Sunteți pe pagina 1din 63

MEDITAIA

CUNOATEREA DE SINE
OSHO RAJNEESH Editura Le Voyage Interieur !""#$ %ari&
O&'o Ra(nee&' e&te un )ae&tru &*iritua+$ un i+u)inat, A-ea&t. +u-rare
re*rodu-e -u/inte+e adre&ate de e+ dire-t auditoriu+ui &.u,
CA%ITOLUL I
CHEMAREA
0iin1a u)an. ge)e 2n tene3re, O /.d -a *e o +o-uin1. 2n -are nu )ai
&tr.+u-e4te ni-i -ea )ai )i-. +u)in.$ -a o -a&. *ierdut. 2n -ea1., Ce/a &5a
&tin& 2n ea, Totu4i 6o-u+ *oate rena4te din -enu4.,
%re-u) un /a*or *ierdut$ o)u+ 4i5a *ierdut de&tina1ia 4i nu )ai 4tie -e &.
6a-., Totu4i -unoa4terea$ &u6o-at.$ *oate 6i reani)at. 2n &u6+etu+ &.u,
Nu tre3uie &. di&*era1i, Cu -7t noa*tea e&te )ai *ro6und.$ 8orii &unt )ai
a*roa*e, Lu)ea /a -unoa4te o rena4tere &*iritua+.$ un nou ti* de o) &e /a
de8/o+ta$ iar noi a&i&t.) a-u) +a rena4terea +ui, A-ea&t. rena4tere &*iritua+. nu
&e /a *rodu-e de-7t *rin noi 2n4ine, Ni)eni nu )ai *oate &ta deo*arte$ -.-i
tre3uie &. ne rena4te) *rin noi 2n4ine$ rena4terea tre3uie &. &e *rodu-. 2n
6ie-are din noi,
Soare+e ini)ii nu /a r.&.ri de-7t da-. ne u)*+e) de +u)in. 4i a-ea&t.
re&*on&a3i+itate ne re/ine nou. 2n4ine, Sunte) -u to1ii e+e)ente+e edi6i-iu+ui de
)7ine$ &unte) ra8e+e a&tru+ui -are &e /a )ani6e&ta, 0ie-are o) e&te un -reator,
Dar a /or3i de&*re /iitor e&te o gre4ea+., %re8entu+ e&te a-e+a -are tre3uie
re7n/iat$ iar -eea -e tre3uie &. readu-e) +a /ia1. e&te *ro*ria noa&tr. 6iin1.,
Cu) &. -ree) o u)anitate$ da-. nu ie4i) )ai 2nt7i din &tarea noa&tr.
ne&igur.9 Indi/idu+ e&te 3a8a &o-iet.1ii$ *rin e+ &e o*erea8. ori-e e/o+u1ie 4i
ori-e re/o+u1ie, Iat. de -e /. +an&e8 o -'e)are, Tre8i1i5/. /. rog, De -e nu
2ndr.8ni1i &. ).rturi&i1i -. /ia1a /oa&tr. e&te )onoton.$ a3&urd.$ *+i-ti&itoare$
nu )ai are &a/oare 4i a-ea&ta nu e&te de )irare, Ori-e 3u-urie *ro6und. e&te
inter8i&. ini)ii de&ta3i+i8ate 4i 2ngri(orate,
De unde /ine a-e&t &enti)ent a+ e6e)eru+ui 4i a+ tri&te1ii$ 2n ti)* -e /ia1a
e&te o &ur&. in6init. de *+enitudine9 Sunte1i *ierdu1i$ de8orienta1i, A /egeta$ a
e:i&ta 6i8i- 4i at7ta tot nu 2n&ea)n. a tr.i$ -i a a4te*ta )oartea, Cu) &. te )ai
&i)1i atun-i 2n +argu+ t.u9 Cu) &. te )ai 3u-uri de e:i&ten1.9
Re*et ; e&te *o&i3i+ &. &-.*a1i de -o4)aru+ *e -are 2+ +ua1i dre*t rea+itate,
Dru)u+ e&te ai-i$ 2n 6a1a /oa&tr.$ e+ nu &5a 4ter& ni-iodat., E+ du-e de +a
o*a-itate +a +u)in.$ e+ e&te etern, Voi &unte1i a-eia -are 2i 2ntoar-e1i &*ate+e,
A-e&t dru) &e nu)e4te d'ar)a$ re+igia autenti-., E+ e&te 6o-u+ -are
re7n/ie /atra$ 6aru+ din /7r6u+ &t7n-ii agre&ate de 6urtun., Ma'a/ira$ )ae&tru
(ain$ a &*u& -. ade/.rata re+igie e&te an-ora$ de&tinu+$ re6ugiu+$ &ingura &-.*are$
oa8a o)u+ui *rin& 2n 83u-iu)u+ +u)ii$ a+ 3o+ii 4i a+ )or1ii,
Tr.i1i no&ta+gia unei /ie1i de3ordante de 3u-urie 4i de drago&te9 A&*ira1i +a
ade/.ru+ -are -on6er. i)orta+itate9 Atun-i /eni1i$ a--e*ta1i5)i in/ita1ia, Nu e&te
un )are &e-ret ; e&te &u6i-ient &. de&-'ide1i o-'ii, Ve1i de&-o*eri un uni/er&
ne3.nuit, De&-'ide1i o-'ii$ tre8i1i5/.$ *ri/i1i$ at7ta doar,
Ni)i- nu e&te di&tru& 2n o) -u ade/.rat,< e+ nu a *ierdut de6initi/ 3u&o+a,
Dar$ deoare-e refuz &. /ad.$ e+ &e -rede 2n-on(urat de u)3re a)enin1.toare,
A-o*erindu54i -'i*u+ e+ *ierde totu+ 4i de/ine &.ra-, Da-. ar de&-'ide o-'ii &5ar
de&-o*eri 2)*.rat,
Crede1i -. a1i de-.8ut9 V. in/it &. /. re-.*.ta1i )a(e&tatea$ &. ie4i1i din
/i&u+ /o&tru ur7t, =n6r7ngerea /oa&tr. &e *oate tran&6or)a 2n /i-torie$ -.derea
/oa&tr. 2n rena4tere$ )oartea /oa&tr. 2n /ia1a etern., La&a1i5). &. /. a(ut,
Dar )ai 2nt7i a--e*ta1i5)i drago&tea, E&te tot -eea -e /. *ot o6eri *e
a-e&te -o+ine +ini4tite, Dore&- &. /. o6er -eea -e Di/inu+ a re/.r&at 2n )ine,
Vreau &. /. dau tot, Cu -7t dau )ai )u+t$ -u at7ta *ri)e&- )ai )u+t> Nu e&te
)inunat9 Ade/.rata 3og.1ie -re4te atun-i -7nd o 2)*ar1i, A-eea -are &e
)i-4orea8. atun-i -7nd o 2)*ar1i$ nu e&te de+o- o -o)oar.,
Drago&tea na4te drago&te 4i ura na4te ur., Sunte) totdeauna *+.ti1i -u
a-eea4i )oned., A-ea&ta e&te o +ege a3&o+ut., Re1ine1i -. tre3uie &. da1i -eea
-e dori1i &. *ri)i1i, S. nu &*era1i &. o31ine1i ia&o)ie 2n &-'i)3u+ ).r.-ini+or
o6eri1i de /oi,
?u-'ete 2ntregi de drago&te 4i de *a-e 2n6+ore&- ai-i 2n 6a1a )ea 4i a-e&t
6a*t ). i)*re&ionea8., Sunte1i at7t de di6eri1i unu+ de -e+.+a+t 4i iat. -. /o-ea
&u6+etu+ui /. une4te, Cor*uri+e &unt 4i /or r.)7ne &e*arate$ dar -e/a +e
tran&-ende 4i une4te 6iin1e+e ; drago&tea, 0.r. a-ea&t. uniune ni)i- nu *oate 6i
&*u&$ ni)i- nu *oate 6i au8it, Co)uni-area e&te a3&o+ut i)*o&i3i+. 2n a6ara
drago&tei< nu /. *ot /or3i 4i nu ). *ute1i a&-u+ta de-7t -u a-ea&t. -ondi1ie,
Ini)a /oa&tr. tre3uie &. &e de&-'id., S. 4titi -. )intea /oa&tr. nu 2n1e+ege
ni-iodat. ni)i-$ doar ini)a e&te 2n &tare de a *ri-e*e, Creieru+ /o&tru e&te
o3tu8, Tot a4a$ doar -u/inte+e di-tate de inte+e-t &unt +a 6e+ de in&i*ide *re-u)
6+ori+e arti6i-ia+e,
Eu /. de&-'id ini)a$ de&-'ide1i5)i5o 4i /oi *e a /oa&tr.$ *entru -a
2nt7+nirea 4i 6u8iunea &. *oat. a/ea +o-, Atun-i$ a-e+ -e/a -are de*.4e4te -u
)u+t -u/inte+e$ 24i /a -roi dru) 2ntre noi, A&t6e+ &e *ot 6a-e au8ite )u+te +u-ruri
a&-un&e 4i *oate 6i -itit tot -eea -e e&te &-ri& *rintre r7nduri, Cu/inte+e &unt
tragi- de in&u6i-iente$ dar da-. a&-u+ta1i 2n +ini4te$ -u )enta+u+ redu& +a t.-ere$
e+e /. /or /or3i -u *utere, A-ea&ta 2n&ea)n. &. a&-u+1i -u ini)a,
De o3i-ei )i)a1i 2n1e+egerea 4i a&-u+tarea atun-i -7nd de 6a*t -reieru+
/o&tru )ono+og'ea8. 6.r. 2n-etare, Cu a+te -u/inte nu a&-u+ta1i 4i nu 2n1e+ege1i
ni)i-, %entru a 6i un re-e*tor$ &*iritu+ /o&tru tre3uie &. 6ie t.-ut 4i atent$ tota+
2
de&-'i& 4i ni)i- a+t-e/a, Atun-i /e1i 2n1e+ege$ /e1i *ri)i 2n1e+egerea +u)inoa&.
-are /. /a tran&6or)a, =n +i*&a a-e&teia /e1i 6i doar di&tra1i 4i /e1i )ono+oga,
Cri&*.ri+e )enta+u+ui /o&tru /or -ontinua &. /. a3&oar3. 4i ni)i- nu /a *utea &.
/. 6ie tran&)i&, Ve1i -rede -. /ede1i$ dar nu /e1i /edea ni)i-$ /e1i *retinde -.
au8i1i$ dar nu /e1i au8i ni)i-,
C'ri&t a &*u&@ Cei care au ochi de vzut s vad, cei care au urechi de
auzit s aud, Era E+ oare 2n-on(urat de or3i 4i de &ur8i9 De&igur -. nu, *rin
a-e&te -u/inte$ )ae&tru+ din Aa+i+eea &u3+inia in&u6i-ien1a o-'i+or 4i ure-'i+or din
-arne, 0.r. +ini4te interioar.$ 6.r. -on4tien1. *ur. 4i /igi+ent. Bre-e*ti/.C$ o)u+
&u6er. de -ea )ai gra/. in/a+iditate$ or3irea 4i &ur8enia &*iritua+., S*iritu+ &.u
e&te 2n-'i&$ ni)i- nu 2i )ai *oate 6i dat$ nu )ai *oate *ri)i ni)i-,
V. re-o)and &. *etre-e1i 8i+e de &ad'ana Bde di&-i*+in. &*iritua+.C 2ntr5o
&tare de *ro6und. re-e*ti/itate, Arta a&-u+tatu+ui adevrat /. /a de/eni un
to/ar.4 6ide+ 2n 6ie-are )o)ent, Ea /. /a e+i3era de nenu).rate+e *reo-u*.ri
-are /. a+terea8. 8i+e+e 4i no*1i+e, Ea /. /a *er)ite a--e&u+ +a un uni/er&
)i&terio& -are /. /a 2n/.+ui$ *er)i17ndu5/. a&t6e+ &. /ede1i +u)ina etern. a
-on4tien1ei de -are /. *ri/ea8. tur3u+en1a /oa&tr. )enta+., Vederea 4i au8u+
ade/.rat nu &unt *arti-u+arit.1i re8er/ate a-e&tui -7)* de )edita1ie$ -i -ondi1ii+e
ori-.rei /ie1i ade/.rate, Rea+itatea &au Du)ne8eu$ da-. *re6era1i a-e&t ter)en$
/a 6i re/enit o og+ind. 6.r. *at.$ +ini4tit. -a un +a- i)o3i+,
Si)t -u) +ini4tea 4i *a-ea -o3oar. a&u*ra a-e&tei adun.ri, Iat.5/. gata
&. *ri)i1i ade/.ru+ -e )i5a r.&-o+it &u6+etu+, Ini)a /oa&tr. 2n&tr.inat. 4i &enina
6ru)u&e1e a naturii -are ne 2n-on(oar.$ ). u)*+u de &*eran1., Voi *utea /or3i,
Dar nu &e 2nt7)*+. 2ntotdeauna a4a, Ade&eori tre3uie &. ta- deoare-e 2n 6a1a
)ea nu &e a6+. de-7t -reiere arogante, Soare+e -e+ )ai ar8.tor nu *oate intra
2ntr5o -a&. a+e -.rei u4i &unt 2n-'i&e 4i a+e -.rei 6ere&tre &unt a&tu*ate, A1i
de*u& ar)e+e, E&te un 2n-e*ut 3un,
M7ine di)inea1. /o) 2n-e*e &. +u-r.) 2)*reun., Dar )ai 2nainte tre3uie
&. /. dau -7te/a indi-a1ii,
Da-. dori1i &. 2n-e*e1i o &ad'ana 4i a&*ira1i +a ade/.r$ ado*ta1i di&*o8i1ia
&u6+etea&-. a gr.dinaru+ui -are 24i *reg.te4te -u gri(. *.)7ntu+ 2n /ederea
2n&.)7n1.rii, Re1ine1i *un-te+e ur).toare,
3
CA%ITOLUL II
CINE SUNT?
Sunt 2n-7ntat &. /. 2nt7+ne&-, Iat.5ne aduna1i ai-i *entru a -unoa4te
ade/.ru+$ *entru a a(unge +a Di/in, =ntr5un -u/7nt$ *entru a de&-o*eri -ine
&unte) B-eea -e &unte)C, V. *un o 2ntre3are@ -eea -e -.ut.) e&te &e*arat de
/oi9 %ute1i 6i 2n -.utarea a -e/a -e &e a6+. 2n a+t. *arte$ dar a-ea&t. -.utare
e&te *o&i3i+. atun-i -7nd e&te /or3a de identitatea /oa&tr. *ro6und.9 Nu$ -.-i
-e+ -are -aut. 4i -e+ -.utat &unt una 4i a-eea4i 6iin1., %ute1i r.&-o+i Uni/er&u+
2ntreg 6.r. a *utea /reodat. &. /. g.&i1i *e /oi 2n4i/., V. de*.rta1i a&t6e+ din -e
2n -e )ai )u+t de &-o*u+ ur).rit, Da-. a&*ira1i +a o3ie-te )ateria+e tre3uie &.
/. adre&a1i )ediu+ui 2n-on(ur.tor$ dar da-. dori1i &. 4titi -e anu)e &unte1i$
tre3uie &. 6i1i +ini4ti1i$ i)*ertur3a3i+i 4i &. renun1a1i +a ori-e ur).rire, 0iin1a
/oa&tr. rea+. nu &e /a re/e+a de-7t 2ntr5o +ini4te tota+.$ 2n /idu+ *er6e-t a+
&*iritu+ui,
Nu uita1i -. ori-e e:*+orare i)*+i-. o e:-itare$ o ten&iune 4i -. ea e&te
*u&. 2n )i4-are de intere&, Dorin1a ego-entri-. arat. -. /re1i &. de/eni1i
cineva, &au -. /re1i &. -u-eri1i ceva. Ori$ &u6+etu+ e&te ina--e&i3i+
de)er&uri+or *a&iona+e, Cu) &.5+ -a*ture8i9 E+ e:i&t. dintotdeauna, E+ e&te
-eea -e &unteti$ e&te eul *ro6und$ &ine+e ori-.rui 3.r3at$ a+ ori-.rei 6e)ei,
Dorin1a 4i &u6+etu+ &unt orientate 2n dire-1ii dia)etra+ o*u&e,
A +ua -uno4tin1. de identitatea /oa&tr. di/in. e&te *o&i3i+$ dar &. nu 6a-e1i
din a-ea&ta un o3ie-t de dorin1., Ori-e dorin1. e&te *ro6an. 4i -reea8.
+u)e&-u+, S*iritua+itatea e&te +i*&it. de dorin1., 0ie -. a+erga1i du*. 3ani$ du*.
&6in1enie$ du*. *utere &au du*. Ar.dina Edenu+ui$ du*. *+.-eri+e tru*u+ui &au
du*. e+i3erare etern.$ +u-ruri+e &e *etre- +a 6e+, Voin1a de a *o&eda e&te
in/aria3i+ &e)n de ignoran1. 4i de &er/itute,
Nu /. -er &. a&*ira1i +a Di/in$ -i &. &e&i8a1i natura dorin1ei$ -.-i
-unoa4terea e+i3erea8., %ri/ind +u-id 4i ana+i87nd *a&iunea$ 2i /e1i /edea
-ara-teru+ durero& 4i u-ig.tor, i -ine &5ar )ai e:*une de+i3erat +a -e/a -e te
6a-e &. &u6eri9 C7nd e)o1ii+e 4i a)3i1ii+e nu ne )ai tu+3ur.$ &unte) in/ada1i de
o &enin.tate de*+in. 4i *ute) 6a-e e:*erien1a a -eea -e &unte) -u ade/.rat,
Su6+etu+ /or3e4te doar atun-i -7nd *&i'i-u+ ta-e,
In&i&t de-i &. nu )ai &u&*ina1i du*. a3&o+ut$ -i &. 2n1e+ege1i -e e&te
dorin1a$ -a &. &-.*a1i de ea, At)an$ &u6+etu+$ /a a*are &*ontan,
Ce e&te re+igia$ d'ar)a9 Nu are ni-i o +eg.tur. -u g7ndu+$ -u inte+e-tu+,
Ea e&te non5)enta+$ non5a-1iune, A re6+e-ta e&te o o-u*a1ie 6i+o8o6i-. -are
6urni8ea8. re8u+tate$ -on-+u8ii$ dar ni-iodat. /reo &ati&6a-1ie dura3i+., D'ar)a
e&te )u+1u)ire &u6+etea&-.$ anuto&', Logi-a e&te *ro-e&u+ e+a3or.rii g7nduri+or,
Sa)ad'i &au 3eatitudinea /. *er)it 3u-uria 4i *a-ea rea+., E&te 6ru-tu+ +ui
&'unya$ /idu+$ 4i a+ +ui -'aitanya$ -on4tien1a, Tre3uie -a &*iritu+ &. 6ie 2n a-e+a4i
ti)* +i*&it de g7nduri 4i e:tre) de /igi+ent *entru -a ade/.ru+ &. &e )ani6e&te,
Via1a e&te a&t6e+ tota+ tran&6igurat.,
4
Sa)ad'i B3eatitudineaC &e atinge *rin )edita1ie$ totu4i nu -on6unda1i
)edita1ia de&*re -are /. /or3e&- eu$ -u -eea -e 2n&ea)n. a-e&t -u/7nt 2n
+i)3a(u+ -urent, A g7ndi$ indi6erent da-. te g7nde4ti +a Du)ne8eu &au +a
a+t-e/a$ nu 2n&ea)n. a )edita,
A7nduri+e nu /. a*ar1in$ e+e nu &unt voi. E+e &unt *rodu&e de -eea -e nu
e&te eu+ /o&tru *ro6und$ e&en1a /oa&tr. di/in., E+e tra/er&ea8. o intera-1iune
2ntre /oi 4i +u)ea )ateria+., A te g7ndi +a tine e&te i)*o&i3i+$ deoare-e ori-e
re6+e-tare introdu-e o dua+itate$ o 6rag)entare a rea+it.1ii 2n o3ie-te o3&er/ate 4i
o3&er/ator, %entru a rea+i8a Unitatea$ rea+u+ nedi/i8at$ *entru a 6i -on4tien1i de
-eea -e &unte1i -a entitate etern.$ nu e:i&t. de-7t un &ingur )i(+o- ; )edita1ia,
Tre3uie &. 2n1e+ege1i -+ar 2n -e ).&ur. g7ndirea 4i )edita1ia &unt
antino)i-e, %ri)a &e diri(ea8. &*re -eea -e e&te e:terior 4i &tr.in de -e+ -are
g7nde4te, Cea+a+t. &e 2ntoar-e &*re interior, Ra1iunea e&te unea+ta *otri/it.
*entru a 2n1e+ege tot -eea -e e&te a+t-e/a de-7t /oi 2n4i/., Medita1ia e&te -a+ea
-unoa4terii de &ine, Con6u8ia dintre -e+e dou. no1iuni e&te 6re-/ent.< 1in &. /.
atrag aten1ia -. e&te o gra/. eroare, Medita1ia e&te &tarea non5a-1iunii, Ea
2n&ea)n. a fi 4i nu a face, re*ao&u+ +u)ino& 2n e-'i+i3ru+ ina+tera3i+ *e -are 2+
-on&tituie -entru+ 6iin1ei noa&tre,
A-1ion7nd$ Ba g7ndi e&te un a-t$ o a-1iuneC intra1i 2n -onta-t -u +u)ea
6eno)ene+or tre-.toare$ )uritoare$ +u)ea non5Eu+ui, =n non5a-1iune reg.&i1i
-entru+$ ade/.ratu+ /o&tru Eu, Nu /. -unoa4te1i *ro*ria e&en1.$ deoare-e &unte1i
tot ti)*u+ o-u*a1i 4i agita1i, Ni-i ).-ar nu o )ai *re&i)1i1i 4i a-ea&t. a)ne8ie
&u&-it. 4i 2ntre1ine angoa&a, Cor*u+ /o&tru -ere o de&tindere 4i 4i5o *ro-ur.
dor)ind$ dar )enta+u+ nu a3di-. ni-iodat., Tre(i$ g7ndi1i< ador)i1i$ /i&a1i, Sunte1i
a3ruti8a1i 4i a1i uitat -ine &unte1i, E&te de )irare$ dar a4a &e 2nt7)*+., V5a1i
r.t.-it$ dar nu 2n )u+1i)ea oa)eni+or 4i a +u-ruri+or$ -i 2n )e-ani&)u+ inte+e-tu+ui
/o&tru$ 2n gri(i+e 4i a-ti/it.1i+e /oa&tre -urente, V5a1i r.t.-it 2n -a*u+ /o&tru,
Medita1ia /. /a &a+/a din a-ea&t. 2n6r7ngere$ din &inguru+ in6ern -are
e:i&t., Re1ine1i -. ea 2n&ea)n. non5a-1iune$ non5)enta+$ &au a+t6e+ &*u& *a-e
tota+. 4i /id )enta+, 0a*tu+ -. ). &tr.duie&- &. /. 2n/.1 non5a-1iunea *oate &.
/. *ar. -iudat, A /. in/ita +a *ra-ti-a a3&en1ei a-1iunii e&te 2ntr5ade/.r -e/a
-urio&$ -u/inte+e &unt ne*otri/ite$ e+e &unt -on-e*ute *entru a e:*ri)a a-1iunea
4i ni)i- a+t-e/a< ni-i un +i)3a( nu *oate re6+e-ta &u6+etu+, Cu) ar *utea
in&tru)entu+ 8go)otu+ui )enta+ &. redea )u+1u)irea &u6+etea&-. -are e&te -e/a
ine6a3i+$ -u) ar *utea &. redea +ini4tea Di/in.9
De4i ter)enu+ &ugerea8. un 6e+ de ini1iati/.$ )edita1ia nu are ni)i- de5a
6a-e -u a-1iunea, Nu a4 *utea &*une -. o *ra-ti-a)$ -i -. ). a6+a) n ea, E&te
-a un 6e+ de drago&te, Nu *oate 6i *ro/o-at.$ dar *ot &*une -. &unt 2ndr.go&tit,
E&te /or3a de&*re un 6e+ de a 6i 4i nu de&*re un a-t,
=n -on&e-in1. nu /o) face -e/a, Vo) 2n-er-a &. atinge) &'unya$ /idu+$
&tarea 2n -are o)u+ e:i&t. 2n &ine$ -ur.1at de toate i)*urit.1i+e 4i de 6u)u+
6a*te+or$ &tarea 2n -are nu )ai &u38i&t. de-7t 6+a-.ra *ur. a 6iin1ei$ 2n -are ori-e
ur). a )ea &5a 4ter& *entru a +.&a &*a1iu+ +i3er existenei, =n a-e&t &tadiu nu
)ai /ede) +u)ea$ -i *er-e*e) ade/.ru+, %ere1ii -are ne &e*ar. de noi 2n4ine
&e d.r7).$ 2n-.r-.tura -ere3ra+. &e anu+ea8.$ g7nduri+e 2n-etea8. de a ne )ai
5
*ara8ita &*iritu+ 4i 2n1e+e*-iunea &e )ani6e&t., Nu )ai g7ndi)$ -i -unoa4te),
A*ar 8orii /i8iunii$ ai rea+i8.rii$ ai i+u)in.rii,
A-e4ti ter)eni$ /i8iune 4i rea+i8are$ nu &unt totu4i e:a-1i$ -.-i 2n a-e&t /id$
2n a-ea&t. /irginitate a &u6+etu+ui nu )ai e:i&t. &-i8iune 2ntre -e+ -are 4tie 4i
-eea -e e&te de 4tiut$ nu )ai e:i&t. di6eren1. 2ntre &u3ie-t 4i o3ie-t, Ceea -e
e:i&t. atun-i e&te cunoatere 4i ni)i- a+t-e/a, Ni-i un +i)3a( nu *oate e:*ri)a
a-ea&t. &tare, C7nd &unt 2ntre3at de&*re &'unya ta-$ deoare-e ni-i un r.&*un&
nu *oate a/ea &en& 2n a6ara +ini4tii,
%ute1i 2nde*+ini un a-t &au &. /. a31ine1i$ du*. /oin1a /oa&tr.$ dar
a-ti/itatea /oa&tr. nu e&te e&en1a /oa&tr., Natura /oa&tr. e&te non5a-1iune$ ni-i
a-1iune$ ni-i re6u8u+ a-1iunii, =n &-'i)3$ a 2n1e+ege 4i a /edea$ 6a- *arte din
rea+itatea /oa&tr.$ nu5i ne/oie &. /. a-ti/a1i *entru a-ea&ta, Rea+itatea /oa&tr.
e&te tot ti)*u+ *re8ent., %ute) &*une -. -eea -e e&te -on&tant 4i -ontinuu e&te
ade/.rat, Natura nu e&te -on6e-1ionat. de o)$ ea e&te 6unda)entu+ no&tru$
2n&.4i natura noa&tr., Nu o e+a3or.), E&te o -oe8iune intrin&e-., Ceea -e noi
nu)i) d'ar)a &au re+igie e&te natura noa&tr. 4i a-ea&ta e&te e:i&ten1a *ur.,
Ne *ierde) din /edere rea+itatea din -au8a )i4-.ri+or *ro/o-ate de
6urni-aru+ a-ti/it.1i+or noa&tre, E+e ne 2n-e1o4ea8. -on4tien1a$ du*. -u) 6urtuna
de6or)ea8. &u*ra6a1a o-eanu+ui$ &au a4a -u) norii a&-und &oare+e, Mi4-.ri+e
&u*er6i-ia+e a&-und -eea -e &e a6+. 2n *ro6un8i)e, Va+uri in6i)e a&-und a3i&uri,
Ceea -e e&te +i*&it de -on&i&ten1. 6a-e -a -eea -e e&te *uterni- &. de/in.
o3&-ur, Cea1a de *e o-'i 6a-e -a )unte+e &. de/in. in/i8i3i+, Nu5i a4a -. e&te
de ne-re8ut9 Totu4i o-eanu+ nu e&te a+terat de 83u-iu)u+ de +a &u*ra6a1., E+
e&te &u6+etu+ /a+uri+or 4i e&te *re8ent 2n e+e, Cei -are 4tiu$ /.d a-e&t ade/.r 4i
ni-i o agita1ie de &u*ra6a1. nu5i *oate 2n4e+a, S-u6unda1i5/. 2n a-e&t o-ean
de*arte de tu)u+tu+ i+u8oriu, A3andona1i5/. *ro6un8i)i+or naturii /oa&tre$ unde
nu )ai e&te /or3a de a de/eni -e/a$ -i de a 6i doar -e &unte1i,
A-e&t uni/er& de -unoa4tere a3&o+ut. 4i &ta3i+. nu &5a &67r4it ni-iodat.$
nu)ai -. +5a) uitat, I5a) 2ntor& &*ate+e 2n *ro6itu+ e6e)eru+ui 4i a+ +u-ruri+or
e:terioare, Ceea -e ne 2n&u4i) noi e&te +u)ea, In&tan1a -are *er-e*e nu e&te
+u)a$ -i E&en1a$ Sine+e$ Eu+ rea+,
%ri/irea -are &e 2ndrea*t. a&u*ra unui o3ie-t$ adi-. a&u*ra unui 6eno)en
oare-are *er-e*ut de /oi &au 2n a6ara /oa&tr.$ e&te un g7nd, Vi8iunea +i*&it. de
o3ie-t$ 2ntoar&. &*re -e+ -are /ede$ e&te )edita1ie,
=n1e+ege1i 3ine -e /reau &. /. &*un,
Con4tien1a e&te *re8ent. 2n re6+e-tare Bg7ndireC -a 4i 2n )edita1ie, =n
*ri)u+ -a8 *ri/irea e&te o3ie-ti/.$ 2n a+ doi+ea ea e&te &u3ie-ti/. B2n *ri)u+ -a8
ea *er-e*e o3ie-tu+$ 2n a+ doi+ea -a8 &u3ie-tu+C, 0ie -. g7ndi1i$ 6ie -. a-1iona1i$
6ie -. r.)7ne1i i)o3i+i$ e+e)entu+ -on&tant e&te 6a*tu+ de a /edea$ -on4tien1a,
Tre(i$ *er-e*e1i +u)ea, Ador)i1i$ /. -on4tienti8a1i g7nduri+e, =n &a)ad'i /. /e1i
de&-o*eri 6iin1a, =n a-e&te trei -ondi1ii -on4tien1a e&te in/aria3i+ *re8ent., A
/edea e&te -e/a -on&tant 4i *er)anent, E&te 2n&.4i natura noa&tr., Con4tien1a
e&te tot ti)*u+ *re8ent.$ -'iar 4i atun-i -7nd &unte1i 2n &tare de +e4in,
Re/enindu5/. din +e4in &*une1i nu mi amintesc nimic. S. nu -rede1i -. a-e&ta
e&te &e)n de ignoran1., A 4ti -. nu 4tii$ 2n&ea)n. a 4ti, Da-. -on4tien1a ar 6i
di&*.rut -u ade/.rat$ nu a1i *utea ni-i-u) &. 4ti1i -. 2n +u-iditatea /oa&tr. a
6
inter/enit un 'iatu&, Ti)*u+ -are &5a &-ur& 2n *erioada +e4inu+ui nu ar )ai e:i&ta
de+o- *entru /oi, N5a1i a/ea ni-i -ea )ai )i-. e:*erien1. a +ui$ e+ n5ar 6i +.&at
ni-i o ur). 2n )e)oria /oa&tr.$ ori /oi 4ti1i -. ie4i1i dintr5un e*i&od de
in-on4tien1., A-ea&ta de a&e)enea 2n&ea)n. a -unoa4te 4i a /edea,
Me)oria /oa&tr. nu a 2nregi&trat ni-i un e/eni)ent intern &au e:tern$ dar
-on4tien1a /oa&tr. a vzut a-ea&t. 2ntreru*ere, E:*erien1a a-e&tei 2ntreru*eri$ a
a-e&tei 6a+ii 2n 2nregi&trarea e/eni)ente+or e&te a*oi )e)ori8at. 4i ea, La 6e+ &e
2nt7)*+. +u-ruri+e 2n ti)*u+ &o)nu+ui *ro6und$ 6.r. /i&uri, Vi8iunea BvedereaC
+u-rea8., De&-'i87nd o-'ii di)inea1a$ &unte1i -a*a3i+i &. &*une1i -. a1i dor)it
3ine$ 6.r. /i&uri, Con4tien1a /oa&tr. a o3&er/at &itua1ia,
S-ene+e &e &u--ed$ -onte:te+e &e )odi6i-.$ -on1inutu+ -on4tien1ei &e
&-'i)3.$ dar in&tan1a -are vede r.)7ne identi-., Totu+ e&te *ro-e&$ &-'i)3are
*er)anent.$ -u e:-e*1ia -on4tien1ei, Vi8iunea e&te &ingura o)ni*re8ent., Ce+
-are /ede e&te )artoru+ i)*a&i3i+ 4i etern a+ tuturor )eta)or6o8e+or,
Cuno&-7ndu5+$ /. -unoa4te1i identitatea rea+., Re&tu+ /. e&te &tr.in$ &e*arat de
/oi, =n a6ara )artoru+ui totu+ e&te &a)&ara$ +u)ea 6or)e+or 6ugiti/e,
Ce+ -are /ede nu e&te atin& ni-i de a-1iune$ ni-i de ritua+uri$ ni-i de -u+t$
ni-i de te'ni-i &*e-ia+e -u) ar 6i re-itarea de +itanii B)antra&C, C.-i )artoru+ +e
*er-e*e 4i *e e+e, E+ r.)7ne di6erit$ &e*arat, Ceea -e *oate 6i 2n&u4it &au 6.-ut$
e&te totdeauna deta4at de )artor, A-ea&ta nu &e de&-o*er. Bnu e&te de8/.+uitC
de a-1iune$ -i de non5a-1iune, Nu e6ortu+$ -i +ini4tea 2+ re/e+ea8., E+ de/ine
a--e&i3i+ atun-i -7nd ori-e )i4-are 2n-etea8.$ -7nd nu )ai e:i&t. o3ie-t$ atun-i
-7nd doar -on4tien1a e:i&t., C7nd /ede1i 6.r. -a -e/a &. 6ie de /.8ut$ -7nd 4ti1i
6ar. -a -e/a anu)e &. tre3uia&-. a 6i 4tiut$ -7nd -on4tien1a nu )ai are -on1inut$
a3ia atun-i 2+ -unoa4te1i *e -e+ -are -unoa4te totu+, tergerea 6or)e+or &674ie
2ntru5-7t/a 2n/e+i4uri+e -are 2n-on(urau )artoru+, Cunoa4terea e+i3erat. de ori-e
o3ie-t de/ine -on4tient. de ea 2n&.4i, Lini4tea /a+uri+or +a&. &. a*ar. o-eanu+,
Ceru+ a+3a&tru &e o6er. *ri/irii noa&tre atun-i -7nd norii &5au &*u+3erat,
O-eanu+$ -eru+ 4i -a+ea &*re e+e &e a6+. 2n /oi, Ea e&te de&-'i&. 4i -u to1ii
4ti1i -u) &. o *ar-urge1i, Dar &unte1i o3i4nui1i 2n a nu )erge 2ntr5un &en& uni-,
Ori un dru) are 2ntotdeauna dou. dire-1ii, V. *ute1i ori-7nd 2ntoar-e 4i re/eni +a
*un-tu+ de *+e-are, Dru)u+ e&te a-e+a4i$ dar nu 4i de&tina1ia,
Dru)u+ -are )erge +a &a)&ara *oate &. /. 2ndre*te -.tre 6iin1a /oa&tr.
rea+. da-. 6a-e1i -a+e 2ntoar&., Ceea -e &e a6+a 2n 6a1a /oa&tr. &e /a g.&i atun-i
2n &*ate+e /o&tru 4i /e1i /edea a&t6e+ uni/er&u+ -.ruia 2i 2ntoar-e1i &*ete+e,
=ntor-e1i5/.$ ni)i- a+t-e/a nu /i &e -ere,
=n-otro e&te orientat. aten1ia /oa&tr. 2n a-e&t )o)ent9 Ce *ri/i1i$ -e
-on4tienti8a1i9 O3&er/a1i5/. -u aten1ie, Ve1i -on&tata -. *ri/irea /oa&tr. tinde
-.tre e:terior, A7nduri+e /oa&tre &e 2n/7rte&- neo3o&it 2n (uru+ +u-ruri+or +u)ii,
=n-'i87nd o-'ii$ nu /. e+i3era1i, 0or)e+e 4i i)agini+e &unt i)*ri)ate 2n )enta+u+
/o&tru 4i /. o3&edea8. -'iar 4i -7nd dor)i1i, A7nduri+e /oa&tre re*er-utea8.
o3ie-te+e$ &unt e-ou+ +or, De4i *are interioar.$ +u)ea g7nduri+or e&te tot
e:terioar.$ -.-i eu+ &au 6a+&a /oa&tr. identitate e&te un 6e+ de -or* &tr.in -are &e
a6+. 2n /oi, Martoru+ *er-e*e ego5u+ +a 6e+ *re-u) *er-e*e -e+e+a+te o3ie-te,
Nu)ai -e+ -are *er-e*e e&te interior,
7
=n-er-a1i &. 2n1e+ege1i -. 6iind in/ada1i de o3ie-te+e e:terioare$ nu &unte1i
2)*iedi-at &. /. -unoa4te1i &ine+e, ?ara(u+ e&te ridi-at doar de g7nduri+e
/oa&tre, Un o3ie-t *oate &. /. *o&ede &u6+etu+9 Nu, E+ nu *oate a3&or3i de-7t
un a+t o3ie-t,
Su6+etu+ e&te 2n-er-uit de idei, Energia /oa&tr.$ 6o-u+ -on4tien1ei /oa&tre
&e di&*er&ea8.$ &e re6ra-tea8. 2n g7nduri, Re6+e-1ii+e 4i nu)ai e+e /. 2n-'id 4i
/. i8o+ea8.$ /. 2nde*.rtea8. de e&en1.$ de -ondi1ia /oa&tr. originar., S-o*u+
e&te a-e+a de a51i reg.&i &tarea de /a-uitate$ de *uritate natura+.< e&te un
e/eni)ent re/o+u1ionar,
Ce tre3uie &. 6a-i9 S. e:a)in.) )ai 2nt7i gene8a g7nduri+or, Ve1i 2n/.1a
a&t6e+ &. +e goni1i 2n-. de +a 2n-e*ut, Mu+1i -er-et.tori &*iritua+i &e +u*t. -u
g7nduri+e +or$ 2nainte de a +e 6i &e&i8at *ro/enien1a, Ni-iodat. )enta+u+ nu /a 6i
&t.*7nit 2n a-e&t 6e+, Singuru+ re8u+tat *o&i3i+ e&te ne3unia,
E&te e:-+u& &. &u*ri)i g7nduri+e$ deoare-e e+e &e re-on&tituie 2n )od
-on&tant, E+e &ea).n. -u 4ar*e+e )ito+ogi-$ -u Hidra din ?erna, A-e&t )on&tru
a/ea 4a*te -a*ete -are -re4teau *e ).&ur. -e +e t.iai, Nu /. -er &. /.
-o)3ate1i g7nduri+e$ deoare-e e+e &e &ting &ingure 2n ori-e )o)ent, E+e nu
durea8. ni-iodat. )u+t$ din -ontra$ 2n+.n1uirea +or$ idea1ia$ 24i ur)ea8. -ur&u+
neo3o&it, Re6+e-1ia odat. &tin&.$ e&te 2n+o-uit. de a+ta, %ro-e&u+ e&te e:tre) de
ra*id 4i to-)ai a-ea&ta -on&tituie nodu+ *ro3+e)ei, Dra)a nu /ine din )oartea
unui g7nd$ -i din rena4terea &a i)ediat., S. nu 2n-er-a1i &. /. o*une1i idei+or
/oa&tre$ 2n-er-a1i &. 2n1e+ege1i )e-ani&)u+ -are +e generea8. 4i *e a-e&ta
tre3uie &.5+ &t.*7ni1i, Nu /a 6i greu da-. 2n1e+ege1i -u ade/.rat de&*re -e e&te
/or3a 4i re1ine1i -. a te o*une 6or).ri+or )enta+e e&te o +u*t. 6.r. &67r4it,
S*iritu+ /a -ontinua ine:ora3i+ &. /. torture8e, Ve1i 6i 2n/in4i, Re*et@ g7nduri+e nu
&unt du4)ani, De)onu+ e&te -e+ -are +e generea8. 4i /i +e tri)ite ne7n-etat,
I)*un7ndu5+e un 6e+ de regu+aritate a na4teri+or$ +e /e1i goni de 2ndat. -e a*ar
nein/itate, Da-. nu )erge1i +a i8/or$ /a+u+ idea1iei /. /a &u*une -u )u+t.
u4urin1.$ ori-are ar 6i e6orturi+e /oa&tre, =n -on&e-in1. nu /. o-u*a1i de
6or)u+.ri+e /oa&tre )enta+e, =)*iedi-a1i &*iritu+ de a +e )ai *rodu-e, ti1i -.
inte+e-tu+ e&te in&ta3i+, Cu a+te -u/inte$ ideea a3ia n.&-ut.$ tre-e 4i di&*are,
Inter8i-7ndu5i &. /. )ai ino*ortune8e$ /. e-ono)i&i1i /io+en1a *e -are o i)*+i-.
di&trugerea &a,
De unde /ine un g7nd9 Con-e*1ia 4i na4terea &a re8u+t. din rea-1ii+e
noa&tre +a -eea -e nu &unte) noi, =ntreaga re&*on&a3i+itate a idea1iei +e
in-u)3.$ deoare-e ri*o&t.) )a4ina+ 4i )enta+ +a e/eni)ente+e 4i +u-ruri+e +u)ii
e:terioare, S. +u.) un e:e)*+u, Conte)*+a1i o 6+oare, A *ri/i nu 2n&ea)n. a
g7ndi, Da-. -ontinui &. *ri/e&- 4i ni)i- )ai )u+t$ )enta+u+ )eu r.)7ne *ur,
Dar da-. rea-1ione8 &*un7nd@ Ce floare frumoas! ; un g7nd &e inter*une
2ntre 6+oare 4i )ine, Din -ontr.$ da-. /i3re8 4i r.&*und 6.r. a rea-1iona$ da-.
). a3&or3 2n -onte)*+are$ /.d 6ru)u&e1ea 6+orii 4i ). 3u-ur de ea *.&tr7nd un
&*irit i)a-u+at 4i /id, Din ne6eri-ire &unte) in-a*a3i+i &. tr.i) 6.r. /er3a+i8are,
%ro-e&u+ -are -on&t. 2n a 2n-'ide o e:*erien1. tr.it. 2n &i)3o+uri$ 2n -u/inte$
e&te originea g7nduri+or, A-ea&t. rea-1ie de/enit. )e-ani-.$ a-e&t o3i-ei de a
redu-e o e:*erien1. tr.it. +a -u/inte$ &u6o-. rea+u+ 4i u-ide /i8iunea &u3 o
a/a+an4. de inter*ret.ri, Ade/.ru+ e&te )inat$ )irarea e&te re6u+at., Nu )ai
8
r.)7n de-7t -u/inte+e< -io3uri$ re&turi$ -e dan&ea8. *rin &*iritu+ no&tru$ *rin
)intea noa&tr.,
A7nduri+e noa&tre nu &unt de-7t 6aruri 4i e+e au /ia1. &-urt., %entru a nu
a/ea &en8a1ia de +i*&.$ tran&*une) i)ediat ori-e )i-. e:*erien1. 2n g7nduri$ 2n
-u/inte$ de5a +ungu+ 2ntregii noa&tre /ie1i, Su3 a-e&t noian de -u/inte$ &u3 a-e&t
/a-ar) )enta+$ *ierde) -on4tiin1a *ro*riei noa&tre rea+it.1i, Cu) &. )ai renun1i
+a a-ea&t. )anie de a &-+ero8a /ia1a *rin 6o+o&irea a3u8i/. a +i)3a(u+ui9 Tre3uie
&t.*7nit. gene8a g7nduri+or, 0i1i aten1i> =n-er-a1i &. 2n1e+ege1i$ /. rog>
V. *ri/e&-, Ce &e /a 2nt7)*+a da-. a4 -ontinua &. /. -onte)*+u 6.r. &.
tran&*un ni)i- 2n -u/inte9 Ceea -e &5ar 2nt7)*+a de*.4e4te tot -eea -e /5a1i
*utea i)agina )ai e:traodinar +a ni/e+u+ -on4tiin1ei /oa&tre, Muta1ia e&te
inde&-ri*ti3i+. 2n -e+ )ai de*+in 2n1e+e& a+ ter)enu+ui, Ea &e 3+o-'ea8. de 2ndat.
-e 2n-er-a1i &.5i atri3ui1i o eti-'et.$ de 2ndat. -e 2n-er-a1i &. o g7ndi1i,
Atun-i -7nd /. *ri/e&- 6.r. -u/inte$ de-i 6.r. -ea )ai )i-. re6+e-1ie a
-eea -e 6a-$ -on&tat -. un 'ar di/in ine6a3i+ &e re/ar&. a&u*ra )ea 4i -. a-e&t
/id i)a-u+at &e re/ar&. 2n toate dire-1ii+e, Atun-i -7nd -u/7ntu+ 2n-etea8. &. o
)ai +i)ite8e 4i &. o )ai de&6igure8e$ -on4tien1a 24i &-'i)3. dire-1ia 4i di&ting
*u1in -7te *u1in$ 2n a6ara 3.r3a1i+or 4i 6e)ei+or din 6a1a )ea$ +u)ina -are &e a6+.
+a originea /oa&tr.$ a tuturor, Ca 4i -7nd )5a4 tre8i dintr5un /i&$ -a 4i -u)
&*iritu+ )eu &5ar de&6.4ura 2ntr5o +u)in. 4i 2ntr5o *a-e in6inite, A4 /rea &. 6a-e1i
4i /oi e:*erien1a a-e&tei e:*erien1e ade/.rate,
0eri1i5/. de idea1ie, Nu 6or)u+a1i ni-i un -o)entariu, Nu /. de&-ura(a1i,
E&te 6oarte *o&i3i+ &. te +i*&e4ti de +i)3a(, Re-ur&u+ +a -u/inte nu e&te +a ur)a
ur)ei de-7t un o3i-ei,
Nou+ n.&-ut -onte)*+. +u)ea 4i 2i r.&*unde 6.r. )edierea -u/7ntu+ui &au
a+ g7ndu+ui, E+ di&*une de /i8iune *ur. 4i dire-t., Mai t7r8iu -o*i+u+ uti+i8ea8.
din -e 2n -e )ai )u+t unea+ta /er3a+.$ deoare-e a-ea&ta e&te uti+. 4i e6i-a-e 2n
-onta-te+e &a+e -u /ia1a 4i -u +u)ea e:terioar.< dar -eea -e e&te -on/ena3i+ *e
a-e&t *+an$ e&te o 6r7n. a3&o+ut. 2n -unoa4terea de &ine, Iat. de -e tre3uie &.
/. reg.&i1i -u to1ii *ri/irea ino-ent. a -o*i+u+ui$ /i8iunea *ur. -are /. /a ar.ta
-eea -e &unte1i -u ade/.rat, Cu/inte+e 4i g7nduri+e /5au a(utat &. de&-o*eri1i
+u)ea, Vidu+$ /irginitatea &*iritu+ui /. /a de&-'ide u4a e&en1ei /oa&tre$ a
identit.1ii /oa&tre rea+e,
Iat. -e /. -er, Sta1i a4e8a1i$ +ini4ti1i$ -u -or*u+ de&tin&$ -u -o+oana
/erte3ra+. drea*t., Nu /. )i4-ati de+o-, Re&*ira1i -a+)$ 6.r. ni-i -ea )ai )i-.
-ri&*are, O3&er/ati5/. 2n +ini4te r.&u6+area 4i a&-u+ta1i -u aten1ie +ini4tit. &unete+e
-are /in din e:terior$ 6.r. a rea-1iona$ 6.r. /or3.rie )enta+.$ 6.r. &. /. o*ri1i +a
a3&o+ut ni)i-, 0i1i )artoru+$ ni)i- )ai )u+t, L.&a1i5/. &. a+une-a1i +a o &tare de
-on4tien1. +i*&it. de -u/inte, ine1i5/. +a di&tan1. de e/eni)ente$ -a*ta1i totu+$
dar de +a di&tan1., Mai a+e& nu /. -on-entra1i, Ori-e &5ar 2nt7)*+a$ nu /.
i)*+i-a1i$ r.)7ne1i neutri$ &enini, =n-'ide1i o-'ii$ a&-u+ta1i 2n +ini4te$ -u aten1ie
-+ar. 4i du+-e$ -iri*itu+ *.&.re+e+or$ 6o4netu+ -o*a-i+or$ *+7n&etu+ unui -o*i+$
)ur)uru+ unui (et de a*.,
A&-u+ta1i 4i at7ta tot, Ve1i *er-e*e )ai 2nt7i 6or(a *+.)7ni+or /o4tri 4i
*u+&a1ia ini)ii /oa&tre$ a*oi o +ini4te deo&e3it. /. /a in/ada, Ve1i -on&tata -. 2n
-iuda 8go)ote+or 2n-on(ur.toare$ +ini4tea /a do)ni 2n /oi, Ve1i a/ea a--e& +a o
9
*a-e nea4te*tat.$ a*oi /. /e1i da &ea)a de rare6ierea g7nduri+or 4i /. /e1i
a*ro*ia de &tarea de -on4tien1. *ur., =n a-ea&t. &6er. /id. de 6or)e$ aten1ia
/oa&tr. &e /a 2ntoar-e &*re +o-u+ rea+ a+ originii /oa&tre$ &*re ade/.ratu+ /o&tru
-.)in, Ve1i *.r.&i *eri6eria 4i /. /e1i 2ntoar-e +a /oi a-a&.$ 2n /oi 2n4i/., %ri/irea
/oa&tr. *.r.&ind &u*ra6a1a$ /. /a re/e+a *rogre&i/ ta3erna-o+u+ 2n -are re8id.
identitatea /oa&tr. *ro6und., Continua1i 2n )od &i)*+u &. /. o3&er/a1i
g7nduri+e$ re&*ira1ia$ )i4-.ri+e a3do)enu+ui, Nu rea-1iona1i, Ve1i o31ine un
re8u+tat -are nu /a 6i o in/en1ie )enta+.$ -e/a -e nu /5a1i i)aginat /reodat.$ /a
6i e:i&ten1a /oa&tr.$ 6iin1a /oa&tr., Ea e&te -oe8iunea -are ne ani). 4i ne
&u&1ine *e to1i, Ea &e re/e+ea8. 4i e&en1a noa&tr. a*are 2n &67r4it, Va 6i o
&ur*ri8. 8guduitoare,
Iat. o *o/e&tire, Un &addou$ un -.+ug.r$ &e a6+a 2n /7r6u+ unei -o+ine,
Soare+e &e 2n.+1a *e -er, Un gru* de e:-ur&ioni4ti 8.ri o)u+$ 2n *i-ioare$ &u& *e
-o+in.. Ce face oare? ; &e 2ntre3ar. ei, Unu+ dintre ei &*u&e@ cruteaz
m!re"urimile, !ro#a#il i$a !ierdut o vac. %u, 5 o3ie-t. a+tu+ ; nu !are s
caute ceva, s$ar s!une mai cur&nd c atea!t !e cineva care urc colina mai
ncet dec&t el, Un a+ trei+ea &*u&e@ %u caut nimic i nu atea!t !e nimeni. e
!lon"at n contem!larea 'ivinului, Cu) nu reu4eau &. &e *un. de a-ord$ ei &e
du&er. +7ng. &addou, (i !ierdut o vac? ; 2ntre3. *ri)u+, %u ; r.&*un&e
a&-etu+, (tunci ate!i !e cineva? ; *re&u*u&e a+ doi+ea, %u ; re*+i-.
-.+ug.ru+, )oate l contem!li !e 'umnezeu? ; 6.-u a+ trei+ea, R.&*un&u+ 6u de
a&)eeni negati/, (tunci, ce faci aici? ; &trigar. -ei trei, %u fac nimic. tau n
!icioare. (t&t. *xist ; r.&*un&e -.+ug.ru+,
E:i&ta1i 4i /oi -u a-eea4i &i)*+itate, Nu 6a-e1i ni)i- &*e-ia+, Atun-i$ -eea
-e &-a*. ori-.rui +i)3a( /a a*are, C'inte&en1a tuturor e:*erien1e+or$ na4terea
ade/.ru+ui$ rea+i8area Eu5+ui /o&tru rea+$ a*ari1ia Di/inu+ui,
10
CA%ITOLUL III
SCHIM?AI5VD DIRECIA
Prima ntrebare: Religia este n conflict cu tiina?
Rsuns@ De+o-, tiin1a e&te in-o)*+et., A1i in&ta+at oare-u) +.)*i *e&te
tot 2n +u)e$ )en1in7ndu5/. *ro*ria -a&. 2n o3&-uritate, O a&t6e+ de -unoa4tere
*ar1ia+.$ o a&t6e+ de 4tiin1. +ini4tit. -are ignor. 6iin1a u)an.$ &ea).n.
ne-e&ar)ente )i8erie 4i -ondu-e +a de8a&tru, %entru -a /ia1a &. 2n6+orea&-. 2n
*a-e$ )u+1u)ire$ *+enitudine$ nu e&te &u6i-ient &. &onde8i )ateria, Da-.
o3ie-te+e a&igur. e6e-ti/ o anu)it. *ro&*eritate 4i *ro-ur. 6.r. 2ndoia+. o
oare-are 3u-urie$ ni-iodat. e+e nu adu- 3eatitudinea$ e:ta8u+ +ui %anu&)a, 0a-
din /oi *ro*rietari 4i inte+e-tua+i$ dar nu i+u)ina1i, Ori$ da-. nu 4ti1i -ine &unte1i$
3unuri+e e:terioare /or de/eni )ai de/re)e &au )ai t7r8iu o -oard. +a -a*.tu+
-.reia /e1i at7rna *re-u) un &*7n8urat,
A nu -unoa4te de-7t +u)ea e&te -e/a in&u6i-ient 4i a-ea&t. i)*er6e-1iune
e&te 67nt7na 6.r. 6und a r.u+ui 4i a &u6erin1ei, tiin1a -on6er. *utere$ do)inarea
e&te o3ie-ti/u+ &.u, Oare ea nu a *er)i& de(a o)u+ui &. )ani*u+e8e 6or1e
te)ute$ 6.r. &. 6i adu& ni)i- -u ade/.rat *re1io& u)anit.1ii9 O)u+ e&te 6.r.
2ndoia+. *uterni-$ dar e+ e&te de a&e)enea 4i )ai a+e& angoa&at$ de8ar)at 2n
6a1a 3o+ii 4i a )or1ii$ -.-i *a-ea nu /ine din do)inarea )eteriei$ -i din a--e&u+ +a
Di/in 4i +a re+igia autenti-.,
%uterea 6.r. *a-ea ini)ii e&te &inu-iga4.$ autodi&trug.toare, tiin1a +i*&it.
de Cunoa4terea Di/in. e&te -a o ar). u-iga4. 2n-redin1at. unui idiot, Ce *oate
re8u+ta din a-ea&ta9 0a+ia -are a e:i&tat *7n. 2n 8iua de a8i 2ntre 4tiin1. 4i
&*iritua+itate 4i -are nu a atra& de-7t -ata&tro6e a&u*ra a-e&tei ne6eri-ite +u)i,
Oa)enii$ 6a&-ina1i doar de *er6or)an1e )ateria+e$ au )ono*o+i8at 6r7ne+e *uterii
4i au a171at 2ngri(orarea 4i di&*erarea 2n -e+e *atru -o+1uri a+e g+o3u+ui,
%e de a+t. *arte$ 2n1e+e*1ii -are au rea+i8at -unoa4terea de &ine$ au g.&it
de&igur *a-ea interioar.$ dar nu au a/ut ni-i o in6+uen1., Sad'ana +or a 6o&t 4i ea
in-o)*+et., =n ni-i un )o)ent -.utarea ade/.ru+ui nu a 6o&t *er6e-t., Tre3uie
-a *uterea 4i *a-ea &. )earg. )7n.5n )7n. 4i &. 6ie tota+e, O)u+ are ne/oie
de o /a&t. &inte8.$ de o 6u8iune 2ntre 4tiin1. 4i &*iritua+itate, De ai-i *oate &. &e
na&-. un indi/id rea+)ente u)an$ o -u+tur. de)n. de a-e&t nu)e$ un *o*or
3ogat *e *+an interior 4i e6i-a-e *e *+an e:terior, Indi/idu+ nu e&te un -or* &au
un &u6+et$ -i a)7ndou. 2n a-e+a4i ti)*, =n 8adar a) 6a/ori8a un &ingur a&*e-t$
e4e-u+ /a 6i &igur,
! "oua ntrebare: Ce cre"ei "esre renunarea la lume? #are ai utea fi
un "isciol$ un sann%asinm ri&'n"u(te "e tot?
Rsuns@ ni)i- nu o*une +u)ea &t.rii de &annya&, Singuru+ +u-ru +a -are
tre3uie renun1at e&te ignoran1a$ ego5u+$ identi6i-area -u 6a+&u+ eu,
11
Sannya& nu 2n&ea)n. a te *ri/a de tot$ -i a rea+i8a o -unoa4tere de &ine,
A-ea&t. tre8ire du-e 2n )od natura+ +a a3andonarea +eg.turi+or ego-entri-e -u
+u-ruri+e 4i -u *er&oane+e, Lu)ea r.)7ne -eea -e e&te$ noi &unte) -ei -are ne
&-'i)3.)$ *ri/irea noa&tr. 24i &-'i)3. dire-1ia, 0iin1a i+u)inat. nu are ne/oie
&. &e +i*&ea&-. de ni)i-, Tot -e e&te /an 4i &u*er6+uu o *.r.&e4te$ *re-u)
6run8a )oart. -ade din -o*a- toa)na$ *re-u) noa*tea &e retrage 2n 6a1a
&oare+ui,
Cunoa4terea de &ine e/a-uea8. i)*urit.1i+e, Ceea -e r.)7ne e&te &tarea
de &annya&, C.utarea &*iritua+. nu e&te ni-i *entru$ ni-i -ontra +u)ii, Ea
*ri/e4te identitatea rea+. a 6iin1ei u)ane$ ea e&te *uri6i-are de &ine$ o o*era1ie
a+-'i)i-. -are tran&6or). *+u)3u+ 2n aur *ur, A 2n1e+ege /ia1a *rin +enti+e+e
de6or)ate a+e ignoran1ei de &ine$ a+e ego5u+ui$ e&te atitudine *ro6an.$ &a)&ara,
A -onte)*+a /ia1a *e 3a8a -unoa4terii e&en1ei$ a 6unda)entu+ui di/in din
o)$ e&te &tarea &annya&,
Iat. de -e nu5)i *+a-e e:*re&ia a lua starea de sann+as. Are 2n ea -e/a
agre&i/$ o&ti+ 6a1. de +u)e< 4i a*oi *o1i &. iei &tarea de &annya&9 %o1i &. iei
-unoa4terea de &ine$ -on4tiin1a tota+.9 Ce /a+oare )ai au +u-ruri+e atun-i -7nd
+e *o&e8i9 Starea &annya& *e -are a1i +ua5o ar 6i 6a+&.$ un 6e+ de )a&-. 4i ni)i-
)ai )u+t,
Ade/.ru+ nu 2n&ea)n. +uare$ *o&edare$ -i re/e+a1ie 4i de&-o*erire,
Sannya e&te o rena4tere$ &ingura /oa&tr. na4tere ade/.rat.$ gene8a 6iin1ei
/oa&tre rea+e &u3 e6e-tu+ -unoa4terii *ro6unde, A-ea&t. tran&6or)are nu &e
ter)in. ni-iodat., Ea re)ode+ea8. auto)at a&*e-tu+ /o&tru e:terior$
-o)*orta)entu+ /o&tru, Lu)ea nu are ni)i- de5a 6a-e -u a-ea&ta, Sannya&
-re4te *rogre&i/ 2n /oi, ti1i din -e 2n -e )ai -+ar -. nu &unte1i un -or*$ -i o
-on4tiin1., Ignoran1a 4i +egarea /oa&tr. de +u)e regre&ea8. *e ).&ur. -e o-'ii
/o4tri de de&-'id, Uni/er&u+ e:terior e&te *re8ent$ 24i ur)ea8. e:i&ten1a$ dar 2n
/oi totu+ e&te r.&turnat$ o3&e&ii+e au di&*.rut$ -u a+te -u/inte 2n /oi nu )ai e&te
+u)e$ 2n /oi nu )ai e&te &a)&ara interioar.,
A te ag.1a de e6e)er e&te o atitudine &*e-i6i-. ignorantu+ui, A 2n-er-a &.
6ugi de e6e)er e&te un de)er& &*e-i6i- or3u+ui, =ntr5unu+$ -a 4i 2n -e+.+a+t -a8$
+u-ruri+e -are /. &unt &tr.ine$ -are nu &unt rea+itatea /oa&tr.$ /. in/adea8. 4i /.
1in 2n -a*ti/itate, Au&tu+ 4i de8gu&tu+ &unt -e+e dou. 6a1ete a+e unei &ingure
)eda+ii$ &unt ni4te +an1uri ge)ene,
E+i3erarea -on&t. 2n a3&en1a +eg.turi+or, C7nd /e1i 6i dega(a1i$ e+i3era1i$
at7t de atra-1ie -7t 4i de re*u+&ie$ /e1i 6i +i3eri$ /e1i de/eni un &annya&in,
De unde e+i3erarea9 Din -unoa4tere, A&er/irea 2n&ea)n. ignoran1.<
a&*ira1i +a +u)e din -au8a *ro&tiei, i -7nd a-ea&ta /5a 6.-ut &. &u6eri1i 2n
re*etate r7nduri$ /5a1i 2nde*.rtat, A)3e+e atitudini &unt +a 6e+ de &tu*ide 4i de
+i)itate, A+erga1i )ai 2nt7i 2ntr5un &en&$ a*oi 2n -e+.+a+t$ dar a&ta nu &-'i)3.
ni)i-, Sunte1i )ereu *rad. i+u8iei$ &a)&ara e&te 2n-. *e ur)e+e /oa&tre, Ni-i
2ntr5un -a8$ ni-i 2n -e+.+a+t nu /e1i a(unge +a *a-ea re8er/at. a-e+uia -are re8id.
6er) 2n ini)a +u)ii interioare$ a i8/oru+ui Di/in Uni/er&a+,
Nu ur).ri1i ni)i-$ nu e+uda1i ni)i-, Intra1i 2n /oi 2n4i/.$ 2n -on4tiin1a
ne6rag)entat.$ etern. 4i 6.r. *at., =ntoar-erea +a rea+itatea intangi3i+. e&te
i)*o&i3i+. *rin inter)ediu+ +eg.turii &au a+ renun1.rii +a +u-ruri+e tre-.toare,
12
O3&er/a1i -on6+i-tu+ -are i)*une a-e&te dou. atitudini, 0i1i )artoru+ &.u, =n /oi
e:i&t. o in&tan1. neutr. 4i +u-id.$ -on4tient. 2n a-e+a4i ti)* 4i de dorin1e+e
/oa&tre 4i de de-e*1ii+e /oa&tre, A-e&t )artor tre3uie -uno&-ut, Tre3uie &.
de/eni1i a-e&t )artor *entru a 6i i)ediat e+i3erat de *a&iune$ -a 4i de a&-eti&)$
e+i3erat de-i de dorin1. 4i de renun1are, Ca+ea e&te -unoa4terea de &ine,
! treia ntrebare: cre"ei c este )a"arnic s renuni la relaiile afecti&e i
s(i rseti cminul?
Rsuns@ De&igur, Ma'a/ira &*unea@ ,e-area nseamn !osesiune i
nu invers. De -e9 Deoare-e &edu-1ia *e -are o e:er-it. o3ie-te+e a&u*ra
/oa&tr. e&te un e6e-t a+ *ro*riei /oa&tre &tu*idit.1i, =n /oi do)ne4te /idu+,
%entru a uita a-ea&ta$ *entru a /. da i)*ortan1.$ *entru a 2n-er-a &. -o)*+eta1i
a-e&t &*a1iu *ur$ 2ngr.).di1i 2n e+ ori-e, Crede1i -. &unte1i e+i3era1i de +egare$ de
ata4are$ renun17nd +a o3ie-te+e -are &er/e&- dre*t *rete:t a/idit.1ii /oa&tre9
Ve1i re6u8a oa)enii 4i +u-ruri+e$ dar /e1i r.)7ne *o&e&i/i, =n a&e)enea -ondi1ii
a&'ra)u+ &au )7n.&tirea /or 2n+o-ui -.)inu+ *e -are +5a1i *.r.&it, A&er/irea +a o
&e-t. &au +a un gru* oare-are /a ur)a ata4a)entu+ui *e -are +5a1i a/ut 6a1. de
6a)i+ia /oa&tr.,
Ne-e&itatea de a 6i +ega1i de -e/a /a r.)7ne identi-.$ at7ta doar$ -. 24i /a
&-'i)3a 6a1a, Mae4trii -are 4tiu de&*re -e /or3e&-$ /. /or 2nde)na de-i &.
&a-ri6i-a1i ignoran1a$ ego5u+$ dorin1a$ 4i nu -eea -e a1i +uat dre*t 1int. a dorin1ei
/oa&tre, %rin -unoa4tere de &ine -eea -e e&te 6a+& 4i /an 2n /oi$ -ade de +a &ine
4i nu /a )ai r.)7ne ni)i- -are &. tre3uia&-. a 6i a3andonat,
A *atra 2ntre3are@ S*iritu+ *ur$ 6.r. g7nduri$ e&te re8u+tatu+ -on-entr.rii9
Rsuns@ Nu, Nu /. -on-entra1i, A-e&t gen de -oer-i1ie nu ar 6a-e de-7t
&. -rea&-. ten&iunea -are /. 1ine 2n o3&-uritate at7t de )u+t, Con&tr7ng7ndu5
/. &*iritu+ &. ur).rea&-. o &ingur. idee$ o &ingur. 6or). &au o &ingur. +itanie$
nu /e1i o31ine *uritatea inte+e-tu+ui ne6rag)entat$ tre8irea -on4tien1ei tota+e$ -i o
&tare de &tu*oare$ un 6e+ de nar-o8.$ -u a+te -u/inte /e1i 6a/ori8a in-on4tientu+,
Con-entrarea e&te o auto'i*no8.$ ea /. 'r.ne4te ignoran1a$ tene3re+e de
-are 2n-er-a1i &. &-.*a1i 4i -are &e 2ngroa4., Mai a+e& nu -o)ite1i gra/a eroare
-are -on&t. 2n a -on6unda o3nu3i+area 4i &a)ad'i, A-ea&ta din ur). 2n&ea)n.
tre8ire$ -on4tien1. -+ar. 4i a3&o+ut. 4i 2n ni-i un -a8 in-on4tien1. 4i a3ruti8are,
E&te 2n a-e+a4i ti)* a3&en1a 83u-iu)u+ui )enta+ &au a idea1iei 4i -unoa4terea
neu)3rit.,
A -in-ea 2ntre3are@ Cu) tre3uie &. ne o3&er/.) re&*ira1ia atun-i -7nd
)edit.)9
Rsuns@ A4e8a1i5/. -u -o+oana /erte3ra+. 6oarte drea*t., =n a-ea&t.
*o8i1ie -or*u+ /o&tru 24i reg.&e4te e-'i+i3ru+ natura+, Areutatea &e e:er-it. 2ntr5
un )od uni6or) 4i a te e+i3era de ea de/ine -e/a u4or, Atun-i -7nd re*arti1ia
e&te )a:i).$ -or*u+ nu /. )ai &o+i-it. aten1ia 4i nu &e )ai o*une *a-i6i-.rii
13
)enta+u+ui, =n -on&e-in1.$ &ta1i dre*t$ 6.r. ni-i -ea )ai )i-. ten&iune$ 6.r. 3+o-a(
6i8i-, Cor*u+ /o&tru te3uie &. 6ie de&tin& 4i oare-u) &u&*endat de -o+oana
/erte3ra+.$ *re-u) un *a+ton 2n -uier, In&ta+a1i a&t6e+ o3&er/a1i5/. re&*ira1ia$
-are tre3uie &. 6ie +ent. 4i *ro6und., Centru+ /o&tru o)3i+i-a+ &e u)6+. 4i &e
de8u)6+. rit)i-, Con4tienti8a1i 6.r. a /. -on-entra, %ri/i1i$ ni)i- )ai )u+t$
*re-u) un &*e-tator neutru,
Nu *+ede8 *entru ni-i un e6ort, ine1i )inte a-e&t +u-ru, V. -er doar &. 6i1i
aten1i 2ntr5un )od -a+)$ &. 2nregi&tra1i -eea -e &e 2nt7)*+. 6.r. &. -o)enta1i
&au &. inter/eni1i, Re&*ira1i a4a -u) re&*ir. nou+ n.&-ut &au ani)a+u+, Tora:u+
+or e&te i)o3i+, Ei in&*ir. ridi-7ndu54i a3do)enu+ 4i e:*ir. readu-7ndu5+ +a
*o8i1ia nor)a+., Re&*ira1ia a3do)ina+. e&te &ingura natura+., A*ro6und7nd5o$
ea /. /a *ro-ura o &en8a1ie de *a-e din -e 2n -e )ai *ro6und.,
A1i uitat 2n-et$ 2n-et$ -u) &. re&*ira1i din -au8a tu)u+tu+ui )enta+ *e -are
/i +5a indu& antura(u+ /o&tru$ din -au8a ten&iuni+or -are /5au in6e-tat &*iritu+,
%ri/i1i ado+e&-entu+, De(a re&*ira1ia &a a de/enit -e/a &.ra-$ arti6i-ia+$ +i)itat +a
*artea &u*erioar. a *+.)7ni+or, A3do)enu+ e&te 3+o-at, Voi 2n4i/. a1i -on&tatat
de&igur -.$ -u -7t &unte1i )ai tu+3ura1i$ -u at7t re&*ira1ia /oa&tr. &e -antonea8.
)ai a*roa*e de *ie*t, Nu )ai r.)7ne ni)i- din -aden1a a)*+. a -or*u+ui -are
tr.ie4te &*ontan, Veg'ea1i +a re&taurarea re&*ira1iei a3do)ina+e$ &u*+. 4i
u4oar., A-ea&ta /. /a a(uta &. /. -a+)a1i &*a&)e+e )enta+e,
! asea ntrebare: *e ce ne cerei s contemlm rocesul
resirator?
Rsuns@ Deoare-e a-e&t dute5/ino a+ &u6+u+ui 1e&e o *unte 2ntre -or* 4i
&u6+et, E+ ani). -or*u+ datorit. re&*ira1iei, Con4tienti87ndu5/. re&*ira1ia$
-.*.t7nd -unoa4terea dire-t. a aeru+ui -are intr. 4i ie&e din *+.)7nii /o4tri$
de&-o*eri1i *rogre&i/ -. nu &unte1i -or*u+, A) un -or*$ dar &unt )ai )u+t de-7t
a-e&ta,
Organi&)u+ e&te -a un 'an, E+ nu e&te ni-i originea$ ni-i de&tina1ia )ea,
%e ).&ur. -e *er-e*1ia &u6+u+ui de/ine )ai 6in.$ o)u+ *re8int. in&tan1a -are nu
e&te 6i8i-u+ &.u, 0u+gere de +u-iditate 2+ 6a- &. 2n1e+eag. 6a*tu+ -. )e)3re+e$
-e+u+e+e$ organe+e$ nu &unt e+, Vede -eea -e &5ar *utea nu)i -e+e trei &u3&trate
a+e *er&ona+it.1ii &a+e@ -or*u+ 6i8i-$ re&*ira1ia 4i &u6+etu+, Cor*u+ e&te -o-'i+ia$
an/e+o*a$ re&*ira1ia e&te +eg.tura$ *untea$ &u6+etu+ e&te e&en1a$ &ine+e rea+$
6unda)entu+,
%e -a+ea -unoa4terii de &ine ro+u+ (u-at de re&*ira1ie e&te *ri)ordia+$
-entra+, %e un )a+ &e a6+. -or*u+$ *e -e+.+a+t &u6+etu+< *e *+an 6i8i- e:i&ta1i$ e&te
e/ident, Dar &unte1i *+ini$ 2ngri(ora1i 4i o no&ta+gie de ne&tin& /. &ugru).$
deoare-e$ de a&e)enea &i)1i1i ne/oia de a e:i&ta 4i )ai a+e& 2n regatu+
&u6+etu+ui, Nu /e1i reu4i de-7t uti+i87nd *+a-a turnant. a &u6+u+ui$ a re&*ira1iei$
tre-erea *ranei, Ea /. /a -ondu-e &*re 6iin1., %o&t7ndu5/. +a ni/e+u+ 3uri-u+ui$
a+ &u6+u+ui natura+$ /e1i *utea &. *ri/i1i 2n a)3e+e dire-1ii@ una du-e &*re -or*$
-ea+a+t. &*re &u6+et, Nu e:i&t. de-7t un &ingur dru)$ dar 2+ /e1i *utea *ar-urge
2n a)3e+e &en&uri,
14
Iat. de -e o3&er/a1ia &u6+u+ui e&te -a*ita+., Ea /. o6er. o-a8ia de a /.
diri(a &*re e&en1a /oa&tr., S*er -. a) r.&*un& +a a-ea&t. 2ntre3are,
A 4a*tea 2ntre3are@ De -e &*une1i -. )edita1ia$ d'yana$ e&te non5a-1iune9 Nu
e&te 4i ea un a-t9
Rsuns@ %ri/i1i> Str7ng *u)nu+, E&te o ini1iati/.$ un a-t /o+untar, %entru
a de&-'ide )7na$ -e tre3uie &. 6a-9 Ni)i- deo&e3it, E&te &u6i-ient &. nu ).
)ai &tr.duie&- &. 1in *a+)a 2n-'i&., Ea 24i /a +ua &*ontan *o8i1ia natura+., De-i
nu *ute) &*une -. a de&-'ide )7na e&te un a-t, E&te o neinter/en1ie a
)enta+u+ui$ o non5a-1iune$ &au da-. /re1i$ o a3&en1. a a-1iunii, N5are
i)*ortan1., E&te a-e+a4i +u-ru 4i eu re6u8 &. )ai in&i&t a&u*ra ter)eni+or, V. rog
&. 2n1e+ege1i -e 2n-er- &. /. -o)uni- 4i 2n-er-a1i &. rea+i8a1i &en&u+ -u/inte+or
)e+e,
Nu)ind )edita1ia non5a-1iune$ /reu &. &u3+inie8 -. ea nu tre3uie
-on&iderat. -a o &ar-in.$ *entru -. nu e&te, E&te &tarea /oa&tr. natura+. -are
nu *oate 2n ni-i un 6e+ &. 6ie o -on&tr7ngere &au o ini1iati/. -ere3ra+., Medita1ia
de/enit. teni&une nu /. /a adu-e ni-iodat. *a-ea interioar. 4i ni-i nu /. /a
readu-e +a +eag.nu+ /o&tru$ +a *uritatea origina+.,
E6ortu+$ -on-entrarea$ a-1iunea$ i)*+i-. o agita1ie )enta+., Ori$ *entru a
in&taura &enin.tatea -e -ara-teri8ea8. identitatea /oa&tr. *ro6und.$ tre3uie )ai
2nt7i &. /. -a+)a1i, %un-tu+ de &o&ire e&te a*ogeu+ a -eea -e e:i&ta +a *+e-are,
Da-. &unte1i -ontra-ta1i +a 2n-e*utu+ )edita1iei$ &. nu &*era1i &. 6i1i *a-i6i-a1i +a
&67r4itu+ ei, O3&er/a1i 3.r3a1ii 4i 6e)ei+e -are )erg &.54i adore 8eii 2n 3i&eri-i
&au 2n te)*+e, %ri/i1i oa)enii -are *retind -. )editea8., Sunt agita1i$ o-u*a1i$
au un *rogra) 2n -a*, Dar ei e)an. un 6e+ de e6ort$ de -on-entrare, A dori &.
o31ii a&t6e+ *+enitudinea ini)ii$ de8/o+tarea -on4tien1ei$ e&te 2ntr5ade/.r o
*ro&tie,
Da-. dori1i &. /. reg.&i1i *a-ea &u6+etu+ui$ -a+)a1i5/. i)ediat, in &.
adaug a-e&t +u-ru, Nu -.uta1i ade/.ru+, =n ori-e -.utare ego5u+ de1ine *artea
-ea )ai )are, Nu)ai e+ /5a o-u*at e&en1a, %ierde1i5/.$ a3andona1i5/. eu+,
=n-eta1i &. )ai -rede1i 2n *er&ona+itatea /oa&tr., Nu /. )ai identi6i-a1i -u -eea
-e e&te &u*er6i-ia+$ tre-.tor$ 6a+&, Renun1a1i +a a )ai i)ita -eea -e /. i)agina1i
-. &unte1i, S)u+ge1i )a&-a *e -are &o-ietatea /5a +i*it5o de 6a1., Atun-i -7nd
)ira(u+ ego5u+ui /a 6i &*u+3erat$ -7nd eu+ /a 6i atin&$ /e1i 8.ri -eea -e &unte1i -u
ade/.rat, E&te o -ondi1ie a3&o+ut., Moartea eu+ui *er)ite &ine+ui$ e&en1ei$ &. &e
)ani6e&te, %re-u) na4terea ger)enu+ui -oin-ide -u di&trugerea &e)in1ei$
+otu&u+ &u6+etu+ui nu 24i de&-'ide *eta+e+e de-7t du*. ru*erea g.oa-ei$ a eu+ui,
Re1ine1i a-ea&ta 4i nu o uita1i ni-i-7nd,
%entru a 6i -eea -e &unte1i$ tre3uie &. 2n-eta1i a )ai e:i&ta, I)orta+itatea /i
&e /a re/e+a 2n &-'i)3u+ )or1ii deri8oriu+ui, %i-.tura de a*. de/ine o-ean -7nd
&e *ierde 2n e+, Sunte1i &u6+etu+$ dar -.ut7ndu5+ nu /e1i 2nt7+ni de-7t dorin1.,
A-ea&ta i)*regnea8. 4i di-tea8. totu+ 2n /ia1a /oa&tr., A&*ira1i 2n *er)anen1.
&. de/eni1i -ine/a$ &. -.*.ta1i -e/a, Sunte1i 2ntr5o a+ergare 6.r. &67r4it, Ni-i unu+
dintre /oi nu a--e*t. &. &tea +ini4tit, Ni)eni nu &e )u+1u)e4te -u -eea -e e&te
4i -u -eea -e are, A-ea&ta arat. -. &unte1i ro4i de o ne)u+1u)ire u4oar. dar
15
*er)anent. 4i -. &unte1i ur).ri1i de o no&ta+gie a -.rui o3ie-t ade/.rat 2+
ignora1i, Ori-e a1i 6a-e$ in&ati&6a-1ia *er&i&t., Setea a3ia *oto+it. 24i 6a-e din nou
dru) &*re /oi$ deoare-e dorin1a e&te 2n &ine$ totdeauna$ 2ndre*tat. &*re -eea
-e /. +i*&e4te$ -eea -e 6uge de /oi, Dorin1a e&te *re-u) ori8ontu+$ -are d.
2na*oi *e ).&ur. -e a/an&a1i$ *entru &i)*+u+ )oti/ -. nu e:i&t., E&te o
'a+u-ina1ie, =n -a8 -ontrar +5a1i *utea atinge, E+$ ori8ontu+$ nu e&te ni-i rea+$ ni-i
irea+$ e&te doar a*aren1.$ i+u8ie o*ti-.$ /i& &au e6e-t a+ i)agina1iei /oa&tre, E&te
inuti+ &. )erge1i &au &. a+erga1i$ nu5+ /e1i atinge ni-iodat.,
0a+&u+ e&te o*u&u+ ade/.ru+ui, Totu4i +u)ea i+u8orie$ )aya$ nu e&te
-ontrariu+ uni/er&u+ui rea+$ nu e&te de-7t /a+u+ &.u, Dorin1a nu e&te in/er&u+
e&en1ei$ a+ +ui At)an$ -i -ea1a -are 2+ di&i)u+ea8. 4i 2+ &u&trage /ederii noa&tre,
Su&*ina1i du*. -eea -e nu &unte1i 4i din a-ea&t. -au8. de/eni1i or3i 4i nu /ede1i
-eea -e &unte1i, Dorin1a a -.8ut *re-u) o -ortin. groa&. a&u*ra &u6+etu+ui 4i /5a
+o/it -u a)ne8ie$ a 6.-ut din /oi ni4te a)ne8i-i, Vorin1a de a 6i a+t-e/a de-7t
-eea -e &unte)$ ne 2)*iedi-. &. ne -unoa4te) *ro*ria rea+itate, Da-. goana
du*. i+u8ii &5ar o*ri doar 4i *entru un )o)ent$ 6iin1a /oa&tr. *ro6und. &5ar
)ani6e&ta i)ediat$ *re-u) &oare+e a -.rui &*+endoare radia8. de 2ndat. -e norii
&e &*u+3er., A 6a-e dorin1a &. ta-.$ a 2n-eta de a )ai ur).ri o identitate de
2)*ru)ut e&te -eea -e eu nu)e&- )edita1ie$ d'yana,
E&te< 4i -e )inune tr.ie4ti atun-i -7nd de&-o*eri -e e4ti -u ade/.rat> Nu51i
)ai r.)7ne ni)i- de dorit$ /a &i)1i1i -o*+e4i1i, Re/e+a1ia &u6+etu+ui e&te o
2nde&tu+are tota+.$ o )u+1u)ire *er6e-t.$ deoare-e ni)i- nu )ai +i*&e4te,
A7ndu+ e&te o -7r(.$ un &e)n de ignoran1., Cunoa4terea autenti-. e&te
+i*&it. de re6+e-tare$ ea e&te /i8iunea dire-t., Ra1ionarea nu /. -ondu-e
ni-iodat. +a rea+, Doar -on4tiin1a *ur. 4i t.-ut.$ /id. de g7nduri$ *er)ite
a--e&u+ +a Unu+$ Tota+itatea, Cunoa4terea nu e&te o *er6or)an1.$ un *ro-e&$ -i o
de&-o*erire, Nu tre3uie &. o -.*.ta1i$ -i tre3uie &. o re/ede1i$ &. o reg.&i1i$ &. o
&-oate1i din uitare, Ea nu /5a +i*&it ni-iodat.$ ea a 6o&t totdeauna *re8ent.$
*re-u) un i8/or a&tu*at *e -are tre3uie &.5+ e+i3era1i$ &.5+ dega(a1i,
S.*a1i 2n /oi 2n4i/. 4i a*a /ie /a 174ni din *ro6un8i)e, Cunoa4terea
originar. -are e&te natura /oa&tr. *ro6und.$ e&te a&-un&. &u3 *ietre+e 4i ni&i*u+
g7nduri+or /oa&tre, E+i3era1i5/. 4i +.&a1i 6+u/iu+ &tr.+u-itor a+ -on4tiin1ei &. -urg.
2n /oi, Nu /. adre&a1i e:terioru+ui *entru a 4ti -e anu)e &unte1i, %ri/i1i 2n /oi$
adi-. )edita1i, Aten1ia (u&t.$ ade/.rat.$ /igi+en1a$ +u-iditatea a&idu.$ /or e/a-ua
3ru)e+e$ /or &tinge g7nduri+e, Cur.1a1i5/. )enta+u+ 4i -eea -e /e1i 4ti atun-i /a 6i
-unoa4tere, Ve1i a6+a ade/.ru+ 2n &*ate+e e-ranu+ui *e -are 2+ 6or)ea8. 6u)u+
2ntre1inut de idea1ie, Nu /. re-o)and ni-i un 6e+ de retragere$ -i /. re-o)and &.
in&taura1i 2n /oi &ingur.tatea, A &-'i)3a +o-u+ &au a /. i8o+a nu /. a(ut. +a
ni)i-, Atitudinea /oa&tr. tre3uie &5o )odi6i-a1i, Ceea -e /. 2n-on(oar. nu e&te
-au8a< *un-tu+ e&en1ia+ re8id. 2n )enta+u+ /o&tru,
Er)itu+ tr.ie4te 2n )i(+o-u+ unei )u+1i)i da-. &ingur.tatea nu do)ne4te 2n
e+$ -.-i +u)ea nu e&te -e/a e:terior$ ea e:i&t. 2n /oi$ 2n -a*u+ /o&tru, Nu a/e1i
ni-i o 4an&. &. &-.*a1i de ea 6ugind, Nu )ai -.uta1i$ nu /. )ai )i4-a1i,
De)o+a1i turnu+ ?a3e+ -are /. u)*+e -raniu+ *entru a /. reg.&i &ingur.tatea
*rea 6eri-it.$ *uritatea /oa&tr. natura+.,
16
Nu /. i8o+a1i, E/a-ua1i dorin1e+e din &*iritu+ /o&tru 4i *a-ea di/in. &e /a
re/.r&a a&u*ra /oa&tr., Ve1i 2n1e+ege dintr5o dat. -. )u+1i)ea nu a e:i&tat
ni-iodat.$ -. +u)ea e:terioar. era o 6anta&)., Totu+ era 2n /oi, Creatoru+ 4i
Crea1ia &unt una 4i a-eea4i entitate, A-ea&t. -on&tatare )inunat. e&te 6.r.
2ndoia+. -eea -e +5a 6.-ut *e )i&ti-u+ U*ani&'ade+or &. e:-+a)e@ (ham
.rahmas mi unt *l, sunt Creatorul, sunt 'umnezeu!
Cenu4i )i+enare &5au a-u)u+at 2n &*iritu+ /o&tru, O3i-eiuri+e$ tradi1ii+e$
-redin1e+e de tot 6e+u+ ne5au in/adat *re-u) in&e-te+e$ *re-u) ani)a+e+e 4i
ier3uri+e &.+3ati-e -e -o+oni8ea8. o -a&. ruinat., Sunte) 2ndo*a1i -u idei
-on-e*ute de a+1ii, E+u-u3ra1ii+e tran&)i&e din genera1ie 2n genera1ie 2n +eg.tur.
-u ade/.ru+ 4i di/inu+$ au de/enit 8iduri+e -are ne a&-und /a+u+ 4i -are ne5au
inter8i& *7n. 4i a)intirea -on4tiin1ei +i)*e8i -are e:i&t. 2n noi,
%ri)u+ *a& *e -a+ea -e du-e +a -unoa4terea de &ine$ -on&t. 2n a 4terge
ori-e 4tiin1. 2)*ru)utat., Nu e&te o -unoa4tere$ -i o 2ngr.).dire de in6or)a1ii,
Cur.1a1i5/.$ *uri6i-a1i5/. &traturi+e de *ra6 an-e&tra+ de *e u)erii /o4tri, Atun-i
-7nd ni-i o dog).$ ni-i o tradi1ie$ nu /. /or )ai a-o*eri o-'ii$ /e1i *utea -u
ade/.rat &. /ede1i, C7nd )u+1i)ea -o)*a-t. a idei+or /a 6i di&*er&at.$ &*iritu+
/o&tru /id 4i *ur /a *er-e*e ade/.ru+, Di6eren1a dintre a 6i in6or)at a&u*ra
rea+it.1ii 4i a -unoa4te rea+itatea$ e&te in-o)en&ura3i+.,
tiin1a des!re e&te o &u*ra*unere +a idei *re-on-e*ute, Cunoa4terea
Di/inu+ui de&-'ide &*a1iu+ in6init a+ rea+i8.rii 2n /id, =ndo-trinarea /.
2n-ar-erea8., De&-o*erirea *er&ona+. /. d. ari*i, Iat. de -e /or3e&- de /id$ de
non5a-1iune$ de non5)enta+, A4a *re-u) o)u+ -are dore4te &. ur-e )unte+e
+a&. +a *oa+e greutatea &a$ 2n-er-a1i &. /. de3ara&a1i de *o/ar. 4i re&*inge1i tot
-eea -e a1i g7ndit *7n. atun-i$ 2nainte de a *ur-ede +a -.+.toria interioar.,
A-e+a dintre /oi -are /a 6i -e+ )ai *u1in 2n-.r-at$ /a ur-a -e+ )ai &u&,
V7r6u+ e&te re8er/at a-e+ora -are au g.&it /idu+ u+ti)$ 2n -are 6iin1a de/ine
non56iin1., Cu+)ea *er6e-1iunii e&te atin&. 2n ad7n-uri+e /a-uit.1ii$ iar )u8i-a
e:i&ten1ei &e 2na+1. din +ini4tea non5e:i&ten1ei$ a non5ego5u+ui, Atun-i /e1i 4ti -.
Nir/ana 2n&ea)n. a rea+i8a Di/inu+$ a5+ rea+i8a *e ?ra')a,
Ade/.ru+ e&te de ne-uno&-ut 4i i)*enetra3i+ g7ndirii$ -are nu *oate
*.trunde de-7t +u-ruri+e a--e&i3i+e )enta+u+ui e:tra/ertit, =n -on&e-in1.$ a 6a-e
e6orturi *entru a *rogre&a &*iritua+ e&te -e/a a3&urd, Ni)i- nu +eag. +u)ea
-uno&-utu+ui$ do)eniu+ g7ndirii$ de uni/er&u+ in-ogno&-i3i+i+ui, E&te i)*o&i3i+ &.
)ergi de +a unu+ +a -e+.+a+t, Degea3a /e1i g7ndi$ /e1i re6+e-ta 4i /e1i ra1iona,
Ni-iodat. nu /e1i reu4i &. ie4i1i din -ir-u)/o+u1iuni+e -ere3ra+e, Ra1iunea nu
*oate tran&-ende ea 2n4.4i, Dru)u+ &.u e&te -ir-u+ar, Cei -are au atin& /7r6u+
-on4tien1ei au a(un& a-o+o *rintr5un )i(+o-, Ma'a/ira$ Lao5T&e$ ?udd'a &au
C'ri&t$ nu erau g7nditori, Ni)i- din -eea -e au rea+i8at ei nu a 6o&t 6ru-tu+ unei
re6+e-1ii, Ei nu au *ar-ur& -.i+e 3.tute a+e 2n/.1.)7ntu+ui re+igio&, Ei au de*.4it
ori-e dire-ti/e, Ne-uno&-utu+$ in-ogno&-i3i+u+$ nu &e de&-'ide de-7t a-e+ora
-are 6a- a-e&t &a+t, =n-er-a1i &. 2n1e+ege1i /. rog$ -.-i 4i /oi /a tre3ui &. 6a-e1i
&a+tu+, %entru un )o)ent /. a6+a1i *e )a+u+ g7ndirii$ a+ a3ord.rii )enta+e a
ori-.rui +u-ru, %entru a 4ti -ine &unte1i -u ade/.rat$ tre3uie &. -.de1i 2n )i&ter$
2n in-ogno&-i3i+$ &. *.r.&i1i dintr5o dat. 8go)otu+ idei+or *entru a a(unge 2n
17
i)en&itatea +ini4tii, A te g7ndi +a &a+tu+ -e tre3uie 6.-ut nu /. /a a(uta &. /.
)i4-a1i ni-i ).-ar -u un )i+i)etru,
%ute1i &. g7ndi1i *7n. +a u+ti)a &u6+are$ ni)i- nu &e /a &-'i)3a, =n-eta1i
&. )ai g7ndi1i$ tre8i1i5/.> O3&er/a1i -ir-u+ re6+e-1ii+or /oa&tre$ )ane(u+ +or
inter)ina3i+, %ri/i1i -u aten1ie a&-u1it.$ neutr. 4i )ut., Dintr5o dat. )ira-o+u+ &e
/a *rodu-e< 6.r. ni-i -e+ )ai )i- e6ort /e1i 6i *+on(at 2n *ro6un8i)i+e in&onda3i+e
a+e /idu+ui,
Din -+i*a 2n -are /e1i *.r.&i *ei&a(e+e -uno&-ute$ /e1i &i)1i 3ar-a /oa&tr.
*+utind &enin *e o-eanu+ in-ogno&-i3i+u+ui, Cu) &e de&-rie a-ea&t. 6eri-ire9
Sunte1i *rea 2n-orda1i *entru a /edea a-e&t +u-ru, Sunte1i or3i1i de +a-ri)i 4i
6a*tu+ -. e+e e:*ri). *+.-erea &au durerea nu intr. 2n di&-u1ie, %ri/irea tre3uie
&. 6ie -+ar.$ /id.$ ino-ent.$ *re-u) o og+ind.$ *entru a *er-e*e unitatea -are
re*re8int. Totu+$ Tota+itatea,
=ntr5o 8i -ine/a )5a 2ntre3at -u) &.5L g.&ea&-. *e Du)ne8eu, I5a)
r.&*un& *rintr5o 2ntre3are/ 0e$ai -sit !e tine nsui !entru a te !utea -&ndi
acum a$, cuta !e 'umnezeu?
Dori) -u to1ii &. -unoa4te) &u3+i)u+$ dar ignor.) -e anu)e &unte) noi
2n4ine, Ni)i- nu e&te at7t de a*roa*e de noi$ -a noi 2n4ine 4i -u noi tre3uie &.
2n-e*e),
A-e+a -are nu 4tie -ine e&te$ nu tre3uie &. &*ere &. -unoa&-. -e/a, 0o-u+
-unoa4terii tre3uie )ai 2nt7i &. &e a*rind. 2n /oi$ a-o+o tre3uie &. r.&ar.
&oare+e, O3&-uritatea interioar. /. /a inter8i-e &. )ai /ede1i -e/a 2n a+t. *arte,
0i1i &iguri de a-ea&ta, Cunoa4te1i5/. *e /oi 2n4i/.> Nu /i&a1i +a Du)ne8eu>
%ri)e+e +u)ini -are /or a*are 2n /oi /or -re4te *rogre&i/, Cunoa4terea de
&ine re/e+ea8. *re8en1a Su--itanandei$ a 6iin1ei$ a -on4tien1ei$ a 3eatitudinii 4i 2n
a-e+a4i ti)* a3&en1a /reunui eu, Eu+ /o&tru$ ego5u+ /o&tru$ &unt ni4te 6i-1iuni$ nu
au &u3&tan1., A-ea&ta 2n&ea)n. a de-o*eri Di/inu+$ a5L rea+i8a *e Du)ne8eu,
O)u+ e&te un &u6+et 2n/e+it de ego$ -on4tien1a de&-o*erit. e&te Du)ne8eu, Nu
e:i&t. a+t. -unoa4tere, Unde -rede1i -. /e1i *utea &. /. g.&i1i e&en1a9 =n -are
dire-1ie9 A&-u+ta1i5).> =n-eta1i &. )ai -.uta1i 2n toate &en&uri+e, Singura dire-1ie
3un. nu e&te de-7t una 4i anu)e non5dire-1ia$ negarea tuturor dire-1ii+or, Ea /.
-ondu-e &*re -eea -e nu a1i *.r.&it ni-iodat. 4i anu)e -eea -e &i)1i1i$ &tarea
/oa&tr. natura+.$ 6iin1a /oa&tr. originar.,
De)er&uri+e &*iritu+ui &e 2ndrea*t. &*re e:terior, Lu)ea e&te -rea1ia +or,
E+e in&taurea8. o di&tan1., Ce+ -are ur)ea8. a-e&te dire-1ii e&te &e*arat$ di6erit
de e+e$ a&t6e+ nu ar *utea ni-i &. +e 2n1e+eag. 4i ni-i &. &e )i4te *rintre e+e, O)u+
&e de*+a&ea8. 2n a*aren1.$ dar e+ e&te -a un *ietri6i-at$ e+ &e re*et. 4i nu &e
)aturi8ea8. ni-iodat., At7ta /re)e -7t nu &5a -antonat 6er) 2n *ro*riu+ &.u
ade/.r$ e&te in-a*a3i+ &. &e )i4te -u ade/.rat, E&te *re-u) o roat., %entru -a
-ir-u)6erin1a &. *oat. &. &e 2n/7rt. e+ tre3uie &. ai3. un a: i)ua3i+, Via1a e&te
tran8itorie 4i 6+u-tuant., Su6+etu+ e&te &ta3i+ 4i *er)anent, E+ e&te dire-1ia
autenti-.$ non5dire-1ia$ -are nu &e g.&e4te ni-.ieri 2n a+t. *arte de-7t 2n /oi
2n4i/., Tre8i1i5/. 4i /ede1i> Cu) &. 6a-e1i9
=n-eta1i &. )ai a+erga1i$ &. )ai -.utati$ &. /. )ai agita1i, O*ri1i5/. 4i *ri/i1i>
A-e4ti doi ter)eni &unt -'eia atitudinii re+igioa&e$ g'iduri+e &ad'anei$
6unda)entu+ *ra-ti-ii yoga, O*ri1i5/. 4i *ri/i1i> %oarta &e /a de&-'ide 2n 6a1a
18
/oa&tr. 4i /e1i intra 2n *a+atu+ interior$ 2n &u6+et, Toate -e+e+a+te -.ut.ri &unt
&ortite e4e-u+ui, =ntre*rinderi+e u)ane nu &unt oare$ in/aria3i+$ &ortite
)or)7ntu+ui9
Ce+ -are -unoa4te ade/.ru+ &-a*. de nau6ragiu+ -or*u+ui, A&-u+ta1i5).$ /.
-'e)> O*ri1i5/. 4i *ri/i1i> =n-eta1i &. )ai dori1i$ &. )ai &u&*ina1i$ &. )ai /i&a1i 4i
o3&er/a1i5+ *e -e+ -are a+earg., Nu -.uta1i> Conte)*+a1i5+ *e -e+ -are -aut., E+
e&te e&en1a$ &ine+e, Toate dru)uri+e &e /or 4terge, Nu /. )ai r.)7ne de-7t
non5dire-1ia 4i non5di&tan1a, Ve1i de&-o*eri ade/.ru+$ -unoa4terea &u*re).,
Un -.+ug.r a/ea o3i-eiu+ &. 2ntre3e oa)enii -u -e &e).nau 2nainte de
na4tere, A1i *utea &. r.&*unde1i9 Care e&te 6iin1a /oa&tr. de origine 4i -u) /e1i
6i du*. )oarte9 O*ri1i5/.> %ri/i1i 4i -unoa4te1i -eea -e era 2naintea -on-e*erii
-or*u+ui /o&tru$ -eea -e /a 6i du*. &67r4itu+ &.u$ *re-u) 4i -eea -e e:i&t. 2n /oi
2n a-e&t )o)ent *re-i&, Nu /. -er )are +u-ru,
O*ri1i5/.> =ntoar-e1i5/.> %ri/i1i>
19
CA%ITOLUL IV
O?SERVAI> NIMIC MAI MULT>
Nu e&te ne-e&ar &. +u*ta1i -ontra /oa&tr.$ -i &. 4ti1i -ine &unte1i,
In-oeren1e+e$ *arado:uri+e -e /. -ara-teri8ea8. &e datore&- or3irii /oa&tre,
Cunoa4terea de &ine +e /a 6a-e &. &e to*ea&-. *re-u) 8.*ada +a &oare,
Curio8itatea /oa&tr.$ ner.3darea /oa&tr. e&te de 2n1e+e&, V. e&te &ete de
ade/.r$ &u&*ina1i du*. *+enitudine 4i dori1i -u ardoare &. &onda1i )i&tere+e /ie1ii,
S. 4ti1i -. -eea -e nu)i1i /oi /ia1.$ nu e&te de+o- /ia1., Ar 6i )u+t )ai -ore-t &.
/or3i) de o +ung. agonie,
Na4terea$ /enirea *e +u)e 4i 2ntre1inerea -or*u+ui 2n a4te*tarea de-.derii
&a+e$ e&te -e/a 6oarte 2nde*.rtat de -ere3rarea natura+. a e:i&ten1ei, Di6eren1a
e&te tot at7t de )are -a a-eea -are di&tinge *utre6a-1ia de i)orta+itate,
De8integrarea 6i8i-. e&te un &67r4it ine/ita3i+$ 2n ti)* -e i+u)inarea$ rena4terea
-on4tiin1ei$ du- +a in6init, Dou. +u-ruri &e o6er. -e+ui -are /rea &. g.&ea&-.
u+ti)u+$ e&en1a ; 4i anu)e )ora+a 4i re+igia,
De o3i-ei )ora+a e&te *re8entat. -a o eta*. *reg.titoare$ -ondi1ia
*rea+a3i+.$ *ri)a eta*. a unei &-.ri a+e -.rei &tadii &u*erioare &unt re8er/ate
re+igiei, Se -rede 2n )od -urent -. o)u+ +i*&it de )ora+. nu are a--e& +a
&*iritua+itate, Eu nu 2)*.rt.4e&- de+o- a-e&t *un-t de /edere, Din *ro*ria5)i
e:*erien1. a) -on&tatat -. o)u+ )ora+ nu are ne-e&ar)ente un &*irit re+igio&,
Din -ontr.$ o)u+ re+igio& nu e&te ni-iodat. i)ora+, Eti-u+ nu du-e +a &*iritua+itate$
nu e&te ni-i ).-ar *ri)a *iatr. a a-e&teia, Din -ontr.$ &*iritua+itatea autenti-.
e&te a-eea -are 6a-e -u ade/.rat o)u+ dre*t 4i (u&t, %entru )ine )ora+a 4i
re+igia &unt de-i dou. -.i di&tin-te 4i -'iar o*u&e,
Di&-i*+in7ndu5/.$ &u*un7ndu5/. dog)e+or 4i -on/enien1e+or +o-u+ui 4i a+e
e*o-ii$ /. )ode+a1i -o)*orta)entu+$ 2+ ada*ta1i, Atitudini+e d/&, &o-ia+e$
-on4tiin1a /oa&tr. )ora+.$ &unt re8u+tatu+ intera-1iunii /oa&tre -u )ediu+ 2n -are
tr.i1i$ e-ou+ re+a1ii+or *e -are +e 2ntre1ine1i -u -ei+a+1i, Nu &unte1i &inguri *e
%.)7nt$ tr.i1i 2n gru* 4i -onta-te+e -u -ei+a+1i &unt 6re-/ente 4i ine/ita3i+e,
Re+a1ii+e /. 1in +o- de identitate 4i -a+itatea /oa&tr. e&te (ude-at. 2n 6un-1ie de
e+e, Atitudinea /oa&tr. tre3uie &. 6ie -on6or). atitudinii -erute de -o+e-ti/itate,
Dar -e e&te a-ea&t. -o+e-ti/itate 4i -e are ea de5a 6a-e -u *er&ona+itatea
/oa&tr. &i)*+. 4i natura+.9 Ni)i-> So-ietatea nu ar *ierde ni)i- *ier87ndu5/.,
%u1ina i)*ortan1. *e -are o a/e1i *entru ea$ de*inde de 6un-1ii+e *e -are +e
2nde*+ini1i, Voi nu -onta1i$ doar re+a1ii+e *ot a/ea /reo greutate, Nu *re8enta1i ni-i
un intere&$ doar *er&ona(u+ /o&tru *u3+i- re1ine aten1ia,
0a*tu+ -. edu-a1ia &e +i)itea8. 2n a 6a-e din /oi ni4te roti1e 6a)i+ia+e 4i
&o-ia+e 3une$ nu are de-i ni)i- &ur*rin8.tor, %entru gru*u+ -.ruia 2i a*ar1ine1i$
o)u+ nu e&te ni)i- )ai )u+t de-7t un )e-ani&), A-ea&t. -ondi1ionare$ a-ea&t.
reg+e)entare a /ie1ii 2n -o)un a -on&truit enor)u+ )it a+ onora3i+it.1ii$ a+ 3une+or
)ora/uri 4i a+ /irtu1ii,
20
Auto)at$ *er&ona+itatea '.r1uit. de &etea de di/in &e re6er. +a
-ondi1ion.ri+e *e -are +e &u6er. 4i54i i)aginea8. -. tre3uie &. &e -on6or)e8e
unui )ode+ de -o)*orta)ent, =n toat. +u)ea$ &5a &67r4it *rin a -rede -. a535-E
u+ &*iritua+it.1ii e&te -on1inut 2n *rin-i*ii+e )ora+e de gra/itate$ 6ruga+itate$
a+trui&)$ ru4ine 6a1. de &e:$ *o-.in1.$ 4,a,),d, Negarea naturii ar 6i o *e*inier.
de &6in1enie, De +a -et.1eanu+ 3un$ +a o)u+ )i+o& 4i +a )artiru+ &67nt$ dru)u+ *are
+ogi-, Da1i5)i /oie &. /. &*un -. e&te o )in-iun.$ o -a*-an.$ o )a&-arad.$ o
)o)ea+.< 6a*te+e &unt 6oarte e+o-/ente,
Mora+a nu 6a-e o)u+ ni-i /irtuo&$ ni-i re+igio& 4i 2n )od &igur nu 2+ 6a-e
u)an, Ea *oate -e+ )u+t &. 6a-. din /oi o 6iin1. &o-ia+)ente a--e*ta3i+.$ dar a 6i
ad)i& de -.tre un gru* nu 2n&ea)n. de+o- -. a1i -.*.tat o *ro6un8i)e rea+.,
0igura atr.g.toare$ +i)3a(u+ ra6inat$ )aniere+e *+.-ute nu /. tran&6or)., Mora+a
autenti-. ; 4i ea e:i&t. ; e&te re8u+tatu+ unei *uri6i-.ri *er&ona+e tota+e$ a+ unei
e/a-u.ri a tot -eea -e e&te -.*.tat, La -e &e/e4te &. /. +u&trui1i -ara*a-ea9 A
/. )odi6i-a &u*ra6a1a 2n ti)* -e -entru+ r.)7ne identi- e&te -e/a inuti+$ 3a -'iar
*eri-u+o&, Ve1i *+.ti 6oarte &-u)* 4i &o-ietatea de a&e)enea,
Condi1ionarea$ regre&iunea 4i re6u+area &ati&6a- a*arent +u)ea$ dar
indi/idu+ e&te &tri/it$ negat, E+ e&te -+i/at 2n dou.$ o*u& +ui 2n&u4i$ 2n -on6+i-t
*er)anent -u *ro*riu+ &.u ade/.r 4i a-ea&ta 6.r. ni-i un 6e+ de 4an&. de a
-74tiga, A-ea&t. e:e-utare a 6iin1ei u)ane 2n *ro6itu+ a -eea -e e&te )ai 6a+& 2n
&o-ietate$ e&te *ur 4i &i)*+u /io+en1.,
Ca atare atitudinea /oa&tr. nu 2n&ea)n. ni)i-$ -eea -e i)*ort. &unt
*7rg'ii+e$ )oti/a1ii+e a-1iuni+or /oa&tre$ -.-i e+e tradu- &tarea /oa&tr. de &*irit, A
te +u*ta -u re8u+tatu+ 6.r. &. &. ur-i *7n. +a -au8. e&te &e)n de *ro&tie, A
a6e-ta /irtutea nu &er/e4te +a ni)i-$ nu 2n-er-a1i &. 6a-e1i din ea o &ad'ana,
T.ind ra)uri+e -o*a-u+ui nu /e1i 6a-e de-7t &. &.5i &ti)u+a1i -re4terea, E+ nu 24i
trage /ita+itatea din ra)uri$ -i din 3a8a -are &e a6+. &u3 *.)7nt$ din r.d.-in.,
%entru a o*era o ade/.rat. r.&turnare 2n /ia1a /oa&tr.$ 2ntor-e1i5/. de-i +a
r.d.-ini+e /oa&tre$ +a 6iin1a interioar., Co)*orta)entu+ /o&tru &e /a &-'i)3a 2n
-on&e-in1. 4i nu in/er&, Core-tarea 2n e:-+u&i/itate a -o)*ort.rii /oa&tre
&o-ia+e$ a )odu+ui -u) 6un-1iona1i *e *+an &o-ia+ nu e&te de-7t o re*re&iune$
ni-i o )uta1ie nu e&te *o&i3i+. 2n a-e&t )od,
Ce e&te re*re&iunea9 Di&-reditarea a&un-at. a&u*ra &enti)ente+or
&*ontane$ inter8i-erea de a te e:*ri)a +i3er$ o3+iga1ia de a a3orda o 6a1. -are
nu e&te a /oa&tr., Senti)ente+e re*ri)ate unde &e du-9 Di&*ar9 De+o-> E+e 24i
ur)ea8. -ur&a 2n /oi, %e *+anuri )ai &e-rete$ )ai &u3terane$ )ai o-u+te, Se
re6ugia8. de*arte de -on4tiin1a /oa&tr. )ora+. 4i -ontinu. &. *ro+i6ere8e 4i &.
&e 2ntind., Un r.83oi -u)*+it &e anga(ea8. 2ntre &tr.6unduri+e &u3-on4tientu+ui
/o&tru 4i &*iritu+ /o&tru ra1iona+, A-ea&t. -on6+agra1ie o3&-ur. /. )inea8.$ /.
e*ui8ea8. energia 4i -ondu-e +a 3oa+. *&i'i-., Ne3unia e&te *re1u+ *e -are5+
*+.te4te o -i/i+i8a1ie 6ondat. *e i*o-ri8ie$ i)*o&tur.$ )ora+. -ari-atura+.,
%&i'o8a 2n&o1e4te -a o e*ide)ie e:*an&iunea -i/i+i8a1iei, Nu e de*arte /re)ea
-7nd +u)ea /a de/eni un a8i+ de a+iena1i, Ce+e dou. )ari r.83oaie )ondia+e a+e
erei )oderne &unt re/e+atoare, A+ trei+ea r.83oi /a 2n&e)na 6.r. 2ndoia+.
&67r4itu+ a-e&tei 6ru)oa&e *+anete, E:*+o8ii+e -are &e *rodu- 2n /ia1a *arti-u+ar.$
-u) ar 6i /io+en1e+e de tot 6e+u+ ; &inu-iderea$ -ri)a$ /io+u+ ; 4i 2n6runt.ri+e
21
&7ngeroa&e -are ridi-. gru*uri+e de oa)eni unii -ontra a+tora$ &au +e de4ir. din
interior$ &unt re8u+tatu+ re*re&iunii,
0iin1a u)an. e&te de6initi/ in-a*a3i+. &. du-. o /ia1. -u ade/.rat )ora+.$
adi-. natura+.$ din -au8a -on&tr7ngeri+or, =ntr5o 8i &au a+ta ea &u-u)3.
tenta1iei$ )in-iuna de/ine *rea teri3i+. *entru a o )ai *utea a&u)a, I*o-ri8ia
-on4tient. e&te totu4i -e+ )ai *u1in rea dintre &o+u1ii+e -are /i &e o6er., Ea /.
de3ara&ea8. de -on6+i-tu+ intern, E&te &u6i-ient &. )i)e8i$ &. (o-i -o)edia,
So-ietatea e&te &ati&6.-ut. 4i /e1i 6i &a+/at un )ini)u) de &in-eritate *er&ona+.,
Du*+i-itatea$ ie8ui&)u+$ &unt *rodu&u+ 6+a&ei )ora+e$ a+ /irtu1ii i)*u&e din
e:terior, Via1a 2n -o)un a4a -u) &e )ani6e&t. ea 2n 8iua de a8i$ adi-. re6u8u+
)a&i/ a+ rea+it.1ii -ondu-e +a dou. +u-ruri@ re*ri)area &*ontaneit.1ii /oa&tre 4i o
&i)u+are a tr.&.turi+or &an-1ionate de ordinea &ta3i+it., %ri)u+ *ro-e& du-e +a
ne3unie, Ce+ de5a+ doi+ea$ adi-. &i)u+area tr.&.turi+or i)*u&e de &o-ietate 6a-e
din /oi un 6ari&eu$ un Tartu66e, A)3e+e &unt ni4te -a+a)it.1i, Ni-i una ni-i
-ea+a+t. din a-e&te 6or)u+e dete&ta3i+e nu &unt de)ne de /oi, E:i&t. o a treia$
*e -are &o-ietatea nu o re-o)and. 4i anu)e a-eea -e a /. -o)*orta -a o
3rut.$ -a o 6iin1. 3e&tia+., Da-. a-ea&t. /ariant. nu /. tentea8.$ /. r.)7ne
a+egerea 2ntre ne3unie 4i i*o-ri8ie,
O)u+ -ade 2n &.+3.ti-ie atun-i -7nd &e a3andonea8. in&tin-te+or &a+e
in-on4tiente$ re6u87nd &. )ai +u*te, E+ 2n-ear-. 2n )od di&*erat &. reg.&ea&-.
un 6e+ de -oeren1.$ o &tare natura+.$ de e:e)*+u drog7ndu5&e &au 2)3.t7ndu5
&e$ 37nd a+-oo+, Dar -.ut7nd &. di&trug. +u-iditatea -are +5a 2nde*.rtat de
ani)a+itate e+ &e &inu-ide$ -.-i o)u+ nu *oate &. re6u8e -eea -e e&te e+ 2n )od
*ro6und$ o 6iin1. -on4tient., 0a*tu+ -. o)u+ de/ine un ani)a+ denaturat atun-i
-7nd &e into:i-.$ arat. -+ar -. +u-iditatea$ -on4tien1a$ nu 6a-e *arte din regnu+
)ateriei$ ea e&te di/in.$ e&te o 6a-u+tate a &u6+etu+ui$ o /irtua+itate *e -are o)u+
nu o *oate e+uda$ de -are e&te i)*o&i3i+ &. 6ug. 4i *e -are tre3uie &5o -u+ti/e,
E+i3erarea de*inde de de8/o+tarea &a tota+.$ ni)i- a+t-e/a nu /a reu4i &.5+
&-a*e de in6ernu+ *e -are5+ tra/er&ea8.,
Nu &unte1i -onda)na1i +a o 6iin1. 3o+na/. )enta+$ +a un i)*o&tor &au un
ani)a+, O a+t. -a+e /. e&te o6erit.$ a-eea a re+igiei autenti-e$ a inte+igen1ei
+u)inoa&e$ a intui1iei,
La o*u&u+ de-aden1ei$ a+ re6u+.rii &au a+ -o)ediei &o-ia+e$ ea /. -ondu-e
&*re o /ia1. rea+.$ &*re -unoa4tere, Ea generea8. un -o)*orta)ent 2n &67r4it
u)an 4i &u*ri). 3ar3aria o)u+ui or3it de Ego, Ea nu re*ri). 4i nu re6u+ea8.
ni)i-, Ea /. &6.r7). +an1uri+e, O3ie-ti/u+ &.u nu e&te de a /. ada*ta a+tora$ -i
de a /. a(uta &. rena4te1i +a ade/.rata /oa&tr. identitate, =n +o- &. 6a-. din /oi
ni4te tra/e&ti1i$ ea /. re/e+ea8. e&en1a /oa&tr. di/in., Re+a1ii+e /oa&tre &o-ia+e
nu o *reo-u*., A-e&te re+a1ii &e tran&6or). *e ).&ur. -e ini)a /oa&tr.
*ro6und. 24i /a reg.&i tronu+, Mora+a e&te o -on/en1ie$ &*iritua+itatea e&te
indi/idua+., Mora+a e&te o atitudine$ re+igia e&te o rea+itate interioar., Eti-a e&te
o a)ena(are *eri6eri-.$ &*iritua+itatea e)an. din &u6+et,
?une+e )aniere nu &unt -a*a3i+e &. 6a-. o)u+ )ora+, Cu) i5ar *utea
*er)ite e+e a--e&u+ +a *ro*ria5i e&en1.9 Mora+a 2n-e*e *rin a 2n-or&eta o)u+$ 2n
ti)* -e re+igia 2n-e*e *rin -unoa4terea de &ine, =n a-ea&t. +u)e )u+ti*+e+e
a&*e-te a+e r.u+ui *rodu& de o) &ar 2n o-'i, Ce anu)e 6a-e 2ntre*rinderi+e
22
u)ane at7t de )a+e6i-e9 C'iar o)u+ de 3un. -redin1. -on&tat. -. g7nduri+e 4i
a-te+e &a+e &unt de&6igurate de *a&iuni nea4te*tate, 0i1i aten1i &i -on&tata1i /oi
2n4i/., Nu a--e*ta1i ni-i o e:*+i-a1ie gata 6.-ut., Conte)*+area de &ine$
)edita1ia$ /or )o3i+i8a energia -are /. /a a(uta &. -unoa4te1i 4i &. de*.4i1i
Dia/o+u+, O3&er/a1ia -on&tant.$ neutr.$ *.trun8.toare$ a *ro*riei /oa&tre
identit.1i e&te o &ad'an.$ o di&-i*+in. &*iritua+.$ -.-i ea /. *er)ite &. g.&i1i 4i
&. e+i)inati r.u+ din /oi, %rogre&i/$ goana *entru *rinderea eu+ui /a +u)ina
-o+1uri+e -e+e )ai &u)3re a+e *er&ona+it.1ii /oa&tre 4i /. /a *ri/a a&t6e+
-o)*orta)ente+e /oa&tre a3erante de 6or1a +or )otri-e, ine1i 3ine )inte -.
*ri/irea interioar. +ini4tit. 4i -a+). /. /a adu-e dintr5o dat. re/e+area 4i
e+i3erarea, Cunoa4terea e+i3erea8., Ea /. tran&6or). /ia1a 2n 2ntregi)e,
De8gro*7nd r.d.-ini+e /e1i /edea 2n -e -on&tau e+e 4i e:*unerea +or +a +u)ina
8i+ei /a &67r4i *rin a +e di&truge, %u+&a1ii+e oar3e nu re8i&t. +a ra8e+e -on4tiin1ei$
a-e+ cunoate$te !e tine nsui a+ 2n1e+e*1i+or din toate ti)*uri+e indi-. a-e&t
+u-ru 6.r. ni-i un 6e+ de du3iu, Cunoa4terea de &ine e&te &ingura /irtute,
Ignoran1a de &ine e&te &inguru+ *.-at,
Con4tiin1a e&te &ingura )ora+. -are *oate e:i&ta$ iar i)ora+itatea e&te
o*era in-on4tientu+ui, A-e&ta 24i e:er-it. *uterea no-i/. *rin inter)ediu+ 3e&tiei$
a+ i*o-ri8iei 4i a+ a+ien.rii )enta+e$ a+ into:i-a1ii+or 4i &67r4e4te *rin a 2n/inge
-eea -e )ai r.)7ne inte+igent 2n /oi, In-on4tientu+ /. 6a-e an:io& 4i *o&e&i/$
agre&i/ 4i o3&-en$ e+ /. 2)*inge &. in/enta1i 4i &. 6o+o&i1i )i(+oa-e -are
6a/ori8ea8. deri/a &*re 3e&tia+itate, Singura /inde-are *o&i3i+. -on&t. 2n a
re&taura -on4tien1a$ -are e&te a*ana(u+ o)u+ui, Cu+ti/a1i5/. +u-iditatea$ *ri/irea
interioar. 4i o3&er/a1ia deta4at. de tot -eea -e /. )i4-. )enta+u+, Aradat$
6urtuni+e e)o1iona+e$ e:igen1e+e egoi&te$ ner/ii 4i di&*erarea /. /or *.r.&i,
A-e&te re+e nu *ot a6e-ta de-7t o)u+ ador)it$ a3ruti8at$ in&en&i3i+$ o)u+
in-on4tient, S. 4ti1i -. ni-iodat.$ ni)eni nu a 6.-ut r.u+ 2n -uno4tin1. de -au8.,
Toate *.-ate+e &unt /ariante a+e unui &ingur 6+age+@ ata4a)entu+ de ego,
A-e&ta e&te o 6a+&. identitate, O i+u8ie, Cunoa4terea de &ine 2+ /a 8dro3i$ 2+
/a 6a-e &. *iar. -a un 3a+on de &.*un,
V5a) e:*+i-at -e tre3uie &. 6a-e1i, Sta1i +ini4ti1i$ in&ta+a1i a&t6e+ 2n-7t -or*u+
/o&tru &. -7nt.rea&-. -7t )ai *u1in *o&i3i+ 4i &. 2n-ete8e &. /. )ai *reo-u*e,
O3&er/a1i -eea -e /. tra/er&ea8. &*iritu+ -a 4i -u) a1i *ri/i /a+uri+e -are &e
ro&togo+e&- *e *+a(.,
Fri&'na)urtti nu)ea a-ea&t. &tare -on4tiin1. neutr &au im!osi#il.
0i1i -o)*+et deta4a1i de -eea -e de&-o*eri1i 2n /oi, Ce 2n&ea)n. a 6i deta4at9
Deta4area e&te neutra+itate$ a3&en1a identi6i-.rii$ a (ude-.1ii$ a a+egerii$ a
-o)*ara1iei$ a inter/en1iei, Ni)i- nu e&te de-retat 3un &au r.u +a *+e-are$
-on&iderat -a /i-io& &au /irtuo&$ +.uda3i+ &au -onda)na3i+, O3&er/a1i$ ni)i- )ai
)u+t, Mu+1u)i1i5/. &. *ri/i1i$ &. /ede1i$ -a 4i -7nd a1i 6i &*e-tatoru+ unei *ie&e de
teatru, De 2ndat. -e ado*ta1i o atitudine$ de 2ndat. -e (ude-a1i$ nu )ai
o3&er/a1i$ -i g7ndi1i> =n1e+ege1i 3ine di&tin-1ia dintre g7ndire 4i o3&er/a1ie,
A7ndirea e&te o )i4-are a inte+e-tu+ui &*re -eea -e e&te -uno&-ut$ de(a
-on4tient, O3&er/a1ia e&te inte+e-tu+ -are &e 2ndrea*t. &*re &u3-on4tient 4i 2+
*.trunde,
23
A7ndirea e&te dua+i&t.$ ea a-1ionea8. *rin *ere-'i de o*u4i$ ea nu *oate$
de e:e)*+u$ &. -on-ea*. un 3ine de-7t ra*ortat +a r.u, Ea di/i8ea8.$ &e*ar.$
a*re-ia8. 4i introdu-e o re*ri)are &u3ti+. -are 2n-'ide u4i+e in-on4tientu+ui 4i
inter8i-e a--e&u+ +a )i&tere+e &a+e, Ne-uno&-utu+ 24i de8/.+uie &e-rete+e nu
g7ndirii$ -i o3&er/a1iei, =ntr5ade/.r$ atun-i -7nd ni-i o interdi-1ie nu +e )ai e&te
o*u&.$ *u+&a1ii+e 4i e:*erien1e+e tr.ite$ uitate$ 174ne&- &*ontan 2n go+i-iunea +or
6.r. 6ard, E&te un )o)ent de teroare inten&.< 2n6runt7ndu54i 6a1a a&-un&.$ 6.r.
u)3r.$ rea+itatea *e -are ar -u-eri5o )a&-a -otidian.$ o)u+ e&te *rin& de
*ani-., I5ar *+a-e &.54i 2n-'id. o-'ii 4i &.54i 2ngroa*e -7t )ai -ur7nd *o&i3i+
+u)ea )i4-.toare 8.rit. 2n &tr.6unduri+e &a+e, Tre3uie un -ura( ie4it din -o)un
*entru a tra/er&a a-ea&t. 2n-er-are )a(or.$ e&te un -a+/ar$ o )are &u6erin1.
-are *uri6i-., A-e+a &au a-eea -are r.)7ne -a+) 4i 'ot.r7t 2n +u*ta -u a-ea&t.
2n-er-are$ de/ine un )ae&tru a+ -on4tien1ei 4i /ede 2n &67r4it )inuni+e
de&6.4ur7ndu5&e 2n 6a1a +ui, E+ 24i -u6und. *ri/irea 2n &ur&a a3i&a+. a *a&iuni+or$
e+ are a--e& +a ini)a in-on4tientu+ui, A-ea&ta 2i -on6er. o +i3ertate
&u*ranatura+.,
Dru)u+ 2n-e*e *rin )edita1ie$ -ontinu. *rin o3&er/a1ie 4i -ondu-e +a
-unoa4tere 4i +i3ertate, A(unge +a -unoa4tere 4i &e ter)in. *rin +i3ertate, A4 /rea
&. /. a(ut &. *ar-urge1i a-e&t dru)$ -are e&te a-e+a a+ *ra-ti-ii yoga$ a+ re+igiei
autenti-e, Vreau &. -unoa4te1i a-ea&t. a+-'i)ie$ a-ea&t. r.&turnare a
-o)*orta)entu+ui /o&tru *rin tran&6igurare interioar., Ve1i 2n1e+ege atun-i -.
eti-a e&te o -on&e-in1.$ -. ea nu /a 6i ni-iodat. un 2n-e*ut, L.&a1i5/. de-i
*reo-u*.ri+e )ora+e$ 2nde*.rta1i5/. &-ru*u+e+e$ -on&a-ra1i5/. )ai -ur7nd
&ad'anei &*iritua+e$ )edita1iei, Virtu1i+e /or 2n6+ori 2n /oi$ -a tot at7tea ur)e
+.&ate de tre-erea unei -a+e4ti, Str.dui1i5/. &. /ede1i ade/.ru+, 0o-u+ -unoa4terii
/. /a -on&u)a i+u8ii+e$ &+.3i-iuni+e 4i /i-ii+e, Cu-erirea in-on4tientu+ui de -.tre
-on4tient e&te &ingura re/o+u1ie ade/.rat.$ &inguru+ *rogre& de)n de a-e&t
nu)e *e -are 2+ *oate &*era u)anitatea,
Ni)i- a+t-e/a nu /a *utea &. -ree8e /reodat. un o) nou$ o 6iin1. u)an.
-on4tient. de *ro*ria &a natur. di/in. 4i *rin a-ea&ta o 6iin1. )ora+. 2n )od
&in-er 4i &*ontan, Ca+itatea &a *ro6und. nu /a 6i -e/a -e &e /a dedu-e din
a-te+e &a+e$ din -o)*orta)entu+ &.u, %+enitudinea &a interioar. /a &tr.+u-i -a un
a&tru$ toate a-te+e &a+e /or iradia )u+1u)irea -are 2+ +o-uie4te$ u)anitatea -are 2i
e&te *ro*rie, O a&t6e+ de 6iin1. e&te rea+)ente un i)n di/in$ o *er&oan.
integrat.$ +i*&it. de &674ieri interioare 4i de du*+i-itate,
Mu8i-a -e+e&t. -are &e 2na+1. din a-e+a -are a de*.4it dua+itatea 4i
-on6+i-te+e$ nu a*ar1ine ni-i ti)*u+ui 4i ni-i &*a1iu+ui, E&te o &i)6onie etern. -are
-7nt. 2n noi atun-i -7nd &e in&ta+ea8. *a-ea *ro6und.$ *uritatea$ ino-en1a$
+i3ertatea, =n rit)u+ a-e&tei )e+odii 6eri-ite intr.) 2n re8onan1. -u in6initu+$ -u
-eea -e &e nu)e4te Du)ne8eu,
24
CA%ITOLUL V
VEAHEAI>
Prima ntrebare: Etica este rea?
Rsuns@ Nu> E/ident$ nu e&te r.u &. 6ii )ora+, Dar a51i i)agina -. e4ti$
e&te -e/a *eri-u+o&, Deoare-e a-ea&ta -reea8. un o3&ta-o+ 2n 6a1a -a+it.1i+or
autenti-e, ?une+e )ora/uri atun-i -7nd &unt -on/en1iona+e$ nu au a+t &-o* de-7t
a 6eri ego5u+ *rin inter)ediu+ i*o-ri8iei 4i a-ea&ta e&te -e/a e:tre) de negati/,
V. )en1ine1i egoi&)u+ a6e-t7nd -ontrariu+, %ri/i1i de-i *e 2n1e+e*1i$ *e a&-e1i$ *e
&6in1i, Nu o3&er/a1i -o)edia *e -are o (oa-.9 A*aren1e+e &unt 2n4e+.toare 4i
-eea -e e&te eta+at +a +u)ina 8i+ei$ a-o*er. un ade/.r inti) -are &e &ituea8.
e:a-t +a o*u&u+ +or, 0+ori+e arti6i-ia+e a&-und &*ini 6oarte rea+i, Co+i8iunea
*er)anent. 2ntre atitudinea &o-ia+. 4i ade/.ru+ interior$ di/i8ea8. o)u+$ 2i
de8integrea8. *er&ona+itatea 4i &a*. o *r.*a&tie din -e 2n -e )ai ad7n-. -are
de/ine de netre-ut, Ar)onia e&te i)*a&i3i+. 4i din a-e+ )o)ent$ 3u-uria$ -are
2n o-'ii )ei e:*ri). /ia1a autenti- )ora+.$ e&te 6ru-tu+ 2n1e+e*-iunii$ a+ dre*t.1ii
4i a+ 3un.t.1ii rea+e, %ar6u)u+ *e -are 2+ e:a+. 6iin1a *er6e-t. e&te ade/.rata
&a/oare a /ie1ii, A.&i1i ar)onia$ nu )ai 2ntre1ine1i -on6+i-te+e 2n /oi, V. rog nu
a&-u+ta1i -eea -e /. &*un$ tr.i1i -eea -e /. 2n/.1, Ve1i 6i &tu*e6ia1i a6+7nd -. /5a1i
di&tru& e:i&ten1a$ -. 3ar3aria e&te *ro*ria /oa&tr. in/en1ie 4i -. &unte1i e:-+u4i
de +a o &.r3.toare &u*er3. 4i ne7ntreru*t., Medita1i> Modu+ de /ia1. (u&t &e /a
in&ta+a de +a &ine$ *re-u) )ugurii &e de&-'id +a 2ntoar-erea *ri)./erii, A
2n-er-a &. te -on6or)e8i *er-e*te+or )ora+e$ nu &er/e4te +a ni)i-, Nu /e1i
re-o+ta ni-i *a-e$ ni-i ar)onie 4i ni-i 6ru)u&e1e 4i da-. &*iritu+ /o&tru nu e&te
*er6e-t$ nu /e1i 6a-e de-7t &. /. tu+3ura1i antura(u+$ &. agra/a1i ten&iunea -are
37ntuie 2n (uru+ /o&tru, Ini)a -are de3ordea8. de )u8i-. tre8e4te e-ouri
)e+odioa&e *e&te tot, Su6+etu+ 6ru)o& atenuea8. ur71enia din (uru+ &.u, Nu
a-ea&ta e&te )ora+itatea9
A doua 2ntrer3are@ Mora+a ar 6i -on/en1ie &o-ia+., De-i *entru indi/id ea nu
*re8int. ni-i o uti+itate9
Rsuns@ %entru &o-ietate )ora+a *u3+i-. e&te *ur *ra-ti-.$ e&te un
in&tru)ent, %entru indi/id ; 4i atun-i -7nd e)an. din ini)a &a ; eti-a nu e&te
un )i(+o-$ -i o 3u-urie, Ordinea &ta3i+it. &e )u+1u)e4te -u &i)u+a-re a+e /irtu1ii,
%entru indi/id a-ea&ta nu 2n&ea)n. )are +u-ru, E&te 6oarte -+ar -. ori-ine
tre3uie &. *oat. &.54i dea &ea)a de a-e&t +u-ru, Antura(u+ui nu 2i *a&. de-7t de
*er&ona(u+ /o&tru e:terior, Rea+itatea /oa&tr. nu 2+ *reo-u*., %entru /oi$ din
-ontr.$ -eea -e a6i4a1i nu e&te de-7t un -o&tu), ti1i 3ine -. /oi e:i&ta1i &u3
a-e&te &traturi 4i -. 6e+u+ 2n -are /. *urta1i nu are &en& de-7t +a a-e&t ni/e+,
Aru*uri+e )en1inute *rin -on/en1ii )ora+e e+a3orea8. o -i/i+i8a1ie, A-e+ea *e
25
-are +e 'r.ne4te o *+enitudine /ie 6ondea8. o -u+tur., Re1ine1i a-ea&t. di&tin-1ie,
Ci/i+ia1ia e&te -e+ )u+t uti+.$ doar -u+tura adu-e 3u-urie 4i ar)onie,
O)u+ e&te de )u+t. /re)e *i/ot de -u+tur.$ dar e+ e&te -i/i+i8at,
Co)*orta)entu+ &.u e&te )ai )u+t &au )ai *u1in &u*orta3i+, E&te o *ro3+e).
de -oe:i&ten1. 6i8i-. de -ir-u+a1ie a -or*uri+or, Cu+tura re6+e-t. &u6+etu+$ *uritatea
interioar. a oa)eni+or,
A treia 2ntre3are@ Re+igia nu e&te un 6eno)en &o-ia+9 Ea e&te tota+ indi/idua+.9
Rsuns@ Re+igia e&te a3&o+ut *er&ona+., So-ietatea nu are &u6+et *re-u)
indi/idu+$ nu are -entru -on4tient, Ea e&te *rodu&u+ re+a1ii+or noa&tre, Re+igia
autenti-. nu are ni)i- de5a 6a-e -u -onta-te+e *e -are +e 2ntre1ine1i -u a+tu+, Ea
e&te e&en1a /oa&tr., Ea e:*ri). de&-o*erirea naturii /oa&tre rea+e, D'ar)a$
re+igia$ e&te -unoa4terea de &ine, Cu) a-ea&ta nu e&te 2n ni-i un -a8 o
*ro3+e). *u3+i-.$ &ad'ana /oa&tr.$ *unerea 2n *ra-ti-. a re+igiei &-a*. ori-.rui
6eno)en de gru*, In/er&$ e:*erien1a &*iritua+. +u)inea8. antura(u+ /o&tru, Un
i+u)inat *ro*ag. +u)ina -are e&te 2n e+ 4i 2n a-e&t &en& 2+ a6e-tea8. *e &e)enu+
&.u, Su6+etu+ e&te &tri-t indi/idua+$ dar -o)*orta)entu+ e&te &o-ia+,
Sad'ana nu *oate 6i -o+e-ti/., Nu /. /e1i 2n1e+ege identitatea rea+. de-7t
2n &ingur.tatea -ea )ai tota+.. *ste ; &*unea %+otin ; z#orul a tot ceea ce este
sin-ur.
E&te e:a-t, =n a-ea&t. -.+.torie nu *ute1i a/ea to/ar.4, Dar 3u-uria
83oru+ui e&te at7t de )are$ 2n-7t ea *oate &. e)o1ione8e 4i a+te *er&oane,
Ceea -e de&-o*eri1i 2n regatu+ interior &e r.&*7nde4te *re-u) *ar6u)u+ unei
6+ori *urtat de /7nt,
A *atra 2ntre3are@ A1i &*u& -. /ia1a ; a4a -u) o 2n1e+ege) noi ; nu e&te o /ia1.$
-i o +ent. agonie, Ce 2n&ea)n. a-e&t +u-ru9
Rsuns@ Oare /ia1a &e *oate &67r4i 2n )oarte9 Oare -u) ar *utea /ia1a
&. &e ter)ine 2n )or)7nt9 E&te i)*o&i3i+, Moartea nu taie 6iru+ e:i&ten1ei
/oa&tre, E&te doar *un-tu+ 6ina+ a+ 6or).rii unui -or*, Nu de-eda1i atun-i -7nd
/. da1i u+ti)a &u6+are, Moartea +u-rea8. 2n-. de +a /enirea /oa&tr. *e +u)e,
Cor*u+ /o&tru &e de&-o)*une 2n 6ie-are )o)ent, Atun-i -7nd a-e&t *ro-e& 24i
atinge *un-tu+ 6ina+$ /or3i1i de&*re )oarte, Dar e+ nu e&te de 6a*t u+ti)u+ &tadiu
a+ *ro-e&u+ui -are a 2n-e*ut 2n-. de +a -on-e*1ia /oa&tr., De a-eea$ ni)i- nu
e&te )ai &igur de-7t de&-o)*unerea organi-., Ea e&te ine/ita3i+.$ deoare-e
6a-e *arte dintr5o e/o+u1ie -are &e de&6.4oar. 2n ti)* 4i 2n &*a1iu, A te na4te
e&te &inoni) -u a )uri, A-e&te dou. /er3e nu &er/e&- de-7t +a a di&tinge
2n-e*utu+ 4i &67r4itu+ a-e+uia4i *ro-e&, A+t6e+ &*u&$ -eea -e /oi nu)i1i a tri e&te
de 6a*t o )oarte +ent., Deoare-e &e o3i4nuie4te -u degradarea organi&)u+ui -u
-are &e identi6i-. 4i *e de a+t. *arte$ ignor. totu+ de&*re e:i&ten1.$ o)u+ -rede
-. tr.ie4te$ 2n ti)* -e$ de 6a*t$ nu 6a-e de-7t &. &e 2ngreune8e,
Toate a-ti/it.1i+e &a+e$ toate *roie-te+e &a+e$ &e re8u). 2ntr5un 6e+ de
autoa*.rare$ de e:or-i&)$ de nega1ie a ine+u-ta3i+u+ui, E+ ader. +a o in&ittu1ie
re+igioa&. &au +a a+ta din a-e+a4i )oti/, %u1ini oa)eni re6u8. -on&o+area 3i&eri-ii
26
atun-i -7nd )oartea 24i 2n-e*e nu).r.toarea in/er&., Ce a+t-e/a ar *utea 6i
de-7t o di&trugere *er&ona+.9 A&igurarea u+ti).,
S*iritua+itatea rea+. nu re6+e-t. tea)a de )oarte$ -i do/ede4te e:*erien1a
/ie1ii, =n-er-a1i &. 2n1e+ege1i -. toat. 4tiin1a /oa&tr. a*ar1ine 2n e:-+u&i/itate de
-e/a -e e&te )ort, A-ea&t. -unoa4tere re/e+ea8. i)orta+itatea, Cor*u+ e&te
tran8itoriu, E+ &e de8integrea8. din -+i*. 2n -+i*., O3&er/a1i5+>
Con4tienti87nd *e de*+in *re-aritatea a-e&tui /e'i-o+$ /e1i o3&er/a -. nu
&unte1i e+, A -unoa4te -eea -e nu e&te -or*u+$ a51i reg.&i &u6+etu+$ rein&taurea8.
/ia1a rea+., C.-i &u6+etu+ nu &5a n.&-ut ni-iodat. 4i de-i nu /a )uri ni-iodat.,
Ade/.ru+ e:i&ta 2naintea na4terii -or*u+ui /o&tru, E+ /a e:i&ta 4i du*.
di&trugerea &a, A-ea&ta 2n&ea)n. /ia1., Ea nu e&te un inter/a+ de ti)* -are &e
&-urge 2ntre +eag.n 4i -i)itir, Din -ontra$ na4teri+e 4i de-e&e+e &unt in-idente *e
*ar-ur&u+ &.u,
=n ti)*u+ )edita1iei$ atun-i -7nd &*iritu+ e&te -a+) 4i /id de g7nduri$ -e/a
*oate 6i &e&i8at$ -e/a -e e&te 6oarte di6erit de -or*, Nu e&te a--e&i3i+ atun-i
-7nd )enta+u+ /o&tru e&te in&ta3i+, A4a du*. -u) 6undu+ unui +a- nu e&te /i8i3i+
atun-i -7nd &u*ra6a1a &a e&te *ar-ur&. de /a+uri, A7nduri+e -are /. )i4-.
&*iritu+ *re-u) tot at7tea /a+uri$ /. a&-und ade/.ru+ 4i /. 6a- &. +ua1i &u*ra6a1a
dre*t tot, 0eno)ene+e /. *ar rea+e 4i -rede1i -. &unte1i -or*u+ /o&tru, A-ea&t.
identi6i-are a organi&)u+ui /. or3e4te 2n a&e)enea ).&ur.$ 2n-7t -on&idera1i
dre*t /ia1. -eea -e nu e&te de 6a*t de-7t o *rogre&ie -.tre )oarte, Nu /5a1i
2n4e+a )ai )u+t da-. a1i -rede -.$ -on&tru-1ia -a&ei /oa&tre e&te na4terea
/oa&tr. 4i -. de)o+area ei ar re*re8enta &67r4itu+ /o&tru,
Ignoran1a e&te ri&i*it. *rin *a-i6i-area &*iritu+ui, I+u8ia -reat. de )enta+u+
2n6ier37ntat &e e/a*or. &u3 e6e-tu+ +ini4tii, Marea -a+). 4i i)o3i+. re/e+ea8.
-eea -e a&-undeau /a+uri+e, %entru *ri)a dat. &e arat. oa&*ete+e -or*u+ui,
Dintr5o dat. /ede1i -. )oartea nu e&te de-7t a3andonarea unei 'aine u8ate 4i
2)3r.-area unui /e4)7nt nou, Doar 3.r3atu+ &au 6e)eia -are au 2n1e+e& a-e&t
+u-ru &unt -u ade/.rat /ii, To1i a-eia -are 24i i)aginea8. -. &unt organi&)u+ +or
6i8i-$ nu &unt 2n-. de-7t ni4te u)3re 2n noa*te, Ei /i&ea8. 2nne-a1i 2ntr5un &o)n
greu$ -o)ato&, Au 6o&t totdeauna )or1i$ /ia1a +or ni-i ).-ar nu a 2n-e*ut,
Da-. nu &e tre8e4te$ 6iin1a u)an. nu /a 4ti ni-iodat. -. nu e&te -or*u+ ei
4i ea /a -ontinua &.54i ignore identitatea rea+.$ e&en1a$ /ia1a, %+aneta e&te
*o*u+at. de &o)na)3u+i 4i -ea )ai )are *arte a oa)eni+or 24i dau &u6+etu+
2nainte de a &e 6i n.&-ut -u ade/.rat$ e*ui8a1i de o +u*t. inuti+. -ontra )ortii$
or3i +a +u)ina in/in-i3i+. -are e&te ade/.ratu+ +or eu,
A 4a&ea 2ntre3are@ Din -7te &*une1i$ &unt de(a )ort, Ce &. 6a- *entru a 6i /iu9
Rsuns@ Ad)ite1i -. &unte1i )or1i, Doar ad.ug7nd -redin1a -u/inte+or
)e+e nu &er/e4te +a ni)i-, Uita1i tot -eea -e a1i 2n/.1at de +a )ine &au de +a a+1ii
4i de&-'ide1i o-'ii, %ri/i1i /oi 2n4i/.$ dire-t, A-ea&t. /i8iune /a 6i &u6i-ient.
*entru a /. -ondu-e +a /ia1. 4i nu /. /e1i )ai g7ndi &. 2ntre3a1i@ cum s fac s
fiu viu? A-e+a -are 2n1e+ege -. e&te )ort$ -. nu a e:i&tat ni-iodat. 4i -.
*er&ona+itatea &a e&te o )o)ea+.$ /a *utea &. 2ntre/ad. -eea -e e&te /iu, Dar
*entru a&ta tre3uie &.54i +ini4tea&-. &*iritu+,
27
Vi8iunea ; d'ar&'an ; nu e&te *o&i3i+. de-7t da-. )enta+u+ e&te -a+)$
/id$ +i*&it de dorin1e, %7n. 2n *re8ent nu a1i 6o&t de-7t un -aru&e+ de g7nduri$ nu
a1i di&tin& ni)i-$ nu a1i tr.it ni-i o /i8iune, A5)i a*ro3a -u/inte+e e&te tot un
g7nd$ o re6+e-tare, Ni-i un g7nd$ ni-i a-e&ta 4i ni-i -e+.+a+t$ nu /. /a a(uta 2n ni-i
un 6e+, A-ti/itatea inte+e-tua+. e&te ne*utin-ioa&. 2n de&-o*erirea ade/.ru+ui$
deoare-e tot -eea -e *ute1i -on-e*e e&te 2)*ru)utat, A7nduri+e /oa&tre /in$
6.r. e:-e*1ie$ de +a a+1ii 4i /. 1in de*arte de rea+, Nu a1i re)ar-at ni-iodat. -. un
g7nd nu /. a*ar1ine9 A1i 2ngr.).dit o -antitate )are de +u-ruri inuti+e< 2n-eta1i
&. /. )ai ag.1a1i de e+e$ nu au ni-i o /a+oare$ nu au ni-i ).-ar -on&i&ten1a unui
-a&te+ de ni&i*,
Nu /reau &. /. 'r.ne&- inte+e-tu+$ re6u8 &. /. 2ndo* -u in6or)a1ii, Nu -aut
&. /. 6a- &. re6+e-ta1i -a &. /. deter)in &. /. tre8i1i$ &. /. de&-'ide1i o-'ii, Nu
)ai g7ndi1i$ *ri/i1i> Atun-i /e1i de&-o*eri ade/.ru+$ ade/.rata 3og.1ie -are e&te
etern a /oa&tr., Nu /e1i 4ti ni-iodat. -u) )i&teru+ e&te de8/.+uit *rin /i8iunea
dire-t.$ 6.r. g7nduri$ da-. nu 6a-e1i /oi 2n4i/. a-ea&t. e:*erien1., Re1ine1i -.
ni)i- *re1io& nu /5a 6o&t ni-iodat. dat$ -eea -e /i &e d. nu are ni-i o /a+oare,
O3ie-te+e )ateria+e tre- din )7n. 2n )7n.$ dar nu 4i e:*erien1a /ie, Ni-i
Ma'a/ira$ ni-i ?udd'a$ ni-i Fri&'na 4i ni-i C'ri&t nu *ot &. /. 6a-. &. tr.i1i -eea
-e au tr.it ei, Da-. /. ag.1a1i de idei+e d/&, 4i +e +ua1i dre*t ade/.r$ nu /e1i a/ea
ni-iodat. a--e& +a ade/.r, O)u+ e&te +i3er atun-i -7nd -on4tienti8ea8. rea+u+$
dar nu *rin re6erin1. +a un a+t o),
A 2n/.1a ?'aga/ad Aitta$ Coranu+ &au ?i3+ia *e dina6ar.$ nu /. /a
2)3og.1i -u ni)i-$ din -ontra$ a-ea&ta /. /a 2nn.3u4i 6a-u+tatea de a 4ti -ine
&unte1i, Nu /e1i )ai *utea &. /ede1i ni-iodat. ade/.ru+ 2n 6a1., S-rieri+e &6inte &e
inter*un totdeauna -a un nor de *ra6$ -a o -ea1., Tre3uie &. goni1i tot -eea -e
&e 2na+1. 2ntre /oi 4i rea+, %entru a rea+i8a a-e&t rea+$ *entru a5+ 2n1e+ege$ g7ndu+
e&te r.u /enit$ ino*ortun, S)u+ge1i tot -eea -e /. 2n+.n1uie< atun-i /. /e1i
de&-'ide 4i ade/.ru+ /a *utea &. /. *.trund. 4i &. /. tran&6or)e, V. rog
-a+)a1i5/. 4i o3&er/a1i, De&-'ide1i u4a 4i *ri/i1i, A-ea&ta e&te tot -e /. *ot
&*une,
! atea ntrebare: *eci este inutil s mai stu"iem s+astras?
Rsuns@ Cu -e &-o* &tudia1i &'a&tra&5uri+e &au a+te &-rieri &6inte9 Da-.
o 6a-e1i *entru a -unoa4te ade/.ru+$ /. *ierde1i ti)*u+, V. /e1i de8/o+ta
)e)oria$ at7ta tot, A 2n/.1a e&te -e/a 6oarte di6erit de a -unoa4te, A-u)u+7nd
re6erin1e de&*re Du)ne8eu$ de&*re ade/.r 4i de&*re &u6+et$ de/enind a3i+i 2n a
6urni8a r.&*un&uri gata 6.-ute$ /e1i &e).na din -e 2n -e )ai )u+t -u un ro3ot,
Ade/.ru+ nu &e a6+. 2n ni-i o -arte, E+ e&te 2n /oi$ e+ e&te /oi, =n/.1.turi+e -e+e
)ai 6ru)oa&e r.)7n +iter. )oart. *entru a-e+ -are nu a g.&it +u)ina 2n e+
2n&u4i, Cunoa4terea +i/re&-. e&te -'iar to:i-. *entru ignorant, S'a&tra&5uri+e nu
au &en& 4i nu &unt 6e-unde de-7t da-. a3orda1i )ai 2nt7i rea+itatea din /oi
2n4i/., V.d 3ine -eea -e 6a-e1i@ &tudia1i 4i /. de+e-ta1i -u -eea -e g.&i1i 2n -.rti$
6.r. a 6a-e ni-i -e+ )ai )i- e6ort 2n dire-1ia -ea 3un., Dar -7t e&te de 6a+&. 4i
g.unoa&. a-ea&t. &ati&6a-1ie> A(ung &. -red -. nu dori1i &. -unoa4te1i ade/.ru+$
-i &. tre-e1i dre*t 2n1e+e*1i, Ce+ -are a&*ir. &in-er +a Di/in nu &e )u+1u)e4te
28
ni-iodat. -u -u/inte, Setea /oa&tr. e&te oare *oto+it. de -u/7ntu+ a!? i
da-. a *ronun1a -u/7ntu+ a! /5ar 6i de a(un&$ a-ea&ta 2n&ea)n. de&igur -.
nu /5a 6o&t de+o- &ete, Singuru+ +u-ru *e -are &'a&tra&5uri+e /i5+ *ot o6eri$ e&te
-on/ingerea -. nu /e1i g.&i ade/.ru+ 2n *agini+e +or, =n a-ea&ta re8id. )area +or
uti+itate, Cu/7ntu+ -are /. 6a-e &.5i 2n1e+ege1i *ro*ria &a inade-/are e&te de)n
de a 6i au8it 4i doar &'a&tra&5uri+e -are /. /or +.&a 6+.)7n8i$ -are /. /or 6a-e
-on4tien1i de ignoran1a /oa&tr. )erit. &. 6ie -uno&-ute,
i eu /or3e&-, De a+t6e+ a4a &5au -on&truit 4i &5au rea+i8at 4i &'a&tra&5uri+e,
Dar e6orturi+e )e+e /or r.)7ne &teri+e da-. /. -ra)*ona1i de di&-ur&uri+e )e+e,
V. *ute1i u)*+e -a*u+ *e&te ).&ur. de 6ra8e+e *ronun1ate de )ine$ dar nu /e1i
2nainta ni-i un )i+i)etru, E+e /. /or -on&o+ida 2n-'i&oarea )enta+. 2n -are
-ontinua1i &. /. 2n/7rti1i,
O)u+ e&te 2n-'i& 2ntr5o 2n-'i&oare *e -are 4i5a -on&truit5o -u *ro*rii+e &a+e
)7ini 4i *e -are 4i5o 2nt.re4te 2n 6ie-are 8i, Da-. /re1i -u ade/.rat &. -unoa4te1i
ade/.ru+$ d.r7)a1i 8iduri+e de -u/inte -are de+i)itea8. +u)ea /oa&tr. &tr7)t. 4i
arde1i *iede&ta+u+ *e -are /5a1i 2n.+1at in6or)a1ii+e, Cunoa4terea &e /a na4te din
-enu4. 4i o /e1i -onte)*+a -u o -on4tien1. +i3er., Ea e&te *re8ent.$ 6.-e1i5i +o-,
Arun-a1i -u/inte+e a6ar. 4i ea /a intra,
A o*ta 2ntre3are@ 0iin1a u)an. &e *oate -u-eri *rin re*ri)are$ *rin +u*ta ei
2n&.4i9
Rsuns@ Ce 2n&ea)n. a re*ri)a$ a +u*ta -ontra ta9 Oare nu -u)/a a te
di/i8a interior9 =n a-ea&t. +u*t. -ontra &a 2n&u4i$ o)u+ &e agre&ea8. 4i &e a*.r.
&i)u+tan, E+ e&te 2n a-e+a4i ti)* a+iatu+ 4i du4)anu+ 4i 6urni8ea8. energii
a)3e+or -7)*uri de 3.t.+ie, Vi-toria e&te i)*o&i3i+.$ de ai-i nu /a re8u+ta de-7t
e*ui8are 4i &+.3i-iune,
In-ita1i5/. )7ini+e &. &e 3at. re-i*ro- 4i /e1i /edea -e /reau &. &*un, E&te
o *ro&tie, Nu +u*ta1i -ontra /oa&tr. 2n4i/., De&-o*eri1i -ine &unte1i, Contradi-1ii+e
-are /. torturea8.$ -erturi+e interioare -are /. )inea8.$ /in din ignoran1. 4i /or
di&*are odat. -u na4terea -unoa4terii de &ine$ -a o 3ru). )atina+. di&*er&at.
de ra8e+e &oare+ui a3ia r.&.rit, Vi-toria a&u*ra ta 2n&u1i nu e&te )i8a unei 3.t.+ii$
-i 6ru-tu+ unei -unoa4teri, Contra -ui /re1i &. +u*ta1i9 Nu e:i&t. ni-i un a+tu+ 2n
/oi$ doar or3ire$ o3&-uritate, Cu) &. *une1i &67r4it a-e&tei &t.ri9 Introdu-7nd
-on4tien1a, S-o17nd +u)ina de &u3 o3oro-,
Ignoran1a nu 2n&ea)n. ni)i- 2n &ine$ e&te doar +i*&. de -on4tien1.$ de
-unoa4tere, %ornind r.83oi -ontra ei$ /. r.t.-i1i 2n-. de +a 2n-e*ut, Muri1i
+u*t7nd -ontra /7ntu+ui, A-ea&t. idee )ar1ia+. de o&ti+itate -ontra ta 2n&u1i$ e&te
un e-ou +a -eea -e &e 2nt7)*+. 2n +u)ea e:terioar., Ea /. re6+e-t. /io+en1a
*eri6eri-. tran&*u&. 2n agre&i/itate inti)., Ce ne3unie> =n +u)ea -are /.
2n-on(oar. ni)i- nu a 6o&t ni-iodat. -u-erit *rin 6or1. 3ruta+., ( nvin-e nu
2n&ea)n. a-e+a4i +u-ru -u a cuceri. =n uni/er&u+ interior -'iar /io+en1a e&te
ne*utin-ioa&. 2n di&trugerea du4)anu+ui$ deoare-e nu e:i&t. du4)an,
Cu-erirea de &ine e&te i)*o&i3i+. 2n di&en&iune, Ea de-urge din -unoa4tere, =n
-on&e-in1. /. rog nu +u*ta1i$ -i &tr.dui1i5/. &. /ede1i$ &. -on4tienti8a1i, Singuru+
/o&tru *rin-i*iu &. 6ie cunoate$te !e tine nsui, a6+. -ine e4ti$ ni)i- &. nu )ai
29
6ie a&-un& 2n /oi$ ni-i -e+ )ai )i- -o+1 &. nu )ai r.)7n. o3&-ur, E:*+ora1i 2n
ad7n-i)e +o-uin1a /oa&tr. interioar., A-ea&t. de&-o*erire /a 6i o ade/.rat.
-u-erire de &ine, C7nd anu)ite *.r1i a+e unei -a&e &unt 2n-'i&e )u+t. /re)e 4i
r.)7n ne+o-uite$ e+e &unt -o+oni8ate de o 6aun. 4i o 6+or. di&trug.toare, Sunte1i
o a&e)enea +o-uin1.$ a -.rei -a)ere ; a+ -.ror nu).r +5a1i uitat ; &unt
nu)eroa&e, =n e+e &e a&-und du4)anii /o4tri,
A noua 2ntre3are@ S*une1i -. re*ri)area *a&iuni+or e&te *eri-u+oa&., Vre1i &.
&*une1i *rin a-ea&ta -. tre3uie &. te &u*ui +or9
Rsuns@ Eu nu *redi- ni)i-$ ni-i re*ri)area$ ni-i a--e*tarea, V. -er
doar &. 2n1e+ege1i -e &unt a-e&te atitudini, E+e &unt ; at7t una$ -7t 4i -ea+a+t. ;
e6e-tu+ ignoran1ei 4i &unt +a 6e+ de no-i/e, Re*re&iunea e&te ri*o&ta dat.
-o)*+a-erii 4i in/er&, E&te a-e+a4i +u-ru a4e8at a+t6e+,
Mi &5a /or3it de un -.+ug.r -are 2ntor-ea -a*u+ atun-i -7nd /edea 3ani,
Era 6oarte di6erit de o)u+ a -.rui o-'i &tr.+u-e&- de dorin1. 2n a-e+ea4i
2)*re(ur.ri9 Nu 2n-er-a1i &. 6ugi1i de a/iditate, Ea /. /a ur).ri ne7n-etat &u3 o
a+t. 6or)., Su3 nou+ &.u a&*e-t /a 6i tot at7t de /iru+ent. -a 4i )ai 2nainte 4i
)u+t )ai &igur.$ deoare-e nu o /e1i )ai identi6i-a< *e a-e&t *+an nu a1i -74tigat
ni)i-, Din -ontr.$ &itua1ia &e /a agra/a$ deoare-e din a-e+ )o)ent /e1i 6i
2ntri&ta1i de o i+u8ie 2n *+u&, A-eea de a 6i un 3.r3at &au o 6e)eie e+i3era1i de
a/iditate,
=n-er-7nd &. goni1i un r.u /e1i -u+ti/a a+te dou., Vreau &. -unoa4te1i
)7nia$ +u3ri-itatea$ dar nu *entru a +e -o)3ate &au a /. +.&a *rad. +or, V. -er
&. 6i1i aten1i$ &. o3&er/a1i a-e&te e)o1ii -u o aten1ie tota+.$ *entru a /.
6a)i+iari8a -u de)er&uri+e +or$ -u deg'i8.ri+e +or$ -u 6or1a +or$ -u 4iretenia +or,
tia1i -. )7nia &e &tinge 2n )o)entu+ 2n -are o *ri/i1i9 A/e1i o3i-eiu+ &. o
re6u+a1i$ dar 4i )ai rar o +.&a1i &. i83u-nea&-., Ori-e /i &5ar 2nt7)*+a$ nu *ri/i1i$
iar +u-ruri+e /in 4i *+ea-. din /oi 6.r. 4tirea /oa&tr., =n a-ea&t. ignoran1. re8id.
toat. ne6eri-irea /oa&tr.$ iar /io+en1a$ -a 4i &+.3u-iunea /. or3e&- din -e 2n -e
)ai )u+t, V. *ro*un o a treia &o+u1ie$ &ingura -are e&te -u ade/.rat e6i-ient.,
Ea -on&t. 2n a /. de&-o*eri 4i a /. o3&e/a tendin1e+e 6.r. &. inter/eni1i ni-i 2ntr5
un &en&$ ni-i 2n -e+.+a+t, Nu +e (u&ti6i-a1i$ nu +e -onda)na1i$ nu +e adu-e1i +aude,
Su3 6aru+ -on&tant a+ +u-idit.1ii /oa&tre e+e /or *.+i$ a*oi &e /or 4terge, E+e nu
&u*ort. *ri/irea 6ran-.$ e+e nu tr.ie&- 4i nu &u*ra/ie1uie&- de-7t &u3 a-o*eri4u+
i+u8ii+or, E+e &e 'r.ne&- din neaten1ia /oa&tr.$ din in-on4tien1a /oa&tr., Su3
6o-uri+e -on4tien1ei e+e &e &ting 4i di&*ar,
%.rerea oa)eni+or tre3uie &. 6ie -ea )ai )i-. din gri(i+e /oa&tre, Singuru+
+u-ru -are -ontea8. e&te )odu+ 2n -are /. *er-e*e1i /oi 2n4i/., V. -rea1i o
i)agine de&*re *er&oana /oa&tr.$ 2n 6un-1ie de (ude-.1i+e e)i&e de antura(u+
/o&tru 4i uita1i -. *ute1i a/ea o /i8iune dire-t. a -eea -e &unte1i, E&te &inguru+
)od de a *ri/i 2n )od dire-t, V. -rea1i un *er&ona($ -ir-u+a1i )a&-a1i *entru a5i
2n4e+a *e -ei+a+1i 4i a*oi /. 2n-+ina1i 2n 6a1a a -eea -e g7nde&- ei de&*re /oi,
A-ea&t. -o)edie -are &e *er*etuea8. din /ia1. 2n /ia1. e&te unu+ din
o3&ta-o+e+e )a(ore *e -a+ea -unoa4terii de &ine, Tre3uie 2n-etat. a-ea&t.
i)*o&tur. 2n-. de +a 2n-e*utu+ -.+.toriei /oa&tre interioare 4i /. /e1i /edea a4a
30
-u) &unte1i$ 2ntr5o tota+. go+i-iune, A+t6e+ &. nu &*era1i &. *ute1i a/an&a &*re
rea+i8area /oa&tr. ade/.rat., Nu /. /e1i *utea a*ro*ia de ade/.r at7ta /re)e
-7t /e1i *.&tra idei gre4ite de&*re /oi 2n4i/.$ at7ta /re)e -7t /e1i *er&i&ta &.
-rede1i -. *er&ona(u+ /o&tru &o-ia+ e&te eu+ /o&tru de6initi/, Ego5u+ /o&tru$
identitatea /oa&tr. i)aginar. *e -are a1i ado*tat5o tre3uie &. 6ie de&6iin1at.
2nainte de a *utea de&-'ide u4a Di/inu+ui$ a %uterni-u+ui 4i a Ade/.ru+ui$ -u a+te
-u/inte a Eu5+ui /o&tru rea+, I)en&a 2n4e+.torie +a -are -on&i)1i1i /. inter8i-e
/ia1a, Tre8i1i5/.> Ridi-a1i5/.> =n-eta1i &. )ai dor)i1i>
titi 3ine -. (u-a1i un ro+, De -e &. nu ).rturi&i1i -. -e+ -are e:i&t. 2n
ad7n-u+ ini)ii /oa&tre$ nu &ea).n. de+o- -u 6ante8i&tu+ -are &e *rodu-e *e
&-ena 6a)i+ia+. 4i &o-ia+.9 A-e&te )in-iuni oare nu /. tu+3ur.9
Da-. /i &e 2nt7)*+. &. 6i1i -o*+e4it de e+e$ *ute1i &. *.r.&i1i teatru+ 4i
atun-i /e1i 6i -a*a3i+i &. g.&i1i *.)7ntu+ 6er) &u3 *i-ioare+e /oa&tre$ -eru+
a+3a&tru dea&u*ra -a*u+ui, Ve1i *utea de/eni -eea -e nu a1i 2n-etat ni-iodat. &.
6i1i, %une1i5/. ur).toarea 2ntre3are@ unt cu adevrat ceea ce cred c sunt?
L.&a1i a-ea&t. 2ntre3are &. re8one8e )u+t ti)* 2n /oi$ &. *rogre&e8e din trea*t.
2n trea*t.$ din &trat 2n &trat$ *7n. 2n ad7n-u+ ini)ii /oa&tre 4i &. +u)ine8e
-o+1uri+e -e+e )ai &e-rete$ *entru -a ni-i o i+u8ie &. nu )ai *oat. &u38i&ta,
A-ea&t. intro&*e-1ie 6.r. )i+. 4i 6.r. duritate$ /. /a *ro-ura o &en8a1ie de
*ro&*e1i)e$ o /i8iune at7t de nou.$ 2n-7t /e1i a/ea i)*re&ia -. &unte1i &-o4i
dintr5o +etargie, Ve1i /edea -+ar -. toate -a&te+e+e /oa&tre erau 6.-ute din ni&i*$
iar -or.3ii+e /oa&tre din '7rtie, Toate e+e)ente+e /ie1ii /oa&tre /i &e /or *.rea
irea+e$ +e /e1i -onte)*+a -u )irare -a 4i -7nd a1i *ri/i un 6i+), =ntr5ade/.r nu era
/ia1a /oa&tr.$ -i o )e+odra). 2n -are a1i a--e*tat &. (u-a1i *7n. 2n a-e&t
)o)ent ro+u+ deter)inat de edu-a1ie$ de -ondi1ion.ri$ de tradi1ii$ *ro*rii gru*u+ui
2n -are &unte1i n.&-ut, O)u+ nu e&te 2n-. u)an, E&te o &*erietoare$ un
a)a+ga) 6.r. r.d.-ini 4i 6.r. &e/.$ o *o/e&te de ador)it -o*ii, V. /.d *ierdu1i
-a 2ntr5o *o/e&te$ or3i$ &ur8i$ into:i-a1i, %ute1i ie4i din a-e&t /i&, E&te )area
di6eren1. dintre &o)n 4i )oarte, Ori-are ar 6i 2ntinderea ignoran1ei /oa&tre$
*ute1i &. /. tre8i1i, I+u8ii+e /oa&tre /or 83ura 2n 3u-.1i atun-i -7nd /. /e1i /edea
2n &67r4it 6a1. 2n 6a1. -u /oi 2n4i/.$ -7nd /e1i -unoa4te groa8a 6iin1ei -are &5a
-re8ut totdeauna 6ru)oa&. 4i -are &e de&-o*er. 'idoa&. 2n og+ind., Ve1i 6i
&u*u4i *ro3ei -on6runt.rii -u eu+ 2ntr5o og+ind. -are nu e&te )ateria+.$ og+inda
-on4tien1ei, Ade/.ru+ /. atrage$ /re1i -u ade/.rat &. 4ti1i -e anu)e &unte1i9 Nu
/. e&te 6ri-. &. 2n6runta1i rea+itatea9 Sunte1i 2n6ri-o4at 2ntr5ade/.r, %entru
a-ea&ta$ 6iin1a u)an. in/entea8. ori-e *entru a e+uda ade/.ru+, %.-at> A-e&t
+u-ru nu 2i e&te de 6o+o&, =i -on&u). /ia1a 4i ni)i- nu5+ *oate +ini4ti$ -.-i da-. ea
nu e&te -entrat. 2n ea 2n&.4i$ nu &e *oate &i)1i +a ea a-a&. ni-.ieri, V.
2ntre3a1i$ 6.r. 2ndoia+.$ de -e in&i&t at7t de )u+t &. /. 2nde*.rta1i 8dren1e+e -are
/. a-o*er.$ &. /. -onte)*+a1i ur71enia$ neantu+9 De -e &. nu a&-unde) *udi-
a-e&t &*e-ta-o+ tri&t9 Nu e oare )ai 3ine &. a-o*eri oroarea -u orna)ente 4i &.
dra*e8i -u)*+ita nuditate -u &to6e )7ng7ietoare9 E&te to-)ai -eea -e 6a-e1i /oi
4i +a -e /. &er/e4te9 %+aga a&-un&. *oate 2n-eta de a )ai &7ngera9 Ea &e
in6e-tea8. 4i *utre6a-1ia /. a-o*er. *rogre&i/ toat. *er&ona+itatea, Tre3uie din
-e 2n -e )ai )u+te *ar6u)uri *entru a -a)u6+a )iro&uri+e,
31
=ntr5o 8i &au a+ta$ )ai de/re)e &au )ai t7r8iu$ ni)i- nu /a )ai 6i de5a(un&$
ni-i *ar6u)uri$ ni-i 3i(uterii$ ni)i- nu /a )ai *utea &. a&-und. -ada/ru+, Eu nu
*ro*un ni-i un deodorant, Vreau nu)ai &. 2n-ete8e )iro&u+, Nu /7nd ni-i
3i(uterii 4i ni-i ).t.&uri, V. -er doar &. /. +.&a1i 6ru)u&e1ea &. &e de&6.4oare$
&. /. e+i3ere8e &*+endoarea 4i )u8i-a /oa&tr. intrin&e-., E&te &ingura &o+u1ie$
re&tu+ e&te /an 4i inuti+, Crede1i -. /e1i o31ine /reodat. u+ei &tri/ind *ietre9 V.
rog de-i &. de8gro*a1i 4i &. e:a)ina1i tot -eea -e e&te a&-un& 2n /oi, Ve1i 6i
totdeauna ai-i 4i e&te *re6era3i+ &. /. tran&6or)a1i 4i &. nu /. &e*ara1i de /oi
2n4i/., S. nu 2n-er-a1i &. 6ugi1i$ unde /5a1i *utea du-e9
O3&er/a1ia de &ine e&te *ri)a 6a8. a *ro-e&u+ui, Ve1i a&i&ta +a un
6eno)en )ira-u+o&$ -7nd /e1i -unoa4te ur71enia$ teroarea$ ura$ /e1i 6i e+i3era1i
de e+e, A-e&te 6+age+e /. 37ntuiau deoare-e /oia1i &. 6ugi1i de e+e, Da-. nu )ai
a+erga1i$ e+e nu &e /or )ai )i4-a$ a4a *re-u) u)3ra 2n-etea8. &. /. )ai
ur).rea&-. atun-i -7nd /. o*ri1i, Dintr5o dat. /e1i 2n1e+ege -. de)onii
2ngro8itori erau o 2n4e+.-iune$ -. 6anto)e+e /. '.r1uiau 2n ).&ura 2n -are
2n-er-a1i &. &-.*a1i de e+e, %entru a /. atenua tea)a a1i ado*tat atitudini 6a+&e$
a1i )i)at de)nitatea 4i onora3i+itatea, Toate a-e&tea *ot 6i a3andonate
deoare-e nu /a )ai 6i ni)i- de a&-un&, Du*. -e /5a1i e/a-uat u)3re+e$ /e1i
a/ea /i8iunea unei 6ru)u&e1i ine:*ri)a3i+e, Mie )i &5a 2nt7)*+at a-e&t +u-ru,
A) 2n6runtat )on4trii din )ine$ a) *er-e*ut in-on&i&ten1a +or 4i a-ea&ta )i5a
dat -ura(u+ de a *ri/i din-o+o de ei, Ceea -e a) /.8ut )i5a 3u+/er&at e:i&ten1a,
Ade/.ru+ tran&6igurea8. a3&o+ut totu+, S. nu /. 6ie tea). de ni)i-, %.r.&i1i5/.
ad.*o&turi+e de *aie$ ie4i1i din /i&uri+e /oa&tre 4i )erge1i -.tre rea+$ -.-i e+ /. /a
o6eri -ea )ai )inunat. *rote-1ie,
M5a1i 2ntre3at 2n -e -on&t. -unoa4terea dire-t. de &ine, Ea 2n&ea)n. a nu
a--e*ta o*inia -e+or+a+1i 2n +eg.tur. -u /oi, A te 2n-rede *ro*riei ta+e inte+igen1e
*entru a *utea -er-eta -u aten1ie -e anu)e 2n-'id g7nduri+e /oa&tre$ a-te+e
/oa&tre$ *a&iuni+e /oa&tre$ dorin1e+e /oa&tre$ &*eran1e+e /oa&tre, %ri/i1i5/. -a 4i
-7nd a1i o3&er/a un &tr.in, A-ea&ta /. /a 6a-e )u+t 3ine$ 2n *ri)u+ r7nd
deoare-e a-ea&t. *ri/ire *.trun8.toare 4i neutr.$ /a de)o+a ra*id i)aginea *e
-are /5a1i 6.-ut5o de&*re /oi 2n4i/., A r.&turna a-e&t ido+ e&te ne-e&ar$ e&te
-e/a indi&*en&a3i+$ -.-i e+ /. /a 2)*iedi-a &. a(unge1i +a rea+,
=nainte de a de/eni 3un 4i &in-er$ tre3ue &. aneanti8a1i i+u8ii+e de 3un.tate
4i &in-eritate *e -are +e5a1i 6a3ri-at *entru a /. -a)u6+a r.utatea 4i 4iretenia$ -a
&. nu *ierde1i -reditu+ -e+or din (ur 4i /a+oarea *e -are /5o a-orda1i 2n *ro*rii
/o4tri o-'i,
%re&i)1ind 3e&tia din e+$ o)u+ e&te torturat 4i u)i+it, Ce &o+u1ie i &e o6er.9
Ani)a+itatea *oate 6i de*.4it. &au ignorat., De*.4irea -ere o &ad'ana$ o
di&-i*+in., A arun-a a-ea&t. *ro3+e). 2ntr5un &ertar -u '7rtii uitate e&te )u+t
*rea u4or$ e&te ne-e&ar. doar *u1in. i)agina1ie, Nu /. -rea1i o 6anto4.$ o
*.*u4. de *aie *e -are o 3ote8a1i *1 4i re6u+a1i a&t6e+ ani)a+u+ 2n in-on4tientu+
/o&tru, ?ine7n1e+e& e+ nu )oare, 0.r. 4tirea /oa&tr. do)ne4te -a un )ae&tru
a3&o+ut 2n &*ate+e 6a1adei /oa&tre, Nu -on&tata1i 2n )od 6re-/ent -. a-ea&t.
6a1ad. &e 6i&urea8. 4i -. /. tr.dea8.9 Tre3uie &5o re*ara1i 2n 6ie-are 8i -u o
a/a+an4. de do/e8i de 3un. -re4tere, 0anta&)a e&te 8i+ni- denun1at. de
rea+itate, De a-eea tre3uie &. do/edi1i 2n *er)anen1. -e+or+a+1i 4i /ou. 2n4i/. -.
32
&unte1i un o) de 3ine$ ar.t7ndu5/. 2n )od o&tentati/ a)a3i+$ a(ut.tor$ de/otat$
-in&tit,
i -e 2n-er-a1i &. o31ine1i9 I)aginea /oa&tr. /a r.)7ne -eea -e e&te ;
-e/a 6a+& 4i +i*&it de /ia1., Ni-iodat. /ia1a nu /a -ir-u+a *rin /ene+e a-e&tei
i)agini, Arun-a1i a-ea&t. deg'i8are deoare-e /. di&truge e:i&ten1a, E+i3era1i5/.
de ego5u+ /o&tru 4i re&taura1i -onta-tu+ -u ani)a+u+ *e -are +5a1i r.nit$ +5a1i 2n-'i&
4i +5a1i 6.-ut 6ero-e,
Ca+ea 2n-e*e ai-i, Nu *rea &unte1i deo&e3i1i de ni4te ro3o1i 4i ei nu au
de-7t a*aren1e u)ane, Totu+ e&te 6a+& 2n /ia1a /oa&tr.@ a-te+e /oa&tre$ r7&u+$
+a-ri)i+e, A-e&tea /. e*ui8ea8. 4i /. degradea8., Totu4i *re6era1i a-ea&t.
a&-un8.toare )i&teru+ui interior -are /. 2ng'ea1. de &*ai)., A'i-i1i -. 2n /oi nu
e&te ni)i- din -eea -e /. i)agina1i -. &unte1i$ dar e&te totu+ din )on&tru+ *e
-are -u at7ta *+.-ere 2+ ar.ta1i -u degetu+ 2n -e+.+a+t$ 2n &e)enu+ /o&tru,
Condi1ia *ri)ar.$ da-. dori1i &. *orni1i a-ea&t. &ad'ana$ e&te &. 6ii
-ura(o&, V. /a tre3ui un -ura( ie4it din -o)un *entru a &u*orta &*e-ta-o+u+ -are
/. a4tea*t., Ni)i- nu /a )ai r.)7ne din -a+it.1i+e *e -are +e5a1i u8ur*at, Din
-ontr.$ /e1i de&-o*eri tendin1e+e -e+e )ai &ordide$ -e+e )ai atro-e *e -are /i +e5
a1i *utea i)agina /reodat., Da-. nu &e de&-ura(ea8.$ *e+erinu+ din /oi /a &u6eri
un +ung -a+/ar, A-ea&t. -o3or7re 2n in6ern &e /a &67r4i 2ntr5o 8i$ &oare+e -.utat
de at7ta a)ar de /ie1i /a &tr.+u-i 2n &67r4it,
%re-u) -enu4a &tinge 6o-u+$ tene3re+e /or 6i 2ng'i1ite de +u)in., S. nu /.
6ie 6ri-., O /e1i reg.&i *rogre&7nd 2n o*a-itate, To-)ai '.rni-ia /oa&tr. /. /a
+u)ina 4i /. /a tre8i +a -a*.tu+ a nenu).rate /ie1i -on&u)ate 2n auto'i*no8.,
V. &i)t$ din ne6eri-ire, Si)t -. nu /re1i &. 4ti1i -u ade/.rat -ine &unte1i, Sunte1i
terori8a1i +a ideea de a de&-'ide -a/ouri+e /oa&tre interioare, V. *+a-e &.
a&-u+ta1i -u/inte 6ru)oa&e *re-u) &a--itananda ; e:i&ten1.$ -on4tiin1.$
3eatitudine$ eternitate &au *uritate ; deoare-e e+e /. +eag.n. 4i /. a(ut. &.
uita1i -. &unte1i -ontrariu+ a3&o+ut a+ a-e&tora, Dori1i &. /. 2ngr.4a1i ego5u+, ti1i
de -e *.-.to4ii 2i a*re-ia8. at7t *e &addou ; *e &6in1i9 Deoare-e ei &e
de+e-tea8. -u di&-ur&uri+e *e -are a-e4tia +e 6a- 2n +eg.tur. -u *uritatea
&u6+etu+ui 4i -u natura di/in. din o), Ei 2n-ear-. re)u4-.ri &a/uroa&e$ 24i &*a+.
&enti)ente+e +or nede)ne 4i 24i 3o)3ea8. din nou tor&u+ -u &ati&6a-1ie, La ur)a
ur)e+or$ i)*er6e-1iuni+e +or nu &unt de-7t g+u)e$ ni)i- nu *ertur3. /irginitatea
&u6+etu+ui +or, A -rede -. e&en1a /oa&tr. e&te i)a-u+at. nu *une -a*.t r.t.-iri+or
/oa&tre, Iat.5/. -.8u1i 2n -ea )ai *eri-u+oa&. -a*-an.$ *rad. i+u8iei -e+e )ai
)agi&tra+e$ -o+a-u+ de &a+/are a )enta+u+ui /o&tru,
Crede1i oare -. o31ine1i +u)ina neg7nd o3&-uritatea9 Teoria -on6or)
-.reia r.u+ nu e:i&t.$ &u6+etu+ ne6iind i)*+i-at 2n a-1iuni u)ane$ e&te 6oarte
*eri-u+oa&.$ e&te un tru- *entru a /. *utea -ontinua +ini4ti1i )i-i+e /oa&tre
a6a-eri )e&-'ine, A-ea&ta nu /. e+i3erea8. de ani)a+u+$ de 3e&tia din /oi$ -i /.
6a-e &. o uita1i$ -eea -e e&te -ea )ai rea dintre &itua1ii, Con4tiin1a /.
&ti)u+ea8. &. /. de*.4i1i )e&-'in.ria 4i -on4tiin1a tota+. /. tran&6or).
in&tantaneu,
Atun-i /. rog &. e/ita1i &. )ai di&-uta1i de&*re *uritatea &u6+etea&-.$
de&*re i+u)inare$ 4,a,),d, Su6+etu+ nu e&te un a-t de -redin1., E&te -e/a -e
e:*eri)entea8. dire-t atun-i -7nd *.r.&i1i *eri6eria *er&ona(u+ui /o&tru$ -7nd
33
tra/er&a1i +a3irintu+ teri6iant a+ tene3re+or /oa&tre interioare 4i a(ungeti +a te)*+u+
&e-ret a+ 6iin1ei /oa&tre$ 2n -entru+ +u)ino& -are e&te rea+)ente e&en1a /oa&tr.,
Idei+e +egate de a-e&t &u3ie-t ri&-. &. /. d.une8e )u+t, Da-. a/e1i
-on/ingerea -. nu e:i&t. *r.*a&tie 2n /oi$ nu /e1i 6a-e ni)i- *entru a ie4i din
/oi, Da-. &u6+etu+ e&te +i*&it de /irtute$ +i*&it de *.-at$ e&te a3&urd &. te
2ngri(ore8i$ nu5i a4a9 =ntre3.ri+e 4i r.&*un&uri+e de+irante a+e 6i+o8o6i+or 4i a+e
*reo1i+or au 2ndre*tat genera1ii de 3.r3a1i 4i 6e)ei &*re o /ia1. i+u8orie, %ri/i1i
6iin1e+e -are &e dau dre*t Du)ne8eu, Nu e:i&t. oa)eni )ai de8orienta1i de-7t
ei, Nu uita1i -. autot.)7ierea are dre*t &-o* 4tergerea e:i&ten1ei r.u+ui, I+u8ia
*urit.1ii in/io+a3i+e a &u6+etu+ui e&te o )o)ea+. de -are *u1ini oa)eni reu4e&- &.
&e dega(e, 0a*tu+ -. &u6+etu+ e&te etern *ur de ori-e )urd.rie nu e&te ni-i o
teorie$ ni-i un *rin-i*iu$ -i e&te o rea+itate$ o e:*erien1., A31ine1i5/. &. )ai
di&-uta1i de&*re a&ta$ &au &. )ai g7ndi1i +a ea, Da-. &*une1i 3o+na/u+ui -.
3oa+a &a nu )ai e:i&t.$ 2+ -onda)na1i +a )oarte, Cei -are 4tiu nu /or3e&- de
i+u)inare$ -i de &ad'ana$ de -a+ea -are du-e +a rea+i8are, Ea e&te a-eea -are
-ontea8.$ re&tu+ /ine de +a &ine,
A *retinde -. i+u)inarea 21i -ade din -er nu 2n&ea)n. de-7t a /.
2nde*.rta de di&-i*+ina &*iritua+. *rea+a3i+.$ indi&*en&a3i+., Tenta1ia e&te )are$
6i1i aten1i> Sunte1i ni4te -er4etori 4i &.ri1i 2n &u& de 3u-urie atun-i -7nd /reunu+
dintre &6in1i /. de-+ar. 2)*.rat, =+ /enera1i 4i a-ea&ta5i -e/a de 2n1e+e&, E )u+t
)ai u4or &. 2ng'i1i gogo4i -are te 6+atea8.$ de-7t &. de*ui e6ortu+ titani- *e -are
2+ -ere o &ad'ana, Din totdeauna 4i a&t.8i 2n -ontinuare$ anu)ite *er&oane 6a-
-a8 de +u)in. &*iritua+. *entru a54i &ati&6a-e -erin1e+e$ ne/oi+e +or -e+e )ai
a3(e-te, 0a- -a8 4i de ade/.r$ 3a -'iar a3u8ea8. de e+, A&t6e+ +a4itatea *oate 6i
*re8entat. -a o non5/io+en1.$ de-.derea &e *oate (u&ti6i-a *rin teoria *urit.1ii
originare$ iar +enea *oate &. trea-. dre*t a+ur. de &annya&,
Iat.5/. a/erti8a1i> 0i1i aten1i$ nu /. )u+1u)i1i -u ni-i o 6or)u+. *re6a3ri-at.,
E:*+ora1i5/. +u)ea /oa&tr. interioar., Ea -on1ine 6or)e -u)*+ite$ -are$ ori-7t de
6anto)ati-e ar 6i$ nu &unt )ai *u1in *uterni-e, A7nduri+e$ /i&uri+e 4i i)*u+&uri+e
/oa&tre in-on4tiente /. in6+uen1ea8. 6oarte *uterni-, Singuru+ )od de a /.
e+i3era e&te de a /. tre8i$ de a -on4tienti8a rea+itatea, i &. nu /i&a1i -. &unte1i
i+u)ina1i, Vi &e )ai 2nt7)*+. 4i a4a -e/a uneori$ 6i1i aten1i>
S*er -. n5a1i /enit ai-i -a &. *ri)i1i -on&o+.ri &au a&igur.ri de 3ine> Eu nu
/reau &. /. drog'e8$ /reau &. /. &-utur$ &. /. &-ot din tor*oarea /oa&tr.$ &.
/. di&trug i+u8ii+e$ &. nu )ai r.)7n. ni-i una din e+e, Va 6i -e/a durero&$ &. nu
/. 2ndoi1i de a-ea&ta$ iar -a+/aru+ /a 2n-e*e -u e:*+orarea +u-id. a ur71eniei
/ie1ii /oa&tre$ a )uti+.rii /oa&tre interioare *e -are 2n-er-a1i &5o di&i)u+a1i,
%reg.ti1i5/. +a o de-e*1ie )a&i/.$ +a de&-o*eriri a*roa*e in&u*orta3i+e, A-ea&t.
turtur. e&te ine/ita3i+. *entru a te na4te tu 2n&u1i, Du*. -e ai re-uno&-ut
ani)a+u+ din tine$ 2+ /e1i 2nt7+ni *e a-e+a -are nu e&te a-e&t ani)a+, =n6runt7nd
ani)a+u+$ /e1i di&truge identi6i-area, O3&er/a1ia &e*ar. o3&er/atoru+ de +u-ru+
o3&er/at, A 6ugi de *.-at 4i de tene3re+e 3e&tiei nu 2n&e)n. &ad'ana$ -i re6u8
de a /edea rea+itatea 2n 6a1., A nega *re8en1a du4)anu+ui$ nu 2n&e)n. a5+
2)*iedi-a &. 6ie *re8ent$ din -ontr.$ a&t6e+ 2i 6a-e1i )un-a )u+t )ai u4oar.,
Ignoran1a a 6o&t dintotdeauna un de8a&tru, Nu )ai &u&*ina1i du*.
&a--itananda$ nu )ai a&*ira1i +a ?ra')a$ 2n'.)a1i5/. +a a-ea&t. &ar-in. a
34
intro&*e-1iei 4i re&tu+ /i &e /a da *e dea&u*ra, %entru )o)ent &tr.dui1i5/. &. /.
eradi-a1i i+u8ii+e$ ego5u+ /o&tru, Cine/a )5a 2ntre3at -e 2n&ea)n. &at&and,
atsand e&te a re8ida 2n *ro*ria ta -o)*anie$ 2n ade/.ru+ &ine+ui, Ni-i un guru$
ni-i o &-riere &67nt. nu /. *oate *ro-ura a-e&t +u-ru, Ade/.ru+ &e a6+. 2n /oi,
Reg.&i1i 2n -on&e-in1. -o)*ania /oa&tr. 2n4i/., E/ita1i di&*er&ia$ -onta-te+e
&u*er6i-ia+e$ 6i1i &inguri -u /oi 2n4i/.,
C.+ug.ru+ E-'arttG &t.tea 2ntr5o 8i a4e8at &u3 un -o*a-, Un *rieten &e
a*ro*ie 4i 2i &*u&e@ 0e$am vzut at&t de sin-ur! (m venit s$i in com!anie.
*ram n com!ania mea ; r.&*un&e )ae&tru+ renan ; iat c !rezena ta mi
aduce nsin-urarea.
A te odi'ni 2n tine 2n&u1i 6.r. &. ai *e ni)eni 2n a*ro*iere$ 6.r. g7nduri$
e&te &at&and$ rug.-iune$ )edita1ie, Sunte1i ade/.r> S. nu +ua1i ni4te *o8e
a/anta(oa&e$ 6i1i re+igio&> Re+igia e&te o &ad'ana$ un *ro-e& de -unoa4tere de
&ine, Re+igio8itatea e&te o -o)edie &o-ia+., Toate &e)ne+e e:terioare a+e /irtu1ii
&unt *ra6 2n o-'i, ( !are e&te -e/a de&tinat &. i)*re&ione8e *e -e+.+a+t. ( fi
e&te &tri-t *er&ona+,
Nu a &er/it ni-iodat. ni).nui +u*ta -ontra re8u+tate+or -u) ar 6i egoi&)u+$
/io+en1a$ a/iditatea$ i*o-ri8ia$ /u+garitatea$ 4,a,),d, Trata)entu+ tre3uie &.
/i8e8e 3oa+a 4i nu &i)*to)e+e< 3oa+a e&te ignoran1a /oa&tr.$ +i*&a /oa&tr. tota+.
de -unoa4tere de &ine, Nu /. ar.ta1i /irtuo&$ -i &tr.dui1i5/. &. e+i)ina1i -eea -e
/. 2)*iedi-. &. 6i1i, Nu /. +.&a1i -ondu& de /7r6u+ na&u+ui 4i renun1a1i de a8i
2nainte &.5i )ai 2n4e+a1i *e -ei+a+1i 2n +eg.tur. -u *er&oana /oa&tr., Re1ineti -.
&ingura /oa&tr. datorie e&te de a /. de&-o*eri -eea -e &unte1i, Cunoa4terea de
&ine /. /a 6a-e dintr5o dat. u)i+i$ &in-eri$ +i*&i1i de )7nie$ de agre&i/itate 4i de
*o&e&i/itate, A-e&te caliti nu &unt ni-i e+e de-7t ni4te &i)*to)e$ &unt &e)ne
a+e -unoa4terii de &ine,
35
CA%ITOLUL VI
SALTUL
Sunt in-a*a3i+ &. /. o6er 2n1e+e*-iunea, Ce+ -are *retinde -. o *oate 6a-e
/. )inte de(a$ 6i1i &igur> Ade/.ru+ e&te in-o)uni-a3i+ 4i e+ nu 1ine de -o)*eten1a
)ae&tru+ui$ -i de 6a*tu+ -. ade/.ru+ e&te /iu, O3ie-te+e inani)ate *ot 6i /7ndute$
date$ tru-ate$ 6urate$ 6a3ri-ate &au re*rodu&e, Ceea -e e&te /iu tre3uie tr.it,
O3ie-te+e *ot 6i /.8ute$ ar.tate$ e+e &unt *u3+i-e, E:*erien1a e&te uni-.$
*er&ona+., %ot &. /. 6a- &. tr.i1i drago&tea *e -are o re&i)t eu$ *ot &. /. 6a- &.
&a/ura1i 6ru)u&e1ea )u8i-ii *e -are o aud9 Mi5ar *+a-e at7t de )u+t &. 2)*art
-u /oi e/eni)ente+e e:traordinare -are au &ur/enit 2n a-e&t -or* 3ana+ -are
e&te a+ )eu> Dar nu e&te *o&i3i+, Degea3a )5a4 -'inui$ nu e:i&t. )i(+o-$ -u
ne*utin1.,
Unui dintre *rietenii )ei &5a n.&-ut or3, Dorea) -u ardoare &.5i dau o-'ii
)ei$ dar &tarea )edi-inii nu o *er)itea, %oate -. a-e&t +u-ru /a 6i *o&i3i+
datorit. te'ni-ii tran&*+antu+ui, Vi8iunea &ine+ui$ a rea+u+ui nu /a *utea 6i
ni-iodat. tran&)i&. &au gre6at.$ -.-i ea a*ar1ine &u6+etu+ui 4i nu -or*u+ui, Toate
rea+i8.ri+e 2n &6era &ine+ui &unt 6ru-tu+ e6orturi+or 6urni8ate de -.tre &ine, La a-e&t
ni/e+ ni)i- nu *oate 6i 2)*ru)utat, De*enden1a e&te e:-+u&.,
=n +u)ea &u6+etu+ui$ ni)eni nu *oate &. &e 6o+o&ea&-. de -7r(e$ &inguru+
a(utor /ine din /oi 2n4i/., A4a &e 2nt7)*+., Iat. de -e$ re*et$ &unt in-a*a3i+ &.
/. re/e+e8 ade/.ru+, %ot &. /. /or3e&- de&*re e+$ dar -u/inte+e &unt g.unoa&e
4i inerte$ rea+itatea r.)7ne a&-un&. din-o+o de e-ran, A /or3i nu 2n&ea)n. a
-o)uni-a &en&u+ -u/inte+or$ e:*erien1a /ie *e -are e+e 2n-ear-. &. o e:*ri)e
nu &e *oate tran&)ite, Cu/inte+e &unt -o-'i+ii goa+e$ ni-iodat. e+e nu /. /or
e+i3era, Sunt -e+ )u+t un ade/.r 2)3.+&.)at$ deoare-e 2n e+e nu *a+*it. ni-i o
ini).,
Nu *ot &. /. dau ade/.ru+$ dar *ot &. /. a(ut &. /. u4ura1i &ar-ina -are
/. 2)*iedi-. &. a/an&a1i *e dru), A/e1i 4a+e+e 6r7nte de /ie1i 4i /ie1i$ *ra6u+
-on-e*te+or &5a a-u)u+at +ent, Iat.5/. 2ngro*a1i de /ii &u3 un )unte de -u/inte
4i de g7nduri, Cu/inte+e nu 2n&ea)n. ni-iodat. ade/.r$ ori-are ar 6i gura -are +e
*ronun1., S. nu +e gra/a1i 2n )e)oria /oa&tr.$ &. nu +e *.&tra1i 2n -a*$ da1i5+e
dru)u+$ *re-u) -.+.toru+ 24i +a&. 3aga(e+e +a *oa+e+e )unte+ui 2nainte de a
2n-e*e ur-u4u+, Eu nu *redi- de-7t un &ingur 6e+ de non5agre&i/itate 4i anu)e
non5ata4a)entu+ de -u/inte 4i de idei,
1ndia ; &*unea C'uang T&en ; servete la !rins !eti. %rinde1i5/.
&inguri$ nu /. )ai 2n-ur-a1i -u undi1a, Dar -e *e&-ar ne*ri-e*ut e&te o)u+> E+ &e
*rinde 2n o-'iuri+e *ro*riei &a+e -a*-ane 4i nu )ai are ni-i -ea )ai )i-. no1iune
2n +eg.tur. -u -eea -e dorea &. *rind. +a 2n-e*ut, O ade/.rat. 6+oti+.
na/ig'ea8. 2n -a*u+ &.u 4i a uitat -. /a*oare+e &er/e&- +a *ro*riu+ &.u tan&*ort,
Li)3a(u+ e&te &i)3o+i-$ e+ nu 2n&ea)n. ni)i- 2n &ine$ e+ de&e)nea8. -e/a
-are e&te 2n a6ara +ui, Str.dui1i5/. &. 2n1e+ege1i &en&u+ -u/inte+or 4i a*oi arun-a1i5
+e, A -o+e-1iona -u/inte$ 6ra8e$ -itate$ e&te -e/a e:tre) de /an, Cu/7ntu+ e&te
36
*re-u) inde:u+ -are arat. +una, Da-. /. -on-entra1i a&u*ra degetu+ui 2ntin&$ nu
/e1i /edea -e+e&tu+ +u)inar, Degetu+ 4i5a 2nde*+init )i&iunea atun-i -7nd /5a
2nde*.rtat de +a e+, Da-. de/ine -ro4et$ a e4uat 4i de/ine d.un.tor, N5a1i
*re&i)1it ni-iodat. -. ade/.ruri+e 2n -are a1i 6o&t o3+igat &. -rede1i &unt o &ur&.
de ne6eri-ire 2n /ia1a /oa&tr.9 Do-trine+e nu /5au 2ndre*tat -ontra naturii$ nu /5
au &-u6undat *7n. 2n &tr.6unduri+e /oa&tre$ n5au diri(at oare u)anitatea 2n
-7)*uri de 3.taie9 Ce *ro&tie> Ce -ru8i)i &an-1ionate de in&titu1ii+e a4a 8i&
re+igioa&e> De 6a*t nu &unt de-7t &e-te$ gru*uri 6ondate *e -u/inte, Mu+1i oa)eni
*ot ar.ta +una -u degetu+$ dar nu e:i&t. de-7t o &ingur. +un., Mu+1i ter)eni
2n&ea)n. ade/.r$ dar ade/.ru+ e&te uni- 4i indi/i8i3i+, Toate into+eran1e+e &unt
re8u+tatu+ -u/inte+or$ a+ idei+or, Din-o+o de de-+ara1ii$ de dog)e 4i de *re-e*te nu
e:i&t. de-7t un &ingur ade/.r re+igio&, Nu /reau &. agra/e8 &itua1ia +i)it7ndu5
). +a a 1ine di&-ur&uri, Sunte1i de(a &u*ra&atura1i de e+e 4i a-ea&ta /. a(unge,
Ce+ -are 4tie &. ta-. -unoa4te &u*re)a e+o-in1., E+ /. 6a-e &. 2n1e+ege1i -.
ade/.ru+ e&te +ini4te$ +ini4tire )enta+., Dar -ine dintre /oi *oate &. 2n1e+eag.
a-e&t +u-ru9 Sunte1i at7t de 2n6euda1i -u/inte+or$ 2n-7t nu *ute1i 6i atin4i de-7t
*rin a-e&t i)en& o-o+,
Mae4trii au /or3it din -o)*a&iune, Ei au 2n-er-at i)*o&i3i+u+ 2n or3irea
/oa&tr., V5a1i a*ro*iat -u/inte+e +or 4i a1i -reat &e-te, Ideo+ogii+e &unt toate
)i:turi 6.-ute din -u/inte 4i ignoran1., O)u+ nu a a--e*tat ni-iodat. re+igia
autenti-., A u-i&5o totdeauna 2n g.oa-e *rintr5un &i&te) inte+e-tua+, Renun1a1i
+a -on-e*te$ e+e nu &unt de-7t o &*.+are a -reieru+ui$ e+e adu- a*. )e)oriei
/oa&tre 4i at7ta tot, Nu -on6unda1i -unoa4terea 4i )e)ori8area, S. 4ti1i odat.
*entru totdeauna -. )e)oria nu e&te de-7t o 2ngr.).dire de ar'i/e$ i&toria a
-e/a -e e&te tre-ut$ de*.4it, Ea 1ine de 2nregi&trare 4i de 2n/.1.tur.$ nu de
-unoa4tere,
=ntr5o 8i Ro)ana Ma'ar&'i 6u 2ntre3at -u) &e *oate de&-o*eri ade/.ru+,
1itai tot ce tii ; a r.&*un& e+ ; 1itai! 2e-sindu$v inocena, sim!litatea
ori-inar, vei3
Lu)ina a*are 2n -on4tiin1a e+i3erat. de +i)3a( 4i de g7ndire,
D.r7)a1i 8iduri+e -are /. 1in -a*ti/i$ *er)ite1i -ondi1iei /oa&tre natura+e &.
&e )ani6e&te, %entru a atinge -eru+$ tre3uie &. de/eni1i -a e+@ /i8i$ +i3eri$ 6.r.
+i)it., A7nduri+e -are /. 2ntune-. &unt *re-u) -ea1a$ *re-u) un nor de *ra6$
*re-u) o -o+oan. de 6u),
Nu /reau &. /. 6a- o3&-uritatea 4i )ai ad7n-., Nu /. *redau ni-i un
-ate'i&), A4 6i 6.-ut5o de)u+t da-. ar 6i 6o&t &i)*+u, =n-er- &. /. 6a- &. &e&i8a1i
-eea -e ni-i un /er3 nu *oate &. re6+e-te@ o e:*erien1. /ie$ tota+.$ de&-o*erirea
&ine+ui$ a -+i*ei -are 4tie$ a -on4tien1ei -are /ede, Di6i-u+tatea e&te de netre-ut,
=n -unoa4terea -o)od.$ 2)*ru)utat.$ 2n/.1at.$ -e+ -are -unoa4te 4i +u-ru+
-uno&-ut &unt &e*ara1i$ di&tin-1i, Ei nu )ai &unt di6eri1i atun-i -7nd tr.i)
rea+i8area &ine+ui &u*re), Ce+ -are -unoa4te$ +u-ru+ -uno&-ut 4i -unoa4terea
6u8ionea8. 4i &unt unu+ 4i a-e+a4i +u-ru,
Iat. de -e -u/inte+e nu )ai au -ur&$ e+e nu )ai &unt -on-e*ute *entru
a-e&t +u-ru, E+e &e a*+i-. +u)ii 6i8i-e$ 6or)ei e:terioare a ade/.ru+ui, Ini)a nu
e&te re&ortu+ +or< -entru+ e&te -uno&-ut atun-i -7nd )enta+u+ ta-e, Ceea -e &e
37
*rodu-e 2n uni/er&u+ +ini4tii$ de*arte de a*aren1a )ateria+.$ nu *oate &. trea-.
*rin -ana+u+ &tr7)t a+ /er3u+ui,
%ute1i &. adu-e1i -eru+ *e *.)7nt 4i da-. *ute1i$ a-e&ta ar )ai 6i oare -er9
Ori$ ade/.ru+ e&te )ai /a&t de-7t toate -eruri+e +a un +o-, Crede1i -. *ute1i &.
-.*.ta1i ade/.ru+, Vi &e /inde di/inu+$ e+i3erarea$ )o-&'a$ de )u+t. /re)e$
deoare-e &unte1i ni4te -u)*.r.tori> Negu&torii din te)*+u nu tre3uie 3+a)a1i$
&unt negu&tori> Ei /. 6urni8ea8. -eea -e +e -ere1i, At7ta /re)e -7t /or 6i a)atori
de ade/.ruri *re&ta3i+ite$ -o)er1u+ re+igio& /a 6i 2n6+oritor,
Eu nu *ro*un ni-i un ade/.r -on&er/at$ ni-i &*iritua+itate -on6e-1ionat.,
Adre&a1i5/. a+tora *entru a4a -e/a, =ntr5o 8i un )ae&tru 2ntre3. un di&-i*o+
de&*re natura ade/.ru+ui, 'a, foarte #ine ; 6.-u e+ du*. -e au8i r.&*un&u+, A
doua 8i *u&e a-eea4i 2ntre3are, Di&-i*o+u+ 2i adu&e a)inte 6a*tu+ -. 2i
r.&*un&e&e de(a +a 2ntre3are$ dar -u) )ae&tru+ in&i&ta$ e+ re*et. -u/inte+e din
a(un, 4mm 3 ; )or).i )ae&tru+< 'ar ; &e *+7n&e di&-i*o+u+ ; ieri s!uneai
da, azi s!ui nu? 5ntr$adevr r.&*un&e )ae&tru+ ; ieri era da, azi e nu.
ti1i -e 2n&ea)n. a-e&t +u-ru9 R.&*un&u+ di&-i*o+u+ui de/eni&e &tereoti*$
re*etiti/$ rigid$ )e-ani-, Vi8iunea era )oart.$ nu )ai era de-7t a)intire,
Cunoa4terea di&*.ru&e, Creieru+ /o&tru e&te 2n-.r-at -u r.&*un&uri de a-e&t
gen, Cada/re+e &e 2ngr.).de&- 2n e+ 4i 2)*iedi-. rea+itatea /ie &. a(ung. +a
&u*ra6a1.,
%rieteni$ nu /. )ai ido+atri8a1i )e)oria$ tre8i1i5/.> Tre8i1i5/. din )or1i$
e+i3era1i5/.> Nu )ai anti-i*a1i ni)i-, Ade/.ru+ e&te i)*o&i3i+ de i)aginat 4i -u
at7t )ai *u1in de de6init 4i de -odi6i-at, S. nu &*era1i &.5+ /ede1i -on6runt7ndu5
&e -u -eea -e /. 2n/a1. 6i+o8o6ii$ teo+ogii &au ideo+ogii$ /. *ierde1i ti)*u+, Nu e
/or3a ni-i-u) &. 2n-'i8i rea+itatea 2n 6or)u+e$ -i &. ie4i din -a*-ana +or, Nu
&tudia1i re+igii+e$ a6+a1i -ine &unte1i, 0a-e1i e:*erien1a /oa&tr. 2n4i/., Tr.ind /e1i
g.&i /ia1a rea+., Da-. dori1i &. -unoa4te1i &a/oarea a*ei$ )erge1i 4i 3e1i5o din
67nt7n.,
Ade/.ru+ nu e&te ni-iodat. o -u-erire a inte+e-tu+ui /o&tru &au /reun
*rodu& a+ ingenio8it.1ii /oa&tre, E+ e&te *re8ent$ e:i&t.$ e&te *er-e*ut de -e+
-are de&-'ide o-'ii 4i di&*are *entru -e+ -are54i /oa+ea8. 6a1a, Ridi-a1i5/.
*+eoa*e+e$ /e1i -onte)*+a 2n &67r4it +u)ina 2n &tr.+u-itoarea &a *uritate$ 2n
adora3i+a &a ino-en1.$ 2n *+enitudinea &a 6.r. a&e).nare, Ea /. /a tran&*une$
/. /a tran&6igura,
De&*re -e a) &. /. /or3e&-$ din )o)ent -e *redarea ade/.ru+ui e&te
e:-+u&.9 V. /oi /or3i de&*re )odu+ 2n -are &e de&-'id o-'ii$ dar nu /. /oi
&*une ni)i- de&*re -a*.tu+ dru)u+ui /o&tru$ /. /oi indi-a doar dru)u+, Nu /.
/oi *o/e&ti -eea -e /.d$ -i /. /oi &*une -u) /.d, A-ea&ta$ din 6eri-ire$ *oate 6i
e:*ri)at 6.r. e6e-te *eri-u+oa&e,
Re+igiei autenti-e nu 2n *a&. de do-trin.$ ni-i de ade/.r$ -i de )etoda
-are te -ondu-e &*re ade/.r 4i &*re do-trin., M. /oi +i)ita 2n a /. -ondu-e &*re
+o-u+ in-ande&-ent 2n -are ignoran1a /oa&tr. &e /a e/a*ora *re-u) a*a -are
6ier3e, Tre3uie &. /ede1i /oi 2n4i/. 6o-u+ -are e&te identitatea /oa&tr. etern.,
S. ne 2ntoar-e) +a *ro-e&u+ -are ne intere&ea8., Dou. -.i /i &e de&-'id@
una e&te -ea a re6e-t.rii$ -ea+a+t. a di&-i*+inei &*iritua+e$ a &ad'anei, %ri)a$
+ogi-a$ /. antrenea8. 2n ana+i8a 6a*te+or, A doua$ yoga$ /. *red. o )etod.
38
-a*a3i+. de a /. 6a-e &. tr.i1i ade/.ru+, %ri)a nu e&te de-7t i+u8ie, Doar yoga
*oate 6i o ade/.rat. -a+e, Ra1iona)entu+ /. du-e &igur &*re un teri3i+ i)*a&,
Ve1i )erge )u+t. /re)e$ 6oarte )u+t. /re)e$ 2nainte de a /. da &ea)a -. nu
6a-e1i de-7t &. tro*.i1i, Veti re*eta neo3o&it a-e+a4i *a& 6.r. &. a/an&a1i ni-i
).-ar -u un )i+i)etru, Nu e&te 2ntr5ade/.r a-ea&ta o &-en. oniri-.9
V. *+a-e &. &*e-u+a1i a&u*ra ade/.ru+ui$ dar$ de 6a*t$ -u) &. &*e-u+e8i
*entru a o 6a-e9 %ute1i &. re6+e-ta1i a&u*ra a -eea -e nu -unoa4te1i9 %ute1i &.
/. g7ndi1i +a un in-ogno&-i3i+9 C7)*u+ de a-1iune a &*iritu+ui /o&tru e&te +u)ea
&en&i3i+. de(a -uno&-ut.$ &au -are /a 6i -uno&-ut. 2ntr5o anu)it. 8i, Dar
ra1iunea /anitoa&. e&te totdeauna gata &. ata-e *ro3+e)e i)aginare *e -are
e&te ina*t. &. +e re8o+/e, Da-. /. 2)*inge1i ra1iona)entu+ de&tu+ de de*arte$
/e1i -on&tata -. /. 2n6unda1i 2ntr5un 'ao& din -e 2n -e )ai )are, Nu e&te
&ur*rin8.tor 6a*tu+ -. at71ia g7nditori au 3a&-u+at 2n ne3unie, Cu+)ea g7ndirii
e&te de+iru+, Ea -u+)inea8. 4i 24i g.&e4te a*ogeu+ 2n *aranoia,
=ntr5o 8i un o) a 'ot.r7t &. &e du-. +a -a*.tu+ +u)ii, La -a*.tu+ unei
-.+.torii +ungi 4i o3o&itoare e+ &o&i 2n 6a1a unui edi6i-iu *e a+ -.rui 6ronton &e a6+a
in&-ri*1ia Ca!tul lumii e aici. Nu54i -re8u o-'i+or, Tre3ui totu4i &. re-unoa&-.$
-. era -a*.tu+ dru)u+ui 2ntr5ade/.r, Nu de*arte de te)*+u &e de&-'idea o
*r.*a&tie 6oarte ad7n-., O)u+ &e a*+e-. 4i &-rut. *ante+e /ertiginoa&e, Ce
/.8u9 Ni)i-, La -a*.tu+ +u)ii nu )ai era a3&o+ut ni)i-, I &e t.ie r.&u6+area 4i 2i
6u tea). &. nu +e4ine de &*ai)., Mo3i+i87nd -eea -e 2i )ai r.)7nea din *uteri$
6.-u -a+e 2ntoar&. 4i 6ugi de*arte de a-e+ +o- 3+e&te)at$ 2n -are nu &e )ai
2ntoar&e,
A-ea&t. i&torie e&te o a+egorie a idea1iei, Da-. /. 2n-.*.17na1i &.
re6+e-ta1i$ da-. g7ndu+ a de/enit drogu+ /o&tru 4i a+i3iu+ /ie1ii /oa&tre$ /e1i atinge
)ai de/re)e &au )ai t7r8iu un *un-t de &o&ire$ de *ara+i8ie, A g7ndi /a de/eni
dintr5o dat. -e/a i)*o&i3i+, V. /e1i a6+a *e )arginea unei *r.*a&tii 6.r. 6und$
2ntr5un /id i)en& 4i &*iritu+ /o&tru /a re6u8a &. 6a-. un *a& 2nainte, %r.3u4irea$
de&6iin1area ra1iunii e&te ine/ita3i+., At7ta /re)e -7t /e1i a/ea un &u3ie-t de
re6+e-tare nu /e1i 6i atin& &tadiu+ u+ti), =n 8iua 2n -are nu /e1i )ai *utea ana+i8a
ni)i-$ nu /e1i )ai *utea e:*+ora )enta+ ni)i-$ nu /e1i )ai *utea e:*ri)a &au
a6ir)a ni)i-$ &. 4ti1i -. a1i a(un& +a -a*.tu+ +u)ii,
Ce5a4 6i 6.-ut eu da-. a4 6i /.8ut a-e&t o) 2nne3unit 2n &*ate+e te)*+u+ui9
L5a4 6i &6.tuit de&igur &. nu 6ug., I5a4 6i &*u& -. du*. un dru) at7t de +ung ar 6i
*.-at &. dea 2na*oi 4i &. nu 2n-er-e o u+ti). dat., L5a4 6i 2n-ura(at &. &ar. 2n
/id$ 6.r. regret 4i 6.r. e8itare$ a-e&t din ur). *a& 6iind u+ti)u+ -e )erit. -u
ade/.rat o&tenea+a, A-o+o unde &e &67r4e4te +u)ea 2n-e*e regatu+ di/in,
Ca*.tu+ +u)ii e&te +o-u+ -e+ )ai i)*ortant *e -are o)u+ 2+ *oate atinge$ -.-i
din-o+o de e+ do)ne4te eternitatea, Vi8iunea e&en1ei$ a rea+u+ui$ de3utea8.
atun-i -7nd )enta+u+ 2n-etea8. a )ai 6un-1iona, Ade/.ru+ &e de8/.+uie 2n
+ini4tea &*iritu+ui, De-i$ o)u+ tre3uie &. renun1e +a g7ndire$ +a -uno&-ut 4i &.
&ar. 2n /id da-. /rea &. g.&ea&-. rea+itatea, A-ea&ta e&te -a+ea$ &ad'ana 4i o
a&t6e+ de di&-i*+in. nu e&te *entru +a4i, Da-. 2n -ur&u+ *rogre&iei /oa&tre a/e1i
/i8iunea +ui ?ra')a$ a +ui Vi&'nu &au a+ unui a+t )are *er&ona($ &unte1i 2n-. *e
-a+e de a g7ndi$ de a /i&a, Vi8iuni+e /oa&tre &unt 'a+u-ina1ii$ a--idente de
*ar-ur&, La -a*.tu+ +u)ii nu /e1i )ai *utea /edea ni)i-$ de 6a*t /e1i 6i di&*.rut 4i
39
/oi, De 6a*t doar /idu+ a3&o+ut /a )ai &u38i&ta, Nu)ai ni)i-u+ e:i&t., =nainte de
a a(unge a-o+o /e1i 2n-er-a dorin1a *uterni-. de a /. 2ntoar-e 2na*oi, Menta+u+
/o&tru &e /a 83ate -u energia di&*er.rii, S. nu /. 2n4e+a1i, V. /a tre3ui un -ura(
*u1in -o)un *entru a 6a-e a-e&t *a&, Un &ingur *a& )ai )u+t 4i )ira-o+u+ are
+o-$ tran&)utarea &e *rodu-e, S*iritu+ de/ine og+ind. *er6e-t.$ e+i3erat. de -e+
)ai )i- g7nd 4i &e de&6.4oar. 2ntr5o +u)in. &tr.+u-itoare, ti1i atun-i -7nd ori-e
-uno4tin1. a +uat &67r4it< /ede1i atun-i -7nd nu )ai -.uta1i &. /ede1i ni)i-$
e:i&ta1i *entru *ri)a dat. atun-i -7nd ego5u+ /o&tru nu )ai e:i&t.,
Sad'ana e&te -.derea 2n /a+ea )or1ii, I)orta+itatea &e o31ine -u a-e&t
*re1, Nu )ai g7ndi1i, Lan&a1i5/. din-o+o de agita1ia )enta+., A-ea&ta 2n&ea)n.
)edita1ia, V. re*et neo3o&it 2n 6ie-are 8i@ g7nduri+e &unt /a+uri$ ni)i- a+t-e/a
de-7t &*u).$ -+.3u-i -are &e &*arg odat. -e &5au 6or)at, Ni-i unu+ din ei nu
*oate 6i *ro6und &au -on&i&tent, =n &tr.6unduri+e )arine nu e:i&t. /a+uri,
Mi4-.ri+e a*ei &au a+e )enta+u+ui &unt (o-uri de &u*ra6a1., O-eanu+$ -on4tien1a$
nu &unt 6or)ate din /a+uri$ -i in/er&$ /a+uri+e &e 6or)ea8. din o-ean$ din
-on4tien1., O-eanu+ nu are ne/oie de )i4-.ri+e &u*er6i-ia+e$ de /a+uri$ *entru a
e:i&ta, Va+uri+e$ din -ontra$ &unt ine:i&tente 6.r. o-ean, La 6e+$ -on4tien1a e&te
ne-e&ar. g7ndirii, Dar ea 2n&.4i nu e&te a+terat. de +ini4tea &*iritu+ui,
Con4tien1a e&te originea$ &ur&a Totu+ui, Da-. /re1i &. /ede1i a-ea&ta
*+on(a1i &u3 /a+uri$ tran&-ende1i g7nduri+e, S. nu /. 2ntinde1i +a &oare$ *e *+a(.,
Fa3ir -7nta/ (m !lecat n cutarea iu#itului, rm&n&nd !rostete aezat !e
nisi!.
V. rog &.ri1i> Ni&i*u+ nu e&te de-7t o tra)3u+in., Se 2nt7)*+. uneori -a un
o) &. intre 2n a*. 4i &. &e )u+1u)ea&-. &. 2nnoate, E+ nu e di6erit de -e+ -are
r.)7ne *e )a+, Tot -eea -e /. 2)*iedi-. &. *+on(a1i 4i &. /. *ierde1i$
e-'i/a+ea8. -u *+a(a, %ri/i1i5i *e -ei -are 2nnoat. 2n +u)ea g7nduri+or, Ei 24i
i)agnea8. -. au *ornit de(a$ -. &unt de*arte de )a+uri+e 3ana+e, Ce i+u8ie> Ei
ignor. totu+ din *ro6un8i)ea -are 2i &u&1ine +a &u*ra6a1.,
Murind$ Ma'a/ira di-t. )e&a(u+ ur).tor de&tinat +ui Aanta)a$ un di&-i*o+
*e -are e+ 2+ iu3ea )u+t@ !unei$i lui 6antama c el a traversat #ine r&ul, dar
acum de ce se a-a de mal? !unei$i s$i dea drumul.
De&*re -e )a+ era /or3a9 De&*re )a+u+ idea1iei$ de -are nu reu4e&- &. &e
2nde*.rte8e -ei -are 6a- )i4-.ri de 3ra& 2n -a*u+ +or, Cei 2n a -.ror -a* agita1ia
nu a 2n-etat 2n-.,
Ade/.ru+ &e atinge *rin &-u6undare$ nu 2nnot7nd &au *.&tr7nd -a*u+ 2n
a6ara a*ei, %.r.&i1i )a+u+ g7nduri+or$ *+on(a1i 2n ad7n-u+ /idu+ui, La ?i'ar un
6ru)o& -7nte- &*une@ Cei care se nneac !e "umtate se nneac com!let,
cei care se nneac com!let, traverseaz oceanul.
0i1i -ura(o4i$ 2nne-a1i5/. 4i g.&i1i e&en1a, E&te tot -eea -e /. -er>
40
CA%ITOLUL VII
MAREA MOARTE
%ri)a 2ntre3are@ Du*. d/&,$ ni)eni nu *oate &. -o)uni-e ade/.ru+, De-i
-u/inte+e d/&, )int9
Rsuns@ Cu/inte+e )e+e nu &unt de-7t o indi-a1ie, S. nu +e -on6unda1i
-u ade/.ru+$ -are e&te -u totu+ a+t-e/a, S. nu /. -on-entra1i aten1ia a&u*ra -e+ui
-are /. arat. -e/a$ -i *ri/i1i )ai -ur7nd -e anu)e /i &e arat., %ri/i1i 4i /e1i
*er-e*e ade/.ru+, E+ nu *oate 6i ni-i-u) -on1inut 2n -u/inte, De 2ndat. -e e&te
e:*ri)at e+ de/ine o )in-iun., Tre3uie &.5+ tr.ie4ti$ &. 6a-i din e+ o e:*erien1.,
A doua 2ntre3are@ Ne &6.tui1i &. ne &-u6und.), Ce tre3uie &. 6a-e) *entru
a-ea&ta9
Rsuns@ Eu &unt do/ad. a 6a*tu+ui -. ni)i- nu e&te )ai u4or de-7t &. te
&-u6un8i 2n *ro*ria ta natur., Singura -ondi1ie e&te &. nu )ai re-+a)i a(utoru+
)enta+u+ui, Noru+ de g7nduri -are /. )en1ine +a &u*ra6a1. /. 2)*iedi-. &. /.
&-u6unda1i$ &. reg.&i1i &tr.6unduri+e 6iin1ei /oa&tre, Ne5a) o3i4nuit &. 6o+o&i)
g7nduri+e -a un &u*ort a+ tuturor )o)ente+or, De 2ndat. -e un g7nd ne
*.r.&e4te noi *rinde) un a+tu+$ 6.r. &. -on4tienti8.) ni-iodat. inter/a+u+ -are +e
&e*ar.$ /idu+ 2n -are e+e iau 6or).$ &e 6or)ea8. 4i &e 4terg, A-e&te &*a1ii *ure
dintre doi nori &unt to-)ai *a&a(u+ *rin -are *ute1i &. 2nt7+ni1i in6initu+, Nu /.
+i)ita1i /ia1a +a unde+e -are /. *ar-urg )enta+u+, 0o6i+a1i5/. 2ntre idei$ anga(a1i5/.
2ntre &*a1ii+e -are 24i 2n4iruie de6i+eu+, Cu) &. reu4e4ti *rin -on4tien1.$ *rin
+u-iditate9 0i1i -a un tre-.tor -are *ri/e4te )u+1i)ea din &trad., O3&er/a1i
)i4-area g7nduri+or -are /. tra/er&ea8. &*iritu+ 4i /e1i /edea -. a-e&tea nu
&unt de-7t u)3re anoni)e, Conte)*+a1i5+e 6.r. &. 6a-e1i ni-i -e+ )ai )i-
-o)entariu, Da-. +e *ute1i e:a)ina -a+)$ -u deta4are$ *u)nu+ -are +e &tr7nge
a8i &e /a de&tinde auto)at 4i /e1i 6i *roie-ta1i 2n a6ar. de tra6i-$ 2n )area odi'n.
i)ua3i+. 4i +u)inoa&. *e -are ni-i o re6+e-tare *a&ager. nu o *oate a6e-ta,
Inter/a+e+e dintre g7nduri 6iind goa+e$ nu au ni-i o 3a8., Nu *ute1i de-i &.
r.)7ne1i a-o+o a-e+a4i$ &. /. )en1ine1i eu+$ a-e&t +u-ru nu )ai e&te *o&i3i+, Eu+
/o&tru /a 6i a3&or3it 4i /a )uri, A-ea&t. &-u6undare e&te &inguru+ /o&tru re6ugiu,
Ea /. /a *ro*u+&a &*re -eea -e &unte1i /oi -u ade/.rat,
=n-redin1a1i5/. idei+or$ &unte1i -a 4i &u&*enda1i 2n aer$ de*arte de *.)7ntu+
/o&tru nata+, T.ia1i 6ire+e> Ve1i 6i 2n )od )ira-u+o& *urta1i &*re e&en1.$ &*re
natura /oa&tr. *ro6und.,
A treia 2ntre3are@ =n-er- 2n /an &.5)i &t.*7ne&- )enta+u+$ /oi &*une1i -. e&te
-e/a u4or, De unde /in e4e-uri+e )e+e re*etate9
41
Rsuns@ Ideea de &t.*7nire a )enta+u+ui 6a-e &t.*7nirea a-e&tuia
i)*o&i3i+., De a-eea o)u+ nu -u-ere4te ni-iodat. ni)i-, %ute1i &. /. +u*ta1i -u
u)3ra /oa&tr.< a /edea -. e&te o u)3r.$ e&te &u6i-ient *entru a -74tiga
/i-toria, Nu tre3uie &. +u*ta1i$ -i &. -unoa4te1i$ &. 4ti1i -eea -e e&te )enta+u+
/o&tru, Nu /. -er ni)i- )ai )u+t>
=ntr5o 8i -ine/a 2i -eru a(utoru+ +ui ?udd'a$ &*un7ndu5i@ !iritul meu este
nelinitit. 4$ai !utea nva cum s$l linitesc? ?udd'a 2i r.&*un&e@ 1nde
este? (du$mi$l, eu i$l voi liniti. 5n aceasta const -reul ; r.&*un&e o)u+ ; mi
sca! tot tim!ul. %u reuesc s$l !rind.
Eu$ da-. a4 6i 6o&t 2ntre3at$ n5a4 6i r.&*un& a-ea&ta$ -i -u totu+ a+t-e/a.
%u ncerca s$l !rinzi, las$l s cad, Agita1ia /ine to-)ai din a-ea&t. dorin1.
de a5+ i)o3i+i8a, Cine *oate &. *un. )7na *e o u)3r.9
?udd'a ad.ug.@ )rivete$m, l$am calmat, nu?
Da-. /. )u+1u)i1i &. o3&er/a1i )enta+u+ 6.r. &. inter/eni1i$ 6.r. &.
2n-er-a1i &. *une1i )7na *e e+ &au &.5+ &u*une1i$ /e1i -on&tata -. a di&*.rut,
Odinioar. +u)ea &e 2ntre3a -are e&te -ea )ai 3un. )etod. *entru a
2)3+7n8i un -a+, S. o3o&e4ti ani)a+u+$ &au &. 2i 1ii 2n 6r7u9 i 2ntre3area a 6o&t
tran&*u&. 2n -a8u+ )enta+u+ui, Eu nu /. re-o)and ni-i una dintre a-e&te
6or)u+e, E:i&t. 2n /oi un -a+ 2n-.*.17nat9 =n-er-a1i &. o3o&i1i$ &au &.
di&-i*+ina1i$ &au &. 1ine1i 2n 6r7u -e/a -e nu e:i&t., Nu &e a6+. ni)i- 2n -reieru+
/o&tru$ doar o 6anto).$ u)3ra ignoran1ei /oa&tre,
Tre8i1i5/. 4i /e1i /edea -. 2n /oi nu e:i&t. ni-i -a+ de do)e&ti-it 4i ni-i
)enta+ de 2n/in&,
A *atra 2ntre3are@ Eu HHHH,, o &tatuie, Ori$ 2n1e+eg du*. &*u&e+e /oa&tre -.
ni-i o i)agine di/in. nu e&te ne-e&ar., M. &6.tui1i &. renun19
Rsuns@ Eu nu *re-oni8e8 ni-i renun1are 4i ni-i ade8iune, V. -er doar
&. /. tre8i1i, C7nd /e1i 6i 2n-etat &. )ai /i&a1i$ o a+t. /ia1. /a 2n-e*e,
Co)*orta)entu+ &e /a &-'i)3a de 6ie-are dat. -7nd -on4tiin1a /oa&tr. /a
atinge un nou *a+)ier,
Cre&-7nd$ -o*i+u+ 2n-e*e &.54i uite din -e 2n -e )ai )u+t ur&u+ din *+u4, E+
uit. (u-.rii+e 4i a&ta nu *re&u*une ni-i un 6e+ de e6ort,
A 6o&t odat. un &addou -are tr.ia &ingur 2ntr5o -o+i3. de&-'i&. tuturor
/7nturi+or, Cu) nu era ni)i- de 6urat 2n.untru$ u4i+e erau inuti+e, =ntr5o 8i ni4te
&o+da1i tre-ur. *e a-o+o 4i -erur. a*., Unu+ dintre ei &e )ir. de 6a*tu+ -. nu
/ede 2n -a&a er)itu+ui ni-i un 6e+ de i)agine *ioa&., Coli#a este foarte mic ;
e:*+i-. er)itu+. Credei c este loc !entru doi? A-ea&ta 2i a)u8. )u+t *e
&o+da1i, A doua 8i ei re/enir. -u un dar$ -u &tatuia unui 8eu, %$am nevoie,
'umnezeu triete sin-ur aici de mult vreme. *u am dis!rut, cci aceast
locuin ; &*u&e &addou ar.t7ndu54i ini)a ; era !rea mic !entru doi.
Di/inu+ e&te in/i8i3i+$ e+ nu are +i)ite< -on4tiin1a nu are 6or).$ e&te
inde6init.$ ea nu are ni-i 2n-e*ut 4i ni-i &67r4it, C.-i -eea -e e:i&t. 6.r. atri3ute
nu *oate ni-i &. 2n-ea*.$ ni-i &. ai3. un &67r4it, Ido+ii &unt *ueri+i, Adora1i -eea
-e a1i 6a3ri-at /oi 2n4i/. du*. -'i*u+ 4i a&e).narea /oa&tr., =n de6initi/$ -e
a+t-e/a 6a-e1i da-. nu a /. onora *e /oi 2n4i/.9 E&te &u)u)u+ i+u8iei$ a
42
ido+atriei 4i a+ &tu*idit.1ii, Du)ne8eu nu tre3uie adorat$ e+ tre3uie tr.it, L.&a1i
te)*+e+e$ in&ta+a1i di/inu+ 2n /oi$ 2n ini)a /oa&tr.$ 2n &u6+etu+ /o&tru, Cu) e&te
*o&i3i+9 A3andon7ndu5/. Credo5u+$ a-e&t cred n eu. At7ta /re)e -7t
*er&oana /oa&tr. /a 6i *reo-u*area /oa&tr. drag.$ nu /a )ai 6i +o- *entru
u+ti)u+ din /oi,
Fa3ir -7nta Crarea dra-ostei este at&t de str&mt, nc&t nu !ot mer-e
doi !e ea.
=ntr5o &ear. a) r.)a& trea8 *7n. +a o or. t7r8ie *entru a -iti< a) a/ut
*arte de o &ur*ri8., Sting7nd +a)*a )i5a) dat &ea)a -. +una *+in. 24i re/.r&a
+u)ina *e 6erea&tr. 4i -. 2)i inunda -a)era 2n ne-taru+ &.u, O 6+a-.r.
)inu&-u+. ). 2)*iedi-a&e &. /.d a&ta )ai de/re)e, =n a-ea -+i*. a) 2n1e+e&
-. +u)ina di/in. nu &e /a *utea re/e+a at7ta /re)e -7t -ande+a eu+ui /a arde 2n
)ine,
E:*ri).ri -u) ar 6i@ &tingerea eu+ui$ nir/ana$ &a)ad'i$ 2n&ea)n. toate
atingerea Di/inu+ui< &unt &inoni)e, Nu /. )ai a)u8a1i e+a3or7nd i)agini -are
re*re8int. Di/initatea, Con&a-ra1i5/. di&trugerii i)aginii )enta+e a ego5u+ui,
A3&en1a &a /a inaugura *re8en1a +ui Du)ne8eu, C7t e&te atun-i de u4or &.
*rin8i ade/.ru+> Ceea -e e&te &i)*+u 4i u4or *are totdeauna greu$ deoare-e
e&te u4or &.5+ ui1i, Ne o-u*.) de -eea -e e&te de*arte 4i ar8.tor 4i *ierde) din
/edere -eea -e &e a6+. +a 2nde)7na noa&tr., Ne 2ngri(i) 6oarte )u+t de a+1ii 4i ne
neg+i(.) *ro*ria noa&tr. natur., R.)7ne) nede)ni 6a1. de noi 2n4ine, Uneori
*u3+i-u+ &e identi6i-. at7t de )u+t -u a-torii unei *ie&e de teatru &au ai unui 6i+)$
2n-7t nu54i d. &ea)a de &tarea &a de &*e-tator,
A-ea&ta /i &e 2nt7)*+. -on&tant 2n /ia1a /oa&tr. de toate 8i+e+e, E&te o
&-en. /a&t.< e/eni)ente+e e:terioare /. 6a&-inea8. 4i uita1i -. &unte1i in&tan1a
-are /ede@ -on4tiin1a, Ca &. -unoa4te1i ade/.ru+$ -a &. /. de&-o*eri1i e&en1a$
un &ingur +u-ru e&te ne-e&ar@ &. /. tre8i1i 4i &. 4ti1i -. &unte1i 2ntr5o &a+. de
&*e-ta-o+e 4i at7ta tot, Co)*orta)entu+ /o&tru tradu-e 6oarte 3ine tur3u+en1a
/oa&tr., Nu &i)1i1i de-i -. )enta+u+ /o&tru nu e&te ni-iodat. e-'i+i3rat$ 2n
re*ao&9 0ie -. &unte1i a4e8a1i &au -u+-a1i$ 6ie -. &unte1i 2n *i-ioare ina-ti/i &au
o-u*a1i$ &au ador)i1i$ e)ana1i ten&iune$ agita1ie, Ca+)a1i5/. /. rog>
%entru a &e )ani6e&ta 3u-uria ina+tera3i+. 4i )u8i-a interioar. -are a*ar1in
e&en1ei /oa&tre di/ine au ne/oie de *7n8.$ de 6ond de +ini4te, Tu)u+tu+ e&te 2n
/oi, Igo)otu+ e:terior e&te anodin, %entru ini)a )u+1u)it.$ /a-ar)u+ +u)ii e&te
ine:i&tent, Singura ade/.rat. *ro3+e). e&te *ro*ria /oa&tr. ner/o8itate$ ta)5
ta)5u+ /o&tru )enta+, Ni-.ieri 2n a+t. *arte 2n natur. nu &e 2nt7+ne4te o tre*ida1ie
ega+. -u a-eea -are &e a6+. 2n &*iritu+ /o&tru, De -e /5a1i *ri/at de gra1ie$ de
6+uiditate$ de ino-en1a *+ante+or &au a ani)a+e+or$ a r7uri+or9 Deoare-e a3ord7nd
o identitate deo&e3it.$ -arna/a+e&-u+ eu, /5a1i -on&iderat -a 6iind &e*ara1i$
di6eri1i de tot -eea -e nu e&te 2n /oi, =ngri(orarea /oa&tr.$ agre&i/itatea /oa&tr.$
angoa&a /oa&tr.$ ten&iuni+e 4i di&*erarea /oa&tr.$ au toate ego5u+ dre*t nu)itor
-o)un, =n -on&e-in1.$ 2nainte de a 2ntre*rinde -e/a ; 6ie ).re1$ 6ie ).runt ;
e:*u+8a1i rege+e Eu, O *a-e di/in. &e /a r.&*7ndi 2n /oi,
A&-u+t7nd /7ntu+$ 6i1i /7ntu+< &u3 a/er&.$ 6i1i *+oaia, 0i1i -eru+ -u -eru+$
o3&-uritatea -u noa*tea$ +u)ina -u ra8e+e &oare+ui, Nu /. i8o+a1i, Sunte1i o
43
*i-.tur. de a*.< +.&a1i5/. &. -.de1i 2n o-eanu+ de e:i&ten1. 4i gu&ta1i
6ru)u&e1ea$ ar)onia$ rea+itatea e&en1ei, Veg'ea1i &. 6i1i +u-id 2n ori-e -+i*.,
Con4tienti8a1i -e+ )ai )i- ge&t$ -e+ )ai 6ugiti/ din g7nduri+e /oa&tre$ -ea
)ai ).runt. e)o1ie a /oa&tr., =n-eta1i de a )ai 6i ni4te &o)na)3u+i, Vigi+en1a
/a 6a-e din &*iritu+ /o&tru o og+ind. *ur., Medita1ia &67r4e4te *rin a radia 2n /ia1a
a-e+uia &au a-e+eia -are 2n-e*e &. e:i&te *+enar$ a -.rui -o)*orta)ent de/ine
-on4tient de +a 2n-e*ut *7n. +a &67r4it, =n -ur7nd$ &tarea )editati/. nu /. /a
*.r.&i ni-i 8iua$ ni-i noa*tea, Ea /. /a *uri6i-a a-te+e$ -.-i 6iin1a -u ade/.rat
-on4tient.$ tota+ trea8.$ e&te in-a*a3i+. &. 6a-. r.u a+tuia, R.u+ nu &e *oate
*er*etua de-7t 2n ignoran1.$ 2n or3ire, E+ 24i e:trage 6or1a din i+u8ii+e /oa&tre,
Cu+)ea )edita1iei &au a &t.rii &a)ad'i e&te -eea -e a4 nu)i marea
moarte. Cor*u+ /o&tru /a )uri$ e&te e/ident$ dar /e1i 2)3r.-a un a+tu+ 4i /e1i
rena4te$ -.-i )oartea 6i8i-. nu antrenea8. *&i'i-u+$ ego5u+$ 2n )or)7nt, Mor1i+e
4i re7n-arn.ri+e &e /or &u--eda *7n. 2n 8iua &t.rii de &a)ad'i$ *7n. +a
e+i3erare,
Sa)ad'i e&te )area )oarte$ deoare-e e+ ri&i*e4te eu+ 4i o*re4te roata
na4terii 4i a )or1ii, Ceea -e r.)7ne atun-i e&te e:i&ten1a *ur. etern., A-ea&t.
)are )oarte e&te nu)it. 4i mocsha, e)an-i*are$ ?ra')a$ Du)ne8eu, V. -er
&. -on&idera1i d'yana$ )edita1ia$ -a *e o odi'n. 4i nu -a *e o a-ti/itate,
Ter)enu+ non5a-1iune a-ea&ta de&e)nea8. ; -a+)u+ a3&o+ut$ 2n-etarea a-1iunii,
C7nd nu )ai 6a-e1i ni)i- 4i -7nd &*iritu+ /o&tru a de/enit i)o3i+ &e na4te un
+u-ru *e -are ni-iodat. 2n/.1.)inte+e re+igioa&e nu /or *utea &. /i5+ *redea@ /e1i
/edea 2ntr5un )od i)ediat 4i dire-t -eea -e &e a6+. 2n ini)a /ie1ii$ 2n -entru+
tuturor a-1iuni+or< /e1i /edea i8/oru+$ -reatoru+ Totu+ui,
Sara'a*ada a &*u&@ 333. du$te i odihnete$te n acel loc n care
soarele i luna nu !ot a"un-e, n care nici aerul nu ndrznete s intre.
A-e&t +o- &e a6+. 2n /oi, Nu)ai /oi *ute1i *.trunde *7n. +a e+, E&te At)an$
Su6+etu+,
Cor*u+ /o&tru e&te a--e&i3i+ a+tora, Lu)ea *oate &. intre 2n organi&)u+
/o&tru$ deoare-e a-e&ta 6a-e *arte din +u)e, Cor*u+ e&te o 6or). a &a)&arei,
Si)1uri+e &unt u4i+e &a+e$ )enta+u+ e&te un a)e&te- de i)*re&ii /enite din
e:terior *e -.i &en8oria+e, At)an$ &u6+etu+$ e:i&t. 2n a6ara 4i din-o+o de -or*$ de
g7nduri 4i de &enti)ente, Ce+ -are nu54i reg.&e4te -entru+ /id 4i *ur$ -e+ -are 24i
ignor. identitatea$ &u6+etu+$ tr.ie4te 2n 8adar$ -.-i ni)i- nu )ai are /a+oare
atun-i -7nd -on4tien1a e&te a3&ent.,
Sa)&ara$ +u)ea tran8itoriu+ui$ a e6e)eru+ui 4i nir/ana$ e+i3erarea$
2ntronarea &ine+ui etern$ nu &unt dou. +u-ruri di6erite, 0a*tu+ de a +e di&tinge nu
e&te +egat de natura +or, Di6eren1e+e nu &unt o3ie-ti/e, Sa)&ara nu e&te ni)i-
a+t-e/a de-7t nir/ana$ dar /oi +e *er-e*e1i -a 6iind di6erite, Or3irea /oa&tr.
introdu-e di&tin-1ia$ rea+itatea e&te una, Voi &unte1i -ei -are di&e-a1i$ -are
introdu-e1i o dua+itate, Din *un-tu+ de /edere a+ -unoa4terii e:i&t. uniune$
6u8iune, Din *un-t de /edere a+ ignoran1ei e:i&t. di6eren1. 4i -'iar o*unere,
Ceea -e o)u+ ador)it ia dre*t &a)&ara$ e&te nir/ana *entru i+u)inat, Ceea -e
e&te ignoran1. *entru +u)e$ e&te -unoa4tere *entru &u6+et, C'e&tiunea -entra+.$
&ingura *ro3+e). e&te de-i de a r.&turna *ri/irea /oa&tr. interioar. 4i nu de a
44
)odi6i-a +u)ea e:terioar., Da-. /oi /. &-'i)3a1i$ totu+ &e &-'i)3., Sunte1i 2n
a-e+a4i ti)* 4i &a)&ara 4i nir/ana,
Ade/.ru+ nu *oate 6i -u)*.rat$ ori-are ar 6i *re1u+ *e -are a1i 6i di&*u4i &.5+
*+.ti1i, Ni)eni nu /i5+ *oate da &au nu /i5+ *oate /inde, E+ e&te 6ru-tu+ de8/o+t.rii
-on4tien1ei /oa&tre,
=ntr5o 8i 2)*.ratu+ ?i)3a&ara &e du&e +a Ma'a/ira, Caut adevrul ; 8i&e
e+ 5i dau tot ce doreti !entru a$mi oferi aceast cunoatere ce !une ca!t
suferinelor i -reutilor.
E+ -redea -. *oate &. -u)*ere ade/.ru+ a4a -u) 24i &u*u&e&e o +u)e
2ntreag., V.87nd ego5u+ +ui ?i)3a&ara +u-r7nd$ )ani6e&t7ndu5&e$ Ma'a/ira
&*u&e@ 4a"estatea voastr tre#uie s mear- mai nt&i s$l vad !e
)un+ashrava7, un cetean din acest inut i s o#in fructul meditaiei sale.
(cesta va face cltoria s!re eli#erare mai !uin -rea i accesul la adevr mai
uor.
?i)3a&ara &e du&e +a %unya&'ra/aJ 4i 2i &*u&e@ (m ceva a$i cere.
8inde$mi fructul meditaiei tale. %u m voi t&r-ui. 4a"estatea voastr ;
r.&*un&e a-e&ta ; meditaia nseamn senintate, a avea s!iritul eli#erat de
tentaie i de ur, a rm&ne im!ertur#a#il n tine nsui. Cum !oate o !ersoan
s dea aa ceva unei alte !ersoane? *ste im!osi#il s cum!eri sau s !rimeti
aa ceva. 0re#uie s -seti tu nsui.
A+t )i(+o- nu e:i&t., Ade/.ru+ nu *oate 6i 2n)7nat -a un -adou &au dat -a
o *o)an. 4i nu5+ *ute1i o31ine ni-i -u 6or1a, Ori-e /io+en1. e&te o )i4-are a ego5
u+ui$ iar a-e&ta nu *oate &. -oe:i&te 2)*reun. -u ade/.ru+, Tre3uie &.5+ 4terge1i
*7n. de/eni1i un 8ero, Di/inu+ nu intr. de-7t *rin *oarta /idu+ui, Nu 2n-er-a1i &.5+
+ua1i -u a&a+t, E+ nu r.&*unde de-7t +a &en&i3i+itate 4i +a re-e*ti/itatea /idu+ui din
o),
%'oi Neng &*unea de&*re dru)u+ -e du-e &*re ade/.r$ -. e+ e&te -u+tur.
*rin non5-u+tur., Non5-u+tura &e)ni6i-. nere-urgerea +a 6or1.$ non5a-1iune, Nu
e&te o *er6or)an1.$ -i o e/a-uare, O)u+ reu4e4te 2n ).&ura 2n -are &e
de3ara&ea8. de ego5u+ &.u, Ce de/ine a*a de *+oaie9 Ea nu r.)7ne *e -o+ine$
-i -o3oar. *ante+e 4i )erge &. u)*+e 4an1uri+e,
Ade/.ru+ are o natur. &i)i+ar. -u a-eea a a*ei, =n -on&e-in1.$ 6i1i -o)*+et
/i8i$ di&*oni3i+i 4i atun-i e+ /. /a -o*+e4i$ /. /a u)*+e, Ade/.ru+ &e a6+. 2n /oi$ &e
a6+. 2n )ine, Nu 2+ -.uta1i ni-.ieri 2n a+t. *arte, S.*a1i 67nt7ni+e &u6+etu+ui -u
&a*a )edita1iei$ 2nde*.rta1i tot -eea -e a*ar1ine +u)ii e:terioare 4i dega(a1i
natura /oa&tr.,
Ce+ -.tre -are a&*ira1i e&te ai-i$ 6oarte a*roa*e de /oi$ 2n /oi,
45
CA%ITOLUL VIII
STD%=NUL CASEI
Sunt 6eri-it &. /. re/.d, Ardoarea dorin1ei /oa&tre$ &etea /oa&tr. de
ade/.r &unt *er-e*ti3i+e, Ini)a /oa&tr. 4i a )ea 3at 2n a-e+a4i rit), E&te
&*+endid> Ni)i- nu e&te )ai 6ru)o& de-7t no&ta+gia Di/inu+ui, Ce a) &. /.
&*un9 =)i a4te*ta1i -u/inte+e, =n a&e)enea )o)ente 21i dai 3ine &ea)a de
ne*utin1a -u/inte+or, E+e &e *otri/e&- atun-i -7nd nu ai ni)i- deo&e3it de &*u&,
Dar -7nd /rei &. e:*ri)i -e/a /ita+$ e+e e4uea8. +a)enta3i+, Nu *oate 6i a+t6e+,
E:*erien1a 3eatitudinii$ /i8iunea 6ru)u&e1ii &unt at7t de &u3ti+e$ 2n-7t e+e nu
&ea).n. -u ni)i- -uno&-ut, =n-er-7nd &. /or3e4ti &e -on&tat. i)ediat -.
/er3u+ nu are ni-i un &en& 4i -. e+e o)oar. in/aria3i+ rea+itatea /ie *e -are
2n-ear-. &. o -on1in.,
S*iritu+ a di&*.rut$ nu )ai r.)7ne de-7t +itera, Atun-i -e a) &. /. &*un9
Nu ar 6i oare )ai 3ine &. ta-9 Ce 3+7nde1e> C7t. 3u-urie da-. a) *utea
r.)7ne a4e8a1i 2n +ini4te$ -a+)i$ da-. a1i *utea &. /. a*ro*ia1i de rea+ 6.r. &. o
*orni1i *e dru)u+ )enta+u+ui>
A4 *utea &. ta-, Nu a1i 6i o3+iga1i &. a&-u+ta1i 4i totu4i ade/.ru+ &5ar
de8/.+ui$ deoare-e e+ &e a6+. 2n 6ie-are din /oi, Mu8i-a *e -are dori1i &. o au8i1i
&e 2na+1. 2n ori-e -+i*. 2n ini)a /oa&tr. 4i -.utarea /oa&tr.$ 2n-er-area /oa&tr.
de a g.&i e&en1a e&te o rug.-iune *er)anent., A a&*ira +a U+ti) 4i a a4te*ta 2n
+ini4te &unt &t.ri -are -on&truie&- rug.-iunea, Ceea -e 6iin1a u)an. /rea &.
g.&ea&-. &e a6+. 2n ea 2n&.4i,
Veni1i ai-i -a &. ). a&-u+ta1i$ 2n ti)* -e totu+ &e a6+. dintotdeauna 2n
ad7n-u+ /o&tru, Nu /. *ute1i *ierde -ondi1ia originar.$ e:i&ten1a /oa&tr.$ 6iin1a
/oa&tr.$ &inguru+ 3un -are e&te -u ade/.rat *re1io& nu /. *oate 6i +uat, Ori$ /oi
-e 6a-e1i9 Tatona1i 2n toate &en&uri+e 4i *+7nge1i du*. a-eea du*. -e nu a1i
*.r.&it ni-iodat., Ce a3era1ie>
=)i adu- a)inte de o *o/e&te a+ -.rei autor nu )i5+ )ai a)inte&-, =ntr5o 8i
ni4te -.+ug.ri &e aduna&er. 2n nu).r )are 2ntr5un te)*+u$ deoare-e )ae&tru+
tre3uia &. &e adre&e8e +or, Oratoru+ &o&i 6oarte t7r8iu, Un -.+ug.r 2i *u&e dintr5o
dat. 2ntre3area@ Ce este adevrul? Sa+a /i3ra de o aten1ie inten&., Vi8itatoru+
era -on&iderat -a un i+u)inat, R.&*un&u+ &.u era a4te*tat 6e3ri+, Iat. -e
r.&*un&e e+@ 9, clu-ri! A-ea&t. e:-+a)a1ie re8on. )u+t. /re)e 2n +ini4tea
&.+ii, A*oi )ae&tru+ *.r.&i +o-uri+e 6.r. &. )ai adauge ni)i-,
=n1e+ege1i9 Ce &*u&e&e9 Totu+$ &unt -on/in& de a-ea&ta> E+ 6or)u+a&e tot
-eea -e )erita o&tenea+a de a 6i e:*ri)at, A-e+a4i +u-ru /reau &. /i5+ -o)uni- 4i
eu, A-e&t +u-ru *re1io&$ )ai *re1io& de-7t toate$ -are nu &e *oate e:*ri)a *rintr5
un di&-ur&, Iat. -e 2n&ea)n. a-e&t 9 clu-ri!
Nu -.uta1i ade/.ru+ 2n +u)e, Nu 2ntre3a1i *e ni)eni *entru a 6i in6or)a1i
de&*re e+, Da-. e:i&t.$ e+ nu *oate e:i&ta de-7t 2n /oi 2n4i/., Iat. de -e a-e&t
o) nu a /or3it ni)i- de&*re ade/.r, E+ n5a 6.-ut de-7t &. inter*e+e8e
46
-ongrega1ia$ a4a -u) &trigi *e -ine/a *entru a5+ tre8i, Era &inguru+ r.&*un&
*o&i3i+,
A a3o+i ignoran1a e-'i/a+ea8. -u g.&irea ade/.ru+ui, A te i+u)ina e&te
&ingura -a+e< a te tre8i e&te &ingura -a+e, Dor)i1i, Nu /ede1i de-i -eea -e e&te
e/ident$ -eea -e &unte1i /oi, Vi&uri+e /oa&tre /. du- de*arte$ 2n deri/.$ -u
)7ini+e 2ntin&e &*re -eea -e *o&eda1i de(a$ *re-u) iedu+ -er3u+ui )o&-at$ -are
2n de+iru+ &.u ur).re4te -u di&*erare *ar6u)u+ *e -are5+ e:a+. e+ 2n&u4i, Lu)ea
e:terioar. nu /. /a *ro-ura ni-iodat. -eea -e &e a6+. etern *re8ent 2n /oi$ ni-i
-'iar da-. /5a1i *ierde /ia1a &tr.duindu5/., De)er&uri+e -are *ot &. /. *un. 2n
-onta-t -u 6eno)ene+e *eri6eri-e nu &e *otri/e&- -u -.+.toria &*re -entru+
&u6+etu+ui /o&tru< ai-i$ &au 2n a-e&t -a8$ ori-e 2ntre*rindere e&te inuti+., Nu
tre3uie &. -.uta1i$ tre3uie &. /. tre8i1i>
O)u+ -are &5a adre&at -.+ug.ri+or nu a *redi-at< e+ a -'e)at$ e+ a &trigat,
Ma'a/ira$ ?udd'a$ Fri&'na$ C'ri&to&$ au -'e)at 4i ei, =n/.1.tura +or nu
era o 2n/.1.tur.$ -i un -+o*ot de a+ar)., i eu &trig, Au8i1i9 =)i /e1i *er)ite &.
/. *ertur3 &o)nu+$ &. /. di&trug /i&uri+e9 A /i&a /i &e *are -e/a -on&o+ator$
)u+1u)itor< dar 6i1i aten1i$ /. into:i-a1i din -e 2n -e )ai )u+t$ iar *a-ea$
&enin.tatea 4i 3eatitudinea &e 2nde*.rtea8. ine:ora3i+,
S-u8a1i5).$ nu ). /oi o*ri de a -ontinua *e a-eea4i te)., Ce a4 *utea
6a-e a+t-e/a9 A /. -o)uni-a ade/.ru+ e&te e:-+u&$ dar a /. &-oate din +etargia
/oa&tr. 4i a /. 2)*inge &*re de&-o*erirea naturii /oa&tre rea+e$ da$ a-ea&ta *ot
6a-e, At7ta /re)e -7t dor)i1i$ ni)i- din -eea -e *ute1i 6a-e nu /a 6i de /reo
uti+itate, Ceea -e 2n1e+ege un ador)it e&te )ereu i+u8ie, S. nu a/e1i de-7t o
&ingur. gri(.$ a-eea de a /. tre8i$ de a /. reg.&i -on4tien1a,
Re+igii+e nu au ni)i- re+igio&, E+e &unt &e-te$ )a&-arade, Re+igia e&te una$
nu *oate 6i de-7t una, D'ar)a e&te d'ar)a, Re+igia /a -ontinua &. 6ie
detronat. *rin -o)*+otu+ -redin1e+or$ at7ta /re)e -7t d/&, /e1i -ontinua &.
tr.n-.ni1i de *orun-i$ de dog)e$ de toate a-e&te 3u-urii -are /. o*un une+e
2)*otri/a a+tora, A-e&tea &unt &tu*e6iante, Autorit.1i+e a4a 8i& )ora+e
2ndr.8ne&- &. de-+are -. di&-ur&uri+e +or re&*on&a3i+e de ura dintre oa)eni$ /or
a*ro*ia oa)enii de Di/in> Ceea -e -rea8. di&-ordie 2n o) 4i *rintre oa)eni nu
/a -ondu-e ni-iodat. 6iin1a u)an. -.tre +u)in., Nu *o1i re-o+ta *a-e$
&e).n7nd 6urtun.,
=n)u+1irea 3i&eri-i+or e&te o )ani6e&tare a in-on4tientu+ui, 0iin1a -are
a(unge +a -unoa4terea de &ine$ -are re/ine +a -eea -e nu a 2n-etat ni-iodat. &.
6ie$ nu )ai *oate 6i un 'indu&$ un -re4tin$ un )u&u+)an, Ea e&te re+igioa&.$ ea
2n-etea8. &. 6ie &e-tar., Oare -e *oate a/ea &*iritua+ o in&titu1ie9 Toate
organi8a1ii+e &unt *ro6ane$ &o-ia+e, ?a8a +or e&te ignoran1a -are &e-ret. 6ri-. 4i
a-ea&ta generea8. /io+en1a, S-o*u+ +or nu e&te ade/.ru+$ -i &e-uritatea,
Na1iuni+e$ gru*uri+e$ a&o-ia1ii+e de toate 6e+uri+e$ au un &ingur )otor@ 6ri-a, i
o)u+ -.ruia 2i e&te 6ri-. dore4te )ai *re&u& de ori-e &.5i 6a-. *e a+1ii &. tre)ure
de 6ri-., Iat. de -e nu).ru+ e&te o gri(. *er)anent. a ori-.rei in&titu1ii, A 6i
nu)ero4i 2n a-eea4i ga+er. e&te &inoni) -u *uterea 4i a-ea&ta d. o i)*re&ie de
&e-uritate, A*.rarea 4i ata-u+ &unt +a 6e+ de u4oare, E&te e:a-t -e 6a- &e-te+e
din negura ti)*uri+or, i a-ea&ta /a -ontinua,
47
In&titu1ii+e a4a 8i& re+igioa&e nu -ondu- o)u+ -.tre Di/in$ 6un-1ia +or nu
e&te de a-e&t gen,
Re+igia de)n. de a-e&t nu)e ; d'ar)a ; nu e&te un e/eni)ent &o-ia+,
Ea e&te o )are tu+3urare$ tota+ inti).$ a 6iin1ei /oa&tre, Ea &e *rodu-e 2ntr5o
&o+itudine a3&o+ut. a &u6+etu+ui 4i nu are ni-i o -one:iune -u -eea -e 6a-e1i
-e+or+a+1i< ea e&te -eea -e 6a-e1i -e+ )ai *ro6und 2n /oi 2n4i/., D'ar)a e&te
a*+e-area ini)ii /oa&tre 2n ini)a /oa&tr.$ reg.&irea &u6+etu+ui /o&tru,
%une1i5/. doar o &ingur. 2ntre3are@ Cine sunt eu c&nd sunt sin-ur, fr
societate, fr activitate nici fizic, nici mental? ?i&eri-i+e$ )o&-'ei+e$
te)*+e+e$ *ot e+e r.&*unde9 A-e&tea &unt )ani6e&t.ri a+e &a)&arei$ a +u)ii
e:terioare, Ni-i un *e+erina( 2n ti)* 4i &*a1iu nu /a a(unge ni-iodat. 2n /oi$ 2n
te)*+u+ 3u-uriei$ a+ 6ru)u&e1ii$ a+ drago&tei 4i )i&teru+ui /ita+ -are &tr.+u-e4te 2n
ori-e 3.r3at$ 2n ori-e 6e)eie, At7ta /re)e -7t nu /a 6i re&ta3i+it. 2n ea$ 2n &ine
2n&.4i$ 6iin1a u)an. /a o3o&i 2n /an$ ni)i- nu5i /a a+ina &u6erin1e+e 4i
degradarea,
Si)1uri+e -or*ora+e /. atrag &*re e:terior, O-'ii$ ure-'i+e$ na&u+$ gura$
*ie+ea$ &unt de&-'i&e -.tre *eri6erie, Menta+u+ /o&tru de a&e)eni, E+ *rinde
e-ou+ a -eea -e &e *etre-e 2n a6ar., Iat. de -e 24i *roie-tea8. ido+ii 2n
de*.rtare$ 2n a4a 6e+ -a &.5i /ad.$ -a &. &e *oat. a*ro*ia de ei, 0ie-are o) 24i
6a3ri-. otra/a -are5+ ru*e de /ia1., E+ 2n&u4i 24i e+a3orea8. 6anta&)e -are5i &a*.
inte+igen1a 4i 3ea de+i3erat -u*a -are5+ into:i-.,
%.r.&i1i &-ena$ )erge1i &. /ede1i -e e&te 2n -u+i&e, Voi -unoa4te1i +u)ea
*rin inter)ediu+ &i)1uri+or, A-e+a -are *er-e*e e&te 2n /oi 4i nu *oate 6i -uno&-ut
*e a-ea&t. -a+e, Ori-e di6i-u+tate 24i are r.d.-ini+e 2n in-a*a-itatea de a 2n1e+ege
a-ea&ta< -. &i)1uri+e 4i )enta+u+ /o&tru &unt )i-i 6ere&tre -.tre e:terior 4i -.
ni-iodat. e+e nu /. /or ar.ta -eea -e e&te 2n interior, %entru a /. g.&i natura
di/in.$ tre3uie &. &.ri1i din a6ar.$ &. renun1a1i +a ta-ti-i+e &en8oria+e 4i )enta+e
o3i4nuite$ &. uita1i &u*ra6a1a 4i &. *+on(a1i, Nu /e1i a/ea ni-iodat. -ertitudinea
i)ediat. 4i /ie -. +u-ruri+e &tr.3.tute -u )enta+u+ &au -u &i)1uri+e /oa&tre &unt
a4a -u) +e /ede1i, Voi inter*reta1i$ /oi u)*+e1i +a-une in/ent7nd teorii, Cine5)i
/a &*une -. &unte1i ai-i$ 2n 6a1a )ea9 Eu *oate ). g.&e&- 2n *+in /i&, Dar -+i*a
-are /ede$ -on4tiin1a -are +u)inea8.$ nu *ot 6i o i+u8ie, %er&ona(u+ unui /i& nu
4tie -. e&te un *er&ona( /i&at, I*o-ritu+ nu54i *oate denun1a *ro*ria i*o-ri8ie,
Nu)ai o *ri/ire -+ar. *oate /edea ade/.ru+ 4i 6a+&u+, Eu &*un de a&e)eni -.
6iin1a u)an. e&te ade/.r$ e&te natura &a$ e&te 6iin1a &a, S.*a1i 2n /oi 2n4i/.$
arun-a1i tot -eea -e /. or3e4te /ederea$ in&ta+a1i5/. 2n 6ine 2n a-e+ +o- ine6a3i+ a
-.rui *ierdere /5a 6.-ut &. *+7nge1i at7tea /ie1i,
R.t.-i1i 6iind-. /. 2n4e+a1i -u *ri/ire +a dire-1ie, Ceea -e -.uta1i -u at7ta
r7/n. nu e&te de*arte$ nu e&te a6ar., Medita1i 4i /. /e1i 2ntoar-e +a /oi, V. /e1i
rea)inti de -eea -e nu a1i 2n-etat ni-iodat. &. 6i1i,
Da/id Hu)e &*unea@ 'e fiecare dat c&nd am fost a#sor#it n mine
nsumi, nu am nt&lnit dec&t idei. E+ nu a &tr.*un& de-7t &traturi+e &u*er6i-ia+e 4i
a r.)a& a-o+o, S*arge1i -o-'i+ia da-. /re1i &. /ede1i -e -on1ine, Voi nu *.r.&i1i
ni-i o -+i*. 2n/e+i4u+ 6iin1ei /oa&tre 4i dedu-e1i$ de a&e)eni$ -. &u*ra6a1a
e6e)er. e&te totu+,
48
Ce+ -are tr.ie4te *e *+anu+ -or*u+ui 4i a+ inte+e-tu+ui du-e o e:i&ten1.
*ro6an.$ modern. De 2ndat. -e are o *re8en1. din-o+o de -or* 4i *&i'i-$ o)u+
de/ine re+igio&,
A7ndi1i5/. +a Du)ne8eu 4i iar g7ndi1i5/., Eu in&i&t *entru -a nu -u)/a &.
/. 6a-e1i /reo i+u8ie 2n a-ea&t. *ri/in1., Ori-e g7nduri a-o*er. rea+itatea unei
ro-i, E+e &unt i)*regnate de dorin1e$ de *a&iuni$ *entru -. e+e &unt e:tra/ertite$
e+e a&*ir. +a -u totu+ a+t-e/a de-7t -eea -e &unte1i /oi 2n4i/., E&te i)*o&i3i+ &.51i
6a-i /reo idee oare-are -u *ri/ire +a Sine$ 6iind-. e+ e&te interior$ e+ e&te /oi, Voi
*ute1i &.5+ fii$ &.5+ cunoatei$ dar nu &.5+ -on-e*e1i, Medita1i$ a+unga1i norii 4i
-eru+ /. /a a*.rea 2n 6ru)u&e1ea &a i)a-u+at.,
Co*i+u+ *ri/e4te$ e+ /ede 4i tr.ie4te 6.r. &. tran&*un. ni)i- 2n -u/inte$ 2n
g7nduri, =n a&ta &t. -'eia, E&te a4a de &i)*+u 4i natura+> Dar *entru /oi a
de/enit +u-ru+ -e+ )ai -o)*+i-at din -7te &unt,
0i1i aten1i, Eu /. /.d$ eu /. *ri/e&-$ ni)i- )ai )u+t, Un -a+) de nede&-ri&
). -u*rinde$ o t.-ere /i3rant.$ /ie, Eu aud tot$ ni)i- nu5)i &-a*. 4i -u toate
a-e&tea &*iritu+ )eu nu 6a-e ni-i -ea )ai )i-. und., Eu &unt 2n *a-e$ 6.r.
rea-1ii$ 6.r. g7nduri, Iat. -e e&te dar&'an$ /i8iunea i)ediat. 4i *ur.,
A-ea&t. atenie drea!t e&te )edita1ia, %ri/i1i o3ie-te+e at7t e:terior -7t
4i interior$ 6.r. ni-i un &-o*, O3&er/a1i$ 6i1i )artori neutri 4i deta4a1i, %rogre&i/$
*a-ea$ /idu+$ a3&en1a idei+or$ &e /or in&ta+a, Con4tiin1a /oa&tr. &e /a de4te*ta,
0a-e1i a&ta oriunde$ ori-7nd, Su3 *ri/irea )artoru+ui$ ego5u+ &e 2n-'ir-e4te,
O6i+indu5&e eu$+ 6a-e +o- EU5+ui,
Sad'ana )artoru+ui /. /a *ro-ura -u u4urin1a in&tantanee a -on4tiin1ei
-are o3&er/., =ntr5o 3un. 8i$ o3&er/atoru+ &e /a ar.ta 2n toat. i)en&itatea &a 4i
g+oria &a /a ).tura toate )i8erii+e /oa&tre,
A-ea&t. &ad'ana tre3uie &. de/in. -ontinu., Nu /. de&-ura(a1i$ /a /eni
ti)*u+ -7nd -onte)*+area &e /a &ta3i+i8a, Ve1i 6i 2n a-ea&t. &tare 8i 4i noa*te,
C7nd /e1i r.)7ne -on4tient dor)ind$ /e1i 4ti -. a1i -.+.torit de*arte de /oi
2n4i/., A&t.8i &unte1i in-on4tien1i -'iar nedor)ind, M7ine$ /e1i 6i -on4tient 2n
ori-e 2)*re(urare$ ni)i- nu /. /a )ai 6a-e &. /. -+.tina1i$ inte+e-tu+ /o&tru /a 6i
-a o )are 2ntin&.$ -a o 6+a-.r. *e -are ni-i o adiere nu o 6a-e &. tre)ure, =n
a-ea&t. &tare /oi /e1i -unoa4te Di/inu+$ natura /oa&tr. originar.$ ade/.ru+,
%or1i+e *a+atu+ui -e+e&t /. /or 6i +arg de&-'i&e ; 2n /oi>
%o&e&ii+e de ori-e ti*$ in-+u&i/ -e+e )enta+e /. 'r.ne&- *er&oana &o-ia+.$
-eea -e e:*+i-. de -e a-ea&ta -ere din -e 2n -e )ai )u+t, A7nduri+e$ de
a&e)enea$ &unt a-'i8i1ii deo&e3it de in&idioa&e, E+e 2ntre1in 4i 'r.ne&- ego5u+
2ntr5un )od 6oarte &u3ti+ -u i)*unitatea -are +e -on&tituie 6or1a, I*o-ri8ia
arogant. a g7nditori+or$ -a 4i a oa)eni+or de 3ine$ nu e&te 2nt7)*+.toare$ ea
e&te -on&e-in1a natura+. a g7ndirii, 6&ndesc, deci exist.
La origine$ &*iritu+ /o&tru nu e&te -onta)inat, V. na4te1i *uri< )ai t7r8iu
g7nduri+e -are )i4un. 2n +u)e &e introdu- 4i &e 2n-ru&tea8. 2n -reieru+ /o&tru,
Su6+etu+ nu g7nde4te$ e+ e&te, Idei+e 2+ 2n-on(oar. 4i da-. /. ata4a1i de e+e$ e+e
6or)ea8. 2n 6ina+ un 6e+ de 8id -are /. &ugru).$ /. i8o+ea8. -on4tien1a, Or3u+
*oate &. *ri)ea&-. din e:terior indi-a1ii de&*re +u)in.$ dar *er-e*erea +u)inii$
&en8a1ia de a /edea nu *oate /eni de-7t din interior, A 2n/.1a e&te a-'i8i1ie$ a
tr.i e&te energie, In6or)a1ia e&te -.*.tat. 2n *eri6erie, E+anu+ /ita+ 174ne4te din
49
ini)a *ro6und., Ori$ atun-i -7nd o31ii -e/a$ 1i &e -on6er. un i)*u+&$ o e:-ita1ie$
-are &ea).n. de de*arte -u un 6e+ de in(e-1ie de /ita+itate, E&te o i+u8ie 6oarte
*uterni-. 4i 6oarte &edu-.toare *entru ignorant$ iar eu+ &e 'r.ne4te din ea, Dar
a-e&t eu nu e&te /iu de-7t 2n a*aren1., De 6a*t e+ e&te in-on&i&tent, Cea )ai
)i-. &-7nteie de +u)in. 2+ 6a-e &. &e &ting.$ &. )oar. -a un 3a+on de &.*un,
De a-eea energia /oa&tr. rea+. e&te tota+ +i*&it. de ego,
0i1i aten1i> E&te -a*ita+ &. /ede1i -e anu)e di&tinge 4tiin1a de 2n1e+e*-iune,
=n -.+.toria interioar.$ 6a+&a 4tiin1.$ i+u8ia +ui :*u tiu e&te un o3&ta-o+ )u+t )ai
gra/ de-7t a3ruti8area, A-ea&t. i)*re&ie -. *ute1i &. 4ti1i$ /. 6a-e /u+nera3i+i +a
g7nduri+e 2n-on(ur.toare 4i 6a-e din /oi ni4te inte+e-tua+i +a-o)i, =n +o- &.
a(unge1i +a -unoa4terea -ondi1iei /oa&tre *ri)e$ /. a&-u1i1i +i)3a 4i /. u)*+e1i
-reieru+ -u re6erin1e +i/re4ti, Mai de/re)e &au )ai t7r8iu /. /e1i i)agina -.
ade/.ru+ nu are &e-rete *entru /oi, Cu/inte+e &e 2n&-riu 2n )e)oria /oa&tr.< e+e
&e di&*un &u3 6or). de 2ntre3.ri 4i 2ntre3.ri+e *rodu- auto)at r.&*un&uri,
A-ea&t. degradare /. 2nde*.rtea8. 6a-u+tatea de di&-ri)inare 4i iat.5/.
a-1iona1i de )e-ani&)e e:terne$ &tr.ine &u6+etu+ui /o&tru,
%entru a a/ea a--e& +a -unoa4terea de &ine$ tre3uie de-i &. 2n-e*e1i *rin
a de-a*a inte+e-tu+$ *rin a eradi-a toate idei+e *re-on-e*ute$ *rin a te -ur.1a de
tot -eea -e nu e&te &ine+e t.u, %ro3+e)a /oa&tr. nu *oate &. *ri)ea&-. de-7t o
&ingur. &o+u1ie$ *e a /oa&tr., Ni)eni nu /. *oate a(uta$ ni)eni nu *oate tr.i 2n
+o-u+ /o&tru, O &o+u1ie nu /ine ni-iodat. din a+t. *arte$ e&te -on1inut. 2n
*ro3+e)., Da-. 2ntre3area e&te interioar.$ -u) ar *utea r.&*un&u+ &. 6ie
e:terior9
A-ea&ta 2n&ea)n. -. ade/.ru+ nu *oate 6i 2n/.1at, E+ tre3uie &. 6ie
de&-o*erit$ de8/.+uit, A-ea&ta e&te di6eren1a 6unda)enta+. dintre -e+ -are a
&tudiat S6inte+e S-ri*turi 4i -e+ -are 4i5a re-74tigat -entru+ /id,
%entru +u)e$ 6iin1a edu-at. a(unge *e de*+in, =n &6era Di/inu+ui a-ea&ta nu
are ni-i -ea )ai )i-. greutate< din -ontr.$ &*iritu+ /anito& e&te -.8ut 6oarte
de*arte de *un-tu+ &.u de *+e-are, Ce /. *ot *ro-ura in6or)a1ii+e9 O no1iune
de&*re -eea -e nu e&te natura /oa&tr. +u)inoa&. ; +u)ea, Nu /e1i -unoa4te
ni-iodat. +u)ea e6e)eru+ui, Ceea -e e&te 2n a6ara /oa&tr. e&te 2n/.1at din
e:terior, Degea3a /. /e1i a*ro*ia$ di&tan1a &e /a )en1ine, E&te )u+t )ai 3ine
*entru /oi &. &ta3i+i1i un -onta-t -u -eea -e nu e&te voi, de-7t &. re-o+ta1i
in6or)a1ii )ai )u+t &au )ai *u1in /agi 4i &. +e -o)3ina1i 2n -a*u+ /o&tru$ dar nu
/e1i o31ine ni-iodat. -unoa4terea$ e:*erien1a tr.it. din interior, Ve1i *utea &.
4ti1i )u+te +u-ruri a*ro*K& de -utare &au -utare 6eno)en$ dar 6eno)enu+ 2n &ine
/. /a &-.*a 2ntotdeauna, Ori$ *entru a -unoa4te$ a te na4te -u a3o+irea ori-.rei
di&tan1e e&te o -ondi1ie *ri)., %ute1i de-i -unoa4te -eea -e &unte1i$ dar nu 4i
-eea -e e&te &e*arat de *ro*ria /oa&tr. 6iin1., Di&tan1a *oate 6i a3o+it. da-. ea
e&te i)aginar.,
Ea nu *oate 6i a3o+it. atun-i -7nd e&te rea+., Un &ingur +u-ru e&te 6oarte
a*roa*e de )ine@ eu 2n&u)i, A-ea&t. 6iin1. -are &unt eu nu &e *oate de*.rta de
)ine$ ea e&te eu$ ade/.ratu+ )eu -entru 4i nu *ot &. -uno&- ni)i- a+t-e/a
de-7t *ro*ria )ea e&en1., Da-. -red -. )5a) 2nde*.rtat de ea$ ). 2n4e+, Cu)
a4 *utea eu &. ). *.r.&e&- *e )ine9 Eu &ingur &unt 2n ini)a 6iin1ei )e+e$ a-o+o
50
2)i g.&e&- odi'na$ -.)inu+$ tronu+ *er6e-1iunii )e+e, E&te &inguru+ +u-ru *e -are
eu *ot &.5+ -uno&-,
Re1ine1i -. noi nu *ute) -unoa4te +u)ea, A/e) anu)ite no1iuni -u *ri/ire
+a ea 4i *ute) -u a(utoru+ +or &. a)ena(.) +u)ea$ 3a -'iar &. o di&truge),
At7ta tot, Din -ontr.$ *ute) &. ne -unoa4te) rea+itatea noa&tr., In6or)a1ii+e
de&*re At)an$ de&*re &u6+et$ &unt i)*o&i3i+e, Iat. de -e &'a&tra&5uri+e$ -.r1i+e$
-u/inte+e$ idei+e$ &unt de a(un& *entru a intra 2n re+a1ie -u +u)ea$ -u uni/er&u+
non5eu+ui$ dar &unt inade-/ate *entru -eea -e 1ine de eu, tiin1a e&te o
&-ri*tur.$ un &'a&tra&$ un a)a+ga) de in6or)a1ii 4i de teorii 2n +eg.tur. -u
o3ie-te+e 4i -u 6eno)ene+e,
Re+igia e&te o &ad'ana$ o e:*erien1a /ie$ -a+ea -are du-e +a -unoa4terea
de &ine, Eu nu *redi-$ ori-e *redi-. ar 6i &teri+., A/e1i ne/oie de un trata)ent
*entru a /. /inde-a, Nu /oi in&i&ta a&u*ra ni-i unei do-trine &*iritua+e$ deoare-e
e+e nu du- +a ni)i-, V. /oi /or3i de )etoda -are /. /a *er)ite &. /ede1i *rin /oi
2n4i/., i nu /oi regreta ni-iodat. &u6i-ient 6a*tu+ -. g7ndirea e&te ne-e&ar. 2n
do)eniu+ 2n -are nu *ute1i a/ea /i8iune$ 2n +u)e, Ea nu tre3uie &. &e a)e&te-e
2n uni/er&u+ 2n -are do)ne4te /i8iunea, Or3u+ui tre3uie &.5i e:*+i-i dru)u+, O)u+
-are /ede$ /ede 6.r. in&tru-1iuni,
Idea1ia nu e&te un &e)n de inte+igen1.$ -i a+ unei -aren1e$ e&te o *rote8.,
Cunoa4terea ade/.rat. e&te 6.r. g7nduri$ ea e&te -on4tien1. in6init.$ e:*erien1.
i)ediat.$ 6u8iune, Ni)i- nu *oate &. o *redea$ &. o -ree8e &au &. o *ro/oa-e,
tiin1a nu e&te 4i nu /a 6i ni-iodat. -unoa4tere, E:*+orarea +u)ii nu /. /a
tran&6or)a$ ea &-'i)3. a&*e-tu+ /o&tru e:terior$ -a 4i -u) /5a1i &-'i)3a
'aine+e, Ego5u+ /o&tru e&te tot *re8ent 4i 2n1e+e*-iunea a3&ent., =n a&e)enea
-ondi1ii i*o-ri8ia /oa&tr. &e /a agra/a$ 2n ).&ura 2n -are /. /e1i 2)*odo3i -u
-u+ori 6ru)oa&e 4i /. /e1i *une 'aine &tr.+u-itoare, O *r.*a&tie e:i&t. 2ntre -eea
-e e&te o)u+ 4i -eea -e -rede -. e&te, Con6+i-tu+ -are &e de&6.4oar. 2n e+$ 2ntre
-entru+ radio& a+ 6iin1ei &a+e 4i -ara*a-ea &a &o-ia+.$ 2i ruinea8. nu nu)ai *ro*ria
/ia1.$ -i 4i *e a-eea a a+tora, =n/.1.)7ntu+ 8i& &*iritua+ &au re+igio& *oate &. /.
)odi6i-e )a&-a, Tran&6igurarea -ere -u totu+ a+t-e/a@ a3andonarea a tot -eea
-e nu e&te At)an$ a/an&7nd *e -a+ea &ad'anei$ -eea -e e&te -e/a a3&o+ut
inti)$ *er&ona+ 4i ne-o)uni-a3i+, Ni)eni nu de1ine ade/.ru+$ e+ /. a*ar1ine 2n
e:-+u&i/itate$ e+ e&te /oi$ rea+itatea /oa&tr., Ce+ -are *retinde -. /i5+ -on6er. /.
2n4ea+.$ /. *ro*une o -a*-an., Ceea -e *oate 6i tran&)i& e&te un o3ie-t$
ni-iodat. rea+itatea, A-ea&ta e&te e)ina)ente &u3ie-ti/. 4i nu &e re/e+ea8.
de-7t 6iin1ei -are o tr.ie4te,
%entru a -unoa4te 2nde*.rta1i toate &traturi+e -are /. 1in +o- de identitate$
2nde*.rta1i tot -eea -e /. o3&tru-1ionea8.$ uita1i -eea -e a1i 2n/.1at, Atun-i -7nd
/i8itatorii /or *.r.&i +o-uin1a /oa&tr.$ /e1i di&tinge ga8da$ &t.*7nu+ -a&ei,
Vi &e /or3e4te de&*re tot 4i de&*re ni)i- 4i de a&e)enea de&*re -eea -e
e&te rea+ 4i ade/.rat$ dar nu 4i de&*re )odu+ -u) tre3uie &. /. de&-o*eri1i
*ro*ria /oa&tr. rea+itate, Nu &e *red. )etoda$ &ad'ana$ -are -ondu-e +a
-unoa4terea de &ine, E o -ata&tro6.> A-e&te o)i&ii -u+*a3i+e redu- o)u+ +a
-or*u+ &.u,
At)o&6era &enin. -are do)ne4te ai-i 2)i &*une -. 2n1e+ege1i /or3e+e
)e+e, A-ea&ta nu a(unge, Ca+ea tre3uie tr.it.$ nu 2n1e+ea&., Anga(a1i5/. *e -a+e$
51
2n-e*e1i *ri)a &ad'ana, Ve1i a/ea o &ur*ri8., La 2n-e*ut /a tre3ui &. 6a-e1i
e6orturi$ dar i)ediat ade/.ru+ /. /a a&*ira, Ni-i un *a& 2n dire-1ia Di/inu+ui nu
e&te *ierdut$ 6i1i 2n-re8.tori, O> C7t )i5a4 dori &. *er-e*e1i A-ea&ta 4i &. o
re*er-uta1i 2n (ur> Rea+itatea e&te at7t de a*roa*e$ at7t de a*roa*e> Soare+e
&tr.+u-e4te dea&u*ra /oa&tr. 4i /oi 1ine1i o-'ii 2n-'i4i,
52
C!PIT#,U, I-
#CE!NU, !*E./RU,UI
Prima ntrebare: *eci nu acor"ai nici o imortan filo)ofiei? Nu ar trebui
s fim a&erti)ai "e a"e&r ca s(l gsim?
Rsuns@ Ade/.ru+ /. /a 6i -uno&-ut -7nd o &.5+ tr.i1i, Tot -eea -e 4ti1i 2n
+eg.tur. -u a-e&t &u3ie-t e&te a3&o+ut gre4it, 0.r. e:*erien1. *er&ona+. nu5+
*ute1i 2n1e+ege$ a&ta e&te, Nu 6iind-. in&tru-torii /o4tri &unt )in-ino4i< ure-'i+e
/oa&tre &unt a&tu*ate,
Cu) au8i1i -u/inte+e )e+e9 Au e+e un &en& identi- *entru /oi 4i *entru
)ine9 Nu, %entru -. /oi nu a1i tr.it -eea -e a) tr.it eu, Inter*reta1i *e dina6ar.$
da1i o &e)ni6i-a1ie *arti-u+ar. +a -eea -e &*un, Ter)enii &unt ai )ei$ tradu-erea
e&te a /oa&tr., Ori$ e:*+i-a1ii+e /oa&tre$ *ot e+e tran&-ende ni/e+u+ +a -are /.
a6+a1i 2n a-e&t )o)ent9 Crede1i -. 2+ a&-u+ta1i *e Fri&'na -itind .ha-avad
6itta? E/ident nu, Voi /. a&-u+ta1i *e /oi 2n4i/., Voi ignora1i -. &unt 3i3+iote-i
2ntregi *+ine de -o)entarii de&*re Aitta, Ceea -e a3orda1i inte+e-tua+$ ai-i
2n1e+eg7nd 4i &'a&tra&$ S6inte+e S-rieri$ e&te in/aria3i+ o og+ind. a +ui Nar-i&,
O)u+ nu are -unoa4terea de Sine$ nu *oate 2n1e+ege de-7t -on-e*te,
Ade/.ru+ 2i r.)7ne ne-uno&-ut, Ori$ -e &unt -on-e*te+e /oa&tre9 Voi +e5a1i
&*i-uit din -.r1i$ de *e +7ng. une+e autorit.1i 4i /oi +e5a1i a-o)odat +a &en&u+
/o&tru, E+e au tenta ego5u+ui /o&tru, A-ea&ta e:*+i-. antagoni&)e+e iredu-ti3i+e
-are do)ne&- 2ntre &e-te$ 2ntre in&titu1ii+e a4a 8i& re+igioa&e, %ute1i ).-ar *entru
o -+i*. &. /. i)agina1i o&ti+it.1i 2ntre ?udd'a 4i C'ri&t9 Ade*1ii unei do-trine
dete&t. oa)enii de o a+t. do-trin., Agre&i/itatea e&te 3ine7n1e+e& a +or$
)ae&tru+ nu5i de-7t un *rete:t,
?i&eri-i+e &unt organi8ate 2n (uru+ unei do-trine$ a unui ade/.r &ta3i+it 2n
-are ade*1ii -red, Re+igia e&te rea+i8area -e+or -are cunosc ade/.ru+$ *entru ei
nu e&te o *ro3+e). &. -read., E:*erien1a )i&ti-. e&te uni-.$ identi-. *entru
to1i$ 2n ti)* -e nu).ru+ de -redin1e de&6ide i)agina1ia 4i 6ie-are ignorant 2i
adaug. )i-a &a o*inie *er&ona+.,
Re+igia e&te e:*re&ia dar&'ana a /i8iunii, Re+igii+e &unt 6ru-tu+ otr./it a+
or3irii, Cea )ai )are 3un./oin1. a +u)ii nu *oate 2)*iedi-a re+igii+e &. de/in.
antire+igioa&e, =n-. din ti)*uri i)e)oria+e$ o)u+ e&te /i-ti)a a-e&tei da)n.ri$ a+
a-e&tui *arado: dia3o+i-,
! "oua ntrebare: Nu se oate g'n"i la a"e&r fr s se forme)e
concete n legtur cu el?
Rsuns@ Eu /. -er &. nu g7ndi1i de+o-, %ute1i &. /. g7ndi1i +a -eea -e nu
4ti1i9 Nu, Ceea -e /e1i g.&i /a 6i 2ntotdeauna din do)eniu+ -uno&-utu+ui,
Inte+e-tu+ &e re*et.$ e+ nu e&te ni-iodat. -reati/, Da-. /re1i &. a(unge1i +a -eea
-e nu -unoa4te1i$ ie4i1i din )e)oria /oa&tr.,
53
%rin ur)are 2ntoar-e1i5/. de +a ra1iona)ente da-. /re1i &. 4ti1i -ine
&unte1i, A-e&tea nu &unt de-7t -u/inte$ ni)i- de-7t -u/inte, E+e &unt *oate
re/e+ate$ -u de/ota)ent *.&trate 2n -.r1i &6inte, Dar *entru /oi$ e+e nu 2n&ea)n.
ni)i-, Cu/7ntu+ o6er. o *.rti-i-. )i-. 4i tern. de&*re i)aginea *e -are /5o
e+a3ora1i de&*re ade/.r, A-ea&ta nu &ea).n. 2ntru ni)i- -u ade/.ru+ tota+$
&tr.+u-itor$ /iu, Toate idei+e 6.r. e:-e*1ie$ &unt 6a3ri-a1ii o)ene4ti, Mai 3ine
-on&a-ra1i5/. +a -eea -e ni)eni nu a e&-a+adat$ +a &ur&a etern. a 2ntregii -rea1ii,
! treia ntrebare: Cum este osibil s cunoatem a"e&rul fr a0utorul
crilor sacre? Nu trebuie nearat s nceem cu ele?
Rsuns@ S5ar *.rea &. -rede1i -. da-. toate -.r1i+e ar di&*.rea de *e
a-ea&t. *+anet.$ ade/.ru+ de a&e)enea ar *.r.&i5o9 Cine -rede1i -. de*inde
de -ine9 C.r1i+e de ade/.r$ &au ade/.ru+ de -.r1i9 Nu$ ni-iodat. &'a&tra&5uri+e
nu au +u)inat *e oa)eni, E+e au 6o&t di-tate de -ei -are au g.&it +u)ina, Da-.
do-trine+e ar 6i 6o&t -a*a3i+e &. tre8ea&-. o)enirea$ a-ea&ta &5ar 6i 6.-ut de)u+t,
S'a&tra&5uri+e /. g'i6tuie&- )e)oria$ /. 6a- 2n a-e+a4i ti)* 6oarte r.u 4i
6oarte in-on4tient 4i /. +a&. ne&-'i)3at, A atinge ade/.ru+ e&te o a/entur.
6anta&ti-.$ o )uta1ie tota+. a 6iin1ei /oa&tre, Ni)i- nu /a )ai r.)7ne 2n *i-ioare
din /e-'iu+ o), Cu/inte+e generea8. -u/inte$ )ateria *rodu-e )aterie$ )ereu
/a 6i a4a, Cunoa4terea nu e&te de a-ea&t. natur.$ ea a*ar1ine -on4tiin1ei,
Cum este !osi#il s cunoatem adevrul fr a"utorul crilor sfinte? ;
2ntre3a1i du)nea/oa&tr., C7t de&*re )ine$ eu in/er&e8 2ntre3area/ Cum vei
cunoate adevrul rm&n&nd a!lecai asu!ra crilor voastre? Ni)i- 4i ni)eni$
ni-i &'a&tra&$ ni-i guru$ nu /i5+ /or tran&)ite ni-iodat., Tot -eea -e o31ine1i din
e:terior B4i -on-e*te+e de a&e)eni a*ar1in &a)&areiC 6a-e o3&ta-o+ -.+.toriei
interioare, Singura ade/.rat. &'a&tra e&te 2n /oi 4i /oi &unte1i *ro*riu+ /o&tru
guru$ &inguru+ /o&tru )ae&tru ade/.rat, De&-o*eri1i5/. natura originar. 4i /e1i
-unoa4te de 2ndat. ade/.ru+,
! atra ntrebare: *eci$ ceea ce re)int intelectul ca a"e&r$ nu este
a"e&r?
Rsuns@ Inte+e-tu+ g7nde4te, A g7ndi e&te 6un-1ia &a, E+ nu -unoa4te, E+
tatonea8. 2n 2ntuneri-$ e+ nu /ede, Ade/.ru+ &e o31ine *rin /i8iune dire-t.$ e+ &e
re/e+ea8. -7nd &*iritu+ e&te )ut$ -a+) 4i /id, Cunoa4terea e&te &*ontan.$
nedi&-ur&i/.$ dire-t., Ea e&te -on4tiin1., Nu ra1iona)ent, Inte+e-tu+ e&te &o)nu+
/o&tru$ intui1ia e&te tre8irea /oa&tr., Ra1iunea nu /. -ondu-e ni-.ieri$ dru)u+
&.u e&te -ir-u+ar, Nu e&te ni-i o +eg.tur. 2ntre taton.ri+e unui or3 4i +u)in.$ -u
at7t )ai )u+t -u -7t nu e&te +eg.tur. 2ntre re6+e: 4i rea+, A-e&tea &unt *+anuri
tota+ di6erite,
! cincea ntrebare: !ariiile lui 1ris+na sau a lui C+rist$ sunt ele
e2eriene mistice?
54
Rsuns@ Nu, Ni-i o a*ari1ie nu e&te o e:*erien1. &*iritua+., Toate
a-e&tea &unt de ordin *&i'i-, At7ta /re)e -7t /ede1i *e un a+tu+$ ori-ine ar 6i e+$
nu /ede1i Sine+e, Ve1i 6i )ereu 6oarte de*arte de natura /oa&tr. *ro6und., V.
/e1i odi'ni 2n e+ BSineC -7nd nu /e1i )ai *er-e*e ni)i- -a 6iind 2n a6ara /oa&tr.,
C7nd -on4tin1a nu )ai e&te 6rag)entat.$ ea &e 2ntoar-e &*ontan -.tre ea
2n&.4i, =n ini)a &a di/in.$ 2n /id,
Dou. +u)i 2n/e+e&- Eu5+ /o&tru ; -ea a )ateriei 4i -ea a )enta+u+ui, E+e &e
g.&e&- a)7ndou. 2n a6ara /oa&tr., A&ta /. *oate &ur*rinde$ dar &*iritu+ nu
&unte1i /oi$ e+ nu e&te 6iin1a /oa&tr. rea+., Voi *re&u*une1i -. inte+e-tu+ 6a-e
*arte din e&en1a /oa&tr. *entru -. e+ +o-uie4te 2n -or*u+ /o&tru, A-ea&ta e&te o
i+u8ie *rintre at7tea a+te+e, Condi1ia /oa&tr. originar. nu e&te ni-i -or*u+$ ni-i
-reieru+$ ea a*ar1ine unei -u totu+ a+tei &6ere,
Nu -on&idera1i ni-iodat. un e/eni)ent 6i8i- -a )i&ti-, De -e o 6a-e1i
*entru une+e e/eni)ente *&i'i-e$ e)o1iona+e &au )enta+e9 %entru -. i)agini+e
/oa&tre )enta+e di6er. de i)agini+e *e -are /i +e 6or)a1i 2n +eg.tur. -u +u)ea
6i8i-. ; +e /ede1i -u o-'ii 2n-'i4i, Dar atun-i de -e nu /or3i1i de /i&uri+e /oa&tre
-a de e:*erien1e )i&ti-e$ e+e de a&e)enea &ur/enind -7nd &i)1uri+e /. &unt 2n
&tare de odi'n., %entru -. /i&u+ are -e/a *arti-u+ar$ -. &e ade/ere4te /i& de
2ndat. -e ie4i1i din &o)n,
Din -ontr.$ une+e &-ene )enta+e &u&-it. o *uterni-. i)*re&ie de rea+itate
4i -'iar de &*iritua+itate 6iind-. &e *re8int. 2n 6a1a o-'i+or /o4tri de&-'i4i,
A-e&tea &unt *roie-1ii$ /i&uri -u o-'ii de&-'i4i, Du*. *er&oan.$ Du)ne8eu ; de
e:e)*+u$ /a 6i *er-e*ut -u tr.&.turi+e +ui Fri&'na$ C'ri&t &au a+e a+tuia, Se *oate
&*une -. /. -on-reti8a1i dorin1e+e, A-ea&ta nu are ni)i- )i&ti- &au di/in,
A-e&tea &unt 6eno)ene *&i'i-e *ro/o-ate de o auto'i*no8. inten&.,
! asea ntrebare: !tunci cum oate fi &)ut *umne)eu?
Rsuns@ 0eno)enu+ a vedea e&te 2n4e+.tor$ e+ *re&u*une -. e&te -e/a
de /.8ut, Ter)enu+ 'umnezeu e&te de a-eea4i natur.$ e+ *re&u*une o
*re8en1.$ unde/a$ a unei *er&oane &au a unei *er&ona+it.1i &u*re)e, Nu e:i&t.
'umnezeu. Ceea -e e:i&t. e&te Di/inu+$ -are e&te o 6or1.$ un o-ean ne+i)itat
de energie$ de -on4tiin1., A-ea&t. energie &e )ani6e&t. &u3 nu)eroa&e 6or)e,
Se *oate &*une -. 'umnezeu e&te Crea1ia$ o rea+itate -reatoare$ /ia1a,
Identi6i-area -u -or*u+ 4i -u )enta+u+ +a&. i)*re&ia de a 6i -ine/a$ un eu
di&tin-t de re&tu+ e:i&ten1ei$ un ego$ o identitate, A-e&t eu i+u8oriu /. *ri/ea8.
de Di/in, Di&tan1a *e -are e+ o -reea8. e&te de a&e)eni un )ira(, De 6a*t ni-i o
&e*ara1ie$ ni-i o di&tan1. nu e&te *o&i3i+., Voi -rede1i -. &unte1i voi *entru -.
&unte1i ne4tiutori$ a)ne8i-i, Voi /5a1i uitat natura$ -ondi1ia /oa&tr. originar. 4i
i)ua3i+.,
0or1a /ita+. in6init.$ -reatoare$ ne+i)itat.$ *e -are o rede&-o*eri1i
renun17nd +a ego e&te 'umnezeu. E:*erien1a *e -are o 6a-e1i din-o+o de
&tingerea eu$+ui e&te ade/.rata /i8iune Di/in., i -e &e /ede atun-i9 Ni)i- -e
ar e/o-a o identitate oare-are, Nu )ai e:i&t. ni-i eu, ni-i non$eu. Cellalt
nu e:i&t., Ceea -e e&te 2n /a+uri+e ).rii$ 2n )uguri &au 2n 6run8e+e )oarte$ e&te
4i 2n )ine, Ni-.ieri nu r.)7ne o +inie de de)ar-a1ie 2ntre )ine 4i 6iin1a -o&)i-.,
55
Eu &unt 2n E+< eu &unt E+, Singur E+ e:i&t., A&ta e&te ade/.rata /i8iune$ e:ta8u+
)i&ti-, Un tre8it &5a e:*ri)at 2n a-e4ti ter)eni/ 0at 0vam (si, tu eti (cesta, =n
8iua -7nd /e1i &i)1i &au /e1i tr.i A-e&ta$ /oi +5a1i vzut !e 'umnezeu. Tot
re&tu+ e&te i)agina1ie,
Ce e&te de-i /i8iunea +ui Du)ne8eu$ da-. nu ar 6i a&i)i+area 6iin1ei
/oa&tre -u a Lui9 Cu) *oate a/ea *i-.tura de a*. o *er-e*1ie dire-t.$ i)ediat.
4i ade/.rat. a o-eanu+ui9 %ier87ndu5&e 2n e+, 0u8ion7nd -u e+,
Da-.5L -.uta1i *e Du)ne8eu$ 6a-e1i -a *i-.tura de a*., S-u6unda1i5/. 2n
Di/in$ ego5u+ /o&tru &. di&*ar. 2n E+,
! atea ntrebare: Eu cre" n *umne)eu i & ascult sun'n" c cre"ina
este to2ic3 Trebuie "eci s renun?
Rsuns@ Nu /ede1i -. a-ea&t. 2ntre3are -on1ine *ro*riu+ r.&*un&, C7t
/a+orea8. -redin1a *e -are o *.&tre8i &au o +e*e8i du*. *+a-9 Nu e&te de-7t o
-redin1. oar3.$ o idee go+it. de ori-e intere&, Or3irea e&te &ingura *ro3+e).,
Eu nu /. -er ni-i &. -rede1i$ ni-i &. 2n-eta1i a -rede$ -eea -e e&te 2n-. a
-rede, Eu /. re-o)and &. -unoa4te1i, Con4tiin1a e&te &ingura &tare de &*irit
-are are /a+oare, Unii nu)e&- a-ea&ta ade/.rata -redin1., C.uta1i ade/.ru+
6.r. ni-i o idee *re-on-e*ut.$ 2n *er6e-t. ino-en1., Do-trine+e /5au &+.3it
inte+igen1a -are a de/enit a*ati-., V. -o)*+a-e1i 2n a-ea&t. &itua1ie din +ene$ ea
/. d. /oie &. nu 6a-e1i e6orturi *er&ona+e,
Ado*t7nd un -redo oare-are$ /. 2nde*.rta1i de gri(a de &ad'ana, =ntr5un
6e+ /. &inu-ide1i, S*une1i nu /ie1ii$ ade/.ru+ui /iu, A -rede e&te a4a de u4or> V.
)u+1u)i1i &. di&-uta1i de 3ine$ 2n ti)* -e -unoa4terea de &ine e&te o 2n-er-are
-on&idera3i+., 2eli-ia nu e&te o teorie, Din *.-ate reli-iile nu &unt de-7t a&ta,
Far+ Mar: a/ea dre*tate -7nd /or3ea de o*iu), Dar e+ ar 6i tre3uit &. *re-i8e8e
-. &tu*e6iante+e *o*u+are &e g.&e&- 2n reli-ii 4i nu 2n reli-ie,
V5au -ondi1ionat &. -rede1i 2n &'a&tra&$ 2n S6inte+e S-rieri$ 2n autorit.1i+e
8i&e re+igioa&e, Eu /. 2nde)n &. -rede1i 2n /oi 2n4i/., De&-o*erindu5/.
ade/.rata identitate$ /e1i 2n1e+ege -eea -e e:*ri). &'a&tra&, ine1i5/. 3ine *e
*i-ioare+e /oa&tre$ &*ri(ini1i5/. *e /oi 2n4i/., La -e 3un ade/.ru+ a+tora9 ;ii
!ro!ria$i lam!, &*unea ?udd'a. ;ii tu !ro!riu$i aco!eri. %u sunt alte
recursuri dec&t a te refu-ia n tine nsui. Eu /. &*un a-e+a4i +u-ru,
=ntr5o noa*te$ un &ad'u tre-.tor 24i +u. r.)a& 3un de +a ga8da &a$ e+
2n&u4i un -.+ug.r, * noa!te i nu vd nimic ; 8i&e -.+.toru+, E+ *ri)i o +a)*. 4i
-7nd era gata de *+e-are$ ga8da i5o &tin&e re&ta3i+ind 2ntuneri-u+ -e+ )ai ad7n-,
,umina mea nu te va lumina ; 8i&e -.+ug.ru+ ; -sete$i !ro!ria lam!.
C.+.toru+ a 2n1e+e& 3ru&-, Lu)ina interioar. +5a 2n&o1it de5a +ungu+ e:i&ten1ei
&a+e,
Sad'ana nu e&te un a&*e-t &au un deta+iu a+ /ie1ii noa&tre, Ea tre3uie &.
/. i)*regne8e tota+$ &. /. 2n&o1ea&-. *e&te tot$ 2n ori-e )o)ent$ 2n ori-e
2)*re(urare, Atun-i ea /a 6i &*ontan., S*iritua+itatea nu -on&t. 2ntr5un ritua+ &au
a+tu+$ 2ntr5un a-t &*e-ia+$ 2ntr5o de/o1iune 2n/.1at., E&te un 6e+ de a 6i$ un 6e+ de
/ia1. unde totu+ de/ine de/o1iune$ rug.-iune, A-te+e &au -o)*orta)entu+
du)nea/oa&tr. nu &unt ni-iodat. re+igioa&e, Voi *ute1i 6i re+igio4i, Via1a e&te
56
re+igie, De*.4irea ).rginirii indi/idua+e$ e+i3erarea 2n ra*ort -u ego5u+ /. a4ea8.
deodat. 2n TOT, %erete+e din -era)i-. &e*ar. a*a -on1inut. 2n /a& de a*a din
(ur, =n/e+i4u+ eu$+ui /. 1ine de*arte de o-eanu+ de ade/.r,
Ce e&te a-e&t 6ai)o& eu *e -are toat. +u)ea 2+ are *er)anent *e 3u8e9
Vi &5a 2nt7)*+at &.5+ e:a)ina1i /oi 2n4i/.9 E+ e:i&t. nu)ai *entru -. nu +5a1i
*ri/it ni-iodat. 2n 6a1., C7nd/a$ odat.$ eu a) /rut &. a6+u, Eu nu a) g.&it ni)i-,
U+terior$ -7nd /e1i di&*une de un )are )o)ent de +ini4te$ *ri/i1i 2n /oi 2n4i/., Nu
/e1i g.&i eu$+, E+ nu e&te, *u$+ /o&tru e&te o i+u8ie -are &5a in&ta+at din -au8.
de -o)oditate &o-ia+. ; atri3uirea unui nu)e +u-ruri+or 4i oa)eni+or, Nu)e+e
/o&tru 4i identitatea /oa&tr. au o oare-are uti+itate *ra-ti-. 2n +u)e$ dar ni)i-
)ai )u+t, =n *ro6un8i)e$ natura /oa&tr. nu are ni-i nu)e$ ni-i ego,
Ni)i- rea+ nu -ore&*unde e:*re&ii+or -a a atin-e nirvana, a se eli#era,
a a"un-e la #eatitudine, a -si sufletul, a deveni (tman. Cu) &. atinge1i
-eea -e nu a1i *.r.&it ni-iodat.$ &. de/eni1i -eea -e a1i 6o&t 2ntotdeauna9 Ceea
-e &e *etre-e e&te a&ta@ i+u8ia *e -are o da1i +u)ii$ -u) &5ar 8i-e -on-e*te+e *e
-are +e 2ntre1ine1i re6eritor +a +u)e$ &e 4terg -a un /i& 4i /. /e1i g.&i -entrat 2n /oi
2n4i/., A -o)*ara a-ea&ta -u o -.+.torie$ -u un -74tig$ e&te -e/a &t7nga-i,
A-ea&ta &ea).n. )ai degra3. -u -ine/a -are doar)e$ /i&ea8. o )ie 4i una de
*eri*e1ii 4i -are de4te*t7ndu5&e$ 24i d. 3ru&- &ea)a -. nu a *.r.&it *atu+, Voi
nu /. 2ntoar-e1i ni-.ieri$ *entru -. nu a1i 6o&t *+e-at ni-.ieri, Voi nu g.&i1i ni)i-$
at7ta /re)e -7t nu a1i *ierdut ni)i-, Voi dor)i1i, Singuru+ +u-ru ne-e&ar e&te &.
/. de4te*ta1i, De&-o*erirea ade/.ru+ui e&te 2ntotdeauna *er6e-t.$ e&te o
e:*erien1. tota+.$ i)ediat., Nu e&te un *ro-e& &au o e/o+u1ie$ -i un &a+t$ o
2ntoar-ere$ o e:*+o8ie$ o )uta1ie, V. tre8i1i 2n-etu+ -u 2n-etu+9 De+o-, Dor)i1i
&au nu dor)i1i, Vi&a1i &au nu /i&a1i, Nu e:i&t. ni)i- inter)ediar,
Sad'ana *oate 6i 6oarte +ung.$ e&te ade/.rat, Dar ade/.ru+ &e )ani6e&t.
-u o &*ontaneitate de 6u+ger, E+ nu a*ar1ine ti)*u+ui, Tot -eea -e &e 2n&-rie 2n
ti)* e&te gradua+$ *rogre&i/, Sad'ana &e deru+ea8. 2n ti)* 4i 2n &*a1iu,
I+u)inarea e&te 2n a6ara ti)*u+ui,
Nu e&te de ni-i o uti+itate &. /. di&-i*+ina1i +a 3un.tate 4i +a renun1are$ a&ta
nu e&te de-7t a)ena(are &o-ia+., Sad'ana /. -ere &. de*.4i1i no1iuni+e de 3ine
4i r.u$ de drago&te 4i ur.$ de -aritate 4i -ru8i)e$ de &a)&ara &i )oJ&'a Bde
+u)e 4i de e+i3erareC, A-ea&t. tran&-enden1. a dua+it.1ii 8i&. /eetaragata
-'aitanya$ e&te &tarea de din-o+o de ata4are 4i deta4are, 8eetara-ata
chaitan+a$ -on4tien1a *ur. -ur.1at. de ori-e dorin1.$ /irtute &au *.-at, S6era
-'aitanya e&te -unoa4terea i)a-u+at. 4i ina+tera3i+., Ade/.ru+ &e arat. nu)ai
o)u+ui 2n &tare de -'aitanya,
Veg'ea1i -a )enta+u+ /o&tru &. 6ie a+ert 4i neutru 8i 4i noa*te$ indi6erent -e
&5ar 2nt7)*+a$ -a un a-tor -are54i (oa-. ro+u+ 6.r. a *ierde din /edere -. e+ nu
e&te *er&ona(u+ din *ie&.$ -are de-i nu &e identi6i-. -u ne-a8uri+e 4i 6eri-iri+e
a-e&tuia,
O)u+ a-ti/ -are r.)7ne -on4tient nu e&te a6e-tat de e/eni)ente, E&te
-on&e-in1a natura+. a /igi+en1ei, C7nd )erg -on4tient$ eu &i)t -. eu )erg 4i
&i)u+tan -. eu nu )erg, Cor*u+ )eu &e )i4-.$ dar -on4tiin1a )ea r.)7ne
&ta3i+., A-e+a4i +u-ru -7nd eu ).n7n-$ /or3e&-$ +u-re8 4i a4a )ai de*arte, Un
*un-t din /oi nu *arti-i*.$ e&te )artoru+, E+ e&te )ai &u&$ &enin, E+ nu &e agit.$
57
nu &e 3u-ur.$ nu &u6er., Cu -7t a-ea&t. e:*erien1. &e /a a*ro6unda$ -u at7t
)ai )u+t a3ateri+e -are /. 6a- &. 3a+an&a1i 2ntre o e)o1ie 4i o*u&u+ ei$ &e /or
redu-e, 0+u-tua1ii+e a6e-ti/e /or &67r4i *rin a 2n-eta -o)*+et, Atun-i /e1i 2n1e+ege
-. &unte1i At)an$ -on4tiin1. a3&o+ut. 4i *ur.,
Ce e&te )enta+u+9 Un )e-ani&) -are -o+e-tea8.$ -on&er/. 4i a4ea8. 2n
-on-e*te -eea -e *er-e* &i)1uri+e, Da-. /. -rede1i a fi -reieru+ /o&tru$
-on6unda1i &t.*7nu+ -u &+uga, S+uga &e in6or)ea8.$ adun. date referitor la.
St.*7nu+$ Eu5+ /o&tru e&te -e+ -are -unoa4te,
O3&er/atoru+$ )artoru+$ e&te identitatea /oa&tr. ade/.rat., E+ nu e&te
i)*+i-at ni-i 2n na4tere$ ni-i 2n )oarte$ e+ nu e&te ni-i )aya Bi+u8ieC$ ni-i )oJ&'a
Be+i3erareC, E+ e&te )artoru+ a tot$ a +u)inii 4i a tene3re+or$ a &u6erin1ei 4i a
3eatitudini, E+ e&te din-o+o de dua+itate,
Ce+ -are rede/ine )artor *ur e&te -a un +otu& 2n6+orit$ -u totu+ a+t-e/a de
*i-ioare+e &a+e de argi+. i ieit din a!ele n care triete. E+ e&te e:tati- 2n
durere -a 4i 2n *+.-ere$ -a+) 2n 6urtun. -a 4i 2n u)i+in1. B&)erenieC, E+ r.)7ne
)artor +a toate, E/eni)ente+e &unt a4a -u) &unt$ dar deodat. e+e &e
de&6.4oar. 2n faa +ui, Martoru+ nu e&te 2nne-at 2n a*., E+ +e re6+e-t. -a o
og+ind. 2n -are &e 6or)ea8. 4i &e 4terg )ii de i)agini 4i e+ r.)7ne i)a-u+at,
Un 3.tr7n &ad'u 4i un ado+e&-ent au a(un& 2ntr5o 8i *e )a+u+ unui r7u,
Cum vom trece? ; 2ntre3. 3.iatu+, ;r s ne udm !icioarele ; r.&*un&e
3.tr7nu+, T7n.ru+ a 6o&t +o/it -a de un tr.&net, Cu/inte+e )i&terioa&e i &5au
gra/at 2n ini). 4i +5au -ondu& 2n /ia1a &a, =ntr5o 8i e+ a *utut traversa r&ul fr
s$i ude !icioarele.
0or1a1i5/. &. de/eni1i -a e+$ &au -a -e+ -are *o&te4te )7n-7nd$ &au -a -e+
-are r.)7ne &ingur 2n 2n.+1i)e$ &au -a -e+ -are r.)7ne trea8 dor)ind,
E+i3erarea /. /a 6i a-ordat. *e *.)7nt 4i Du)ne8eu /. /a &ur7de 2n 6ie-are
*iatr.,
Re1ine1i *er-e*tu+ ur).tor@ )enta+u+ /o&tru nu tre3uie &. a3&oar3. +u)ea
4i +u)ea nu tre3uie &. &e *reo-u*e de &*iritu+ /o&tru, =nde*+inirea *ri)ei *.r1i
din a-ea&t. 6ra8. antrenea8. auto)at rea+i8area -e+ei+a+te, %ri)a e&te -au8a$ a
doua e6e-tu+, Nu 2n-e*e1i in/er&$ /a 6i o )are gre4ea+., Eu -'iar /. re-o)and
&. nu re1ine1i de-7t 2n-e*utu+> Menta+u+ /o&tru nu tre3uie &. a3&oar3. +u)ea,
At7t a(unge$ -.-i -eea -e nu &e in&ta+ea8. 2n &*iritu+ /o&tru nu5+ /a *utea '.r1ui
ni-iodat.,
=n &tarea de &a)ad'i$ nu )ai e:i&t. o3ie-t e:terior, Nu &e *oate &*une
de-i -. ai-i e&te -unoa4tere, Nu e&te o -unoa4tere 2n &en& de a ti, dar
3ine7n1e+e& nu e&te /or3a de ignoran1., %u mai este nimic de tiut, Sa)ad'i
e&te a+t-e/a de-7t a 4ti &au a nu 4ti$ 6iind-. nu )ai e&te o3ie-t de -uno&-ut &au
de ignorat, E&te &tarea de o3ie-ti/itate *ur., Nu e:i&t. de-7t Ce+ -are -unoa4te$
-on4tien1a *ur. 6.r. -on1inut$ A-e+a,
=ntr5o 8i un &ad'u a 6o&t 2ntre3at@ Ce este meditaia, dh+ana? E+
r.&*un&e@ 'h+ana este n a fi ceea ce este mai a!roa!e.
Ce e&te )ai a*roa*e de /oi9 Cu e:-e*1ia /oa&tr. 2n4i/.$ nu5i a4a -. totu+
nu5i *rea de*arte9 Voi &unte1i &inguri 2n -o)*ania /oa&tr. 2n4i/., Ori /.
2ntoar-e1i -on&tant -.tre -eea -e /. e&te &tr.in 4i +.&a1i -eea -e v este +a
2nde)7n., Voi nu &unte1i ni-iodat. la voi, A +o-ui 2n &ine e&te )edita1ie, Atun-i
58
-7nd -or*u+ 4i &*iritu+ /o&tru /or 2n-eta &. &e 2)*r.4tie 2n a6ar. 4i &. &e
di&*er&e8e +a *eri6erie$ /e1i 6i 2n &inguru+ +o- unde *ute1i -u ade/.rat &. e:i&ta1i ;
2n /oi, A-e&t +o- e&te &tarea )editati/.,
C7nd eu nu &unt ni-.ieri$ eu &unt 2n )ine$ 2n inti)itatea 6iin1ei )e+e$ 2n
ini)a ini)ii )e+e, Ai-i 4i ni-.ieri a+tunde/a eu *ot /edea ade/.ru+, %etre-7ndu5
)i ti)*u+ 2n /e-ini eu *ierd totu+$ 6iind-. *.r.&e&- &ingura -o)oar. -are e&te a
)ea ; 6iin1a )ea, Eu *ot &5o reg.&e&- ; 2ntor-7ndu5). la mine.
A nu renun1a +a *eri6erie$ *ro3+e)a nu e&te ai-i, =ntoar-e1i5/.$ reg.&i1i
6o-u+ originar, A nega +u)ea &en&i3i+. nu /. /a tran&6or)a, Da-. v schim#ai
ea /a *ierde toat. -on&i&ten1a *entru /oi, Re+igia autenti-. nu5i e&te o&ti+.$ ea
e&te )uta1ie interioar.$ -unoa4tere de &ine, Nu /. )ai g7ndi1i +a +u)e$ )ai 3ine
o3&er/a1i -u aten1ie 6e+u+ 2n -are o *er-e*e1i, Ai-i tre3uie &. &e *etrea-.
re/o+u1ia, Atitudinea /oa&tr. -reea8. i e:terioru+ i a&er/irea, O *ri/ire nou.
tran&6igurea8. tot$ 2ntreaga Crea1ie a*are 2ntr5o nou. +u)in., Nu e:i&t. ni)i-
r.u 2n uni/er&u+ /i8i3i+$ 2n &a)&ara, R.u+ &e g.&e4te 2n *ri/irea /oa&tr.$ 2n
a+egerea /oa&tr.,
Loga e&te 4tiin1a tran&6or).rii /ie1ii$ a )uta1iei de &ine, Ana+i8a 4tiin1i6i-. a
de&-o*erit ato)u+ 4i energia 6i8i-., Loga de8/.+uie &*iritu+ 4i energia &*iritua+.,
Una a de-odi6i-at )i&teru+ )ateriei, Cea+a+t. re/e+ea8. &ine+e in/i8i3i+,
Loga e&te inten& )ai i)*ortant. de-7t 4tin1a$ -.-i ni)i- 2n Uni/er& nu
de*.4e4te 2n a)*+oare Sine+e, O)u+ e&te 2nne3unit 4i )i8era3i+ 6iind-. 4tie din
-e 2n -e )ai )u+te +u-ruri de&*re )aterie 4i din -e 2n -e )ai *u1ine +u-ruri
de&*re &ine 2n&u4i, E+ -.+.tore4te 2n &*a1iu 4i ignor. -e e&te e+, E+ -o3oar. 2n
ad7n-uri+e )arine 4i nu reu4e4te &. *+on(e8e 2n e+ 2n&u4i$ or3e-.ie +a &u*ra6a1.,
A-ea&t. &itua1ie e&te -urat. &inu-idere, Iat. de -e e&te urgent 4i i)*erio& a
2n/.1a yoga,
Nu)ai a-e&t 2n/.1.)7nt 4i a-ea&t. *ra-ti-. /a *utea da na4tere unui o)
nou 4i &. *un. 3a8e+e unei u)anit.1i di6erite, O)u+ &5a a)e&te-at 2ntr5o a4a
).&ur. -u )ateria$ 2n-7t -ontragreutatea$ -unoa4terea de &ine$ a de/enit
di&*erat de ne-e&ar. *entru a re&ta3i+i e-'i+i3ru+, C.-i ignorantu+ -are
)ani*u+ea8. 6or1e *uterni-e &67r4e4te 2ntotdeauna *rin a &e ani'i+a e+ 2n&u4i, Un
a)e&te- de 4tiin1. 4i de &tu*iditate e&te nea*.rat di&tru-ti/, Di)*otri/.$ 4tiin1a
ad.ugat. 2n1e+e*-iunii *oate 6a-e din a-ea&t. +u)e un *aradi&,
Viitoru+ o)enirii &e g.&e4te 2n yoga, E&te 4tiin1a /iitoru+ui$ 4tiin1a o)u+ui,
59
C!PIT#,U, -
*ETER4IN!RE!
Un )o)ent de &anJa+*a$ de deter)inare tota+.$ a(unge, Din -ontr.$ o
/ia1. 2ntreag. nu /a+orea8. ni)i- da-. *oart. 4eaua a&er/irii, Durata e&te -u
totu+ &e-undar., Cunoa4terea de &ine 4i /oin1a de a 4ti -ine &unte1i &unt
-a*ita+e, Rea+i8.ri+e +u)ii &e 6a- 2n &6era ti)*u+ui$ -e+e a+e ade/.ru+ui 2n &6era
-ura(u+ui, Sad'ana /oa&tr. tre3uie &. /i3re8e de &anJa+*a$ de deter)inare
a3&o+ut.,
Iat. &-ur&e -e+e -in-i 8i+e de c&m! de meditaie. Mo)entu+ de&*.r1irii a
&o&it 4i eu /.d -. a/e1i ini)i+e gre+e, Ceea -e &e adun. tre3uie &. &e 2)*r.4tie$
e&te ine/ita3i+, =nt7+nirea *oart. 2n &ine ru*tura$ 6eri-irea *reg.te4te nenoro-irea
4i na4terea e&te *ri)u+ *a& -.tre )oarte, Ori-e *rogre& 2n a-ea&t. +u)e are un
2n-e*ut 4i un &67r4it, I)*o&i3i+ de o-o+it, Dar *ro-e&u+$ e+ 2n&u4i$ *oate 6i de*.4it,
Da-. ti)*u+ -are /5a 6o&t a-ordat 2ntre /enirea /oa&tr. 2n +u)e 4i ie4irea
/oa&tr. din ea e&te 6o+o&it *entru -unoa4terea de &ine$ e+ deodat. 174ne4te
-.tre Eternitate, Via1a -are de/ine &ad'ana /. adu-e 2n 6ine )oartea )i&ti-.$
di&*ari1ia ego5u+ui -are e&te e+i3erare$ )oJ&'a, Traie-tu+ -or*u+ui 2ntre
-on-e*1ia &a 4i de8agregarea &a e&te &-urt$ dar &*a1iu+ 2ntre )oJ&'a$ )oartea
ignoran1ei 4i )oartea 6i8i-. e&te de ne).&urat$ at7t de /a&t -7t &*a1iu+ -are
&e*ar. -or*u+ de &u6+et$ /i&u+ de rea+itate, Toate di&tan1e+e -uno&-ute adunate$
nu &unt ni)i- 2n -o)*ara1ie -u a-e&t in6init 4i i)agina1ia -ea )ai n.&tru4ni-. nu
*oate ni-i ).-ar &. *re&i)t. i)e&itatea -are di6eren1ia8. )oJ&'a$ 6u+gerarea
ego5u+ui 4i de8agregarea 6i8i-., Ideea -. /oi &unte1i -or*u+ /o&tru /. o)oar.$ /.
de&*arte de /ia1., E:*erien1a -are /. arat. -. /oi &unte1i &u6+etu+ /. e+i3erea8.$
ea e&te &a+/atoare$ )oJ&'a, De 6ie-are -7nd /. na4te1i$ /i &e o6er. o nou.
4an&. &. de&-o*eri1i a-ea&ta$ &. g.&i1i in6initu+, De 6ie-are dat. -7nd /.
a*ro*ia1i de )edita1ie$ a-ea&t. 4an&. 3ate +a *oarta /oa&tr. -u 3.t.i 2nt.rite, O
-+i*. de aten1ie /. *oate &a+/a, Voi /eni1i &. *etre-e1i ai-i -in-i 8i+e, Sunt oare
-7te/a 8i+e$ -7te/a /ie1i9 Ni)i-, Contea8. doar a-e+ )o)ent de deter)inare
a3&o+ut.,
Re1ine1i -. da-. +u)ea &e -on&truie4te 2n ti)*$ ade/.ru+$ e+$ e&te 6ru-tu+
deter)in.rii$ &anJa+*a, De inten&itatea &a de*inde e:*an&iunea ne+i)itat. a
-+i*ei$ e:*an&iunea ti)*u+ui$ /enirea eternit.1ii$ a na4terii &a+e, Ceea -e /e1i
-on&idera -a via e&te o agonie, De 2ndat. -e &e -on&tituie$ -or*u+ &e
gr.3e4te -.tre )oarte, A-e&t *ro-e& 2n ni-i un -a8 nu *oate 6i nu)it /ia1., E+
e&te )oarte de +a un -a*.t +a -e+.+a+t -a*.t,
Ade/.rata /ia1. e&te via de a&e)eni de +a un -a*.t +a a+tu+, Ea nu are
&67r4it, V. na4te1i -u ade/.rat -7nd &etea /oa&tr. de ade/.r /a de/eni de
ne4ter& 4i /oin1a /oa&tr. de a5+ g.&i tota+., Ea e&te ai-i$ 2n /oi$ dar 6.r. -ura( nu
/e1i 6a-e ni-i un *a& 2n 2nt7)*inarea ei, Setea de ne&tin& de/ine &ad'ana +a
o)u+ /a+oro&,
60
Ce e&te a-ea&t. determinare? Un o) a 2nre3at 2ntr5o 8i un 6a-'ir de&*re
)odu+ de a5+ atinge *e Du)ne8eu, A&-etu+ &ond. *ri/irea inter+o-utoru+ui 4i
/.8u 2n ea o dorin1. ar8.toare de Di/in, E+ i5a *ro)i& &.5+ in&truia&-. da-.
a--e*t. &. )earg. +a a*a -are -urge a*roa*e$ *entru a &e &-.+da, A3ia
-o3or71i +a r7u$ a&-etu+ &.ri *e a-e+ -are5+ 2n&o1ea 4i5i 3.g. 'ot.r7t -a*u+ &u3
a*., O)u+ &e 83.tu din toate *uteri+e &a+e 4i reu4i 2n 6ine &. ia&. +a &u*ra6a1.$
a3ia tr.g7ndu54i r.&u6+area, 0a-'iru+ r7dea -u gura *7n. +a ure-'i, Du*. -e
/i-ti)a 24i re/eni 2n 6ire du*. 4o-u+ &u6erit$ e+ 2+ 2ntre3.@ Ce$i doreai tu cel mai
mult !e c&nd erai -ata s te asfixiezi? 1n sin-ur lucru ; e:-+a). o)u+ ; 1nul
sin-ur! (er! (cesta este secretul ca s$, atin-i !e 'umnezeu ; &*u&e 6a-'iru+,
9 voin, o determinare a#solut. Cci ea mo#ilizeaz toate forele care sunt
latente la tine.
Voi tre3uie &. *une1i totu+ 2n o*er. da-. /re1i &. reu4i1i$ &. arun-a1i totu+ 2n
3a+an1., in &. /5o a)inte&- 2naintea *+e-.rii,
i )ai -e 2n-.9 %er&e/eren1a e&te &ad'ana /oa&tr., S. 6ie -a o -a&-ad.
a -.rei a*e -ad 2n-ontinuu 4i &6ar). 8iduri+e ignoran1ei /oa&tre,
Ca+ea e:i&t.$ dar e/ita1i &. )erge1i *e -.r.ri 3.tute, %ro*rii+e /oa&tre
e6orturi /or tra&a *rogre&i/ -a+ea -are e&te a /oa&tr., E&te -eea -e Ma'a/ira
/oia &. &*un. /or3ind de ade/.ru+ o31inut *rin )un-., Nu &*era1i +a ni-i o
*o)an., Ade/.ru+ e&te o 2)*+inire *er&ona+. atin&. -u 6or1a -ura(u+ui 4i -u
e6orturi -ontinui, i -u r.3dare, Di/inu+ nu e&te *entru -ei &+a3i$ -ei +ene4i$ -ei
gr.3i1i,
=ntr5o 8i un &ad'u 2nt7+ni un 2nger, 0e ro- du$te i$, ntrea# !e
'umnezeu c&t tim! mi mai tre#uie !entru a atin-e mo7sha, eli#erarea ; 2i
&*u&e -.+ug.ru+, Nu de*arte de ei$ un t7n.r &anya&in )edita +ini4tit$ a4e8at &u3
un ar3ore 3anyan, E+ nu5i r.&*un&e 2ngeru+ui -are a /rut &. 4tie da-. 4i e+
dore4te &.54i -unoa&-. de a&e)eni /iitoru+,
C7t/a ti)* )ai t7r8iu$ 2ngeru+ &e 2ntoar&e, 'umnezeu mi$a zis c$i mai
tre#uie trei nateri ; &*u&e e+ adre&7ndu5&e +ui &ad'u, ?.tr7nu+ 6u -u*rin& de
6urie, E+ 24i arun-. 4a*-a 2n *.)7nt 4i 1i*. tre)ur7nd@ (sta este atroce,
insu!orta#il, nc trei nateri!
A*oi 2ngeru+ &e 2ntoar&e -.tre t7n.ru+ di&-i*o+@ )entru tine vor mai fi
at&tea nateri c&te frunze !oart acest co!ac. O-'ii &anya&in5u+ui &e u)*+ur.
de +a-ri)i, E+ &e ridi-. 4i 2n-e*u &. dan&e8e e:tati-@ %u mai mult dec&t at&t?
(tunci totul este ca i fcut! *xist at&ia ar#ori !e acest !m&nt i iat c
numrul naterilor mele viitoare nu vor de!i numrul frunzelor acestui sin-ur
#an+an. Ce minune!
Sanya&in5u+ dan&. at7ta 4i -u a4a d.ruire$ 2n-7t a 6o&t e+i3erat, Un &ingur
)o)ent de *a-e$ de drago&te in6init. 4i de r.3dare 6eri-it. &unt 2n &tare &.
o*ere8e tot, C.-i a-ea&t. atitudine e&te de4te*tare 2n &ine,
Reg.&i1i 2ntregu+ o-ean de ade/.r$ e&te 2n a-e+a4i ti)* dorin1a ini)ii )e+e
4i rug.-iunea &u6+etu+ui )eu,
*ESPRE !UT#R
61
5675 ; !! de-e)3rie$ O&'o B?'agMan S'ree Ra(nee&'C &e na4te 2ntr5o 6a)i+ie
)ode&t. (ain.$ +a Fu-'Mada 2n Mad'ya %rade&' BIndiaC, E+ 24i *etre-e *ri)ii N
ani din /ia1. +a 3uni-i$ -are5i a-ord. o )are +i3ertate 4i a*ro3. tota+ intere&u+
inten& *e -are -o*i+u+ 2+ )ani6e&t. *entru *ro3+e)e+e 6unda)enta+e *ri/ind /ia1a$
)oartea$ ade/.ru+, ?uni-a &a i5a r.)a& -ea )ai )are *rieten. 4i de a+t6e+ /a
de/eni o di&-i*o+. a ne*otu+ui,
5687 ; O! )artie$ O&'o atinge i+u)inarea, E+ a ur)at &tudii &tr.+u-itoare +a
Uni/er&itatea din Sangar B*ri)irea 2n 6i+o8o6ie o31inut. -u -ea )ai )are
di&tin-1ie 4i )eda+ia de aur 2n -on-ur&uri na1iona+e de e+o-in1.C, A*oi /a 6i
*ro6e&or de 6i+o8o6ie,
5699 ; E+ de-ide &. &e -on&a-re 2n 2ntregi)e tre8irii -on4tiin1ei u)ane, E+
*ar-urge 1.ri &u3 nu)e+e de a-'arya B2n/.1.torC Ra(nee&' 4i 2n/a1. arta de a
)edita, =n ti)* -e )ii de *er&oane &e 2ndrea*t. -.tre e+$ o&ti+itatea -re&-u 2n
)edii+e *o+iti-e$ re+igioa&e 4i a+te+e *e -are e+ +e denun1a dre*t i*o-rite 4i a/7nd
o in6+en1. rea,
569: ; E+ &e in&ta+ea8. +a ?o)3ay 4i inaugurea8. te'ni-i de )edita1ie
re/o+u1ionare, E+ in&taurea8. 2n &*e-ia+ )edita1ia 8i&. <undalini 4i meditaia
dinamic$ te'ni-. *rin -are )enta+u+ e&te *reg.tit *entru t.-ere *rintr5o 6a8.
ini1ia+. de -at'ar&i&, A 2n-e*ut &. i &e &*un. .ha-=an Cel #inecuv&ntat.
56;< ; O--identa+ii &e a+.tur. di&-i*o+i+or +ui O&'o$ a+ -.rui nu)e a(un&e&e 2n
Euro*a$ State+e Unite$ Au&tra+ia$ Ja*onia,
56;= ; Inaugurarea a&'ra)u+ui %oona, Un -entru 6oarte i)*ortant de
*&i'otera*ie$ de de8/o+tare *er&ona+. 4i de )edita1ie$ -re&-u ra*id, O&'o$ din
-e 2n -e )ai de& &e retr.gea 2n -a)era &a *e -are o *.r.&ea de dou. ori *e 8i
*entru a &e adre&a auditoriu+ui &.u, A-e&te di&-u1ii de di)inea1. 4i de &ear.
&unt e:ege8e &tr.+u-itoare din toate )ari+e tradi1ii &*iritua+e a+e +u)ii$ 2n-ru&tate
-u no1iuni 4tiin1i6i-e a3&o+ut )oderne,
56:5 ; O&'o *+ea-. 2n State+e Unite, Se -reea8. o -o)un. 2n Oregon ;
Ra(nee&'*ura) ; ora4 -u P### de +o-uitori, A+te -entre autono)e &e de&-'id
a*roa*e *e&te tot 2n +u)e,
56:8 ; O" o-to)3rie$ O&'o e&te are&tat *entru nere&*e-tarea +egi&+a1iei *ri/ind
i)igrarea, E+ e&te e:*u+8at 2n ter)enu+ unei *er&e-u1ii$ a -.rei in&tigatori 4i
*rotagoni4ti /or &67r4i *rin a 6i -uno&-u1i 2ntr5o 8i, =n-e*e un *eri*+u &tu*e6iant 2n
-.utarea unei 1.ri 2n -are &. &e &ta3i+ea&-., Din ra1iuni ne7nte)eiate &au
neade/.rate$ &au -'iar 6.r. ni-i o e:*+i-a1ie Bdar 2ntotdeauna +a *re&iunea
e:er-itat. de State+e UniteC$ e+ e&te de-+arat inde8ira3i+ 2n O! de 1.ri,
56:9 ; O" iu+ie$ O&'o re/ine 2n India, a&e +uni )ai t7r8iu a&'ra)u+ %oona$
O&'o Co))une Internationa+$ 24i rede&-'ide *or1i+e 4i -unoa4te -u ade/.rat o
nou. de8/o+tare,
56:: ; %entru *ri)a dat.$ du*. !Q ani$ O&'o -ondu-e din nou$ *er&ona+$
)edita1ia +a 2n-e*utu+ 4i &67r4itu+ 6ie-.rei -on/or3iri, E+ in&taurea8. de
a&e)enea o te'ni-. )editati/. nou.$ 4editaia 4istic 2oz, unde dou. din
-e+e )ai re6u+ate e:*re&ii a+e ti)*u+ui no&tru ; r7&u+ 4i *+7n&u+ ; &unt du&e *7n.
+a *aro:i&) BN 8i+e de r7&$ N 8i+e de *+7n&C *entru a 6a-e net +o- +a N 8i+e de
t.-ere interioar.,
62
56:6 ; O&'o de-ide &. nu i &e )ai &*un. .ha-=an. Di&-i*o+ii &.i 2n-. )ai
de)u+t g.&ir. a5+ nu)i O&'o Ra(nee&', E+ 24i -ontinu. )un-a 2n a&'ra)u+
%oona, =n 6ie-are &ear.$ )ii de *er&oane din +u)ea 2ntreag.$ di&-i*o+i 4i
*rieteni$ &e adun. 2n auditoriu *entru a5+ a-u+ta 4i a -o)uni-a 2n t.-ere -u e+,
566< ; !" ianuarie$ O&'o 24i *.r.&e4te -or*u+ *e de*+in -on4tient,
CUPRINS
CA%, I ; CHEMAREA HHHHHHHHHHHHHHHHHHH O
CA%, II ; CINE SUNT9 HHHHHHHHHHHHHHHHHH,, Q
CA%, III ; SCHIM?AI5VD DIRECIA HHHHHHHHHHH,, "
CA%, IV ; O?SERVAI> NIMIC MAI MULT> HHHHHHHHH!P
CA%, V ; VEAHEAI> HHHHHHHHHHHHHHHHHH,, !"
CA%, VI ; SALTUL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHON
CA%, VII ; MAREA MOARTE HHHHHHHHHHHHHHH, R!
CA%, VIII ; STD%SNUL CASEI HHHHHHHHHHHHHH,, RP
CA%, IT ; OCEANUL ADEVDRULUI HHHHHHHHHHHH Q#
CA%, T ; DETERMINAREA HHHHHHHHHHHHHHHH,QP
DES%RE AUTOR HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQU
63