Sunteți pe pagina 1din 15

Scrisoarea

de garan ie bancar
Turcea Elena Andreea
Sora Elena
Popovici Andreea Luminita
2014
Cuprins
1. No iuni ............................................................................................................................................3
2. Principalele caracteristici ......................................................................................................................3
3. Tipuri de scrisori de garanie ...............................................................................................................
3.1. !arantia de participare la licitatii .............................................................................................
3.2. !arantia de "una e#ecutie ........................................................................................................$
3.3. !arantia de restituire a avansului ..........................................................................................$
3.4. !arantia de plata ..................................................................................................................%
4. Principalele elemente ale scrisorii de garantie "ancara ..................................................................&
. Avanta'e ................................................................................................................................................10
$. (odel cerere pentru emitere Scrisoare de !arantie )ancara ................................................................11
%. *onclu+ii ...............................................................................................................................................14
&. )i"liogra,ie ...........................................................................................................................................1
2
1. No iuni
Scrisoarea de garanie repre+int-. dup- cum indic- /i denumirea. 0nscrisul constatator
1instrumentum2 al unei garanii 1negotium) o,erite de o"icei de o instituie "ancar- 0n ,olosul /i la
solicitarea 1ordinul2 unui client al s-u. anga'at 0n raporturi de producie. comer sau prest-ri de servicii 0n
care are calitatea de de"itor. Prin scrisoarea de garanie se pot constitui diverse tipuri de garanie
1inclusiv ,ideiusiune2. ,iind esenial ca din cuprinsul scrisorii s- re+ulte intenia p-rilor cu privire la tipul
de garanie 1negotium2. pe care au intenionat s-3l 0nc4eie. Articolul 2321 din Noul *od *ivil
reglementea+- scrisoarea de garanie av5nd ca o"iect garania autonom-. caracterul autonom al garaniei
tre"uind s- re+ulte neec4ivoc din coninutul 0nscrisului. Sta"ilirea tipului de garanie constituit- prin
scrisoare este esenial- pentru determinarea condiiilor 0n care se reali+ea+- e,ectul principal 6
e#ecutarea garaniei7 0n ca+ul garaniei autonome. emitentul 1"anca2 este o"ligat s- e#ecute garania pe
"a+a simplei cereri a "ene,iciarului sau la pre+entarea /i a unor documente indicate 0n scrisoare. ,-r- 0ns-
a mai ,ace veri,ic-ri asupra raportului 'uridic 1primar2 dintre creditor 1"ene,iciarul garaniei2 /i de"itor
1ordonator2.
Scrisoarea de garanie este un nscris constitutiv 1ca /i 0n ca+ul titlurilor de valoare2. e#istena garaniei
depin+5nd de emiterea scrisorii 0n ,orma ei material-.
Este un document scris prin care o "anca denumita garanta se anga'ea+a in mod irevoca"il ca. in
ca+ul in care o anumita persoana ,i+ica sau 'uridica 1de"itorul principal2 nu va plati la termen o suma
indicata e#pres in scrisoare respectiv. sa plateasca suma neac4itata in ,avoarea "ene,iciarului.
Prin aceasta se preia o"ligatia de plata pentru situatia in care cel garantat nu si3a indeplinit
o"ligatia contractuala. ,ara a se ,ace re,erire la ,apte.
1
Termenii privind utili+area acestor garantii au ,ost sta"iliti de *amera de *omert 8nternationala
de la Paris in 19%&. prin documentul cunoscut su" denumirea de ..Pu"licatia nr. 32:. urmat apoi de
1
;;;.legalis.ro
3
Pu"licatia nr. 4& din 1992. Am"ele pu"licatii sunt vala"ile si in pre+ent. o,erind conditiile de utili+are a
scrisorilor de garantie "ancara.
Aceste garantii se pot ,olosi in urmatoarele situatii7
8n ca+ul participarii la licitatii 1organi+atorul unei licitatii poate solicita participantilor un ast,el
de document2<
Su" ,orma de garantie o,erita van+atorului intr3un contract comercial<
Su" ,orma de garantie de restituire a unui avans platit<
8n alte activitati care solicita garantii.
8n general. "ancile acorda scrisori de garantie "ancara pentru orice categorie de societate
comerciala. companii nationale. regii autonome etc. *onditiile pe care acestea tre"uie sa le
indeplineasca di,era de la o "anca la alta. 8n principiu. societatea tre"uie sa ,ie activa de cel putin un an.
sa inregistre+e pro,it. ultimul "ilant sa arate o cresterea a cifrei de afaceri. sa ai"a sta"ilitate ,inanciara.
sa nu ,igure+e cu incidente de plata in evidenta *8P 1*entrala 8ncidentelor de Plati2 si sa ,ie cu plata
creditelor la +i. 8n plus. ,iecare "anca poate solicita si alte documente pe care le considera necesare.
=aloarea creditului acordat prin acest tip de garantie precum si perioada lui se sta"ilesc printr3
un contract inc4eiat intre "anca si clientul sau si se pot acorda in lei 1cu vala"ilitate pe tot teritoriul tarii2
sau in valuta.
Pentru ca o,era un grad ,oarte ridicat de protectie impotriva riscului de neplata. scrisoarea de
garantie "ancara este utili+ata pe scara larga in tara noastra. multe societati comerciale din
Romania conditionand inc4eierea contractelor comerciale de utili+area acesteia.
2
2. Principalele caracteristici
> Este un contract unilateral 1"anca emite garantia2<
> Este independenta. !arantul este o"ligat principal la plata. ,ara a putea opune e#ceptiile re+ultate
din contractul de "a+a ? tran+actie si?sau "ene,iciile de disctiune si de divi+iune ale garantului<
> 8n cadrul acestui tip de contract. "ene,iciarul este cel care are drepturi iar garantul cel care are
o"ligatii<
> Este destinata sa isi indeplineasca ,unctia numai in situatia de nee#ecutare a o"ligatiilor 1de,ault2.
2
;;;.anunturi3romania.ro
4
8n derularea tran+actiilor comerciale sau ,inanciare. scrisoarea de garantie "ancara are un rol
principal. o,erind securitate ,inanciara partenerilor praticipanti la acestea prin acoperirea riscurilor
generate de nerespectarea o"ligatiilor comerciale privind "una e#ecutare a lucrarilor? prestarilor
serviciilor 1atat in perioada pana la livrare? acceptare cat si in perioada de garantie2 sau e,ectuarea
platilor a,erente "unurilor? serviciilor ac4i+itionate? creditelor contractate.
3. Tipuri de scrisori de garanie
@upa anga'amentul "ancii garante7
3 scrisori simple de garantie "ancara7 "anca garanta poate solicita ca "ene,iciarul sa ,aca toate diligentele
legale pentru pentru ca de"itorul principal sa3si ac4ite o"ligatiile ,inaciare si doar in ca+ de insucces. sa
e,ectue+e plata<
3 scrisori solidare de garantie "ancara 1corespun+ator carora "ene,iciarul poate cere e#ecutarea platii de
catre "anca. imediat ce de"itorul principal garantat nu s3a con,ormat o"ligatiilor de plata. ,ara ,ara sa il
urmareasca prin metodele speci,ice legale si ,ara ca "anca garanta sa poata o"iecta2.
3
An ,uncie de o"ligaia garantat-. 0n practic- cel mai des 0nt5lnite sunt urm-toarele tipuri de
scrisori de garanie
6 scrisori de garanie pentru participare la licitaii< adesea. 0n cadrul organi+-rii licitaiilor. ,ie potrivit
legii. ,ie potrivit caietului de sarcini se solicit- participanilor depunerea unei garanii sta"ilite procentual
din valoarea o,ertei<
6 scrisori de garanie pentru "un- e#ecuie. prin care se garantea+- e#ecutarea corespun+-toare /i la
termen a o"ligaiilor<
6 scrisori de garanie a restituirii avansului pl-tit. 0n ca+ul 0n care cump-r-torul pl-titor al avansului ar
dori s- se asigure c- avansul 0i va ,i restituit dac- v5n+area nu are loc<
6 scrisori de garanie a pl-ii. c5nd plata are loc la o dat- ulterioar- ,a- de livrarea produselor sau
serviciilor.
4
3.1. Garantia de participare la licitatii
3
;;;.,inanciarul.ro
4
;;;.legalis.ro

Prin invitatia de participare la o licitatie de cumparare internationala si prin caietul de sarcini


a,erent acesteia organi+atorii licitatiei solicita o,ertatilor 1e#portatorilor2 pre+entarea alaturi de o,erta a
unei scrisori de garantie "ancara de participare la licitatie. avand scopul de a asigura organi+atorii de
"onitatea si serio+itatea o,ertantilor.
Partile implicate sunt7
3 B,ertantul 1e#portatorul2. in calitate de de"itor principal. ordona "ancii sale emiterea unei
garantii de participare la licitatie<
3 Brgani+atorul licitatiei 1importatorul2 3 "ene,iciarul garantiei<
3 )anca garanta 3 "anca din tara e#portatorului o,ertant 1sau dintr3o terta tara2.
B"iectul garantiei il constituie dreptul organi+atorului de a o e#ecuta in ca+ul in care o,ertantul
isi retrage sau modi,ica o,erta inainte de ad'udecare. in ca+ul in care o,ertantul. castigand licitatia. re,u+a
sa semne+e contractul sau. inc4eind contractul. re,u+a sa o,ere o garantie de "una e#ecutie a acestuia.
Suma incasata este destinata sa acopere di,erenta de pret dintre o,ertantul castigator si al doilea
clasat. costurile determinate de organi+area unei noi licitatii sau eventualele daune provocate de
"ene,iciarul garantiei pentru intar+ierea contractului comercial propus a ,i inc4eiat dupa ad'udecare.
3.2. Garantia de buna eecutie
B"iectul acestei garantii il constituie o"ligatia van+atorului de a livra intocmai. din punct de
vedere calitativ si cantitativ. mar,a convenita si e,ectuarea livrarilor con,orm termenelor de livrare
sta"ilite in contract.
Partile implicate sunt7
3 Brdonatorul garantiei 1e#portatorul2<
3 )ene,iciarul garantiei 1importatorul2<
3 )anca garanta1de regula. "anca e#portatorului2.
=aloarea garantiei se preci+ea+a in contractul de "a+a ca procent 1320C2 din valoarea mar,urilor
sau prestatiei 1constructii. monta'. e#ecutie2.
Aceasta suma este destinata sa acopere lipsurile cantitative ale mar,ii. penali+arile pentru
nelivrare sau livrare cu intar+iere sau orice alte pre'udicii cau+ate cumparatorului prin nee#ecutarea sau
e#ecutarea incompleta sau de,ectuoasa a contractului.
Acest tip de garantie se emite inainte de inceperea derularii contractului comercial si are
vala"ilitatea pana la receptia de,initiva a mar,ii sau prestatiei.
$
3.3. Garantia de restituire a a!ansului
Platile in avans in cadrul contractelor constituie un procedeu de ,inantare a e#porturilor si un
mi'loc de acoperire a riscurilor e#portatorilor legate de intreruperea raporturilor contractuale din vina
cumparatorilor. 8n acelasi timp. cumparatorul isi pune pro"lema recuperarii avansului in ca+ul in ca+ul
nereali+arii contractului din vina van+atorului sau a unor cau+e independente de acesta. Avansul tre"uie
restituit de catre van+ator. alt,el constituind o im"ogatire ,ara 'usta cau+a. principiu recunoscut in toate
sistemele 'uridice.
8n ca+ul contractelor de valori mari. cumparatorul e,ectuea+a plata unui avans sau mai multe
plati esalonate pentru acoperirea c4eltuielilor care au loc la inceput. sau pe parcursul e#ecutarii
produselor. inainte de livrarea mar,urilor. El isi asuma un risc ,acand aceasta plata pentru o lucrare sau
mar,a de care urmea+a sa "ene,icie+e in viitor. Se poate intampla ca. in ,inal. sa nu ,ie multumit
deoarece mar,a poate pre+enta de,iciente. iar lucrarea e#ecutata poate ,i su" standardele de calitate
cerute.
Partile implicate sunt7
3 Brdonatorul garantiei 1e#portatorul2<
3 )ene,iciarul garantiei 1importatorul2<
3 )anca garanta 1"anca e#portatorului2.
B"iectul garantiei il constituie acoperirea riscurilor cumparatorului de nerestituire a platilor in
avans in ca+ul incetarii relatiilor contractuale sau nee#ecutarii contractului din vina van+atorului.
=aloarea garantiei este egala cu suma platita in avans de importator si stipulata in contract su"
,orma unei cote procentuale din valoarea intregii mar,i. completata cu o"ligatia platii unei do"an+i pe
perioada dintre momentul acordarii avansului si cel al restituirii acestuia de van+ator. Speci,ic acestei
garantii este ca valoarea garantiei se diminuea+a proportional cu procentul de avans incasat. pe masura
e#ecutarii o"ligatiilor ,urni+orului. atestate prin pre+entarea documentelor contractuale 1documente de
livrare. situatii de lucrari. etc2.
3.". Garantia de plata
!arantia de plata este cea mai importanta. din punctul de vedere al derularii contractelor
comerciale internationale. Ea poate ,i utili+ata. prin de,inirea si adaptarea o"iectului ei. platilor derulate
prin7 acreditiv documentar cu plata prin acceptare. incaso documentar sau simplu 1plata e,ectelor de
%
comert2. ordin de plata la livrare sau la termen. garantarea acordarii avalului pe e,ecte de comert sau a
e,ectuarii platii ratelor scadente in ca+ul van+arii mar,urilor prin credit ,urni+or.
Partile implicate sunt7
3 Brdonatorul garantiei 1importatorul2<
3 )ene,iciarul garantiei 1e#portatorul2<
3 )anca garanta 1"anca importatorului2<
B"iectul garantiei il constituie acoperirea o"ligatiilor cumparatorului de a plati pretul
contractual. sta"ilit drept contravaloare a mar,urilor sau prestatiilor primite.

". Principalele elemente ale scrisorii de garantie bancara


1. Partile implicate 1o"ligatorii2 sunt7
1a2 ordonatorul?solicitantul. respectiv cel care solicita emiterea scrisorii<
1"2 "ene,iciarul 6cel in ,avoarea caruia se emite<
1c2 "anca garanta 6cea care emite scrisoarea. anga'andu3se pentru ca+ul in care ordonatorul ar
re,u+a sau nu ar ,i in masura sa onore+e el insusi o"ligatia garantata. @in momentul in care a ,ost
emisa garantia. "anca este o"ligata ,ata de "ene,iciarul scrisorii de garantie "ancara. daca si
conditiile stipulate in scrisoare sunt indeplinite.
2. #biectul 1o"ligatoriu2. respectiv natura o"ligatiei contractuale garantate< este un element de,initoriu
pentru tipul scrisorii de garantie.
3. $aloarea 1o"ligatoriu2 repre+inta suma de "ani ,i#a pe care "anca garanta se o"liga sa o plateasca
"ene,iciarului. Aceasta este determinata de prevederile contractuale. ca o suma mentionata e#pres sau ca
o suma re+ultata prin aplicarea unui procent la valoarea contractului. Suma este mentionata atat in ci,re
cat si in litere. cu preci+area monedei in care se ,ace plata.
4. %ormula de anga&ament a bancii 1o"ligatoriu2. respectiv clau+a din te#tul scrisorii de garantie prin
care "anca. in calitate de garant. se o"liga sa e,ectue+e plata in ,avoarea "ene,iciarului1cu preci+area

Negrus (.. DPlati si garantii internationale:. Ed. *.E. )ecF. )ucuresti. 200$.
&
monedei in care se ,ace plata2. 8n ,unctie de conditiile si modul de e#ecutare a scrisorii de garantare
"ancara 1elemente o"ligatorii2. ,ormula de anga'ament a "ancii poate ,i7
1a2neconditionata 3 da posi"ilitatea "ene,iciarului sa solicite plata in e#ecutare la prima ai simpla
solicitare scrisa adresata "ancii garante prin care se declara caordonatorul nu si3a indeplinit o"ligatiile
contractuale garantate.
1"2 conditionata 6 in te#tul scrisorii se prevede ca "ene,iciarul are o"ligatia de a pre+enta. pe langa
cererea de plata si declaratie de neindeplinire a o"ligatiilor contractuale garantate. si alte documente
1copii dupa ,actura. documente de transport. certi,icat de calitate. lista de coleta'. procese ver"ale de
preluare.punere in ,unctiune. livrare. rapoarte de evaluare2 emise de "ene,iciar sau de terte parti care pot
atesta indeplinirea o"ligatiilor "ene,iciarului sau neindeplinirea o"ligatiilor contractuale de catre
ordonator.
. $alabilitatea 1o"ligatoriu2 repre+inta perioada de timp in care "ene,iciarul poate cere e#ecutarea
scrisorii de garantie "ancara. @upa trecerea acestei penoade. o"ligatiile garantului incetea+a. Termenul
de vala"ilitate al scrisorii de garantie "ancara este preci+at in te#t ca ,iind. de regula. o data
calendaristica. E#ista posi"ilitatea ca incetarea anga'amentului "ancii sa intervina insituatia7
1a2 unui eveniment a carui producere tre"uie sa ,ie atestata documentar 1e#7 data protocolului de
receptie partiala? ,inala. a protocolului de livrare2<
1"2 oricarui termen preva+ut in garantie care intervine primul. respectiv aparitia unui eveniment
sau o data calendaristica 1in ca+ul unei com"inatii2.
Scrisoarea de garantie "ancara incetea+a sa produca e,ecte 1sa mai ,ie vala"ila2 prin7 1a2 e#pirare< 1"2
plata integrala< 1c2 anulare 1restituire original de catre "ene,iciar si?sau declaratie de descarcare o"ligatii
primita de "anca garanta de la "ene,iciar2.
$. 'ocul depunerii cererii de eecutare este la g4iseele "ancii garante.
%. Clau(a de identificare a semnaturilor beneficiarului. 8ntrucat "anca garanta poate sa nu dispuna de
mi'loacele necesare de identi,icare si certi,icare a autenticitatii si vala"ilitatii semnaturilor "ene,iciarului
scrisorii de garantie ce apar pe o eventuala cerere de plata in e#ecutare. te#tul scrisorii include. in mod
9
u+ual. clau+a con,orm careia orice cerere de plata si declaratie insotitoare a "ene,iciarului tre"uie sa
parvina la sediul "ancii garante prin canal "ancar 1printr3o "anca partenera2.
&. Clau(a de reducere a !alorii se re,era la diminuarea valori sumei garantate proportional cu platile
e,ectuate in cadrul scrisorii si. in unele ca+uri. in ,unctie de indeplinirea unor conditii ce permit
reducerea graduala a scrisorii 1plati e,ectuate de solicitant. livrari partiale de mar,uri? prestari de servicii.
clau+e contractuale care prevad diminuari in ,unctie de etapa contractuala2.
9. Clau(a de legislatie preci+ea+a legea sau regulile care guvernea+ascrisoarea de garantie "ancara in
ca+ de litigiu.
10. )ata si locul emiterii repre+inta data calendaristica de la care "anca emitenta isi asuma
anga'amentul de garantare si localitatea de unde "anca. prin entitatea sa ,unctionala. a generat acest
anga'ament.
11. Semnatura bancii garante. autogra,a. alaturi de numele "ancii asa cum apare inscris la Gegistrul
*omertului.
$
*. +!anta&e
8n ,unctie de situatia si po+itia in care va regasiti. o scrisoare de garantie "ancara va o,era
"ene,icii concrete< ast,el7
> atunci cand este utili+ata pentru participarea la o licitatie. ,acilitea+a solicitantului e#pansiunea
pietei de des,acere. asigurand participarea la licitatii locale si internationale. Pentru "ene,iciar. o,era o
garantie a calitatii participantilor la licitatie si cel putin certitudinea recuperarii c4eltuielilor oca+ionate
de organi+area licitatiei in ca+ul in care participantii nu actionea+a con,orm regulilor licitatiei<
> utili+ata pentru restituirea avansurilor incasate. scrisoarea de garantie "ancara asigura
solicitantului surse importante pentru pre,inantarea activitatii prin incasarea in avans a unor sume care
pot varia. in ,unctie de o"iectul contractului. intre 10C si 100C din valoarea acestuia. su"stituind
$
;;;."crclu"antreprenori.ro
10
creditul 6 un produs cu costuri semni,icativ mai mari. Pentru "ene,iciar. o,era garantia recuperarii
sumelor platite in avans. ,iind o conditie a accesarii de credite pentru e,ectuarea acestor plati<
> pentru "una e#ecutie. Atunci cand este utili+ata in acest scop. con,era siguranta partenerului de
contract in ceea ce priveste capacitatea de a onora o"ligatiile contractuale asumate<
> in ca+ul platii. asigura solicitantului o"tinerea unor termeni de plata ,avora"ili prin e#tinderea
perioadei de credit comercial. iar "ene,iciarului posi"ilitatea de utili+are pentru ,inantare prin ,actoring
cu re+ultate po+itive in ceea ce priveste cas4 ,lo;3ul sau de a ,i o,erite ca si garantii asiguratorii pentru
,acilitarea accesului la ,inantarea clasica<
> in situatia restutuirii retinerilor contractuale. ,acilitea+a solicitantului accesul la sume care alt,el ar
tre"ui incasate dupa perioade relativ lungi 1perioada de garantie te4nica2. in timp ce "ene,iciarului ii
con,era protectie in privinta capacitatii partenerului de contract de a onora o"ligatiile contractuale
asumate.
%
,. -odel cerere pentru emitere Scrisoare de Garantie .ancara
Data inregistrarii in Banca ..///
Data: |||
CATRE: Raiffeisen Bank S.A.
CERERE PENTRU EMITEREA / MAJORAREA / PRELUNGIREA VALABILITATII / UNEI SCRISORI DE GARANTII
BANCARE
Subscrisa (denumire completa, sediu social, inregistrare Registrul Com., CUI, CIF)
...
, prin
repreentanti legali, in calitate de Ordonator !a solicitam:
sa emiteti din ordinul nostru o scrisoare de garantie bancara (denumita in continuare
SG),
sa prelungiti !alabilitatea SG emisa de d!s. cu re"erinta pina la
sa ma#orati !aloarea SG emisa de d!s. cu re"erinta . cu suma de
in con"ormitate cu termeni si conditiile mai #os stabilite:
*)
SG se !a emite: pe seama "ondurilor proprii ale $rdonatorului% tertului garant

pe seama "acilitatii acordate de catre &anca cn". Contractului de "acilitate


nr.
%
;;;."crclu"antreprenori.ro
11
Vaoar!a "# $on!da SG (in ci"re si litere) ..
B!n!%#&#ar (denumire completa, sediu social, inregistrare Reg. Com.%'lt registru, CUI%CIF
dupa ca)

Vaa'##tat!: Cererea de e(ecutare sa "ie preentata la g)iseele Ra#%%!#"!n Ban( SA )#na a


O'#!&t* SG (descrierea mar"urilor, a ser!iciilor, obiectul licitatiei,
etc).: .........................................
T#)* SG: de participare la licitatii de buna e(ecutare a contractului
de restituire a a!ansului de plata
de alt tip: .
.........................................................................................
................................................. Contra&t
nr.: .......................................................... din data
de ....................................................................................
*a rugam sa emiteti SG con"orm te(tului alaturat, care constituie parte integranta a
+S,-.
*a rugam sa emiteti SG direct in "a!oarea bene"iciarului.
*a rugam sa solicitati urmatoarei banci ..(denumire completa a bancii
respecti!e) sa emita SG+
*a rugam sa transmiteti SG prin: .osta S/IF0 01213
Curier rapid
*a rugam sa trimiteti SG direct la bene"iciar, cu o copie pentru noi.
*a rugam sa ne trimiteti originalul SG.
*a rugam sa trimiteti SG prin urmatoarea banca
a!iatoare: .......................................................................
*a rugam sa inmanati originalul SG
Dlui%Dnei ............................................... repreentant(a) al(a)
.........................................................., care se !a identi"ica cu
&.I.%C.I.%.asaport nr. .
Cond#t## "*)#$!ntar! d! !$#t!r!:
Comisioanele si speele a"erente SG si datorate Rai""eisen &an4 S' se !or plati in
a!ans pentru intrega perioada de !alabilitate si se !or suporta de catre:
ordonator bene"iciar
Comisioanele si speele datorate bancii corespondente se !or suporta de catre:
ordonator bene"iciar
In caul in care SG se emite pe seama "ondurilor proprii ale $rdonatorului%0ertului garant
indicat, la semnarea preentului Contract, in contul curent nr.
**)
desc)is la
Rai""eisen &an4 e(ista depusa suma de ., pe care ne obligam sa o utiliam numai in
scopul e"ectuarii unor plati ulterioare determinate e"ectuate in cadrul SG+ Suma este la
dispoitia Rai""eisen &an4 si !a "i utiliata de aceasta in scopul sus mentionat.
Daca SG se !a emite pe baa de "acilitate acordata de catre &anca, !or "i aplicabile si
conditiile stabilite prin contractul de "acilitate inc)eiat de catre parti. 'ceasta SG se
supune +Regulilor Uni"orme pri!ind ,arantiile la Cerere- 5 .ublicatia nr. 678 a Camerei
Internationale de Comert 5 .aris 9::7. Intelegem ca preenta Cerere are !aloare de con!entie
intre noi, $rdonator si Rai""eisen &an4 S', in masura in care banca accepta si emite SG+
Declaram ca am luat cunostinta si acceptam termenii si conditiile stabilite pe !erso;ului
acestei Cereri, care constituie !ointa deplina si liber consimtita a partilor.
$rdonator: .ersoana de contact
<umere de tele"on ..
Stampila si Semnaturile autoriate ale $rdonatorului
12
Rai""eisen &an4 S.'.
Semnaturi autoriate:

*)
se !or completa doar datele care sunt necesare in "unctie de natura cererii: de emitere%de ma#orare%de
prelungire.
**)
contul curent al $rdonatorului sau al 0ertului ,arant indicat.
Cond#t## ,!n!ra!:
9. Inainte de emiterea +S,- si in !ederea realiarii de plati ulterioare determinate in cadrul preentei +S,-,
$rdonatorul autorieaa &anca sa trans"ere din contul curent indicat in preentul contract in contul nr.
======================== sau orice alt cont care il !a inlocui(+Contul-) sumele necesare acestor plati,.
$rdonatorul autorieaa Rai""eisen &an4 (+&anca-) sa onoree cererile de plata ale &ene"iciarului,
debitand Contul in !ederea e"ectuarii platilor in cadrul +S,-, in con"ormitate cu termenii si conditiile
stabilite prin te(tul +S,- si prin preentul document, "ara noti"icarea prealabila a $rdonatorului si "ara
indeplinirea altor "ormalitati #udiciare sau e(tra#udiciare.
>. $rdonatorul accepta neconditionat si ire!ocabil ca sumele din Cont sunt indisponibiliate la dispoitia
&ancii in scopul unic al e"ectuatii platilor ulterioare solicitate de &ene"iciar in cadrul +S,-. 'ceasta
conditie este esentiala si determinanta in emiterea +S,- si $rdonatorul se obliga ca, in situatia in care,
din orice moti!, !aloarea +S,- este superioara sumei constituite in Cont, sa puna la dispoitia &ancii
"ondurile necesare pentru completarea acestei sumei, ast"el incat, pe toata perioada subistentei
anga#amentului &ancii asumat in cadrul +S,-, suma a"lata in Cont sa "ie cel putin egala cu !aloarea +S,-.
?. '!and in !edere ca prin preenta $rdonatorul isi asuma in mod e(pres obligatia de plati &ancii orice sume
ce urmeaa a "i platite de catre &anca in con"ormitate cu +S,-, in !ederea garantarii acestei obligatii de
plata "ata de &anca, prin preentul contract $rdonatorul constituie in "a!oarea &ancii o garantie reala
mobiliara asupra disponibilitatilor e(istente in Cont, in con"ormitate cu 0itlul *I al 2egii nr. ::%9:::.
&anca !a e"ectua inregistrarea garantiei in 'r)i!a 1lectronica de ,arantii Reale @obiliare pe c)eltuiala
$rdonatorult, &anca "iind autoriata prin preentul sa debitee conturile curente ale $rdonatorului cu
sumele necesare. Suma garantata este suma pre!auta pe "ata preentei cereri la +Suma si moneda +S,-- la
care se !or adauga orice alte sume care reulta din sau sunt in legatura cu +S,-.
6. In orice situatie in care solicitarea de plata in cadrul +S,- inter!ine inainte ca $rdonatorul sa "i
completat suma din Cont, iar in con"ormitate cu termenii si conditiile +S,- &anca este tinuta obligata sa
e"ectuee plata, $rdonatorul autorieaa &anca sa e"ectuee plata prin debitarea oricarui alt cont al sau
desc)is in e!identele &ancii si imputerniceste &anca sa e"ectuee orice sc)imburi !alutare necesare in
acest scop in conditiile de la pct. A. In lipsa disponibilului in contul curent si%sau in alte conturi
desc)ise la &anca pe numele sau, $rdonatorul se obliga sa plateasca &ancii, la prima si simpla sa cerere:
(a) orice di"erente intre sumele platite de catre &anca in cadrul +S,- si suma din ContB (b) dobanda
stabilita la o rata egala cu rata dobanii penaliatoare aplicabila descoperitului de cont neautoriat,
calculata la sumele datorate de $rdonator &ancii incepand cu data cand platile au "ost e"ectuate de catre
&anca si pana la restituirea lor integrala si (c) toate c)eltuielile pe care &anca le poate "ace sau
suporta in legatura cu acest Contract si cu +S,-.
7. $rdonatorul nu !a putea cere, iar &anca nu !a putea "i tinuta obligata sa restituie total sau partial suma
a"lata in Cont atata timp cat subista anga#amentul &ancii de a e"ectua plati in cadrul +S,-.
A. $rdonatorul este de acord ca orice eliberare a sumei din Cont, inainte de e(pirarea !alabilitatii
anga#amentului asumat prin +S,-, se !a putea e"ectua de catre &anca numai in baa preentarii la
g)iseele acesteia a originalului +S,-, in caul in care +S,- este emisa in con"ormitate cu Regulile
Uni"orme pri!ind ,arantiile la Cerere 5 .ublicatia nr. 678 a Camerei de Comert International de la
.aris, sau a con"irmarii certi"icate a &ene"iciarului pri!ind eliberarea &ancii de orice obligatii de
plata in cadrul +S,C, in caul in care +S,- nu este emisa in con"ormitate cu Regulile Uni"orme pri!ind
,arantiile la Cerere 5 .ublicatia nr. 678 a Camerei de Comert International de la .aris. In caul in
care CS,C este emisa pe seama unei "acilitati de emitere scrisori de garantie acordate de catre &anca
$rdonatorului, eliberarea garantiilor accesorii ale contractului de "acilitate se !a "ace cu respectarea
pre!ederilor contractuale aplicabile.
D. In caul in care platile in cadrul +S,- sunt in alta !aluta decat cea in care este denominat Contul,
$rdonatorul imputerniceste &anca sa e"ectuee, in numele si pe seama sa, orice sc)imburi !alutare care !or
"i necesare, utiliand in acest scop ratele de sc)imb corespunatoare, practicate de &anca in iua
e"ectuarii platii in cadrul +S,-, "ara a "i necesara noti"icarea prealabila a $rdonatorului. 1!entualele
riscurile de curs !alutar sunt si raman in sarcina $rdonatorului.
8. &anca !a depune toata diligenta in respectarea termenilor si conditiilor te(tului +S,-si a preentului
Contract, putand "i tinuta raspunatoare numai pentru negli#enta gra!a in respectarea acestora.
:. $rdonatorul datoreaa &ancii si !a plati toate comisioanele si speele a"erente +S,-, in cuantumul
practicat de &anca "ata de clientii sai la data scadentei acestora con"orm tari"elor publicate prin a"isare
la sediile acesteia. $rdonatorul autorieaa &anca sa debitee oricare din conturile desc)ise la &anca, cu
orice sume datorate de $rdonator, &ancii con"orm preentului Contract.
9E. $rdonatorul !a despagubi &anca in ca de (a) pierderi sau pagube su"erite de &anca in urma emiterii +S,-
sau in urma oricarei alte actiuni e"ectuate de &anca in legatura cu aceasta +S,-, altele decat pierderile
sau pagubele reultate din negli#enta gra!a sau administrarea intentionat necorespunatoare din partea
&ancii si (b) costuri si c)eltuieli (inclusi! ta(ele pentru a!ocati si c)eltuielile de #udicata) pentru
toate reclamatiile sau procedurile legale% actiunile in #ustitie ca urmare a emiterii de catre &anca a +S,-
sau care tin de incasarea sumelor datorate de $rdonator con"orm preentului contract ori de punerea in
aplicare a drepturilor &ancii con"orm preentului Contract. In caul in care, din di!erse moti!e, &anca !a
a!ea de suportat costuri suplimentare reultand din acceptul acesteia de a emite sau din emiterea,
"inantarea sau mentinerea +S,-, $rdonatorul !a plati &ancii, la cererea acesteia, acele sume considerate de
catre &anca necesare pentru a compensa cresterile de cost (compensarea !a include o suma egala cu scaderea
ratei de rentabilitate a acti!elor sau resurselor proprii ale &ancii la un ni!el in"erior celui pe care l;
ar "i putut obtine daca nu ar "i inter!enit o crestere a costurilor).
13
99. $ricare si toate platile e"ectuate catre &anca !or "i !alori nete din care nu se !or scadea impoitele sau
ta(ele preente ori !iitoare.
9>. 'nga#amentul asumat de &anca prin +S,- este independent de tranactia de baa inc)eiata de $rdonator cu
&ene"iciarul, iar plata in e(ecutarea +S,- se !a realia la prima si simpla cerere in scris a
&ene"iciarului, in stricta con"ormitate cu termenii si conditiile +S,-. &anca nu !a putea sa opuna
&ene"iciarului care solicita e(ecutarea +S,- argumente in legatura cu tranctia de baa si orice probleme
!or apare in legatura cu e(ecutarea +S,- !or "i reol!ate de $rdonator direct cu &ene"iciarul, "ara
implicarea in !reun "el a &ancii.
9?. In caul in care $rdonatorul solicita modi"icarea te(tului +S,- dupa ce aceasta a "ost
emisa si o ast"el de modi"icare ar putea pre#udicia drepturile &ene"iciarului S,, &anca !a e"ectua
modi"icarea respecti!a printr;un amendament la +S,- numai dupa ce !a "i primit acordul scris al
&ene"iciarului.
96. .reentul contract constituie un anga#ament ire!ocabil al $rdonatorului si este obligatoriu pentru acesta
si pentru succesorii sai in drepturi si nu !a putea inceta decat in conditiile pre!aute la pct. 6 si 7 de
mai sus. &anca se obliga sa;si indeplineasca anga#amentele asumate prin preentul contract sub conditia
suspensi!a a obtinerii tuturor aprobarilor interne in con"ormitate cu actele normati!e emise de catre &anca
<ationala a Romaniei sau de alta autoritate de reglementare si cu normele si procedurile interne ale
&ancii.
97. $rice litigiu aparut intre partile semantare ale preentului Contract se !a solutiona pe cale amiabila, iar
in ca contrar competenta de solutionare apartine Curtii de 'rbitra# de pe langa Camera de Comert si
Industrie a Romaniei, care !a #udeca in complet de trei arbitrii, con"orm normelor prorpii de procedura.
9A. .re!ederile preentului Contract se completeaa cu dispoitiile Conditiilor ,enerale ale &ancii, care "ac
parte integranta din acesta. In caul e(istentei unor discrepante intre pre!ederile preentului Contract si
Conditiile ,enerale ale &ancii, pre!ederile acestui Contract !or pre!ala.
9D. .reentul Contract constituie titlu e(ecutorii pentru orice creante ale &ancii nascute din e(ecutarea lui,
con"orm pct. ?, A, 8 si : de mai sus.
98. .reentul Contract s;a inc)eiat, in doua e(emplare cate unul pentru "iecare parte.
8
Se completeaza de catre Banca:
*eri"icat: Semnaturi $rdonator ========================= Con"irmam indisponibiliarea sumei de
======================= in contul nr. =================Semnaturi &anca:
==========================================================================================
/. Conclu(ii
Scrisoarea de garantie "ancara repre+inta o o"ligatie ,erma. irevoca"ila si neconditionata a "ancii
de a plati o suma "ene,iciarului in ca+ul neindeplinirii de catre clientul "ancii a o"ligatiilor contractuale.
*ele mai u+uale scrisori de garantie sunt cele de participare la licitatie. de "una e#ecutie. de restituire a
avansului. de garantare a platii c4iriei. de garantare a platii ta#elor vamale.
Emiterea scrisorilor de garantie se ,ace pe o perioada certa. ,unctie de conditiile contractuale.
Acestea se garantea+a cu cas4 colateral sau ipoteci?ga'uri. Acest lucru inseamna ca "ene,iciati de un
instrument de garantare a o"ligatiilor din contractele inc4eiate cu partenerii dumneavoastra de a,aceri.
8n ca+ul in care clientul "ancii are nevoie de mai multe scrisori de garantie atunci se poate apro"a
un pla,on de emitere scrisori de garantie 8n acest ca+ clientul "ancii va pre+enta documentele necesare
emiterii scrisorii de garantie la ,iecare solicitare. iar depo+itul colateral va ,i constituit individual. la
valoarea ,iecarei scrisori de garantie. inainte de emiterea acesteia.
&
4ttp7??;;;.rai,,eisen.ro
14
Termenul de vala"ilitate a pla,onului si suma acestuia sunt sta"ilite in ,unctie de valoarea.
vala"ilitatea si ,recventa scrisorilor de garantie emise.
0. .ibliografie
1. Negrus (.. DPlati si garantii internationale:. Ed. *.E. )ecF. )ucuresti. 200$.
;;;.legalis.ro
;;;.anunturi3romania.ro
;;;.,inanciarul.ro
;;;."crclu"antreprenori.ro
;;;.rai,,eisen.ro
1