, in contractele comerciale internationale etc. Art.
1066 si urm. din C.civ. reglementeaza obligatiile cu clauza penala.
CONCESIUNE
O conventie intre stat si concesionar prin care ultimul capata dreptul de a exploata terenuri
petroliere, miniere, intreprinderi etc. apartinand statului (proprietatii publice).
Potrivit art. 135, alin. 5 din Constitutia Romaniei bunurile proprietate publica ce apartin statului
(bogatiile subsolului, caile de comunicatie, marea teritoriala etc.) pot fi concesionate, inchiriate sau
date in administrare regiilor autonome, in conditiile legii. concesiunea poate fi acordata in forme
diferite.
Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite
pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care
actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei
activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.
CONCURENTA NELOIALA
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor la regimul stabilit pentru anumite activitati
economice, asezate in titlul viii, art. 301 C.pen. partea speciala si consta in fabricarea ori punerea in
circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, precum si
aplicarea pe produsele puse in circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii, ori folosirea
unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, in scopul de a
induce in eroare pe beneficiari (vezi Legea nr. 11/1991 si Legea nr. 21/1996).
CONTRACT
Act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in
scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.
DICIONAR JURIDIC Pagina 4 din 9
Codul civil, n Capitolul I, II, III, cartea III, art. 948, precizeaza conditiile esentiale pentru
validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un
obiect determinat si o cauza licita.
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
Este un contract prin care una din parti (vanzatorul) transfera proprietatea unui bun al sau asupra
celeilalte parti (cumparatorul) care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul bunului vandut.
Contractul de vanzare-cumparare este reglementat in art. 1294 si urm. C.civ. Legea precizeaza
obligatiile vanzatorului si ale cumparatorului.
CONTRACTUL DE SCHIMB
Este un contract prin care partile isi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru
(art. 1405 C.civ.).
CONTRACTUL DE LOCATIUNE locatio=locatiune
Un contract in baza caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita
locatar (chirias) folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata
de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.
Contractul de locatiune (inchiriere) este reglementat de art. 1410 si urm. C.civ. Legea prevede
drepturile si obligatiile partilor contractante (ex. reparatiile urgente ce nu pot fi amanate cad in
sarcina locatarului, iar in conditiile legii, cheltuielile efectuate vor fi scazute din pretul locatiunii).
CONTRACTUL DE MANDAT mandatum=mandatul
Contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei
alte persoane, numita mandant, pe care il reprezinta in baza imputernicirii date. De regula are forma
unui inscris numit procura sau imputernicire (chiar delegatie).
Mandatul este reglementat de art. 1532 si urm. C.civ.; legea precizand care sunt indatoririle
mandatarului si obligatiile mandantului.
CONTRACTUL DE INTRETINERE
Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe
bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane numita
intretinator, care se obliga sa presteze intretinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pana la
data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata.
Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae si de regula gratuit ca si
donatia. este asimilat, uneori, contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.
CONTRACTUL DE DONATIE
Este un contract prin care o persoana numita donator transfera irevocabil dreptul sau de
proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donator, care
le accepta.
Contractul de donatie este prevazut de art. 801 si urm. C.civ. unde se precizeaza ca donatiunea
este un act de liberalitate prin care donatorul da ireversibil un lucru donatarului, care-l primeste.
CONTRACTUL DE COMODAT - (Imprumutul de folosinta)
Un contract incheiat intre comodant si comodator in baza caruia primul remite spre folosinta
temporara celui din urma un lucru cu obligatia acestuia de a-l restitui imprumutatorului, care
ramane proprietarul lui, in natura sa specifica.
Este reglementat de art. 1560 si urm. C.civ. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral
si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.
CONTRACTUL DE ANTREPRIZA
Este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa
execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui pret.
Este frecvent intalnita in practica antrepriza de constructii.
Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executarii revine antreprenorului
sau cade exclusiv in sarcina clientului.
Antrepriza este reglementata de art. 1413, alin. 5, C.civ. si consta in "luarea savarsirii unei
lucrari drept un pret determinat, cand materialul se da de acela pentru care se executa o lucrare".
CONTRACTUL DE COMISION
Este contractul prin care o persoana (comisionar) se obliga sa savarseasca pe numele sau, dar pe
cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea in consignatie a unui bun in
vederea vanzarii) in schimbul unei remuneratii (comision).
DICIONAR JURIDIC Pagina 5 din 9
Codul Comercial in art. 405 si urm. reglementeaza contractul de comision (drepturile si obligatiile
ce revin partilor contractante - comisionar si comitent).
CONTRACT DE RENTA VIAGERA
Contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani
(numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei
dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.
CONTRACT DE SCHIMB
Contract prin care partile, numita copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.
CONTRACT DE SUBLOCATIUNE
Acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui
contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.
CREANTA
Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau
alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un
pasiv pentru debitor.

- D -

DAUNA
Paguba, prejudiciu sau vatamarea provocata unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei
obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu toate ca nu
este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea stabileste expres obligatia de a o repara; paguba
materiala, paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate).
Dauna morala, paguba suferita de o persoana ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale
personale nepatrimoniale (ex. reputatie, onoare etc.) sau ca urmare a provocarii unei suferinte
morale (ex. moartea unei persoane apropiate).
Daune interese, reprezinta pentru creditor un echivalent in bani destinat sa acopere prejudiciul
suferit ca urmare a neexecutarii contractului de catre debitorul aflat in culpa.
DOL
Consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, ori dolosive cu scopul de a
incheia un act juridic, un contract sau un alt act. daca nu s-ar fi intrebuintat astfel de mijloace
viclene, persoana care a fost dusa in eroare nu ar fi incheiat acel act. Dolul este unul din elementele
care afecteaza caracterul liber al consimtamantului. Codul civil (art. 960) prevede ca "Dolul este o
cauza de nulitate a conventiei, cand mijloacele viclene intrebuintate de una din parti, sunt astfel
incat este evident ca, fara aceste masinatii, cealalta parte n-ar fi contractat".
DREPT
Totalitate a regulilor de conduita stabilite sau sanctionate de stat si care sunt aduse la indeplinire
prin forta de constrangere a statului. El a aparut din cele mai vechi timpuri, odata cu nevoia de
aparare a unor valori sociale si a fost imbunatatit continuu de-a lungul dezvoltarii societatii umane.
sistemul dreptului se imparte pe ramuri, dupa specificul relatiilor sociale pe care le reglementeaza
si, ca urmare, exista: drept penal, drept procesual penal, drept civil, drept procesual civil, dreptul
familiei, drept administrativ, drept comercial, drept international.
DREPT DE PROPRIETATE
Dreptul dat prin lege unei persoane de a dispune potrivit vointei sale, in mod absolut, asupra unui bun
mobil sau imobil care ii apartine. Drept aparat de Constitutia Romaniei, Codul civil si diverse legi.
Potrivit art. 480 din Codul civil "proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si
dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Art. 135 al
Constitutiei stabileste ca proprietatea este publica sau privata.
Cu privire la regimul juridic al unor bunuri din domeniul public al statului vor fi avute in vedere
acte normative cum ar fi: Codul silvic, Legea nr. 4/1972 etc. Proprietatea privata, este, in conditiile
legii, inviolabila.
Notiunea de proprietate se extinde atat asupra lucrurilor corporale (proprietate mobiliara sau
imobiliara) cat si a celor necorporale (proprietatea intelectuala, proprietatea numelui etc.).
Atributele proprietatii: dreptul de a te servi de lucru; dreptul de folosinta, de fructe si venituri;
dreptul de a dispune de lucru.

DICIONAR JURIDIC Pagina 6 din 9
DREPT DE CREANTA
Exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului
indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.
DREPT DE IPOTECA
Drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara
deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea
oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.
DREPT DE PREEMTIUNE
Facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui
anumit bun.
DREPT DE SERVITUTE
Drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind
titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.
DREPT DE SUPERFICIE
Drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana numita superficiar asupra
constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta
caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.
DREPT DE UZ
Este un drept de uzufruct limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a-l folosi si de a-I
culege fructele dar numai in masura in care sunt necesare pentru satisfacerea trebuintelor lui si ale
familiei lui.
DREPT DE UZUFRUCT
Drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva,
percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa
indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.
DREPTURI REALE
Sunt acele drepturi care confera titularului lor de a-si exercita in mod direct si fara concursul altei
persoane anumite atribute cu privire la un bun. DREPT DE ABITATIE drept de uz avand ca
obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau
poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.
DREPT DE HABITATIE
Este un drept de uz care are ca obiect o locuinta.

- E -

EVICTIUNE - viciu ascuns, inselatorie in termeni civili (art. 1337 C. Civ.)
Termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de
proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de
proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre
vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului
referitor la bunul respectiv.
EXTRAVILAN
Partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral
potrivit legii.

-F-

FACTURA
Document doveditor asupra marfii livrate sau serviciului prestat, avand mentionate pretul si alte
specificatii necesare de identificare in vederea platii.

DICIONAR JURIDIC Pagina 7 din 9
- G -

GARANTIE
Mijloc legal sau conventional de asigurare a executArii obligatiilor (ex. clauza penala, arvuna
etc.). In contractele comerciale internationale se acorda un rol important garantiilor, obligatiilor
contractuale, care pot fi garantii personale si garantii reale.
GAJ
Contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana
remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii
executarii unei obligatii.

- I -

INTRAVILANUL LOCALITATII
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu
si fara constructii, ce constituie o localitate
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice
zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in planul general urbanistic (PUG) al localitatii.
IPOTECA
Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. ea da
posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta. Este
reglementata de art. 1746 si urm. C.civ.
INOPOZABILITATE
Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute
de lege pentru anumite acte juridice.

- L -

LEGAT
Dispozitie testamentara prin care se lasa cuiva, o mostenire, un bun, iar persoana careia i se
confera un legat se numeste legatar. Se mai numeste si testament.
Legatele sunt reglementate de art. 887 si urm. C.civ.

- M -

MOSTENITOR
Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la
succesiune.
Codul civil nu-l defineste pe mostenitor, insa in art. 650 arata categoriile de mostenitori si anume:
- mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii);
- mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament);
- mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).
MANDAT
Este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana,
numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

- N -

NULITATE
Reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele sale firesti sau de o parte a acestora
atunci cand actul juridic a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea
unor dispozitii legale imperative.DICIONAR JURIDIC Pagina 8 din 9
- P -
PARTI
Persoanele care participa la incheierea actului juridic, personal sau prin reprezentanti si in privinta
carora se produc efectele actului juridic.
PROBE
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si,
automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
PROMISIUNE DE CONTRACT
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract
al carui continut esential este determinat in prezent.
PROMISIUNE DE VANZARE
Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii
da nastere: adica obligatie de a face si nu obligatie de a da, ( respectiv de a transfera proprietatea asa
cum se intampla in cazul contractului )
POPRIRE
Modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare
sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care
acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.
POSESOR
Persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele
dreptului de proprietate.
PROPRIETAR
Persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra
corpului de proprietate supus inscrierii.
PUBLICITATE IMOBILIARA
Sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile
imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin
cartea funciara

- R -

RENTA VIAGERA
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o
suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
REVOCARE
Este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita
ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
Desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la
cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.
REZILIERE
Termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare
succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin
faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile
acesteia.
REZOLUTIUNE
Desfiintarea unui contract bilateral, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta
parte nu si-a executat culpabil obligatiile ce ii reveneau prin respectivul contract.(este vorba de
contractele cu executare uno ictu, adica dintr-o data).

- S -
SULTA
Suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb se numesc
copermutanti), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala. In cazul
DICIONAR JURIDIC Pagina 9 din 9
contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in
considerare a unor exceptii prevazute de art. 1407, 1408 C.civ.
SUBROGATIE
Procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligational de catre
o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandaste calitatea de
creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

- T -

TESTAMENTUL
Act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el,
dupa incetarea sa din viata. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea si este
reglementat de art. 800 si urm. C.civ.
Legea prevede ca, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii
sale din viata, de tot sau parte din avutul sau.
TERTI
Persoane complet straine de actul juridic, adica persoane carora actul juridic nu le poate profita in
nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

- U -

UZUFRUCT
Drept real in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine
altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i
culeaga roadele avand insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept
sa restituie bunul proprietarului. dreptul de uzufruct se dobandeste prin uzucapiune.
Uzufructul este reglementat de art. 517 si urm. C.civ.

- V -

VICII ASCUNSE
Desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau
ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre
dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie
si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile
de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi
consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.