Sunteți pe pagina 1din 8

Intel® Teach Program

Essentials Course

Şablonul planului unităţii de învăţare

Click pe textul descriptiv, apoi tastati-l pe al dumneavoastră.

Autorul unităţii de învăţare

Prenume şi nume Elena Siminiceanu

Judet Botosani

Denumire şcoală Grupul Şcolar „Nicolae Bălcescu”

Localitate Flămînzi

Prezentare generală a unităţii de învăţare

Titlul planului unităţii de învăţare

Lumea în Epoca Luminilor

Rezumatul unitatăţii de învăţare

Pe parcursul acestei unităţi de învăţare elevii studiază şi analizează Epoca Luminilor cu scopul de
a identifica elementele de modernitate şi consecinţele lor în evoluţia societăţii omeneşti pentru
perioada respectivă.
Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili să structureze şi să creeze diferite tipuri de
comunicare scrisă, orală, multimedia îşi vor dezvolta creativitatea, gândirea critică, abilităţile de
lucru în echipă şi individual.
De asemenea, elevii vor filma şi fotografia momente ale desfăşurării activităţii, vor realiza un
produs mass-media, vor realiza prezentări în power-point în vederea popularizării proiectului.
Toate acestea le vor posta pe pagina wiki.

Aria tematică

„Om şi societate” – Epoca Luminilor

Clasa

Clasa a X a A

Timp aproximativ necesar

8 lecţii a câte 50 de minute (8 săptămâni)

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Reperele unităţii de învăţare

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

A Competenţe generale
1. Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă.

2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale.

3. Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi.

4. Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii.

5. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei, pentru rezolvarea de probleme.

B. Valori şi atitudini
1. Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune.

2. Gândire critică şi flexibilă.

3. Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi.

4. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

5. Dezvoltarea atitudinilor proactive în viaţa personală şi în cea socială.

6. Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de
predicţie a schimbărilor.

7. Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor.

8. Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale.

C. Competenţe specifice
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cazul unei prezentări orale sau scrise;

1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice;

1.3. Formularea de opinii şi de argumente referitoare la un subiect istoric.

2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, religios, istoric;

2.2. Extragerea informaţiilor esenţiale dintr-o sursă;

2.3. Recunoaşterea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice utilizând surse istorice
diferite;

2.4. Exprimarea acordului/dezacordului în raport cu un context istoric - social;

2.5. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în diverse contexte;

2.6. Utilizarea cunoştinţelor şi resurselor individuale în realizarea de investigaţii.

3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri.

3.2. Utilizarea dialogului intercultural;

3.3. Autoevaluarea raportată la valorile grupului.

4.1. Exprimarea unei opinii faţă de o operă culturală în cadrul unei dezbateri;

4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate.


© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 3 of 8
Intel® Teach Program
Essentials Course

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise;

1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice;

2.2. Extragerea informaţiilor esenţiale dintr-o sursă.

2.3. Recunoaşterea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice utilizând surse
istorice diferite;

2.4. Exprimarea acordului/dezacordului în raport cu un context istoric şi social;

2.5. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în diverse contexte;

3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri;

4.1. Exprimarea unei opinii faţă de o operă culturală în cadrul unei dezbateri;

4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate.

5.2. Construirea de afirmaţii pe baza surselor istorice şi formularea de concluzii relative la sursele
istorice;

5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric;

5.6. Investigarea unui fapt istoric.

Intrebări-cheie ale curriculumului


1. Care au fost principalele contribuţii ideologice şi tehnico – ştiinţifice ale Epocii Luminilor în
evoluţia societăţii moderne?
2. Identificaţi principalele consecinţe ale Epocii Luminilor în societatea modernă.

Întrebare O întrebare generală care poate face legătura între mai multe unităţi de
esenţială învăţare sau discipline. Consultaţi resursele referitoare la întrebările-cheie ale
curriculumului de pe CD-ul cu resurse curriculare

Întrebările 1. Care au fost principalele personalităţi din Epoca Luminilor?


unitatăţii de 2. Care sunt principalele contribuţii ale personalităţilor identificate?
învăţare

Întrebări de Întrebări care vizează conţinutului specific lecţiilor. Consultaţi resursele


conţinut referitoare la întrebările-cheie ale curriculumului de pe CD-ul cu resurse
curriculare

Plan de evaluare

Graficul de timp pentru evaluare

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 4 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală

Stabilirea Planul Instrument Lista de Chestionar. Prezentare


obiectivelor. proiectului. de verificare a Produsul power-point al
Chestionarea Lista de chestionare în produsului mass-media. produsului
nivelului de verificare a grup (produs Jurnal de multimedia.Test
înţelegere a produsului. mass-media). reflecţie. de evaluare
noţiunilor noi. Discuţii în sumativă.
grup.
Jurnal de
reflecţie.

Evaluare – sumar

În evaluarea iniţială se aplică un test iniţial.


Pentru a ajuta elevii să-şi dezvolte deprinderile cognitive de ordin superior şi pentru a monitoriza
permanent învăţarea, este folosită pe parcursul întregii activităţi chestionarea şi jurnalul de
reflecţie.
Chestionarele se vor folosi pentru monitorizarea progresului în cadrul fiecărui grup şi cu clasa
întreagă.
Pentru evaluarea sumativă, elevii vor pregăti un album, conform şablonului de prezentare anexat.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 5 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Detalii ale unităţii de învăţare:

Lecţia nr. 1. Epoca Luminilor. Noi principii şi valori în societate.

Organizarea grupelor de lucru în vederea realizarii unui album pe parcursul unităţii


de invaţare.

Termeni istorici utilizaţi: Iluminism, cosmopolism, deism, drept natural, Enciclopedia,


francmasoneria, libertatea conştiinţei, opinia publică, democraţie.
Vor fi identificate trăsăturile Iluminismului, analizându-se şi raporturile dintre Iluminism şi
Biserică. Sunt identificate şi analizate ideile emise de iluminişti privind organizarea statului. Sunt
argumentate aceste idei din perspectiva preocupărilor privind condiţia umană. Sunt precizate
mijloacele de informare şi răspândirea informaţiei. Se apreciază rolul opiniei publice în evoluţia
societăţii.

Lecţia nr. 2. Revoluţia industrială. Ştiinţă şi tehnică.

Termeni istorici: revoluţie în ştiinţele naturii, revoluţie industrială, cartezianism, raţionalism,


Univers,
Sunt identificate principalele progrese care au avut loc în domeniul ştiinţei şi argumentaţi de
ce revoluţia ştiinţelor a însemnat şi o revoluţie a gândirii.
Sunt identificate principalele progrese tehnice şi sunt analizate consecinţele pe care le-a
avut aplicarea noilor tehnici în domeniul industriei şi transporturilor.

Lecţia nr. 3. Economie şi societate.


Termeni istorici: dinamică demografică, Europa continentală, economie teritorială, societate
de curte, bune maniere.
Sunt identificate şi analizate principalele schimbări care au loc în viaţa materială,
comparându-se schimbările sociale care au loc în lumea urbană cu cele din lumea rurală.
Se descrie viaţa capitalei, dar şi cea din mediul rural, în Epoca Luminilor.

Lecţia nr. 4. Ţările Române şi problema orientală. Războaiele ruso-austro-turce.

Lecţia nr. 5. Organizarea statelor moderne. „Revoluţia glorioasă”.

Lecţia nr. 6. Constituirea S.U.A.

Lecţia nr. 7. Revoluţia franceză.

Lecţia nr. 8. Evaluarea produsului didactic realizat.

Aptitudini şi capacităţi obligatorii

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 6 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

- cunoaşterea şi utilizarea corectă a termenilor istorici;


- lecturarea şi analiza textului istoric;
- orientarea pe hartă;
- utilizarea internet-ului.

Procedee de instruire

- identificarea surselor bibliografice şi utilizarea lor;


- lectura şi analiza textelor istorice;
- observaţia;
- problematizarea;
- elaborarea de texte scrise după un plan dat;
- tehnoredactare şi realizare produs mass-media.

Adaptare pentru diferenţierea instruirii

Elevul cu
Identificarea, din bibliografia şi materialul didactic indicat, a elementelor
dificultăţi
caracteristice Epocii Luminilor.
de
.
învăţare

Elevul vorbitor
de limbă
română ca
limbă străină

Realizarea de către fiecare grupă a unui produs mass-media – anuar care să


Elevul ilustreze evenimente, personalităţi, realizări tehnico-ştiinţifice care s-au
supradotat desfăşurat în anul selectat. Prezentarea unor informaţii în limba oficială a ţării
de unde provine (română, engleză, franceză etc.)

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

*Aparat foto  Disc laser  Video


* Computer(e) * Imprimantă  Video Camera
 Aparat foto digital * Sistem de proiecţie  Echipament pt. Video
 Conferinţă *Scanner Altele
 DVD Player  Televizor
* Conexiune Internet

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 7 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

 Bază de date/Calcul tabelar * Procesare imagine * Creare pagină web


 Tehnoredactare  Browser de Internet * Procesare documente
* Software de e-mail * Multimedia  Altele
* Enciclopedie pe CD-ROM

Materiale tipărite Harta: Lumea în sec. al - XVIII - lea


Enciclopedie de istorie a lumii, *2007(, Editura Acvila 93
Antoniu, Ioan (2004), Istoria lumii în texte, Bucureşti

Resurse
suplimentare

Resurse Internet http://pages.globetrotter.net/pcbcr/lumieres.html , www.smitha.com

Excursii, experimente, invitaţi, mentori, alţi elevi/ clase, membri ai


Alte resurse
comunităţii, părinţi ş.a.m.d.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 8 of 8