Sunteți pe pagina 1din 3

( nu este canonic) Costache Negruzzi - alexandru lapusneanul (nuvela

istorica)
( nu este canonic) Vasile Alecsandri - malul siretului (pastel)
Mihai Eminescu - Luceafarul
on Creang! - povestea lui harap-al" ("asm cult)
#L# Caragiale - o scrisoare pierduta (comedie realista)
$itu Maiorescu - critici
oan %lavici - moara cu noroc (nuvela psihologica)
&# 'acovia - plum" (poezie sim"olista inter"elic)
Lucian 'laga - eu nu strivesc corola de minuni a lumii (filozof modern
expresionist inter"elic)
$udor Arghezi - testament (modern inter"elic)
on 'ar"u - riga cr(pto si lapona enigel (modern ermetic inter"elic)
Mihail %adoveanu - "altagul (roman realist traditional)
Liviu )e"reanu - ion (roman realist o"iectiv modern)
Camil *etrescu - ultima noapre de dragoste+ intaia noapte de raz"oi
(roman su"iectiv psihologic al experientei+ autenticitatii)
&# C!linescu - enigma otiliei (roman realist modern o"iectiv "alzacian)
E# Lovinescu - critici
Marin *reda - cel mai iu"it dintre pamanteni (post"elic)
Nichita %t!nescu - leoaica tanara iu"irea (neomodernist)
Marin %orescu - iona (neomodernist)
(nu este canonic) &eorge Cos"uc - moartea lui fulger (romantism)
Competene specifice Coninuturi asociate
,#-# dentificarea temei
.i a modului de
reflectare a acesteia /n
textele studiate sau /n
texte la prima vedere
0 tem!+ motiv1motive identificat(e) /n texte+ viziune despre lume
0 genuri literare2 epic+ liric+ dramatic
0 modul de reflectare a unei idei sau a unei teme /n mai multe
opere literare+ apar3in4nd unor genuri sau epoci diferite
,#,# dentificarea .i
analiza principalelor
componente de
structur!+ de
compozi3ie .i de lim"a5
specifice textului
narativ
0 particularit!3i ale construc3iei su"iectului /n textele narative
0 particularit!3i ale compozi3iei /n textele narative2 incipit+ final+
episoade1secven3e narative+ tehnici narative
0 instan3ele comunic!rii /n textul narativ
0 construc3ia persona5elor6 modalit!3i de caracterizare a
persona5ului6 tipuri de persona5e
0 tipuri de perspectiv! narativ!
0 specii epice2 "asm cult+ nuvel!+ roman
0 registre stilistice+ lim"a5ul persona5elor+ lim"a5ul naratorului
0 stilul direct+ stilul indirect+ stilul indirect li"er
,#7# dentificarea .i
analiza principalelor
componente de
structur! .i de lim"a5
specifice textului
dramatic
0 particularit!3i ale construc3iei su"iectului /n textul dramatic
0 particularit!3i ale compozi3iei textului dramatic
0 modalit!3i de caracterizare a persona5elor
0 registre stilistice+ lim"a5ul persona5elor+ nota3iile autorului
0 specii dramatice2 comedia+ drama
0 un text dramatic post"elic
0 crea3ie dramatic! .i spectacol
0 cronica de spectacol
,#8# dentificarea .i
analiza elementelor de
compozi3ie .i de lim"a5
/n textul poetic
0 titlu+ incipit+ rela3ii de opozi3ie .i de simetrie+ elemente de
recuren3!2 motiv poetic+ laitmotiv+ sim"ol central+ idee poetic!
0 sugestie .i am"iguitate
0 imaginar poetic+ figuri semantice (tropi)6 elemente de prozodie
0 poezie epic!+ poezie liric!
0 instan3ele comunic!rii /n textul poetic
,#9# Compararea unor
viziuni despre lume+
despre condi3ia uman!
sau despre art!
reflectate /n texte
literare+ nonliterare sau
/n alte arte
0 viziune despre lume+ teme .i motive+ concep3ii despre art!+
sensuri multiple ale textelor literare
0 lim"a5ul literaturii+ lim"a5ul cinematografic+ lim"a5ul picturii6
lim"a5ul muzicii (pentru pro"a oral!)
,#:# nterpretarea
textelor studiate sau la
prima vedere prin
prisma propriilor valori
.i a propriei experien3e
de lectur!
0 lectur! critic!2 elevii evalueaz! ceea ce au citit6 lectur!
creativ!2 elevii extrapoleaz!+ caut! interpret!ri personale+ prin
raport!ri la propria sensi"ilitate+ experien3! de via3! .i de lectur!
Competene specifice Coninuturi asociate
7#-# dentificarea .i
explicarea rela3iilor
dintre operele literare
.i contextul cultural /n
care au ap!rut acestea
0 tr!s!turi ale curentelor culturale1literare reflectate /n textele
literare studiate sau /n texte la prima vedere
7#,# Construirea unei
viziuni de ansam"lu
asupra fenomenului
cultural rom4nesc+ prin
integrarea .i
rela3ionarea
cuno.tin3elor asimilate
0 fundamente ale culturii rom4ne (originile .i evolu3ia lim"ii
rom4ne
0 perioada veche (formarea con.tiin3ei istorice)
0 curente culturale1literare /n secolele ;V-;V2
umanismul .i iluminismul
0 perioada modern!2
a# secolul al ;;-lea 0 /nceputul secolului al ;;-lea (perioada
pa.optist!6 )om4nia+ /ntre <ccident .i <rient6 criticismul
5unimist)
b# curente culturale1literare /n secolul al ;;-lea 0 /nceputul
secolului al ;;-lea (romantismul+ realismul+ sim"olismul+
prelungiri ale romantismului .i clasicismului)
c# perioada inter"elic! (orient!ri tematice /n romanul inter"elic+
tipuri de roman2 psihologic .i al experien3ei6 poezia inter"elic!+
diversitate tematic!+ stilistic! .i de viziune6 curente
culturale1literare /n perioada inter"elic!2 modernism+
tradi3ionalism6 orient!ri avangardiste+ identitate cultural! /n
context european)
d. perioada post"elic! (tipuri de roman /n perioada post"elic!+ un
roman scris /ntre -=:>--=?>+ un roman scris dup! -=?>6 poezia /n
perioada post"elic!6 teatrul /n perioada post"elic!6 curente
culturale1literare2 postmodernismul)
0 curente culturale1literare rom4ne.ti /n context european