Sunteți pe pagina 1din 42

Universitatea tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie


Public
Proiect la disciplina
Strategii investiionale n afaceri
Studiu de fezabilitate
Student
!ac"imov #"eorg"e
Specializare
AF, #rupa $, Anul !!!
Suceava, $%&&
TEMATICA STUDIULUI DE FEZABILITATE:
1. Infiintati o firma si puneti in evidenta motivul alegerii domeniului de activitate ( 4, 5 pag. ).
Prezentarea actului constitutiv;
2 Realizarea analizei sot pentru a evidentia via!ilitatea ideei de afaceri si precizati care este
strategia pe care o puneti in aplicare in vederea realizarii investitiei;
". Intocmiti !ilantul initial si calculati indicatorii pe !aza de !ilant;
4. #videntiati sursele de finantare pentru trei variante de proiect de investitie pe care le supuneti
analizei;
5. Previzionati cele trei variante de proiect de investitie ce vor sta la !aza calculului indicatorilor
de eficienta economica a investiitiilor;
$. %alculati indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice a investitiilor;
&. %alculati indicatorii imo!ilizarilor stiind ca fondurile se c'eltuiesc la inceputul anului;
(. %alculati indicatorii actualizati la momentul punerii in folosinta a o!iectivului de investitie
folosind o rata de actualizare a)1*;
*. %alculati indicatorii propusi de metodologia !ancii mondiale folosind aceeasi rata de
actualizare;
1+. %entralizati indicatorii de fundamentare a eficientei economice a investitiei, evidentiati
varianta optima de investitii si ,ustificati luarea deciziei de - a investi in urma tuturor calculelor
efectuate .
STUDIU DE FEZABILITATE
.irma /e'no01til 2.3. prezinta interes pe piata constructiilor deoarece este una dintre
firmele forte prezente in Romania pe acest sector de activitate.
1. Prezentarea societii
Date de autentificare4
Denumirea4 /e'no01til 23
Statutul juridic4 2ocietate pe actiuni
Numrul de nregitrare n !egitrul "#ten$ialil#r c#ntract#ri4 5+162++62+++, atri!uit la
data de 2* mai 2+++
C#dul unic de inregitrare: 1"+&1$2", atri!uit la data de 2 iunie 2+++
Direct#r general%Adminitrat#r4 Ing. 7orin 8#7#9%1
Sediul #cial4 str. 8icolae /itulescu, nr 2$, municipiul 3l!a Iulia, cod postal 51++*$, ,udetul
3l!a, Romania
Tele&#n' &a(' "agina )e*' e+mail4 +25(02211$2"; +25(02211$2";
'ttp466.te'noutil.ro; contact:te'noutil.net
C#n&#rm clai&icrii CAEN4 ,*iecti- de acti-itate "rinci"al 4 412 0 9ucrari de constructii a
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
,*iecti-e de acti-itate ecundare4 ;
0 #<tractia pietrisului si nisipului; e<tractia argilei si caolinului;
0 3ctivit=ti de servicii ane<e pentru e<tractia mineralelor;
0 .a!ricarea produselor din !eton pentru constructii;
0 .a!ricarea !etonului;
0 9ucr=ri de constructii a cl=dirilor rezidentiale si nerezidentiale;
0 9ucr=ri de constructii a drumurilor si autostr=zilor;
0 9ucr=ri de constructii a c=ilor ferate de suprafat= si su!terane;
0 %onstructia de poduri si tuneluri;
0 9ucr=ri de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
0 9ucr=ri de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
0 9ucr=ri de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
0 3lte lucr=ri speciale de constructii n.c.a.;
0 Intermedieri >n comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
0 %omert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si
ec'ipamentelor sanitare;
0 /ransporturi rutiere de m=rfuri;
0 2ervicii de mutare;
0 %ump=rarea si v?nzarea de !unuri imo!iliare proprii;
0 @nc'irierea si su!>nc'irierea !unurilor imo!iliare proprii sau >nc'iriate;
0 3dministrarea imo!ilelor pe !az= de comision sau contract;
0 3ctivit=ti de servicii suport com!inate;
0 3ctivit=ti de >nc'iriere si leasing cu autove'icule rutiere grele;
0 3ctivit=ti de >nc'irierea si leasing cu alte masini, ec'ipamente si !unuri tangi!ile n.c.a

Sucurale i "uncte de lucru 4 9a 7ata de Referint=, /e'no01til 23 nu are >nregistrat= la
Registrul %omertului nicio sucursal= sau sediu secundar. /e'no01til 23 are cinci puncte de lucru
situate >n ,udetul 3l!a (localit=tile 2e!es, Aintu de 5os si %=pt=lan), >n ,udetul %lu, (localitatea %lu,0
8apoca) si >n ,udetul Bunedoara (localitatea 2imeria Aec'e).
.n&iintarea S/C/Te0n#+Util S/A// !etr#"ecti- it#ric
2% /e'no01til 23 a fost >nfiinCat si s0a >nregistrat la Registrul %omertului ca societate cu
r=spundere limitat=, la data de 2* mai 2+++. 9a data >nfiint=rii, /e'no01til 23 avea un capital
social de 2.+++. 9ei , >mpartit >n 2+ de p=rti sociale, fiecare av?nd o valoare nominal= de 1++ de
9ei vec'i.
E-enimente im"#rtante n e-#lu$ia Sc Te0n#+Util SA
Transformarea societatii Tehno-Util din societate cu rspundere limitat n societate pe
actiuni.
9a data de 5 iulie 2++4, prin 'ot=r?rea 3D3 a fost decis=, cu votul tuturor asociatilor,
transformarea #mitentului din societate cu raspundere limitat= >n societate pe actiuni. %a urmare
a modific=rii formei ,uridice, >nregistrat= la Registrul %omertului la data de 15 iulie 2++4, s0a
modificat si denumirea societ=tii din /e'no01til 2R9 >n /e'no01til 23, iar p=rtile sociale s0au
transformat >n actiuni (av?nd aceeasi valoare nominal=). %elelalte elemente cu privire la societate
(sediul, valoarea capitalului social, o!iectul de activitate) au r=mas nesc'im!ate.
Transformarea firmei din societate pe actiuni n societate cu rspundere limitat
Revenirea entitatii economice la forma de societate cu r=spundere limitat= a fost decis=
cu votul unanim al actionarilor la data de 2( ianuarie 2++$.
%a urmare a modific=rii formei ,uridice, >nregistrat= la Registrul %omertului la data de 24
fe!ruarie 2++$, s0a modificat si denumirea societ=tii din /e'no01til 2.3. >n /e'no01til 2R9, iar
actiunile s0au transformat >n p=rti sociale (av?nd aceeasi valoare nominal=). %elelalte elemente
cu privire la entitate (sediul, valoarea capitalului social, o!iectul de activitate) au r=mas
nesc'im!ate.
Transformarea Emitentului din societate cu r=spundere limitat= n societate pe actiuni n
vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe piata reglementat= administrat= de BVB.
Prin 'ot=r?rea 3dun=rii Denerale #<traordinare din data de 2& august 2++&, s0a decis cu
votul unanim al asociatilor modificarea formei ,uridice a #mitentului din societate cu r=spundere
limitat= >n societate pe actiuni. @nscrierea >n Registrul %omertului a acestei operatiuni a fost
operat= la data de 25 septem!rie 2++&. %a urmare a modific=rii formei ,uridice, >nregistrat= la
Registrul %omertului la data de 25 septem!rie 2++&, s0a modificat si denumirea societ=tii din
/e'no01til 2R9 >n /e'no01til 23, iar p=rtile sociale s0au transformat >n actiuni, modific?ndu0se
si valoarea nominal= a acestora - de la1+ 9ei la 1,5 9ei. 20a completat, de asemenea, o!iectul
secundar de activitate al entitatii economice.
3%/ %E82/I/1/IA 39 2.%. ../e'no 1til..................... 2.3.
1. 2u!semnatul ......Ionescu Paul........, cetatean ...roman........, domiciliat in ...3l!a Iulia,
str.Primaverii 4*, Fl.14 sc ., ap 11............ , identificat cu F.I. seria 3F.. nr. .&+&"&"....., eli!erat
de Politia 3l!a Iulia......,la data de ...21.12.2++"........, nascut la data de .2".+*.1*$*........., in
localitatea ...3l!a Iulia.............;
2. 2u!semnatul ...Frumari 3nca..........., cetatean .roman.........., domiciliat in ...Fotosani, str.
Revolutiei, Fl.12., sc.#, ap..14.......... , identificat cu F.I. seria F/.. nr. 4"2(&5......, eli!erat de
Politia .Fotosani...........,la data de ....12.+".2++$......., nascut la data de .1".+4.1*&$........., in
localitatea ......Fotosani..........;
sunt de acord sa inc'eie actul constitutiv al societatii ..../e'no 1til 2.3................., act care
reuneste contractul de societate si statutul societatii comerciale, in urmatoarele conditii4
1. 7enumirea societatii4
7enumirea societatii este 2.%. ..../e'no 1til............ 2.3., denumire inregistrata la Registrul
%omertului cu dovada privind anterioritatea firmei nr. ..21$$52........... din data
de ..1".11.2++2........... .
2. .orma ,uridica a societatii4
2.%. ../e'no 1til............... 2.3. este o societate pe actiuni. 2ocietatea este persoana ,uridica de
drept roman ce isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului act constitutiv si in
conformitate cu prevederile legale referitoare la societatile comerciale.
". 2ediul societatii4
2ediul societatii este in localitatea ..3l!a Iulia..........., str. 8icolae /itulescu..........., nr. ..2$. .
2ocietatea poate infiinta sucursale, filiale sau reprezentante comerciale in conditiile legii.
4. 7urata societatii4
2ocietatea se constitue pe durata nelimiata, incepand cu data inmatricularii in Registrul
%omertului. 7ata inmatricularii societatii in Registrul %omertului este data infiintarii sale.
5. E!iectul de activitate al societatii4
3ctivitatea societatii este .... 412 0 9ucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
$. %apitalul social4
%apitalul social total su!scris de actionari este in valoare de ..2+++........ lei.
%apitalul social este impartit in .2+... actiuni la purtator, fiecare in valoare de .......1++...lei,
su!scris si varsat in intregime de actionari dupa cum urmeaza4
1. ...Ionescu Paul.......... su!scrie un numar de ..1+.. actiuni numarate de la 1 la .1+.., reprezentand
..5+.G din capitalul social, in valoare de 1+++........... lei.
2. ..Frumari 3nca........... su!scrie un numar de ..1+.. actiuni numarate de la .11.. la .2+..,
reprezentand .5+..G din capitalul social, in valoare de .1+++.......... lei.
%apitalul social poate fi ma,orat prin decizia 3dunarii generale e<traordinare, in conditiile si cu
respectarea procedurii reglementate de prezentul act constitutiv.
&. 3ctiunile4
3ctiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
3ctiunile vor purta tim!rul societatii si semnatura presedintelui societatii.
(. /ransferul dreptului de proprietate asupra actiunilor4
7reptul de proprietate asupra actiunilor se transfera prin simpla traditiune a acestora.
3ctiunile sunt indivizi!ile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru
fiecare actiune.
1n actionar care doreste sa vanda din actiunile sale, va oferi mai intai spre vanzare aceste actiuni
celorlalti actionari, in conformitate cu proportia de actiuni detinute, printr0o instiintare in care se
va specifica pretul pentru fiecare actiune si numarul de actiuni oferite spre cumparare.
In 21 de zile de la primirea instiintarii de transfer, actionarii carora li s0a facut oferta de vanzare
vor putea opta pentru cumpararea actiunilor oferite prin comunicare in scris catre actionarul
ofertant.
In & zile de la primirea de catre actionarul vanzator a instiintarii de acceptare, actionarul vanzator
si actionarul cumparator vor finaliza transferul actiunilor vandute, iar actionarul cumparator va
plati pretul prescris pentru actiuni.
In situatia in care raman actiuni nevandute, actionarul vanzator va fi li!er sa ofere aceste actiuni
oricaror alte persoane, la acelasi pret si in aceleasi conditii, fara ca pretul pe o actiune sa fie mai
mic decat cel in oferta catre ceilalti actionari.
7aca o persoana care nu este actionar al societatii, doreste sa cumpere actiunile de vanzare,
inainte ca transferul sa fie facut catre o asemenea persoana tre!uie convocat %onsiliul de
3dministratie, pentru a apro!a acest transfer.
*. 3dunarea generala a actionarilor4
3dunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide saupra
activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.
3dunarile generale sunt ordinare sau e<traordinare si se tin la sediul societatii.
3dunarea generala a actionarilor este convocata de catre presedintele %onsiliului de
3dministratie ori de cate ori este necesar pentru a se lua o decizie de competenta acesteia,
precum si la cererea actionarilor ce reprezinta a zecea parte din capitalul social, daca cererea
cuprinde dispozitii ce intra in atri!utiile adunarii.
Instiintarile cu privire la adunarile generale se trimit prin scrisori recomandate sau prin tele< la
adresele date de actionari in prezentul act constitutiv sau la acelea comunicate in scris societatii,
cu cel putin 15 zile inainte de data convenita pentru adunare, precizandu0se ziua, ora si locul
adunarii precum si proiectul pentru ordinea de zi.
Pentru adunarile generale ordinare, urmatoarele documente sunt trimise impreuna cu instiintarea4
!ilantul si contul de profit si pierderi, raportul %onsiliului de administratie, raportul cenzorilor,
proiectul programului de activitate pe anul urmator. Persoana care prezideaza 3dunarea generala
sau oricare dintre actionari poate propune luarea in discutie a altor pro!leme in afara de cele
inscrise in proiectul ordinii de zi. 3stfel de pro!leme se pot discuta pe !aza acordului 3dunarii
generale a actionarilor
3dunarea generala este prezidata de presedintele %onsiliului de administratie sau de principalul
actionar, in cazul lipsei sale.
3dunarea generala alege dintre mem!rii sai un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si care sa intocmeasca procesul ver!al al adunarii.
Procesul ver!al al adunarii se va scrie intr0un registru sigilat si parafat ce se pastreaza la sediul
societatii. Procesul ver!al va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l0
a intocmit.
7reptul la vot poate fi e<ercitat personal sau prin imputernicit pe !aza de procura speciala care
va fi prezentata inaintea adunarii generale.
1+. %onsiliul de administratie4
2ocietatea este administrata de un %onsiliu de administratie compus din "05 administratori
numiti de 3dunarea generala pe o perioada de ma<im 2 ani, cu posi!ilitatea de a fi realesi pe alta
perioada de 2 ani.
%and se creeaza un loc vacant in %onsiliul de administratie, 3dunarea generala alege un nou
administrator pentru completarea locului vacant. 7urata pe care este ales pentru ocuparea locului
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la e<pirarea mandatului predecesorului sau.
%onsiliul de administratie va fi condus de un presedinte.
Presedintele %onsiliului de administratie este si 7irectorul Deneral al societatii.
Presedintele %onsiliului de administratie si ceilalti administratori sunt o!ligati sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Hem!rii %onsiliului de administratie sunt4
1. .....Popescu #rmulai............., domiciliat in ...Frodina, ,ud. 2uceava............, nascut la
data ...12.+1.1*($........., in ..Frodina..........;
2. 3tomis %inel................., domiciliat in Aicovu de 2us.............., nascut la
data ......24.1+.1*(5......, in Aicovu de 2us............;
". ...%or!eanu Aasile..............., domiciliat in ..3l!a Iulia............., nascut la
data ......12.12.1*(+......, in ..3l!a Iulia.......... .
.iecare administrator va depune pentru administratia sa o garantie egala cu valoarea nominala a
1+ actiuni in cazul admininstratorilor actionari sau cu du!lul remuneratiei lunare in celelalte
cazuri.
.iecare administrator va avea un vot in %onsiliul de administratie.
7ez!aterile %onsiliului de administratie se desfasoara o data pe luna si oricand este necesar,
conform ordinii de zi inaintata de presedinte cu cel putin 1+ zile inainte si sunt consemnate in
procesul ver!al al adunarii, inclus intr0un registru sigilat si parafat de presedinte.
Procesul ver!al este semnat de persoana care a prezidat intrunirea %onsiliului de administratie si
de administratorii prezenti.
Presedintele, 7irectorul Deneral si ceilalti mem!ri ai %onsiliului de 3dministratie raspund
individual si solidar dupa caz fata de societate, pentru pre,uduciile rezultate din infractiuni sau
a!ateri si pentru greseli in administrarea societatii.
In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin 'otararea 3dunarii generale a actionarilor.
Pe langa alte pro!leme, %onsiliul de administratie 'otaraste asupra urmatoarelor4
a) ordinea de zi pentru 3dunarea generala;
!) planul de activitate al societatii, periodic si pe termen lung, !ugetul anual si proiectul de
conturi, precum si raportul anual asupra activitatii societatii, !ilantul si contul de !eneficii si
pierderi pe anul precedent;
c) investitii precum si contractarea de imprumuturi care nu depasesc ...G din capitalul social al
societatii;
d) finantarea, ipotecarea, amanetarea, incredintarea patrimoniului sau a proprietatilor societatii,
ca garantie pentru imprumut, potrivit competentelor acordate de 3dunarea generala a
actionarilor;
e) inc'eierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale o!isnuite;
f) anga,eaza si concediaza personalul societatii, sta!ileste drepturile si o!ligatiile personalului.
3dunarea generala va putea decide ca administrarea societatii sa fie incredintata unei persoane
,uridice, prin inc'eierea unui contract de administrare.
%onsiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui %omitet de 7irectie,
compus din mem!ri alesi dintre administratori, care va fi coordonat de un director general.
11. %ontrolul societatii4
2ocietatea va organiza anual o revizie conta!ila a registrelor si cataloagelor de conturi si va
inainta fiecarei parti un raport al reviziei la inc'eierea acesteia. 2ocietatea va inregistra toate
operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.
3semenea registre si documente conta!ile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a
reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.
3dunarea generala va alege cenzori care sa verifice cataloagele si registrele societatii, inclusiv
registrul de la inc'iderea e<ercitiului economico0financiar. 7urata mandatului lor este de " ani si
pot fi realesi.
%omisia de cenzori va fi compusa din ... mem!ri, dintre care cel putin unul va fi conta!il
autorizat in conditiile legii sau e<pert conta!il.
9ic'idarea societatii se face de unul sau mai multi lic'idatori numiti de 3dunarea generala a
actionarilor.
9ic'idatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane ,uridice.
7upa preluarea functiei, lic'idatorii sunt o!ligati ca impreuna cu administratorul societatii sa
faca un inventar si sa inc'eie un !ilant care sa constate situatia e<acta a activului si pasivului
societatii.
9ic'idatorii sunt o!ligati sa primeasca si sa pastreze !unurile si scriptele societatii incredintate
de 7irector si sa tina un registru cu toate operatiunile lic'idarii in ordine cronologica.
9ic'idatorii pot aparea in fata instantelor ,udecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu
creditorii societatii. 9ic'idatorii isi indeplinesc mandatul su! controlul cenzorilor.
9ic'idatorii vor anunta creditorii societatii printr0un anunt pu!lic cerandu0le sa0si precizeze
pretentiile intr0o perioada de timp determinata, creditorii cunoscuti de societate vor primi un
anunt special solicitandu0se precizarea pretentiilor 9ic'idatorii, indeplinind operatiile care nu
sunt necesare pentru lic'idare, sunt responsa!ili personal si impreuna pentru indeplinirea acestor
o!ligatiuni.
7upa terminarea lic'idarii, lic'idatorii vor intocmi !ilantul conta!il, aratand partea ce se cuvine
fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii si le vor inainta spre apro!are 3dunarii
generale a actionarilor. %and !ilantul conta!il a fost apro!at, lic'idatorii sunt considerati a fi
eli!erati de o!ligatiile lor de catre societate. 7e asemenea, ei vor cere radierea societatii din
Registrul %omertului.
Inc'eiat astazi, 5.+&.2++4.........., in ..2. e<emplare.
2emnaturile asociatilor4
3. Analiza S.W.O.T.
Puncte forte, care ne individualizeaz= pe piaC=4
.irma noastr= se distinge prin profesionalism Ii seriozitate. 2erviciile noastre
corespund, su! aspect calitativ, celor mai e<igente cerinCe.
Raportul calitate0preC ne propulseaz= puternic >n faCa concurenCilor. %reativitatea este
avanta,ul nostru.
Printre puncte forte am mai putea menCiona4
%apacitate mare de adaptare la cerinCele pieCei;
%apacitate de a oferi servicii de constructii avanta,oase;
3precierea din partea clienCilor;
Personal !ine preg=tit.
Printre punctele slabe am putea menCiona4
lipsa unor campanii pu!licitare eficiente Ii de calitate;
Insuficienta fortei de munca;
Dama redusa de servicii oferite ;
8evoia de investitii in mi,loace de transport.
Oportuniti 4
Posi!ilitatea diversificarea serviciilor firmei de constructii ;
Posi!ilitatea creIterea numarului de clienti .
7e asemenea, e<ist= Ii o serie de ameninri ce ar putea desta!iliza situaCia economic= a
firmei precum4
Riscul accentuarii concurenCei,
Riscul creIterii preCurilor la materialele de constructii.
Mediul intern
Mediul etern
S
Puncte tari
S
1
!"apacitate mare de
adaptare la cerinele pieei
S
#
! "apacitate de a oferi
ser$icii de calitate
S
3
! Apreciere din partea
clienilor
S
%
!Personal calificat
W
Puncte slabe
W
1
!&ipsa campaniilor
publicitare
W
#
! 'nsuficienta fortei de
munca
W
3
! (ama reduse de
ser$icii oferite
W
% !
)e$oia de in$estiii n
mi*loace de transport
O
Oportunitati
O
1
! Posibilitatea di$ersificarii
ser$iciilor firmei
O
#
! Posibilitatea cre+terii
numarului de clienti
S
1
,S
3
,S
%
,O
#
Utilizarea capacitii de
adaptare la cerinele pieei,
aprecierii din partea clienilor i
a personalului calificat pentru a
satisface cererea in crestere a
numarului de clienti.
W
%
,O
#-
W
3
,O
1
!resterea numarului de clienti
va genera investitii in mi"loace
de transport pentru
transportarea clientilor
materialelor de constructii la
locul destinatiei
T
Amenintari
T
1
! .iscul accentuarii
concurenei
T
#
! .iscul cre+terii
preurilor materialelor de
constructii
S
1
,S
#
,S
%
,T
1
Utilizarea capacitaii de
adaptare la cerinele pieei, a
capacitii de a oferi servicii de
calitate i a personalului
calificat pentru a rezolva
pro#lema concurentei.
W
#
,T
3
$mplementarea campaniilor
pu#licitare pentru a rezolva
pro#lema concurentei.
1/ Indicat#ri &inanciari c#n&#rm *ilantului ai agentului ec#n#mic
/ip situatii financiare depuse
FI938/ 2%1R/
%E8.ERH
ER7I8191I
1&5262++5
Indicat#ri din BILANT lei
3%/IA# .i<e - /E/39, din care 1*54$5&
3ctive fi<e 1**&(((
3mortizare 4"2"1
3%/IA# %urente 0 /E/39, din care 21&2&*
2tocuri (materiale, productie in curs de e<ecutie, semifa!ricate, produse finite,
marfuri etc.)
1"2$$4
.acturi emise si neincasate $&"*$
%asa si conturi la !anci 1&21*
%B#9/1I#9I I8 3A382
/otal 3ctive 21&1*"$
A#8I/1RI I8 3A382
1+"2+(
/otal Pasive %urente, din care 1("212
.urnizoriJcreditori 52124
%redit pe termen scurt "421
/otal salarii datorate 12&$$&
%redit pe termen lung 1(&$&11
PREAIKIE38#
%3PI/391RI 0 /E/39, din care4 ($($
%apital social su!scris varsat 1+++
.ond de rezerva +
Patrimoniul regiei
Patrimoniul pu!lic
/otal Pasive 21&1(1&
Indicat#ri din C,NTUL DE 2!,FIT SI 2IE!DE!E
%ifra de afaceri neta 12+444
%B#9/1I#9I /E/39# 11($4*
Profitul sau pierderea !rut(a)
0Profit 1&*5
0Pierdere
Profitul sau pierderea net(a) a e<ercitiului financiar
0Profit 21$
0Pierdere
Indicat#ri din DATE INF,!MATI3E
8umar mediu de salariati 1
/ipul de activitate, conform clasificarii %3#8
9ucrari de
constructii a
cladirilor
rezidentiale si
nerezidentiale
Pe l?ng= aceste date se mai cunosc urm=toarele4
%'eltuieli directe 121"42
Rate de capital scadente 1(5+
7o!?nzi aferente 45+
Politica de creditare a firmei4
recuperarea creanCelor "+ zile
plata furnizorilor Ii creditorilor "2 zile
InformaCii legate de acCiuni4
Aaloarea nominal= a unei acCiuni 12 RE86acCiune
Aaloarea de piaC= a unei acCiuni 1& RE86acCiune
a. 'ndicatorii economico/financiari
Analiza pe baza de bilant 0indicatorii financiari1
Indicatori de activitate
a) Rata capitalului de lucru (R%9) )
lucru de %apital
net Profit
< 1++ )
1++
9ei mii. 1("212 0 21&2&*
. 54 , 11$+

lei mii
)
1++
"4+$&
54 , 11$+

G) ",41G
Aaloarea acestui indicator este mai mic decat media de 5+G , ceea ce indic= o situaCie
nefavora!il=.
!) Rata de eficienC= a stocurilor (R#2) )
1++
2tocuri
directe %'eltuieli

)
G 1++
9ei mii 1"2$$4
9ei mii 121"42


) *1,4& G
8ivelul stocurilor este mai mic dec?t este necesar ceea ce indic= o situaCie favora!il=.
Indicatori de renta!ilitate
a) Rata profitului calculata la cifra de afaceri (RPA) )
1++
3faceri de %ifra
net Profit

)
G 1++
. 12+444
. 54 , 11$+

%ei mii
%ei mii
) +,*$ G
Aaloarea indicatorului este su! limita de 1+G, necesare desfasurarii unei activitati
eficiente, ceea ce indica faptul ca firma prezinta o situatie nefavora!ila din acest punct de
vedere.
!) Rata profitului calculata la total active (RP3) )
1++
active /otal
net Profit

)
G 1++
. 21&1*"$
. 54 , 11$+

%ei mii
%ei mii
) +,+5G
Aaloarea indicatorului este su! limita de 1+G, necesare desfasurarii unei activitati
eficiente, ceea ce indica faptul ca firma prezinta o situatie nefavora!ila din acest punct de
vedere.
Indicatori de lic'iditate
a) Rata rapid= a lic'idit=Cii (RP9))
=

curente E!ligatii
2tocuri curente 3ctive

%ei mii
%ei mii
. *2+++
. 1"2$$4 0 9ei 21&2&*mii
)
2+5**2"
(4$15
) +,+4
3cest indicator prezinta o valoare mai mica decat 1, ceea ce indica o situatie nefavora!ila si o
rata scazuta de acoperire a lic'iditatilor.
!) Rata recuper=rii creanCelor (RR%) )
zile "$5
afaceri de %ifra
neincasate si emise .acture


%ei mii
%ei mii
. 12+444
. $&"*$
=
< "$5 ) 2+4,24 zile
3cest indicator ofera informatii cu privire la circulatia lic'iditatilor in firma. 7eoarece
acest are o valoare mai mare de "+ zile, ne indica faptul ca datoriile din partea clientilor nu sunt
platite la timp.
c) Rata de plat= a de!itelor (RP7) )
directe %'eltuieli
%reditori .urnizori +
< "$5 zile)
%ei mii
%ei mii
. 121"42
. 52124
L"$5
zile) 15$,&* zile
3cest indicator ofer= informatii cu privire la e<istenta lic'iditatilor in activitatea firmei, in
acest caz reflectand o situatie nefavora!il=, deoarece plata tre!uia sa se realizeze in "2 zile.
d) Rata de acoperire a creditelor(R3%))
aferenta 7o!anda scadenta capital de Rata
plata de 7ividende 0 3mortizare net Profit
+
+
)
%ei mii %ei mii
%ei mii %ei mii %ei mii
. 45+ . 1(5+
. $$ , "4$ . 4"2"1 . 54 , 11$+
+
+
)
2"++
(( , 44+44
) 1*,15
3vand in vedere ca valoarea acestui indicator este mai mare ca 1, indic= faptul ca
activitatea firmei e profita!ila, iar capacitatea de plata e !una.
e) Rata de autofinanCare (R3) )
propriu %apital
totale E!ligatii
)
%ei mii
%ei mii
. 1+++
. 2+5**2"
) 2+5*,*2
3cest indicator fiind mai mare ca 1, indica faptul c= firma nu poate s=0Ii acopere
o!ligaCiile totale din capitalul sau propriu.
*/ Anali4a Altman
K
3
) +,+12<
1
J +,+14<
2
J +,+""<
"
J +,++$<
4
J +,***<
5
M
1
)
active Total
curente &asive curente 'ctive
L1++ )
21&1*"$
1("212 21&2&*
L1++ )
21&1*"$
24+$&
L1++
) 1,11 G
M
2
)
active Total
net ofitul Pr
L1++ )
21&1*"$
54 , 11$+
L1++ ) +,+5 G
M
"
)
active Total
#rut ofit Pr
L 1++ )
21&1*"$
1&*5
L 1++ ) +,+( G
M
4
)
datoriei a conta#il Valoarea
propriu i capitalulu a piat de Valoarea
L 1++ )
1((+1"2
141&
L1++ )+,+& G
8um=r de acCiuni )
acciuni a al no valoarea
social capital
min
)
12
1+++
) (",""
acCiuni
Aaloarea de piaC= ) valoarea acCiunilor < num=r de acCiuni ) 1&L(","" ) 141& lei
Aaloarea conta!il= a datoriilor ) 1242++
M
5
)
active Total
afaceri de !ifra
)
21&1*"$
12+444
) +,+5
K
3
)+,+12L1,11J+,+14L+,+5J+,+""L+,+(J+,++$L+,+&J+,***L+,+5)
+,+1"J+,+++&J+,++2J+,+++4J+,+4* ) +,+(4 N 2,$&5
Riscul financiar al firmei este ridicat iar situaCia financiar= este nefavora!ila.
c/ Anali4a C#nan + 5#lder
K
%0B
) +,1$ R
1
0+,22 R
2
J +,( R
"
J +,1+ R4 - +,24 R
5
R
1
)
active Total
(tocuri curente 'ctive
)
21&1*"$
1"2$$4 21&2&*
)
21&1*"$
(4$15
) +,+"*
R
2
)
active Total
permanente !apitaluri
)
21&1*"$
1+++
) +,+++5
R
"
)
afaceri de !ifra
financiare !heltuieli
)
12+444
45+
) +,++4
R
4
)
adduga Valoarea
salariale !heltuieli
)
"4+$&
12&$$&
) ",&4
R
5
)
lung) termen pe 7atorii curente sive totala(Pa a Indatorare
afaceri de %ifra
+
)
%ei mii
%ei mii
. 2+*"**+
. 12+444
)
+,+$
K
%0B
) +,1$L+,+"* - +,22L+,+++5 J +,(L+,++4 J +,1+L",&4 - +,24L+,+$ ) +,++$0
+,+++1J+,++"J+,"&40+,+14) +,"$(
3cest rezultat denot= o pro!a!ilitate mare de faliment.
Prezentarea indicatorilor cu caracter 2eneral
.irma prezinta urmatorii indicatori cu caracter general 4
a)
O )

n
i
i i
p )
1
O ) 211 placa,e L 121 lei6placa, J "42 placa,e. L1"2 lei6placa, J 2"+ placa,e L 21$
lei6placa, ) 12+444 lei
!) 8umarul de salariati productivi 4 15
c) %ostul de productie 4 211 placa,e L *( lei6placa, J "42 placa,e L12" lei6placa, J 2"+
placa,e L2+* lei6placa, ) 11($4*lei
d) Profit anual 4 P' ) O' - %') 12+444 -11($4*ei ) 1&*5 lei
e) Productivitatea muncii in e<presie !aneasca4 )
salariat lei
%
*
6 " , (+2*
15
12+444
= =

f) Productivitatea muncii in e<presie cantitativa4 )
salariat placa"e
%
)
6 &("
1
&("
= =

g) Rata renta!ilitatii 4 In f0tie de %3 4
r )
G 1++ +
!'
&
) &+G
%.Stabilirea surselor de finantare
3coperirea nevoilor de finanCare a investiCiilor se spri,in=, >n marea ma,oritate a cazurilor,
pe surse interne (auto'tone).
.ondurile proprii ale >ntreprinderii sau autofinanCarea e<prim= capacitatea acesteia de a produce
resurse de investiCii din activitatea de e<ploatare Ii din alte activit=Ci.
.ondul de dezvoltare ce se constituie de c=tre societatea comercial= (firm=) este alimentat
din4
- o parte din profitul net repartizat pentru investiCii;
- amortizarea destinat= acestui scop;
- sume >ncasate din v?nzarea activelor fi<e sau a materialelor rezultate din dezmem!rarea celor
scoase din funcCiune.
Pentru nevoile de redresare, de rete'nologizare a economiei se apeleaz= la >mprumuturi
e<terne Ii investiCii directe de capital str=in.
%reditele e<terne sunt de mai multe categorii Ii anume4
- credite guvernamentale sau cu garanCie guvernamental=, >n spatele c=rora este statul, c'iar dac=
se acord= prin
!=nci;
- credite #ancare, unde riscul este e<clusiv al !=ncilor;
- credite acordate de instituii internaionale, gen .HI, FIR7, F#R7 etc.
6/ 2re4entarea a 1 -ariante de "r#iect de in-etitii i calculul
indicat#ril#r tatitici de e-aluare ec#n#mica a in-etitiei/
8r.%rt Indicatori 1nitate de
masura
P
1
P
2
P
"
1 It din care
Hii lei
44& 515 42$
0 an 1 15+
15+
14&
2*+
225
0
11$
0
"1+
0 an 2
0 an "
2 P
'
Hii !ucati 1(2 1$" 14(
" O
'
(A
'
) Hii lei $4( &4$ 5*5
4 %
'
Hii lei "42 241 224
5 7 3ni 1+ 11 12
$ P
'
(O
'
- %
')
Hii lei "+$ 5+5 "&1
& d 3ni " 2 "
7in eIalonarea investiCiilor rezult= c= durata de realizare pentru cele "
proiecte este4 P
1
"ani, P
2
2ani Ii P
"
" ani.
Indicat#rii tatici4
$nvestiia specific,
Termenul de recuperare a investiiei,

= =
= =
= =
=
ani
lei mii
lei mii
T
ani
lei mii
lei mii
T
ani
lei mii
lei mii
T
&
$
T
h
t
15 , 1
"&1
42$
+2 , 1
5+5
515
4$ , 1
"+$
44&
"
2
1
!oeficientul de eficien economic a investiiei,

= =
= =
= =
=
. 6 . (( , 2
!uc mii 14(
lei mii 42$
. 6 . 1$ , "
1$"
515
. 6 . 4$ , 2
1(2
lei 44&
"
2
1
#uc invest lei s
#uc invest lei
#uc mii
lei mii
s
#uc invest lei
#uc mii
mii
s
)
$
s
h
t

= =
= =
= =
=
. . 1 6 . &2 , +
5*5
42$
. . 1 6 . $* , +
&4$
515
. . 1 6 . $* , +
$4(
44&
Q
"
Q
2
Q
1
Q
o# prod leu invest lei
lei mii
lei mii
s
o# prod leu invest lei
miilei
lei mii
s
o# prod leu invest lei
lei mii
lei mii
s
*
$
s
h
t

= =
= =
= =
= =
. 1 6 (& , +
15 , 1
1
. 1 6 *( , +
+2 , 1
1
. 1 6 $( , +
4$ , 1
1
1
"
2
1
invest profit leu & lei e
invest profit leu & lei e
invest profit leu & lei e
T $
&
e
h
h
h
t
h
!heltuieli echivalente4

= + =
= + =
= + =
+ =
total efort lei mii
total efort lei mii
total efort lei mii -
. ! $ -
h t
"114 12 224 42$ R
"1$$ 11 241 515 R
"($& 1+ "42 44&
"
2
1
!heltuieli specifice4

=
=

=
=

=
. . 1 6 44 , +
12 5*5
"114
. . 1 6 "* , +
11 &4$
"1$$
. . 1 6 5* , +
1+ $4(
"($&
Q
"
Q
2
Q
1
Q
o# prod leu total efort lei
lei mii
lei mii
/
o# prod leu total efort lei
lei mii
lei mii
/
o# prod leu total efort lei
lei mii
miilei
/
. *
-
/
h
0andamentul economic al investiiei,

=
=

=
=

=
. 6 &" , 1
. 12 14(
"114
. 6 && , 1
. 11 1$"
"1$$
. 6 12 , 2
. 1+ 1(2
"($&
"
2
1
#uc total efort lei
#uc mii
lei mii
/
#uc total efort lei
#uc mii
lei mii
/
#uc total efort lei
#uc mii
lei mii
/
. )
-
/
h

= =
= =
= =
=
. 1 6 45 , * 1
42$
4452
. 1 6 &* , * 1
515
5555
. 1 6 (5 , 5 1
44&
"+$+
1
"
2
1
invest leu total profit leu
lei mii
lei mii
0
invest leu total profit leu
lei mii
lei mii
0
invest leu total profit leu
lei mii
lei mii
0
$
&
0
t
t
8r.%r
t
Indicator P1 P2 P" %riteriu
1 It 44& 515 789 Hin
2 s 8'79 ",1$ 2,(( Hin
" s
S
+,$* :'9; +,&2 Hin
4 / 1,4$ <':8 1,15 Hin
5 e +,$( :';= +,(& Ha<
$ R "($& "1$$ 1<<7 Hin
& T 2,12 1,&& <'>1 Hin
( T
U
+,5* :'1; +,44 Hin
* R 5,(5 ;'>; *,45 Ha<
7up= calcularea indicatorilor statici de fundamentare a eficienCei economice
a investiCiilor varianta optim= de proiect este P
2
c=reia >i corespund
ma,oritatea criteriilor de alegere a indicatorilor din punct de vedere al
eficienCei.
>/ Indicat#rii im#*ili4ril#r, fondurile se c'eltuiesc la inceputul
anului T)1

1rimea imo#ilizrilor totale4
( ) h d $ 1
d
h
h i
=

=1
H
1
)15+("01J1)J15+("02J1)J14&("0"J1))(*& mii lei imo!iliz=ri totale
H
2
)2*+(201J1)J225(202J1)) (+5mii lei imo!iliz=ri totale
H
"
)11$("01J1)J"1+("0"J1))$5( mii lei imo!iliz=ri totale
$mo#ilizarea specific4

= =
= =
= =
=
. . 1 6 . 11 , 1
5*5
$5(
. . 1 6 . +( , 1
&4$
(+5
. . 1 6 . "( , 1
$4(
(*&
Q
"
Q
2
Q
1
Q
o# prod leu imo# lei
lei mii
lei mii
m
o# leuprod leiimo#
miilei
lei mii
m
o# prod leu imo# lei
lei mii
lei mii
m
*
1
m
h
i
i
$mo#ilizarea medie anual4

= =
= =
= =
=
an imo# lei mii
ani
lei mii
m
an imo# lei mii
ani
lei mii
m
an imo# lei mii
ani
lei mii
m
d
1
m
a
a
a
i
i
a
6 . "" , 21*
"
$5(
6 . 5 . 4+2
2
(+5
6 . 2**
"
(*&
"
2
1
Efectul economic al imo#ilizrii4

= =
= =
= =
=
. 6 . 45 , 4
. 14(
$5(
. 6 . *4 , 4
. 1$"
(+5
. 6 . *" , 4
. 1(2
(*&
"
2
1
#uc imo# lei
#uc mii
lei mii
m
#uc imo# lei
#uc mii
lei mii
m
#uc imo# lei
#uc mii
lei mii
m
)
1
m
h
i
i

= =
= =
= =
=
. 4$ , 5&2 $5( (& , +
. * , &(( (+5 *( , +
. *$ , $+* (*& $( , +
"
2
1
imo# din pierderi lei mii E
imo# din pierderi lei mii E
imo# din pierderi lei mii E
1 e E
i i i
Efectul economic specific imo#ilizrilor4

= =
= =
= =
=
. 6 (& , "
. 14(
4$ , 5&2
. 6 (" , 4
. 1$"
* , &((
. 6 "5 , "
. 1(2
*$ , $+*
"
2
1
#uc pierderi lei
#uc mii
lei mii
#uc pierderi lei
#uc mii
lei mii
#uc pierderi lei
#uc mii
lei mii
)
E
h
i

= =
= =
= =
=
. . 1 6 *$ , +
5*5
4$ , 5&2
. . 1 6 +$ , 1
&4$
* , &((
. . 1 6 *4 , +
$4(
*$ , $+*
Q
"
Q
2
Q
1
Q
o# prod leu pierderi lei
lei mii
lei mii
o# prod leu pierderi lei
lei mii
lei mii
o# prod leu pierderi lei
lei mii
lei mii
*
E
h
i

= =
= =
= =
=
. 1 6 "4 , 1
42$
4$ , 5&2
. 1 6 5" , 1
515
* , &((
. 1 6 "$ , 1
44&
*$ , $+*
Q Q
"
Q Q
2
Q Q
1
Q Q
invest leu totale pierderi lei
lei mii
lei mii
invest leu totale pierderi lei
lei mii
lei mii
invest leu totale pierderi lei
lei mii
lei mii
$
E
t
i

8r.%r
t
Indicator P1 P2 P" %riteriu
1 Hi (*& (+5 96= Hin
2 m
i
4,*" 4,*4 7'76 Hin
"
H
Q
i
1,"( <':= 1,11 Hin
4 m
a
2** 4+2,5 8<;'1
1
Hin
5 #
i
$+*,*
$
&((,* 6>8'7 Hin
9
$
i
1'16 4,(" ",(& Hin
&
Q
i
:';7 1,+$ +,*$ Hin
(
V
i

1,"$ 1,5" <'17 Hin


3tunci c?nd fondurile se c'eltuiesc la inceputul anului varianta optim= de
proiect este P
"
.
=/Calculul indicat#ril#r actuali4arii la m#mentul "unerii in &#l#inta a
#*iecti-ului de in-eti$ii
p)+ , a)1*G
</In-eti$ia t#tal actuali4at la m#mentul ?"W.
Ita
p
)
h
d
h
h
a $ ) 1 (
1
+
+

=
Ita
p
1
) 15+(1J+,1*)
2
J 15+(1J+,1*)
1
J 14&(1J+,1*)
+
) 2+(,5 J1&& J 14& ) 5"2,5 lei
Ita
p
2
) 2*+(1J+,1*)
1
J 225(1J+,1*)
+
) "42,2 J 225 ) 5$&,2 lei
Ita
p
"
) 11$(1J+,1*)
2
J "1+(1J+,1*)
+
) 1$1,24 J "1+ ) 4&1,24 lei
8/2r#&itul t#tal actuali4at la m#mentul ?"@
Pta
p
)
.
.
h
a a
a
&
) 1 ( L
1 ) 1 (
L
+
+
Pta
1
p
) "+$leiL
1+
1+
) 1* , + 1 ( L 1* , +
1 ) 1* , + 1 (
+
+
) "+$ lei L 4,4* ) 1"&",*4lei
Pta
2
p
) 5+5lei L
11
11
) 1* , + 1 ( L 1* , +
1 ) 1* , + 1 (
+
+
) 5+5 lei L 4,$$ )2"5","lei
Pta
"
p
) "&1 lei L
12
12
) 1* , + 1 ( L 1* , +
1 ) 1* , + 1 (
+
+
) "&1 lei L 4,&* )1&&&,+* lei
1/!andamentul ec#n#mic actuali4at la m#mentul ?"@
Ra
p
)
p
p
$ta
&ta
01
Ra
1
p
)
lei
lei
5 , 5"2
*4 , 1"&"
01) 1,5(profit final 61 leu investit
Ra
2
p
)
lei
lei
2 , 5$&
" , 2"5"
01) ",15 profit final61leu investit
Ra
"
p
)
lei
lei
24 , 4&1
+* , 1&&&
01) 2,&& profit final61 leu investit
7/Termenul actuali4at de recu"erate a in-etitiei la m#mentul ?"@
/a
p
)
) 1 log(
) L log( log
a
$ta a & &
p
h h
+

/a
1
p
)
) 1* , + 1 log(
) 5 , 5"2 L 1* , + "+$ log( "+$ log
+

)
+&2 , +
"2 , 2 4* , 2
) 2,"$ ani
/a
2
p
)
1* , 1 log
) 2 , 5$& L 1* , + 5+5 log( 5+5 log
)
+&2 , +
$+ , 2 &+ , 2
) 1,"( ani
/a
"
p
)
1* , 1 log
) 24 , 4&2 L 1* , + "&1 log( "&1 log
)
+&2 , +
4$ , 2 5& , 2
) 1,5" ani
8r.crt Indicator P1 P2 P" %riteriu
1
I
ta
p
5"2,5 5$&,2 7>8'87 Hin
2
P
ta
p
1"&",*
4
8161'1 1&&&,+
*
Ha<
"
R
a
p
1,5( 1'<6 2,&& Ha<
4
/
a
p
2,"$ <'1= 1,5" Hin
7in perspectiva indicatorilor actualizati la momentul punerii in folosinta a lucrarilor de
investitii, varianta optima de proiect este P2.
;/ Calculul indicat#ril#r "r#"ui de met#d#l#gia Bancii M#ndiale
h Ih Ch Kh 1/(1+0,19)^h Kha Vh Vha Vnh Vnha 1/(1+0,30)^h Vnha
1 150 0 150 0.84033 1!".1! 0 0 #150 #1!".1! 0."9 #115.35
! 150 0 150 0."015 10"."3 0 0 #150 #10"."3 0.59! #88.8
3 14" 0 14" 0.59341 89.4" 0 0 #14" #89.4" 0.455 #.885
4 0 34! 34! 0.4989 1".40 48 334.!3 30 15".83 0.35 10".1
5 0 34! 34! 0.419049 149.49 48 !83.!5 30 133." 0.!9 8!.314
0 34! 34! 0.35!14! 1!.9 48 !40.04 30 113.35 0.!0" 3.34!
" 0 34! 34! 0.!95918 10".3 48 !03.4! 30 9.0 0.159 48.54
8 0 34! 34! 0.!48"1 90.99 48 1"!.39 30 81.41 0.1!3 3".38
9 0 34! 34! 0.!089" "".11 48 14.10 30 8.99 0.094 !8."4
10 0 34! 34! 0.1"50! 5.34 48 1!3.81 30 58.4" 0.0"3 !!.338
11 0 34! 34! 0.14"55 55.38 48 104.9! 30 49.55 0.05 1".13
1! 0 34! 34! 0.1!4004 4.93 48 88.9! 30 41.99 0.043 13.158
13 0 34! 34! 0.104!05 39."" 48 "5.35 30 35.58 0.033 10.098
$%ta& 44" 34!0 38" 1!59."" 480 1""!.44 !13 51!." 159.50"
1/(1+0,35)^h Vnha 1/(1+0,40)^h Vnha 1/(1+0,45)^h Vnha
0."41 #111.! 0."14 #10".14 0.90 #103.4
0.549 #8!.4 0.510 #".53 0.4" #"1.3
0.40 #59." 0.34 #53.5" 0.3!8 #48.!
0.301 9!.1 0.!0 "9.5 0.!! 9.!
0.!!3 8.! 0.18 5.90 0.15 4"."
0.15 50.5 0.133 40.4 0.108 3!.9
0.1!! 3".3 0.095 !9.03 0.0"4 !!."
0.091 !".8 0.08 !0."3 0.051 15."
0.0" !0.5 0.048 14.81 0.035 10.8
0.05 15.3 0.035 10.58 0.0!4 ".4
0.03" 11.3 0.0!5 ".5 0.01" 5.1
0.0!" 8.3 0.018 5.40 0.01! 3.5
0.0! .1 0.013 3.8 0.008 !.4
84.3 31.91 #5.4
</ Angajamentul de ca"ital:
Rt
a
) 125*,&& mii lei
7Jd)1+ J ") 1" ani
8/ !a"#rtul dintre 3ta i Ata:
r
a
)
= =
lei mii 125*,&&
lei mii 1&&2,44
-ta
Vta
1,41
A-antajul net t#tal actuali4at:
38
ta
) A
ta
0 R
ta
) 1&&2,44 - 125*,&& ) 512,$& mii. 9ei
1/ 3enitul net t#tal actuali4at:
A8ta)
+
=
+
. d
h
h
a
V2h
1
) 1 (
1
L

) 512,$& mii lei
4. Indicele de "r#&ita*ilitate
0 @n funcCie de valoarea investiCiei totale
T )
= = 1++
44&
$& , 512
G 1++
I
A8
t
ta
115,"4 G
0 @n funcCie de valoarea actualizat= a investiCiei totale4
TQ )
= = 1++
2& , "24
$& , 512
G 1++
I
A8
ta
ta
15(,+* G
0 @n form= actualizat=4
T
a
)
= + = + 1
2& , "24
$& , 512
1
I
A8
ta
ta
2,5(
5. !ata interna de renta*ilitate:
RIR ) a
min
J (a
ma<
- a
min
)
0 A8 A8
A8
ta ta
ta
+
+
+
a ) 1*G rezulta ca A8
ta
) 512,$& mii lei
a ) "+G rezulta ca A8
ta
) 15*,51 mii lei
a) "5G rezulta ca A8ta ) (4," mii lei
a) 4+G rezulta ca A8ta ) "1,*1mii lei
a) 45G rezulta ca A8ta ) 0 5,4mii lei
RIR) 4+G J (45G 0 4+G)
G 2( , 4 G 4+
4 , 5 *1 , "1
*1 , "1
+ =
+
) 44,2( G
$. Curul de re-enire net actuali4at:
%R8
a
)
=
(valuta) A8
(lei) R
ta
ta

=
euro mii 125,+4
lei mii 125*,&&
1+,+& lei 6X
1 euro ) 4,1+ lei
Ih Ch Kh 1/(1+0,19)^h Kha Vh Vha Vnh Vnha
1 !90 0 !90 0.84033 !45." 0 0 #!90 #!45."
! !!5 0 !!5 0."015 11.59 0 0 #!!5 #11.59
3 0 !41 !41 0.59341 14.8 "4 454.04 505 30".3
4 0 !41 !41 0.4989 1!4.31 "4 384."8 505 !0.4"
5 0 !41 !41 0.419049 105.34 "4 3!.08 505 !!0."4
0 !41 !41 0.35!14! 89.!" "4 !".34 505 18".0"
" 0 !41 !41 0.!95918 "5. "4 !34.19 505 158.53
8 0 !41 !41 0.!48"1 4.1! "4 198.4 505 134.35
9 0 !41 !41 0.!089" 54.33 "4 18.19 505 113.8
10 0 !41 !41 0.1"50! 4.05 "4 14!.53 505 9.49
11 0 !41 !41 0.14"55 39.0! "4 1!0."9 505 81.""
1! 0 !41 !41 0.1!4004 33.0" "4 10!.3" 505 9.30
13 0 !41 !41 0.104!05 !8.03 "4 8."5 505 58."3
515 !51 31 1!13.!3 8!0 !494.53 5040 1!81.30
1/(1+0,65)^h Vnha 1/(1+0,70)^h Vnha 1/(1+0,75)^h Vnha
0.0 #1"5." 0.588 #1"0.59 0.5"1 #15."1
0.3" #8!.4 0.34 #"".85 0.3!" #"3.4"
0.!!3 11!.4! 0.!04 10!."9 0.18" 94.!3
0.135 8.13 0.1!0 0.4 0.10" 53.84
0.08! 41.!9 0.0"0 35.5" 0.01 30.""
0.050 !5.03 0.041 !0.9! 0.035 1".58
0.030 15.1" 0.0!4 1!.31 0.0!0 10.05
0.018 9.19 0.014 ".!4 0.011 5."4
0.011 5.5" 0.008 4.! 0.00 3.!8
0.00" 3.38 0.005 !.50 0.004 1.8"
0.004 !.05 0.003 1.4" 0.00! 1.0"
0.00! 1.!4 0.00! 0.8" 0.001 0.1
0.001 0."5 0.001 0.51 0.001 0.35
!5.81 0.4 #19."9
1. 3nga,amentul de capital4
Rta)121",2" mii lei
7Jd)11 J 2) 1" ani
8/ !a"#rtul dintre 3ta i Ata:
r
a
)
= =
lei mii 121",2"
lei mii 24*4,5"
-ta
Vta
2,+$
A-antajul net t#tal actuali4at:
38
ta
) A
ta
0 R
ta
) 24*4,5" - 121",2" ) 12(1," mii. 9ei
1/ 3enitul net t#tal actuali4at:
A8ta)
+
=
+
. d
h
h
a
V2h
1
) 1 (
1
L

) 12(1,"mii lei
4. Indicele de "r#&ita*ilitate
0 @n funcCie de valoarea investiCieitotale
T )
= = 1++
515
" , 12(1
G 1++
I
A8
t
ta
24(,&*G
0 @n funcCie de valoarea actualizat= a investiCiei totale4
TQ )
= = 1++
1( , 4+&
" , 12(1
G 1++
I
A8
ta
ta
"14,$( G
0 @n form= actualizat=4
T
a
)
= + = + 1
1( , 4+&
" , 12(1
1
I
A8
ta
ta
4,15
5. !ata interna de renta*ilitate:
RIR ) a
min
J (a
ma<
- a
min
)
0 A8 A8
A8
ta ta
ta
+
+
+
a ) 1*G rezulta ca A8
ta
) 12(1,"mii lei
a) $5G rezulta ca A8ta ) 25,(1mii lei
a) &+G rezulta ca A8ta ) +,4$ mii lei
a) &5G rezulta ca A8ta ) 0 1*,&* mii lei
RIR) &+G J (&5G 0 &+G)
G 11 , + G &+
&* , 1* 4$ , +
4$ , +
+ =
+
) &+,11 G
$. Curul de re-enire net actuali4at:
%R8
a
)
=
(valuta) A8
(lei) R
ta
ta

=
euro mii "12,51
lei 121",2"mii
",(( lei 6X
1 euro ) 4,1 lei

h Ih Ch Kh 1/(1+0.19)^h Kha Vh Vha Vnh Vnha 1/(1+0,40)^h Vnha
1 11 0 11 0.84033 98.31 0 0 #11 #98.31 0."14 #8!.8!4
! 0 0 0 0."015 0.00 0 0 0 0.00 0.51 0
3 310 0 310 0.59341 188.8 0 0 #310 #188.8 0.34 #11!.84
4 0 !!4 !!4 0.4989 115.54 595 30.89 3"1 191.3 0.! 9.4
5 0 !!4 !!4 0.419049 9".91 595 !0.08 3"1 1!.1" 0.18 9.00
0 !!4 !!4 0.35!14! 8!.98 595 !!0.41 3"1 13".43 0.133 49.343
" 0 !!4 !!4 0.!95918 "0.3! 595 18."9 3"1 11.4" 0.095 35.!45
8 0 !!4 !!4 0.!48"1 59.59 595 158.!9 3"1 98."0 0.08 !5.!!8
9 0 !!4 !!4 0.!089" 50.50 595 134.15 3"1 83.4 0.048 1".808
10 0 !!4 !!4 0.1"50! 4!.80 595 113.8 3"1 "0.88 0.035 1!.985
11 0 !!4 !!4 0.14"55 3.!" 595 9.34 3"1 0.0" 0.0!5 9.!"5
1! 0 !!4 !!4 0.1!4004 30."4 595 81.5 3"1 50.91 0.018 ."8
13 0 !!4 !!4 0.104!05 !.05 595 9.19 3"1 43.14 0.013 4.8!3
14 0 !!4 !!4 0.08"5" !!.0" 595 58.4 3"1 3.5 0.009 3.339
15 0 !!4 !!4 0.0"358 18."1 595 49.9 3"1 30.98 0.00 !.!!
$%ta& 4! !88 3114 940.4 "140 1"35.80 40! "95.34 13."5!
1/(1+0,45)^h Vnha 1/(1+0,50)^h Vnha 1/(1+0.60)^h Vnha 1/(1+0.65)^h Vnha
0.9 #80.04 0." #"".33 0.!5 #"!.50 0.0 #"0.30
0.4" 0 0.444 0.00 0.391 0.00 0.3" 0.00
0.3!8 #101.8 0.!9 #91.85 0.!44 #"5.8 0.!!3 #9.01
0.!! 83.84 0.198 "3.!8 0.153 5.1 0.135 50.05
0.15 5".8" 0.13! 48.8 0.095 35.38 0.08! 30.34
0.108 40.08 0.088 3!.5" 0.00 !!.11 0.050 18.39
0.0"4 !".454 0.059 !1."1 0.03" 13.8! 0.030 11.14
0.051 18.9!1 0.039 14.48 0.0!3 8.4 0.018 ."5
0.035 1!.985 0.0! 9.5 0.015 5.40 0.011 4.09
0.0!4 8.904 0.01" .43 0.009 3.3" 0.00" !.48
0.01" .30" 0.01! 4.!9 0.00 !.11 0.004 1.50
0.01! 4.45! 0.008 !.8 0.004 1.3! 0.00! 0.91
0.008 !.98 0.005 1.91 0.00! 0.8! 0.001 0.55
0.00 !.!! 0.003 1.!" 0.001 0.51 0.001 0.33
0.004 1.484 0.00! 0.85 0.001 0.3! 0.001 0.!0
85.""1 48.9" !.!4 #1!.5
</ Angajamentul de ca"ital:
Rt
a
) *4+,4$ mii lei
7Jd)12 J ") 15 ani
8/ !a"#rtul dintre 3ta i Ata:
r
a
)
= =
lei mii *4+,4$
lei 1&"5,(mii
-ta
Vta
1,(5
A-antajul net t#tal actuali4at:
38
ta
) A
ta
0 R
ta
) 1&"5,( - *4+,4$ ) &*5,"4 mii. 9ei
1/ 3enitul net t#tal actuali4at:
A8ta)
+
=
+
. d
h
h
a
V2h
1
) 1 (
1
L

) &*5,"4 mii lei
4. Indicele de "r#&ita*ilitate
0 @n funcCie de valoarea investiCiei totale
T )
= = G 1++
42$
"4 , &*5
1++
I
A8
t
ta
1($,$*G
0 @n funcCie de valoarea actualizat= a investiCiei totale4
TQ )
= = G 1++
+4 , 2(&
"4 , &*5
1++
I
A8
ta
ta
2&&,+( G
0 @n form= actualizat=4
T
a
)
= + = + 1
+4 , 2(&
"4 , &*5
1
I
A8
ta
ta
",&&
5. !ata interna de renta*ilitate:
RIR ) a
min
J (a
ma<
- a
min
)
0 A8 A8
A8
ta ta
ta
+
+
+
a ) 1*G rezulta ca A8
ta
) &*5,"4 mii lei
a ) 4+G rezulta ca A8
ta
) 1"$,&5mii lei
a) 45G rezulta ca A8ta ) (5,&& mii lei
a ) 5+G rezulta ca A8
ta
) 4(,*&mii lei
a ) $+G rezulta ca A8
ta
) 2,24 mii lei
a) $5G rezulta ca A8ta ) 0 12,5$ mii lei
RIR) $+G J ($5G 0 $+G) <
G &$ , + G $+
5$ , 12 24 , 2
24 , 2
+ =
+
) $+,&$ G

$. Curul de re-enire net actuali4at:
%R8
a
)
=
(valuta) A8
(lei) R
ta
ta

=
euro mii 1*",*(
lei mii *4+,4$
4,(5 lei 6X
1 euro ) 4,1 lei
<:/ CENT!ALIZA!EA TUTU!,! INDICAT,!IL,!
1 It 44& 515 789 Hin
2 s 8'79 ",1$ 2,(( Hin
" s
S
+,$* :'9; +,&2 Hin
4 / 1,4$ <':8 1,15 Hin
5 e +,$( :';= +,(& Ha<
$ R "($& "1$$ 1<<7 Hin
& T 2,12 1,&& <'>1 Hin
( T
U
+,5* :'1; +,44 Hin
* R 5,(5 ;'>; *,45 Ha<
1+ Hi (*& (+5 96= Hin
11 m
i
4,*" 4,*4 7'76 Hin
12
H
Q
i
1,"( <':= 1,11 Hin
1" m
a
2** 4+2,5 8<;'11 Hin
14 #
i
$+*,*$ &((,* 6>8'79 Hin
15
i
1'16 4,(" ",(& Hin
1$
Q
i
:';7 1,+$ +,*$ Hin
1&
V
i

1,"$ 1,5" <'17 Hin


1(
I
ta
p
5"2,5 5$&,2 7>8'87 Hin
1*
P
ta
p
1"&",*4 8161'1 1&&&,+* Ha<
2+
R
a
p
1,5( 1'<6 2,&& Ha<
21
/
a
p
2,"$ <'1= 1,5" Hin
22
I
ta
v
8>=;'1< "5+1,& "4"&," Hin
2"
P
ta
v
&1*&,12 <7681'=
=
12*5*,+
"
Ha<
24
R
a
v
1,5( 1'<6 2,&& Ha<
25
/
a
v
2,22 <'86 1,5" Hin
2$ r
a
1,41 8':9 1,(5 ma<
2& 38ta 512,$& <8=<'1 &*5,"4 ma<
2( A8ta 512,$& <8=<'1 &*5,"4 ma<
2* T 115,"4 87='>; 1($,$* ma<
"+ TQ 15(,+* 1<7'9= 2&&,+( ma<
"1 Ta 2,5( 7'<9 ",&& ma<
"2 RIR 44,2( >:'<< $+,&$ ma<
"" %R8
a
1+,+& 1'== 4,(5 min
"4 Rta 125*,&& 121",2" ;7:'79 min
Pe !aza ta!elelor de centralizare de mai sus se poate o!serva c= cel mai eficient proiect
este P
"
.
C#nclu4ii i "r#"uneri
%a rezultat, prin eficienta economica a investitiilor efectuate tre!uie sa se inteleaga
faptul ca prin consumarea unor fonduri de investitii se impune o!tinerea de rezultate ma<ime.
E e<presie la modul general a eficientei economice este data de relatia dintre efectele utile
o!tinute dintr0o anumita activitate economica si c'eltuielile, adica eforturile, realizate in
activitatea respectiva.
2timulentul procesului de relansare economica si sociala >l reprezinta, deci, decizia de
investitie. 7ecizia investitionala tre!uie sa treaca de la stadiu de idee, intentie p?na la
finalizarea si punerea >n functiune a o!iectivului de investitii, pentru a fi eficienta si a putea
contri!ui >n procesul relansarii economice si sociale. 3stfel, aceasta decizie tre!uie sa se
!azeze pe determinari cantitative si calitative riguroase, care sa asigure orientarea efortului,
investind spre cea mai !una varianta de proiect, si anume varianta nr. 2 de proiect. 7e aceea,
eficienta economica 0 ca o!iectiv prioritar >n adoptarea deciziei de investitii 0 si indicatorii
eficientei economice a investitiilor (cuprinse >n studiul de feza!ilitate) ocupa un loc central in
fundamentarea deciziei de investitii.
3sadar, eficienta economica inseamna o!tinerea unor efecte economice utile, in
conditiile c'eltuirii intr0un mod rational si economicos a unor resurse materiale, umane,
financiare, folosindu0se pentru aceasta metode stiintifice de organizare a activitatii.
8ivelul eficientei este cu atat mai ridicat cu cat este mai mare efectul util pe unitate de efort
c'eltuit sau cu cat este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de efect util.
%alculele acestor indicatori, !azate pe te'nica actualizarii, precum si metodologia
organismelor internationale (Fanca Hondiala) privind evaluarea eficientei economice a
investitiilor (a<ata tot pe te'nica actualizarii) permit firmei sa se orienteze catre varianta P2
de investitii in vederea largirii arealului geografic de activitate, in special in afara tarii, pentru
a face renumita firma pe plan national.